Page 1

КОМУНІСТИЧНО' ПАР Т JJ УКРА'НИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

ОРГАН &POBA~CbKOГO МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАНОННО' РАД НАРО.цних .ИХ.А"Т" і

fasera

квіТНIІ

17

*

року

1937

*

.Nit 150 (7437)

а---..----- оу С){СТЕМІ ПOJIlТOCВІти--------.

ВСТWПАЮЧИ В РІК нинішнього

наві(ального

діяльність

ньому році НИМИ

року в системІ марксистсьkо-лен1fI­ .ськоІ QCвlТИ є важливою подІєю для й

різнома­

нітну .РlзноолаНО8У роботу ПО пере-, БУДЩlі

полІтичного й

еJ«>н()мІчного

на~чaюtЯ. на це нацlnює нас ців ідQbлОГl'ІНОГО фронту -

бій­ проект

-

понад 19 тисяч тони цьо­ го соковитого корму, каже Голова профСПіЛКО'

за,....

що положення цьoro

шки..

У

ниніш­

керуватимУть до­

комплектуванні

шкіл. а8ий

був

ВККJiМКали підвищений інтерес не ли­ піев пропагандистм І оргаи1заторів

HaBtaпьнoгo процесу. але й комуніс­ тів9роварщИІІИ. 'Гtnьки в обговорен­ ні пРоекту взяло участь понад 5 тисяч ,оловік. Ними. а також слуха' чами ШКіл 1 теоретичних ~Miнapiв

однодумцями.

внесено 811 ПРОПОЗНЦ1й. зауважень, УТО'ІНЄИЬ. Можна довго назщsaти Іх.

придlnено муніста14И

але

ськоІ теорlІ 3а індивlд.Yаnьиими пла­ нами. у міській парторrанізаціі є 400 таких членів партlI, але робота. з ними не налагоджена. вОна нерідко

ОЦІовие,

на

чому

У проекті ЦИ ЮІРС значну увагу

наголошували

.

-

Y'ЩCJfики обговорення проекту, не­ обхідність тісНОго поєднання навчан~ ня з практнчними завданиями. що ви­

рішують кожного

колективи, перетворення ЗЗИJl'tтя. кожно'l зустрічі пропаljaRДиста зі слухачами 8 колек­ тивнИЙ" пошук резервіВ. шляхів під­ вищення ефективностІ виробництва. БОЙОВJfтості партІйних організацІй. формування

в

членів

колективів

нОсить

Tji

та-'

цих

питань

реалізувати на

практицІ лише тоді.

мети.

З

розстановку

рів.

вимог І

добір і

пропагандистських

формуючи групи.

До ЦbOfO нас

Особлщю гостро

слухачів.

склад полІтБІй­

стоХть це пи'

нНlCИ

апарату

І все ж

міськкому

парт1І.

Значним pe34U>ВOM. ЯJCИЙ

викорнстщ.уеться

ще

недостатньо.

є

використовувати

Набагато

стиму­

лише

процентів.

дженню запасів паЛИВа в ц1JЮму пО' народному госпо.

переВdkОнУ-

дарСтву.

ють норми на косlиJfі ку­

Разом з тим рІвень організаціІ підготовки до зими.

курудзи комбаАн~р М. Л. Симко,

який KOK-2,6J__ і

В. Ф.

обсяги 1 особливо якість виконаних з ціЄЮ метою роБІт викликають серй«nlе занепокоєння. Допущено відста­

прaцd на тракт~рист

шулер.

ваннн в ПРОВЄJ(eНН1

Останній

комплекcl.

Рівняння на .

Т-I50К

паж щодня видає п()

rOCnOAaPC1JJi.

ЦК КПРС поставив вимогу перед міністерстйамв І відомствами СРСР, Радами Міністрів союзних рес­ пуБЛіК, місцевими раД1t'НСЬКИ:Ми ·і господарсьЮflМИ ОрГанами в найкоротший СтРок усунути недолІки в пІД­

праВОФЛaJIГО8ИХ за кермом

передзнмовнх робіт у житловос1JIьськогосподарському на Залізничному тРанспорТі.

, комунадьному

ГОТОВЦі підпрИЄмств, будов, колгоспів, радгосПів та інших організацій До роботи- В· зи,мових умовах, вжити

ЕкІ-

.

вичерпних захо,;t§!. щодо реалізації запланованих обся-

330

-335 тонн зеленоl соно-

гІв видобутку і виробн.ицтва енергоресурсіВ, перевезень

витоІ маси. В1и уже пересезонне завдання ка 1200 тонн. Не nocтупа-

сів палива, сиPQВИНН і мaтeplaniB. Запропоновано все-

вугlnля і нафтопродуКтіВ. створення необхІдних запа·

крив

і

м рно актив

ються йому у роботі ком-

із

увати Дl'яnьн1сть трудових колективів по

забезпеченню дбайJ1ИВОГО і paцiOHanЬHOГO вМкористання

байнер о. С. Рубанка. тракторист П. І. Роговий.

палива таелєргі1. Дано завдання рЬзроби'l'И і здійснити комплеі{с до­

На праВофЛ:lНГОВИХ змада1'КОВИХ заходів по завершенню 1Ю 1 листопаДа якіс­ гання рмняються ек1nажі І ного peмoнrry устаткування електростанцій, електрич. IЮмбайнера М. Г. Товних і теплових мереж і підготовці ІХ до роботи в ЗИМ0. стенка та інших механізавих rм oвax . Особливу увагу необхідно, звернути на торіВ

а прискорення ремонтних робіт на J:lIектромережних об'єктах у сільській місцевосТі з меТ<rю забезпечення У спішному силосуванню t1адійноrо eJlєктропост.ачання підприємств і О,рrанізаЦlit

.

у значній мірі enрняє за-І агропромнсловOfО комплеkСУ. провадження на цІй відпо-відальнlй ділянЦі роБOtТи

Вирішено вЖЩ'И заходів щодо повнішого забезпе­ чения населенвя ,"ортовим -вугіппям і дровами, 0006.

морального і матеріально-

го

стимулювання..

ек1nажам.

IЮТрі

Тим І

всіх

щодня

хІдні

в сільській місцевості.

~pьox

віддІл ках

червоні

вимпели.

вручаються

Скл,вкаВНI ВеРХОВНОі Радв СРСР

пере-

дИ

ПрєЗlfД1я ВерховноІ Ра'

СРСР

ТакоІ честі удостоювали-! скликати

постановила

восьму

сесію

ся екіпажІ М. Л. Симка. ; ВеРХО8Иоr Ради Союзу О. С. Рубанки М. Г. Тов- ! РадЯJtс~RИX. Соц1алістич?

стенка

. =-=====-====-18 .• СКВ!. Hil" роЗ1'ЩЦ:' С8СіІ; ма·

партІI.

При

·л ФЕДОРЕНКО.'

зроблять

ті пропагандистн.

котрі Від_

повідями самих слуха'lів на запнтан­ ня: сВ чому повинна поляraти доко­ рінна. вашц

якісна перебудова парторганізацій.

Діяльності TPYДQВ«O

кО'лективу?. сЯкнй внесок може зробитн ваш колектив у переБУДQВУ роботи -n1.t\Приємства?.. сВ чому повинна п~влятися авангардна роль

комуніста?, 'сНкі )Іові умови створе­

НО в нопetrrивl З ввeдeннllМ у дію за­ кону про державнІ підприємства?.

Тобто

Такі запитання. яКІ змусили б

людей замислитися над своєю роллю у

виконанні

завдань.

пlдвищияи

б

Іхню активність. З детальним викnа­ денням теми першО'го заняття можна

ознайомитися

в

журналі

сnOnити­

ческое самообразование., Nt 9 за нинlmнlА рік. Це ,доооможе І пропа­ гандвстам. і 'Слухачам зробити роз­ мову на зaняттt зацікавленою, ДіЛО' вО'ю 1 roлоце стимулюючою.

; них Реcnубnік о!{инадця-

1'1ня '01'01981 СШlиftaння року в

Оперативні

цьо-

Аиспет.ерськоі (Лy]lби раАоннorо arpoпромнсло-

801'0 об·8АНавн.

."01

про серсAJtЬOдобоal

молока • господарстаах реІону sa 21 аерес:н& 1981 реху графа

-

надоє- і

но молока від- корови (у кі­ лограмах), АРУІ'а біль,. ше (+) або менше. (-) до 21.09.86 р. ДПЗ «ПлосківськиА:. 1:6,3 -:-1,6 Імені 6O-ріЧЧIf СРСР 15,0 -05 «Аваигардl'

Імеиі Кірова Імені Щорса Птахорадгосп сСемиполкіа­ СЬКИЙ:.

ППЗ сРудяя» сРусаківськиЙ. «50брицькиА» Птахорадгосп «БorданівськиА» .ЗаплавииА:. сПухівськиА» «JI(ердівськиil»r

сг оголівськиА» -Великодимер·

с""кА»

сЛіткікькиА:.

«Зоро сЗаворнцькиА»

«l(рaaunвськиА»

Во- ,atoвJ

13,0 +1:0 12,1 :+0,2 12.0 -0,2

11,9 11,9

11,4 9~8

9:3· 9,2

8.6

8.5 8,2

19 жовт-

місті МО"

ііа 1988 рІ« 1- про Иn~ ви-

_ВІРІ Дe~)"... ну etroIIOJIIlВJOIO' і dJI(iaUIIr" нoro poзв1I'nIf' 198'1 роЦІ, про ний

бюджет

«РСР 1~

C~· на

1008 рік і про ВИJ«iнаНЮI'

Державного

срср' за

бюджету

1986.;

11ІЖ - пр()

ВерховноІ

Ради

ється на у.вазі -внести пи-

затвердження У1CQзbt\ Пре-

план

СіРе'?;

тавия

про

Державний

еноаомtчного

альног.о

даВІ

ПеРIІІ&

(ТАРС).

добива-·

:;,Ь~~p~:::~;B:~~~~~ на

ливо

слухачам поглибити своє розуміння змісту пе.ребудови, особливостей і завдань П нин1шнього етапу. знайти

підкрlnлять теоретичнІ 8ИJUJадкн

.

в краІнІ атиВіaQВано роботу по передзимовІй пfд:rо­ тоlЩІ підприємств І оprаніsaцій, транспортУ.ЖИ'tЛОВО­ КОМytfа.liьного господарства. Перевиконано ВCTaHoвtlieHl

тични.ми справами поглиблювати пе­ ребудову.. Мета його -допомогти

но

бlйцш ідеолоrlчнoro -фронту· стади й районні семінари пponагандист1в.

вчатися "а 6&.Зі парт1йних комітетіВ І бюро. У роботі секцІй братимуть уч~ть 1 головні спец1алJсти під.при~ ємств. що, ДOOllолить набризнти на­ вчанtbI . до життя. fПозбавить 'йorо формалізму. ПодбаJIИ ми 1 про зм!ц­ Jlення складу кер1вииків секцій.' Ок­ ремі 3 цих секцІй вестимуть праціВ­

все­

-

арсеналу

Враховуючи побажання Іх елухачів. вирішено перебудувати Діяльність секціЙ. Вони - сформО'вані згіДно raлузевоro принципу, Й тому пол1тб1йцl заводів поpowковоl металургі! іменІ 6О-річчл РадянськоІ УкраІни, пласт­ мас. шиноремонтного. фабрики верх­ иього дитячого трикотажу будуть на-

бутн

альна участь кожноl paдsнcЬKoI лю­ дини в управлінні вир1.Шальна умова успіху переБУДОВИI>. Правиль­

Хорошою формою

методичного

має

ливост1 П сучасного етапу.. 4Трудо:

помічником міськкому партll в пІдго­ товцІ пропагандистів став університет марксизму-nенінізму; на чотирьох від­ дlnеннях якого оволодівають знання­

213

ПОn1ТОСВіТИ

внй колектив найважливhua ланка ·перебудови •• сЕфективиа праця. ре-

ня. де із 535 пponагандистівтlnьки 343 мають вищу .осВітУ. ДоБРНІМ

розширення

стеми

завДJЩНЯ по вJfдобутку нафти, вугілля. газу. нагрома­

си­

му важливо. щоб люди зумlnи роз· крити три ОСlfовиі питання: сРево­ nюційнqй характер перебудови 1 особ-­

танн, в 'мережі еиоиомlчноro навчан­

ми

удосконалення

снення... накреспень

вчання. Тому ,й намагалися полlnши-' ців.

процесом

радгоспу

комітету

Ділами зробити ВRлад у справу здій­

пропагандистш економічного иа-

ти передусім якісний

проблеми.

своє місце в процесі оновлення coцl· алІстичного. сусп1льства, практичними

кад­

щкушувало Й те. щО' 8 міськІй систе­ Ж маржссистсько-леНінСЬКQІ освітн. ор­ ганізацією на~чання займається 300 пропагандистш пОлі'fкЧнOl освІти 1

535

цієІ

Словом, попереду в пonlтбійців широке колО проблем. що потребу­ ють вирішення. Найпершим іспитом ДnЯ них 6уде перше заняття СПРak­

аизначеноІ

підходили ми. забеЗnff.чуючи

ництво

70

3НЗ1Очі. Jtaдlneнi здібностями. авто­

урахуванням цих

до

пРоцентІВ .знаНь, а при діалогах -

вдасться

ритетні. здатні' досягати

.

прв.. МОНОЛО'гах засвоюється

коли з людьмИ працюватимуть справ­

жні ПOJIlтб1йц1 організаторСькими

повернутися

люючІ форми навчання, адже відомо:

організацій •. пропаІ:анДИСТ.ського акти­ ву саме в нинішньому році. Звичай­ но. і міськком Компартіl УкраІни. і партІйні J«>мітети та бюро сповна

намічене

Ось

й не тlnьни цієІ. Партійне керів_

намагається

повинно

стати першочерговим завданням парт­

усвідомлюють:

характер.

бічним. ВатажкіВ і актив парторгані' зацІй повинен турбувати. той факт, щО' тlп.ькн кожен п'ятий пропагандист

нинlшнього часу.

Вирішення

фОрмальний

чому парткомам і партбюро слід ли­ цем

ких рис. які б сповна вІдповІдали ви­ могам

Qрганlзацfi засвоєння ко­ основ марксистсько-ленін­

ОРГАНІ30ВАИО ПІДГОТУВАТИСЯ ДG зими

І. л. Щдук.· А stьoгo буде йоro не меншt 22 тисяч тонн. Це з8ачно більше. ніж торік.

ха­

рактерний для багатьох rtарторганіза' цІй. Тепер можна сказат~ точно. що минулорічний експеримеНfr переконав: школи, сформовані по виробничому принципу. справді здатні бути міс­ цем колективного засв~єиня знань

д(Жумен.та

року

1987

Центральний Комітет КПРС прийняв lЮС'l'анову сЦро хІд підготовки нapoдHoro господарства до JЮботи В зимових умовах.. У документі вlдзиачається-, що

вого

Дальшому ЗВ"язку навчahНя з жит­ тям повинен сприяти й tой підхід в

ноГо навчакня трудящих •. Варто ска­

•.

-

лодим пропаганАистам краще підro­ туватися до зустрічей із слухачами.

ЦК Ю:tPс сОсЙОВНі напрями. перебу­ дфви сdстеми політичного і ~номіч­

ДО І Н . АВЛИЖАЄТЬСЯ фінішу силосування

ликодимерський Ми вже заго~виnи

свідчені полІтБІйці. Такі шк~и пе­ редбачено органІзувати на крупних підприємствах. Заняття в них про' ходитимуть на Кlnька' 48ів раніше, ніж у всіх '1иших. Це дОпоможе мо­

ідеолorіЧНIiХ активІстtв, адже Ім на­ лежить' ПpQвести велику

опорннх

вересня

23

кукурудзи в радгоспі сВе­

НАВЧАЛЬНИЙ Початок

Середа',

розвитку

і соці-

зи):\lІ

СРСР

АнонсІ

(ТАРЩ.


2

сfnoр.

*

23 .вересня 1987

ро"у

•••••••••••••••. • Н

О В Е

Ж НТТ

J/"

:а .......................................... .

мо

МІСТО

'.

,JE,t) :ГГпщ І П1!іі І

ПЛОЩА перед ВИНОЮіОМОМ Ради народних депутатів . ранну. сяч

Помітне

броварчан,

пожвавлення яні

дружно

місьної Десята

серед

ти-

прийшли

на

перший в історії Броварів День .міста, З цінавістю слухають всі виступ голови виконному місьної Ради народних депу­

т<\тів В . М. ЗвОля. і - перед очима поста­ ють нартини минулого . нашого міста, ЙОГО сьогодення. і перспентиви найближ­ чого майбутнього. Потім перед :мінрофо­ ном

виступають

представники

гРО.мадсь­

кості. Про підготовку до святкування Дня міста розповідають дирентор заводу

ПОРОШ~ОВОї ченко,

лиЦі

металургії

голова

Енгельса,

вуличного

яка

О.

Г.

Больше­

комітету

визнана

нращих по благоустр о ю, О.

з

ву­

однією

П.

з

Сліпчен­

ко та інші.

І

ось

настає

урочиста

хвилина .

Сенретар ВИlюнкому міської Ради на­ родних депутаТія В. Я . Багнюк зачитує рішення

.міськвююнкому

про

відзначен-

ня

riереможців огляду-конкурсу на кра.

щу вулицю .міста, територію, закріплену

.

за підприємством, будинок державного фонду' та іН;ЦИВідуального сектора.

День .міста співпав ще з однією зна. менною

подією

в

жи'М'і

Броварів

'Відбувся

-

газет

44-0Ю річницею визволення від німець. «о-фашистських загарБНИКіВ. рою

Перше

й за доб.

тра;цицією данину шаниlМИ переду

ни. Тож пам'ятний подарунок 1 квіти перший секретар .міськ.кому Но.мпартІї ~Гкраїни . А. д : Фролов та ГОJюва викон­ кому 'міської Ради народних ДепутатіВ чесному

громадянину

сметалург.

ДРУ­ алю­

мінlєвих

будівельних

струкцій.

третє

працІ !Щї

заводу

у

М

8.

та ' М. І. Лагуновій . Завершується урочиста частина. Дано старт «Нолу пам'яті»,

44-іЙ

річниці

визволення

нашого міста від Німецько-фашист, ських

загарБНИКіВ.

учасників

Серед. його

представники

різних

спортивних клубів любителів бігу

Ниєва, Вінниці, Кременчуга, бага' тьох міст нашої області і, звичай­ но, з БроваріВ. Він учасНИКіВ «Но· ла пам'яті. не обметений. Тут

ветерани Великої Вітч.изняноУ війни, і зовсім юні, які тільки СТУ, пили на дорогу життя. ром,

ветеран

заводу

Як, llPИіМі. алюмінієвих

БУДівельних КОНСТРУІЩій Ю. І. Ва· силієв та шко.ляр молодших класів

з Погребів Андрійно Сергієнко, яких ви бачите на фото.

Успіш'но пробіг все «Коло па­ м'яті. наш земляк, найстарший

учасНИК забігу вісімдесятирІчний П. П. Супрун (на фото).

гадення , 'матроси,

Крокують солдати;

показано

Н, І. Гадамани вийшло з ладу спортивне . взуття. Так що фіні­ шувати довелось їй босоніж.

Наче в калейдоснопl змІнювали·

А потім було вручення нагород переможцям

різних

вікових

кате·

горІЙ і фото на пам'ять. Перемож • цями забtгу .Ноло пам'яті. на 14 КіЛометріВ стали В. БулигІн, В. Перов. М. МозжухіН. , О. Хли. нін, І. Трухан. Є. Филимонов. Розрочалася става,

It якій

розвитну

театралізована ви. ,Відображено

нащого

міста

-

етапи ЧастоЧ.

ки нашої неосяжної БатькІвщини 3а роки, що ПРОЙЦІЛи з часу істо. ричних~аЛПlВ ~АврорЬІ. 1 до сьо.

сьогодення.

. ся

види спортивних змагань, різні зах.оди. Ось стартувала велогои-

ка-критеріум, а в цей час розпоча· ла свою роботу комісія по вистав­ ці квітів, людно на стадіоні, де проходять змагання міщ гуртожит­

ками

міста

з

тенісу,

волейболу,

міні-футболу. В дитя~ому містеч­ ку парку Перемоти хокей на скейт-бортах, В шаховому клубі

.-

сеанс одно.часної

ПроСто не перелІчити

гри

в

шахи.

всіХ спор-

тивних заходів цьоro святновorо ' дня, заспівом ДО яКИХ стало, без­

перечно"

«Коло пам'ятІ •.

М

2.

будУТЬ .

«Нове

колентивізацtю. буремні роки Ве. ликої ~іТЧИЗНЯНОї війни, відбудо­ величне

СШ

кращих

грамотами

газети

-

-.Осві­

н.а.городжеН:і

Не оБІйшлося і без драматичних ситуацій. У любительки бігу з Фастова п'ятдесятитрьохрІчної

ву.

мlсь­

дРуге

дакції

реВОЛЮЦіЙНі далІ

перше

красу. на

Броварах.

ш 11 Ш ~ ВІ ~ 'ilt~

ЛЕГНОАТЛЕТИЧНИй забіг при­

пластмас. на

на третє

~~Iti фJl ф

урочили

·З.

Редколегії

кон­

сПласт­

стіНl'азета сУ

творимо

СШ

СШ М та

-

шкільних

місце вийшла

героїчної долі, кол~шньому , воїну.тан. кісту, учаснину визво.лення нашого !Міс­

заводу

спрогрес.заводу

масівець.

жінці

міста.

присуджено

металургії.

Серед

вручаютЬ По.

Броварів.

-

ге

Дня

місце

порошкової

сім віддаємо. тим, хто вистояв 1 переміг у боротьбі з ненависниlVj ворогом, від. стояв честь і свободу нашої БатькіВЩИ.

В. М. Зволь з пошаною

честь

стіин1вці

•.

кон,курс

на

ре­

життя

•.


..

О В Е

.11

••••••••••••••••• •••••• • •• •••• •••••••••••••••• t

ЖИТТJ/"

••••••••••••• '23

вересня

1987

ро"у

*

3

стор .

~!

. ПОЗДОВЖ' рядно'!

найбіЛЬШ ' на­

вулиці

міста

HP-:NLA -РОВІ

-

років ВЛКСМ ~ ху­ дожньо оформлені павіль­ йони. альтанки. ларки. намети і прилавки. Чого

50

тільки

не

N9 15

«Сільгосппродунти,. (завідуюча . М . Захарин­

пропонувалося

тут численним

8ідвідува­

ська) .

чамl .у широкомУ асорти­

Та чи не найбільше по­

менті молочні І кон­ дитерські вироби. торти 1 ковбаси. морозиво І пи­

-

l!ОГИ

всього

не

жвавлення

розі

ВЛКСМ

пере­

лічишl

Добре підготувалися до ярмарку на честь Дня Броварів підприємства міського управління тар­ гівлі. ' КНИЖКОВОго магазину .N2 89 КиІвкниготоргу. саЛОНУ7магазину <о: ТрИКО. таж.. прилавки яких бvли насичені

різноманітними

товарами. у магазині .N2 18 КиІвського об'єд­ нання (фіРМИ) .Меблі. можна бул'о оформити по­ купку

А скільки вболівальників зібрала спартакіада дошкільних закладів «Малюк~. Підбадьорливі ви­

дом

в

гамір. сміх. радість переможців і ледь не сльози переможених всього (}уло вдосталь в дитячому

-

і ще багато часу вони згадуватимуть падН. які по­ дружили

і

згуртували

Матеріали,

*

'!х .

присвячеиl

*Дню*

магазині .

народного

ВОДУ

-

одержати

користувалися

гуки батьків. вихователів і. звичайно ж. друзів-ша­ нувальниКів з днтячого садка. як на фото внизу .

містечку парку. День ~iCTa. безумовно'. надовго запам'ятається й найменшим громадянам БроваріВ.

і

-

вити свої вражеНRJI й пропозицІї й вадсилати в ре_ дакцію найбільш вдалІ фОТОІІ'рафli, акІ Допоможуть збагатитн жанрову палІтру . газетв. .

за­

про '

меблі ' · пред­

деревообробнОто

комбінату. ,АК1'ИВНУ участь у яр­ марку взяли підприємства

пуБJI1кyватв-

муться І В ваступинх вомерах. Запрошуємо всіх учаСВRкІв свята взяти участь в їх D1дГOТOBцl, ВВCJIо.

свою

кухонні

громадського

міста,

товари

споживання

демонстрували

ставники

зго-

Попитом і

плаСТl(Iас.

дукцію

'і'і

харчуванни .

Серед закладів спожив­ чоІ

ноопераціІ

ся

своїм

шкраним

відзначив­

оформленням. асортиментом

(аж 47 найменувань) і якістю продукціІ магазин

панувало

50

вулиць

і

на

роніВ

Короленка.

Тут. без перебільшення можна стверджувати. зі­ бралося біл~ше тисячі

.

броварчан. гостей міста. Всі з напруженою увагою слідкували за цифрами. які щохвилинно з'являли' ся на великій дошці. йшло розlrрування ви­ грашіll сільськогосподар­ сьної "і'отереІ. яка напере­ додні свята була роЗдана в усі трудові нолективи міста і району . Двісті п'ятдесят виграшів. І чО­ г.а тільки не було серед них. Мед і овочі. порося-

та і і

смажені

і

живі.

півні

кролі. дек·ому потрапив сюрприз у вигляді гар-

буза.

а

кільком

повезло

-

на крупні виrраші троє щасливців повели

звідси ків.

на

налигачі

Веселий

тівливі джували

сміх і

бич­ жар­

поради супрово­ щасливців.

Святковий ярмарок за одностайним визнанням вдався на славу. Виторг на ньому - ' більше 200 тисяч карбованців,

k

_

__

День міста висвіт­ люваJJIf: М. Семиног,

В. Туrлук

і

А. Ко­

зак.

-

-

-


епюр_

4

.ереСIIR

.23

рону .••••••••••••• , .Нб В Е

1987

JlW ................................................

~ 1fТ Т

"ЗОРЯНИЙ ЧАС РЕВОЛЮЦІІ" (~и

тІ

ПочаіОк

., ,.мн. lСІ, 144, 146, 148).

Петnюра

шовицькогокомІтету иа. ступного ранку забастов.

сРозстрlляти ЦИХ БІльшо­ вицьких собанl •.

мlтетчикіВ. стрІлювати

ДНCJЮкува!ВСЯ ПOJIК гетьма.

да.

ня

на Наливайка. ЗагіТувати цей ПOJIК на БІк бl.льшови.

ку оголосили 36 прОфспІ_ лок. ЧервоногвардійЦі киІвських районІв По. долу. ДемІївки, ШУЛ$фки. Куренівки рухались до цеНТРа міста. Залізнични. ки захопили naсажupсьkий вокзал. До ночІ в руНах

січня бандити скУРе­

19

Того ~ дня буJIИ від. пРавлeUl аіітатори 1 в Бровари, де в цеА час

ків

IфOXpIIIdв: ,

смерті..

роздягши

почали иа ходу

КО.

роз­ ПОІЗ­

ГолІ й покan1чеиі по­

котилися

вони

оnин

за

одним під укІс. С. Єгеря було ,одразу вбито, С. Грішпака та І. Лисенка тяжко поранено. , М. Ка­

було доручено коман.

диру червоногвардіЙсько. го загону на СлоБІДЦі Михайлу Васильовичу На. линовському І його дру­ ЗSі'м Семену ГрlDmаку, Іва.

РоБІтників буЛR Це~т~щль. ний телеграф. БУДНhОК Педагогічиого музею. зиденція ЦентральнрІ

линовський дістав маскріз-

ну Лисенну . Семену Єге­

ІСТОРІІ НАШОГО

з

не

офіцери

вимагaJIИ

арештУ

парламентерІв. Про все це розповІВ 9.ІХ.67 р. учням ,тодішньоJ 8-рlчноІ шкОЛи N! 3 член партП з 1916 М. В. Налиновський (<<Нове життя.. 12.ІХ.

67

Ha:цeTCЬ~OMY

Якщо

Іде за БІльшовиками.

то й поnк пІде , за ,ними . Та коли курlиь Іде проти.

паСТl<у

і

зазнали

тури

пролетарІату

~op­

БІйці

Не минали

червон1.

сіл.

де yxpaд~

помагали.

лютого)

20 1 БIЛОГ.

26 сІчня

НиІв

було

{о І

пов ••

розстр!nи

ие

завдаnи

флоту.

= 87

мужність. героїЗм

передмІстя

около

на

=

СВІ,.

СтІйкІсть,. союзно!

проявили

арсе:

_

К Н.

свято бе.

(Далі бу~е).

Афіша під такою іНа. звою з'яввnася нещодавНО

че-

щоб створити у сJJYXaчlв ХОРОШИЙ' настрІй. переДа:.. ти д.n епохи. Сподобanн.

при вході' до міського ' !мо.

лодlжного каФе сРовес. ник.. В програмІ концер.

-

ту

музика

композиторІв

сЛ

ни

1

всесоюзних

лежить

курсів і фестивалІв. СПОДОрОжжю

ку,

в :МИ'НУ.

ся

з

минулим

все

дарує

нам'

,мvзн,ка.

-

сказала

вона.

І :МуЗика зазвучала. Старовиною повІяло В за­ тишиому

Малюнки Foрба'lевськоro.

сНОВАЯ

ЖиЗНЬ.~орrан

го комитета

__ ородского тато. Днн

Броварского

Коммуннстической

н

раЙОННQГО

с:rчасного'

каФе. ' Музиканти А. Мари,н_ чеико (флейта). д. Харli_ тоноо (гобой). В. Камін­ ський (Фагот). В. Руснак (скрипка). Ю. НовалеНІ«) (кларнет) Ю. Рудчик (бас.кларнет) , , Л. Добро. вОльська (фортеПІано. мавесин). добре пuс1аралися.

БР. ..... О .. Ьс;Р! В.

;залі

партни

Советов

городско,

Уираи,НЬІ.

Hapoцныx

.ыісдит

выхда::

с

вторкик,

17 ' апрemr 1937 roAa. среда.

IJaТIIJlцa,

~)'ббота,

Суддівська колегія на·

вІд

1

Се51

Особливq сподобався кла'l майстер

СД4'l4. С:а7 6.

1.

спор"""

3.

НрВ2 еф

з

ДІ) них на майбут~є. Хо . • бірськ).

xoдlвKa

OtJже. початок

ТRBY -

новІ

Сl'Єжте за

коицерти..

нов.нl броварчаниl

ша••

+ С:д4.

Нд4

11. еф 7 ... ХlФ 9 Ф:Х 1 з

виграшем.

(Новоси·

На

бу­

дІаграмІ.NiI молодого

2

дво­

волго·

градського проблемІ ста Олега Єфросинlна иа те­ му Арчакова-Назарова:

зробле~: старшого тренера збірноJ

афішами.

е4+Сс2

нІчиєю)

8.

Змістовними

'С:Д4 2. е8КI е8К ЖХІ (3 ... ХЖСе3 5. Н:а71 Ж7 з виграшем)

10.

катимемо нової зустРІчІ музикантами. І якщо мож . • ремогу святкував Володи­

Назанцев

Не7

(не виграє 7. Нд4+С:д4 ааФ Се51 9. Фж2

8.

но. ' Початок приємниА\. СРСР Із 'шаховаІ компо­ Попереду у нового колек. : зицІї Валентина Руденка.

На засадах

Д41

4.

Н:а7 х4 (4 ... Сд4 5. Кс6 сф2 6. Нж7 Х\1 7. Н:е6 х38 Нед4+ С:д4 9. И:д41 виграють) 5. Н:с6 х3 6. а7 х2 7. а8ФІ

град): серед етюдистів С . ТКаченко (Одеса) І Ар­ кадІй ХаІт (<;аратов). В конкурсІ розв язання за· дач та етюдів переміг Микола Пархоменко (ВIк­

малеНЬке ПPlOха,нвя : мир

наприклад.

Сд8+

4.

мі й стаРовинні романси ...• "іона Радянського Союзу.

кооперативу.

мату.

Н: а7 С:с7Х.

3.

тlлося б почути в програ- : ли лекцІї l1-разового чем­

культури

оового JroJJективу.

музичного

Чориl загрожують І ... Св6Х. але ще рано 1. с6Н? Сф41 2. е8ИСж5 1 у б!nих нема захисту

варчанка Н. Н. Строй. - .- гоград). міжнародний МИ 3 до~ькою ВІкторією гросмейстер Валентин Ру·

на -

1 , е'і'ЮД

реєю.

І етюдистІв

= з • ниця). а в бліц-турнІрі пе­

Огиищев·

пропозицІю.

який діятиме

иа

захисти

чорних

прохо­

дять мати однойменними фігурами . Подумайте І ви· рішІть.

Фестиваль пройшов не

• тІльки змІстовно, адже В. РУДЕНКО, : проблемісти змогли поIJbквaРОДIIJIЙ арБІтр; . ' . спілкуватися між собою. Ю. ГОРДІАН, обмlкятися думками що­ головвий арБІтр фeeтJi' : до подальших шляхІв роз· Д81ЯНИІ( ШЛЮПА «ВОСТОК. .• витку шахового .мисТецт· вamo. Зиову вирушив у пла­ збудОвана майстрамн Ял. : вання знаменитий шлюп тниського Філіалу кІНо- • Редактор А • . ВОЛОШИНЕНКО. с Восток.. на якому ро­ студіІІменІ М. Горького. • .-_____________________ _

- Нонцерт д.vже СПОДО. бався, говорить А>ро.

В ІСКРА '

1------------------------. сійська експедицІя пІД кеРівиИцтвом Ф. БеллІнс'

гаузена І М. ЛазаРЄIJa році віДкриna тарктиду. ВірНІше.

1820

'(

чІ

зменшена

ЙОГО

АдРЕСА РЕДАІ(ЦIJ:

У

Ан_ вдвІ'

для'

участі

в'·

но

=

ВОГО фІЛI>МУ сСвіжий вl- І

тер

го

океану..

присвячеио..

росІйськи,м

ХlДЦям.

першопро-

'

Кор. РАТАУ.

}(опlя,

255020,

зйомках

КIІі.с.,п об./lасТlt, м.

= •

..

..\дМIН, lстраЦI,Я. партІйна та ,ПРОФСПілкова ОРl'аНlзацl1 І

тресту

сВJjоваРИПРОIІІЖИТПоБУд.

спІвчуття М. Л. Вкшневському

матерІ

секретар,..

дІОМ08nен_

-

С0801 роСІотн -

Вроварсьна ~yкaP" JCJdaeIoКOro O6JIасaqro упрlUllliJnlJl АдРес.

дРJИ8риі:ИllllІСlона

roc-..pcтa

Бровари, вул. Киівс"ка,

154.

-

у сар... JPlдUIUlqт8, Dоn1rpaфlt

otл&C'No.

М.

IІроПР.,

8)'''

IIIdllC1oнa,

.' КИ_ROВОІ .,opriani. ,

1$4.

глибоке

приводу смертІ його

"

4092·11:1; J кореспондента мIСЦе.orор.· 5·13-111; мстynммиа р8А8КТора • • IДДIJllil ПРОММСn080стl, Jlмстl. І ... ...м.8.. -

~ДД"'Y сlllЬСIOИОro

внсловлюють

3

ВНШНЕВСЬКОІ Марll Нмм.нl.нм.

Теn.фонн: ~ктopa - Ц3·71; alМlJlY партlliнorо' ЖНТТJl - 4-04-61; .IAn08'AaпbHoro

депу- .

Кневской обпасти . (На украИКСКОМJllЬІке). Редактор А. ВОЛОШННЕЦКО.

Газета

:коицерт

На дІаграмІ :М

=

концертио.

назвав

А. Ха!та. який здобув спе· Цlальний приз за те)ly Н. Н. Сухарєва: виrpаш чорно! фІгури БІлою бата·

і ~~~~~~~Р:l~~~Ь~::Е~: : тів: Олег ЄфРОСИНіН (Вол'

ному !МІсТІ прилучати дІ •• тєй .по шедеврІв свІтової І lIY3JП(и. Моя донька. вчиться в музичній шко. лІ. тому такі концерти Ій • ще БІльше кериснl. Че.

ось напередоднІ Дия міста вІДбувся перший. щюбннА.

мистецтво.

СьогОДНІ нашим супутни. ком 1 СПівбесідником буде

-

Міський відділ підтримав

МожливІсть зустріти.

перш ' за

Євгену

ДНPНf'eHТY

кращнми

сЗвязда. (МІиськ). «Мо­ лодоЙленинец. (Волго· град) серед обласнlQC І республіканських газет, а серед бага'r'отиражок " ­ сВперед. (Воронеж).

можна тепер буде послу. ласть). ЮрІй Антонов І хати І R Броварах. в рід. І Володимир Єрохін (ЛенІн'

го оркестРУ сРовеснИІ( •• вже вІдомого броварчанам .

ле. назвала цей ' вечір му· зичний редактор І ведуча IWнцерту Людмила Рже. пішевська.

-

Лесик.

ЯК же ВИНИI( у Броварах цей музичний колектив? Ідея його створення на.

кон­

цов

Степан весни. Ц~ ~ чудово. ЩО (Гр '3 об концерт масичноІ !Музики І Цирулік одненська .

у кот МY~

зиканти, БІЛЬШість з яких' - лауреаТJ;l ресIIYбnlнан.

дактор вІддІлу КОМП03И' цІІ журналу сШахматЬІ В СССР. АнатолІй Нузне.

ветеран

ЩиРО вдрчнІ музикантам. І денlЮ (ДнІпропетровськ),

оперні

сто.

літь И. С. Баха. Г. Ф. ГенДeJIЯ. Ф. ВерачІнl. В. А. МоцаРта та ІИШИХ. Серед виконавцІв му­

ських

І

арІ! у викоианНі 'Ваnенти.

видатних

16.18

nрисутиl!М

МіЖиародний майстер" ре­

ВІд

=

: проблемІстІв • кра!ни.

ttlfJHIII'T СТ'РОВ"В'1 ІУ31111}}

ВЕСЕЛИМ

Сухарєв.

=

==-:================-==-===-=-====-========-======================= І ОЛІВЦЕМ

катеГОРlі.

учасникІв вис'rynИВ

=

РасстРЄЛЯИО ... тыRч

пр".

9 БЄЗ r

вчи.: вІтають ГОС'l"еЙ. вручають • квіти. читають вlpш1. По· регти 1. ЯКЩО TDМ буде. чина ються будні фестиватак героїчно захищати за,в.(ІЮ. ' воювання ВeJlИКОГО Жовт. В й І ия • ого проrpам коН' . Н. ГРИГОРЕНКО;- курси складання задач · ~a JlIІІ'ІОР .8евоl ' ~aнкв • етюдів як тематичиl. так '!ОваРЕва c:3R8RJIJI.. ·І і на Дoв1n~HY тему, кон· , М. ЄРЕМЕНКО, курс" розв язання компо­ ueR PUR lc:topllltO-КР8.~ зицlЙ. бліц-турнІр. висту· 3R8В'Ioro IІУзeJO • пи І доповІдІ провlдннх

красноармей.

попутора

• = 2 =

безприкладний: ІменІ

тиме нащадків

не, разбитЬІ и расстреnя­ НЬІ. Террор по отношению к рабочим невооможно

оnисать.

= 4J

в пам'нтІ наРОднІй.

цєв. УкРаинские полки. Бышиеe на нашей сторо·

Ннєва сза Дніпром •. АрсенальцІ ' ооронили владу Рад до останнього подиху. На заклик БІль.

б fj

,иалЬЦlВ боротьбі за Bna~ вІйни і працІ, голова Но· ду Рад. ІхнІй безсмертний іІ восиБІРСЬКОІ обласно! ша· пО'ДВиr навІки залишиться • ховоІ федераціІ. Шонери

ноА p~ расстРЄЛЯИО бо.

Із визволе­

ЯКІ ' загинули

жих горбюсах.

вела ВОгОНЬ

лее трехсот

: •

ПОХО~.

козирок темніли

сПри ВЗJIТИIf сАрсена. м. наймитами ЦeHтpaJIЬ.

удару. Не

тодlШНЬQro

пІдлІТКів

Поряд З ними

внзволеННІ Ниєва.

вІ.

Ресі1убnики. писала:

воро.

иих БрОваРІв по СлоБІд:ки­

-

пи.

моги~

ваnи десан'rникl'В Із Балт_

по воРОгУ. Тут. прямо в кузнІ. Іх І порубали О3'В1. Рілl гайдамаки. 24 ~Ічня (6 лютого) 1918 року газета сВесТ. ник Украинской Народной

сl'1НЯ. як писала

22

ний ряд домовии ~a кp~

rлибокоІ братської

кон KOBaJJЬCЬКOГO цеху гРу·

па

Р . М. НЛИМ8ШОВ (м. Ни· Ів). , І ще своєрідний кон­ курс фестивалю: шахових віддІлів газет і журиалlв.

морозний день. НескіlfЧен1 8

подвl~'я. БІля

спортком1тету

TOt.

варишІв. Стояв похмурий

Припавши до БІЙНИць у башнях цехів. роБІтнИки

ВlдстрІлювалися.

"

лютого в МарlІн.1

4 (17)

. ввІрвали,.

ся на заводське

neржтренер

шахІв

територl.t.

бітникА ховали своІх

tilльшо.

з

(12 лютого уряд переїХaJ • з харкова до Києва. Ра••

дяиська ' влада перемогл'

Морозним ранком 21 сІч,ня (3 ЛЮТОГQ) петлюрlв.

спорт·

СВЯТО ШАХОВИХ КО МПО3ИТОРІВ

=

доі.

иІстю визволено. 30 сltЩ' І

,майЖе на всій УкраІни. ,

тнсячj В

-

самперед

голови

облспорткомі'

=

повстання.

підтрllМував

заступник

Петрогра •• тету В . В. Войтович. Хліб·

разом, як у перший день

ськІ головорІзи

ренєв.

= Ниївського

А в Бровари Прибули головорізи скуреН1І смер­ Ті., роззбрОїли пqлк. за· арештували бlльшt сотнІ солда1' І розстрІляли всіх,

нуло батареї

шись, оск~енілий В\Л .іІю-

••

НИХ ран.

гам нищівного

голов­

по

ському ПlШку киУвськl po~:

чекаючи зак1ичен,ня реМОН. ту колІ!, командування червоних полків переки.

иого сртамана. Симо. иа ПетЛЮРИ . Ворргlв ці­ кавило.' скІльки збрОйноJ сили в «Арсеналі_ l!1а СлобідцІ. як розташова1fе вІйсько і хто нИ'М KOIIt~­ Дує. Ні про що не дlзнав.

' Ниєва

спІшали рОБІТНИЧі загони

І

Чигирин, заступник голови НиІвського ОблспорткомІ· тету С . М. Петров, а на·

шинева, звернулися заступ.

=

тримати зброю, ЗlБРаЩ:Ісь

насмеиия

у

зайняли ник голови Броварського допомогу. міськвиконкому О. С. Но­

останню нІЧ оборОНИ ощ. цІ сАрсеналу •• хто ще мІг

лок.

Бровари тор.

прпСУТНОСТlсамого

Ноцюбинською Дарницю. На

Із

до учасни.

Армії: сотні, від Магадану по Ни.

пІп командуваннЯм Ю. М:

фізкультури

клубів Б.С. Лиоого І судді-оргаmзатора В. М. Арчакова. Активно сприя· лн проведенню фестивалlo депутат Броварсько! ради народних депутаТіВ о. Г.

лютого). ків. а їх було БІльше пІв.

(4

Червоної

зустрІчали і всl.nяко

У лавах те повстанцІв оо.

5

січНя

, лишніх

близько

рОлося всього

газета сСоциал.демократ •• раДЯНСЬКІ війська ПРН дІ. йовій підтримЦІ мІсцевого ,

rrpoдовжувались

н~бхlдну у надІй.

залякали БІйцІв, цжо ста. ли на смертний БІй за правдУ й 'волю. У понеді.

стоких катувань. У поїздl ,на станції

вардIЙц1В. Ниївських

мКьквиконкому.

: привІтаннями

не мl~цe. Але чеJ:jtз 2-3 ~ини С. Гріutnа.к та І. Лисенко померли "Ід тяж·

иl тортури І

пар­

потрапили

пораненим

було

тисяч гайдамаків

Та нІ арешти. ні страш·

СлоБІдки. звідки повинна була вирушити до Нивва. Але через , nlдСТУnИ~СТЬ ламентери

містІ

до

Там

викlв .

зом з посланцями партlі БІльШОВИКІВ виїхала до

поnку

лікарНі.

, хто

ТО полк збереже нёАтралі. тет. Дмегацlя полку ра­

командування

.' 22

війська

и рабочие. залІ

війська БроваРів І навко ••

Допомогти сАрсензhу. поки що нІхто не !Міг! у

nonol\tory 1 схова'В

що на мІ.

гаю.

1 вІдвезли

Броварсько!

' дав

тингу постановили з·ясу. вати. яку ПОЗJЩlЮ займає Іхній курінь, що croi'l"Ь ' У вІн

ди дали одяг

ту

кова переправилися чеpd • майстру спорту, суддІ всеДніпро в райоиі HypeHIвL І

КРАЮ

дн. весь Поділ. Полl1ех. нічний інститут ...

вшию.

вони ледве залІзничної

лІкар І. Л. Фenьдман на·

М. В. J{aпнновський зга­

д.ував пізніШе.

nopанеиня

стоРожки. де І; м доБРі лю.

'

р.).

nистьrе ' руки

блузы..

ки.

Скривавлелі. добралися до

ва, спІльно скласти "овІ задачі 1 етюдJt, але Q на відповідному організ~щIЙ' нову рівНі. В цьому нема­ ла заслуга голови мlсько­ го профспілкового комlте'

ловек, причем поводом: вари. Урочисте відкриття для расстцела бьІЛИ ІМОЗО . • фестивалю відбулося у

Донбасу.

ГУ . де зібрався весь ПOJIК. ти згодНІ кинути зброю. а

РАДИЦІИНИИ. тепер

да 1 Москви. матроси.чор" сіль вручають, броварчани номорці. Загони Червоно •• головному суддІ фестива­ го козацтва В. М. прнма. : лю Ю. М. ГордІану.

ре. ра.

рю. У Броварах на IІ1тии. з'ясувалося. що всі с:опда.

• уже п'ятий за рахун, • ком, Всесоюзний фести, : валь ,шахових композито. • РІв І розв'язувачlв шахо. ДО 70-РIЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ • вих задач та етюдів, гос· І тннно приймали наші Бро·

,І'

Індекс Друк

81285.

офсетний.

дРуковаИIІЙ

Обcllr

аркуш.

приміРКIІКI,. ЗамовneJfIМ ,.. 44З.1.

14.760

1

ТВр. .

#150 1987