Page 1

ПРОЛЕТ АРІ

ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ

ом

32·!

150 (3302)

ВІВТОРОК

21 ГР}'ДНЯ

.171 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

ПРОГРАМА НАШИХ ДІЙ ;\iuc.IbHO-)[IІІІТitЖIfIlХ

На піДПРИf.\!l'твах Брnвар­ ЩИНИ, в радгоспах і птаХIJфаб­ риках

трудящі

ве.1НКЮI

:!

робі'!'

\[і:!l,ііlJнів

5()

І;арбованців.

Ті.1И;И в сі:ІьеЬІ;ЮIУ будівницт­

стопадового lIленуч Цlі ІіПРС, третьої сесії Вер\ов­ ної Ради СРСР, рішрннн ГР)',I­

ві l;аІІіта.lIJВI\,lіЦСIfIlЯ в наетуп­

та

~IaTf'pia.l1l

Верховної

Ю)УГIiї

Ра ,І!!

Ішроt:ТУть

:!

ВНСО[ifВШ

І,Н

:::Шllдіu

:[УРІ'ії,

:!атвеРДЖl>.ні на ССі'інх Д(~P­ п' птирічний пдан рщ­

народного

СРСР

роки,

розвитку

ства

п' птирічний

нароДного

УРСР,

РO'.JНИТКУ

ства на

народного

заllОННУ ГОР;1ість ада;р

f.реСJеннях

Ш!'

тре!' т у

;lМ<1l'аннн

аа

'10-

в

на(·.1'УШIOМУ

ВОДИЧI!

перед­

пі,11:УЧІШ

діозна програма ДіШЬПІОГО під­

:Jбllj)ilХ,

вищення

в

шо­

ЩО

ПРОІщ~нтьr:н

р:цгоепа\

і

;заЦIll,

інтересам

Обговорюючи підсуш;и зроб­ році нової

ПРО­ робіт­

НИ/\И радгоспів

і птаХОфабрш, пов' Я:JУЮТЬЇХ а НОВИМИ плана­ доведеться

працювати в наСТУПН()~IУ 1!)72 році, на протязі всієї . п' яти~

бf'РУТЬ

Зрозуміло, що новий п'яти­ план

підвищені

диреlЩIИ

вимагатиме

І;ретні

рубl'жі

ще

на

:,щтеріаllИ сесііі, І;ів

на

в

жи'гтя

ВJl:JIlitчеlIlІХ П;lанів. деI\ТОРИ, П!lонагандиrТIІ, а['ітатори, IlО­ .lітіНформатори,

3

:mайомлячи

матеріала~ІИ Пле­

нумів і сесій, повинні широко роз'яснювати значення цих до' країни,

не

тільки

й

а

кожного

ОІ,ремого господарства, кожної

ресурсів.

сім'ї. Всю цю роботу слід про­

ДО'СТРОКОВQ ,виконавши завдан­ ня одинадцяти міспців по реа­

вадити У TiCHO~IY сполученні з широким розгортанням соціа­

лізації

.1істичного

трудових

продукції,

промисшших

другому

КО.1Jективи

підприємств

році

бов'язались

п'нтирічки

в

ПРИЮlствах,

Всі

зо-

вир()бництво

реалізацію промислових робів збільшити на 11

і ви­ про­

центів, довести їх випусw II~ 134 мільйонів І\арбованців Н3 рік. Характерно, що обсяг Гіу-

змагання

ти,

в

повинні

вИ!,онаннн

нз[;.реС;lень

під­

господарствах.

j)оGіТI!ІІІ\И

щО

на

зна­

величних

партії

за.1Jежить

ві.l зусиль кожного ТРУ,lівника, ві,'

aJ,ТИВНОЇ

участі

в

ItOMY-

lІіl''П!ЧНіІ~[У Гіудівництві кожної ра;ІННСІ,І,ОЇ і1ІОДИНИ.

На ударнІй вахтІ п'ятирlчни ДOHeЦM~. їни

Працівники

промисловості

достроково,

завершили

17

виконання

ву­ Укра­

грудня, плану

місяців по видобутку ву­ гілля. До кінця грудня вони дадуть додатко:во 8 мільйо­

12

нів

тонн

па.lива.

Алма-Ата. НОЮ

Два

мільярди

прироДно.го

з

полови­

кубометрів

і ПОПУТНЬОГО газу

плану видав цех про­

катки періодичного профілю ДНіПРОВСЬКОГО металургійно­ го заводу i~leHi Дзержин­ ('І,КОГО. ИО.lектив зобов'язав­ ся видати додатново до річ­ ного плану ще на мільйон карбованців виробів для ав-

томобі.lЬНОї

і

видобуто на промислах Иа· захстану. ЕКОНОМічне пали­

ПРОМИС-l0вості.

острова ;\lаНГИШ .13!\. П.13ТО Устюрт і північного ПРИнаспію. Достроково виконано завдання першого року п'я­

.lендарі

F!o

одержано з «Иомор»

тирічки.

пів-

Остан­

ні тонни продукції в рахунок ріЧного

Волзький, області. На заводу

тракторної

..

ВолгограДСЬКОI трудовому ка­

колеКТЕВУ

-

1

січня

П:rан

першого

річки

завершено

шинного

1972

року

року. п'яти·

достроково.

(РАТАУ).

1971

року

•_.....•

... 1("

«р,у,с аон і,вс Ь'К,И Й»

«Л :'тків'ськи,й»

«>КеРі~іВIСblкltй» «3а.В{)IРИ:ЦЬКИ'Ї!» «,Кр,а,си.ll;,вськиЙ»

,«Требу!Х.:,ВIСЬЮІЇ!»

З~lага[JНЯ під гаСЛО~1 «П'ятиденку-за чотири дні» охо­ ПИ.l0 оагатьох працівників фабрики верх'ньото дитячого трю,:отажу. В ряди ентузіастів стала молода в'язальниця

«Не,.' І!КО';J.И \lе'рс'ЬкиіЙ» « ГОіГО.l"'В·СЬКИ!Й» «30РЯ» <~БоБРJЩЬКИIЙ»

«3a,n.13IB'HHii»

><:

'

1-'" ф

+іі

тирьох '\Іашин, дівчина стала ,виконува'Ги

змінні

на 160-170 процентіІВ. Зараз вона працює

1972

року.

На фото: Н. Москаленко

за

в'язальним

в

норми

рахунок

вер:стат,ом.

8,2

7,5 7,1 6,1 5,4 5,0

4,9 4,7 4.,5 4,2 4,2 3,8 3,7 3,6

+0,2 -0,7 +0,1 +0,1 +0,1 +0,2 +0,\ +0,1

+0,.\ +0,2

Птахофабрики

Надія Моска.lенко. Перейшовши на обслугову,вання чо-

Пух"IКЬКИЙ пле'м-

іпта,:щре,І1РOVI:УКТQ·Р

С('і\lИПО.1к',ВСl>ка

Ка.1ИіТЯIН1ська

іП.1еМі3і,В'Q;І. «РYlД,НЯ»

11,4 6,6 6,2

5,6

+1,.2 +0,2 -0.1

ФОТО А. Коза,ка. БОlгда,Н:'В1СЬК(! 3,9 +0,,1 vН.N/./.N/././.N/JQYНННННН.N/Н.Н·Н·НН./././Н././ ..ш:;:А9:uНuАl_ _WAllVА.... ~IOJ_ . .85і.'• •_ ._ _ _ _ _.......

22

ГРУДНЯ-lЦень п!дписан-

ня ГОЕЛРО

СВИТ0 ЕНЕРГЕТИКІВ

В. І. Леніним плану в 1920 році став

святом радянських енергетик!в і всіх трудящих нашої країни

.

З хорошими трудовими здобут­ ками зустрічають своє профеСіЙ­ не свято робітники Броварсько­ го району електромереж. Вони ДOCTPO~;OBO

'Виконали

план

реа­

лізації електроенергії. кап!­ тального ре.монту і реконструк­ ції електромереж!, знизили втрати електроенергії, що дало

\lожливістьзеJЮНО~IИТИ

її

ампер. До цих підстанцій пІд­ ключено 460 споживчих п!д­ станцій потужністю 74800 к!ло­ вольт-а~шер, 2230 кілометрів лі­ нії електропередач. близько 10 тисяч штук елеКТРО:\ilоторів, тисяч електроламп, тисячі телевізорів, радіоприймачів, по­ бутових приладІв та Інше.

200

Електрифінація

143 господарства

кіловольт-годин.

В наlllO'\IУ районі ще .позато­ рік -була закінчена електрИфі­

Рільної

грудня

19

<~Пд.~Сlкі'ВіСЬКИоЙ» :'\1ені Щорса ,"\Іен,: Юро.в~

тисячі

Дніпродзержинськ.

молока

11-

наступний

пеРРТВОРСIIНН

надій

Радгоспи

і

мате­

і

иомуністичного (РАТАУ).

Назви

вувати :lуrИ:J.1Н всіх трудівни­

всієї

продуктив­

ріальних

будівництва

господарств

слід спрямо­

вищення знань,

ще

Підмос­

Оперативне

рік, ДIJВe~ТII їх до свідомоеті /\ОЖНОІ'О трудіВIІІI/\а. Вивчаючи

кументів У житті

використання

родному шляху суспільства.

зо­

радгоспів

більшого напруження сил, під­ нішого

трудящих,

цтва продуиів тваринництва і шахіВliицтва. 0601:\' И:НII\ партійних органі­

ТРУ,IНЩИХ

річки.

річний

і

ло ЦИ НПРС, віддадуть всі сили і знання боротьбі за виконання історичних рішень ХХІУ з'їзду партії, ;завдань п'ятирічки, до­ б'ються нових перемог на великому і благо­

птахофабри/\, визначивши кон­

кожної радянеы\її JIЮДИНИ.

нкими

ТРУДЯЩі столиЦі

за

,відають

над

вс!

птаХОфабрш,ах,

mовпх І;У.lЬ'ГУР, партоплі, ово­ чів, по збіilьшенню виробни­

~1II,

комуністи,

ков'я ще тісніше згуртують свої ряди на,вко­

про середній

ківщини. Отже, схвалена ве­ ·лична програма нової п' яти­ ріЧI\lI, а та/\ож внутрішня і зовнішнн п(щітипа КПРС і її Центра.чьного І,омітету відпо­

К(),lеииви

Збори активу запевнили ЦН ИПРС в тому, що

на корову в госшщарствах раііону

бов' Н:ЩIiIIН 110 вирощенню зер­

підприємств,

рівня

підтримують і

комітету.

:щраз

вони

~lІ!елових

життєвого

палко

~Be,2l;eHHH

номію! і КУЛЬТУРИ рідної Бать­

п' ятирічки,

оплесками.

в РАХУНОК НАСТУПНОГО РОКУ

дей, ШВИД/\ОІ'О піднесення еко­

в першому

і Московської області

своєї роilОТIІ

В пеjlШОМУ році п'ятирічки на

.1PHoro

підвищення

ро­

бачена партією і )']НЦIJ\І гран­

корінним

переривалася

колгоспники,

схвалюють рішення Пленуму ЦН НПРС, муд­ ру внутрішнlР.) зовнішню ПОЛітику ИомуНі­ стичної партії, її Ленінського Центрального

ці еіm,l'h[;ИМ пр,щіВlІикам. Iliд­

ІІа'

всіх

раз

робітники,

учасники зборів прийняли реЗОЛЮЦію, в якій говориться, що комуністи, вс! трудящі Москви

про 'посилення еКОНО\lічної та оборонної могут­ ності нашої І;раїни і велетенську роботу 110 зміцненню миру в усьому світі. У виступах

Сllладні Jавдання доведе~ься Вllj)ішуваТIІ

У всіх ТРУ­

добробуту

про

на

виконаНШl

;11\

~авдаIlНЯ

не

що

інтелігенція МОС"'ВИ і Московської області безустанно боротимуться за створення мате­ рlально-техн! чної бази КО\1УН!ЗМУ ,за З'\lіцнен­ ня J\lOfYTHOCTi Батьківщини. Одностайно, з величезним .піднесенням

Ю! «J<'pa!». здравиЦі на честь Иомуністичної партії, її Ленінського Центрального коміте­ ту. Потім відбулися дебати. ПромовЦі вислов­ .1ювали подяку Ленінському Центральному I\O~IiTeTOBi партії за безустанне піклування

ЮIR-Іб та

j)Щ!'Оjl'\,tЄТЬСн

КОП.

'I'IIIнt дні.

господар­

ВIІКШlкають

п' НТllріч[;и

мста­

[;І))І;ІІЮІ і\[[!Щ ВСС шир­

п' НТИ іlеННО!'1І

плаНІ!

в нових

:]

пі!1[[jIllЮlствах

господар­

1972 pil\.

діЕни/\ів,

Ш[:І![

а тitIlЩ[,

ТjНШllТ<lїІ\У,

і

підкреслювалось,

ГliС,lЯ закінчення доповіді в залі протягом кількох хвилин гримі:Іа овація. Лунали вигу­

ВР]1\IІЬОГО ди­

«I>!І"ваРlIсі;н,6уд», іllші.

увагою

:lJаШI1IIО­

Jlilj)ош\,IIВIIЇ

фаfiІ)НЮI

ТЯЧО!'О

гn('п():щрrтп~

llal!J71-I!J7:j

ДеР)l;аВНl1іі

по[;а:mИI\IНІИ

ТilР\'ІIВIІ!'О

IjУ:\УВilИIІН,

витку

26

IIр;щі :йВРj)[ЩїIlТЬ ріІ; роfiі'l'[Ш­

('е(:ії

J' країнrь[,ої

РСР. жавниіі

,на

!IJнщ!~нтін.

невого ПЛРНУ"У ЦІі БП ~'''jЩ­ їни

Підсумка~! листопадового Пленуму ЦК НПРС були присвячені збори активу Москов­ ської міської і Московської обласної партІй­ НІІХ організацій. які відбулися 17 грудня У ИреМЛіВСЬКО'VlУ палаЦі з'їздів. Збори відкрив Ч,lен По.lітбюро ЦН НПРС, перший секретар ЛIЛШ ЮІРС В. В. Гришин. С.l0ВО для доповіді надано Генеральному секретареві ЦИ НПРС товаришеВі Л. І. Бреж­ нєву. Доповідь була вислухана з величезною

в

терню! вивчають рішення .1И­

НіШУ році

2

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

До перемог комуністичного будівництва

раііlJні буде ВИКІІІІ,ШИЙ ІІа еУ\IУ

іll­

Ціиа

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

р,

кація всІх радгоспів, птахофаб­ 'рик і населених пунктів. Для .сіль'ських споживачів електро­ енергії збудовано п'ять під­ l:танцій 35/1 О кіловольт потуж­ ністю 21 тисяча ні.1IJво.lьт-ампер. Неза6аро'\! вводиться в експлуа­ тацію Иалитянська підстанція пожутністю 20 ;тисяч кіловольт-

собівартіСть

можливІсть

Іпродукцlї,

поліп­

шити умови праці.

Велика робо.та виконана ко­ лективом району '.по поліпшен­ ню е~сплуатації електромережі і підстанцій. Організація дис­ :петчерської служби, служби

підстанцій, майстерень, дlль­ .ниць, оперативно-виїзних бригад

-

'Все

це

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

живачів.

Викоиком райоиної Ради по­

четься

Районний виконавчиіі комітет.

дала

широко механtзувати трудом!ст­ к! процеси, 'значно підвищити продуктивн!сть Іпрац!, знизити

культуру

відомляє всіх депутатІв про те, що засідання четвертої сесІї райоН1fОЇ Ради депутатів трудя­ щих (тринадцятого скликания) відбудеться 23 грудня 1971 ро­ ку об 11 годині в залІ засідань райвиконкому.

сіль'СЬКОГО

В

день

значно

поліпшило

обслуговування

с'вята

відзначити

особливо хорошу

спо­

хо­ пра­

цю робітникІв Гоголівської дІль­ ниці (майстер М. І. Шусті ро­ вич) І Пухівсь,кої (майстер Д. М. Петренко). нолективи яких дострокавозакінчили план кашіташ"ного реl\ЮНТУ, працюва­ ли безаварійно. Високих показ­ ників

домоглась

також

дис.пет-

чер-сь'Ка служба Броварської Іпliдстанц!ї (старший диспетчер В. Ф. Онопрієнко). Иращи:\1И бригада'\lИ по експлуатаЦії електромережі і п!дстанцій є бригади Г. П. Булавки, Ф. Г. Лобка, А. К Рябого, А. Г. Иоо­ пошl. За плану

сокі

дострокове виконання восьмої п'ятирічки і ви­ ПОН8ЗНИКИ 'в 1971 році

старший елеКТРО:\ilонтер Г. П. Булавка І майстер І. С. Гутнин нагороджені орденом Леніна,

старший

е.'1ектромонтер

Ф.

а

Г.

Лобко Гра:\ilОТОЮ Верховної Ради УРСР. Натхненний рішеннями ХХІУ з'ї,зду НПРС і ХХІУ з'їзду Иомпартії України, грандіозни­ ми

перспектива:\ilИ

розвитку

народного

дальшого господар­

ства в дев'ятій п'ятирічці, :ко­ ле'ктив району елеКТРО:\ilереж одностайно схвалює рішеннЯ'

листопадового Пленуму ЦИ НПРС. і третьої сесії Верхов­ ної Ради :СРСР. грудневого Пленуму ЦН НП УкраїНИ ! ДРУГf)Ї 'сесії Верховної Ради УРСР і зооов'Яlзується план 1972 року винона:ти до 22 груд­ ня Дня енергетика. д. САР'ЯН, директор Бро.арськ(){'о району електромереж.


Завrра

В ШКОЛАХ КОМУН/СТИЧНОl ПРАЦІ

22 VIII

грудня 1920 року Всеросійський з'їзд Рад схвалив план ГОЕЛРО, розроблений 3 ініціативи і з особистою

Економічні знання­

участю

В. І. Леніна.

виконання плану ГОЕЛРО

ЦТВОМ і виконанню завдань на­ уково-технічного прогресу вели­

електрифікації

трудящих.

3а рішенням бюро партійної і

заводського

КО1\lі­

тету профспіЛКи на нашому підприємстві створено і діє в шкіл комуністичної праці, в яких навчається

бітників.

150

понад

Слухачі

шкіл

ро­

вив­

чають найважливіші питания внутрішньої і зовнішньої полі­ тики Комуністичної партії і Ра­ кументи ХХІV

з'їзду

КПРС

ХХІV з'їзду КП України, новують

основи

і

опа­

економічних

знань.

муністичної ся

ярдів

ніловат-годин

годин.

o

За

тичні

п'ять

років

енерге-

потужності

збільшаться Мільйонів

країни

65-67

на

кіловат,

станції

С1ЙНУ майстернІсть, підвищують продуктивність цьому

праці.

Приклад

показують

слухачі

І. Бут-Гуса їм, А. Шмнгальов, Г. Ігнатенко, В. Кулінич, С. Бондар та інші . ці товариші мають н.аЙкращі результати у виконанні внробничих планів першого року п'ятнрічки, йдуть в авангарді соціалістичного зма­

гання, беруть активну участь у громадському

житті

муністичної праці є ряд окре­ мих недоліків. Цехові комітети

профспілки

ще не . приділяють

иалежної уваги ВlЩчеиню і уза­

гальненню досвіду, їх роботи, не

створені

відповідні

проведення

вистачає

умо­

занять,

унаочнення

і

не

неоБХіД"

ної літератури. "не налагодже­ но як слід і навчання пропа­ ганднстів.

3аводський спрямовує

свою

комітет увагу

нині на

усу­

нення цих недоліків. Одним з першочергових з3,вдань· ми .'вва, жаємо: удосконалюватн роботу шкіл комуністичної праці, ,добн­ ватися проведення в ннх занять

на високому ідейному дичному рівні.

А.

і

мето­

НЕНЬКО,

ГОЛова завкому профспі JIIШ заводу

близько

головним

електростанцій. дають

80

ється

в

тепер

процентів

електроенергії,

яна

усієї

виробля­

СРСР.

На Україні має бути за­ вершено буДіВНИЦТ,ВО Ладижинської, Слов'янсьної, Трипільської, Курахівсьної ДР ЕС і К рив о різьної ДРЕС-2 . Триватиме будів­ ництво ВуглегірСьної та За­ порізьної

теплових

станцій

потужністю

елентро­

3,6

Мільйонів ніловат кожна. У

1937 на

таким

році в районі Чигщш­

почнеться

них

пальному,

станціях

6-8

чення

ян

ніловат.

гальною

спорудження

електростанції , на якій

Brtep-

ше в світовій практиці вста­ новляться шість енергобло­ нів по 800 тисяч ніловат.

ЦИФРИ І ФАКТИ

набере

на.

ватимуться

лені

створюється високовольтне

на

захід

750

Ha~

водою,

розвитку судноплавства і рибальства. На Ангарі буду­ ється Усть-Ілімська ГЕС по­ тужністю 3,6 мільйона ніло­ ват, а на Єнісеї Саянсь­ ка ГЕС потужністю 6,4 мільйона ніловат. На Україні в нинішНlИ потужність

гідростанцї-я

на

остання

дніпровського

каскаду Канівська. Роз­ шириться Дніпрогес імені Леніна. На лівому береЗі дніпровської греБЛі стане до

ладу

друга

ростанції

загальною

800

ністю

черга

елект­

потуж­

часу

і

лінія

ній

БрюссельсьКі

від

таристські

електростанцій.

Ради

го

де­

для

дянина

ножного

нашої

нашої

нумом

ЦН

республі­

КП

УкраїНи

сесією

Ради

ширше

гортають

змагання

стронове

виконання

п'ятирічки, пішне

за

втілення

в

торговельиого

шинобудування.

ма­

. роки

останні

раЙону

сільські

значно

посилилИ пропаганду літера­ тури по ЦИВіJtьній обороні та війсьно.во-патріОТИЧНій тематиці. В першу чергу слід назвати Рожнянсьну, Яняжицьку, Богданівську, Зазимську, Погребсьну біб-

ліотеки.

Всю

намагаються

штабами

роботу

Бібліотеки

донести читача,

цю

літера­

використову­

ються різні форми і методи. Важливе місце займає на­ очна пропаганда. Так. у Пу­ хівськіЙ, Літківській, Мок-

теми ЦО

110

з

планомірно

книжкові

літературою

названої

ляють

до

про ци­

ЦО.

поповнюють

тики,

знати

Щоб

вони

проводити

особливу

YB/!..r:y

популяр'НОМУ

фонди тема­

приді­

виданню

рецьній, Зазимсьній, По­ гребській, Бобрицькій біб­ ЛlOтенах оформлені тема­ тичні полиці «Цивільна обо­ рона

всенародна

спра­

ва», а в Богданівській, НаЛИ11янсьній, Рожнівській, Жердівсьній, Шевченківській, ТРОЕЩИJllCЬКій, Гоголів­ сьній, Княжицькій та інших встановлені постійнодіючі ннижкові виставки «Це по­ винен знати КОЖний». Вони систематично

ся

новою

поповнюють­

літературою

і

статтями з журналів «Воен­ НЬІе знанию> та «Советский воин».

У бібліотенах сіл Св ітильне, Шевченнове, Вели­ на Димерна та НулажинЦі складена нартотека «Насе­ ленню про цивільну Ну», в якій виділені

оборо­ розді­

ли: «Ядерна, хімічна, бан­ теріологічна зброя і захист від неї», «КолеНТИВНі та ін­ дивідуальні

засоби

захисту»,

«Перша медична допомога потерпілим від зброї масово­ го ураження», «Рятувальні

'Перу. ВеЛИКИ1'd успіхом кори­ лах ра' ;(ян с ького паRільііону побу­ СТУ€ТЬ-СЯ ' РЦЯНСI>КИИ павільйон вало понад 100.000 Ч{)ЛОБік. На фото: ві;(БіДВilчі біля па­ на 7-му 1Ійжнаро:;(ному тихоокеан­ ському ЯР'марку в Лі~і. Тільки ·за Більйону СРСР. пе,рші п'ять днів ИО<Г() ро'боти Б за(Фо'тохроніка ТАРС).

і

до­

ус-

життя

рі­

КПРС.

можуть не

нола

зва­

західних

відзначає

зв'язку

в

цьому

анг­

про

розбіЖНОСТі

при

розгляді

ставлення

пропозиції

нраїн

~и­

питання

НАТО ,до

соціалістичних

кра­

їн провести загальноєвропей­ ську нараду з питань безпеки і співробітницт,ва в 1972 році.

делегації

США

намагалися

невідкладні

аварійно-від­

БУДОВЧі роботи в зонах ура­ ження».

Про альної

гатосторонніх

кожен їх

читачів

вані

через

списни.

бібліотеки на ких фермах та дільницях

тою

Франція,

сільсьні

тваринниць­ виробничих

проводять

ЧИТRИ­

бесіди по серії «Це пови­ нен знати кожний» (а особ­ ливо по книзі Б. МорНОВНі­ на «ЦИВільна оборона на селі» ) про застосування і

і

під

Анг­

різними

ТільниЗазимсьна сільсь­ на бібліотена провела таких читок-бесід 25, а всі бібліо­ теки 628. Часто застосо­ вується тана форма роботи, як бібЛіографіЧНі огляди лі­ тератури. Цінаво пройшло обговорення книги «Це познати

гребсьній,

кожний»

В

Пухівській,

щинській

бібліотеках

вечори

ській

Красилї.вській.

З

і

метою

дичної

в

США тись

надання

допомоги

мето ­

завідуючим

сільсьних бібліотек по про­ паганді військово-патріо­ тичних знань та цивільної

Результатом

тосторонні поставила

що

нниги

з

названої

бібліотек

повідоlVDIЯЮТЬ

сво-

завідуюча кою

для

далі заявила почати бага­ проте

наради

остаточного

що

в

за­

Західного

найзапекліші

розрядки

розрахунни

на

європейської

напруже­

зрив

наради

загально-·

з

затрим­

ною домовлеНОСТі щодо Захід­ ного Берліна. Проте задумана ними

хитромудра

система

ЗІЮ­

лінання зараз розвалюється,

як

нартковий будиночок. 11 груд­ ня було, нарешті, парафовано угоди між урядом НДР і сена­ том Західного Берліна про по­ їздки постіЙНИХ жителів За­ хідного Берліна в НДР. Одно­

в

тема­

ча;сно було парафовано транзит­

ну угоду між урядами НДР і ФРН. ВЇlclразу ж після парафуван­ ня канцлер ФРН В. Брандт підписав

урядові

законопроен­

ти про ратифінацію договорів з СРСР і ПНР. ЦІ законопро­ екти

подано

на

затвердження

бундесрату -- палати земель у західнонімецькому парламенті.

Незважаючи опір

ціалістичні ють

на

проти.внинів шлях

країни до

со­ проклада­

основоположних

С,

1971

запеклий

розрядки,

угод в інтересах європейської і міжн'!-родної безпеки.

дорослих.

грудня

Фін­

ності в Європі пов'язували свої

Г. КАСІЧ, райбібліоте­

21

про

пропозиції

від

Відомо,

тики.

надходження спеці­ літератури завідуючі

заключ­

переговори»,

противники

бібліотеках нема читача, яний би не прочитав дві­ три

до

вершення угод щодо Берліна.

проведення те,

погоди­

фрази

склинання

залежність

пропаганди

заходів є

внлючення

номюніке

її

без умов.

змушені

ри. Рада НАТО про «готовність

Війсьново-паТРіОТИЧНОї літе­ ратури та з цивільної обо­ рони з поназом кінофільмів. всіх цих

за

ляндії про те, щоб глави мі­ сій заінтересованих країн, акредитовані в Хельсінкі, роз­ почали багатосторонні перегово­

лику нористь дають районні семінари, на яких обговорю­ питання

то

не­

скликання

«схвалення»

оборони працівнини район­ ної бібліотеки часто виїжд­ жають на місця. Також ве­

ються

на

наради,

Норвегія

попередніх

були

ного

те­

БогданіВ­

цієї

і

ме­

практична

висловилися

будь-яких

Троє­

матичні

до

б

Данія

якнайшвидше

По­

та

переговорів,

була

двозначно

виготовлення індивідуальних засобів захисту від ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї масового ураження.

винен

яких

підготовка

реномендо­

Всі

_________________е.;;....__Н_О_В_Е_ж_итт __я__--=О::.....____ Вівторок,

___ ф__ 2_СТ...,О_Р_,_о

це не

виявилось і НАТО. Ян

Якщо

c~piI <!:Населенню вІЛЬНУ оборону». туру

взаємовигід­

приводами відтягти початок ба­

Повинен На

намага­

держав. Це ясно на нинішній сесії

лії

бібліотеки

і

правлячі

явились

за

з'їзду

на

і

НайгостріШі

роз­

завдань

борються

ХХІV

і

Радянські

ще

вперто

лійсьна газета «Файненшл таймс», сесія «закінчилась в обстановці незгод».

Верховної

УРСР.

енергетини

що

жати

ки, схвалена грудневим Пле­

другою

кола

співісну.вання

не.

грома­

Батьківщини.

його снладовою частиною є п'ятирічка

с.від­

ного співробітництва тане силь­

в'ятий п'ятирічний план став законом

рішення

Прагнення народів до мирно­

сесією

СРСР,

вели­

ються зштовхнути Європу на старий згубний шлях ворожне­ чі і нонфліктів.

Схвалений листопадовим Пленумом ЦН КПРС і за­ Верховної

досягнуть

чать про мужність сил «хо­ лодної війни», про те, що МlЛl­

роботи

третьою

році

рів.

пе­

залежно

режиму

тверджений

цьому

суми 106 мільярдів 420 мільйонів доларів. Але верховодам Північноатлантич­ ного воєнного блоку і це зда­ лось недостатнім. Під тисном США військові міністри деся­ ти західноєвропейських нраїн НАТО, що утворюють так зва­ ну «ЄврогруіПУ». пого!ЦилИ'сь у 1972 роЦі збільшити воєнні ви­ трати ще на 1 мільярд дола­

величезні

енергії

доби

шень

тисяч кіловат,

По

редаватимуться

недо­

чезної

напругою

ніловольтів.

окремих

повну

в

територію

пересіче

електропередачі

зрошення

працюватиме

комп­ устат­

створення

всю

республіки

атмосфери

зі Сходу» і формування гонки озброєнь були лейтмотиво!'ІІ цих нарад . Воєнні витрати НАТО, за офіційними даними,

прак­

Єдиної енергетичної систе­ ми Української РСР. Із схо­

елентроенергії,

п'ятирічЦі

да­

У нинішній п'ятирічЦі бу­

ду

звано­

оборо­

Нагнітання

ліній постійно­ напругою 1,5

завершене

тан

планування

вір'я і напруженості, заляку­ вання горезвісною «загрозою

вольтів. де

засідання

го комітету ни НАТО.

мільйона вольтів і для лі­ ній змінного струму напру­ гою 1 мільйон 150 тисяч

переважно

господарства

редували

понад

світовій

тИці

потоки

родного

у

нування для го СТРУМУ

=

забезпечення

У Брюсселі відбулася черго­ ва сесія Ради НАТО. Сесії пе­

електропередачі.

лексне

такі гідровузли, яні дають змогу в номпленсі розв'язу­ вати завдання виробництва

земель,

ро з ум

кіловат з Сибіру, Середньої споруджу­

наДПОТУЖНі

лінії

Вперше

гідроенергети­

Будуються

здоровий

відстані .

потужністю

мільйонів енергосистемами Казахстану і Азії. Для цього

У нас в республіці спо­ руджується ЧорнОбильська атомна електростанція (Ни­ ївсьна область). Планується будівництво ще двох атом­ них електростанцій. (;) Дальшого значного роз­ витну

Перемаrає

зна­

електро­

великі

100

ВЕЛИКА Е НЕР ГЕТ И Ч НА ДЕРЖАВА

=

Со­

Зважаючи на це, створю­ ється Єдина енергетична си­ стема країни шляхом об'єд­ нання вже діючої Єдиної енергетичної системи Євро­ пейсьної частини СРСР за­

становитимуть

мільйонів

передача

на

н а міжнародні теми

величезними ,важливе

має

енергії

по

елентростанцїй

ядерному

Радянського його

заводу.

Однак в діяльності шкіл ко­

для

елентро­

енергії. тобто більше, ніж в Англії, Франції, ФРН і Австрії, разом узятих. Но­ вий велиний крок вперед зробить радянська енергети­ на в нинішній п'ятирічці. У 1975 році виробницт,во елен­ троенергії становитиме 1 трильйон 65 мільярдів ніло­ ват-годин. Внлад нашої рес­ публіни дорівнюватиме май­ же 200 міЛhярдам кіловат­

Ці

совують у виробничу практи­ ку, удосконалюють свою профе­

створенню на

з

експериментів

в

країни.

чином за рахунон будівницт­

С. П. Рубльов, І. С. Скубеніч. Набуті в шкодах теоретичні знання робlТннкИ творчо засто­

провадить

розмахом

з

просторами

добив­

успіхів

lт() році в СРСР вироблено 740 міль­

досвідчені, добре підготовлені інженери, еКОНОl\lісти, майстри, які уміють працювати з людь­ ми, знають і люблять свою справу. Особливо добре будують свою роботу М. 3. Воропай,

ви

партії

у

(;)

теплових

всюди

на­

було

ва

.

наш

величезних

працюють

Пропагандиста ми

у

ідеї,

радян­

род під керівництвом Ко­

дЯНського уряду, матеріали і до­

не

країна в

дію нові потужності на атом­

лснІНСЬ'Кі

стати ефективною формою про­ паганди передового досвіду і масово-політичної роботи серед

світі

Жодна

Для

юзу

атомна

Втілюючи в життя великі

розвнток

У здійсненні рішень ХХІV з'їзду КПРС по комуністичному вихованню трудящих, залучен­ ню їх до управління виробни­

ка роль належить школам кому­

енергетика.

o

частиною є

електроенергетики.

ської

ністичної праЦі. Воии покликані

Снладовою

(;)

теплоенергетики

Радянський Союз. У ниніш­ ній п'ятиріЧЦі введені )з

почався

трудящим

організації

3

Дев:. еиерrеrи:ка ~~§I

-

року

лосев, (ТАРС),

ф


Як ви орzанізували зимівлю худоби?

НА ПАПЕРІ ГУСТО, У ЯСЛАХ ПУСТО Після переведення худоби иа зимове утримания у радгоспі «Зоря» минуло не так багато часу. Але продуктивність її рі зко

знизилась.

Коли на

лах

корови

Це П. Т.

-

невдоволено

-

того,

ска­

Не одержують

що

моркви

і

І

бригадир

картоплІ

мало

кори­

сті, ви ж бачили, якІ воии. СІ­

жовтня середній денний. надій ярок. Сама гниль та мерзла иа корову становив близько 6 земля. кІлограмів молока, то зараз він Дійсно, на купі в корівнику упав до 3,6 кілограма. Особли- лежала зовсім иечищена морк­ во відчутні коливання спосте- ва, НІ,У щойно привезлн з поля. рігаються останнім часом. Щоб вона зовсІм розмерзлася, Найнижча продуктивність не вистачить доби. Дояркн змуjйного стада на молочнотовар- шенІ затрачати багато часу на 'nй фермІ другого вІддІлка. Тут перебирання ~lОркви І годувати денннй надій на корову ледве нею корів. досягає 3 кілограмІв. Бригадир Не кращий стан і з кормови­ т. Третяк пояснює це тим, що ми буряками, які також мерзли­ велика кількість корів перебу- ми доставляють на ферму з по­ ває у запуску або готується до ля . Біля одного з корlвцикlв

наж, якого даємо по два кІло­ грами иа голову, теж недобро­ якісний.

вання

тварнн

та

погану

мало сіна, сінажу.

нам. Адже за дІючим нинІ раціоном (сіно, силос, сінаж, кон-

У цій бригаді надто низька трудова дисципліна. Особлнво

дирекції радгоспу добре вІдомІ причини низької продуктивності

центрати,

часто

про

січкуt денний надій

на корову

щонайменше

повинен

становнти

ня з

кілограмів

8-9

порушують її скотарі-фу­

ражирн. Під час згаданого Доїн­ восьми

скотарів

були на

роБОТі лише два, а інші не з'я­

молока.

вилися

Недавно тут перейшлн на дворазове доїння корів, щоб полегшитн працю тваринників І пІдвищити продуктивнІсть худоби. Але це не дало бажаних результатІв, надої не зростають. Прнчина криється насамперед в органІзації працІ, годІвлІ тварин. У цьому ми змогли переконатися, побувавши на фермІ

Кор~1И змушені булн завозитн робітниці кормокухні. Дояркн повідомили, що через це дуже часто січку дають коровам су­ ху, не переробляються корене­ плоди. ЗвІдки ж вІзьметься мо­ локо? У тому, що корів недогодо­ вують, ми переконалися, побу· вавши також на першій бригадІ

без поважних

прнчнн.

першого вІдділка, розташованій на центральнІй саднбі радгоспу.

цієї ж ферми. Тут роздали корми перед

тІльки-но доїнням,

В обідню пору, коли вже потріб- а в яслах уже було пусто. но було доїтн корІв, У прнмІ- Біля однієї групн в рамці висІв щення другої брнгадн (брнгаднр І ЛИСТОк паперу з денним рацlо­ Ф. У. Пшеничний) тІльки по- ном. чнналн завозитн солом'яну січ-

-

На папері густо,

иа

два

ся

організувати тернасіння у не­ опалювальних приміщеннях не дали бажаних наслідк,lв.

завдан­

За прикладом минулих років треба люпин гіересипати очи­

процен­ на 60

37 -

пояснити

сипаного

щеним до першого класу вів­

cO~I, який зменшує вологу. В опалювальних приміщен­ нях

красилівці

наСііння

внлючено

ві'вса врожаю схожістю 66

фактично придатного для сІвби.

не­

По району засипано насін­ ня гречки лише 20 центнерІв (у радгоспах «Зоря» І «Тре­ бухівськиЙ~). А чому в рад., ['оепі «Гоголівський~, де бу­

зані організувати роботу на тварииницьких фермах так, щоб негайно підвищити надої молока І забезпечити обов'язкове вико­ нання планових завдань та со­ ціалістнчних зобов'язань по йо­ го виробництву J продажу дер­ жавl.

а в яс-

важливим

320 центнерів 1970 року зі процентів -

годують з підвозу. Біля примі­ щень вІдсутні асфальтовані май­

Наближається кІнець року. Керівники господарства зобов'я­

подарств

2\fічне сушіння

погано справляють­

ци:\!

П. ТЕПЛЮк.

ло

Зібрано

гречки,

не

І\ентнера?

центнери

402

засипано

Таке

жодного

ж

можна

сказати і про радгосп «Руса­ нівсый» •. ПтаХОфабрики зіб­ рали врожай проса п{) 8-9 центнерів з гектара, а насІн­ ня

не

Господарства, які не безпечили себе власним

за­ на­

збудовано

новий

В селі району

( Фотохроніка

госп{)дарствам,

районованих сортІв

високих

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ФАБРИКА ДІЄТИЧНОГО М'ЯСА ної області спеціалізу­ ється на розведенні та відгодівлі індинів. Маточне поголів'я в господарстві

10-12

становить

тисяч

голів,

у

TO\fY числі 9-11 тисяч неСУЧОI\. Це дає змогу щороку

внробляти по тисяч центне­ рів дієтичного м'яса. Центнер його обхо­ диться 94 -104 ка рбо­ ванці. Крім м'яса, гос­

12 -13

подарсво

дає

щороку

понад

штун

про­

тисяч

300

племінних

чових

хар­

яєць.

І1тахофабрина

має

13 тисяч гектарів угідь, з яних 9882 гек­ тари ОР!lОЇ зе\I.1і. Це дозволяє на 80--85 процентів забезпечити птицю

ного

КОР:\ІаМI!

влас­

виробництва.

пують

тані

корми,

Ку­ як

.l\I' ясо кісткове

і рибне борошно, трикальційфосфат, черепашку, I\реЙду. Господарство має інкубаторій на 5 іннубаторів, батарей­ лИЙ цех і 4 аклімати­ затори

900

для

МО,lодняка,

польових

колоні-

на

з Республіканської Виставки передовоrо досвіду в народному rосподарстві аль них будиночнів (на в приміщенні піДтри300 голів кожний) . Ін- мують в межах 30ДИКів

.10Ї

розводять двох

і

JI10СКОВСІ,НОЇ бі-

бронзової,

стадо

широкогрудої

lVIаточне

КО!\Ш.1ектується

щороку мо.10дками з ремонтного l\10.10дняна. На 10 ca~1OK утримують одного самця. Завдяки добріЙ годі в.1Ї та УТРJшаНIІЮ інДИ'ІКи починають нестисн в січні. :\Тосковські бі:lі Hecyтr, по 95, а ШИРОКОГРУДі бронзовї--11О 85 яєць на ріК . Д.1Я інкубації найкраЩИ!\П! є яйця, одержані в Clи;уroво -ве сняний

період. ніС"'I,

3ап.lіднюва-

їх

центів,

а

80-90

про-

ВИВОДИ~lіСТЬ

31 градусів,

во знижуючи

поступо-

щоб через

пасовищне

утриман­

ня в нолоніальних бу­ диночках. Тут вони пе­ ребувають до передачі їх

порід:

її так,

в

групу

ремонтного

молодняка або на забій. На площі 4-5 гектарів

сіяного

вигу­

лу розміщую'Гь по 15

15 днів во- . будиночнів, У яких ле­ на становила 22 гра- ребуває 3500 - 400()

дуси.

Во;югіСть

повіт-

голів птиці.

рл відповідно підтримують в ~Іежах 72-58 І1РОІ\ентів. l\ІОЛОДІІЯК годують 8 разів на день. Вдосталь дають гравій, по 0,3 гра'\Іа риб'ячого жиру і по 0,01 грама трика .1ЬціЙ Ф о с Ф ат у. Шд час утримання в клітках індиченята одержують кобальт, ~IapгaHeЦI" йод, тера:\1Їцин, біоміцин, пені-

Майже четверту час­ тину вирощуваної птн­ ці забивають у 4-мі­ сячному віці, ноли во­ на досягає живої ваги 3,2-3,5 І\ілограма і добре вгодована (вага тушки в цей час 2,42,8 ~;i.10гpaMa). На ви­ РООНИІ\ТВО 1 кіЛОГРЮlа

Раз

концентрованих кор­ мів. Вирощувати інди­ ченят до 180-денного

у три дні їх опроміню-

віку економічно не ви­

ють

гідно.

ЦИ.lіll,

вітамін

д.

ртутно-кварцевою

м'яса витрачається не більше 4 кілограмів

На

вирОбництво

молодняка 72 - 79 проц е нтів. Інкубація починається в· лютому і з акінчуєТ1,СЯ в серпні.

.1ампою . В зимові міснЦі (лютнй березень) молодняк розміЩУЮТІ, в акліматиза-

центнера м'яса дово­ диться витрачати на 30-40 процентів біль­ ше кормів, а собівар­

Індичt::нят, після того, як вони ВИ.1УПЛЯтr,ся і обсохнуть, розміщують у батарейних к.1ітках,

торах. На ніч, щоб запобігти скупченості , індиченят саджають в ящики по 8-10 голів

тість його на 20-25 процентів''' - вища, ніж м'яса птиці, вирощува­

де утримують до 1520-деНІІОГО

ші

06.1ік.

віку.

Пер-

у кожну секцію. З на-

стаННЯl\1 теП.lОЇ погоди

3 дні температуру індиченят ВІвторок,

21

грудня

1971

року

1

ної до 120 днів. В.

переводять

Q

ПОЛЯКОВА, зоотехнІк.

НОВЕ

ЖИТТЯ

Насінна

одноразово

госпі

інспекція не­

виявляла

в

рад­

«Красилівський~

груб!

порушення у веденні насінии­ цтва: неякісне ,протруювання насіння пшеницІ, іЩО призве­ ло до випадків зараження го­

ловнею,

зберіlгання

насіння

люпину з підвищеною

'воло­

·гістю під навісом на земля­ ній підлозі, неправильне складування насіння вівса

поряд з пшеницею. Спостер!­ гався не:задовільний облІк на­ сіння та іНШі іІІорушення. Ці недоліки слід негайно виправити. ' Насіння -золотий фонд врожаю, І його слІд довести

до

високих

цІй,

посівних

конди­

старанно зберігати.

Н. КРЕМІНСЬКА, начальник ваёlнноl Ін­ спекцІї.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ засипки насІння ярих культур І рІіАону

дбати недостаючу

старинсы\a птах 0фабрина ім. ХХІІ з'їз­ ду КПРС Бориспіль­ сьного району Київсь­

Не менш важливим питан­

доведення їх до посІвних кондиuіА рцгОспамиі птахофабриками

так

в

нІлькІсть

насіння

репродукцій.

Незадовільно

проводиться

очистка на,сіння першого класу.

до н()рми Засипаний

[Jосівматеріал повнІстю пере­ вІрено в насІннІй інспекції.

Із загальної

Наа..

госпо,царс;тв

поряд­

ку обм,lну чи закупІвлІ, при­

РАТАУ).

І

обмолоту, ПОКИ лишки не ви­ І\ористали на фу:ражнІ чи

, шим

КО ,ltn лек с .

вентиля­

ням у підготовці насіння є ,правильне зберігання його,

зробили в радгоспі «Заплав­ ний~, де .п'Ридбали сто цент­ іІерlв, люпину, БОГДанtвська птахофабрина купила 197 центнерІв високоврожайного ячменю. Отже, треба й ін-

торговельний

достатньою

сінням, :повинні були в поряд­ міжрадгоспного обмІну придбати його Відразу після

продовольчІ цілі. Саме

КОАтлекс. Тут буде розміщено про­ довольчий і nРОА!Товарний мага­ зuнu, ресторан-їдальню , ательє по nоuшттю верхнього одягу. Н а фото: сіль ский торговельний

з

цією 'І10жна запровадити теР:>lічне сушіння.

засипали.

, ку Миколаївська область. Кам'янка Очаківського

44

вологість. Спроби деяких гос­

процен­

85

такий стан? Адже валовий збір люпину та вівса цьото року складає 1991 центнер, а засишано їх лише 680 центнерів. Де ж решта зер­ на? Радгосп «Плосківський~ хо·ч засипав трохи більше, та це тільки у зведенні, бо фак­ тично у 1000 центнерів за­

сІв грубих і соковитнх кормів на фермах зовсІм немає, корів

мо пІд ноги, в болото. Не впо­ рядкована і пlд'їзна дорога.

~lОжуть

пшеннІ організації працІ. Запа­

пря­

фонд·івви­

на

процентів, «Плосківський~ - 67, Пухівській птахофаб­ риці на 74 проценти. Чи:\!

місяцІ,

звалюють

лише

конано лише на тів, <"Заплавний»

худоби. Та вони, на жаль, дуже мало зробили, щоб ліквідувати недоліки в годівлі тварнн, полі­

корми

страхових

ням у раДГОСіпах «Красилів­ ський~, де план засипки ви­

Отже, керlвннкам вІддІлкІв І

данчики,

і

Вг.:раЙ

-

лише

проценти люпину вІд загаль­ ної кількості має пІдвищену

ку ль­

тів.

лограмів.

вистачить

фактом є й те, що майже

насіння ярих

г.:онано

кілограмів. До того ж, надої не стабільні - щодия падають або підскакують иа 50-60 ІН­

щениях. Але годувати ними ху­ добу навряд чн можна буде на­ віть наступного дня.

В ЦІЛО)!У ж по району план

засипки

тур

пlдго­

бригадир замовчав те, як налагоджено на фермі підготовку кормів і згодовування їх твари-

яне органюувати очистку насіння в двІ зміни і за кlн­ ЧИТИ цЮ роботу за кІлы\a днІв. Насіння конюшини в ус.іх гос'по~арствах засмічене ка­ рантинним бур' яном пові­ тицею. Проте здали конюши­ ну на очистку в БориспІль­ ську насінноочисну фабрику лише богданівці. Тривожним

зав­

ській Іптахофабриці - тут повністю .заси·пано насіння.

товку кормІв надої надто ннзь" кі за день на корову одер­ жують трохи БІльше чотирьох

З кормами у нас сутужно, бідкається керуючий відділ­ ком В. І. Формагей. Соломи

господар

сіння є першою турботою ХЛібороба. Саме тан роблять у раіДГОС,ЇІаХ «Великодимер­ ський», «Гоголівський», «За­ ворицький», «Зорю>, «Жер­ дівський» та Семиполк і в­

У цій бригадІ все _стадо пле­ мІнне, укомплектоване корова­ ми чориорябої породи. В зішус­ ку перебуває менше третинн по­ голІв'я, але через недогодову­

стояв тракторний причеп, з яко­ го корені перевантажували на пІд води і розвозили по примІ­

не говорячи вже

Дбайливий

жди па~l'ятає, що своєчасна засипка високоякісного на­

,

нього. Основні отели, говорнть вІн, намІчаються иа лютий-березеиь иаступного року. Однак

солом'яну

Яке насіння-такий урожай

написано.

пІдтвердив Павлеико.

- Тільки сІчка та пійло з КО~lбікорму Й виручають, ' - сказав він. - А з бурякІв,

ку, голодиі корови витягували шиї і через ясла хапали її з під­ води, що проїжджала поруч. - Он погляиьте, якої моркви завезли, сказала одна з до­

початку

пу сто,

:зала доярка.

кІлькості

його

РАДГОСПИ:

«3 а,вОф и.цькиil»

113

81

«Не.1I1I1ЮДЮdе,рсЬІК. "Же:Р,;J;:,В'с.І.к,и'й" «Г О['О-l';'В<:ЬКИ'Й»

111

54 59

«301РЯ»

108 100

99

100

96

100

«:Боб,Р'ИIl;blКИ!Й ~ "Р'У'С аIН,;,ВСblК ИІЙ»

92 .100

«Т,ре6уІх:IВоеЬК И!Й» ,i1Мe.H~ Щорса

91

70

88 83

100 62

100 54

визнано першим класом 6,2 процента набагато менше, ніж торік на цю дату. Все :іасіння доведено до першого класу у радгоспах «Літків­

,;:М<!1ні ю,ро,ва,

«К.раlСи,л,іtlюькиl\» «3а,п,та,в.ни\і"

76 67 37 61

ський» та іменІ Щорса. У «Зорі» 88 процентів, Се­ МИ1Полках 89. Зате рад­ гоопи «КрасилІвський» та

ПТАХОФАБРИКИ: Се:МИ,ПО.l Кi:,Jl.C,blKa

І оо

І ОО

79 77

97

74 69

4-1 69

«плосків.сый»

\!ають

насіння

зовсі:..!

першого

не

'/~Л.е;=-~ , "іі' . НАСІННА ДОВЕЛИ ДО ПЕРШОГО НЛАСУ

122

Племза,во'д «РУ1J/jН'Я~

55

73

БоlГtJ.з,н'і,в'ська Пу'хі'ВОJКIІЇI .п/птзtXQрепро-

.J:\'KTOP ,Ка .1ИТЯ,НlСька

Иону.

зволіка,ння Ц161

90

роботи

ріЗI\ОКРlffикувався ра;іго'сп «Літ­ І\іВСЬ'IШИ».

'ВИ!іОНУЮЧИИ обов' язки ;\Иректо­

ра

рцгоспу

т. Мойсеєнко .В. А.

повідо'мив ,ре'дакції про вжиті за­

«НОВО' ГО ЖIffТЯ»

ilронцруковано

«П:юс.кі'ВСblКИ'Й"

кла­

су. Треба надолужити прога-

у HOMt'pi

«Л іТ1кііЮЬКШЇ»

статтю

про

хо~и. Зараз весь ІІ.lановиll посів­ ний ,~[(Ітеріал в l\іЛЬ1\(}Сті 1000 центнерів очищено. Овес, люпин,

стан заСИПІ\И і очище,ння насіння горох, вика і ячмі,нь доведено ~o ярих І\РЬТУР В ГОlсподарствах 'ра-

НОР"

ГОНЧАРНІ СЕРВІЗИ Суповий, кофейний, чай­ ний та інші сервізи з глини почало

випускати

.пі,дприємство

єлгавське

«Ла'1'вія~кера­

стандарту пс'ршого класу.

ГРУДНЕВІ. ПОМІДОРИ Більш як десять тисяч

ві

При<дністровськиЙ . нолгосл Леніна села .копанка.

'І1іка», яне досІ ВИlГОТОВЛЯЛО декоративно-художні вироби.

JMeHi

За п'ятиріччя

відвантажувати IПОМIДОРИ:

подвоїти по~уду

'випуск

вирішили глиняного

ГОClподаРСl>КОГО

значення.

о

тут

при­

тонн

ОВОЧіВ, головним чином -помідо­ рів, продав у цьому році держа­

:І'епер господарство

продовжує дру­

ІИЙ сезон тут дІЄ · найБІльший у Молдавії тепличний номбінат. (РАТАУ).

ф

3

стор.

О


БЕЗКОРИСНА ДОПОМОГА Навчаючи

слова

учителя

фіЛЬМіВ,

ДІТеи

з

показом

діафільмів, звукозаписів

досягти

водиться використовувати весь комплекс методичних засоБІв І

результатІв.

приЙо'Мі.в, ClJби досягти :кращого

І досягаємо

і

...

можна

СТУДІІ

бажаних

тали

їх уяву не тільки зоровими, а

дає вl~ЗНЯТl ЮНОПЛlВки для де­

й

'V!онстрування фІльмІв.

і

ОБЕРЕЖНІ

О. КУРЖІВ,

Незабаром

на

каток

деться

ку

і

ковзанах. Та куди б

-

'Вони не ,поїхали

-

їм

в ліс

всюди

IЗУСl1річатися

чи

авто­

мобільним транспортом. А тому слJд не забувати про

а

якщо

вулицю,

ву­

І

всюди

дотримання

від

нещасних

риста.

За періо,д навчання виплачується стипендія у розмірі карбов.анщі,в на )Іісяць. IHOTOpO;jHi забезпе'чуються гурто­ житком. Вступники пред'являють па'спорт, дові,'\l;у про стан

75

цоров' я, війrы\'виі1: І\ВИТОІ; і довідуз )lісця ро'боти. 3а'няття проводяться з 20 січня по 20 квітня 1972 РОКУ.

\

Приємно було познаЙО.митись з Вірою Жеведь із Соболівки,

належ­

перші

у

вірші,

студію,

які

ще

принесла

не

досить

30ЯВИ подавати і звертатися за дові;(ка:vlИ до

Хоч

на адресу:

вона

рів

вправні,

випадкІв.

нену тривог, щоденних розглянула довою

справ.

оригінальну

новелу

БРОВАРСЬКО,\\У

НА

також

за

«Згадка..

державного ім.

Володи­

ження,

педагогічного

зробив

дав

ної ся

Наступне

січня

студії

НИЇВ.

У

.N~

засідан­

22.55 -

ялинкових

фото:

в магазинІ

Шkолярів.

«Таемниця

ни».

10.45 -

(М).

чення.

Художній

ГРУДНЯ

(М).

Ю.l;'

ия.

Для

-

сонячної

Ко",ьорове фільм

коро­

телеба­

.ВілиЙ

квад­

рат». (М). 11.55 «Музичний кіоск». (М),12.25 .Кроки п'ятирічки., (Свердловськ), 12,55 Телевізійні вісті. Iб,5.'5 Наша афіша. 17.00 .Телеекран пошани». (Львів). 17.40 Т~1евізійні вісті, 18.00 .Фізкульт­ привіт!» 18.ЗО Ленінський уиіверси­ тет мільйонів, (М.). 19.00 Художній те,1~фільм .Глечнк>, (М). 19.30 Ко­ льорове телебачення, Міжнародна то­ вариська

зустріч

з

хокея:

СРСР

-

ЧССР, (М), 21.45 Програма .Час». (М). 22.15 .Сторінки творчості О, Фадєєва». (До 70-річчя з дия иарод­ жеННІ!

письменника).

левізійні

вістІ. Друга

(М).

-

2~,15

Те­

програма

17.45 .Сім днів 18,00 - Новини.

заводу ДПЗ-l», (М). 18.10Кольорове т~лебачення. Мультфільм. (М). 18,20 «Колорит.. (Донецьк). 19.10 Телефільм .Чуйські буваль­ (М).

ЩИИИ». 19,ЗО Я. Ваш «Дніпрові зорі». Вистава Запорізького театру ім. М. Щорса, (Запоріжжя). В перерві .На добраиіч, діти І» СЕРЕДА, 22 ГРУ ДНЯ Перша програма \1,00 - Телевізійні вісті. 11.10 - Те­ ,~ефільм ,Полотняна сорочка». 11.35 _

ШКі.,ьниЙ екран. Історія ДЛЯ учніll 5 класу. ,Стародавня Греція в мі­ фах», 12,05 - Кіножурнал «Новини Дня». 12.20 - Кольорове телебачен-

М.

БРОВАРИ,

Індекс 255020. ВУЛ.' KHївcык.. 154.

~

левізіііні вісті. 18,10 - Документаль­ ний телефільм .Репортаж з Лзосько­ ГО фронту •. (М.). 19.00 Музичні но­ вини. 20.00 Сьогодні День енер­ гетика, (М.), 20.30 Концерт на зз­

мовлення

енергетиків,

універснтет

23,00 -

(Ужгород).

21.00

. ~

засідання

К9нцерт.

і б ні:

швеї, учениці швей, слюсарі для перекваліфікації на помічників май­ стра та демобілізовані воїни для підготовки на помічників майстра.

3 дня народжен Трансляціи 3 К:онцерт­

молодий».

ВЕРХНЬОГО

в'язальниці, У'lениці в'язальниць,

Вул. Степана РазІна,

7.

В!.дцlл кадрІв. Адмlв1страцlJl.

(М,),

Темвізійні

23.40 -

матичного

театру

В

-

перерві

Друга

Телевізійні

програма

-

.Сім

ДПЗ-l».

(М.).

18,00 -

IВ.Ю

Художній

-

з вамн», (Одеса).

19,20 19.50 -

днів

(М.).

.Поруч

-

«Наш вернісаж •. Концерт на замовлеН,

ня працівників .Київенерго». «На добраніч, діти!». , ЧЕТВЕР, 23 ГРУДНЯ Перша

2().3() -

програма

10,05 -

Новини, (М,). 10.15 Для школярів. Концерт. (М.). 10.45 - Ху­ дожній фільм «Вудинок, в якому Я ЖИВу». (М.). 12,20 Телевізійні вісті. 16.4,'; - Наша афіша. 16.50 - .Скарби народ)'». Тележурнал. (Ворошилов­ град), 17.20 - Д_1Я школярів. .Чем­ піони в червоних галстуках». (М,). 17.45- Телевізійні вісті, 18.00 - Ма­

ленька

філармонія».

-

в. ФЕДИН.

НА 'ПОСТІПНУ РОБОТУ заступ'НИ:К

голов,ного

з

іпостачання;

вальних приладів та автоматиии автоматизація теплоенергетичних ,пІдприємств;

лікаря

з спеціальності пресів IIIРОМИСЛОВИХ

агент по постачанню, пралІ, кочегари газової котельнІ,

шорохуваЛЬНИКIf та ВУJ1канlзаторники автошин;

слюсарі-сантехні,ки, СТO.Ijяр,

ІНДЕКС Газета у

Адм1иlстрація.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 811І88 • • ' • • ІІІІ11" 1iI1~ . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . :

,

-

БРОВАРСЬКІй Р АйGПОЖИВСПІЛЦІ

бl9&4.

виходить

І

CY~TY.

I188QJ1i1j

19-4-57. Зам. 5598-8103

Адміністрація,

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

вІвторок.

четвер

·:: ··: ·::

1

АДj}еса: 'П'р ом,вузол , ШРЗ, відділ кадр,ів.

санітарки віддІлень стаціонару.

Адміністрація.

розрядіn;

виймаЛь~ники зварювальних камер.

кухар,

3веР'l'атися на адресу: вул. lПеll'Ченка, 14.

IV - V

КОН'!1роле.ри ВТИ, yttHl то:каря; учень бляхаря, оператори в цех IЗОJ1У;

дві.рники,

гардеробни.ця,

спеціаль­

економіка і організацІя матеріально"технічно­

БУXlгалтер, ,слюсарі

Совета депутатов

Тепефов

-

по адміністративно-гос,по,цар­ чій частині, комірни'к; кастелянша, шофери,

18.30 -

154.

по ТРІВИ І: заступник начальника виробничого від;ділу; начальнии відділу технічного постачання

Інженер-технолог базисної лабораторії контрольно-вимІрю­

І боти). фотокореспондента - 19·4_67. відповідального секретар,. - 19-3-18, 8ідділу сlnьськ. господарства - 19-4-47.

об.ласті. В'Ул.КИlїIil'CЬІКі8.

заводу

н.а постійну роботу

начальнии відділу заготівлі ремфонду і збуту з спе­ ціальності те~нологія гуми; начальник Дільниці ремонту і шипування автошин 3 спецІальності тех;нологія гуми;

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

___. .

XНlїIВCb1tOЇ

Броварському шиноремонтному

ностІ

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ

Киевской обпасти.

заст. редактора промисnовості, масової 110'

Українки

діти!»,

··· ·· ·•

~ . . . . . . . . . . . . III • • • • • • • II.IriI • • • "II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

го

орган Вроварского районного

УкраинЬІ и районного

трудящихся

19-3-82,

(Одеса).

РедакТ8Р

заводу

НОІІИНИ.

телефільм

Лесі

добраніч,

вісті,

Для школярів. «Подорож СОНЯЧНОГО заЙчнка». (М.). 10.45 -ху­ дожніі;\ ..Ф.і"ьм .• CTapЦla ~~Tpa.. (М.). 16.50 - Наша афіша. 16.55 - Новини. (М,). 17.05 Для школярів. Концерт.

17.45

ім.

.На

-

10.15 -

__ комитета К:П -

(М.).

BlpOBa,pwк,a ДlJl'YlКla,PIН~,

кінцево]

:'0

вантажники, кочегари, фрезерувальник,

мільЙоиів.

Урочисте

ФАБРИЦІ

потр

Друга програма 17,40 - Н~ша афіша. 17.45 - .Сім днів заводу ДПЗ-І». (М,). 18.00 Но виНИ. (М,). 18.10 Кольорове телеба чення. Мультфіл.ми. (М.). 18.ЗО Фільм-концерт. 19.00 К. Симонов .ЧетвертиЙ,. Вистава російського дра

Програма «Час». (М.). 21.ЗО М. Ан­ чаров .День за днем». Прем'єра телеспектаклю. (Частина шоста). (М.). 22.30 .Народні таланти». Концерт.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:>

_

ТЕЛЕФОНИ: редактора "іддіnі8 (партійного життя, ".,....

Тележурнал .Самоцвіти». (М.). 16,40 Наша афіша, 16,45 -«На шкільних широтах». 17.25 «Працею звеличені.. (ЗапоріЖЖЯ). 17.40 Те­

(М.).

НАША АДРЕСА:

«Дар.ниu.я»

вісті.

програма

lІовини.

метро

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

70-річчю

«Старт».

стани',ї

ДИТЯЧОГО ТРИІЮТАЖУ

ня О, Фадє€ва, ного залу ім. П. Чайковського. В пе реРllі програма .Час». (М,). 22.30 Кольорове телебачення. .Спlває гондольєр

,в;д

Адміністрація.

столицІ

прощаж

19.00"

("'1.,),

Ng 41

БРОВАРСЬКІй

(ФОТОХРОНlиа РАТАУ).

присвячене

та

.3~'~·~·~~""~~')1I8~·J~~480·~~#8Jt8t

«Диrrячий CBIT~.

Леиінськнй

1

~~.

ГАМАЛІВ, член студll.

мага'Зинах

На

IrPallIJOK

НІ:

року.

1972 Н.

проводиться

.

б

Формувальники забезпечуються безплатними обідами. Одинаки забезпечуються гуртожитком і пропискою. з,ве.р,тат,ш:,я у В"Хlі,л ка,дрі,в Iком,б',наIТ,У. Іх.а,тн а,вт06у,са,~I.И

Кращі

відбудеть­

і

у групах кранівників та газоелектрозварнлків.

Шарапов

поради.

КО;\1БІНАТУ

РОБОТУ

Оеоби, 'котрі 'не мають спеціалмюстей, набудуть їх

для «Літератур­

літературної

80

І.

цінні

сторінки».

ня

ін­

конкретні заува­

твори відібрано

-

січня

формувальники, газое;l1ектрозваРНИJ<1И, арматурники, кранівники електромос'ювих і КОЗ.тювих крані,в.

Горького.

студії

ЗАВОДОБУДІВНОМУ

ПОСТІЙНУ

• ПОТрІ

побу-

мира Небрата, студента Київсько­

кожному

Ю,05

10

Відділ кад­

2.

Бl\1У-55,

турбот і

радОСТі відкриття. Студія

капІтан мІJIl.цlі, держав­ ний автоlиспектор ДАІ райвідділу внутрlшвlх

Керівник

21

За,порізм;а,

ти, що вітрила поезії завжди кли- ~. - ..- - - - . - - - . , - - ' - - . , - - - ,

ституту

Перша

Борис,піль, вул.

АД~Іlнlстрацlя.

катимуть дівчину в дорогу, спов-

го

ВІВТОРОК,

~I,

;~~~~:~д~~в~є;:::. "i:::T~~:H~i;~: 1. ____, .... ,~ _____ , _ . p ....p ... _,~", .... , _..........,Q',_j

О. БІЛИНА,

на:право.

замилу­ залелече­

дом, їх принесе життя, у яке во- ~

які порушують правила ву­ личного руху, оберігайте їх

не

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА • • ТРIIМІGJlЧНI KfPGl1

ПІДГОТОВЦІ ПО машиністів екскаваторів, бульдозеристів. На ку,р,си приwмаютьсягрома:,з:яни віком 20 років і 'старші з освітою не нижче 8 It.HciB, демо'білі'зовані з лав Ра;з:янської Армії, що мають спеціальність тракториста, ШОфера, мото­

на безмежно закохана.

ви­

.t

. . . ." " " " " " " " ". . . . . . . .

~

ки ставить перед собою безліч за питань, та відповіді прийдуть зго

Шановні батьки, не прохо­ дьте байдуже мимо дітей,

а дійшовши до середини

-

завЖІДИ

. . . ." _ " _ " " " ". ."

:

GПЕЦІАШЗОВАНЕ БУДlIВЕЛ ЬНО-,І\ЮНТ АЖНЕ УПРАВЛІННЯ .Ng 55 ТРЕСТУ «.ІОнв,ВОДБУД»

\ образи. І нехай сьогодні вона по:_ ~

носо порядку на вулицях Ін­ lIІИМИ пішоходами.

ду: спочатку подивіться налі­

вулиці чи до'роги

правил

Адмj.ністра;ція ВУЗJlа зв'ЯЗКУ.

!

дить своє слово, поетичні барви і

вулиці,

Це

ми

неБОА!

останні дні в'~,пра.влення

~...,....".......".. ...,....,......,.....,......",...~.,...,...".~

що підперезаний срібним місяцем

на

небезпечно. В дотриманні

впевнитеся в безпец,1 перехо­

во,

частині

збентежені, <fCUHiM

на

.

4 ••••••• "

Дівчина наполегливо шукає свою віднахо­ стежку в поезію, вона

гратися

ковзанах

чіплятися до автомашин.

магати

їх

поки

дозволяється

ваними,

нема, то по лівій частині уз­ БІччя шляху проти руху транспорту. Ніколи не пере­ ходьте

не

І

твори.

ним», «пахучим любистком .. , «во· лохатими очима вікон», вечором,

перед

рухається

вати приклад піонери. Вони покликані бути дисципліно­

Діти, ви повинні пам'ята­ ти, що ходити потрібно тІль­ тротуарах,

що

вались

личного руху повинні показу­

правила безпеки руху на ву­ лицях і шллхах, суворо до­ тримуватися їх.

ки по

дорогу

кататися на

проїжджій

дове­

з

чи

Радісно

Не ,відкладайте

новоріч,них поздоровлень ,рідни,}! і :знаЙо.мим, адже це може і ~~і:ти:аТИВрУ'Чення їх адр'еса'l'ам чере'з перевантаження і

оригінальні образи. Та ще більше порадувала нас вона цього разу

близько, бо його раптово не ЗУІПИНИТИ. Ні В якому випад­

БагаТЬО~І

УЧНЯ:\1 забажається поката­ тися на лижах, побігати на

швидких

ву лицю

'Іранспортом,

розпочнуться

шкІльнІ канікули.

учителька КалинІвської вось­ мнрlчиої школи.

ТИ

своl

дію Катя Міщенко (учениця 9 класу Русанівської середньоі школи). Разом з своїми поезіями дівчина принесла закоханість у природу, філософські роздуми і

При наближенні траиспорту зу,пиніться і пропуст.іть його. Не можна також переБLга­

БУДЬТЕ

обго(юрювали

лого разу вперше прийшла на сту­

СпасиБІ

прослухування кому за безкорисну до!Помогу.

дітей зІставляти свої враження, С1Пиращчись на прочит ани Й

і

,Гр,о.мадяни!

І

Нові вірші прочитала Марія Воро­ бей (<'{Слухаю вечір», «Обдуре­ ний»), вчитель Антон Сергійо­ вич Ященко (<<Вчительці»). Мину­

iJавчасний пр()да-ж новорічних листівок і конвертів.

t

19 грудня відбулось 'Іергове за­ сідання літературної студії ід дАtИтра Чепурного. Студійці чи­

Тому ми намагаємося збагатити Ві'ДГУКУЄТЬ'СJ.I н.а, Ha~1 прохання, П~регляд

і

І ОГОЛОШЕННЯ f ' 3 метою своєчасн()г() вручення вітальних листів і листіІ вак' цррсата'м всі підприємства 3'В' язку району розпочали Іі:

..

робо-

засвоєння учнями навчальних цьому Іподає нам 'завІдуючий тем. Особливо важко школярІ Димитровським сІльським клу­ 'молодших класl,в сприймають бом М~кола Павленко. ВІн при­ суаПlльно"іСТоричний матеріал. дбав юноапарат «Луч-2~ І охоче

звукоекранних посібників вчить

ЛlтераТУРНОI

кІно­

Особливо велику допомогу в

звуковими образами.

.~"**""""**"""""""**"""""**"""""~

прослуху-

за новими І тою над пІдручниками

програмами, нам, учителям, до-

На засіданні

.

При вмІлому щюднанні живого

ванням

u

опlльне 1 вІд­ узагальнювати.

текст, помічати мінне в ньому,

За

спілкова

варисільбу д»

тес.'lярі, мулярі, водії. 'довідками звертатися

у вФдд!л каДРІВ вул. Ииївська, 149.

РСС

Адмі,ністрація. ;:~~

..

смерть

партійна

організації

проф'

тресту

.Вро­

повідомляють

працівника

про

тресту

члена

КПРС KYДJНA

ОлексІя Миколаііовича. щО

бп,

СТ3.1ВСЯ

і НIІ!\і

піС.1Я

тривалої

ВНС.10В.1 ЮЮТЬ та

G.ТlIIЗЬКИ!\l

XBOPO~

співчуття

1

рід­

покійного.

150 номер 1971 рік  
150 номер 1971 рік  

150 номер 1971 рік

Advertisement