Page 1

Пролетарі всіх краrн.

єднайтеся!

КПРС

Назустріч

СТОХППОВЕUЬ

Сталевий фундамент

семирІчки

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної

1Q

партії України та районної Ради депутатів трудящих

НА ДОПОМОГУ ~~~~~~

Київської області

П'ятниця,

il52{t754)jj

26

rрудня

Друrа

року.)/ Ціна

1958

АГІТАТОРУ

коп.

15

сесія

Верховної Ради СРСР грудня вранці на розділь­

23 них

засіданнях

}>ади

Національ­

З доповіддю

доповіді

про

ний бюджет СРСР на

Дер.жав­

1959

рік

пе{>ебудову

про

Рівень виробництва чавуну і Тепе.\} СРСР за загальним об- К.І}иворізькому залізорудному басталі один з найважливіших сягом виробництва чавуну, сталі, сейні і комбінат на новсюсвоюва­ педаго­ показників економічної і обо.І}он- П.І}окату і видобутку залізної ру- ному Кременчуцькому родовищі.

загальної середньої освіти висту­

гічних наук РРФСР депут'ат І. А.

Каіров.

ної

могутності

країни. В. І. ди займає перше місце в Європі Розшириться

Ленін називав метал фундамені про виконання бюджету за Д(}повідь про професійно-тех­ том сучасної цивілізації. 1957 рік. нічну освіту зробив начальник Від кількості виплавлюванеtrо У сі промеtвці, Щ'> вистуnали Голеtвного уnравління ТІ>Удових металу залежить в кінцевому на роздільних засіданнях обох резервів при Раді Міністрів підсумку доб.І}обут нашого на.І}О-

палат, говорили про великі успі-

хи, досягнуті радянським народом 3а останні п'ять років, про

величезні перспективи

СРСР Г. И. Зеленно. виступив

Міністр

грудня

24

до.вжувала

пропо-

сія

у

році по виробництву чаву-

ну на душу населення.

Високі темпи

дальтого І)ОЗ•

витку чорної металургії ються на визначні

спира·

успіхи про­

єї промови присвятив питанням вити

Москві

роботу

Верхеtвної

щила рівень, досягнутий США в

1957

65-70 мільйонів тонн ча- було спеt.\}уджено з участю ком­ 86-91 мільйон тонн сталі, сомолу сім доменних печей, з них деякі товариші скаржаться на виробити 65-70 мільйонів тонн п'ять на Украіні - в Дніпропет­ недостачу м'ясних продуктів, він прокату, видобути 150-160 .І}овську, Кривеtріжжі, Єнакієвеtму, виробництва м'яса. Говорячи, що вуну,

• **

ного господарства країни, наміче­

одностайно

році товариш М. С.

1950

1\()миш:Бу_рунський

і друге в св1т1. Що стосує- комбінат. Видооуток залізної ру­ ться Українськоі РСР, то наша ди збільшиться в респуошщ за республіка в 1958 році переви- семиріччя в 1,6 раза.

виступаючи на нараді Заглянемо в рік 1965-й. На мисловогеt будівництва. Тільки освіти металургів Деtнбасу, початок сво- той час в країні намічено випла- за один еtстанюи рік в кра1ю

вищої

дальшо- СРСР В. П. Єлютін.

ні партією на наступне семиріч-

Депутати

ду. В

З доповіддю про вищу освіту Хрущов,

го могутнього піднесення народ-

ч.я.

Прокат

Сталь

Чавун

ностей і Ради. Союзу тривало об­ пив президент Академії говорення

6s_..... -.

про-

друга

Ради

се-

СРСР.

На

указав на потребу збільшення за- мільйонів тонн залізної руди. На а такеtж У Жданеtві на заводах готівлі силосу. А для цього тре- кінець семиріччя СРСР досягне «Азовсталь» та імені Ілліча.

Н б · · нували затвердити бюджет краї­ роздільних ранкових засіданнях ба багато машин, що в свою чер- сучаснеtгеt рівня виплавки чавуа_ УдІВництв __ о ПІдприємств СРСР ни на 1959 рік і звіт про вико­ Ради Союзу і Ради Націеtнальгу потребує більше металу. ну в США і значно перевищить чорно1 металургн в за ееностей почалось обговорення · · б 100 нання бюджету за 1957 рік. -Комуністична партія завжди Й(}Геt по видобуванню залізної 1 мир1ччя видІЛяється лизько

•••

Після.

другого

закінчення

nершеtму

питанні

засіданнях

дебатів в

на

палат

роздільних

з заключним

порядку

зміцнення життям і

npet

-

денного

зв'язку

школи

про

3

дальший розвиток

системи нареtднеtї освіти в країні.

·

мисловості. В

було

році в Росіі

1913

виплавлено

4,2 мільйона

слеtвом виступив Міністр фінанПромеtвці ·Одностайно схвалю- тонн сталі. Наша краіна відставасів СРСР депутат А. Г. Звєрєв. вали програму nе.\}ебудови си- ла не тільки від Сполучених ШтаНа .\}Оздільних засіданнях од- стеми народної освіти в краї- тів Америки, але й від Німеччини

ногеtлосно було затверджено Дер- ні. Підк.\}еслювали величезне зна- і Англії. США т·оді виробляли стажавний бюджет cpnp на 1959 чення зв'язку школи з продук- лі в 7 з лишком рази більше, ніж v рік і Закон про Державний бюд- тивною працею,

вносили цінні Росія. З того часу Сполучені Шта-

жет СРСР на 1959 рік, а також щюпозиціі. ти збільшили її випуск в 3 рази, прийнято постанову' про за твердНа .І}оздільних засіданнях Ра- а наша країна - в 12 раз. Розження звіту про виконання Державного бюДЖету СРСР за 1957 рік. Державний бюджет СРСР на

мільйонів 159 тисяч карбованців лінському питанні. Ці запити буі по видатках

у

сумі

-

707

дут·ь

мільярдів 637 мільйонів 887 ти- СРСР.

пе.\}едані

Раді

Міністрів

***

сяч карбованців.

***

Увечері 24 грудня на розділь16 годині 23 грудня в залі них засіданнях обох палат заобговорення питання про зміцнення зв'язку школи з

дання Ради Союзу і Ради Національностей Верховноі Ради СРСР. життям і про дальший розвиток В урядових

ложах

нуті бурхливими

зустрі-

-

оплесками де-

системи народної освіти в краї­ ні.

путатів і гос'Рей керівники КоРада Національностей і Рада муністичної партії і Радянського Союзу на пропозицію комісій зауряду.

конодавчих

Сесія переходить

до розгляду

Д.\}угого питання порядку денно-

-

про

зміцнення

зв'язку

передбачень

палат

одноголоснеt прийняли закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розви­

школи з життям і про дальший

ток

системи

розвиток системи народної освіти

СРСР».

на.\}однеtї

освіти

в

(ТАРС).

в країні.

казахського мистецтва і літератури 23 ся

грудня в Москві, у Вели- був

заключний

концерт

казахського мистецтва

яскравим

і

чали пісні зробила

свідченням

розквіту

декади

формою,

літера-

казахської

Іоfури. Під склепіпням залу звуяка

47-57 про- дення за 1952 - 1958 реtки. центів, сталі - на 38-45 проВ 1959-1965 роках наміцентів, прокату - на 32-39 чається збудувати і ввести в дію процентів більше, ніж у 1958 нові виробничі потужності по вироці. плавці чавуну на 24-30 мільЗавдання прискореного роз- Йонів тонн проти 16,1 мільйона тонн, введених в 1952-1958 витку чорної металургії Пеtтререtках, по сталі відповідно - на буватиме посиленого освоєння 28-36 мільйонів тонн проти залізорудних родовищ в країні 12,4 мільйона теtнн, по прокату - Курської магнітної аномалії - на 23-29 мільйонів тонн в РРФСР, Соколовсько-Сарбайсь- ПІ)ОТИ 6,9 мільйона тонн. дадуть чавуну на

соціалістичної радянської

змістом культури.

На заключному концерті дека­

вдячність партії, ди в ложі були присутні керів­

казахський

господарем своєї землі,

народ

відкрила

ники Комуністичної партії і Ра-

дянського уряду, простір його твеtрчим силам. 3аключний концерт, .який Казахської РСР. пройшов з

небу­ 1/

національної

винятковим

успіхом,

керівні

діячі

мському басейнах Східного Сибі- тенівських печей, 5 конверторів,

Сталінградська ГЕС

ні буде 3будовано 5 великих гір- трубних станів, 13 коксових ба-

ру та в інших місцях. На Украі-

гідробудів-

ники здобули нову велику пе·

ремогу, 24 грудня о 22 го-

дині 11 хвилин за московсь-

ким часом дав с р м другий т У

промисловий гідроагрегат ' Аого потужність - 115 тисяч кіловат.

Державне тичної

видавництво

літерату.\}и

УРСР

У

брошуру

переддень

41-х

роковин

ства

електростанції.

На

«Підсумки

року

пустити

другий

турбогенератор потужністю 100 тисяч кіловат,

в

Ангренсьна ДРЕС Будівники Анrренської ДРЕС (Узбецька монтаж

РСР)

четвертого

завершили агрегату

потужністю в 50 тисяч кіло­ ват. З його nуском закінчує­ ться спорудження першої чер­ ги цієї найбільшої в Серед­ ній Азії теплової електро­ станції, призначеної для по­ стачання електроенергії під·

nриємствам Ташкентського еко­ району. (ТАРС).

текстом

nрокатних і

26

полі-~ років і завдання дальшеtго збіль· випуе- шення

виробництва

сільськогос­

меtвою 'подарських продуктів», прийня­

постанови

ЦК

реtзвитку

господарства

тоі на доповідь товариша М. С.

КПРС І Хрущова

сільського

за останні

19

грудня

1958

р,оку.

Брошуру видано масовим тира-

п'ять жем.

(РАТАУ).

Стають до ладу нові підп.риємства

цей

час ДРЕС вже виробила 15 мільйонів кіловат-годин елект­ роенергії. Багатотисячний кОJІек:rив бу­ дівників Сибірського енерге­ тичного гіганта дав слово до

з

грудневого Пленуму

Кузбасу одержали струм

нової

електропечі,

Брошура з текстом постанови грудневого (1958 року) Пленуму ЦК КПРС на доповІдь товариша М. С. Хрущова тило в світ українською

Великого Жовтня на найбІль· шііІ в СРСР Тон-Усінській ДРЕС (Кемеровська область) став до ладу перший турбо­ генератор. Шахти і підприєм­

4

ничозбагачувальних комбінатів в тарей.

Тон-УсІrІсьна ДРЕС

номічного

(РАТАУ).

в Ангаро-Пітському і Ангаро-Ілі· збудовано 9 доменних і 20. мар·

ПОТУЖНОСТІ КРАЇНИ

нового

Заключний концерт декади

кому театрі Союзу РСР, відбув- валого

ЗРОСТАЮТЬ ЕНЕРГЕТИЧНІ

Сталінградські

засідань Великого Кремлівського кінчилось палацу відкрилося Спільне засі-

го

24

·

б

і Ради Національнос- рив різко скореtтився, але він ще зачитано запит групи поки великий. урядові СРСР у пикого району в .Казахстані. ВагаЗначно збільшаться виробничі припинення випреtбу"ti и тющі родовища залізної руди потужності металургійних заворік затверджено по дохо- вань атомної та водневої зброї відкрито в Кузнецькому Алатау, дів Украіни. За семИ])ічча буде

1959

ди Союзу тей було депутатів танні про

дах у сумі 723 мільярди 369 і запит групи депутатів у бер-

О

·

приділяла і приділяє багато ува- руди. Металургійні замди Прид- МІЛЬЯРдІВ кар еtванцщ що в , ги під,несенню металургійнеtї про- ніпров'я, Донбасу і Приазов'я раза перевищить капітальні вкпа-

Високеt

механізеtваний і ав- який в десять раз. тонший за. залізобе- людську волосину. Юлометр та­

томатизонаний завод тонних конструrоціИ

на

збудеtвано

кого проводу важить один грам.

околиці Вологди. Він випус- На

катиме

сходові

марші,

новеtму заводі всі робітники

прогони,

мають вищу або середню освіту.

плити перекриттів та інші будівельні матеріали.

Зак.інчил()ся будівництво Хоро-

***

***

стківського цукрового заводу в Шахта «Селезнівська-Східна» Тернопільській області. Підn.\}ипродуктивністю 1000 тонн ву- ємство перероблятиме 30 тисяч гілля на добу стала до ладу дію- центнерів цукрових буряків за

чих в Луганській області. Побли- добу. зу шахти виросло нове гірницьке

селище.

***

Кишинівський провід»-нове лодої

завод

Завод «Мікреt-

підприємстм

електротехнічної

мо­

nромис­

•••

мінеральних

вод

здано

в експлуатацію в Читі. Він ви­ пускатиме за рік два з полови­

ною

мільйони

ловості Молдавії. Він почав ви­ цілющої води. пускати манганінеtвий провід,

пляшок

місцевої

(РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ІJ огляд преси і/ За бойову, масову багатотиражну За

яких-небудь

три

танніх

години

рольні

нізації і правління колгоспу іме­

ного

Ватутіна,

с.

доставлений

кожного за

Пухівка)

ко.'Ігоспника.

підняла

трудовий

недільнику, листівка

до

участі

закликала,

в

-

На

по

якому

господар'Ських

честь

41-х

роковин

Оперативність, ціального

на [

Великого

ної газети

багатtvmЛ\ажv ... .,

редколегії (редактор т. Сахно Д.). У

його

взяди

підготовці, актявну

парторганізації

поширенні

участь

т.

секретар

Галицький М.,

комуніст, голова кодгоспу т. Філатов Г., значна група агітаторів.

А ось такий факт. У розпалі жнив

у

багатотиражці

був

вмі-

щений лист колгоспника щю те,

що шофер І. К. Тетерюк «усіває

шлях зерном)) при перевозці його від комбайна на заготівельний пункт .

Правління

у

кожній

ка,

колгоспу

ло

висновки,

посиленню

втрат врожаю.

і

з

гектарів

100

не-

це

сприя­

боротьби

проти

по

радіоточ-

газета,

жур-

нал».

не

але досі на

багатотиражної

видно

зобов'язань

землі».

газети окремих

в тому бригад, ланок, за винятком ком­

65 центнерів свинини 100 гектарів орної сомольсько-молодіжної,

на кожні

окремих

ДОЯJЮК, свинарок та інших пра-

Розповіла газета

і про

чу- дівників

тваринницьких

у

соціалістичного парТІ·~н· г РУПП, 11 І ЩО

ких зборах утворена комсомоль- утворені тут в ряді рільничих сько-молодіжна ланка, яка бо- і тракторній бригадах, де і як ротиметься

за право

носити організована

Новоселицький номіки сільського

бажання

році виростити У наступному по 40 центнерів зерна куку-

рудзи і по 300 центнерів зеле-

господарства

На. фото : Занятrя

вчаться

n

кОJІгоспі

проводить секретар

партшноІ

оr.ганізації

своїм

Фото В.

з цього зети . Вкраи

в

недостатня

газеті

У цьому році наша сільська

тому,

11

зобов'язання 12---15

важливо у своїх ви­ використовувати місцеві факти. Лекція лікаря т. Козак О.

ня політичних і наукових знань

поліпшила свою роботу. Майже

про

вдвоє збільшилась кількість про-

вона

увагу систематичне висвітлення

ходу змагання доярок, добірки листів, інформації, присвячених

викликала

ще

насичена

фактів.

Так

завжди

«Червона

нарського

на

передовиків ні діла його перших комсомоль-

тому,

рядом само

уважно

гоJюву

коJІгос­

Україна))

М.

що

міс­

про

т.

Ви ­

перспеятшш

сільськоrоспо:Іарсм;і,

а

та­

кож медичні теми у наr. читаєтІ-­

ці в. У спіхом корист}'ються лек-

ся ще

ції про морадьний облік радянської молоді, вечори запитань · І nідповідей. А лекцію про лю-

цього

мал(}.

А

великі .

тиnістів

з

можшшос<і для

І!агато у

вищою

нас ак-

освіто~J.

На жаль, не всі члени групи

є активними вати.

баrатоти- данки Віри Пригари з гоголів- допи~ува·~ами rазс1и.

ред працівників тваринницьких ферм. Заслуговують, зокрема, на

була

цевих пу

алкоголю

інтерес

слухають

однаково

активні

в

лекцшнш

пропаганді . Якщо тт. Таран :М.,

Охоче слухають трудящі села

ражка відіграла помітну роль у ського колгоспу «Червона УкКолгоспна дру~<оваІІа багатоти- лекції на міжнародні теми. Особрозгортанні соціалістичного зма- раїна)). ражна газі'та - могутня зброя ливо запам'ятались - про Кигання за успішне проведення ... Свято дотримуватись у н руках шtр1ЇЙНІ1Ї організаціі. тайську Народну Республіку, бокомплексу польових робіт, за збільшення лав передовиків ее-

шкоду

особливий

ко.1госні і селі, лише бов і дружбу довелося поnторю-

чо:~овік

як

ступах

також нів групи про історію села, спав- розвитку артілі. l все ж декцій

під заголовком «Жити і працю- еіJІьсм>оІ·о господарства, агітатовати по-комуністичному)), які ще рів. 3 .t і чл<·ніn і кандидатів зобов'язання взяла ланка для партії, 44 комс11~ольців, що пратого, щоб- добитися почесного

у зв'язку з цююп,

Карлова.

Біпьшв хороших, змістовних пекцій

~~ та ЛІТературю теми. Великии виходу га- ІНтерес ВИІіJІикали виступи чле-

u

Не видно, на жаль,

сільгоспартілі

а-------

тавній час допущені були грубі ч~тано .на моло~ІЖНІ, педагогІч:

центнерів кормових буря-~ . . ків з гектара». пор) шє пня графІКа

бригадири,

прикордонник:..

організації

·-------а

ної маси на кожному з ІО за- друкованич органсм. Більше, ніж І :итаних лекцій. Ширшо~ •. стала за ос- 1 тематика. Чима.ло .лекцш п~о­

300

«Радянський

(Фотохроніка РАТАУ) .

кріплених за ними гектарів. На nрикро, але це факт -

останнііі площі виростити по

сільгоспарТІЛІ

комуністи:

24

партійної

Все це свідчить про 1е, що за група Товариства для поширел-

во

В

В. Г. Корлатян (у центрі).

агітаційно-масова

останній час послабло керівницт-

області.

на занятті гуртка по вивченню конкретноі економіки

сільського господарства

увіАти до КП України.

складу ланки, зобов'язуються

Чернівеl\ької

ланкові, колгоспники.

почесне звання ланки кому- робота У зв'язку з підготовкою ніспsчної праці. 14 дівчат, які до ХХІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду

виявили

район

«Радянський прикордонник» в гуртку по вивченню конкретної еко·

ферм.

розгортанні

комсомольсь- змагання

сНа відкритих

нів бюро партійної організації, цим деякі пункти колгоспу

була

кожно­

сільсько-

угідь,

При безпосередній участі чле- звання. Нагадаємо

правління

хаті

виписувались

гайно зробило з цього сигналу матеріалу, що поданий в газеті участь необхідні

ве­

чори відпочинку, 'добиrись, щоб

врожаіі

cne- ся серед колгоспної молоді.

заслуга не тільки

-

шк о-

дову ініціативу, яка народила- Не видно, яку роль відіграють

дійовість

випуску

числі

успішно

Ж(}B'l'ftЯ.

комсо-

молодіжні

Виробити по 350 центнерів мо- на наступний рік,

овочевих

виконав взяте зобов'язання

щоб

з

організацією

проводити

лока і по 70 центнерів м'яса на сторінках

жаю на картопляних

колгосп

ли

СРСР

центнерів

140

кожні

і

МОЛЬСЬКОЮ

народ­

разів на мі­

1-2

Систематично

го гектара всієї площі посівів. лому визначив свої зобов'язання

була загроза великих втра'У' вро-

плантаціях,

сяць.

М. С. Хрущо­ КПРС «Конт­

господарства

Заоезпечити,

ліквідована і

ції не менше

до­

зернових був не менше 12 центПройшло вже близько міся­ нерів, картоплі - ІЗО і овочів ця після того, як колгосп в ці­

села на

подвиг.

кол­

розвитку

року.

1958

газету

мирічки:

листівка.

сотні трудящих

справжній

був

Невеличка

бойова

цифри

rруаня

26

В гуртку конкретної економіки

колгоспну

на 1959-1965 роки». Одностаііно вирішено у першому році се­

з друкарні в хату

розміром

-

газети,

обговорюють тези

повідt товариша ва на ХХІ з'їзді

ної друкованої газети «Колгосп­ на правда)) (орган партійної орга­

ні

номерів

госпники

спеціальний випуск багатотираж·

П'ятниця,

Гаценко

В.,

гом року лекцій,

Мирська

прочитали

то

дехто

А.

протя­

по

8-15

прочитав

не

житті, роботі і поведінці норм :Вона ПІН:.l!Ікана повсякденно ротьбу СРСР за мир і роззброєв- більше 3-4. комуніспічного побуту. сrt~жити за діЯдl,ніtтю газети, ня, про міжнародне значення В новому році такого не по-

Підвищувати свою виробни- пікдуuатися не '!'ЇJІі.кИ про те, до сягнень радянського С оюзу виходила, І . . .

чу маіістерність. Всією ланкою щоf'і вона r.е1·улярно

вступити у восьмиіі клас ве- а г.шбоко, зі ЗШtіІИЯМ

винно бути. Вивчення і пропа-

на

ганда матеріалів про плани на-

справи всІх дшянках комуюстичного бу- ступноі семирічки, увага до пи-

чірньої школи. висвітлюваіІоt основні питання дівництва. тань комуністичного виховання На цих же таки зборах ком- господарського і культурного Значну кількість лекцій чле- радянських людей, піднесення їх

підготовці до ХХІ з'їзду КПРС сомольці колгоспу «Червона Ук- будівництва, кому~~істичного ви- ни Товариства читали в сільсько- свідомості зобов'язують всіх члеХХ з'їзду КП України . раїна» вирішили: ховання трудящих, мобілізовува- му ІіJІубі. Сюди приходят>ь літ- пів Товариства працювати ще сЗ

великим

!Ііднесенням,

розповідаєтьtя в одному з ос-

3

в Іти

«Організувати молодіжний JІа трудящнх llil успішне вико- ні і молоді колгоспники, праців­ ники місцевих промартілей, уч- краще, дохід.'ІИВо нести в маси лекторій, в якаму читати лек- нання взятнх зобfІв'.и:'!а.нь. наукові знання. ні старших класів . Добре орга- політичні

Зауваження Значне копкому,

місце з

у

яким

звіті

сільви­

виступив

сільських

виконкомів

голо­

перевіряти

l

виконання

соціа­

ва сільради т. Мехед І . , зайняли питання колгоспного виробницт·­

татами

ва. Розповів доповідач і про но­

боту клубу і гуртків художньої

ве

самодіяльно;оті.

будівництво

у

селі,

роботу

сільради .

Поліпшити

-

С.

комісій та депутатів.

Доповідь викликала активний обмін думками~ У виступах було чимало зауважень і пропозицій.

ро-

Довrодько, бригадир.

Колгосп

с.

«Більшовик»,

Рожни.

•••

Ось деякі з них.

лекційну

пропаганду

Ми

сільськогосподарського

Виступаючі

тт.

не

ра:1

Г.

......

в текстильній промартілі.

пропозиції

лістичних зобов' я зань між депу­ Воnодін:

візували

рад

переконувалися

І

в

Мвдведвнко, лектор.

с. ГогОJІів.

Навчальний посібник з основ

податку.

Монастир-

марксистської філософії

ський П., Коваленко К., Кисіль Т.,

Андрух Ф . критикували сільДержавне видавництво поліВ посібнику дається система­ виконком за недостатню допомо- ) тичної літератури УРСР випусти- тичний виІіJІад основ марксист­

гу сільськогосподарській і к}·ль- ло в світ українською мовою ської філософіі діалектичного турній постійним комісіям. навчальний посібник для студен- і історичного матеріалізму.

В роботі сесії прийняв участ·ь тів вищих учбових закладів і для Посібник буде видано масовим голова райвиконкому т. Мехед П., самоосвіти «Основи марксистсь- тиражем . (РАТАУ).

який вказав, що сільрада мало кої філософії)) . приділяла

уваги

підвищенню

R

m

ул ь ур е ж я оо<> ооо сільськогосподар- 0 о<>о<>о<> Чергова сесія нашої сільської врожайності Збірник статей ських і промов культур, но визначних продуктивності мищів, компози- ~ Ради була присвячена звіту сіль­ о В. І. Леніна про Статут партії торів, художників, режисерів . () тваринництва, недостатньо боро­ ше допомагати в боротьбі за ви- виконкому. Доповідач голова дисципліни соку продуктивність тваринницт- сідьради т. Іванов О. відмітив лась за зміцнення <> Державне видавництво полі· Республіканська нарада на- <: у колгоспі . ва. Більше проявляти ініціати- деяке поліпшення її роботи. Зріс О тичної літератури УРСР. рисистів, скликана оргбюро ~ Учасники сесії висловили по­ ви в благоустрою села. авторитет сільради, Спілки журналістів Украіни, ~ піднялась швидше побудувати О Народний університет куль- закінчилась в Києві. Учасники П. Зозут1: У 1959 році роль депутатів, переважна біль­ бажання тури організовано в Харкові. наради - працівники обласпожежне депо, прискорити ре­ Г. Литовченио:-Глибше вникати в життя колгоспу, активні-

g

g виnустило

будівництво

нової

шість яких

є передовпками ви­

школи. Налагодити роботу клу- робництва. Це-бригадир В. Анд­ бу З-ої бригади; що у с. Свиної- рух,

завідуючий

птахофермою

g

монт амбулаторії,

відремонтува·

ти шляхи, посилити зв'язок де­

К. Бобошко, телятниця У. Вол- путатів з виборцями. В. Джвжвnііі, 8. Мехвд: - Сміливіше бо.ро- кова, ланкова Г. Третяк, учидепутат сільради . тися з амораІІьними вчинками, тель Ф. Кукшин. Сільрада до­ ди.

саМОГ(}fіОВарінням.

Систематичн~ строково виконала

план збору

с.

Заворичі.

um m

***

українською мовою

~

***

g

розпочати

u

О

Він має чотири відділи : обра-

hИХ

і

0

рального і кіномистецтва.

кн»

і обмінялись

районних газет

-

про-

g зотворчого і прикладного ми· слухали доповідь письменникао стецтва, симфонічної і опер- нарисиста О. В. Михалевича g ної музики, хореографії, теат-~ «Нарис веред лицем семирічО

роботи

в

університеті

До

залуче·

г.риводу

цього

думками з

жанру.

< < <

~ < <

~ООООООООООООО<><>О<><><>О~<>О<>ОО<><>ОО<><><><><><>ОО<><><><>~


П'ятниця,

26

rРУАНЯ

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

рсжу.

З.F\ ПР .F\80 Н.F\ЗИВ.F\ТИСЬ БРИГ.F\ДОЮ

Тут будуть високі врожаї

Партіл кJиче

КОМУНІСТИЧНОЇ ПР.F\ЦІ

до

НОВИХ

перемог

На власному досвіді наші кол- скаватори. Іtрім раніше госпники

переконалися,

як

доб:-

них трІ,ох картових

впкопа­

канав, ма-

В мудрих рішеннях грудневого ре родять овочі та кормові куль- шини розширюють, поглиблюють

Пленуму ЦК КПРС ми, колгосп- тури на осушених болотmrх зем- і копають магісгральниїr лях. Ще до війни в нас було освоєно декілька десятків гектарів такого грунту, де сіяли просо. його зібрали по 25-30 центнерів з гектара. Капусти одержали тут по 300-350 центне-

для стіІсапня води. Вже пройдено 2 кілометри. Наподегливо тру­ диться екскаваторник Олександр Шугаєв. Він щодня виймає по 500-550 кубометрів грунту. Видобутий торф використаємо на

ського господарства нашої країни за останні п'ять років, про нові радісні перспективи. За минуле п'ятиріччя як колгосп в цілому, так і рільнича бригада, яку очолюю, добилися

Щоб збільшити виробництво оільсьІWгосподарсь.ких продУктів, вирішили в найближчі роки освоіти понад 600 гектаl}ів заболочених земель. На 130 гектарах, де раніше викопали канави

Прокладку магістрального ка· налу і картових канав закінчиьт протягом наотупного року, о~ воєння осушених земель почне .. мо в 1960 році. Тут будуть висо~ кі врожаї.

бесіди про величезні успіхи сіль- рів.

Торчинський район Волинськоr області. Велична програма комуністичного будівництва, накреслена в тезах доповіді това­ JЖШа М. С. Хрущова, викликала нове виробниче пі)])н~ення серед механізаторів тракторної бригади колгоспу «Росія». Во­ ни першими в районі включились у змагання за право назива­

тись

бригадою

комуністичної

праці

і

взяли

зобов'язання

певних успіхів. Зросла

врожай-

3, 2

центнера,

ність зернових на

до­

строково завершити до весняної сівби ремонт тракторів і всієї

картоплі,

сільськогосподарської техніки, постійно підвищувати свою ді­ лову кваліфікацію, загальноосвітній рівень, бути зразковими

центнери.

в труді і в побуті.

великої рогатої

голів, свиней на вий надій молока -

На

фот о: члени тракторної бригади колгоспу «Росія».

Так уже повелося

у

наших ку сільського

овочів

1ОО

господарства

за

на

-

30-54

Збільшилось

1·онни, або на

ПРАЦЮВАТИМЕМО ЩЕ НАПОЛЕГЛИВІШЕ

поголів'я

худоби на

62

210

195-,

вало­

на

136,3

центнери на

гектарів сільськогосподарсь­

-

ких угідь, виробництво м'яса

на

16,6

центнера на таку ж пло­

курудзу та

кормові

буряки.

раз на болоті працюють два ек-

хорошого, які допустили помилки, намічаємо плани на май-

бутнє. Комплексна бригада., яку очолюю, одержала по 12,5 центнера зернових, по 100 центнерів картоплі і овочів з гектара. Пок.азники ці в порівнянні з тими, яких добився колгосп, непогані, але треба сказати, що бригада мала

можливість

вищий

урожай,

зібрати

з~m.чно

коли б більше

внесли добрив, як слід догляда­ ли посіви.

Хочу окремо мовий люпин. на зерно 120 лос та зелений

сказати про кор­ У нас було його гектарів і на си­ конвейєр 52 гек­

Ми

ли боротися в 1959 році шому році семирічки -

виріши­

пер­

-

по

15-16 центнерів, а 300 центнерів з

маси по

зеленої кожно­

го гектара. Це дало можливість заготовити

для

громадської

ху­

Високі зобов'язання дуктивності

птиці

по про-

взяв

колгосп

на перший рік семирічки. Артіль

Насіння ярих зернових і зеР­

люпину бази

у

для

зміцненні

кормової

громадської

худоби,

під­

робота в ланці Марії Мехед, яка

Бригада

зобов' язала ся

відкриття вершити

зробили

загороду.

фермою

призначило

бригадир

І. Павnенко, бригадир першої комплексної ім. Димитрова,

. Пар!fиковt.

рік

безпечити ня,

очмює В. Штакун.

яку

гом

виробничого сезону,

почнемо

в лютому,

який

проінкубує~

мо до 300.000 яєць. Колгоспам передамо близько 150 тисяч голів молодняка птиці,

рогатоі худоби..

~рім

семиріЧІ{И.

виконання

маємо

час

шпинат і пет-

овочевих

таке

-

культур

внести

посилили

вантажують

Щоб

по

вивозку

І(олrосп

колгоспник артілі «Зоря».

за­

зобов'язан­

15-20

гною

с.

«Жовтень»,

с. Требухів.

В.

Омеnьчук, зоотехнік.

І<олгосп

ім.

І(алініна,

Літки.

гній

В.

Стрельчен­

Для

***

А. Костюк,

підживлення

озимини,

У полі

є понад

800

тонн

М. Барбон, бригадир І(олгосп

с.

у

бригади

«Шлях

N2 3.

Ілліча>,

ХУДОБА НАГОДОВАНА, В ТЕПЛІ Вінницька область. Теплу і ситу зимівлю громадській ху­

***

30

тонн суперфосфату,

підготували

колгоспники

сільгоспартілі імені Чапаєва Турбівського району. Відре­ монтовано всі тваринницькі

приміщення, в достатній кіль­ кості запасено корми. Завер­ шується

вісної

За останній час з станції за-

везли

культури

50

фосфат-шлаку, 60 тонн каї­ ніту. Мінеральні добрива вико­ ристаємо весною для пі~ивлен­

-

ня озимих, внесемо під картоплю

голови

колгоспу

ім. Сталіна.

кукурудзу,

спорудження

ти.по­

вого корівника на 100 голІв. Н а ф о т о: підведення під­

Зазим'я.

заступник

с. Русанів.

~===========================r1

добі

гною.

та інших мінеральних добрив.

І<улаженці.

у внесення на зяб під

ники.

зобов'язання

аrроном-овочевод.

ходУ.

правління

ланки . очис~ли І поле. Шофери В. Яковенко та картоплю та овочеві

честь ХХІ товляємо гній. На ділянках, де городніх бригад на буде капуста, помідори, огірки, з'їзду КПРС і ХХ з'їзду КП УкМ. Грінченко, склали у бурти 850 тонн. Най­ раїни. бригада,

Протя­

жаві продали понад 1000 кіло- самців, в тому числі 50 кроле­ грамів кролячого м'яса. Ним за- маток породи «шаншила» і «бі­ мінили щонайменше 3 голови лий велетень».

тонн місцевих добрив. Останній

новорічного столу. У ящиках на стелажах посіяли ранні огірки,

більше вивезла місцевих добрив

Завідуючим

а:~------------------------а Добрива- на поля

перший

В.-Димерка.

завезли мінеральні добрива з роз­ ня розсади рахунку по 3,5 центнера, заго­ парниках,

городня

птахо­

району.

колгоспів

Зібрати по 35 центнерів ку­ '!!а овочі. Маємо також понад курудзи і по 140 центнерів кар­ 1ОО тонн гіпсу і вапна, які вне- а--_.....,...,..,_._~"""""·""""""""""' топлі з кожного гектара таке семо на кислі та солонцюваті завезли близько 300 тонн суперзобов'язання нашої бригади на грунти. В. Вегера, фосфату, калійної солі, каїніту

які шзюше висадимо у торфо­ демо мати 124 гектари овочів на 24 гектари більше, ніж ни­ перегнійні горшечки, а потім на нішнього року. Зобов'язалися постійне місце в теплиці. Зразково підготуватись до вес­ одержати по 300 центнерів з кожоого гектара, На всю площу няної сівби, зокрема до вирощен­

у поле

каченят,

для

ферм

с.

са і стільки ж кукурудзи.

с.

бригади.

с. Рожни.

120 кілограмів насіння люпину, 15-20 кілограмів вів­

І(олгосп

другої

інших по 280-300 цент- рушка. Іх відправимо киянам до ко, в. Щиголь та інші колгосп­

нерів з кожного гектара. У першому році семирічки бу­

курчат,

індичат

У наступному році ще більше до весняної колгоспника Петра Кабана. розшириться кролеферма. ЗалиІ. Хавро, Маємо перші результати. Дер- шили на зиму 280 кролиць і

«Більшовик»,

тимемо

культур: капусти, столової морк- цибуля на перо,

ra

та

Організовувати кролеферму по-, великої

дня

підготовку

І(олгосп

до

сумки боротьби за вирощення котловани ВІд залишкІв тор1ш- В. Каленченко роблять щодня о • • високого врожаю овочів. Одер­ нього перегною, виготовили 800 жано по 255 центнерів. Ще ви­ мат. Незабаром почнемо збирати по 8-10 реисІв І вивозять 40 щий урожай зібрано окремих у теплиці ранні овочі. Тут росте --50 тонн добрив. Швидко на­

ви

виводити

гусенят

Розширюється

ХХІ з'їзду КПРС за­

сшои.

мо суміш: на кожен гектар дава­

Нові зобов, язання овочеводів Городні бригади підвели

баторну станцію. Крім цього, будемо

велику КІЛЬКІсть заготовила під кукурудзу по 42 чинали з малого: придбали 10 цього, здали нобобових культур довели до по· і 2 кролі. Обладнали кролячих шкірок. Ферма дала тонни торфо-гнойових компостів кролиць сівних кондицій і добре збері· приміщення, побудУвали клітки, перші 10 тисяч харбованці.в дона кожен з 8 гектарів. гаємо. Враховуючи важливість

_______

Рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС про підсумки розвит-

ба відгодувати 20 тисяч качок і гусей, 10 тисяч курей і 2000

І{омпосту. Найкраще організована

ра.

бригади.

ки.

Пухівка.

13 50 центнерів кукурудзи і по В. Якнюнас, індиків. І центнерів зернових, 30 центнерів 150 центнерів картоплі з кож­ голова колгоспу ім. Леніна. Щоб мати таку кількість мо­ ного гектара. Основна зараз ро­ кукурудзи, 150 - картоплі, с. Семиполки. лодняка птиці, придбали інку200 - овочів і 350 центнерів бота в нас - заготівля місцевих добрив. Вивезли на поля 900 зеленої маси кукурудзи та кортонн гною, виготовили 760 тонн мового люпину з кожного гекта­ наша кролеферма

доби в достатку силосу, концепт·

рованих кормів, багатих на. біл-

стопудовий урожай зернових, по

за

площу його розширимо: на зеР­ но буде 40, на силос та зеле­ ний корм-120 і пожнивноготари. Люпину, що сіяли на зер­ 100 гектарів. На силос сіятиме­

но у суміші з вівсом, одержали

році семирічки бригадою зібрати

с.

Інкубаторна станціп в колrоспі

нових

енергії.

агроном.

І(олгосп ім. Ватутіна,

За­

першого

сил,

Д. Сахно,

виорали. Тут весною посіємо ку­

останні п'ять років і завдання вирішила, зокрема, виробити по щу. дальшого збільшення виробницт­ 30 центНерів пташиного м'яса Партія кличе до нових пере­ ва сільськогосподарських продук­ на кожні 100 гектарів посівів тів надали нашим колгоспникам мог. Ми даємо слово у першому зернових культур, для чого тре­

що є

добриво.

і стягнули воду, восени гдибоко

колгоспників -- під кінець року nідеумовувати зроблеRе. Особ.•шво глибоко аналізуємо результати своєї роботи напередодні року семирічки:

канал

ники, бачимо новий прояв піклува1Іня рідної партії за дальший розвиток колгоспного ладу, за піднесення добробуту нашого народу. Зараз в бригадах, серед працівників тваринництва. -

дороги

рівника.

ні

На

до

нового

передньому

слюсар-монтажник

ської Свої

РТС норми

І. Т. він

ко­

ПJ~а­

ТурбІв­

Щербаков.

щодня

вико­

нує на 200-220 процентів. (Фотохроніка РАТАУ). Фото

Ю.

І(опита.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

П'ятниця,

З редакційної ПОШТИ ПОВЧАЛЬНИЙ

сомольцям і молоді колгоспу ім. Жданова, с. КрасилІвка, перших членів комсомолу І ком­ за їх пошану до стариків

Дивіться ж, ді111, поводьте наказували елід, як

Сt'бе

незаму. Хо•І я живу зараз у <;емиполках, але вони і мене сКров М. Стельмаха книга Іх подарунок не забули.

дітей

своїх

залишаючи

вил,

М. ЛОБКО.

!

11 •••• 11 •• • • • • • •• • •• • •• • • • •• • • • · • · ' • " • •• • ''

молоді друзі.

Суворо покарати хулігана

сірники, піХлопчики дістали робочий Коли закінчується Комсомольські збори, що відсусідки М. Ф . дійшли до хати . насторожені всі хаті цій в день, посталипопада, кінці в булися сосновий і підпалили Гайдар і двоє дітей районні орга- Марія Григорівна навили: просити хмиз. Вогонь швидко розповсю­ о чоловік і НІзацн відкрити у селі вечірню знають: повернеться ·-

дився, і не встигли діти огляну­

а-----

~<><><><><><><><><><><>~<><> <> НОВИНИ КІНО

Дивіться телепередачі

g

<> <> <><> <><><><><> <><><><><><><> "П'ять рук людства" нову

Так названо

І дійсно, як тільки І. К · М и ~

учнів . Зараз їх кількість знач- тут йде вверх дном. Нап~ваю-

вогню будинки сусідів .

----а

тальну

кінокартину,

свячена

конференції

докуменстворену

25-28 ненко переступає поріг хати все студією «Узбекфільм». Бона при­

по

класу приходило

від

вдалося врятувати

Леніна

відкрили. В перші днІ· до школу В

імені

колгоспу

семиполківського

Прохання моJІоді задоволено- де.

пожежникам

тільки

Завдяки

добра не бу-

батько додому -

школу сільської молоді.

тися, _ як загорілась хата.

•н • •• • :••н•••••••••••••н•тr •"••••••••••н • ,• .,.,, .... ,..,..,. ,• ,,.,•• ,~

Під загрозою зриву

додержали.

не

свого

на).

! ~

Семиполки .

с. , tf•. ,. . • ••• •

Вигурівщи­

(с .

не водиця:. схяиJНОвав мене до глибини душі.

Дякую вам, мої дорогі

та Володя І хоч малі Толік обіцяли батькам виконати їх на­ слова

-

людська

вдома.

каз,

Фото О. Хруща .

-

І' . П. йовминець та І . Є. Пожи­

пейзажІв

ських

ком­

подяку

щиру

мою

висловити

газету

через

Прошу

придеснян­

З

Шановний редакторе!

ВИПАДОК

письмении-

26 ГРУДНЯ П'ятниця: 19.00 - останні віс­ ті (Москва); 19.20 - мультиплі ­ назуст­ к~ційний ~ільм; 19.35 рІч ХХІ з Ізду КПРС і ХХ з'їзду

КП Украіни. Передача сНепере­ можниА табІр соціалізму:.; 20.00

життя Ма.рії Набридло таке де чимало комсо-,1 го березня, вона своїх Забрала . Григорівні мають не які мольців і молоді, середньої освіти . Почав забувати дітей та пішла з дому. ~олгосп~ики нашого села обупро школу комсомольський комівчинкаuми ХУ~Іганськими тет колгоспу « Червона Україна ». рею

закоханого

комсорга:.;

художній

кінофільм

щастя:..

Б кінокадрах від 9 бражено ба-

артілі та філії промартілі ім. 8- системою.

еДору-

передача

літературна

-

но зменшилась. Жоднаго учня не- чись, він починає бити дітей, а ків краін Азії і Африки, що про- чення Повчальний випадок! Ба'І'Ькам 21.00 має в школі з текстильної пр.ом- потім дружину . І це вже стало ходила недавно в Ташкенті. сВажке слід з нього зробити певні вис­ новки.

рому.

t958

Дякую, МОJОДЇ дру;3і!

1;1··· . ..... . ... .. . .

rрудня

26

27 ГРУДНЯ гато епізодів конференції, зустріостанні вісті країн Азії і АфриСубота: 19.00 літераторів чі пожежний інспектор. телевізійна ки, Європи і Америки з трудящи­ (Москва); 19.20 тижня»; сПовини кінохроніка ми Узбекистану. до фільму вклю­ дітей д,ІІЯ передача 19.35 Це питання слід вирішити /чен о кадри іноземної кінохроні- с€днна в республіці». (Художшколи під Минеюса 1 вимагають суворо ио- ки, які розповідають про бор()'І'Ь- ня школа ім. Т. Г . Шевченка); Робота в е чірньої Пройшла вже майже половина бу народів Азії і Африки за свою 20.05 з'їзду ХХІ учбового року, а в новій школі, що загрозою зриву. Цього не повин- го покарати . П назустріч Г. Дужин,

V

ганізовані

Учні

позбавлені

ного

тільки

міського

керівників

.

Х!ба важкuо о~ганізувати для~ .

Це питання сл ід вирІшити неЕ. Кацов. гайно.

м . Бровари.

,

;

К б

. -

о до

МІСТІ

МНР,

Ілліча, Шполянського райо­ без

буфет

є

Тут

ну.

можна

попити

читати

газету.

гарячого

продавця,

виконує

пісню

про

ресів

скільки

прохання

не

я

задоволь ­

На

зв'язку

райконтори

Розд'яконов

печенню

зв'язку

телефонного

квартирою т.

радянську дружбу . Фото А. Денисовича.

з

Похолеичука.

гостро

створюють

«ХТО

-

КРАЩЕ?»

на

широкоекранний

батькам, з

лись

домоводства:

пришивати

обід,

прати,

ки,

вони

чому

повісті

Фільм

присвячено

таку

(РАТАУ).

прасувати,

службовці

навчи­

вішал­

накривати

на стіл.

сторінках журналу .Дружба")

(По

кілька натури

води свої несе Сучжоу. На мосту до пасажирсь­ ких і вантажних велоколясок пі­ дійшли міліціонери. Вони з усіх

упорядковуєть­

сил стади підштовхувати велоко­

.1и

біля

стола

« чергового

Деякі

несли

чай,

з

нувати

шматок паперу. Завдяки їх турзапропо- ботам в жодному сквері не затри.

можу журнали! ілюстровані

Республікансько­

Спектакль юного

го театру

глядача ;

з'їзду КП України . сНаука ·селу•. Передача з інституту ме­ ханізації та електрифікації сіль­

Украіни.

КП

з'їзду

-

кіножурнали і новий ній фільм сРоза вітрів».

м.

в

Гусак

Павло

про

розлучення

і

співробітництва,

раіІону .

... 3

тролейбуса виходить бабу-

ся. Провідник

-

бере її під руку,

працювали

ціативи

тІльки

службовців

вдень,

з

ІНІ-

ною

Балагур

Про

це

яскраво

задоволенням

На слова подяки

і з вити­

« Дружба»,

Тепер навіть

Справа

слухатиметься

в

на­

пасажирів він після 24-ї години можна поклас- родному суді. 2-ої дільниці Бра-

У мене теж є старі бать-

ки. Я за всіх, всі за мене.

сі, обміняти книгу

в бібліотеці,

передплатити газету , купити по·

Білоус

Петро

Миколайович,

який живе в с . Требухів, порушує

рають спітнілі обличчя.

ла ворожнеча , а тепер міліціонер друзі. у Пекіні російською М(}Вою. Ось і водій коляски -

журнал

-

чергування.

Анд-

Олександрою

встановлено ріівною, яка живе на ст. Бобрик.

справу про розлучення з дружи.. .На вулицях Шанхая з'яви- трібні продукти .. . - Ми працюємо для народу, ною Білоус Ольгою Іванівною, В старі часи, зазначає журнал, лися люди з червоними пов'язкаі по- яка живе там же. гоВ«>рять службовці, контрольні Це розповідає між поліцейським і рикшею бу- ми на руці . Справа слухатиметься в нарсу­

взаємодопомо-

ги і колективізму.

величезним

дружиною

мається порох на квітах.

ти або одержати гр.оші в ощадка- варського раиану.

відносини братерства

з

яка Петрівною , Вірою Гусак живе в с. Требухів . Справа слухатиметься в нарсуБроварського дільниці І-ої ді

відповідає :

раніш

який

Остапович,

живе в м. Бровари, вул . Маяков­ справу порушує ського, N2 59,

бані на кошти самих міліціонерів . Водії колясок приймають намоче-

чені

яка

Щорса,

району .

ського

нічне

ні в холодній воді рушники

худож­

N2 44, порушує справу про роз­ з чоловіком Кургаком лучення Іваном Кириловичем. який живе Олюторського Корф, в селищі району, Камчатської області. Справа слухатиметься в народ­ ному суді І-ої дільниці Бровар ­

допомагає спуститися по східцях.

ними встановлюються нові, неба-

вул .

Бровари,

чисті , білосніжні рушники, прид­

Між

Армії

Симонівна,

Галина

Кургак живе

ся . В ньому все помолоділо і на­

спини.

Передача

Радянської

воїнів

для

бирається сид. Але найголовніше - це люди . Бони також помоло­

розправили

16.30 -

господарства;

ського

назустріч ХХІ з'їзду КПРС і ХХ

єм » .

діли,

15.30-

назустріч ХХІ з'їзду КПРС і ХХ

Іонович, Балагур Володимир .. .Нарешті, ще один штрих. в с. Бобрик, з порушує І який >І<Иве які раніш «женьдань»! В багатьох установах ки, прошу пnийняти дружи. . справу про розлучення ' . ..-

Хто себе погано почуває від спе-

ча­

інші

в і порядок помічена наводять чистоту сцена, інша тролейбусі рідному місті. В руках у них вів кореспондентами поливалки .. . мухобійки, з якою ники, 23-ї дінії. Послухайте,

... Ось

сажирів : Товариші ,

На кожному кроці в цьому вели- ляски, допомагаючи водіям. На приєдна­ місті видно сере~ині мо с та до них китай ському Шанхай бу- ли с ь інші міліціонери, які стоя­ нового . прикмети Шанхай

двірни­

зворушливою увагою і піклуван- Поважаючи їх працю, ніхто не ням провідник зверта6ться до па- кине на тротуар недокурок або

кому

дується,

допомагаютh

кам, добровільно і дуже старанно

зроблених з зарисовок, його кореспондентами.

.. .Повільно

НА ВУЛИЦЯХ ШАНХАЯ

радянським

прикордонникам .

готувати

гудзики,

Авдеєнка .

О.

менної

збір тему відбувся піонерський у Бориспіль.ській середній школі .N! І. На ньому учениці показали своїм

ГРУДНЯ

28

С. Маршак. 13.00 Неділя: щастя не зна­ сГоря боятися -

Редантор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Картину поставлено на студії «Мосфідьм» за мотивами одной-

кр11тнкує

господарства.

•••

тут

"Над Тиссою"

попу­

тих, хто гальмує розвиток артіль­ ного

першиА»;

сВоїнн-літераторн:.;

фільм «До берегів Африки » .

соціалістич­

передовиків

змагання,

ного

бригади Ми­

ції в Атлантичному океані. Вони

Газета

району.

створено

фільмів

сДень

ос­ 19.00 Тепер оператори студії беруть танні вісті (Москва); 19.20 19.45 участь в роботі першої Українсь­ літературна передача; мистецтв; 21.00 майстрів концерт кої науково-промислової експеди­

* **

дянського

науково­

республіки.

СВІТЛОВУ ГАЗЕТУ щотижня випускає комсомольсь:<а організа­ ція 1юлго·спу ім. Калініна, Боро­ ляризує

студії

коли Мамая, про успіхи металур­ учених машинобудівників, гів,

по-

чаю,

Київській

Африки"

картини про почин

редак­

повідомив

боротьбі

худож­

концерт.

22.20 -

тн».

"До берегів

цію, що вжито заходів по забез­

монголо­

у революційній

кінофільм

ній

еМу­

передача

20.20 -

зичинА словник»; 20.50 -

народів

братерства

популярних

Начальник

театру

ідея

за владу Рад .

нили .

Кабдоського

хор

фото :

На

моє

ку,

при­

т.

музично- драматичного

жить

14 нашої країни, спільність їх інте­

не звертався до райконтори зв'яз­

опери .

КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ

і,

провід,

фільм

«Вотагоз». В основі картини ле­

Похо­

П.

ського;

кіностудія ви­

художній

новий

пустила

пошкоджено

мене

у

телефонний

життю сучасному національні також

а

«Стахановці»

як

ленчук,

п '.єси мон-

драматурГІв,

у

грудня

край-

на

писав

місяці,

Пройшло два

працює родної Республіки музично-драматичний театр. У

свячені

ТВАРИННИЦТ­ ПРАЦІВНИКІВ ВА обладнана на фермі колгоспу

"Пройшло АВа місяці ... "

ньому заході Монгольської На-

гольських

імені

-

~ його репертуарі -

3аПО3ИЧТе ЇХ ДОСВІД

~

В братніх

соціалістичних країнах В

інші продук-

котлети та

ти?

С&ідами ваших впступів

_____,.".."._."." _...,._...,.,_

дІтеи гарячии чаи, привезт.и булочки,

"Ботагоз" Алма-Атинська

Гоголів .

с.

споживчого

товариства.

КПРС і ХХ з'їзду КП Украіни. Виступ письменника М. Чабанів­

К1рова .

Група учнів.

безтурботності

з-за

ІМ .

Заворнчі .

с.

цювати регулярно.

необхід­

самого

колгоспу

голова

свободу.

Монз.стирсьним,

.

нашому селі може і повинна пра-

для дітей.

сніданки

школа у

Вечірня

по вулиці Фрунзе, і досі не ор­ но статися.

що виходить

Адреса редакції:

----------------------------------------

пости по Д(}держанню

В неурочний час

санітарії. винні завжди дбати про інтереси ді І-ої ді льниці Броварського ра·

робітники

і І і потреби суспільства.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

йону.

N! 138.

Броварська районна друкарня Київського o6JJacнoro уnрав.піння ку.пьтури,

Зам.

4973-2500


152 номер 1958 рік  

152 номер 1958 рік

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you