Page 1

~~~~!!!!!!!ІWІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!І!!ІІ!!В-ІІ!!І!!І!!---І!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!І!!!!І!ІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!І8·8N411ТАfІ ICJX КРАІН,- ЕДНАRТЕСЯІ ~~==:!!!!!!!!!::!!~!!11!1111

ОРГАН & РО ВАРСЬ КО ГО МІ СЬ kOfO ІОМІТІТr ~ОМ М І С Ь КО І І РА R О Н Н О І РА. И АР О А И И Х А Е· П

И.J.СТИ'І HQI ПАРТ 11 УКРА ll:f И, К И 11 С Ь КО І Q 6 Л АС Т І

r

r ТАТ І І

Газета вподвn а 17 квІтн• t937 року

5О РОТ Ь &.А

t50 {7023)

Комітет

І

.

1

ємс.твах

в цих nитан· аловживанни. ·вtлступІв

Визнано

1

доцільним

чинну

трудищих,

перебудувати

PAROH ВИJ\ОНАВ ПЛАН ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ

в

'сусиі.ІІ6СmІ,

колективах

І

трУІдових

сім'ях, на

пі~ищенні дисЦИП\Ліни й важливе заtаJИ.ноцартІйне, орrаиtзованості, продук­ тивності nраці.'

Помітно ..,-:!<Jдькtсть

скоротилась пр81800о.рушеиь,

~ х,уліrанства

ra

Інших зпо­

чннних проявів, іJв'.я.заних з пи1ЩТВОм. ЗмІцнЮється

·ПОJЩДОК у !МlCTi]t 1 НВСе• лених п:у:нктах. Зростає громадська активкІсть трmящих, змІстовн1шнм став Іх дозвілля

.•

:розакt_ку СРСР плануван роту з видlлення.м. з ньоro обоІІгІв • реалІзацІІ JЛ· ІКоrоnьних напоІв. ОцІюсу дІильностІ, а також мате·

Слід

СТН.\fупюванна

чк на увазІ ~е Іх· веч~й час. ІВИХІ.днl й · аяткоаt днL. ЦектрапЬннА Комітет КПРС схвалив ваходи по

пи ппаи дев'яти

станову сПро\

Набпиж.аються

дальшому

розвитку

· рІально-технІчноІ торгІвлІ

та

харчування в роках

мате·

бази

громадського

1986-1990 2000

1 на період до

.

сокомеханlзованих

матизованих

1

авто-

складІв

ємств

206,3

КО(:ТІ

мільйона

.ш~. До кІнця місяця Іх бУ'де продано пон&:Q план бп:изько 10· мlльйо.нІ.в шtтук. Найвраще поп.ра­ цювапн птахtвннки ппем·

за- сБроварсьІ:(Ий•.

продажу

мопока

радrоспи

державі

Цих

ycntxlв

заsдякн

доСягнуто

по.лlпшеиню

сЗоря•. у.тримання ІJРОМадс:ькоІ о хущобн 1 птицІ.

ново ВНІКонади n'ятирічне зав.ц8!НlfІІ гірники шахти

споживачам

МІЛЬЙОНИ

4

тони

.

вtд'Правлено

372

ТИСЯЧІ

палива.

Імені rазети сИзвестИЯ» УспІх забезпечила чІr· виробвичого об'вдна'НИя ка органtзацІя працІ в сДонбас8Н'Т'рацит•. За чо­ лавах. ти,ри роки І. вІсім м1сsщ1В {РАТАУ) . .

хар·

чування. НамІчено також :щходн ао аІІІцнению ма­

та пюваноІ nродукцІІ 1 ІСУ ль- терІапьно-технІІJИоІ

холодильникІв. на розшнреннІ мережі сучасних ун~версамtв. унІвермагів 1 спецІапіаованих магази·

до

вершеини ПJJaHy

Ворошuоаrрад; Достро­

rpoмaдCW(oro

приготування УжІ. пtдвищенн1 як<х:тl вироб-

Хороших резу.nьтатІв до.могпнся 1 колективи .птахофабрик району, які. 17 .вересня рапqртувапи п;ро вимнання ;цев'ятим1· сячного плану .no nрода·

Іде вадп.павове вуrі.п.п•

середити

увагу_ дженпl ІндустрІальних ме-

nna-

виконання

с:Щерд~кІМІ•. Ім. д<ЖtУЧаєза.

аоспугамв П1дпРи­

основну

ц1.

nпемптахозааод сРудия•.· птахозаво.цу сРудня•. Ни· ОJЩена сЗНак Пошани• ІвськоІ mахофабрнни. PautrOCn Ім. Юрова. 1 мeмrrraxopeпiЩ,Zty к т о р а

це.црапьних.

рщсу•. Передбачається ао- нtв, на широкому варова· ІJНнку

заходи по на створеннІ великих ви- тоД1в

n'я-

ну внеспи ордена Жовтне· воІ Рево.1ЦОЦІІ . радгосп сПпос.к'Івський•. pawocnи сАванnм•. сБобрицькнй•; сРусанtвськнй.

ПРО РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОІ &АЗІ . ЦК КПРС і Рада М1н1· , стрів СРСР прийняли По­

належить.

НаАбііJJЬфиіі вкпа.д у до- жу де.рокавІ яєЦь в кІль•

строкове.

(ТАРС).

\ТОРГІ~Л,І··І ГРОМ4дСЬКОГQ ХА'РЧУВЛННЯ

,року

тирlчки по про.дажу дер. ·жasl молока. Ного реЗ:ЛІ.· зовако 65900 тонн. До к1нцІІ вересня rосподарства J)айону n;род.адуть державl ще 3,5 тисячІ тонн.

НеобхІ;дно здійсцити ц,вх nовинно активtзуеати реСп~іианеьких. .крайоРазом з mм ЦК КПРС вважає, що боротьба за додаткові заходи по. апо· ,роботу по дальШому роз- вих 1 обласних rазетах.· tверезtсть знаходиться на рядкуванню продажу вин· витку мереж! наркопоrlч· початку сво.rо шляху. во- но-горІлчаних вн;роб1в, f:ІИХ диспансерІ.в, вtддІ•

«Заворнцькнй•.

«Лlт·кlвський•

м~сяцШІ .держав1 .в нин'lщньому ро·

ваверша.rrьноrо:

колективи. JІІК»Іада.Кі ор-

на міс· пІ.коJІано

JіИй•.

.

сГоrо..лІвс::ь-

ця paнtwe строку викона- ництву І ПtРодажу молока

на Сім я, с:епо. сепище І МtнІс:терство охорони rан~І. ІСОИС~Іf РадяН• мІсто. Все це дасть змогу :цоров'ІІ СРСР оntльно з ський rромадя~;~ии. . · докорІнно змінити CTIUtO• радянськими 1 rocnoдapВИ·КЛІ'Q ПОСТВ'НОВИ опуб­ ськими органами

району,

rJДну зу-

Радгосnам

сті11ч XXVII з'Ізд.v КПРС ще багато попращова.тн, та XXVII з'Ізду Компар. щоб лІквlдувати ~опуще­ 'І'П У.краІц.~ на пlвмLся· не вІдставання по вироб­

Треба вести справу так. ними вирІШено провадити Yf1Je8Heнk1'Ь, Що 8 цю бо­ пlдJqресJПОЄТЬОЯ в nоста- без у,рахування обся:r18 ротьбу ще -рТиви1111е ноВ'!., щоб за тверезий ~о· продащу алкоrопьноІ про- аключа~ ІІС1 труд~І.

.вище в цІпому по ~ІнL

ц. р: сІль·

змаrаючись за

~агальнадерж~не завдав; прац;tвнинів n~п.рнємств І :,ос:~::~ксь~=нс:. н~. 1 воно &JUВИШЮ роз· організацІй торrІмl. r~ · оваиоrо в яоуватися тве.рдо й не· мадського харчування. а .ионобоІІІ&~: спрАМnu•"'"""М 1 •·~·на ро • ....,., з ........ -~ у хильно . · також орган 1• управп........,. алиоrопІ3мом І 8ИСЛОВНВ с:І.б жи;rтя боролися кож. дуuсЦІІ.

вересня

сІІ/Кl· трудівники

режим ро.

м роодрlбноrо товарообо- .вииористання. у

рІальне

.

МОЛОКА І ЯЄЦЬ

15

ослаблення зусиль не бу· ~l:й:снювати починаючи з боти мубних усrанов І споруд. гово· дей. Заходи, . ·сnрЯІМоваиі де. що здИЮнюв8fІа робо- 1986 року в· планах еко- ОJJQртивк~х І соцtа)\Ь.н~ pmw:11 в документі, маю­ на боротьбу з . nияцтвом l та проводиться в lнтере- н.о.~ічного

сах кожноІ ""·"'"НСЬКоІ .,........ лющинв 1 сусяІіJІЬства 8 ціпому · Утвердження тверезостІ як норми нaworo жнтти надзвичайно

·

ранІше строку

1111;wгримку радянських то­

алкоголізмом, позитивно ІЮЗQ;:ІЧаЮТ.ЬСЯ На ОЗДоро&• ленні м~ральноrо ,клімату

пІвмІсяця

в органtзацtях.­

ПІ.двищу;ваtи ефе!ffИІІРІіСТЬ · Іх дtипьностJ, .серйоз.но нови ЦК КПРС сПро за­ полІnшувати црофlnакти~ходfІ щодо подQпания nи· я.Цтва й аJІКоrqпІвму•~ · У на повинна безперервно 1 безумоаному додержанню ну роботу 1 антиап.коголь· щ>рядку ну пРQПаганду. nрийнятій в цьОму питан· поспЩовно наросtати. Не· встановленого BenИJІ!f У'ВаІ'У • поста­ ні nостанові вt.значаєть­ обх!Ідно всюди . пост8jВИ'Ти торгівлі ни·ми, створенню щоб ЛЮДИ обстановки, яка 'ВИК.ЩОЧа- НОВІ придІлено орrан1за• ся, що взя.тий па,ртією сцраву т8к, вtдпокурс на викорJнеиия пи· бачили. 1 глибоко ус:JЦЦом- ла б спеку ляцtю та ІншІ цІ І · повноцінного яцтва й алкоrоп:lз-му ді· пюватr, що нІяких став повне схвалення 1 иях

з коп.

На

пень. кабІнетІв на ntдnpи- ~

СПІІЬНА СПРАВА

НПРС розгЛянув питаши1 ПJЮ Хід ВИКОНанНЯ ltocTa·.

* Ціва

20 аере.снR 1985 року

ТВЕРЕ 31 СТь:...

Цент,ральний

* П'ятницн~

бази

тури обспуrовування. на копrоспиоІ торгівлі 1 вве­ більш повному аабезпечен- денню в д110 копгоспних нІ. населення аа. МІсцем ринків та ринкових · пароботи. навчання 1 вІдпq- вІ.пьАонtа.

У поnьотІ· <<Союз Т-14>~ '

17 аереСІІІІ 1985 року ~,;::ево косІІіЧІІІІЙ ко­

рабеа сСоІ03 Т-14•, пІnмов

РОЗІUИРЕИПЯ ПЛАТНИХ ПО~ЛУГ Рада МінІстрІв СРСР прийняла Постанову ·сПро заходи по розширенню платних nослуг ifaceneнню, що надаються nlдnpи-

таин! роки поряд з пІдпривмстВами сфери обспуrовування надаютЬ платнІ nослуги населению пІДnривмства й органІзаціІ

ємствами І орrан1зацІями. промисповостl,

Діяльністю. Це .сnрияє створенню додаткових зручностей для труJІІІщнх. МінІстерствам 1 вІдом· ствам СРСР ..встановпеио

буД1мtицт- на

для яких надання цих по· ва, транспорту

1986-1990

.PIDIP8 Во.подвм&рОІІJІ'Іа, бортівжевера ДвІчі fepOJІ Paдoeuoro

Рцам МІністрів (:Оюзних республік дорУчено вета· новити такІ з,аадання ··мі­ нІстерствам І вІдомствам союзних pecnyбnlк. внхо·

]»ки зав· дячн

необхtдностІ

3

rpt'JIC8 reoprill

слуг не є основною дІ- галузей народноrо rоспо- них послуr н~епенню. що ·не менш ян на яльнІстю•. У ПоаановІ да рства, дпІІ иких иаааиия Іх надаJОТь аааначеві пІД· тІ•вІДзначається, що в ос- ,цих поспу.r не в основною привмства й орrан1зац1І.

· ·

СоІ03у .ІІЬОТ'ЬІКа-коdіевавта СРСР Михайлов~ І космоиавта-доепІдвн· ·

ІСа пІдпотсовввка

Вотсова

Проrр1111а по-оту передба'Іає етвкув8ІІІІJІ кораб· · . cCOJOa Т-14• а орбІтІLІІЬІІВМ комплекеом cCa.IIIO'f·7•-'-cCol03 Т-13•. І(qеиовавтв Ваеютів f)Іе'ІКо

JІІІ

Іх

І Волков мatcm. в.в:ковати ва борту комшіекеу ва­

40 .процен·

)'ІСОІО·те:пd'ІІd доеаІджеІІІІJІ й експернмеІІ'J'ІІ Cldm.вo а товарІІІЬаМИ ДжавІбековим І Савlвп, JDd цра· ЦІОІО'Q. ва вавкме»аемв~й. орбІті а 8 чepВJJR 1885

·

(ТАРС).

.

року.

В~аІ еветеми корабля сСоюа Т-14• фувкціову­

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ЛКСМУ дань

райвиконкому

бувся

lV-й nленум мІськ-

вІд- жектора•.

Членом бюро

ІО'fІо ворма.ово;' Самопочутти

І'ре._. І Цо.пкова до6ре.

вро· му ІЮМсомопу мекУм об- трииотажу Є. рав

І другим

Інженера-конструК'То• воду пластмас ком- 1')'11. радrоспу-асомбtнату

ра деревообJ>обноrо

О.

Дерваu вав головою

учнІвського питання сПро роботу мІ· заводу

на навчання у Вищу пар- nрофкому ПТУ-4.

порощковоІ

nостанови

ЦК м'u та ІншІ.

обрано

комІтету ЛКСМУ цій

cCUIO'I'-7• -

К.

К. Вору-

ла участ•

Вого ж

затверджено на· конструкцtй.

'J~ЬІІИКРМ .м&сьІЮrо штt<SJ"

ЧлОJІ~М бJор()

комІтетів ЛКСМУ фабри-

мtо•кмо· ми

qp~~tпьoro

Звtr

npo

,

дИ'r~1WО М1 оу~, o~JIIO•tнe..

21

rодв­

І Опекеавдр Волков перейшпв в· првмІщеввя етав­ цІІ. На JЦWСО.поаеІІВІй орбіті ва борту науково-до-.. u1,цвоrо ко1111.11екеу працюють п'ять радявс::ьюа кос­ мовапІа; У аd.ІІьвому польотІ, розраховавому ва ІІеЬІ ~~. передбачавтьса проведеввя reoфlaii'DIIIX, о

ІСТDОФІавuвх І медичввх досЛ1джеІЦt, тe:пd'IJUIJ: 1

.

ВЦІІ08Ідво до аап.uвовавоІ проrрамн дальшІ pO-

.. етавцІІ аро..ОВJtСаТЬ Во.подимир. Baerortи. Віаор СQІІІц 1 О.пекеав.цр Волков, а ВопоАІDUІр

IoD

обиому

r...ao.

сСо103 Т-13•, пШотовавим Вмодими­

~J:Їіо.поrі'ІІІП екевер~евтІв.

завІдуюча аа-

роботу n.rreнy·

етвкр8ІІІUІ кQСМІчвоrо

орбітальвим ко)ІІІnексом

8Іра rермеп'ІВОСтl е'l'ВКувапьиоrо вузла о

· В роботІ. пленуму ВЗR·

другим секретарем мІ.сь· мІтету комсомолу цводу · В обговоренні доповІді ran.wtнм віДДІлом кого комІтету комсомолу. алюмІнІєвих будІвельних взяли участь сеиретарІ комсомолу К.

·

Іd 24 UІШІІІІІІ Вмодвмвр Ваеютів, reoprtй Гре'ІКо

затверджено перший секретар мІськко· Л .Ц. ФрсNІСІІІ.

:ВОрушuІва, В. Хироrо. який до фоОrо му комсомолу який до цього nрацював nрацював секретарем ко- IIIIUdll..

а

ром ДасавІбековвм і Віктором Савlввх. ПІсля пере-

о

об пасного ко · м1· лlnwенніІ КПРС сПроnартійного да.пі.ше поЗ об говореного питання ке· комсомолу ЩІЄНум рІвиицтва комсомолом і прийнито в~nовІДне pl·

посаді

ад1йсвево

хораби сСоюа Т-14•

нив вJд обов'язків першо- вивів його зі складу бюро ntдвищенЮІ його ропІ. в шення. ro секретаря мІськкому І звільнив вІД 'обов'язків комунІстичному вихованнІ На nленумІ анстуnив 3 ~еомсомоnу. завІдуючого віДДІлом ком- молодІ•. З доповіДДю 3 промов~ю nepuutA се~ересомопьськнх органІзацій 1І Першим секретарем мі- міськкому комсомолу. На цьоrо пнтаІJИя виступив тар Jdськкому · ~ap-t ськоrо

(ТАРС).

J8 ІІЄрееВJІ 1985 року О 18 ГОдвн1.15 DІШВВ МО· асове~окоrо 'Іаеу

мета­

вивів його зl ·складу бюро в ·аnарат

мІс~кному ЛКСМУ і звlль- тету

ВаеютІва,

Стикуваt~НЯ о ма орбІтІ

. ськному комсомолу по До- пургіІ Імені 60-Річчя Ра· переходом бору 1 розстаноВцІ. кадрІв дянськоІ УкраІни В. Т•

тlйну школу при ЦК Ком· у зв'язку 3 партІІ Укр~ни пленум в. Абрамева на ,роботу У світлІ

товарІІІІdІІ

·

8o:ps... за· - Ю. Вер-

кому ЛКСМУ. На" ньому секретарем мІсьнкому СИнату О. ТОІІРІJІСL. сТеnпкчниА• М. ВаІ'­ розгпянуто ·органlзацІйнl комсомолу обрамо П. л... lV-й nленум Іdсьикому рІІ. заступник rолови ра­ nитання. У зв'.вз'КІ з на. Ц який до цього прац!О-' ЛКСМУ також розглянув ди .-оподих спеЦІаЛ1аІв

nравленням

Олександра О.пексац­

ровпL

та Інших. даиия по реалtзацІt плат~ абІпьwения за п' яtирlччя

Позавчора у 'залІ засІ- сКомсомольськооо

еІdпаисем. у емаді

коІНВДІІра кораби пІдпопкоВІІІQСа ·ваеJОТІва Вмо·

.

дwаІdбеко•

Т-Іа•

t• reoprlй І"речко ~· кораб.пІ сСоюа ~ма. ·

...~. ••

(ТА~С) •.


2

*

стор.

вересня

20

року

1985

«НОВЕ

ЖИТТЯ•

НОМСОМОЛЬСЬНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

ПІДКРІПІТИ СЛОВА ДІЛОМ

імперії,

звершеннями

у

праці,

трудиться

вад

вим стимулом ~для юнаків 11 дівчат у цій спра. ві є розмова на ~ловввх зборах року, ака в більшості випадКів вtдзиача~ться глибиною, критичним підходом до здобутого; праrиеВІUІМ не .лише заглянути у .завтра, але й визиачвтн, як дослrтн ооставлеиоt мети. Про те, як про­ йшпн пepmt тури звітво-виборних зборів у ВИ· зових комсомольських лавках, про ту атмо­ сферу, що панує ва·них, нашому кореспонден­

що

СRажу МІСЬККОМ

секретар міськкому

nередусІм.

цій

ШеІО<О) дали

(секретар

П.

Терє-

СЛОВО завер­

ДО nроведення зВ1тіІв і ви- шити .n'wrnptчкy до бор.tв ІПІ!дійш<>'В з усІєю 'Вh!ІJЮвlдаJL&НІ.сrю. Ми про.

7

ли­

стопада нИ1Нішн.ього ро:ку . І таких прикл.адІів можна

вели семІінар се.кретарlв на:звати баг.ато. Своє сло­ nервнннНІХ ком<ХJ'Мольсь- : во, с:воІ .плани молоді тру­ ких організац'І:й із викори- дtвннки rrі.д;КріІплюють дІ.­ сrrан.ням

дІJЮВих

також ЗОІНаль:ні

грУІfіКОІМ'СОргіІв рі'в

ЛНСМУ.

а

ламИІ.

А

секрета-

. -

Крім

:над·али

того,

.

заmорука

І .-ее ж не обійшло­

орrЗІНізацlй ся, очевидно, пра-

Jdв.

у

без недолІ­

чому вови

цmникн апарату 1\rtcьleRo- ють? му побували на м.Ісцях .

ІАе

-

це

се:мінари нових звершень.

1

цехоsнх

Ігор,

Недо.лlки

поляга-

'

були.

.комІтетам перш за все. орrан:ізацl;й­

ЛКСМУ необхідну мето- ноrо характеру . У рад­ д~ і nрактиЧ1Іу допо- гос.пt сГоголІ.ОСЬІКНЙ• і на мооу.

Задовго до

nочатку

звіrів

1

виборLв

ми за-

Гоголівській

стрічкоткаць­

кІІЙ фабрИЦі через низ-ьку

твердили ре3Щ)В виборних КОМСОМОJІЬСЬЮІХ Кадрів, діЛові 1 орrЗІНізаторськl! 'ЯJКОСТl активу обговорили

явку .комсомоЛЬЦіВ збори ДQВеJІОСЯ .перенести. На шкноремОІНТНому заводі в шиноремонтному цеху

J:з се~ретарями Н'lЗацLй.

розмова Хіба ЩО

nарторга-

«ВіІ!\!ЗНачалася• ПЗІСИІВНіСТЮ ю.на-

1 nершІ ж ту-ри ЗВ1ІІ'lв 1 •Ків і -ча.т. Те

руть·участь

І

ж саме

даремно.

Цілий

;ряд

тридцять

та І!Цейно- nовіДь

України

ч-и

полі'ТИі'ШІ:ому рІвН.1 щю- секретаря цеховоУ органі­ йшли головні збори року зЩІІ ЛІ-ЮМУ нагадувала в грушu ~ цехових комоо- самозвіт. У такому вилад­

мольських

орrанІЗацtя.х ку, звичайно,

далеко бу­

дОКу. завадІВ свJ:т,;ютех- ло до .с.nравд;І. · ·Г ли.боо<ого і ІНічноrо. nорошковоХ мета- іfіІРНІН'ЦШЮВОrо аналі'ЗУ ста-

. лургlІ !імені 60-рlччя Ра- ну оправ. дянськоІ

У:RраDІи. алюмl- ооцlнки

до

критично І .

ді>ЯЛ:ЬІНОС'І11

кожно­

нієвнх .буЩ'івеЛЬННХ ІЮИ· РО КОМСОМОJ)ЬЦЯ. А ЯКИМ •С'Ц)уJЩій, ра.дrосnу..камбі· СТ~ЛОІМ ДО ,ЮЇ МОГЛИ вату

«ТепJІіИЧИ:И'Й•.

рад- бути

рішеНІНя,

пункти

«Плоск:І.ВС.Ький•. яких роои:ючнна;mся lG за­ ЗвіТ'Нl доповіді :ватаж.кlв. rальноrо «зобов'язати•.

roony

вистуnи ко:мсомольцlв на «вважати• без конщретних цих зборах прон:ИЗувала ВИІКо.навцlв і строків реа­

з

ви для

rюодинокі вИІПадки

внсокоnродуктив- форма1LЬ'ного

ної po6<ml у наостуmd!й .

РЗІЦує

нас і

ударну вахту

~ КПРС

п'ятирічці вважаємо подією.

ііlдходу ми

н~~чайною

міста

гІІІ'аузн

переселятись з

ко­

М'ітеті:в ЛКСМУ діям nо­ руШНиКІів дисципліни бу­ де дано nринципову оці.н­ ку і nри.тягнуто до вІдrrо­ відальності. Це робиться з тим . щоб nодібні уnу­

мlста 1 району ра.портува- щення не nовторити в ході .пи !ІЖе цро завершенм nроведення звітів і вибо­

осоонстих n'ятирічних рів у nервинних організа­ заtВДань. З ооЖни:м днем Ціях . Як і в низових лан­ ряди ударн:икіІв п'ятиріч- ках. ці збори повинні ста­ ки зростають.

Комсомоль-

ти визначенням кола nро­

Ці Rоокної rpym~ і кожноУ блем. які молодь вирішуцехової opra ні з а Ці І ватиме у майбутньому. ЛКСМУ nриймають пі:двИ· Підсумовуючи перші щені

ообов'SІОаіН!Ня

честь з'ЮдУ.

на

ч011tри

Вони вбача- зати

тури,

з

моЖіНа

уnевненістю

ска­

що

ють нині свій обов'язок у :nочаток зроблено не~ога­

тому.

щоб .

знайти

KO.f!- ний . . Розмова

І<рет.ну точ:ку докладання зусиль. Для ч л е н і в ВЛКСМ дlЛЬницl: no скла-

данню КОЗЛОВИХ

. КрСІІНіВ ре-

ІНа зборах

груп , цехових і nервинних комсомольських організа­ Цій стала новим стиму­

MO\I!OtAl у ЗДіЙ· мон'nfо-механlчного заво- сненні завдань , nоставле­ JІУ це випуск до · дня вІід- них nар'І1ією, ООн а сприя·

ЛО!М 1Z1.JLЯ

криТ'М з'Ізду ОАНОГО над- тиме ·nланового крааJа. А члени С•ПіЛКИ З mструментально· го цеху заводУ алюм.tиіє­ вих буді.велЬJІих ковструк·

Червоноармійське ·

району

почали Одеської областІ.

Балкансь-

ва терн-

На знІмках: ліворуч-

і йшовшв на заслужений У цьому вс ляку допомо- вІдпочинок, продо~ догу. Потометвені землеро- помагати колrоспу. щор(). би,

дарі

тварввнвкв,

вввогра.

гагаузи осіДали в ку з свого домашнього гос-

-

основиому в

Молдавії 1 подарства . здає

на Украївl.

державі

90 кг бринзи, 35 кr вовни, 1,5 то ввв винограду; живучи · праворуч голова кол-

Століттями

пліч-о-пліч з украУвцямн, молдаванами, зв'язанІ з ними духоввим родством, спільними !втересамв, ra-

rоспу ІменІ Калlвіна П . І. СатІров з передовими до­ ярками (злІва направо): Людмилою Корчмар, Ган- _:;;.odl[llill~>-'

а:скраву

Вошковою і Гавною Гага­

гаузи

зберігають

свою ною

самобутн!сть,

культуру, мову. Нова сто- уз.

рівка · в

древній

вароду

Учасник

Марією

Вепнкоі Віт­

історії чвзияної війни, Панас Іва­

почалася з вета-

новлевням

Дейчевою,

иович СатІров очолив кол-

Радянської госп у далекому

1949

nLдвищеНіНЮ бойови­

тості комсомольських лав.

Інтерв'ю . вів

В. Н.Є5~АТ.

_, .. ,_ ,

ро­

влади. У минулому •ПОГО- ці. За цей час колrосп ловио неписьменні, соці- перетворився в передове ально безпрааиІ, як і 1иmІ багатогалузеве господарст-

малі

,народи

еШановна реда'!ЩієІ ся'

у

раз.и

!JІвертала.

жи.тлово-ексn.луата­

ційну контору

·

.N2 2

з nро-

хаmЯІМ замо·вити слюсаря.

виконавська

рJ:вІНі

ко.ли

з

вул. Красовського•.

.дисци.n.ліна.

(ФотохроніКа РАТА}').

пиеуватн саме ва той час,

буsали майже всі мешнан- новувати сооІ обов'язки? цІ. які з:верталися у ЖЕК· А. КУЛИК, N2 2. Видно. у цій органі- жителька буднику .М 4

заЦії на ни·зь1юму

,

Маб~, заsвку треба •.·за­

Не дочекались!

ГОСТРИ А СИГНАЛ Чотири

Фото В. Репіка, І. Павлевка.

Російської во з щорічним доходом у

зручно

мешканцю,

с.люсарів

суворо

тувати: виконано їі 'ІВ вІ? Як виконано? ., . Редакція

чекає

кретної відповідІ

,.альвика

ВІД РЕДАКЦІІ:

а

запи­

кон-

від ва­

ЖЕК .М

2 . ва

а її керІ'внИІКи на скарги Це не перший випадок, цей конкретний · випадок. мешканців не звертають коли до ·редакції зверта­ Нас цікавить і re, яке по­ Я чекала. каранвя поніс ввнвнй у

Чотири рази мені обіцяли, що вія

буде.

але так і не

Тому

дочекалася .

змушена

·реда:RЦLІО і

турбувати

nросити доІЛ'О­

моги .

ува·ги ,

не

реагують на ються жителІ нamor:o міс­

них. Коли ж у ЖЕКу на- та і розповідають, з· яки-

.

решті . до наших турбот nоІВернуться облнччя:м і

по- добросовісно

У n~ібній ситуації

nочну'Гь • ви-

тому, що \ВЧасно не було

ІВврІцJено таке просте пи­ взагал!, п по­ диться викликати єлюса­ тавня. І рів . Чи в~ пора у цьому ставлена робота 1 колек­ питанні навести поряАок? тиві. ми

труднощами

їм

дово-

ПРОФСПІЛНОВЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ, . ДОСВІД З

Дисципліні-

8

nрофілактич.ною ме-

тою Широ!КО застосавуюІfЬся о<Х>бИІСті бесіди на юрндИ'Ч'Ні теми nредставникШ адмЬністрацlї. парт.

Про це ішла мо-

району 'МіСЦЯХ на засіданнях

ІП'раrnе . ознаменувати ІНоІВ'ИіМН з.добуткам·и. Та:к. 9 молодих членLв колективу ЛL'І1кlвськоІ швейної фабрики.. 10 комсомольськомоло~іжних колективів

·

торІю нашоІ краІнн. Ро- ветеран колгоспу "'ІменІ сійський уряд оодавав їм Калівlва О. П . Гагауз, ви-

бюро, nрофкому і комсо-

те, що ва на семІІНарі с.щрет(!.рlв

і

нинІ у промисловосТІ.

насильної аси- Болградського·

кого· півострова

мОІІLЬСькоІ

щоденну

трудових декад• спілкова міськкому ЛКСМУ. А на молодь

учевt, ліка­

військовослужбовці,

з села

ярма, вІд

cXXVII з'ІЗ· nерВИН'НИХ НОІМСОМОЛЬСЬ· 27 ударних :ких організацій, nленумі

-

в

денвих районах республіСвою фоторозповІдь ки. Ще у XVIII століттІ, про гагаузів фотокорес­ рЯтуючись від турецького пондеитн РАТАУ ведуть

npo необхІДНість лlзаІJііІ того чи Іншого за­ лоамен.ня внещу юнаків ходУ?

і д\вІ<!ат у викона:mня завТаких зборІВ. nовто­ дань п'ятирічки .нинІШНьоІ рюю, було небагато . Але

.

ПІ-сля вихо.дУ :в світ nарті'Йних та урядових nо­ станОІВ,

сnртюв.аннх

п<>~дальше

:rміЦнення

робничої ЦИ'ПJІlни

і

трудОВО:ї

дис­

в ·колективах.

корІінення

пеяцт:ва

на

ви­

та

ви­

ал­

ІІюrолізму,

ДИСЦИІПЛLна

ІМОІСТОЗ8ГОНІ

.N2 112

В

ЗНаЧ ·

но n.окращилась.

Як і .на всіх ·пЩприєм­ сwа.х міста й країни , зміст нових .документів тут ЖЄ ДОВОДНІВСЯ ДО ВіД9-

ма усіх лективу .

працівни·кІів ко­ Було nрове,:~;ено

:заrз.льнl. партійні та ком ­ сомольські збори з питань зміu;нення трудової 1 вирОбюrчої

дисципліни.

ВО!д'Я'ГЬСіЯ в

на кожний виnадок неди.сЦ_ИПJЛіНО'ВаfІОСТі. дисциnлі·

На зборах роду

часно

і

ч!rno

нолективІ Ін-

nериментального

заводу

обстановку в ко.лекти:ві й

бесіІАУ . з секретарЯІМи це­ хових nа,ртійних організа­ цій.

став

nроrв'(ЩИТЬСЯ

ПозИТИ'.БНо

rre.

що

вnли:ває

nрофком

приділяти

на

Сьо~ні

більше

уваги

nо­

nередnлата на

всіх

ді­

ше-сти за ві;дпОІВідний рішній nepiQД . У той

жувачами є В. · Царенко, К. Жабинець та Л . Шу-

то­ же

·nорушники

лектив мосrозагону збу:дУ­ ~ав сучасний волейболь­ ний майдСІ'Н'ІІW< із регупо · ловим

ди

nокриттям,

ЦрОВОДЯТр

Постійними ми

та

де

лю­

ДООВІЛЛІЯ.

організатора­

учаснИІКами

трену-

кара- ва:нь на майІЦ.анчИІку є. зо­

nоложень .про тру:цов1 ко · юстрацІї.

ЛЄ'КТИ'&И . . Шдхlд до не· дооцІИІ~Інооаних, звичайремувати но, суто іиднвідуа.льний. с.воє­

.

nередплат­

формува~ння про дотри- то.рГО'В·е.льноrо машинобу­ мання НО'J)М тру~дової та дування імені XXV' з'їз­ виробничої дооЦИІІJlіни . ду НПРС було nро:ведооо

було вирі­ Ю'ІJЬСЯ на основі за:кооі'В 1~ К'рема. прещстаВІІи-ки адмі­

порушниками,

. · . ~ЗІп· ередо~ні

nорушни- 1ноІ кам.nаніІ на газети та

,

Усі

найрLщучі­ З уСЯ1«>ГО

1

ЛІЯНІКах заводУ. · На nі.д­ приєме'!'Ві уже оформлено· 4 ТИіСЯЧІ 61 !ПрИ..І\1l·рник

ро'І'Ьби з аJtКогол.І,:зомом 1 нl фа.кти nоRриван.ня і ПИ.ЯЦ'І'ВО.VІ, організовано ЗЗJМОВRуІВаІfНЯ НЄДИ<:ЦИ.ПЛі· р~д виступів лекrорів то­ нов·аності .

шено nовести шу боротьбу

буд& бІЛЬШ&

ліІШІен>ню nQбутових ум~ .нарну праюику в мосто ­ робіnІИІКЬв, інженерно­ загонl. можна ОШ\зати, що техвіЧІНих праці.ВнИ1(іВ та проведена робота вИ1(лика­ мужбо!Щlв , с.и.стематично ла nевні позитивні зру­ вивчає їх за~ити 1 nоба­ шенН'я. Тан . nро-тягом жання. вос.ьми м1сяціJJ нинішньо­ Зокрема. велася робота го рону зафLксовано деорганізаціІ ві.льноrо в'ятна•;:щя'І'Ь nорушень дис . по силами ко­ uщ1лlни nроти двадцяти часу . Свої·ми

час на будівельних · дІль­ бо­ Н'И'ЦЯХ nовністю ви·корІне­

еариства <<Знанн·я•.

nврвдппатнИКІВ ·

ками . · СИІСтематично IJI?O- журнали У nартбюро е·кс­

увагу Ан<tлізуючн

організаціІ • з І

nатенцlалЬ'Ними

ІДЕ ЛЕРЕДПЛАТА 1

.

В. ВЛАСЕНКО, голова профкому мостозагону .М 112.

газет та журналtв.

Особливо

ЖІВаоо nрохо­

.!!ИТЬ ця кампаніtя у цехах : механосІКладальному,

гоІВельного та

Іноетру:ментально.му,

ляк .

тор­

<>9ладна.н~m

громадсь'КИ'МИ

де

розп.овсюд­

.

Але партбюро не задо­ ~о·льняється

.

· ~\

·

інженери. Значна частина чисельністю гагаузької молодІ працює

думка

~ ~ ст.оорен;н:я хорошоІ осно- навlть

млин. На

села колгосп

так рі, художники, композито­

невеликого народу гагаузів, ЯКі живуть в пів-

nрикладів

rрушюмсорrа

тисяч .

співвідноситься иаселенвя ри,

ЧіІГко. на .налеЖІному ор- можна навести. IIOOJIH до-­

ганІGаІЦійнаму

практично

П'ЯТДЕСЯТ мільйонів Є серед них

виборів у низови.х ланках стосується і заводу nласт­ ·rюка:залн. що наші зусил- мас ..

ля не .nрооа.ли

благоустрій

усіх сферах життя країни.

міляцtї,

КОМСОМОJІУ

працю-

господарством, -гагаузи бе­

пла·

вів . І зобов'язань, веде пошук шляхів підви­ щеННЯ івтенсвфlкацlї виробництва. Важли­

тові рОзповІдає перший ЛКСМУ К ·Воруmішін.

карбованців. ця, вальцьовий

колгоспі

тивностІ. Крім традицій- селі своя пекарня, олійки- Бахчеджі. ного заняття сІльським

багато·

виконанням

у

і сучасну лІтературу І JІІИ· торговельний комплекс, ro ансамблю танцю •Ка­ стецтвО, надзвичайно роз- кролеферму, птахофабрв- динжа>>. Яскраве . мозаіч­ ширились горизонти Іх ку, консервний цех, хол о- не панно виконано сіц­ соціально-екоиомічної ак- днльвик на 540 тони, у ським художником в г

тнеячний . загін .комсомольців міста · 1 району наполегливо

єдинt ·и_

мли.

7-8 ' Tem!p

u

свою писемність, роз- тавнt роки збудовано Па- етнографІчну сценку бі.ІІ' винувши 1 збагативши лац культури, тицову • джерела виконують учас­ на її осиові фольклорну школу на 1000 місць, вики гагаузького народио-

ських організаціях Броварщвви. Сповневий рішимосТІ зустріти форум комувісТів Країни

новими

стали

спІвдружиосТі

соціалістичних націй 1 ва- ють понад 5О спеціалістів щороку В'ІІдІляє 800 тв­ родностей. Вони здобули з вищою освітою . За ос- сяч карбованців; внизу~.

. Підготовка д0 ХХVП .з'ї~ду КПРС н81Ща­

Рад

гагаузи

рівними у

дає особJІНВий вІдбиток .на проведенвя цього· рІЧВОЇ ЗВіТНО·ВИбОрИОЇ кампанії у КОМСОМОЛЬ·

.

сіМ'ї-

у

-· досягнутим,

НОГО ЧJІЄfІИ аКТІmНО ВедУТЬ

роз ' ЯJС.нювальну роботу у ІКОЛЄКТШ!і З ТИ•М, Щоб се­ ред торгмашtвцlв було бі..тrьше nередnлатнИІКів <<Прав.дЬІ,. , «КИ'ЇВСіЬКОІ nравди,., <<Нового нщття» .

В. ЛQХОВ.


, «НОВЕ ЖИТТЯ•

20 вересня 1985 року

*.

~ стор.

ТВАР·ИННИЦТВО-УААРНИ·й Ф.РОНТ!

r

• =======::::::;::===Підсумки роботи працівників ферм .за

у серnні

на

центнерів; м'яса

центнери при завданні

· центнерів при заіданні

15 415

ООО

91

14 ООО

кормоцех тут з найважливіших ·з_ тим, що завдань · nрацівників не nрацює ІКільна роніІВ, ТІВ.а.ринни.цьноІ галузі сьо­ тому ніхто nаЛІЬЦем об па­

піщготовку nримІщень

1

повн:істю

.перевести

мадське

лець н·е вдарив, щоб зрtу­

заве.ршwrи

фермських до 1 жовТІНя

стадо

на

гро­

зимооо­

wити

цю

оправу

стійловий пер.іод утриман­

утр~ання

НІЯ.

тва;рннництва

З

урахуванням

суво-

з .мер.т­

воІ точ.нн.

Перехі:дний лtтнього до

період JJiд ЗИІМового

громадського

має чимало

гоооодарств :повинні дбати

п.ро створення

нмежних

умоо праці 1 побуту тва­ ;ринни}ііІв.. Особливу увагу необхідно звернути на хі!д соціалістичного змаrанм, ефективно винарJІІСтовува­ ти заходи мораJІіЬного 1 матеріальноrо

вання

С'ТИМУ лю­

11ВЗ.ринників.

Цро-

. ркх умов минулої зиміІвлі - - - - . , . . . . . - - ; . . _ - - - - - - - - - - - - . ОС·обливу увЗ!Гу слід зверJІуТи

рей, щоб

на

утеnлення

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

д;ве­

вікон, водопроводів, ·до мІяЬмуму звести:

ВІГрати теnла.

Особливої

уааrи потребує також ре­

м/І.ЙданчиніІВ ці кормів

nlдгото.в­

no

до згодовуван­

ня. В установлені строни no'l1J)iбнo відремонтувати

сИІСТеми

ТНЛ!ЯЦією, 1Нwнм устат.ну-. ,різІНа зм'іяа кормів, ~lнро­

вання.м. клімату, що негативно Виходячи з цих вимог, mливає на nродукткІВність вже

сьогодні

·пІjдlІЙШли др

можна

сна-

худоби.

Щоб не допусти­

всеозброєнні ти зниження надоїв, tв ра­ вtдповJдаль-

JЮГО екзамену, \ІtЛЯ тварин:ниніІв

худоби, в

«Пухlвсьний•. Цього, ІНО nотрібно дот,римувати.­

однак,

не

можна

сказати

оя

гоІ.':\~в.тіl тварин, не .др­

про радrосnн «Гоголівсь- ІІtус.нати nеребою з норма­ ний•. імені Мічуріна, іме- ми, винористовувати для ні До.кучаєва. В двох ос- виnасання · хуrдоби при­

та:нНJіх, ·ІЦІ>ім то.го, що не ф~р-мСЬІНі nоля. пІІдготували налеяGІнм чи­

ном

ферми до

з.mми,

лень на товари nершої не­

обхідності.

Завдання

-

диків

ме­

nроводити

нвз,ртальні

що­

медичні обсте­

ження тваринників, nода­ вати їм кваліфіковану ме­ дичну доnомоГу.

Щодо

забЄ'31Печен.ня на

зимовий nеріод

.нормами

та ,раціО'Нального їх вико­

. ·

ро~ррбитн ;вІдJІовІІдні

раціони з ІВрахуваННІЯІМ nродУ'КТІmНОСТі СТ!Іtда, впровадити в nраН'ТИ'Ку в·е­

ІДення спеціалістамк книг no витрачанню кормtв. Балан:суваtн:ня раціонів та

"Вести на кожній феІЩІ тичних дВІНих, внзначеннх За раху­ збори працівників, обгово­ лабораторtямн. ~ищенн.ц яності рити 1 nрийняти індивіду­ нощ а.цьні, коле~С'І'авнl соціалі­ кормів, :раціонального вн­ .нонцентрова­ СТИ'ЧНІі зобов'язання, гли­ ІНористання боІНо та всебічно висаІtглю­ ІНКХ на два проценти ско­ вати хІ!ц трудового суnер­

роботу партійних, депутатських і

комсомольських

постіІв

не·

_.

Пам·'.ятаючи про те, що

народного

груп,

контро­

ротити іх затрати на одн­ ННІЦЮ іІІрqдуІКЦlі. Оnеціалісти, ношен цра­ фвнин винен

тварнН'НІЩТВа ІІJРОНИНН~ТИСЯ

nо­

ВИСО­

КОЮ вІtдnовІ[,ЦальніС'l'Ю за усnішне nроведення ЗИ!1'1о­ во-стій:лаво.го утриманн;я громадського стада. дбати обХl!дно також nоліоnшнти про його внеону продун­ торговельне, nобутове ·та тивні.сть, ен.сr.~омне і ра­ медичне обслу.говуванюІ ціональне вИІКоркстан:ня на фермах. Магазини, · в кормів; Вс~ зусил.л.я по­

радгоспах вейє.р, здІ.йснювати nосrrу­ то.

«ПлоскІ:вський•. імені 60- повий nерехід на С'ТІ.йлове рІ!Ч'чя СРСР • і•менl Щор- утримання. Особливо чlт­

са,

практикувати

прийом nоnередніх замов­

слі~,;t

цjони слід включити най­ тщтва; посилнти

яким є бї.льш -повноцінНі норми, .зmмово- nо(Цбати, щоб раnтово не стl!ЙЛо.внй періо~~t у:триман- •nерервався зелений нон­

ня

сліД

Шдготувати

ч~ВОtНі

юуто,ЧJни та побутові нім­ нати для тваринників. Не-

nершу

.чергу

на_

велиних

фермах і комплексах, nо­ винні nрацювати _безnере­ бійно протягом усього· зи­ мового nеріоду_" Регу л яр­

подбали про роботу в цей ycnlx будь-якоІ сnрави вн­ nеріод кормоцехів .. Біль­ Ірішують передУсі•м люди. npoфcniJП(oBi но обслуговувати тварин­ ше того, в ра~оспі імені партійні, адміністраціі ників мають також автоМічуріна вже змирялися організаціі,

ІВИНН1 бути nідпорядкова­ ні єдин'і.й меті усnіш­ ному виконанню соціал.l­ стичних зобов'язан•ь, реа­ лІзації' ЗЗ!ВДЮІ·Ь, наміче­ них ПродовОЛ'Ьчою · nро­ ІГрамОdО.

ви ко н д·н ня-nлАн У

1'0СІІОД8рт'ВО

Педораwко М. І. '( «Плосківський;>) Стронач В. М. {«Плосківський>>) Коб'юн Ю. В. {«ІІлосківськийь) Маnюга Н. Я. {кПлосківський>)') Коротенко К. А. ( «Плосківський») Топіха Н. М. .( «Плосківський»)

- - - - - - - - -......- - - - - - - - - - - ниць сnИІСування кQрмових одиrnpoвoдwrн no фак-

забезnечення ·СІЮїх особливостей. І од­ ферм теnлою водою, вен- на з найголовніших -

з.ати, що у

лавки.

ристаюrя, ТО ВіДПОІВіДНИМ СJWШбаJМ у 'Першу чергу

ПЕРІОД

монт кормоцехіІВ, нормо­ кухонь, ме~зованих

ПрІ88ВЩе,

моnока ~ 80 ооо центнерів; м· яса .- 27 ООО центнерів; яєць 22 мільйони 1ОО тисяч wтук.

о ДНЕ

це

ферм rосподарств району nовинні

нати ~авдання продажу тваринницької продукціі. У вересні господарства району повинні реаnізувати державі:

яєць 22 мільйони 61 О тИсJ!ч wтук при зав­ данні 21 мільйон. 700 тисяч wтук.

-

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

докnасти максимум зусиль, щоб успішно вико·

центнерів;

го.дн'і

НА. ·НІІ РІВІІІТЕСІ

вересень

. Працівники

Протягом серпня тваринники господарств району продали державі: .

88 664

місяців ц. р.=========

Завдання

nоnрацювали

моnока

·8

·

5744 5585 5552 5405 4975 4933 Кривець Є. М. («Плосківський•>) 4899 Кизима В. А. {«Плос!tівський:>) 4835 Бондар Н. М. («Плоtківський») 4866 Стронач Є. С. ( «Ппосківський ») · 4719 Радченко Н. М. {«Авангард») 4177 ~nоч Н. А. {імені Щор.са) 3891 Кочутенко· О. Г. {«Авангард») 3877 Єриіна Г. П. {«Авангард») 3861 Мегедь М. А. (імені Щорса) 3823 Дячвнно.Г. П. («Русанівськші.'>) 3785 Стеценко А. Q. (ім. · 60-річчя СРСР) 3728 Сом Г. В. {ім. 60-річчя СРСР) 3727 Сорока Н. В. («Авангард») 3705 МІщенко О. П. {ім. 60-річчя СРСР) 3702 Журибіда С. Ф. (ім. 60-річчя СРСР) 3701 Кабанець Г. Ф. (ПЦЗ «Рудня») 3642 Купрій Д. М •• (ППЗ «Рудня») 3641"' Луцька О. Н. {ім. 60-річчя Cl'CP) 36~5 Шеремет tf, І. {ім. 60-річчя СРСР) :«>'34 Намнетюк. В. І. (ППЗ «Рудня») 3619 Остапчук А. ·М. · (ім. Щорса) 3599 Шамрипенна Г. І. (ім. Щорса) 3.579 3549 Могильна Т. Б. (ім. Щорса) Сергієнко В. А. («Авангард») :t531 Дячок О. А. («Авангард») 3531 Ні коnаєнко Л. М. (ППЗ «Рудня») 3513 Житина М. О. (ім. 60-річчя СРСР) 3506 &аран Є. Я. (ім. 60-рі'{ЧJІ СРСР) 3501 Коломієць Н. Г. (ім. 60-річчя СРСР) 3408 Рогач Г. М. (ill.. 60-річчя СРСР) 3407 Гаnовата Г. М. (ім. 60-річчя СРСР) 3325 Іванчук .Н В. (ім. .60-річчя СРСР) 3325 Стовбуха П. І. ( «Бобрицьв:ий») 3302 Білогуб Р. П. (ім. КІрова) 3166 Карсим О. І. (ім. Кірова) 3163 Барбон Н. Ф. (ім. Кірова) 3145 Хижняк А. І.· («Бобрицьк'ий») 3128 Пасіна Г. С. (ім. Кірова) 3126 Тарасенко А. І •. ( «Б~рицький») 3041 Циба Н. А. ( «Бобрицький»} 3004

1985

року (за даними міськоrо 1иформац1йво-обчислюваJQ>ноrо

ПрІзвище,

центру державвоІ статистики)

Цродаио в процентах до пna.Jiy дев' ити мІсиців Господарства

«Плосківський»

4356

імені бО-річчя СРСР

З4ЗІ З418 ЗІ26 ЗО98

«Авангард» ППЗ «Рудня» імені І(ірова сПухівський» імені Щорса сБобрицький» «Русанівський» «Красилівський» «Жердівський» сВелнкодимерський» «Зоря» «Літківський»

«Гоголівський» імені Мічуріна «Заплавний» імені Докучаєва сЗаворнцький» Радгосп-комбінат «Калитянський» імені 50-річчя СРСР

+20 +20 ' +48 +559 +1001

2744 -ЗІ б 2719 +7 2621 +404 2501 +ІЗ5 2022 +Зб 1946 +22 -19 1916 1951 +78 1795; -64 1755 -ІЗ2 1718 +27 І б ІЗ +288 1492 +167 1492 +72

51 З 486 501 427 З97 З26

4~0

З29 З14

97,4 2101 48,9 252 88,6 4З4 100,6 109З 56,2 295 1,5 169 94,8 1295 9З,8

102З

1185 989 915

241 246 225

.96,2 92,8 99,7 89,1 96,6 94,8 95,4 94,4

Зб!

9З,2

49З

201

92,1 92,8

524 642

256 254 226 І28З

2З2

80З

848 772 642 597

-ЗІ

+2 +5

+20З

-12 -17 +47 +149 +4З

+6 -24 -,-27 +2 -46 -68

-7 +47 +13 +2З

200 ІЗІ ЗО7 З8

-1 +5 -14

120

167

-9

ІОІ,З

-24 +4 +10 . +І

70 61 46 +З 74 +19 44-- -2 54 -10 Зб З2

28

44 З4

60 40

-4 -7 +8 +7 +11

104,7 168,5

120

..:_g

128,0 119,8 204,4

Барбон С. П. (ім. 'Кірова) Сеnюк О. Я. (ім. Кірова) Суботавська О. П. (ім. Кірова) Особа О. М. (ім. Кірова) Сеnин О. І. (ім. Кірова) . Мохан М. П. ( «Боорицькиі») Карась В. В. («Авангард»)

ІЩ7

96,7 76,1 105,1

rоепода.рство

Мирановська Н. І. («Авангард»)

Щербина Г •. д. («Л~ківський»)

123,6

4З51

Броварський ППР Семнполківська ..-п-ка Київська п-ка

1328 510 2183

+.71

295

92,2

739

+13

/97

+443 +106 +63

-13

!59 + 10 176 +ІЗ 151 +2.1 166 -4 164 +1

94,7 96,З 109,5 106,9 . 116,5 96,8 85,7 87,9 112,2 91,6 84;4 88,4 . 126,0 89,4 94,1 85,5 76,7 84,1 76,0 88,2 107,5 8З,4 110,0 90,7 104,0 185,5 81,7 9З,2

,94,9

·841

>

1109 642 107 781 781 759 770 770 750 750 732 631 910 664 664 661 910 657 910 970

76,5. 125,3 88,0 122,5 106,8 108,9 107,8 92,5 86,6 93,0

JІі!І . 862 847 843 .~23

R10 · '142 714

693

660

126 149 144 139 74 75 291 288

78

ПТАШНИЦІ

·94,З.

1

ПрІаввще,

І'ОСПОДІоРСІ"ВО

Новицька М. М. (Броварський ППР) Koвwy't__ Г. П. {ППЗ «Рудня») Компанець Н. А. {ППЗ «Рудня») Іващенко Л. П. (Броварський ППР) Марченко Л. Г. (Броварський ППР) Пономаренко Н. 8. (ППЗ ·«Рудня»)

Сиnярчук К. В. (ППЗ «Рудня»)

ВЬгданівська п-ка

По району

ІІЗ зз

85, 85 85 8S1. 878 888 . 800 801

ТЕЛЯТНИЦІ

виробництва 1 продажу державі пр()Дуктів тваринвицтва rосподарствами району за вісім місяців

946 1106 1157 987 1062 1070 1059 1069 1055 1001 933 743 877 899 645 1284 857

Климась Є. М. (Броварський ППР) Джунківсьна Н. Ф. {Богдаиівська) Хиnьно Н. С. {Богдаиівська) .

Бобио •м. П. (Богдаиівська) Дідеии• А. (БроВ&рський ППР)

t. Метузна r.t.

Ю; (БоГА&Вівська)

201 1880 192 150,2 187,4 557,3 185,2 2169 184,5 1517 18З,3

500,9

180,4

478,9 1499 2772 2121 2535 1414 4951

172 170,7

168,5 168,2

166 163,8


4

стор.

-* .20 Jересв•

1985

року

' сНОВЕ

ЖНТТJІ•

-----=У сільських бібліотеках=----==-=-= Так,

Література­ тааринивкам Для кращоrо запучення до бІбпІотеки тварЩІнихІв бІблІо~ка·фІпіал N.! З ВепикоІ Димерин вІДкрн· па

nункти

тури

на

видачІ

пІтера­

мопочнотоварних

фермах

вtддІnкІв

ІменІ

JІенІна . та Імені КІрова.

-

На

пунктах

ленінських

ки

61бл:іотеки

рр1шми

ясира11·

тмьки казки.

ЗапученщJ

-

читача,

нщкну

3~ з

Прот1U'ом року бІбліо­ -тека обслуговує 83 чита· чі, Ім видано nонад 600 книr. Є серед читачів ак­

читаЧів до

~ити функцtІ дитячо!

б1бn1оте·

-

яdво!Q 'ІСИ. А ящцо читач

тивісти. якІ nроnагувати

се­

оІОІиrою сВЯТОІМ. І nочаа мкрtчка диrииа? 1 ми .ста­ ІАІІІТИ ty,proK сКниrа ! nи П!CJJ:R nepet'Mд.Y сНові JLIIJIW'З•· ()с.навІНИМ

, М.

доnомагають niтeparypy з

r.

Ляльки ·дОІПОмМ'аІ01'Ь танож sих~увати у дітей

лення заnитІв юних чита­ ЄДИНИЙ фонд ЦБС та

К. ХАРЧЕНКО.

Дружать З

РожнІвська органІзувала

-

видачі

КНИЖКОВИЙ МБА.

1 вже вІДразу nІсля Від того. чи створенІ в створення Ух тут визначи- гуртожитку необхІднІ ум.>· лися чнтаЧІ -актнвlстн. · Це , ви для nобуту, дозвілля. насамперед, оnератор ма~ навчання. багато в чому

фермах.

шинного

Пазустріч з'ізду

Серед

XXVII

зустрІчІ

..

J

ляnь'КОІЮl'О теа-rру 83МИ nові'СТИ читачам. щоб у участь всt nрацІвники ди· иих . з'яанпось бажання

ням читача.

Гоrо~tвська

ЧHT811'1Wtt .c.ntд .она.ззти про учаат наукоВо ~ mзнава n ь Jl и х

дІтей

Roro

МаленькІ читачІ. з

ра-

А ян

ІІСННІГН . А як-

дtн.киІ

що діти не nросто чнта- ~ру, ~

в

ЮТЬ З ІІН•МИ, а чудеса а~· МИ. Це

.=:аідІ~ ;а.;с~~ 111'"'а тя

читача·

НаJРВНЧайНО КО.. ;робота. Ane вкладе-.

1 настрІА ДІтей. po'JUIИ· на в цю справу npaцR рює Іх cвtтormrд. збаrа'· оиаwокупаєтьмІ . ·з.,...,...._.f"оосяrнІ м·ети:~ба· ""'Є """'_,.Є мову ФО·"" _......... ..., . • ~""""'"''• ~ - чи1'и наших читачlа за· мує ·Морал:ьнt у-JІІІJJенив. хоnпенимн вихованими }$азков1 cneи'l'aiU11 сТе· ремок•. с'Ко.11І0б<'ІК• та ІН· JІІОЛЬМН.

,wt nоказа.nи. що з д.опомоrою

· JІJІnьок

маленькі

~· ~ мають твори.

сnриА·

Це навело

r.

SААНЄЄВА,

na,..a 816.11o1uap А8U'IOJ'O IIWd ..... ..-. ,......1 8~.

І

побачити

роки

тому

мІська

ц!Л. Зараз тут вже читає

маnже

На

ферми

гапузеЛ З'Нань,

·

n1тературу.

регулярно фоwд че,рез газети

1

побували

тих.

худQщню

За'М 1нюється

2 місяцІ. Для

хто . ЦІ:Ка·вит.ься

І сто­

на

обох фер-

якІ

вИ'П}'сиає

в

.ппа.катн,

яскра.вих ,

нкх.

паконІч­

х.удожяьо,цокумен­

в тальних образах

це

декорацІя, це. черrу.

реально

фанrор

ЖИ"І"М

,

асра1ни.

-

четвертОІМу кварталІ

1985

ро~у ІЮлtтв.цдав УкраІни виnусіять ппакат сТор­ жествеиное

порта

вручение

rраждфІн.ка

ЛН!Цl сДля тих, хто назчається• зможуть знайти

з.Ість

матерІали з'Jз.ців КПРС. останнІх ПленумІв ЦК

'

-

норма життя•.

чення

аатиме ІСОИ·курс самодІ­ яльних

ІСОИПООИЩІ>lв та

З

· 1

·

м·ів. JlІl,дnрнємств. а також

озн.айомwrнсь ку.пь'fУри

.

певно! урочистостІ свят­ ковому дню в ЖИТТ'1 кож­ но1 молодо! людини.

пас·

про вlідіді­

-ЬКВНJ(ОН·

DOe'IU на .кращt вО.КапЬІІо- кому (каб . 417). На,!t(:кnатн твори на ад· хоров:t 'ПЮРИ дпя копекти-•- 1 учасник... •- ху дожкьоІ ресу:, 2521З5. КиІ&-135, .... ВОІІІодарськоrо, 2. самодt.яльностІ, присвяче. вуп. нау.ково-мето­ иt XXVII з'JздУ · KoмytrL· оо.ласннл стичноІ nартІІ. Радяна.ко- днчний

ro

Союзу та

XXVII

JІОМуН1сtm·ноІ

раІнІІ.

·

з'Ізду

П8рт11 Ук-

творчосrt

освітн.ьоІ

центр і

н.ародноІ

куп.ьтурно­

роботи.

Т. ЗАХАРЧЕНКО,

етаршd ремвтор аІд.цІ·

~евu

apoJIIAI'.aiiNI КвіІ·

авіь'Оторr)'.

Р 1 І 1 • 11 о

у

.

О. МJШЬННК.

АІ'Ш ft.ЕІАНЦП: 255020, Н..іІАна o6111cn.~ м. &роІІРм•.

t.м.at.

ІП.Lдручники.

тут

оопицt. сАгІтатору•, сЛІтературний календар•. Рег.ул.ярно проводяться бlбп:ІографіІЧНі ОГЛЯДИ HOBOJ літератури. Якщо на

nункт!

немає

потрІбноІ

~mиги. УІ можаа замовити

в біблІотецІ.

'

Прооощ.имо rут читаць­ .кІ ко~lІ. лІтератур­ ІtІ. та тематичнІ вечори. уснt журнали. Разом з

організацією радою

кннrол~lв.

rуртожwrку

створе·

фестивалю

дентlа, рlччю

молод'і

:наступне з

.дня

-

І сту­

90·

народження

СергІя Єсенlна. В. БОНДАР, старший бІбаІотекар мІс•ко~ бІбаІотеки.

' І. • Е 8 R R.

Міияю двонІімне'rІІІу бІІІІІІ'оуСJіровку ІІІВВР'І'ИРУ

(31 ІОВ. МІ

у .oori ~·єrорс11110у ~r АРСР ка д.во. або одноJІUапІmиу бл&NУОІ'ІРОвНУ ІСВ8РІ'ИІ'У у Бровараоt або КІІІ1ІІІІdвцІ.

ЗверrоІWИСІt на ~ М. Бро88'J>И, впксм; СSуд. зсs. кtм. 21. СиДОІІ)еІО«).

вул.

ронІа

ААмІнІстрацІtІ, nартІАна та nрсіфсnІІІкоаа орrа­ нІаацІі nepecyilнof' .механІао.аноі иоІІонн Укооn. сnІІІІСІС ОІСUІОІМІОІОТІо r.ІІН0оке сnІа'ІУТТІІ АІІІооІнІ Фе,.орІонІ

5ар..ун 8 npti80A)' смертІ П СІаТІоІСа · . .N»P8 Ку8wіІС'Іа K08AJIEHKA.

А&мінІстрацІІІ, nартІАна ·1 nрОфсnіІІІСооа оРrанІ· аацІ'І' рамlкарні оНСІІОоІІІОІОТІо rІІнОоке сnІо'ІуТТІІ ме,..:естрі nОІІІМІІІнІ- МарІі ТммофІіонІ ІІео'Іенко 8 nриеом nереА'ІКноі смертІ 'ІОІІОоІма. .

n

:z:·

НміІСWСІ, 154.

Т.,..._..м: реаамтора- t·83-71; оІмJІІу ,.артІАноrо ІММТТІІ- t t: lllanOei,PІІw.oro семретаРІt. оІмІІу сJІІІІСІомоrо r04:nо,.арсти . t.02·t2; моресnонаемтА мІсцееоrо ра. ,.......,......,. - t.OJ-71; аастуnммка · ре,.амтора, аІм•І• nроммсІІооост&. ••стІа і ма.

сноf ~'"' · -

КПРС.

оформленІ nості.йно діючі

художникам· оформпюва· но л.Ітерату·рний клуб чам необхідно саме зараз залншИтІІ у книrарн.я.х nо­ сБриrантина•. Останнє за-. сlдан.mя клубу було при­ передні за·мовпення ва· цей nлаJСат, я.кий надасть смчене ХІІ ВсесвІтньому

Со100а

попожеинями

пІ

nроф·

ОПіJЖОВиМ :КОМСОМОJ1Ь· ськИм органІзацt.ям шкІЛ. rrрофтехучнJІИщ, тех'Н!Ку

проведення каниурсу мож­

на

nаспорта.

АдмtнtстрацІ.Dt.

813ЬІІJЬ JЧАСJЬ У КОНКУРСІ

д 1 1985 8 ~~rобпасті ~p':r.

ПАСТУШЕНКО.

ріІцІІИМ посlбнином no ІДейно - темат н ч 11 о м у оформленню обрІІду вру ­

Щороку Попlтвндав V•к· ССР•. Цей махат є своє·

·

Сrу~ти-заочннкя на nо-

мах. де була nроведена бесІда · на тему сТвере-

плакат

-

Плакат

першу

ДІючий

pnca

ють. а бачm. казку?І Іх зробп:2з внсту~ ІW-

упюбпенІ repoJ роо~овля- ред маленькими

мОJtЩа

не просто

дІ.СТЮ ПРНЙИІІЛR нашІ дІТИ на щенаск. в мих · с.nекта.кпl. Вони пюбтm. паказуються недо.пtкн ха·

•Казки.. нов1

один . 1з ма­ раУІнн

-

ВІWfkтю ...

поведІнки иа реагують

більше ЗО книг

шкільною. Кузьмнк. Н. А. Суботеа·

·

закрШлюємо

щиро

у слухачІв ш~І.'І

nолІтосвІти. агІтаторІв. виховат.епІв.

nooa

8 масІ. незабаром .!ЮНИ nобачене. repoJ · сnектак­ роостануться з на.uюю 61.6-- JUO ~ •І.Jm>рину праВІМ

актив­

лІтератури. А ковоrо ФОНдУ. де nред. вона прQЧJІтапа ставлемо виданн:я з усІх

кннж- доставляються

1

контакт 1з І'л.ядачами. сЧеРвоНе. 1КОВТЄ, зепене•. Шкода т1JJЬКИ, що бМЬ- ВJ,дразу nlcu перегJJІІДУ

вулкцt.

ту.

розкри­ будь-якому куточку, де вають с.оцІапьиий змІІСт 9Ча"І'ЬаІ І nрацюють люди. на~ажпнвіши.х поnt'ТН'І­ Rому калежить велика инх. оодІА ·купьrурноrо виховна ропь. Плакати ЖНІ'ІТЯ нашоІ краJнн. вирІшують 'КО!fR~етиі зав· Не залишнлося ДаJІЮІ, ТобТО ВИІ(ОІfNЮТЬ уваrою видаваиц'ІВ& і та· урочис:rе SІВИЩе, як соцtапьне замовлення с:у· ·ке паспортJа. Ц11 СОІJІЬС'І'В8. яке в nлакатІ вручекня р~tзується з наАбLпь.- оодія одна з ~­ шою.. иtж в якому Іншо­ пнвlшнх в житт.І иожноJ му ви:дІ !МИстецтва. оче­ радвнськоІ людІЩи. В

t<OUJИ tІЗИІ'І'Ь дивуєшся, ІІК взяnи В помtЧJПІКИ. ~,

rorryємo з .

сІJІьська

сових аидІв ра.дянського образотво.рчоrо мнстецтва.

тнв зrуJ11')'8аВСЯ, баrато оточуючого .с,вlту • пІ3На· чому навчився. І mml вати Aoro. .rурткІвцІ: висrуfІ,8J()"І'Ь ne· Bct 3Jі.З40ТЬ, те важко PE!It читачами з якимсь ~трнМуватисІІ правип fJY·

Тож

ЗІ

Плана.т

кtа rурт.ка. Ними в оонов· ккиr nробудІn'И .пюбов '!ЮМУ. етапи y'Uii шкопи д1J них. а А 1І88'ІНТИ Jx М 9. За цІ ;роки копек. миспити. nр~нвтrrися до

rpyny.

.

органІзована

Новий

чив rrерший ~ за сНаш1 дру31 - птахи•. JСаЗКОІІО сКолобок•. Праntемо яе nпьІРІ заці·

пtоте.кою.

мето· ться до .вступу в сlльсько-

Для шнрокоrо копа чи-

тується

кОордJ#Н)'Є

У 19.83 роцІ rлмач ооба... сПодороне у. свІт тварИн•.

нову

доУння. Зараз вона rотує-

r. ----------------------------------1

Цl'Кааа 1 а А ІншІ. Дпя ц.,ого ство­ І тіпЬКИ -рипи спектакпt·огпядн

сnектаклю

сnла-

куJІМ"у"'но-масову "'

1

бІблІотека обслуговує 546 КожноУ n'ятницІ пра· дtтеіі. Свою робоrу вона цІвники бtбпіотекн Р. М.

тЯ"ЮІ бІбпіоте.кн. Попере- .прочитаtи не тtльки цю,

ш1С'І'Ь з них хавчаЄТЬСІІ У

трудова

ІДейне. моральне . куль- кова. внстав'а «Курсом журнали. nроводяться бе- рНІЧною літературою, турне багатство. закладе- миру і творе~:~ня•. яна с1ДИ; огляди . Ось І нещо- тематична ІЮЛИU.Я сІсто­ не· в книзІ. стапо надбан- особливим nопитом .корне· давно культnрацІвники ричиt романи та nOOJicтl~t.

ся з ДОО<»ІОrоІО Іаальцtв І mзоаи.аль.ка? Я1С краще 1 .кнстl ру.кя. В ОJ)rанІзацЯ дохtдпНІІше про иеІ роз·

Оп~такпь

з читача"

ми. nовинен уміло

JliЦI~tJ РУЧ· ну д.'/'М!КУ nopy. Іх най­ нІ. · тобто rJ, ІІІІС~ ()ДАІ'аЮfЬ- частІше Ц1Кa.IJJitm. под1І. ся 1:13 руку управл.яють- А ІІКЩо ця .кяиrа на)'ІСОВО­

знахGДЯТь стаорИІІWН

визначити

ну..,ати. зробити все. щоб тачlв

1JI)OCrtiU1

вони

ВсІма формамн

наnрям роботи

також самІРJ . , .читиСІІ ао f(Ниrи. «<ІГР~ТК • пщк~ · ВИрі· Не 1t01 \ІUТН, ЧКТ81ОЧJІ шиnи ІВНКОрІfС:.\'8ТК Пай• .кинrу • СХОПJUОІqТЬ OCHOB-

з з

бібліот.екар, КПРС.

·

ку. пра•ипьио

ставпен·ня

швидко

Два

активІстів

·у ду ти оnератором машинного

Іть nеред необхІднІстю ви- Димерин широко nрово- альноІ брати правипьну метОди• дять масово-nоліти;:&н та всього

~Іх rtpOfl·

І rут totH

доУння п. Анд· залежить

рюшенко. ВІн уже про- нІсть. фQрмування соцІ­ читав 18 книг . чимало з альноУ зрІлостІ. rромцдян 7 них за спецІальнІстю. ських якостей трудящих.

... 100 і 1 nрац вник в. . 0 RK пропагандист. настав· дами nрацІвники бІблІоте· госnодарську академІю. СНО/ВіНУ увагу приділеник читачІв. завжди сто- кн·фІпlапу ..N9 2 Вепнк'оІ . тому баrато читає спецІ· но комппектуванню книж .

зІdни. Тому

ш~у • ЮІІR'ОЮ, nІдручкикамн, nоркдбати nІІ18оКН. ома:сти СТlЮРJОЄ &""Щосфе.рУ непри·

особливим · ..;3аез-JІТ'J'ІІ:М. Ін· тічноrо РУ'Х'У·

тваринницьких

'БІБЛІОТЕКА У ГУРТОЖИТКУ

теки покладенІ великІ зав- ганда пІтератури по rІДній 'Іирlчку І стала nрацюва· вих будІвельних констюк·

СТDОРИТК умови' ІЦМ йоrо nоводженн 11 з художньою

'І'емl СЛ~ . 1rt8Jm1

пункти

у евиноУдах та

двох

.робот: зробити

ОсобЛН!ВО

бІбJІІотеіёа три

на

д~нн~ по анхованню юноІ

ІдУ 8 tyC!X буnа непемса робо-Nа.

Фото В. Горба•еас:ькоrо.

ІНИГОЮ

,.В1дири1'1'10 _..rypnca пере. дооомаrає донеан до ма· ~ ве!1fИха nІдrо'І'О'Вча. пею.'КИ!Х читач1в 1 засвоІ· робота. 'ПотрІ6ко було тн ним" ()CJIOJ!d nравнла

.

а

Татусю, купи менІ кнн ·

ryl

1 Та- 61блІо.тека вІдкрила nункт читачів Основним завданням мара Крнмець. два роки видачі літератури 'е ryPro· на праЦІвникІв бlблІо· бІбліотеки нинІ є npona: тому вона закінчила деся- ЖИ'І'КУ заводУ злюмІніє­

•дОІОІ .частини a<PMYЯicrwt· . ІІСНІН'К був стаорений . б.Іб­ ноrо внхощнн11 nt:дростаЮ'! mотеЧІІнй .у.рох сЯк бе· чоrо nокоJ111'КНІІ. реrтн КНИІ'У•· текст йоrо

пt'8, nІ.ІІіQраПІ · f»:{е,ратуру. вlа яедбапоrо

.

використо­

Ц. САJІОІД.

КУЗЬМИК.

ДJІІ ЮНИХ

.к:у.uьrуру читаннІІ. З ме­ :rою арховЗ'НИ'JІ у wкоu­ pta щобоаt і noвam до

w:>

1

запо­

з'Ізду до з'їзду•.

таконе

екскурсІІ учнІв до бІблІо­ теки та біблІотечнІ уроки. nерег л11дн лІтератури та книжкові виставки. Для· кращого ~вдово­

П. Дtдук. Є. І. Крук. вує

І. Т. Помєщиков. В. І. Па ­ рубець. ·

ляпьо.к. називаючи rфkDH· ща. Це бУ.8 cюpnP1f3.

сцепарtt nерши" сn~к- мнрен;носrt

-

перемоr•.

жк путь•. сСтоІть обе· сНа шляху вдосконалення ліск, 1 над ним Імена, якІ розвинутого \ соцІалізму• . вкарбувала священна вій­ сСвlт без зброУ ІДеа,, на•. соцІалізму• . · НевІД'ємною частиною Схвально вlдrукнупнся для nовсякденного керІв­ читачІ І про усний жур· ництва чнтанн~м в бІблlо· нал «Радянська краІна в тец! стало використання єдиному народногосnодаррекомендацІйноУ пІтерату­ ському комnлексІ• (із

ЧІв біблІотека тваринництва. Це

nитань

,._.ИІ"Н ДoJWI Man.R1":t •ндаваЗаеАаRКЯМ ТК КНИГИ за АQООМОІОІО

йОІ'Q ~тапо Запучеmм Ч1(•. тач1е АО . бЩлІотеtсИ, про.'IW"a1fДa Л'lтератури :8 цІ. nОІМу. а ~ожиьо1 зо-кре· ма. При цьому ttaronoc рфили на естетичному ВНІСОІWІН-1 ЮНИ!Х, ІІК скпа·

ЛенІн•. сТи усІм за ари­ парт~І І народу кпад будь. в .пІонери дер­ рука наших

Практикуються

на•.

ше й емоцІйнІше донести ОІбп.lотеки. . . сж:темат~1' ЗМІ.СТ КНИГИ ДО НЗЙМЄИ• Н1СТЬ 'ІИтаІfКЯ ОСИОDR'І.

IUOJ'O

ко вІДвІДують тваринни­ цькІ ферми. де цроводять

ренцІJ. дитячІ ранки. якІ бесІДи з цикпу сВІД ~·Уз· залишили nам'ятний спІД ду до з'Узду•. . у · дитячих серцях. Серед З усnІхом пройшли І них , зокрема, сТаким був бесІди с Реnохитна єднІс·rь

мети, надІя на бога. юний друже , невІрна дороrа•. сtпьським будинком куль­ «Для малят про птахІв та турн бупо проведено День звІрят•. «В годину суво­ тваринника «Тваринницт­ ру та грІзну• . во гапузь рентабепь­

ПОІІЧНІІІ

-

роцІ

конфе ·

ди І nерегляди лІтерату­ ри. А нещодавно разом з

Кюu'а 1 JUUІЬfta. C~>tte иас на ду.МІІСу nponar.yeatк об'~Диааwи Jx. nрац18НІі• черев І'УР'І'ОК ./ІоІІЛЬОК не

д~rtн мети

вла­

цьому

цІкавІ

штованІ КJІНЖКОВІ ПОСТІЙ­ НО дІючІ виставки «Тва­ ри. Дпя оnеративного Ін­ цикпу сСРСР оnпот ринництво ударний формування біблІотека мнру 1 безnеки народІв• ). фронт n'ятирІчки•. Тут складає tцформаційнl та Зараз бібліотека rотує систематично вІДбувають­ рекомендаційні -сnиски ться до проведення nрес­ са бесІДи про книги. огля­ лІтератури: сБІра в nрик· конференцп сСРСР вІд

ІІІЬКІ-~

HAIUI

видачІ в

Jdмнатах

пише у

nроведено

ІнАекс Друк

друкоВВ'tВІА

1·31.560

61285. 06см ·

офое'ІІНІІЙ.

IIPIC)"UU·

прю.ОркиІdв.

3r;t.tt)вn~ М

1

Тираж

4281.

150 номер 1985 рік  

150 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you