Page 1

nрОАєтарі вєіJ( ~paili,

t

fliJн4т_яJ

вЦа ... 27~i

.~(ii4i СУБОТА

17 ГРУДНЯ

2

КУРС ВИЗНА ЧЕНО

р.

1966 Ціна

коп.

На заводобудівному комбінаті ві.цбувс:.ярозширениі партійно­ господарський актив. На ньому були підбнті підсумки роботи під­ приемства за 1966 рік. Із допо­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП

віддю виступив днректор комбі­ нату 8. Г.Соїн. Він відзначив, що 1966 рік приніс комбінату багато змін. Вперше за час -існування пі,ц.при­ емства річннй п.лан виконаниі на 101 процент. ·Ком·бінат будуе об'€J(ТИ в Черкасах, Бі.ліЙ Церк-

УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

ДЕIWТЛТІВ ТРW-ДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

8і, }'ие", І·рші.

Горизонти другого роиу п'ятирічки

В

наступних роках п'яти·річки на )І·країн.1 'виросте велика кіль­ кість «. .усів заводів і фабр .. , побудованих 6роварським заво.цо­ будtВИRМ 1СОмбінатом. Підхопившн ·QОЧИН москвичів і

На ceCl1 Верховноі Ради СРСР " ""

ле"інградців по економії металів

МОСНВА. 15 грудня (ТАРС). CьoI'OJUllI вранці в Нремлі поч~а свою ~y АРУ1'8 сесія ВеРховноІ Радн СРСР сьомого СКJJИ­

на 7,9 процента І роздрібний 'R18aрооборот на 7,4 процента. у промисловості вищими темпами розви­

кання. На роздіЛьних засіданнях палат було затверджено порядок денний сесlI і поряцок

вати~ТЬСJl енергетика,

його роЗгляду;

До порядку денного сесlУ включено питаRЦII: 1. Про державний план розвнтку Народ­

ного господарства СРСР на

рік;

1967

Про Державний бюджет Радянського Союзу на 1967 рік і про виконання Держав­ ного бюджету за 1965 рік; 3. Про затвердження УJшзlв Президії

2.

Верховної Р~и СРСР. О 12 годині ДНЯ почалося спільне засі­ ДаНUЯ обох палат Ради Союзу і Ради НацІональностей. Депутати, гостІ тепло :Jует­ рІ ли появу в ложах преЗRдlі товаришів Л. І. Брежнєва, Г. І. Воронова, А. П. Rнpн.леика, О. М. KOCHгlнa, К. Т. Мазурова, А. Я. Пель­

ше, М. В. Шдrорного, М. А. СУСJlова, О. M~ ШеJlєпlва, П. Ю. Шелеста, В. В. Грвшвяа, П. Н. Демічева, Д. А. Кунаєва, П. М. Маше­ ро.. , В. П. МжававаАзе, Ш. Р. РaJПllДова, В. В.' Щербицького, Ю. В. Андропова, І. В. КапІтонова, Ф. Д. КУJlакова, Б. М. Понома­ рьова, М. С. СОJlоменцева.

Слово для доповІдІ про Державний план

розвитку

народного

господарства

СРСР

на

рік було надане голові Держплану СРСР М. К Байбакову. Новий народногосподарський план,­

1967

заявив доповІдач,

є планом другого року

-

п'ятирічки. В ньому дістали своє відобра­ ження успІхи в розвитку економlJiИ і ку ль­ тури нашо! країни досягнуті в 1966 році в результатІ перетворення в життя' рішень ХХІІІ з'їзду НПРС.

РадянськІ результатами сумки

ного

року

люди

можуть

першого

бути

року

показують,

п'ятирічки.

1ШI.

господарства й~е

в

задоволенІ

розвиток

Шд­

народ­

цlлому у вІдповІд­

ностІ з Директивами ХХІІІ з'їзду партії. По­ рІвняно з 1965 РОКСМ в цьому році зростан­ ня нацІонального доходу перевиrцить встанов­

лене З'авдання і становитиме приблизно 7,4 процента; обсяг валовоі продукціі промисло­ ростІ зросте приблизно на 8,4 процента про­

ги

6,7

процента за планом. Виконуються зав­

дання по пlдвиrценню продуктивності працІ І зниженню собівартості промислової продук­ ції.

ВИХ

ПОТОЧНИЙ рІк був роком переходу до но­ форм управління промисловІстю, почат­

ном

та

впровадження

економічного

нової

системи

стимулювання

планування

промислово­

го виробництва. Позитивні результати госпо­ дарської діяльності 673 підприємств, переве­ дених

на

нову

систему,

пІдтверджують

вильність рішень прийнятих (1965 р.) Пленумом ЦН НПРС.

Великих трудівники

виростили

успіхів

у

сільського

добрий

цьому

році

урожай

добились Вони

те в 1966 році приблизно на 1 О процентІв. ЦІ результати свідчення не тільки спри­ ятливих погодних умов, але й ефективності економічних заходів, здійснюваних відповід­

но до рішень березневого (1965 р.) ЦІ{ НПРС. Поданий народногосподарський

Пленуму

план на рік, сказав далі тов. Байбаков, розроб­

лено відповідно до Директив партІї по новій п'ятирІчцІ.

ХХІІІ

з'їзду

Доповідач виклав основні завдання і по­ казники плану на 1967 рік. Національний до­ ход країни зросте на 6,6 процента; реальні доходи на душу населення підвиrцаться на 5,5 процента; збільшення промислової продукції становитиме 7,3 процента, при цьому відбу­ деться дальше зближення темпів зростання засоБІв виробництва І предметів споживання. Обсяг валової продуltції сільського господар­ ства передбачено підвиrцити на 4 проценти; обсяг

капітальних

вкладень

J8IU'8

у

народне

гос-

нафтохІмІчна

у

новому

машинобудування,

промисловІсть.

рІчному

планІ

у

закупки

продуктІв

році передбачено в розмірах,

1967

чених березневим

Пленумом

ЦН

визна:'"

НПРС.

НамІчено великІ заходи по дальшому .зміцненню матеріально-теХНіЧНОі бззи сІльсь­ кого господарства. Обсяг асигнувань на бу­ дІвництво виробничих об'єктів і придбання технІки :J врахуванням вкладень колгоспів з допомогою держа1tного кредиту передбачає­

ться в розмірі 11,3 мільярда карбованців (без затрат на БУДіВНИЦТВО підприємств по зберіганню і переробцІ зерна). Планом передбачаються великі заходи по мелІорації земель. Обсяг будівельно-монтаж­ них робіт по меліорацІї і водогосподарсько, му будівництву зросте на 13,6 процента. У наступному році промисловість дасть сільському господарству значно більше, ніж у 1966 роцІ, технІки, мінеральних добрив, отрутохімІкатІв І будІвельних матеріалів.

наполег лиаіше.

У прий'нятому на активі соціа­ лістичному ,,,Зобов'язаННі наміче­ но виконати річниі план до 25 грудня, а десятимісячний до жовтня. Собівартість продук­ ції . зннзитн на пtвпроцента, зеко­ ,намнти металу 120 тонн, запрова­ днти 62 р.аціонаЛізаторськl пропо­ зиції.

28

Намічено ,подаватн активну до­ помогу підwефній Семиполківсь­ кій птахофабриці.

А. СІСІН,

330 тонн цементу QPH зобов'я­ занні 260 тонн, 550 тонн щебеню,

началью~к д,ілу.

планQ.lЮГО ві.д·

МеханіЗУЄМО трудомісткі процеси

приділяється

сільськогосrюдарських

Отже, дося,гнуто певних ~Піхів. Але в 1967 році колективу ком­ бінату ,належить попрацювати ще

хі­

кому господарству, відзначається, rцo держав­

нІ

і матеріалtв, робітники дотримали свого слова. Вонн зекономнлн

Велика

~i виробництва товарів для населен­ IUL ПродукцІя легкої промисловості збільши­ ться на 6,1 процента і харчової промислово­ стІ на 6,2 процента. У роздІлІ доповІді, присвяченому сільсь­

Оч~ви~,о, В мarазиніі «Меб­ лі:.

вашу

вироби

уваlГУ

змі·ни. Вже СЬQIГ(Цlfі !ми поча­

фабрики.

ли меха,нuзщію трудmrmи'\ процесів -набі.ржі сировини.

:мебльової

Сл'іл ск,азати, що вона тепеl) {\п еЦіалі'ЗУ,R а'ГЮIl~ТЬС j( ЛКШе оо

меБЛ!яос. Лозовий цех Вliд неї ві;щі'лиВlСЯ і в селі Троєщи:на бу де

,ств·орена

.10-

с.п,щіальна

зона фаОрика. Свій ПШЬН щи­

на',щцятого місяця меб..1ЬОВИКИ ВИКОІН:ЗЛи на 101,5 щнще,н!Та. 3а;раз ,вІСі зусилля ко:ле'К.ти­ ву CI!l·РЮf·ова.ні на те, щOlб ус­

пішн{} ~акішrи;ти ріl;. Алеоо:с стр rnм ує

те,

СИРОВІІНИ. У

що

риці наrмiчмrro .зробити ВeJlИ'КЇ

лриве!угали

не

РУЧНlа праця замінИ'І'ЬСЯ і ПРИ подачі ЛЇСОома'l'еріалу в Лlkо­ IlIИЛl>Н'ИІЙ ц~x. Обро(ііка мебл·ів теж меха,н:ізYlЄТЬСЯ. А.1·е це лwше Пf'j}ші ІК:Р ОIlШ , якінаЛ~ЖИТЬ:JР,l'бити в· ooJ}a.ві l\Іеха,lІ'іl3alЦії вир()tбlliИ!Цтва. 01'ж,е,

fIeрещ

с.повнеImЙ

веЛИКИ,Й,

шлях.

П. ВАСЬКОВСЬКИИ,

вистач'ає

ГОЛОВИИЙ

Р:Щlі Ноа Фаб-

1967

на,ми

ТРУ)lJIЮЩiJв,

інженер.

Вінок від YKpaїHCbKoro народу

Пе­

редбачено також збудувати 256 тис. кІло­ метрів сільських ліній електропередачі. Найважливіший засІб підвиrцення врожайності сІльськогосподарських культур мінеральні. добрива. У 1967 році пост авк':! ЇХ збільшиться до 32,1 мільйона тонн, або на

ХОВlІ'ої Ради СРСР 3 УI~ра,j-Н1І, які п'рибулив Москву оо дру­ гусес·jю Ве<рхо:вної Ради ОРСР

поклали ві,нок. На черв.онФй стр,jчці вінка ншиса,нОо: «,Г<е­ р'ою ОО (}ІР они Москви Не'в:і­ ДOMO~MY сол:датО'В!івід }'КРIliїн.­

СЬОМ{}І'()

Cl>INJII'{}

9

·~юг",лу He'8iiд{)lMOIPO

процентів

БІльше

плану

поставки

19136

року.

НаприКінці редбачені в

доповідач підкреслив, що ле­ плані на 1967 рік завдання

спрямовані

зміцнення

на

економіки

країни

і

14

ля

Г·РУ;'l;н.я

депутати Вер-

ск;ти'кан'Н'SI,

Кремлі:вськ,ої

гати

УКjж.іН'И

ч.аНН:Я

в,jlдвіда.1И

С1'Ї.НП.

ХВИ.1ИНОЮ

Вtша;нува.'1И

наjЮдУ».

бі­

Сер~дтих, що П{)lКJLaJlИ ві­

Деле­

НОК, були члени !ll()iJI!Ї"бюро ЦК К'оштаpriї УlКраіни, .мЇіН!і­

C()J.'IJaTa

м{}в­

ІШІJМ'ЯТЬ

парт'ії та j'Нlші.

(ТАРС).

героя

відповІдають

ВІД цк КПРС ІРАДИ МІНІСТРІВ СРСР

рІального

доОробуту

Після

його

радЯ'нського

корінним

короткої

народу

і

інтересам.

перерви

з

доповіддю

в

другому питанні порядку денного сесії висту­

пив мінІстр фінансів СРСР В.

~iH повідомив, бюджету СРСР на

1967

ХОДЯЧИ

поставлених

ХХІІІ

з

rцo

завд<j.НЬ,

з'їзду

Jюслідовного

НПРС

Ф.

проект Державного рік розроблено, ви­

ПО

Директивами

п'ятирІчному

здійснення

заходів,

ДІг,'Ь партія по удосконаленню посиленню

Гарбузов.

економічного

плану,

які

прово­

планування

стимулювання

і в

-

заХИІСни1tа столиці і

стри, перші Ce'KpeT(II~i аБRомів

посилення її оборонної могутності; вони пе­ редбачають дальше значне пlдвиrцення мате­

Центральний Ko~i'ГeT Rtпрс 'і Ра'да Міністрів СРСР 3 ГЛИQОКИl'll CY'fOI~ DП()lв'іщЮlО'ТЬ, 'Що 14 rи'дlIOЯ 1966 р{щ;у раптQiВoO ПOl'll('ф КОЧУБЕЙ Антон Данипович - член Цешграль.нЧ)ї Реsї'зі-й:JЮЇ Кш.rі­ сії ІШРС, iWl1С'Т}lПl!ИК Гоо..l0ВИ· Ра:іЩ Мі.н,ісl'р.ів ylкpaї:HocыІоїї РСР,

p.1~,'Вa ДеРЖJllла.НУ У'l\iраї'Н'см;ої РСР: РАДА

ЦЕНТРАЛЬНИй

МІНІСТРІВ СРСР

КОМІТЕТ КПРС

усіх галузях народного господарства.

Доходи бюджету намічено

в

110,1

міль­

ВІД ЦК КП УКРАІНИ, ПРЕЗ~ДIJ ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР І РАДИ МІ.НІСТРІВ УРСР

ярда карбованЦіВ, або на 3,1 мільярда кар­ бованців більше очікуваного виконанням за

рік.

1966

Видатки

проектуються

в

мільярда карбованців.

109,9

В резулЬтатІ дальшого прискорення тем­

сільськогосподар­

СЬКИХ . культур, особливо зерна і бавовни, пlдвиrцили продуктивність тваринництва. Дер­ жавІ продано зерна, м'яса, яєць і бавовни більше, ніж будь коли в попереднІ роки. Ва­ лова продукція сільського господарства зрос­

1967

мічна і

пра­

вересневим

господарства.

ІІОЯ&РСТВО

протн запланованнх 500 тонн, 115 тонн ,металу, 55 тисяч кі.ловат­ годин електроенергії. 3~изились також за'l1pати на один карбова­ нець товарної продукції.

пів соціалістичного будівництва і підвищення

рентабеЛЬНОСТі виробництва надходження вІд соцІалістичного господарства зростуть і до­ сягнуть 100,3 Мільярда карбованців, або 91 процент уСіх доходів бюджету. Відповідно' до плану розвитну народного господарства

видатки

Державного

бюджету

ЦеНll'раль.ни~і 1\-о.wїJreТ mп Уltраіни, Цpooцi~ Верх{);вноОЇ Ради П>СР :і Ра'.-'а MiНitc'l'piв УРСР 3 глибокИlМ сумом сштіщаюl'Ь, що 14 грудня l.9I66 року poaII'l'OO!'O помер НОЧУ6ЕИ Антон Данипович чле.н Цен.Т.j)аЛЬН'()ІЇ Ре:вїзі'йкої Комісії ЮПРС, чле,н цк кп YК!~aiнн, ."еJПлаr Be-рховн'Ої Ради УРСР, з~crr,ym:нlЖ ГO>JЮВИ Ради Мі!н,іс.трів ~'l\paї:НCЬK'OЇ РСР, Г()ІЛOlВа ДеРЖilIШЩУ УРОР. РАДА ЦЕНТРАЛЬНИА ПРЕЗИДІЯ КОМІТЕТ

СРСР по основних напрямах визначено в та­ ких

сумах:

ярда ди -

народне

господ~рство-46,9

міль­

карбованців, соціально-культурнІ захо­ 42,9 мільярда, оборона - 14,5 мІль­

ярда і управління

-

1,4

КП УКРАІНИ

питань

Увечері відкрилося засідання Ради Сою­

tJЛен~ ЦeнrгральноОЇ Ре;В1зіін:оі Комісії КПРС, чле'ml. цк КП УiКIJ)CЙ­ І~И, аасту;П1ІИlІОа ГQЛОВИ Рми Мі1llї'с'l'рів YroP, rOJltmи: Д~.ж;плану

доповідей

Ф.

Гарбузова

тт.

М.··Н,

проходитиме

Байбакова

на

засІданнях палат.

зу. Воно почалось співдоповІддю голови пла­ ново-бюджетної комісії Ради Союзу депутата

П.

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

обго­

І~иів'ський ()Ir,K,OM ІОП Уllфаїни і виюо:н;к,ок ~elllOi Ради ДffifУ­ татів Т.]}~"МІщих ·глибоко с}Wуюrrь З nРИ:ВО'JtY ilIЄ])еJ'llІОlІІОІЇ C1tIIefPTЇ

В.

них

розгляду

УРСР

розділь·

ворення

і

порядку

МІНІСТРІВ

ВІД КИJВСЬКОГО ОБКОМУ КП УКРАІНИ І ВИКОНКОМУ ОБЛАСНО' РАДИ

мільярда крб.

Спільне засідання Ради Союзу і ~aДH Нацюнальностей з<1Кінчилось. ВідпоВідно до прийнятого

ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР

Я.

Розенка.

доповіді

тт.

М.

Потім К

почались

Байбакова

і

дебtiти В.

Ф.

на Гар­

бузова.

СеСіЯ

Верховної

СJ::ОЮ роботу.

Ради

СРСР

продовжує

,п>СР, депyrra'та ВеРХOOl.lFоі Ради УРСР

КОЧУБЕЯ

Антона Дани-

ловича.

КИlВСЬКИА ОБКОМ

КП УКРАІНИ

ВИКОНКОМ ОБЛАСНО! РАДИ

ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ


РАДS:CТЬС.н ТРУДАРІ

РІ ШІНІІІ ХХІІІ

a'rUJ КО"­ • _ПIf

ЯК УЖЕ повід<t\!лялося, ІІІЩбн~.ася ра.ЙОlНна IfЗіj)а.дз праціВіННlків сільсЬіЮОГО гoonодаР·CТlва. Це ,qy.lO с,п·равж.нє СІВЯТО Серпа і Молота,. Щоб підlВести ПОJ1ередtНі підоум,кн сільсblКОГОСПОД~'РСЬКОro ')ЮКУ та намітИІТИ J1Л3lНИ і ООЯ1'И ооціа,,·істИЧ'Н·і. З<Jбов'Я!~аН!НIЯ ,на ювілеJ\НИЙj>Ї1К РаДЯllі1Ської д€lржавw, в раЙОlJllfllЙ БудWfОК к.улы1рнH зібраююя .дІІ:ректорн і секретарі ШJlР'l1і.ЙоJll}i]{

та

'КОМІС ОМОЛЬіС ЬІШ'Х

ОР!18lнівl!tll:і.Й

pa\!IJГOICII1'fB і пт.а,хофаібрик, !Керуюч'і віlдді..тшаIМ:И, брнгаднрн" IІІЗdlКОві, меXolliніl3аroрн,

CnРI\1ЯТЛ'ИВIfМ, 'fO т8'КІІ'А ~.ail для наших полісЬКИХ nPYH:Ti'll, ·можн.аВf!.аlЖ&ТИ, .добрий. O,ZQINIК наші можлltВlOlC1'і ї резервн ба'гатші.

JЮ1'.It3leТЬОЯ за 18 цен.тяеріll зер"ОВІП, 105 цеиТ4!'ероіа картоплі і І за 135 uelfТ'НfJPi'll овочіВl з Tl!\ta-. ра. Щоб дООlI'f\ЮЯ тatЩrO ВРО-

В

цьому ми пеP'fllWllY€МООЯ ж аю. слід добре потрудillТНСЬ. перещQВНlКіl8. ТIІІКі, рад- HeaIk>iдHO В ~i.x гoaJ9дapcтoo.x І .oon і,мelНЇ lЦopca зіброа,в по 23,.4 дOlВeC'Т!t "ІІСЇОІІ'Я 1I!>fIX' ~h'l'lYlP' дО Цoenl'J1Нoepa зернових, в 1'ОМ!{ ЧНІСЛі . першого КJI8Cy. IlocIfJlИТИ зато­ по 28,4 цeНТН€lpa 03l1Nоі mпеннці' Т1;ВЛЮ і ~\I1IegeНIIII Аобрвв 11& по­ з гe~Ta.pa'. Це h.a-Йі1і'IІЩIfЙ ур<г ля. Треба з.раВlOOВО і В*ОІІ\О58{іс жай В jJo8'ЙОні. ffi) 8~Дір6МОlfТ1'lВати8СЮ tex.кiкy. Говорячи J"JЮ neв.Н'Ї успіоХИ" до- НаlМ слід боротися за ВJIC(JIКIНIЙ

100 ,досвіді

пов:дач

:п.і'ддав

в їщcrа ючі по дtЗlрства. Це

I1ОС'І1Рrй

IКрJri:иці

'вроЖtaiil!юcті гоопорамООIJИ .сЗаво-

урожай

в

1967 році.,

ПІнщіанlliКИ 'J1ВoЗ- РЕЗ Е РВИ р·инництва та 00- . . гаl'О

і'НlШИХ

довикrв

сілЬІСЬІКОГО

Туг Пj>едс l1alВIН IliКIІІ шефських орга,нізаціЙ мїlCта, я~і 'ПОl{З'ЮТЬ знаl"IfУ допомогу радігocnаlМ і "па­ хофабриюаlМ в ООРЗів.іfllїдівищеНІНЯ в.j){JIжаЙlносТ'~ і

п:.щн:есеJm![ .пРОДУ1К­

ТИ;8lності тв.З'РИllflrицтва. На Н8!Ра­ іЩ прибула 'деле~аіЦіq ЩеJЖОО­ СЬКО'ГО lРа.ЙоНlУ, MOOКOBCI>KQЇ ОО· .1зст,і, :1:ЛЯ встаНОВ.1еmfЯ д,ружбн ! ,укла.дення договору на со.ціа­ .1істнчне

змагання

З

,н,аШW~1

ІРЗ'

ЇiOl: 101\1 •

В

прссropи,й

з<ал, під ЗВ')lКИ ор­

КС!С'ГРУ, ·;J.елегаці:я рад:гоClЩ' і мен.ї К:ров.а IJIНІОСИТЬ перех'ЇдtН·иЙ Чер­ ВClНИ'Й прЗіПОР, Яlкого йому В11ре­ тє з.а

успk(и 'в

рООо'Гі

прнlОУДИЛИ

і\\'іН'СТ6РСТВО 'М:"!1СО-'.юл~ооі про­

:~ШСЛ()ВoQсті СРСР і ЦК rrрофс.Піl1l­ ки ЩJаіЦі.ВlНИ1Ків м',ЯСО-,МoQЛQЧlIЮЇ ЛРОМI\ІСЛОВ~lсті .юраї,IІ'Н. ОДНОЧaJCН() преДjCта.ВIн.ИIО:И .р·а:дгосп.ї,в «ЛіТ'КЇІВ'­ СЬКИЙ», «Р\,С3\llПв.сIJКlFЙ» і 'Кали­ Т.ЯlНСblКОЇ Іптахофatбрики

'1<,;:>е:і

з.а.1

Червоні

ЩJOОНОСЯТЬ

сцену

11'3

праП:JРИ

lПерех:IдН'!

КИЇ'всьК)ого

об­

КОІ\І)' КП УКр·аїНI!! та облвн'кон­ КСІ\І'У, 'J}айк~щу IпартН і раIЙ.ВИlКІОН­ кому.

Вел,ика

palд,i

честь

ВНlявлена

ЛОСЛІЗIIIIJJSDМ

СblКОro н·арОД'У.

«Зоря», Праці

Іна

в·еликого

на­

'JЮCіЙ­

Ла'НlКО~' Ірадгоопу

ГерО'Й

С()ціа.~іcrИJ'i'нOї

Каlтери'на

д,stЧеН'ко,

AIf1pe!'-

ТОІР IpalдJroorny ·«Требу.ХіВІСЬ'КИІЙ" Іван МихаЙJЮВНIЧ ковбаснlнсыйй і ДОЯ'рюа .БОГдl8lRі'8ІСЬКОЇ ПТ3Іхофа6РIfIКИ Софі,я ЦьеМIJ"а, що 'Нl8roрод­ жена орденом Ле!Jli,на, за НЗlрод­ звичаєlМ

'!!J1\1

~.a.

вишитому

)lюра­

ВДIЮl

великнй

біли.йкараlВаЙ.

ПРИІЙНЯВ'ШНІ

да.рунО'к;

сек.ре-

таl!} Ще.l1lК'O'ВlСЬКОІГО м:ського 'КІОІмі­ ТI'1'У ,КlПРС Фед:,р Сwпа'ноlИl'Ч АЩl!)рe€9

сердеч,нодіЯ'~У€

за lК8Іра­

вай, бажає труді.в.ни·к;а.м БJЮВз,р­ щнн," НОВНОС lуюпіх,Ї:в У роботі, ба­ гатн,х ''І'р·ожа,їlВ

і

висакої

ТИlвоНJOlC"f,і:ХУlДобн

в

'році ·Р..а:ді~И~ЬІКОі З

,вClНИ зібралн нивьхнй урожай осіх культур, особли,ВQ ОВОЧЕ-ВН·Х .

ВІJ\CТ1У'П1ІІВ

Це сю.10 ПРIІІЧ'Иllою того, що ра­

мех,анізованої

ЙОН <Не ВJЮЮИав овочів ДSр>К·ЗіВі.

Тов.

IPOlКY

і

про

попере.lD rll

с:льсЬ'КОгОС'ПодаptCЬІКОГО за'ВоДан,н я

та

заходи

І\!О

уапьшно~у lВ,икон.аIН1НЮ ооцД.аlllіс­ ТИ!ЧІНН:Х зобов'ЯlЗаlНЬ Іна 50 'P~K РаlдяН\Ськаї

в.дадн

.nep-

ВИСТУ,пив

ШИlЙ ceК'j)l'1'ap райкому КП Ук'раі­ НІІ

В.

О.

Багато

Кривошлик. сн'"

ТР'~VlJіВ!Н1liК1t

і

ст,аljJань

&Р098РlilЩНИ

I(риво.ш.1ИК

ці

гоопод:щpcтtI!o8.

'рають

ННlзькі

ДОlКлалlН

для

пе­

березневого

(1965 р. ) і Тlр·авневоого (1966 р.)

П.,е!J'У мів Центраl1lЬНОГО Комітету 'нашої ,парт.ії. Старицею вЇд.пл·а­ тнла земля l!ірlllЦЇlВ'llихам С;ЛЬСЬХ<г

го господа.рствара!ЙОIiJУ. Paд,roc­

18 8

mаХофЗlбрllК'И зіІбра"'и

цeнmнepїв>

по

зернових,

23,6

середньому з

в

по

том)'

цeНIТHoepa

nшеННlці·

:РИН'IfIЩТВО

кожного

гекта'ра.

ще

віідіпрає

знаочну

роль.

З/l'Вlда'Н'ІІІЯ ПО за6tйnечetllНlЮ 'IlPyДІІЩИ'Х KНJЄВ:a МОЛОХОІ.\f; М'6!СОМ і sr'ЙЦІІМИ. Б eзQумніВІІЮ , в цій спра­ ві чимало зроб.1ен().

З8J 11 місяців внrpоб.1е!Ю по 448 центнеріІІІ мо.оок,аl на. 100 гек­ тарів сільсЬІ<ОТОСПoдla(plCЬКИ:Х угідь, що стаJ!ЮВIНЬ ПО 2216 кіIllОГР'8lИJ,в на. корову. з.а цей же Ча<: в.щюб­ лен() по 50,2 центнера ~'яоа, в живій вазі на та·юу ж ПЛОЩ'У зеМ­ лі, одерж·а'llО по 166 штук Я'ЄЦЬ на

~урку-:неоу;ч.юу.

Р.аlЙон

уопіш;ю

за:ВД3lIiНЯМ

п.о

СПіpt3IВИ'8СЯ

IItpOдаж'У

із

гварltн­

I!ІрO!l1.~Ції державі. До кїН11іЯ pOКly ДO\дa.'J1КOI!i() до 3.а.вда'н'­ ·IIJЯ буде lП:j>OДано 2000 тон,н мо­ лока і 10 м.і,,,ьйонm штук ЯElI1Ь. ПРИ'lмадOl\! ТОІГО, sж треба 60.рО1'IfiCЯ за, високу ЩJ<1tдyп<lТнвнilcть xryдсби, Є РІЩДГООП «Руса'ніВСblili'Й'»,

Тут

~шроБНЛИJ

молока 'ІІа 100

ПО

735 ценТ1Нері'в

і по 47 цewnнepii8 М'ЯJCа retcrap!;B сіл ьс ькorooПQДaq>­

'Усідь. Р~8І1fiвщі lЩІІДоіли по 2622 кілограми. ?IOJIOIKa ,на ко­ рооу. ЦенЗt~ВIІЩИЙ покавlНlК ПО раIЙО'НІУ. Одін>ЗlИ: ,не всюди тк. Т<Яіnнуть 'ра,йон доннзу по П:JIQД;УХТИІІіНОІСТі тваРН'lfництв.а радгоспи «,БООрIlll.Ь­ кий:., сТoroліосЬІКН!Й», «3aJВi01риць­ 'КИЙ», СемlІ!ТОлкШвсш.а, пу'.хіосыкa пrrа,хофабрикн подарств. По

во.ни

MDf1YCOM

3

І!ІРОТИ

ро!<!У.

:ГОЛDВНИМ З~I8І}/JНЯ!М СЬОіОіДініш· flЬОСО дня У тa.pНlНlНlIЦl1Bi € зраз­ KO~ QрМtИiаація знм,Lмі х,УIДобн. Тореба ВСЮДИ вltCОКОЯІКіОIlQ пiдJгo­ ТIO'ВJIISIТИ

корми

ДІО

згодовувания,

р.ащіон.аl1lЬіНі() і економно ЇІХ ВlІ'І'ра­ чатги. He06xilд'HO TalК ДОГJllЯд,а'l'И і годуооти ХУlдобу, щоб ПlJЮд.VК-

TlIII!I!I'k:ть

її

У'І1Р'има.нн'я з.ни·ЖІУІ!

маЛ()-

та :р!І!діншИ'Х гос­ вщюБН,lІІЦтву ~оло­

·itдYTЬ

ка,ртonл.і з гeкma<pa. Яtкщо ар.аХІУ­

6YJlO

зби­

T~T

На Р8J.lliГОСПИ і Il'I1ЗlхофабрltКИ ра­ ЙОНІ}' :П0l<..1.а,дено ·в.ЇJl!ПавЇlда.лblне

ОдержаlНО також по 95 ueHrn~iB ватн, що минуле літо

ОО.дlCтають,

врожаї.

У збіJlьшеlilНі виробнИіЦТВ3І сі.ль­ сыкoоonодарськQlіi !IIJ>O,!tyюUі тва­

ка

числі

npo-

врожаю.

МIІ1НУЛОro

·і

ГJ'Яl60КО

М~ІЛО зносять в грУ'Н'Г добрив, ПOlГat!Ю доглядають посіви, 1д0000C­ lКа'ють втрати пuд час збира'ННЯ

ретвореннlt в житт.я Ірішень ХХНІ

пи

п·р()дажу

аПІ~ізуваВо, ЧОМJy т,ак сталось, що

:nВlд'Y

КПРС,

П\1F8'НУ

. СЬКН'Х

держ.а.8И.

ДОІПов!ід.дю

підіСУ.М ки

ЛроДУ',к,

ювілейном;у

"Шськ~

меХ~И'9а-

тори.

!про COUia,,1~Нo) З()бов' ява.НItЯ на честь 5O-рАчя ВелиlКОГО Жовтня, про поп~і IпідсУ'МlКИ СЇЛЬСЬКОГOICIIЮILt&pCItIЮГО !юку роз· рИІЦЬКИ'Й:', СЗОРОЯ», "БобрШJ,Ь'КИЙ~' П<JIві'в директор j>a,дroC'ПУ .:Требу­ ~гоголівсы\I'А>>,' пу'хі8'сыкa птахо­ х!вlcыкй:' І. М. КовбаСИilськиіі, фабрика та. інші гоаІюда·рства. .який П~"М пімя дрповідача

Ї!НlСblКоМ'уРУШН'IIКУ пilднесли рооі-я­ IН:ИІЦЬіКОЇ I1ЗJМ

сільські ТІрІy)lI.Lв'НИ-

ІКН ~вирсыкогo райOlJly і б!IІІОЦер-

пере-

ГООПОідарс.mа.

пі~ГО11Ува:

ТlООЯ до J!.e<жЯItЮЇ оівби юві.леЙlНO­ го POI}{Y Ра.д,!tНСlilюі держави 118К, .яю за.кли.кають

ІВ

пri-д

'нів

час

Яlroм,у

ЗIІІ.\fОвoro р.а.з1

не

aJlalCb.

ювіл'еііном-у іроді

район

60-

,н.а

ЦікЗіВИі." ваiIIJIIЮ

Itз:ращі.

бу]!

ВОС і"УП .1а'IfКИ

картоплі

'Il'J>И

ла В.кового

П<Jв.н·рощу­ мIН;.ма,,!>НИ1Х

затраТl8iХ О. П. Дмиrрепа 3 Ка, лнmЯllfСЬ1ООЇ пт.а'хофа6рнк:и.. Потім ;ВIІіС11}ШИВ СJlJOсар ,pe\lOНТ­ HO-імеханіцlЮГО цеХ'У за80JIУ по­

РОШКОflОЇ

Meт.&:J)1piГi,Ї

В.

С: Ду­

На фото: першин секретар р.1( І(ПУ В. О. І(РИВОШЛИІ( вру­ директорові радгоспу сТребухівський:,' І.М. КОВБАСИ НСЬ­ КОМУ перехідний Ч~воиий ,ПDапор.

бівко. На зна,к міцної др:ужби мійк IКWlеКТИ'вами po6irnlllК:dI він в;руlЧlІІВ червоний внмпеJl БРllга­ диру JIЗ!р,ннко.вої бригадн ptЗідгос­ пу «КptЗСИЛi.вlc~Й» О. М. Мое­ KaJletlKO. ВНС1')mи!ІШН на я·аj>ад~. вс'н.а,

щиро' дя.куза.1:l

шефам

чає

0-----------------------------------------

3 думою

за

допо,мory.

06ГOВlOpeНoHi

уч.асть

сек'роетар

ДО:JОВ ІД І

В3ЯЛll

чук, ceKpl'1'ap 'П8lР'Ті'ЙІ~!ОЇ ОPlгаilfїіз.а­ цfї заlВЩУ Імас'Гм,а.с Г. Я. Мар­ хотко. Від і,МelНіколективу ЦЬОГО заводу

на·

3JНЗІК

М;ЦНОЇ

.Jружби

з піllШефн,1Ш раДГОlСlІЮ?l «8eJJ.и!(о­ ди'мерсЬіКlИЙ» колектlІІВУ ДОЯ:j>CК першого Bi,ддiJ\IК& було 8Іруче!Ю чеDdlОНН.й ВI\ІМlпел і радіоп!р.ЇliЙIМI3Ч. На, .нараді !ІІнс1)1пи.ли ceКlpe"Гap

щелкоБеыкооo мtcbIКЮJГО КОІМіте­ ту КПРС, МОСКОВСЬКОЇ об"асті Ф. С. Андреєв і завідуючН'Й сіlllЬCblK,P:-ооподарськнм

відд.і.1ОМ

Ї·ВСЬіЮОГО

КП

А.

І.

(3

IПІЗ!J}l1КОМіУ ;ptЗt!1гос­

І!ІІУ сЛі'l1КівсЬІКIІІЇ» М. М. Проко­ neнко, бригаднр пташникf.·в КИlВ­ CI>KOЇ пт·а.хофа6рики Л. А. ~paB­

оБКС;\І'У

Ки-

У'країIНIІ

ШУJlьга.

в

виступу директора рцгоепу«Требухів~» І. М. КОВБАСИНСЬКОГО)

IНИНішн.ьому

КQIJ\екти'!l

ДСlБИJIЮЯ

про рік ювіJlВЙНИЙ

році

Ifашо,го

пеiJНИХ

,п',fj1'И!jYЇRJКН

IГООПОJ{арсгва

уопі.х:ї.в.

Завдан­

Н1Я ло вщюбництву c't.l1ЬСЬJКОГОСЛО­ лJаl;:>сыкїї ПРОJllу:кціі, 6уm:в.ннц1'В)" ГРОШОВІІХ 'ПlР'ибуmках ВlliКон,а'ні. П(}рівн~'НО з 'МНtНУJіИlМ ро.КОМ З/;:>k врожай, збіJlЬіШИЛОС~ в.ироб­

р06і11НlИlкjlВ сві,дчать, u ?Іи ще J1/аlЛеко ,непQ~ністю Bm\L РИСТ~lIIIИ наявні :резерсвн і можли­ &ОС1ІЇ В ГООПОД3lpIСтв.і. З.а. П!РИІІІ.Vlа­ дом праціЕIНІИlКі'в оільсь.ко,го lГоопо­

IIfЩт,во

ТВ8!jJ'JIIlillПlЦl'~.

дapcr.вa cIoвIfj)cыкJlгoo ~'ЙОНІУ наш

Це Д:lЛО 3M()!J' зна~но перевИlКО­ н·атн свої договірні З000в'яза'н­ 'НІЯ пере.l державою. Та'к, ка,р­ то""ін'аіД·іifш.1О з P8.1rOOIl'Y 3194 ТСІ,~НИ . н.а 994 ТОІ!'НИ 6і",ьше. ніж пл.а'fJ;)1ва.1И, овочів, ВlіJuювід­ JЮ, На 183 ТОННИ б:льше, ФРУІК­ тіlВ Нlа 750 тОІН'Н. МОJlОКЗ зда­ ли 2329 тон·н ; м"я'~а. 200 ТОН,Н,

колектн'В ВЩJішив у юВ>ідей!lЮМУ .рооі ,виростити !ІЮ 25 центнерів зернових, & ТО·МУ числі П!шени.ц;

ПроДj1К"Г"В

У·чаон.IR(И ,наради !ІІІ}Н!ЙlIiЯJtIl со­ ц·і~істlІЧ'Н; зобо.в'ЯЗЗ'.FНЯ на юві­ ro6то теж 'переВИКJI:lали річнн'й .1еЙНIf1Йр.іIК Рад!IІНСЬКОЇ дер<JIWIВИ 1l'.1~H. Заслуга :в цьому РQбі,ТНИІК.ів, і звернеl!lНJЯ до в6х TpW/.iiВHIII<I:B .ВСЬОГО ко.,екТН8ІУ, ра,йону із заКJIIІКО?l ШИ<РС1К'О IРОЗ' спец:а.,істі&, q'ОР'НIу.ти зма·га.IІНЯ за уоп.ішне я.кі пов.сЯ'КJIJЄIltно ~бають !\ІРО lПі.д­ 'ВИlЩенlНlЯ К'У'ЛЬТУ'РНІ зе мл еробс1'іВ а , 8иК.'О"н.аlН!НIЯ ци"" зо6се' Я'3.аН·Ь.

Пр'нЙWlro .р,ішеНiНJЯВm\ликаrrи ~a соці8IJP:СТIAIre зм·агаllН.Я Щел· КОВСЬКИ1Й ра'йон, московсы\її обл,аcrі, К!lllre8Cьхи.й р.аЙощ ЧерюаСЬІ<ОЇ області і rrpо.дОВІЖнrn ЗМ'З.гаНIIJЯ з трудівнн:ка'МIІ Борис­ пі'льськorо та КIfJ€ВО-СВ>ЯТООІИIi1CЬ­ КОГО районів КиівсЬіКОЇ обл.асгі. За !УОП':,ХИ по в.ирощен,аю висо­ ки·х ВРОЖЗ>Ї'В радгоопу сТ,ребухів­ сык1й» вручено l!Іерехі..1.'ІІ'ІІ!Й чер­ ВOJ/fН!Й П рооор ,р'Зіitко'Мv КП У:к­ раїни і ра,й,вIlllЮИКОМУ. На 'Н,З!ра.ді sеЛИlКа роджеНlа

,г?у!па

передовиків

lГJ)а.мота,Ми

!

:н.а'го­

Ц!IН'НIf\!И

. подat;JуlliК&\!И. JJ.л,я учасНИ<lVіs 'наl;J>8дИ 6\V10 да­

но концерт.

На сцен.і

вwCтупили

3/J)'ТИІС1'И КИЇllСЬК'IІХ т{)аТ1р:'В іІмені Ів. Фран.ка та імені Т. Г. Шен­ чеНlК8, Yiї<optКoнцepTY, студElН1"И те­

ведеоНJ"г!.Я

.вій

тва.РИ'lfН,\lіЦТ':за

н,а

1. Коptlі'ЙlКЗ Вltростила по 23 цetН:mерів пшениці, 150 ЦeWrнepїIВ картоол!. 195 цеН1'нер·ів овочів і 164 цe!l't1нер-н фрyucr:,в З КО'ЖOOlГO гектара.

Брнг.ада

одержала

з

Ф.

ПО 30 ЦО:Jrrне))llВ,' к,а~то"лі по 150 цt'НТ'!J'ер:;в, OBQJЦ:" ПО· 200

cro

цеНТ1Неріо, вироБН'тНі ~a гек­ тарі'В уг:дь пО' 800 центнері,в мо­ лока і 4б цell'ТHepi,B м'яса'.

до ди

50-рі'ЧЧя

буде

системн

РаДЯІНСЬКQ'Ї

з.ак:нчено

водопостача!НIНЯ

М.

коЖіН:ОГО

центнер'ЇВ ГI j1і.нченко

ов()чів., ІЮ

Оснана

.гектара

а

244

по

ЛI8Iю<а цеи,'Гне­

р.и. Механі'3()ІВа'н: Л'&НІКИ М. Л~ь­ ка та М. О.в.д·іеНlюа· КОЖіна н·а ст.а

і HC'I"II'Гy"r.y.

Ге1<Тарах 'вwростнла -по

150-151

цеН'І'неру ка'ртоплі. О. Ков6аIСНllі1Ська, О.

дOJЯptКи. Оксюта,

рщ

а

т,аlК()Ж

ГОО;Ю'ІДРСЬІКН'Х

Pi&)J.:rOCllJ'Y в н.инішіНЬОМУ Іроці виростив оо 16,2 цеНl'нера зеРlliа з reIOz'pa., а лше­ :ННlЦі· - ПО 2'4,2 .. дЛЯ н-аших б:д- І йовИ'ча .Юх"м.еика на КОЖІІЮМУ з liНlХ пqщани'х земель це яеПOlГа- 130 геКТ,Зlрів закріПЛе!Юі плоші ний УJЮжа.Й.· В'IfPОІСТI!!JJ.З 'по 130 центнерів !КаIРОд'на'к, l'реба

ви.зна'FИ, що гро-

тоолі.

жаіі \. нас ,ще не рі'ВН1, ~оч .nрунH~ з.аюлlliК ак.вН>рС::>ІШХ хлї60РО­ ти • Ma~М(~ од:на'КОІВI. АдJЖе четве ра- бів н.а:ш· КОЛеІК1'ИВ вюлючlШІ'СЯ 5 ти.н ,в 1дд IJIOiK , ~JliM керує Микол, соціз.лicrичне зма'гaпmя .на честь ПеТtр-авlІЧ

Ксщюн,

на

такн1Х

же

5О1!J'iiччя

ВелlllOOlГO

ЖOllmllll.

В

(3

ШЕФСЬКИМ ЗВ'ЯЗКАМ­ lVІІЦНІТИ виступу

(3

слюсаря

ПОlЮшковоі

ЛИlше п'ят,у ча·СТIfН'У асигно~а.них коштів. За,раlЗ Тіреоо по.ВНIliМ хо­ ДШ вести ОСВОЄНІ!JІЯ 60,1:'Т, бо на­ весні і до сереДИННІ ліТіІ там п'ра­

М.

цюваrrи

ПРОl(о.ПЕНКА)

Наlміч.аJЄМО ЗЗ'ХОДIl

по. поліл­

г;:>ун'Гах одержав.по 1~,2 це;н-гн1 е- 1967.році ,МИ 60P01'II!M~MOCЬ зз щ~ ШfllllН!Ю 'К'УЛЬ1'Jlри землеp<Jlбc-mа і ра верн,ОВИХ, 1,30 - КtaР,ТОІПЛI, ~ ВИЩИ!Й урожaJi, щоб ilИроетlfТИ в лі'двищен'ІІЮ врожайності. &удемо, цен:нер.в oвQtl,B з гeI{Ta~a. А М,: сеРМНЬОМI Пі() 18 ценТНJ'lnів зер- ЗОfфема, <ЮВоюватн бо.'ОТ1Н'і 3еМ­ хаН'ІЗ0ва,на Дa:!~K,a ОлеКСІЯ КорюУ --r ЛІЇ. У ,ЦЬOlМY нас\! ПОВІІнні .дOlПОМ()Г­ НООИ.х з гектара, в 'Юwy ЧИlCлі тн рarйоН'Ні орга'Нії<зації і Борис­ по 24 Ltell'flHepH ПШЕІН.иці, картоплі .rriIllьсыш'йй опеціа"іЗО~іIШЙ трест НОВЕ ЖИТТЯ - ПО 120,. овочj.в - ПО 130 цент- 'pt3'Дl"оопів. М*е на, ~lеліО'РаrrIf1ВНI: 17 І'Р'У;J.НЯ 1966 року. нерів. ,роботи в 1966 роц; викорнста'IЮ

бу де

не.:vIIQIЖЛИВО.

Ще хочу порушити Оідне пн­ таIННЯ. Вже не оди'Н p~K. У нашо­ му й ін.ших f'(юподар~твах раЙJ­ ну гн:не багато овочів, бо Їх не

lСІП,роможm !ІІРН'ЙlНIЯТИ' ОРГ3lн~зaJll.VЇ. Отже, Е

ТО<рговедьн; ПОl1ребз ;3

6удівництві потужного засолю­ вально,го ПУНКТ,У в р,аЙО'Rі, Я!К1.fЙ зм'Ї<

бll

дукцію.

перер06.1ЯТИ

р-сю

заводу

металургії

В. С. ДУБІQКИ) Міu,1іН'Й ЛеІОТltВ

ЗlВ'яi/JIК

заВQДУ

піДТРН-М~1€

ПОР()ШКОilЮ'Ї

ко-

мета­

л.у.ргії з ТРУД':.ВНlIliК3ІМИ рад/госп)' «КtраСIІ.'1і'Е'Сbl"I1'~». Ро·біТНИКIІ· та іl.!­ женеptН'О-теХI:ldЧIНlі !\Ірац:,вюfКИ лід­ П'РИ"'МСllва часті гості у хліборо­ бі'в" ОВ<JtЧіВННlи:ііВ та. тваIРWНіНИIЮ:IВ.

Пор·ош.КО'ВIІ'КИ зобо'в'я'заСlИСЯ п'ід­ готу.ва-:-и т еX1lfі'ч'н і, к·а'д;р и д~r.я м е­ хаlН.іl'llJШХ 'М:а.ЙlСтерень р.аc.l;ГООПУ, ДСІПОМOlГ1'И в ремонті с і"ЬСЬКО'!'QIC­ пода РСЬІКИ'Х

НJeOбх,ідщ

м аши·н,

дl'1',а..тті

j),ащгоIClПУ

вЮ'О'Го:вити

для не

НИlх.

надає тіЛЬІКН

ТріУlДів­ м·ате­

ДOlll'OМО!\У'. Шефи ча·сто виступаіЮТЬ з леКціЯІ"'," і ЩJ:ПOlВі­ ДЯІМИ. Уч'асюпкн ХУДOlЖffі'ЬО'Ї са:мо­ JфЯЛЬІНосгі ор<ганівоlВ'УЮТЬ цilКalBi

Ipi'al1lblHY

виступу секретаря парткому радгоспу сЛітківськиіі» М.

та

іншн:х ПРИlМіЩeJj·Ь. т.азифікація ООНОВIНи.х об' ектьв ,р адГOlCiП~ •

Н:ИlКаIМ

ЗА ВИСОКІ І СТ АЛІ ВРОЖАЇ

'нашого

насмен­

'11m-, ОПОРОУіджеН/ІІlЯ буд,НlНІк'У ІК У ль ТУ­

Колекти'в заво.:ІІУ КолектиВІ

.В.1а-

6уді.вониCJ.ТВО

науко­

ЖНТТЯ,М доведено, шо колн ке1>уючнйвідд,іJIIк)ОМ, бригадИІР, Л3\Н­ KO,~' ЧИ інший ,праu:"ВН\1JК на свОЕ­ му M!cЦ~, то і ді.,.а на Доtруч~ній діля,н,ці ЙТНМ'VТЬ с1.0б;Jе. TOM;V ;щ­ peJ(Ц'~ і партійна організа:ці,я ~a­ дають велИІКіУ увагу г.ідбору-. вн­ хова'нню і ЛЗlВчаlн:fіlЮ 'ЮЗJ:Р<:·В. І Ім,а.,­ мо добру B.iд~a~". Так, БРИlГада

236

ремн:х

оонові.

НН'жче ПОд!З<ЕМО 311СТУІПИ на »а рас1.і окрем'НХ ТОJWІIJЖШ~В.

а троа...1'ЬJIЮГО

С. З~НlЧеНl(()о наДQlї.ливі~ корови по 3320-3850 KiJlor.r>C!JМ,ЇB MOJ\lOlК:a. ПРИКJIаlZl. ці.лих КО.1ектиJJ>iв, ()ІІ\-

про­

ко'н!цер'ти.

Н€lщодаВIНО шефи віщвід.алн· раlд­ гоап. Обмі'НЯЛИІСЯ ДОIСВ1JIVМ СВIQЄЇ ро6отн, поцікавилися ~1Спіха.м1l 'ро6і1'НИlкІ'lВ р·а·дr'OСПУ. На,З;УСl1річі шефи .В·р'У'ЧНЛН пеР'ехі;wIНЙ че!»!о­ ний І&И>МlПел п-ередовій ОlВочевіlЙ БР'ИlГаlді, ЯІКІУ ОЧОЛ'IO€ т. Моака­ J1IеJIiIЮ.

ПЗt:Н:,ЙlНаl і !1jJ'офспі.'fкова Oj>ralНізаці.ї, дирекція, весь ко.1ектив зз,воду і н.аід.алі, 31мі'lщrюватИlМУТЬ

д'Р'Уl)кбу 3 Т1P'YД!'BIHHlКa'Y.~1 Союз серп-з. і молота РУШН!НЙ.

-

~"iB. непо·


3

Пй.ЛZВ ТА ,z-ЕРlVL Імені

З'ЇЗАУ влксм

XV

Калитяиської птахофабрики

Наша

на лзнка

О. П. ДІІИТРЕН,КА)

,комсомо,лЬСblк()-м~іж-1

не 84 гектв-рах

Mp.ar!'.

ПЕРЕДОВИКІВ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДІ\РСТВІ\

Впевненим

(3 вистynу ланкового Меж.... -.і " ••КІІ-

PI\-йонноІ НІ\РІ\ДИ

кроком

За.вод маСТIIЧfН'ИIХ мас -мтю-

ItIIIiIшло де

:. I J

;д'~•. НаіІ IКОЛ~И3

в ЩОМІУроuі вирощу- по 167 ~iB tcaJ)ТOOJli. За за періщ вitJЮфllI'ЧQЇ дJitя.ль­ ВЗiJI1а Ka!Yl'OOmo з . мР!Мм:ЗІ1ІЬ'lЮю С'вій T'p'y.J{ • o.ц~ 1"• .JO:ii,~ заро- жrri .цoБIrвc1r иenогаlНlilХ уопіlХіl8. за'l'раroю ,~1Чноі Jllpa Ц і,. 18еоною б:·'І1ІІОЇ l1JI8ТИ. ще .додатково ТОН- П,,&н щ_~.ти M:'CSfiЦiB з.авер­ ·ЗИ'ВеЗ.ІІIf flf8J кожн·нА гектар- .нес/об- иу IIQIIJ)ronAi і ~75 К'арбовЗИ{їв шено ва юз Rроценти і випущеxiJ8нyJ<Ji.nыкстьb oprан,і.<іННІХ і мі- гр:w,ми. но IЮt~8tд ЗЗ:ВДЗ<ння ПРО'д\1J(!uії НіІ

нерЗ\ЛЬІНИ'Х добрив. ЯnG - тіJИ«И 3:Разом з саоїJМ.И roваорншзми заЙux;'В сн'іг, lРООПочаl1lИ poiбo'ny в [)аЗ ~b ll'?6 У It8СТУПІІО\f'У ПОЛІ. Працювamн доводIRIIOClЯ чи- І . . • мало, бо ж lІІООКеаІ З н8ІС ooIqJ>e- році 8IIjIOCr.rrи ще sнщнА вро" .ма і .всі ·рззам, npoamули lJCe з.ро- ж&..

н-я за IГЇід!Н'У З'VCЧJlіq 5О,рі'Ч'ЧЯ

(3 виступу секретаря партіАної органІзації ·заводу

Г.

Я.

пластмас

МАРХОТКА)

со6і'в.а!ртість 'nРОД'УIКЦЇЇ. За н<ж цього IпіДПРIlEl~~ВО

75 тl\ІОЯ'Ч кар06О1881нців. ХфМ';'КИ 8и-од~ржа'.ло ,надпланового ПРИlбytI'IКIу ІГОТОІВИ'Л'И дqдal1KOfBo до з.авда'fllНll ВhД ВIІ,РООН, И'Цl1ВЗ 100 ТИlО5FЧ :К8lрбо34 ТОІІІІІИ noліетlfl.1енової -плівки і ,В3-IЩІВ. 33 TOIflf 11р'уі6 . НЗО заводі все ШIf!)UЮГО роомаг За цей період зн,а"f'lQ ЗІИI, ЗIWIась І х'у набllрае соц:,а.1Ї1Сти!цне ' зма,гз,н­

:В"ЯlЗаfИlJЯ.

Полkо BlmtleMO тебе, російсЬkа сестро]

3мз,гltlOЧ.llCЬ !ІМ честь ХУ з'їі3JJJY комсомолу,

ми

ус­

ГJ>ilШ.НlO закіllfЧИ.ли сз!lii<нJн-я булЬ!6 на тисяч

50

кущі'вна

деиьвід'Крwr,1'Я lІ,ашаї ЛЗІ!І!КИ

гек,таРі,.

з'їз.nу буJIoO

нам'

лом.

Та'к, лише за коjЮ1'КИ'Й час за­ !І(),Д ДОП<JIміг cвoe~y пі.ц,шефному p.8IIJiгоопу с8елІРКОДИМej)CЬКИ'Й:t з.бу­

мета.лtЧlн,і

СЛЯВ

з,а

palx,yнcfК

WІШ

із

ПИЛ blН ~й

.1ЗСЯ

де

в.стЗIНО­

Ка>Гл·1tД. ПрlflCJlУХ а­

ПQPЗД

бри'гаДlІ'ра.

зоотех:ніка

Велику

у,аз/гу

700

та

,lЗ'!У

зjt

в

ДОДЗl1Ю1lo/

ЩИіра друЖl6a за,в'язалася між лрщ:в­

ціалkТИIJIJОЇ Пращі Ганною Iг,натї'В'Н'ПЮ Тюко.вою, ЯКа брала уча:С'І'Ь у раЙ()Н'Н-:1l нараді. IlpaЦЮЮЧИДОВГИІЙ ЧаІС ,'J)ОЯlРI\ОЮ, Ган-

оп­

.

На вирішалЬних

Л. А.КРАВЧУК) ·И.

,нзшому Одна

цеху -

носить

д,ві брига·

ПО'lесне

зва,НlНЯ

.1е.~тИlВУ кому,ніСтltЧ'ІІОЇ праці,

з

:1:r:y,a -

ко~.сомо"ьськ()-молОіЗЛDК­ І.<З, якз, в,;.:.тIЮЧИЛЗСЯ в' оороть6У З3 ВИСС1(е ЗВ'ЗіН'НЯ КQлекти.в-у ,i,~e" ,і 50-'р'іччя Ве.1ИіФГО ЖСI811Jl'Я. ВС'і j}ооіТНlщі беруть .а'КТІІВIІІУ УIJ,аIСТЬ в соціаJlo'СТИЧJ!QМlУ Зt\flllГаll­ ні. Тож н:е,да,рам П:;>И підведеllfИі

лідсу,~ків

роБОТИI зз трe<r :й квар­ тал IН,ЗШОМlУ цеху бу.10 прllC')Ш­ же-но перше місце і ш':рех.ід!НllfЙ

Че<:J.ЮНИЙ ТС'Н

.1ають

ЩНІІПОР'.

ур0:60ті

на

КО<МСОМQ\lIщі.

фа6риu:і

Іх

з.а­

небаг.аro,

всього 50 чо,1()В~К, а.ле 1ІОІНІИ Б'Несли вел'иlкWЙ .81Клад у &икOfКIIIt­ H~ план)!. першоro ,роюу П"RТИ'1;:':ч.ки.

ЩеЛIКОВСЬ'КИИ

р06іrгн.ичої

~олоді, нем,а.ло з.дООу.взють знаіН­ ня заЮJlNЮ в іНСТИl\УТЗХ. БЗlгато KQlМCOMo.lb1Цil8 і неооі"кової моло­

ді ві дв':,д'УЮТЬ 1')!р'1'ОК ТІ! . ДR'р-еfJl.\ії фабрики треба,

шу'К,зти

політосв::­ ніколн не

опеціал'стів

НІЗ

сто.роні, У ін,ас заlвжд.1 Е С'в{)ІЇ під­

ГО'l1()влен,і

каДРІ!,

які

Т'\,'1

же

його

вр)1ЧИ­

ціНІ: шіі

в'ручить

ло..

переДОІва

пьд,рИ'€мст:ва

М.

Ф.

'ват\Юя.

дс·м

(';;,аТ\1 'ве.1НКЮI.доrВ'Ї,,1r,м. На

фото:

Г.

І.

З своїми

lіІолегз,ми

М. С. Дяденко, Г. С.

Г.

П.

Гарбузою,

Власенко та К. Г.

Кондратенко.

Тюкова

діJllIТЬОЯ

дос;ві-

район

о;:щн з найбільших промис­ лових районів Підмос.ков',я. Річне ваJЮве виробництво

мнсловості текстильна, хім:чна, металообробна та інші. OДНlH тіЛblКИ MOHi~I'CЬкий о;>дена Леніна каМIВОЛЬ-

нии комбінат ВlИ'пускає кожен десятий ,метр шер~тяН\lХ ~КJI-НИН) Радянському СОЮЗІ. А фllрма <~Луч» вип~окає 50 .~poцe~T~B. гал~у-

.]{l11В в наШIИ СblКОМIУ

на­

були' ,n:ра,к'Ти,чного досвіду .

IOpaIHI ..

господаРСТВІ

(3 висту,пу с-екретаря Щелковського Московської

області

Ф.

С.

міськкому

КПРС

АНДРЕЄВА)

продати

в

державі

картоплі

наступному

8900 тонн,

танн,

і

молока -

м'яса -

році

ОВОЧlіlВ

10760 9500 тонн,

дв.а

районами, fюстійlНlИЙ 102б:l. тонни м'яса, 9488 Тепер вживаються всі за­ ми тонн молока, 31 .670 тисяч хо,.3.и ,д,ля ЮГ0, щоб з:нач­ -вза€мнмй зв'язок, безумав· шт)ж ЯЄЦЬ, 5500 тонн кар- но підвищити врожайність но, ОПJРИЯТИМІУТЬ успішному 'Гоплі, 3400 тонн овочів.радгоспних і ІЮЛГос.пних по­ виконанню за'вдань, поста,в­

В ціл()~!у по району врожаИНIСТЬ сіЛЬ' С.ЬКОГОСПОJ.ар~ . СЬКИХ КУ,lЬТ\'ір становить: зернових _. по 15 центнерів з гектара, картоплі -:-

В SIЛЬ- J 120, овочів ранону

ЧОТИІРИ спеціалі:юваJНИХ рад-І

,госпи,

к?л<госпи, пт~хо-

нері'в.

Ми

-

по

200

розуміє.мо,

.1iB. В КiQЖНОМУ господарст­ лених березневим і ТРЗlВНе­ )зіс:щюреl:!-О спец.іалізоваlні вим Плену.ма-ми ЦК КПРС, :\f(~х-а~{ізавані загони, завер­ дальшому зміцненню ,щруж· IlIУЄJ\J() будівництво цеху для би між російським і уюраїн­ виготовлення доломітового СЬ'ЮИМ НЗlpода''Ми.

цент- барошна, розробили умови

'І1ичне змагання М'И П'P'Иlймає­

ші

доовольте побажати

що вас культурі землеробсl'ва та ііН­

такою в'рожайністю не зди-

Ваш ВИКЛИК на соціа.ліс­

соціалістичноro з-ма,гаНIНIЯ по захо~и.

мо з великим з З!доволенн1ІМ.

вам

фаБРИІка І об єднання «СІЛЬ-, вуеш. Але в y~IO'Bax на· На честь 50-річчя Рад.я1Н' lу?ПіХів !l ПОВCЯd<'Денній ро6о­ ТІ. НадlБМОСЬ в недалекому гооптехнііКа». шого райоН!у, на важких C~KOЇ влади 1'рудівнИ'ки намайбутгньому ЗУС11річа1lИ ва­

~.=::==::::::=::===========::=::= шого району взяли нов.і _со- шу де..оогацію у нас, на свя­ ціалістичні зобов'язання: щенній мооковській землі. Р аННІ• ОВОЧІ ВНІ'ІДІІІ

Майже оо~комсомольц! b-чаIl'Ь­ С·Я. Та.к, на:приклад, 11 ЧOJЮвm lІавч,зється у Фас1'!'ВIСЬКОМУ зоо­ TeJCHiKYM i, 1'8 ]()н.аl<і'в і д,і,вЧlЗТ -

У 9~1O класа:х шко"и

Вlrр'ше;ю

ВИ,М пел . і

продукції становить 530 За одинадцять ~1ісяuів суглиниС'гих, З великою кис­ яєць - 42.700 тисяч штук. дорогі товариші! Обмін мільйонів карбованців. В ра- -нинішньою року наші гос- Jютністю грунтах - це ВРО­ йоні різноманітні галузі про- . подарс'Гва продали державі жай не поганий. досвідом роботи між наши­

виступу бриrадира Київської птахофабрики

(3

В

Гарбуза,

НАС зв'язують узи БРАТЕРСТВА

\1дЗРНКЙ 1)~.

лілянkах молодЬ

чеРВОI:IИ'!і

НзlШ~Й ДlРужбі мі'I;LНіТи і рО3lВИ·

н:а IrIlRrїBHa ДОІОиваєть.ся 3 раку в 'рік ви­ І{'()of.;их Н'а.\'ОЇв ЯО.10Na. Торік Н1 KOН\.llY 1\0раву одержала по 5000 кіЛ'йграмів М();,10ка. Знатн'а ДйЯjжа Пі~м,йоков' я ЩИiJ10 mo"іЛИ.1а(\я 3 ,1I)ЯI)l\аі~1И БjJ':\ВlІРСhI\ОГО раііОIlУ

Биками тва'ри:JIIItИЦЬКR.Х фе.р.м ВР О'М'РЩИ­ НИ і 'передооюю ДОЯ'j)к'оюрадгослу «Х лет Октября» МооК'()всьюоі йол, аеті Героем ' С'о-

.lIiyмаю, що кожен може тзtк пра-ЦЮМ!fИ. БЗlжаю всі,м тeJmtT­ I/И!l.liЯl~ 'р·а·Йону ззробити П() тми­

ІІ! ІЗІІІ

П.

ТІІ

Щетин 'іна.

гp3iМ~B.

це

ра,дгоопу.

вщюБНИЧIjИUЯ

1J(}lfIДi­

Цього ~ воі внрощеНli ~!юю Te'JllllЦi спаров&ні j переведен:і ,в нетелі. ОДНУ ті.льну телнц,ю я одерж.а.,('

JOВi~elO-

соu;ізлістіІ1ЧНQIГO зоба·

Г.

даФ')lНОI\.

лялз ВЧ,ЗОlllі'й, <ГQДiВJri й НЗUlува,н­ НЮ . Все це окупилося C1'Qрицею, бо середІНbQДООовнй nрир;ст те­

Ч1!UЬ дося('

с.1авного

На, Зlна,к нашої lI!ружбll колfV{­ ТИІВУ бригщи Доя,jХЖ, якою !(;еРУЕ

50

В И'.'ІІЗ'

Н3

нз честь ціє·ї зна.~I-ен­ є змі,Ц'Нf'IІ!НЯ 3B"~KiJв З

КО.lеК'ТИIВО\1

Набра.ла · я то.рік TMltT Мо­ JЮЧНОГО В:>КУ. ДОМJЦ,ала іх як К()'ЖlНIfМ

до

ПIУ'Н'Кl1і;в

в ',яОО;}l,н Я ної дати

раАrос:пу

сВеЛИКОАимерс~киА~ Г. КОНДРАТЕН,КО)

за

"'рзщювз.лll

5О-рі'ччя ВЄЛИІКОГО ЖОВl1НЯ. Одни,м

працювати

. дітей,

необ­

ПО.l,'ети.ленової

'п л'а'нrr.аці,я х. Роб;l1НIИlКИ і llll!женерно-техн,~цitі ПР·ЗlЦіl!'Н'IІКИ ІПЩnРИЄJ~СТВЗ діlялыюю ГОТ:\lЮТЬСЯ

,\13.'ИХ

економИ

В і д:чуl'lЧУ допо\югу пода,~и на­ ші pooi-rНИ'I\Н 1\0лекти:в'У рад,гoon'у під час зБИlj}1:I!!І!Я врожаю юартопл.і і о.вочі,в. Разо~ з Т;>\д'іВНИlКНIIІ

Кожен може

К.

на

,плі,8<КJI.

СIІ.л.

виступу телятннцІ

юа<ркаси

теплlЩЬ. Т.3, віДIПУ­

12

l\іш.К'ї\сть

Р3JДjI'OOПУ

(3

25

j(<JIЛei{ТИВ ЗЗJ!()fДУ бере 81кrrи!&Ну УЧЛіСТЬ 'в ГjЮIМ а.ц,ськом,у ж итгі ,-.rіот.а, ~ Р,ЗlЙону. Партімна ОРГЗlНlі­ заці", -постійно ЮЗ<€ про шedirьку ,робо'l1у. І це п'ідJКJРUІll.rrlO€ТЬОЯ ,ці­

хідну

,Влі1Ж'У МИ С'У'МЛ}:іННО .'І.()ГJіядали площі . З'6ра.1И ВІр0 ж а',іі без

так

т­

'гр\)'д,'НIЯ.

,вИ,ГОТОВИ'В

колеКТlІlВУ .!ll;>и.своено

НОВИІХ

Ве­ і

жеll!€!",lю-техніllJllli I!liрацї.в-н,IІКИ 30БОВl'язалися ВlfрООни,чу ІТРограМіУ

6уД'і8ІНИ,ц'Гв.о

В

ЗВaam!Я i\ieНli ХУ З'ЇздV 'ВЛ,КСМ, ЦеНlЗ\дало

Робі:11Н~КИ

.д!YJВзти -КQ~о-заro'1'івелЬІН'И'Й цех, вi:zt,nустив 300 юуба~етр.ів бетону,

,гектарах. 'Густота, 'Il'зоа,д:жень--

84

Жовтня.

'R:I!lнішнього року ЗЗ'В€iРШИ'ТJ(- ДО

РЗ.JQУ­ 'вже

бити ~я B~ свого зобо- '~==::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::: ЛеlllіlllChlroГO

ликого

••

(3 виступу бригадира парниковоі бри,гади радгоспу сКрасилівськиіі- О. - М.

МОСКАЛЕНКО)

З того часу, ЯК У наШОМіУ гос- І Ве.lИ!IіІV до,помоrу в СПOl;J':tJ,женЛOlДa'j>C'11Bі ОДИН з відділків ні KalP'Kac 'B під ПJIIЇВ'КV ~1·а•.'lа.1И t-реті.Й спеці.а",іЗУБався ~Ia ВИ- !юм шефи 1\0.lектив завод\' РСlЩе~,ні ()І80Ч"В, МИ стали значнО порошоової \1Є'таЛlургії. За це Ї' \І бi.Jll>ше виробляти щюдукuії. .вели'ке спаСIІ'6і . Ва,;>т : стn ОД Н'с,гJ Вцьом,у пеl!'НIЗ заС.lуга і нашої куб і -Чі!ЮГО ~1·eTpa са"я 'чно,ї теПIЛ,,­ бри:~ад:и, яка в,и-рощує Ql80"lі У за- ці 3 ка 'f}бо. ваlНlt: 56 І\ОП':'ЙОК' ал.:' Ю!)IІ'ТОМу 'nР)1Нті . 'Плануg.а~и здати з.аТРЗПI за піRТ(),Р<1, рощ '!юве;:>­

р.8)Н,!і'ЬОЇ rСI')J'ДННh 46 ТО'ІІ'Н, факТИЧНО ж П н.ад'і Йш"о, в ~аГ·ЗЗІІ'НИ

таються. В lІ, а ,ступному

Цього рсmу ,КQЛ'ектlШl пт.аDюфа6· Кllє;ва 90 l'O"t1iН, .в TOI~'Y ЧИСЛ: .рИJ<И вже О.!lержа-в 21 .\1r,льйс'll ' о.ірків ї4 ТОІ!ІНИ. ВИ<:ОК,И'Х псж?,з144 ТІІІСЯЧ/;' Ш11УК яlЄitь при, Пl,.аlні f{·И'ю:]! доБИ~lИ'аяр9Бі'l1ll!tlЦі Г . Ла20 ~іj'lblЙОIlїВ 300 ТНОЯЧ. А тепер ..!WI'H та Г. Рс,гач. У lюж'н.і'Й з 700 зіб;>а.ll1' по 8 к:,,'O<rp,зм'.В ЗМ<1~.аIЄМОСЬ за те, щоб ДО кiнu:я ра'м

<:.l'авного

йонів Шllу.к . В НЗСl1У'ГlИОМУ ,році l!І!а честь сл,а!l!lНОГО юві.lею Ра\!нінсь­ кої деptжаВIf боропt"емось за 24 мі.lьііОНIІ шт,ук яєць .

то.вляою

г,РУ:.'l,,:,я маТІ! не менше 23 'M ,i~b­ or:'P!SiB. М. МіщеііlSО. М. і

Г.

Мен'же~і1

ІІа' тис,ячі

І,взшко

fКE,aд;paT-

І!ИІ!Х мет-:>'08 П";1 ПО.1іеТН.lt'1IЮВОЮ ,пл,і,в.КQЮ ;вИР<JСТИЛИ по 10 кіло'ГJl'З'~ів Ol'iPKiB.

ювілею

році

'наша

на. честь

бри~ада

зООов',я.залаоя ВfГРОСНТИ в з.ЗIКlРИ­

тому Г,РУІІті 113 ТОН'Н раіlllll,і,х 0180Q:B. Д,llЯ ЦbO~O збі.1ЬШУЄ~0 к:.1Ь­ К:СТЬ

соня'tfНИ,Х

теП.1Iі\ЦЬ,

пі.1ГО­

па' Р1~-И"'Ове .ГОСЛОlдарIСТВ') .

З,аіК.lа..t3€ \Ііцну СТ\',ПНИЙ врожай в'м:лка.

()С'І10ВУ піщ нз­ і весь lюлек.тив

I/~Jtil-~ Ilііі· . «чому УПАВ НАДІЯ. Секретар парторганізаЦії Богданlвсьної птахофабрики т . Нарпусь повідомив ре­ дакції,

що.

нореспон,ценція,

надрукована під таким заго­ ловком у «Новому житті»

26

листопада,

рена

данні

на

була

06гово­

поширеному

партбюро,

засі­

в яному

взяв участь головний зоо­ технік Ниївськоro птахо­

тресту т. БІлоус. Партбюро, суворо. попередивши відпові­ дальних праЦівникІв за до­ пущені недоліки, намітило ряд заходів по швидкому їх

усуненню, зокрема:

зо.бо.в' я-

зало керуючого першим від­

ділном т. Цьомку створити біля ферми місячний запас

кормів, а головного зоотех­ ніка т. Шпета розробити новий раціон, що забезпе­ чить збільшення надою мо­ лока, 1 встановити суворим нонтроль за його виконан­ ням.

На феРМі

вже наведено

порядок. Норми . розподlляю­

ться згідно рацІону, продук­

Тивність худоби підвищи­ лась. Середньодобовий надІй. молока на

корову

по птахо­

фабрицІ становить 4,2 кІло­

грама.

НОВЕ

17

гр'У .1ня

~ИТТЯ :-І 1966

року .


.

f---~.,;o".-.,,,..;t',#-.;t'o~#,.,#,..;t'o~,.~#..:>",,.,##_-- ,,.-~-.,

,. ~

з

І,...,..,...,

життя

. . . ..; _____ ___

Вwавув8.ВВИ Каменяра

шкіл

...,......-."..".oti?~.,.,

... ". , . , , ..... ОС',#&

Цього

Юні в'єтнамцІ-наші гості ІПїанерсший акти'в ,Ї рада на­ ціон,аlJllmого клубу ,на:полеглmю ,ГОтylВа.лись до цієї зустрічі. Рап­

Одіsюг для можливо,

том:

юні

Ідуть, Ї.дJYТь! ABT()I~ З)'lшtн!ііюя біJIIЯ ШКOJIІІІ­

-

і'итеР'НJa'l1У -

це вГ<!Сті до і.ї ви­

хова'НЩіlВ /1Ірнб)"Ла IlpynіЗl ~'Є1'lНlЗlМ­ CIJКOЇ молощ, К()l1ра буде iIII8'В'WI­

тИіСЬ у lНашї!й ~Ї1нii. Вони ті\llЬ­ КІМЮ З В'Є11Н-8МУ, власними ОІЧИ­ ма ІЙ вуха·ми б!U'ЦfЛИ й чули ті

c:nра'хі1їЯ. що о:є американсыаa ВОЯ1Ч'ЧИ'на н·а, їхній землі. !l\QJIИ ми с!\д'іли в переповне­ ному 3а\ІІі .і сЛYlХ али т.р \fВOIЖI FY ~OBiдь Чан НroК Тана, 'не !хо­ т,і..лось Вlірити в те, що lJre воюди

лЮди Ж1llВуть ОПОl<!ійно і щах:.IИIІВО, pa.дdilbl'Ь ЯlO!flOму \11 ебу й 00ItЯJIIНI0му дJНЮ. д!мерик:аlНlCькі 11)р.аrrи, Р()З:ПOlВLда€ він, бомбзtJ)Д'УіЮ1'Ь ,\!ИlрНЇ сел31 й м'ЇСта, ГOJЮДСІМІ і на,паllj'М'ОМ

Пlj>аlГНУТЬ

СКо!рН'Т!И

во­

.~·елюбнИlЙ карод,пере11llOpИТИ, йо­ го в рабjв. І тілlJКИ че~ 're, що ЛJQДИ- хочуть бути' вілЬІННМИ,

ХО'ЧУТЬ бути

гооподаРЯl.I\ІИ

пісню

Після

~РОЧИІСТОЇ

вЮі·м

n.рооп,іаа..ли

!ІК

дївчи'ка

llD<OJIIН повели

дорогої

людству-люди·

Коли д':вчат,а почали 4ОПісню

зВ'€тна,м'у 'І)()З' п'ро тр И'ВОЖІІ>У

МiOIJIIo,дOCTЬ,. Мlутової,

,КQiМU103итора.

О.

Па,х­

пLдlxопилн

зеі

(lРИ­

її

починав

ВчитеJlі

лись,

що

у

дослідного

фондах

дY'JIIЗ'ПI

НO~ Жи~,

У яких

Л.

ЧВПІГА.

ватe.nька

старша

WКОJlИ;

СЕНКО. секретар ганізації. На фото: ),ІЧІН,ЯМ

8ИХО­

Д.

ли­

партор­

ГОСl1і-В'Е1ІІамці А.1ІОТЬ

гвтог.рафи.

інституту

цтвознавства,

етнографії гаються

чого

АН

УРСР

_теріаJlИ

та

збері­

краєзнав­

гуртка

1928-1932 тоді

мисте­

фОЛЬКJlОРУ

ім'я

нашої школи за роки. як'а НОСИJlа Івана Франка.

І

серед

НІ

Цікаві. ор игінаJlЬН і твори. Однl 3 них ці'НlНіщі з тема­ тичн()f'о й художнього боку. інші СJlабкіші. Проте вчи­

нам і рідні. Листає~о сторін­ ку за сторінкою. «пробігає­ записи.

пlcea.,

жичах. «РусаJlьні пісні,., запи­ сані з уст 90-річної бабусі у Броварах.

,в ,інституті нам показаJlИ сім папок учні,вських робіт за ті часи. Розкриваємо ці ар­ хівні документи БJlизькі

мо»

Д. ЧепурJIIIЙ народип

телі Jlітератури зможуть запо­

числен­

зичити

них MaTepiuiB З істерІї шка­ ли та сіл району. серед чис­ ленних Jlітературиих спроб раптом з'находи.мо роботи і

дещо

практи'lИО-Ї

з

щ.orо

учня «сьомої групи,. Дмитра Чепурного. - Та це ж нащ! - .виrУК-­

заохотити

Д.

літератури

й

Jlи

що

НУJlа Ніна Андріївна. Дійсно. наш поет. Гордість Броварщини! Ось переJlік

ДJlЯ

роботи.

Очевидно. ·виховаТeJlі

розпаJlИТИ

уміли

Чепурн()f'О

до

мистецтва, в

ньому

розгорівся

умі­

вогиик.

згодом

У

та-

Jlант.

ВЧИ1'ель.

НОВИН

ШКОАа

,Росте

Партія уряд придІл яють велину увагу розвитно-

вІ

авто.транспо.рту.

ня цього. Більшість

-

сіл

бусним спо.лученням. днІ вІднривається

СВlдчен-

маршрут Бровари -

наш район. Броварщини

директор

з'єднані з райцентром авто.-

ства.

Сьо.гоновий

Рожни.

С. ОРЕWИН. автопідпрИЕМ-

в

сїом'ї

Л}'К&шенкі'll

МIІІ!1ОІ1Іа. СеМИlQJNllCННК. А п.о­ Р. ,6 уже в BoC~Y бути (";"і C!ЦНs у чerвepТФtIY). Інші 1IJ.Ї'Ги,. перехQUIIИ _ иаC'I")UIКЙ ЮIJIК:, ~ь. ІВ МИКЮ.nа.... як ~, ЯІКі ІЮIВО.ll.ИТЬ себе сни 'У -UJКX)I-' лі, батько ЙОI'O .М8рко _о-

ровм l1Іе зкае. Н. 6aТl&~ абори flїКQ/J.И не x()JtIIТЬ. Не

д.н.тoн.iвlta!

ВМf 8IЦtIIkue-. чи!м з""'ься С8И. It. .-е 6)'8аете . . • той

Снн і ODpа&Д,і великий. Але. ІІК :говорить JIoII1XWIa ~p':CТь. вeлtIIOi діТ\ll-iВМИl<иА клооitг. Ні

один урок не

Пoj)Оходить

в

Ш'КQJIі,. щоб Миколз. не одr.р­ ж&в до деоя.т~· зауваж€IНIЬ! Зовсім не ДО'Г]>И'МУЄТЬІОЯ Лlра­ В<ил iдJIЯ уч,нів. ШапКlУ МИlкюла CKItД·a€ лише в К'.іlасі, та й то, ІКОЛИ заіЩе хтось з учите.l,ів,

або

IJ1IOЧWН.аєт1>СЯ

урок.

YlРОК8ІХРООМОВЛЯ€,

за1lo8lж.аЕ

леві.

товари,щalМ

ВіІн

леrnro

На

ЛЯІГ&€те ОІнгrи, нем,ш;: вдома?

коли

NI'J1IQY?

прltЙти.

Ш1ОО\ІІОЮ

ПOl1сува'll

раза\!, з

СИ'НО\ll н,а партійні зборНІ )lJPY' roro :ві.дJiлка р.8'д;госпу ..БОоб· ·РНЦЬКИlЙ·'" де .хотіли ;поговори1'И про .ВИХОВЗlНКЯ СИlна, Лyк.annеliКО не з'ЯВИВСtЯ. Га· ді8lдИ, за.Йде дО llIКO.1И. Не за-

на 1ВlllроБНІщтві люди-

на допускає БР8іК, з ,неї ви·

т ,.

10 !КЛасу Ва'ЛElріЯ Г~pltД'YHoBa. Композиція заооінЧj"€1'1>СЯ піс· НflЮ ЩJiO Верховин'У КО\llllОЗИ1'О­ ра СаБQдаша. HalдoВf.'O .в па­ '\I';JIrrї УЧI8'.сн.и~fв вечора за",и­

БИ­

oU.Iатьс,я П()ОJ1'yt~''.ЯНі Т1!ор.и поета,

його ревооюціІНі З!II<J!lfКИ. С. WМІЛОВtlЧ, старша піонервожата Бро­ варської середкьої ШКОJlИ .нt 1.

ВИІНИ дня:.. (М.). 15.50 для во.ї'ні,в . Ра~янськоі Армі, і Фло' І 'ГУ. (М.). 16.30 ...;.... «МОО!Ю&:IJКи:й СУБОТА, 17 ГРУДНЯ Кремль вчор,в, і. сьогод:ні:.. (М.). Перша П.рограма. ІН)() 17.00 _ Кубок Європи з ООКіОу: .,Не3IЩЧ8lЙНИ~Й клас,.. ~~Й. че- СРСР По.льщ.з,. (Переді8lЧа 3 хосл?ваuы'ІІІии ХУД:ОЖІНІІИ фІЛЬМ. РИ!Ги). 19.30 сКіноп.анОР8ім,а,,,, 16.2;:> Наша афІша. 16.30 (М.). 20.40 ТелевізіЙні нови. «tiарощн'і музичні ЇlНСllРУМflН'Ш", ни. (М.). 21.00 ---, cC'IIiTJlO і ті. (Передача з Львова,) .. 17.00 ні:.. (М.). 21.30 «'мУЗИІЧ'Н~ за-.

«3наНUiЯ:'.

(М.) .

С1>КlНlИ щоден:нИlК». '8a€ за.с",vжен:и,Й

Пlрома'хи К}1ДИ більш небemtеч·

17.30 -

'

с.Хо-

кра:ВЧIIQ{". Мульт!tП\llllКlафk1ЬіМ. 18.00 ТелеIJі·

з:'й'ні. ВІ:сті. 18.20 .<\;н'.:tріЙ

Наупюво,пlВН'а'В8JlЬІНа

,f:/;юг~м,а.

бра~ іНа ВИРООНИlЦтві.. Але у ВИіХ'Ова'нні 'СИ'на вони ·роб.1<ЯТЬ

Нmlає

11': С'Н Я буд'увarrн і ЖИ'ГИ ДООQlма-

f,'=f.li:

К1І1КОТЬ:

ХАНОй.

. Уряд

у ніверситет ку allЬТУРИ

ДРВ

Нлуб працівнинів мнстецтва з Києва розпочав у Семиполиах роботу унІвер-

зробив заяву, в якій го­ ВОРИТl>СЯ. ЩО 13 і 14 ('РУДНЯ американські Лtіrrа­ ки

вчинили

масовані

ситету

дання

ва.

еокалаЦl1

наlД3ВИ­ ступінь

американсI:JКИХ

імперіалІстів

по

ШЛЯХУ

інтенсифікаlЦії і рооши­ рення агресивної вій·ни.

Уряд ДРВ, підюрослює­ ться в заяві. СУіВОро за­ су джує 3JlОЧllнні ін~есивні дії американськоro УР'ЯдJY. Вilн п()переджає, що уряд США нести.ме П()іВ!НУ відповідалЬtНість за всі наслідки бомбарду"

вань Ханоя:

(ТАРС).

виступив

у

член

«3нання~ Бова.

ди і ОКОЛІЩі Ханоя. новий. серйозний

літератури

культури

солЬсllВ. а таlКОЖ приroро­

-

третього.

рону навчання. 3 ленцією «ХХІІІ з'їзд НПРС про зав­

на­

льоти на с'ГОлицю ДРВ, піддавши бом барду.ваlН­ ню та обс11рілові ж,итлові к;вар,Тали міста. .Б ТОМУ числі район іноземних по­

Це чайН'О

культури

і

мистецт-

Будинку товариства

Василь

Іванович

А. Н. Рудеино., Н. Я. Філі-

по.вич, артист о.ригінального.

жанру Юрій Нравченно, майстер ХУДо.жньо.го слова Єв-

ген Нравченно. Артисти Андрижун І _Нрасильиинов по.казали сцену з оперети «Со.рочинський ярмарон..

Люблять нашІ люди мистецтво.. На вечір прибуло. ..

243 чо.ло.вІна. Тут нерівний

22.10 _

ф!,~ьм. Друга

програма.

с:П8tpиж,

Па-

до'ку1!d'eнталыJil!'йй

17.00 _ «)Т-

18.50 артист

19.30 -

СП1-38tБОJX>нено». Художній фільм. у,рс,р 18.15 ~Б)'ІВаliтездорові». Цко'

~Ha

Друга Естр.щ!І.Юіій

кова 'пporp08!'d!l.

ПОНЕДІЛОК. 19 ГРУДНЯ Перша nporpaмa. 11.00 «.Со. вість». Нови'й .Х!У.дожні·Й фільм.

програма. 17.45 16.25 Наша афЬша. 16.30КОlнщер,т. (Передача для ШКОЛЯІрІІВ. «іКлуб червон'Их з МіНСІ>І·"а,). 18.30 - «Клуб кіlНО- слідопWl1Ї'В:'. (:Пеp€\да.ча з Ка,заМ'ZIН!lI:рівнИИ<і.в"'. (М.). Ін'і). 17.00 Для. дітей. «Веселі НЕДІЛЯ. 18 ГРУДНЯ > Ma.H.IIIp)дК'i!lJt. (Передача з ДніпроПерша програма. 10.00 _ Д_1'Я ,пе11ро1lCЬКl8). 18.10 сПод,в1llГ».

ШКО:Dя'рів. «Буди.1ЬНWК:О. 10.30 для шко.1ярі·В<.

Те.іJeВ:iЗlіЙtll'lllЙ альма,на:х. (,м.). 19.00 «ETaJJ(H~. (Перед!ач.а з юн-:сть!:,. (Передач,а 3 ХаркС\Ва). Оде::и). 19.30 cJlїсооий ДОЩ». 11.30 «Ма~юнок ·м:ста». (tПе- ТeJJеві8ійиин фільм. 20.15 -ІКУредач.а з ЛetilіllГoра.ztа,). 12.00 бак 6вропи з б(жСІУ: польща Д.1·Я ШКО.'fЯ'j)і·в. «ПРИlВіти fl,а,ши.'( СЮР. (lІ1Е;ptЩ.ана 3 РИlГИі). 21.30

ді;JIJ"З~В».

(Передача

3

(М.). «Тоб:,

УгоріЩИ-

~~р'іч

зкОІ.\!'ПОІ3иrrорOt.\!~.

Лекція прочитана кваЛіфі­ но.вано., дохlдJIиво, Ілюстру-

снлад птахофабрини та села,

НК). 12.40 _ «3доро'в·я». На\)'ІКЮ·-. (ІВ. КиреЙкіО'). 212.15 - «СОІВіС'Гь». bo-пО,пу.1Яlрна ПрО!1ра,\!.а. (М.). Новнй Х)ІЩОЖНЇ'Й фільм.

валась численними принладами з мистецького життя республіни. По.тім артисти НиJвсько.ї філаРМОНі'(· дали

До.ярни, учителі, медини, зв'язнівці, рооно.опівці, моло.дь. В. МАЛІН.

Лада _ «Зj1божіле КОРОJlScтво,.. Прем'єра телев,ilзі,йного ОПеІОТ8ІКЛІЮ. (Перед,ач,в 3 ЛеніIlГРадз.). 14.30 - «МУЗИ,IJIНИЙ к'іасю>. (М.).

IдОШКЇЛЬНlІІК'tв і МQJIОДШИХ школя, р·і,в. «I(jT-ІКнигонаша:о. (М.). 17.30 Дл!я ШIl1OJJIЯорі.в. «Онуки його ВeJltИ!ЧНocrі,.. (Передача 3 Ри'ги).

слухачам концерт. В конголова робітко.\lУ птахо15.00 Всесоюзний фесТИllаль церті брали участь солісти фабрики. самоді'Я,1Ь!Ю~О ~lИсте1J.llва. «Нам ••••••••• ' ••••• ІІІ ••••• ".І •• 'І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,~" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..."

18,00 п,рог,р.а'мЗІ Н<8l8чального телебаче1ll!llЯ. Для студеН1>і'В перШОГО ку,рау. Х.jмїlЯ. «РазчИ'Нн». Вища MaтeMarrlllKa. СПі)я,м.а, Л':lн'ія

пташниці,

НАША АДРЕСА: вул. Київська,

механізатори,

13.10 -

для

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» оргЗtR І>роварсх(}го КОМ,IУета КП УкраинЬІ 11 opaI.UlКНOГO Совета ТlPудящихся Киевской ООлас,:,и.

М. БРОВАРИ,

'

Дlt;

га~Иt:..

,РНЖ». . НО&ІІІЙ

~КомсоМ'(}л~- К,ЗlВО ПРОСIf\!О, а;60 сто!рс'н'~і,М"'ЛIД

(М.). 20.45 Телеві· ============================================І.вОГНI!'К»' 31111НІ нови'ни. (М.). - 21.1'.') «НфВ1І1ча,йни,й клас». Но,ви'й че· • ХОСJюваЦ1>К!ИЙ ,ХУДОЖІнііі фільм.

Заява уряду ДРВ

з уст

il~. ~B' н.юоа). гає». КОІІЦерт. (П~редача з ~i\llbI-l.i--~~~-II'.•~-Itt-=C=~=~~: 15.40 - КІНОЖytРtНМ ~Ho·

рOl6РИill ціЙ,ни.Й

КатерІШИ Лн'ТOIIfСВlН,И

Добре

1iJ':,хазер'ня!» у ВИ-І,:он,аНlн,і jчня

Бобр·иl(,

IрахоіВ'УЮТЬ за, зі'ПСQiВ8\ІІ; .мате· ріаЛІІІ. У Марка Фед,'О'ров,иltlа

і

ВИКОНlУє

К<JIЇ'ГЗt пk'll'Я НЗІ С.І10ва поета­ юві."я,рз «Ой ти, ді.ВЧII:JlO, в ,ГО·

учитеJlЬ.

С.

ги ".аш,..

гptупа

І РИІНИІ Зtубачооої. МИКО\ЛН' Ка· жух.іас~oro, Te'l'!IН1I _I'Вk1IHiНlЦb-

tїIК'OJI'lLPа

за

lКORa~i·»,

,РУ:ШаЙ'Те»,

по~віМ!ІЦі тапісн,і.

8С11ііА'но

ввя,ти()я

~Ми

'ногу

ООма.-

МlІІКОл,а вчителя\! і O.д'HOК\ll.ac'HlIIКa.;\t! З8іrlрошували' Маlрюа

Федорович,а

з

в

пр.оовучa.nи декл,амаціі

ХОВ8Н1Н'Я Мwколи, ще 'не піtЗНlO зробити його віДІВертИІМ, чес· НН'М і п.ра'ВДИІВ1І1М. В. МЕМРУК.

IН)"fИ товариша. вчителя. Вже

ой GNiлЬІКИ .цигарки П-8ЛI+ТЬ. нервів

_

на­

Ф,ра,н:ко».

вїд оо·. КOJIOМИЙКИ, уJlllOблені

На'!1а!дуемо: ще не пїl3ко :ра" зом

вчите­

може

н..е

«Іван

т.аlнцlQlllалыul

~ься _1& ци­

11.

,крутl\ІТ~Я,

і

JIOIIJi

12·...-

з'н,аlЧ'КИI

«~.ю, cвГnкy

'Іас, JLwIИ. •і ~, до

ПOlU ~.

,rpj1ДJH:i

волюu;іонерl3

"Н ~ що МикOJW по8181На 1tIIX000000ати лнше' ШКlO­ Jl6;ТO . . ~ IІОІІ88JIЯЕ'

- Чoro мені .-о IIIIЮ,JIИ хо­ ДІИТІІІ? СИН ужевe.lнквА! говорить байд:уж!ІА Т/Я'~Ь.

вручаються

«См-мо.

Яв<що

тесь. ~y ч8tCТI8IIf часу .м.ом .npoeoдить ,-ма, і

В~ЧОіра

лwн'И ЛеонТИВ\!ІІИ С'У'ба,ч зву­ ча1'Ь улюблені пісwі поета-,ре­

Слу.xal1'е. Марко ФедіОРОВНІЧ 1(а1ер",

Уч,аlС­

НИlКам

тають віlPlШі Фра'lк,а, Зlн.а,йом­ лять Щ)IИlс~ні·х 3 ЙОГО ЖИ,ТТЄ­ ВИІМ ШJI\ЯіХОМ. Піщ кері,ВlН'И1U11ВОМ виклаДача' 1\!'j'ЗІІЧ'ноіі школи Га­

IJЮ. В......... брак можн·а Ї<НІ<оли ~o. ВІІП.JllllВИіТИ, а от 6at"-ЬІКніі' браК БУ'Ваи:: Ba~ ВllЩlаВIlТИ J фомащ· СЬІ!.ІОС]'і. і IlIКОJlі, і lМ·iJpitци, і cYJltOВi. . і

КоОІМІпозн'цію

революціO/lle;J».

Дat.rni У'lIfі з заосоплення\! чи­

СИН •••

ін­

alNllЄ IWllllCflorO кері8в_ і ших 8lUfТмiв.

Кол.и

МАРШРУТ

Росте в Лукашенків

Сім'"

йшов<.

ВІДКРИТО

«ВіЧН<І\ІЙ

- -________________________________ 0

~ИІН

І мп ер r3Л'IЗіМ.

-

школ"

ви,КIOh'l'flЮТЬ л і­

тераrryt)JНО"М\)'ІЗИl<JН'у

H,atp'9llJ.iIВ. у ЯlКИХ QIIIit&Merra: бу­

BQPOiГ

дtll!реІ<ТOtp

ПОО!IfЯЮ'ГЬ Y"IItї і

Не

14-річииА .МІТІІ у 1924-1825 POJ[.x . збирав по сеяа»: «PiA-. иа . РосІІІ.. «Ой. 1141)"11(0-1., «Tp.ueвe", cKOMCOMo.ncWte исІ....., «Про .. ит.....JO•• «ПІоня сеJllІнина,.. сЧумак та косар". сОй казаJlИ мені JlЮ­ ди,.. «ВеJlИКИЙ жаJlЬ". Тут «КОJlЯДКИ'" записані у Кня­

науково­

ВIliC11}'1ILИ.&

О •. Б. Леві:н,. ПO'l'і'!d CIlerнty за·

чеproea' офiцjAtна зytCтрі'Ч, а теп­ ла, щира, ЗУСТ,річ АЇтеА .6pInнix

кlJlЬКОХ

~p()llaPCbKOЇ міської

восьмиріЧНОІ школи 16 3 А. М. Скопіиа, Н. А. Петро­ В'а та автор цих рядків дізна­

Вечі,р lПї,дГОТУ'ВlаlВ л,і,тера,тур' нкіі Г}lР'ТЮlК 8-9 кл,ао:d'I під ке· ріВl!llllЦ1'ІЮМ ВИ'КJ!,адач а ~p,a'i Н­ ськоі ,MOrII% та, лі1'ер·атуриі ОЛIb­ rn ~ііВ'НJI Ки.РНlЧею<о. З до­ lЮВЇtдtдl10 ІІІ'РО омтОІве значення 1'В.Qрчос'Гі вмш<ого Камен;я'ра

і ,1І1J\013l')'ІЧаJl.а .вона як гiмIН молодості, €.:JJНаl!llliЯ і mілыиІхx уст.ре\!лі'НЬ.

ЗJWPO~ 'МО.ІІОІІІ.ІІМ' сміхом.

yкtpa'Ї'H'

'РеВО~і'I'ЮіЦі­

шко,,1і.

C'yrHi,

Надовго за.Пilllм·,ятається цей вечьр, ба'гатий ,п~сня'ми, 'І1а'liц,я.мн,

на­

онер.8: Дml()l.К\Р-8Т а І. Я. ф,р·а'НJК,а. Знаl\letlfн·і,Й даті присвячено ве­ чір, Я'КИЙ В>ідбувся у ,н.аІШі;1

Іни.

о

Так

cwкoro писыeRlllиlка"

гос·

всЬ<».гу

радЯlн~й

'lfl8р<щЖеll\l-l'Я 1В·И!дta1"ll·а;-о

І'О'ГУЄ

в ЧНlCJ)lі яких, коха'ниЙ. Далі

тей у .~'lзей-кі.t.IIII8rry В. І. Лені'н,а і 'навперебlЙРООПOllідали Ім про жиТ11Я і pe80JIюційny д1'Я\llьність

ЗУС11річї

дівча"

те,

.вОЇНі'в, є і П

гооподарі

долі.

в 'є1ша,місыкх

ЛІро

Р<Ж'У

род і все Щ)оI1)J'etl:Itзне ЛЮДС'ГВО c.вiry 'І!оLдз'начає II().-річчя 3 дня

158.

ШlЮЛ'ярів.

РІооеф

районного депутаrrов

ТЕЛЕФОНИ: реJl.актора 3-82. віміJlів парriйного ЖИТТJI. MaCOilOЇ роботи. сіль­ СLКorосподарсЬJ(О~. промислового та аіJl.повіJl.ального с:еаретаря 4-67.

IHJl.EKC 81964.

Газ~та виходить у віаторок. четвер та суботу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ",. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I ••••••••• I . . . . . . . . . . . . . . . ."'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Броварська

друкарня.

l:иїI'I'J..\<оі

області, вул.

Кнївська,

158. Телефон-4-57.

З,а'м. 5429-5205.

Друга пporpама. 17.00 -

Для

на ПЛО1Цнні:.. (2 ле!щі,ї). 19.40 «КЛ,IІ>С-ІКОНЦfoP'J'>.

Редактор Загублений

€.

ФЕДЯЯ.

КУ!ОВlИЙ

в,ptOIВa,pcblКOЇ ,раионної дасТ «КОЛГОСIl'НИ'К» недіЙсиим.

штамп р.ади

вважат"

150 номер 1966 рік  
150 номер 1966 рік  

150 номер 1966 рік

Advertisement