Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ

Nv 150 (4464)

Видав струм оетанній енерго­ блок у 800 тисяч кіловат на 3ашоріаькій ДРЕС. Тооер ця теп­ ло~а станція 'потужністю 3 мі.'ІЬ­ ЙОНИ 600 тисяч !Кіловат стала од,нією з найбільших у країні. Прогресивна технологія мон­ тажних і ,будів,ельних процесів,

СЕРЕДА

21 ВЕРЕСНЯ

1977 2

ЦІна

р. коп.

~

З

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

ШИРОl\е

використан,ня

)[eTo~iB

праці

передових

забе'зпечи.'ІИ

дост­

роковий пуск усіх агрегатів. За раху,нок

17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

біт

Сl\орочення

і 'зниження

народнс'му

ОРГАН БРОВАРСЬК<JГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОl ПАРТІl УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

кономлено

eTpOl\iB

трудових

гос'по:дарству

12

вже

\lї.'ІьЙонів

ванці,в.

ро­

затрат зе­

карбо-

(РАТАУ).

\~номпJiЕіісіО~ВЕсті~і П'ятирічки ~и!м трудовий ОСІННІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ Радісна звістка про ус­ пішне виконання сі.llЬСЬКИМИ

трудівниками України соціа­ .ІІістичних зобов'язань продажу Х.llіба державі

по на­

ДИХНУ.llа на ще продуктивні­ шу

працю.

державі Мі.llЬЙОнів

Справді,

продаж

мі.llьярда 110 пудів Х.llіба С.llавниЙ дарунок Батьківщи­ ні 'в честь 60-РіЧНого ювl­ .ІІею Вмикого Жовтня, ваго­ мий внесок у виконання рі­

1

шень ХХV з'їзду КПРС.

Вітаючи Х.lllборобів иашої респуб.llіки з цією визначною перемогою, Генера.llЬНИЙ сек­

ретар цк КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Бреж­ нєв відзначив, що цього бу; .110 досягнуто в результаті самовідданої

праці

КО.ІІГОСП­

ників і працівників радгоспів, усіх трудящих України, ве­ .ІІикої організаторської і по­

.ІІіТичної

роботи

радянських,

партійних,

господарських,

профспі.ІІКових

і

комсомо.llЬ­

ських організацій.

Так, не.llегкою БУ.llа бороть­ ба нииіU1Нього року за вели­ кнй Х.llіб. А.ІІе завдяки ор­ ганізованості,

сті,

напо.llег.ІІИВО­

кміТ.ІІивості

механізато­

рів перемогу буя о Є в ній ВК.ІІад

здобуто.

І Х.llіборобів

нашого району, які в скяад­

них погодних умовах зібрали

23,8

по

центнера

зерна з

гектара.

Не ВСТНГ.llИ

механізатори

закінчити збирання зернових КУ.llьтур, як на чергу ста.llИ зе.llені жннва зак.ІІадання

си.llОСУ.

Заготlв.ІІЯ

кормІв

Д.llЯ громадського

цтва

одне

-

тваринни­

з

найБажли­

вішнх завдань. Тому в пере­ важній бі.llьшості госпо­ дарств поставияися до вико­

нання ~єї роботи

з повною

відповідальністю. вже скошено

В районі

6,5

тисячі гек­

тарів кукурудзи,

загОТОВ.ІІе­

143

но

тисячі тонн

Щоправда,

це

минуяого року, МОЖ.llивості

СИ.llосу.

менше

проти

але

значно

є всІ

поповни­

ти запаси кормів, адже біль­ ше

двох

тисяч

гектарів

ку­

курудзи ще не зібрано. Слід не прИПНИЯТИ цю роботу, ви­ користати

Д.ІІЯ

зак.llадання

СИ.llОСУ ГИЧRУ кормових буря­

ків,

залишки овочевих куль­

тур разом із СО.llомою з ТИМ, щоб заготовити не менше

200 тисяч ТОНИ доброякІсно­ го СИ.llосу. Особ.ІІИВУ увагу иа

заготівш

кормів

звернути радгоспам

слід

ім. МІ­

чуріна, «Пу х і в с ь кий», ім. Докучаєва, «ГоголІв­ СЬКИЙ», які Й напо.llОВИНУ не виконаяи

ще встановленого

господар­

ствам.

«ГОГО.llІв­

У радгоспі

СЬКИЙ»,

напрИК.llад,

ще

гектарІв.

350

часом

иевиправ­

даио знизилися темпи

зби­

рання другого хліба кар­ тоП.ll1. Бі.llьше тpeTНIUI ще належить Зібрати її иашим

ие

передові

секретаря

ди­

ро.llЬ иа

парткому

Посиянти

жнивах

комуністичної

праці

процентів, здають продукцію з першого преД'ЯВ.llения.

КОНТ­

Н. ЯЧНИК, економіст ЛІткІвської швейиої Фабрики.

за організацією праці

картоП.ІІЯНИХ

ударниця

робничники з кожним місяцем. У сеРПНІ вИЙш.llО на дворічний руБІж ще 49 працівникІв. Серед них передовІ швачки-мото­ ристки комуністка Га.llииа Федорівиа Ме.llещук, КОМСОМО.llка Надія Кичко, ударниці комуністичної праці Надія Васиmвиа Коро.llЬ, Ва.llеитниа Олексіївна Демидеико, Га.llина МИКО.llаївна Гришкевич, Лідія О.llексіївна Шевчеико, Любов Іваиівна Кру­ подер та багато lиmих. У вересиі вони ста.llИ працювати ще з бl.llЬШИМ завзяттям. ЗміннІ иорми виконують БІльш ак на 125

ректора радгоспу т. Мельни­ ні

швачки-мотористки

остаиній час у чнс.llО праВОф.llангових ста.llИ В.llНВатиса нові ви­

ві. Дивио, чому такі прикрі

Каяюка.

иа­

«ЗаП.llавниЙ»,

ім.

Мічуріиа,

часто-густо

простоює.

Та чи не иайбі.llЬШУ увагу в ці дні стд приді.llИТИ за­

кінченню рІв.

збирання

Державі

всього

9800

5300

помідо­

їх

продано

тони

із П.llану

тонн. На ПО.ІІЯХ ще чи­

мало дорідних

П.llодів,

на

збцранні яких поруч з овочівниками працюють сту­ деи.ти. Прикро, КО.llИ продук­ ція залежується, ие вивози­

ться з ПО.ІІЯ. Радгосп «В ели­

коднмерський», наприклад, в

день здає 40-45 тони помі­ дорів; а радгосп «Зорю) 13-15 тони. Незрозумi.llа позиція керіВНИКів

радгоспу

«Бобрицький», які, не закін­

чнвши збирання

помідорів,

переве.llИ .11юдей иа копання моркви, якій, безперечно, ще не

загрожують

приморозки.

Труді,виикам радгоспів

у

В7ДИн'ВИ СТА.JOТЬ Буд і:в lИIіЦ'ГВО 12-поверхових ЖИТЛОВИХ будинкі.В нової се­ рії почалося в Міиську. Панелі, з

я.ких вони

.ІІениЙ корм тисячі

на П.llощі

гектарів,

ти на повний

,виro­

товлеНі з Л€<ГJЮГО бетону з [[0рист,ими запавнювачами. Тому вага кожнOJГО тако'го будиНІКУ дорівнює :вазі 91!ІоозерховОІГО будинку ПООІередньої серії.

ЗаСТОіСУсВання

легких

іП.ІІанушаOlьні lВирішє'Ння. Цей матеріал знижує матеріалом!­ сткість і вартість 6yД~BHНlЦТlBa. Адже 'кожен його :кубометр по­ ріВнЯ!ио із звичайним бетоно,м легший на тонну, менше В ньо-

ІМУ

!

металу.

СІЮТЬ

(ТАРС).

ІПАтовg;І

......................................... 1820

тисяч гектарів всі колгоспи (ТАРС).

,

ПРАЦЮЮТЬ КОНСУЛЬТПУНКТИ

зе­

розпочниа­

хід збирання

ціям потрібио

поліпшеного кімнати в

ні

установи

стануть

ЕФЕКТИВНІ ІМПУЛЬСИ У цеху .N2 1 заводу по­ рошкової металургії три пе­

чі переведено на новий, про­ гресивний метод роботи. ·Суть йоlГО IІІОЛ'ЯlГає втому, що в муфель а,грегата су­ міш подається імпульснИІМ способом під тиском 'в ОдНУ

а'!'мосФеру. Що ж дало НОівовведення? Раніше конвертований газ пода'вався в муфеоль ла:мl­

всіх

сі.llьськогосподарських

юві.llеЙ

Жовтня завершенням усього

КОМП.llексу осінніх робіт, ус­ пішним викоианням підви­ щених

соц18JIістичних

бов'язаиь!

зо­

,С аІМ ОГО

низу.

іМlIIульсній пода­

ч.і вдалося

інтенсифіку~ат.и

ПpolЦес

в.іДНОlвлення

го ПОРОШlКа в пронИ'Кає

в

усі

-

піддона суду», В

дається

залізно­

бри.кеті.

Газ

фза;ка[[ел.ки»

ме'!'алевоlГО

«по­

ЯКОМУ СИРОВ'ИJНа по­

в

іІІіч,

-

за'ВИ'ХіРJ(}­

ється ! створює турбу ленТ­ ний П<угік . Пеtpеlмі'Ш'У'вані утворюють

,вихори

ля

підвиrщується

те,м­

пература.

різко

За.уважимо,

що

там,

використо,вується

де

старий вНlНИ

метод, близько поло­ газу

с.праIЦЬОВУЄ

ефектИ'Вно.

У

не­

майбутньому

планується пере.вести на но­

вий метод робо'!'и, я.кий дає змогу

'підняти

ність праці на

ПРОДУlКти.в­

про­

12- 15

центів, усі печі цеху. ЕфеоктИtвну розробку

вп,ро­

вад,жують сам! 8!Втори DПі'врOlбіТНИlКИ інсти,туту

га­

зу АН УіРОР

Борис IlВa'HO­

Михайлович СПіВІДРУЖНОСТі

С:вітен:ко у зі спеціаліс­

Бондареонко

нашого

і

Оле.'КСіЙ

підприємства.

МАРТИШЕВ, иачальника

1.

+ + ДЛЯ ПОСЛУГ ПАСАЖИРІВ На станції Б,рова'ри .каса 1110переднього

та

ції була пошкоджена paннl­ ми морозами. Всі сИ.llИ на закінчення збирання врожаю

до

За:вдяки ж

ТРАНСПОРТ

підпрИ­

продУ~­

магазини

пРОМИСЛОВІСТЬ

цеху Х2

робlТ, високо­ використати

.ІІИ зиачна частниа

ла:ду

..

і

не жде. Треба ие допустити поМИ.llОК минуяого року, ко­

до

службовець .

пар­

інших верств иаселення. Час

'Торговель­

Незабаром

«Юний TeXHitК» і «КНИI!'И». Б. ВАСИЛЕНКО,

мобlтзувати

студеитів

і

підприємства.

орГаІОза­

міських

ємств-шефів,

них

ні.

ників Д.llЯ своєча~ного завер­

допомогу

96

ква'ртири

планування, ізольова­

,нсі

в ці диі всі ЗУСИ.ll.ІІЯ трудів­ шения цих продУКТИВИО

метО­

заселення

Це

заступник

жу Фруктів державі. Сло­ вом, слід вести осінні по­ .ІІьові роботи в комплексі.

профспі.ІІКОВИМ.

іде

осель.

О.

зябяеву оранку, вчасно зіб­

комсомольським

Зараз

нови.х

та,ми

рати і викоиати П.llан прода­

Дирекціям господарств,

високого рігвня виробннщmа.

вич

2,5

кормових буряків, проводити

тійним,

переодових

і ШlВИlД~О рухаютьсЯ. В'На­ слідо'К цьOlГO на c.nоді муфе­

Масову сівбу озимих розгорнули іl!lатовські механізатори, чий досвід використання техніки на польових роботах великими комп­ лексними загонами набув у країні повсюдного поширення. Колгос­ пи і радгоспи передового району восени відвели під колоскові великі площі в 118 тисяч гектарів . Осінню посівну іпатовці мають намір завершити по ущільненому графіку за декаду. Такі строки дають можливість до настання холодів всюди вкрити ниву килимом зелених сходів. По-іпатовсько,

му вирішили сіяти озимі на площі і радгоспи Ставрополля .

Ни­

стосуванню

проникав

onоруджу­

вати будиНІКИ високої [[оверхо­ !Вості, знаходити QриrгіН8ЛЬНі

бето-

чергу

дів пращі, оргаНі'заіЦії

частиНІКИ

найб.llижчі дні необхідно за­ кінчити сівбу озимих на

складаються,

J.CвгпrИlИИ

нів дає ,можливість

Д'РУ,ГУ

нарним потоком розмї.ре­ но, плавlНО, без різких коли­ вань. Він oroРТаІВ брик'ет з усіх бокі,в, але .маЙже не

.ІІежить керІвникам радгоспів

ім. Щорса, де ще значні площі не зібрані, а техніка

що

ї'всыиlvI БУJДі'веЛЬЮfкам це 'вдалося зробити завдяки за­

тивні

виробничого

Маріа Дмитрlвиа Кравчук та КОМСОМО.llка ЛЮДМИ.llа Яговеико. Воии працюють за ка.llеидарем другого кварта.llУ 1978 року. НаС.llідуючи патріотичний почии ентузіастів змагания, за

Бі.llьше того, навіть не за­ вантаЖН.ІІИ машин, якІ при­ бу.llИ в господарство за кар­ ТОП.llею Д.llЯ продажу держа­

т.

факт.

У трудовому супериицтві иайкращих успіхів доби.llИСЯ іиі­ ціатори ювІ.ІІеЙНого соціа.llістичиого змагаиия під девізом «Зав­ даиня двох рокІв п'ятиріЧRИ до 60-річчя Ве.llИКОГО Жовтня»

сім не проводи.llИ збирання.

ка,

той

будинку зведено за рі;}\.

дитячого одягу.

на це, 18 'вересня тут В.ІІаш­ туваян вихідний день і зов­

ні

фабрики

об'єднания «Юність» з підвищеним еитузіазмом иесуть трудо­

Незважаючн

факти не турбують

швейної

ву вахту на честь БО-річного юві.llею Ве.llИКОГО Жовтня. Вось­ МИМlСЯЧНУ виробничу програму вони викоиа.ІІИ иа 102,4 про­ цента і додатково дО завдания ВИПУСТИ.ІІИ 57 тисяч одиниць

викопана картоп.llЯ на П.ІІо~

культур. Зустрінемо

завдання.

Останнім

спеціалІзованим

Літківської

НОВИХ ОСЕЛЬ

96

Введеио в еКСП.llуатацІю другу чергу 192-квартирио­ го буднику по БУ.llьвару іме­ ні 50-рІччя ВЛКСМ. його спорудЖ'ував комбінат «Го­ ЛОВRИї'ВМіськбуд» на замОІВ­ лення заlВОДУ порошкової металургії. Вартий уваги

Перший поверх будинку .відводиться пІд адміністра­

В;JЛАИ ДВОРІЧНИЙ I)УБІЖ Працівиики

БУДІВНИЦ ТВ 9

Кваліфіковані відповіді на всі запитання по проекту нової Кон­ ституції СРСР трудящі столиці України одержують на консульта­ ційних пунктах, створених на промислових підприємствах міста. Відвідувачів приймають працівники партійних комітетів, радянських і господарських органів, юристи.

Тут представлено матеріали травневого (1977 р.) Пленум!! ЦК КПРС, проект нової Конституції СРСР, газети і журнали, від­ крито

книжково-ілюстративні

виставки.

Систематично

читаються

лекції, проводяться бесіди по окремих розділах проекту Конститу­ ції СРСР. Таких пунктів уже налічується більш як сто. На фото: секретар Печерського райкому Компартії України В. П. КОЛОМІЄЦЬ (друга зліва) консультує працівників райкому щодо використання методичної літератури для виступів у трудових колективах з роз'ясненням проекту нової Конституції СРСР.

ФОТО В. Самохоцькоrо.

(Фотохроніка РАТАУ).

продажу

.!{'Вит­

к:в стала справжнім поміч­ НИ'.RОМ дЛЯ пасажИ1ріlВ. Ножного

дНЯ

'дба1'И сь'Кі

Ту!'

.квитки пої(3ди

в

мо,жна

на усі

при­

пасажир­ Н8'Itрямки

нашої нраїни. Б8Jгато ста­ рань ДOlКлад ають СТaJpШИЙ касир Г. Чуняк, касири В. Лопатіна, М. Бори.сеtНlю, щоб ШВИДІКО і я.кісно обслу­ жити з аlМОВНИІКіБ. З початку нинішнього каси

квитків

22

року

попереднього

послугами продажу

СІtoристалося

тисячі

понад

пасажирів.

С.

ФЕДОСЄЄВ.


ГЛИБОКО ВИВЧАТИ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКУ ТЕОРІЮ Наближається початО\!( наlВчаль-

очолює вчитель міської середньої

ДИСТ і:В

н ого року в системі ПОЛіТИ'чної та е~оноМічної оовіти. Він починаЄТЬСЯ в обстановЦІ великого політичного і трудового піДнесенвя, ;викликаного всенародним обroво-

школи N'Q 5 комуніст Т. В. Ульянич, розглянула підсумки комплектащї сіТЮJj партійного та екоНОМіЧНО'ГО навчання. Заслуговує іПОXlВали послідавна і чітка робота

лови методичних рад, завідуючі кабінетами поліТОСВіТИ на громадських за,садах пройшли підготов,НУ на обласному ,се,мінарі в Будинку пол і то'с'Віти оБКОМу партії.

ра,ЙCl!IОЖИвс,пілки, ,КОі30Ї металургії,

сизму-ленінізму з цього року розпочаlВ діяти новий фамультет _

реннЯЛVI проекту

нової

Нонститу-

Ції СРСР, під' гот<УВкою до святіКування 60-ї річниці ВеЛИJ{ОЇ

Жовтневої соЦіалістичної реіВолюції. 'l1РYlдящі нашо,го міста і району, нк і всі радянсь.кі люди, на перед'ювілейній жовтне.ВіЙ вахті п оо азують зразки саМОІВІдданої праці. Свідченням цього є успіШн е ви;конання державних планів восьми місяців дру,гого року п'яти>річ.ки. Поліпшення постановки ідейнот е оретичного навчання іКомуністlв

-

справа

великого

кожного

КОЖRОЇ Ції. Це

значення

па,ртШного

-

.комітету,

підвищення

партійних рядів,

авторитету

!ПаРТії сере.д

ного на.нчання ХХУ

з ' їзду

в світлі

НПРС»,

занять

рішень

перебувають

минулого

.

рону в систеМІ

нул не було

І

. RaHl-

Ції СРСР в школах і теоретичних політи'Чного ,

та

еконо -

змішторгу,

заводу порошрадгоспу «Літ-

частину своїх

новаму

пра-

НaВJЧально'Му році

систеlмі ,партійного

навчання

в

пра-

:цюватиме 350 шкіл, в с.кладі яких наВ"J:атиметься близЬІКО 9 ти-

ДО НОВОГО

НАВЧАЛЬНОГО

РОКУ В СИСТЕМ.! ПАРТІИНОГО НАВЧАННЯ

СЯ"J:

ЧОЛОlВік,

з

НИХ

!КОМУ-

5227

ністі'в. У місті та районі створено

школу, де провО\Цитимуться за-

31

няття за но:вою програмою «НонСТИТУЦія розвинутого соціалізму» .

навчального

і

пол ТОСВ ТИ

. В червні , зразу ж !ПіСЛЯ оп~блікування матерІалів тра,вне~юго (1977 р.) ПленумуІ ЦК НПРС, "роенту HOBOl·· Нонститу.. семінарах

У

членів

в цеНТРі Уіваги діяльності :кожної парторганізації. Після підсу.м.кових

ням о<Крему цiJВНИJI{ів.

трудящих, боєздат-

ності парторгаНі'заціЙ . Саме ці ВИ,моги та інші питання масоіВОГО вивчення теорії мар.ксизму-ленін1Зму, я,.кі викладені в !JIостаНОІВі ЦН НПРС «Про завдання партій-

організацій

КіВСький», Яlкі в , корот:кий строк провели комплектацію шкіл, підібрали досвідчених пропз,гандистів . Проте, цього не !Можна сназати про партійні }юмітети радГОСl!Ilв « IГоголiJвсьюliЙ», «Плос.ківсь.ки.й», іме.ні ДОlO'Чає.ва, ЯlКі три.валиЙ час не могли ВИlЗначити ,с.клад ш.кіл, не ОХОПИЛИі НёJВчан-

для

первинної паРТОРГаіНІ:заважливий фактор даль-

шого З:VІїцнення

l!Іарт і,йних

В

економічній

освіТі

основна

маса робіТнИкіlВ підприємств, рад-

І

госп:в

та

nтaxo

фаб

РИіК

вивчатиме

!ПрОІГраму «ПередовИІЙ дос.від піДвищення

ефе.КТИВНОСТі ВИJрооництб 1

ва і я,кості

ро ОТИ»,

а

СЛУХЗJч

шкіл, «Сщіалізм і праця» продов-

.

жуватимуть НaJВIЧання даЛ1 по к

ур -

,мічного навчання 'Від: булося два додаткових заняття по ,ви:вченню цих важливих документів. На ви-

СУ. ДЛЯ інженерно-техні:чних пращвни.ків промисловості і БУДі'ВНИцтва пропонується проблема «До-

на заВОіДах

:ції »

COKQ.'YIY ідеЙНО-'nОЛіТИ;:НОМУ та методи,чному ріВНі ПРQlИШЛИ заняття

гії,

IІЮРОШ.кової металYlР-

торгового

машинобу!ЦУВання,

деревообробно,му КОllVl1бінаті, рад1Г0спі,.комбінаТі «Налитянсь:кИ'Й~ імені 50-РіЧЧЯ ОРСР та інших.

Після занін'чення занять в УСіх парторганізаціях були проведені

засідання

парткомiJв ,

бюро.

на

свід застосу;ваннЯj J{омплеш:ної систе,ми упра' вліннЯІ які,стю проду, кта

<"БрИlГадний

пilдРЯlД

-

HOlВa форма гoonрозрахунку». Опе-

Щал'kти сільсЬІКОІГО ГОCJJOда'рства будуть опаНОІВYlвати програму «Досвід ПіДВИlЩення ефекти.вНОСТі

сільськогосподарсь.кого .виробнищтва » . Всього в школах 1 теоретИІЧ-

економічної освіти

та

ПОлітінФорматорів,

го-

При Філіалі університету марн-

фа.культет іДеолСІГ~ЧНИХ надрів. В ньому одноріЧНIlЙ курс підвищення ПРОіПа,гандистської майстерності опанують 70 чоловік Згідно ре.комендованих .календа, рних планів відділо, м пропаганди і а,гітації lМіськіКОМУ пз,ртії розроблено і віДД'РУНОівано план-калеццар на:вчан ня іДеологічного активу на ЯІКОМУ

рази ІВ

місЯlЦЬ.

пояснюється

ти,м, що в новому році слухачам

треба О!J1ану:В'ати великий обсяг матеріалу. До кінця грудня 1977 РО,!{У всі ЛЗJНКИ ,політи'Чної та еко-

<Нонституцію

св,ят<ку,вання

СРСР,

Жовтня, а з січня :пО'чнуть навчатися

ВелИlЮГО

Ножномv

вищу освіту, чималИlЙ досвіД IJра:ктичної і 13>НJЮВНОЇ роботи в своїх коле.ктиlВах. КерівниlКИ CЄ\l{цій РaJЙОННИХ семІНCllрів ПРОlIшган-

на місце. В"ає.мося

"ще

,древній як світ ВНСЛі'в,

до одного

Обов'язо.к партійних комітетів, бюро ПРОІВести відпОвідну роботу,

,фмах давньогрецьких іло-

ПРИlкриває:\ю ІХ клеион,ками .

щоб початок

міняється . Нажуть , во-

ного ро.ку відбудеть,ся

ВИСОJ{ОМУ

3 жовтня.

занять пройшов на

L-:{ейно-поліТИ'ЧНОiVIУ

рів-

що народився

СОфі,в , ни

-

в у

все тече, .все

сперечалися

сутність течі й течії в будинках з мLцни,ми дахаlМИ і не уявляли, що

матеріально-технічної

чо,го ро.КClJми на .краще

що до початку занять прО'ведена lВіДD1О1Відна робота по .підготовЦі бази .

Від-

ремонтовано ;.кабінети політосвіти,

майте всюди поно'влена наочна а'гітаціЯ, бібліотечки попо~нились Н<УВИІМИ виданнЯlМИ політичної лі-

..

v

просто

в та!ки.х

немож-

ЛИ'ВО культурно, на рі,Вні сучасних ВНМОГ обСЛУЖИТИ ПОКУіІІців. ДО

поце.куди може де'!{ому т еіКТИ на голооу, а ні-

того ж :псуються і 1'0ва,р, і стеля, і Пі:Цло:га. ДОПО:\ЮГПL

не Мі'нЯ'тиметься.

жуть не

пусті

на'м мо-

запе<В-

.мИ', праіЦі:ВНИ1l{И ІВ ЇДділу тканин універмагу, розташованого на

нення і 'Г лиБОіКодумні ба' лаЧ'.ки, а ,справжні дії керііВНИіків. Тільки ,'іе

над

ське

терату<ри, придбано навчальні поСіQНИКИ, технічні засоби пропа-

,масиві, три ,роки філо'софськи розмl.рИQlВУЄМО

даного дирекцією слова зробленому ділу. Cnpa,Ba в ТОМУ, що над робоmrми МіСЦЯМИ нашого відділу протікає

ганlЦИ.

засобу

3росуміло,

у мовах

про

Ні, щоб став пам'ятною датою для ;кожногО' СЛУ.ХЗJча. Водночас хочеться під.креслити,

l!Іа'гаНДИСТіВ 95

роіКУ . На сьогоднішній день ця пелика напру, жена робота ЗaJверш. ена. Методична рада при Кl!!бінеті політосвіти Мі' СЬ1('КОМУ па,ртИ, ЯlКУ

ВіД'ОМИЙ

Перше заняття нового на'вчаль-"

підготовка до НQJЗQlГО на'вчальнoro

про-

ДІЗНАТИСЯ

ЩО ТЕЧЕ, 11І0 МІНЯЄТЬСЯ?

програм.

вищенню трудової а,ктивності слухачі,в, виробничих колекти,вііВ по

1'027

НАС ПРОСИЛИ

року роззгідно свО'їх

П~ртійні органіЗаІЦії провели належну роботу по добору прала-

процентіІВ мають

(Фотохроніка ТАРС).

1978

пова розмова про існуючі недоліки та шляхи їх усунення.

гандистських J<аДрів. З

На фото: у складаЛ ЬНОАIУ цеху підприємства.

матеріали

ва-річчя

22 тисячі

а.ктивна

гул ей».

ноМічної ос.віти вивчатимуть нову

Новий нав'Чальний р1к у системі полlтиlЧНОЇ та е.кОНОІмічної освіТИ ifIОlВинен сприяти дальшому під-

розпочалась

r)еталей і вузлів. НаТОАІість країна одержує го· тову радянську продукцію ,uашини. Цього року ті,1ЬКlI будапештський за в од засо­ бів автоматики і телеJtеханіки «ММГ» виготовить близько 400 ТI/СЯ'l nРl/ладовuх щитків для «Жll'

проводитися три Це

npozpaJt авто· кооnера·

ресnубліК/l

кових а в ТО,ltOбіл іп. У paJIKaX цієї програми nід ­ IlfЩЄJlства поставляють ВАЗу 18 різних видів

На відміну від МИНУЛОГО на'вчального року в НЮlішньо'му РОЦі

заняття будуть

Одна з наиоlлыllхx

nРОАtllсловості

ція ря ду угорсь/шх за в одів з ВОЛЗЬК/l.lt автоза· иодом у РадЯНСЬКОА1У Союзі у виробництві лег·

йонних семіна'рі,в.

них се.мі, нарах навчати,меться чоловік.

В липні

Jtoбільної

'ш.сла занять, дати проведення ра-

яких Підби, вались підсумки РOl.l\У, визначались .кращі ш.коли, пропаганди'сти, а також йшла ПРИН1ЦИ-

понад

Угорщина.

навчальний рі'к, в конкретно визначені дні і

1977-1978

тані, я'кі ,мали місце на'весн1, .коUIИ про люд-

нев і дповідністю

o~

пі,длатали ...

стелю. и хочемо знати, ЧІ!, врешті-решт , настануть якісь істотні зміни в стані .кр;влі і ставленні дирекції

успішному вТіленню в життя іСТО-

дах. я,к тільки іПочина-

до умов праці продав-

В. РЕБРОВ. завідуючий кабінетом політичиої освіти міського комітету партії.

ває 180:\010. І то:ці ми стаємо на деяний ча,с вантажни:ками, тятаючи тканини з Мі,СЦЯ

М. ЯКОВЛЕВА, завідуюча відділом ткаиин універмагу ЗМіШТОРГУ.

.рИ"J:НИХ рішень ХХУ З'ЇЗДУ НПРС .

ється дощ , сувої зали-

Ців.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Гїїіііях ДО МЕТИ 1.

JI

на

І Т

ВИІГОні

за

селом.

ЗЛітали ВГОРУ дзвіНКі ВИlгуки «бий!», «мазило!», ,меЛЬІКали Р~ЗНОІКаліберні па­ лиці, ПО>рСіКали навсебіЧ' складені у «кулемеТні гнtзда» й «КОНJВерти~ цур­

ки. Юні

Колектив київського заводу «Точел е ктроnрилад» виготовив для Югославії серію з 580 ел ектронно

-

вОЛ ЬТ.метри

2

стор.

й не

настільки

.помітили"

як

над

що все

'lIосилювався й

!Посилювався.

Хлопчак>н за мить забули про гру, ПРИС'І'расті, що ЗOlВсі,м недавно кооіли на IвИ!Гоні, самі собою ВЛЯ'ГЛИlCя, віді­ .йJшли н,удись, витісНені цим небаченим

ватметри .

На фото: передова ре­ гул ювальниця-градуваль­ Iil/ЦЯ приладів Р. с. КА­ литюк (Фотохроніка РАТАУ) .

що

гур.кі'!' у вебі,

міліам­

амперметри ,

і

городашНИlКИ були

Погре6ами з'я:вилася веЛИіКа птиця аероплан. В4rtволі:к їх від :гри лише

вимірюваль­

них приладів перметри,

захо!Плені,

ДИІВом

з

хвостом.

аелИJl{ИМИ

!Крилами

і

очах сіль,сь.киХі Зі'рв.иголіВ уже цвіла мрія. Бачили себе ВИСОJ{О ,в небі, аж ген, над дзвіницею , що була для них

5·а авіаційна 'бригада.

на

доВІГИіМ

школи,

йога

розташовувалася

Уже , в

Са­

начальни.ком ЛЬОТЧИіКіВ

Борисоrлібсь.кої

ДИlВіЗійНим

генералам

Скро6уном. Він приїхав сюди одбира­ ти 3 артилерійсЬ!.l\ИХ частин майбутніх володаріlВ неба.

ПРИ'СlКіПШDВQ

оглядав

пре1'енде.нтів

г е нерал, запро'понува:в ЇМ РООВ 'яз ати задачі, потім довго «ганяв» по мі'жна­ родних, політиlЧНИХ питаннях, ЦіКaJВИВЄЯ знаннЯ&vІИ з географії.

Олексій Іванович

планува­

Негода

витримав

цей е.кз амен, пЬ;з.ніше ще не один уже в самій а'ВіаційНіЙ ш.колі, по за­ .кінченні якої у грудні 1934 РОКУ одер­ жа'в призначення в Оршу.

В€'ликИJЙ Жовтень віД'крив мільйонам людей шляхи до омріянО'Го. Молодь по­ тяглася до знань. Та хі'ба пише мо­ лодь!

Під час чергової перевірки техні.ки 'Пілотування номбриг П. Ф . Жигарєв (він був глав.комом ВійСЬІКО'во-Повітря­ них сил і Голо'вниоМ маршалом Cl;IВiaцiї) по,~ітив МОЛОДQIГО здібного льотчика. о. І. Неrо:цу було призначено шеф-ІІІі­ лотом комбрига і одночасно команди­

Дrвадцятидворічним юнаком Олексій HeГOlЦa вирушав з Броварі'В назу,стріч майбутньому. Но'го призвали до Чер­ воної Армії й одразу зарахували 'КУР­ сантом пол.кової школи. Сюди часто ПРИХOlЦИЛИ й .курсанти Ниївськdі арт­ школи . Зав,жди підтя,гнуТі, ,в будьонів­

ром

лаНIІШ.

Пізніше були нові ПРИlЗначення, НОІві доручення . Довелося командувати заго­ ном швидкісних бомбардуваЛЬНИіКів, ви­ !Пробо.вУlВати нові мар.ки (за ,81СЮ свою льотну практику О. І. Негода літав на 22 рі'ЗНИХ ТИllIах ліТaJКіlВ вітчИ'зняното та зарубіжного ВИР()lбництва). Все це ма-

ках, зі Ш[Jсра~и й шабля;ми, що мело­ дійно видзвонювали, вони ВИ~ЛИіКали за­ хоплення. А ,!{ОЛИ передовиків навчаль­ ho-бойOlВОЇ підготQIВ;КИ запрошували в

Середа.

з

школи

ли послати й до реального училища, проте. .. Бідність вона згубила ба,га­ то талантів у царській Росії.

НОВЕ ЖИТТЯ

поруч

І мрії судилося З'бутися.

Та тоді про літак він мі:г лише мрія­ ти. Велика сім'я (ДЄlв'ятеро дітей) вели.кі турботи. Батькові здавалося, що саме треТій син Олексійно має особли­ 'вий потяг до знань. І хоча до того в СіМ ' ї ніхто й ,ніде. не 'вчи.в'ся, ЙОГО віддали до церковно-nриходської

льотчиків:

марі, в полковій школі, де молодий командир проходив службу, доля звела

У нато'впі хлопчаків СТОЯІВ і майбут­ ,ній ЛЬОТЧНJ<, бойовИlЙ .командир Олексій Нeroда. Було то у 1914 роЦі.

та леlГlШМ серпанком романтики. Весня­ ного ЯСНОІГО дНЯ зграйка ХЛОПЧaJКів за­ гралася

гості до майБУТНіх !Командирів, не по­ ТРібна було ніЯ'RОЇ aJгітащії. Оле.кс1Й Него.ца вирішив пр.иевятити себе арти­ лерії. Хо'Ча сам .крадмюма задИlВЛЯ,ВСЯ

найвищою ТОЧJ.кою на землі (ЯКЩО до­ зволить сільсь.киЙ ДЗБонар піднятися на неї). І вже піД ноrа'ми несла свої во­ ~и Десна, танула на очах рідна хата ...

Перша зустріч :J мрІєю була огорну­

хо.плено

Як стій, !КИНУЛИСЯ' до цього пришель­ ця. І нічого вже не існувало на св'іті, нрім великої машини, льотчи.ка біля неї у ш.кірянЦі й лискучих .крагах . В

21

вересня

1977

року


КОЖНІЙ фЕРМІ - КОМПЛЕКСНУ МЕХАНІЗАЦІЮ забезпеченню

у господарствах нашого ра­ іІОНУ з кожним роком збіль­ шується обсяг робіт по тех­ нічному обслуговуванню і ре­ монту

устаткування

частинами

Ще

тварин­

НИЦЬКИХ ферм. Значну части­ ну ЇХ виконує колектив ліній­ но-монтажноі дільниці район­ ного об' єднання «Сільгосптех­ нік<!». Коли В минулому році, наприклад; обсяг усіх цих ро­ біт становив 400 тисяч карбо' ванців, то в нинішньому він зросте на 15 тисяч карбован ­ ців. На 50 процентів більше, ніж торік, буде проведено ро­ біт по техобслуговуванню та

запасними

початку

договори

року

22

з

ми

госпо­

дарствами р'айону на технічне обслуговування машин і мс­ ханізмів тваринницьких ферм - доїльних і холодильних

Дістати до них запасні части­

установок

ни

тощо,

а

також

на

своїми виробничими завдан ­ нями і соціалістичними зобо­ в·язаннями. За перше півріч­ чя план було виконано на 108 процентів. Проте в комплексній меха­ нізації трудомістких процесів на

тваринницьких

фермах

ню соціалістичних зобов'язань, розширенню бригад по техніч-

складне

ладнання

часто-густо

й

експлуатацію.

д огляд

за

прагнуть

несумлінно

деться.

або

Нерідко

це

колективу

лінійно-монтаж '

жаль ,

їм

відсут,

тваринницьких

фермах.

ільних і холодильних устано­ В й'К, потрібно встановлювати

ність необхідних запасних час­

плющилки

ВОДИ, механічні

Але

нерідко на

я'ть

непередбачені

надходять недоброякісні пасні частини.

неПідготовленість ницьких приміщень,

за

у

не

допоможуть

за­

під'

зер'на,

лектованість колектив

молокопро­

прив'язі

тощо .

заваді

сто­

труднощі тварин­ розкомп­

устаткування.

наш

подолає

Та

упевнений,

всі ці

що

труднощі і до'

б'ється в ювілейному році но­ вих виробничих успіХІВ, зро­ бить дальший крок на шляху до повної комплексної механі­

зації

кожної

ферми

у

тваринницької

господа,рствах

райо­

ну.

1. БІЛАНОВСЬКИЯ,

чистоту.

господарствах

технічного фермських

;ц е ннях.

ЦІ

ної дільниці по дальшій меха­ нізаціі трудомістких процесів

тин. Наприклад, несвоєчасно замінюється соскова гума т<! та інші р.еталі. До того ж,

ся

устатку­

нераЦІОнально.

Крім монтажу та ремонту до­

таким

нести її, якщо молоко забруд­ нене. Отже, всім працівникам ферм треба постійно бороти­

вання розміщене у вогких, брудних і засмічених примі-

часто

Значний обсяг робіт ще тре­ ба виконати в нинішньй'МУ ро­

на

перешкоджає

установки

ве­

вони

ніде ставити устат­ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

дільниці

холодильної апаратури багато в чому залежить і якість одер­ жуваної продукції. В той же час слід підкреслити, що ніякі

ведеться

не

На

тісні, там кування.

з

Безперечно, від чіткої й без­ відмовної роботи доільної і

Щоденний

взагалі

роБІТ.

часто

яку

легко. Але

нашої справитися

оосягом

доруча­

машинами

кількість,

обслужити не так

ють людям, які не мають до· статніх знань про його будову

ра­

велика

праЦІВНИКИ

завдан­

докір за незадовільний добір кадрів. Адже холодильне об­

нічне обслуговування встанов­ лених там машин і механіз­ мів, зокрема холодильного устаткування .. Правда, на це

оБСЛ}'ІГову.ванню і ре­ ферм<:ьких машин та

надто

дуже

На адресу окремих керівни­ ків господарств слід закииути

йону ще є немало прорахун­ ків і упущень. Не завжди на належному рівні ведеться тех­

ністичної праці» . Були також ро з роблені заходи по виконан-

-

якість вання

ня. Крім того, не вистачає ква­ ліфікованих спеціалістів, які б могли робити складний ре ' монт таких установок. Не розв'язані у повній мірі пи­ тання забезпечення ХОЛОДИЛЬ­ них установок фреоном, аміа­ ком (немає містко,стей для їх зберігання, не виділені фонди тощо).

«Требухівський», «ГоголівСЬКИЙ», «Пухівський», «Зоря», «Авангард» та інших. Щомі­ сяця успішно справляємося з

Робітники та інженерно-тех­ нічні працівники дільниці спрямовують усі свої сили на успішне виконання поставле­ них перед ними завдань. На загальних зборах вони взяли зобов'язання бороТlIСЯ за по­ чссне звання «Колектив кому­

Багато претензій буває на теХIllЧНОГО обслугову­ доїльних установок. У господарствах раиону їх налі­ чується близько 2ЬО стаціо­ нарних і 120 пересув,них. Це

є свої причини, що не зале­ жать ні від райоб'єднання « Сільгосптехніка», ні від гос­ подарств. Насамперед даєть­ ся взнаки велика різномарко' вість ХОЛОДИЛЬНИХ машин, се­ ред яких багато імпортних .

матеріалами.

ремонтні й монтажні роботи . Великий обсяг робіт виконує­ мо, крім того, по реконструк' ції тваринницьких приміщень і комплексі,в у радгоспах

ремонту.

ному .110НТУ

на

уклали

їх

й

є пункти

обслуговування машин, але вони

заступник

керуючого

ра­

йонним об'єднанням «Сіль­ госптехніка».

ОИТl передовоrо ДОСВІДу

1II1III1III

Криl>lська область. Колгосп ~Дружба народів» Красногвар-

дійського району

ться кожен третій Щороку прибутки

гектар зе'млі. перевищують 20 'мільйонів карбованЦів. Значні СУ'ми виділяються на будівництво культурно-побутових об'єктів і житлових будинків для колгосп­ ників, на благоустрій села.

велике гос-

подарство, що спеціалізується на виробництві зернових культур і продукції тваринництва. Тут та­ кож розвинуті садівництво, вино­ градарство і овочівництво. й ого угіддя заЙ'мають більUt як 14 тигектарів. тракторів,

Правління колгоспу і партійна організація приділяють багато уваги підготовці і вихованюо кадрів. J1 Utколах 'майстрів сіль­ ського господарства підвищують свою кваліфікацію 'механізатори. тваринники, виноградарі, садівни­ ки, овочівники, будівельники та

Господарство ,Має 245 авТО'мобілів,

116 ко,Мбайнів та іншу техніку, nідnриЄ'мства для переробки фруктів та овочів. Високий рівень зе'млеробства, 'механізації

та

еле,,-трифікації ви­

інші

PO~HиЦTвa ~TaHoвиTb основу 'міц­ но!

еКОНО'мlки.

Нині

тут

зроUtує-

спеціалісти.

культури,

сі,и

бібліотек,

12

лень,

є

Палац

стільки

'магазинів,

дитячих

11

Тут

клубів,

ж

їда­

6

дошкільних

за­

кладів. На фото: вгорі ліворуч пе­ редові садівники ,,-о,Мсо,Мольсько­

'молодіжної бригади Віра НІКО­ БЕНКО (ліворуч) і Ніна КО­ ЧЕТКОВА збирають урожа~ ;

-

пра в оруч

головний

колгоспу, кандидат подарських наук П.

nтаUtниця

З.

Г.

зоотехНІК

сільськогос­ М. ЛІТ КО і

ВОРОНКОВА

оглядають нову партію курчат на відгодівлю; внизу зліва новий

ФОТО

колгоспний дитячий садок.

ло незабаром ПРИ4'одИ'rИlCЯ J3 боях за свободу й незалежність Батьківщини.

Стрімко КРOll<ytВЗJВ

грізний

жовтень

Рй'ку. Ворог 'Рвався до СТОЛИіЦі РаДЯlliCЬRОЇ держави. Часом обстановка

1941

здавалася

~рwrичною,

немислимо оклад­

НОЮ. БЛIfЗЬКО МісЯlЦЯ віІв бої з назе.мни­ ми

частина,ми

гі'l'леріlВЦiJв

562"й

щувальний <llВі'апоЛIR, jЩ\,ИJМ

вИ'НИ­

КОМаІНДував

О . І. Негода. ЩОlдня доводилося роби­ ти по 4-,5 бойових вильотів, 3alВД3J1OЧJ! штурмових

по~анню

вночі

ударів по

основнй'МУ

угру­

тулuю, де

жовтня на

аеродро.м у Ва-

бar.зува<всЯ ІІІОЛ'R

якиlЙ лед~€ В'СТИJГ

lІІіДНЯТИіСЯ

С1В ліТaJR

3

Ю.хно~:

ськоro аеродрому_ ВОРOlЖl танки вже тоопо.царювали там. А настуJПIОГО дня винищува'Чі

ПQlВним

складй'М

СУШРй'ВОІД­

жу,вали бом6а'мута'ЛЬНИКіIВ, ЯRі ЙІІ1ІЛИ на ЮXjНОВН'У. Та бомбити довелося за­ пасну ціль. Лише 7 жовтня поЛJR через складНі

метеоумови

до ае.родро'му,

жих

машинах,

,зумLв

за'вдати удару

що

вже

прорватися по

нашого

РОЗlПОlВіДа,є О. І. Негода.

літак

'!{омаНJДира

'Воро­

заЛlJ1вала

ОЧі,

фашис­

ВИНО­

Пй'рани­

льотчиmа.

Кров

орієнтуватИlCЯ,

д()свід, май~ О. І. Не­

-

года повернувся на аеродром

і посадИІВ

літа'к. Та ще й як! На одне іНолесо, бо 'ПоJШ{ нра'і

час

бу,в

і при обй'Рй'Ні

наступу. цю

неспрamнИІМ.

увесь

в4д

ВІн

надійно

нальотів

на

пере.цньо'му

МОСК'ВИ,

і пЬд час

прикрива:встоли­

гітлеріВСЬ1(ОЇ

авіації .

За ВИСOll<і покаЗНИКIJ1 у ВИJКонан.ні зав­

дань команду;вання при обороні' Моск'ви пол!!{ було Червоним

нагороджено :перехідним прапО'ром MOCi!{O'BCЬKOIГO

місьіНК'ОМУ партії депутатів

і

МОСКОВСЬКОЇ

Ради

трудящих.

ЗАВЖДИ В СТРОЮ

3. З

ЦіЄЮ

Олексій

людиною

Lванович

про

го ж дня. КонтрнаступІ. tВpaНIЦi зібра­ ЛИ'СЯ !ІІОВН'ИіМ складом полщу біля бойо­ вих машин, влаштували мітинг. Рішен­ ня було одностайне: не IІІОШІКОдУЄМО

'могил загиблих, баіГатьох героїв.

вересня

час

-

а OCHй'BH€<

заважала

Що ж далі? ВItд'Повідь ми одержали. то­

21

піlд

вести спостереж-ення. Та стерність, воля перемогли

За Ни:м1 ар­

Середа,

полку

ЛЬOlВе управління,

аероДрому,­

тилеристи встановлювали гармати. Про­ те НClJКазу на перебазування не було ...

о

РО3lгрому

ли в обличчя самого

lр03тamу\валися

-

для

нання бойового завдання crJлучило д,ва зенітних снаряди. Вони ПОІШ«>ДИ'ЛИ ру­

5 грудня !Ворог був :всього .в трьох

кілометрах ,вІд

життя

тІ'в під. МОСКВОЮ.

там.

-

ні

дpYJГe було

ЗaJгарБНИКіВ.

5

сил,

За перший же день наступу льотчи­ ками було знищено біЛЕ>ше 50 автома­ шин і TaHHicrJ , багато ЖИІВої сили. У

НЕБО МОСКВИ

2.

ні

l(олишніх

зав1!tди

цiKa~o.

захоmлено розповідає

однополчан,

,веде

пошук

листується з рЬдRИJМИ Нещодавно отримав

листа .від юних червоІШХ СЛЇДОІІИТів З6-ї

заlгибель

і

міоце

року

(Фотохроніка РАТАУ).

Обуховського.

НОВОСІЛЛЯ

Пй'хова,ння ,ВідважноІГО

КООПЕР АТОРІВ

ЗaJCТ'j'iIIни:ка: командира еCJкадрильї М. В: ГJlР'ЄМ. ДО1lI0h't1:1г розкрити сторіJШИ ге­ рО'їчното життя Віктора РадчеНRа, ЯlКий 9 жо~тня 1941 року повторИ'В подвиг Миколи

Гастелло

-

напраВИІВ

палаю­

чий ліТaJ\ на .ворОЖі позИІЦП.

Часто ПОЛКй'вниха

Тринадцять років існує

Київський

І.

ТОЧЖИ Й Rі,мнатИ' бойової слави, веде ве­ Л'ИіНУ роботу по віЙСМЮВ<НlатріотшіНОМУ 1ВИХOlВанню моладі. Бй'ЙОВИЙ '!{омандир,

на ос06И1СТОIМУ рахунку R1<0ІГО 6 збитих літак1в ворога, 140 вильотів на штур­

кооперативний

технікум облспоживспіл­ ки. За цей час в його сті­ нах

у відставці О.

HelI'OДY можиа ба"ІНТИ серед школярiJв. ВіН їм ро'зпов~дає про бойові діі радян­ ських авіаторів піД час Великої Вітчиз­ няної війни, ДCJIIюмaJГає оформляти lКу­

п ідготовлено

на

ден­

ному і заочному відділен­ нях понад 5 тисяч квалі­ фікованих фаХі'вціВ. Дев' яносто процентів випускників учбовогО' за­ кла'ду одержують

призна­

чення на роботу в органі­ зації облспоживспілки l\иївської області, реш­

та

-

в Чернігівську, Жи-

мування та розвідку ПОЗИlЦій нtмщько­ фашШ:ТСЬ!ІШХ війсЬК. мало РОЗllIовідає ІІІірО' себе. За нього говорять урЯДОВІ нагороди орден Леніна, (Два ордени Червоного Пlршора, В[тчизнmюї 'війни,

томирську,

Ровенську,

Вінницьку,

Харківську

Червоної

робітнина,ми П~РИЄlМСТВ 'міста. Киny­ ча енергія, HЄВГaJМOIВHi,CTЬ }(ЛИ!ЧУТЬ Олек­

ред початком учбового року колективи БУДівель­ них трестів .Ng 2, .Ng 7 ордена Леніна Головкиїв­

ОіЯ LванОВИ!ЧЗ: в саму гущу життя. І BLH ПОСllIішає у рідну amlаційну частину зу­ стрітися з ФРОНТОІВИМИ побратИlМaJМИ, щоб потLм, ПCJIЧеpnнytВlШИ з їх РОЗПОІВі­ дей і нфоРМaJЦіЮ, на нових прикладах

міськбуду, спорудивши на вулиці Ломоносова. 14, нове дев'ятиповерхо­ ве приміщення технікуму. Загальна корисна площа

ге.p<fізму

будівлі складає 7,5 тися­ чі квадратних метрів, 35 учбових кабінетів і лабо­

Ветеран

Зірки і [Десять медалей. партії

часто

мужності

виступає

перед

lІІереl(онувати,

вчити, формувати кому.нircТИ!ЧНИЙ світо­ гляд. ЙОГО стр ій нlИіі! ВИШJШувався сот­ нями ЮНalli1В і дiВlчат, певних своєї ВlдmОВ'4даЛЬRОСТі за долю країни перед ІІІартіЄЮ, перед народом, перед Жовт­ нем.

М. ПОЛІЩУК

школи мі'ста Мос!!{ви з ВіДОМОСТВ'МИJ прО'

1977

О.

облспоживспілки. Справжній навчання

раторій оснащено нім обладнанням.

для пе­

новіт­

Відбулося урочисте віднриття нового примі­ щення

М.

НОВЕ ЖИТТЯ

палац

підготували

3

технінуму.

КРАВЧЕНКО.

стор.


ПРОГРАМА

т.

10.00 1(. 11.00 1.15 16.30 22

ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА

9.00 9.10 9.30 10.15

Новини.

К. К.

т. т.

К.

т.

Гімнастика. «Відгукніться,

Телефільм

2

стя»,

11.25 14.30 15.05 15.35 16.05 16.35 17.00 18.00 18.15 18,30

К. т. 1970·Й •.

К. К.

т. т.

21,00 21.30

.Наша

біографія.

Рік

К. т. «Шахова школа». К. т. «Літературні читання» Л. Сейфулліна. «Лист •. К. т. «Вперед, хлопчаки!». Новини. К. т. «Ми граємо й співаємо». К. т. «Бесіди про проект КОНПередача

К. т. До 60-річчя

ня.

9,

Велнкого Жовт­

Радянська Білорусія.

В пере­

дачі бере участь кандидат в чле­ ни Політбюро ЦК КПРС, пер­ ший секретар ЦК Компартії Бі­ лорусії П. М. Машеров. «Час».

К.

т.

Телефільм

3

К.

т.

«Особисте

ща­

серія.

По

-

закінченні

нови­

ни.

ПРОГРАМА

УТ

10.00 Для дітей. «Весела подорож». 11.00 К. т. Новини. 11.15 Док. фІльм «Головне _ якість». 11.25 «Композитори Україии». (Народ. ний артист СРСР Г. Майборода).

16.35 «Золоті зірки

України».

Кіно.

нарис про бурильника Криворізького рудника ім. Комінтерну Героя Соціалістичної Праці В. О. Ковпакова.

17.00 17.30

Республіканська тич на Школа.

К.

фізико-матема-

т. Для дітей.

«Зелений

вог-

НИК».

18.00 Реклама. Оголошення. 18.30 К. т. «Народна творчість». (Львівський самодіяльний танцю «Дружба.).

19.00 К. т. «Вісті». 19.30 Ко т. Е. Скріб ди..

ансамбль

-Склянка

Вистава.

20.45 «На добраНіч, діти!.. 21.00 «Час». 21.30 К. т. Продовження «Склянка води..

во-

вистави

В перерві

к, т, Новини.

НА

17.00

ОБЛАСТЬ

К. т. «Домашні моди».

клопоти.

і 13.00 К. т. Іспанська мова. і 11.40 5 кл. Ботаніка. Студентам - заочникам. Науко-

13.30 15.05 15.40 17.00 17,55 19.00

20.45 21.00 21.30

комунізм.

Кінофільм

«Удар,

ще

удар».

К. т. «Наука сьогодні». Фільм «Прості турботи». К. т. «Наші гості». Екран студента - заочника, курс. Вища математика.

«Змагаються

автомобілісти

К. т. -Драматургія і Б. Шоу. lIередача друга. К. т. Вечірня казка.

20.15 20.30 15.

КИ-

т,

Чемпіонат

світу

з

театр.,

23.35

П'ЯТНИЦЯ,

23

12.10

Тресту

«Київшляхбуд»

ВЕРЕСНЯ

К. чі

Док.

19.15 К. т.

Фільм-концерт

просторами».

ПОТРІБНІ

21.45

Оплата праці -

для

-

студента

курс.

Теоретична

К.

Чемпіонат

т.

заочника.

(Передача

К.

т. • Поезія •.

К. К.

т, т.

К.

т.

Вечірня

з з

Уолл

«Зеленими КОН

23.15

важкої

казка. народів

«ТворчІсть

ки-електрнки,

К.

т.

«Здоров'я».

К.

т.

Тележурнал

К. т. Док. телефільм Волга зустрічається з

т.

«Артлото».

К.

т.

Телефільм 5 серія.

«Час».

К.

т.

Концерт

К. т.

Чоловіки.

закінченні

10.00

«Квітуче дерево дружби». J!ITepaTYPHa передача. К. т, «Майстри грузинського балету».

10.35

15.50 17.15 17.55 19.00 20.00 20.15 20.30

УТ

За

Новини.

НА

ОБЛАСТЬ

заочникам. Філосо­ Вища математика.

-

К. К.

комунізм.

Основи етики.

13.25

марк­

12.30

Науко­

т, Радянське право. т. Телеальманах «Знай

умій»,

Кінофільм «Останній свідок». Док. телефільми. Екран студента - заочника. 2-й

21.00 21.30

машино­

К.

Англійська

т.

«Клуб

мова.

Німецька

кіноподорожей».

О. Блок «Дванадцять •. Вечірня казка.

«Поезія'.

К. т.

К. т. Чемпіонат світу атлетики, (Передача з

К.

т.

«Мій

(Ф.

Е.

22.55

«Візерунки».

з важкої ФРН).

(Мінськ).

синій •.

острів

Дзер­

«День

за

Фільм-виста­

днем».

жинський).

1.00 К_ т. Новини. 11.15 К. т. Відеофільм «Хліб України». Шиноремонтиому заводу на постійну роботу

.N2 50

машииlсти

бульдозерів.

Оплата відрядна.

-

Прийняті

на

~ безпечуються

~

протягом року. М.

Звертатися

тІв, "о

"~2

)

Бровари,

5. 121

вІддІл.

роботу

Редактор

Є_

ФЕДЯИ_

сія), на l{иївському, в ПуХівці, дитсадок. Одинаки забезпечуються гуртожитком. Є заводський автобус для

ріально-технічного

перевезення

постачан-

працюючих

(безплатно).

ГУРТОЖИТКОМ

інженерн-конструкторн; слюсарі по ремонту облад-

Ті, котрі попрацюють на заводі рік і бажають навча-

на

нання;

тися

електрослюсарі;

ся на підготовче

адресу:

пров.

Ухати

Завод має бази відпочинку на Чорному морі (м. Феодо-

ПОТ Р І Б НІ: начальник енерго-механічного відділу; начальник відділу матеня;

за·

Радис-

авТОбусом

до

зупинки

(за

мостом)

ванузжиики;

роБIТ.НИКИ

~Ulлях-

.

АдмІнІстрація. \ )---- ............""""'--""~~

високовольт-

~

у. шнноремонтнии м.

цех І цех «ІЗО~У». Оплата праЦІ -

.

200 карбованців

у

вузах,

направляють-

Звертатися

ШРЗ

Бровари, відділ

180 - '

на місяць.

відділення.

на

адресу:

промвузол,

кадрів.

~ ~

Адміністрація.

..,.......,....~~..."..,..,....,...,,~~~~.,.~~

для робо­ в районі

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ Й ГОСТІ! 24

техні­

25

і

.

gьоrо

вересня

.

УНІверма;:н

в

звертатися

року

раЙСПОЖИВСПЇJКИ

проводиться

Адміністрація.

ВИСТ АВНА-ПРОДАЖ

..

~~---

ГОДИННИКІВ.

МЕТОЮ НРАЩОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦIВНИНlВ СІЛ~СЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

БУДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ГОДИННИНОВИХ ЗАВОДІВ.

24 вересня 1977 року

ВИСОКОЯКІСНІ ТОЧНІСТЬ

проводяться вечірні

ХОДУ

Точність -

І

В

ВІТЧИЗНЯНІ

ГОДИННИКИ

НАДІйНІСТЬ ГАРАНТУЄ

ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ

ПРОДУНЦlЮ

ШИРОНОМУ АСОРТИМЕНТІ

ПОПУЛЯРНІ

СВІТІ.

ВСЬОМУ

У

КОЖНА МОДЕЛЬ.

риса ділової людини.

Бутн точним вам допоможе годинннк.

базари в селах Шев­ ченковому! БогдаНівці!

ЛАСКАВО ПРОСИМn

ВІДВІДАТИ ВИСТАВКУ-ПРОДАжt Дирекція .

~ О -;:о:н: ::~::::: -"-' ~H::e:a:::::;a~ -"-'~---~)-

~.

Шановні громадяни

__

конструкторсько-

\ \ \ \ \

НА БАЗАРАХ БУДЕ ПРЕД­ СТАВЛЕНО В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ ПРОМИСЛОВІ,

ГОСПОДАРЧІ

І

ПРОДОВОЛЬ­

ЧІ ТОВАРИ.

і

старших

технологічне бюро

мийного обладнання

конструкторів І, 11, ІІІ кате-

\ горій;

с!арших

інжене.рів-механі-

ІОв;

інженерів-технологів

м. Бровари!

texHikib-технолоrів;

старших техніків-конструкто-

иа постійиу роботу З АПР О Ш У Є:

маши-

рів. Звертатися

на

м. Бровари,

адресу:

вул.

на. 1.

«8УЛ.

нобудування;

П равлінdя райспоживспілки.

1 ДО ~ .

:жюнак:».

Адміністрація.

}

лення.

НЕОБХІДНО

ПРЕДСТАВИТИ

У селі Требухові відкрито спеціалізований магазин «Техніка». До послуг покупців тут великий вибір радіо­ та фотоапараТів, музичних інструментів, електропобуто­

робничого управління газового

техніки,

мотоциклів,

пральних

та

швейних

господарства

ПРО ВІДСУТ­ НІСТЬ У БУДИННУ ГАЗОВОГО ОПАЛЕННЯ.

машин,

вачів і майстрів хлібопекарства. За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. l{иївсьна, 149. Правліиня раЙспоживспілкн.

тнменті запчастини до мотоциклів та велосипедів, радіо­

Міськвиконком.

приймачів та фотоапаратів. Запрошуємо відвідати наш магазин.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ

Правління міського споживчого товариства.

q~.,

динків, де немає газового опа­

ДОВІДНУ від Броварського ви­

холодильників, спортивного іивентаря. У широкому асор·

.....

ВІДПУСКАЄТЬСЯ ВУ­ ГІЛЛЯ І БРИКЕТ ГРОМАДЯ­ НАМ МІСТА дЛЯ опалення бу­

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

вої

~~,."....,........"...~.,......,..~.,.~o#~.,...,.~

виконкому

СНЛАДІ

. '

загото­

для направлення у школу по підготовці кухарів,

комісія

щих повідомляє, що на БРО­ ВАРСЬНОМУ ПАЛИВНОМУ

Радгосп-

Ухати автобусом NQ l{ .

ЗУП!lНКИ

Планова

міської Ради депутатів трудя­

~--....-.......--..-----....~------.........-....-----....---.-........~

ВІДДІЛ КАДРІВ Р АИСПОЖИВСПІЛКИ ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

~~""?~~7?~"-"~

!

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

....""".:r""....:'""...,.~ . . ~~~I"..,:J-..,..,.I'.,._="'.:""~,~ ... ~ ...~~~,.~~~~..:"'....:__~.,..w#~I'"~.,.., . . ~~~...,...."....~ .... ~~ ..:'~.,~ . . ~~~..".....".~"""

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

І(оммунистнческой

-

партии

.

~.

об'єднан­

електромонте·

довідками

Адміністрація.

j

т.

Студентам фія. 10.20

І

на адресу: м. Київ, 136, вул. Стеценка, І-а, віддІл кадрів, тел. 36-90-51.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. ХХІІ з'їз­ ду ІШРС, 4.

Семиполках! Гоголеві! Русанові! Рожнах! се­ лищі Налиті.

к.

ва.

революції •.

«Рицар

(Бельгія).

про

-

ні

мова.

теат­

НОВИНИ.

Док. телефільми будівників.

Кінопрограм а .У світі цікавого'. Футбольний огляд. По закінчен-

курс.

Держав­

СРСР

«Час •.

Політична економія.

14.15 15.05

ВеЛИКОI о

артистка

Калиновська.

вий

ша­

Великого

Фінал.

-

В.

народна

І курс. 11.35 К. т. систсько-ленінської

Чемпіонат Європи з баскет­

болу.

«На добраніч, діти! •.

«Там, де Окою».

артистів

60-Річчю

20.45 21.00 21.30 22.05 9.25

«Особисте

репортаж».

Танцює

ПРОГРАМА

К. т. Чемпіонат СРСР з футбо­ лу: ЦСКА «Динамо» (Київ). У перерві новини. К: т. Тираж «Спортлото •. К.

День ма~инобу­

20.00

«Співдруж-

К. Т. «У світі тварин».

ПРОГРАМА

світу».

Конкурс

«Людина. Земля. Всесвіт». «В ГОСТЯХ У казки».

ність»,

республіки)

житлова площа.

тожиток.

3

можете..

т. т.

ри, електрослюсарІ. При потреБІ надається

гур­

ви

К. К.

По

ФРН),

присвячений Жовтня.

серія.

«Це

Уїтмен.

вантажннки,

Рік

електромережам вироб­

т.

села

«СуботнШ

14.30 «Мальовнича Україна •. 15.00 К. !. «Наша біографія. Рік 1969-и» . 16.00 Кінопрограма. 17.30 Jj:. т. «Вісті». 18.00 К. т, Фестиваль молоді України,

Від-

листи.

ного академічного ру СРСР.

2-й

механіка.

світу

ЦТ

винахідників.

ПОТРІБНІ:

відрядно­

надається

Екран

на

4

СТЯ».

тресту «КИївшляхбуд-l» ПОТ Р І Б Н І:

.Хлопча-

інженери-електрики,

преміальна.

Одинакам

«Концерт

М.

5

Дlвника.

--------------------------,---,---------------------------~ ~~..".. -.:--~~~...:-.,~~~..:--...;?'-I'-I-~

По заКІнченнІ -І

ня «Київеиерго» ти на підстанції с. Красилівки

водії ваитажннх автомобілів для роботи на БУДівиицтві автодорогн до важливої бу· дови десятої п'ятнрічки Оскольського електромета· лургійного комбінату.

Фільм

«На

атлетики.

1971-Й».

ним

22.40

дні».

19.35 20.15 20.30 21.00

21.00 .Час». 21.30 К. т .Телефільм .Особисте щастя». 4 серія. 22.40 К ... т. «Мелодії і ритми. зарубіж-

ничо-енергетнчного

сторонньо­

Горький.

Для груп подовженого дня. Ботаніка.

О.

Шляхо-ремонтному

1945 К Об прое . ституції . т.« СРСР». говорюємо КТ 20.00 К. Т. «Наша біографія.

:~~и:~т. ради».

кл.

19.45 19.55 21.00 21.30

лікарю. театр».

і

управлІнню

телефільм.

18.00

право.

15.00

19.00

друзі».

т.

16.30 17.30

заочникам.

-

т, -Книгарня».

комісари».

12.55 13.35 15.20 16.05

Сетон-Томпсон.

Студентам

К.

12.05

оленя»,

К. т. Екран .Драматургія

К. т. «Москва і москвичі».

Новини. К. т. Мультфільм.

т.

ДІвникам

13.25 ~. т. Завтра -

ВЕРЕСНЯ

К. т. «Виставка БуратіIlО». К, т, «Для вас, батьки •.

СТЯ».

ОБЛАСТЬ

Е.

24

10.30 «Ранкова пошта». 11.00 К. т. Телефільм «Особисте ща­

ГО».

лефільм.

Jt.

Ук­ Ве­

К .. т. «Хвала рукам, що пахнуть ХJ."бом». ! Концерт-вітання тру­

12.15

Новини. К, т. Гімнастика.

повіді

першими •. НОВИНИ.

13.30 14.30

16.50

14.30 К. т. «Знання - народу». Док. фільм. 14.55 К. т. «Поезія Е. МежелаЙтlса». 15.25 К. т. Фільм для дітей .Нероз-

Київським

на постійиу роботу

К.

17.55

9.00 9.10 9.30 10.15 К, т. Телефільм -Особисте ща· стя». 3 серІя. 11.25 К. т. «ГосподарІ лісів». Док, те·

лучні

т.

слідах

радянське

важкої

ПРОГРАМА ЦТ Новини. К, т. Гімнастика. К. т. «ВеселІ старти».

16.40 17.10 18.00 18.15 18.25

9.00 9. І О 9.30 10.00

Співає

за днем».

ПРОГРАМА

лова».

(Передача з ФРН). К. т. «Зустрічі з пІснею». Висту­ пає вокально - інструментальний ансамбль «Полум'я». Телевистава «Виправдання Пага­ ніні». .День за днем»,

21.30

К.

11.10

Білаша».

Остапенко.

«День

СУБОТА,

К. т. 2 кл. Природознавство. К, т. -Увага, дорога!'. і 13.00 К, т. Англійська мова. і 11.40 5 кл. «Байки І. О. КРи-

9.40 10.00 10.10 10.40

атлетики.

21.00

і

«По

НА

Л.

23.05

•.

Фільм «Вони були По закінченні К. Т.

9.10 І-й

ЇВЩИНИ».

19.20

«Час

ПРОГРАМА

__~~================~~______________-=__~____=-~____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,

«Скарби народу'. К. т. «Вісті». К. т. ІІІ феСТІІваль молоді раїнн, присвячений 60-ріЧtlю ликого ЖОВТНЯ. К. т. «На добраніч, діти!».

га!».

10.10 10.40 12.10

Рік

землі».

17.30 18.00 18.30

9.40 К. т. 3 кл. «Музика влітку», 10.00, 11.00 і 12.00 К. т. «Увага, доро-

Чемпіонат Європи з ба,,· чоловіки. Півфінал

кетболу: (Бельгія).

ПРОГРАМА

і 11.10 Азбука

вий

Док. телефільм. «Російська мова».

Концерт.

стя».

22.40

сурмачі!». «Особисте ща-

серія.

ституції».

19.00

9.10

ЦТ

К. т. «Піені О.

22.35

біографія~

1966-А •. К. т. Новини. «Галузь: досвід, проблеми •. «Кубок надШ». Дитячі спортив­ ні змагання. «Екран молодих». «Господарі

І

ЧЕТВЕР,

УТ

«Наша

орган Броварского горкома

УкраинЬІ,

городского н

раllонного

Советов депутатов трудящнхся I(lІенскоlІ областн.

Газета выодитT на украинском язwке.

НАША АДРЕСА: 255020. м. БРОВАРИ,

вул. І(вївська. 154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

вІдповідального секретаря,

дента

місцевого

-

19-3-82;

за~тупника редактора

вІдділу сlльськorо

радіомовлеllНЯ -

масової роботн, фотокореспондента -

19-3-18;

_

19-4-47;

Газеrа виходнть

господаРСТІІа, кореспон-

~,BIBTOPOK! середу,

віддlnlll

оg~;"ИlІ.if5 І Фсуботу.

промисловостІ,

19-4-117.

газетн 'сПР~;::~

~~~~~.,.~~~~~~~~~~~~.~~~#,,~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~.,.~.,.~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.,.~

Індекс 61964. Бров&рська друкарl'lЯ Київського е6лупра.влікВJI в вправах

видавництв, поліграфії і книжкової ТОРГLllлі, вул. Київська, 154.

..

~~~-

Зам, 4940-НU)45:-Г"-

#150 1977