Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАПТЕСq!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬ~ОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОТ

Газета виходить

РАД

PAROHHOI

* Х2 150 (7231) * Субота,

17 «вітня 1937 рок)·

3

КОМ У Н ІСТИ Ч НО І ПАРТ 11 УКР А ІН И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬІ<ОІ ОfіЛАСТІ

НАРОДНИХ

20 вересня 1986 року

ТРИВАЄ

А ви читатимете ,,Нове життя''?

Вже три роки успіПJво ва

заводі

Броварському

а.mомІи1євих

вельних

будІ­

конструкцій КОІІІ·

·плекСІОІЙ

твор'DІЙ

мопо­

діжвий колектив по впро­ .вадzенвю

вовоІ

Він займаєтьсв ному

у

наurів. Як свІдчніrь аналІз.

вІддІленнІ

с:кладапьвому

з

розробок

ванців

ефектом

'І'ИСЯ"Іі

7,5 вже

стосування

карбо­

зв8ЙІШПІ ва

за­

~иєм­

На фото

О.

"ІJІени

Добре організовано Цю

Капаmни­

камnанію на Gа.ВОді по­ рошковоr меrапургІІ Іме-

кояективу на­

ні 60-рlччя УІфаУІRи.

ладчики обяадваRНJІ П. М. Павленко,

Л.

П.

Колек­

ЄМСТВ

І

водопровідно-каналІзаційного

станції

тому ЧІІСJІі по Броварському району:

шиноремонтного

Памвуху М. М. тракториста-маши­ ніста радгоспу імені Щорса. Вервеву А. д.. оператора по вlд­ rодtвлі свиней радгоспу-комбінату сКа­ литянський• імені 50-річчя .СРСР. СолJІІІИК А. С. лІкаря· дитячо У пl­

ОРДЕНОМ ДРУЖБИ НАРОДІВ

-

~ибку

иого доУаня радгоспу «Авангард•.

директора Київської слюсаря-ремонтника'

-

заводу

нестандарт­

цтвом кафе райспоживспІлки.

· Березвого

Ю. Ф.

виконавця робіт

-

ПМК-8.

Бондаренко Г. П.

старшого май­

-

стра виробничого деревообробного об'єд· нання.

Герасимова М. М.

токаря ремонт­

-

но-механІчного заводу.

.

ОРДЕНОМ

«ЗНАК ПОШАНИ•

.. -

Прокопенна М. м. ГОJІОВУ кому ЛіткlвськОї сільської Ради

викон­ народ­

8JІасевка В. Д.

портного пtдnриєметва районного nромислового об'єднання.

агро­

Гутвнка М. Я. водія радгоспу « Бобрицький •. . ДЖувківську Н_. Ф. пташпицю БогданlвськоУ птахофабрики. Косахівську К. А пташпицю КиІвськоr птахофабрики. ·

МаіСамця В. Ф.

заступника ди­

-

держплемптахозаводу

«Рудня•.

Пнревка І. Г. ~ тракториста-маши­ ніста районного об'єднання сСlльгосn-

хlмІя•. Скоробаrатька М. С.

·

-

водІя держ­

«Рудня•.

Тарасевка А. Т.

головного агроно­

ма радгоспу сПлосківський•.

тракториста-комбайне­

ра . радгоспу сПлоскlвський•. Рнбца М. П. бригадира комплексноУ бригади ПМК-7. ·

ВЬорщьку Н. С.

--

кравчиху комбІ­

на!У nобут .. ового обслуговування.

-

feJ'Іta М. ·в. бригадира верстатни­ кІв виробнннqго деревqооробного o6'єд~alflfJI, ·

JJ. М. -

радгоспу

брttгадира {!,1/!ЩЩ­

rlв·~МQQТЦИІ<!ІJ ~ttpoбH"ЧQro )'ПрЦВ;JіfіНІІ

тракториста-ма­

-

радгоспу

тракториста-маши­

-

ІменІ

ГІрник Н. І. -

токаря автотранс­

-

Олексієнка М. П.

шиніста радгоспу «Заплавний•. ніста

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО ~ЕРВОНОГО ПРАПОРА

І ДеІQІСІОКа

радгоспу

завІДуючу виробни­

-

Войтюка О. Д.

ього комунального обладнання.

Tonlxy І. Я. -

директора

-

них депутатів.

експериментального

nлемптахозаводу

І.

Бuрак Т. П.

ОРДЕНОМ ЖОВТНЕВОІ РЕВОЛЮЦІІ Вмкuову Г. О. оператора по від­ годІвлІ свиней радгоспу-комбінату «Ка­ литяиський• іменІ 50-рІччя СРСР. ДJrІІевко В. Є.-оператора машинного доУння радгоспу сПлоскlвський•. Рад"Іевко Н. М. оператора машин­

І.

ІменІ 60-рlччя СРСР.

кариі міста БроварИ.

ректора

заводу.

Романенка В. П. -- тракториста ком­ бінату комуна~ьних nідприємств.

ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

-

воДія АТП-31014. -;- шорохувальника

-

Кірова.

головного економіста

«Бобрицький•.

ДЯ"Іка В. Д.

директора Богданlв­

-

ськоr птахофабрики.

Конончука І.

П.

тракториста-ком·

-

байнера радгоспу «Гоголівський:..

Краснинова П. К. шинІста радгоспу

Кудренка В. Д.

тракториста-ма­

-

сПлоскlвський•.

директора Семи­

-

nолкlвської птахофабрики.

Певадовеького

П.

В.

радгоспу «Жердlвський• _

Скрипивка А.

М.

-

техніка радгоспу ІменІ

Рак А. Г.

головного зоо­

.

-

секретаря парт­

-

кому ·Київської nтахофабрики.

Стасюка І. І.

Топіху М. І.

« Плосківський •.

Яровоrо В. М.

теріального залі;JницІ.

йонl

тем

Тому на наступвий рік передnлачєно значно бІль­ ше екземплярів журнаяів.

у

павІJІь­

« ЕкономІІІ

палнвно-еверrетІІ'ІВІП 1 матерlальніІх ресурсів народному rосподарствІ•

7

на ВДНГ

,СРСР

та

журиапн

самообра­ прапором

ленJиізму•.

сАrитатор• в

цеху

Тут теж

n

4.

за·

пІдготувалися до

не ска­

жеш про кодективн цехІв N2J'Ii 1, З. 5. 12. де пе­ •редма.та

DpOВO,IJJRI'ЬCЯ

же в'яло. ності.

медапвмн.

Іх одержать майстер цеху .N9 1 С. Нуранцов, Інженер-!КонструJ<Тор Т. Степаненко. начальнии бІQj:;О .робот<УІ'ехнікн С.

ІfУ•

без зацІкаапе­

Що за. видання читати· Му'J'Ь У насІ')ІЦНОМУ році робlтники? ЯІОІ газети та журнапн

допомагаТІИмуть

Фейдис.

Ім

ШІсть спеціапістів за­ воду затверджено уча<:ни­

фес1йиий рівень? ЦІ пи­ тацня турбують парrбюро деревообробного кам61н.а·

ками

виставки за цими те­

мами.

Серед них· началь-

ник бюро цечей Н. лсва,

заоступииІК

свІй

про­

ту, тому воно тримає Іх під овоІм постІйним конт­ ропем. Тому в успІхи.

Сак.а­

на-чальни­

ка цеху .N9 1 Ю. Марків. інженер-технолог І. Пядl­ на та Іін.шІ. Наrородж~их тепло по­ здорови1Іи у КОЛектtІВІ.

'Іермmово слІд п()Жаа· ви:rн цю робт-у у райлІ­ к.арн1 та на заJРд()(іуд 1 а­

ному.

комбі'Н~t!.

н.оrо

техиічиоІ ·ІвформаціІ аа­

ганІзацtй. зонрема Іх сек­ ретарів..

Неnогано

nрацюmь

цьому нацрямі

у

завоДі

1'0рrовель-

маІUИІЮбуду!S&НИЯ

в

П<?ЦІТО·

.вому аІдцl~ні Русаноh та у радгоспІ « Русакtвсь­ ·Ко~•. Заслута в 11>ому

r.

Йlри­

ча. Приємно, що багато мешкаащlв села бажають свою

мІськ­

раАонну газету «Нове ЖЦrТя• 1 на настуnНИй рІк, а танож обласнІ . та ресnубліканськІ газети. ЗумІ:тr на хорошому орrа.нізу&ти перед­ плату 1 у радгоспІ «Лlт­ рlв.ні

к~кому•.

Та

цих

госnодарствах

все

ж

·у

сл'lд бІльше пропагув.а'nf .партtйні видання.

Але дуже ~ивує І обу­ рює

те.

що

у

радrосп1

~мені Кірова та на Семи­ поJJКlвськмt птахофабрицІ з бщу партійних органІ­ зацІй завсtм не nридtля­ ється увага цій важливІй кампанП. А це значить. що не всі його робІтники зможуtn. оперативно дІ­ знатися

про

жипя

та

у

на­

за рубе­

жем. не будуть вони зна­ т.и. як ме у нас перебу­ що залишив­

ся, ~ід дuкл.асти всіх ~·

силь І виправити стаціви· ще.

М. АНДРеЄВА,

XXVI з·~ КПРС navrбюpo та Aoro секре­

U'WIWIIDC райоdОІ'о аІА· АLІІевu areneтu .се-

тар

803ДР7D.

іменІ

мета­

noa.a

дова. У час.

на

два

така важJJНВа дІлтШ& ро­ боти запнwип.ася fЮКТрооем партійних .. ор­

тра.нопарmому

~

пе·

лише

Е!!К'ЗtМІJЮJри сПрав.дІіw(?І). Це сіІІдчН'ІЬ npo 1t. що

шій краУні

пІдприєм­

На ос·

нjmрикJіад,

Чнмаrю уваrи придІля­ ють передплаті газет. 1 журн·алІ:в на ремонтно· стві Р АПО. а також за­ воді алюмtпlєви.х буді· вельиих конс.rру.кцІй. А

Г. ІРХІНА, Інженер вІ,цдІJrу рацІова· m.зацtі, •ввахlдввцтва та воду пороmковоІ пурrІІ.

пlдви.щува'nt

nрав·

дУ•. сМОJІОДу гвардІю•.

ооч>имувати·

«ПравДа•.

«Нове

життя•. « КиУвську

сПqтrrичес.кое зование•. «Під.

Цього. nравда.

група

працlвннкlв пІдпрвемства нагороджена трьома брон­ зовими

газет

важпивоУ камnа.нІУ.

В.

Лохов

цими

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ . -+-

З ДОСВІДУ . РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІІ ФАБРИКИ ЧОГО ТРИКОТАЖУ.

директора радгоспу

«НЕ ІДЕАЛ, І ВСЕ Ж ... •

-

бригадира радгосnу

-+-

складу

хто передплатив

його начальника

здалегідь

--

-

не зна1'Н!Муть

Майже кожний кому­ ·Н:Іс.т ~де отрим.увати га­

зету

екс­

«Е.пектрифікацІи

СРСР•, роздІп

завідуючу .фермою

нІ .50-рlччя СРСР.

Розгонюка М. М.

«Правду•.

пи-

машинного

радгоспу-комбінату .«Калитянський• іме­

« Бобрицький •,

повувавня

«Русанівський•.

Прядко О. П.

бІтника, вмІв запропону­ вати те чи інше видання.

Днями на заво.ц пороm­ ковоІ металурІ'Іі Імені 60рІч"ІЯ РадІШськоі Украі­ ни надійшла радІсна звІст­ резупьтатамн

роз­

nреси

Н. Шкварко. Вона добре знав потреби кожного ро­

за

в

громедськоrо

повсю~увача

товаришІ

ка:

Заслуrа

пра­

.вони про типя та подІУ мІста, обпастІ, бо мало

сооживання.

СівКевJ111,

частина

Кірова.

оператора

-

доїння радгоспу

бригадира

-

четверта

цюючих. Дапеко не всІ комуністи отрим·у.ватиМ'У'l'Ь

ють чергове нововведеввв.

О.

поздоровили

Бровари.

ше

редплачеuw

Ю.

Теп.uо

поїздІв

(Xyry.

нl прове.пн передплату у цех;у товарІ& .народноrо

господар-

·- сІіJІадача

Кравченка Г. Д. ЛІППенка О. О.

оргавізацій Украінської РСР,

Хтопку І. І. nтахофабрикИ. Пурика В. М.

В. С.

роз'яснювальну poНа сьоrоднІ тут оформила передnлату .ли­ :ннкtв

М. М. СнводІд обrоворо­

ства.

ДJrІІевка

,

танньому,

цьому

За успІхи, досІП'ІfУТІ у ВІІК9Ианві зав­ дань 1 соціалістичвих зобов'язань в ХІ п'ІІТJІ])Ічці, Указом ПрезидІІ Верховноі Ради СРСР· орденами 1 медалями наrо­ роДJКевt робІТВНКІІ І СJІУЖбОВЦІ пІдпри­

Радянськоі Наnриклад.

не цlкамsіться.

не IJpoВOДR'Itt ее~ робІТ­

lІJВНДКО, на хорошому рІів­

цІонов,

з :ваrородожоІ

ро­

активніше.

стві. кова

сСо-,

наступного

ку бІпьше мешканців міс­ та І району бу-де отриму­ !Іати газети сПравда•. «Комсомольская правда•, «СільІСЬК~ вІстІ• тощо. Пе· рЄ!ЦІJлата цих видань йде

новаторІв

ековомі'ІВІІм

понад

у районному

агентства

ІЩЦРУЮ,

'JІан;кями

ТJІК88Є

газет І жур­

n~ен:ий

Іс­

цеху обла.ЦВаJІJІR. Двавад· цять

мІсяць

п~рЕWJІІМ'а

основ-

модернізацією

ную"Іого

Друmй

. техиікв. а

Ціва З коп.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ

ЕНЕРГІЮ 3ІАУІІІВ-В ЕНЕРГІЮ КОНКРЕТНІІІ ІІІ працює

*

водія го:ювнnrо ма­ ПІ-вденно-Західної

·

Cotcypa І. П. -· гщюаноrQ лікаря раА­

;~І!{арнІ.

. (Про.І(овення

буде),

ЛІС}'.

21

ВЕРЕСНЯ

-

КОМСОМОЛЬСЬКО!

ВЕРХНЬОГО

ДЕНЬ

(2

ДИТЯ­

стор.).

ПРАЦІВНИКІВ

ДQB1PRA МАТЕРІАЛІВ. (З ·стор.).

+ФОТОРЕПОРТАЖ ІЗ СВЯТА КВІТІВ. «КРАСА ПОРИ ОСІННЬОІ•.

(4 С10р.).

ПРО СКАСУВАІПІJІ ЛІТНЬОГО ЧАСУ Д-ержавна ного часу

комісія

1 еталонних

єди­ час­

тот СРСР сповІщав, що з 28 вересня 1986 року на всій тepиrropli Радянсько­ го Союзу скасовується літ· нІ.й час. Скасуааиня шт­ нього часу вІдбу.ваЄ'ІЬСя о З годині 28 верески 1986 ·року nереведЄ'КНІDІ rодин­ ни·ковоІ стр1лкИ на 1 ГОАКН;У

назад.

(ТАРС)~


*

стор.

2

вересня

20

1986 · дооа

Звичайно. оцl'Нюючн ро­ боту тієї 'lif

Іншс;>У

ком·

внутр і сn іnиовоt

життя

хам

л()(:ТЗ­

колен·

цим

передувала

тими.

пІ.дсумки

гання

за

·НЗІНИЯ

заВіЦань

ми ·по .усп.lшному вико· ІНанню соцІзлІсткчних зо-

·вико­

п'яти·

виканаиня ІШробнІАоІ

хто

пооовни.в

тру­

тій

остаtmІм

·Постійно в

центрі

Мt номlтету знаходиться

напру­ програ·

сНомсомопьська

JІкості•. роботи

квартал

.за

ц~

пlдводитимуться

часом.

кооlтка робота, мобІлІза­ ція к~омольцlа на ус· пІшне женої

ХІІ

гарантІя

довий колектив

ycnl·

клей..,ом

деаm чотири досвідчені робІтники закріплені за

щоденна

ЦН ВЛКСМ сЦро · ВСесо­ ювне соціаІпістн'ІНЄ зма· усnішне

Ж И ТТ .Я•

нових

ува·

порушення

тре­

ЦJtМ1н.н.

року

ду9ЩІі'. ВирІшуючи це зав-

важливих

дання. 18 формувань

дань. Так. у декь

молодіжних підтримали

соціальних

союзного

зав·

Все­

комсомольсько-

.

комl-

зборІ:в, резуль-

ду

стає

вн;щим,

цих

що

в

оче­

річки•.

випад·

лось

к'ах роботу з JІЮДЬМИ пІ!цмІняють звІІrнІІстю.

ході

·робоТИ

по nеребудові в усіх сфе­ згідно

сьогодення

в

вимоr

окремих ор·

ганізаціях все

ще продав-

жують стояти

на позицl·

·

цього

не

ска·

тажу.

Можна,

вказувати

на

очевидні.

звичайно, не-

ця

1100

т~удит:ьс.я майже комсомольці&. І в

тому,

що

нІх

nротягом

двох

плаl!ом

ство

пІдприєм­

·:JPO(iRJJo

значний

значна заслуга

д'В<>Х

Належну

лоДІ.

·rичноrо

шаму

Оссбливо зросла Уі .тру·

-

мо­

молективів

на

комсомольсько

котажнИць.

форми

і стимулюван·

Всі

елементів

госпрозрахунку коеф!· .цієнта трудової участІ. ГруІJІ(ОМСОргИ обрані в ради бригад.

Велику

увагу на nід-

приємстві прндlпяють nід-

вищенню nрофесІйноУ май­ стерностІ молодкх робіт­ ·юшів. Нині в учбоВ{Н(ур­ совому комбІнатІ навча-

ється

т.рккотаж.ниІf>. 142 ос·мюють сумІжнІ 1rrpoфeclї. Невlд'ємоою ч.а-

65

пер­

пІДVJриєм-

стало настав"ю~тво. Шk:т-

.

в

зма­

року

Створено

з

та­

кож комсомольськІ рахун·

ки економІї

Організа•цlя стичного також

змаrаооя одна

з

·-

це

прожектористів. З початку року ними про­

.ведено

12

рейдІв.

·

зущьтатах nеревірок вжи­ то необхІдних заходІв.

основними

д09а

казниками при пІдведеннІ лідсумків враховуватиметься стан внутрІспlпкової роботи. участь в громад· ському житті. робота з

·

були

з

глас·

активні·

пропа.rувати

досвід

І

:вже

те.

що

во·

п~рспеі<· на

ко­

ристь активу сn1лча.н.

Так,

до

Ідеалу\__ІМ

ще

треба ТЯІ'.Нjу'ТИСЯ, QJJe А ІfЯ'НІ багато комоомольсь·

сnортив-

ЮІХ ва.тажкlв пlдnрІtємств.

гос.оодарств. організацІй. установ иіста 1 району

зма· такІ тру­

року

вони.

nіднести

тиаи;- с&Ідчить

·

цього

комсо­

ни чі'l'!Ко бачать

моЖуть чимало по'!ерnну· ти з доевіду роботи оету

1 виробнича дисцип­

nроrrягом

самі

змагання,

піст!В.

ки

комсомо.пу

верхнього

триі«)Тажу

рядку І збереЖення соцlа· лІ!стІfч.ної власності. Так.

по­

і

кращих. rюлІпшити робо· ту радІИ мwrодих спеціа­

лІна. даrрямання. пра'ІІО.nо-

умовu змагання між НМК на 1987. рік. Згідно них з

кІсть

фабрики. в будlвницт·

кІв соцlалlстичиоrо гання враховуються важливІ-- аспекти, як

иолекткв.у

як пІ,цкрес.тоЮІІ'Ь

·-

інших

всього

мольські аtсТНВlсти. Адже.

ПрИ підведенНі пІдсум·

НинІ готуються до затвердженнJІ розроблені комітетом номсомолу сnільно з профкомом

nоряд

лошуmь

ше

сrюруд.

лише

вІд

nовністю · І,деальною немає ~ав. На цьому наго·

вІлЬний від робоrи час молодь трудиться на його спорудженні. За~ цьо­ му вІ.дкрwrтя .вІдбудеn.ся

них

Зав­ від·

Звичайно. роботу комІ­ тету КОМСОМОЛУ наЗЩіТН

необхідно

во тиру,

По ре­

І

стаІЮВИть

процента

~. Щоденно, у еІ;д­ rювlдності з rрафІ.ком. у

гуртожИ!Тку nерсnЄКТІИвІ

турбот

бюро

профкому

моло~~ого

ми комсо.мопьц!в зробпе· но спортмайданчики біля

голощwх

вого

фабрІМи.

жовт.ня, тобто значно ра1нІше наміченого. Сипв.-

соцІалІ-

на

цехо­

стаючuх

1

і бережJІіІво·

стІ.

молодіжнІ

сmною пІдвищення про· фесійноІ майстернос.тІ

в

комсо­

.

пanoлerJl'И· nереведен­

застосуsаннЯ!ІІ

мети­

за.1J'Учению

Кожен

ро:wлядається

сnІльному засіданні

0;5

взяла шефаnю вад будІв· ннцrаом молодlтноrо

Нині ведеться робо·

ганнІ. Вже цього

ФОf>М&'ваmrя трудяться ІЗ

соціалk-

змагання

пLвріччt

та і райоку. ·Камсо моль· смса організаЦІЯ фабрики

по

одер­

невиконання

комітету комсомолу. дяки цьому число

працювати з меймом 'мІсьикоwу ЛКСМУ • Ном­

сті•.

оЦіН'f(у

також

випадок

дальшого зміцнення куль­

яко­

виклю­

виробничих норм.

турно-спортіnтоі бази міс:·

гарантія

комсо­

ВЛКСМ. чЄТІВеро

жує

nраво

соМQЛіЬСІІJ<а

за

клеймом якості працюва­ тиме п'JІ't'Ь момдих три­

ня праці.

вк.nали чимало працІ, нa­ в те. щоб noJJ,erлиtюcтl

за nf;Дсумкам.и

.

3М/11'8ИІІR

сnІлчан веде ,~, PQ(iQтy по

органІзацІї

пLвріччя

досягти нам.І.ченої

умови

до

чено з рядів комсомолу.

мо.оодІжноrо суботника заробленІ коwти в сумі півтори тисячІ карбован­ ців перераховано. у· фоЩt міськному ЛКСМУ для

nід·

промис­

моnьцtв до .участі

новt, проrрЄСИІВнІ

дівчат засщугоцує найвп­ щоІ ОІ(lнки. Адже вони

мо­

19)

та

лодіжних

завда:ння. а

першого

nenooi

Спільно з адмЬrlстра­ цією 1 профкомом актив

ню

nериюго грудня. Беззаnе· речно. робота юнаків і

крок ВПеред ВИЙШЛО З віДстаючих у nравофлан­ гові соціалІсmчноrо зма­ гання.

прог.рами

ви·

афЗІВИВСЯ на 25 ДНІВ ра­ НіШе і зобов'язався річну про.rр'аму ІІІНКОНаТИ ДО

остан­

рокІ!В

лоДість•.

виконання

передових

ЮТЬ в стtнній газеті с Мо­

ІКОмсоргом А. Артерчун, з

єю з кращих у місті. Во-. на ж 1 11айбільша тут

дострокове

Lи.tціативу лриємств.

JJОВОСТІ УРСР , сПрацюва­ ти без реІUІамецІй, на якість пр.одукцlі•. Номі­ тетом сп!.ІІ'Іак роаробп.ено

комсомольсько-мо·

детально анапlзують 1 розrпядаmь на засІдан­ 'нях ком1тету комсомолу. Д.ООвІд роботи кращих СИ'СІ'еМ:lї>іЧНО ВИСВІТЛІО-

.1ЮМСО·МОЛЬСЬКО • МОJЮДЇЖ· ний колентив, де керівни­ ком В. Єрмол.аєва, груп­

с.nІ:п'ІЗНСЬКа орга.нtзацІ.я оо праву вважється одн1-

юml

НОС'ГІ

.ІІод:Іжних колективtв rx на лtдnриємствІ

форуму комунІс· тів нашоІ нра1ни, п'яn, KOMCOft{OJJЬCЬJIO • МОЛОДіЖ­ НИХ колективів, 230 швей цеJЦУ .N! 1, де секретарем ИОМСОМОJІЬСЬRО і органІ:За· цlї Д. Лахно, .дооо.в!JJИ про

ТИ!мІсячне

nІдприЄМ<:ТВІ, СьогоднІ

у

nри­

жують темпІв роботи і СЬОГОі/tНі. Десять бригад в'ЯGЗ.льниць і дві швей Д'ОСТроково винонали шес­

долtки в його роботі, про­ те усnіхи молоді. яка тру­

ДІf'l'ЬСЯ

Тан,

вахm,,

молоді трудІвники не зни·

трико­

на окремі

ре­

Взявши УдаРІJИЙ старт.

жеш про діяльність комі· тету комсомолу фабрики верхнього ди.тячоrо

роб<mІ.

трудовоІ

робн.Ичої місяців.

ях паперотворчостІ. Однак

бов' тань. Вже стало за· КО!НОМ, ЩО nитання ДІМЬ­

вlдобра.зи·

- СІіІІЧЕНО'І

>h"'УЧИ, замістЬ кQiiКPef89f WЮС житrя

це

nрактячних

зультатах

благоnолучною Простіше . на-

цілеспрямованоі

І

на

порушення

м<тьськоі в.ЩловІ.дальнос­ ті притЯІ'ІfУТ(> 25 членів

татів не видно. Тут 1 без прискШливо.сrі

знахо·

оцінку з боку комІтету комсомолу. За рtзноrо ро­

НЕ ІДЕАЛ,. І ВСЕ Ж..~

наявні

виnадки

дис­

ДЯ'ІІо сувору І nринциrюв:у

Комітет комсомоп.у вмІ­ ло використовує ІRЩІати· ву молодІ д,пя вирішення

комсомолу якІсть про­

трудов.оr

Подібні

згІ.дио

.

умов.

було зафіксовано виПадки

Вже

КОМСОМОЛ І П'ЯТИРІЧКА: з·дОСВІДУ РОБОТИ----,-----------.

Інколи вся. но.мсомоль­ сь'Ка документація в зраз-

nрактичних

в

. ·~о,

у цере­

нови ЦК КПРС, Ради МІ­ нІстрів СРСР, ВЦРПС І

роботи.

проте

серед спdрІднених ти~в республІЮІ.

рі·

ВІ<JІЮчився

сnlлч!ін

-nюрення

завжди вLДображае справ· Ж.!ІЬОГО ЖИТТЯ, ГЛИбиННИХ

теw комсомолу.

стВо ЗЗІВоювало лІдерство

nІсля

історичних

По-діловому

·кОМітет

спективи спілчан. Адже зовнішній стан сnрав не

про'l'Околи засідань

активньс.ть

шень ХХVЦ з·~.цу КПРС.

здобутни і упущення, не­ винористані резерви, пер-

новому виrлядl,

сН О В Е

npиiiwrrrя

сомольсьної організаціІ. об'єнтионо зважуєш всІ

шроцесtв

року

дwrячого

по

організації

соцlалістиЧІНого

за

усnІшне

житrя

ви­

соЦІалІстичного

ко­

фабри­

змагання

втілення

планів

за:нь два.наІЦ'ЦЯТОї п'тирtч­

7

змагання бригаДи ~ і М 9 'І'ретьоrо та четвер-

ки.

В. ТУГЛУК.

того цехів, оскІльки в них

КОМЕНТАР

йде , не в ногу? Мине кілЬка мtcstцfв,

1

робНИ'ЧИХ

:ІОІВерШИ!ТЬСЯ nерший стар· уже сьогодні можна орі­ єнтовно сказати. як його зак-інчать нолективи бtль·

за'ВДЗННЯ

в місяць ритмічно працю­

вар1в

ють виробничники заводів оорошкової металургі'і іменІ 60-рІччя Ра.дян:ської Унраіінн, алюмінІєвих. бу­ діве.л.ь.них конструІЩІй,

три·

нотажу.

цро-

мислооістю мІста та райо­ ІНУ .виготовлено проду'І<ЦІї

зовано їІ бІл:ьше

заІЩЗН­

ня на 5.3 міЛЬйона. На 5.3 процента по ра­ йону, на 6,5 по місту

·1

району

перенрто

зав·

дання оо прибутнах. доо­ ре сnравляються в усіх колентивах 1 з винонанням nланів з ваЖJLИ!ВОГО по·

·

нгзнИІКа

-

бІвартості цього

зниження

nро,дукцlі.

.одержано

значну

екОІНом.Ію. Напрнмад, заводах tіорошно.вої

~ргії

-

75

со­

ВІ:д

ТИ'СІІЧ

на

мета­

кар·

бованців. свtтлотехнlчно· му 93 ТІЮЯЧі, фабрицt верхнього дитячого трИНо­

тажу

-

117

тисяч карбо­

Jанфв. Це с.вІдчи.ть про те, що керІ&Ннни, парrІйн1, npoф­ an1J5кoa1 та комсомольсь­ кі оргаІt1з&цІt n1ДприємС'118 · аумілн мобtmауватн тру~ дтци:х

на 8Н'КОНаІRUІ· ан-

no

випу<:Rу

·

народного сп<тtИВан­

Завод порошиової металургіі СвІтлотехнІчний завод

в успіху, перш за все. працJвнвкlв заводJв по· рошк<JІВої металургії, апю­ мtнІєВИІХ будfаельннх кон­ струКЦій, виробничого де­ ревообробного об'єднання. А от на деревообробно­ му та заводобудl.вному комбШатах і досJІІ.АНо- ен­ спериментал·ьному заводі цих товарів недодано до nлану. СлІд зазначити, що не в усіх колективах вино­ нання договірних поставон стало законом. Наприклад, не. сnравилися з

ними

заВQДах · nластмас

процента).

Завод пластмас

Заводобудівниtі kомбінат

еераеа

на

цьоrо

трикотажу

108.1 106,9

108,8 105.1

111.4 105.1

104,2 102.7

106,5 103.8

105,9 103,6

102.2

102.4

101.0

ПобуткомбІнат Завод нестандартного ному­ нального обладнання Завод торговельного машино­ будування

Разом по місту Мопокозавод Ремонтно-трансnортне nід· привмство Р АПО Го~Івська стрlчноткацька

дуже

дуже

102,9

Хлібозавод

фабрика Калитянський комбікормовий

використовувач

залишається

104,5

102,2

завод будконструкцій

сказане,

вати ~те. Часу для

102.0

101,8

ДослІДно-ексnериментальний

про­

кожший робочий день з mм, щоб nерекрити в.lд­ става:кНJІ, щоб nримножу·

102,2

UUиноремонтний завод Виробниче деревообробне об'єднання

центІВ). Через це загаль­ ний пока.зиин ·по мІсту та по місту J району смадає 99,8 процента.

ІВажпноо

100,8

103,3

Ремонтно-механічний завод ~абрика верхнього дитячого

них канструнцій

цроцента). заводобудLвно­ му номбІ'Наті (98 nроцен тt.в), Гоrопівсьній стрічка·

ПЩсумавуючи

101,8 102,6 103,1

ЗаВод алюмінієвих будівель­

.ІменІ

n~ЛК.реслимо: зараз

101,5 102,3 102.7 100,8 103.7

завод

Друкарня

(99,6'

\99

.

101,1 104,7 102,6 100.6 101.4

ІіІ НІ

Дослідно-ексnериментальний

XXVI з'ї~ КПРС (99,5

!І'Кацt>кlй фабриці

.

Деревообробний номбінат

торГовельного

машинобудування

М<МО,

ih

.

ТО·

ня. Цей ооказннк скmд.ає 101,1 щхщєнrrа. Заслуга

СІВ1Тлотехнічного. ремонт­ но-механічного, фабрики

ПОІ:І·ад ІЩаН .На 6,6 МіnЬ· йона ·карбованців, реалІ-

-

року (за AalllhOI вtсьасоrо UІМJІІцJthю. обчнстова.пьвоrо центру •ержстатнс'ІІІІСІІ, у ~тах.)

1986

За вісім місяціВ nроми· СJЮВИМИ ПlДІІР,ИЄМСТВаМИ міста ·успішно виконано

Радує те. що з мkяця

За вІісім мlсяцLв

nромвсповнмн ПfДпрнвІІСТВІJІН :аа clІJeD

спря­

цю.

шості пІдрриємсrв.

ДИІТJІЧоrо

Виконання nnaнy

мовують інtцІативу, твар· чісrь мас на якісну пра·

товий рік п'ятир!чкн. Але

:верхнього

завдань,

завод

·

ДослІ.дний завод с~аІ\еЛ:~> ПромиСJІовість РСС

Разо11 ао райоІІJ

Разом ао райоН)' І мJсТJ

ПРІJІВАІ зафіисуваJІІ ЯАВРНИІ ВИОJІ Казахська

РСР. Ра,~ttаисько-американськиА експеJ)'и­

мент по контро.о110 за иеnроведеин•м 11дерних випробу· вань проводитьса побJІизу радsнськоrо полігону в раіІо­ ні СемипаJІатмиська. В ньому беруть участь учені Ака·

Аеміі наук СРСР І Комітету захисту природних ресур­ сів Не тІльки· наукові інтереси прnели СІОАИ АОСЛіАНRКів, а І іхна rромаАська, rромаАянська пози­

CWA.

цІІІ. ВсІ вони

активні прихил~оникіt заборони ІІАер­

-

них випробувань.

Дл11

сеАс:мІчнп спосУереа~нь

місце

тут

ак

на

за·

мовлення - рівень маумІв нм:sькиА, на поверхню вво­ дить СКеJІЬНІ nороди, ІІКІ АоСіре аерцають різнІ КОJІІІ·

102,1 101.7

107,8

99,2

111.0

102,0

100,6

102,2

100,9

·10З,5

106.4

101,6 103,2 106.1

100.0

100,0

102,2

106.6

104.2

106,1

вІн відбувся . за баrато Уисt~ч кІJІометрів вl.rt. радянсько­ го поліrону, ЯКИЙ а&е рІК МОВІfІІТЬ, вірниЙ ОАНОСТОрОН· ньому мораторію.

'l02,4 . 101,5 73,2

104,1 101,0 73,9

104,1 101,9

На знімку (злІаа наnраво): американцІ Інженер По.І БодІн, технІк по nрио!Іадах Девід. Каррел і ра­ АІІнськиА Інженер €вген Суту.Іоа rоту10ть ~ роботи

100,9 102,4

101,6 102,9

105,3 103,7

102,7

101,9

107,8 101,9

вання,

-

така Аумка амермкаис~их і ра,І,ІІнських уче-·

них.

101,6 106.1

ЧутлквІ nрилади заnисують навІn шеnіт хви.ІІ в озе· рі, ПОАИХ вітру І вІА.ІІунна далеких землетрусІв. За весь час сnостережень сеАсмоrрами nоказаJІи, що ніякі зовнішнІ

сили

не

nорушують

симфонію

земних

надр.

Але недавно nрила~и ~афІкеували ІІ~ерниА вибух, здііІснениА на пuІгоиі США у НеваJІ.І. Американські вчені,

яІtі

nерdіувають

у

в

і зобов'я·

І(азахсУанІ,

визн&'ІИJІи,

ІЦО

с:еАсморееструючу аnаратуру.

(Фотохроніка ТАРС- РАТАУ).


ЖИТТЯ»

chOBE

*

вересня І 986 року

20

З ~ор.

·~----------------------------------------~----------------------------21 вересня - День працівників лісу СТАРЕЗНИй.

густий

nредковічний ліс ... У відомій •Лісовій nІснІ• Леся Українка осnівує чарівну красу рІдного Ій валинеького лісу. Та ми гордимося тим, що є такІ казковІ місця в Бровар­

ському лісництві, МииІль. сьиому та БІлодібровно· му. Тут знайдете І дуби. незаймані століттями, та

,

духом відnовІдає новій КонституцІУ СРСР. в якій чітко 1 ясно заnисано, що земля. їУ надра, води І

біт по догляду і примно­ женню лісу, входять І ро­ боти по благоустрою місць відпочинку та на­

ліси

лежне

знаходяться

лючній

нІй

nлощІ

ревних

по заnасах дере­

нашу

країну

вогні

грома­

вих.

очолю-

А

Згадаймо:

війни.

а

УСІ

створення

фон­

вини. яка nеревищує 81 мільярд кубометрів і ста­ новить 24 nроценти світо­

чагарниковиJ

nорід.

дянської

лісового

ще

ліс

найкра-

·· ·

СКАРБИ

3 ЛІСУ ЙДУТЬ ••. ваний В. І. Леніним будучи впевненим в мозі революційного ду, в травні 1918 видає

декрет

уряд. пере· наро­ року

про

лІси.

ПІзнІше він був nрийня­ тнА в усіх Інших братніх республіках Союзу РСР І покладений в основу ор· ганізацІї лісового го.спо­ дарст!J.В.

Ленінська. турбота

про

охорону 1 відновлення nlclв, ленlнсьиі настанови

щодо за~Печення плано­ мірного.' науково обгрун­ тованого використання лі·

сових багатств для задо-· вопення nотреб народноrо госnодарства у деревині 1 в усьому іншому. що дає

покладенІ в основу багатьох заходів napтli 1

nlc,

уряду.

За

роки

радянськоr

влади лісове господарство перетворилося

в

одну

найважливіших

з

галузей

соціалістичної енономіки І відіграє значну роль в П дальшому розвиткові.

Ліс це дерево, хут­ ро І цілюще повІтря. Це наше багатство. яке по­

трібно берегти 1 примно­ жувати. Саме з цих мо­ тивів

чя

напередодні

60-рІч­

Великого Жовтня

се­

сія ВерховноУ Ради СРСР одностайно схвалила сОс­ нови

JіІсового

господарст­

ва СРСР•. Цей документ повною

мірою,

буквою

хоч лист І НЕ БУВ

.

наве,JІ8НІ

ІІNСТІ 'ІИта'ІІа rаити ІІМ• n-..си не:ааАОаІІІ Wtoi ро8о1м сnужОм с-о:ааnмсу, а та· к~ nоаІДомити, JІКІ нхо­ АИ

-MNIOTW:JI

no-

ЩЩІО

лісу.

святкує

країна.

вся

nlnweннJІ "роботи ркстрату­ рtІ, ми .nonpocкnм ~noel· сти r011oaнoro ІІін;чж райо­ ну І. •П. СОКУРА. Roro 8IAn08fllь nроnонусмо ааwІй

)'Nai: сНа ваш :~нет ад,мІнІстра­ ЧJr рвйлІ.каорнІ ІІІОІВідомnRє,

nродукцією

вина.

лісу

є

З неї виготовляють

лів, паперу, шовку, штУч­ шкір,

хутра,

мас, гnюкозц Іншого. 'rож

nласт­

та багато поліпшення

догляду за лісами, від­ творення лісових маси· вів, охорона їх - . наш

прям.ut тlп.ьин

щорічно

реалІзують

скарбів• на

. йонів

менш

мІль-

важливою

справою для процвітання життя радянських пюдей має постанова Уряду про створення

зелених

зон

відпочинку навколо вели­ них міст І промислових центрів. Утворена така зона 1 навколо м. Києва, у Яну входять всі навно­ пишнІ ліси в радіусі 50 кіпометрів, в тому числІ вся територія Броварсь­ кого лісництва. крім

умов

-..елефоки

ВНІІ<Онано

87.

ка

црнпа.па

цо:Пкл1ШцІ

1"

лtкарямк

всІх

остеІІ:

у

Ііроварсь.

райлІкарні nровоДJІ'І'Ь-

спеqІап.ь­

у цвІ змІни, в ЧНІСJFІ І в субо'('у.

3єІпИІС8'І'НСІІ

рр

то­

JІtІК8ІРІІ

на

п-рийом можна особисто або ж по телефо-ну JІК на по­

точний.

то.

.

3almic

тах І на и-ас-rупнІ

а

ВJІІХоодом

вИІСЛІІІі".в

у

м·Іс­

доррм-у

.S~ЬCJI Чере3 два МІОІонІ телефони з 7 .ОО до :tl.OO, НриАом хворюс: nро­ во,ци.n.сл·

r= 38ІІН'Й

o

по

~а:с,

за

та.пон8!Х

у вка-

В реєстрат)'!Рі картос.ховище.

за-явками

хворНІХ

булаторнІ картки. кад­ Х:одя'І'Ь в кабІнети пЖарів.

Невчасна

д0смвка

амбу­

nаІrорНнх карт І неточнІ за­ ПІІС'Н ив nрийом до ЛІtкар1е бу.І!И зв' .113ані з ремонrrом

тепефо;иноrо зв'SЗRу. а та· кож а відсутК:сnо частн.ни спЩробtmиюЮв реЄС'І'ратури у

вІцоусІGІнй період. ОдИіНІІ"ІІІі випадки

безвІд­

в~иого С'rа.вп.ення: nра­ цЬвиНІІОв реєстратури: до своУх

СJІІуЖбовИХ

обов'яак.ІіІ

~pe'ltl І засудженІ на ~нкчо - профеn/JІ.ковкх 360рах noJІ~Jml:иlt(нo..

з

них

І

Левова част­ на

пра­

цІВникl:в ЖЕКІв. Тепер ми спокІйні за котельнІ. всі 01l8111ІОВаЛЬні засоби. Чимало робІт по підго­ товці до зими виконали працівними уnравлІння ви· р::бничо-технlчноі комrІ­ JJ.еІМ'СЩ!ї. Вони проводsrrь п-еревір.~ всіх тепломе­ реж. утеплюють бетоно­ змІщувапьний вузол. Дба­ ють тут і про забезпечен­ ня робlтникtв теплим

листочки

ться

господарства.

на

зиму,

не

дуже

майбутнє у

влітку, ні взимку_ Отож потрібно подбати, щоб ви­

пенсіонери І. Т. Ващенко, Л. П. Калиниченко. За належним обліком сте?КИТЬ Г. І. Гончарова, яка понад ЗО рокІв працює в лісництві. Посильну доnомогу в роботі подають працівникам лІсництва М. М. Рижий. П. П. Михайленко, П. П. Сулима та Інші. Всіх їХ щиро вітаємо з дне)\1 професійно-

рубати зайвІ та хворі де­ рева. ТехнІку не викори· стаєш. тому доводиться робити все вручну. А це значить. що буквально на рунах nереносиш сотні кубометрі·в деревини. Інакше й не можна. Не­ обхідно подбати про пtд­ ріст, який через десятки років заШумить могутнІм гіллям.

працІ

вій ниві.

·

nпо-

на

лlсо-

Не тих.

забуваємо

Виготовляємо

nоновлюємо

л1сlв1011С, ветеран праці.

про

хто приходить відnо-

чити.

М. НОСАЧ,

І

меблі.

Крім

та

'ОТарі лісові

свого

фунн-

посадив

нутнея

Хто

у

дерево,

сокирою,

иннути

неnогашений· сірнЮ<. Тому часто зустрічаюся з учня· ми КалинtвсьноІ серед·

ньоі школи. При в'їздІ до цього

Фото Ю. Шокіна. ціональноrо

призначення,

ВОНИ ПОВИННІ ще Й гарма· нійно свписатнс,п• у ото­ чуючий падшафт. Наші

гості

не

1

вІдчувають.

скільки сип, вмІння, час~· довЕІnося

цівникам

донпасти

пра­

лісниЦтва,

щоб

створити зелені· зони вІд­

кожного, хто

гу працівникам лісу .подають ветерани працІ.

внховува·

дитинства.

плекав його, у того не підніметься рука замах·

височить

мо­

гилою воУнів-чекtстtв. Во· на завЖди прикрашена квітами, туть

з

якІ

буйно

ранньоУ

nlзньоІ осені.

цві·

весни

Саме

до

~~~Ід­

ен для кожноУ днтини no· чинається Батьківщина, приходить розуміння, що

кожна п'ядь рІдноУ землі попнта кров'ю. у боях з ненависними

ворогами.

Огже, примноження УІ ба·

тобі немов вибіrпа зграй· ка білокорих берізок. А

сиві слова. а й конкретнІ

КОЛИ

діла.

ЇХ

копи

ще

81Дтlняють

густозеленІ ялини ... І

все-таки

щему чиш

за

якщо

результати

хто

принципом:

кtвиі

ба­

'рають

живе

після

нас

хоч трава не рости. От і несуть вони оберемками

квіти, палять ме через Ух

багаття. Са­ безпечність

нерідко траnляються по­ жежІ. Ну а якщо І вдає· ться

то

припинити.

частина

рік-другий жується

ма.

погасити,

дерев

гине:

через

пошнод·

коренева

систе­

ють із

ліс

пtдкtме­

ться років через

40-50.

та

nросто

синичники.

жолудІ,

кра·

wna· Збн­

заготовля·

гІлковий корм, ІІ,НИМ

задаваленням

взимку звірі. Іноді мене

• Чому

ласують

заnитують:

я обрав саме таку

nрофесію.

віддав Уй май­

же два десятиліття жит­ тя• Робота не з легких,

нпоntтна й не заробітна. Що на це відповІсти?

ВИ

А

мали В ДИТИНСТВІ дру­

га? Ось так І ліс. Тільки на

Отож на цьому місці

·повноцінний

І:Іе

І вони доnомагають

до

сгоспода­

тих,

-

гатств

н·ам.',. Виготовляють

буває

боляче,

рювання•

.

села

нумент над братсьною мо­

назустріч

починку,

Турбот

uотрібно

з

юностІ

ласкаве

nричетний до догляду за лІсом, багато. Навіть ду· же. Немає міжсезоння нІ

дотворної

тн

сонечко.

БІльше

бажаємо

друга

люту

ронів працює майстром цього цеху В. Т. Барташ. Велику допомо-

свята І

Згоден. що nочуття лю­ бові, поваги до зеленого·

берези,

го

госnодарств

все-таки мені хочеть·

квіти. спокій звірів!

заєць ...

наливаються зеленими барвами ялини, сосни. Всі вони немов сподіваІО·

Милуватиметься вже ним

все ЖНТ'І'Я.

В. ДУДАР, пlсіввик Броаарськоrо .пlсвицтва.

ЯК ГОТУЄТЕСЯ ДО ЗИМИ?

Враховуємо все ао арібпць гуртожwrків

трикотажної

фабрики та райп'Ікарні не забезпечен'1 водою. Це новобудо-ви- ПМК-15 та

БМ'У-35. дію

Не

введено

в

каналізаційно-насосну

станцію

•На

будlіІ.ющтвl nродукцІУ

снлатr

готової

за&оЛУ

пластмас.

доведеться

Важно

взим·ку

І

ро­

бітникам БМУ-~5 на спо· рудженнl

заІВОду

•Проме­

тей• у БорисполІ, якщо иега:Rно не придІлити цьо­ му об'єкту уваги. Го.ворилося на збQрах І про надання фронту робіт су(іцlЛМдНИкам СБМУ-6. Адже для того, щоб вес­ ти оздоб..пювальнl роботи взимtrу,

лярам

urrукатура·м

nоч:!Іб.но

належні в!,нна.

і

виступі

Гірше Ідуть справи з пl:д.rотовною до зими об'­ єктІІв. Так. будlаt'.JІЬНІ мі­ сте•на

заетупнн1-:а

в

строки

началь­

виконання

головного

ІІІ·

за·

накрес­

-

з

про­

Багато в чому

справа

ус·

пlх залежатиме

тіііної

не

1

вІд пар­

органF~цІ!ї,

. спІ.lі<о.вого

комітету,

nрофякі

повинні здійснювати бlл:ьш дІ1kвий .контроль за ~ ве~енням лІдготовчих ро­ б!·:. Прагнемо Щ)аХу&а'ТИ все до дрібниць.

В. доповіді

умовах,

лених заходів 1 відпові­ дальні за це особи. Всебічна підготовма до зими

СБМУ-6

зимових

безпечення адмmlстраТИіВ­ но~ІЮQутовосо корпусу до­ мобудівного комбінату всІм необхідним та Інше. Визначені були реальні

стих.

Дійсно, щоб нотім не було претензІй до якості. иеобхІдно вчасно JК:е це передбачити. -- зауважив своєму

ти

ма­

-

ник ді.JrЬниц: М. Ф. Кн;рда. В обговоренні

же.нера тресту В. В. Спа­ взЯJІІИ ТЗІJ(ОЖ участь головний механік А. Г. Ні­ колашин, головний Інже­ нер УВТК голова групи народного контролю В. М. БарсІгян та інші. Темою їх виступів була пІдготов­ ка меха·нізмІІВ та будІ;вепь­ ного транспорту до робо­ ст·іна

створити

умови: заск.r.ити .nІ:двести тепло.

у

сІюрудженнІ

ний

золотІ

спецодягом.

Н<І

Інших

його ветеран. працІ Л. Я. Верозуб. За підсумками змагання цех здебіпьшо-

ритмІ

належних

та

лісопарково-

І

суаати осІннІми прнп.аса­ ми. Ген-ген промайнупа

двадцяти

всІх

можна говорити!

вам пощастить nобачити бідку, яна вийшла Із за­ тишного дуnла. щоб попа­

госпо-

переможцем

1 викидан­ ня у лісосмуги сміТ'І'я. Про яку вже нультуру

ви то

Але все-таки ліс най· більше мені nодобається восени. Стоять у задумІ могутні дуби, розсипають

виходи'Ж'Ь

біля багаття? Злочином є

хай це не nроявлятиме­ ться у гучних фразах, ве· ликих справах. Давайте залишимо йому чистоту.

в

очолює

сумнівне задоволення грітися у літню сnеку

.\ ян хороше зайти пІд віти дерев у липневу спе­ ну, вдихнути напоєне

що

сімейна спопоханнх ко­ cyJtb, дременув переляна­

років

ке

СЯ ба<ц~ТИ у КОЖНОМУ бро­ варчаНМНУ друга лісу. Не­

жаль.

районів області. Добре працює І ко.1ектив цеху механічної neреробки деревини. Більше

рJюромжитJІобуд•. Неза· баром четвертий иваргап рсщу - час здачІ баrао тьох rоусковнх об'єктіе. І найвWІо.віда.льJrtшого з ни·х -· домобу,nl'ВНого ком­ бІнату. Теппlі. ПОГОЖІ днІ ранньоУ осені дають мож· JІ'ИІВІСТЬ подбати І про ~ працІ ВЗИ·Мh'У. Саме про це мова на па,ІУІ'Ій-1mх колективу тресту. JтпнІ спецtал~та

нашого

онуни. То чи потрібне та·

не

Як

скульптури. Якщо вмієте спостерігати.

передана

не сам винуватець чи на­ віть його діти, а швидше

--

ло. Хочеться вірШІ скла­

тього кварталу лись лісники f.l.

яка

зеленоrо

д,руга

пас-

ароматом кроnиви. квітіВ повітря! Зима-чарівниця змінює все до невпізнанності. Кущі nід сніговими заме­ тами перетворюються ~­ казкові замки, химерні

nрацюють сьогодні . бу дl· вельники тресту сБрова­

сrворення

зігрітої

тивнІ альтанки. Великий обсяг робіт працІвники . лісу nраводять по цогляду за масивами. l,{e дуже коnітка робота. До Дня працІвникІв лІсу Із заяданням тре-

ро-

АНІ[ на зручний д-ли хворо· го ча.с. 3 цією -.гою в ревтратурі вета-новпенІ два

в

коf ЦЄІf'ІР8Л"ЬНОf nрийом хворих

дагн. • вмію.

го

Тож в обов'язки працІв­ ників лісництва,

сяч дерев і кущів. В ці.1ому площа зони відночинку зросла більше. ніж на два гектари. Тут ветановлено 1<расиві деиора-

го

карбованців.

Не

1

20

по­

листя.

саджено більше семи ти-

Дарницького

сусяинх

12-15

кавими сонячними nроме­ нями землі. · І чи синь безхмарного неба, чи гур­ кіт молодого весняного грому, але думається. пра­ цюється тут легко і весе­

серед

обов'язок. Адже nІсгоєпи · УІфаУни

бічних' nродуктів

Так. в Броварському лісі в зонах відnочинку nід керівництвом лlсничого В. І. Одинцева та його застуІІнина М. О. Маленка весною цього року . ви- І

дарства

десятки тисяч різнома­ нітних речовин. сполун, видів . продукцїі -- меб­ них

декоративно-

дого

ни.

дере­

Прекрасний лІс у будь· яку пору ... Весною він напоєний пахощамн моло­

ландшафтних nосадок.

r.

І все ж найголовнішою

йшла зборах Ще в J<омkія зат-вердила багато пунк­ тlв. аи·рішення яких за· безnечять ритмІ-чну робо­ ту будІвельників у будь­ яку погоду. На перше ве­ ресня з 99 пунктіВ, що л11шипися, фантично було

що

,

про

чисто-

справиІ. Писаренко. В. М. Гурuич. П. Кононенко. І. В. Сучок. В цІлому працІв· ники лісництва з початку року заготовили м~йже 1000 кубометрів деревн-

· Ящ·о

працІвника

У наnруженvму

НАДРУКОВАНИЙ

18• Прокоментунти

і

щий друг людини. страж Ії здоров'я, кпімат країни. Ось чuму не тільки тру­ дІвники лісу. деревооб­ робники. мебельники. лІ­ сохІміки відзначають День

nІдтримання

ти, nорядку 1 санітарного сrану біля них. а також

РадянськІ люди гордя­ ться тим, що наша краУна nосідає одне з nерших мІсць у світі як по загаль­ ду, так І

оnалювали

вик­

держа­

ви.

сосни, та густі зарості де­ та

у

власності

Слово

секретар тресту.

ФЕДОРЕЦЬ, пap-ropraвtaaцt~

Лужицькі с:орбн едина нацІональна меншІс:ть Ні· мецької Демократичної Республіки. Нас:е.І8ІНЯ, яке на­ лІчує близько ста тж:яч чоловІк, проаиваt в .основиому на територІі округІв дрезАен І Котбус. МаJІftІький с:ла­ в'яис:ький нароА (nлемена wкого поселилІІІСЬ у районІ цих земель ще в

VI

сто..ІnІ) зберІr с:во.. рІ~у мову,

АавнІ звичаї І традиції, самобутню кульТJРУ· J(онс:тІІ· туцІ• НДР rарантуе сорбам рівноправну yuctь. у полІ· тичному і rрома.ца.~rому аиттІ країни. Рес;аубліка уро­ 'ІИсто аі.цзнаІІІІ.ІІа 4СJ...ріоrчя віАРОАЖення ЇJt rрома.ІІ,ськоі орrаиІзацІі сДомrовJІНа~, яку було забороwено 1 роки гітлерівського фашизму, що планував вн•-.ення неве­ ликого нароАу. Сорби, якІ яротяrом столrrь. перебували

піА полfтичн""- с:оQіuьним І національним rиітом І бо­ ролиСtІ за Іс.nування, 1 державі иімецьІих робітників І се.nи вперше за с:вою tруАову іс:торІ~а за:;жили щас:· JUІВІІМ JКІІ'ІtІ'яи І зцобули, нарешті, с:прuжию батькІв· •ину. Раь з ус:Іма труАящимн НДР пре..v:тавники нацІональноj меншостІ вносять активний аклад у буАІа­ ництао соціалізму в республІцІ.

Багатолюдні аеселощІ nаиуют• на б~тценс:. .их ву­ "ІІЦях у дні традицІйних фестивалів сор«Іtькоі культури. На знімку: юні жителІ села ШмеряІтЦ у е811Тковому націоиа.аьиому ОАЯЗі.

"fФотохроніка ТАРС

·- РЛ'ТАУ).


*

4 с:тор.

20 вересня 1986 року·

сН О

Ж И ТТ Я•-

11

ПОРИ

ВРАОА

••

нані компознц!У шкіл Н1 з; Н1 та Н1

ОСІННЬОІ

жені

9.

цінними

Разом з цим було уДостоєно гра­

--

рибка•

тощо. Ними nринрашають цехи, набі-

' нетн

і класи.

-

Нвlти

окраса

нашого

життя,

вони є ВЄЛИІ(ИlІt ДИВОМ Іфиро.ци. Ноnн

.їх торкаЮ'l'Ьёя руки на'І'ХНениоІ люди­

ни, квітн м~tь стати сnраВжніми творами мнєтецтва. Це ще раз пере­ конпіfво аас:вІдчила траДицІйна місь­

ка JMC'ttBиa квітів, що була організо­ вана минулої неділі

на nлощі біля

·місЬkоІ'О універмагу. «Від

миру•

-

1986

року

такий

В.

І.

девіз

-

до віку

виставки. Ії

Власенко.

Теми

війни

і

миру, вдячної пам'яті. вірності кому­ ністичним

ідеалам,

щасливого дитин­

ства знайшли відображення в найріз· номанітніших композиціях і ·буиетах виставки:

увагу,

вабила

очі

комnозиція

«Дари золото'! осені•. На фоні ясира­ вих квітів рум'яні є пшеничний коро­

вай~ ВПЛЄЛНС.ІІ BaroBHTi КОЛОССЯ, Про·

свіttується налитий сонцем 1 буршти­ ном виноград. Поряд овочі, фрук­ ти та Інші дари nолів. Все немов

промовпяло: от яка багата осінь! НомnозицІя сАмериканській гор­ личці миру•, присвячена Саманті Сміт, «Усмішка Натt Лнчової•. сСум матері•, сМедсестрнчка•. Ці та бага­ то інших комnозицій 1 букетів серед­ ньоУ школи М ли

1

з Інтересом огляда­

Сподобалися всім

пошти

учнів

Чуйні люди,

xopomt •

вався

я

місяць

в

піку­

nульмоноло­

гічному відділенні Бро­ варської

райлікарні.

Завдяки

вмілим

діям

лікарів. особливо заві­ дуючого

Г.

О.

тер.

середньо!

школи

М

3:

М.

П.

занЯ'l'Тя

літературно-мнс-

об' єднан.ня «Нрн­ .ниця•. Це давні друз't 1 .товариurt по перу Марія Воробей, Ольга Оrрашен­

.тецt.ноrо

Віра

}(1(),

Хол.ошвій,

Во­

лодимир Якубовський, Алла Тоnчій, ВаЛер1й Но.ростов. ОлександР Черни­ шов, Марина .Бол.Іцок І

хвороба

ти за

сердечно

всь~у

турботу і

і

ничного

лікаря

Аравшетян, оточила

яка

мене

доnомогла

В.

В.

·теж

увагою,

видужати.

Т. ГЛЄБОВ, ветеран

партії.

ПОНЕДІЛОК, 22 BEPECHR І

8.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Час.

ІМО ФУ'J'боu!ЬНИй ormrд.

9.10 «3наООМ'І'еСЬ

-

мопо-

ді н.f.иематоrрафіст.ІD. Ко­ роmкометражнІ фіЛЬМИ'

сЖарт•, cB!mfr•. 10.25 НОІВИІНИ.

14.30 НовИНІИ.

14:50 сСІ.nьськІ Дсж.

rоризои'І'ИІ•.

тепефtльм.

•НОВАЯ жизнь. -орrеи B~pci«>rr І'ОJЮАСКО·

ro комитета Коммуннстнчеокой n&Prii'И Vнре.ииьr ~~:с~~~вс~о~~~~:~. ~~. ,n;~ЬІХ депу: РедІІІК'І'ОР Е. ФfJ'~.R. ІІ RЬІКЄ), Газет& 8ЬІіХОдИ'Т с 17 ~ 1937 года

на Землі. не дайте Уй під атомним грибом.

ті

можна

не

1

І

t

ВТQрИJШ~ СРІІЦ&, "пirrqJщa, еуббо'І'а,

вибирати,

можна

ННЦJІ зе.11евоrо госпщ~арства, житлово­

комувuьиа дІяьВИЦJІ заводу ·атомІ­ иtєвнх будівельних конструкцій. Значна група працівників, які зроби-

епопелитися

енну,

,

тільки

ли найбільший внесок в озеленення міста і виконання робіт по підготовці

до

внбирать

tmacy

Лариса

А. ГАВРИЛЕНКО.

Сип­

шиоли-інтернату

відзначена

На фото: бІu стеицу КJІІІЖковоІ виставки сНЬкИі суоуТІІІІКR вamoro життя•; кращі компсщ_ицtІ шкІJІ міста. Фото М. Семнноrа.

Подовгу затримувалися броварчани бІля композицій І букетів міських еешиіл,

сНціти-86•.

·

пива.

. редніх

в~тавин

цІнними подарунками.

Батьківщину..

«Червона гвоздика супутниця три­ вог•. Про зміст цих та інших компо­ зицій і букетів роЗповІла всім уче­ восьмого

заводу алюмінієвих буді­

велЬЩІх нонстру~цІй, сКапннка• свІтлотехнІчного заводу, 'міська дlль­

сСа.іІют П.еремоги•. сНіхто не за· б.утнй, ніщо не забуте•. сВсе на сві­

спор­

тивного профілю та восьмирічної школи .М 4. Вони своєю вдалою ком­ nозиційністю, фантазією, задумками

·в

викликали

усіх

велике

естетичне

Потім члени жюрі 1 учасники вис­ тавки оглянули- клумби І композиції колеитивІв промислових підnриємств міста.

За активну участь в озелененні територій підприємств, організацій, установ, шкіл, дитячих дошкільних закладів. виконання комплексу робіт по підготовці і проведенню виставки

«Квіти-86•

виконком

міської

Ради

народних депутатів нагородив Почес­ ними r,рамотами заводобудівинА ком­ бінат. заводи алюмІнІєвих будіведь­ них ковструІЩій, порошкової мета­ лургії, ·шиворемоктиий. никам заводу порошковоі металургії,

фабрики верхнього ~итячого трикота­ жу,

ремонтио-мехаиі'ІИого заводу, де­

ревообробного комбінату. Серед шкіл нагород

удостоєні

середнІ

школи

Н1 З, ·N9 2, Н1 1 І школа-rитернат спортивного профіпю. Кращими ·виз-

сурМ81'111

IOIJIO. ста.ршо­

н!ї Ов.ятиО'ВИІЙ вечір, при­

ТелефІ-льм •. Батьки дІ.ти.. 1 серія.

Час.

Тепевис'ІІ8Ва сОоІ.икій вітеJ». Автор ж. п. Бен­

21.40

цель.

22.55 Сьоrодн;І у с&ІТ\1. 23.10 чемmонаrr світу з ша­ Мrаtrч-реваон.ш.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННR Новнюr.

В.

міської

...

школи М

Савчеи.ко.

середньої

Ма>рwна

7

ж.ан.р1

творчост-і nись­

менників

Наталія Іванів­

на

Бо-

малої прози.

усnІху•.

Івана

Новиони. Новини.

ро:JПовідь

сАл го-

дзвіночок.

16.З0 КОНЦЄІJ'І'

Іtaмept~of

НА

8 00 8.15

Несnокійні

8І!JІІ'ІИІСТКИ РСР Рузаяка сІц\8ІИ.

16.30 АНІТ}"•В:.J1ЬН8

ЦТ

ТА

І

серця.

Наука ЕЩJа-к

І

заслуженІ

Вірменської і КІ!ІІрІн.а ЛІ­

КВ.М,ера.

ПоезАя

Науково

сЗ

nоnуJМрн!ИЙ глибин ,в\­

СпІва.є зам~·й ар'1\ИСТ УРСР М. Г•НВІІ'ЮК. 17.15 І в саду, t в ropoдd. 17.45 Дов'.дкова сЛІУЖба. 18.00 Новини 18 15 Сл~у Радянськом-у Со!ООІУІ

19.15 20.00

сДубров-

20.15

му­

Здоtроов'я.

ВечІ.рня каІЗка. М1жнародна nа.нора-

м·а•.

7 кл. Школярам про фі­ зІологІю і І"Іг!еНІу. 14.35 сВ Ім'я ЖWМ'Я з:,.-стРІ· зн'Rи.

21.00 21.40

14.05

Кубок Федера.цtr ФУ'І'бол·у СРСР. сДннамо•

бою ... •

Суриова.

кІ:в•-

ров.

урок

працю,

15.50

життя. учителю. Іва•н Федо­

О. Пушкін. сЬЮІй•. 5 кл. 13.10 Учителю -

на

Новкки.

телефільм

кл.

Першод:рукІІJр

12.40

наси­

КОВАЛІВСЬКА.

вІтер

о.

15.20 15.25

СПТУ. ФІвнка АстроtЮМІя. 10

Час. ФІ.пь.м

сСвІтло

в

кіtЩІ

тунелю,..

23.15

НОВНІНИ.

19.00

(КИЇВ)

Партном,

сДнІn·ро•.

-

не•·.

23.00

І

адмін.fс:трацІн

3аводу

nорошкової

ме­

таnурrії Ім. 60-рІччя Радянської України ІІІМС:ІІов. nюють щире с:ntвчуття :Jастуnнкну секретаря nартійноrо комітету :~аво,qу О. М. •КОРОГОД 3 nриводу тяжної втрати смерті П матері

20.45 На добраніч, дІтн1 21 ОО Час . 21 40 ТелефІльм сУrрюм,рІ­

МарІі

серІ.я.

Новини.

АДРЕСА РЕ.Д ' J . АКЦІ : 255020, Ниівська обяасть, м. Бровари, вуя. Ниівська, 154. ТеІІефони: Р8А8Ктора - 1-03-76; вІддіnу nартінноrо жмтТІІ - 1-84-61; в\дnовІдаІІІtНоrо

секsмтаря, вІддІnу с:Іnьсьноrо rосnодарс:тва 1..02~92; коресnондента мІс:цевоrо ра· АІомоІІІІеннR 5-13-91; рс:тупнмка редактора, віАдіnІв проммсІІовостІ, 11 ис:тІв 1 ма·

С0801 рdqтм -

'\'И'

ПЕРЕДАЧІ

f'l!І.ІНВІСТІЦ(8. Док. телефільм.

11 05 12·.10

години

перше,

Рцактор Є. ФЕДJІВ.

О&ЛАС'fЬ

8.35. 9.35 Історія. 8 9 05 Російt:ька мова.

Чотири це

на,цихnrул'О

В.

Страшенко

кл.

М'У-

сКопектІtв І n'ятирі·Ч­ ка-.. УJ!)ра.УнськІ .11cnpoм­ rocmr в СибІру.

18.00 ствають

КИІВ

10.05 Учням 10 35. 11.40

аики.

17 05 17.35

О.

смІх, списи

розбуДИJЮ В душ1 КОЖНО· го нові пориви І наснагу ·на творчість.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРАМА

•Фа-

1в.10 СрібНИЙ

рік,

про проведений цими дня­ ми в Киіівській філармо-

честь•.

теnефІЛ'ЬМ

130-рІччя

Доповненням до виступу Н. І. Григоренко була

11.30

12.15 M)'CS.

Франка,

лунав свої

чене новН!Нами І вражен­ НЯМІИ, заняття. Воно роз­ оочало новий навчальний

вона ·лек-

від дня н-ародж.ен.ня яко· го відзначається в ці дні.

ТелевнСІІ'а­

Для школярів еДевіЗ: відвага. муяонІс'І'Ь І

критиm. тривало

цію про жисr-тя і творчість

Чекав студіАцІв на цьо­ му засідаНні 1 приємний ПОДЗРУJНОК, ЯКИЙ ПіДГО тУвала давній друг «Кри­ ниці•. лект.ор товарнст.ва

ва.

n;рочитала

На·

І знову звучми віршІ, гуморески. схреІЦУ'Вали

Григоренко. Пр~Страсз великою любов'ю до

поета

ВеЛИt<ОМУ

меняру.

«Знання•. акт•ІflВНН'Й nоnу­

9 . но,

л1цок ознайомила присут· н1х 3'1 с·воіми спробами в

16.00

HJ.45

10:00

клак:у

Учениця

свячений

ляризаrr.ор

У'СТ•.

~- у свІ'І'~.

1О.:Ю

Страшенко.

14.45

тет.

21.00

Ціиа·ві добірки нових в)ршів підготуІВал.и за· лІ­ то А. Топчій, В. Корос­ тов, О. Чернишов, О.

·Pif1'M

ВІІіцrу.ниІ'І'ЬСЯ,

ХІів.

~ 5,25 Мамftнві школа:

Дня ВЬІХода:

вперше.

Чемntо:н.ат с.вІту з ща­ хІв. МВІІ'ч-реВІІИш. 19.05 з 'NІСІ'роІв д- Шостако­ вича. Форrе.mаин:ий квІн·

чуйність.

Діль-

рія Воробей. ПіСЛя кQротК'О'і Lнформацl'і npo ноІВИнки mтератури, найважливІші no~II в лh'ера­ турному жиrrтІ респуб.л.1ии роооочалося ч:цта.ння і об­ rовореюІ'я нових т·вор1в ст.УІдіАц1в. знайомС'\'во з тими, хто завітав до нас

18.45 .19.00

персоналу

самовідданість

.об'єднання . Ма­

вfІm)рииа дпя Ю16СН1110Lв. 16.05 Док. фJ.п.ьм. 18.15 ПрисиореКИІІ.

краще.

хотілося доброту

занять

:карне.

подякува-

Нрім того, б відзначити

початком

16.50 .А&юrраф. лtrервлурна

Тому хочу через газе­ ту

керІІІНИ'К

16.00

відсту-

набагато

·

з

18.30 «ПО В'Є'І'Н'&муо

пила. Зараз я nочуваю

себе

, сутнІх

15.55 Нозин:и.

медсес­

Данилець.

Нестроєвої. та

інших,

НІОІЮПрИбулі М. В. На­ Щt, О. О. Картавченио, Ю. М. Ланцов. Теппо привітала при-

зу­

відділенням

· Н:уцина,

Т.

Л.

що

наmкул

члени

друзtв,

дво­

Повниться _"Криниця''

стрілися після тривало! роолуки. Сюди, JJP редак­ ціІ газети сНове життя•. зійшлися на перше пІсля Ліі.тнІх

СПеЦІ8JІІСТИ Майже

За вlк.ном сnливав про­ холо,ІtНи:й, похму,рий осlн· ній день, а в кІмнат1 бу· ло теwю І сонячно від ІІІООмішок

у

ЦіннІ подарувкв вручено представ­

композиЦІї і бу­

від сивої давнини сСJіова о полиу Іго­ ревім• до теми збереження миру на Землі,- сДамв земну кулю дітям!•. «Біль і мужність Чорнобиля• те­ ма компооиції, присвячено! пожежни-

З РЕДАКЦІПНОІ

вступили

бій з грізною силою атома. який ви­ рвався . з-під влади людини і накоїв лиха. Номnозиція ніби застерігає: люди, будьте пильні, бережіть мир

відвідувачІ виставки.

кети

першими

задоволення, насолоду.

, Огляд розпочався з композиції сере.цньоІ школи N9 1. Тут приверта­ ла

котрі

ниця

миру

відкрив заступник голови мlськвикон.

кому

нам,

_,

подарунками.

мот дитячі саднн: сТеремоn за­ воДу торГОВеЛЬНОГО •МашинобудуваННЯ імені XXVI з'ізду КПРС, «Золота

ФОТОРЕПОРТАЖ Любпять квіти броварчанн. Вони вирощують іх .у квартирах, бlпя бу­ дників, на присадибних та шкІльних ділянках, територІях nідnриємств

5, .Ni 7

Ці колентивн теж нагород-

1·04-81.

ІваttІвии

ПОПЕЛЬНЮК.

ІнА~кс 6 128~. Др)"JС оф~~~' ~!:ЯГ J

ЩJ)'Ж>ІІВК~ ~j)І(ущ. Тнр88ІС 14.003 npнмtptflllffill. 3ІІІМОВSІеІfflІІ ,. 4(11.}.

----------------~~-~Вро;::..:~::АА::.~.~д:р:уна::.:РКМ::~~==::~~=~=-~о~~:::.:о:rо:-.~уn::р:~~:::в:на=-~У~с~n=ра::в:в=~~внд~=.-а~вн-и~цrв~-.--п-о-л~іг-ра-ф~Ії~і--кн-яж---ко--во-і-.-~--p-r-1~~~-t------~~----------~------------~ Amleca

МІ:VН8ІРІtі; 2і:Ю:Ю.

ІSиіІІСьна обJJес:ть.

м.

Вро вари,

Іtyn,

киrвська,

J 54.

·

#150 1986  
Advertisement