Page 1

IV ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАІни

Рік видання 28-й

Пролетарі всіх "раїН, сдnаЙmес.ч!

НУМ"

СУБОТА

про

ЛК:СМ ~'країни,

обговорив заВДЗ-IІНЯ

р.

З доповіддю виступив пер­

коп.

ший секретар ЦК: ЛК:СМУ Ю. Н. Єльченко. На пленумі з про.мовою виступив сен;ретар ЦК: К:П ~"'країни А. Д. Скаба.

обговореllО\1У

пленум

питаиня

ко"со~юльсь­

кнх організаній республіКIІ пu КО\lуніСГlIЧIЮ\!У вихо­ ваllllЮ студентської ~ІОлоді.

ГРУДНЯ

1967 2

ЦК:

якии

16 Ціна

В

В К:иєві відбувся ІУ пле­

.N!! 150 (2689)

прийняв

питанні

постанову.

Наприкінці роботи ПМНУ­ \IУ

перІШІЙ

ЛI(СМ~' вручив

Н.

Єльченко і

Д11'ПЛО\1І1

групі

канської

\Іедалі

Республі-

,1ауреа,тів

пре~ії

ЦК:

cel(pE'Tap

Ю.

КО~ІСОМ·ОЛЬСЬКОЇ

і"ені

ровського

Миколи Ост­ РОКУ. (РАТАУ)

1967

в сонячних теплицях ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

РАИОННОГО

КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАионноr

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

РАДИ

Підведені

киrВСЬКОІ ОБЛАСТІ

уp01lucm e аасідаll,U'Л,

під поліетиленовою плівкою

в Лугаuсrьuу

та

татів трудящих. присвячене 50-річчю Радянської ~'HpaїHII. ДОПОВіДІ) зробllВ перший сенретар обкому партії тов. В. В. ШевчеllНО. Тепло зустрінутий присутніми на засіданні ВИСТУ­ пив член Політбюро ЦИ ИПРС. перший секретар ЦИ НП України П. Ю. Шелест. За дорученням Центрального Иомітету Иомунlстичної партії Украї­ нн, Президії Верховної Ради І Ради МіністрІв Ук­ раїнської РСР він вручив Луганській областІ І міс­

могло

Верховної Ради УРСР зібрались представники ху­

дожньої інтелігенції Радянської України-письмен­ ники, художники, компо:}итори, архітектори, майст­ ри театру і I(Іно. журналісти. Тут же присутні чис­ .леннІ гості дІячІ культури РосІйської Федерації, Молдавії. А:lербайджану та ІНШІІХ союзннх рес­ публік. Відкриваючи ювілейний об'єднаний пленум, ОДІІН з найстаріших україНСЬНI!Х письменників Петро ПаllЧ сказав. що творча інтелігенцІя України завж­ ди була антивним помічником Иомунlстичної партії в боротьбі за перемогу марксистсько-ленlНСЬКIІХ Ідей. П'ятдесят років майстри художнього слова І пензля, МУЗИКІІ І театру. кіно, архітектури і l\IOHYшивуть

одним

ДУХОВНИМ

життям з своїм народом. ЮIИЧУТI, його своїми тво­ рами на великі д~ла, гідні нашої великої епохи.

Праця творчої інтелігенції оточена в РаДЯНСI>кій [(раїнІ увагою і пошаною, l;аже далІ Петро Панч. Це зобов'язує нас віддавати ще БІльше сил спраВі піднесення соціалістичної нультури, ВIІХОВallІІЯ са­ мовІдданих будівникІв нового життя. УчаСНIІІШ пленуму з веЛIІКНМ ПІднесенням обрали

складІ

ПолІтбюро

ЦН

ИПРС.

Присутні заслухали і обговорили доповіді про УКр.аіI!СЬКУ літературу, музину. образотворче мисте­ 'ц'ІОО.

иlиомистецтво.

хорове

мистецтво.

про

театр.

архітентуру. творчІсть журналістів. ИеРІВНИlЩ творчих спілок І організацій респуб­ ~іки, які виступили на плеНУ:'.lі, говорили про те, що за роки Радянсьної влади, завдяки батьКіВсьно­ І\"У піклуванню Номуністичної партії, ленінській дружБІ Jiародlв-братів. постійному взаємозбагаченню братніх иультур, українська лІтература і мистецтво досягли неБУJЗалого розквіту. Найнращl твори української літератури і мисте­ цтва. пlднреслювали промовцІ. допомагають партії у формуваннІ нової людини будівника комуніс­

тичного суспІльства. Вони увійшли в скарбницю духовних досягнеНf> народів РаДЯНСl,КОГО Союзу, ді­ стали визнання В усьому світі. Учасників пленуму JЗІтали юні піонери. ПрисутнІ з великим пІднесенням прийняли віталь-

ні листи ЦН НПРС і ЦН НП України. В роботі пленуму взяли участь секретар ЦН НП України А. Д. Скаба, заступник Голов" Ради Міністрів УРСР П. Т. Троньно. (РАТАУ)

РАПОРТ ЮВІЛЕЮ

І\ОВО, 1 J ГРУДНЯ, виконав річний план, замість раніше Колектив Троєщинського ЩJИИНЯТОГІ) ('ТРО};У'- 18 ~озодеревокомбі на ту, ВI\.1ІЮ­ ГРУ,ІНЯ 1967 POI;)' . ДО ;\НЯ

}'

всенародне

со­

ціаліетичне

;JМагання

на

чившись

З~lОнтували.

Тому

не

усе

ювілею I\O'diiiHaT ВИПУСТІІТЬ

ПРОДУl\ції на '1ес.ТЬ 50-річчя Радянської додаТI\ОВОЇ сум}' 20 тисяч l\арОованців. алади на У країні, ,:(остро-

ка.

не

ПОЗllачитися

збільшенні

на

'виробництва

продукції. Проте навіть при таких обставинах одер­

і

на­

маги

від

Цілком виправдовує себе і редиска, вирощена під плівкою. Уже в кінці берез­ ня

вона

стала

~laCOBO

ходити з господарства

гаЗИНІ!

над­ в ма­

К:иєва.

Врахувавши

недоліки,

у

ту вже зараз розпочали під­

перспективності

цієї

га­

господаРСl1ва.

повчалынмии

результати

ранніх ділку

є

ви'рощ),вання

огірків

теплицях

,на

у

сонячних

Bill{-

третьому

робіТНIІЦЯМИ Софією

готовку

закритого

грун­

парннково-теплич­

·НОГО 'господарства до нового

сезону. Заплаlновано значно збільшити

площу під

ран­

ні,ми огіркаМIІ. Монтажники

ЛlІстопад, Ніною Логвинен­ ко Уляною I(PIIKY'H. ЦЯ

закінчують

встановлювзТlf

данка ДРУЖІІІИХ під керівни­

І(аркаси

теП.lIЩЬ.

цтвом arpOHO'da П. МОТОВІ!­ .повина на IГ>ОО квадраТНIІХ

зиться

метрах

виростила

майже

цент,нерів огірків-біль­ ше 9 кілограіМів на кожно­

140

Для

першого

га·IЮ. Однак

року

непо­

недолік поля­

гає в тому. що маЙ.же поло­ ВII!lУ врожаю зібрали в лип-

·ні

ва.віть

пі3lніше,

коли

вже почали з'являтися огір­ ки

з

відкритого

ЗВllчаЙ,IІО,

що

грунту.

економічний

ефект від реалізації продук­

Фото В. І(ошового

ції,

вирощеної

в

реалізоваlJ.ОЇ

добрпво.

б іТIІІ ІІ(Я

Зllа",

зак,ріплена яких

яка

за

ІЮ­ нею

теплиця, скількп

овочі,в

ВИірощуватиме.

аГРOlllа.вча'ння.

му році друroго ,півсторі'ччя

Радянської

держа'ви оде\J­

жати високий врожай ово­ чі'в. зокрема по 9 кілогра­ мів огірків на кожному

квадратному метрі, 80 про­ центів продукції здати в магазини до першого

липня.

г. МЕДВЕДЕНКО, громадськиА кореспон­

пізніші

у aUIiOlt1iO.iJti районлої Рал1t депутатів

:1I1ВО­

К:ожна

К:олектив СОНЯЧНИХ теп­ лиць зобов'язався в першо­

теплицях в

Д.1Я

Організовано

І lа фото. чаСТІІІІа кі.1ЬЦ('ВОГО ПРПСІ(Qрювача. (фОТО,(РОllіка РАТ A~")

строки постачати

селення овоча\11І них прибутки.

працівни,ки

Особливо

e.1eKTPOIIO-ВОЛЬТ, що ЗllаЧIІО Вllще проектної енер· гії.

ня СОНЯЧНІІХ теплиць, щоб у

ранні

жано непогані наслідки, а голоане усі переконалися

лузі

Як уже повіДО\1ЛЯЛОСЯ в пресі. неда,вно ЗДІИС' нено ДРУГІІЙ найважливіШIІЙ етап заПУСІ(У протон1І0ГО cillxpOTpOlla ІНСТІІТУТУ фізики ВИСОКІІХ енер· гій ДЕ'ржа,вного комітету по використанню aTO~I­ ної енергії СРСР. Найбільший в світі серпухов­ ський пр"скорювач в процесі Вllпробувань апара­ тури дав ПУЧ,КІІ ПРОТОllів З <.'нергією 76 мільярдів

Отже. на BJlacHOMY досві­ ді переконалися, що ю!ше ранні теплич.ні огірки пов­ ністю окупл·яють затрачену працю, дають прибутки. Са­ ме в тому і полягає значен­

вико,

це

му квадратному М1е'Грі.

В HJ-IеВі відбувся ювілейний об'єднаний пленум творчих спілок І організацій республІки, присвяче­ ний 50-річчю Радянської України. В Сесійному залі

в

із запізненж не всі

того

ристали.

• •

презндlю

до

СВОЄЧ асно

Бригадир комплексної бригади шаХТIІ .NQ 1-2 «Гірська» тресту «Первомайськвугілля» почесний шахтар Української РСР П. Д. Литвиненко вручив тов. П. Ю. Шелесту рапорт трудящих ЛугаНСblЮЇ областІ ЦН ИП Унраїни. Президії Верховної РаДІІ І РадІ МІністрів республіки. Промовці, якІ ВІІСТУПІІЛИ ІІа засіданні. ГОВОРШ1ll про великІ уСПіХІІ. досягнуті ТРУДЯЩІІМИ області за РОКІІ Радянської влаДІ!. З веЛlІКІІМ пІднесенням учаСНIІЮІ засідання прий­ НЯЛН вітальні ЛИСТІ! ЦН НПРС, ПреЗllдії Верховної РаДІІ СРСР і РадІ МІністрІв СРСР, ЦН НП Украї­ ни, Президії Верховної Ради УРСР 1 Раді МІністрІв УРСР. (РАТАУ)

почесну

НИНішній

їх

ставили

ням,

ту Луганську пам'ятні ювілейні медалі «На вІдзна­ ку 50-рІччя Української РСР».

МlІстецтва

нова .

111І 1966 року заготовили знзчну кількість каркасів,

В ЛугаllСЬНУ вІдбулося урочисте засідання обно­ му і місы\lмуy партії. обласної і місьної Рад депу­

ментального

оправа

-

рік був, так би МОВІІТИ, пробним. Пра,вда, ше восе-

На честь знаменної дати

строки, нижчий. Таке ж можна було спостерігати і в овочіltників першого відділ­

Вирощування ранніх овочів

Бише проектної енергії

1

ост атОІЧні під­

сумки роботи в сонячни'х теплицях радгоспу «Гого­ лівський» за минулий сезон.

дент.

трудящих

ПРО СТАН ТА ЗАХОДИ ПО СТВОРЕННЮ БЕЗПЕКИ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ I(IІ\1Н «Про

ЙШЛІІ ІІа ДІНІЮ п'ЯТІ. техні'IІЮ IІсспра,вних автомаШИIІ. 13 радоспі ві.tсУтнЯ техніЧІІа база Д.1Я ПРОВЕ'Д<.'IІІIЯ про·

а') го­ IраIIСП()!НУ н раїIОllі». На :~iI,i~ilIIHi від:mачаЛОl'I), що I1раціВIIІ1I<11 раіlOІ1110Ї державноі ;Иllоіllспеlщії проводи П, Il('ВIІ} роб0'!} З Р.(';lіЯ\IН. ilr;Kt'I1('pI10-гt>Xllі'lllllllll праllів­ IIIIKa~: 11 радгоспіlJ і пта хоф<JБРII1(, аВТОГОСПОД<JРС гв по запобігаНI1Ю беЗllекн руху . Однак ВlІа,с"ідок безвi,..r,пові· да.lЬності окремих водіїв, незадові"ьиого техиіЧllога стану автотранспорту, поганої оргаllізаllіі техніЧ1l0ГО обс.1) говуваllШJ і еКСП,l} атації аваріїІніС1 ь ІІа паСаіl\НР' CbKO\lY транспорті за.1l1шає І ься ве.1I1КОIO.

фі.lак І ІІ'ІІІІІХ і по ГОЧІІІІХ ре\lОнтів . Серед водіїв IJIIзька трудова Дllсципліllа, зареєстровано 4 Вl1паДКIІ l;еруваllШI

ВНКОНІ\()\І

pai101l11OЇ

РаДl1

деПУl атів

трудящих

.1HSI\III оБГ()ВОj1I1В ІІ:! lВОЄ\IУ засідаНllі IIІ!1НIІІIЯ: ,ган 1 а 3<J.Х(цн по З;lб('~!Ilе'll'lІl1lО nезпеКIІ py~)

Праці'ВIІIІКН

деРА<аВl0іllСIJСlщіі

lІ<.'задові"ыІo

здіііс­

нюють черг} ва1lНЯ, внаслідок чого ІІа ш"я"а~ району грапляю гься аварії. Недос І атньо і на НИЗЬКОМУ рівні ПРОВОДІПЬСЯ виховна ро:бота серед водіїв автотранспор­ ту, предстаВНИКIf державтоінспекції рідко бувають в ав­ тогосподарствах, "ало подають практичної ДОПОМОГI1 робітника\! ав готра·нспорту по :lаnезпеченню безпеКIІ руху.

На

09034

ВIIКОНКО\lі відзнача.l0СЬ, що в автопі,.l,ПРИЕ\lсгві \lають ~icцe фаКТІ! виходу аВТО\lашнн ІІа лінії з

техніЧIlI1\lІІ неПО.lадка\l1l га дефеКТ8\1І1, що, в свою чер­ ГУ, ПРИЗВОДІІТЬ .10 грубих пор} шень праВIІ.1 р} ху. загро·

жує безпеці руху, сприяє порушенню грarфіків руч' ав­ тобусів, на що справедлНtво скаржаться трудящі, В ав­ тогосподарстві lІаД1 о низька виховна робо га серед во­ діів, ~ають \lісце ф8lКТИ' ПQрушення трудової ДI1СЦИП.lі­ ни. Все це ПРIl3ВОДIIТЬ дО ве"икої П.ШНlІості кадрів. Ti.lbКlI за 10 ~Іісяців в автопарку на робо гу б) .~o ПрIІЙ­ IІЯ10 138 чоловік, а звільнено з роботи 147. Неви­ падково майже половина ная.вного автотранспорту в господарстві не праIlЮЄ по ПРIІЧllllі неспраВlІості \Іа­ ШІІІІ а,бо відс\ 1110сті водіїв.

нсз,цові.1ыийй ,1 аll те'\llі'IIІОЇ

справності ав гомашин

'Іако;.к в раїюб'ЦllаНlІі «Ci.lbГOCIIТl'XHiKa>'. радгоспах іме­ ні Щорса, «,1 і гкіВСЬК1Iі\», «Зоря». Пере.віркою встанов­ лено,

що

в

I!ИХ

господарствах

машини

часто

виходять

ІІа .1і'нію технічно несправними.

Так, в радгоспі «Зоря»

6

грудня з господарства ВИ-

:JIJГОМ8JШIІIІОЮ

в

нетвереЗО~IУ стаІІі .

ІІа засідаВІІі ВІІКОІІКОМУ IJказува.10СЬ гакож

1111 те. що

стан шляхів і місткі,в ІІа маршрутах район'НОГО Зllа'l<.'IІІIЯ далеко не відповідає сучаСНЮI вимогам еl(СП,1уатації пасаЖIlРСЬКОГО

транспорту

та

забезпечення

безпеКIІ

РУХУ. ОсоБЛIІВО незадовільно УТРИМУЄ гься Ш.1ЯХ на діль­ ниці l1ереяс.lаВ-Х\I<.'.lЬНIЩЬКОГО шлн,\ового } прав.lіН'ІIЯ ,'<1) 628. Великі претензії були пред'явлені раїIOНIlїЙ державто­ інспекції. яка HeДOCTaТIIЬO здійснює нагляд за, техніч­ НИ\!

ставом

і

експлуатацією

автотранспорту,

ос{)бливо

пасажирського.

В прийнятій постанові виконком районної Ради депу­ татів трудящих зо·бов'язав 'всіх керівників автогоспо­ дарств району, райдержавтоінспекції, ди.ректорів рад­ госпі,в і птахофабрик вжити рІшучих заходів дО ПОСИ­ леннн роБОТIІ по усуненню ПРlliЧин. що призводять до аварій. та забезпеЧИТIІ Вllхід автотранспорту на лінії "ише в справному стані.

Звернуто увагу директора автопідприємс'Гва т. Орє­ шина, керуючого райоб'єднан'НЯМ «Сільгосптех'ніка»

т. Санкіна, директорів радгоспів «Зоря» Щорса

-

Т. Роюка, імені

т. Басюка на незадові.~ьниЙ стан підбору і

розстаНОВКIІ інженерно-технічних працівників. НИЗЬКУ \lасово-виховну роботу серед водіїв автотранспорту.

Завідуючого відділом будівниц'Гва і експлуатації шляхів т. Берковича і начадьника Переясла;в-Х,мель­ ницької шляхової дільниці .N'2628 т. Левковця зобов'я­ зано ПОСIІ.1ИТIІ

нагляд за станом

шляхів

шляхових

споруд.

Виконком районної Ради депутатів тру.дящих з метою забезпечення безаварійного ,руху в районі поста.вив ви­ ~IOГY перед державтоінспекцією n.ритягати до суворої відповідальності всіх порушниrків безпеки руху, а та,кож керівників автогосподарств, які не забезпечують відпо­ віДНIІХ вимог щодо технічної справності автотранспорту,


К ОЛИ

НА

ЗАВОДІ

пластичних мас було освоєно виробництво по­ ліетиленових труб і полі­ хлорвінІлової плівки, ра­

ЖИТТЯ

дості не було меж для вають в полі зору партій­ всього колективу. І це ної організації. природно. Адже кожен Відомо, що успіх вся­ робітник і інженерно-тех­ кої справи вирішують лю­ нічний працівник був за­ ди. Тому то партійна ор­ доволений з плодІв своєї ганізація приділяє неос­ праці, від того, що виро­ лабну увагу правильному би їх рун стали в приго­ добору і розстановці кад­ ді людям і знайшли ши­ рів. Всі вирішальні ділян­ роке застосування в на­ ки виробництва нині очо­ родному господарстві. люють комуністи. Біль­ Менше двох рокІв ми­ шІсть з них має технічну нуло з того часу, а які освіту, великий досвід разючІ зміни сталися на роботи, організаторські пІдприємстві. Тут введе­ здібності. Помітно акти­ но в дію нові цехи і ви­ візували свою діяльність робничі дІльниці, освоєно цехові партійні організа­ нові технічні процеси, ції і партійні групи. розширено

асортимент ви­

робів. Досягнуті

успіхи

не

прийшли самі по собі. Це

Взяти хоча б партійну організацію цеху термо­ реактивних

матеріалів,

яку очолює Катерина Іва­ нівна Мєлких. В ниніш­ ньому році їй довелося багато попрацювати над всього колективу. розв'язанням складних Напрннлад. не­ Виконуючи рішен н я проблем. ХХІІІ з'їзду КПРС по обхідно було освоїти тех­ дальшому розвитку хіміч­ нологІю виробництва ви­ і куль­ ної промисловості, кому­ роБІв технічного призна­ нІсти заводу проводять турно-побутового велику роботу, спрямова­ чення із нової СИРОВІІНІІ ну на поліпшення органі­ пінополіСТIІРОЛУ. зації виробництва, впро­ Сумлінно віднесл и с ь вадження найновішо г о до виконання завдання устаткування, дотриман­ комуністи. За короткий ня правильних техноло­ час в цеху було проведе­ гlЧНIІХ процесів, економію но великий об'єм монтаж­ і раціональне витрачання них робіт по впроваджен­ сировини і матеріалів. Ці ню дослідної установни і питання постійно перебу- налагодженню масового результат наполегливої праці і творчих пошуків партійної органі за Ц і ї,

випуску ЮІ

ПРОДУfЩll.

УМШІНІ

показали

і

в

ПУСІіУ варто

Зраз­

стаР<НlНості

ЦІ,ОМУ

ше за

члени

КПРС 1\1. О. Іщенко, Е. М. Жуковський, О. А. Бохоров, М. А. Іванов, А. Н. Клюкін, І. П. Ло­

О.

В.

Чистянов).

робництва етилену

труб

низьного

ви­

Із

полі­

і

висо­

кого тиску з шарнірним з'єднанням та напірних труб великого діаметру комуністи разом з нолек­ тивом

цеху

доклали

найменувань

ви-

Є у нас чимало і неви­ рішених питань. На під­ приємстві до цього часу

ці активні конструюорів

повністю процес

помічники і інжене-

показують

приклад

раціоналізатори

комуні-

Важливу роль в поліп­ шенні технічного прогре­

боротьби

цтва

прогрес

і

збільшення

су не

ви-

і

організації відіграє

навчання

секретарів

тар

раЙКО\IУ

О.

радгоспу

О СРСР ВIlЙШОВ на перше \Іісцс в свіl'і щодо РОЗ\lі­ рів видобутку залізної руди, вироБНlщтва коксу ,і ста­ .1еВIІ'( труб. Він перевершує Сполучені Штати Америки щодо виробництва ма'гістральних електровозів і тепло­ возів, зернозбнральних КО~lбайнів, гідравліЧНІІХ турбін, нар) '111І1'( і I\ІlшеНЬКОВІІХ ГОДllІІннків, lIН'РСТЯlllIХ тка111111 .

О рцяIІсы\lіі Союз ідс поперед)' всі, держав сві І \' щодо обсягу внробllнцтва цукру. 3а ЦЮІ покаЗНИКО\1 наша країІІа перt'вершує США прнблизно R два рази. Те іІ\ СlІ\Іе ЩОДО обсягу ВНРО()НlІцтва тваринного масла, В 19()7 IЮltі ЦІ,()г() ПРОДУ(1)' tI СРСР пуде Вllпущено [І()і!,Ц \1 іЛІ.Їl<lll TfНIH. Міо і\.lН'іl,I(() 'І РСТ ІІІ І 11 їrofО f,нробі r І" ІІа :і\'\lнііl 1""lі . О Пl' РlIl~ \\ ісЦ" В llJi І і Jail 'I:!l' наша країн.І ШU.lLJ ]"к·

пах імені Кірова, «ВеЛIІКО­ димерськнй», «Плос К і в­

своему ВIІ'Ступі заворгвідділом райкому партії Л. І. Шоелест. ,Вона вказала на

СЬКІІЙ» на зборах паllувала висока організованіСТЬ, ко­ жен 'комуніст YCBiДO~lmOBaB

зростаНІНЯ

значення

партійних ~ргаlніза~ій, .кожного КОМУНІста. 3ВІТИ 1 вибори пройшли на високому орга,ніЗдJЦійному та ідейнополітичному· рівні, стали школою, вида1UIОЮ подією в житті комуніст!в. . Разом з тим ПІД час ЗВІтів . виявил~сь не~QроблеНОСТІ

в

ДІЯЛЬНОСТІ

ряду

парторганізацій. В радгоспі «Требухівський» окремі комуніСТIІ рідко відвідують

збори. НlІзька явка була на

школи

.N2

ства, ШlrНQре~о.н11Н<,>ГО заооду, МОСТОПОlзда І деяких

інших. В

доповідях

Сходу

давалась

принципова

партгруп, говори.10СЬ роль громадських ор-

ганізацій. Проте доповіді носили

П,цаюТh

чий характер. «Торгмаш»,

в

На

3аходи до 50-річчя ВеmlКorо Жовтня, ска­ зав т . Яхно, ми ПОВlПші

_

Н:!.l:! СВОЄ нироilШl ' j(, ,J;ЩЩННЯ . :(нів,

виконувати й далі. 50-рі'IЧЯ

д~візу

раїШІ про збільшення ви­ робниuтва зерна, іlніціативи

e.~eKTpo­ і інших

радгоспах

3начно зросли за звітний період парторганізацИ І(а­ литя.нСЬJЮЇ птахофабрики, заводу порошково.ї металургії, радгоспу іме н і Щорса і ін. Жодного '10..'10віка Іне прийнято в партію в ра.дгоспі «Гоголівський», районі

електромереж,

меха­

нічних )lаЙстернях . Питан­ ню приfюму слід приділи-

і секцій політінформа­ заходам

для поліпщення політмасо­ вої роботи присвятила свій виступ інструктор райкому партії Н. І. Бєлима.

Того ж дня відбувся се­ мінар ГО.'Іів комітеті,в на­

родного 'ними

контролю.

виступив

йонного комітету

КОНТРО,lЮ

І.

Перед

голова

Ф.

,\ T<lI\llX .,\0:\0\1)',

R

ра­

народного

дВОРНIІК,

який поставнв конкретні завдання на даний період.

НапередоднІ

свята

діВНИl\1I радгоспу u

нодимеРСЬНIlИ»

По сторіннах багатотиражних газет _

тру-

«Ве.1И- і НАИВИЩИИ

u

ПредстаВНИЮІ

госпів

«ФРЯІІОВСІ, І;

('Літвіново» та

.

paiJ.-, 11

інші

,"

3\lаганнн

Й». І госпу по- ; чест~~ : СІ,НОІ

свинарон

рад­

імені Юрова на _~О-р~.ччя Радян~ lіраши.

Перше

бували на племlННIН фср- , \'1ісце в радгоспі

~1i ВіддіЛІ,а імені Леніна. І С'винаРh(\

посіла

Броварськ о г о

у теплиці мінсыогоo зраз- \ відділна М. ~YДOBa. га

, ,

знаЙОМИЛIlСЬ з підго- реДН~ОДОБОВИИ рllН Сlановить

вих

при

робіт,

організацією

соціалістичного ня

,

З~Jаган-

його дієвістю і

г лас-

ністю.

Гостинні господарі

мовились

з друзями

828

тва­

грамів

сереДНЬОДОбово м у

при рості по відділку. 627, а по рад~оспу

605

грамІВ.

Успіх

до- нарці по

ПРИРІСТ

закршлених за нею

ТОВІ\ОЮ дО всснЯJПlХ ПО.їь()-

<;е­

вп.1ьна

в ЦІЛому

передовій

забезпечили !одівля

змаганню частіше зустрі- стараннии догляд

сви-

У передсвятнові дні у Русанові зіграно декілька весіль. Комітет комсомо­ лу

радгоспу

щиро

поздо­

ровив з одруженням бри­ гадира Петра Андрійови­ ча Солов'я з роБІтницею Ольгою Іванівною Міщен­ ІІО, тракториста Дмитра Івановича Хамбіра з до­ ярною Галиною Павлів­ ною Костирою, шофера Григорія Кириловича Мі­

ювілей

на­

ський». номер!

Вийшов ЗОО-й Газета активно допомагає дирекції, пар­ тійній і комсомольській органІзації у виконанні завдань, які поставлені перед

господарств о м.

Навколо

неї

міцний У щені про

актив

згуртувався

робкорів.

ЗО О-тому номері вмі­ змістовн1

матеріаЛJl

підготовку

до

весня­

Лю­

них польових робіт, робо­

бов'ю Олександрівною Ко-

ту тваринників, профспіл­

ротко .

нове

щенна

з

робітницею

_ В добрий .час, друпра- зі, _ сказано у поздо-

тварин,

Скромний

передодні свята відзна­ чила багатотиражна газе­ та радгоспу «ГогоЛів-

В ЧАС ДОБРИИ!

ПРИРІСТ

ТВАРИН

.

" . . ",ПРВИ\I<1.111 ' . 'І 11 lДведеlIl попередН! ПlДдорогих гостеи з ПlД'I,)С' j СУ;loIЮІ (:оціалістично го нов'я.

ЮВІЛЕИ

СКРОМНИИ

ГОСТІ ПІДМОСКОВ'Я

3

достроко­

іншим

О,(ШІ

Раїса Гарцуєва повrРТ:1Л1!('Н

на­

Політмасова робота повин-

та

1;0.111

ІІРІ)(:'ЮІІ;О­

lІаШ фОТОhОРГ'('іІ('ЩРІІ1' .\. [;03<1[; ('фотограф)'В:!ІI ЇЇ.

ceMhHapax aгi~aTopiB, лекторів слід роз яс.нити значення цієї великої дати.

торів

m;оlO пона НРУ(':, :Шil3У

атома.

ІНШОГО вперше здійснили радя'нські люди, які добилися небачених успіхів у галузі науково-те~нічного прогресу. А 18 жовтня 1967 року вперще в історії ДО'CJIіджелня ~lіжпланеТllОГО космічного простору радянська автома­ Тllчна станція «Венера·4», успішно виведена на ге.1іо1lС'IIТРIІЧНУ орбіту, досягла планетн Велери і плавно СПУС11І,lась иа її поверхню. Сюди доставлено наукову ,1абораторіlO, яка вперше в світі забезпечила проведен­ Н5І ДОС.1і,\,кеlll, безпосередньо в атмосфері цієї планеТІІ.

СТІ)()СМ. ~[ИІ!УВ ще О,,\lІіІ J1нііОЧl!іі ,,\РНЬ, і ilрига,lа

Украї.ни.

«Літківському», «30РЯ» секІ НСТРУКТОР раЙКО~IУ пар­ ретарі рідко бували в цсхо- тії М. Л . О.1ексієнко розпо­ 'вих парторгаиізаціях. не вів про деякі зміни в прий­ надавали Ї\І дійової допо- ~laHHi внесків. Створелню добре діяли па,ртгрупи ІІа заводі порошкової ме­ талургії.

«Молння·I"

О 3апуск штучного супутника 3е~lлі. Політ у KOC~\OC. Будівництво атомної електростанції. Все це і багато

НІ! :J фаilРИl\1! ВРРХllЬ(lГО ,ЩТЯЧ()ГО ТРШ;nТ:!Ж!lОГ()

В' Н:JН.1ЬШЩІ"

груп

'lерЕ'3 ШТУЧlllІЇl СУПУПllIК Зе\lлі

-

тальних проблем будови

ніС.1Я :1~li­

ської

заводі важливих почи.нань.

~ІОГИ.

.Jipli'l)\I!·CHi-

;[,ишаr. Раїса ГаРІ\)'с:ва повеjJтаl::н,rн

який повів мову про підго­ товку до 50-річчя РаДЯil-

подекуди колективу заводу виробнн- те~нічних виро,бів

іх

ЯІІ()І!ІМ'.

О J' \Іісті Серпухові діє найпотужніший в світі прис­ корюва'l протонів. Цей велетень найскладніша нау­ ково-інженерна споруда нашого віку. Фізики одержали найдосконаnіше знаряддн для дос.~іджеIlНЯ фунда\lен­

.1Сl'l\иіі МОРО­

:!Н\lil. Нав;; p~ і Іі ) І,'

ЩЯГ)', хоЧ ТРОХИ іі стrl~I.l("!Ш. 1!пе :1 ЧУ,103ЮІ на­

ка діяльності кожного ко- во!», постанови ЛlІстопадо­ муні, ста, цехових організа- вого ПлеНУ~IУ ЦК КП Ук­ ЦlИ, про

і

\IОВ.1еШІН.

райкому партії О. П. Яхну,

оцін- «П'ятирічку

НЗ,'

ФРІІ

за.беЗllе'lУЄ Il,СН ll'лефОНlІlІЙ і телеграфНllЙ зв'язок, а також вс.!) ТI>С5І нередачі програМIІ те.1еба'lеIltIЯ і радіо­

нізація стала монолітним, згуртованим колективом. Слово надається заввід­ ділом пропаганди і агітації

секретарів на вестись навколо

.1iHiГI.~·

ФrЗIІIІII.

О РадянськнЇJ Союз \ІаЕ найбільшу в світі бібліотеч­

Треба поставити роботу так, щоб кожна lIарторга­

роду. На

залі:mllЧНllХ

Аllг.lїі,

н) мережу. В 380 111сячах бібліorrек зберігаються 2 \'lі.1ЬЯРДII ЗАО \lіЛЬЙОlіів КlIIIГ, 51КIІ'1ІІ користуються понад 110 \lі.1I>ЙОllів читачів. О ~. 196,,) році вперше в історії в СРСР здійснен(} "Оё\lіЧІIІIЇІ :ш'нзок \\іж Чосквою і \\іСТ3\1Il ДалеКОI [)

події.

З не свято українського

м. .Броварів, радгос:пу «ГогоЛІ вськии», автоПlдПРИЄМ-

США.

О Наша краіна 11 аіlбі.%lIJІІЇІ )' cBiri Вllда.веLIЬ, Май­ л-.с два ~lі.1ЬЙОНIІ КlШГ і брошур Тllраже~1 понад ЗО \lі,lьярдів ПРЮlіРНlІків випущено у иас за РОКІІ РаДЯIІ­ ської В.1аДIІ. ІЗ СРСР видається чет,верта частина всієі сві rової книжкової продукції, щороку тут ВИХОДllТЬ У сві І' понад illільярд ПРЮlірників юшг.

звіТ.1!О-Вllборні збори в Радянської влади на Ук­ пар:ійll~~Х організаціях ВОСЬ- раїні велике національ­

МИрlЧНОІ

Р:ІЕ'К І jJllфіК()Ва!III'\

fii .1I,H!('. ІІІЖ ~ rазО\l ) 3511 ІІХ.

«30-

БОРНІІХ зборів в парторганізаціях району ГОВОРllла в

цієї

року наша I<fНlїflа заїI~lає перше \Іісце в сві·

.

ря», на за,водах шиноре­ монтному, ХОЛОДИЛЬНИК і в. І головна ПРИЧlша в тому, що погаllО були підготовле­ ні. А от ІІа заводі порошкової Уlеталургії, в радгос­

пе.рвинних

3 1958

щодо видобутку вугілля (дореволюційна Росія бу,~а на ШОСТО\ІУ ~Iicцi В світі і на П'ЯТО~ІУ n Європі).

;1(111111

КРІІ'ВОШЛІІК. Він привітав l1артіЙНllХ вожаків з обра'нням Їх на ВJIoсокі і почесні ПОСТІІ, побажав успіхі,в в роботі. Про піДСУ'IКИ зв.іт,но, ВІ!-

ролі

Г. МДРХОТКО, секретар партіІіної ор­ ганізації заводу.

деіі ведучих професій. Незадовільно пройш .1 11 збори в парторгаIlізаціях

райлікарні,

механічною,

колективом.

дову комунізму.

О

парт- І ти першочергову увагу, прн­

партії В.

перед

замінено зачист-

до цих крилатих слів, вони стали для нас звичай­ ними, буденними. І те, що за порівняно короткий строк СРСР багато в чому випередив високороз­ в.инуті капіталістичні країии, є результатом само­ відданої, героїчної праці радянського народу, який зводить під керіВНlЩТI!ОМ lIартії Леніна світлу бу­

і

відбувся! ЧОуl) готувати в партію .110'

ЦИМИ ДJlЮ1И В раЙКО\1і КП Ук,раїни, відкрив вступною про\!()вою перший секре·

виробів

контро­

Перше, провідне місце в СВІТІ... Вперше в істо­ рії... Найбільше на земніli кулі ... Ми давно звикли

виробни­

робіТНИІ{іВ

не ручної

під

лем партійної організації заводу і в найближчий час будуть вирішені. Комуністи заводу розу­ міють, що від їх зусиль, вмІння, здібностей і аван­ гардної ролі в бороТЬбі за технічний прогрес j залежить доля успіху ви­ нонання завдань новоі П'ЯТИРічки, поставлеНІІХ

Перше місце в світі

систематич­

НА СЕМІНАРІ парТіЙНИХ вожаків СС\lінар

ІШ

інші.

технічний

і

передо-

організац і я І вий досвід.

В короткій статті важ­ ко перерахувати зробле­ не комуністами в справі

за

вивчається

впроваджується

сти Н. Д. Теплюк, А. Н. Кузнецов, В. К Короден­ ко, Е. В. Верлока та

чи­

кур­

приділяє постійну увагу раціоналізації і винахідництву. Заводські уміль-

хож

мало зусиль і енергії при освоєннІ і вдосконаленні нової технології.

постlЙнодіючі

широко

1 ОО

рів. 120 внесених ними пропозицій в нинішньому році дали підприємству економії на суму 58 ти­ сяч нарбованців. Як і всюди, в цій справі та-

Для

розширення

рено

ко

Партійна

парторганізації

ниніш-

пра­ ство­

СІІ по підвищенню квалі­ Фікації різних проФілів.

робів.

Немалу роботу прове­ ла і партійна організація цеху екструзії (начальник цеху І. Н. Токар,

дальшого

місяців

9

інженерно-технічних цівників. На заводІ

знаходяться

нього року на заводі осВОЄІIO виготовлення близь-

патін.

секретар

продунцїї. Все ж зауважити, що ли-

...................................

організаціЙ, який

дуже повільно впровад­ жується автоматизація. Всі цІ та інші питання

МЕТА-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ПАРТІЙНЕ

ровлеННі.

Бажає м о

~a ни- вам щастя, мІцного

життя.

на увагу

Заслуговує

кореспонденція

про роботу юних слідопи­

здо­ тів місцевих

чатись, обмінюватись дос- ми, дотримання ВСІХ зо-І ров ' я, великих успіхів у відом роботи. оветпраВIІ.1. праці і життІ. «<3а комуністнчну пра(<<3а соціаліст и ч н У цю»). працю»). «<Вперед до комунізму»).

шкіл,

які

зібрали багато матеріалів

про

рідне село.

«<3а

Вітчнзну»),


; 1111І1111111111=1111І11І1111111111111111 Після

« Руса- 1\11 ГО.1l0ВНОГО інженера пта4 аі!о « трсбухівсы\Ііі> >, , біТРІУ .\fi І. В . ВI1аТУСЯ ~! 5 і 8О ПРОІ(ентів бен- нівсы\іі> >, ' « 301)Я », .1!' та- хоФабрИІ\И ВІІрішити зину) . ~l а ШIIН на БРIІГЦllра траІіТОРНОЇ кож постаЮ)Вlіа М. В . БІІ(jІіа іlIзавдан.1юііовн~ гтаВМНІІЯ меха- :JИ~ІОВ~ :luерігаНІІЯ ві.1пові- ііРИГ;lДlІ

:~акінчсння осінніх центів

польових

робіт

РИ

району

ще

одне

механізато-

мали

важливе

ня постаВІІТJI rіЛЬГJ,ІіО­ нізаторів до техніки дозво- .1аР. теХlIіЧIІИ~! вимnrlІМ . ГОСПОДЩ)СЬІіі машнни ІІа .'ІЯ6 радгоспу eKOH()~IIITII На жаль, цього ІІС мож­ зимове

зберігання

вико­ кошти на І,ємонтах і за ра- на сказати про Богданівсь'

і,

еСIt'lЩія

теплу

року в рік зростає, ВПОРЯД-

JіОВ}'ЮТЬСЯ польові стаНІІ,

підвищується культура впІіористання та аберігання техніки. Особливо хороше враження залишають польові ста' НИ тракторних бригад рад-

держтехнагляду

РIІЦЬІініі ».

Pi,,~al~!II~~;~,::~~x ;::~%~~:~~

б..

3 8РІГ ати траliТОРНій бригаді М ЗІ Жемівського відділка (механік П. Комаровський) була виплачена премія в су-

ствах ~: Ш\ШIfIIll ~Іорально

тех н І Н У застаріпі аііll таliі , що від-

ВІІЯВІІЛІІО: 30Bci~I. не 0'111-1 ІЦеНИМIІ ВЩ з1'МЛІ І бадилля п'ять liартоплеJіінра.1ыІІхx Ііомilаіінін . Робочі оргаНІ! іі

П,,(ЩIО"аЛIJ веТ:llІовлсні С'ГРІНіИ. To'd}' ЇХ 1І0трііІІ!О СПІІ('I\ТI1 , щоіі УНИlіН)ТИ заіівих :~aTpaT ІІа Їх з,іерігаlIНЯ . В :m[\!fJвиіі Пrріо,( IIСОО­

госпу «БоБРИI\ЬКИЙ» (голов- мі 100 Іtaрбованців . Одер- лаНЦЮГIІ в НІІХ іРі"аві, гу- хі:(НIІ (1])ганізуваТIІ технічне ний інженер К. А. Буча), жали премії іиші три ма не. pO:JВaIl1'arli('~Ha . 11(' ШlвчаllllН \IНіlllіІаторів. Вони обкопані Rанавами і бригади. ОЧПЩI'НІ :В.? rИЛIlСО:М1 fl l1 •I!І'-1 ХОРОШІ' :11І !Ш 11 Я техніЮІ,

nбсаджені дереваМIІ. Всі Добре ЛОТРУДИЛІІСЬ У ць()- НІІХ "O~IIJilI1HII, гума TPЬ~' X праНІІЯ ЇЇ l'IiСП.1УUТЩll 1 сільгоспмаШIІНЙ по(~тавлепі му році і ЬІеханізатори Пу- ~~~IШIll: I~O R,щаЛЯ~IТ~' ГІI'I-1 :tс5еl)ігаIlIlЯ ДО:ШflЛIІ'JI. ' про­ В РЯДИ ло марках на про- хівсьІСОГО радгоспу . Це по- I.~, (п}щеll,\,. BГP~ :ІЛ,} 11 .tН8ЛіIlТIl С'І'РСН' прщатності фільових маЙдаН'Іlшах. Ма- КИ щО єдине в раіі()ні гос-

землю.

ТІ)И

ПlдliltраЧI

;1I'Р-

.

шини ретельно очищені, по- пnдарство, де на польовому нових IiУЛЬТУР ваЛЯЛИСІ, на сшьгоспмаШИIІ .. Це миті і встановлені на під- стані

ставки. Паси,

ланцюги

тракторної

збудовані

бригади землі

для

зберігання

гума розвантажена і лобі- сільгоспмаШIІН. дена . Робочі органи змащеМожна на:іваТJI ще т;ші

(20

про- господарства, ЯІі

стапе

іржавіли. В такому ОДНИМ ~ фаиOjНВ зниження

бетоновані май- ж CT~Hi і жатка «ЖВН-G » . собівартості

транспортери з них зняті, даПЧИIШ ні біТУМНIІМ лаlіОМ

=: tё:c g-r..IJ

'g:=:~

погоду,

П О Г О С пода Р С Ь Н И

Вllроблюваної

Переліl\ недоліl\ів МО;lіНа ПрCl,1ущії. булn 6 ПР()ДОВЖІІТІІ . Г. СМОЛ ЕН ЧУК, 3а fiе:tвідповідаЛЬН l' став-

раДГОСПIІ лення ,~o зберігаиня техні-

інжен(· р·іllспе"IОР

держ-

технагляJl.У.

><

-6,.

IІштраф~'вала, сі раионниіі Ііомітет народного JіОНТРОЛЮ

ХУНОІі цього заохочувати КУ птахоФаБРИI\),. ПІ)И по­ "а"дав на іНЖt'tН'Рl гтяг' розгорнути їх ремонт . У механізаторів. Tal\, за зраз' вторнііі Пf'ревірці чер('~ ДС- нення. більшості господарств ус- 1i0ВУ постанов"у rіЛІ,ГОСП- І\аду після першої, ЯІіа Ряд істотних Hcдo.ТJi"iB У пішно спраВllдltся з ним. машин на зимов~ аберігаНlНIIIIJ)()IІ:1,1lшась у JIигт()шці, ЗUt'ріганні технік" fiуло ВИ­ явлено і В рцгоспі « :1авоПеревірка показа.ТJа, щ() в траl\ТОРНИХ бригадах рад­ госпів і птаХОфаб]!ИІі, Т('Хнічна оснащеність яких з • ристовуючи

І

=

У

л абораторіях

багатьох

ті,в

інститу,

CB~TY

вже tIIе

першни

років

десяток

йде

не

рстель·

опрацювання

систе~1

оживлення

організму.

Але

строк клінічної смерті, піс· •1Я якої вдавалося поверта ­ ти оргаllіЗ\1 до повноцінно­ го

життя,

не

перевищував

5-6 ХВІІЛНН. Іна

дУ'\IКУ

Після

відбуваються процеси,

стає

цього,

деяких

учених.

необоротні

клінічна

біологі'чною

ють кліТlfНIІ

піс.1Я h.1іні'IІЮ Ї C\lepTi . На фото: '10ЛОДШIІІI ІІН­ УКОВІІ'Й прац і вннк Ю. Ф. Геря з собачкою Рижа, оживленою через 25 ХВІІ­

mllf

тlН .

'Фого Ю, МосеllЖlІllка

Суlерть

згаса·

-

головного

\юз·

ВІТАМІНИ РОДІОЧОСТТ

ку .

~IKpaїIlCbKi досліДlIl1Кl1 з Інституту Фізіології імені О. О . Бorомолщя АН урср довели.

ЩО

ОЖI1ВИТIІ

орга·

IJізм з ,ПОВfII~М відновленням всіх функцій можна значно

пізніше.

Підтв('рдженням

цього є ЇХllі досліди, про які розповів завідуючий ла­ бораторією реанімації док· тор медичних наук В . Д .

РоБІтники овоч і в JI 11цьких бригад радгоспу «Великодимерсь кий. В наступному році вирощу­

ватимуть городину на гектарах

ЕксперН'менти

рів

огірків

ПРОВОДИЛIfС~ КІЛЬКОХ рОКІВ,

на протязі і ось резуль·

21

гектара, по

нерів

вченим

ВІІТІІ

собаку

удалося

через

25

ожи·

хвн·

ЗВЕДЕННЯ про перевірку насіния ярих

культур

в господарствах району станом на 14 грудня 1967 року (в процентах до n .~aIIY)

Назви

птахорепродук гор

Семиполківськн «ГоголіВСЬКIІЙ»

«ЗаВОРIЩЬЮIЙ»

87 86 86 81 78 73 66 62 61

По радгоспах і І.тахофабриках

Кірова

80,3 54

Пленум ЦК КП Ук ра ЇIIfII , який недавно ,відбувся, від­ мітив, що одним з головних факторів росту врожайності і збільшення ,валового збо­ ру зерна є поліпшення на· сіННIЩ1'Ва впровадження У виробництво високовро· жайних районаваних сортів скорочен­

ня строків сортопанОВJIен­ ня, піlдВИЩення посівних якостей насіння.

В якому ж стані насінни­ у

Г0C1l0дарствах

нашо·

Іи району? Що потрібно зробити для ВИКQнання по· CTallOBII Пленуму ЦК КП УкраїНІІ? В Шlнішньому році про· відна зернова 'культура озима

пшениця-вирощува·

лась на

8325

гектарах, що

CTa}lOBHTb 59 процентів за­ ГЗJIьної площі сортових по­

сівів 'по району. Вона була посіяна насінням

районава-

них сорті'в «миронівська-808» та «миронівська-264», в тому чослі 7877 гектарів .наЙбільш вро-

і

Під

}рожай

В

Се\~IIПОдКlВСЬКIІІ

меню.

Радгосп

тарів

ранньої

середньої, по 50 цвітної, по 150 цент­

-

нерів

помІдорів

люпину

КОРМОВОГО І но

районоваНІІМ

із

зведення,

на

площі

гектарів та багато Ін­

ШИХ овочів.

Виростити високий уро­ жай нелегко . Вже сьо­ годнІ треба закладати під нього надійний фунда-

мент. Виробничі бригаДI1 і ланки ЛенІнського, Ні-

ровського та МІчуРіН­ ського відділків розгорнули підготовку до весни. Завезено мінеральні добрива, яких вистачить по 6 центнерів на кожен

тар. ПовнІстю готові

використання

«Требухів- ні системи;

гек­

до

зрошуваль­

всІ вІдділки

ський» та Пухівський плем- мають необхІДну ні .'ІІ>птахорепродуктор завдякн ІКіСТЬ насіння. ЦЬЩIУ легко ОЧИСТИJ111 наЗараз ШИРОКИМ фРОН­ сіння цll',( КУ.1ЬТУР і :10 всm{ том йде вивезення орга­ його ДО першого К.lасу. В нічних добрив на поля. lІаСТУПНО~IУ році треба всім Під цибулю-проривку та господарства" внкористаТIІ огірки вже внесено 540

в

усіх ярих культур потрібно за- ,дуктивною

роботою

РУД}lЯНСЬКИЙ необхідно повністю завеЗТIІ господарствах були створе- вершити в найближчі дні і І вантаженні

бу"о посіяио

цент­

150

капусти, по

ВlІтиці. ОчищаТIІ ж його не їх досвід і застосуваТIІ гер- тонн гною і 200 ТОНІІ поспішають. біцидн. торфо - мінерально-аміач.. В 3разу ж після закінчення Очищення насіння всіх НОl СУМіШі. исокопро-

року збирання врожаю

]968

птахо·

фаБРIІІІІ lІе провед~но знеза· ра~еllllЯ гороху ВІД горохо· ВОІ ЗС~НIВКlI. В господарс!· вах. pallOlI)' є 617 цеllтнеРIВ наСІІІІІП КО.ШОШІІІШ, a.~C вс(' вово заС\IІ'lене ,зеРНО~1 ка· раНТІІВНОГО бур яну по-

підготовці СУТllістю на.lежного контро-

його до веСIІЯНОЇ сівби ще І лю за виконанням

lІаміче·

добрив

на

від­

довести його до посівних значається механіза тор кондицій першого класу., Іван Назарович Скиба, Це буде діловою відпові:д· якии тракторною лопа­ u

дю

на

рішення

Пленуму тою вантажить по

районованого сорту «біло· роль у збільшенні вироБНIІ- жено матеріальне заохочен· ЦК КП УкраїНІІ . церківська-27». З 1762 гек· цтва зерна . Однак, як вид· .ня людей. Отже, тільки відН. КРЕМІНСЬКА,

начальник райоиної ін-

спекції.

1801200 тонн щодня при завданні 150. А.

ГАЛИЦЬКИП,

гідротехнік

радrоспу.

ІІІ ііі ІІІ І ШІІШ 1I 111111І11 11І11І111І11І11111І11І ІІІ 111111І111І11І11І1111І11І1111І1 11І111І ІІІ 11І111І11 ІІІ 1111І ІІІ 111І111І1111111І11 11І1111111/111І11І11І11І1/111111І11І11І111І11І11І11І11І11І 11І11І11111І111І11І1111І11І111І111/1111І1111І1111І111111І ІІІ 111111111І ІІІ

f4

СУБОТА

ДрУI'а програма

ГРУДНЯ ~~~~~~,rn ~ Перша програма~I:!Щ.· ТВ. 16

33

культур,

та

племптахозЗlВОД посіяли 72 насіння я'рих культур висо- ні 'постійні ланки по очигектари ячменю ,нерайоно- КИХ репродукцій. щенню насіння, розроблені ваним сортом. Надто мало Якість посівного матеріа- графіКIІ ЇХ роботи, впровадвирощува'лось ярої внкн ,1У відіграє вирішальну

П .1е\l -

птахозавод

зерновнх

Семиполківська пта-

хофабрика

ПМ'І-

РУДНЯНСl,Кllіі

птахофаБРИКIІ

йонованих культур. Напри- си в НИХ ро ИТИ своєчасно і чітко . клад, радгосп «ПJ10с,ківсь,

Калитянська «ВеликодимеРСЬКllіі» імені Щорса Богданівська «Плосківський»

О

14G6111e в yci~ гос.ПОJl.арства,х ІІІІХ заходів МОЖlна ПОЯСНІІПрllдіЛlI.111 достаТІІЮ увагу. тн той факт, що підготовка 'нсдо.lіl<ОМ у ве.\ О'II~щеIIlIЯ lІасіння досі не посі,вного MaTepiaJ1Y до цьо· І ВИСОКІІХ ре.продукц.1И, а ЖІІ- ідеНllі lІасіllНlщтва в ГОСПО'IЗ~КІ,нч-ено , до першого кла- го часу не закінчена. на~~ННЯ\1 ВI.цалеНIІХ .1арствах раltОН~ є не.1баЙ - C ~ иоги .10ведено Лllш.е 80,3 Слід підкреСЛИТlІ, що заІ то репрод~кц1И . . , .1l1ве стаВ_lеНIІ51 агроноч і в до процеllта~ У p'aДГOC~1 «3а- стосування гербіцидів дає ~овН\стю • бу.ll1 ПОСІЯНІ об.1іку СОРТОВІІХ посівів. За ворнць~!IИ» насІННЯ ~IBca н.е хорошнй ефект У боротьбі ІІ~СІНВЯМ раИ01~оваllИХ сор· ВІІНЯТКОМ радгоспів «Гого. КОllДlЩIНllе по заСМІчеНОСТІ , з бур'янами, зокре\!а ЗВИТІВ «ра~!онськии·77» І «ула· .~іВСЬКIІЙ». «.rIітківськиЙ», а .:10 перш.ого класу ЯРИХ щує важко віддідиму дику д~вськии·2{)8». горох сна ПJ10-, «Веmlкодимерський», Богда- доведено ТІЛ~КИ 6.1. процент. редьку в посівах вівса і яч·

КИЙ»,

Пухівськнй

«llОеіВСI,кнїI»

l'OIHO\1

ТІ~ЛІовська-4~ та «бо'гати р»-, ПуХіВСЬКОГО пле~lПтахоре369 гектаРІВ. просо «подо· продуктора, шнурові КНИГІІ ДЯ.lІське-24 ·27З» І «веселопо· 06.1іку сортового насіШIЯ д~>Лянське·38» - 265 гекта · ніде не ведуться. Отже, порІВ. І трібllО вегаЙ,IІО в-порядкуваОдна,к у деяких г~спода'р· ТІ! сортові докумеНТIІ та за. ств ах допустилн ВИСІВ окре- вести Шlнvрові ЮШГІІ запимих ,культур насінням нера· • б '

«Зоря»

и%"

ЖlІfіШI\1 сортом «\IІІIЮllівсь,

щІ ~88 гектаРІВ, гречка «ше · нівської

господарств

«требухівсыllіі» «РусаніВСЬКllіі» «ЛіткіВСЬКIІЙ» «КраСllліВСЬКl{ЇI» «БоБРIЩЬКIІЙ»

і\lені

ка.808». ПШ('IIIЩSl Вllсіва- І гектарів, І лась в основ.ному . ~.jасіНIІЯМ І ВеЮDКIІ'\1

на кожному з

180 13

УСЕ НАСІННЯ - ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

зе­

мель. Вони зобов ' язалися одержати по 1ОО цє-нтне­

Янковський .

тати .

108

поливних

1O.30-Гїмна'Стика для всіх.

._~~_m_

(М.) . 11 .00 Наша афіша . 11.05 - Для дітей . «Не всі

ведмеді

взимку

чен

-

«Мир і ТРІ'Д».

Кан-

Для дітей. «Чарів- тата у виконаllні за'Скане.111 .1ужені туфеJ1ЬЮР>. Телевізійиий ної акад('\!іЧIІОЇ 18,00 -

фільм .

19.00 -

«Повість «Д~~IKa»

про першс кохання». Худож. ній фільм. 20.30 _ «На

Д<,ржаВIІОГО

добраніч, діти!». 20.40 _ «ЖИВІІЙ .1аIIl(ЮГ» . Пре'I'fра 11.35- ключний вечір ІІ фестивалю 13.05 «Екран ДРУЖ?Ю> . ! «На 'вогник». (Повторення телевізійного спепаК.1Ю . Назуcrріч 5О-річчю Радян· тел-евізійних фільмів. (М.). (М . ) , 14.00 - Наша афІша . І в запис," на відсоп.lівк)' від (.'1 уганськ). ської України. Концерт уч· 21 .30 - Фігурне катаllНП. 14 .05-Є . Образцов, С . Пре- І 18.ХI) Друга програма ІНів Миколаївського музич· (М , ). 23.00 Назустріч ображенська «Великий ПОН ЕДІЛОК 11.00 _ Телевізійні ВІСТІ. Телевізійний

ного

фіЛЬМ .

училища .

Для

сплять» .

і

СИr.lфоні 'ч '11 о Г О opKeC1pl' УРСР. 21.50 Т. Рllбас-

(Мпко.лаїв) .

50·річчю

школярів. нн.

Радянської

«lv\ yl3НJKа

Укр аї-

Іван» .

Вистава

Вінницького

18 ГРУДНЯ «Прошу до ,нас у казку» . ко\!позиторів в кіно». ЮНЩ1ва. «Райдуга». (Оде· Перша програма Д ) 16 ОО М • (М.). 13.00 - «MOOKOB~Ьруга програма са . . - J узнчнии 1655 - Наша афіша . 17.00 M~ кий метрополітен». ( .). ]8.00 - Для дітей. «Діти кіосК» . (М,) . 16.30 - Для -«Ле.lеченя» . .'\\У,lьгипліка· 12.05 -

українськнх театру ляльок. 15.15 _ Для

Назустріч 50·річчю капіта:на Гранта». Художній

13.30 -

воїнів

ціЙIJIIЙ

філь\!.

17,10-«ДіТIІ

«Івнн».

Художній

17.30 шкільників

МО,10ДШIІХ

11 .10 -

філь".

школярів.

лочка» .

Для

до-

«Поличка,чита-

«Веселі

КНІІЖКІІ» .

Рад!'нської

АрМії і

України.

«школа! «На ваР:,1 здоро.в Я». Л~БН- Програма навчального теле.

Радянської Укра'їни. «З у- фільм. 19.30 Концерт, Флоту. (Куибишев). 17.00- рево.1юнії» . ( .lьв;в). 17.50- Репортаж з Будннку дитя­ стрічі біля чер'воної ГВОЗДІІ- приовяченнй 90-річчю з ДНП Назустріч 50·річчю РаДІОI. ' чої кннги. (М.). 18.00-

КИ». Передача

про бійців народження

стріч

Ра'дянської

ЧеРВOo1l0Ї гвардії і червоних партизанів. (Одеса) . 14.00 - «ТЕК·67». 14.40 - ТелеВ1зійні вісті. 15.00 НазуSO- рі'IЧЮ

У,країни.

«.РеВО,lюція

П рем

М . Леонтовича.

21.00-«На пра·вди і праці». 17.50 Te.lbCbКlIII КIІІОфl.1Ь~I . (~I~?- бачC'llНЯ. Для студентів добра\llі'Ч, діти!» . 21 .10 Концерт солістів Київського І вогра.1) . 1800 ТелеВІЗIИ ' І курсу. Історія КПРС . «Вбивство на ВУ"lщі Дан- оперного теаl1РУ. 18.30 ІІі віс, і. 1830 _ Слухача~1 «Партія в період реакції те» . Художаій фіЛЬ\I. Фігурне катання . (М . ). ШI<і.l ОСІІОВ ~lаРКСНЗ'lу·леlJі· (1907-1910 рр . )>>. Вllща НЕДІЛЯ

про.

'

довжується» . єра телевізійного фільму Харків· ської студії телебачення. (Новели «Вчора, сьогодні,

композитора ської

]7 ГРУДНЯ

Перша програма

10.00 10.30 -

«БУДІІЛЬІІ\ІК». (М . ) . Для школярів. «По

20.30 T-Е'.1евізіЙні І\ОІВИ- I l іЗ\l~. Іс горіп кпрс. «Пар· матемаТІІка . «Похідна і ди1111. (М.) . 2{).45 - Концерт ті51 в РОКІІ реакції і ІІОВОГО ференціа.~». (Дві лекції). ~1О"одіж:ного ансамблю «Дністер». (Львів). 21 .35- революційного Наз

.

УСТРІЧ

50

-РІ ч

завтра», «СТЗJIеві коні, ста. зірка,х і планетах». 2.Й тур ської України.

леві люди») . 15.30 -

Назу- телевізійної

'ч ю

Ра

дян·

«Революція

піднесення» . 19.35 -

(М.). 19.00 Фігvрне ка. таннп. (М . ) . 20.30 Теле -

. астраномічної .продовжується». Прем'єра візійні новнни. (М.). 21.00 стріч 5О·річчю Радянської олімпіаДІІ . (М.). ] 1.30 телевізійного фільму Хар- -«Революція проДовжуєтьУкраїни. Мо.лодіжна про- «ПередМіСТЯ Ленінгра,да» . ківської студії телебачення. ся», П рем ' єра Ф ільму Х арграма «Погляд» . 16.30 «Пеиати» . (Ленінград). (Новела «Нескорене міс«Клуб КінамаIl ДР іВНИКів».!12 . 00 _ Д.~я ШКО_lярів. ro»). 22.00 _ «Добрий ве- ківської студії те:ІебачеНIJЯ. (М. ). 18.30 - Телевізійні «Робн з lIa~lII, роОн як МИ, чір, сусіде!» Недільна роз· (Нове.'Іа «Люднна aTO~lНoi новнни. (М.). 19.00 - За- робll краще ~Iac». (НДР). важаш>'На програма. (М . ). енергії»). 21 .15 - К. ДO~liH'

«Іван» .

Художнііі

ф'l.1b~I.. 21 оо - . І К узнецоn

- «Подарунок графіні Лан ­ СЬКОЇ» . Прем'єра телевізій­ ного спектаклю. (Горький). 222 . О - «Г оли, оч,ки, се.кун-

дн». (Л'\.) . 22.40 щасливого концерт.

краю».

«Пісні

Фі.1Ь\I-


..•O •.•.•.•.•'.'.'•.•'.'•.•

t

'.'.'.'.'_'8Н~.'.·.·······

•.

.•._.-

І ЛІТЕРАТУРНА 0---______·__. . І С!І~С!)~[!Ш~~ ..... _.•.cs._ .•.•.•.•.•.•.•.•.a І вже осінь щедро П030ЛОТУ сіє­ Знов у моє серце осінь заверта. Що ж, заходь, подруго, я давно чекаю, Я плекаю в айст,рах ніжну чистоту. ТІІ сумна я знаю, і печальна знаю, й все одно на тебе, осене, Я ЖД\'.

Голубіє .небо, височіє небо,

ВЕСНННА

Тебе, :'юв к'вітку, я зустрів У полі. З юнаЦЬКIІХ снів до мене ВIІЙШ.1а ТІІ. З тобою у ЖИТТЄВО'МУ роздоллі Так любо, наче з -пі,снею, іти. Люблю твій сміх, твій ,спів, IІсспокій, Твою любов, мов ДИВlНИЙ дар, ношу. Тебе хорошу, щиру, чорнооку Я, ніби власну совість, бережу. З тобою я стерплю смертельні БО.1і, Зборю незгоди ~Tpoгi і Кіруті ... Як хороше, що ,наші світлі долі Злнлись, \IОВ два СТРУ,ЮЧКlI, на ПУ1 і.

ОдшуміJЮ літо в ранках солов'їн!!х, Одлетіли сиві бабині літа,

.

Небом мої очі повняться ущерть. К.1нкнула журавка: «Сумувать R'e треба, Повернусь до тебе в сині весни ще». Оддзвеніло літо в ранках солов'ЇIНИХ, Одлетіли сиві бабині літа. Журав.1і У небі голубім не ~Іріють. Осінь в ~1ОЇ\l сераі, осінь ЗО.l0та. м. БАТЮК. с. Рожни.

ТИШ

ОСІНН.я

3ИМОВА

Ще довго буду ТІІШУ. В. ЛИСЕНКО.

с. КНЯЖllчі.

ПЕР В ы Й *

С\IОllНI ЖС, С\іОт,РI1 же IJe,\1>

ЖIІЗIlI>

11,1,

ста.lа

11

грусТІ,.

ПРОСalОТ

ПрОХОЖIІХ

11

ІІа

*

Ва<:51'

\111.і!,IЇI.

краше.

\ІІІГ посвеТ.'lе.111

*

,I1:1Iit'I,11

*

С

Imioii.

На фото: Мотя Батюн, студентка Ojцена Леніна державного Т. Г. ІІІевченка.

Киівського

~

без двох зубів, з

банькою під оком,

фель вхопив, а догану з останнім

я

JІАРОДИВСЯ в ('елі. А сільської ВIІЧIІНКJі люднна

ІІС яуже прнзвичаєна ганятися за модаМIІ. Мене АЧП.111 1ак' «Дають берп, бо й цьо'го не матимеш!» То\!)' хаіі вас не ДИВУЄ, чому я довгенько ще замітав тротуари тридцятисантимеТРОВIІМИ манжетаМIІ, тоді як більшість ровесників «перекваліфіковувалась» ІІа ВУЗЬ' кош гаНІІЯ. І Іе дивуйтесь, ЧО~IУ дО торіШIІЬОГО року Я 110' СІІВ тупорнлі туфлі

ВlIбігав...

Що? ТЬХУ, п<>реплутав

іі добрl'. Вибігав і

без

попереджеllllЮI

усе..

- гроші. Касир! А мені?!. Наразі виручила. спаснбі, piдlHa супруженція. «Віднеси, наказала, лрас·ку

пере·

-

в ремо'нт!» СказаТІІ, як я відніс? Два тижні і три дні носив. На роботу з роботи, на роботу з роботи ... Солідно так розма,хую а<Ж ВГlІнаюсь під ношею. Мовляв, не наду.вного шару .ношу! А в голові фразу­ заготовку ношу про аваріїIilШЙ випадок. НОСІІВ, ДОЮІ знайомий таки ре всунув носа в 'Іуже просо.

КІІСЛО позирав на болонью і безрозмірні шкарпетки, за· ту.1ЯВ вуха і очі при зустрічах з приручеНИМIІ транзис, 10ра'\lП і таКИ\І іНШIІ\! шнргалантереЙ\ІОдпотреБО\I. Прп зустрічах з МОДlшка,\ш я не ліз в Кllшеню за

Пока,жи, що ТlI там носиш? А я йому аварійну: - Сьогодні, ось бачиш, праску в ремонт ... Далі підтрамував моду старими туфЛЯМИ. На роботу НОСНВ <3 роботи ." А в гол~ві - заготовку. ТРlI IIІЖllі і сі\1 днів носив, ДОКІІ інший всуїlllіс знову Ht'

-

(',1() ВОМ.

скоро, кажу, об· хімічпі нейлонн -

-

гу-

('КОРО, кажу, обраТlIО фізичні Інатягнеге. 'І а колесо історії КРУТИЛОСЯ - все текло і все міня, лося. ФаНТ<1зія модельєрів, заохочувана моднпками, так

мо-

1)()t'ЗЗброїв портфеля.

Згодом я oдpe~!OlITYBaB таКІ! \1 '111110\1 все ('імеііно· господарче ПJНlчандалля. Затим умисне спалив СВОІО L','lектрUбритву і ще місяць піДТРll\lував НОВУ моду.

рве­

ДВllгонула, що 11(' кожен босий дожене. MOAII, ЯЮІХ Я Jlе ви:mавав, З\lіНПЛIІСI, ще новіШIІМIІ, СЛОВО\!, парі 51

ВА

програв. Мое ошltllllЛОСІ, lІе з ... !, а 3ШСЗУ.

«HeHapOKO~I» облив чорнилом кофту дружи'ні

ІІа п(;рядок деННIІЙ постало питання: як мені далі ЖІІПІ? ЧІІ плентаТIІСЬ у хвості I\ЮДНI!Х верст населення,

,10ВПЇІ загін ерп і епо,п. ра:lЩI УЗЯТІІХ, бrзпортфелыll'· 1<11 _. Х) тір з ДВО\I<1 тнре. ГРl,О\l3 хата\1ІІ . ABTopIIТe1

н розробив і ПРllїIJIЯВ для себе поста:нову. А -

кіllО. ДИf!llВСЯ. lІа\I·ЯТ~Ю. ,,:\\ада\l БроваРІ»

'ВllПЛУ'

наживаю. На роботу ХОДIО з IlIIМ, В баню .. в .1lepYK~plllO, 1

"РоБIIlЗОIІ

І <J 11"'1, З H>f1~Ti'B старо~ІОДДЯ. Б за мода\111 треба га· ШlТIIСl>. В екстерпо здатн «Короткий курс МОЛО;l,ого \IО:11І1Iка». Г - вперед. Д і тільки вперед! Заllрогра\IОВ3іЮ зроблено. ТОЖ КУДИ б я .т~пер не ІІШОВ, про ЩО б я тепер НС думав, а МОДІІ з очеи І думки

Ка.рузо» .. ДОПИТЛlІві \ЮіКУТI> портфе.lі? Може б і ПРСД\I('lllе. Ну, КО.lII llешся ... По·перше, я

давали ШlІкарні коробки з імпортним клеймом. Не сум·

ку, відірваний забув від чого гудзик, загублену кимось

lІе винускаю, Побачу купку .1юдеЙ - кидаюсь у самий вирій і, не питаючи «А щО та.м дають?», хватаю. Якось нівавсь ('я

-

Ta~1 лов а ~IOдa захована. Купив, роздивив,

'електрог.рілка!

ІІа другому перехресті знову черга. Сумніву lНе булоІІОВУ моду ВИКИНУЛИ на прилавок. Кидаюсь у вирій,

жінки розступаються ... Вхопив! Думав, неЙло·штапеле· 'І юлева сороч,ка, а то ажурний гарнітур. На третьому

І::

вул. Київська,

! -

і::

і: і

С:

На кофті й погорів:

ТЕЛЕФОНИ: редактора

Ні. брешу

.- .l1IСІИ назад за,овав У. кишеню

А по·друге ... СтриваЙте. а що ж І.ще брати в по.рт; фСJlЬ. ЙДУЧІІ ІІа робот~? C:l~ жБОВІ ДІла,. ДOKYMo:;~a~I~,.

Вlfбача~сь .. ПОКІІ щ(~ не ~IIHICTP, а консул ЖІН'МБОВОМ' СУ.1ьтаЩІ. ДІ.l:!\І. НКІ Я Beд~, не ТlСIІО в однот}. . \

-

орган Броварского районного

трудящихся КиевскОй_~б~'- .._._ _

3-82,

заступника редактора, відділів: партійного жит-

тя, масової роботи та промисловості -

4-67, сільськогосподарського відділу і гpo~ - 4-47, відповідального секретаря, редакції районного радіомовлення та фотокореспондента - 3-18. ІНДЕКС 61964. Газета ви"одить у вівторок, четвер та суботу. мадської приймальні

супруженція

«розшифрувала»

діяльність на ниві «Бережи моду, ЯК зіНIЩЮ ока», обізвала цю дія.1ЬНість УМОПОМ,раченіем, зібра.1а L'воі речі на плечі і гстьнула до маlтері. Кину.lа.

Є що носити О;l\инаку було б здоров'яl Отже, проб· лема вирішена. Мода, як і наука, вимага€ жертв.

комитета КП УкраllНЬІ и раЙОIІНОГО Совета депутатов;

154.

ціЛllХ

новісі,ньку цигарку, таеlНllче листуваНlН>'І з «~естрою» ...

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

м. Бровари,

-

у х~,!'шстку.

\1010

'"

Тепер

дозвольте

«Київської правди»

~ с-

і

М

:

І:!

ес

..............................................

і

t

y~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ . . ..

Броварська друкарня, Київської області, вул. Киїliська,

151. Т~лефоv -

4·57.

За\l.

4941-5875.

Чергове

і

О

відповіддю

задо,во,

ДО УВАГИ ЛІТСТУДІЙЦІВ

і

І

запита.ти:

..

:

вас

.1ені? Поданий матеріал засвоїли? Коли так, то сміли.во купуйте портфелі. Доганяйте втрачене, бо завтра буде пізно. м. ГАБРІЯЧУК.

~

НАША АДРЕСА:

==І

~I ісяці «носив»

Або я, поставила ультиматум, або мода! От як би ,ви ПОСТУПИЛИ 11а другому році сі,мейного ;+,ІІПЯ з першою дружиною? Я, як мені здається, пі,дії!· шов до діла ГУ,МЗІННО: портфель! Бо портфель мода, а жінка ... Жінки йдуть лоза ,мода.ми. Теп,ер живу сам. Тепер підтримую моду білизною, що ношу в пральню і з пральні, продуктами, харчами ...

.................................. .......................................................................................... .............................:

1....с :

;lва

заПIІтаТIІ: «А щО llOCIIТlI В ТО\lУ собі КУШІТІІ». Резонне заПlІтаl1l1Я, вже так гаРIІО просите. де ДІ: виверн)в lУДИ гет!, УСІ кишеНІ. Весь атрибут, котрий, пеВIІО, ) сі ПОРЯДНІ МУЖ.ЧИНИ .нo~ С511Ь, а СЮlе: портсигар. дзеркальце, ПЛЯШКОВlДкривач·

~

і

моду? У КОГО

досвід заПОЗИЧl!ТИ? -днями й ночами сушив я ('uбі ГО.10ВУ. Петро _. 1К'lIИГИ носить. Учитель! Грицько­ НОТІІ. Музика! Васько рахівницю. Бухгалтер! Вітько

І!ОШ\'. К\,ДІІ не lі.1\', щО Н(' роблю, а остан,

портфелоносії

заводу електротехвиробів.

Ну що, ну я'к, ну ЧІ~М підтримувати

То

і попі,вськоro розкрою плащ, кепку·

ЧІІ догнати, ВllпереДIJТИ й очолити цей рух?! Незабаром

*

ве1)К\,­

у портфель!

таки

Зрозу"іЛIІ?

ВОСЬ\lIlК.lІІНКУ і-о який жах!-двобортний жакет. Чому

_. ПопідстрпгаЛIІ плащі і пальта ра ІІЮ lІаточуваТlІмете! Поодягали

*

*

столі, от. Обід брати з собою? Кури засміють, бо через дорогу .навприсядки, як той казав, хата. ЧОРНИЛI>НИЙ ПРllлад НОСИТИ, преопап'є, на'Сl'ільний календар? Слу· хайте, а з якої це такої радості? Не носив, не носив .... Те.1ефон? Телефон прив'язаIНИЙ. Сейф? А де ви ба· 'ІІІЛІІ такого ДУРНЯ, щоб з сейфа\lН таска,вся. Більше окажу щоб і хотів НОСІІТИ, так не влізе ж К'nЯТНЇI

ньої ~ІОДИ 3 рук' не 'випускаю: Гал8'НТНО так РОЗ\ІЗХУЮ, ГОГО.1е" так ходю. Підкресюою:

*

робітниця

, лівого рукава ... У бійку втелющився. \ НаЙJllOвіша мода Д.1Я MO,1O\.'J.OrO чоловіцтва - порт· ) фелі. МаСІІвні такі, со.lідні. Трп прогу.1І! зробпв, порт·

Фото А. Козака.

*

Л. ДАВИДЕНКО,

ПусТІ, будет 011 пеРВ1,1\1, ІІУСТІ, ()удет 011 ВСIJІІІ,І\І В же.lаl1lШ lІаше\l, ,в любвн ()сскон,еIJIІОЇI ...

Вибра,вся

*

CHt'r .1t'ТИТ І( тебе на ГРУДІ" ! І Вl'треВОЖСlІная б('лка ПО('llеIllIlТ в ДУСІ.ТО llыll)'т!, •.

*

, перехрестку ще більша купа. Метуш.lива, гамірна. , «Тут, друж,е, - сказав собі, - не зівай. Кїнещ, міся' , ця - ЩОСЬ ВИ КlfIlУЛ 11». Розштовхую купу. кидаюсь і ...

університету i!lf('Hi

клубом.

В<:КОЛЬІхнет лишь ветер

ПеРВI,lіі СІЮГ. 011 раС1 aL' І'. i!iJIJt'PIIO. Не правда .11,. всІ? 'но прt'СI\Вl'РIІО)

,

Б. ДЯЧЕНКО, завідуючий Калliтянським

Сегодня Bce~IY поразилась Иль явь, иль всё зто п.РНОНИЛОСЬ? По улице длинной, где ВИШНІ! растут, .'\1Іне снежной ~Іе.телью проложена путь. По улице дюг,нной пут!! проложила, А fI ЖІІЗНІІ девичьеЙ ... метелью завьmа.

обl1дil, 11 жг\'чаl1 БО.'I[,

l1ас,

Що мрії, як нема надій! ХО'Ч би й були - гасила б. Скоріш би він женивсь на ній, Можливо, розлюбила б.

СНЕГ

От бе.10ГО снега, от бе.10Їі ~Ie lе.111 Вдруг .1111\а

То Іне виходжу за поріг, То знову йду в діброву. Як довго я не бачу їх­ Безсонні :ночі знову.

Де сповна прикласти ситі? Куций день і мух!! білі. То відлига, то морозХоч КРИЧІІ, буває, SOS! Швидше, весно, наставай Вїзьмемось за діло, ЗIl3'Й! Візьм~мось за діло так, що знай!

Я цілувати, мов уста,

СеГОДI1Я

Ніхто не відає тривог, Що на душі дівочій. Як побачу ЇХ удвох­ Безсонні знову ночі.

Ех, усі негоди нам збороть!

3еМ.1Я б.1аil\енно ДИIlЮ.

Іне СОРОМИШСЯ п,ри людях всолодкім напівсні, серце б'ється так у грудях, б'ється тільки 'навесні ... весна, весна, за тривоги­

Б}}3СОННІ НОЧІ

.Швидше, зимонько, п.риходь­ Всі негоди нам збороть!

пише.

*

Хвала тобі, на,вік хвала. А ще за те, що дві ДОРОГІ! В одну дорогу ти звела!

Задощило з понеділка, Хоч СИДІІ і цмуль горілку. Тиждень мокне, сохне - два, Наші П.~ани розбива ...

Немов спе.'1енане дитя,

*

Тн Іти Бо Як О,

Швидше, швидше 'В~РУЧIl з біди!

fl

*

ХВАдА

.лІТНЯ

рука

падаючи,

*

Проси його чи не ,проси, Та він такий товариш, Що каші 3 НІІМ не звариш, А ХОI[ і звариш не з'ЇСIІ.

Ну, коли тут працювати? ВРЗlщі хочеться поспати, Вдень аж душно від жари, А Інадвечір комарі. Швидше, осінь, надійди­ Швидше виручи з біди!

Яка казкова тиша! Зорі невидима

подають про нього з:наку, треба винести ..• подяку. помічають непо,гано, треба винести... догану.

бажаllЬ!

ДИВЛЮСЯ В небо ... Ніч яка!

Щось,

Не ЯК Та Як

Цвірінькіт, благовоння. Краса не деньочок! То тягне на ОСОН:НЯ, А ТО В холодочок. Швндше, літечко, настаНІ, СКіЛЬJШ до тру да бажаю,! Скі.1ЬКІІ, скі.1ЬКІІ до труда

ДРУЖИНІ

ОСІННЄ

...

ПlСЕНЬКИ БРИГ І\ДИ, ДЕ ВСЕ НІ\ 31\ВІ\ДІ

~~

заняття

студії відбудеться

ГР}ДНЯ.

24

Редантор Є. ФЕДЯА.

І

Педагогічний КОJ1ектив Броварської 8·річlНОЇ ШКО'І .N2 лн

З висловлює глибоке

співчуття

Барабаш Ользі Митрофанівні з її матері

вчительці

приводу

смерті

_ _ €BДOK_iї Ми_хаЙЛі_ВНИ._~

150 номер 1967 рік  

150 номер 1967 рік

150 номер 1967 рік  

150 номер 1967 рік

Advertisement