Page 1

СЕРЕДА

23 лютого

2005 р. N214 (9623)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

i~r~'~fS~I

~;~~t;~~t~it.1f4WiїJ.йTiїЩZiVi~~;,;~;~t~t~!tti&.:~~~~~;~~iШ:~;;;;t;zi~W:&Шї~;:;;;,;~ )Ді

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ ТА ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!

~~!

Ш!! WAHOBHI ВІЙСЬКОВОСЛУЖ&ОВЦІ З&РОЙНИХ сил УКРАЇНИ! ~11 : н1 У відповідності до Указу Президента Укра't'ни 23 лютого, ~~~ 1 ~~ вже кілька років визначається День захисника Вітчизни. ~~:~~

~і~ Від _імені Е:)роварс:ьких Р,айонноІ' державно!' *~j ~~~ ВІИС_ЬКОВОСЛ',JК&ОВЦІ..ТА ВОІНИ ЗАПАСУ. І% І були t є свщками глибоких, рацюнальних ! :І,,_ адмtнtстрацtt та раионноt ради щиро t сер-~~1 І Вtд tменt мtськоt ради та 11 виконавчого компету, ~--~~ І ~~~@ змінМи, якіз вами відбуваються і у нас, і у всьому світі. Укра·t'на і світ І :~~ дечно вtтаємо вас - тих хто ЗІ зброєю в РУ:. 11

1 1

себе особисто щиро вtтаю вас tз всенародним свя- •. ~

іі~ СТаЛИ ЗОВСІМ ІНШИМИ . .

Щ~ ках ВІдстоював свободу 1незале)І(нtсть нашоt_ ,· 1 j том - Днем захисника Вітчизни. . .. . ~j :~~ Б~тькtвщини на фронтах_ Великоt Впчизняноt ~*і j • . Цим святом наш народ вшановує мужнІх своІх си- ~~~! ш; ВІИНИ, брав уча.сть у ВІИСЬКОВИХ конфлІктах Ч! ;~~ за межам~ краtн и , НІС 1 несе тяжк~ 1 ВІДПОВІ - ~~~ Лі дальну в tиськову службу в мирнии час - з ~~! ~~~ Днем захи сни~а Вітчизни! . ~~~

! ~~

НІВ , що ВІДСТОЯЛИ рідну зе млю у ВОЄ ННІ роки на ;н: Щі фронтІ 1 в тилу, тих, хто, перебуваюч и в ба~атьох га - )Ні

:~~ ги висловлюю особливу вдячнІсть вам , шановні ве - іН'

Ю!

:1·

t

Ц~~ н а С ВЯТО ВСі Х Ч ОЛОВ І К І В

бО-р іччя Перемо - w.,_

тепер ви знаходите у собІ сили перебувати у вирІ

расних людських рис т а якостей , як доблесть, мужність , ~~!

іЕ~ ли царс тво 1 благ о родст в о, тобто факт и ч но п е ретворився ~~~

ІІІ. 1;;;*

Висл_овлюємо сердечну подяку професій- ІІі іІІ терани Велик?·t' Вітчизняна!' війни, за вірність, муж- ~~~~ НИМ ВІИСЬКОВИМ, а ТаКОЖ ЩИрО ВІТаЄМО ВСІХ >Ui !ffi Н ІС ТЬ І герО І З М у рОКИ ВОЄ ННИ Х ЛИХОЛІТЬ, За Щ~! представників чолов~чоІ' статі району за го- іІі ~~ - - самовіддану працю у важкі повоєнні часи, за те, що іІі

1iq , ;і товнІсть у будь-якии час стати на з~хист ~~~ j!jl

Ці по кол іння і тому цей день став уособленням та к их прек- ~~!

1]\*

!~@ старше покоління наших громадян.

Н апередодні знамен на,· дат и -

;

23 лю того. То були си мволи усього, чим люди Щ; Лі жили, у що вір или , за рад и ч ого боролися і стражда ли цілі ~~j

ild :~Щ

~

.

іЩ вався день

Все, що пов язане з цим днем, символtзує ~~і !~~ службовцІв строковоt служби , тих, хто за покликом

l ®j~ чому віддало свою працю і ратну доблесть tiNІ

.

нашому суспІльств І зазнали перегляду 1 пе реоцІнки ре - ~~- !

~~~-~ ми, у тому числі й те , з чим протя гом десятиліть пов'язу- ~~~

;~@ рячих точках св іту з честю виконував свtи солдат- И: ський обов'язок ;а _військову п ри сягу, ВІйськово - ~~,~·

;~[ се рця обрав мужню 1 почесну професІю - оберtга­ !Н\ ти державу , захищати мир і спокій рідно1 землі .

Ч~ ЧІ , як І ще не так да в но здава лися н ез мІнни м и , неп орушни- Щ

:iill

;~~ славне минуле нашого народу, те, заради щ~: :~~ чо го боролося, страждало і проливала кров, ~~і

:1~

l%ffl

Але водночас залишився з наком всенародно·t' любові і

~+

Jti

ш аноби до оборон цІв та визволитеЛІв рщ~о 1 зе м~І, ВОІН ІВ- ~~!

ІЩ tн тернацюналtстtв,

~~~ вс ьо му св іті.

котрІ

вико н ували

свtи

об ов язок

по ~! !

ffiii

. . .. ~і ~~~ То й, хто в иборював мир, особливо осягає 1 гостро~щчу- ~~ 1*@ ВаЄ СП раВЖНЮ ЙОГО ЦІНу. В МудрОСТ І І ДОСВІДІ, аКТИВНІИ ГрО - ч

f.!~i

~~~

фі ji,~'] мадянській позиці't' та відповідальності ветеранів .- потуж- ~~ j~~ нього не тільки своІ'х родин, а й держави в D.~! ! ~ Ваш подвиг безсмертний. Нехай пам'ять про ньо- ~~·~· 1 і: ний чинник державного будІвництва, -~ атрютичного . ; Щі цілому. . ~~~ !*~ го, а також патріотич_ний приклад солдатів Перемо- wl. !Ч виховання молодІ , осмислення урокtв tсторІІ , ВЗІрець слу· ! j~~ ВІД ЩИрОГО серця бажаємо вам МІЦНОГО ~~~ j~@ ГИ ДОДаЮТЬ СИЛ І СТІИКОСТІ НОВИМ ПОКD:ІlІННЯМ , УСІМ , ~л ~~~~ жіння народові і державі у наші дні. . . . Л1 спокою, мирно1 працІ

1

щасливого маибут- }§;і!

: Н; здоров 'я, великого родинного щастя .'. бла- ~~!

j . громадського життя.

j*~j кому продовжувати вашІ славнІ тради ц11 ..

j~~ гополуччя, доброго настрою 1щасливоt мир- ~&! !Ш на·,· долі . ~~:

!*&.

ш~

:~і

~~~

\ ~і

з повагою -

=}~ ~* голова

tH~

голова

~ ~~ райдержад~іністраціt

райради

:~fi Леонід ВАИСФЕЛЬД.

~j~~ ~і~і

.

~~~

!~ §

!~t! міцного здоро в'я, щастя , до бра і злагоди та мирно го неба ~~~

Бажаю солдатам усІх поколІнь ми ру, мІЦного зда - ~]! ров'я , злагоди 1 добра, щастя, усп ІхІ в у повся кден - Wf.i ~*~ ному житті. m:t? =~ ~ ;р

Зі святом, дорогі захисники Вітчизни'

:**

.

Леонід СЛОБОДЯНЮК. :;~~ А~

З _повагою

!~jj над головою.

~~~

1Л й:t : n:;

--:

мtськии голова ВІктор АНТОНЕНКО.

;J!

У цей святковий де нь хочу побажати вам 1 вашим СІМ ям ~~ !

іРі

~~і

!t~! !~!і

Pr:

З повагою -

ІІі

.

__

~~~

ВtТЗЛІИ ЛУТАК, ф•!

військовий ком Іса р об 'єднаного ~~і міського військового комісаріату , полковник . П~t

~~2~titY1t~;t~~щf;~~,~~;.t:4~;~;~rg~~lf.,~~\1~"@w."~7JЮ ri~3~~~~~'f~i.r:&f;wt;щ;;щ;~~ЯJ:;~A§J ~г~~~;.;;~wrщ(r:"fиtr:z.~~r:;1.;;~~~~:~t~~~m.~J,~~;7шr:@t~ ~~~~щщж~Th:;.mw.~z_;JlЙJ

fВАРДІЕЦЬ І НИНІ В СТРОІО &~ уБ~ОВАРАХ д.,о~ре знають і~ва­

ричні

Ш

л1да Велю<оІ Впчи зняноІ вшни

ffi

М і ст і р0 3П ОЧаВСН І'ОЛОД.

Петра Яковича Дюкова ЯІ< акти-

~~ віс:а ве!ера~сЬІюго руху . Трива­ • л11и п ерюд ВІН працював на з аво 4( ді «Торгмаш» , а коли пішов на it1 пен сію, був обранІІІІ головою ве­

@ теранської організації заводу, де ~1 проживає І<ільІш сот ветеранів.

(:J Він

f]

тримає постійний

зв'язок з

кожним ветеранам, з нає всі його

пам 'ятники ,

руйнував

Командування дало н<Іка:~

yt.:e.

-

У

ІІ рор­

І.І<lТИ блокаду, щттуuати мі сто . Гвар­ ДІ Є І\1 •

:1 ГОрДЇL'І'ІО p<J:I JI OB IДriC, НК вііі ­ - \ e нittІ'fJilДC: І ,KtJI'O і f3ОЛХОВС:І > КО І 'О фроІІтів J5 с; іЧШІ І ~Ц4 року І ІІШ ЛИ В н аt.:туп н а BUJIOI'cl. 2:JU() I '<lJ) ~ІaT рі З НИХ L І > К<І

калі б рів вдарили п о фаши стах . Арт­ ІІіДІ'отов ка тривсІЛ<І одн у 1·одину со­

~~ річчя Великої Перемоги, він відно­ ~ вив роботу заводсЬІ<ОЇ кімнати бо­

рок хu или н. По вu rю r·y було виttуще­ н о 220 ТИСЯЧ С ІІ а рнді в . Від ТаКО І'О н ео •tік уваногu удn р у фсшІи стів охu­ пиліІ tl аніка і uо ни І tочали втікати.

~ постшно ч~ргують ветер ани , про ­

вав б ільше дв ох рок ів і н а зва в «Пів ­

~ водять бесІди про героІЗм нашого [Д народу, який відображений на

н і чним валом» , було про рва но . У цьо~1у п е клі і п еребував підр озділ , де воюВіІВ Петро Якович . В і н згадує: - Пі сля артп ідt·отuвки я з групою ро :ш ідників- з в'я :Jк і в t(і в отримав на ­

tЩ біди і радості. Готуючись до бО­

~ йов~ї- і трудової

сл ави .

Тут

~ стендах, що розміщені тут на сті­ Ш\ нах,

а також десятках оформле­

Ш них альбомів ,

Петро Якович об раний член о ~І ІІ[ Jе3 Идії вeтc pa tt Cu K(ii ор t ·сш і зс1Ції ~Іі с ­ та 1 'Іс І СТО бува с в школс1Х , де пр ово­ ди л . с І кт ивttу

ви хо вн у

pofJoтy

се ред

Mo t yrнi укріІІле ш t л , я кі в о рог буду­

каз зробити роз в ідку і зн и щити ВОІ '­ н ев і точки, які «ож или» пі сля арт­

об стрілу .

Кори стуючись

те~1рявою,

ми нр он икли в т ил воро га і роз п о ча ­

на го rюда"Іи

н аші

во'і ttи

безстра шtt о

йшли н а о1 е ртельн и й б і й. В они жи­ ли .1 одн і є ю ~І <'Тuю JІJ ільнити tt aш y ЗЄМЛІО В ід фіНUИ СІ'С ЬК ОЇ ЧУМИ і

учнівсько'і ~шлоді . Тс І ~1 .1ло хто ЗІІсІ С

ли : ншщувати ц ілі. Б І Й був жо р сто­ ким. Во ро г чс1 стu н е ре ходив в кон ­

пр о його уча сть у боях 11[ЮТИ фіНtJИ з­ ~t у . Вс і груди t1зарді й ця п ри к раш е ні о рде н ам и й М t>даля ~Іи це в ідз Н іІ К<1

трат,І ку . Втрати були вел ики ми J обох сто рін . У НеІШих солдат був в и ­ сок ий бойов и й дух . П еред на ступо~І .

жодtt а бомба не впала на Леf,і ІІград.

йо t ·о Gойов их і трудових :Ісклу t · . П L'T­

~1и кожн ого рсІ J У лапал и клятву Г>сІ'І'І.­

щити це мі сто fJo й u в o i t.:лсши . : J рІ В ІІ !І ­

[JO Якu в ич

ківщині : Гр0 ~1И ТИ ІJОІЮГс І ВДС І ІІ, І В Н О ­

ти ЙОІ 'О

Ч І . І кл ятв и дотри ~ t увсІ М! С Ь Тс1 Go i TfJИU i LЛІ1 GР .ІІІе рсрвно : ціло ­

1(1

-

щ• л юб и ть про КОЛ И

ВЖ С І

C K[IO ~tll cl людИНі!. Він cPfJe ро:тuвідіІТИ . T cl

І ІОЧ ІІ е , ТО ~ ІОЖ С

ладу всІТИ щ ю ТІ :ІсІІІ РКЛ І

зе ~ІЛЮ .

П.

БроІІсІ рч а ни

5! . Дюков -

ГОДИНіІ~І И

Goi

' І сІ СТО

:Іа рідну

І 'ОПОрятt.:

це живс1 леге нда. Йо ­

го мозок зберіІ' вс і детал і жорстоких

добо ~ю . К<>М<Індувсl ІІІІ Я ДсС\о нака:І tt іІLІІІ Й роті під 11рикритrям н оч і п е ­ рейти

•1е рез ліні ю фронту , :Jокрем<І ш ос е « Пушкі н-Крас не Село» і ро з ­ гро:>І ити штаб в о рога. Нйпали на ціль з н енацькй . За кипів б і й . Відстрілюю ­

бо'ів . Життя його tІ с бал увало. П ере­ маt·аючи вс і н е гара зди , ві н , навпаки, t.:TiІ ІJclB б іл ьш 3агщнова ни ;ч і стійкі ­

чись, ворог по чав тікйти в паніці . Ми

ши~t.

актив н у

захопили ба гато се кретних докуи е н ­

oбo pu tti Лe tt i tt гpaдa , н е ра з

ті в, двс1 та н ки «Тигр », к ілька де с ятків в оло н ени х с олдат та офіце рів штаб у

участІ,

П етр о

n

дишш ся в

o•ti

Яко11 ич

б рав

с мерті, бун tюра н е ний.

3 11 С (JШИ Х ДІІі В ОбЛО ГИ :J В В е р еС НЯ І ~ц І року во•І евиДІ. ба чив , як фаши с ­

п олксІ . В запеклом у бою ми оволоді­ л и ви сотою, з яко'і воро r· с tюстері t 'іІВ

ти

t.: ІІ У СТОІ ІІ УВ< І Л И ~Іі t.:ТО, ТрИМаЮЧИ йш ·о нід посг і й ІІИ ~t с І рто fJ с тр і ло~t і

:ІіІ

бо~І біtрдун<І ІІН>t ~І . Ги11ул и дІти, ж ін ки, престіІрілі. Ворог uу в жо rк ток и ~І . В нt

Н іІІІІІН бО ЙОВ О І'О завда ІІ НЯ уча С НИКіВ б итви б уло пр едставле но до ttat 'O JIOД­

Н е :ІВ<ІЖаВ ІІі ІІ а ІЦо : :І ІІ ИІЦУВ<ІВ і СТО -

жe нtt я бо й овими орде ttа~ІИ. Ті!

ІІ с І ІUИ~1И

н ри t(і лt, ні

t tо :Ш І( ІЯМИ

удар и .

:~, 1

І

КО О (JДИttував

у с нішн е

в ик о­

tt e :1,1

nртувати народи св іту в ід цьш ·о :~ла. А

в же

Фаш и сти

піt.:N-І

с ічн л

19

планували

:1 :н~ МЛ (' І(J, 11(' бул о

року

1944

rюв ІІі с t·ю

:ши­

11<1 І(l>О~ І У \Іі С Hcl !-iCLJ I Тс І н е ВИЙШЛО ТсІК , НК ГіІД<ІВ 1-IOJIOI'. У ЖО J КТОК И Х бШІ Х 1<1 ,\1\ t.:ЛJ (>у ло :ІйХОІlМ'fІО В ІІ ОЛОН б tлt,UI (' 2000U фсІ­ Що(>

Н І К ОЛИ

ШИ СТІВ,

26.5

i\IIL'I'cl

t•арМіІТ, В ТОМУ ЧИt.:ЛІ IJ;)

далекобійних , що обстрі лювали в е t.:ь час місто ,

159

мінометів,

18

с клаДІв з і

зб роєю та інш е військо н е майн о.

П етру

Якови ч у,

інваліду

в і йн и,

t 'Всlрдій цю пощастило вижити , дій ти до кінця Вітчи з н яної вій ни, зустріти ­ ся на Ельбі і 3 СОЮ3Н ИК<1МИ і ПОТИ С ІІ у­ ТИ ОДИ Н

ОДНОМУ р уки,

п ере м огою .

Гвардіє ць

ч естю в и с око фро нтово і

J Ю:JДО [ЮВИТ И

і

с ьогодні

3 :1

11 есе естіІфету сла в и ,

з витяt ·и ,

прищс rt лює

м о­

лоді любов до р t дrю·і :І t, ~І лі, народу .

Андрій БАБИЧ .

Михайло М ЕНЖЕГА , голо ва ради вете ран і в с . Се миполки.


· ··. ·. · ·· · · ··· ···· · · · \

І НЕСТРИМНО летять ~ ро~и. Все дал! в ми­ t[ ну ле ВІдходить наистраш­ ~ ніша війна в істо~ії люд~~

ХарковІ, з 19З9 року вже Hil військовій службі в при­ кордонних військах Черво­

%тва друга Свпова. ІІ ~1 кривавими жорнами було І 1__1ер~мелено десятки мі~ь-

ної Армії. Охороняв кордон Батьківщини в Карело-Фін­ ській АРСР в районі иістй Сортувала. До весни 1940

·~ цвіту

май­

року вже встиг пройти тяж­

тому бО-річчя Вели­

ку морозну фінську війну. З перших хвилин Великої

1,

ИОНІВ

ЛЮДСЬКИХ

fu дів ... І

ЖИТТІВ,

кожної нації,

~. бутнього рко І

ФЗО, працював на заводі в

багатьох

нapo­

Перемоги

з 22 червня року, прикордонник Григорій Ткаченко в жорстоких боях з німецько­ фашистськими зйгарбникіl­ ми. Німці великими сила:-.ш

ми

!:,~ зу~трічаємо з гордістю і Ш «ЗІ сльозами на очах». На наше щастя, ще жи­ вуть серед нас ковалі Пере­ ~юги 1945 року -- солдати Великої Вітчизняної війни.

зичливі люди подружжя Ткаченків, підполковник Григорій Петрович і його дружина капітан Віра Петрівна. Обом уже за 80, але ще бадьорі, життєлюбні, з великою вірою в людське добро. Живуть на вулиці Плеханова в невеличкому ошатному будиночку, аку­

сад-городик

на

атакувйли їхню застйву і ку­ леметник Ткаченко, вперше нйтиснувши

косив

на

гашетку,

десятки

ви­

знахабнілих

німецьких вояків. Атакіl зах­ линулася і вже 25 червня за

б

цей бій він був нагородже­ ний орденом «Червоної зір­

рядок.

поразки

Приємно зайти хоч на де­

і

перемоги,

були

втрати бойових друзів і на­

кілька хвилин до цих при­ вітних людей. По старій

городи.

Після закінчення військо­

традиції, як колишній депу­

вого

тат і голова вуличкому, спи­

ща лейтенант Григорій Тка­

таю,

ченко

згадаємо

які

роки,

прикордонного

став

учили­

командира!'!

назва якому людське спілку­

взводу. У грізні :'>rісяці Ста­ лінградської битви їхня час­ тина була перекинута під Сталінград і там ~юлод1 ра­ дянські воїни показали, на що вони здатні В окопах Сталінграда був навіки по­

В<ІІ·Іня. ТІК ЙОГО Не ВИСТі\ЧаЄ,

хований

особливо ветераніlч похило­

можність птлерівськоі ар~ІіІ.

І'О віку,

ТаІ\І лейтенант Ткаченко діс­ тав важке поранення і в черговий раз отримав дер­ жавну бойову нагороду . Наприкінці війни доля з вела капітана Ткаченка з молодою вродливою сибі­ рячкою, також фронтович­ кою, Вірою. Фронтове паб-

що

так

швидко

пролетіли.

Господиня пригостить чаєм, а

іноді,

чого

гріхіІ

тйїть,

і

чимось міцнішим. І відбува­ ється

TilKe

чйрівне дійство,

особливо самотнім,

що після бурхливого неспо­ кійного життя опинилися в тихій заводі, що зветься ста­ рість.

Господар дому Григорій Петрович народився на Хйрківщині в робітничій ро­ дині. У молоді роки закінчив

міф

Поrасимо 6орrи lllilHOBHi

брОВіlрЧіlНИ

--

послуг,

іlбОНеНТИ тепломережі! Згідно

ського

з

рішенням

від

28.12.2005 року N2 б12 з 1 січ­ ня 2005 року змінюється поря­ док

розрахунків

за

опалення

для населення. Це стосується тільки тих споживачів І групи (населення),

в

яких

не

вста­

новлено прилади обліки тепла та які розраховуються за опа­ лення в залежності від роз;чі­ ру опалювальноі площі.

Одразу хочеться підкресли­ ти, ЩО Це В ЖОДІІО~1У рі!Зі не Є підвищенням

тарифу.

Тариф

залишається той самий, що ді­ яв протягом 2004 року, а саме: І грн. 08 коп. за 1 м кв. опі\­ лювальної площі.

Нарахування за опалення 1 м кв. загальної площі буде проводитися за цим тарифом тільки в подвійному розмірі і тільки протягом опалювально­ го періоду, згідно з графіком, затвердженим рішенням ви­ конкому від 28.12. 2004 року N2 61 О, а саме: січень, лютий бе­ резень, з 1 по 15 квітня, та з 15 жовтня, листопад, грудень. Цей тариф становитюrе- 2 грн. 16 коп., в т. ч. ПДВ. Порядок розрахунків за опа­ лення за приладами обліку та за спожиту підігріту воду не зм іниться . Залишаться незмін­ НИ:'>ІИ д-іючі тарифи за для

населення

при

1

про

неІІере­

Гкал

наявності

приладів обліку та зи~юві і літ­

ні тарифи за підігрів води. Згідно з графіком надання

Герою Совеrскоrо Союза Александру ДмиrриевиІІу

Воро6ьёву посвящаю.

командувати

воєюзованої

* * *

Наступил батальон по шоссе вдu:tь болота.

части­

охорони

важливих державних об'єк­

-

тів

радіостанцій,

Ш ла <<Царица полей •>

розта­

Лизади Сталuн?рад 11 дуга вu.Jлс Курска ...

який

Паредел батальон в непрерьиnьtх боях.

Дорогі

вас із Дне~1 Захисника Віт­ чизни, а також з бО-річчям нашої

навести

ращити

за­

Ющенку,

ро,

ІІJЮШ. \11

щастя

ПycmJ, 1'11:\!JІНІ у же ІJІІІІІІ<І и:уин,

.чJ.tслJІмІІ 11 uухом Вь1 СІІЛЬttІоІ .

шані

Тик пуспп, 11<" слmІНІІІ /іас

на !JОЛГІІІЇ век,

.ч.

с пожива <Jів . Але у оІшлюваль­

ний сезон, коли сjJі\Ктичні вит­ паливно-енергетичних

ресурсів Є ~ІаКСИ~ІаЛЬНИМИ, підприє~rство отри ~ rус лише половину коштів для їх опла­ ти.

ка

-

раіни порівняльний аналіз ро­ боти

підприємств

2.

з

пікови~r

підприоrств

з

різними

Дані

навантажен­

з

розрахун­

бухгалтерського

та

податкового обліку більш точ­ но відповідають реально"·rу стану підприоІСтв, оптимізу­ ється ОбСЯІ ' нарі\ХОВс1НИХ ПО­ ДіІТКОВИХ :юбов'язань; З . Більш прозорою і зрозу~Іі­ лою

стає

процедура

перера­

хунків за неякісні послуги; Нарі\зі, llTl\1 «Броваритеп­

подяку

свІдомим

скориста­

всі~І

найбільш

споживача"!

наших

гу, яку ви надаєте нашому під­ приємству,

оплачуючи

зобов'язання перед кредито­ рами і проводити з нцми своє­ часні розрахунки за спожиті енергоносії за рахунок кош~

енергію.

ТІВ,

споживачІ

опалення та підігріву води та

тарифами

надалі вчасно проводити роз­

вальний

сезонний період)

(на

за

вчасно

рахунки

та

lllановні

спожиту

теплову

броварчани!

Ми

просимо вас погасити існуючі борги

за

спожиті

послуги

з

рахунки

опалю­

Проведений

ДерЖЖИТЛОКО'-ІУНГОСПО"l

Ук-

u

rярнулся обратни.

Ни прики . і переда. ·1: ,, 'fтоб ІІІІ шагу наJад 1 •> 011 ІІС/10.'1/іІ/іІ CiJOit UOJ/2 , I{UK COЛUQtn, at<K!JpUii!І/0,

.;u

ч то yдocmoett бьt л вьtсших ниграіJ ...

перед вами,

Солдати

за теплову енергію. Від того залежить тепло та добробут у наших оселях. Оксана КОРІПАК.

директор ГП:\1 «Броваритепломережа».

.

Поклонись же <<Царице полей•>, Украuна, Каки <<богу войньt•>, что грамил группу ,,Qст•>, За спасепье твое от фашизма Берлина И за мир , распростертьtй на тьtсячu верст.

фото

Олексія

Миколі! НАЛІС.

Міль­

"'~· БроварІ!.

ВРАХОВУВАТИ ЦІ ЗМІН~ У зв'язку з набрання~! чинності з І січня 2005 року пункту 2 статті 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та Закону України «Про Дер-

Обчислення страхових внескІВ за зазначені категорії здійсню­ ється у розмірі 10 відсотків міні­ мальног6 страхового внеску 3 1 січня 2005 року 8 грн З8 коп . (2б2 грн. х З2% х 10% ). З 1 січ­

жавний бюджет на 2005 рік» Пенсійний фонд України повідомляє, що Постановою Кі\бінету Міністрів Украіни від 25 серпня 2004 року N~ 1092 визначено .чехі\ніз'І-І сплати стра хових внесків за: 1. осіб, які проходять стро кону військову Lлужбу у Збройних Силих Украіни , СБУ, Інших утІЗорених відповІдно до зак онів вІйськових формуваннях, а також в органах !\!ВС; 2. оСІб, які відповідно до Зі\конів отримують допомогу по

ня 2005 року за вищезазначені категорії вносяться з"Ііни до що ­ >.Ііся•шої звітності. Статгею 45 Закону Укршнн «Про Держивний бюджет ІІ<І 2005 рік» для фізичних осіб суб'єктів підприє~шицько·І дінльносТІ, які обрали особливий сnо­ сіб оІЮДіlТІ'УВі\Ннн (фіксований под<ІТОК, єдиний ІЮДі\ТОК), та чле­ нів ·Іх сі'І·Іей, які беруть }"ІіlСТЬ у прові\дженш ними підприоІ­ ницької діяльності, на 2005 рік встановлений фіксований розмір страхового внеску у розмірі ~·Ііні­

2005

прагне

виконувати

вий

ДNепр осuлu. л герой

цює

наших пробле:vr та ту допоJІ.ю­

двоставко­

СлишкоІІt дорог .ианевр наших войск Ііа Лютеж.

щиру

послуг. Ми цінуою розуміння

упродовж року,

-

полководец от Бога.

тися можливістю і висловлює

при·ємствами -поста чальника­

ня:

-

'Іrального страхового внеску. Та­

цює на умовах договору з під­

Нині в Украіні запроваджені три види тарифів ДNJ населен­

Так Витутttн просил

ким чином, зазначені особи зо­ бов'язані сплачувати з І січш1

підприємство~! комунальної форми власності, яке співпра­

на теплопостачання.

И чтоб не.мцам бойцьt Ііе едавали рубеж,

досяг-

~юстійнюІ госпрозрахунковим

підпри­

Допльtви и скажи: <<Уже близко подJІtога•>.

нення нею трирічного вІку (у то~rу числі і за тих, хто пра-

ломережа»

паливно-енергетичних

-

будь связньtІІ! у ШТААРМ .

И

Г. П. Ткаченко.

В сьогоднішніх умовах ПТМ «Броваритеплочережа» є са­

встановленими

поко­

Броварн.

На

жсласм.

Це

А скакал ли mьt в <•гречку•>? Прьmш в Днепр тьt сейчас,

om всей gyшu

;1ЮU/1~11ІІЇ, !JUJIOI'OIЇ Hall/ 'ІСАОВСКІ

фінансового навантаження на

за

прийдешшх

В

Микола ЛИСЕНКО.

Зgоровья, с•uІсmья Вам

було зроблено для з>.Іеншення

сплачують

в доб­

Вітчизни'

ків за енергоносіі;

що

вірюю

НСЮГО!JЬІ Ж/l:Jl/11,

ням

Cтaptuulia Воробьев!

Низько t:хиляємося в по­

щомісяця

повинно

в

на­

лінь.

падає

смство

Віримо

віримо

СПраВСДАИВІСТЬ

опалювальний період, що спів­

тому

пок­

грома ­

родному Президенту Вікто­

рахунків зі споживачами 1 групи (населення) Зі\ опалення

Саме

щоб

всіх

нів-військовиків .

1\Іережа» існував порядок роз­

ресурсів.

на­ впев­

что держат плацдар.І!?

-

зробить

все,

життя

нашу Україну,

видами тарифів свідчить, що найбільш ефективним є сезон­ ний тариф. Головні його переваги: 1. Збільшення обсягу плате­ жів від споживачів послуг в

ми

тільки своїй

влада

обов'язково

ру

Г,лпгополу•tІІ>І

Как же нам, ко.wандир, одолеть зту ре~ку?

неності в тому, що нова ук­

Ії\НОJІ) (//,/\/ нot"uu,J

No

И с победой домой возвратиться пазад!

-

на

·

доіІти до БерлиІіа,

Чем помоч.ь храбрецам, те.м,

Залишається

J!cJJ ІJІІШІІ ІJ! УІJІ• СІІ>І<'/11 tlj/(jt·'/111.'111,

IJJ,/

u

забезпе­

голосити

раз:

Гt'}Юf/('/і/1

A.Іtypct< a

дал команду комбат,

і довгих

спокійного,

ли, і ми вклоняємось вам.

часу

са~Іе

u

Впереди Украина'

-

-

років

дян, і в першу чергу ветера­

хочеться

Чшпьt

Пере~юги.

це все вибороли і заслужи ­

гра~юта­

свого

Нужnо Киев спасти

ченого, радісного життя. Ви

привіті\ння від колективу, де працювали

Батильон' Шире шаг!

-

Подтянуться в строю!

Бажає~ю здоров'я

ЄТЬСЯ зупинка усіх котелень у червні 2005 року для прове­ дення ремонтно-профілактич­ них робіт. Протягом останніх років на підприємстві «Броваритепло-

рати

Великої

мент зі зворушливого листа­

передбача­

року.

Петро­

раїнська

затверджений

протягом

Григорію

вичу Ті\ Віро Петрівно! До­ рогі фронтовики 1 Вітаємо

ми. В їх родинному архіві зберігається багато дорогих цікавих докr.-rентів. Фраг­

вони

uJ

Сти пят1шдцать стрелков

Полег.'tо ІІШJсегда на российсІ;;uх полях.

ше подружжя Ткі\ченків працювало на «Торгмаші». Спливали роки, і ось вже майже 20 років Григорій Петрович і Віра Петрівна, інваліди Великої Вітчизня­ ної війни, на заслуженому відпочинку. За героїчні вій­ ськові подвиги та за чесну працю в наступні роки ці шановані люди були наго­ роджені багатьма бойовими і трудовими нагородами, а почесними

шла на За пад пехота

-

И к седому Дн. епру прuближа л uсь полки.

шованих у Броварах. Пізні-

також

~

В такт ІіаmружеІіІіЬtХ ног кольtхались штьtкu.

будемо з теnnом

-

МІСЬКВИКОНКОМОИ,

Бровар­

:'>Ііськвиконкому

ною

Нашему земляку,

прикордоннику

Григорію Ткаченку було до­

КИ>>. Потім були ще кровоп­

проблеми,

ськовому

23.02

Днеnр ОСИІІИІІ rерОЙ

роцІ у подружжя Ткаченків народився синочок Вшшдя, який, на велике горе бать­ ків, помер, коли йому ще не виповнилося і 20 років. З п'ятидесятих років под­ ружжя Ткаченків проживає і працює в Броварах. Як вій­

ручено

ролитні бої на кордоні, були

житrя-буття,

ко­

1941

радянських

як

в

Вітчизняної,

сотках, в домі чистота і по­

стандартних

переросло

хання на все життя. У 194б

І еоnдати Вітчизни І

Серед них шановані в Броварах скромні, добро­

ратний

ратимство

І

догляду

З<І

на

дитиною

умовах

до

неповного

ро-

бачого 'Іасу та отри~·tує зазначену допомогу); З. одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальниKil, які фактичного здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також

за

непрацюючих

році фіксований страховий

внесок у суохі 8З грн. 84 коп . , а за най~tаних працівників Ні\ загальних підставах, тобто нараху­ вання на фонд оплати праці -­ З2 %, утримі\ння- 1- 2%. Збільшено з 1 січня 2005 року до 4100 грн. ~rаксшчальну вели­

пра-

чину фі\ктичних витрі\т на опла­

цездатних осіб, що здійснюють догляд за інвалідом І групи або престаріли~І. який згідно з висновком ~!едичного Зі\кладу ІЮ'Іj)Рбує постІйного СТОрОННІ•ОІ'\J ДОГ,\ЯД У <ІбО ДОСЯГ

ту праці най:-,rаних працінників, оподатковуваного доходу (при­ бутку), 3 яких відповідно до JіІ­ копіІЗ України справляют 1 , 0, страхові внески до Пенсійного фонду YKjJ<IIIIH

80-рІЧІІОІ'\І ВІК)', НКЩО І'<ІІ<.і fІ<~ІІ­

р<1ЦЮІО'ІІ llfJ<IЦt'JДiiTHI UСООИ ОТ ­ рич у юп,

доІІо:чогу

пенсацІю

а()о

відповідно

законодавства.

Надія ТУНИК,

коч ­

J<lC:TYПHIIK Н<і'І<lЛЬНИІ<.іІ

до

управлшня Пенсійного фонду

Украіни в '11. Бровари.


.·.... І\/ останніх роп РОТЯГО ків поча с тішали випсІД-

ла~ш.

ки отруєння недоброякісною алкогольною пrюдукц1єю, яку вш·отовляють та реалІзУють на теренах держави недобросовіпІі

ділки

бі з н е с у .

тіньового

УкраЇНИ року

2003

водяться

;\ ІГВПІ\ l

Броварс:ьІ,ОІ

Броварсько1 ОДПl, б\' ЛО порушено двІ кри :чІнальнІ справи ІіІ статтею 204 1\.jНІЧІІІіІЛІ, ного

ки торговем,них !йкла ,'І,ІВ господарюючоІ 'СJ с у {)сктіІ ІІідприє:\ІницькоІ , \ІН . \J,ності Ів

кодекс у УкріІЇНИ · ·~ · «Не 1акон-

якоч у

ІЮ'І'l'РІІJ ,\ІІ(І

ПрО-

1\ОГО:\І>НіІ

&УДЬІЕ О&ЕРЕЖНІ

n

Співробітниками ОДГ!!

'-с пільно з працівника-

ІІОДіІТКОІюі ~ІіліцїІ 2005 року в

з ІЮ'ІіІТку

ІІсІПоІ)

Ви-

Прод у КЦІЯ

була вил учена з обігу ,

~ІЩЖіІ».

Бj)оварської

а окремі зразки цієї продукціі направлені

:

на

І д р о

8!! D

проведення

кА пертних

L..----------------------...11 що ріІ~Іках

не

експер-

встановлено,

марки

акцизного

збор у , лкичи буліІ чаркована

щювРде ннн ЦІЄЇ ОJН>f!,ІІ\Іі змйснсно ·13 р е :.~ уЛЬТіІТІІВНИХ JJ(•-

зб у1 або т ранспорт у вання з \ll'TOIO збуту ПІДаКЦІІ З ІІИХ ТО-

пил у •Іена іІЛКОІ 'ОЛІ·НіІ продукЦІЯ, С lliД[JOб.\l'JJII\111 , (І С аі\Іа

ревір1ш ницької

порушеннн

варів» Т<І статте ю 2lб 1\.ри !ЧІнального кодексу Укра ·нІи --«Не з аконне виготовленнн,

І 'О[)ІЛК<І t неGРзщншuю для Jдоров'я і житп1 І'JЮЧіІ/\ЯН. В даний час проводяться

нор'І чинного з<Іконодаnства при реалізаціі алкогольних наноїн. Су~Іа донарахувань за

підроблеанн або зб ут не:законно виготовлених, одержіІних чи підроблених ~1арок

першочер1·ов1 слідчі діі, ветановлюються шм1хн надходження недоброяКІсної а./\КО-

акта~ІИ

по-

акци:зного збору чи І<:ою·роль-

гольно1

над 32 тис. грн. Особлива увага. при здійсненні таких перевірок приді;\Яєтьсн вияnленню фактів реалізації в роздрібній 'Іережі ,tлкогольної проду кцІї нена-

них ~Іа.рок». Підставою для здійснення збору ~Jатеріа.лів послужила. інформація, що надійшла від жителя Броварського району про те, що після вживання ни :ч горілчаних

причеп11 до виготовлення, постачаннн та збуту цього товару. Про випадки придбання недоброякісних алкогольних напоїв на території Броварів та Броварського району гро-

. \РЖІІОЇ якості, без відпонідш1х докУчентів на товар ,

nиробів, придбаних в одно~ІУ і:з закладів гро~Іадського хар-

~шдяни :чожуть повідочити за телефоно:.І 5-63-33 .

суб' є кпв підприоІдіяльносп, в холі

виявл е но

43

перевірок

склала

фа.\І.<'!Іфіі,ованої,

вж:иnання

виготовлення,

досліджень.

Провt~леною

тизою

екс-

зб е рігання,

яких

чування,

що

з находиться

Броварсько:-1 у районі ,

СІІШІ ГJЮ:.ІіІДШІ . '2() січшІ 2005 року прок у рс1 -

руївся, що б уло підтв е рджено довід кою з центрс~льІ-ІОІ ра-

т у рою " ' · Броuари JіІ ~ Іc\'J't'(Hil-

йонноІ лікарні. 1\.ерівшщтво'І

і\'Іинулої

п'нтниці

вої та»

оо єднавого

страхової

провели

і

особи,

Анатолій СИЧ,

от-

НіІ'ІаЛЬІІИК і\ІГВ/lІ\1

!)ровар с ькоІ ОДПІ , ГЮЛІ\ОВІІІІК

ІІОДіІl'КОВОІ

\ JІЛЩІІ .

відділенюr

представниками

інспекції,

ко:.Іісаріа1у,

~Ііське

JЗін

продукції

n

яки·І 'юже призnести до отру-

ДАІ спільно з

податко­

війсь1<ового

ко~шанії

нараду-сбІінар

«Оран­

з

питань

пропедення технічного огляду транспор­

ТІІИХ

засобів

госводарств

усіх

форм

ВЛіІСНОСТі. Учасники з ібрання обговорили особли­

вості цьогорічвоІ ка~шанії, наголосивши на дотричанні І'рііфіків відповідних зіІхо­ 1\lілька :

перед учас­

\ ІіЛіЦІІ І\ [.

'ІІСЬКОІ 'О

ВДАІ

ВИбір оІі С ЦЯ ГІ[ЮЖІІВіІІІНН В УК/)<11 Ні» ВІД /[ І 'j) )'/І,НЯ 200:J р о к у Цей закон вtдпові,І,fІО до 1\.онспп у цІІ України регулює відносини , пов'язані з і спободою перес уван­ ня та вільНИ іІІ вибором місцн про­

живання в Украіні, що гаранту­ ютьсн Конституцією Украіни, і закріплені Загальною деклараці­ єю прав людини, Міжнародним пактом про rрm1адянські та полі­ тичні права, Конвенцією про за­ хист

прав

ЛЮДИНИ

Та

ОСНОВНИХ

свобод і протоколю1и до неї, шичи

ЧіЖНсlj)ОДІІІОІИ

ilKT<l ~ l И,

капітав

ТіІІ<.О С. І У

ІІj)іІ-

п е реміщатися

по

теритОfНї

з аконо;-1;

вільний вибір ~Іісця прожи­ чи

перебування

Hil

ІІр,ш о

--

.Jc ІKOJ-IIlllX ІlІДС"І'<ІВіІХ

JJe ·

вибір адмІністративно-терито­

ріальної якої

одиниці,

вони

хочуть

на

території

проживати

перебувати; - ~Іісце перебування

го техогляд у ,

11ереліку доку­

~ І е нтіn, необхідних для проходження,

в

його

тарифних

СТіШКіІХ

ТОЩО . У «1-Jовому ЖИ1Ті» N2 10 від 9 лютого ц . р. у етапі «Техогляд-2005

триває»

подано

дані

про

гам,

як

скло

додаткових

встановлення

або нанесення покритгя, що об м ежує оглядовість з ~ Іісця водія та погіршує його про­ зорість. Тож дозволяється

необхідні доку'Іtенти та платежі для проходження

застосовувати

техогляду

світлопропускання якого відповідає вшюгю1 держ­ стандарту ДСТУ 5727-88. Згідно з ним воно стано­

власІшками

відуального

інди­

транспорту

не­

парного року випуску . Нага­ дуємо,

що

транспортний

податок сплачується

цем

проживання

за

міс­

(сільських

та селищних радах).

Водночас нагадус.ю, що Правила~ш дорожнього ру-

таке

тонова­

не скло, крім дзеркального,

вить: для вітравого скла не ~Іенше 75 %, а для інших-

питань

якого

до

стра­

хоnої компанїі «Оранта». Те хнічний

па

предчет1в

з

зnернугися

огляд

прово­

дитьсн кожного вівторка та четверга з

щосуботи

у

-

14.00 до 18.00, та :з 9.00 до І 3.00

відділенні

;\А!

Бровар­

ського

району за адресою: смт. Калинівка, вул . Черні­ І'івська, 5 (на території 6 -ї

роти ДГІС) За довідкюш звертайтеся з а тел. 5-43-34.

Юрій ЗАГ ЛИН СЬКИЙ, старший

січнн

державтоінспектор ВДАІ Браnареького району,

2005 р. введено обов'язкове

капітан мwції .

70% Усім відомо, що з

1

органу,

реєстрацін

може

рядк у;

~ - паспортний доІ\у~Іент. ЯКІІ!с дитина не до с ягла 16-рІ'ІНого віку , ПОДіІСГЬСН СВіДОЦТВО ПрО Нс1рО,\ ­ Жl'ННЯ

,160

свідоцтво про

НсІ :\ l'Ж­

ІІість ДО ГjЮЧаДЯН СТВ<І УкріІІІІ!І Інозе~Іець ТіІ особа беJ г роча­ дянства.

додсtтково

подають

ІІи с ­

відку на по стійне або поІчасов•· проживання;

-

J(ВІпанцію

про

сплату дер­

жавного ~шта або ДОІ(умент про звільнення від його сплати ; два

примірНИІ\И

талона

зняття з реєстрації. Забороняє ться ви,Іагати для ре­ єстрації іІІісця прожиnання подан­ ня особою інших доку·чентш

Заява особи про реєстрацію ЧJСЦЯ проживанан є єдиною ІІі,\­ ставою для реєстрації ~tісця про­ живання особи. З разки з аяви та. інших док у ­ :чентів, необхідних для реєстраІ(іІ ~tісця проживання особи, затвер­

дж у ються

Кабінето:.І

:\І іністр ів

Украіни Особи , нкі п е реб у вають бІЛЬШL'

ОДНОГО \ІІОІЦН 3<1 \І l' ЖЮІИ і\ Д\JіІІ іС­ ОДИІІІІІ\1 .

Тj)(ІПІВІІО-ТерИТОр!с1АЬІІОЇ якій

Japet:crpoвaнe

ІІjJОЖИВі\НІlЯ .

І

НКІ

ІХ

\Іс1ЮТJ,

:. ІІП\с

ІJeBІtl\U ­

або

на

чожна

ного

б'(ГИ здійснена за зверненню! ІІІ ­

ням

реб унають ІІіІ територlі Украши ,

засобів,

тійно звернутисн до уповноваже­

ваються службу і

ТВіІ , ЯІ\1

нічних неспраnносте й та невідповідності таки~І nимо­

- письмову заяву . Діти віко'І під 15 до 18 років подають з аяв у особисто . У разі якщо особа з по­ важної причини не "юже сасvюс:­

ребувають в Украші , вільно та безперешкодно з а свої :v1 бажан­

гро:.tіІДННИІІ і І Укрсl Ї flІІ , <І І '<ІІ\ОЖ ін о з е чця та осо он ()(:• ! І ' f!О\І< Іі\Н ІІl ·

рядку проведе ння нинішньо­

Для реєстраuіі особа полає:

тва, які на :законних шдставах пе­

вання

транспортних

)ІJП!Р

Hi\Hi :.1айнов і :з обов'язання , нак. u:І­

-

страхування

JіІреєструВіІТИ

ПрОЖИВіІНІіН.

дені n адмшістративІЮ'ІІУ поря ,\К) чи за ріш е нню! суду, або при 3 и­

встановлюються

ху забораннється експлуа­ тація ТЗ за наявності тех­

н> ­

іноземця та особи без гро,Іадянс ­

будь-який спосіб, у будь-який '!с1С , за винятко 'І І обмежень, які

Багатьох поліїв цікавить, чи не відбулися З'\Ііни в по­

підставах .

во ГрОЧі\ДЯНШІа УІЧ)(ІІНИ, іІ ТсlКОЖ

України у будь-}Ікому напря:.tку, у

ВІДПОВІДАnЬНА КАМПАНІЯ

ПjJОЖІШ<lІ!НЯ

в

свобода пересування

kІКОІІІІі'ІХ

пасвідченого в усгіІновлено .чу п о­

З НіІЧ е ІІfіІ '

~

НеІ

шої особи на підставі дор уч е ншІ ,

ІІі,\ста­

В

lІі

оов ' нJані П[ЮТНІ 'О\1 Дt~СЯТИ і\ІІІН ІІІ<.:М! П!JИ6 у ТГЯ ДО НОІЮПJ .\ІІСЦ>І

іІ

Jlcll\CДC'Hl НИЖЧ Е'

:3clKOfll

ВЖИВсlfUТІ,СЯ

Громадянин Украіни . а тс~кож іноз е чецh чи особа без грm!іІ ­ NІІІСТВіІ, ЯКІ ПP(H'O )' BcllOTJ, В Укр,Іі ­

ін­

також nи з начаt: порндо к реал.іза­ ції свободи пере сування т,l вілІ>­ ного ВИбору "і С ЦЯ П[ЮЖИВіІНШІ і в с тановлює шшадки ·Іх об'Ін:> ЖРН­ ня . ДІЯ ЦЬОІ 'О .' 3акон у ІЮШІІ!JІО С ТЬ­ СЯ на Г]Ю\ІаДНІІ УкраІІІІІ , і\ ТаКОЖ на іноз е ~щів Т<І осіб б е з І'JЮ ~ Іі1дянства, які пер е бувають в УкраІ­ ні на законних підставах, відпо­ відно до Іх прав та свобод, передбіІчених Конституцією, за­ кона.'VІИ чи ~Ііжнародни~ш догово­ рами Украши. Громадннам Украї­ ни, а також інозе~щя:.t та особам без гро~Іадянства, які на закон­ них підставах перебувають в Ук­ раїні, гарантуються свобода пере­ сування та ВtАьний nибір ~tісця проживан.ня на їі території, за ви­ нятком об:v1ежень, які встановлені законо ~І . Реєстрація місця прожи­ вання чи :.Іісця перебування осо­ би або її відсутність не :vюжугь бути у~ювою реалізаціі прав і свобод, передбачених Консппу­ цією, закона'ІІи чи чіжнародни:>ІИ

TejJ'I!JНИ

1\.ура С: ОJЗ .

i\ J.

Всім дос те~Іенно JЗідо'Ію, що в нашій державІ діє закон «llpo свободу перес у вання тс1 ІJІ Л І.НІ1Й

У ЦЬОЧ )'

ника~ш се :- Іінар у JЗІІст у па є старший дер­ ;.кавтоінсвектор

«Про свободу nересування та віnьний вибір місця nроживання в Україні>>

догаворюш Укрс~іни, або вою для ІХ об ~ Іеження .

дів кожни~І автогосполар с тв о.ч. І-Іа фото Ол е ксія

Права та обов'язки rромадян відnовідно до Закону України

пр11і\ОіІВс1В

ЯВ.\ Е' НіІ В [)<'<1.\ІJаЦіІ і\Л-

широкомас-

23.02

О ДПІ

було прийнято ріш е ннн про проведення неІ<ІйноІ перевір-

З

штабні заходи в ра~Іках операції «Акцизна

і\11!

спшробі тни-

ка~ІИ Міжрайонного головного вІдділу податковоі чІліціІ

Податковою.------------------------, іІЛІ\ОГ< > \J,нІ

служuою КіНЦН

від

надани чи

І

'ІИ

ад:vІі­

-

ністративно-територіальна одини­ ця, на територіі якої особа про­ живає

строком

~Іенше

шести

на не

дійсну військону :.1ають відстр о чки ,

беруть участь у судовоч \ процесі в будь-шjй якості, зо ­

бов'язані з ареєструвати місце ІІ е ­ ребування. Ре е страція :\Іісцн ПJюживаІІШІ 1'/)О :\Іа,'\НІІ УКріІЇІJИ , ЯКі ПрОЖИ В іІ· ють за ~н; ж а:чи Украши. здійсню­ сл , сн

В

)і СТ<ІІІОВ Л еНUЧ\ '

П UjJ>І ;\1 '\

І\ ОІІ С\і ,\ІАІ.!\11\іІІ \'l'ГіІІ!ОВ<ІЧІІ YКj)<ll 1111 3;1 KO[JДU II0\1- <1б LJ ,\ИІІЛОоІ<ІТІІ' І · ниош

нр едставництва :. Іи.

Надання

в1дочосте й

проживання

особи

про

та

:.ІіСІ\l'

11 пер с о­

нальні дані здійснюється виклю•І­ но у випадках, кона~ш

передбач е них

України.

або

за

за ­

З ГО;\ОЮ

са'ІЮЇ особи . При з~Ііні :-Іісця проживання в >'І е жах

адчіністративно-терІпорі­

місяців на рік; - ~Іісце проживання - сІД'ІІініс ­

ально'І

тративно-терІпоріальІІ<І одиниця , на терИТОрІі НК О І ocoGa П]ЮЖІШі\С

трації, особі!, яка з аресстру ІJа .\ а \ІІСЦ t' прuЖИВс\ІІНЯ , або ll Зс\1\ОІІ­

строко ' І

JIOflil/1, шість "іищів на

рік ;

-· --

особа

·-

фІ ІИ'lІІіІ

реєстрація

-

ocoG,t;

внес е ннн

ш до-

'ІІОстей /1,0 II<IC!IO]YГHOI'LJ і\ОК)і :- ІСІП'сІ

про \Іі с це ІІfЮЖИВсІІІІІ}J або .чісце персб у нання і з З с1ЗНёІЧеНІ-ІН\І <1дре­ си житла особи ТіІ внес:еннн цих даних до реєсграційного обліку відпопідного орган у спеціально уповноваженого

центрального

орган у виконавчої влади J питань

реєстраціІ; - довідІ\а про реєстрацію міс­ ця проживання або ~Іісця пере­ бування - ~ док у чент, нкий вида­ ється органоч ре є страції особі за її вимогою та підтверджує реєс­ трацію :VІіСЦЯ ПрОЖІШаННЯ або

~Іісця перебування особи.

єтьсн

одиниці ,

яку

Hcl

повноваження

поШИfНО ­

орган у

р е и­

ІІИЙ ПjJЄДСТі1ВНИК ІІОВИІІНі ІІІІСІ,\10ВО ПОВІДО 'V ІИТІ! ПрО Це ВіДІІОБІДІІИЙ uр1 ·ан ресстр<ЩІЇ протяго'ІІ Ct'Чit днів . Ріш е ння , діІ чи б е здіяльність О[JГіІНіВ де рЖіІlJНОІ

ВЛіІДИ,

I!ИX та

осіб

службових

свободи вибору

перес у вання, місця

110l'<I;\<J-

:~

ІІИТіІІJJ,

JЗільноІ'О

прожиnання,

реес­

трації ~ІІСЦЯ проживання чи :ІІіl'І\Я перебування особи 'Іюжуть 6 утн оскаржені в у становленом у з ако­

но:.І порядку . О с оби , винні у ІЮ­ руш е нні вююг цього Закону, не­ с у гь ВІдповідальність згідно і J законо".

Світлана СЕРГІЄНКО, начальник ВПРФО БроварськаІ -о РВ ГУ !\!ВС Украіни в Киівській

області, 'юйор ' Ііліціі .


ІІк <<КриниqR>> Наша

«Криниченька»

«копалась»

бо

вона-

поетів

і

це

літературне

прозаїків,

райгазеті

що

«Стахановець»

в

році

пропонував

об'єднання

зародилося

1954

У

не

неділеньку-двС а цілих п'ятдесят років,

<<кonanacR>>

Ми

С. А. Погребінський

мені

постійно

очолити

відчували

за­

об'єднання.

підтримку

ре­

при

дакції, міцніли. До тридцяти чоловік на­

тридцятих

раховувала наша спілка. Це були люди,

роках. Це тоді, коли була створена і са­

різні за віком, освітою,

ма

баннями ... З авторів того часу членами

газета.

поети

Першими її авторами

Д. Чепурний,

стали

М. Миронець,

Спілки

письменників

фах01ч, уподо­ стали

М. Сом,

М. Стельмах ... І автор цих рядків видру­

І. НемщювИ'І,

кував тут кілька своїх поезій, які потім

В. Гринько, П. Висікuн. Ми пішки ходи­

читав

л.и

Ні1

рuйонному

огляді

хуложньої

сшчодіяльності і одержав у нагороду гі­

тuру..

Війг!d

Ожило

перервалі1

нuше

~Іирну

літературне

прuцю.

життя

після

визволення міста і району від фашистів і

відновлення

роботи

редакції.

Повер­

нувся з фронту редактор «Стахановця»

ПО t:E'.'\ClX,

байки, ньо!

Л. Динник, 'ІИТ<І.·\И

брали

Вірші,

участь

Сі1~ІОДІЯЛЬНОСТі.

в

оІ·лядtІх

!

Hil~I,

зусиль,

щоб

відродити

1948

року)

ХРИЗАНТЕМАМИ Пахне осінь хризантемами.

нішній

Навкруги люка краса! І казковими антенами Літо бабине звиса.

творна

«Криниці»

цілюща

живо­

... В. ПИНДЮРА,

немало

червня

літоб'єднання, приошо. що вода в ни­

редактор районної газети

ли

16

ПАХНЕ ОСІНЬ

худож­

ветс•ранам

вімі­

завідуючий

Інар.

ОІІОВіДі!ННЯ,

лом листів Д. С. Каценельсон, які докла­

С. А. Погребінський,

НАДІЯ КОЛЬЦОВА

Ф. Петров,

в

лі­

тоб'єднання.

(«Нове ЖИТТЯ»,

22

1959-1962 р. р. 1987 року).

ЛИПНЯ

В літо бабине закохана

-

Знає вся моя ріgня. І ранковими туманами Я милуюся щоgня. День спішшпь за електричкою,

Шаноsн~:::1 ~:~:;a:::::j:;.:::a:::! ~

~

Ніби ;ноже назgогнать. Bguлuн1 он mmІ,

організація ветеранів­

І плuвуть, .чов зачароваНІ,

будівельників

<•Батьківщина>>

Хмарu, схожі на скирти.

Юлії Тимошенко

м. Бровари щиро вітає

в м. Бровари вітає зі святом

будівельників міста

ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ.

з нагоди

вам щасливої долі, .міцного

Д пя захиспика

здоров'я, радісного

Довго погляg свій зgивований Я не можу віgвести.

День осінній приторочений

Від щирого серця зичимо

Поспішає go ЗlІJІ:НІ. Вечір сонний, мов приречений, Визирає із пітьми.

Вітчизпи.

сьогодення, гідного й

за річкою,

Ожuває СІНОЖСІПІЬ

-

заможного .майбуття,

натхнення в розбудові

-

~ дійсно незалежної, ~~~а їни.

начальника виробничо-тех· нічного відділу; головного

технолога

мислового робництва,

з/бетонного ви­ начальника змі­

ни

цеху

nро­

електрики

-

головного механіка;

ділу

начальника

капітального

розрядів;

машиніст

копровальної

ус-

тановки;

від-

-

електрозварювальники

тактно-точкового

будівниц­

ня

тва;

-

виконробів будівельно-мон­ тажних робіт;

-

виконроба біт.

сантехнічних

3-5

машиніст екскаватора;

головного енергетика;

заступника

Гонить лuстя по зе1нлі.

На

машиністи мостових і козлових кранів 3-5 розрядів;

великопанельного

домобудування;

-

Він хизується вітриськами, слюсарі-ремонтники;

-

ро­

-

3-5

кон­

зварюван­

3zmpowyє «Кр~~ця»

чергове засідання літературно-мистецького об'єднання <<Криниця».

розрядів;

бетонозмішу-

вальних установок;

краплини нuзкамu

У неділю, 27 лютого, о 13.00, в міському клубі (вул. Гагаріна. 6) відбудеться

арматурники;

оператори

gpomax

Сумно :зблискують в і.\ІЛі ..

Зanpowvcмo всіх Ііажаюqих!

оздоблювачі зjб виробів.

-

25 лютого 2005 року з 10.00 до 13.00 відбудеться прямий телефонний зв'язок з началь­ У Генеральному плані міста роз­

роблена модель

довгострокова

Житловий

цільова

192,5

територіально-плануваль­

якому

проживатиме

(2,7

моделі намічені етапи реалізацїІ на розрахунковий період 15-20 років.

дивідуального

Економічна ситуація вплинула на лових мікрорайонів та нових районів міста.

розбудову

На черговому засіданні

03.02.05

сесії Броварсько·І міської ради було розглянуто та затверджено Проек­ ти детальних планів територій

1О­

го мікрорайону (коригування) та другої черги кварталу Олімпій­ ський. Основою для розвитку транспор­ тної частини міста є

магістральна

вулична-шляхова мережа. Так,

Ге­

тис.

8,3

чол.

~ачно зросте роль легкового ін­

якого досягне

транспорту,

250

рівень

автомобілів на

1

тис. мешканців.

Враховуючи вантаження

перспективу, існуючих

Возз'єднання та

роз­

вулиць

Шолом-Алейхема

надасть можливість покращити по­

вітряний

басейн

навколишнього

середовища.

Тому

реалізацію

рішень

Гене­

рального плану необхідно здійсни­ ти

вже сьогодні за

чення

і

рахунок вилу­

передачі

земель,

які

потрапили в зону будівництва, для

розміщення та утримання інженер­

формування магістралі районного значення, яка об'єднує між собою І,

но-транспортної інфраструктури.

ІІІ,

11,

lV

житлові

райони.

Траса їІ

Значними темпами проводиться в місті реконструкція існуючих май­

вздовж

нових комплексів. Так, на чергово­

Кірова,

Київ­

му засіданні архітектурно-містобу­

Шевченка

дівної ради відділу містобудування

до перетину з nроектною вулицею,

та архітектури Броварсько'І міської

що передбачена з північної сторо­ ни міста з виходом на Київ. Вулиця

ради

Грушевського є ділянкою цієї ма­

будовою мансардного поверху по

парку

Перемоги,

через

ську і далі по трасі вул.

вул.

гістралі на відрізку між вулицями Кірова та Київською. У зв'язку з цим останніми роками існуюча містобудівна ситуація різко

було

розглянуто

проект ре­

КОfіСтрукцїІ офісу-магазину з

вул.Кірова,88.

Цей

об'єкт

над­

стане

прикрасою поряд з новобудовами по вул. Кірова.

транспортна,

Відділ містобудування

так і питання водовідведення з ма­

та архітектури Броварської

загострилася

-

як

• Н О В Е Ж И Т ТЯ · - raзema Броварськuх міської ma раЇІонної раА, раЇІонної Аержавної аАмінісmраuії.

СПІВJАСНОВНІ-1Ю1: колекmuв

ремкuії газеmu, Броварські міська і раUонна радu, раСюнна

Свідоцтво про державну Кі

10. 12. 1997р.

>)і? І'

:\._ :...tb.;.;o:i:n ,....,,,""" "

/

Відповідно до rенераnьноrо

ПіДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяпьності, які здійснюють

nnaнv розвитнv міста та з метою

перевезення на таксі! Відповідно до встановлених Правил надання послуг з переве­ зення пасажирів та ІХ багажу на таксі в м. Бровари, затверджених рішенням сесіІ Броварської міськоІ ради від 4.12.03 р., N2 332-17-24, просимо звернутися для відповід­

ного оформлення документів ва­ шої діяльності в місті за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кім 308. Тел. для довідок: 5-10-62.

N 259 індекс

61285

еФективноrо використання

освоєних територій передбачено будівництво баrатоповерховоrо житnовоrо будинку по вул. farapiнa, 15а. Для вралуваГ'ня громадських Ін­

тересів ВІДДІЛ ництва до

5

8

березня

••: :..., ,:,..-,~.:,,,,,.,:,)·іІ

ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

року приймає

Тел. для довідок:

5-21-37, 5-32-49.

4-02-92; nромословості 4-04-81;

~······~/:'J" r()iJ?Д''.:'::'.'''\j і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu Редакція не

ради

та умов інвестування будівництва.

Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

2005

міськоІ'

пропозиції щодо реалізації проекту

Міськвиконком.

РеАакmор: 4-03-76.

каnІтального будІВ­

Броварської

)І\1 АДРЕСА: 07400,.Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

АержаАмінісmраuія

від

до vваrи сvо·єктів

міської ради.

сиву.

реєстрацію

•праці та соціального захисту · населення ЯЩЬКОЮ Л ар· · сою Петрівною за телефо­ ном 5-45-47.

тис. сімей).

неральним планом передбачається

проходить від вул.

ником районного управління

становитиме

тис. кв. м загальної площі, в

ного розвитку міста. У рамках цієї

темпи реконструкцїІ. існуючих жит­

фонд

4-23-26.

завжди поділяє позицію авторів.

• За точність викладених фактів відповідає автор. • 1\истування з читачами - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

І Втрачене посвідчення учасника бойових дій серіі АА Ng 341419 від 14 лютого 2002 року, вида­ не Броварським міським військовим комгсарга­ том на гм'я ГЕРАСИМЕНКА Василя Мойсейовича, вважати недійсним.

І Втрачений атестат про повну середню освІТу, виданий середньою школою Ng 7 у 1993 році на гм·я КРИВОШЕЯ Олександра Вікторовича, вважа· ТИ НЄДІЙСНИМ

i!J Загублену круглу печатку "Киівська область. Браворський район. с Русангв. АТОВ .. Русанrв· ське" ІДенrифrкоцrйний код 30839445", вважаги Іtt;ДІЙ(;НОЮ

i!J

Втрачене свІДоцтво про право власності на

житло,

видане фондом комунального майна року зпдно з наказом Ng 190 на ім'я ШВЕЦЯ Валентина Григоровича, вважати недій-

24.01.994 сним.

І Втрачене посвІДчення інваліда 11 групи серіі Б видане ВФРЕ УМВС УкраІни в Киів­ ській області 15 січня 2003 року на ім'я ФЛЬОРКА Володимира Григоровича, вважати недійсним.

N! 565592,

друк oфcemнuu. Обсяг 1 друкованuu аркуш. Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" r-~~~-,..,..-.+-.+-.+-.+-.+"+i yn ра в лі нн я у сп ра в ах npecu ma інформаuїі Кuївської облдержадміністрації.

Зам. Тираж

380 1790

прим.

#14 2005