Page 1

ПРОЛЕТАРІ,·ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

.. .

ОРГАН

6РО8А'РСЬі<ОГО

МІСЬКОІ

Газета в.ttХСJ.t.ить

І

квітни

s 17

МІСЬКОГО РАД

PAROHHOI

*

року

1937

К О М )' Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т Jl У К РА І Н И, Д'ЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

*

.N9 150 (7643)

Середа·,

*

21 ~ересня 1988 року

Ціна

3 кеп.

Ha . .,Jtify1~~f~.&&~ ~i1" .

РЕЗЕРВ ПРОДОВОЛЬЧОІ ПРОrР!МИ З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКОНКОМУ ЖЕРДІВСЬКОУ СІЛЬСЬКОІ

.

,С_ А ХІХ

РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ВсесоюзнІй в особистих

·-н партконференції на-

..

голошувалося, що доста· ток товарів продовольчоУ групи одне з найважливіш\іх завдань, над виконанням ЯКРГО повиннІ працювати трудрвІ колективи.

Важливим

.

ре-

75

чисельнІ~ть

здавачІв

минулого року лише один двІр утримував 3 корови, а на ~ьогоднІ по три корови вже є у 7 господарствах. по двІ у 28. За сім мІсяцІв їх У

.. селІ

зрос-

процентів.

Окремо розроблено умо­ ви для заохочення тих . хто здає продукцІю бІль­ ше. нІж передбачено до­ говором. Подбали ми та­ кож про максимум зруч­ ностей

дns,r

мо­

зервом виконання Продовольчої програми, як свІдчить практика: є за·

ла на 12 корів. Майже на 50 голІв збільшилась к\льк.tсть м<?лодняка ве-

лока, м'яса державІ. Зо­ крема. дотримуємося І'ра­ ф\кІв приймання худобІ-t

го сектора. Саме тому це питання знаходиться nостІйно в центрі. уваги

. Як наслідок . . зросли І. результати. . Минулого

молоnоприймальних пунк­ тІв. Під час несnриятли­ вих погодних умов про-

На знімку оператор машнииого АО'1ння корів Із .радrоспу сЖердtве$квй•

доїаа від кожної корови понад 3600 кі­ лограмів молока. · ХорошІ успіхи · має оператор і в цьому рбці, прагнучи

тих тварииинкlв, хто добросовісною пра­

повсякденною

еької Ради.

корови

надійшло

пос~редньо

цею виводять господарство на новІ бежІ . минулому році трудівниця

лограмІв

-

купівля лишків продуктів сільського господарства з ІндивІдуально-

виконкому

Н

І

ин

в

t пІдсобних

ликої рогатої худоби в п\дсобНИ/С господарствах жителів села. .

року більше

нашої . сіль-

824

об

ос

чами

· рога724 свиней.

мак

стали

_

15430

с. М. Хомич ~1ограми від

рів,

продають

за

мІсяцІв

7

пункти

на

ко-

молоко

Завдяки

Земляк

цьому·

молоко·

відправлено

Г р

. · 1233

цtалlстк<оінцх

1'РЄТJ>ОГО

хар-

денцІя великої

сІм'я

планів

від

і со-

зобов'язань

року ' дванадцятакоУ

результативності,

викон-

ком сlльськоУ Ради проводив свою роботу у тіс-

ськогосподарськоУ продукцІІ сприяє . тому, що намітилась

а

здала

тоІ п'ятирічки. Щоб домогтися

ОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА

селі

Ба3ира

переджекням

робота, матеріальне заохочення здавачів сільв

О.

ми йдемо зІ значним ви-

двору надій·

кілограми ЦІнного човоrо продукту.

2 корів,

роботІ наших найактивнl· ших народних обранців

Тобто

шло в середньому

дукцІю

приймають

біля

без-

подвІр'я

ному

співробітництві з радгоспом · сЖердІвсь­

тен·

ний•.

росту noгoniв'fi роrатоІ худоби

рІлих жителів села. Ведеться

також робо­

· та по nолІпшенню лук

і

- 8632 кІ- • пасовищ, сІнокосів. Пасо­ 2 корів, І. К. вища видІляються з роз­ 7823 кІлогра- paJYHKY не меttше · 0,3

ми вІд

Я.

·корІв,

грамів молока. Саме . завдяки кращим Із кррщих молокоздавачІв. велниНі

пока на корову. За цей же nеріод здано майже .

з кожного

кІлограмІв·

однІЄї корови 6~37 кІло-

548

тонн продукції, що становить в середньому майже півтори тоннИ мо-

102 тонни м'яса . . ·

О. н, Ось-

молока від трьох

По сутІ майже всІ госпо-

державІ.

з .18

ської Ради пJ'ацюють 10

Ганна Петрівна Гребенник. Вона ОАJІа з

}"

Зокрема,

отоварю­

вання ножного КІлограма молока концкормами за

гектара на корову.

магаємо

одиноким

в

і

Допо­

заготівлі

сІна

престарілим,

своєчасно видІJІяємо nпо­ ·ЩІ . під сІнокоси. Не забу­ ваЕімо таkож про. ·зоове·

теринарне. обслуговуван­ ня худоби, що знаходить·

ся в особистій в·ласностІ

гр(>мадян.

·

А весь

комплекс..

цей

заходів· у кін·

ВаНЦІВ восьми

вав

заводу.

і свою частку У вико· нання ПродовольчоІ про-.

грами.

М. ТАЛАХ,

голова в~нонкому Жер­ дІвськоУ сtльсьноІ Ра­ ди

народних

СОцІал,1СТІІ~НОГО

сокої

1 -

У

цьому

цює

. ку

у цехах птахофабрики

ставки

досягнень

народ·

нинt

ного господарства СРСР. Про П трудові здобутки широко розповідається

У

бlльше

бов'язання взяв І<олектив nтахівни!(lв на нинішній рік. Воt~и вирішили реа• лізувати ~ержавІ 226

1 nреміями.

мільйонtв.

Штук

яєць ·

Радісна звістка з Моск• 1950 тонн м'яса. За вісім ви знову .надІйшла на , · мtсяців одержан9 в с~­ адресу птахофабрики. За редньому no 179.1 штуки успІхи,

досягнуті в

витку

агропромислового

комплексу

головний

в

1987

роз-

роцІ,

!<ОМtтет ,ВДНГ

яєць вІД

Пошани 1

пре-

мlював автобусом,"а nташ~ нищо Т. І. Власенно -

.Диnломом ·nошани з · 8И-

курни·несучни,

що бt.пьше плану, а реа·

лl_зовано Ух державІ

мільйона Ш'І'ук.

нагородИ]j колектив днп- . шено план помом

НИ1<И

йона штуk

157,8

Перевер·

Запровадив­

мільйони

штук

в

них

тисячІ

яєць.

Плідні

боти

у

результати ро­

nтаШниц1

Надточlй тора ,В. пташниці

М.

И.

слюсаря-оп~ра­ С. Бородавка. Л. А. КагаР.

1

лицькоУ 1 слюсаря-опера­ тора О. М . Паламарчука.

. Вони

записали на свІй ра­

хунон

вІдповІдно

192 .1 192,4 в.1д

ки.

ник.

кожноУ

Це

На

1

по

штуки яєць курки-несуч­

найвищий

покаЗ"

правофлангових змагання

яєць та на · рівняються

Добре знають на птахо­ фабриці Яk . nравофnанго·

вІД

653

на .6,9 міль· . ·соціалістичноrо

341 тонну м~яса.

методи

годІвлІ, трудІв­

одержали

три

курей-несучок. Висонt зо­

павlльйоні сПтахівництво•. За досягненН71 внеоаних показників ГоловвиІІІІfставком тричІ нагороджував птахофабрику дипломами Пошани

утрммується

мІльйона голів птицІ, у то- · му числІ понад 920 тисяч

доглядІ і

пти­

всt

пташинці

слюсарі-оператори.

сОда•

·з

кришталевими

АІЩРІ~ІЦЩ.

·

показала,

Л.

він

.

ПАСІЧНИК.

на

вІдзначити

тинrу,

рови

жав

45-

з

виступамн

торів сцени,

·

м. tомєнюк

.

ко­

одер­

кілограмів

виконавши

план на

ВЛКСМ, а

108

мі­

наних

·

ним

допомогою на

сівал­

облад­

автомашинах

пристроІв водії Труба та М. _П.

Г.

І. А. Чнрчик.

ФЕДОРЕНКО.

.

. ЗМІН ЮЄТЬСЯ. центІв. Друге . місце в соцзма­ ганнІ посіла член комсо­ мольсько-молодіжного колективу операторів ма­

шинного .. доїння Любов Чуняк. Місячний план комсомолка

виконала

на

104

проценти. Третє місце у змаганні завою~ала Олена КупрІ· єнко з Щорса .

радгоспу

С.

ПРО'-

70-річчя

через рік та­

.. тивlсtи потукової роботи. мета якоІ відновлення ІсторІІ· БроварськоІ ком­ ~омольськоІ організацІІ. Здається,

що

можна

зробити через десятилІт­ тя? Багато! ФотографlІ,

.

ама-

·

. кожної

кий же ювілей святкува1\ИМе комсомол УкраІни. До вас звертаються ак-

гірлян­

проведено

·

змагання

.lІаблнжається

ду Слави, живІ квіти. -не забули русанlвцl також

пяння

районного

Шановні комсомольці 20-их, 30-их, 40-их, 50-их, 60-их, . 70-их років!

353

про ветеранІв війни, еоп­ датських вдів. · Всім Ім було вручено цодарунки. На сІльському стадіо· нt вІдбулися народні гу-

3'50

за

Імені

КОЗІН.

---------------------------------------------·вІдгукнІться, комсомопь.цІ-вете,ани!

які • не повер­

покпали

по

сячний

нулися з фронтів Вели­ кої Вtтчи~няної, · до мо­ нумента загиблим вдячні земляки

від

ки

.1

не

комсомолець

молока,

села

nам'ятІ

.

що

годів­

на приз Імені Героя · Со­ цІалlстичноІ Праці М. З. Пильтяй за серпень зно·

лограмів

присвяченому

sшануванню

для

пІзно восени

«ЛlткІвський• Григорій Ячник. При nлані 325 кі­

нІмецько-фашистсь­ загарбникІв. На мі·

земляків,

худоби

викори-

ниви.

і · заnравляють

схо­

ву вийшов оператор ма­ шинного доїння радгоспу

гаря­

визволеннЯ

масу

соцlалlстичноrо

Покуnцям .

Незважаючи

від ких

Зе.іІену

Переможцем

еле­

чу осІнню пору, громад­ ські органІзацІІ Русано­ ва, адмІністрація мІсце­ ~ого радгоспу вирІшили

рlччя

ди.

дружнІ

хлІбноІ

більше норми. Насіння до агрегатІв Доставляють

корм .

Лід~р

Обличчям до людей

широко

появлятися

лі

пробна що

тарІв

зерно­

зелений

стовувати~уть

гос­

крупиоf!Іасштаб­ Перша

260 гектарах. Щодня за­ сІвають по 45-50 гек­

Роботу провели високоя­ кісно. І нинІ вже почали

свІтильника

ними

мих на зерно. Бонн про­ вели ЦІ роботи вже на

посtя­

гектарів

100

вих на

тут пlдго­ для випус­

нового

лотерею.

Г.

ли

механізатори

весни.

Тепер ,трактористи nрИступили до · сівби ози­

однІй сівалЦІ. В пер­ дні виходу . на хЛІбну

ииву

пра­

умовах

сподобається

ниІd закріn­ тисяч ку­

прогресивнІ

нових

партія

19

рей-несуЧок. ши

в

наступної

На причепах у тракторІв

по Ші

всі,

· підприємство

зма­

продуктивності

чином

зацікавленІ

Нещодавно · товлено базу

М. · Б. ' Твернтіна.

цІ. За ними лено більше

незмінний учасник ВИ·

Таким

ментами.

депутатів.

ко-

значно скорочено борг пе­ ред споживачами. допу­ щений у результаті про­ махів при переходІ на держприймання. Є пІдста­ ви сподіватися, що до кІнця року світлотехніки подолають відставання.

Вони тру дят~я тут не · один р1к, добив~ються ви­

дачею премІІ автомобіля сМосквич-412•.

продукціІ

ти

вносити

Трк агрегати М. А. Висоцького. С. , В . Дуб­ чака та О. П. Джабка сіють озимІ культури в радгоспі «Пухtвський».

свІтлотехнІчного

подарювання.

ратора

років -~поспіль птахUЧ'абрика

~воєї

адже

намічене,

Дотримують ·слова

карбо­

понад завдання місяцІв реалізу­

лектив

ГаННЯ пташнЦцю Т. І . Власенко 1 сJіюсаря-опе­

.

ТИСЯЧ

510

цевому . результатІ. дає змогу усnішно виконува·

ВИХ

Юлька Ниївська

Фото М. Семнноrа.

Bi~(fl .з господарств

СПОАО&АЄJЬСЯ · . ,.ОДА" ПОКУПЦЯМ На

сумлІнною . працею ПОJІіJІ­

шити Цей показник.

ру­ на-

з

дарl,

утримують

від

заготконторою і радгос­ пом, на території сіль­

4000 кІ- громадян Особливо це 47, понад ' 3000 кілограмІв _ 3 63 _ "fWТОСується тих, хто далєКращими - молокоздава- но живе, а також преста-

мо:nодняка великоХ якІ

молока

дворів, більше

истих

ся 361 корова. 61_1 голів тої худоби,

л яти тисяч

кІлограмІв

господарст13ах громадян села знаходить-

І'

підсобних останнІ три роки зросла

господарствах. ПримІром, май~е на

вирізки з кументи. розкажуть

·

газет. Ваші про

інші до­ спогади справи

комсомольської органtза­ цl'і, І'і · активістів. . про ,труднощі 1 перемоги, до-

поможуть

торію

відтворити

комсомолу

lc·

Бровар­

щипи.

ся

Ми вирішили звернути­ до

вас,

шановні

ком­

сомольці-ветерани, за до­ nомогою у цій , справІ. ВпевненІ. ви відгукнете­ ся на наш заклик І зро­ бите свій внесок у цю потрібну справу, справу виховання нинішньої мо-

лодІ. · Звертатися

.

у .мІськком

комсомолу

по_ телефону та редакцію міськрайонної газети «Но­ ве життя» по телефону

4-24-25

4-23-26.

Група «Пошук• Вро-· варськоrо мІськкому

~~~~qмолу.

.


OOOOOO~OOOOOttOOO~OOOOOOOOOOOOOOOttttttttttttttt.tOOOOtttttttttttttttttttttttttttttttttttfttttttttttttttt.tttttttttttttttttttttttt.ttttttttttttt.OttttttOOtttOOOOOOOOOOOOOOOt

...... 2 с-торІнка. но в е ж и тт R . 21 ВЕРЕСНЯ 1988 РОКУ -+- . ,..............................•.................. ~ ........................... ~·························•••і••······························································& .

ЩО ТУРБУ€ · БРОВАРЧ·АН? • .

сесії

Із

в~конком ПРО сЕБЕ Виступаючи

з

і

дІяльності

-

виконкому,

чає

соціального

1988

році у цю сферу було вкладе­

міста, яке швидко

розвитку

муться

вузлі,

Тільки в

ля.

дить в роботі не так, як вolfo хоті­

го

Перш за все, не на наЛежному рІвні працюють ·міські слУжби. Най­

Невдоволення

кількість

на 613

жителів

міста

ва

р.ля

поліпшення

стану

справ

до

визначеного

строку

ВИ"

у

які

рів,

n\шли

на

мільйон

ремонт

будІвництво

очистку,

парку,

завезення

Але можна було

б

не

Взяти,

ріШити

весь

конференції,

М.

трикотажу,

заводи

дартного

комунального

обладнання,

•Торгмаш•. . Всього 297 тисяч. ·А інші? А саме з тих колективів, які фі­ нансово

не

підтримують

. благоустрій

зростуть,

а· отже

значно

і

.

вже

Займенцев,

вІдкрити

.нІ

.вироби

в

М·Істі

. fl

проПоную

іfІдивідуальноl

сягти результату у благоустрої? За­

раз виготовлено' паспорт вулиці. його необхідно скрізь заповнити і

благоустроt

иа­

цього

або

!іЬОго робо-­

відгородиЛися

вІдсмчими

Інструкціями;

ми порушили· виданий 'ім паспорт І договір на забудову, застосовувати штрафні санкції . Домові комітети ставлять вимогу, щоб виконком, його служби · не ігно­ рували

керІвни-

представниками

розподілу житла

згідно

І якщо житло отримано не по закону, виселяти чи переселя-rи йо­ ГQ мешканців, щоб воно було отри­

мане тими, кому підійшла чергЗ: Н.

М.

відділу

Скоробаrатько,.

техвічного

пороmковоІ

контролер

контроJОО

заводу

метапургlІ.

- Заслухавши звіт виконкому, ми бачимо, що робота проведена велика. Але, як і у всякій роботі, є недоліки. Візьмемо, . наприклад, · школу М 5. Ще рік тому ніхто не думав, що там буде така прекрасна добудова. Але ті, хто йде в цю шко-· лу або проходить поруч, говорять не про новобудову, а про грязюку н~вкОJJо неІ. Діти йдуть у школу чис­ тими, а якими , приходять? Або про­ йдітЬС!І

по

нижній

промисловими

Київській.

Там

підприємствами

при­

бирається тільки під час суботника. А так звалище сміття. Ніде жод­ ного ящика.

В

цьому paQ.oнl

й ліхтарів. Дивлячись

на подумати,

збоку,

немає

моЖ­

що в нашому місті ли-.

ше дві вулиці: Гагаріна і 50 "років -·· ВЛКСМ. Невже не можна привести до порядку дороги між будинкамtf,

дитячі майданчики, поставити Jiaвочки, огорожі біля будинків? ЯкЩ<>

Зараз Щитлом.

у

нас велика проблема з

Хочу

внести

пропозицію.

Чому б не створити

бригаду

вельників-спеціалістів,

укласти

ми договір про те, що вони

буді­ з

3-4

ни­

бу-,

динки здають' з оЦінкою •відмінно~. а наступний

-

будують для себе.

няла

в.иробничо~

сяць нарощує темпи. А перевиконує

техніко-економічних

план

·

з

показників. НадіА­

послужило

технічне·

пере­

озброє~ня, наукова організація праці, · широ­ нових

матеріалів,

висока

трудова і виконавська дисципліна. Робітники,

· про

те, щоб

одночасно

добиватися високої продуктивності праці nоліnшення якості продукціі.

. На фото: справа вгорі Миколайович Розсохач та

і

оператори Петро Петро Олександ­

рович .Товстенко за розкроюванням нового матері.алу в~лоплексу, що застосовується у

в~робннцтві м'яких. меблів; · внизу - передо­ . ВІ виробничники ВІктор Іванович Тимофеєв .та Микола Іванович Голуб на новій машині

облицьовують деталі до шаф; ліворуч

-

ке~

рівник· передової брИгади Тетяна Іванівна Токова оббиває гобеленом деталь до диваналіжка.

Фото А. КОЗ~І(А.

·

це буде зроблено, лю.nи й квіти п<J­ садять. Треба думатИ не Тільки про нове, а й бере.гти старе.

.кІв і прийняття з ремонту. Це стосу­ ється І вуличних комітетів при ро­ ботах на вулицях.

об'єднання, з мІсяця в мІ­

як . правиІЛо, дбають

мещкан­

Пропоную

комісію, яка перевіриЛа б

У роботі сесії взяв участь і висту­ пив перший еекретар . · мІськкому

Успішно трудиться колектив

ке застосув·ання

від

ви­

цІв і включали Іх в робочі комісії на с·кладання актІв на ремонт будин­

комплексний пІдхІд

ною запорукою

від

До домовласникІв,· які своУми дія­

УспІх 3абе3печув

усіх

довоДиться

ту. Треба надати більше прав голов­ ному арХІ1:ектору, щоб без нього ні­ чого не будувалося. Повести рішучу боротьбу з ке­ рівниками, які не допомагають 'у

деревообробного

·

купити.

Що нам потрібно робити, щоб до­

залізобетон. У цьому питаннІ ви­ конком не зумІв у повній мірІ об'єд­ цати зусилля .органІзацІй для роз­ в'язання питання. Зараз nотрібно всІх

•05•

два винно-горІлча­

само з будинками забудови.

планами

відношенні житла.

правильність

ві. На жаль, більшість із 168 ву­ лиць · має роганий блаrоустрій. Як кращих відмітили тілf!.КИ три. Так

Будову лихоманить, матеріали не поставляються. Особлиго збІрний

взаємодІю

У

буДІІІІІСоввх •оМІтетІв, ,.а­

1

з

заготівля на зиму.

проmеввй на c:echo. - І:Іещодавно комісія об'їхала міс­ то, щоб напередодні свяrа визначити, які вулиці та будинки у нас зразко­

•Броаари­

узгоджуються

жано записати в проект рішенюt про

М. К. Федоренко, щова ра.цн ву­

.ІІВ1JНВХ

цію другоУ черги комплексу очнених споруд, а кінця роботи не видно.

налагодити

·

нічого

плану

розви т к у

необхідність інформування жителів через газету про те. як у нас іде Іх

магазини.

І.

резуль­

які

, закону.

місті

виконання

конкому. А якщо наказ дрібний? Зараз осінь. Є фруJ~ти, овочі. Ба­

ремонт .покрівлі на одному

переплачувати вдвічі .

підви­

заступивк

ті,

цяти про

нашому

хід

враження не дуже гарне. Там в ос­ новному констатація фактів. Хороші пропозиціІ депутатів рід­ ко потрапляють у рішення. А накази виборЦів виконуються в основному

· створити

но-горілчані

дуже

про

сьогодвинести

міста. Читав у газеті звіт про робо­ ту ВИКОНКОМУ за ВіСіМ МіСЯЦіВ, і

Все доводиться діставати. А за вин­

підвищить­

ПМК-15 тресту

питання

соромно

ТільІ:(И на службу

суду.

На порядок денний нішньої сесії потрібно було

_;3'являтися на вулиці Красовського. Скільки вже можна говорити і обі­

У

промжвтлобу.ц•. -. Сесія приймала рІшення про введения у 1988 році в ексnлуата­

під-·

нестан­

В.

чапьивка

ку

дитячого

Мені, як депутату,

о. о. ТерJІеfАЬКНЙ, l'OJIOBa мІського

соціально-економічного

рази, і обуренню не

дзвонив 12 раз. Персонально т.ова­ риша Зволя · прошу мені допомогти.

розв'язання так і прак­

на

два

з будинків.

ДЕПУТАТИ ПРО РОБОТУ ВИКОНКОМУ

іфиємства перерахують у фонд пар­

.

·

справи-

питань

.

'

успіх.

-

Ми всі' дружно _ rолосували,

постійно вестFJ навколо

парк.

близько 800 тисяч карбованців і 800 тисяч на благоустрій. Перерахували тільки мостозагін-112, пасажирське АТП, фабрика верхнього

не

ся.

грошей

що

відпочит·и,

зараз залежить

народного

захо- ·

ся,

див туди

.Залученням

спрямованих

тативність роботи

тощо.

домовили­

ся з директорами про те,

комплекс

масові

на які ходиди б JООди подивити­

'

широким

'

було меж: два рази траву скубли. Коли ~юди збираються, то дирекцІя парку повинна організувати робОту, щоб даремно туди не ходити. ·

щення ролі Рад, їх значения і само­ стійність

«за•. а

а

На початку року

ними

проводити

ди;

-

· важко. Покладаємо надію, що · з вті­ ленням в життя рtшень ХІХ парт­

зробити і біль-

Будувати його потрібно, .

немає.

воно

цього

щоб відпрацювати чотири дні в пар­ ку. Я свою депутатську групу виво­

магазин

що

за місцем проживання громадян. Від

поспілкуватися. електромонтер за­ воду пороmковоІ метапургІJ.

тичних. Але сьогодні. коли викон­ ком виступає ще в ролі прохача, ви­

тисяч,

наприклад,

по.ки

Депутатам, керівникам необхідно більше займатися виховною роботою

Q. Г. ~lJІогуб,

торІ;'ІВ­

'

·. як доходИть до сnрави .~ лишають­ одиниці.

та

завжди може · з

ше, якби підприЄм~:s~~а.. допомагапи виконкому виконува:rи " ~~е. що на­ ся

фірмова

кожного колективу до nитань як фінансових,

санітарну

мічено. А то на слоІ!ах ' ·всі·

й

в

І кожної · суботи чи недіЛі є

можливість

овочесховище.

вІдкриється

замовника,

nов'язані з

тротуа­

грунту

пром­

хліб•.

динків по вулицях Некрасова, Мат­ росова, . Ломоносова та деякі іншІ. Розвиток міста, робота виконкому

вияви­

109

вулиць;

сменів.

нов~. підведення водопроводу до бу­

ного господарства України в своlй постановІ відзначило хорошу роботу виконкому за І · півріччя. Так,- при видіЛених 417 тисячах· карбоваsців вдалося освоїти

34

rx

лися пустими словами. МІНістерство житлово-комуналь-

·

на

• Гарячий

·

вів художньої самодіяльності, спорт­

рахунок

Про виконання наказів виборців. На першій сесії ХХ скликання було затверджено 66. Лишилося ви­ конати 12. СереД них -т- 'будІвницт­ во будинку послуг в 34 мікрорайоні, майстерні по ремонту побутово! тех­ ніки, середньої школи М )0, забез­ печення водою жителів вулиці Жда­

цьому питанні, об'єднавши · зусипля багатьох відомств. Та підводИ'І'Ь ко­ лектив об'єднання •Кнївкомуwrеnло­ енерго~. Тут слово розходиться з дІлом. Це броварчани відчули у серпні, коли обЩянки про rарячу воду

Незабаром

тись.

кликає nостачання тепла і гарячо! води. МІськвиконком чимало зро­ бив

гастроному

магазину

в

вирішується. А проблем із комп­ лексною забудовою. виникає багато. і наш відділ капітального . будівницт­

менше, але цифра 2201 . говорять сама за себе. Особливо багато скарг на роботу районного вузла зв'язку, житлово-експлуатацІйного · об'єднан­ ня.

за

унІверсамів в

здати

. У вихідні дні броварчанам нікуди вийти, щоб відпочити, особливо тим, кому за !10. Виконкому треба акти­ вІзувати роботу відділу культури, міСького спортивного комітету. Ад­ же в нас у місті є багато колекти­

птахорадгоспу. сСемиполкІвський•. Ми неодноразово 'ставили питання про створення в місті служби єдино­

лося б.

хоч і надійшло

. плоЩІ

торгові

Розвиватиметься

Але ·сьогодні хочеться сказати не про досягнення, а про те, що вихо­

скарl'. Іх

пІдряду

ків, щоб важливий об'єкт дію.

РоЗширювати­

Будуватиметься

Є позитивні зрушення у всіх галу­ зях народного господарства міста.

-

.

Відбудуться зміни й у громадському харчуванні. Воно стане на Індустрі­ альну, основу. Закрита мережа пе­ рейде у підлеглІсть пІдприємств.

но на 7,5 мільйона карбованців більше, ніж в попередньому. , А за­ гальна су,ма сягнула 23 мільйонів.

краще свідчення . цьому

магазинІ.

мікрорайоні,

нашого

росте.

надходить

При такІй

орендного

будівництва двох

пи­

тань

введення

·~южному

го­

було розв'язання

-

найбільше

тив і буде планомІрно вести перебу­ дову у сфері послуг. В<1на передба­

бив критичну оцінку його роботи. Одним із головних І!апрямів ворив він,

будівництво,

депутатів

народних

допомозі парк · буде будуватись не один десяток років. Виконком намі­

роботу ви­

конкому у 1988 році, що була опуб­ лікована в газеті, В. М. Зволь зро­ всіє'і

Ради

претензій з Цих питань.

інформацією-допов­

ненням до доповіді про

м

.МlCbNOl

Компартії України І. С. Рудак.

З обговорених пцтань (:есІя прий~, відповіднІ

ріщення.


teoooeooeooooooooooooeooeoooooooootOoooottttttttttttoottttttttttttttttttttfttttttttttttttttttttttttttttittttttt'tttttttttttttttttttttttttttoooeooooooooooooooooooooeo~ooooмo

но в е·

1988 РОКУ

ВЕРЕСНЯ

21

) 0000010 0 00 ~ 0 0 8 0000 0 000 0 0 ~ 0 0 0000 0 0 0 0080000 0 0100110000 81181 tt.ttttttt а -оо tt tt t t t ttt e·t t

ж и.ття. робітників,

Швидше

класти 'Від складу

НА РЕНТАБЕЛЬНІША ГАЛУЗЬ "'"' ·

Наполеглево потруди-· лися в нинішньому році

овочівники

закрИтого

грунту радгоспу імені Щорса. Тепер стало можливим підвести пІД­

сумки зробленого. З цієї нагоди вони зібралися на збори. Jfк

На

них

говорили,

працювали,

робили,

що

недо­

зупинилися

· невирішених

на

проблемах

в

овочівництві. Начальник

тепличного

госnодарства

П.

Ф.

Ма­

ляренко відзначив, що ранні овочі вирощували­

' .ся

-

як

на

грядках

за-

того, так і на невели­ ділянках віДкритого рунту. Річний план реа­ лізації Іх значно пере­ крито. До столу трудя­

І

щих

Києва

і

доставлено огірків, ших

Броварі'в

помідорів

ранніх

тонн

1470

та

овочів,

ін­

зеле­

них культур. Овочівни­ цтво стало у радгоспі · найрентабельнішою галуз­

зю

господарства.

лізовані

більше

овочі

одного

і<арбованЦів

За

реа­

рентабельнІсть 72 проценти . У

трудовому

вона зібрала

а

1

·

для

винулася. відбилося

справи

794

зарекомен­

22,6,

площі

.закріплених

теплиць.

урожай

за

роелементів і ментів. Тут

ни­

сказати,

вирос­

що

на

за-

результати були б вагомішими, якби не

що

до­

іншІ господарства, котрі вирощують ранні овочі у

було допущено істотних недоліків. Справа в то­

теплицях .

Приекорити

му, що служба теплотех­ ніків, яких очолює· О. М.

цію

на

не завжди ре­ забезпечувала

теnлою

пропозиція,

цілЬно було. б створити районну хімлабораторію, яка б обслу..говувала . й

. гальні

теплиці·

манроеле­ відіграли

На зборах бу ла внесе­

тили робітниці А. Ф. Бо­ рисенко і М. Г. Лееик; Треба

внесен­

свою роль бюрократи, бо за Ух наказом була за­ крита в радгоспі хlмла~ бораторія, а лаборант скорочений за штатом.

Найвищий

помідорів

що

негативно врожай­

дозк

механіза-

навантаження

транспортні

.водою

с~мим

овочів

засоби

розвантаження

Іх

і

полегшити

НЕ 'ІІСІОІ, А ІІІ/ІНІІІ

твердим

тепличнGГо

і

тим

до

про

"

настуn­

виробничого

-

йшла

ня піД овочt добрив, мLК­

а друга- по 22,5 кілограма ранніх огірків з кожного квад­ ратного метра · корисноr

ми

ного ну

затримало постійне

це на

з

пІДготовці

госnодарства

розсади,

визначались

дували себе ро~ітниці К. · В. Тетянич 1 К. Ф. Вовча·нівська. Перша зібра­ ла по

)10 .

ності . Причиною недобору ранніх оВочів було 1 те, що не проводились хі­ мічНl аналізи грунту, не

тонни продукції, або на 148 тонн більше плану. Спр~жніми майстрами евоєї

k

дорогу

·сезо-

Це

також

ділова,

Книга

серйозна

розмова на зборах. Тут Повинен виявити багато ініціативи 1 старань П. Ф. Маляренко.

солдатської

і Партизавеької

Директор радгоспу Г . С . Пасічний, щиро по­ дякувавши овочівникам ·за

пліДну,

роботу,

мудрості·

наполегливу

звернув

J\втор.упорSАИВК жypJWJI.cт

. Ухню

увагу . на невикористані резерви, на конкретні завдання ню

по

городини

правофлаІtгових

со­

цІалістичного змагання, закликала всіх овочів­ ників рівнятися на них, зачитала

наказ

родження

наго-

і грошовими

преміями

правОфланго-

трудового

суперницт­

ва. Майже 70 . овочІв­ никІв · були премійовЗІНі .безплатними І пільговими туристичними

путівка­

ми для подорожі nіляха­ ,МИ' бойової · слави партизанського з'єднанн я, яким командував

С.

А.

Ковпак. у Нремчу. А.

працю

Це

ГАВРИЛЕНКО,

завда'Ння

ників. сИпь була дого лод, було

взящtся

Глухої ночі

6

виконати

п'ятеро

пІдпіль­

листопада Петро Каплін, Ва­

.1 Ліда Лук'янови прокралися до вежі.

ВDІНа з металу, ·і навіть легкий дотик до неУ твер­ предмета викликав шум. Незважаючи на хо­ ПІДпільники роззулися. ТІльки так можна безШумно забратися на вежу.

На пІДходах до неУ

грамотами

відзначення вих

про

(Продовження. По•аток у .NЬ.Ni ~25, t:J6, 127, 130, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 145).

в

настуnному · році. А голо­ ва робітничого комітету радгоспу Т. М. Руденко, у свою черrу, розповіла

про

В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

вирощуван­

врожаю

t ооо о оо е о t\Y

про­

покриттям, ширше роз­ гортати ремонтні роботи

місце.. оскільки коренева система як сліД не роз­

виборо­ очолює ·. З пло­ теплиць

здала

nаливу

на 5-6 днів висадку П на

супер-

ництві nершість ла бригада, яку/ О. Ф. ГлаАишко. Щі 4,77 гектара

одержано · Науменко, мільйона . гулярно

прибутку,

с·кла.дає

о о оо - о ооо оо о оо оо о о ооо t

теплиць до

·

сторінка

3

ottttt t о t t t t t ttt t t t о tt ttt t ttttt о о о ttttllttt t t t t t t ооо оо о о о t

чатували

Фатіма

Махмут

і Віра Лук'янова. · В разі небезnеки вони мали по­ дати товаришам

у.мовний

сиrnал.

Але тієї ночі все обійшлося. Встановивши пра­ пор, підпільники спустилися на землю. Вхід на вежу переплели дротом f повісили жерстяну трафа­ ретку, на якій наnисали крейдою : «Заміновано•.

Насправді замІнутати парашутну

вежу

у

нас

було нічим.

' 'та застереження підпільників подіяло. Фашисти

і поліцаї не наважиJJися залізти на вежу . Пробу­ вали збити праtі,ор агт~матним вогнем. Не вдалося.

Опівдні на. місце події прибув сам начальник місьt<ої полЩІJ. Погрожуючи зброєю. він , послав одного із своtх nідлеглих на .вежу .

Ой

і

лютуо\І~ли· · окупанти і nолtцаї,

що наші підпільн}Іки

колишній юний

зрозумівши,

обвели їх навколо пальця.

В~ ПИЛЬТЯR, Герой Соціалі·

пlдпільник,

стИчної ПрацІ. м. Дніпро~ержинськ.

Записав ОЛексій Семенюченко, учень Броварсь­

кої середньої школи м 7 .

.Не

nідводять батьків

Немало виnускників із Шевченкового 1 Боб- .

: ctn

фермі,

на консервному

кий•. І результати Ух пра­

на ці об'єкти молодь йде

За всю війну боєць J.ван Щербак нІ разу не ви­ стрілив по фашистах. Не довелося . Але вони па­ лили по ньому. майже три роки. І з далекобійних

ці

не дуже охоче.

гармат,

рнка

залишаються

працю­

вати у радгоспі сБобриць~ радують.

Так, Олена Володими­ рівна Євсєєва працює до­ яркою, Григорій Іванович Примак слюеарем. Можна сказати, що. ово­

·

лодівати сільськими про­ фесіями стало справою Престижною. Так, у ,цьому році прийшли працювати · трактористамн Володимир Анатолійович Барабаш.

Юрій Олексійович Ві­ тер, Олександр Євгенович Хомич. Радієш, дивля­ чись на цих дітей: серйо­ зні, відповідальні. Про ре­ зультати

виконаного

ними

моЖна судити 1 по заро­ бІтку за два місяці Ба­

рабашу

нараховано

343 175,

карбованці, Вітру Хомичу 242 карбован­ ці.

~очеться зазначити, що учнІ проходять вироб­ ничу nрактику в господар-

заводі,

в теплицях.

працювати

після

Але школи

Значить,

стрічають юних . Це прора­ хунки і виробничників, і вчителів. · До речі, зарЬбіток в цих бригадах вищий, ніж

у

машинно-тракторному

парку. І тут треба відзна­ чити вдумливий підхід ме­ ханІка Г. Т. Чуприни до молодих. Він і поговорить,

1

проконтролює,

і

недолі­

ки допоможе усунутИ. Тра-.

-

ктористом

машиністом

готується стати і його син Юрій. Зара3 проходить в господарстві

·

практику.

Юрій добре виконує до­ ручену йому справу, не підводц,ть батька. Чекають випускників також ферми та теплицІ .

Л.

СКОРОБАГАТЬКО,.

Інспектор рів.

відділу

кад­

nостій.на

•Нового життя•. З веіrн­

вищі,

'!tи'тет. Брбрвка О. Ю.

ється

Ці неnоладки мали міс-

це в зв·• язку з невиконан­

скаржився

ням

на часті пере-

боі в rазопостачаJіві села.

рекомендацій,

в

які

неодноразово давались ке-

читаю

яких про

мате­

розnовіда­ досягнення

броварчан. Радію ;Ja тру­ дівників. На наших очах красНІВішає мІсто, баром порадує і

неза­ новий

tи було встановлено,

дів для нІщопущення

кану

в с . Бобрику були випад-

кн зниження тиску .в розІJОдіJtЬчнх газоnроводах.

кладовища. А чи звертав хто

увагу,

в

якому

воно

стані? . Занедбане! СмІ'l'Тя не вивозять. Навколо пар­

-

зваяище,

зарос­

роботи по nоліпшенню ся­

л.І. Людина (тим б•льше Ж1·нка) не ризикуватиме зайти сюди сама, щоб

села

;упоря-дкуват!І

дібних випадків, · виконано

. стемн

газозабезпеченЦІІ

Бобрнf(.

. До

· реч1,

І' навколишнІ

насадження

ращені,

також

засмічені.

заха­

Ду­

маю, що в містІ є органі­

зацІя,

яка

зобов'язана

можливо, . треба визначи­ ти, чи провести суботник

ціІ вирішила ось Із яко­ ·го питання. Вс1 ми ходи­ мо, їздимо мимо старого

~ дні значних .похолодq.нь

ува­

своєчасно

рівництву радгосnу сБобt рицький» по приведенню системи газозабезпечення у відповідність з вимога­ ми будівельних норм і правил. Зараз вжито всіх захо­

по­

заслужили

ги?!

парк Перемоm. А звернутися до редак­

Лист був надісланий в Броварське міжрайонне виробниче. управління raзавого господарства. його головний інженер В. Е. Нуц повідомив редакціУ, що під час розгляду скар-

· що

не

М'Оrн:nу

вивозити

смІт­

тя . .Я·кщо ж П немає, то,

по впорядкуванню ділянки землі.

цlєІ

Це питання дуже важ­ ливе. І дуже хотілося б, щоб , вlдповtдн1 органІза­ ціІ не . обwнули його ува­ гою.

А.

кулеметІв,

установлених

на

28-ї армlУ.

Наводив

літаках.

мото(jаталь­

мости~переправи

ВАЩЕНКО, ·е,роuрча.вка.

..

через

рІКИ, ВОДОЙМИ. Він пам'ятав усі збудовані ним ·мости. ливо той, через ріку, Донець, зведений

Та особ­ важкого 1942 року. На світанку наші війська мали штур­ мувати правий берег ріки . БудівельfJИкам треба було переправити за ніч до визначеноtо місця пан­

тони

1

спорудити міст.

Працювали ворог

не

військ.

1

мостобудівники

розгадав

Бо

там,

напряму

де

розвиватиметься

лише

головного

роблять

міст,

вночі.

ІЦо6

удару

наших

зрозуміло

ж,

наступ.

Тільки-но стало смеркатися,

машини з

пантона­

ми в кузовах вирушили в дорогу. Незабf!.ром гус­ та темінь обгорнула землю: Дороги не стало вид­ но. Автоколона зупинилась.

ВмШ<ати фари не можна. Ворог все бачитиме зі свогQ. берега і гарматно-міномет.ним вогнем накриє колону .

Як бути в цІй обстановці? І ту,т . Івана Щербака осІНІJЛа .несподівана думка: а що як скористатнея шматком білого паперу? Ffoгo виД'Но у темрявІ на певнlй відстані .•

речмtшку

·

боєць

знайшов

Той ~дивовано дивився на Івана.

-

фронтову

1

- Ану, приколи мені булавками на простяг Ії шоферовІ ведучої машини·.

кою

увагою

з

У своєму

близьких. Хіба люд14, яkі поховані на цьому кладо­

рІали,

Ходос в nвстІ до редакціІ

читачка

йоні

газету.

Не обмиНJТИ увагою Я

і

СлуЖив Іван Щербак .в окремому

ще не належним чином зу­

------~--

Хоч пист і не аув надрукоааннй

Нічний рейс

стві і на молочнотоварній

спину.

-

. •

ПриколЮй-nриколюй! Зараз усе зрозумієш.

За хвилину Іван Щербак уже стояв на .дорозі за десяток

-

кроків од

попереднього rрузовика.

Бачиш мою нащивку на цій відстані?

-

за­

nитував шофера.

-

І неnогано.

Тодl заводь мотор і рушай слідом . шини підуть за тобою.

Інші ма-

Колона рухалась поВільно. І все ж години за nві дісталася до місця. Незабаром перші пантони були спущені на воду... · На світанку наші · війсьна . швидко · переправилн­ ея містком на правий берег. ГІтлерівців було від­ кинуто від н~шого славного Дінця. АндрІй БАРАНОВ, виnусщшк Шевчеикlвсq,ноУ середньоІ школи на КиУвщИ'Ні, офіцер Радянськоr Армії.. (Да.пІ буде);

,


МОО О О О О~ ifMOO~ 0000 ~О О ООО О О О ОО 00000 ООО 0~00000.0 О О 00000 ОО О ОаО OtOOt t•M О О

4 сторінка.

-+-

t f О t t t t tt 080 І 01 t t ОО О t tt t t О t t t t t t 8 О t t t tutt ООО tt О О І 0 О О t t t t f t О t t t О О О О ttt О tOO О t ОООООО t ОО ООО ОО ООООМ.МООООООМ

·н 0

е

8

Ж И ТТ Я

21 ВЕРЕСНЯ 1988 РОКУ

) tOOOOMOO О О О О о·о О ОО О t 0000000 ОО ООО ООО ОООООО О OOOOOttOOO О О t О О О t ttttttttO О О Ott t О І t t О .ООО tjO t О t О О ОО О t ftt 8 tttitOOt О ОО ОООООО О t О І О О tit І

СИСТЕМА

імунітету

оберігає наш організм від

на до хвороб, а для збе­ реження здоров'я nовин­

пришельців

на

рігає

іззовні

сталІсть

і збе­

внутріш­

зміцнювати

народження,

гом

всього

то чужорідних речовин чи збудників захворю­ вань, утворюється бата­

на ти

то

комплексів.

ною

не

встигає

всіх

Ревматологічні хворювЗІНня,

ж

до

відН<>Сять ревматоІ.qний

ревматоло­

виникає

захворю­

вання

вимагають

лого

безnерервного

ревматологіЧні полегливого

системи.

І

захворJ9-

трива­

і на~

комплексно­

го лікування. При цьому дуже важливий контакт лікаря з хворим 'і його

рідними, довір'я до ліка­ ря .з боку останніх. . Дуже важливо чітко

розуміти завдання. об­ сяг і перспективи в Л-і­ куванні

ревматологічно­

захворювання! ріl!НЯ

селення про

Без

знань

.на­

причИІНЦ

і

·характер nроходжеt~ня цих хвороб ·неможлива

організація

Проведення

багаторічного лікування. Сила системи імуніте-

у КОЖНОЇ ЛЮДИІНИ В однієї вона

дина

велика,

ніякими

не хворіє. менша,

що

різ­ на­ лю­

хворобами

В

іншої вона

· людина

і

викликати

схиль-

аЛе недбало до не'і ста­ виться, може рlзоо слабити УІ. Захворюванню, як npa·

noc..

вило,

nередують

стани

· так

званоІ передхвороби. Цей стан і виникає, ко­ ли який-небудь зовніш­ ній фактор · постійно травмує систему і~ніте­ ту 1 створює в ній на­ пругу чи навіть частко­ вий дефект. На цій ста­

Якщо

стоо

передхво­

У зв'язку

нами.

з пр'нчи·

організаціАІJбі'о

характеру ведення

місце про­

конкурсу

кра·

си переноситься з лег­ коатлетичного манежу,

раніше

повідомила

в

плекс

спорткомп­

школи-інтернату.

Дата

1

час проведен­

ня залишаються змін.

відбудеться

верееня о До сі,

без

Н аrа,цуємо,

курс

кон·

годині.

17

участі

в

25

конкур­

організаторами

яко­

го є міськком комсомо­

лу та жіноча рада ста,

· мі­

заnрошуються

дівчата: віком від 16 до 26 рокі13. Десять фіналісток бу­ дуть

нагороджені

цін­

ними nодарунками' сnон­ сорів

конкурсу

жавних

-дер­

Пjдприємств

nриймаа~ня ж в одні

на захворіла ревматоло­ гічним захворюванням,

а

слід негайно звернутися до лікаря і виконувати його призначеиня. При таких хворобах слід уни­

Клітини і органи від­ новлюю:rь свІ.й енергетич­ ний nотенціал в стані

дини. Кількість і якість Ужі · визначається віком, професією, станом здо­ ров'я. Для здорової лю-

кати

введення

вакцин,

1

сироваток

пере~лоджеи­

ня і підв11щенаf

інсоля­

ЦіУ, контактів а nобуто­ вими і хімічними речови­

(nоліклініка, , стаціонар. санаторій). Як же зберегти здо­ ров'я? Основною умовою збереження· здоров'я є здоровий сnосіб життя,

буде

виться щ>вне

здоров'я.

Іх кілька, для імунітету або,

як

їх

факторів те,

що

ву

, відно­

усунений,

шкідливих факторів,

ще називають,

ризику.

Це. все

виснажує

систему

туаціІ,

нерво­

(стресові

що часто хронічне

nовто­ недо­

рюються, сиnання,

жиму-

порушення

праці

ку),

і

ре­

відпочин­

хронічні

захворю­

вання

і

ції

організмі,

в

си­

джерела

інфек­

.

малору­

хомий спосіб життя, дмірне

і

нераціональне

харчування,

вання

на­

часте

вжи­

алкогольних

на-

тобто

комnлекс

певних

забезnечують

ста­

середовища

у

зв'язку

з

1

в

оргкомітет,

знаходиться

сою:

м.

лиця Київська,

. по 4-24-25.

відки

До­

телефону:

конкурс

сою. ють

чека·

нагороди.

Орrкомітет.

Управлінню торгівлі

Броварського

,

міськ·

виконкому на постійну роботу потрібні:

завідуюча магазином

.N'!! 23

Велико'і Ди.мерки Губський. Річ у

що,

.

(вул. Красовсь·

працевлаштування

гостям

1'11д

·

139, '

·

и

райоииоrо

Севетов

иародиьrх

імуніте'!

своє

ос­

завдання,

уникати

сл.lд

не тільки факто­

рів ризику, про які сказа­ но вище, а й повністю

вилікувати інфекційні хвороби. Дуже важливо

Не

лікуватися і ~"" nоради ліка­

всі доводять

nризначений

до

курс

rtІfrНІІца,

eyOtJoora.

робитk ну

nісля

кож­

ної години роботи.

Від­

.починок

слід

під

час

сЗаfюрожцю~.

nом:

nрацюєш

відпочивай цюєш

стоячи.

сидячи,

.:._

СИдЯЧИ

вихідні

rоЛовний інженер-енер­

гетик ний•

радгосnу сЗаnлав­ П. М. Шерверла за

кермо

рад­

мотоцикла і на Бервиця-Мок­

автобусом

сІкарус•.

Ли­

ше: велика майстерність мДія автобуса доnомогла уникнути зіткнення. Мото­ зупинив

дорож-

в

-

відnо­

.

сон. Він має менше 7 8 ред сном вечеряти,

.

·

1

реАантора

·біо­

ти

ки продуктів решта ОрГаНіВ

дувати. ція,

життє­

.

'ість багато,

відіграє

шкідливо ситно пиrи міцний

ситуа-

же,

рушення прав на

За

вlн

грубе

Добре,

строком

роки.

Але,

як

гулянки

за

На три роки поЗбавле­

кермом

ста­

ні nрав керування влас­ ник автомобіля мешка­ нець Велико'і Димерки

.них

водіїв

індивідуаль­

29

аварій,

одержали Не

тілесні

при

справнвшись

проУзді

через

стану

33 з

мотоцикла

шляхопрово­

річку

Трубіж,

був смертельно травмова~ ний мотоцИкліст з Кали­ ти В. І. Байрак. А його

nасажирка Т. нова

В.

одержала

ті­

лесні nошкодження. При­ чина аваріІ переви­ щенJІЯ швидкості.

у

288

водl'ів

nритягнуті до

сnрав

інші.

Аналіз

свідчить

про

nравил

Раді затримано

нетверезому

стані.: і

притягнуто до відn9вt дальності 42 водії. з ·,gи;с

9 цюють

nрофесіонали, у

nра­

радгоспі,

інші

т&кож трудяться у цьому' господарстві на різних по­ садах.

БільШ

як

по

20

во­

д!їв затримано нетверези­ ми за кермом по Кали­

нівеt.''ій та Требухівській

сільt І·КИХ Радах народних депутатів,

з

них

чимало ~

професійинх шоферів. От­ же, необхідно без . зволі-

.

кань на nідnриємствах, в органіЗаЦІях, ствах

госnодар-

широко

повести

роз'яснювальну та профі­ лактичну роботу водпв, власників

серед тран­

спортних засобів.

дорожнього

.І.

МИСЬКО,

руху, робота як в орга­ нізаціях, так 1 в сільських

інспектор

Радах народних депутатів не проводиться. Так, ли-

ДАІ райвідділу рішніх сnрав.

відділення

внут­

.Ni 60

на

муляри;

теслярі;

За вісім минулих міся­

цІв

та

здо­

МОКІЄНІ\()­

Пошуково-аАомочній експедицн постійну роботу потрібні: меха-нік (начальник кqтельні);

Шульгі­ важкі

водій

те, що з водіями, які до­ nускають грубі порушен­

по­

ня

управлінням

Самандасюк,

Бибка

в яких

чоловіки загинуло і

С.

мотоцикла з Княжич В. І.

трансnортниw засобів

скоєно

ду

І.

засо­

мети.

сільській

були

nро­

ні алкогольного сп'янін. ня закінчуються трагіч­ но. Лише за 8 місяців з вини

ВЧа<:НО

шкодує

ше по Вели.кодимерсь~ій

міліЦією.

правило, в

зміцнення

Г.

~

ЩО

затримані

не

бів

лікар-ревматоJіог. _.

ни сІли за кермо в стані алкогольногосn'яніння.

позбавлений

керування

два

по-.

от­

Наша

держава

сягти

ЗЛОЧИНЦЯ!" стовn.

.а,

ров'я щодей. Але й усі ми nовинні ·зробити все від нас залежне, щоб до-

·,,.ЗАТРИМАйтЕ

ній

· відно­

здоров'я.

для

чи

внутріш­

середовища,

для відно-

if41i#Afii1ІJ/olfiiJ ~~WAI!• і><

але

Насnравді

сталlс:гь

і

ко­

мабуть...

чув,

допоможуть

нього

організм

До шкідливих здоров'я звичок

ці ·поради

вас

вити

голодує. Ось чому люди, які Ідять надмірно, х.во­ ріють частіше, ніж no1'4iPH1 В Уді.

бути не годин. Пе­

всі

з

вони

людина

а

харчуван­

прислухався?

погляд,

nарадоксальна:

дня,

неодноразово,

знизиться, буде ГОЛО­

перший

Про

жен

оброб­

Виникає

на

режим

лоради і ви одержИте прекраоний результат.

клітин ..

якість

само­

звертіа

ня, збільшити час пере­ бування на свіжому nо­ вітрі і спілкування з природою. Виконуйте Ці

на­

речовини,

для

,При

воду можна почути ~ спод-івану nораду: змінИ­

разом

всіх

вантажена,

пlдвищеІUІі

витривалості

необхН~fІі

nогіршують

Ж до лікаря з цього п

надійшли

у

й

почуття.

Якщо печінка буде _пер~-

відnочин­

і

ще

перетворює

які

nреnарати, nризначен­

ня лікаря, не приносять nолегшення, а нерідко

підшлунко­

залозою

діяльносТі

дні.

сил

і

організм,

Що

ВелИку роль у ві~ов­

ленні

органІзму,

шлунком

вою

ку необхідно правил~о винористовувати відпуст­ ку,

активна

nродукти,

пра­

би. ЛікарсЬКі вживані без

Переідан­

лабораторія

шого

із

будувати за nринци­

шкодження.

рик покину ла ri біля се­ ла. А тим ·часом госпо­ дар добре виспався і· геть забув про те, що було' увечері. Тож і почав роз­ шукувати свій автомо­ біль. Обоє, М. А. Губ­ ський і О. А. Царик, оштрафовані на 100 кар­ бованцtв · кожен. Добре, tцо обійшлось без, аварії.

Печінка,

перерви

до

ж го­

шкіДливе.

хімі.чна

10-15-хвилин­

nерерву

мілі причини підвищеної втомлюваності, дратів­ ливості, головного болю, сонливості, що nереду­ ють станові передхворо­

Вона повин.на з різноманіт­

продуктів.

ня

слід починати з гігієніч­ ноІ гімнастики. Людям розумової Праці треба

-через технічну несnрав­ ність зупинилася, О. · Ца­

Телефони:

.-eny.

киеsеиой области. ІНа уираи11еком ІІвмке). Редаи'І'ОР А. ВОJІОШІІ·НІ!ІНКО. газета sЬІходи'І' с 17 аnреля 1917 reJta,

trlli .JІЬІХОА&: вторнмк, ере••·

покататися.

них

день

Іжі,

-і ті

електрики.

району

Одиноким надається гуртожиток.

відnовІдаль­

-Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Горького, 1, зупинка «Пекарня:.. ,. Адміністрація. 1

ності. На сто карбованціІіІ оштрафований водій мо­ тоцикла В. М. Шибіко з

Нрасилівки~ Такі ж штра· фи накладено на В. Ф. Стегнія з Княжич, С. В. Гавриша та Л. І. Приму з RелинnУ Димерки. Вс~ во-

.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАКіІ.ІІ: 255026, kиївєьr.а о'блаєІІ•, м. Броіар111, вул: І(иівс:ька, ІМ.

•Н~вая жизіІfоt O\lrii.H Бр"вар~ІІnr.., reponr.:o. 1'\) кОМитета Коt.імуниєтичеекой nв.ртни Укран~ЬІ.

troв

тру довий

3 -

цикліста

І'ІІ'!)одскоr9

новне

найбільш корисна яка з'Удається з

апетитQМ, скщщатися

не тільки nрацю­ а й відnочивати.

Кожен

nо­

рець мало не зіткнувся з

за адресою: м. Бровари, вул. Київська,

вміти вати,

мандрівниця по1хала в Калиту. А коли: машина

госпного дорозі

звертатися

відділ кадрів.

До

злочинця.

n'яним сів

6);

продавець в _магазин .N'!! 23; ванtажники на продовольчу базу.

,

nрокину-вшись

Взявши в госnцдаря клю­

Чі

адре­

Переможців

, .

•лося

nредставляти

вищезгаданою

звернувся меш­

добряче повеселилися, розnили дві nляшки само­ гону. А наостанок схотl­

Заявки nриймаються до 23 вересня. Не уnустіть свій шансІ Цього ж дня буде проводитися фотокон­ курс на кращий жіно­ 'lий портрет. Роботи на за

н1х справ

новити істину. А все бу­ ло так. Мииола Губський з односельчанкою Qленою Царик та It знайомим

ву­

135.

внутріш·

Немало довелося до­ класти зусиль, щоб вста­

адре­

Бровари,

відділ

шуків

яkий

за

вщрський

дини rака,

сnокою. · Тому для збе­ реження Здоров'я треба

що

пове-

лість внутрішнього сере­ довища організму, є пев­ на рухова активність. ВстаJІювлено, що . навіть короткочасне , різне П зниження погіршує здат­ ніс'І'ь організму швИдко пристосовуватися до змін умов навколишнього

гайно. приступила

Для участі у конкур­ сі досить вашоІ заявки

головного

повноцінного

правил

вранці, він не nобачив на ВЛ:}СНОМУ nодвір'ї СВОГО автомобіля. МілЩtя не­

,

кордон.

клітинах

дін•ки люДинИ. .· А одним із факторів,

тім,

суні міста одержить туристичну путівку за

в

мозку.,

ЧИВаЙ стоячи. Стан вто­ ми добре знімає виРQб­ нича гІмнасти'ка. Для

щоденних

канець М. А.

·nереможниця nоряд з головним призом і короною nершоУ кра­

Запрошують на роботу

питань

виконувати

лікування. Тому так час­ то хвороби nовертаються, переходять в хронічну форму.

того

бокl. І як тільки шкід­ ливий зовніШНій фактор

З

ці

зове

і люди­

нами, самолікування. Лікування ·йде ,Цовго, :комnлексно і поетаnно

кооперативів.

кого,·

Обидва

ту

слід пrнви:Льно організу-. вати -~·ІР9УВання. Най­ більш норисне чотирира-

втоми

nроце~и виникають в nершу fJepгy не в м'язах,

роби проnущено

дії nорушення як в сн­ сtемі ·іМунітету, так 1 в усьому органІзмі неглн­

УВАГА: КОНКУРС КРАСИ

газета,

леревтоми.

nрогуляти­

Не всім відомі і зрозу­

З ТАКОЮ заявою у Вро·

як

процес

!fОМогти системі

теп­

ся на свіжому повітрі. Для збереження здоров'я і nрацездатності

нащих

тві, нераціональне мання ліків.

і

лого .молока,

чи

зловжи­

алкоголем.

Але для того, щоб до-•

виnити

кефіру

за-

ревматизм, си­

при

стільки

для

корисно

ЯК БУТИ. ЗДОРОВИМ?

·

· артрит,

само1

На.

це

суглобів. Однак надмірна фізична активність може

сну

склянку

1

куріння

вання

кінця

яких

вання

. ту

. важливо

тримання правил безnеки }3 nобуті чи на виробниц­ nрий­

до

засвоєнню необхідних ре­ човин і виДіленню від­ працьованю;. Особливо

сяться

ря.

імунітету. На від інших захво­

певного

недо­

сnрияє

каву, курИТИ, ВЖИ· слиртце. За годину

навчитися виконувати

стемну склеродермію та інші, виникають при глибоких порушеннях в

го

імунІтету,

;

через

активність

Фі­

Частина комп­

рішніх органах людини.

гічних

сиnь-

х1міч.н-имИ

зична

ЧаЙ, вати

нормаль­

за

лення. Так виникає за­ пальний процес у внут­

рювань

з

з

речовинами

змуше­

зміцнюва­ 1 людина.

народилася

лексів прикріплюється до судин чи внутрішніх органів, викликає запа­

системі відміну

життя

системо~

контакти

nротя­

nорушеннями

ного обміну речовин.

-+-:

ООО t.O ОМОО tOOttOOOO ООМО О ~t"'

зни­

виводити

своІ межі.

тому

оберігати і 'ії. Однак

яка

Організм

їх

чи

систему

імуНітету. В третьої ця система має дефект · від

нього середовища, тобто здоров'я: Однак, якщо ·в оргаJНізм надходить бага­

щити

nоів і куріння, надмірне оnромінення як природне (сонячне), так і штучне (фіз1опроцедури), рент­ генівсьКі nромені), ча<:ті

t tt t t 8 t t t t t t t t t t t t t t t t

- ,._·03·7f; аастуnннка реАакт.ора, ІІМІnу nартІйноrе ЖМ'І'І'ІІ, ІіІАПОІІАаІІІІІоНОІ'О с:енретаj/11 4-04-f1І ІІМІІІу сІІІіоСІІІоМІІ'О rосnодарстІа 4-23-~f; ІІдІІІАу nромАСІІОІОс:тІ І С:ОЦІІІІ~МИХ nмтаи.. <4-02-92; ІІМІІІ'у ІІМсТІІ І Mac:OIIOJ росsотм - 4-04·31; кересnенАента .. Ісчеаоrо радІомеrtпеннІІ •• 5-13-91. ·

Друк

Індекс 61285: офсетний.

дРукований

15.565

ІІ>ркуш.

nрнмІрнниіs.

Обмr

ТираІІІ

1

#150 1988