Page 1

ПpoAemapl

гсіх краІн, єднайтеся!

РІк аиJІанна ХХІІІ,

Д о

4:

О

р і ч ч я

1~ л. а

u

r

у

ВV ДІВНИК

О ЕЛР О

KIIYUD31V Орган Броварського районного комітету КомуністичноJ партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

Іі

151 (2058)

~Четвер,

22

грудня

1960

рону.

*Ціна

ноп.

15

ДО НОВИХ УСПІХІВ У ТРЕТЬОМУ РОЦІ СЕМИРІЧКИ! Завтр·а розnочинає роботу ХІХ раАоииа партійна конференція. В знамеи.иий час збирається вона. Весь радІІиський :народ з вели­ ким трудовим і nолітичним підне­

сенням

готується

Пленуму

ЦК

до

КПРС;

настуnиого

труд11щі

вивчають і одностайно схвалюють

мудрі декларації миру і дружби

між народами

Заяву і Звер­

-

неинІІ Наради представників КО• муніетичних і робітничих партій. В

цих

історичних

документах

дано глибокий марксистський ана­ ліз сучасного міжнародиого ста­ новища, ще раз підкреслено

ленінське

nоложения

про

можли­

вість мириого сnівіснувания двох світових систем, а зкачить і nов­ ну можливість відвернути загро­ зу нової війни. Для цього тільки

nотрібно, щоб народи всієї землі взаnи сnраву мир·у в свої руки і вІдстоювали її до кінця, приборка­ JІИ nаліїв війни, вели и'аполег­ JІИВУ боротьбу проти віджилої

ганебної системи колоніалізму. Документи Московської Наради

з новою силою підкреслюють ті величезні досягнення, яких доби­ лися в соціалістичному і комуніс­ тичному будівництві трудящі країн могутнього соціалістичного табору на чолі з Радянським Со­ юзом.

Це

міжнародне

визианнА

вселяє гордість в серця радяи• ських людей, надає їм нових сил в боротьбі за дострокове вико­ нання семирічного плаttу. Разом з усім радянським наро­ дом успішно виконують завдання

другого року семирічки і трудІІ· щі Броварщиии. Більшість п.ро·

миСJІових

nідприємств достроково

завершує річний план. Перед в соцІалІстичному змаганнІ ве;~.уть колективи заводів холодильників,

Сталіна, ім. Калініна, «Більшо­ вик»; робітники радгоспів ім. Кі­ рова, «Бобрнцький» та ім. Щор­ Досягнуте

культурному будівництві ре­ зультат піднесення організаційно­ партійної і партійно-політичної роботи. Зросла авангардна роль 1 комуніст.ів на виробництві, їх участь в партійному житті і гро­ мадсько-політичній

вчитися

у

мас,

ког~сподарськ. их

зания по виробництву м'яс·а

1 мо-

В

постанови

ЦК

КПРС

«Про завдання партійної пропа­ ганди в сучасних умовах» особ­ ливо зростає значення ідеологіч­ ної роботи. Проте не всюди вона

топлі році.

електротех·

ведетьсІ! Ділова,

і овочів, ніж у минулому Район повністю виконав

пnаии продажу сільськогосподар­ ської продукції державі. Особли­ во

добре

попрацювали

роцІ колгосnники

в

цьому

артілей

імені

лить

шляхи

дальшого

кого

районного

народного

суду

Українськоі РСР. Н·а nідставі протоколів голосуВІ8Н~ Дільничних комісій, що надііішли до виконавчого комітету

Броварської

районної

Ради

де-

путатів трудящих, встановлено, що у вибора-х народних суддів Броварського раАоиного народно-

го суду Украінської РСР брало участь 98,96 процента виборців.

За кандидатів у народні судді подано 99,72 процента голосів.

Народними

суддями

І>роварсь-

кого раАонного народного суду )І'краіиської РСР обрані тт. КРАВ-

року на території Броварського ра-

Ради

Голоvує

Наці-она ,1 ьностей

окр·уrів

суду

засідателів

УкраЇН'Сь-

відбулося

66

кандидатів

nри

високій

у

45 процентів, 55 процентів.

безпартійних Вибори пройшли

організовано,

активності

виборців І

і повній відповідності з Консти­ туціею Украінської РСР, Законом

них (міських)

Українськоі РСР.

питання

і

Радянсь-

народних судів І

В vезульта rі загальний об-ся.r пр·омиrслооюї ПРQІДІУКЦ ії Ращ.я.н.смtого Саюзу ЗІJ'()СТе за рік nрибшm-

до JЮЗГЛядУ но .на

П()ря;.цtу

ня:

денно-

з;шдання

лрацен.тів. Всmн.01вленj по

зр·()Іста,нню

про.мис.­

Деj}жплану

НИU'І1Ва бматьох видів щщдуІщії БаЖ.КОЇ . 'І!ІJ'()МИJСЛОІВОСТЇ СВОЇМ 00-

СРСР депутат В. М. Новиков, а з СЯГО:М пеJК!·Вершує найЮfі!Ці ре­ Про Державний план роІЗ- доіІюві~дю про Держатшrй бюджет ЗУ.'ІЬ'га:ти лоотере~іх р·тtів. Ви­ витку народно.го r<Успо·да])с·rва СРСР .на 1961 рік :і про вико- рокіництво щ>ещrметіІв с.пО<Живашr:ІІ

1.

зросте в цьому році на

СРСР на 1961 рік.

2.

Про

СРСР на

Державн иИ

1%1

І нання Держа:вно:го бюджету СРСР тів.

бюджет за 1959 рік - - міністр фінансів рі·к і про ви:ко- СРСР В. Ф. Гарбузов.

ГАРЯЧЕ

СОКОЛОМ

В далину летить. «ЗІЛ» яри мина переярочкн,

n

ВЛІТКУ То до табору

Мчать доярочки. Про діла свої Гомонять вони,

нашого

Пильтяй.

процен­

площі

пі,д

урожай

7 мільй()Іні.в

ни-

гек­

тарів. Не~важаючи на !Не,mрият­

СЕРЦЕ

Приевичую nередовій доярці

8

І\(}ЛГОІСJІІИ .j ра.ЩГ01СПИ збіЛЬШИ.'ІИ

посі·вНJі

нішнь·о:го рQку на

Пісня

загальних зборів. Обрано 100 народних засідате­ лів, в тому числі жінок - 46 про­

центів, членів і члени КПРС -

пе.ршо·го

СРСР. ~сі'я ро:зrляне такі пwг,ан- стр:ів СРСР, го•лова

Над Русановом Ген безкрай-блакить,

кої РСР. На підприємствах, в уста·новах, колгоспах, радгоспах, населених пунктах району по виборах на­

род,них

замість

славній трудівниці М. З.

нану відбулись вибори народних засідателів Броварського район­

народного

коrо УРЯІду. Сесія при:ступида

депутатів по

·ке~рівнmtіІВ пла.н()М.

партії

вибулих . го. 3 дооовімю про Дер,жа:вни.й лоJюЇ ПрОІДУКЦіі ПеJК!ВИІКОНУЮТЬ ІІа ро;щільних за.сіданнях па-І rrда.н роз.ви11ку народного госnо­ всі союзні ре,спубліки і ма.йже вс:і лат одногол·осно затверджено по- да·рс.тва СРСР на 1961 рік раДНІаргосnи. Одержаний в ць~ ІВИ.с.ту­ рядок деннwй і ре·гламе,нт ро,боти j)ОЦі аJбС(}ЛЮТНИ!Й приріст ви:роб­ шостої сесії Вер·ховної Ради пає заеІ'~уlПник Голови Ра,1и Міні-

иого Пленуму ЦК КПРС.

ного

1и і гості зустрі.'Іи

Ко.му:ністІrчної

твер;~женl} дооовіді манцатних ко­

виборчИrх

Кремлівськ·о;го таму, Щ() промИJслоrвіс1Ь та. інші

.Голова ціональностей. і~з з.на'Чни•м вишре\)І.же.нн.ям nодеп)"Гат ВУ'рхливими опле,сками дооута- Р'івня.но з народноrоооодареІ>"КJІN

На засі,даннях па.1а·т буао зам~'сій про обрання

Вели·КО'ГО•

заrсі'да.н.ня Ради Союзу і Ради На-

""'

завдань, за гідну зустріч наступ­

Ч)'К Стеnан Данилович, З~УСА· про судоустрій Українсь кої РСР і €ВА ЕJJьвіра Миколаївна. І і Положенням про вибори район- !

В період з 1 до 17 грудня 1960

1

боєздатно.сті партійних організа­ цій, мобілізації мас на успішне здійснення поставлених партією

ПовІдомлення виконавчого комітету Броварськот районноІ Ради деnутатів трудящих Київської област і грудня .1960 року відбулися вибори народних суддів Броварсь-

з таких звершень.

4. Про затверджеюІ.я

nіднесення

ПРО ИАСJІІДКИ ВИБОРІВ БРОВАРСЬКОГО РАЙОННОГО НАРОДИОГО СУДУ YKPAlHCbKO} РСР 18

Союзу.

сіданh

ряду

світлі

па.1ацу відкрилося пеJ)ше спільне галузі J'ОіСіПОідарс11ва розвИJв.а.ютьея

ти з людьми можна пояснити від­ ставання в цьому році таких гос­

ський».

ці прох·мило 3ас ідання Ради На·

лока. Тільки послабленням робо- Я. В. Пейве. подарств, як колгоспи «Червона Україна», ім. Ватутіна, радгоспи сБог.~tанівський» і «Семиполків­

у ВелиКІ:ІМ}' Кремлівськом'у паІ)а­

не~а-~ ці о. наnьностей.

довІльно виконують сво1 зоб_ов я-

u

u

Ук~mі,в Г()ЛіJІВНИЙ підсуІМок цьоr() pooty, зу. Головує Го,1оВа Ради Союзу Президії Верх ІJвної Ра,ди СРСР. в[;д>3начив у ав.оїй доІІІО.Віді деп.удепутат П. П. Лобанов. Одночасно Об 11 Г(}дині ранку в залі за- тат В. М. НовикQ;в, полягає в

_ у~овах

культ~р,

почала

.тоеь перше за,сі.дмшя Ради Сою·

Окремі колгоспи і СІ,lЬСЬ•

...

Держа·ВН(}ГО бюд.жет1у .1и зве~~у'?т~с·я ... наисюла~І'Шl, ;щ СРСР п'ятого ек.шкання. СРСР за 1959 рік. наи;щювпюШІ мрн . СемирІчний 0 10 годині j)анку в при:міщен- . 3. ~pu ~Ііжн~р()дне становище шІа!Н, Н<ІJД я-ким натхненн.() пра­ І зl}вюшню по.тJтику Радянеько;го цю.ють радянські люди, ні Кре.мліВ"сь,кого - 0\дJіе теа.тр;у відкри­

тичній роботі ми маємо ще бага­

ВрОЖЗІ

., •.• .· ..................__................... . . . ... . .· . ПЕРЕМОЖНА ХОДА СЕМИРІЧКИ 2.0 . · ВерховноІ·· р ади СРСР чудо.Мивийжи·чаrе, ве.мо в • Гj)УД'НЯ ·~ ш ост а сес ІЯ ·ко-

Кре.мщ

Однак слід відмітити, що як в госnодарському і культурному бу­ дівництві, так ·і в партійно-полі­

ОдержуЮТЬ НИЗЬКІ

---·-· --····

електричних вогнів. перейшоІВ з 18-го на друге МІсце в С·ВІТІ

роіботу шоста •Се·сjя Верх()ВНО·Ї Ра- нання

узагальнювати

радгоспи при од~акових

ний великою загравою r.o виробництву елеr\троенергії.

....

і поширювати їх досвід. Саме ци­ ми вказівками і керуються наші партійні, радянські і господарсь­ кі працівники.

то недоліків.

З того часу, як VIII Всеросійський з'їзд Ра.д одностаи• ·но nр •

п,~<J.Іі ГОЕЛРО :-.пер· ший ' ленінський n.laн елект.рифікації нашої країни- пройшло 40 ·РОКІВ.иИІняв За цеи час Рад~нськи:и ~0: юз, осяя

_.

роботі.

В доповіді на ХХІ з'їзді КПРС М. С. Хрущов говорив, що зав­ дання· партії, її місцевих органі­ зацій nолягає в тому, щоб і далі розширJ!ТИ і зміцнювати зв'язки з масами, освічувати і організову­ вати їх і в той же час безустан­ но

художни,ка Л. Шма~ька , яка .~ід: На VI І І Всеросшс

народу.

ькоІму з ІЗ:~ Рад вистvпає 3 доповІ;І.дю Володимир Іл,lІЧ "ІенІ.н. Затамув ав ~и подих, делегати слуха.ю р 1 :з повідь· вождя п•ро грандіозну про!"раму створення економІчного фундаменту соцІаЛІзму на базі е.1ектрифікації усієї країни.

в господарському і

на належному рівні. принципіальма критика нічних виробів, торфопідприємст­ і самокритИ'Ка передували на ва «Великое», мебельної і Гого­ звітно-виборних зборах у первин­ лівської прядильно-ткацької фаб­ них партійних організаціях. Во­ рик. на має бути і найважливішою У складних і несприятливих умовою для успішного проведен­ погодних умовах нинішнього ро­ ия на високому рівні районної ку добилися певних наслідків і партійної конференції. трудівники наших колгоспів та Районна партійна конференція радгоспів. Усnішно проведено сів­ розробить ~аходи по виконанню бу, зібрано вищий врожай кар­ зобов'язань на 1961 рік, накрес­ nиварно-прокатного,

Ь, .шановний чит. ачу, на цю карти ну українсько•го П ОДИВИС творює велику історичну по.дІю в життІ ~rаш.ого

са.

'1Иві ПОО'ОДНі •УМОВИ В РЯІДЇ р,а;Йо­

району,

Зелен-килимом

нів, у цілому по країні виvобле­ но і закуmлено зерна бJльше, ніж

у

1959

ще

«ЗІЛ»

явні

бідонами:

Молоку у них Лік мільйонами.

ТРУДОВА СЛАВА Раненько-рано на світанні Іде Марія до корів, В душі спалахує дерзання, Полум'яніє в серці спів. Все тут знайоме, рідне, миле: Усмішка подруг, тінь стрімка. Жива народжується сила В міцних, н·атруджених руках. Хороші руки, працьовиті, Пильтяй не знає перепон. Про неї славою повпта Пішла луна селом, в район ... Коли до Києва - столиці Злітались друзі звідусіль, Несла Марія ніжнолиця Навстріч Хр'ущову хліб і сіль. Л ет и, вируй, луна іскриста, Всім вість подай про славний ШЛЯХ!

Гаряче серце комуніста В Марії б'ється у грудях. М. ТИЩЕНКО.

році. РаІЗ(}М з тим rв ооtре­

мих реСІІІублі•ках, краях і ()!бла,с-rях

Полягли лани. Ще й постукує

нед~ста.тньо

резерви

вwс.ОюіІХ і

викариета,ні

на­

д.1я забе·3JІечення

сталих w~жаів сіль­

СЬКОІГО<СІпt.щар·ських

КУЛЬТ}'>р,

ДЛЯ

дальшото зростан:н я поrо"Ііrв'я ху­

Д(}би та пі~вищення її nрОІДУіК'Іив­

н·о·сті.

В дооові,~і ві',\з.началоея, що в

ЦЬОМ}' Р•(ЩЇ ВІfКОІНаНО 'Ве.'ІИКУ DJ)'O~

гра·му

Обея:г

ка•пітальн оrо

1держrавних

буlд:ів.ництва.

капітальних

вкл<ІJді1В З'більши:вся nоІ(J'Ї:ВН'JІНО з

минули'М роком на

28

иільяр.дів

кар,бо·мн,ців. ПроІГяrоіМ двоос пер· ших РОJКів се.мир~'ПUІ введено в дію бі.1ьше двох ти:сяч нових ве­

ликих підприємств.

Нинішній

рік

ознаменовано

Н()ІВИ.~fИ Ве.'ПfКИ'МИ ДОІСЯГН{ШІНЯМИ В

галу,'fі дальш(}rо nі;tвище.ння жит­

rєного рів·ня радянських що~й.

(Продовження ·В маступних мо·

мерах).

.


&УДІВНИН КОМУНІЗМУ

2

Четвер,

22

rрудня

1960

року.

ПЕРЕТВОРИМО В ЖИПЯ РІШЕННЯ ХХІ З'ІЗДУ КПРС, о

о

оо

КОЛГОСПНИЙ

У БОРОТЬБІ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ

УНІБЕРСИТЕ Т

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Великз, світла

Ще па nочат.Іtу PORY nраці:&- ле:но, щоб цей патріотИ"ШИЙ rrpи­ llmtИ 1'ВарИШІИЦ1\Ва

зwзИІМІСИt(}ГО

клад- у:насдід}'Івали всі 11і,

xrro

сті:нах

має

кімната..

На

карти сівоомін і rрун-

-

відді:Jntа •ра,щгоспу ім. Кір·ова ІВЗЯ· корі'В у власному го.сподаj)ІС'І'ІВі. І

тів,

ли на себе підвищені :юбОІВ' я.зан- '11іль1tи тому, що партіііша І)}}Га'н~­ ня: 'Виробити на кож.ні 100 гек- зація, депутати і а·ктив с.іль:ради

Іде чергове заІNП''М... Це не вищий уч6оошй заклад

тарів угk1ь

Не'достатньо прово.дили

і

100 це.нwер1в м'я,са 320 Це'Н·тнеrрw мошжа. 3 ПЄ'РШИХ днів пааrrій~на о.ргаrні-

ваштНУ ]Х!боту сеІ]}Єд на.смЄІІІІІlя. В

Бюро

паJУІНіної

організації

УІва;жно стежило за навчанням. ДеІЮілька раз обгово.рюв:али це nитан·н·я m1 бюvо і партійнИІХ ~о­ рах. Особдиву увагу ~ВЄІJ!Гали на тісний З'В'ж~DІК навча·ння з наши­ МИ ПJ)З:К1'И"ІНИІМИ 3а1!'даНІНЯІМИ, З доІСІВіД<іМ переІщвиків кодrосr~у. Лка б юма не ви;вчалась - про rri~ивJrenня кукур)'ІДЗи аміІа1fІІ!ою

т. К()ІВбаси;н,сЬІкий І. Ува1t."'НО слу- водою, аrrротехніку ІВИ</J<ОЩу.ваШІ·я хають Й<іrо присупrі. Майже всі овочевих кулЬ'Г)lр чи ПJЮ щ~річну

r.

ро.блять заmИІСи ·в с1юіх зошитах.

;родючіІсть .с-аду,

вооа ооов' яз-

-

В цей же ча.с в cy·cwnм кім- •Ю()Во підкрі•плювалJJсь приклада!МИ

м'ЇrсЯЧ'!ІИЙ графік ви.}}Обництва Неза-д01вілЬІний хі,д заJкупіІВЛі ~t':яеа і мол();ка, Р·О·ЗГОі!»ІУЛа дійо- мо:нжа у наJселе'ння можна поле­ ЗІмаrа'Н1ня серед

~дин

-

з баІN.тьох ryj)IJ1КЇ.B підrог()ІВКИ ко~'JІГ()ІООНИХ юа<дріrв. 3а стода.'Ми ланмві, брига'ДИІРИ і ЇХ ПОІМЇЧ'НИки. Те.м·а л~кції « Лрул'NJ'ва карта артілі і внесеІШЯ доб:РИІВ на п.о.ля». Ле1t110.р годова JООЛГОІС!ІУ

кооавню з~Убов'ооа11ь. ОсоблЮJУ дають MOJIOIKa. Це ~стосу>єтм::я, rна­ ува.гу надала питаашю добору с.а:мп~ред, М. В. Жо1УІ'Оноже<нка, КА\іWЇ'в, які лю.бл·ять ПР'а.дювати / М. І. Ра,дче.нка, Ф. М. ЛиТІВинен­ в ТІЩ)ІІІRНИЩІ'ВІ, .ВС'NШІОІВІІ'Ла що- ка, п. Маше'НСІ>КОГО.

кі·в.

3\}азки добрив.

-

і навіть не сеJ)еІд'Нnй. Це

}}оз'Ясню­

селі є ще ,'(еяка ча~ина рооітни­ зація взяла ліід. свій нагляд цю ків, які маю·ть коріІВ і К<іристу­ важливу сп}}аІВу. На:мdТИJІа і ши- ються . всіма блаrами сіІJІЬІСьких J)OOtQ обнарwwваоJІа захQІДи по ви- умов, але в кооnерацію не пр·о­

ве сощіадістичне

на с-r~лі

Х(}В}~вати трудодні слухачам ГУР'І'-

паті .на

« фа·к;уІЛьте,ті»

твариНіни-

пе~~О'виюіІв

аІJІтілі,

доояnrень

Киів. На заводі імені Лепсе Ц'!1ва ДОЯІІJІКИ слухають лекцію про сілЬІсЬІКОО'.осп.одарсьюоІ на.)1КИ.

юrrи ще і •неповормкі~тю витко.н-

ви.rmовляють

запасні

частннн

до

С

мехамічне доїння кwі,в. ьо.r<;д...По пмю і''"е са:мохі•лний ІWМnра.ці·в.юtІсів Ф·е-рrм, реrул.я.рно під- wому сільра 11и (голова А.- Щи- оільськогооnода,рських машин. ~ ..., водила ПііJдеу,мки робО'Ги, Я'Ііі си- го:ль) та робкоопу, очоленого З 81і~дси для колгосnів і радгослів ні, як і завжди, ~столроцеіН!І'на яв- байп. За його кеJ)МОМ М. Анодін. СТеМа'І'ИІ'ШО 'ВИJС,В'ЇТЛЮіВаІJІИоСЯ •В :\)аДГО!СШfіЙ ба·гатотиражній газеті, а

Готуючи~ь до наступ;наrо Пле­ НУІМУ ЦК КПРС, наша паvrійна

від:вантажують заnасні деталі до .ка в l'Y'J>'l1КY мехмrізатЩ)і:в. Т·ут трактаріІВ ріЗІних марок ~ ко·р- rrorryють ма:йб'уоmвіос шофе·рів, трак-

nуси блоків, гільзи, поршні, втул- ТОІРИІСТЇВ, комба·йнерЮв.

Кошmпні.й ПО'Мічни.к, він цьоrо pm~y вже с:а:мосrrиrНіО керуmв С'І'ОООВWМ КQ])аблем. І ReaJ'i)l'<llfiO.

ки до

Ц

орга·ніза.ція,

го моста вантажних автомашин т.а

Й. дн'і1ВИН!ШКІ):М.

та:кож стіннівці відцілка. Траnилось так, що під час осін­

спираючись

на чис­

гусеющь, шестер-ні

заЩІьо -

... 3МЇ'ІІ'ІОЄТЬІСЯ ВШ'Л.Я:Д еела, змі-

е ОДІШІ З ВИП)'1СJІСНИІІtЇВ

ryprma

н•юютьс.я і його люди. Веu!ИJЧезне м.ехашізаторі'В. А всьоrо ВИІГУЩЄ'Н10 лен•ний а~ТІfВ, ПОСИ:ЛИЛа ВИХОІВНУ інші деталі. :Ко.лектив підп·рнємдоі молока. Це с.ту,р·бу.вал·о nар­ знач~ІІІНЯ ДJІЯ зМ'іни у,мов житrя в минулому році 85 ШОФЄNВ, рuботу щщ~ робіт·никhв ра.wослу, ства успішно справляється з ви'11J):аХ'ГО}}Исті'в і КОІМ'ООЙJН.еnnв. Доотійну О'J)Га.нізацію. БJ(}opt), пора­ всь ого насе;іення, ще ШИJ)Ше роз­ ро.бничою програмою. . се·JШІLІІо · ' росту ·. ІХ кул_ьтури .• мали_ ".. ньої негоди різ-ко 3Низилисп на­

ДJmШИ'СЬ 3

комуІНістами, винесло

г ор,ну,lа

це пwганн·я на обговореНІІІя збо­ ріJВ, де було

викрито

п.ричИіНи

ниц'ГВ'У і

зниження !WОдУсrtти·вrності

KO·PLB. Вже д'Р•)Тоtrо дня вжито заосадів до

noOJiiDmemig СТаJІИ

догляду за худобою:

СВОЄЧІІІNІО

ДОСТЗІВІЛ.ЯТИ

змага•ння

за

на фото: nередова шл•фуваль- за:.х ~ Кm.~уШсти:щн партв, про

дос11J)ОІКаве

ПJ)одажу

ис 1 реі)""'аН з~ш У,сmшщ) навчаruюя 45 л.а.нпtоударннця ком)"ністнчної праЦІ На-. ".. 1 ;~ . м· аш ИнНО дія Барсученко. Вона виконує свої трмv;орних стаНІЦІІИ І rrереда.ча вих, бри;r1ІІДИ'рів та їх пrоrічmпсів, завдання .на 125 процентів. техm!Ки у кuолгости. Р~ з нею 50 працівників '11ваJІ)ИННІЩrва. І

де,ржаві про­

.Іуктів тваринництва.

С. Головатий,

.

•1 лен

бюро

па рторгані з ації.

Фото

в ""ЛО приишли

ПоліпшеШІя о.рrмІі'заціІ\ної і пмі'І'Wfно-ма со.оої роботи забез­ печило у.опіх. 3а 11 М·і.сяцш ви­ роблено по 120 цrоt11нерів м'я,са і 336 центне-рів молока на :кож111і 100 rектарі,в утідь. Аде ко!ІІу.ні'С­

ЛОСТіВ

К<ілектив ли.ва}}ШJ-прока.тно­

нів створили до.датк()ві резер­

rго замду , готуючи гі;щу 3)'СТ­

ви для по1реб сільського rос-

річ н.астуmному Пле.нуІМ,у ЦК КПРС, добивс.я н ових вирОО­ ничих успіхів. Достр{}КОВО ви­

П(}дарст-ва . ВІЩобуто лооа.д 3аіВд.а.ння 5309 тонн торфу, ВИJГІ)ТІ)ВЛеНО 6400 ТОНН торфо­

конано

аміа чіщ:х добрив .

зоба>в' л.занніЯ.

.rеб

зокрема,

колгоспів,

Виго­

для

ра,доопі,в

трудівнwк іІВ сільс.ького rоспо­ метрів дах овоrо з.сшіза . До кінця року працівники

ещювИ'Ни і матеріалів !КІ)Ле&­

ЗаіВО;Q'

феJ):М

тwв за·воду хмодильни.к.і.в ви-

З тисячі псrгонних метрі·в ІJЮ­

готовИ'ІІ ·для сільського ГОС'ІІО­

ся над'Ою молака від кож.ної ко­ ровц ло 6-7 кі.'Іоrрамів.

ДЛЯ

дарч:тв:а

допрові;щих труб. В.

Як відомо, великим резе·рвом дJlЯ збі·ЛЬШЄІННЛ ластачапля ТІРУ­ дящим Киева МОІJІо·ка є за·купі!Вля

Бобко, економіст .

гато

с'!1Ва

« Великое »

за

рів. 3а прикладо,м комуністі'В ба­

іІІе ре викона.ння державних nла-

К11'4У

.

JекоІюмленИJХ

сим

-

- 653,

О . Л. Ка·р­

690.

ОІЩаш в нае ще

~ .щ}'ІЮчии

ня

Неnогано: Завдан-

виконано

на

120

процентів.

роботу

готовленню з~ізобетон­ них конструкція для но­ вих кукурудзокалібро· вочних заводів, що спо-

руджують

на

Україні.

Вже третій місяць бе-

хунок наступного року. Робітники у с n І ш н о

бригади бетонярів Галі Примак, яка бореться за

здійснюють заходи, на­ мічені дирекцією ком­

з вання колективу

бінату

кому-

і

парторганіза­

ністичної праці, і . Степана Станєвоrо, майстер

цією по дальшій механі­ зації та удосконаленню

зазначає,

виробничих

між ними

що

змагання

проходить з

перемінним успіхом.

-130 процентів -

такі

ники. Тут же відзначає кращих робІтників В. Ло-

ся, В. Полуектова, М. Сидориченка і ряд Інших, вказує на окремі недолі-

ки в роботі. перевиконує Дійове соціаЛістичне змагання

-

Тривалий

120 клад,

в середньому їх показ-

він зна,чно

ВИІКладачі:

І.

'

го-

.Кі)ооа­

РЯІсно В'])О;urла ІОУКУJ)ІУЩ3а.. На 350 rеJсr'іЩ)ЇІв зібрано no 35

пuющі

ц~тнерів в З"Єрні і ло 27 цею­ нерів 3 П>Лощі mJІІІЗІД 700 rexrra.pilв.

пл~дорозса~;щником

'В.

заІВі~ М'Ї!д'нmсі·в ІW!І>-Жа.но ПОІШlіД 4 Юль­ Р{)-

йон-и карбованщі'в

прИібутку. 3а

rач, бр~ тракторної 6J)иrа•л,и

ЛOICJIIrni1Yтi yoofuш колrосп JWОІ}ЮД­

торн.оІ брига:ди

свіду в народн1JІМ~

І.

ЛуК'JШrеНІКQ.

Пр:а"ВЛі'ння артілі ВИJріmиоо шра- УРСР )UІ'ПJЮМОІМ

інженер - економіст.

тонники працюють в ра-

Аналізуючи

:КПРС,

П'j)ІаіК'І'иці знашrнІЯ, оде.])'Жа!Ні в rу!УІ1КУ, і ланкова Р. О!іісюта, ІНа ~ЛJШЦі ЯКОЇ BlfllЖ}ЩeJIO ПО 150 цен:mері:в JtalfJ'OOПлi з к~ного

М. О()м, ПОІМіЧ1ІИІК брИІГа.щира тра.к­ жений Виставкою перещовоrо до­

К. Невський,

В цеху по виготовлеи- 1 ливих факторів, що за­ ню залізобетону один за безпечує нарощення ви­ одним зупиняються .верпуску продукції. Колек­ стати та інші механізми. тив цеху ще напередодні Зміна закінчила свою ро43-х роковин Великого боту. Н·а вколо старшого Жовтня рапортував про майстра т. Дудка зібравиконання річного ви­ лася група робітників. робннчого плану по ви-

-

11арми виробіт~.

.

6

аАМОВdЕННЯ-ДОСТРОRОВО

- Як, Іване Григоровичу, - з вертаються вони до нього, - працювала сьогодні наша зміна?

Тсжар Брова,рської ремо!І'І'ІЮтехнічної стамції В. В. Власенко <Щif!f із і ніціаторів соціаліс:rич­ ного змагання. Несучи трудО'ВУ вахту на честь Пленуму Ц:К

по 140 це'Нтнерів :к&1УІ'01Іл:і з

гос.:ІІJОДа.)JІС'l'Ві

етупmя і

1.,ro

першою г.рошовОІЮ преІМі~ в сумі

дають лишки молока д~рж·а:ві. Так,

М. С. Ва.)J'ООн

.

досвщчещ

ГО<Л~ШІе

І. Карпещь та В. Шикула

також ба­

гато рООітників і службоощів про­

К. К. Швидак ПІJ'Одав 1078 к1~о­ гршмі.в, М. Я. Яковенко 538,

і 435

reoora.pa, а

М'аси - близько 400 сИJІіський, arJ)IOIНI(Jiм О. ХолОrД, ін­ 3е~ої жен~р В. Нака·ЗІний, зооrехніки цеmнерів з гектара. Від са:Юв і

ву.т~иків, декі.т~ька деСJП'-

рахунок

.

а

ЛОІВЗ. nрмmіННІЯ артілі

холодильники про­ а

де, унаQчне:ння є

ІВІІ\ГОТ()ВИ'J'И,

ю,с.цеВІ

ків крідьчатни&і'в.

торф опііД'ІІри+;м-

його в населення, що мають к·о­

3

із

мислового типу,

•• *

Пра ЦІівники

Чи поси.1ьне ;щя нас таке завТа·к , п~сильне, _ . ІЖа3а.1И КОМ}'НЇСТИ, ко.1 и МИ обговорюва.'Іи пита'НіНя пілrоrовки даіІ!ІЮЯ? -

рах·унок

накоончень

Іtаі11)'1СТИ

МОІр&ВИ З

гектара . Виїло засгос{)!В}"Вала ва

чатися маемо

ВЗІРНОЇ ферми не за•спокоїлие;я на

ВИГОТО1ВЛЯТЬ

ше проомащає с~У&і ш'1ях майже на -

***

дар.ства

досяr.ІfУ'ГОМУ. ВОІНи бо.vютЬІс.я за те, щоб в зим01вий пері!tд добити­

кwдра11!ПІХ

ЦеНТНіе'рЇІВ

кадрів на пафтійних зборах. Нав- rеІКтара.

ти і всі праЦіВНИКИ МОЛОЧНО-ІГО­

528200

виро6н:ицтва.

KOJI'11000HOI'O

всіх рооО'Гах.

г оповний інженер.

та

д.'Ія них на:вчмшя не залишІМІОІСJІ

І зрооу:міло: техні.к.а ВСі! оиілиmі- бригада, {)ІЧОЛЮВ&'НІа. А. Ба6ичем,

Б. Біnоус,

nот­

Це

·

~.ханізаторів, а іі: інших опеціа- 400 центне!)ів

Для потреб сільського rЬ~подарства

Т()JВ.1ено,

0

висунуло перед ншми НО'Ві 3авдаш- без ІJ'ЄІЗУЛh'І'<t'l'ЇІВ. Б.РШ'а.да., я;sу ня по nіДГ{УІ'()ВЦі кадрів не лиmе ~ЧОІЛЮЄ М. ОсІнач, ВирОС'Іила по

ми, ООіІльшили рщіоrни. Ре:J)'ІЛьта­

кіло.граJІ.а.

люди

"'" .,"..,!

""

Ю . Мосенжника .

КОР•

ти не забарилиея. Після цього щодООовий tваловий ШІМ'Й ЗІр1с ло ФщnІі •на 200 к.і.лоrраміtв, а від кожної корови на 0,7-0,8

ре працюва·ли TjJallt'Г{)pиcrrи С. Ос-

ниця першого мехаиічноrо . цеху / чведе,л~І за О!СТ·аJІІ···Ш.• JЮКИ,. .в т. о.м'У_ на:ч, І. Оксюта, М. Заєць.

rикона,ння зобо·в',яжнь ло :вир<іб­

один із важ-

проц е сі в.

час,

напрм-

підготовляли ар­

матурне залІзо примітив­

ним

способом

_

пере­

важала ручна праця. Те­ пер цю роботу виконує

новий правильно-різаль­

ний верстат. Вивільни­ лося . 10 робітникі.в, які

nередшли працювати на інші дільниці. Незабаром

розпочне працювати апа-

рат, за допомогою якого провадитиметься

роточечне

арматури

У свій

елект­

зварювання

щується новою технІкою.

як

nриготування.

сумі­

кар·касів.

шеА,

час перед ко­

великовагових

деталей,

виконуються

допомо­

транспортування

гою механізмів. Устатко­

рення площі цеху збіль­

вані тут кранбалки, баш­

Як

випуск

продукціі.

це зробити?

Адже

для того, щоб залізобе­ тон був доброякісний,

ііого

необхідно

певний

за

товий та інші Легше стало на зросла

продуктивність

працІ. Зріс випусх про­ дукції. За 11 місяців іі

10

ВИГОТОВ.ІІеНО

парочних

весь минулий рік, а в наступному році ново­ споруджувані кукурудзо­

яких

не вистачало. На доnо­ могу прийшла творча думка. Під керівництвом головного і нженер а

л. Домрачова

нарости­

ли стенди, корисний об­

сяг яких збільшився на третину. Щоб запобігти втрат пару, nІдготовля­ ють новt герметичні лю­

ки. Вже повністю пере­

йшли

на

виготовлення

залізобетону в металевих формах, що дае можли­ вість дотримати розмІ­

рів,

nравильних

ричних форм залізобетону.

геомет­ збірного

Цех будується,

осна-

центів

На

до ісТИJНи :в таюі.й назві є. Кщ!tри

Ні3іШОІГо

бІJІьше,

вис.оосі врожаі цьОІГо

М. Грінченко, аrрон ом , с~ретар п<ЗІрТійної

за

організаціі

с. Требухів .

КПРС, колектив цеху ще розгорнув

соціа­

лістичне змагання за збі.1ьшення виnуску про­ дукціі.

П. ХАЛЕЦЬКИЯ, с.піаробітни•к поза­ промнсло·

відділу

4:БудіІІ'НИк

РІЧНИЙ ПJІАН -

BDROBABO

вах­

ту на честь Пленуму ЦК

вого

колгоспу

«Жовтень:..

заводи

трудову

штатного

pOOQy. &ни

'мирічки.

nро­

нІж

калібровочиї

ширше

показали

Ж QЧОЛИЛИ ПІ)Х~ за дальше Щц-

одержать збі.рного залі.­ зобетону ще більше.

Несучи

«упіверсmrету »

01собиС'ГИІЙ RPII'КIJfaд в боІЮтьбі за

краНи. 1rе!ООННІЯ всі•х rалуоой ХОJШ'ОІСП'Іі'ОІ'О руки, Вир;ОІбінИІЦтва в третьОіМу році оо­

час при з.адаиій темпе­ ратурі витримати в про­ камерах,

~]JІСИ'І'Є'rо'М))

назmвають у пас ООразно гуJ)Тхи

Такі трудомісткі роботи, Пі,ЩГО:ТОВІtи ІШ')Щ)ІіІВ. ДещО бЛWЬІКО

лективом було поставле­ но завдання: без розши­ шити

тисяч ка·рбованцtів,

(( КОЛГОООЮІІМ

газети

комуніз·

му :.,

Буді·вельний камбінат.

Несучи ру,

трудову

колекти·в

вахту

мебельиоУ

ки зобов'язався до

20

Mlt:'

фабри­

грудюІ ви­

конати річний nлан по виnуску продукції. Зобов'язання виконано достроково, 16 грудня. Виnуще­ но продукції на

38

тисяч карбо­

ванців бІльше, ніж планували. До

кінця року буде виготовлено ме­ бел/ та Іншоі nродукцІі ще на 500 тисяч нрбованців.

3.

МАРКОВСЬКИЯ,

сек.ретар

партоvгапіз.ацН.


Четвер,

грудня

22

1960

БУДІВНИН КОМУНІЗМУ

року.

3

ВИКОНА€МО СЕМИРІЧНИЙ ПЛАН ЗА П'ЯТЬ РОКІВ На

НАПЕРЕДОДНІ ТРЕТЬОГО РОНУ АКІНЧУЄТЬСЯ 1960 рік другий рі· к · сеюtрі~ки. ТеІІІер

СЕМИРІЧКИ

mі:~tводюrо попере.дні лідсу,мки гос­ свою аналізуємо подарювання,

І)еюільки пішли дощі, і на б(І.'ІОТ­

З

~іяльність,

Щ(Іб

до­

чого

знати,

які доrпусrnли недоліки в

с.ятли, роб(}ті.

них землях стало грузко.

Пер€творюючи в життя рішен­ ня !Партії про nі·днесення сільсь­ коле•ктив

гослодарс'І'Ва,

К()ІГ(І

трrу­

був нинішМалос;приЯ1ливи· м ній рік. 3аrинули майже веі ози­ мі. Холодна й затяжна весна за-

д.івникі·в раді'О'С!ПУ ·добився лі~и­

ко·р,мів.

лШшенню годівлі і щогля,щу за ху­

тримала появу зелених

ГІЮМа,щсь­

проду.ктиm101сті

щення

кого тваринництва. 3авДЯRи по­

заnаси добою зросли на,дої 'моло•ка, nри­ :ttо~е.нтраті,в. І т~у не.м.ало до­ РІkт живої вати. На кожні 1ОО ІВитраТИJІи

На nерес'і~и

ne·peжwrи

·велось

нещач.

тривог,

який

Але твердо ідучи куrрсом,

СЇ.'ІЬСЬКОІГОСП()Даj)1СЬКИХ

гектар~в

Пленуми ЦК КПРС, ми ІІІодмали

61 центнеру м'яса, або майже вдвоє бідьше, ніж за відповідний пе· ріод мину­ лого року, по 340 центнеrріт мо­

тру·лнощі, на.nер.ек.ір лрИІМХам по­

лока, що дало мождивість Д(Істро­

годи зібрали вищий ~рожам, ніж чека111и: зернових - по 12 цент­ нерів, ОІючів -· П(І 141 центне­

ково виконати плаш прода:Жу тва-

дали труді·вни~ам сіль·смщго .гос­

пцztарства ХХІ з'їзд нашої nартії,

ру, карТоплі

-

по

центне]}ів

70

на кож.ноо.у гектарі.

Проте слід сказати, що ка.рvrоо­ лі мали б знач·но бі.'Іьmе, кОІЛи б не доІІ!Устили втрат nід час зби­

,РаЮІЯ. ПонаІД

300 гек'Іарів цієї

культури садили на осуmенИІх бо­

утідь

виробили по

ринницької

здан(І

пр 1 ОдУКЦіЇ.

Держ.wі

центнер;ів

м'яса і

3250 17

тwсяч центнеріІВ мо­ дока. Це наш 'ІР·УДООJИ'Й пQІДа,РІУ­ нооt матері-ВітчІЮНі на честь на­ блwзько

ступного ПлеНУ'МУ ДІ\ КПРС. Ідучи Вка'заним нащою парті­ на·міч.ає.мо плани на

єю ШЛЯХ()М,

ЗаJВда:ІИІя

Ставимо

маИ.бутнє.

лотних земля..х. Ії кооали :карто­

TJ}eTЬQMY' р(}ЦЇ СеМЩ)<і'ЧКИ

nлеtкооач.ами, лкі, як відо•мо, за­

Ше

лишають в грунті частину б<ульб.

Перший раз ПJЮВели роботу за сnриJІТЛИВ(ІЇ не вдалося

П(Іrоди,

nовторно

а

це зробити

як

слід,

<>--

•.. <>

РІ}З'В'ИJВаТИ

в

біль­

-

тваринни­

ммочне

цтво і виробити по 40 центнерІв м 'Я•са та. по 416 ценпrері!в .моло­ ка на 100 гектарІів угідь, зіб.ра­ ти по 15 центнерів зерна, 115 - карт'оплі і по 160 центнерів

ОІВОЧі'В з гектара. Відділки, пере­

Багато років трудиться він. В будь-яку погоду ві.н і осінню весною завжди за кермом трактора. А влітку, коли на·

тарів. Крім то· го, Іван Степазібрав нович комбайном 250 гектарів зерно-

відповідальна

пор.а

вих.

збирання врожаю, так Степанович

Іван само

Частенько до· свідчений меха-

Виходячи з нам~чених завдань, · розгортаЄМ(} бороть•бу за вwсокий на·сту;пного

щюжай:

року,

за те,

Механі-

план

осі,нньо-

затори виконали зи.мового

ремонту

тракторі·в,

nо­

силюємо заготівлю міецеіІІих доб­

рив, за.везли 1500 тонн мінеР'а,ль­ них добрив. Тр}"дівнwки ра;д:го·епу все роб­ лять

д.1я

Т(ІТО,

щоб

вз.яти нові

рубежі в ТІJ€Тьо.м·у році еемиріч­ вирішальним у ·ки, який бу·;(е ВИІКонанні

до·строковому Н(ІТО

сем·иріч-

плану.

М. Бакун, директор

В НОГУ З ЖИТТЯМ &е ІП{Rалос:я майже

ЗJІО3М'ОВИ.

3

Якось

бу­

на

NОJІОЧІНJО.-ТОВЗ.1JІІІОУ ферму заІЙШЛИ rехрет~ па.р,тійноі O]JІraJlliЇ3auД

Гаврилі:вна Маvія КІОЛГОСІІІУ ЛИJС.е:шю та зоотеоснік Михайло

ФеІJІМи, Т!(\,к, ЙдучИ ~оож СІЖ:рета·р паз>тб~о і зоОО'Єmік 3УІПИНИЛИСЯ біЛЯ Г'!}УІІІИ ~ОІJЇІВ,

.акиос догЛJІІДав ЕОІМООМОJІіКа Єв­ ~оаdя Пкцдюр3.

ооЇ!Д'Нє доїШh!І х,о!рів. То з (ІД­

Ну, .ві:дJМ'іІннице наша, як ідуть справи? - Як і завжди, добре, -

но,го. то з дРУІ'ОІГ·О кШщя про­

прИІвітн.о

Ое-.мІшович

ЛИІСеІШtо.

Ишло

>СІNJІ})()То і світлого n.рИМіЇІ!ЦеІІШ:я

:N! 4

ча~с m'д ча·су чути дотеп­

Н'ИЙ жа'Р'І', дзвін.цй сміх. Ад­ же на фермі nрацюють nepe'IWКl!O ~вчата-<КОИСQ'М()Л'КИ,

~- Марійко, - гу:ІШ}'ІJІа JtO ІЩ}фуrи ГалИіНа Ячних, - ти ВІЮра ·УJвечері була у ІКЛубі?

-

Ві, а ти? :&ула, дуже ве:сел() щю-

ве~и ча.с. Співали, таJЩЮІВаЛИ.

~ Нмпа

ro,n

МаріЙІКА

тільки

П'ОО!Ііmав в Буди'Н'ООt .куль­

-

&t

поеміJсн:ул&ся

почув:а.ють

-

А хіба не :видно по нмх?

ж, бачИJМо, Та бачимо ЩО ВИІбЛИІСІКУІОТЬ шерстю, tre•

-

мов чmмось змащеІНі.

-

По скільхи маеш mд ко­

р,ови?

-

ПереІВалило за 2960 хі­

лоrра~ів.

-

<п·же, то6і .вже до ВІШ(І­

нання 1>і чносо з.оООв' JтаІІШЯ -

3000 хілОІІ'рІаМів, -

-

жуть, руш:ою п01дати?

Всі З<lіС<М'Ї:ЯЛИСЯ, а М'а}JІійха

а&ІСоро!МИJІаtСЬ,

себе іІtо­

ІJ)іі.в·ки?

тури, к.ми тшм хороші хлоо:ці, жарт011а озва•втся 3ОО'Гехнік.

вона.

Так, Єв.щокія, -

-

-

sm ка··

гордо .віщJІювіла ооов зобов' JШ3!ІШJІ

хунок

як

'

На дошці показників проти прізвища І. Була-

шукань

бригади

зе·

нововведення

врожаю!

працює дні, ці

нас­ гідно зустрічаючи ЦК Пленум тупний що Бульдозер, КПРС. на тракторі «ДТ-54», за кермом якого Іван Сте· можна побачити на бу· майданчиках. дівельних на знову Механізатор передньому краї бороть­ би за розвиток радгосп­ ного виробництва.

краще

поліп·

ницького було облаЩІан. картоплекомбайнів ня

творчих

«ККР-2» транспортерами

радгоспу.

Н а з н і м к у; тракто-

кар-

вантажити

безпосер'едньо в J рист І. С. Булах.

Гуля- топлю

Василя

М. СЮВКА, головний інженер

силосвід непридатних них комбайнів. Це дало

Булаха

Івана

дня

кожного

пановнч,

над

та бригадира тракторної змогу

ха тепер стоїть цифра: 1736 гектарів умовної

ра­

З натхненням в механізатор

Результатом

боту.

цю

За

кономлено в ц·,ому році А карбованців. 15560 наскільки прискорює це удосконалення збирання:

техні· багату ку, що нового впровадити, щоб шити її роботу.

його на не працював, машині завжди майорить прапорець червоний відзнака за хорошу ро-

виконув.али

вручну.

роботу

використати

----~----------~--------------------

ЗАПОЗИЧТЕ ЇХ ДОСВІД -k

-

~Р'ечана»,

юраща

ще

а

«добр·а каша пшоняна,

гово­

рять в на•роді.

площ під

Про розширення круп'яними еана

грудневого

рішеннях

в

КПРС.

ЦК

Пленуму

(1959)

запн­

культура•МИ

Це добре усвідомили і передо­ вики

сільського

господарсrва

нашого району. По з кожного

проса

21

центнеру

гекта•ра одер­

жала в цьому році бригада ар­

с. Заворичі, тілі ім. Кірова, яи:у очолЮ€ В. Ливарчук. П. Жигало, агроном.

•••

-k

В. Мазія з радгоспу ім . Що·рса зібрали по

11,1

ки на кожному

з 5О гекта.рів О.

посіву.

греч­

центнера

а:апитав мене ЗО'О'І'еХІНІЇІК. Вс.ю нашу неосяжну Іtраї•ну об- ко,ю? летіJrа в минулому рощ звістка МенІі і боязко було брати на ее­ про чУІ,ЩоІВий ТР.Уіі\'ОВИ'Й rroчoo знат. бе Ta.JiiY :велику відпОІв.іІЦальность, НQІГО с11ина,ря Героя Со,щіадkтичної аде :мимоволі вголос •ВИJСЛовида Праці Я·рослава Чижа, який взяв- сrвою за· вітну дУІМ!Ку: - Так, хочу. ся ВИ!ІЮбИ'Іи 1000 центнеріт овинини,

за:с.тосовrуючи

меrrод

Вітер,

nO'niм,

А

вели-

3 ~ 013 • язання

беІУУ"!и

ІКОІГР.УПОВ()ГО утрwмання свиней. на 3б.0рах робітниrкі11 ра,wоСІПІУ, віщгодУв:ати 1000 Та1к поті•м почали 'ІР'Удитиеь ба- дала слооо >СІВИІІЮЙ вщ}ю по 1ОО юілог.раМ'ЇІВ гат<J СІвинз.ро:к ресJІ1УІбліки.

за·кликав кожш, добити1ся щодобовоrо п·ри-

nер.едОІВИІКів

ДосsіІД

жи.воі Еаrи кожнQі голоон

Р'Оісту

450 грамів П!рИ СОбЇІВарТОСІJ'і ОД3аМИСЛИЛіІ<СЬ нщд цим і я. Саме ного центнера щюдукц,іі 350 кар­ СВОЇ

КОРИС1'0ІВ)'іВаТИ

бригади

Механізатори

Приклад передовиків кличе

працювати nо-ноrвому, І!ііраще ви-

МО·ЖЛИВОе'Іі.

в цей ча· с на пмсосіІвськом.у від-

бованців.

Зараз, в дні nіІдготовки до Пле-

ділку етворЮІВалwсь .в,ідгодівелЬ'frа площацка Р<ІііІf.ОІсду.

нуму ЦК КПРС; можна Щщве1ети

Праця nопегшується, продуктивність nідвищується

деякі піщсу.мки vоботи: за (ІДИ732 свmrей, засr"альна вага ЯКИ'Х 790

В нин1шньому році, в зв'язку з мрова.дженням електро~оіння, кільюkть !Доярок, я:кі обслутовують корі·в ІВ чотирьох корІвниках,

'ВаІЩі.

- Хо·чете бути ТУ'!' rоІсІюдар-------

робі"tНИК.

схорІ)l'Илася з 70 до 48. У nрwміщеннях обладна•ні автонаnувалки, в частині - уста'Іковані підві~ні і НЗ!земні 'дор.оrи. на

За;стосУ'Вання машин

феJ)М.ах до·:tволяє

знижувати

с01бівар-

mсть продУІкціі. Якщо торік це.нтнер молока обходився ·в 91 карбованець, то нині - па 8 карбованців менше. Колго·С!П про,щвжув бу1 ДіІВНИЦ11ВО nриміщень. СПОІіJІУ'д'Жено щ,ва ·свинарнИІІtи, телятник, корівник. Тепер неtв.ідкшщне завдаНІнJІ Ф. Костиря, механізуmати їх. 6ухrзлтер колгоспу ім . Сталіна.

радгоспу

«Бобрицький» .

денної

тим,

-

корабель

комбайн «СК-3». І де б

щоб .добитись ще 'вищої продУК-

тИІВності тваринництва.

люється

полях

раніше

замие-

нізатор

ши-

по

радгоспних

степовий

твариНJІицтВа. і рільни­ мвики цтва беруть піДВ"ищені зобов'язан­ ня.

водить

впевнено роких

1

автомашнии і вивільни· ти чимало робітників, які

оранки в пере· воді на 15-сильтрактор. ний Адже Добре. до відповІдно виробіплану ток в цьому ро· ці повинен становити 700 гек-

••

кр а

передньому

- Господар свого СJІО· так ·говорять ме· ва, ханізатори радгоспу «СемиполківськиА» про сво· го товариша тракторнета-комбайнера Івана Булаха. За що не вІзьметь· обов'язково зрося бить.

стає

о

о

о

оо

с. Русаlіі•в.

вИІКон.аю ,щоетр.Q!ІtОВQ. Такий б;у­ де мій подаJРуНОtК рідній nа'j)ІІ1ЇЇ, любимій БатькWщині. - Ти у н111с СЩJІаІВЖній :мwйстер,

Євдоків, спеціальШе­

тю овол·олїла на ~всі сто.

-

а дев'.mtюсто,

І,Щі.вчина.

-

поеміхнулаJсь

Багато де'lОІГО не

знаю.

-

А хочеш :тати?

-

за­

пиrгала MaJIJiя Гшврилівна. - О, ще й як!

-

ж ти ще зовсім:

!Молода, Іrе.ред тобою всі шля­ хи ІВЇ\ЩКJJИТЇ.

Я:к це вчатиеь, з]>ОО'У!ИW!а Є<вдоосія. - А отак, в вчатьоо

-

не :всі

тру~, за()оЧНО ...

-

За~но?

В'ІИ'І'ІІсь, та

Працювати

я з р&Дістю.

- ОтО'Ж, заос.одь сьоrодні після д'оіmя до пар.тбюр·о, ми табі допом·ооке.мо. - 3aЙJ]U', зай,цу oбoв'Jl3ItoRO,

ТЇЛЬІКИ... Не оама...

111/j)Ori'И

:не

'І'аКОіЖ

TWO,

Тот-о ж .веч()<ра три n~wи СТа]JаНІНО

ЗадІ'ОВНЯЛИ

Ім

зоотехнікум.

анкетИ

Козелецький

у

·вступу

доrпо:м:атала

І телер майже кожноrо ІІІЄ­

де

чора у вікнах бущИІнків, ці.

nроживають

три

СхилившИІсь

пі,Jфучmrк8.'ИИ,

над

вони с.тара.нно

зоотехнічними ооюлщіва·ють зна.нн.ями з тим, щоб через 4 J)О!КИ

ПОП'ОІJІНИТИ

ЧИІСЛе:JІІН'У

а.р•

мію ммодих СІЛеціаліеті!в сіль­ сь~ого

rосnодаретва.

Хай щастить вам:, дівча:r&! М. Загребельний. Коогосп

<Більшовик»,

с. РОЖН'И.

і

росту. На віtдrо. дівлі в ще партія

що

тварин. РозрахоВ}'ІО,

річ:не

з'ОООІВ'язання переви:конаю, а .на НЗJетуІІ!НИЙ рік візьму. нове, піщ­

вищене.

Одна,к, слід було б ке]J'івникам iJ)aJДТOIOIJIY ПОДІбати про СФВО]}е.ННЯ нал~жних У'·М(}В для роботи: ме'Ха­ ко.рМІіів, ніЗ'}'вати ІІІРИІГотува. НІня '0'ЧИСТJGУ і ВИБе':tеНtНJІ ГН'ОЮ, вета­ ШJВИ'ТИ ІlіВ'ГО!ПОЇmки. Треба також flіРИ<ділІrІи більше }'іваrи створоо:­ ню перехіднот. о погм:і,в'я мот~д~ НJІК;а

ДЛЯ

ПерtеведеІНІІJЯ На 1JЇ,)JJГ~

Серйозна рОЗМІ)Ва щю дальший Р 1 000ІИТОК СЇШ>СЬКОtГО ГОІСПОДар•СТ­ в:а :відбуватиметьСІЯ .на Плепу.міі

М·Q/ЖІу за­

ЦК nартії в МоІСІКІВІЇ.

певнити, що рішеіІlня, юсі прийме

Т])'Уді;вншш

Пленум,

· ми,

отемо

н.ашолеrливо

-

села

nе'J)етворю-

Г. Волоха,

вати в житrя.

свинарка.

Радгосп «Зоря».

життера­

·дісних дівчини, довго не rа·с­

не світло.

зоб·о1!.'.sюмmя

ВИІКонала

щодо оде-ржання щод'ОбО:В'ОІГО ЩJИ­

Ми і ім допоможемо', не­

ХІІ!Й приходять.

для

центнеріт. Ообі.,варrгі•сть цеmнер:а 242 кар.бо• СВИНИНИ •СТаНОіВ1ШЬ

дівлю.

<еекрета<р па'J)ТбЮ' РО Марія га~­ рил·івна ЛИІсенІКо.

То ч~у ж тобі не ІВЧИ-

'І'ИІСЬ? Адже

ІfИІК

що1б стати зооrгех1l'ікаии.

-

А мОІЖе й не на .всі сто,

-

А 3 ким? Та оеь подруги мо,ї Ма­ рійка Кабиm та Марійка Яч-

надщять міс,щіІВ відгодуВала

ЗАПОЗИЧТЕ ТХ ДОСВІД

*

«Сама краща «nтиця:. -

це свиняча ковбаса, та ше ко

ли до неі добавити часнику:..

Передова свина.рка радгоспу

ім. Кірова

Над/я Осипова з

соціалістичне.

чесrю вІ!'Конала

зобов'я~а.ння, взяте на честь на.

стушrого Пленуму ЦК КПРС.

Во:на відrодува.ла

понад

свиней. Ось в кого вчитися

2000

потрібно

майстерності!

r.

Труба,

ВЄ'І'фельдwер.

'


rруднн

22

Четвер,

6УДJ8НИК НОМ~НІ8МУ

року.

1960

u

КОМСОМОЛЬЦЯМ, КОМУНІСТАМ НА ЗМІНУ ПРИВДЕМО МИ

У дошіІ.t•нят, пlоNерів І уунів

вибір професії, про те, що

-

Поліщук та Ніні

завдання

собою

оволодіти спеціальністю стале­ разом

працювати

став

завод,

на

пішов

Віктор

вара, де

з

ко'!со-

спр:шжІН,t

присвятила

дружбі

мольськіА

свіА виступ Олександра Про­ цько. Розповідаючи про героїв роману, вона більше говоj>ила за СВОЮ ШКІ):Jу, С!!ііІ К.'Іас, ('ВОЇХ товаришів.

У нашому класі,

-

-

тила Процько,

підмі­

-

є чимало уч­

нів, JІкі турбуютьсJІ не тільки про себе, а й про своіх това­ Івченко, Моргу­ ришів. Це ненко, Ковальова. Такими _по­ ВІ~ІІНІ бути •lCi, а ІІ ІІ~рІІІу чер­ гу комсомольці. А JІК буває іноді? Одержить хтось двійку, реагує.

не

це

на

колектив

а

Або взити ставлення хлопців до дівчат. € ще, на жаль, такі, які можуть нагрубити дівчині і навіть образити її. Тепло, проникливо говорила Ольга Менжега . І цілком іс­

тотно: виступ був присвячений І обrазу вчите.1Я·ком~:ІІісІ·а Юрія

по-батьківськи ,. ,

Він

Юр'овича.

':

пІклуєтьсJІ про своіх вихован­ ців, завжди допомагає їм. Rq-

Побажання

лом

по 4 центнери гектара зібрала льононасіншя і по іО центнерів

t:І('Jл! ~н е Іш .

дитяч о ї

волокна льону з гектара .

наші Н а·довrо з.:tп а м"ятали діти ур очисту лінійку, присв~:· чену стярту пі о нерської дво­ річки « Пі о нери -- Батьківщи­ ні ». Тоді во•ни взяли на себе відповіда.1ьні і почесні завдан­

спортсмено-м ;

хорошим

Піонери 7-8 класів при­ ви . везли сюди ЗО тисяч штук цеr·

~іонери в з яли шефство над

МО.10ДІ!ЯКОМ

ТИЖДЕНЬ

...

~Іади присутні.

ВИ))ішили провести « Чарівного слова » . Тут били

зміс·

ммодшої груnи

Вона

Ша·м.рай.

і

чуйно

СЬоКИ,

Н. Ф .

nо-материн ­ уважно ста·

за що від усього серця вне:

ловJІюю

щиру

ій

подя·ку .

тимуться.

nроnозю~ія, щоб працівнн·

В. Зброжек, член батьківського комітету .

•••

добре, що в сад,ку є па.пка­ nересувка,

reparypa

в

я·кій

дібра·на

лі·

на дооомогу батькам .

Батьки, особли.во молоді , одер­ жать

в

ній

для

себе

чимало

кар:ис.них порад. Буде хороше, коли для нас періодично чита·

по лекції дитячих хвор о б. О. Рижак, батько

ки

садку

В

Вся

оГ;lЯдотві

з апобіганню

дитячого сад,ка зібралися разом з батьками д;1Я обмін у доові>'І.ОМ виховання мал.ят.

го.1і·в

------·

дитини ,

кожної

до

виться

І

N2

На•ВЧИдИСЯ.

загонам

і

Ма.'Іевська . Виявилось, що вони

тиждень же

виро-

умови,

*** дітям

..1итини.

прищеп .1ю-

навички, зап· ють самостійні роваджека самообсдуговуван­ ня . В цьотмv відношеані виді·

ляються вих-ователЬІКа Н. Шам­

рай і ня:ня ,\'\арія Леонтіївна . Діти люблять їх і пооажають. Батькам п о трібні кваліфіІ<Ов.зні лекції

на

теми

виховання

ді·

те-й . Дятел.

~•-

Бров а ри.

І

рац

за

зараховуватиму­

загонів .

шко.lіl

готува:и-ся

до

<, Тижня ». Виго1овишr стенд « Ча­ рівних с;lів ». Активісти прово.ди­ .lи бесі ;щ з учнями. І ось гра по­

вміють го11у~ати та.кі -страmи, якІ їх на~іоrь не вчили. Дуже с.ма.ч­ ним був nиріг

« НаполеООІ» . Всім

сподобались голубці, кофе і ·КОіМ­

коло.lи

..1J>O'Ba,

ваJ)ів

водою,

прод}'кти

пі;1·сумки. Ніі· йбільше очо-к набраІ::Jа.си. Не на:Оаrато ли 9-1 О них 5-·8 класи. ві;тсташt від

J -4

на однс.му ріІВні з ними :;.1аси. Ч wма.'!о !\О іJИсного

1ав н а м цей <( :Гиж.1ень».

3-ro rппr.ня і' --8 к.1 ·1:ів

ІІІІ, щоu учні г п туьни страау.

На

купи.'Іи

Є. Цибуnьський,

уроrш'

Вигурівщина.

с.

-=Дивіться mеАеnередачГ

до-

рух.у. Піо­

нери з інтересом ві~ід.ують за­

НЯ'JТЯ. До них своїми силами пі~д­

готували унаочнення .

з ініціативи ак­

тиву!

З. Гаднова, старша

СередІ/Я

піонЕ.'рвожата.

ГРУДНЯ

22

сНовІіии днJІ»;

Четвер: 11.00 -

«КриворіжцІ ідуть:.. До­

11.10 -

11.30 -

кументальни-й кінонарис;

сJ(и~нка•. Художній фільм . (2 сед,нJІ»; 18.00 - «Новини рія); Адут~о». 18.10 - «КриворіжцІ

Документальний Ктінонарис;

18.30

назус:rріч Пленуму ЦК КПРС.

-

сВ гостJІх у мІльАонершІ:.. Теле­

18.40 - сnек­ нарис; візтійний 21.00 - передаІІІа сЗа такль; 3аnовітом». (До 40ленінським В. І. Леиііпш річчя nідnиса'ІШ!я декрету «Про використаннJІ Кри­ труцщих•); длJІ лікунннJІ му 21.25 - «Друге жнттJІ капітана», До-кументальний кінонарис. ГРУДНЯ

23 П'JІтницJІ: дНІ!»;

«Новини

11.00 -

11.10 -

ЦК І<ПРС

назустріч Пленуму

«Майбутні мехаюза­

тори». Передача для молоді;

титв~а nередача;

М. К. Черкасова; дина з

планети

ній фільм;

артиста

СРСР

18.50 -

«Лю­

ЗемлJІ». Худож­

концерт Дер­

20.30 -

Ж~·вного російського П ятнитцькего.

24

т,ворчІІіі

18.00 -

народного

вечатр

11.20

Зе~ли». - спор·

сЛюд,ин~ з планети Художній фільм; 17.00

-

імені

хору

ГРУДНЯ

Субота: 10.00 -

«Новини Д.НJІ»·

«60 років га3ети сИскра»: 10.20 - «НародженнJІ Беоща; 10.1_0 -

автомата».

нового

Почалиея за.няТ'І'я по ВИ'В"Іен­ ню nравид вуди·чното

с к:.t Jа­ уміли

необхідні

ма·газині.

І все це -

ТАК ГОТУЄМО МИ СТРАВИ У анv,.гах

у

за·бе-зпечили кухо­

ВИВЧАЄМО ПРАВИЛА ВУЛИЧНОГО РУХУ

І 'Іаласл . А в кінці ти;t;ня під!«!.'ІИ

Майл;с

ніяк не можна. завуч 8-річ.ної школи .

ЦьО'МІу і був присвячений збір

ТЬС'Я (}ЧКИ. Поті·м ці умови обrо­ лот. Оцінка «5»! вори.lи на семінарі загонови-х во­ Ну, а хдмщі? Вони ~обре :Цо­ жа.тих і зірковие< , данкових та по-мог.'Іи ді·вчатам: :принесли і на­

виховате.пьки

засл-уга

І'РИ

пра;вила

яки·ми

тов-но ·і цікаво, в чому н;ем а ла.

ЦЬ(}ГО

ВОНИ

Покаж~мо, що ми вміємо, ­ вир-ішиди піонери 8-го клаеу .

з-атону. На кухню прийшли всі Давайте проведемо гру чи дівчата. Ко:r;на пратнула чи.мось і«!Чір на тему « Чарі.вні - с лова » . вif'1!3H<Lчwrwcь. А відзначитЛись Ган­ п;і·.тrри­ на Кисі·дь, Алла Твер~дохШб та Рая Хороша епршва, -

тут

Не поrодитится з тМtою .щу:м­ кою

ЗіШІРОПО·Нува:в :

хто· сь

педаго ­

проходить

садку

в

за:~вда.нн.я

-

.lіJІУІЖИНИ

ршді

таке

АКТИВУ

М(}ВОДСТВа

"ЧАРІВНОГО СЛОВА"

ПрОПОЗИЦІІ

гічна і вн·ховна poбorra . Кожен день

ІНІЦІАТИВИ

з

радгоспу ;

--

ГрицРнко, Мигашко, Ва,силь Ган,на Ков.аль, Бори·с Касич, Ан.ато..'Іій Гриценко, Марія Ідьєнко.

шко.1и .

П у хівка.

ли ·

ще

дозвілля

о.рга.нізувати

дітей.

вже

пое:rа.ви.1и перетд собою ВасИІЛЬ

8-річна школа , с.

краще

Миrашко, Ва­

Віктор Гриценко

ре~ІОїІЩями

Писаренко,

завуч

ба.тьк.іJВ

дОІІІо.можуть

Вони

КЇВ .

17

юнаків і )!івчат rотую'Іься до шкільного турніру. Вийти :пе­

му .

Д.

;и;rучити

клу· бу

КОМІСWІОЛЬЦіВ-ВЩЮбН'И'ЧНИ­

'ІЗ.

Зовеім інше в суоід'Ній кі:м- : наті . Тут тихо. ~е боротьrба І за шахІJівими дошками. 18 !

Микал ом т а Вікто р е ~! П о,~яко­ вим. Кожен з ібрав і здав по 50 кі л огра мів :~~ет а .1ев ого ло-

та шкі ,тьній фермах; стварено бvді·вельну бригаду класів, які з учнів старших візьмуть участь в будівництві школи методом народно-ї буда.

ду•м·юу:

таку

до діяльності

ршді nершим у-спіха·м .

ни металоло~Іу . Першість се ­ ред учнів 7 к ,1 асу з а Гри,горієм

660 крмів, зд ано державі вирощених на індивідуальни·х

ловила

силь Базилетtо, ОлеКtеа.НJ;w Ба-:!=============~'

підкріп ,1юють св ої зо б о в'я з ан­ ня. Вже зібран о п о н а д З тон­

металоvюму;

т онну

очолює всю йоrо роботу, нис­

вик.ла\Цача

мбезnече:нИІЙ.

бУІде

засі­

На одному з остмшіос

дань правіІіння мубу стаJ}ша г. К&сич, .чка піооервожата

бажання. А раз так, то

-

р.1нов,

ді .юм

в ошІ

дв орічку,

оеООливо та~І, вихідного дня, піонерів. де немає будинкійІ

вміє трима•ш в руках

том. Григорій

к а ж у ть учнt нашої

І дійоно . Включившись у піо·

ма ,1о :

зібрано

***

нерську

слухають ·колективно радіолу . В -клубі пращює також танцІІІ· вадьний ГУІУГОК. Перший досвід пі:цтверд1КУЄ доцілhНk'Іь оргапіщіі клубу

Новий рік з першим коощер­

Піонери с.1ів н а вітер не

-

піонерські газети та жу,J)на тІи,

в одній з кімнат учні

учнів готуютьс,я ви-С'І1}'11ити на

шко л и.

в дії! Минуло а зр облено 'ІИ ·

Дворічка небагато час у,

не

ІВірm-і,

класів казки,

кових

ВЇ.'ІJКРИ'ГЇ ДІЛ.ІІ

успіх

-

га·йдак та іх подруги чи ·га:.ють дошкdльнятам та учня·м почат­

клуб ви­ хітдноrо дня. Про.йдемо по його

не

1

наті Лю: бов Периста, СОФія Са­

ПJ>адює

керівництвотм:

в КІМ-

чує нові піші. А пор.уч

Т~пер кожної н~ілі дВІірі ді'І'ей .

,

Надтії Семенівни Дужик го~у- І

пію ..

8-річна шко.1 а ,

КІf.Jають,

кіші мододі голос и. Тут хор під керівництвом бібді1>текаря

правління відповідає за пет rту .1ілянку ро{)оти , за пе-вну сек­

всіх

гуч­

тим

<І залу»,

слідуючого

член

Кожетн

О.'!ьrа Гаман).

с . В . -димерк г.

дов ;

д обитися, щоб у дружині не було порушників дисципліни і другорічн иків .

кий клуб вихі.дного дня. Очо­ .1ює його пра•влін.ня (rолОІВа

що

старша піонервожата .

зібрати 2 тонни макулатури ; добитися. щоб кожен пі онер

і орrані3Увади дозвілля дітей у неділю, створивши учнівсь­

Г. Ма.1юrа . Ідемо ;щді. Чим ближ·r~ до

мандоліну. Але нічого. Го,1uВ­

З . Грабар,

ти державі 5 тисяч кролів ; зібрати 8 то·нн металево•rо .10~V ;r л я КО:ІІСОМОЛЬСЬКИХ б у ·

став

дворічка

вперед.

крокує

впевнено

~а два р оки витростити і зда ­

Одного pa<ty на

що

ведеться.

nовся•кденно

що

зро·зумілим,

ми

виходячи з цього,

ка­

секції

ВИт !\.lа:дач фіЗИЧНОГО ВИХОВЗН•НЯ

Gio:roгii В. Ярошенка навчаю­ ться грати на струнних інст­ рументах. Дехто з rни:х поки

піонери стали краще вч~тись ! д отримувати дисципліну, ста­ не

CaNe

під

що

А ко.~и до цього додати

І

значення.

ноrо

Ось

тр у ·

для

І

деJ>жав­

і

пu.1ітичноru

спра·ва

І

-

шахової

же кері·вник

нре-

сеJ)йооні

вони

Всі

-···

тендеІtти ШІ першість,

(( 'залах».

сел а.

дящих

ку ·всього лише З місяці , але і за цей час вже •встиг ла чимало.

тому,

концерти

два

дана

піонервожаті, кі організації, Gu позашкі .'Іьпа робота -

ШКОЛИ lli11POKO

о----

Дворічка впевнено кроку~ вперед

Моя дититна в дитячому сад,·

завдяки

·

На фото-: Ганна Пасічна .

----с>

і пропозицій батьків Іихо•анці• дитя~tоzо садка N> J)

ВС!!

ль<ту.

вирощува;ння

стерністю

(Із зошита побажань

І

ланко~юі

досвідченої

ниц11вом

М. Чолій дівчина оволоділа май·

ня :

('ВОЇМ батько'І1. Міцній,

-

Міська середня школа N2 2. . ========= ===== =,

ться біJІьш докладніше. Поста­ перед

':

К. ЛІСНЯК, читn л ии:-.1 з а-

завідуюча

останньому В . Івченко зуnиняє­ внаши

праці

кері-в·

Під

обласrі.

н:іслатвської

такою думкою були проникну- і · Тепер вона · разом з под,ругами ті всі виступи на цій читаць- !: радіє з досягнутих успіхів: в цьоділянці 5,5 му році ланка на кій конференції.

На

Перегуди.

Віктора

ліщук,

самовідданої

Працювати і вчитись!

-

Вона добре вчиться, допомагає інШим, завжди знаходить час ,

ються учасники чит-ацької ко~образІв ференціі і з оцінкою НІни Коробійник, Марійки По­

до

нощів,

оцінку, JІку дала Івченко секре-

порадитись з ними. Погоджу-

см1-

на благо рідної Батьківщини. т j

тарю комсомольської організаціі Юлі Жуковііі -- жвавій, веселій, невтомній активістці.

щоб поговорити з товаришами,

ді .1 а з и нші .1ьн сю паrтою . Тепер ' І ;; вен а працює в одній. з ,1ьонарсь·

та, готові до подолання труд- ! І

схвально зустріли

Присутні

' ; ЩЕ НЕДАВНО Ганна П асічна си.

. ких ланок колг ос пу Ім . Шевченливі, енергійні юнаки і дівча- j! ка, ВойнилІвського району, СтапотрІбні

Всюди

радгосПІ.

Ко-

робійник, адже велике місце .в романі займають комсомольцІакtивісти...

і:

вчи­

комсомольсь­

і

парrійні

те.'Іі,

ne- :•

випускниками середньої ред шко.1и чудова перспектива перед ними відкриті двері фаб. рик, заводів, іх з радістю nриймуть ~а роботу в к?лгоспі . і

nопросила Валентина Івченко. са<азала вона, - ба · я .жаю 'зупинитись на образі учнів-десятикласників ВіктороПерегуді, Юлі Жуковій, ві

проходити батьки,

винні

по­

мо.;t;уть і не

не

питання

Антоніна Лисенко та Люд­ мила Вітошкіна говорили про

вже з Це було оі;~.чутно nершого виступу, коли . слово

Марійці

В О;І!ІТЬ <шоє дозвідля? Повз ці

забезпечить

ка: він , мовляв, його грішми ...

твору.

-

маютLt· я у вихідний, як П!)О­

. ться, а все надіеться на бать- ·

і так гаряче висловлювали сво1 обговорення під час думки

rвоїми невідкла.дними сира.

ваю1. А .1іти'? Чим вони зай­

чика Гайдая, який погано вчи-

о. Донченка «Золота медаль~

зайняті

Дорослі

Н F.ДІ.l.П.

1

1

недоліки. Особливо непокоїть ! вчителя доля І поведінка Ме- ·

книзІ

по

конференціІ

1;

школі, класі, і дуже непокоять

турбуе

це питання? Тому так актив_но до чи: шІЮлярі готувались тацької

І

в

хороше, що є

все

го р'адує

з

Кого

КЛУБ ВИХІДНОГО дНЯ

І

ПР А ЦЮ ВА ТИ І ВЧИТИСЬ! ИБІР ПРОФЕСІТ! в учнів-випускників не

о

Q

о

о

про

Передача

конструкторі.в-·винахтіідІІиків;

10.40 -

«Роздуми пр'о портрет».

На;уково-nолуля•рний фільм - 11.00 -: «Перервана пісня•. ХуДожній -мульrи·ллікац~й­ фІльм: 17.00 ний фільм :

17.30 -

17.20 -

«Новини дна•;

100-річчя

до

з

Кобзар». Літературно->'І.ра•матична

мотогонки композиція; 18.45 на льоду: 19.15 - кіноплі·вки ми­ ну.1их рокітв . «Наша гостинність».

(Передачі

з

А'\оскви);

20.20 -

спектак .~ь .

школа ,

с . Заворичі.

Редантор В. ПИНДЮРА.

еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА• - ·орган Б,рова•рско~_о райкома КП У_!(раин~ в рай~овета деnутатов трудящихся . Гор. БроварЬІ, КиевекоА области. Адреса редакцш м. Бровари, КИІвсЬІtоІ областІ, вyJJ. Київська Nt 158.

~--~~~-------------------------------5роварська районна д.рука;рнJІ обласного уnраВJІіння КVЛЬ1)1>И.

дня

смерті Т. Г. Шевченка. «Великий

Зам. 6168-3160

151 номер 1960 рік  

151 номер 1960 рік

Advertisement