Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. ЄДНАЯТЕСНl

Рік видання ХУuI

СТЯХА НО 8Еиь Opr_aH Броварськоrо

18 1955 ЦІна

15

цього в багатьох колгоспах орга-

ків, що не всюди ще розгорнута

нізовано розпоча'га зимівля худо-

боротьба за подолання відставан­

би, зростає її ПРОД)'ltтивність. Це особливо переконливо ви,!;но на ПРИRJIаді колгоспів імені

ня У підвищенні врожайності, у піднесенні продуктивності громад­ ського тваринництва.

CT3JliHa, с. Русатв, ім. Калініна,

с.

Літки,

«Червона

Аналіз господарської діяльнос­ Україна», ті таких, наприклад, колгоспів,

с. Гоголів, ім. Кірова, с. В.-Ди- як ім. Кірова, с. За.воричі, ім. Кі­

мерка, і ряду інших. Надої мо- рова, с. Погреби, показує, що тут лок& за жовтень, листопад і пер- певна Itільк.ість членів і &аНДИ­ шу декаду грудня зросли тут, у

датів

партії

не

посідають

аван­

порівнянні з тим же періодом .ми-І гардної po.'li на. виробництві, а

ну.'Іого року, на

185-224 ЛІТРИ деяItі втратили будь-яItий зв'язок

молока на корову.

з широкими масами колгоспників.

У досягненні цих УСПlXlВ ви-

Такий

наприклад, член

партії,

рішальну роль відіграла органі- як т. 'Улещенко м. з колгосщ'

заторська і масово-політична ро- ім. Кірова, с. Погреби, вже три­ бота, що її ПРОВОАЯТЬ серед пра- валий час непристойно себе по­

цівників ферм Itомуністи.

Во~и водить, ЩО вкрай погано відби­

виступають заспівувачами СОЦlа.- вається на трудовій дисципліні лістичного змагання, організато- серед членів артілі, а. парторга­ рами пропаганди і запровадження нізація не вживає заходів, щоG досвіду передовик,ів. Такою ра- пресікти так.і явища.

йон, .~априклад, з.нає кандидата

яка понад РІК утрим~є пеРШІСТЬ тійно-організаційної і партійно­

серед доярок КОЛГОСПlв ЗОl1 Бро- політичної роботи наск.ілыtи во­ варської і Бобрицької МТС і за- на зв'язана з госп~дарськими за,в­

p~ вийшла на одно _з перших даннями. А між тим ще і зараз,

МІСЦЬ c~peд доярок КИlвщини. ПрацІВ~КИ свиноферм ItOл~ОСП1В . «.БІЛьшов~lt», . С. Ро~ни, ІМ. КалІНІН.а, с. ~ІТR,И, 1М. СтаЛІНа" с. РусаНІВ, ІМ. ,Ворошило~а,

після зві'rно-виборних партзборів, за таку корінну перебудову пар­ тійно-політичної роботи ще не взялися в ряді партійних органі­ зацій. Про це дуже багато ГОБО­

ГOДYBaT~ у новому госп?яарськ.о-

щодавно викрито у калитянсыto­

с. Троєщина, зобов язалися ВІД- ри'ТЬ і так.иЙ факт, що його не­

му РОЦІ. в тва,ринництв~ п~ 45 му колгоспі ім. Сталіна, де пар­ чеНТН~РІБ св~нини .н.а кожНІ 100 тійна організація зовсім випус­

вимог

р.

внутріпартійній

ИOn.

них партійних організацій.

роботі первин­

Перебування М. о. Булганіна

.

М. с. Хрущова в Кабулі

Після одн()деННtlго переuування в столиці Таджикистану--Сталінабці, ,l e аітакові доврло-

ха-бап.ка нинішнього БОР().'!Н Афганістану, вбитого в 1933 році. Надір-шах у 1929 році,

ея зробити посадку в ::в'Я:J1\~' :J скдаднюш ~{eTe()-

І,ОДИ в Афганістані поqалося реакційне пов стан-

ро.10гічнюш РІОВЮШ в районі Кабула, 15 грудня І'одова Ради Міністрів СРСР М . О. Булганін, Чден Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов і особи, які їх с}'проводять, вюreтіли в Афганістан. В той Л\.С день вони приб~ди в столицю держави Кабу.'І.

ня Баче-Сакао, оqо.'lИВ південні афганські пдемена, розгромив Баче-Сакао і зайняв Кабу,1. На СIi.JIиканїЙ ним Великій Джірзі (збо,ри вождів пдемен і старійшин) він за заС,1УГИ перед Батьківщиною був прого,~ошений кородем АФганістану.

На Кабрьському аеродромі ііІ. О. Булганін і М. С . Хрущов буди зустрінуті ПреМ'єр-МініСТРml Афганістану Мухаммедом ДaYДO~I, який супрово­ див Їх при обході фронту по'rесної варти. Вій-

***

15

гру,'~ня ~I. О . Бу.панін і ~I. С. Хрущов від-

ві,lади ПреМ'єр-Міністра АФгапістану Мухаммед

ськовиИ: ОРl\естр виконав державні гі~!Ни СРСР

Даудп і ~Іа:ш з НЮІ роз)!ову.

і Афганістану.

Потім радянс.ы\i гості

М. О. Будганіну і М. G. Хрущову були піднесені l\віти афганс ькюш дітьми. а також від i~ICHi радянської кодонії-радянськими дітьми.

буда

прийняті ііого

Ве.'Іичністю Kopo.тreM Афганістану MyxaMMe~ Заxip-шаХО~I. Шд qac роз)!ови 3 &ородем 1\1. О. Будганін ВРУЧИВ иому посланнн від І'олови Пре-

На аеродромі М . О . Булганін вист)'Пив перед

зидії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилова.

мікрофОНОМ із заявою.

Увечері Кородь Афганістану Мухаммед Захір-

В той і:е день М. О. Булганін і М. С. Хрущов

шах

покла.'ІИ вінок на гр обницю Мухаммед Надір-ша-

у

своєму

падаці

в:rаштував

прийом на

честь' М. О. Бy;tганіпа і М. С. Хр}'щова.

- - - - - - - - - ~ ...1 - - - - - - - - -

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

Відомо, що ріст активності КО­

паРТll ДOMH~ МИНІвну Юрче~к.о, муністів залежить від рівня пар.

дотримання

Статуту КПРС-основне в усій

гру~ня

ВИЩЕ АКТИВНІСТЬ КОМУНІСТІВ У КОЛГОСПНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Шириться соціалістичне ~Ma- рювання за рік, хід підготовки ДО га.ння на честь ХХ з"їзду КПРС і весняної сівби, стан аимівлі ху­ ХІХ з'їзду КП України серед тва- доби по окремих колгоспах пока­ ринни&ів району. В результаті зують, що }' нас ще багато недолі­

неухильного

НЕДІЛЯ

районноrо комітету Комуністнчноl

партіl Украlнн та районноl Радн депутатів трудящих Киlвсько' оБJl8сті

Виховувати комуністів у дусі

150 (1288)

**

*

Декада nатиського мистецтва і пітератури в Москві 14

грудня в

відкрилася

Міст через rирло Дністровськоrо

Москві урочисто житті респ),бді&и за цей історич-

декада

.. нм ану

латисыtoоo но короткий, але багатий подіями

мистецтва і іІітератури.

В цьому році минуло

15

років

з того час}', як Радянська Латвія ввійшла в ДР}'ЖНУ сім'ю братніх на.родів СРСР. Декада буде ОГ.IІЯдом досягнень в КУДЬТУРНОМУ

період.

MOPChItOfO

15

грУдНЯ,

на півмісяця раніше строку, зда­

За перші два дні декади в те­ атрах, Іtонсерваторії та Б Кодон­ НОМУ заді Будинку Спідок побу-

вади тисячі москвичів.

но

в

експлуата.цію

міст через ГИР,10

металевий

Дністровського

лиману. довжина його--500 мет­

рів.

Він призначений ддя заліз­

ничного і автогужового транспор­

ту. Міст, що замінив Hapo~IНY пе­ реправу, з'єднав південну части­

сЛ е н а) в и й ш л а в Д н та Р кти к У з калінінгр.щсыtoоo

З Одеси пере,':\ають:

учасників ек.спедиціі прийшли ро­

ну Придністров'я

3

північними

reItTa~IB ОРНОІ ::еМЛІ І Зa.Rлнкаю:ь тил а з поля зору к.оМСОМОЛЬСЬКО­ торговедьного порту відправилось бітниК'и, службовці, студенти, уч­ района~ш України. По новому мосту почав l\УРСУ­ унаСЛlдувати . ІХ приклад УСІХ молодіжну ланку (ланItова В. Зуб­ до берегів Антарктиди друге суд­ ні , прсдста.вники грома,дських ор­

вати поїзд Одеса-Ізмаїл. CB~~apOK, заВІДУЮЧИХ СВИНОферм. ченко), яка виростюrа високий но радянс ької комплексної Ант­ ганіЗl1ЦШ міста . ІНІЦІ~торами цього преrtрасного урожай к.укурудзи. арктичної експедиції дизель­ Перед відплиттям корабля від­

П~ТРlOТИЧНОГО по'rина~няй є rroММУеНlС'rи голови цих а,рпле

тт.

-

Велиqезні і відповідальні зав-

хеl( В., МузиченItO Ф., Хазан М.,

дання стоять перед к.ожною ко.1-

Ковбасинський І., які у СВОЇЙ ро-

госпною партійною організацією.

боті

Вони покликані залучити

по

керівництву

господар-

до со­

ством спираються на партіlні ор- ціалістичного змагання всіх кол­

ганізації.

Завдяки активізації

комуніс-

тів пішли вгору справи на фер-

госпників і l\ОЛГОСПНИЦЬ за до-

строкове

виконання

завдань,

мах, в рільничих і городніх' поставлених січневим Пленумом бригадах колгоспів ім. Хрущова, ЦК КПРС. Запоруrroю }'спішного с. Требухів, ім. Леніна, с. Плоске,

виконання цього завдання є акти­

ім. Маленкова" с. Світильне, і візація всіх комуністів у колгосп­ ряду іншнх. Але підсумItи господа- ному виробництві.

с.1ектрохід «Лена».

На

проводи

НайБІльша свеРДJlовина '8 Європі

бувся ~Іітинг.

ГенІчеський район виконав оnан здачі бавовни-сирцю державІ Кодгоспники і механізатори Ге:­ нічеського району, змагаючись за гідну зустріч ХХ з'їзду

КПРС і

ХІХ з' їзд)" КП України, першими в Херсонській області

виконали

державний план :Jдачі

бавовни­

сирцю.

~'спішно}!у

збиранню

врожаю

сприяла широка механізація. В середньому по району зібрано по 7,5 центнера бавовни з гектара.

На Апшеронськощ'

(Азербаіі.1жан)

дала.

нівоетрові

Н(Jомиедову

на.фту свердловина М 7. Це найглибша опова в Європі. Рідке паливо видобувають тут з глиби­ ни в

4812 }[С'Грів. (За повідомленнями ТАРС і РАТАУ).

*==================. На найкрупнішій будові нашої краІНИ

~=================*

*

-----

ТОВАРИШ К. Є. ВОРОШИЛОВ - У ЛЕНІНГРАДІ 16

грудня в Ленінград прибув Голова Президії Верховної Ради

СРСР К. Є. Ворошилов.

У першій половині дия К Є. Ворошилов зробив поїздку по всій трасІ Ленінградського метрополітену імені

В. І. Леніна.

Пізні ше К Є.Ворошнлов поїхав на Кіровський завод, колектив

якого внсував його кандидатуру в р,епутати Верховної Ради СРСР. На заводі К Є. Ворошилов побував у цехах і розмовляв з робітни­

ками, зокрема з новаторами виробництва тт. Карасьовим іСавичем.

Київська обласна партійна конференція 16 ГРУАИЯ в Києві відкрилася ХІІ Київська обласна партІйна коиференцlя.

3 величезним піднесенням до почесної президії конференції оби­ рається Презир,ія ЦК КПРС.

Піс.. я затвердження порядку р,енноro із звітною доповіддю про роботу Київського обкому КП Українн виступив

перший секретар

М. В. Подrорний, В. І. Чуйко.. М. д. БуБНОlІСькнА.

1

шлюзах Куибишевського Гідровузла. Пов'

ним ходом провадиться спорудження будинку майбутньої ГЕС . Н а з нім ,к а х: І. Спорудження будинку ГЕС . 2. Пасажирський пароплав «Феликс Дзержинский:, виходить з нижнього судноплавного шлюзу.

оБКОМУ партії то.. Г. є. Гришко.

В роботІ конференції беруть участь товариші

Куйбишевська ГЕС. У ЗВ'язку з перекриттям В~лги пароплав:тво на ріці пр~пинилося . 3ол­ зькі судна проходять тепер по судноплавних каналах

М.

С. Гречуха,

(Прескліше РАТАУ).

Фото А. Батанова . ==s=--


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Недіnя,

18

ГРУАНЯ

1955

року

На Броварському молокозаводі

до п'ятдесятиріччя першої pociйcьuoї революції

ПАМ'ЯТКА БІЛЬШОВИЦЬКОГО ПІДПІЛЛЯ В Москві, на Лісній вулиці, на БУдИНКУ М

55

ще й зараз можна

побачити незвичайну д.1я нашого часу вивіску: «Оптовая торговля каВІ,азскими фруктами Каландад­

ЗВ». Саме під цією вивіскою була замаск.ована підпільна друкарня ЦК РСДРП, яка з червня 1905 року по липень 1906 року діяла

возидась

на

ломовиках

за

при­

В

центрі

Дуже цікаво,

як підпі.'lЬНИ&И

Рfалізували свою друковану про­

значеlІНЮІ.

uіДВaJIУ-IW.1[ОДЯЗЬ.

Ного г.'lИUина понад

два

метри.

Такі І:ододязі нерідко викопува­ :!Ись у торговельних підвальних приміщеннях для стоку

підгрун­

дукцію. Вся не.lегальна літерату­

ра упаковувалась

в ящики,

які

засипалися зверху сухими фрук­

тами, навантажувались на під­ вr.ди і відвозились на СКДа;(, най­

в пі~валі ць()го будинку. Тепер тут знаходиться філіал Музею

ТОВІІХ вод. Цим колодязем і ско­ рпстались організатори підпіщ.ної дру"арні. По драбині можна спу­ ститися вниз. ~[айже біля самого

Революції СГСР.

дна

... Одного червневого ранку 1905 р. з Кавказу до Москви при­

півтора метра, висотою півметра.

лась буквально у

Він і веде в підпільну друкарню.

був торговець. У нього в кишені знаходився патент, виданий на і~І'я Маріана Івановича Каландад­ ЗС, щО свідчив про його благона­ дійність. Шс.'lя довгих розшук,ів По Москві Ка.1андадзе ОРfшдував

Тепер Цf'Й лаз трохи розширений і І!ОКРИТИЙ килимк<щ але проліз­

ченні. На початку Лісної вулиці, через кілька будинків від дру­ карні, містився політичний цент­

ТІ(

рал-Б}'Тирська

приміщення для оптового магази­

як будо 50 років тому. Праворуч від входу стоїть ножна друкар­

на в БУДИRКУ на затишній Лісній вулиці.

Для більшої солідності Калан­ дадзе повернувся на КавrtaЗ, а на Jlіснііі вулиці поселився його «компаньон» С. Кобідзо з дР}'­ жиною, маленькою дочкою, пле­ мінником-студептом,

СДУЖJlиця­

ми і робітником-ва.нтажником. В ролі «служниць» висТ)'Пали дві іванововознесенські ткалі М. Ф.

Ікряністова

і

е.

С.

Денисова.

{(Студентом - племінником» був складач Георгій Стуруа, вайтаж­

ником-друкар Короман Джаші. Інші підпільники жили на різ­ них квартирах і приходили сюди

під ВИГЛЯ)l;О~[ покупців. Заглянемо всередину магазина, подивимось,

чим

там

торгували.

Перед нами невелик.е приміщення, перегороджене

прилавком

з

кон­

торкою посередині. До прилавка ЩjИМИк.ає сім ларів, заповнених різними сортами горіхів, сушених фруктів,

&урагою,

чорносливом.

На стмі висить гасова лампа. Все тут точно відтворює

обстановку

того часу, коли працювала під­ пільна друкарня. Що ж являла собою друкарня? За прилав&ом магазина є люк, який відкривае хід до підваль­ ного приміщення. В підвалі те­ пер пусто, а в той час, коли пра­ цювала друкарня, тут були на­ валені ящики з-під фруктів, сто­ яли боч&и. Ця «тара» заповню­ ВііЛась продукцією друк.арні і ви-

знаходиться

чере,з

нього

лаз

і

П.'lоща підземного др),к.арні--близыw

довжиною

зараз нелегко.

5

приміщення квадратних

метрів. Тут все розставлено так,

нятий нібито для зберігання то­ варів. Звідси листівки забира.'lИ агенти партії для розповсюджен­

ня їх серед робітників і солдатів. Підпію,на друкарня знаходи­ ворожому ото­

тюрма;

O)l;HO-

в

му З сусідніх будинків був роз­

квартирований

конвойний

------*

ба­

Майстер

'гальйон тюрми;

напроти, через дорогу, жив ПРИСТilВ. А в «опто­ вий магазин» часто заходив по­

*------штучного холоду

у напружений періо,Jt роботи з т.lштин Петрович Демиденко. JIю­

бов до техніки зародилася у ньо­ го ще у перед.воєнні роки, коп він шинами і підводами до 20-22 вчився у Гоголівській семирічніІі тів, в куп;у-Gочка а-пі}( дру­ спа,l;ало, що тут, у них під носом, тонн молок.а. Щоб зберегти його школі. Допитливість і наполегли­ RapcbKoї фарби. діє підпільна ,!J;ру&арня. від псування, потрібно стіль­ ве навчання на короткотерміно­ В друкарні могли знаходитися Шсля поразки грудневого ки ж тонн ш>оду, на заготівлю і вих к.урсах )l;ОПОМОГЛО йому шви,Jt­ тільки два чоловіки-ск.ладач і збройного повстання в Москві транспортувания якого щороку ко стати справжнім майстром сво­ друкар. Щоб заглушити шум ма­ йшли поголовні арешти. На Ліс­ витрачається близько ~BOXCOT ти­ єї справи. шини, лаз наглухо закривався ній, де відбувались гpY)I;НeBi бої, Невпинно зростае і зростаТИ1lе· сяч карбованців. спеціальною засувкою, що була жандармерія і поліція особливо Заготівля льоду для ТаІtих по­ поголів' я молочної худоби, його набита всередині землею. При­ Jiютувади, обшуки йшли в кож­ треб починає відходити у мину­ продуктивність. Все більше і біль­ плив повітря припинявся. Шщі.ль­ ному будинку. В цих умовах про­ ле. На допомогу молочно-м'ясним ше проходитиме через цехи заво-­ ники працювали при тьмяному довжувати роботу підпі.'lЬНОЇ дру­ підприємствам промисловість кра­ ду молока для ТРУДЯІЦИх столиці світлі свічки, бо гас.ова лампа від карні було дул;е небезпечно. їни випускає все більше спеціаль­ реепубліки. Зростає в зв'язку 3 нестачі кисню l'Іе горіла. Через Посилаючись на погану тор­ них машин, які виробляють цим і потреба в штучному холоді. кілька годин гасла і свічка. То­ гівлю, Rобідзе роорахувався з .'10штучний холод. Одна з та&ИХ Враховуючи це, Костянтин Пет­ ді приходила зміна. Шдземеия мовласнико}! і виїхав з Москви. машин аміачний компресор рович з виключною любов'ю го­ швидко uровітрювалось через Щоб приховати сліди друкарні, потужністю 20 тисяч калорій тує зараз для нових, ще більш колодязь, потім лаз знову зачиня­ колодязь засипали. І лише через потужних компресорів двох учнів. 17 років, у 1923 році, .J:рукарня холоду за годину встановлена на :ІИ, і робота ві)І;НОВЛЮВалась. - Шдготовка нових майстр$в нашому заводі в цьому році. Про­ Великий інтерес являв продук,­ була повністю відновлена. З 1924 холоду, говорить тягом кількох хвилин молоко з штучного ція, як,у випускала підпільна року ця істори&О-революційна температурою 80-90 грацсів т. ДемидеНКО,-мій подарунок. ХХ друкарня. Ось чотири номери га­ пам'ятка першої російської рево­ після пастеризаЦії знижується 1.0 з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП Укз(:ти «Рабочий», що виходила в люції стала музеєм. Екепооиція раїни. нуля. серпні, вересні і жовтні 1905 музею докладно розповідае про М. Струневич, Машина Cli..'IaiIHa, і тільки до­ року. Шд заголовком газети ве­ діЯJ[ьність )l;рукарні і героїчну керуючий конторою сРай­ свідчені руки можуть її примуликим шрИфтом надруковано: боротьбу більшовицького пі~іл­ молоко». Н а 3 нім к у: К. Демиденко «Видання Центрального Коliітету ля. В центрі експозиції-Порт­ сити працювати на повну потужність. Взявся за це один з під час роботи в компресорному російсыwї соціал - демократичної рет В. І. Леніна. наших кадрових робітників Кос- цеху. робітничої партії». Тепер, коли наша країна від­ ----4.~--«Стара Росія умирае, народ­ значає знаменну дату-п'ятдеся­ Виконали план здачі .м'яса державі Ж}'Є1)ЬСЯ нова Росія. Стара Рооія тиріччя першої російської рево­ -це темрява, це гніт, це тиш" люції, інтерес до музею ще більш Здійснюючи рішення січневого жаві на 100,4 процента. Артіль могили. Нова Росія-це СВІТЛО, зріс. Тисячі радянських людей Пленуму цк КПРС і готуючи гід- ім. Сталіна, с. Бобрик, план про­ свобода, переможна боротьба за знайомляться з еItCпонатами му­ ну зустріq ХХ з'їзду кпре та ХІХ дажу м'яса державі виконала на краще майбутнє народу», так зею, які ві)l;ТВОРЮЮТЬ O~HY із 263 проценти, ім. Димитров&, І10чинаеться стаття «Від редак.­ славних сторіно& революційного з'їзду КП України, &Олгоспи ра- с. В.-Димерка,-на 190, «Шлях йону достроково виконали річний Іиіча», с. 3азим'я,-на 162 про­ ції» в першому номері «Рабоче­ минулого нашої країни. П. Яківчук. го». План здачі і продажу м'яса дер- центи.

ська машина, прямо в ніші, Що вирита в сrіні,-К&СИ для шриф­

аа

U7LJ;:

грітися городовий. І всій цій по­ ліцеЙськ.іЙ зграї і ІІа Думку не

A~"'''''.nn

___

ко.тrгоспів і сіл району надходить щодня

-

n

на

завод цистернами,

ма­

-о-

ААn

безпечити чітку організацію пра­ колгоспу. Восени засипали люпи­ ці у овочевій бригаді, а вони ,/(0- ном Червоний к·уто& 3-0Ї бригади, пустили, що трудова дисципліна про це декілька раз говорили, серед овочеводів була під час по­ писали, але він і досі там ле­ Час, що минув після виборів ній сесії депутатів тру~ящих. льових робіт на низькому рівні. жить. Нема можливості доставля­ ~o місцевих Рад, відзначився у ДоповідаЧ-ГОJlова сільра)l;И тов. Неза::\овільно працював ВИIWН&ОМ, ти пересувну бібліотеку для 2-0Ї житті нашого села новими тру­ Шитий І. навів ряд цифр і фак­ голова сільради і ряд депутатів рільничої бригади, бо ніяк не ,/(0~овими }'епіхами колгоспни&ів в тів., які характеризують ріст доб­ над організацією заготівель про­ просишся, щоб голова колгоспу )оротьбі за дальше організаційно­ ·робуту і культури трудівнИJtів дуктів тваринництва сере,/( індиві­ т. ЛИСf}НКО С. заПРОПQllував ви­ господарсь~е зміцнення своєї ар­ села. е у нас зараз пона,/( 1ОО дуальних здавців. готовити хоч яку-небудь шафу тілі ім. В. І. Леніна. Зросла вро­ лампових радіоприЙма.чів, 5 теле­ для зберігання книг. Сільвик.онк.ом не ПРИЦЛЯВ ува­ ~айність окремих к.ультур, ви­ візорів, 207 велосипедів, 13 мо­ ги роботі з активом., постійним Депутати сільсь&ої Ради Bi,Jt~OHa.нo річний план розвитку всіх тоциклів; фонд бібліотек.и стано­ комісіям, як.і буп затвер~жені на значили, що сільвиконком, культ­ зидів худоби, з,/(ійснено намічене вить 3000 книr' пOJI.iтичної і ху­ першій сесії ,/(епутатів сільської освітня комісія самоусунулись дожньої літератури; на 1956 рік lа перспективним планом розвит· РаАИ. Лише ОЮІа з НИх-1llіна.н­ "у громадсыwоo госпо,/(арства виписано понад 200 ек.земплярів сова регулярно збиралася, прова­ від КОНТРО.'lЮ над тим, як вико­ lавдання по надоях молока. Зав­ газет і журналів. дила орга.ніза:rорську і роз'ясню­ нується закон про загальнообо­ {ЯКИ збільшенню площі пі,/( KYRYСільська РаАа в цілому, біль­ вальну роботу серед населення, в'язкове навчання. Коли розмова )удзу і піднесенню її ВРОЖ8Й­ шість її ,Jtепутатів брали і беруть чИJI активно СПРИJL1lа успішному заходить про це, вони заявляють, {ості· створена міцна ROpMoBa ба­ активну участь у виробничому вИ&ОН&НИю бюхжету. що це, мовляв, справа одних тіль­ lа ,JtJlЯ худоби. чого не було в нас Гострою була критика на ад­ ки учителів. житті колгоспу і грома,l;СЬ&о>-ПО­ r минулому році.

ПОСИЛИТИ ОРГАНІЗАТОРСЬКУ РОБОТУ

СІльськоl РАЛИ

Колгосп своєчасно розрахував­

літичному житті сма.. Але ще в

ресу сільвиконROМУ" ГOJIОВи сі.ІЬ-

Тривалий час в нашому

сіль-

ському магазині споживчої коо­

пе,рації не можна було дістати крейди для господарських потреб. А між тим на базі райспоживспіл­ ки її було скільки завгодно. З-за неп()воротк.ості деяких

працівни­

ків прилавку чаето бувають пе,. ребої і з доставкою інших товарів першої необхідності.

В зв'язку з цим трудівники се­ ла

часто

ставлять

питання

упорядкування завозу

про

товарів з

бази райспоживспілItИ безпосе­ pe)I;НЬO в коопера.тивні магазини на

селах. З преси відомо, що в де­ яких

районах

ItЇльцевий

завіз

товарів організ()вано, і це цілком себе виправдало.

Висувають

споживачі

також

~я з державою по поставках про­

в роботі сільськоі Ради

Т,ійної комісії (уктів сільсыwоo ГОСПО)l;арства і недоліків, у яких винен викон­ Адже тільки :начно пі)l;ВИЩИВ оплату праці. ком, голова сільради, деякі депу­

боті сільвиконкому, сесія на.мі- пропозицію про навчання кадРів т. Онопрієнка В. тила заходи до їх виконання. Во- працівник.ів прилавку. Аі(ЖС де­ безвідпові~альним ни будуть успішно здійснені, яIt- які з них і не оволоділи навіть

lа кожен вироблений

тати.

задоволення

трудодень

багато раАИ, ГOJIОВИ КУJlьтосвітньої П(JС-

Відзначивши ці недоліки в ро­

Пропозиції споживачів

lидано по 2 кілограми зернових, Урожаіі овочів у нашому KOJI~-Rартоплі, по 2 кілограми сіна госпі низький, говорили учасни­ соломи і пQ карбованцю грішми. ки сесії, і винні в цьому у вели­ Про все це було ска.зано у зві­ кій мірі Депутати тт. Тулупов Ф. 'Ї ВИКОНROму сільрми на остан- і Храновсь&ІІЙ М. їм ,40РУЧИЛИ за-

ставленням до

зростаючих ltультурних трудящих

можна

все-

потреб

пояснити

таке,

що муб до аими не вїдремонтnвn­

НИЙ, не завезено ПaJDIВО, хоч гри­ ші за Аоставку палива сплачені

що за це активно візьмуться всі

депутати сільської Ради на чолі з партійною організацією.

мінімумом знань, не знайомились ніIWЛИ з тим, як організована КУЛЬ'rурна торгівля в кращих 1ІІагазинах.

І. Швачко,

П. Рябов, голова сільради.

агітатор.

с. Жердова.

с. Плоске.


Неаіnя,

18

ГРУАНЯ

1955

року

СТАХАНО8ЕЦЬ

За

Сумська область. Колгосп імені Фрунзе, Сумського району, в минул()му господарському році вдвоє збільшнв продуктивність мо­ лочноі худоби, в чому немала заслуга ЗООТЕ'хніка сільгоспартілі

О. Ю. Цокоти. В колгоспі повністю ліквідовано широко застосовуються

індивідуальні

яловість

диференційовані

дівлі тварин. О. Ю. Цокота добре організувала

корів,

норми го­

зооветнавчання

доярок, ознайомила їх з досвідом передових тваринників. Н а з нім к у: зоотехнік колгоспу імені Фрунзе О . Ю. Цо­ кота проводить чергове заняття

з

доярками.

(Прескліше РАТАУ).

Фото М. Галушка.

-------------~

~-------------

ЗЕРНООЧИСНІ МАШИНИ - НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ (Огляд листІв сІлькорІв І читачІв газети) Колгоспи району план засипки

з

150 яєць

нурну-несучну

Понад 14 років я працюю на ше яєць за цей рік. Признаюсь, ратури 3-5 градусів тепла з на­ колгоспній птаХОфермі. Не любив що питання цілком доречне, і від­ CIl'а.нням морозів почали топити і не люблю робити так, щоб на повім на нього з усією щирістю. дві грубки. Сідала в пташник у мене паЛЬЦf.')f показували. У пер­ Иожна будо одержати більше обладнали так, що вдень птиця не ші післявоєнні роки, коли дове· яєць. Ми мало ще згодовували сідав на них, а весь час ру­ J!ОСЯ почипати все спочатку в дріжджованого корму, не проро­ хається. Сідала піднімаються до­ колгоспі, і ДУ.\lати не можна БУJIО щува.ли зерно, часто корми були гори і закріплюються защіпка.'dИ. про якісь високі показники. Але одноманітні, а в літні місяці і не­ Це збільшує IWрисну площу пташ­ мрія про виведепня птахівництва достатні перш за всв тому, ЩО нии, особливо зимою, і ш;лег­ в передову галузь господарства, птицю не вивозили в поле. шує прибирання. Маємо достат­ зробити його прибутковим не ltИ· Серед передовиків змагання, ню кількість кормушок, ПОЇ.Т(ок, дала мене ні вдень, ні вночі що відзначені в республіканській гнізд і ящик,ів для попільно-~о· Щоб здійснити свою мрію, я газеті «Радянська Україна», по· льних ванн. ~HaB, що, крім бажання, потрібні руч з знатними трудівниками В пташник,у на гвіздках зав­ ще знання і уміння. Декілька ра.- .сільського господарства України жди наколота морква або капус­ зів вчився на ce~IЇHa.pa.x по пта­ моє прізвище і помічниці К. Ко­ та, яку ІІТИІ\Я клює, підскакую· хівництву при інкубаторній стан· роль. З біДЬШЮІ заВЗЯТТЯ~f буду чи, а на дворику очищаємо пло· ції, часто розпитував З00технік,ів

боротись за ще вищі показники

щадку ві,1 снігу і застедяємо її

про майстерність видатних пташ- в 1956 році. СОЛО~fOю, в яку кидаЄ~IО зерно. ників. ПравдУ сказаll'И, не да.Будучи на нараді зоотехнік,ів і Птиця, відшукуючи зерно, гре­ nа.ли мені споr:ою і успіхи пташників, я уважно вислухав за- беться і рухається. У приміщенні т. Карпенка І. з сусіднього кол~ ходи, рек.омендовані інкубаторною завжди чисто, вік.на протерті, по­ госпу «Бі.1ЬШОВИК», с. Рожни, за станцією для підвищення яйце- вітря веНТШІІОЄМО через верхні

яки~! протягом ряду років була носкості

в колгоспі ім. Кірова, с. Завори-

на

сдава кращого пташника. району.

птиці.

Обміркувавши фрамуги. Вся ця робота прово-

все, що вислухав, і порадившись

диться за

встановденим

р()зпо·

насіння ярих зернобобових куль· чі, хоч очистити ще ШУl'рібно по. В 1951 році, IWЛИ ми обрали з правлінням колгоспу., вирішив рядком дня. тур виконали в цілому на 107,3 над 200 центнерів насіння ярих головою КОjІГОСПУ досвідченого боротися в 1956 році за 150 Великого значеННlІ надаЮІО го­ процента. Проте з очисткою його, зернових., сповіщає В. Андрух. партійного працівника т. !Іузи· ящь на не~учку, що становити- І дівлі птиці. Перш за все ми її го­ надсилкою для перевірки в кон- 260 центнерів вівса і 80 цент- ченк.а Ф., я З бесід з ним зрозутрольно-насінну лабораторію да· нерів гречк,и вважаються очище- мів, що настала пора розправити .Уеко негаразд. ними, а.'!е до сівби вони малопри- крюш. Дуже піднявся у мене Як.а причина? датні, бо дуже засмічені бур'я- настрій, коли правління артілі

Листи сількорів і читачів га- нами-83-85 процентів. У кол- вирішило зети дають на це запитання від- госпі невистачає Щf\ близько 100 пташник.

повідь. В. Половко повідомляє З центнерів насіння ячменю, про-

збудувало

ме на КО.iIQП 100 га зернових по-- дуємо в точно визначені години. сівів по 15 тисяч яєць. Для одер- Ранком згодов)"єм() одну третю жання таких. показників мало слів раціону зерна, вдень-вологі су. і обіцянок, їх треба підкріпЛІО- мішки 3 картоплі, дерті, м'яса та

добриіі вати ділом. інших K~PMiB, а увечері даємо Мож.l!ивості для цього у нас є. знову зерно-дві третини раціо-

1953 рік. Працював наполег- llтахоферма укомплек.тована доб- ну. Як правило, до раціону у нас

с. В.·Димерки, що к,олгосп ім. Кі· са та інших культур, обмаль є ливо, 3.l!e результати були не ду- ре розвинутою племінною птицею, входи'гь 4-5 видів зерна (просо, рова при плані 309 засипав для кукурудзи. же відрадні--одержали по 78 яка розміщена в пташнику по 4 білий люпин, кук,урудза, овес, посіву 540 центнерів ярих зер· Затягують очистку вівса, го-- яєць на несУЧR,У. Почав шукати голови на квадратний метр. Сте- гречк,а), частину якого переме­ нобобових, однак досі не довів до

кощиціі жодного

кілограма.

роху,

І'речки

В Сталіна,

с.

в

колгоспі

Калита,

імені

сигналізує

причини такої низької

тивності птиці.

продук·

Я прийшов

ля пташника

У'Геплена,

а для

люємо на дерть, комбікорм. Даємо

до підтримання в приміщенні темпе- птиці також. кінське м'ясо та ін-

артілі є трієр, зУіИк,а та ішпі машини, але їх не використовують.

В. Коваль. Машину «ВІМ», яка. висновку, к,рім старанної праці, ~ ~ ших ~'варин. Птиця завжди одер· тут була більш як півмісЯЦJI, на потрібно, щоб птиця була порід· 3 В ЕДЕ Н Н Я жує вітамінні корми: червону Коли зак.інчимо інвентаризацію в повну потужність не використа- ною, і слід правильно вирощува.про яАцеїlОСКість курей морк,ву, капусту і час від часу зерносховищах, надішлють нам ли, і понад 300 центнерів насін- ти молодняк. Правління мене в ко.nгоспах району за 2 місяці подрібнені соснові голки. ЗГОД0·

«ВІМ», заявляють керівники, то- ня залишилося неочищеним. ді тільк.и візьмем:ось за роботу. Можна б його перепустити че-

зрозуміло і пішло назустріч. В береJНі нам привезли з ін-

Більше 20 )(Нів як завезли по· т)тжний зерноочисний агрегат в

кубаторної станції 800 курчат, мі сам став вирощувати. Допо·

рез трієр, одна& цього ніхто не організовує.

колгосп ім. Шевченка, сигналізує Не налагоджена робота МILJПИЮf )Іагала мені в цьому помічниця з цього ж села А. Драний. За цей в артілі ім. Orа.ліна, сигналізує з К. Король. Збере.гли ми їх добре час можна було закінчити очист· с. Бобрик,а А. Жовнодій. Жодного і восени укомплектували хороши­ ку всього насіння зернобобових зраЗ&а насіння ярих не надіслали ми молодками птахопоголів'я. культур, довести до посівних кон· на аналіз в коwrРIlЛJ..но-насінну Загальновідомо, щоб птиця

дицій, але мало що зроблено. Ма- лабораторію 3 колгоспу ім. Ма- принесла. більше яєць, потрібно, шина більше простоює, ніж пра- ленкова, с. Світильне" сповіЩають щоб вона неслася цілий рік. Роз­ цює, бо колгоспниці, що виділені

до неї, пізно виходять на роботу і рано закінчують. Правління ж

Н. Кремінська і Л. Лобко.

мови

про

те,

що

коли

кури

не·

Шоб швидко очистити насіння суться взимку, то вони не будуть

ярих культур, довести його до по­

ЗВЕДЕННЯ

нестися весною та літом-це бай­ ки. Досвід ІІоказ}'Є, що це ще більш стимулює яЙценоск.ість птиці навесні і ВJliTк.y. Про це свідчать і підсумltИ нинішнього господарського рок.у. Ми одержа­ ли по 125 яєць на несучку, або на 47 більше проти 1954 року.

про хід підготовки парників до вирощування розсади і ранніх овочів по КОollгоспах району за станом на 15 грудня 1955 року (в процентах до плану)

як оплачена моя праця. Виробив у цьому році 1309 трудоднів, на

не вживає заходів, щоб присIW· сівних кондицій, треба вик,ориста­ рити очистку посівного мате- ти на повну потужність , «ВlМ'и», ріалу.

трієри, сортувалк,и та ішпі просо

Простоюють зерноочисні машини з-за поганої організаціі праці

ті машини в усіх колгоспах.

без

винятltу

---".~41----

\

Назви сіл і колгоспів

H8~BHICTЬ І иаRвнlсть-I---парникових солом'ЯНl'" Вивезено рам до

потреби

Требухів, ім. Хрущова Калита, ім. Ста.lіна Троєщина, ім. Ворошилова Світильне, ім. Маленкова В.-Димерка, ім. Кірова Красилівка, ім. Жданова Бобрик, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна Богданівка, ім. Андрєєва Русанів, ім. Сталіна 3азим'Я, «Шлях Ілліча» Княжичі, ім. Щорса Погреби, ім. Кірова Гоголів, «Червона Україна» 3аворичі, ім. Кірова Плоске, ім. Леніна Гоголів, ім. Молотова В.-Димерка, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Димитрова В.-Димерка, ім. Шевченка Рудня, ім. Кагановича Пухівка, ім. Ватутіна Рожни, «Більшовик»

Мокрець, ім. Будьонного Жердова, ім. Леніна Семиполки, ім. Леніна Кулаженці, «Зоря» По Броварській МТС По БобрицькіА МТС ПО РАйОН)'

117 108 100 100 100 100 99 98 98 9З

92 90 87 86 86 8З

82 80 80 78 76 75 64 61 56 53 52 90

81 85

мат до

потреби

18 54 52 49 27

ГВОЮ на

паРНIІКIІ

5 11 9 24 2

69 53 33 38 20

13 72 40

5

10 2 10

36 17 75

1 2

З5

6 2

25 18 ЗО

с,оромно

35

10 7

39 32 36

5 4

3

і

говорити

про те,

які одержав: зерна до 2-х тонн,

каРТОп.lІі до 4-х тонн, сіна 2 тон­ ни 600 кілограмів та 9163 кар· бованці грішми. Прибавте до цього ще додатк.ової ОШІати 1314 яєць.

На нараді, що відбулася при ін­ кубаторній CTaНl~iї, мене запита­ ли, чи можна було одержати біль-

5

З7

68

Не

господарського року по 1 грудня 1955 року)

в тваринннцтві (3 І жовтня

вуємо птиці на день по півграма солі, яку РОЗВО,uIмо В воді, ТРИ-' кальцій-фосфат,

Одержано

Назви сіл

колгоспів

яець в се­ редньому на несучку

(штук)

Бобрик, ім. Сталіна Троєшина, ім. Ворошилова Заворичі, ім. Кірова Літки, ім. Калініна 3азим'Я, «Шлях Ілліча»

5 5

Рожни, «Більшовик» В.-Димерка, ім. Леніна Русанів, ім. Сталіна

4 4 3,6

Гоголів, ім. Молотова

З,5

В.-Димерка, імені ДИМИТDова

Семиполіш, ім. Леніна Богданівка, ім. Андрєєва Калита, ім. Сталіна В.-Димерка, імені Шевченка

Красилівка, ім. Жданова Требухів, ім. Хрущова Плоске, ім. Леніна Рудня, ім. Кагановича Жердова, ім. Леніна Погреби, ім. Кірова Світильне, ім. Маленкова Кулаженці, «Зоря» Княжичі, ім. Щорса Мокрець, ім. Будьонного Пухівка, ім. Ватутіна В.-Димерка, ім. Кірова Гого.lів, «Червона Україна» По Бобрицькій МТС По Броварській МТС

ПО РАйОНУ

7 6,5 6,4

2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1, І 0,9 0,8 0,8 0,6 0,4

зв.ичаЙниЙ

палею

попіл,

кістки,

деревне

ву· гілля. Намітив в 1956 році значно більше, ніж досі, згодовувати птиці черепашок, плануємо з30к.'lасти черв'ячні ями. Вирішип під час вильоту хрущів яltна.І· більше їх заroтовити і протягом літа згодовувати птиці. Зараз і в період весняної яйце­ кладки будемо пророщува.ти зер· но та дріжджувати дерть. Це зба. гатить їх вітамінами. За жовтень і листопад нами одержано по 5 яєць на несучку. Це небагато, але план, який на­ мітили, виконано. Справа в тому, що якраз у ці місяці птиця линя­ ла і неслися лише молодltИ. Гру· день місяць вже дає підвищення яйценоскості, і вона весь час бу­ ,J;e зростати.

JI закликаю всіх пташник,ів ра­ йону позмагатиея в цьому році за те, щоб дати у 2-3 рази більше яєць

Д,1{Я

ВСf'зростаючих

потреб

трудящих.

3 2

2,5

С. КпіщевС1:>КИЙ, старший пташник ім. Калініна. с. Літки.

КО.1Госпу

Будівництво нової механізованої птахоферми У Rолгоспі ім. Леніна, с. Семи· батарей для утримання курей-не. для утримання птиці, п()лки,

провадиться

будівництво

сучок.

котельня,

шахтно-трубни!!: колодязь і при­

нової велик,ої механізованої птаРоботи ведуться індустріаЛf,. міщення для працівників ферми хіВШІЧОЇ ферми на 5 тисяч курей- НЮ! методом, по графіку, з заст()- буде здана в експлуатацію до 15 несучок з утриманням їх в кліт- суванням готових конструкдій січня 1956 року. На споруджен­ ках. У ній вирощуватимуться збірного залізобетону, які на за- ня птахівничої ферми асигновано так.аж курча.та в кдітках. мовлення колгоспу виготовляє 1,5 мільйона к.арбованців.

У спорудженні ферми подають допомогу шефИ-IWлектив Киівського будівельного тресту Міністерства будівництва СРСР. Та-

трест. Фундаменти котельної і приУтримання курей-несуqок, в міщення ферми змонтова.ні з пли'г, так,ій механізованій фермі дозво­

стіни ставляться з стіноблоків ря- лить різIW підвищити іх продуltr­ дами. Всього буде укладено до 25 тивність-до 170--180 яєць від

кож шефську допомогу подають і грУдНЯ 4 ряди так.их стіноблоків. .lWЖної за рік,. інші підприємства. Так, на· Для підняття важких доо-алеіі приклад, Броварський деревооб- вик.ористовуються 2 автокрани. , завідуючий

робний

IWмбінат

в.ИГО'l'OВJIJlЄ

5

Перша черга буЯЇвництва: цех І

N.

Берковмч,

райвідділом по будівництву в колгоспах.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

1I

НедіllЯ~

~ МІЖНАРОДНИЙ ОГ ЛЯД

По

груjfНЯ

18

року

1955

району

ВЕЛИКИЙ ВКЛАД У СПРАВУ МИРУ Голова Ради· Міністрів СРСР ди Міністрів СРСР М. О. Булгані­ Члена Президії Верховної ~I. О. Б}·.lІГанін і Ч!Іен Президії на, Верховної Ради СРСР ~I. С. Ради СРСР М. С. Хрущова і Пре­ Хрущов, які відвіда.'lИ Індію з ві­ м'єр-Міністра Індії Джавахарлала зитом др)"жби, провели в цій кра­ Неру. Заява, являє собою документ їні більше трьох тижнів. Всюди, величеЗflОЇ ПО~і'Гичноі ваги. Вона де б не побували радянські rte- має велике :значення не тільки рівники, ВОНП знаходили гарячу для да:rьшого розвитку радян­ гостинність і привітність індій­ СЬБо-ін;J.ШСЬКИХ відносин, але й

ського народу. Зустрі,й з дер­ С1УЖИТЬ справі жавними діячами СРСР виливали­ гального миру.

зміцнення

силь усіх країн можуть бути га­

рантовані мир і безпеБа народів.

В

резу.'lьтаті

поїздки

М.

О.

Булганіна і ~[. С. Хрущова досяг­ нуто .догnвnреності

в ряді важ-

за- ливих питань економічного спів­ робітництва між. СРСР і Індією.

Ра,J;янсько-індіііські відносини БЛИСКУЧШІ зразком дружби і ве.'lИlШХ держав Радянського співробітництва між державами 3 СОlUзу і Індії. «Хіюі-р)·еі--бхаіі, різними еуспільними систем:а.мя:. бхаfi!» (<<Індійці і росіяни­ Вони груюуються на відомих п'ябрати! »). Цей лозунг, яким зустрі- ти принципах (взаємне П1)важанчали і проводжа"ІИ прості люди ня територіальної цілісності і суся в хвилюючі демонстрації дружби і співробітництва ,l(вох

ної зброї. Вони виступають про­ ти воєнних блоків, вважаючи, що тільки шляхом колективних :зу­

(;

~rряди обох країн виріШИЛIІ збі.lІЬ­ шити nбсяг торгівді між ними на взаємн{) вигідних умовах до най­ більших розмірів. У Спільному Індій:СЬІ;о-РаДЯНСЬКЮIУ Комюніке І щю економічні відносини між обо­ ма. країнами вкаJУЄТЬСЯ, зокрема,

Інюї 'Сооаришів М. О. Булганіна вереніТе1)", ненапад, рівність і що протягом трьох років Ін~ія за• 11

І 1'1.

С • Х рущова,

виражає почут~

взаємна

вигода,

невтручання

тя індійського народу до народів

внутрішні

справи

один

РаДJlНСЬ&ОГО Союзу.

Nирне співісп}'вання),

у

прокаТУ чорних мета.'lів., а та&ож вже необхідне )'статкування Д.'ІЯ ряду га.'lузеЙ промисловості та інші

одного,

які

Радянсьt;j державні відали Індію в дуже

діячі від- схвалспі Gідьш як 30 країнами :з важливий населенням, що становить майже момент її історії. МИНУ.'lО лише ABj третини вс·ього людст'ва. В вісім РОІ;ів, як Індія після довго- Спільній Радянсько - Індійській ['о періоду K0.10HЇa.'lbHO'fO

пану-

Заяві висловлю~ться тверде ш~ре~

вання вийшла на шлях незал6QК.-

&Онан НЯ, що на цих п'яти прин­

НОГО розвитку. За цей

ципа.х повинні rрунтуватись від­

час вона

купить в СРСР 1 мі.'lЬИОН· тонн

товари.

В

СВіlЮ

'ШРГУ,

с. Літки. У центрі се,та

------..

мир в

неиожJlИ-

може бути тепер розв'язана без вий без надання Китайській Научасті Індії, ЛІ. і без участі їн- родній Республіці її законн(}го

шої великої держави - КитайСЬБ.ої Народної Республік.и. Все миролюбне людство високО' цінить вклад Індії в боротьбу за OCДaO~

місця в Організації Об'єднаних Націй. Вони висловили надію, щО шляхом }тод будуть розв'язані і інші азіатські питання, в тому

дення міжнародної напруженості, числі зцоволені

права Китай-

СРСР

читали уривки художніх тво­

рів. Особливий успіх мала уче­ ниця 9 класу Ольга Кладун, ЯІtа

И. С. Хрущовим Індії, їх зустрічі ::І індійським народом і перегово-

«Для того, щоб встановити мир ДЯНСЬКО в усьому світі і лікві)п'вати УМО-

_ індійських

главу

з

твору

«Василий Теркин». Вони одер­ жали перші преміі--бібліо­ течки художньої літератури. Відзначені також і інші учас­ ники вечора. Окремі учні чи­ тали написані ними вірщї. М. Горбатвнко.

організації погребськ.ого

кол­

госпу ім. Кірова при сільськ().. му клубі організовано

гурток

по вивченню автомобіля і ;ulИ­

Навчатися в гуртк.у виявили бажання 25 колгоспників" а тамж учнів старших масів. Викладання в гуртку доручено досвідченим колгоспним шо­ ферам.

внутрішнього ЗГОРЯННЯ.

rYHiB

І. НВГОАа.

ВСТАНОВЛЕНО ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ В конторі гоголівсьмго КО.1госпу «Червона Україна» об.llаднано центральне водяне опалення. В приміщенні теп-

ра­

перегово-

рів сприйняті ЯК наочне св'ідчен..

ло. Витрата па.в:ива зменшила­ ся в

13

тому, що необхідно ,l(обитися СКО-

Сир. гамак.

4.

день.

грудня Спільної 3а.яви Голови Ра- рочення озброєнь і заборони атои-

В. Харьков.

10.

ЧАЙНВОРД ЗНЛЙОМІ ТЕРМІНИ

Раціон. 6. Норма. 7. Ар. Колгосп. 9. Плімутрок.

5. 8.

Короп.

Приріст.

11.

12.

Тавро.

Необхідно

здій­

разів.

3-5

В. Сорока.

ри 3 ііого керівниками ще в біль~ ви, які ведуть до СПУСТОШJlИВИХ ня спільності основної мети обох ВІДПОВІДІ шій мірі виявили спільність по- руйнувань нової світової війни, країн--вабезпечити збереження на сЧайнворд:" вміщеннй глядів обох країн у найважливі~ -ГОВОРИТЬСЯ в заяві,-нема ін- і зміцнення миру, жити в друж­ у сСтахановці:. 11 грудня 1955 р. ших питаннях міжнародного жит- шого шляху, крім шляху роззбро- бі і сприяти тому, щоб народи бу­ І. ЖОМ. 2. Меринос. З . Силос. тя. Ця спільність знайшла свій єння». СРСР і Індія одностайи(і в І ли спок.іЙні за свій завтрашній яскравий вияв у Itiдписаниі

ВЕЧ ІР

класу Софія Довгополова­

-( ГУРТОК ПО ВИВЧЕННЮ АВТОМОБІЛЯ З ініціативи &Омсомольської

за мир. QЬKOЇ Народної Республі&И на їх авторів як противників миру Відвідання М. О. БулганіНЮI і Тайвань і прибережні острови. і дружби між народами. Всіма результати

прочитала

8

«~Ioдoдa гвардія», та учениця

яки здіііСНИJ[а наша країна». Результати поїздки радянськ,нх керівників І! Індію широко М­ ментуються за рубежем. Дехто в США і Англії намагається посія­ ти сумнів у щирості дружніх ра­ дянсько-індійських відносин. Але подібні виступи лише викривають людьми

Фоro М. Строя.

у Зазимськ.іЙ сереЮІій шко­ ді відбувся дітера турни й Be~ чір. 22 учні старших класів

значно збільшить закупки в Індії її виробів. Прагнення нашого Ha~ роду щодо Індії добре висловив М. С. ХР)'1Цов У виступі по індій­ сь&ому радіо. «Ми,--f.казав він,

чесними

Київського

<4------іі

ЛІТЕРАТУРНИЙ

в.ішу pO;Jb у міжнародному жит- як підкреслюється в З3JUlі, є пе- пройшла той складний і важкий ті. Жодна серйозна проблема в реговори. СРСР і Індія вважають, шляйх ствО'реиня своєі індустрії, , A31Ї

новий магазин

тканин, радіопрИіімачів та інших товарів.

добилася значних успіхів у підне- нnсини між усіма державами. -готові поді.1ИТRСЯ з вами своїсенні своєї еКОIlомікя:, культури Єдиним методом розв'язання ми знаннями і нагромадженим доі CTa,'la відіграваш дедалі важли- спірних питань між держа.вами, свідом, щоб ваша &раїна швидше

• nl'"l, 'І'а й не Тl'льк' и в АЗl'l- не' lW що МІЦниіі

відкрито

міжобласного рибкоопу. Тут великий вибір готового одягу, взуття,

11

!

І

-

12 БесІди на медичнІ теми

каря

як УБЕРЕГТИ ДИТИНУ ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ КOJIись вважали, кульоз передається

що тубер· дітям від

рез дихальні шляхи дитиии, воии заражають їх.

батьків спадково. Тепер точно встановлено: туберкульоз-інфек. ційна хвороба, шо внкликається особливим МікробоМ . Зараження

На туберкульоз хворіють не riльки люди, але й тварнни, на­ приклад, корови .. При вживанні сирого молока від хворих корів

туберкульозом може статися не тількн внаслідок постійного кон, такту з ХІІОРИМ на туберкульоз в сім'Ї чи в квартирі, але й при ви·

падкових зустрічах з ним. Щоб уберегти дитину від туберкульозу, треба знати, де найчастіше гніз· дяться туберкуль:>зні паличк!{ і яким

шляхом

вони

можуть

никнути в організм ДИТІІНИ.

про·

Кашляючи, хворий на туберку· льоз легень виділяє разом з хар.

туберкульозні палички можуть проникнути В організм дитиии че. рез кишечник. Дитячий організм легко переборює туберкульозну

інфекцію, але відомі випадки тяжкого перебігу хвороби. Часті­ ше це спостерігається у дітей мо­ лодшого віку і, особливо, на пер. шому

році

життя:

в

цьому

віці

туберкульоз часто проходить дуже несприятливо . Тяжкі захворюван­ ня на туберкульоз часro спосте·

котинням і крапдчнами слиии ве. рігаються також у підлітків. лику кількість туберкульозних па.

При

неухильному

додержанні

личок, які ПРОНИl{ають в організм всіх санітарно· гігієнічних хворий на

правил

туберкульоз майже не

з

метою

завчасного

вияв·

лення туберкульозу. Від хворих на туберкульоз, якшо вони не ізольо­ вані, треба вимагати, щоб ста­ ранно мили руки, слідкували за чистотою одягу і білизни. Хворий повинен мати окрему постіль, по· суд, рушник. Посуд мити, прати білизиу слід OKpe!>lO і обов'язково кип'ятити. Хворий повинен харко· тииия

випльовувати

в

кишенько­

ву плювальницю. Приміщення, де живе хворий, тр~ба держати в чистоті: пил в кімнаті і підлогу витирати вологою ганчіркою. Юм­ нату часто провітрювати, знишу, вати

мухи.

у жінок, хворих на тубер· кульоз, діти родяться здорови· ми,

але,

якшо

мати

не

знає,

як

уберегти дитину, то може легко її заразити. Грудне молоко хворої матері не заразне, якщо молочна залоза не ушкоджена туберкульо­

зом. Однак мати повинна годува· ти дитину грудним молоком тіль· ки

суворо

часто

дотримуючи

митися,

стежити

за

правил:

чисто·

тою свого тіла і одягу. Перед тим, як годувати дитину, треба помити руки і груди, одягти чистий халат, закрити свій рот і ніс марлевою

дитини, якщо вона перебуває бли·

становить иебезпеки для оточую.

зько від хворого. В оргаиізм туберкульозні палички проникають не тільки з слиною, але й з пи· лом, що містить висохле харкотииня. Якщо туберкульозні хворі

чих. Перш за все, хворого треба ізолювати від дітей. Якщо цього пов'язкою. Не можна цілувати ди· зробити не можна, треба Biдropo­ тину, брати в свою постіль. дити ліжко хворого і !Ісі йorо ре· Поруч із захистом від заражен· чі ширмою. Ліжко дитини поста·

підлогу, то туберкульозні палич·

слід допускати, щоб дитина тор- заходи, спрямовані иа підвищення

ки зберігаються в приміщенні дов· гий час. Вони попадають на 110· стіль, білизну, ОДЯГ, рушник, ио·

калася предметів особнстого користування хворого туберкульо· зом. Підозрілі :хворі на туберку'

протиінфекційиоі опірності дитя· чого організму: правильний дог­ ляд і режим, ПОВНО1\інне харчу-

оточують хворого. Проиикаючи че- ють, повиині бути під наглядом лі.

менше схильНІ до захворювання

плюють не в плювальиицю, а на вити якнайдалі від хворого. Не ня дуже важливу РOJlЬ відіграють

сову хустку та інші предмети, що льоз, а також ті, що довго кашля- вання. Міцні.і загартовані діти

_

туберкульозом.

І І

снювати загальнозміцнюючий ре· жим, тобто організувати повно· сон

в

приміщеннях

з

чистим повітрям, 1lIироке користування свіжим повітрям і сонячним процедури

і

гімнастичні

вправи слід вводити в режим ді.

тей усякого віку,

а для старших

до заходів 60РОIDби 3 туберку· туберкульозу,

що

застосовується. вається цина,

тепер

Для

црого

дається

через рот.

17 І

18

1101

І

І

1111 І І

проти

І_і

шнроко

протитуберкульозна

шо

дітям

шеплення

-І І І

том.

належить

15

91

дітей, крім того, і заняття спор·

льозом

І

І

61

світлом в усі пори року. Водні

І

_141

цінне харчування, забезпечити ре· гулярний

І

ІзІ

вжи· вак-

новонародженим

Щеплення стар.

1. Землерийна машина, якою ко·

шим дітям роблять повторно ШЛЯ·

пають транш('ї і розрівнюють грунт. 2. Приведення в належний стан сільськогосподарського інвентаря.

хом введення ва;{Цини

Щеплення дитиии

під шкіру.

посилюють

проти зараження

опірність і

захво·

рювання на туберку.IЬОЗ.

В

Радянському

проводяться

Союзі

різні

широко

профілактичні

заходи проти туберкульозу.

Обо·

в'язок

цими

батьків-цікавитись

заходами і брати активну участь в ЇХ проведенні. Це сприятиме

cnpalli тяжкого

боротьби

з

поширениям

захворювання-туберку,

Незоране поле. 4. Будівельний матеріал. 5. Прилад для охолод· жування двигуна внут;>ішнього згоряння. 6. Покрівельний мате· ріал. 7. Бухгалтерський термін. 8. Густе мастило для змазування деталей в машинах. 9. Робоча худоба. 10. Зернова культура. Мінеральне добриво.

3.

11.

Склав

В.

Полотняк.

Бровари .

льозу.

Бровари.

М. Руденко, дитячий лікар.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

--~------~----------------~------------. . ~~~--~~~--------------------------Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, М 138. ------~-------------------------------

Броварська районна друкаРНIІ Київського обласиого

управліННIІ культури.

3ам. 40Д

-2500.

150 номер 1955 рік  

150 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you