Page 1

ПролетарІ всІх краІн, еднаАтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

raaeTa 8BXOABТIt 8

17

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

квіт••

1937

KOMITET~

РАД

КОМ У НІС ТИЧ Н О

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

НІ 151 (5082) ф Субота,

року ф

Трудова

J

ПАР Т І

КИІВСЬКО(

вересня 1980 року о 22 годинl хвилин московського часу в Радян­ ському СоюзІ здійснено запуск косміч­ ного корабля «Союз-З8».

18

Носмlчний

корабель

родний екіпаж:

корабля

навт СРСР ЮрІй Романенко

І

навт-дослlдник, громадянин

ськими

Політ сьомого міжнародного екіпажу

Програмою польоту корабля «Союзпередбачено стиковку з орбіталь«Союз-

представник

квітня ц. р.

у відповідностІ 3 програмою «Інтеркос-

напружених-

керамзито­

перл!тобетонних стІнових · rfанё-Jtей довжиною 12 метрів. За весь період (починаючи з 1975 року) на дані ви­ роби від замовників не було претен­ зій.

Рішенням оргномітету ордена Тру­ дового ЧеРВО\іОГО Прапора Виставни досягнень

у

народному

На фото: старшнй IRженер-технолог Г. А. НЕЧИПОРЕНКО дає поя:снеННJI

господарстві

брнгадиру М. Є .. Н,ЕЖИВЕНКУ та формувальнвну М. М. ОЛЕКСІЄНКУ по . оформленню експонату.

СРСР ефентивна нонструнп!я затвер­ джена для енспозипlї у павіЛl:Моні .Будlвниuтво», присвяченій ХХУІ з'їзду КПРС. Почесне завдання · по виготовленню

енспонату

Фото А. Козака.

винонала

ваної нолони .NQ 509 тре­ с.ту «Броварисільбуд» у Відповідь

на

рішення

червневого (1980 р . ) П.lе­ нуму ЦН l{ПРС про снла­ }(ання чергового ФОРУ ,vtУ комуністів нраїни вирі­ шив

рапортувати

вершення

про

річного

до 63-ї річниці

за­

план.v

Велиного

Жовтня. Будівельнини зо­ завданням . З початну ра­ бов'язались понад п'яти­ ну п'ятирічний план пере­ річну винонати робіт H"l винонано на 760 тисяч 1 мільйон 50 тисяч нар- нарбоваНЦіВ. Таним ЧИНО\І,

бованців.

.

до

ВнлtQЧИВШИСЬ

КПРС,

завершення

підвище­

Напруженими були ДЛ;-і них соціалістичних зо­ нас вісім місяців ниніш­ бов ' язань нам залиши­ нього року. РобіТНИНJI лось вино нати робіТ на брали участь у спору::\­ 290 тисяч нарбованціВ . Г. ПАНЄВІНА, женні багатьох nycHOBv,X старшнй екон о мІс т об'єнтів тресту і уСПішНО СПМК-509. справились з поставлени~.~

дування·

щені

заводу

машинобу­

взяв

НDBI

підви­

соціаліСТИЧНі

вершити

до

Велиного

зобо­

63-ї

річницІ

Н{овтня,

а

надпланової

40

дУкцІї на

про­

тисяч карбо­

ня взяли механізатори рад­

госпу

«Заплавнии».

Щоб ніста

якнайшвидше і якнайкра­ ще зібрати урожай, картоп­ лярі поспішають. У полі

працює

п'ять екіпаж

«Дружба»,

де

труди­

КО~lоаина

машиністом

О:Іександр Степанович Ту­ ренок, а траКТОРИСТО~1 Ва­

лентин

в

Івана

маши­ поверхні грунту. На цій ро­ Миколайовича боті зайнято 90 студентів складі

Філімончука і тракториста Київського Івана Івановича Олексієн- технікуму. ка. Вони також перевико-

агрегатів. нують норми.

Високопродуктивно ться

«Дружба»

Павлович

Водії

Биков,

Василь

Підготувалися

мання

до прий-

насіннєвих

бульб

Іванович для садіння наступної вес-

,1Іеонід

Іванович ни

кагатувальниці

Ганна

О.'1ексі"нко та їх товариші Павлівна Семенова і Ганна Андріївна

Д~lИтренко.

по роботі викопані бульби кагатному полі

Плав­ транспортують

ський. Вони щодня збира­

кооперативного

вального

до

пункту.

сорту- зберігання

буде

На

на зимове

заК.'1адено

Звідси 1600 тонн картоп.'1і.

ЮТЬ урожаіі на 1,8-2 гек­ добірну картоплю відправ­ тарах при нормі 1,5 гекта- .'1яють у магазини Києва і

r.

АНДРІЄНКО.

сарно - зварювального

ХУ,

В.

М.

Галая

це­

Із цеху

ВІДРЯДЖЕНІ

ДО БУР JlКIВJШRіВ

торговельного обладнання Ударною працею, CY~l­ та дІльниця майстра В. О. ліиним став.'1енням ДО

вІдкриття фОРУМУ радян- день завершальнorо роУ.у номуністів винона- десятої п'ятнріЧКИ молоді ти двоміСЯЧНі плани трудІвники райоб ' єднаНlШ

1981

рону.

І. АГАПОВ, заводу.

,---------------=---=--_....:..:::..-. ЖИТТЯ РАД

У населених пунктах Броварщвнн проходить мІсячник по закупІвлІ у

громадян

лишкІв

сlльськогосподарськ и х продуктІв картоплі.

І,

зокрема,

Готуючись

до

цієї

важливої нампанlї, рай­ ВИНОНКОМ ду

провів

з . ГО .'10вами

НОМітетІв

І

нара­

виконав­

місцевих

представнинами організа­

ВИКОНКОМУ,

наголошу­

валося

залученні

на

депутатІв сьних

Рад,

громад­

активістів ·

роз'яснюючої серед

до

роботи

населення.

Врахування

цих ре­

депутатів. но

Організова­

проходить

15

зануплено

дять заготівельну нам­ паНlЮ винонкоми Шев­

ченнІвсьної

Н.

В.

цівнинів звели

торгівлі

до

топля

того,

нання

торгівлІ

Для дань

що

за

гідну

ЗJ­

щанському районі ,Іа перевезенні зерна, ВОДl1 НОМСОМОЛЬЦі М. Малюга. В. l{ороль, К l{лимась. М. l{онончук при деННО;\іУ завданні чотири ходки

били

п'ять.

тонн

вони

Замість перевозили

Р')­

16 по

20-22

тонни хліба. Зараз у молодих ВИРQб­

ничнинів-передовинів ВУ

настала

гаряча

зн')­ пора.

Вони відряджені на буря­ кові «жнива» у Миронів­ ському районі. ВисОІй професійна майстерНість, бережливе ставлення ДО кожної хвилини робочого часу дозволяє їм винонувати завдання

успішно

поставлеНі по

перевезенню

солодких коренів.

Г. ТАРАН, секретар комітету

ЛКСМУ.

темпами.

успІшного

вико­

доведених цим

зав­

винонавчим

вого ПРОДУНТУ. Перши­ ми у район! виконали

за

ЛіТНіВСЬНОЇ (голова М. М. Пронопенно) І Рожнlвсьної (голова М. Г. Лисенно) сІль­ ських · Рад народних

ВКЛЮЧИЛИСЯ у трудове су­

перництво

нар­

номітетам треба поси­ лити відповідальність

винонноми

і молодь

при­

дозволив окремим Ра­ дам успішно справити­ ся із завданнями по за­ нупlвлl цІнного харчо­

завдання

l{омсомольці

нашого н(')лективу антивно

заготовляється

членами

працІвнинами

(голова

Строганова),

ЖердІвсьної (голова Т. П. Подоляник), ТРОЄЩИНСЬНОЇ (голова Г. С. Єреденно) Ра;]. Недостатня агітаційна робота депутатів у сво­ їх виборчих округах. слабна допомога пра­

повІльними

І

понад

тонн нартоплі. Значно гірше прово­

400

номендацlй, чІтний роз­ подІл обов'язнІв мІж ВИНОННОМУ

занупів­

ля лишнів картоплІ й у трудівнинІв сіл Лі­ точни, Зазим'я, Мон­ рець. Усього на ве­ ресня у жителів райо­ ну

І «СіЛьгосптехніка».

стріч ХХУ! з'їзду ІШРС. Так, працюючи у Тара­

Закуповують лишки

цІй. На цій нарадІ бу­

Закінчити збирання бульб ра і вже здали бі.'1ьше 100 на заготівельну базу. першого, а продаж кар­ тонн бульб. Не відста" в Після комбайнів прово­ топлі державі до п' ятого роботі і екіпаж іншого кар­ диться додаткове збирання :жовтня - 'Гаке зобов'язан­ топлезбирального комбайна бульб, що залишилися на

Бут-Гусаїма з слю­

директор

ло чІтко доведено зав­ дання по занупівлі нар­ топлі до ножного сіль­

)1;0

Ю.

!.

ванцІв.

торговельних

КАРТОПЛЯРІ ПОСПІШАЮТЬ

Особливо висонl рубеЖі намітили колентиви бригад

КОМСОМОЛЬСЬКИИ ТЕЛЕТАВП

до сьних

23 лютого 1981 РОНУ ви­ пустити

Рад

ЗБЕРЕМО ВРОЖАВ ШВИДКО, БЕЗ ВТРАТ

соціа­

в'язання. Ними передба­ Анніпера Із цеху лиття. своїх виробиичих обов'яз­ чено п ' ятирічний п.1ан за­ Вони зобов'язалися до ків відзначають кожен

чих

У-

колектив

торговельного

у надплановий рахунок Колектив спеціалізова­ ної пересувної механізо­

нання запланованої програми.

ВИСОКІ РУБЕЖІ лістичне змагання за гід­ ну . зустріч ХХУІ з'їзду

республіКи Нуба.

стеми . корабля «Союз-З8» функціонують нормально. Екіпаж приступив до вико­

Запуск корабля «Союз-З8» здійснено

попередньо

-

Самопочуття космонавтів Романенна І Тамайо Мендеса xopowe, бортоsі си­

ми Поповим І Рюміним, якІ працюють

бригада формуваЛЬНИНіВ М. Є. Неж,­ венна із цеху .NQ 1. Цими днями експонат відправлено на ВДНГ в столицю нашої Вітчизии МОСНВУ. Б_ ПОJIlГУШКО, головний теХНО.'10Г заводоБУДІвно­ го комБІнату.

соціалістичної країни За­

хідної півкулі

та експериментів спільно 3 космонавта­

ВДНГ

космічних дослідженнях

за програмою «Інтерносмос» бере участь

і виконання наукових досліджень

9

в

Bnepwe

38,.

на навколоземнІй орбітІ з

радяндослід­

в складі радянського і кубинського кос­ монавтів є новим свідченням дружби народів Радянського Союзу і Нуби, тіс­ ної взаємодії братніх країн.

КІ)СМО­

-

з

провели

ники wести соціалістичних країн.

Ге­

республіки

ним комплексом «Салют-6»

космонавтами

ження в КОСМічному просторі представ­

Нуба Арнальдо Тамайо Мендес.

37»

рону в складі

1978

Міжнародних екіпажів разом

пlлотув мІжна­

командир

ТАРС

мос». За період з

рой Радянського Союзу, льотчик-космо-

Броварсьний заводобудlвний комб!­ ват першим у нраїнl освоїв випусн

2 КОП.

Міжнародний екіпаж у носмосі

ваІта

11

на

УКР А І Н Н,

ОБЛАСТІ

20 вересня .1980 року е Ціна

ПОВІДОМЛЕННЯ

Експонат

J

осіб,

що

займаються

занупівлею доручену

ширше

нартоплі, справу,

залучити

до

цІєї справи депутатів Рад І актив села.

С.

БОЧКОВСЬКИИ,

старПІНЙ Іиструктор райвиконкому.

Керч. На заводі Войнова для

12

народу

яності.

видів

мають

і~lечі товар,в

Зна!(


*

2 стор.

20 вересня 1980 року

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ПАРТОРГАНІЗАЦІЯХ

Ділові

ЕКОНОМИТИ

пропозиції Ор·ганізовано

недоліків.

Активно обroво!,юваЛі! доповідь комуністи відлі­ лення Ng 2. Конструктивним виступ

парт­

групорга бригади по виро­ щуванню овочів у закрито­ му грунті М. М. ОнаШl(І), яка

вказала

витку

гання.

на

резерв

р13-

соціалістичного

Члени

КПРС

зм~­

Bill.'ll-

ленн!! N'g 3 наголосили ,ІЗ необхідності чіткего конт­ ролю за роботою цеховото партбюро. Партійці апарату здмінуправ.1іння вкзза,IИ керівництву цехової парт­ організації, партійному ко­ мітету радгоспу на хиби в роботі з JlЮДЬМИ. Секретарями цехових парторганізацій в·іддіде,ІЬ .NQ І, ,Ng 2, N! З і апара:у цмінупраміННIІ обр а q і

диспетчер фе.1ьдшер

В.

А. Кравченк'), П. А. Нішенк(),

завідуючий автогараж,'М В. І. Якубовський і гОЮ!!­ ний еконо",іст д. І. Палії!­ чук.

,ІЗ ртійний комітет і П'l;J­ тійні бюро намічають зах')­ ди по реалізації критичн1Х зауважень комуністів. В_ ДУДАРЄВ, секретар

парткому

рад­

госпу сКрасилівськиА»_

ВЕЛИКОМУ И МАЛОМУ

)"

Швидкими темпами розвивається промис­ потрібно ловІсть і сІльське rОСПО,\l;арство БроваРЩИЯ8, котлах поліпшується добробут трудящих. }" значній близько мірі спрняє цьому невпинний роз.иток нашоі ва.

~роЙш.1И

звітно-виборН,і збори в ни­ зових л!!нках партійної ~I'­ ганізац.ії ралгоспу «Краси­ лівський». У нас діЕ чотири цехових партійних органі.в­ ції, .які проволять зна'шу організаторську і масово­ політичну роботу безпо­ середньо на найважливіШI1Х ділянках вир,обництва. Уча:­ ники звітів і виборів у кож­ ній парторганізаціі КРИТIiЧ­ но оцінили зроблене за зв:т­ ний пер·іод, внесли цінnі пропозиu:ії щодо усунен'І'І

зокрема,

ЖИТТЯ

Раціонально витрачати електроенергію

Ф

був,

НОВЕ

енергетики, енергії_

зокрема

виробиицтва

Темпи розвитку енергетики

І

електро­

спожи.аини

иеекономно,

не

eдeктpoeHepгlї.

Наприклад,

і іиml ВНАИ па­ можна витрача­

за

рахунок

ня. Цієї кіЛЬКОСТі енергії вистачило б, наприклад,

для забезпечення населення міста і

ВСЬОГ') району

електричною

протягом

Серед

енергІєю трьох тижнів.

підприємств,

раціонально

ЯКі

використову­

ють і працюють над впро­

вадженням

більш

економ­

ної технології, щодо вико­

ристання

електроенергії,

торговельного

ма­

щинобудування (енерге­ тик Ю. П. Циба). Тут вся

організаційно-масова бота спрямована на

ро­ eK~J­

енергетичних

РейдовІ казали,

що

та

грошово!

поставлена

технічному,

ц.

заводах світло­ шиноремонт­

ІУ

ре­

квартал

марнується

3

рІзними

Всього нолентивами пІД­ приємств,

НізаЦіЙ цього

радгоспІВ,

за вісім року

орга­

МІсяцІв

зекономлено

дартнІ

нагрівальнІ

пропагандистських

кадрі,в, Основи марксизму­ ленінізму для слухачів вн­ щої ланки другий рік чита­ тиме досвідчений праців,ник

ідеологічного фронту Г. В. Іваницький. Заняття з КІОм­ дирек­

тор підприєм~тва М. Т. Кроль. Важливе доручеи'ІЯ пла'іО­

відділу

Н. М. Чупринка, "ка попу­ ляризуватиме досвід роботи roспрозраху;нкових бригад. Члени партбюро ВНСЛОВИ­ ли конкретні рекомен,дації щодо УСП1ШНIJIГО &сього

проведення

навчального

року

нз

високому ідейному і органі­ зщійному рівні.

Н.

КОННОВА,

ct/(pt!Tap партбюро (трlчко­ ....ацької фабрики. о. Гоголів.

ня

не

електропостачан ·

проходить

поза

на·

шою увагою. При вияв· ленні фаКТіВ безгоспода,.,·

ності. Потрібно

виконати ро. переведенню час­

боту по тини

споживачів

ну

елентроплиту

з

ною потужнІстю 6 нвт.

духов­

близько-

Однак не снрізь і не всі пройняТІ почуттям госпо­

eHepriї депускають і під­ приємства торгІвлі. НIq­

~анти

нераціонального електр"­

ними перевІрками були виявлені невідключе'lі енергії. Дехто забуває. що установни робочого освІт­ пІсля заКІнчення для Ії виробництва вино­ лення ристовується значна кіль­ праці у магазинах НаЛ'і­ радгоспроб­ кість вугілля, природного тянсьного

дарсьного

ставлення

винористання

до

електричної

иа

елентро­

нях

цює на кам'яному ВУГіллі,

їдаль­

комбінату

року

елект ро­

електромереж

їх

них

резерв­ елект ро­

станпіЙ. Це виключить можливий брак продукЦії,

троенергії,

випадки

матерІали

на

винних оСІб негайно перс­ даються на розгля~ відпо­ вІдних органів.

Питання економії, де>­ держання диспетчерськоі дисциплІни набувають

осоБJ1ИВОЇ гостроти в осін­ ньо-зимовий пер І о Д 1980-1981 рону. Адже він

передбачається

енергосистеми го»

І

для

вачів

ДЮІ

«Ниївенер­

елеКТРОСПОЖі-l­

досить

снлаДНИ!\1.

еJ1ектростанцій, можна

Тому

їх

не

перевантажувати.

не

виключена

.1ивість

мож-

запровадження

суворого

контролю

споживанням

за

енергіІ

без­

посередньо з пулЬТіВ

уп­

раВЛіННЯ трансформатор­ них підстанціЙ району електромереж.

Цілий

ряд

підприємств

внлючено в графіКИ обме­ жень в постачаннІ енер­ гії при перевантаженН1 ге­

пошкодження

технологІчного устатку­ вання, забезпечить роботу охоронної сигналізації і

аваріЙного. освІтлення. Треба також здійснити заходи

по

посиленню

одержати і в побуті. Так, наприклад,

тІльки

виключення

однієї

елентромереж на Цієї

вистачило ємства,

ності ня

диспет-

кі­

2400

потужності

б для підктв­

чення ще одного

підпрп­

рівНОГо по потуж­

електроустаТКУВІІІI­

заводу

пластмас_

Потрібно

використаt'J{

усі можливості по вищу­ нуванню наявних резервів по економі1 енергі'і, за-

безпеченню безперебІйного постачання з

надійного. електротим, щvб

виконати плани десято! п'ятирічки і гідно зустрі­

ти ХХУІ з'їзд НПРС_

організованість

ними

лампочпи

потужністю 60 ват В кож­ НіЙ сім'ї дозволить знизf{­ ТИ потужність по району

ro ••

висока

РІ?

жиму економії в радго:..­ пах, на будовах, у кому­ нальних підприємствах f установах. 3начний еко­ номІчний ефект можна

виконання

пЛ,ан

до

дизельних

райониоrо ~нергозбуту

комбіКОР-

не

підключити

енергослужб пІдприємств і інших споживачів, ЯКі внлючені в такІ ГР,!фіК_И,.

понад

Налитянський

які

графіки, чJt

заводських

цього еле,,­

лінії,

в

нераторів. Тому необхІдна

перевитратили

троен;ергію

включені

громад­

харчування.

За вІсІм мІсяцІв

електроетан­

ціях системи ~НиІвенер­ го», 61льшість яких пра­

змішторгу,

на

ності у використанні еле;{­

М.

ШИБІКО,

В. о. начальника

мі.­

вІддіJleншl «КиІвеиер­

В АВАНГАРДІ

XXVI 3'ІЗДУ КПРС

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

економ.ічні школи за темою «Бригадна форма організ',­ дії і оплати праці» (дт.я керівникІв середньої ланки і Д.1Я робітників), а тако>К новий гурток «Молоді про партію». Партійне бюрс затв ер !І.и­

начальник

ДИСЦИПЛіНИ, до. лімітів потуж·

3МАГАННН

"спішно заверщен(!) орг!­ н!заційну роботу напередод­ ні нового учбового РОКІ". Внзначено програмні ItYPси, структуру системи. На фабриці тепер діllТИМУТЬ теоретичний семінар друго­ го року навчання «Вч~ння, що перетворює овіт», д'!і

во-економічного

черської держання

стаціонар­ мальну роботу генераторів ловат.

в хІд пустили

використання

ЖИТТЯ:

борні

комсомольські

ри первинної

збо­

комсомоль­

Та не всі молоді робlТ­ нини

виявляли

високу

ак­

сьної організації. 3 допо­ тивність. Погано ВІдвіду­ віддю про роботу комІ те­ вали політзаняття комсо­ ту комсомолу за звітний мольцІ складального та перІод внступила його заготІвельного цеХІВ. У секретар С. Потурнак. цьому ВІдчутні промахи в Вона підкреслила, що за­ роботІ заступнина секре­ раз в

Кіровоград_

Десятки

бригаА,

сотні

робітників

:lIІВО­

l1У «Червона зірка» ВКJ!ЮЧИЛИСЬ у соціалістичие зма.rан­

ня за гідну зустріч ХХVІ з'їзду КПРС. Колектив ПРКЕмства звбов'язався достроково

завершити

П.llIІН І видати мдатковеї Пpo.l.укцlї на

600

niА­

річний

ТИСJlЧ кар6е­

знімках:

порІ

-

брllгаJtllр

діжної бj9игаАИ зварнииів о. М.

г. ДQJJОШ;

соке трудове піднесення, винликане рішенням черв­

невого (1980 р.) Пленуму ЦН НПРС. Працівнини зобов'язалися занlнчити річний план завершально­ го

року

п'ятирІчки

28

грудня І

ції

понад

дати план

до

продук­ на

суму

в!fИ;ЗУ

ферму.

Фото Р. €пеіікіНIІ.

-

п.

KOMCOM()JlbCbJ:«-М«ІJIО­

Попов

IlAНтажеиия

І

rPYIIK«IMcor:r

сівалок

н

nJlaT-

таря

КОМІтету

з ідеологічної Дрогомана.

регулярно

ви­

ВОдУ. Слід відзначити «прожектористів» фо­ тографа Володимира Анд­ русенка, хуДожннка Гали­ ну Соловей. Про роботу комсомOJYЬо ського

активу

складальнQo

го цеху рОЗПОВІЛИ В. Гай­

роботи

дак, .інструментального П_ Чуняк та інші.

В.

цять чоловІк,

а в минуло­

му

3.

тІльки

які

комсомолу

С. Потурнан вказала, що зараз набагато краще ведеться робота 3 неспіл­ ковою молоддю. У члени ВЛНСМ прийнято одинад­

-

«КП»,

вІшувались на спеціально­ му стеНДІ на прохІдНІ й за­

-

у цІлому діяльність ко­ мітету

но

комсомолу

задовІльною.

визна­

Разом

з

тим, у новому звітному періодІ необхІдно надолу­ жити упущення, про які

йшлося

у

виступах_

Це,

тисяч карбованців. Комітет номсомолу ба­ Номітет комсомолу за­ воду моБІЛІЗУЄ молодь на гато уваги приділяв доз­

по-перше, полІпшення ра­ боти оперативного комсо­

УСПІшне

жинникІв,

30

ванців. На

колективІ панує ви­

...

ЗВІТИ І ВИБОРИ

На світлотехнічному за­ політичної Т-3 енономічноІ . воді відбулися звІтно-ви­ освіти_

щ::х.

одержала

апара­

понад 2,5 мІльйона кіЛО­ ват-годин електроенергН.

питанНІ!

вестиме

на

будівництві одного кор­ пусу центральної раЙлі· карнІ були «кинуТі» стан­

тех­

про підготовку 40 початку занять у системі політичної і економічної освіти труд.'­

IСОМ.О.%цями

обігріRУ тільки

режимІв

ти (2 штуни), 2 саморо5Адже наша система ВХО­ нологІчними процесами. Це них з трубчатими нагрІ­ дить до неї з дефІцитом дає значний енономічний вальними елементами по­ електричної ПОТУЖНОСТ1, ефект у винористаННI тужністю 2 кІловати. Але І, щоб забезпечити но";)­ електроенергії. і цього здалось замало, і упраВJ1іння

Партійне бюро Гl'lуолів­ ської стрічкоткацької фа1і­

СКда,д

нерІВНИКИ

вагончиків

енергії

НАЗУСТРІЧ

рону

кіловат-год'fН

ПМН-15. А для двох

но перше місце в області з врученням перехідного Червоного прапора Ради

Укр-

протягом

вагончикІв.

го підприємства присудже­

1

зовнішнього

Не звертали уваги нз обігрІвальні апарати, яні гріли атмосферу при вІд­ критих вікнах будівельних

ського

Міністрів УРСР

Жоден фант порушення

тисяча

31

КІловат-години

року колективу цьо­

0::-

енергlУ.

ному і ПJlастмас.

завершеl&

по

лімітів електричної по­ тужносТі завод алюміНІЄ­ вих будІвельних конструк,

тваринницьких

освІтлення при достатньо­ му денному освІтлеННі

• ПіДГОТОВlа розглянуло

радгоспі

доведених

деревооб­ робне об'єднання та інші.

світильнинів

І ЕКОНОМІЧНО' О'свrrи

РИК'и

у

п;)­

внутріШНЄ

віт лення

коопу,

СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОІ

перевірки

стовують

газу І нафтопродунтlв. А для виробництва однієї

ДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В

ний завод, СПМН-509. Не дотримаJ1ИСЯ

приміщень у нероБОЧі j нічні години. На «роботу"

по-господарськи.

сіJ1ьськогосподаРСЬКИ1f споживачІв сЛІд відзначи­ служби, зауважень народ­ ти цілеспрямовану роботу них дозорЦів на заводі п()­ енергослужб радгоспурошкової металургІї номбінату «Нал и т я н(енергетик В. І. Середа) сьний» імеНІ 50-рІччя заощадили з початку ро­ СРСР, радгоспів «Плос­ ку близько 1,7 мільйона ківсьний" і Ниївсьнuі кіловат-годин елентро­ птахофабрини, які засто­ енергії або 3,5 процеНТ<І совують новітні технічнІ по автоматизаЦІї від нормованого споживан­ засоби

1979

автоба:\1І

тимчасово до закІнчення реконструкції внутрlщньо­

виконання організаЦіЙНl.­ технічних заходів енеРІи­

сурСів.

ремонтно-механіч­

чить, що електроенергІю, як ливно-еиергетичних ресурсів,

економію

НО"'llю

завод,

енергії

У міСТі І районі є ба;:а­ проф ради то підприємств, органіЗа­ премії. цІй, радгоспів, де по­ Добре спраВЖНЬО~IУ борються З2 справа на

завод

мовий

NQ 2,

.Зоря» нераціонально, електроенергії досить зиачнl. Але це не зна­ без необхідності, винори­ ціЙ, виробниче

ти

є

використати в енергоБЛОКіВ 350 грамів пали­

виконання

плану

десятої п'итирlчкИ, вує У них комуністичне ставлення до праці. Серед тих,

хто

по-ударному

вІллю молодІ

вихо­ організований

тру­

вечір,

заводу_

Був

новорічний

проводилися вечори

музики. комсомольцІ

Неодноразово робили

по­

передз'їздІв­ їздки У МІсто-герой Ниїв_ значна частина ськІй ваХТІ, чимало комсо­ Однак МОЛЬЦІВ. Це слюсарі­ комсомольців прохолодно електромонтажники Віра поставилася до цих цІка­ Гайдак, Валентина Лит­ вих заходів_ Про роботу «проженто­ В!іН, ливарНИЦІ Антоніна розповІла В. Кузьменко і Ольга Рогач, рИСТіВ. заступник фрезерувальник Андрій СкрильНінова, 1Uевель, токар Петро Чу­ начальнина штабу «НП». Робота штабу планувала­ няк та інші. Вівся хронометраж Молодь заводу живе не ся. робочого тільки працею. Номсо­ використання МOJIьці підвищують свій часу молодими робітника­ Ідейно-політичний рівень. ми. Було проведено ряд У кожному цеху пройшла рейдів у' заводсьній їдаль­ диться

на

громадсько-політична

ате­

Ні, де перевірялася якість ПРИГО1/ування страв. У за­

мольського

загону

члени

дру­

якого за

звІтний період мало чер­ гували. Треба також ще БІЛЬШ пожвавити комсо­ мольське життя у цехових

організаціях та групах. Все це допоможе підвищи­ ти активність комсомоль­ ЦіВ та молоді.

На зборах оекретар партбюро заводу М. Л. Хлипа вручив активним комсомольцям

грамоти

мІського комітету ЛКСМУ і цінні подарунки. Іх удо­ сто єні В_ Скрильнінова. В_ Гайдак, А. Шевель. В. Підлісна та інші.

У

роБОТІ

участь

зборІв

взял,

секретар мІськко.

му ЛНСМ УкраІни Н. Ру­ бан. Секретарем комІтету «прожектористи» цікави­ чат навчалося в семи лися побутовими умовами. комсомолу заводу обранЬ гур'!'ках і одному теоре­ Результати знайщли відо­ Р. Юр'єву. тичному семінарі системи браження в .Листках П. nт..w,IІІІО.

стація під девізом: «Това­ ришу Ленін, я вам допо­ відаю». 164 юнаків І дів­

водському

гуртожитку


'МОВ!

ЖИТТЯ

!··~~;~~;;Ц~;~-A;';;~-~~~-~· ~

ПрацівНJIКR ферм радгоспу імеНі КІрова до- ратор Ольга Яківна CeJI~ 6uиCJI значного успіху • робмl. Широко роа· яка забезпечила щодобовий roрнувпm трудове суперництво аа зБІльшення приріст живої ваги худоби

~ Багато хороших Jlюдей

трудиться

на пІдприємствах раЙсІльг(')сптеХНіКИ.

якими йде В. Д. Власенко.

Серед них І досвІдчений токар Воло-

трудовому

Юfмир Дмитрович Бласенхо. ЗустрІВ. СІІ 11 з НИМ БІля його робочого мІСця ... Монотонио гудІв токарний вег.

1981 рік. Свою особисту п'ятирІчку вІн закІнчив ще до свята ПеРШОІО травня. Проте він не знижує темпІв

стат, на ІІКОМУ плавио оберталася за·

На його

вже

давно

СпецІальний рІзець чітко вимальовуаАВ деТАЛЬ. РоБІтник уваж.

роБІТКу 5ИКОНУЄ на 130-140 про­ центІв.

и(') стежив за нею. Адже тут не повиин(') бути ніяких прорахуНКІВ.

- Володимир Дмитрович, повl,!Іає про нього заві,lXУЮЧИЙ

JlКI!)Ю

заиідує

В. М.

Некрашевич.

П'ятирІчку 110 пропажу молока державІ. Ного було здано майже 2900 тонн понад завдання.

стернею, вісна,

-людина чесна,

принципом.

МОЛО,!lI, кращий

до плану Трудівннки ширше

ю[

ПJ')а!lда, свІй трудовий шлях ПОЧИНА!! ' підприємствІ. Так. завдJ1КИ ЙОГО кмІт­ нІж r батька. йому не знайти. Бо час'l'О чув вІд нього цікаві РОЗПО!lїДї про рем(')нтникlв, якІ лагодять ріЗНІ

Він зробив також спеціальне облад. нання для обточування партия пря. мо на пресІ, ке розбираючи його. За

СіJfЬськогосподарсьКі

машини

госпо-

дарст!! району. І не тІльки лагодять,

цІннІ

а Й вІдновлюють,

цІ

життя на дОвГІ

продовжують

Іх

роки.

брат І дядько. Вчитися є в кого.

і

~

Здається,

-йшов сюllи, ДМИТРОВИЧ.

-

лися першІ дні

зо~сім

ГОБI'1РИТЬ

недавно

запам'ята-

саМОСТіЙНОЇ

рахунки І, звичайно,

пnи·

В(')Лодимир

Назавжди

за верстатом, перші

невдачі,

роБОТІ!

про-

перШІ успІхи.

Та скІльки їх, радісних хвилин, го. дин і днІв було вже в моєму трудомму житті?1

й

Як завжди, нинІ в ремонтній ма·

.НращиЙ

1975

ро.

раціоналlм-

Я зрозумів, подобається завідую. чому майстернею цей трудІвник. ПО­

добається тим,

що по.господарсьии,

по·державному ставиться до ВИRонан. ня

доручено!

йому

ПодивІться,

-

Некрашевич,

цює

-

справи.

говорить 'В. М.

-

за верстатом!

Справжнє

во

-

20

до

жовтня

ЦЬОГО

року.

Тепер працює наполегливо над йеl'O RиконанюlМ. Приклад у ро6оТl показують перс-

Чимало труд(')вях нагород у В.

..І.,

,1!!.

Jlie

РМКlIНУВС. велетенl:ыtl піВКОJlОМ,

10

-

тися

Bap'l'i

reKTapiB. СОll,Jl;а'fИ,

арlс.

п'.тврlчч.

оllс.,

пlвмlо1Іьйова

..

J;"

щороll:y

вавтажвих

кубометрІв.

pelJ;1 Irapc:hKoro IlQochd СУJlllа

бaDІЕ у

06·."В80.

Bi'fe-

...

роБІт

8 Irapc:hJ[oII)'

Веo1lикоrо

поширенн.

порту.

Ваllтаж_

П. Михайленко, П. Сулима, І. Писарен­

Д.

Уl:тенltо,

М.

Лев1вrpад. актора

ного ~я виділяють стільки кисню, скіm.ки потрібно JI10динl на добу.

ють JIЮДЯМ поди І гриби, лікарські тра­

ЛАЕС, названої в рІшен­ нях ХХУ з'їзду НПРС пусковим об'єнтом п'яти­ рІчки. ЛенІнградсьна атомна визнаний флаг­ ман радянської ядеРБ:оt енергетики. Реакторами канального

примножувати

всенародие багатство, лісівRmtи нащоі держави висаджуЮТJ, щорічно по 11 0-

ВИКОНАНО Кохтла·Ярве (ЕстонсЬ­ ка РСР). Набагато БІль­ ше цнстерн стало потрІб­

тися гектарів НОВlП наСI,в:жеиь.

Привпо зазначити, ЩО )1;0 свого традиційного свята наш колектив підійшов

но хімікам заводу склад;­ них мІнеральних дОбрив

об'єднання ",СланцехІм •• Другу чергу пІдприємства

усіх пУнктів

зобов'язань. У соціалістичномУ змагав­ ні, розгорнутому на "есть ХХУІ 8'із~у КПРС серед ліснип;тв Дарнип;ького ліеогосподарства,

ми

завоювали

перше Jt;сце.

ча~

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

козуm., білок і різних птахів. ДЛЯ ВИХ лідготуваJШ 40 годівИJЩЬ та C&J!oнiB,

паркового

одинич­

АЕС оу європейській тині СРСР.

заготовили ка зиму чимало КОllмів.

СИ:., пий зобов'язував іОЖНОГО rpoMaдяиииа Країни Рад оберігати і )l;байли­

типу

ною потужністю в один мІльйон кіловат оснащує­ ться тепер серІя нових

належною увагою стаВЛЯТЬСJl наші - лосів,

з успішним виконанням

'1ет­

Таним чнном почався важ­ ливий етап роБІт по за­ вершенню будівництва

прац!вRmtи до мешканців лісу

11І

останнього,

ПОТУЖБ:остl на Ленінгра,!(~ СЬкіЙ атомній електроо! станцП Імені В. І. Леніна.

ви, ціJПOЩИЙ клімат і ЧУДОВИЙ настрій.

3

ГрафітовІ

вертого, блока мільйонно!

ко та інші. Своїми руками вони пере­ ТВОРИJШ ліс на ще,upі угіддя, .lIкі дару-

Надаючи 8еJIИ1tого мrачеиия охороні природи, В. І. Ленів !Це ., травні 1918 року підписав «Основний ааltон про лі-

РЛТЛYJ.

-

блоки лягли 1'1 основу pe~

Рижий,

рів листяної поверхні Щ)отягом cOIfJI'J-

у місті.

..

МОНТVЄТЬСЯ

О. Крилов,

пввіТJWI тут у !ОО разів пстїme, ніж

_

.ЯДЕРНЕ СЕРЦЕ.

рів, переробляє за гоlЩНУ 2,5 кілогра­ ма вуглеltислоти, а 25 ква,Jl;ратиих мет­

швидко набираllТЬCS

••

пакетамв,

ВJ[ прово!пь роботу по ~огляду 8& насадженнями методом рубок, піltЛУЮТЬСf про «здоров'я» дерев.

дукцІі. Самовіддано працюють ветераип

115

краІв..

plSBI

Весь час на основі науltових ~аних во­

доведено, що проекція крони oitHoro же­ рева, яка дорівнює 150 квадратних мет-

ЩDб

-

nOРТОІІИКИ

Щ}'р, І. Сучоlt, В. СУJШма, М. }tpyrЛИХ, В. Оверчук, В. І'урбич та іншІ.

У спішно трудиться і &ОлeItтив цеху механічної переробки деревини, .lIким керує майстер л. Віроsуб. Для Hapo,J;ного господарства він дав чимало про­

J!ic,

..

- І.

ще Тl:fс.чі гектарів лісу.

ве витра'lаm

lІОР1'

QИJlоматерltt­

А Р,У Г

нює Північному льодовитому океану і складає майже 780 мільйонів гектарів.

тсl JIIOДИна

опера­

раІВ скорочуе чк 06робки с:у.. ев.

Л. Калениченко, О. Бурянська, К. Ар­ зинова, які поса,nrли і доглядають біль­

дерева

JШстя,

СП, поправляє здоров'я. Це тому, що

,араву вважаютьCJI передовихамв ввроБRRЦтва.

~1с:OJIИЙ

lІиробничоrо

. вавтажат.

Його площа У РаДЯНСЬіОМУ Союзі дорів­

J

,~ИИ зустрlJIJ! BBCOКII~ пока3JlllКамв і 80

здали

ВIІС:ОК08J[Iс:них

вl"nPИ&МС:ТІІU

наш великий і цілющий друг.

зелене

Із них 10 мільйонів гектарів РO!lташу­ валося на радянсыtйй Україні. Науково

JJ1cy

на

lІeJlНКНЙ

кубометрІІІ

ааго­

Набіжить JJегеныtй

весело

рахунок

готують худобі ситу і теплу знмівлю. Будівельники за­ вершують ремонт корівни~ ків, свинарннків, крільчат­ ників та інших приміщень.

IrapKa -

Хорошими помічниками у їхній робо­ ті стали СІІавні жінки-робітниn:і М. Ханко, М. Хміль, Г. Гончарова,

заХВИJIЮЄТЬСЯ

Ліс

внка

МИВУo1l8

ЗЕЛЕНИЙ

БіJlЯ нашоro lІідного міста розхlmиий І

монять

День арці.

тварин,

Пl8111чивм ІІОРСЬКИМ ШJl.ХОIІ У

На аиlмlІ:у: .а

НАШ

суні-берези.

тCНJIКR І. Г. Щур та

ваги

{ФотохровІка ТАРС

рець,

-

За порту

уерl...!. а

МІІДРИНИ, величаві липи й білокірі 111&-

робо!!

за

иa.llув IIJICIrpееввввй паJ[етввй мето.. вантаженнв. Це бl.JIЬШ

могутні дуби, довголітні сосни, стрункі

В. І. НесІв. Своє професійне св.то

В&r070llJlених

судна, НІ Й ..уть

Стоять, мов в:а почесній

тСНВЦтві

край.

мlJlЬЙОИ

сl(ресllоll1'сЬJ[JlIс:оеКС:IІОРТ..

п. СУХЕНКо,

_ке займав майже

в Броварському

ПClllа..

--=-,.

ПР АЦІВНИRА ЛІСУ

-

результатів доби· передові тварии·

","_JliC"J[IІЙ ell1~.

студент фахуnтету 3JCYPH01CfJIIQI КДУ.

3АВТР А-ДЕНЬ

років вlддаnи улюбленіЙ спраВі

кращнх

J

_

ТІЛЬКИ

приросту живої вати тва­ рин вона здала 150 центне­ рів продукції. По 230 !lент­

Порт на Єнісеї

Власенка: орден .Знах Пошани., ме-

'."oC'~ q~oC"'ooD' .,...,.......,...:а.#oD"l'lл.~ . .. ,

_. Бarаt'о

з'їзду

стота, точність ...

ви:кона'l'И п'ятирічний план дострок')-

зобов'язання

XXVI

ми-

даль .За TpYДOB~· доблесть., По'!есна

взяв

честь

все

змаган·

стецтво. РеставрованІ детаЛі - - ніби тІ.'lЬКИ·НО зроблеНі на заводІ, ва чи·

Ленінська грамота. Все це за працю нелегку, але п(')чесну.

Нолектив

на

радгоспу

розгортають

J1К цей чоловІк пра­

стернІ панує високе трудове напру· ження.

f

значком

пропозицlУ

тор,..

Тому It прийшов вІн У раЙсl.'П.госп· техніку. Тут працюють також його

-

рацІоналІзаторськІ

токаря було нагороджено в

І'оку

на

з- початку

ки готують до форуму ко· !lиаі. Так, майстер машии· муністів і працівники тва· ного Мїния [анна 'Степа· ринкиптва. Вони вирішили ні!!на Пасіка записала на додатко!!о до п'ятирічного свій рахунок більш "к по КОРМОДОбувники прагнуть. завдання продати державі 3500 кілограмів МОJlока від щоб пкнаЙбі.%ше заготови­ 2755 тонн молока і 988 корови. Шодня вона надоює ти кормі!!. Вони заклали тоин М'51са. Зроблено пер· !!ого майже по пуду від вже понад 7000 тони куку· силосу. Робота ший внесок у виконання кожної тварини. По 3300- рудзяного підвишених зобов'!!зань. 3400 кілограмів молока І{Я триває. У господарстві Так, молока надійшло з одержали за вісім місяців заготовили також 5250 тонн гocn~дapCTBa иа МОJюкоза· від кожно! корови майстри сінажу, перекривши заВJ1ан­ вод більше 1ооо тонн. машииного доїнн" Софія ня па 250 тонн, заскирту­ Т!!арнниики примножують д-нтоні!!на Яковенко та вали 750 тонн сіна і понад свої зусилля в подоланні О.'Іьга Миколаївна Шиголь. 1200 тонн соломи озимих та намічених високих рубежів Радують успіхи в роботі ярих зернових культур, ви­ на завершальний рік п'яти· І т!!аринниць. котрі зайняті гото!!или близько 90 тоиа річки. Працівники ферм на відтодіl!Jl! великої рога· вітамінного трав'янorо бо­ вже н:адоїли по 31 оо кіло· тої худоби І свиней. Здіб· рошна. грамів молока від коро!!и. ним майсТj)(')М своєї справи Нииі щодня одержують йо· зарекоменду!!зла себе опе· А. ГАВРИЛЕItКО.

на

ливостІ І винахідливостІ булр пущено в дію 100·тонниЙ гідравлічний прес.

грамів

.голову.

тори Ольта Леонідівна Ва. сильченко і Уляна Петрів" го ма!!же по 12 кілограмі!! на Кроха. Нині трудівники радгоспу від кожної корови. Ше

КПРС. Свої трудові дарун· ваютьс!!

наставЮtН

иа одному з підприємств НИЄва. але зl'о,!tом зрозумІв, що кращо!' Рl!)боти,

369 тони JlJIОJlВЧИНИ, свинини і вро·

ЛJIТRНR.

,!Іобросо·

Він

900

по

~ожну

П'ятирІчний плав DPOJlажу м'.са !lИRонано 8а нерів свинини, одержано~ роки І 8 мІсяцІв. ДержавІ здано додатково за рахунок приросту живо1J

розмай-

раціоналізат(')р

майже

4

виконання роБІт. Щ(')деннl н(')рми ви·

f'OTOBKa.

Працює вІк !І ремонтнІЙ майстернІ,

виробництва І продаж тваринницької продукцІІ ~ержа.l, .оn ще у квІтнІ на честь 110·} рІч· ницl з ДНJI народжеННJl В. І. ЛенІна ВИRонаnи

дові виробничники, в одних рядах І

календарі

І МОр.

Плоди невтомноТ праЦІ

СЛАВНІ ЛЮДИ ТВОІ, ВРОВАРЩИНО

~

*

І() вересня 19fЮ рм,

ДОСТРОНОВ0

'

виведено

нз

проектну потужнІсть. Це було передбачено соцІа­ лістичними зобов'язаннями

колективу

ХХУІ з'їзду вий завод,

на

честь

парт1!. Но­ будівництво

~~3Blмкy: техвІк·лІсовод П. г. Вакулеихо (край·

кільце Києва. У нас створено зразкові

Отже, напередоднІ свята всім лісів­ никам хочу побажати НОВИІ успіхів у їхній почесній і благородній роботі, міц­

ній ЗЛlва)_

зони відпочинку - імені Чекістів, ПРІІ­ дорожну, Березовий гай та Пухівську.

Koro здоров'я та щасливого і радісного

нічному заходІ країни по­

життя.

стачальником

.1,

уточвює

Г."ЩурОМ

1 В.

. об'єкт

роботи

з

лlсвиками

І. НесІним. Фото М. Федор&аа.

Броварський

J!ic

входить 'І зелене

З натхненням і любов'ю ТРУJ\ЯТЬСSl ліс­ вики д. ГиреНRО, В. Иесін, М. Борсух,

М. НОСАЧ, JI1CJIRЧRЙ ВJю8аракоro JI1сиицтва.

якого

намІчено

заверIП1l'

ти в наступн!й п'ятир!чцl, стане найбільшим - на пів­ CRлаДних

мlиеральних добрив.

(ТАРС

-

РАТАУ).


*

.f стор.

вересня

20

НОВ В

року

1980

ЖИТТЯ

ласковьrй Миша, возвращайся в свой сказочный лес. (БСШ ом 6), «Росій­ СЬ~ИЙ сувенІр учасникам й гостям Олlмпlади-80» (завод пластмас). Тема освоєння космосу також була

свято

широко

к В І ТІВ mo-

Жодна внзначна подія в житті

диви, жодне свято не обходиться без квітів. Але цьоro разу свято, що від­ радісним,

яскравим

і

на

виставці.

Сподобався відвІдувачам виставки куточок сЛюдина І природа., а та­ кож композиulя «600-Річчя Куликов­ ської битви. КалитянськоУ десятиріч­ ни. УчнІ цІєї школи привезли на вис­ тавку БJIИЗЬКО 20 сортІв айстр, виро­

бувалося у иашому місті, було напро­ чуд

представлена

Високої оцінки глядачів заслужили композиції школярів з мІської школи Ng 8 «До.1ітаЙте аж до сонця., пласт­ масІвців сПіонери космосу., торгма­ шlвulв «Квітнути квітам на Марсі •. 1500-річному ювІлею Києвасто.'ІИц! нашої респуБЛіКИ присвятили свою композиuію учні Погребської СШ (<<Люблю тебе, мІЙ славний стольний Київ-град»).

чарівним,

адже присвячувалося воно самнм кві­ там.

щених своїми руками.

Тисячі сзібралися сонячного

броварчан

І

гостей міста

ЗвитяжнІй працІ радянського наро­ ду у десятій п'ятирічці, зустрічі на­ ,ступного форуму комуністів Країни Рад присвячено багато робіТ, зокре­ ма, «Делегатам XXVI з'їзду КПРС. (Богданівсьна шнола), «10-у п'ятиріч­ ку достроново. (БЗПМ І СШ .NQ 5), «XXVI з'їзду КПРС - атеста­ ти з відзнакою. (БСШ .NQ 8). Тема Велиної ВІтчизняної війни 1 Перемоги представлена в яснравих роботах шнолярів: «Смуток матері!> (ПлоскіВСЬRа середня), «Зоя Космо­ деМ'ЯНСЬRа. (КрасиліВСЬRа), «Марії Лагуновій ПРИСВЯЧУЄМО1> (БСШ NQ 7), «Салют Перемоги» (БСШ .М 2), • Вlдродження» (БСШ Ng 1), «А зорІ тут тихі. (Світильнівсьна ШRола). Пренрасному і незабутньому святу

того по-літньому теШІОГО, дня на виставку квітів,

яка, починаючи з

1972

леною

проводиться

традицією

року, за уста­ в пер­

шу неділю вересня. Учні шкіл міста району, колективи промислових під­ приємств і дитячих дошкільних закла­ дів представили на суд громадсьності

1

веселкове різнобарв'я

нвІтів,

з'єдна­

них людською фантазією в символічнІ образи. ВІд ІменІ президІї товариства охо­ рони природи перед присутнІми висту­

пив заступник голови виконному ра­ йонної Ради народних депутатів С. І. Товстенко.

Оголосивши

свято

квітів

відкритим, він надав слово перемож­ цям минулорічної вистаВ1'іИ, делега­

ціям міської середньої школи .М 7, ТРОЄЩИНСЬКОї середньої ШRОЛИ та за­

краси

молодості,

их и сердцах. ,

Програма сЧа,». ПРОД08ЖУЄМО розмову с Шсия

як

про

80иа

Є».

23.05 Чемпlоиат свІту з акроб:t­ (ПОJlьща).

ПО

закlн­

чеииl

\0.00 \0.15

НЕДІЛЯ. 21 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.40 9.00

- 23.35 Новиии. ПРОГРАМА УТ Новиии.

СьогоднІ

ника

УРСР

Гімнастнка.

Концерт нацІонального фольклорного ансамблю Республіки Куба.

День

-

лІсу. І. JlIC080ro

стра

.Час •.

В.

Д.

прац1в­

Виступ мІнІ­ rOCnO,D,apCT1Sa

БайтаJlИ;

Те.,е­

нарис сЗелене вбрання nJlaнети»; ТелефlJlЬМ .ЛІсники сьогоднІ

-

15.15 Художній

«Динамо» перІоди.

. телефіл ь м .Дні Турбіинх». 2 серІя. 16.30 Сьотоднl - Д,нь працІв-

JlIc

.Сиlгова става ДJlЯ

11.45

саджают....

королева». дlтеll.

ника

~lJicy.

16.40 Клуб кІноподорожей. 17.40 Мультфl.,ьм • Незвнqай•

НИЙ

матч».

18.00 МІжнародна панорама. 18.45 За ,вашими листами. Кон-

ка». Вистава. 18.40.ТeJJефl.,ьм сТа, ляє

компо­

ЩО

Зи-

оЖИD­

каміни,.».

19.00 Актуальна камера. 19:30 Наша адреса Рад.нський Сою •. Художня само­ дІяльнІсть

Запорl,ькоl

.• До

свиданья,

наш

.Очевидие • неАмовlрне •• Концерт лауреата Всесо­

10.15 11.20

юзного

курсІв

І мІжнародного

В.

Круглова

КО'і­

(дом­

ра).

Для вас, батьки!

11.50 12.20 13.00

Хокей: _КРИJlа Рад.

(МІ'­

сква) 8а). І-й

.Динамо. період.

жнття».

ФIJIьм-вистава.

lЗ.40 д.

BaJlEeв.

(Моск-

.Дарую

тоБІ

.Наш край, наш дІм •. За.,I.ннчний раАон м. Кн,;­

об-

•,астl. 20.00 .На добранІч. дІти! •• 20.15 .Життя иауки.. Лкадемlя

Романси по,иторI8,

ВечІр

17.30

пое.lї

Кубок СРСР

адреса

І телефони:

8Yn.

М. БРО8ари,

КиТвська,

154.

17.30

Народка творчість.

ХокеА: ЦСКЛ. 21.00 .Час». 21.З5 Концерт стру. У

Сьогодиl

НароднІ

10.З5 Клvб

мелодії.

кlноподорожеА.

sакlнченнl -

Новини.

По

редактора

19·З·82;

Тел~-

.Спартак.

KaMepKoro

орке-

22.15

у С81тl.

вам Музичннй

80стІ, лнстlв

І

масовоі роботн

19-4-67.

І.

телефlЛ~1І

Черкаськнй

хор.

Вахта

8рожаю.

водІв

Харкlвщнни.

naTTSI

мое».

18.30 19.00

телефІльм

Актуальна

Хокей:

педо.

У

сЗакар·

камера •

сСокlл.

ІІа·

БУРВЕО­

-

.тоо­

(ГорькиА). 1 І 2 !іе­

рlодн.

20.45 2\.00 2\.35

На

добранІч, дІти!

.Час ••

ХокеА: .... оКIJI. сТорпе(ГорькнА). 3 перІод. Коицерт естрадно-снмфОнlчното оркестру Українсь­ Koro телебачеНИJl і радІо.

19-3-18;

.Іддlлl.

ВІршІ

І

бlолоrія.

піснІ

В.

І.

Чайковський.

Екран

\4.45

napTIAHoro промисло,

У

Пори

•. Б.

2

ГОЛОВИ

викон­

д.

І.

ФонвІзІн

сНедор?!:­

ток».

заочникаJt.

курс.

16.30

Екран

рономія.

10

учителю.

Аст­

кл.

Суспl.,ьствознавство.

10

кл.

18.00 19.00 20.00 20.15 21.00 21.40

Док. телефільми. Сільська година. ВечІрня ка,ка.

23.00

ДовІдкова служба.

Міжнародна

панорама.

Ф. Ахметоє. СимфонІя. ФІльм .Один шанс З тисячІ».

Мо.,ьєр . • Мlщанин

дворянстві •.

у

РеJl8КТОр Є.

Jllкарю.

-

Н. ФЕДИН,

ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБИ!

Ng 89

Київкниготоргу

створено

обмінний фонд книг підвищеного попиту. Пра­ во придбати книги .з обмінного фонду надаєть: ся покупuям, які зда.1И свої книги, рівнозначНІ

за попитом, незалежно від їх вартості. ПР' здачі книг на обмін необхідно пред'явиrи паспорт або посвідчення.

Беріть участь у об:\tіні кни~. .Це. дасть вам змогу збагатити свої осоБИСТІ БІБЛІОтеки.

Адr еса книгарні: м. Бровари, проспект

110.

22.\0

заступник

кому районної Ради народних депута­ тІв С. І. Товстенко вручає кубок І грамоту представниці юннатів Требу~ хlвської СШ Любі Мельннченко. Фото А. Козака.

У книгарні

.СрlбниЙ дзвІночок». Комуністи 80-х.

Внступа~

--

праворуч

Студентам

lЗ.15 Ж.

здоров'в.

квітів.

На фото: вгорІ лІворуч компо­ зиція РМЗ «3а щасливе дитинство., праворуч експозицІя СвlтильнІв­ ської восьмирічки; унизу ліворуч - експозиція Троєщинської СШ,

ПТУ. «ТекстильницІ •• 10.З5. 11.35 Історія. 7 кл.

П.

Жюрі

В. КОВАЛІВСЬКА.

17.00

ФI,нка. Новини.

родииА

,

різно барв я

Загальна

.ДжереJlа.. ЗбережеННІ! тваринного С8lту. 11.40 Шкlльннй екран. 10 ІЕЛ.

sa'T. редактора. вІддІл

.. Ісцrвогп радІомовлення

ве

10 кл. 9.05. 17.30

11.05

закінчилося.

смlшкою літа було для нас це чудо'"

15.45

ФІзика.

«Етюд».

17.45

квітІв

По закІнченнІ Новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.05, 14.15 Життя науки.

\2.05

УТ

співдружнІсть робіТНИКіВ

.

одержала

року

ПРОГРАМА

ІІ(НТТ. 19-4-47; вlдповlllальнн!І crKpeTap . •Іддl ... сlльськоrо rocnoItapcTB •. кореспондента

Свято

Во­

8.З5. 9.З5

цікаві

школярів.

Лебедєва-Кумача. \0.05 Чого І як навчають

перервІ

Новнни. Доброго

18.00 Муз. .Вибlр ••

року,

ХХУІ з'ї.ду КПРС тlд­ ну зустрІч. .Хронlка брнrа­ ди Шатунова.. Передача 2. 18.45 СьогоднІ у С81тl.

\6.00 16.10 16.30 17.00

.Час •.

Гімнастика.

минулого

18.15

художньоТ

ПОНЕДІЛОК. 22 вЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ ТелефІльм

І

оrляд.

s

:!І.ОО Симфонічний концерт. 21.40 Телефl.,ьм, ВиБІр •.

8.00 8.40 9.05 10.20

як

ЗмІстовнІ,

назвало переможців, учасники вис­ тавки дарували квіти її гостям Посмішкою сонця, ласкавою по­

спільна експозицІя переможцІв цього­ рІчного свята квітІв Броварсько! середньо! школи ом 5 1 заводу пор ош-

10.55

гІмнастики. 19.ЗО ФI.,ьм .Каштанка'.

багаторІчна І

М. К Білогуб зБобрика. Найвищу оцІнку глядачів одержала

Острово,о

но.

19.00

ТЕЛЕФОН И:

255020,

роду,

С.

наук Української РСР. 14.30 Новини. 14.50 Док. телефІльм .Люди церт на замовлення праці~­ 21.00 '~Час •. 2\ .35 ФIJlЬМ • Голова ревкоМУ». воrняни': рІчок •. кикlв Jlicy. По .акlнченнl Новиии. 15.25 Основи РадянськоJ де,,19.30 Чемпіонат СРСР з футБО­ жави І права. Передача 2. ПРОГРЛМЛ НА ОБЛА~ТЬ _'у: .Спартак' (Москв,) 9.00 ДОК. ФI,1ЬМИ дО Дня пра­ 15.55 Мамина школа. .Зенlт') 2-11 тайм: .Дина­ 16.25 .ЦеЙ фантастиqний свІт·. цlвиика лІсу. мо. (Москва) ЦСКА. ВІкторина. 9.45 Концерт. 2-11 тайм.

Наша

рІ заводу порошкової металургії.

металургІ!.

композиції, барвиста мозаїка, кольо­ рові фото, виготовленІ школярами 1 їх шефами яскраве свідчення то­ го, які високІ результати приноси:ь

ни вибороли першІсть серед пІд­ приємств промисловостІ. Друге мІсце зайняли будІвельники ПМК «Укооп­ спІлки., третє Броварського ДОКу. Серед дошкІльних закладІв кращи­ ми було визнано нвІтновl експозиц1У дитсадків .NQ 17 і .NQ 18. Серед квІтникарІв-любителІв наго­

KO'd-

В концертнІй студП останкІ­

ково!

Серед сІльських шкІл першІсть присуджено школярам КалитянськоУ СШ, друге учням ТребуХіВСЬКОї, а третє Троєщинської. Чимало- старань доклали, щоб ви­ ростити найБІльше нвітІв, квІтника­

10.00 10.15 10.45

радянських

кожна енспdзицlя

була по-своєму гарною, цікавою І змІстовною. Кубни переможцІв серед мІських шкІл були врученІ юннатам шкі.'! .NQ 5 (перше мІсце), .NQ 7 (друге) І М 1 (третє).

16.05 17.05

-

чити переможuя

19.00

МультфІльм.

ва.

9.30 Будильннк. 10.00 Служу Радянському Сою-' 13.25 Слава ,олдатськ •• зу! lЗ.55 Т,лефl.,ьм .ФаитазlТ Вес­ 11.00 Проrрама .Здоров'в. иухіна'. 2 серІя. 11.45.Раикова пошта». 15.00 «M..,oдlї на берегах Сла­ 12.15 Сіл~ська rодина. вутича». 13.15 Му,ичний кІоск. .Холоп13.45 ЧемпІонат СРСР з XOKelO: 16.35 М. Стрмьннков «Кри.,а Рад» (Москва). 2 -

в

,зицій, панно: «Олімпійський вогонь - в серцях мільйонІв» (Богданlвська середня школа), «Велика слава ВІк­ тора Санєєва., .Гори, гори, ВОГОНЬ ОлІмпІади» (Броварська середня шко­ ла NQ 7), «Щоб нІколи олімпійський вогонь не погас» (БСШ Ng 2), .Олим­ пийское звонкое зхо остается в сти­

ду нвіткових експозицій. ЦьогорІчна виставка була присвя­ чена вІдображенню досягнень радян­ сьного народу у десятІй п'ятиріЧЦІ, підготовці до наступного XXVI з'їзду НПРС, 110-річному ленІнському ювІ­ nею, боротьбІ за мир, ОлІмпІадІ-ВО.

тики.

проходило

но велику нільнІсть квіткових

ля цього Rомісія приступила до огля­

му,ику.

яне

столицІ нашої Батьнlвщини Моск­ ві Олімпіаді-80 було присвяче­

воду порошкової металургії ПОRласти RвІти до пам'ятника В. І. Леніну І обеліска загиблим броварчанам. ПІс­

21.00 21.35

І

Свято квІтІв тривало кілька годин. А коли настав час підбивати пІдсум­ ки, членам жюрІ було нелегко визна­

50-

річчя ВЛКСМ,З.

.Новая

",изнь.

варско-го

-

<!Іргам

городского

Бро·

комитета

КОММVНИI.'lичеrкnА партии УкраиНЬІ. гnnnл.скnго и paAnHlioro Советов

КиеАСКО~

Нt!РОДНblХ

Газета

виходить 'у 81второк,

середу. п'ятницю та суботу, Індекс

пепуrатов

61964.

областн.

Бро,варська друка,рн,я Київськоrо облполіrрафВИJI8ВУ. м. Броваря, ВІУЛ. Київська. 1154. ЛРVК Вl\с<Жllіі. O~lIr 2 полоси формату А,. Тираж

11.800.

Зам.

5680.

#151 1980  
Advertisement