Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯI

Перебування товариша

D .м

І!І

150 (3852)

ВІВТОРОК

25

ГеJIеральнийсекретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв, який перебуває в Ташкенті, зустрівся і мав тривалу роз:vrаву з першим'и секретарями Центральних Комітетів Ка\lуністичних партій бавовнасіючих республік країни~

1'1

ВЕРЕСНЯ

1973

л. І. Брежнєва в Ташкенті

11 ,:1

р.

1:1

Під час роз'V!ови була рО3'Глянута шираке кала питань

І'

Ціна 2 коп.

екона\lічнога розвитку республік Середньої Азії, Казах­ стану та Азербайджану. Осабливу увагу була приділена питаllНя:\1

РІК

рання бававн!!, а також питашшмсвоєчаснаї висакаякіс­ ної

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

• газети І журнали лу. Справді, після роботн чи вільиу

хвилину,

переступивши поріr будинку чи квартири, відразу поrляд падає на свіжі rазети та . журиали. З них ми дізиає­

мось про різиомаиітні події з виутрішиьоrо і міжиарод­

норемонтному заводі. Раду сприяния тут очолює Г. О. Пшенична. Порівняно з по­ передніми краще

віТчизияної і зарубіжної на­ уки, одержуємо цікаві іНфОР­ мації. Газети, журналн, інші вн­ дання приносять в кожннй дім свіжі новини суспільно-

<-

ro

1

жнття нашої країни, в них

розповідається про досвід комуністнчноrо будівництва - втілення в жнття історич­ ннх рІшень XXIV з'їзду

КПРС та Україин. Повсюдно

з'їзду КП

XXIV з

проводнться

вересня

1

передплата

на

періодичні видання. В нашо­ му районі в цьому році пе­ редплата на rазети

і журна­

ли на 1974 рік почалась більш орrанlзовано, ніж то­ рік. Більшість партійних ор­ rанlзацlй підприємств, уста­ нов, ПІКіл, радrоспів і птахо­

фабрнк

заздалеrідь провела

в колективах велику роз'яс­ нювальну І орrанізацlйиу ро­ боту_

Розповсюдженням

періо-

дичних видаиь зараз займаю­

ться

ради сприяння роз­

44

132 rpo-

повсюдженню преси, п.rикти передплати, 490 мадських

розповсюджувачІв

IІреси,

відділень

29

.1 110 листонош. направлена

на

зв'язку

Вся

те,

YBara

щоб

кож­

иий rромадянии мав можли­ вІсть передплатити необхідні видання,

raTo

на

не це

Станом

витрачаючи

cBoro на 20

ба­

часу.

вересня по

передплаті першість в райо­ ні утримує колектив заводу порошкової металурrії. На цьому підприємстві хорошо працює

рада

спрняння

роз­

преси,.

яку

повсюдженню

очолює особнсто секретар парткому О. П. Коротенко.

Пому актнвно

допомаrають

члени радн В. Н. Сільченко,

В. А. Кендюх та іншІ. На за­ водІ уже оформлена перед­ плата иа 4736 екземплярІв rазет І журналів, що значно

БІльше проти минулоro ро­ ку. В колективі заводу пе­

редплачено 200 екземплярІв rазети «Правда», 145 пар­

тійних журналІв, екземплярів

понад

rазет

На

жаль,

темпу.

видань,

а

нізована

передплата на ши-

партійні

opra-

просто

пустили її на самоплив. До таких можна вІднести парт­

орrанізації змІшторrу (секре­ тар Р. І. Король), комБІнату

rpoMaAcbKoro

че своїх можливостей прово­ дять передплату rазет І жур­

налів

(ТАРС)

Високоrо вироБІтку щодня добиваються на Ііартопляних жнивах у радrоспі «Требухів­ ський» колектнви збиральннх arperaTiB ком­ байнерів Олексія Олександровича РОГАЧА, Дмнтра Павловича КАЛЕНЧЕНКА, Петра Антоновнча МЕЛЬНИЧЕНКА, які з тракто­ ристамн Іваном Федоровнчем КОВБАСОЮ, Анатолієм Грнrоровнчем КОРНІПКОМ та IropeM Івановичем ДІДУСЕМ внкопують по 2-2,6 reKTapa картоплі. Якість роботи відмінна.

партІйні

орrанізацlї

*

*

*

Комбайнер Боrданlвської птахофабрнки Ніктор Михайловнч БОБКО з трактористом Іваном

Овсійовичем

ДЖУНКІВСЬКИМ

дають щодня з бункера

лі.

Серед водіїв

перше

38-42 місце

вн-

тоннн картоп-

посів шофер

Микола Михайлович ГУБСЬКИП, якнй пере-

возить автомашиною ГАЗ-51 від комбайнів до сортувальноrо пункту на віддаль десяти кІлометрів 15-16 тонн картоплі.

*

*

*

Першість у змаraнні на копанні картоплІ

в радrоспі «Краснлівський» посІв колектив комбайнера Мнхайла Івановнча МАРЧУКА

751

тонну бункерної ваrи.

Комбайнер Микола Іванович БОРИСПО­ ЛЕЦЬ з тракторнстом Гриrорієм Петровичем ЗІНЧЕНКОМ викопалн картоплю на 38,5 reKтара, видавши 771 тонну продукції. Комбай­ нер Михайло Пилнпович ТЕТЕРУК з тракто­

ристом Миколою Федоровнчем ГНАТЕНКОМ викопалн картоплю на 31,5 reKTapa і зібралн

її

618 тони. Трактористи цьоrо радrоспу Анатолій Мнколайович ЛАДАН, Федір Семенович МОС­ RАЛЕНКО та Мнкола Павловнч КОЛЕСНИК прн нормі

байнів

до

8

тонн перевозять щодня від ком­

сортувальноrо пункту по

тонн картоплі.

*

на

ту

І

перед­

платників слід більше розпо­

ється

тираж

ПопереАу-gех

rазети «Нове життя». Мова йде про те,' щоб кожний

ЖИТТЯ»,

яка

друкує

баrато

матеріалів· з жнття колекти­ вів промисловнх підпрнємств, радrоспів і птахофабрик ра" йону.

Передплата

-

видань

на

важлива політич­

кампанія.

зацій тивно

-

періоднчннх Тож

обов'язок

партійннх

opraHi-

трнмати її під без­ контролем,

спрняти

ак­

rромадським

розповсюджувачам

пресн.

з випередженням графіка Тисячі тонн азотних добрив понад завдання відправив з по­ чатку року сільсь,ким трудівникам Вахшський азотнотуковий за­ ВОД, розташований на півдні Таджикистану. Колектив підпри-

e:vrcTBa

виконав головний пу,нкт соціалістичних зобов'язань, узя­

тих на

1973

азотних добрив

підприє:vrство ви­

йшло на рівень, запланований на кінець п'ятирічки. І досягнуто цього без збільшення виробничих потужностей. (ТАРС-РАТАУ).

кожного

Вчасна і потрібна допомога

комуністичної

міськрайонної

двір, кожний трудівник заво­ ду чн будови, установн чи орrанізації передплати в свою найближчу rазету «Нове

з

***

сільськоrоспо­ журналів, rазет

«Правда», «Сельская жнзнь», «СільськІ вісті\) , «Київська правда», '«Молода -rвардіЯ>>, «Красная звезда». В наступ­ ному році набаrато збільшу­

збирають

гектара 160 центнерів 6уль6, як і записано в з060в' язанні. На зніАtку: тракторист П. 17. ДОВГОДЬКО (ліворуч) і ланко­ вuй ко.н6аЙнер комуніст М. П. ДОВГОДЬКО. Фото В. Думи.

ли необхідні видання.

дарськнх

року

ківський», де комбайнера,}! ланко­

прочентів,

місцевос­

зувати її так, щоб всІ ба­ жаючі своєчасно передплати­

всюджуватн

вирішального

вий .1tеханізованої ланки комуніст Микола JJавЛ081lч. Довгодько, а тракториСТОАІ Петро Петрович До в годько. Вони щоденно виконують ЗАlінні норми виробітку на 150

орrанізаціям,

сільськнх

третього,

n'ятиріч.ки екіпаж картоплезби­ рального агрегату радгоспу «Літ­

ті, необхІдно БІльш серйозно займатися передплатою пе­ ріодичних видань, opraHi-

.

По стільки ж внорюють і

8-9 reKTapax.

трактористи Микола Васильович МІНОЧКІН та Віталій Миколайович МІСТЮк.

***

земпляри.

Серед

*

Механізатор племптахорадrоспу «Рудня» комуніст Василь Пантелійович ПОНОМАРЕНКО трактором Т-74 виорює щодня зяб

По-удаРНОАtу несе трудову вах­

наснченість преси на тисячу чоловік населення не пере­ вищує 700 екземплярів при середньорайонній 1122 ек­

сільської

*

16-20

1~~~""""""~W'""~o6'.:--,.~·r';;""',.,~~4'~~~ -~''''v6'"oIt.:r+'' -J<t?".:---=",~~.,..,.. ...

в рік проводиться передпла­ та в таких селах, як Велика Димерка, Рожнн, Літочки, Боrданівка, Бобрик, в яких

Партійннм

.

(тракторист Олексій Васильовнч ЯКУБОВ­ СЬКИИ), який зібрав картоплю на 40,3 reKтара і відправив її на сортувальний пункт

заводів пластмас, електро­ техні';lНИХ внробів, ремонтно­ механічноrо. Слабо, з надто низькою насиченістю з року

зокрема

сільськагоспадарськога

RАЛЕНДАР трудової СЛАВИ

праgі Восьмимісячний «Торгмаш» усіх

план завод

успішно

виконав

техніко-економічних

з

показ­

ників: Який же цех працював краще? При підведенні ПідсуМ'КіВ ви­ конання соціалістичних зобов'­ язaHь

за

серпень

встановлено,

що найкращі показ.нини має слюсарно-скла'дальний цех ному­

ніетичної праЦі імені ХХІУ з'їз­ ду КПРС. У змаганні з сусіднім цехом торговельного устатнуван­

ня цей ноле'юив вийшов

пере­

можцем. Тут борються за даль­ ше ПЇіДвищення ПРОДУЮИВІНості праЦі, полі,пшення яності про­

----------------~----------- дунції.

рік. По випуску

наступнага

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

харчування

(секретар І. М. Лобко}~ Ниж­

посереднім

opra-

відповідаль­

подекуди

тя\).

Добре в цьому році

ця

Деякі

секретарів

«Нове жит­

перед­

нізації мало приділяють ува­ rи передплаті періодичннх

УкраинЬІ», «Кнївська прав­ да», 500 екземплярів міськ­ районної rазети

набаrато

на кампанія на окремих під­ приємствах і в орrанізацlях ще не набрала потрібноrо

200

«Правда

роками

проводиться

плата періодичних видань в авто пІдприємствІ 09034 (очолює раду В. В. Рень), а також на баrатьох Інших підприємствах І в установах.

иоrо жнття країии, досяrиеи­

да

ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Передплачуйте Важко уявити в иаш час життя без rазети чи журна­

підгатавк!!

раку і дальшага піднесення тваринництва.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

будь-яку

всіх сільськогосподар­

ських робіт, у та\IУ числі якнайкращої арганізації зби­

ВИДАННЯ 34-й

У

успіШJJОГО завершеНJI}!

Забезпечено дієвість і

гласність

гання.

соціалістичного.

Рішенн&1VI

засідання заводсьного

ПРОфСПілни 'дальним

за

цехом

зма­

розширеного НОМ1ітету

слюсарно-снла­ залишено

пор.

Друге місце прису~жено цеху ширвжитну і пластичних мас.

Серед допоміжних цехів пере­ визнано

енсперимен­

таЛЬНО-інструментальний

т,овими роботами, зібрати без втрат урожай пізніх культур. Першого трудЬвого успіху досягли механізатори. Позавчора ВОНИ

повністю закінчилн збирання картоплі на площі 250 гектарів. Ще ми­ нулого ТИЖНЯ три агрегатн з,шеРШИЛIІ цю роботу на першому від­ ділку, а потім комбайнерн 1. О. Бутник та В. І. Сидоренко з тракто­ РІІСТa:lIН М. В. О.1ексієнком та В. І. Кощієм дономагали сусідам-бер­ ВIfчанам. На другому відділку високим виробітком відзначився екі­ паж КО'lбайнера П. М. Марченка, ЯJ{ljЙ викопав картоплю майже на 60 гектарах. На збиранні пізніх ку.1ЬТУР, зокрема ГОРОДИНИ й садовини, вели­ ку допо:.югу раДГОСІ!ові подають трудівники міста. Багато продукції було зібрано, псресортовано ІЇ відправлено в торговельну мережу 22 і 2З верссня під час масових суботника ІЇ недільника. Особливо

старанно попрацювали

в ці дні зо робітників з

об'єднання «Сільгосптехніка». Вони викопали на заплаві З сто.10ВИХ буряків і накопали 450 центнерів коренів. Частину правлено в контейнерах на державні приймальні пункти.

РобіТНИКІІ пересувної механізованої колони брали 30 тонн картоплі.

цех,

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

N2 15

Позавчора, в неділю, приїжджали з Києва на

раіі­

гектари їх від­

за два дні пере­

допомогу

також

400 студентів технологічного інституту .1еГlЮЇ промис.l0вості.

завод­

снний перехідний Червоний пра­

можцем

Цьогорічна осінь не радує хорошою погодою. Зарані" почалося похолодання, пішли дощі. Все це змушує трудівників нашого рад­ госпу максимально напружувати сили, щоб швидше впоратися з по­

головний агроном

А. ХАРЛАН, радгоспу «Заплавний».

***

Шд час суботника й недільннка у радrоспах і птахофабриках району працювали тисячі робітників, службовців з усіх проМИСJlОВНХ підпрнємств і орrанізацій Броварів. Вонн подаJlИ вчас­ ну і неоціненну допомоrу на збнраниі овочів, фруктів, картоп­ лі та інших культур. За ці два дні з кожноrо rосподарства було

відправлено набаrато більше продукції, ніж у звнчайні дні.

.


МОЛОДІ-ОСВІТУ ТА ІДЕЙНИЙ ГАРТ На обговорення УІІІ пленуму :wiCbKOro НОМітету ЛНСМУ, ЯКИй ві,дбувся недавно, було винесе­ но важливе й актуальне питан­ ня

про

З3'Вl.Цання

комсомоль­

ських організацій міста і райо­ ну по піднесенню ріВНя номсо­ мольської політосвіти та залу­ ченню молоді ,до активної

учас­

ті у Всесоюзному огляді «Кож­ ному молодому тру~івникові середню освіту».

-

Як відзначив у доповіді сек­ ретар МіСЬККОМу ЛКСМУ С. Носко, НомуНістична партія ставить

перед

комсомолом

-

новни:w завданням

молоді

в

:дуСі

ідейності,

ос­

виховання

комуністичної

радянського

-

лу

лоді з тих ЧИ інших причин сво­

вану на поліпшення загально­ ОСВіТНЬОГО і культурного рівця

го часу не

працюючої молоді. Jlише за ос­ танні три роки понад 1100 мо­ ЛОДИХ виробничників заверши­ ли середню освіту, 1830 юна­

чання --:: перш?чер.:.ове завдан- Ф. Енгельс, що першою жінкоюня наШОl оргаНlзаЦll. . .. марксисткою була російська жінДи~ектор школи роБIТНИЧО~ ~a _ Віра Засулич, що серед роМОЛОДl NQ 3 М. С. K~T. доклад ~ сійської молоді існує партія, яка НО зупинився на анаЛІЗІ с!ану ~ щиро і без застережень прийняла охопл~ння ceI;!eДHЬO~ осв~тою великі економічні і історичні тео-

ків і дівчат навчаються у вечір­ ніх та заочних школах.

Багато уваги цим питанням приділяється на заводобудівно­ му комбінаті, заводах «Торг­ маш» ,електротехнічних

виро­

бів, ПДБП-2 та в інших органі­ заціях. Тут використовуються різноманітні форми роботи. 30нрема, при підведенні підсумків соціалістичного змагання врахо-

ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ ЛКСМУ

3

вується

робота

здобула

(ДО 90-РIЧЧЯ УТВОРЕННЯ

середньої

3алучення

її до

нав-

МОЛОДІ свого МlКрораИОI!:У МІста:

3алучення праЦЮЮЧОl МОЛ~ДІ

«Я

горджусь

тим,

писав

І все ж таки група Плеханова

мала позитивну роль. Ії вплив на розвиток робітничого руху був

великим. Ті роки - період бур­ хливого піднесення розвитку про­

мисловості в Росії і росту про­ мислового пролетаріату, який по­

рії Карла Маркса».

ступово

Ф. Ен,гельс мав на увазі групу йозну

перетворювався

силу

в

політичного

до навчання, наголошував ВІН, «Визволення праці» _ першу ро- країни. - справ~, яка стосується одна- сійську марксистську організацію, У Росії почали

сер-

життя .

.

виникати ІНШІ

ковою МІРОЮ і школи, і вироб- створену російськими емігранта- групи і гуртки: в Петербурзі со­ ництва .. Це не. короткоч~~на ми на чолі з Г. В. Плехановим ціал·демократичні групи Д. І. l\ампаНlЯ,

а коп!тка,

~OCT~~Ha

Женеві в 1883 році.

РО~'яснювальна и оргаНlзаЦlИна у Група рооота..

Благоєва і М. І. Брусньова, гур­

«Визволення

праці», в ток П. В. Точинського.

склад якої входили П. Б. Аксель-

К?МІтети, C~BopeH~ на кожному

ці К. Маркса і Ф. ЕllГельса,

шенням секретаріатом ВЦРПС,

основне зав-!!.анн

ПІдприємстВІ У ЗВ язку З оголо-

вести серед молоді .анти,в-

ну пропаганду досяrнень І пере-

освіти.

Діяльність групи

мала велике

Велику допо~огу в цьому мо- род, В. І. Засулич, Л. Г. Дейч та значення і для поширення ідей жут~ і ПОВИННl п.одавати ОРГ- В. Н. Ігнатов, популяризуючи пра- марксизму на Україні, зокрема на

патріо­

тиз:wу і пролетарського інтернаЦіонаЛіЗМу. Обов'язок комсомо-

Біля джерел російської

зацій. Він веде роботу, спрямо­

нолентиву по

б

ЦК ВЛКСМ

і

колегією

я бачила

....

своє Київщині.

в роз-

"

П'

Праці Г. В.

ПОВСЮДЖ~НІ~І в РОСІІ lДеи науко-

леханова 'З явили-

ся у Києві ще в середині 80-х ро-

охопленню робітників навчан­ ~P? . Р вого СОЦІаЛІЗМУ. За словами В. І. ків. У 1886 році учні Петербурням у школах. 3а рішенням MIНlcTepcTBa ОСВІТИ С . СР Все: Леніна, плехановська група «ли- зької технічної школи, котрі про­ огля~у ДІЯЛЬНОСТІ ше теоретично утворила в Росії ходили практику на Київському оргкомітету та комітетів комсо­ союзно~о молу нращих виробничників, ПРОфсшлков~х . ~ KOMC~MO Л ь- соціал-демократію і зробила пер- заводі «Арсенал», привезли сюди йдеться, насамперед, ПРО за- які уміло поєднують працю з ських .. орга.Нlзац.lИ, ор. гaНlB К на- ШИI"j крок наЗУСТРІ'ч робітничому деякі видання групи «В изволення які розповсюджувались лучення молоді до rлибокого ви- навчанням, нагороджують пу­ РОДНОІ ОСВІТИ шд де~IЗОМ « . ож- рухові». Разом з цим вона пове- праці», вчення марксистсьно-ленінської тівками до будинків відпочин­ ному молод~му РОБІТНИКОВІ - ла рішучу боротьбу з народни- серед місцевої інтелігенції та ро­

мог СОЦіаліСТИЧНОГО ладу, добиватися, щоб кожна молода людина була активним БУДіВНИКОМ комунізму.

теоретичної спа~щини, озброєн- ку, туристськими путівками, ня її знаннями законів суспіль- грошовими преміями. . . НОГО розвитку, про вмІння кожПроте в таких оргаНlзаЦІЯХ.:

ного юнака і

дівчини пов'язу- як хлібозавод,

шиноремонтнии

середню ОСВІТУ»: Проте школи цтвом, яке було головною ідей- бітників Києва й Київської губер­ ще дуже мало ВІ~чув.ають допо-

ною перешкодою на шляху поши-

могу цих ОІ?ГКО~IlтеТІВ. А саме марксизму вони ПОВИННl заиматись питан- рення ого руху

вати опанування революційної завод, будкомбінат NQ 2, нями набору, постійно цікавитеорії з практикою комуністич- ПМК-7 та ПМК-8 тресту «Бро­ т'!сь навчальною :а виробl!:ИЧОЮ

...

і соціал-демо-

Нll. Революційна молодь міста, вста-

КРА~~~Ч~авдавши' народництву сер- новивши тісний зв'язок з групою,

йозних ударів, група не змогла збирала кошти для розширення ПМН-15, мебле- Д~ЯЛЬНіСтю МОЛОДІ, на, CB~IX за- до кінця розгромити його, бо в її видавничої роботи, надсилала ли­ 3начне місце в ідейному ви- ва фабрика, радгоспи «3аво­ СІДа~.нях заслухо~увати . lНфОР- поглядах були помилки. Допуска- сти. У них повідомлялось про ус­ хованні пі,дростаючого поколін- РИЦЬІШЙ», « ПлоскІвський», «Го­ маЦll начальни~lВ ~eX~B про лась тактика індивідуального те- піхи в пропаганді ідей марксизму

ного будівництва.

варисільбуд»,

ня займає система номсомоль- голівський», робота по залучен­ стан загаЛЬНООСВІТНЬОI шдготов- рору, ліберальна буржуазія роз- серед робітників. глядалась, як сила, здатна підтриУ листі 'до М. Павлика сьної політосвіти. Слід вtдзна- ню молоді до навчання в шко­ ки тощ? чити,

що в минулому

роЦі В

більшості номсомольських орга-

нізаЦій

;заняття

проходили на

лах ведеться вкрай незадовіль­ но.

Комітетам

ДОСВІДОМ роботи

З молоддю мати революцію, а селянство не гресивного

ПОДІЛИВСЯ ПРО~:'lгандист . ГYP~Ka

ПОЛІТОСВІТИ номсомолу, бюро I\ОМСОМОЛЬСЬКОI ПДБП-2 В. І. Глушко, про нав-

високому рі'вні, в різноманіТних комсомольсьних організацій по­

чання

слухачів. Зокрема, ц~. стосуєть- НИЙ огляд складу номсомольсь­

СО мольської політосвіти розпо­ відали старша піонервожата

Формах: при

задовільній явці трібно ще раз провести ретель­

ся заводів ПОРОШКОВОI металур-

гії

пла'стмас,

ких організацій, виявити моло­

райоб'єднання дих

«Сільгосптехніка»,

робітників

як

комунального

ПМК-15,

ПМК-З,

оБЛЗ!днання,

дальшого

підводилися,

питання

мітету КОМСОМОЛУ тресту «Бро­ варисільбуд» О. ЖураКіВСЬКИЙ, ми зробили певні висновки. Зважаючи на помітний спад ро­ боти з робітничою МОЛОДДЮ, що

навчання не обговорювалися на навчається, комітет комсомолу комсомольсьних зборах. створив навчальний сентор, у У

новому навчальному

роц:

снладі якого заступники секре­

навчатиметься близько 8000 юнанів і :дівчат, об'єднаних у 178 гуртнах і 5 теоретичдих семінарах. Усі вони ВКОМ-

цій усіх підроздІлів тресту. Він контролюватиме відвІдування та успішність учнів шкіл робітни­ чої молоді, допомагатиме не­

в системі комсомольської політ- тарів НОМСОМОЛЬСЬКИХ організа­

освіти

плектовані до'Свідченими

пропа-

ган:Дистами, у складі яких членів

і

KaHДlilдaTiB

у

комітету

встигаючим. Разом з тим, ми Й

167

далі розвиватимемо форми ро­

члени

боти, яні ефективно зареномен­

номсомолу

заводу

пластмас В. ВоловадовськиЙ. Турботою про навчання сіль­ ської молоді був пронизаний виступ

директора

заочної

шко­

ли М. Н. Бутиіка.

підсумки мину­

,радгоспів лого року, сказав секретар ко­

«Бобрицький», «Заворицький», «ГОГОЛ~5СЬНИЙ». КомплектаЦіЯ rYPTKL5 тут мала чисто формальний характер, підсумки занять не

Аналізуючи

ном-

Шевченнівсьної середньої шко­

Богданів- ВЛНСМ, так і неспілнову мо­ рішення необхідності навчання.

у гуртнах

У

роботі

участь

пленуму

сенретар

взяла

міськкому

НП

Унраїни Л. І. Шелест.

Пленум прийняв

постанову,

яка спрямовує діяльність ком­ сомольських оргаНізацій міста і

району

на

піднесення

ідейно­

політичного загартування моло­ ді, залучення її до походу за

глибокі і міцні знання. На пленуМі розглянуто тання

про

скликання

пи­

першої

міської нонференції в листопа­ ді цього року і затверджено її порядок денний та норми пред­ ставництва

правом

-

один

ухвального

делегат

голосу

з

від

18 членів ВЛКСМ. дували себе у минулому. Тан, У зв'язку з переходом на ін­ У ПМК-8 проведено експеримен- шу, роботу пленум увільнив від тальне введення коефіцієнту, обов'язків секретаря, завідую­ сомольської організації стано-, при нарахув,' анні премій з ура­ чої віДділом шкільноІ молоді ВИТЬ шкільна молодь: у ній на- хуванням успішності та громад­ Н. Дубенець і затвердив завІ­ КПРС, щО :на 15 процентів більше проти ,минулого РОКУ. Майже половину міської ком-

лічується ДійОВИМ

членів ВЛКСМ. засобом поєднання

3768

знань із розв'язанням денних

повсяк~

практичних. питань,

ЯЮ

ської активності молодих РОбіТ-, дуючhю відділом Н. Нечипорук. ників. На дільницях, у конто­ рах ПМК на видних місцях ~и­ вішуються

табелі

уСПіШНОСТІ

1

стоять перед колективами шкіл, став Ленінський залік. Він до-

«блискавки» «Комсомольського прожектора», яні ведуть мову

хи до

з навчанням. Гласність у:питан,­ нях ,навчання, як поназllла

поміг знайти ефективніші ш~я- 'про тих, у кого не все, Г~J?!lЗД залучення вивчення

старшокласників марксизму-лені-

ОДЕРЖАНО ДОНЕЦЬКИИ САТИН

практика, дає позитивні резуль,'ПерШі сотні метрів сатину тати. ' ", ~- . одержано на, ткацькій фабриці Багато увщ:и приділяє робо-; Донецького бавовняного номбі­ ті з КОМСОМОЛЬЦЯМИ ~ молоддю,', HaTY~' Це підприєм~тво " ще бу:

Тут восьмикласни:ни підвищува-

вець..

пропагандист HOMYНlC'l' М. Н., дує'l'Ь{:Я. ДОfiецьнии бавовняни!! Болілий, відзначив Г. СмолlJ'О-­ комбінат ударна будова. 11

-

ce.KpeT~p

НОМС.омоль:·

ли рівень знань з предметів тромадсько-поліТИЧНОГО циклу в

СЬНОl оргаНlзаЦіl БогдаНlВСЬНОL' птахофабрики. Група, з ЯКОЮ

політrуртку

він працював, складалася з

«Наш

КОМСОМОЛ»,

ленінський

дев'ятикласники молодих робітників.

працювали у ленторіях «Глобус» та «Прометей», для учнів

29, На занят­

десятих класів діял'И гуртки по вивченню біограФії В. І. Леніна.

тях грунтовно розглядалися ма-, те~іали грудневого (1972) та юнтневого (1~73) ПлеНУМів ЦК КПРС, ДОПОВІДЬ Генерального

Керуючись тійних з'їздів

секретаря Брежнєва

рішеннями парпро приведення

змісту середньої освіти у відповіД!ІіСть до вимог сучасно-

ЦК

«50

СРСР». Усі слухачі

Всесоюзного молодому

редню

огляду

«Кожному

трудівникові

освіту», до

-

се-

яно го уві-

йшли представники всіх органі-

о

2

СТОР• •

.1Іегної,

харчової,

м'ясної і молочної промислово­ сті. Він зобов'язався на три мі­ сяЦі раніше стро ну здати в ек­ сплуатацію ткацьку фабрику.

На Курсьній атомній елек­ тростанції всесоюзній удар­ ній комсомольсьній будові почався важливий етап мон­

склали заліки.

зусилля на

приємствах

гуртка система­

спрямовують

свої

виробничих потужностей на під·

АТОМНА

тично відвідували заняття, го­ тува ли реферати й успішно

виховання висоноосвічених, ідейно перенонаних, працьовитих юнаків і дівчат. При міському комітеті номсомолу створено оргкомітет по проведенню

нолен'Гив '- один із· ініЦіаторів руху за швидше введення в· дію

H~PC Л. І. РОКІВ утворення

го розвитку науки, техніин і культури, номіте'rи комсомолу

У нашій комсомольсьній ор­ ганізації 11 членів ВЛКСМ навчаються в шнолі без відриву від виробництва, 2 молодих ро­ бітнини за направленнями пта­ хофабрини вступили до сіль­ ськогосподарської

академії.

Разом з тим не слід забува­

ти, що чимало неспілкової

о

мо-

l(омсомолка Людмила ла

на

будівництві

опорядженні

житлових

«І\а"итянський»

ЮТ

кращий

-

l(алитянського

імені

будинків

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

ПІД КУРСЬКОМ

таж устаткування і вузлів атом­

ного

реактора.

Перша

черга

АЕС матиме потужність 2 мільйони кіловат. Курська АЕС будується на території басей­

у

робітннчому

50·річчя СРСР.

3il чотири дні». вона відмінно виконує На фото: Людмнла ЮТ.

базі мінеральних ресурсів КМА створюється новий про­ мисловий комплекс загально­ союзного значення. Курсьна

вона працюваа

зараз

чить його, електроенергією.

КОМПЛЕКС

сіЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Перший у СХіДНОМУ

компЛекс -великих подарських

Сибіру

СіЛЬСЬКОГЩ:­

підприємств,

яні

об'єднуються СПїльнIfІ9іЙ~ИQ.МУ.!Іі: каціями, створюється В' Іркут­ ській

області,

поблизу

міста

-

на

J '

містечку. Р~ДГОС?У'КОМбlнату

Працюючн ПІд

деВІЗОМ

.п ятиденку

-

малярні роботи. l(озака.

Буде заощаджено понад в мільйонів карбованців. Вся гру­ па підприємств, згідно з розра­ хунками економістів, окупиться за

три

роки.

ЗАВОД СВІТЛА

атомна еле!<тростанція забезпе­

На околиці Львова

споруд­

жується новий електролампо­ вий завод. Розмах будови вели­ чезний. Піднялися вгору вироб­ ничі приміщення, росте побу­ ТОВИй корпус. Відкрито їдальню на 500 місць, споруджено вели­ кий гуртожиток. В одному 3 приміщень тимчасово, для нав­ чання робітників, пущено лiнlю складання електроламп. У ч~­ вертому кварталі нииlшнього року

має

стати

до

ладу

перша

Усольє-Сибірсьне. До складу черга заводу, розрахована на комплексу ввійдуть дві птахо­ випуск 50 мільйонів міиіатюр- , фабрики на 400 і 250 тисяч них електролампочок на рік. курей, теплично-парнинов и й номбінат, номбінат по виробни­ НА МЕБЛЯХ-ЗНАК ЯКОСТІ цтву свинини на 108 тисяч го­ лів, комбікормовий завод. У Він присвоєний спальному майбутньому тут буде і велине гарнітурові «Молдова», що йо­ молочнотоварне господарство. го випусн~є Більсьна меблева Групове розташування ємств,

нооперування

СПОРУД,

постачання

тепла і

електро­

лізної руди. Відповідно до Ди­ рентив ХХІУ з'їзду КПРС на

тість будівництва і експлуатації номплексу на 8-10 процентів.

мислових

води

підпри­ спільних

енергії,

НОВЕ ЖИТТJl

комплексу,

Фото А.

ну Курсьної магнітної анома­ лії, найбільшого родовища за­

маляр ПМI(-9. Раніше

відгодівельного

На удариих будовах п'ятирічки

нізму. У школах снлалася своя снстема навчання. Особливо чі'l'RО розроблена вона у Пухі~ьні~, ТребуХі,ВСЬНіЙ, Шевченювсьюй та Літківській середніх школах.

вважа ~ocь союзником пролетаріа- громадського діяча - Віра Засу­ . лич щиро дякувала киянам за ту....:... _., -"","".,..:> ... ~...:o- _ _ . . _ , . _..,.~..,. ..... , .... , . , . , ... .,,,., ~~ ..

членів ли В. Суховірська та секретар

сьної та НИЇВ,СЬКОЇ птахофабри!\ лодь, які не мають середньої і РFfДУ інших оргаНізацій. освіти, добитися того, щоб вони На жаль, такої роботи не ве- ЦіЛКОМ свідомо прийшли до ви­ деться в КОМСОМОЛЬСЬКИХ організаціях заводу нестандартного

молоді

про-

західноукраїнського

джерел

від про-

знизить

Вівторок,

25

вар­

вересня

фабрика. Цього року молдавські меблевики вельну

45

поставлять

мережу

нраїни

у

торго­

близько

тисяч наборів меблів

-

у

півтора раза більше, ніж торік.

(ТАРС-РАТАУ).

1973

року


СОЦ і а

До

n -дем О'К рат і ї

фа.ш.ис.mс.l'oХ.их заrар6и.ихів

ГРУПИ «ВИЗВОЛЕННЯ ПРАЦІ») надіслані 85 карбованців і дуже раділа, що у місті Є їхні послідовники.

Протягом

ряду

років

У

збираються особи, котрі належать

існувало декілька марксистських гуртків: серед революційного сту-

до злочинних груп і проповідують ідеї звільнення робітничого кла·

дентства

су.

університету,

робітників

та інтелігенції. Одним з найвидат-

ніших організаторів був Ювеналій Мельников. В цих гуртках вивча-

.1I1СЬ, крім праць К. Маркса і Ф. Енгельса, видання групи

.1ення праці», твори

О.

«Визво-

Герцена,

В. Белінського, М. Чернишевського, Т.

Шевченка та інших.

Активну

участь

у

ТАНКІСТИ

ТlI під особлнвим наглядом полі­ ції дачу СОСНОВСЬКІІХ на ст. Бояр­ ка Південно-Західної залізниці, де

Києві

А начальник охоронного

(Продовження. Поч. в ,N'g,N'g

МІ!МІ!

відді­

Шд ударами Червоної Армії та її пере~ових частин, серед яких були Підрозділи 3-1'0 Котельниювсьного кор­

пусу, німецько· фашистські війська відступили за Десну

невідо- ~

розповсюджуються

і за Дніпро. Биті завойовнИІШ грабуваДІІ се.ла й міста,

чутки

протиурядового З"1істу.

Своєю діяльністю

волення

праЦl»

пропаганді, народників на. маси

марксистської літератури і видань ,шля.~

групи «Визволення

виганяди

вплив

який доб-

обітни-

СОЦІ,а.'l-демокраТII.

-

ної

РОСІ,І

ВИМlрюва:лось.

- жертви страхітливих здочинів фашистсь­ них годоворізів, які прийшли на українсьні землі BCT~­ новдювати «новий ПОРЯДОЮ>.

Число

одиницями.

залізничників Південно-Захід- рС~ш;:~~~~оокрраут~яу, 1~~рУ:~:~аЮ~~I~ залізниці.

як

політична

партія,

процес

ут-

Всі ці гуртки й групи тримали тісний зв'язок з гуртками Петер-

робного РОЗВИТКУ». Треба було покінчити

бурга й Москви, а звідти до Києва надходила марксистська літе· ратура.

народниками і зв'язати соціа.l·де­ мократичні групи і· гуртки з робіт­ НИЧИМ рухом, об'єднати у всеро-

Поліція вишукувала і переслідувала учасників марксистських груп. Так, в одному з документів

сійську пролетарську марксистську партію. До розв'язання цього питання трохи пізніше і присту­

Київського обласного державного

архіву говориться, що « ... на основании выочайшегоo поведения ... » міністр внутрішніх справ вимагав від київського губернатора трима-

ідейно з

пив В. І. Ленін.

д. ЯКОВЕНКО, начальник відділу використання і публікації КиїВСЬКОГО обласного І\ержавного архіву.

Село Велика Димерка нагадувало чорний острів c~peд

зедени)( луків ки

почали

ші

на

Перед

косіния

трав'яие

вико-вlвсяної

борошно

у соціалістичному

для

глинський.

ні

Віи

щодеиио

норми виробітку На

на

перевезеииі

сумІ­ курей.

змагаииі

ред трактористів-косарів веде

се­

в. А. За­

Внконує

змІн­

процентів.

150

зеленої, маси

по­

ударному трудиться водій цього ж пІд­

приємства значно

А.

О.

Корнійко.

перевиконує

Він

деннІ

також

завдання.

знаходиться

у

скида

А. о.

редовий

-

В. А.

пе­

-

ЗАГЛИН­

СЬКИй. В.

Бенднка.

У Всесоюзному соціалістичному змаганні за внро­ щування високого врожаю всіх сільськогосподарських ку.1ЬТУР КО.1ектив П.lемптаХОЗalЮДУ «Рудня» добився не­ поганих резу.lьтатів. Успішно виконано зобов'язання по вирощуванню зернових, картоп.lі, якої збираємо на кож­ Щ)О.lу гектарі за попере;J.ні:lIИ даними 150 центнерів.

КІІ Ж фосфорного борошна.

і

Плач. Люди вимагають нари

бригади Походзеєв. Полковник заявив, ЩО полонених фа­

шистів-паліїв завтра ж судитиме військовий трибунал і що всі жителі братимуть участь у судовому процесі. Наступного дня в приміщенні, яке тільки одне й уці­ ліло, засідав військовий трибунал корпусу під голову­ мнням капітана Гетьмана. Скільки страждань випало на долю жителів Великої Димеркиl Палії не могли прихова­ . ти ці злочини і визнади себе винними у :шищенні бага­

у

село.

Кому? Ліс на будівництво хати загибдого командира танка Свириденка, товаришу генерал-майор! - Свириденка? - перепитав я. - Хіба він ЗВіДСИ? А-а! Так. Де ж будуєте? Я напружував пам'ять: де ж загинув танкіст, і не міг

-

пригадати. Чи мало їх полягло на шляхах від Бєлгорода до Дніпра, не кажучи вже про CTaдiнrpaдl Але Свириден­ ко загинув десь на УнраїНі. Під Охтирною я ще бачив його. - Де ж його?. - спитав я тихо. - Під Ромнами, - сказав старший деЙтенант. Везіть. Будуйте ... Я туди навідаюся ... Повернувшись до штабу корпусу, я побачив начальни­ на політвідділу 3-ї БРIlГади майора Чепурна й спитав його:

Міночків, В. М. Мистюк, В. І. ДИКИЙ, І. С. Овсієнко та М. д. ГузіЙ. На кожний гектар під зяб тракторист Л. М. Хіценко каїніту

Сдьози.

ли танкісти з 3-ї бригади й кідька бійців із саперного батадьЙону'. Я зупинив головну машину. З кабіни видіз командир танкСІВОЇ роти і підійшов до мене. Нуди везете ліс?

шість досвідчених механізаторів, організувавши двозмін­ ну групову роботу. Кожен тракторнст знає наперед, яку він одержить зарплату за виконану норму при ВІІ­ сокій якості, яку надбавку матиме за перевиконання норми. Переможцям змагання вручаємо перехідні чер­ воні вимпели. У першій зміні сум.lінно трудиться тракторист кому­ ніст В. П. Пономаренко, ЯКИЙ щодня внорює 8-9 гек­ тарів на зяб. По 7-8 гектарів за зміну виорюють М. В.

центнерів

Прокдьони.

су. Машини везли ліс до седа. У кузовах, 'на дереві, сиді­

тваринни­

Відомо, що вересневий зяб найкращий. Тому праг­ немо виконати цю роботу в найкоротші строки. Д.1Я оранки виділили три трактори Т-74, за якимн закріпили

5

натовп.

Вирок виніс сам народ. Гітлерівсьні бандити були по­ f!ішені на сільському майдані. По дорозі на Бобрик я звернув увагу на вантажні ав­ томашини з емблемою нашого 3-го Гвардійського норпу­

ярий клин.

ВНОСИТЬ

убивали й живцем палиди людей. Звістка про те, що бан­

дити схоплені, швидко облетіла село. Біля розвідників, які -нонвоювали полонених, незабаром зібрався велиний

тьох жителів.

цтва, а також птиці. Тепер основне завдання СТВОРИТИ міцну OCHQIJY лід урожай наступного року. Перші кроки вже зроб.lе­ но посіяно в кращі строки на високому агротехніч­ ному рівні озимі, підготовляємо насіння ярих зерно­ ВІіХ, картоплі районованих сортів, готуємо зяб під весь

РУМ-3

цієї страшної «Іюманди CMepTi~. Жителі села одразу ж упізнали натів, яні ще ранном

Назрівав самосуд. Мабуть, самосуд і стався б, якби не приїхав командир

ВДЕНЬ І ВНОЧІ

машиною

ників кинулася наздоганяти паліїв, які втекли до лісу. Невдовзі автоматнИІШ привели п'ятьох головорізів з

водііІ автосамо­

КОРНІйКО, вннзу

тракторист

. '

технічному

вІдмінному

вгорі

полів Придесення: так сплюндрували ного

Поки танкісти боролися з вогнем у сеЛl, група РОЗВlД­

стані.

На знімках:

1

окупанти.

ддя паліїв. Натиск натовпу, його гнів і ненависть були такі грізні, що автоматники ледве стримували людей.

Закріплена за НИМ автомашина завжди

Фото

З~lіцнюємо KOP~10BY базу Д.1Я ГРОЛlадського

Горіда и нлуня, нуди ГlтлеРlВЦl

З льохів, із землянон, з ям виходили чорні, худі, об­

~iB. НаПРИКіХЦі 80·х років ~iH уже ПРИ~,ильник.1В нового напрямку в сам організував гурток робітників

населення.

дерті люди

НlІкнеНIІЯ І .ЗМЩIІ~IІI1Я T~~PII І про-

граМІ!

мирне

зігнали старинів, жінон 1 ДІтей. Танністи й автоматнини ледве встигли ВИХОІІІІТІІ З ВОГНЮ половину смертнинІв.

праці» брав PO~II. . Київської гімназії . Характ~рIl3У.ЮЧИ соціал-~ем~­ д. М. Неточаєв, виходець з І,ра~ичнни ~Y: того часу: . и: робітничого середовища передмі- ЛеНІН ПИС,ав .. кЦе був пер'Ю.Д в е знав поб т і житт~

;шищували

було охоплене полум·ям.

марксизму в

учень першої

стя Києва-Солом'янки

і

у село Велину ДlІмерку наші ~ійці ввійшли, н?ли B.OH~

і розчищала

до пере~юги

залишаючи

після себе мертву зону. (;пеціадьні номанди палили села,

група «Виз-

ПІдривала

145, 147, 148, 149).

СУД

лення департаменту поліції допо­ відав губернатору, що в селі Бу­

даївка Київського повіту

30-рі-.:-.:.. в.изволе.и.и..

ВроварщИ.и.и від иі.м:ец.l'oХО­

- Ви знаєте, що наші люди будують хату на онолиці Бобрш{а'? - Знаю. Я добре знав танож і лейтенанта Свириден­ на, командира екіпажу. Хоробрий був танністl - Як же розшукали ваші бійці сім'ю Свириденна? - Це трапилося тільни вчора. Перший батальйон зу, пинився на околиці села. У садну буда землянка, і хлопці

сті.%­

М. БІЛЕЦЬКИй, головний агроном.

пішли води напитися. Познайомилися з rосподарямИ. Ста­

Чисто й затишно на фермі у приміщеннях. Радгоспні бу­ дівельники добре потрудилися тут я.1ітку, ретельно відремонтувавши вікна, двері, дахи, устаткування для механічного доїння корів та прибирання гною, автопоїлки то­ ЩО. Тепер сюди переведено 3 літ­ ніх таборів майже все дійне ста· до, і доярки діловито пораються бі.~я корів. - Хоч і не змінився кормовий раціон для худоби, але переве­ дення її на стійлове утримання

IJcix

дещо позначилось на

Взагалі, колективи обох тварин- 1 кілограмів, О. А. Салай 3009. ницьких бригад радгоспу імені Підходять до цього рубежа Г. М. Щорса мають хороші виробничі Кутузова, Р. І. Касян. А К. д. показники. Вони змагаються між Корзаченко? Це ж на 11 честь собою, уважно стежать за успіха-

ось уже два місяці підряд щодня

ми й недоліками кожного. І умови для роботи мають однакові -

піднімається прапор за денні надої по фермі.

у першій бригаді налічується 523 корови, в другій - 517. За вісім ~Іісяців нинішнього року п~рша

Отак у діЙОВО~IУ змаганні колек­ тивибригад виборюють перемогу за перемогою. Вови взяли високі

га -

кладають зусиль, щоб

надоїла на корову 2636 кілограмів молока, за серпень - 332, а др у-

відповідно 2536 і 333 кіло-

грами.,

По твоїй бригаді на сто кі·

-

продуктивно­

сті, говорить бригадир тварин-. лограмів більший надій, зверницької бригади ,N'g 2 І. Є. Чу­ тається Іван Євдокимович до кохліб. Коли наприкінці серпня леги, зате в нашому колективі

М'Н одержували по 10,3-10,4 кілограма молока. на коро­

он

ву, то вчора, у перший день утри­ мання в приміщеннях, надій ста­

молока

новив 9,4 кілограма. Сьогодні він уже підвищився. Через кілька днів, думаю, надої стабілізують­

скільки

доярок,

які

надоїли

вже понад три тисячі кілограмів на

корову.

І він починає перелічувати: ком-

сомолка К. А. Зеленко одержала за вісім місяців по 3416 кілогра-

Такий стан справ і в першш бригаді, яку ОЧОЛЮЄ Г. І. Маля­ ренко. Правда, тут кілька груп корів ще не поставлено в прим,і­ щення (воно було зайняте ПІД зерно), але надої почали вирівню­

мів на кожну пер вістку своєї групи, Г. Ф. Я:нчук - 3328, В. Т. Хоменко ЗQ.44, Ф. А. Лисенко 3193 кілограми. І зараз ці доярки одержують щодня по 10~11 кілограмів молока на корову. - У нас теж є тритисячниці, не здається Григорій Іванович. -

ватись.

Г.

ся.

Вівторок,

І. Петренко надоїла

25

вересня

1973

по

року

3129

найвищі

3(jбов'язання на третій рік п'яти­ річки і успішно їх виконують, до­ року

надоїти

на

до

корову

кінця

3500

по

кілограмів молока. Радгосп

давно

виконав

уже

дев'ятимісячний

план продажу ЙОГО державі і має всі можливості набагато раніше

строку виконати і річний.

Однією з основних

.

передумов

.

.

УСПlшного проведення зимІВЛІ ху­

доби і підвищення її продуктив­ ності є міцна кормова база. - Ще ніколи у нас не було та­ ких запасів кормів, з гордістю говорить

фуражир,вагар

П.

П.

ІIlвачко. - Ось ОДна траншея СІ!­ лосу на 4165 тонн, друга Ііа 2574, .закіIlЧУЮТЬ забивати третю на 1500 тонн. Та сінажу маємо дві траншеї на 2890 тонн.

рий і наже, що у нього СИН сдужить десь у таннових вій­ сьнах, і пона зав довоєнну фотонартку. ;НаШі одразу впіз­ нали. «Та це ж наш Минола Свиридеmю!» А хтось не­ обачно додав: «Минода загинув». Ну, а потім сльози ма­ тері, розпач жінни. У Миколи є двоє діток. ПОЖУ,Р.ИJЦІСЯ

в земдянЦі всі разом, а потім наші вирішили негайно ж

побудувати новий дім для сім'їзагn6лого тqвариша .. Я винликав начальнина інженерної служби полновника Астраханцева, а потім з ним і майором Чепурном поїхали в бригаду. Командир першого батальйону майор Амелін повів нас на місце будівництва. На подвір'ї з двадцять танністів готують майданчин, розчищають згарище. Сапери тешуть дерево.

З Амеліним заходимо в землянку. Старий Свириденно зустрічає майора, як давнього знайомого. Крім батьна, в землянці буди мати дейтенанта Свириденка, дружина і двоє діток по п'ять-сім років.

-

Знайомтесь,- сна зав майор Амелін,

-

це коман­

дир таннового норпусу генерад Вовченно. З вашим сином воював

в ОДНОМУ танку.

Ваш Минола був справжнім танністом! З таними, ян він, ми перейдемо ДНіПРО, визволимо Київ і дійдемо до Берліна, сназав я. - Ой, ян же ще да деН0 туди! - заломила руки мати.

-

-

демо!

Далено. Важна дорога. Але ми неодмінно туди дій·

- мовив майор Амелін. Сміливий був ваш Минола! Та й до війни про нього тільни хороше говорили люди, зітхнув батьно. Транториетом він був. А вес­ -

ною СОРОН першого взяли ДО' армії.

- Ми Нічого не знали про нього, - сна зала молода жінка. Де він'? Що з ним? Більше двох ронів жили під німцями.

П. ,ТЕПЛЮК.

НОВЕ ЖИТТЯ

(Продовження буде).

о

3

стор.

0


:lй.рі ...... .в_".воле_• • pa*OBY~

,1(0

і В.і.вщ.ии .від ві_е-ц .. .ко.фапr.с.шс .. хиж заrарбивкі.в

Діляться

спогадами

Хвилюючим був веч і р, присвячений 30-річчю визвО'­ лення Київщини і райО'ну від німецькО'-фашистських О'купантів,

який

відбувся

в

будинку культури села Руса­ Нів. Сюди зібралО'ся близькО' 400 трудівників радгО'спу «Русанівський., серед яких булО' багатО' учасників Вели­ кО'ї ВітчизнянО'ї війни і МО'­

крО'в

лО'ї Церкви, нагО'рО'джений двО'ма медалями «За відва­ ГУ. і медаллю «За БОЙО'Ві за­ слуги. На вечО'рі з спО'гада­ ми виступив рО'ЗВіДНИК М. В. ТО'піха, який воював у віЙ­ ськах ПершО'гО' УкраїНСЬкО'гО' та ТретьО'гО' БілО'руськО'гО' фрО'нтІв, ДlйшО'в дО' колиш­

і

«ВО'­

меч.

та

дО'кументальних

фІЛЬМіВ періО'ду ВеликО'ї ВІт­ чизнянО'ї війни. ПО'тІм з ДО'­ пО'віддю ПрО' перемО'.жниЙ ПО'-

tJідКРllТUЙ у

хід РадянськО'ї Армії ПО' виз­ вО'ленню ріднО'ї Вітчизни і нарО'дів ЄврО'пи від фашизму

Києві.

виступив

Скульптор народний худож­ ник УРСР Г. Н. Кальченко. Архі­

артилерист,

гене­

рал-майО'р у відставці М. Д. БожкО'.

тектор - А. Ф. Ігнащенко. Фото А. Піддубного.

З

(Фотохроніка РАТАУ).

другО'ї

увагО'ю

учасники

СВО'Ю

світових

пО'рО'джених

спога-

ГО'

вО'єн,

мій

і безпО'середній

майстерність,

сержант

частин

О'днієї

з

КиївськО'­

ЧервО'нО'прапО'рнО'го

ним

членО'м

якО'ї стала і

Ні­

мецька ДемО'кратична Рес­ публіка, заступила шлях ПО'­ БО'рникам реакції і реваншу.

кО'н­

ВО'днО'час

участі

у

ширО'ких

вер­

ствах населення самО'ї Захід-

ськО'вО'гО' О'кругу ПавлО'

імперіалістичних

Генеральна Асам б л е я ООН вирішила прийня~и д.? с"ладу членів ОргаюзаЦll Об'єднаних

Націй

і

рішення

Це

нує сО'БО'ю велику

НДР

знаме­

перемО'гу

мирО'любних сил. Справді,

свО'їм

гО'л.?сува';l.~

ням учасники чеРГО'ВО'l

cecll

ськО'ї

Генеральної Асамблеї ООН, я"а зібралася в Нью- йО'рку,

щО'

зміНИ,

нО'ї НІмеччини пО'ступовО' пе-

німець-

ремО'гли реалІстичні

і

антикО'муніСТИЧНО'ї

спрямО'ванО'сті свО'єї пО'лlтики і перетвО'рили ФРН в О'ДИН з бастіО'нів агресивнО'гО' ПівнічнО'-АтлантичнО'гО' блО'-

закріпили загальне міжнарО'днО'-правО'ве визнаН!іЯ ТО'ГО'

факту,

сепаратну

булО'

ку державу Федеративну Республіку Німеччини і піД прапО'рО'м ФРН О'б'єцналися знаві'СНlлі реваншисти, які вимагали перегляду піДсумків другО'ї світО'вО'Ї війни. Перші керівники цієї країни не прихО'вували антирадян-

О'днО'часнО'

дві німецькі держави ФРН.

ствО'ренО'

кіл

я"і стали-

ООН

в

тенден-

На вечО'рі працівник варськО'гО'

ра

пО'"лала

живі

квіти

О'беліска

МужнО'СТі

му,

встанО'вили

ЩО'

і

твердив

ла, ЩО' не дО'пустить тО'ГО', щО'б німецький нарО'д був знО'ву втягнений у згубну вО'єнну авантюру.

принцип

непО'руш-

нО'сті встанО'влених у результатІ вІйни "О'рдО'нів. Радянсь"О'-захіДНО'Німець"ий ДОГО'вір вІдкрив шлях для ШИР0'-

іИі/'О'/U.Н'//U.Н'и/LU/и/иLU..wNТ/AJW..мvAW".н.и..v~ииииLUи/иAW"AV~'Щ'

11 ОО

забезпечувати безперебійне пе­ ревезення пасажирів. БагатО' нарікань надхО'дилО' від праців­ ників

роБО'ти

ДО'

ГерО'їЗ­ вдячні

нали

автО'­

з Лі"іНСЬ"О'ГО'

та

центр

міста

з

прО'мислО'­

вим вузлО'м та з райО'нО'м завО'­ дів тО'ргО'вельнО'гО' машинО'буду­ вання і електрО'технічних ВИРО'­ бів. БрО'варчани вже ПО' заслу­

зі оцІнили нО'ві машини «ЛіА3». НО'жен та"ий шО'сейний лайнер бере 11 О пасажирів.· ДО' кінця

художньО'ї са:VІОдіяльнО'сті кО'нцерт.

року

автопідприємствО'

ниться ще

А. ГАВРИЛЕНКО. РО'ЗВИТ"У взаємО'вигІД­ співрО'бітництва між

СРСР і ФРН

перевантажених

дів. Це дО'ЗВО'ЛИЛО' ВіД"РИТИ нО'ві автО'бусні маршрути, я"і з'єд­

На закінчення вечО'ра учасни"ам йО'гО' знО'ву були показані фрагменти з нО'вих худО'жніх фільмів ПрО' Вели­ ку Вітчизняну війну. A:vIaTO'-

"О'ГО' но'го'

важ­

дв·і машини з ЛьвівськО'гО' завО'­

мемО'ріалі.

ри

у

сять машин

всіх 333 пО'леглих у БО'ях з'а рідну Вітчизну ви"арБО'вані

влаштували

-

зО'Н

бусах. У цьО'му роцістанбвище значнО' З:vIінилО'ся. Автопідпри­ ЄМСТВО' 09034 О'держалО' нО'ві кО'мфО'ртабельні автО'буси: де­

русанівці в центрі села на честь свО'їх О'днО'сельчан. які загинули на фрО'нтах. Імена

на

промислО'вих

КО' булО' їздити на рО'БО'ту та з

у різнО'маніт­

них галузях. Дальші перспе,,­ ТИ ви зміцнення дружніх від­ нО'СИН між двО'ма держава­

двО'ма

полов­

автО'бусами

вирО'бництва ЛьвіВСЬКО'ГО' завО'-. ду. З їх О'держанням СТВО'РИТЬСЯ мО'жливіСТь О'рганізації резерву рухО'мО'гО' с"ладу. У «гО'ДННИ пік •. аБО' в разі несправнО'сті Я"О'ЇСЬ машини, диспетчер

О'пе­

ративнО' направлятиме їх на лі­ нію.

Ось уже "ілька днів. автО'буси

ми були намічені на зустрі­ чах ГенеральнО'гО' секретаря

міських маРЦІРутів курсують ДО'

нинішньО'гО' глави

зручнО'сті. пасажирів "інцеву зу­

ЦН КПРС Л. І. Брежнєва НО'рмалізація

пинку п·еРен.есенQ сюди з вулиці ПУШ"іНСЬКQ~.:' І"хоча на марш­

віднО'син

рутІ J1рибавилО'сь дві зупинки «Дитячий_ саДО''' «ВІнО'чО'к. та «ЛісО'ва!>. ін.тервал руху не змі­

радянсыо'--

врегулюванню

від­

нО'СИН ФРН і з іншими сО'­ ціалістичними "раїнами, в тО'му числі з НДР.

1972

рО'ку

був

У грудні

підписаний

публіки були змушені

виз­

нати й інші західні держави.

НИНі блО'"ада НДР у ДИПЛО'Із

прО'рвана

безповорО'тнО'.

сО'ціалlстичнО'ю

німець­

"О'Ю державО'ю встанО'вили нО'рмальні віднО'сиOlИ майже

країн світу, зріс її міжнарО'дний автО'ритет. Нинішні рішення Генераль­ нО'ї Асамблеї ООН являють сО'БО'ю ·ще О'дин дО'каз УСПlшнО'­ ГО' втілення в життя' ПрО'гра­

100

:vIи

миру,

З'ЇЗДО'М

прийнятО'ї

НПРС.

прО'грамО'ю

всІєї

ВО'на

на

нашій

ХХІУ

стала

сО'ціалістич­

нО'ї співдружнО'сті, миру

зупинки«Лt40і_а~. Для біЛЬШО'ї

В. _Брандта.

західнО'німещ,ких сприяла

r

західнО'ні­

і

ПРЯМО'

заЛі"О'вувати тяжкі рани, запО'діяні війною. ПрО'те ДО' недавньО'гО' часу сили реакЦії, ті самі сили, які штО'вхнули

ся турБО'т транспО'ртникам, щО'б

О'статО'ч,нО'

відкри-

лася.

заяви-

завО'дів. МістО' зрО'стає. то'ж і дО'даєть­

кО'гО' військкО'мату О. П. СліпченкО' вручив велиюи групі кО'лишніх фрО'нтО'викіВ «Ювілейні знаки «ХХУ лет пО'беДЬІ в ВеликО'й Отече­ ственнО'й вО'йне», якими на­ гО'РО'ДИВ Міністр О'БО'рО'ни СРСР задО'блесть і відвагу. Делегація учаСНИ"іВ вечО'­

галузі

був

гармати,

недвО'значнО'

МІСЬ-

матичнlй

країнО'ю,

ПерелО'м стався в 1970 рО'Ці, кО'ЛИ булО' у"ладенО' МО'С"О'ВСЬ"ИЙ дО'гО'вір між СРСР і ФРН. ВІн зафіксував відмО'ву ФРН від сили я" засобу вирішення спірних міжнарО'дних питань, і пІд-

і

БрО'­

О'б'єднанО'гО'

ництва

Немає иічО'гО' дивнО'ГО' в тО'му, щО' західнО'німецькі реваншисти зустріли в шти"и ствО'рення у СХіДНій НімечЧИНірО'бітничО'-селянсь"О'ї держави - НімецькО'ї ДемО'кратичнО'ї Республіки, я"а

взялися

Іва­

дО'гО'вір ПрО' О'СНО'ВИ віднО'син між двО'ма німецькими дер­ жавами. СлідО'м за ФРН не­ залежність і суверенітет Ні­ мецькО'ї ДемО'кратичнО'ї Рес­

ся в ЄврО'пі в результаті пО'разки гітлерівськО'ї Німеччини в другій світовій війні, НО'сять неО'БО'рО'тний характер. МИНУЛО' майже три десятиріччя з тО'гО'· мО'менту, кО'ли на пО'лях ЄврО'пи замО'вкли і нарО'ди

міСтО'. На житлО'вО'му масиві з'являються нО'вО'будО'ви, біля яких прО'лягають асфальтО'ві стрічки дО'ріг, у прО'мислО'вій зО'ні кО'рпуси но'вих цехів і

цП: націО'налістичний дурман, який пО'ширювався реваншистами, став рО'звіюватися під впливО'М фактів реальнО'ї дійснО'сті. І після тО'ГО', як в результаті ВибоРіВ у ФРН в 1969 рО'ці відбулася зміна керів-

тий шлях ДО' справжньО'ї нО'рмалізацП станО'вища в ЦентраЛЬНіЙ ЄВРО'ПІ на О'снО'ві визнання О'бстанО'в"и, щО' с"ла-

ку.

ширше рО'зсуває c~O'ї межі наше

НО'В.

мець"О'гО' уряду

Дві Німеччини

ЩО' не день, ТО' все. ширше й

ветерани

вій-

Активна Й ініцІативна ПО'­

зава­

минуним

Бі­

літика РадянськО'гО' СО'юзу та Інших країн сО'ціалістичнО'ї співдрУЖНО'стl, рівнО'пр а в­

фЛіктО'м. У 1949 рО'ці на теритО'рії ЗахіднО'ї Німеччини при пря­

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

БО'йО'ву

військО'вих

вислу­

вечО'ра

визвО'лення

вО'їНИ, О'вО'лО'дlвають мО'гут­ НЬО'Ю технікО'ю, підвищують

жали врегулюванню на міц­ ній мирній О'снО'ві прО'блем,

ЧИТПЧЕН

час

рО'зпО'вів

великО'ю

хали

пІд

ньо'го' КеНігсберга і тут закінчив війну. ПРО' те, як нині служать

НІмеччину на рО'зв'язування спО'чатку першО'ї, а пО'тім і

J

кулеметtm:ка

М. О. Міщенка, який пролив

ВеЧІр пО'чався пО'казО'м фрагментІв з худО'жніх стрі­ ни захищали БаТЬКіВЩИНУ., «Секретар раЙкО'му., «Щит

українській нещодавно

Праги. та іншими БО'йовими відзнаками,

лО'ді.

чО'к «БатькО' сО'лдата»,

п а,н' ятник видатній поетесі Лесі Україю(і

ди кО'лишніх фрО'нтО'виків, О'д­ нО'сельчан артилериста І. П. БО'жука, який брав участь у БО'ях за визвО'лення Києва і Праги, нагО'рО'джений О'рде­ но'м «ВітчизнянО'ї війни. дру­ го'го' ступеня, медалями «За ВіДвагу», «За визвО'лення

Нові маршрути

усіх сил

планеті.

А. КРАСИКОВ.

нився.

ДО' пО'слуг брО'варчан

"О'ві та"сО'мО'тО'ри.

ємг­

Дві мсЩш.и

«М-24 ВО'лга!> пО'пО'внили,ї'хн\й пар". АвтО'гО'спО'дарство. ч.ек~є

О'держання ~<РАФ.,

Мі"рО'аВТОб у" с і 'в

які

будуть

курсувати

нанО'вО'ствО'рених лінІях.

ЧималО' кО'ре"ТИі! пО'ртну

.міста

схему

у

трішс­ внесуть

нО'вІ автО'траси. ПО'вним хО'ДО'М іде спО'рудження вулиЦі ГО'лО'в­ нО'ї .та ре"О'НСТРУ"ЦіЯ ву лиці ВО'кзальнО'ї. Після завершення БУДівельних рО'біТ автО'буси тре­ тьО'ГО' маршруту від залізничнО'­ ГО' шляхО'прО'вО'ду змІнять звич­ ний шлях і йтимуть вулицею

ГО'лО'внО'ю ДО' зупинки «ПО'рО'­ шинка. і далі, дублюючи пер­ ший маршрут, ДО' станцІї мет­ рО' «Дарниця •. Дуже зручні бу­ дуть і нО'ві "lльцеві

«А.

маршрути

1 «Б., я"і йтимуть

назу­

стріч О'ДИН О'днО'му і зв'яжуть житлО'вий масив, залізничний вО'"зал і підприємства ПРО'МИС­ л(\во'го' вузла.

(ТАРС).

В. МАЛЯРЕНКО.

"~""VO".AVb'LUAW/UA'D~

Програма УТ (4-1\ канвл)· Телевізійні вісті. 11.15-'-Мульт­

-

фіЛЬМ .Все шкереберть». 11.35-.Шкіль­ ний екран».

УКраїнська література для

Настали

10 класу. «П. Г. Тичина. Дружба народів провідн~ ідея ТВОРЧО~Тt f!Oета». 12.10 Внступ ХУДОЖНЬОІ аГIТ­ uригадн Могилів-Подільська Вінниць­ кої області. 12.40 - Телефільм .Порн року в таіізі.. 13.25 - М. Шатров. .Ім·ям революції •. Внстав.l К:Иївського театру юного глядача імені Ленінського комсомолу. 16.25 - Наша афіша. te'A1e-""оен НЯ 16.30 - За накресленнями ХХІУ з'їзду учнів

R

ІІ'А'

вів

ВІВТО'РО'К:, 25 ВЕРЕСНЯ Програма ЦТ (2-11 канал) 9.ЗО _ Програма передач. 9.35 - Но· ~нни. 9.45 _ Д.,я школярів .• Вогнище». D

10.13-

Кольорове

телебачення.

дожнііі телефільм .к:оперник•. (1

(Творче

співробітннцтво

тися

Херсонського

заводу

карданних

В1-

. уІ 2

Вам,

знмового

Для

дітей.

прогр 1ма

.Вісті».

Pquтop

в,ФВAJlR

до

29

19.ЗО

V

ОСІНННІИ

покупці,

рова).

Інформаційна

дач.

Ми до-

поможемо

дероб

17.00 -

по­

осінньому. шановні

.Господарі зеленої казкн» . (Ужгород). lі.30 - .Екран МОЛОДНХ'. (Одеса). 18.00 - Телефільм .Об"иччям до обличчя». 18.ЗО _ Реклама. Оголошення. 19.00-

Х

тепліше,

.,ів і Ленінградського заводу iMel1i ю(Херсон).

дні. одягну-

пОновити свій

колекти­

12.10 - «Нові правила шлях,?- _ Вистава Пермського драматичного вого руху». 12.40 - К:онцерт маЙСТРІВ театру. В перерві _ «На добраніЧ, ді­ мнстецтв. 15.4:; ПРОГРdма передач. ти!» програма .Час •. (М.). 1:1.50 - Прем'єра документального теПрограма КТ (9-11 канал) лефільму «Цілься у квадрат.. lб.ОО 18.00 _ Наша афіша. 18.05 _ Екран «Перша кругосвітня подорож». Нав- студент 1-заочника. Програма для сту­ чальна передача з географії. 16.ЗО - денТів загальнотехн;чного факультету. «Ваш СаД». 17.00 - Ко.,ьорове телеба- Другнй курс. Англійська мова. .Син­ чення для дітей .• Зdгадкн і відгадки». таксис складного речення. Підрядні оз17.ЗО - <Наука сьогодні •. 18.00 - Но- начальні речення». Німецька мова. ВИНН. 18.10 .Зима і весна сорок .Підрядні означальні речення». 19.10 п'ятого». Багатосерійний документальОголошеНIІЯ. 19.15 .Трибуна кому­ IІнїI телефільм (1 сері,,). 19.00 «Лю- ніста» . 19.ЗО €. ШВJРЦ. ,Сто дру­ днна і закон». 19.30 - Заключний кон- зів.. Лялькова телевистава. 20.35 церт фестивалю мистецтв .Золота «Все починається з ДОРОГИ'. 21.00 осінь». (Київ). В перерві - Інформа- Художній телефільм .ОстаннlЙ рейс l~iiiHa програМd «Час». 22.ЗО Кольо«А.1Ьбат[Юса •. (1 серія). рове телебачення. ,Спортнвний щоден, ннк». 23.00 - Новинн. Програма пере-

серії).

Хочеться

к:прс. .у співдружності з ленінградцями».

осінні

прохолодні

ярмарок,

гар­

осінньосезону.

де ви зможете купити швейні. виро-

і

30

би, взуття, тканини, трикотажні та панчішно-шкарпеткові вироби, гопов­

ні убори, змінити

вересня

старий

тепевізор

на новий чи придбати святкові пв­ дарунки дпя рідних і друзів. Яскра-

універ­

ва

маг Бро­

кос.инка,

хустка,

доповнять ваш

МОАНа

сумка

ансам611Ь. Двері на­

шого універмагу гостинно розчинені,

варської райспоживспідки

ЗАХОДЬТЕ, КУПУЙТЕ. ЛАСКАВО ПРОСИМО! Д

ярекція універмагу.

і'=к~м:;:~:~к~::~~:О::~:::::;к:г:О~:~и:0:--1 ~~;~;~~F;:4·_-1:;~~;;~~;~;~;;';i~;~~;~C;;:~;~;:;;~~;;~-I-~~~~~~:~I;;~~I Совета

депутатов ТРУДЯЩИХСІІ

'

.

Киевской облаСТIІ.

м.

БРОВАРИ,

вул. К:lІївська,

154.

дента

.. Мlсцевого

раДІОмовлення

маСОВОI роботи, фОТОК2респондеИТ_8

-

19-3-18, ВІДДІЛІВ - 19-4-67. .

ПРОМНСЛОВОСТІ,

у вІвторок, сере,ll.У,

п'ЯТНИЦЮ І суботу ..

__ _ Зам. 4561 "~8~9,

·~~I~.~#~~~~~'~"'~~~~~'#.~~~~~~~~~~I~'~'~O~'I'~~~~~~~~I·#-~_-~.·~~#_#'.~~~I##

. Броварська ДРукарНlI. Київської області, вул. КИЇВСl>ка, 1~4.

Телефон"':' 19-4-57, . ,

#150 1973  
#150 1973  
Advertisement