Page 1

СЕРЕДА

25 лютого

р.

2004

N!!14 (9521 )

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

НАМIТИJlИС.

ШJ[рЮU'[рЮ~Ю ~[рШLФJ G3 L!JQП

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА -

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННІ

ПІД ПИIІЬНОIO

YBArOIO

3а[>аз в усій країні, маБУТI"

ІІР знайдрться осе­

лі, ДР б не обговорювалаСІ, пенсійна реформа. І не ДИВНО

перші кроки з їі втіленнн поставили

-

поки що більше занитань, ніж дали відповідей. Дійсно, чому в ОДНИХ пенсії сягнули за тиснчу, а в інших прибавка склала тільки декілька tри­ вень? То, звичайно, зрозуміло, що виплати пере­ раховано змежно від колишніх заробітків, як і нередбачено НОВИ~І законодавством. Та хіба вчи­

тель чи дон рка винні У тому, що ЇХНЯ працн ко­

ЛИСІ, оцінювалась державою вкрай низько, і вони Н" '\ilСЛУI'ОIJУIOТL. ІІа достаТІІЮ

пенсію так само,

нк машинобудівник чи метаЛУ[>I'? Чи це нормаль­

ІЮ,

коли

в Р"'IУЛЬТilті

пррераху"ку

:.І

Ішпад

ІЗ

Підсумки виконаННІ

міЛI.Йонів lІеllсіОllерів від'lутні Ilрибавки ОТРИ~lа­ ли

лише

мільйони,

4

склало тільки

4,2 % від

а для

решти

підвищеНl1Н

61Оджету

отримуванqї пенсії, що аж

I,Державних IIJЮl'рilМ,

2003 року

Бюджет міста за

См>годні Урнд дуже Зilнепокоєний ТИМ, щО по­

на

:lІІачної Ч<1('ТИIІИ стаРШОl'О покоління.

фОНДУ

Н<1разі З<1

2003 рік в оБСЯГі/Х за­

Г<1ЛЬНОГО і спеціалыoгоo фондів виконано

'Іаток реформи не приніс СУГІ'ЄВИХ змін У життя

в TO~IY

100,3 %, при

ПЛ<1ні,

числі ПО загіlлыlмуy 3іІТверджеllОМУ

місь­

l'отуетьсн спеціальне З<1сідаllНЯ Кабміну, на нко­

31563,5 тис. грн" виконання становить 32103,7 тис, грн" або 101.7 %'

МУ РОЗГЛЯД<1ТИМУТI,СЯ два ГОЛОВlIИХ питаннн,

У поріUНННllі з відповідним періодом МИ­

ДОРУ'IРIІНЯ~1 Прем'ер-міністра ВіКТОР<1 Януковича По­

кою радою

перше, необхідно знайти механізми термінового

НУЛОГО

року

підвищення

пенсlИНИХ

фОНДУ

зросли

lJиплат, бо особливо прикро, щО ТИМ ЛЮДЯМ, нкі

31,9%,

мІlllмалыгоo

розміру

й раніше М<1ЛИ мізерну пенсію, рефОРМ<1 так ні­

ОДІІЮ1

надходження

із

lі<1

головних

по зш'альному

тис,

7756,9

грн"

факторів,

або нкий

11<1

декіЛI,ка

ВПЛИНУВ Н<1 IJИКОІІ,ІІІІІЯ доходної частини

завдяки

окррмій

бюджету, с РОЗIJИТОК та :ЧЮСТіIНШI вироб­

постанові Уряду, Тож цей недолік необхіДIІО нк­

НИЦТIJ,І в ріJIІИХ сферах еКОІIО~lіки міста,

чого

і

не дала,

І'ривеlll.

і те

навіть підвищення

відБУЛОСІ. тільки

найшвидше виправляти.

На першому стапі :lіШ­

даНЮI полягає у збільшеltllі мінімальних винлат

ПРИllаймні до ста гривеш., ЩО МilЄ статисн ніш\.! бсрезня, По-друге,

11<-'

ні:l­

iCTOТlIY IІроблему СКЛа­

дас Т", щО угворилаС>І СПріШЖll!1 IІрірва між lІай­

білL.ШИМИ

і

наймешuими

ВИIlЛilтами,

одного

J

боку, 1І0долаllШІ ненсійної зрівнялівки відповідає

IІ!>ИIІI~ИIlЙМ СОllіЙЛI.ної СIlР<1В('ДЛИlюсті, М\.! ж з ін­

-

ШОІ'О

ЦЬОГО :!амало ДЛ>! Зil!'аЛl.1І0I'О lІіДВИЩСlll1Н

ріВШI ЖИ'І-ПІ IІрнсіонерів. ПОСТ<1С :швдаНШI термі-

11О1н>

знайти

фінансові

реСУРСІ!

для

ТОГО,

щоб

«lІіД'I'ЯI-I'И» невеЛl!кі винлати ДО ПРИЙНЯТНОГО роз­

міру,

Т<lКОЖ :щбеЗПР'IИТИ, щоб тривалiL:ть стажу

<l

більше IJпливала

llil

IЮ:lмір пенсії. для уснін.ІІІОГО

ІІРОСУВШІІІН У ІІ,ЬОМУ Н<lПрНМКУ необхідно за6ез1ІL''1I!ТИ своєчасність і повноту СПЛіНИ пснсійних Вlll'сків,

<l

також IIОГillIIРННН піДIlРИЄМСТВilМИ іс­

нуючих

БОРl'ів

lІер"Д

Пl'нсіЙIІИ~1

Фондом.

('НР<1llіl ВИМіll'йС :ІУСИЛІ. Ilй всіх рівннх

Цн

~liHi(,Tep­

-

СЬКИХ, 1',IЛУ:ЮВИХ, ~lіCl\('IЮЇ IIЛіIДИ.

Поки

1111 робот" ТJ>ИII<1ТИМL', 1Il'lІсіОllерам ЩJИГіlДilТИ CIJOIO ТРУДОВУ біографію мо­

варто же,

Ж

lІід 'Іас

lIе(>('рахунку

:1<1 основу

об'lисЛt'НШI

IІрнс:ії було у:што ІІР найвигідніший lІеріод? А IІИI'іднісТl.

IIONII'iIC

II'm'lІрі'lІІиіі відрі:юк часу, КОЛИ о('обистй заРllла­ та

(j Cl'[>l'AIIIO

IIl'Рl'ВИЩУВ,IЛ,l

:lilРl1лату 110

бі/ бути УВ<1ЖНИМИ, бо ціЛКО~1 fj,\швіРIІО, Що lІ('рі­ ол.

коли

ЛIОЛИIІCl

О'I'РИі\Іувала

lІаЙВИLI~У

3і1

снос

ЖІІТШ :ИРllлатнlО, 11(' с КРіlЩИ~I, бо тоді й С('(Н'дколи

IІрибуток

БУIІ !НІЖ'І", можр ВИІІIJИТИОІ саме ТИ"І,

:lіlРIІЛіlТil БУЛil ви('ока,

1110 треба,

11>1

СllіввідношешlН

'1('(>":3

іІ 'lіІС,

Cl'I)['ДIІІ.ою

Тут, 3I1И'lilЙIIO, не обійти,,>! заl>lIЛіlТ.

Вони

,;

у

в('іх

(jl'J

<:Н,

що(j P,I:\O~I

1І,ІЙВИІ'ідніlllИЙ

lIeo(jxiAHO

ДЛН

ІІі

-

РО:lміри

1І!'lІсій,

і

СГIРilВУ

lІеllсіОН('Ріl

IІрибавки (jули

до ІІ'НТДР"'ІПІ I'РИІІI'І\І"

і

o(jpallo

IJce

загальну

суму

170 І ,8 тис,

Видаткову

'I<1СТИНУ бюджету місга по відповідно до річних

від'IУГ­

Ж н\.! треба,

ПОIJIИРIOЄТЬСН

ОСНОВН<1 питома вага видаткової части­ ни

заГ<1ЛЬНОГО

фонду

бюджету

міСТ<1

СПРНМОВ<1на Н<1 фінансування ПрОГр<1М со­ ці<1ЛЬНОГО

захисту та

соці<1лыогоo З<1без-

1Il"lення і НіІ утримаНІІЯ УСТіllШВ соці<lЛЬ­ IIO-КУЛl.ТУРНОЇ сфери, а C<1~I(~:

Соціальний зilхист Освіт"

32,7

-

25,0 %

-

'Х,

Субвенція Н<1 Уl'РИМйllllЯ об'єктів спіль­ НОІ'О користування

(ЦРЛ бібліотек",

дакція 1',,:lети "Нове ЖИТІ')!») ~),8

-

Кулиур"

-

ре­

17,5 %

%

2,2 % ФіЗКУЛl.тура 2,5 'Х.

і

Г. ДАНИЛЕЦЬ,

леннн на суму

суму

катеl'Oріям lІі/се­

3304,9 тис. грн,;

ДОПОМОГ сім'ям з діТI,МИ 1194,3 тис, грн,

ІІа

суму

ГРIl.,

51кі були

УСТШіОН

Місцевих ПI)()I'Рil~l, іl C,I~le ДЛЯ lІilДіШ­

2,

грн,

По

НИМ

верствам

населеннн;

на лікуваllНЯ, хіРУРl'ічні ОПРРіщії та

-

побугові потреби;

.

на безкоштовну ВИДt1'IУ лікарСI.ких

-

преПі/ратів ІІіЛI,I'овій категорїі населеннн;

-

встановлення

l'аЗОIJИХ

ІІЛИТ,

колонок

на УТ]JИМ<lIlIlН

фізкультури т(]

ІІа

ІІРОВСДРІІНН :Іilходів ~1iCTa.

ІІЯ:

ма'l'еріальноі NJ!10~IОI'И ~1,IЛО:I,lхище­

lІilllРішлрні

КУЛl.тури та розділу

господарство»

«Житловu-комунальне

]<1

:JВіТIІИЙ

IІрріод

110

Зil­

гальн()му ФОНДУ бюджету ~liCT,1 IІрофі­ Ні/IІСОВ<lIЮ видатки на СУМУ 4291,1 ТИС, І'рll, що на !!50,() тис. І'рll, біЛI,ШС, ніж У ;ЧИIlУЛО~IУ

IЮI\і.

ІІа

Кtlllітальниіі

ремонт

ЖИТЛОВОІ'О фОНДУ lІаПР,ІВлено 618,2 тис грн" що на 320,5 тис. І'рll. біЛI,ше, ніж у МИНУЛОМУ році. І Ііі блаl'оустрій ~liCTa Ні/II­

ТіІ інші потреби. тру з оБСЛУГОВУВilННЯ самотніх нспраl\СJ­

равлено :3492,9 тис. грн, Це на З52,7 тис. І'рl!, біЛI,ШС, ніж У ~IИllуЛ(mу році, Крім

На УГРИl\lilllllН тери'l'оріilлыlI'оo Ц(~II­

3,

По розділу "Освіта» :Іа звітний 11С'ріод фінансовано видатки на СУМУ 143В7 ,б тис. грн" що на 3445,2 тис, грн. більше, ніж у J\1ИНУЛО~IУ році. Ja рахунок цих коштіlJ угримувмись 10 шкіл, 15 ДИТН'ІИХ дош­ кільних закладім, 5 ГЮЗі1шкіЛI,IІИХ :І<lкла­ дів, дитячий будинок "Любисток» '1',1 інші заклади освіти, р(~алізовш\О ЗаКОIІ УКРі1Ї­ ціВIIИКі1М освіти, виконано СТ.

57 JaKollY

Укр,йни "Про освіту», місцеві ПIЮГР,I~IИ :1 оздоровлення

дітей

влітку,

Х,IР'IУВilНШI

1-4 КЛ,lсів

райдержадмініСТРіщісlO

фі­

ВИД<1ТКИ ІІа заl'ilЛ!.ну СУ,\ІУ на

-

ррконструкціlO

сейну "КУ",lВіl», ШКОЛ,IХ,

~lіllікотелыli

-

11,1

-

Пі.qсумки

251,7

соціа"ьно-екоиомі'lноrо та Ky"ItтypHoro розвитку

міста .ровари за

2003

рік

ПРО'l'ЯІ'lЩ з()~1

з

2003

УНР<1вліНШI~!И,

lІідпри­

ОIС,/,l3ами та органі:IЙціями міста спряму­

вав

СВОIO

дінльніС'l'l.

на

вироБНИЦТВiJ,

здійсненнн

забе:шсчеНIІН

РОЗРі/ХУlІків

3і1

П року ~liCTiI

СВОЄЧ<lС­

енергоресурси,

З

початку

2003

промисловими lІіДПРИЄМСТВіІ­

вироблено

товарів ІІародного

продукції

на

суму

-

2619

грн"

ГрН"

м МИIlУ­

СПОЖИВilШIН в діючих цінах 1Іі1 CY~IY іЮ,[)5 МЛН.грн., або на

12, І

% більще,

lІіж у ЩІ­

lІулому"році,

ТРХllі'lII<.'

-

:J2,8

32,8

-

-

діВІІіІ фірма "LтріЛil», АТ "БРОВ,ІРСЬКІ!Й 3іllЮД будівельних КОlІструкцій», ЗАТ "Люмен», КазеlllЮ!\IУ Зіll30ді rЮРОIІІКОВОЇ меТiJлургії, ВАТ «Броварський шиноре­ завод», КП "КиїIJСЬКИЙ завод

монтний

алюмінієвих

будівельних

конструкцій»,

ЗАТ "Броварський З<1МОД плаСТМі\С».

ЛТ

"Софія»,

Як

і

в

попередні

роки,

у

2003 році

гроші (в

2002

році

обсягу реалізації, 13

-

82 %

W03 -

мід ЗШ'ilЛЬНОГо

,111Ошеного

тис,

РНД

1'1)/1., К()ТСЛl:IІI,

11РИ~lіщсннн

110

збору

"l'ис. ГРН.;

ПРоМИСЛОВИХ

та

11<1 II\;реТИliі

Гагарі­ ТИС ГРН, ТіІ на іНlllі наП[JНМКИ,

вул,

підприємств

міста

Най­

більш ПОШИРСНИ!\І Н<1I1РЯ!\IКОМ її заЛИШі\­ СПА'Н ОНШJленнн IІ(JOдукціі. Протягом ро­

КУ

lІіДIlРИЄМСТII,IЧИ IIОl!ИХ

4

Пр<>ї'(',

видів

"Ііста

ОСІЮСІЮ

11 lJOЛУКІ\їі

та

(jH

ВСТі1-

НОВІ "f'l'Хllолш'і'lllі лінії. IІР:ЩіIЖ,II<>'1Н

11,1

IІС>ЗIIТI!Вllі 'Іе!!­

ДРІЩЇІ росту виробництва на ряді підпри­

ємств, 'І('ре:! об'єктивні ПРИ'lИIІИ в І\ілому ПО місту обсЯl'И виробництва в порівнян­

ні з ПОlJереднім роком ЗНИЗИЛИСЬ на

1,2

відсотка,

КАПІТАЛЬНЕ будівництво, Розвиток сфери будівництва міста Бровари у

2003

lюці

характеризується

зростанням

оБСНl'ів КіlllіТіu\ЬНИХ в клад\.! 11 Ь.

Н8 %), щu Cl3iд­

'!ИТІ, "ро :lІІиженнн бартеРIІИХ Оllерацііі,

'25,()

здіЙСНlОвав інноваційну діяльніСТІ"

спостерігаЛ<1СН позитивна динаміка збільчастки продукції, реалізованої Зil

JiI~lillY

-

Незалежності

404,7

1І0I!Л('IІО

І!

1'()lI.;

реКОНСТРУlщін М,lЙNIНУ

-

Шlllllі :1 МИНУЛИМ РОКо,\І 11,1 АТ "КРіIl106у­

ВІ!РОUІІИЦ'І'В,І

NQ:3-

тис. І'рll,;

(Jі\НIІИI\I.

оБС5l1'И

:ЗОШ

11l~1)('()t:IІ,IЩ(""I>1

6удівництво

-

lІорів­

. шення

РОМИСЛОВІСТЬ.

МИ

лому році

Зросли

року міСЬКВI!КОIІКОМ ра­

вімілами,

2850

"l'и<:.

УС"І'ilТКУВ,IIІIІ>І ліфтів

млн,грн, (у діючих цінах), що скла­

дає на душу населення

29B,:J

,\lОдеРllі:ШI~іlO та

-

Н<1

1'1)11,

в

6удіIJІІШІ,ПЮ 6ювt:ТIIОI'О ІЮДОІШС­

'l'іІ'I<IІIIІ>І

їх

тис.

ПЛ,Ш<lЛl.IЮГО б<1-

СГIOIПКОМIIЛ\,КСУ "Світ­

1274,:З тис. І'рll,;

ли СЩJ51~ЮВі1flі на фіНt1нсуваннн:

7708,0

тис. грн"

лотехнік,,», будіВIІИЦТВО ШilТРОВИХ дахів у

6ульвару

СКЛі1Лil

2345,"1

які НіШРіШЛ(~IІО:

ної бібліотеки загальна сума видатків ІІа

Уllшмання

ОХОРОНИ

відшкодуван­

По СНL'I~іilЛЬJЮМУ фОllдУ БIOЛЖl~ТУ міс­ (бюджет рu:шитку) IІрофіН,IIІLОВШЮ

та

тис. ГРН,

1:J67,5

Зt1кладів

СllіЛl,Н('

НіІ

110 тарифах на CY~IY 1130,0 тис.

І'рl!,

більше, ніж у МИНУЛОМУ році, КОШТИ бу­

ФіllансовtНlО видатки НіІ

ІІ[Ю­

Ніlllсування

про

lІіДI]Рl!смства~1

ня різниці

сміl-ПІ

в 2О03 році

них проблем,

ЯIlУКОIJИ'1

5924,8 тис, грн,; - субсидій окреl\1И~1

НіІ

здоров'н, реДіІКЦії газети «Нове ЖИ'ПЯ» '1',1 район­

ціальне забезпечення»

доліки і lІипра8ЛНТИ І10~IИЛКИ

Віктор

послуги

тування, Відповідн() до укладmюі УІ'ОДИ :1

рівнів, розв'язання найгостріших соціаль­

Прем'єр-міністр

По розділах «(Культура» та «Фізична культура та спорт» Зil звітний період по загальному ФОНДУ бюджету міСТі/ IІрофі­ наllСОВШЮ ВИДilТКИ ІІа CY~IY 2053,S тис.

інші

Утримання об'єктів спільного корис­

ТО'lІІі ВИСl108КИ робити ще рано, а от усувати не­

МУ

тис.

-

По розділу "Соціальний захист та со­

них

сконцентро"ує УIJі1ГУ Урнду і П"нсійного Фонду,

110,0 тис. ГРН, (НіІ 21,2

-

ному транспорті,

У'llІів :\,IГі/ЛЬНООСВI'I'lІіх 111кіл

збільшення надходжень до бюджетів усіх

СіIМ(' 'шс, ііі} 'ю­

бібліuтека

тис, ГрН, більш(~, ніж у МИНУЛОМУ році); радакцін га:IЄТИ "Нове життя» 10,О

Л,l'I'И проїзду один раз ІІа рік 1Іі1 змізнич­

ІІИ про піДВИЩСIІНЯ заробітної ПЛіІТИ пра­

ПснсіЙШI реформа тільки IЮЗIЮ'lіlЛасн і оста­

-

році);

по загальному фонду бюджету міСТі1 про­

гів

"РI!ЙО~IУ,

Н<1

хунок субвенції з Державного бюджету,

!ІІн.·дені

ЗilПИСУ.

(

НilЛІ.IІИ~1

будові економіки міс'l'Й, збільшення обся­

Дllі

011-

грн,

того БУЛil наДіІllа ДОТіщія житлово-кому­

'lеРI' у міСI~евих lJімілl'IІШIХ Пенсійного Фонду

1I00IPP('AIlL.OI'O

санаторно-курортного лікумаllНЯ. ДЛЯ

тис ГРІІ.

I(j18:2

1612,О тис грн. 6ільше, ніж у ~1Инул()му

страждали внаслідок ЧОРllобильCl,КОЇ ка­ тастрофи, по сплаті КОМУНilЛI.них ПОСЛУІ',

ЩО 1Іі1

та молоді на суму 418,6 тис. грн,

:lt1ходів щодо СI1JJИЯlIНЯ структурній пере­

додаткові

ОРI'анів нкі по­

від ПЛ""V),

датних громаднн та вімілу У СllраВilХ ci~I'Ї

фонду

ТИ~І більщ що Зtl(Jil3 ДЛН У"ИКIl~'1ІІ1Н МИСН<lЖЛИВИХ

практика

тераllам військової служби та ВНУl'рішніх справ, громадянам,

(!()()'!:'.

6іЛI,Ш(', lІіж У !\l'ИIІУЛl>МУ (1("11. :3 НИХ: ЦРЛ -- 7S88,O тис.

зоБОВ'Я3'l11Ь профінt1flСовано стовідсотко­ ВО, крім видатків, які фінансуються за Р<1-

загаЛI,НОМУ

lІ('ріод

І Хо'lіІ зробити це

~ЮЖНil ПРОТЯГОї,1 року, бilРИТИОI

Ні/

грн, Ті/ ТРіlllсферти з ДеРЖ<1ВНОГО бюдже­ ту в сумі 12245,0 тис. грн,

:!ВеРIlУТИ­

СТ<lЖУ. Чимало людей вж<, таким 'ІИНОМ відкори­ І'ували

бюджету

ПенсіЙIЮl'О

J'lІСУВіlТИ, 'ІІ! дііі('11О при ОU'lи('леllllі було <:lІравді

I<",plJa дотація з оБЛ<1СIІОГО та ДеРЖilВНОГО

зарплатою.

lIl'р<'дивитиt'l. 1І1'11l:іЙIІУ

тис, Грll,

504,5

:За звітний період була ОТРИ~lіІна додат­

таблиці середніх

lІіміЛl'НIІ>ІХ

Фонду, до IІрацівників 'ІКИХ

із бюjVК('ТУ склало

країні

(160 хоча б (}УЛіl IІРIІ~IGаl'(lТО ;\leIIIIlOIO ніл HL)L. Тре­

року був донором

ДЛЯ іllllJИХ бюджетів України, вилучення

ЖКГ

У тому, щоб :lІІайти такий

2003

г,юджет ~liCTi1

11<1-

пільг BeTepilHiI~1 війни '1',1 Ilраl\і, ве­

-

lІінк не може ВИIlРillJИТИ СТ<1НОВИЩіl, в ЯКОМУ сьо­

годні гн'і>еБУlJають літні люди?

" ca~1P дл"

дання:

(Закінчення на

2-u

стор,).


(2 j

І

N!!14 (9S21)

11m?!f)(l!iii.iJ

2S.02

НАМІТИІІИС. ПОЗИТИВНІ ЗРУWЕНН. (3акiRче1UlЯ. Поч. на l-й стор.).

21539 м" та налічують 1138 торго­

11<1 будівництві Т,І реканструк­ Ilіі об'сктів міста 13 ~IИIlУЛ(ЩУ році було задіЯIІU ні

відрядні 6удівель­

22

llіД!lРИС~IСТВ,1

організації,

'1',1

ВЛ,ІСНИ~ІИ

силами

підрндних

робіт

яких

lІіl

викuнано

CY~IY

127,2

'ІЛІІ. І·рll., ЩО В 2 Р,І:ІИ Gілыll~,' lІіж В ~IИIlУЛО~IУ IЮІ\і. Il,lй6іЛl,ші 06ся­ ІИ

IlіДРЯДІІИХ

раСіт

ПИКUllіlllі

lІй

ВЛТ "ШЛЯХLJво-GудівеЛI,IЮ управ­

ліllШI 50», ОП "БРОВ<lРИ!lРО~IЖИТ­ лuGуд» , ДБК "ivI(~ркурій», ВЛТ ,,!Jрuвйрський КОІlструкціЙ».

будівельних

дію ОСllUВНИХ фондів

13

13BCACIIO

З,ІІЮД

110 фаКТИЧllій 27,3 ~IЛlI. І·рll.

вартості

на

суму

ЗаGудовника~IИ усіх фОР~1 влас­ ності

здано

експлуатацію

13

28,7

вих місць. Заповнюваність ринків склала в 2003 році 75-80 %, рин­ ковий збір 717,4 тис. ГРН., що на 27, І % вище, ніж у 2002 році. У

місті

на

мереж,

об'сктів

5

призначення

11010 ллощею

м',

3877,2

об'сктів

16

В<lрйl\lИ

в

з

раці

2003

СТilНОВИВ

%935 ТИС дол. США щО на 17,2 % більше, ніж за 2002 рік. При цьо­ обсяl'И

імпорту

сування надійшло

на

кінець

обсяги

експортних

року

2003

-

5615

осіб. Станом

на

р.

01.01.04

чисельність

загальна

працівників,

зайня­

ОДНИМ

З

найважливіших

рямів

економічних

тупас

приватизація.

приватизовано

реформ У

2003

з

-

імпортних Росі'l,

НіIДХОД­

Іспанії,

Німеч­

об"t:ктів

9

KO~IY­

27, та інші об'єкти.

цін і

щодо наРОЩУВilННН оБСЯI'ів

вих

6удівеЛІ,НИХ

ТОВ

{{Бровар

конструкцій»,

А.Л.»,

ТОВ

{{Євро

іllдивідуальнuго ЖИТЛОІЮГ() буді в­

Фудс ГЕ УкраіНіІ»,

НИ 1\'1'1><1. l)іЧIlУ ПрОГрilМУ ВИКОНilНО

ЛТ ({;\IO~leIP), ТОВ {{г,рuвафilР~lа»,

108 відситків, що склаДіIС 8,7

ВАТ {{Кранобудівна фірма "Стріла». Поряд з ЦИ~І, ~Ііськвиконком приділяс ВЕ'ЛИКУ увагу налагод­

11<1

тис. ~1'.

Kpi~1 таl'О, відповіДIІU до місце­ вих

IIIЮI'ра~1 сuціально-екuномічта

1101'0

КУЛI;ГУРНOl'U

ро:шитку

жеНIІЮ

СlIіВІlрilці

ВАТ {{Софін»,

з

зарубіжними

~li("I',1 на 2(Ю:) рік за рilхунак КО!ll­

краінами не тільки в сфері еконо­

тін 'lіСI,КОI'О бюджету ЩJOВUДИЛU­

міки, ,lле й у сфері культурного

сн ФіllаНСУВillІШI GудіВIІИЦТВіІ КИХ о()'сктів, нк: ~І,ІЙД,ІН

та

11r'1)('ТИllі

вул.

'1',1-

ГIJl)~laДCЬKOГO житгя.

1Іі1

f\liCTO Бровари мас п'яп, порід­

I-!l'ЗilЛl'ЖllOсті­

нених міст у КрilіНilХ близького та

Г,II',lріllіl, ,IРТl~зіilIlСI,К<1 свердлови­

Д<ІЛРКUГО

lІіl [)ЮВСТlIОГО типу

(ШТіl'Г

lІіЙСI,кій,

три

IІУIІКТI1,

Nu :J

Слуцьк (Республіка Білорусь) та

ТіІ басейн ({Куп,ша», водо- та

Ч<lСТИIІ<1 коштів БУЛ<l направле1Іі1

IlроеКТllі роботи

1І111\ТВУ

lIIКОЛИ-СilДК,1

по будів-

N2

І,

зливо­

воі К<llІilліЗilціі, ilдміlI6удинку, Рl'К()IІС'грукцію

освіТllіх

шкіл

дахів

N~N~

дитнчоі школи

ІІа

З<1гально­

3.8.9,10, даху

~lистецтв,

житло­

ІЮІ'О фUIІДУ '1'<1 ВИКlJIlіlllНЯ рнду за­ ходів :І РIІ('РI·О:I(j('I}('ЖРIІIІЯ.

ВСI,ОI'О ~I 6н)джl''І'У І)()~ІВИТКУ на Фіll<іIlСУВіlllll}1 ~lісЦl~ВИХ IIPOГP<1~1 видіЛl'11О '2:3-15.7 ТИС. І·рll.

Т. ОРГІВЛЯ, вання та

І НВЕСТИЦІЙНА Загальний обсяг основний склав

до

22996,5 ~I'.

тицій

в

(:кономіку

СКЛ<1дає

нротягом

IlіДllрис~щів

ТіІ

117

зай­

приватних

юридичних

осіб. до 1)()~IІІIИIJl'НIІН

ЩО­

відкритоі ~Іережі

I'I)()~I,IДCI,KOI'O ХіIР'IУВilIІШI, ЯКіІ НіІ­

лічус 79 З<lКЛ,Ідів

(2121

lюсадко­

вих чіСI\Ь).

Т,ІКUЖ

I)()ЗВИІJйСТl,СЯ

фіР~10ва

'І'ОIН'іВАЯ ~liCTa. У 2003 році пра­ ЦlOнали 8 ~lill'а3ИIlів фірмовоі тор­ І'івлі, в TO~IY 'l!1слі три магазини

г,РОВЙРСЬКОІ'О

хліБО~Ji1ВОДУ.

фУIlкціонус

8

кіосків

В,lри,КОI'О

~IОЛОКОЗilВОДУ та

РРСУВНИ Х

кіосків

Крім

!Jpo-

5

Ilе­

феР~lеIJCЬКОI'О

I'ОСIIОДіlрства ({Журавочка». Това­

рообіl' фір~ювої торгівлі складає В'.') % з<lгilлыoіi суми товарообігу

110

~liCTY.

У :1<lДОlюленні 1І0ПИТУ населен-

1151

на продукти сільськuгосподар­

СІ,КОІ'О

виробllицтва,

СУ'lilСfIИХ

У~ЮlJіIХ,

uсобливо

особлива

в

роль

1і<ІЛ(~ЖИ'l'I, РИIІКіІ:\1. У ~Iic'l'i працює

-І РИНКИ Тй 'ІНКИ,

дuл.

но 2 ГlіДПРИЄ~1Ства. У структурі інвестицій за вида­ ми

еКОIlочічноі

діяльності

80 % загалыoгоo обсягу капіталу

IІромислоність,

-

В

59 %,

вкладено

тому

легку

числі:

в в

16,5 %

-

ТіІ ін.

lІайбіЛІ,ШИМИ економіку

міста

інвесторами є

ТОВ

в

{{Євро

Фудс ГБ УкраіНіІ» (сума інвести­

СlІастеріl'ilСТI,СН тендеlщія

ТОі'(),

тис.

21302,()

2003 року зареєстрова­

харчову ТИС

2003

IJ

У місті діс 21 lІіДГlРИС~IСТВО З інозе~lІШМИ інвес:тицінми, з яких

ЧУВ<lIІIІ5I.

діЯЛI,ністю

міста

IЮllі :ЧJіс: на 7CJ7,a тис дол, СШд. :3і1I'ilЛI,І1а СУМ,І іIIОЗ('.\ШИХ інвести­

сукупного

2

це

нкі

3

'І'UРI'овеЛI,lІі ~lаЙДі1І1:\аЙ~lаlO'І'l,

площу

941 l ) тис. дол. США), СП ТОВ {{TpaHC-I'РУIІ» (4069,4 тис. СВ­ цій

ро),

-

ТОВ

{{fVlастерфудз

фе~1 УкраіНіІ» США).

Енд

тис.

(3875

Еф­

дол.

підприємництва. Р ОЗВИТОК Реформування економіки.

З ПРИЙНЯТІ'Я~І ряду заКОIІОДйВ­ чих ilктів на держаВIIО~1У рівні та ~licцeBoi Прuграми розвитку ~liI­ ЛОГО ніДПРИЄМНИЦТВіІ В ~1. Брова­ ри на 2003-2004 роки СПОСІ'ррі­ гається стійка тенденція да збільшення кількості піДПРИОIСТВ малого та середньага бізнесу.

Так,

протягом 2003 року було

1!0забюдже'l'НОЇ

1333, 2 тис. грн. Повністю рuзра­ хувались з БОРГil;\IИ 13 піднри­

-

грн.

1737,8

Загальна площа приміщень, пе­ реданих

у

приватну

власніст.ь

суб'СКТЙ~1 господйрювйння, скла­ дає 1847,1 м'.

АЙНЯТІСТЬ

населення.

З З метою

передбачені

зайнятості

Програмою

населення

міста

на

рік. Протягом року на вільні

ло

працевлаштовано

чолu­

1728

вік.

тю отримали

безробітних.

98

У

2003 році на професійне lІав­ чан 1151 6улu lІаllравлеllО :338 без­ ро6іТIІИХ, ЩО н,l 2б,1 % 6ілыll,' ніж в ~I\1НУЛОМУ р(щі. Закінчили НіlВчаНШI

'10лuвік. Да участі у

330

громадCl,КИХ

роботах

зал учено

430 ГРОМі1ДЯН, не зайнятих трудо­ вою діяльністю.

Вжиті ЗйХОДИ дозволили стабі­

лізувати ситуацію на ринку пра­ ці. Чисельність ГРОМilДЯН, що пе­ ребували на обліку в центрі зайнятості на кінець 2003 року, в порівнянні з минулим роком на 36,4 % і склала 1087 чоловік. Допомогу по безро­ бі'f'ГЮ отримують 975 чоловік, су­ зменшилась

ма

ВИПЛilченої

склал<l

ДОllO~ЮГИ

за

рік

тис. І·РН.

1915

Кількit:ть

вільних

робочих

місць та вакантних посад СТilНО­ вила на кінець року

527.

ОЦІАЛЬНИЙ захист насе­ С лення. Розроблена і викону­ ється

Програма

хисту

соціального

пенсіонерів,

соціально

Зil­

інвалідів

незахищених

та

верств

населеНIІЯ на

2002-2004 роки. Протягом 2003 року виплачува-

лась допомога:

1137 сі~I'ЯМ З дітьми; 142 сі~I'ЮІ ~lilЛ(Jзабе:lПечрних; 42 особ<li'l, нкі ДlJl'ЛЯДіIЛИ за Ilсихі'IН() ХВUРИ~IИ;

37 іlll!'lліда~1 ТіІ інваліД,I.\1 .\ дитинства.

З<І[)е:.lllе'Іено

СШlатuр"о-курор­

ТІІИМИ

11у!'lвками

війни.

БеЗКUШТlJВНО

крісел-візків

'l'а

BeT'~paHiB

72 42

видано стоіків,

46 Пil­

лиць, милиць Тіl інше.

Відпuвідно до місцевоі програ­ ми соціалЬНОI'О захисту населен­ ня з міського бюджету були виді­

лені кошти 13 сумі та

надаllНЯ

23 1,1 тис грн,

допомоги

в

uплаті

пільг за житлово-комунальні пос­ луги інвалідам І та

11

ГРУll по зо­

ру, почесним громадянам і реабі­ літоваНИ~1 відпуск

на

безкоштuвний

лікарських

засuбів

та

Особлива увага в місті приділя­ с'l'ься обслуговуванню самотніх l'IJO~1іІДЯН,

диться

на обліку яких знахо­

1852 чоловіка, з них: 438

'юловік

uбслуговуютьсн

нраців­

никами

територіального

центру

:.Іа ~licцeM проживаннн. ПРОТЯГU~І

3066, 3 тис. грн. до

сячна заробітна ПЛilта на одного працюючого зросла в порівнянні з минулим роком на склала

23 відсотки і

535 грн.

соціально-куль­ Р ОЗВИТОК турної сфери. Нl'ЗIlі1жаю'LИ на обмежені мuжливості бюдже­ ту міста, ПРОТЯГО~l

року в ос­

2003

новному були забезнечені належ­

ні

умови

ДЛЯ

функціонування

Зі1КЛ,Ідіll освіти, культури, охоро­

ни здоров'я та фіЗИЧlroі культури., Протягом року в З<lкладах осві­ ти

6

відкрито

профільні

напрямками.

Il[ЮI'рами

В

класи

РilМКіlХ

"Обдарован(\

за

.'lіської дитина»

1-1 секцій Мilлоі ак(\де­ 66 учнів шкіл стали Ilе­

ЩJіЩlOlОТЬ

міі наук.

реможцями Всеукраінських олім­ піад з бilЗОВИХ дисциплін. З метою забезпечення установ

освіти кадРilМИ розроблена і зат­ верджена тель» на лено

Mk:bKa програма "Вчи­ 2003-2012 роки. Розроб­

міську

програму

позашкільних

РОЗВИТКУ

закладів

осві'Ш

на

2004-2008 роки. За кошти облас­ ного

бюджету

придбано

комп'ютерів для ЗОШ

12

NQ 2.

ПРО~IИСЛОIlИМИ

тис. І·РН. Збільши­ lІіl

харчуваllШІ

хворих у СТіщіOllilРіlХ :.І

добу до

грн.

2,56

()()

КОІІ.

11,1

ПоліПШИЛlJСl, і

1645

ний

відпуск

бе~коштов­

лікарняних

засобів

лено

тис. грн.

23,7

ся

і

~1ilсuвій

фізичній

КУЛl;гурі.

здоров'}1

lІаціі»

IlpoBeAlollo

спортивнu-м(\сOlJИХ

заходів,

рі

1:)7

тис. грн.

у 'І'РI,ОХ ДJОСШ 'І'і1 ВИЩU\IУ У'ІИ­ лищі фізично'l культури нідвищу­

ЮТЬ СВОЮ кваліфікаllіlO

2135 ІОН(\­

ків та дівчат.

Збережен(\

IlріЩIОС

КУЛЬТУРНИХ

2003

Зilкл(\дів

~1l'реЖil

міста.

За

рік культурно-освітніми зак­

14

05

~lОлодіжних

вечорів,

виставок образотворчого мис­

теЦТВіІ,

31

Виконавчі 1'(\

художні

Gрали участь у

1(j

колективи

обласних КОН­

ження

духовноі

снадщини

подальшого

розвитку

КУЛЬ1ури прuводя1;ЬСЯ ~liCbKi свя­ т(\, фестивалі, заходи, присвячені iMeHa~1

IllШ:lllаченu

вила

:3217,5

тис

1·IJlI.

9160 CT,lllO-

капітальне

109,4

будівництво

та

місцевого

бюджету виділено 283,5 ти·с. грн.

Виконано значний обсяг робіт з благоустрою міста, а саме:

проведено

~IOHT

капітальний

дuрожнього

ре­

покриття

ву­

лиць площею 9668 м' НіІ суму 393 тис

грн.;

ПUТUЧНИЙ

площею

ремонт

вулиць

68001'1' на суму 294,9 тис

11)Н.;

ремонт шляхопроводів на су­

му

33,8 тис. ГРН.; встановлено та

-

відремонто­

вано дитячі майданчики на суму

29,9 тис. грн.; проведено капітальний ре­ монт

мереж

зовнішнього

лення на суму

освіт­

214,9 тис. грн.

Усього НіІ благоустрій міста із загального фонду виділено

3469,3

грн.

ПТМ

({Броваритепломережа»

14б7 тис. І·ІНІ., в тому числі ,\ІОІІТУ КlJ'І'(~Лl'НI, Ніl CY~IY Грll.,

lЮТОЧНОГО

реж.

на

ремонту теплових

суму І

:1 ре­ :31 :3,9 тис.

268,2 тис грн.

км

,55

теплових

ме­

Виконані ремонти техноло­

будівельно'і частини бюджету

лічильники котельні

на

встановлено

теllловоі

енергії

NQ

Промвузла

І

на

та про­

котеЛЬЮIХ

по

вул.

Кірова,

32 та

16.

підприємс­ К ОМУНАЛЬНИМ твом водопровідно-каналі­ заційного

господарства міста за

звітний період виконано такі ро­ боти:

замінено

-

фекальний

насос

Ніl КНС N21б; виконано ремонт нанір/ІОГО

-

колектора

600 мм на центральній

-

N23; проведена чистка двох

очисних

спорудах;

ний

колектор

по

вул.

Грушев­

ського;

водопровідну

мережу по вул. Гагаріна,

22 та ін.

Крім 'югu, проведено ряд робіт з

підготовки

ства

газового

міСТіІ да

роботи

ГОСПОДilР­

в осінньо­

зимовий неріоД,

Перевірена герметизація вводів інженерних КШlуніющій у

яких пов'язані :І Брuварщиною, її

сотних

звичая~1И та обряда~lИ.

будівлях.

ПРОТНІ'О~І року НilД вирішеНIІНМ пробле'l

молоді,

жі-

дітям-сиротам

14

та

сту­

дітям,

ваlllШ,

на

суму

соціально

6,43

тис

незахищених

грн.; сімей,

перебувають під опікою,

деН'І'ilМ I:ТИlll'lІді.і)

міСТіІ

(8

(ту­

І\Н IIЛilЧУIOТI,СН

будинках та

96 ви­

громадських

П РИЙНЯТО

.в експлуатацію

ВИСОКОГО тиску

-

газопроводІВ:

II[Jіщювали віміл у СI1J!<ІВilХ ci~l'i

Надано ДОПОМОГУ

гори­

відремантовано каналізацій­

-

ри і мистецтва, ЖИТГЯ і TBaP'licТl,

ТРИ~ІКИ обдароваНU'1 молоді

було

!-Іа

видатних діН'Іів літерату­

субсидіі

ci~I'HM, заl'іlЛЬНіІ CY~I,1 яких

суму

модернізацію ліфтів з

Бро­

енергію. ПРОТЯГО~1 минулого року

ЗIЮСТіІ'С і кількість фіЗИ'IIІИХ осІО cy(j'CKTiB lІіДIIРИПII!ИI\I,коі

на

прокладено

З метою віДРОДЖ('НШІ 'ГіІ збере­

Загальна кіЛI,кість ~I<lЛИХ підпри­ Постійно

роботи

грн.

курс(\х.

Є1>IСТВ

1506.

виконано ТИС.

лекцію '1'<1 бесіду і т. ін.

ринках міста ІЮ 50 грн. Викону­ ютьсн заходи за Програмою під­

СТіlllOВИТЬ

вання цієї ПРОГРilМИ виділено 176 тис. грн. За Програмою "Оселя))

зонтальних відстійників на водо­

І

щомісяця uтримують допомогу на

електро­

грн.

фінансу­

цертів,

вання

та

ремонту

тис.

60,0

КНС

пuзбавленим батькіВСЬКОІ'U піклу­

оплату житлово­

суму

ладами було проведено 336 рі:шо­ манітних заходів, з них: 88 КОН­

де діти

послуг

на

З міського бюджету на

які були прuфінаНСОВilні в розмі­

житлових субсидій для відшкоду­ витрат на

ліфтів

645,2 тис грн., в тому капітальному

КРilСОВСЬКОГО,

190

осіб суб'єктів підприємницької діяльності, що в порівнянні з по-

комунальних

по

ня

8

. переднім рокам більше на 9.7 %.

числі

ВОДИТЬСЯ робота з іх установки на

лення міста залишається надання

169

поточний ремонт житлового фон­ ду на суму

Відповідно до затвердженої ~1icь­ коі програми ({Фізичне ВИХОВilН­

юридичних

зареєстровано

ремонт тис. грн.

149,0

За Програмою "ФасаД» виконано

місцевого

Значна увага в місті приділяєть­

дентам,

ремонт житла.

llОкрівеЛI, 11(\ суму

16 котельнях. За рахунок коштів

війни

Сутгсвою підтримкою для насе­

"Покрівля»

капіТіlЛЬНИЙ

гічної та

обіди,

нроведено

ре­

для чого з міського бюджету виді­

римуюТ!,

BeTepaHa~1

уп­

та

для інвалідів та учасників війни,

молоді.

безкоштовні

ПРОІ'ра~IОЮ

Замінено

Проводився

ди та центр соціальних служб ДЛЯ

40 ОДИІІОКИМ

за

проведено

карень.

бора~IИ, (jO осіб похилого віку 0'1'-

ПРОДУКТОIІИ~IИ

року

пунктів

та молоді Броварськоі міської ра­

-

виробничим

експлуатації

~юнту ЖИТЛОВОГО фUНДУ П[)()ТЯІ'ОМ

меДИКilментозне з(\безне'lення лі­

на­

ГI)()маДЯllil~1

з

l'осподаРСI,КИМ снособом на суму

7588,0

.видатки

Д<ІНО

1'!Jl)~lіIДЯНilЧ,

Броварським

виділено ЛИСІ,

1І0К, дітей, молuдих сімей ilКI'ИВНU

1б4

народ­

за :шітний період виконано робіт

соці(\льних

ДОПО~ЮІ'У

життсдіяльності

ного госrюдарств ~liCTa.

тис

року територіаЛl>flИМ Ц(,IIТJ)()~I на­

'l'оваl)<1~IИ

ІЮ значні обсяги робіт по забез­ rrеченНlО

Для утримання закладів ахоро­ ни здоров'я з міськаго бlOДЖРТУ

варщини,

харчування.

відсотки. с.:ума БОрl'У

63

ємств та організаціЙ. Середньомі­

поліпшення ситуа­ ції на ринку праці вживалися за­

ОБОIl' IІРЯI\1ИХ іlluземних інвес­

Е'КСlIлуатацію 8 1І0ВИХ Мilгазинів 1'(1 1 О об'сктів "РUі\1йДСL>КОГU хйр­

ПОН<1Д

грн.,

(це більше 50 відсотків загального обсягу каніталовкладень).

близько

торI'овелыlюю

млн.

70

се­

загальну суму

ціон тис.

діяльність. інвестицій в в 2003 році

Н,lправлено на будівництво житла

ПРОТЯГU~І року В місті введено в

~1,IЮ'l'l,СН

Респуб­

майже в 1,5 раза більше, ніж у 2002 році. 3 них 43 млн. ГрН. було

СШд.

мережі зйкладів тор­

капітал

близько

цій

зросла

(Естонська

ліка).

громадське харчу­

у 2003 раці 13 ~liCTi працювали 185 'l<Il'а:lинів, з них 138 - продо­ ВОЛl,'lі та 47 НРПРОДОІЮЛЬЧИХ. Тор­ I'ОВ<і IIЛОЩіl

СіЛЛil~1Яе

1\1.

побутове обслуго­

вування населення.

І'івлі

ФОlIтене­

ко­

Тl'IIЛОllровіДlIіl ~Іережcl дО СIIОРТ­ КО~І1IЛРКСУ ({Світлuтехнік».

11,1

Рокфор!\

США),

школи

гаЗОIl[JOIЮДУ,

ЗilгаЛЬfIоосвіТIІЬОЇ

З,lрубіжжя:

Іллінойс,

cy-!JУil (ФРіНIЦУЗЬК,1 РеСllубліка), Щолкuве (РосіЙCl,ка Федерація),

сі\lітI'сIIрийм<1АыІi

ввід

[[

ТСЛІ,ІІН

ВУЛ. Uлім­

110

працівників

забор­

З~lеlllllИлась :І

НИЙ завод порошкової :четаЛУрІ'іі, КП {{Киівський :ИВОД аЛЮ~lініс­

]беріl'йЄТІ,СЯ позитивна тендрн­

ред

СК')РОТИТИ

сфери на

~lОлитовний будинок гlU вул. Гага­ ріllа,

ВЖИТІ'Я відповідних заходів да­ ~южливість

комунальними службilМИ викона­

равлінням

продажу через аук­

- 2, 7, на

нятгя нідприємниЦ!,кою діяльніс­

станцїі,

осіб.

20058

викупу

ГUЛОВНИ~1\1 експортерами това­

іlВто:иправні

дві

ноказників.

нальнuі власності, з них: шляхом

рів у минулому році були Казен­

реконструйовані),

планових

І'ованість із заробітної плати

реконстру­

та

відсатка

13,7

ло

ЙUВіlНО ПРИ~lіщення ~lаl'ilЗИНУ під

ваllі

НіІ

вис­

Одноразово 302, І 3 ТИС. грн. до­ помоги по безробітl'Ю для :1ай­

чини.

або

році

та новостворені робочі місця бу­

Молдови,

грн.,

більше

lІіlll­

кобританіі, жень

МЛН.

Всього отримують ненсіі і допо­

2003

Росіі,

грн.,

42,14

49,8

МОІ'И

тис.чол.

поставок здійснювалися до Вели­

Кilзахстану,

млн.

в тому числі власних коштів

ла

10

Ж ИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ господарство. За 2003 рік

За минулий рік до Пенсійного

тих у малому бі:mесі, перевищи­

ходи,

тис. дол. США.

Найбільші

то

збільшились

НіІ 63,4 % і склали 72584 тис дол. США обсяг експuрту становив

115і

8918, 1 ~1' (1IОвозбудо­

зв'язки

Оборот зовнішн'ЬОЇ торгівлі то­

торгівлі і I'РОМilДСЬКОI'О харчуван-

IІлощею

Ilідтримують

30 країнами сві1у.

ви­

загаль-

217

Підприємства та

~liCT,1

зовнішньоторговельні

24351

роБНИЧОI'О

IlраЦIOIО'І'I,

З діяльність. організаціі

фонду міста з усіх джерел фінан­

об'єктів по­

17

ОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДОllроваду 110 нул.Фрунзе,

п~плових

підпри­

6

фізичних осі6.

~IY

км

яких

на

обслуговуван­

нн, які ВКЛЮ'lаЮТI,

тис м' загаЛЬflоі площі житла, 0,~Ю8 Юl газових мереж середньо­ ГО та НИЗЬКОГО тиску, 0,3 км '130-

0,14

1І0бутовоl'O

буту,

станом

функціонус

01.01.04 смств

Бровари

діяльності. Якщо на початок року було зареєстровано 4193 особи,

сереДНЬОI'О тиску

0,045 км; - 0,569 км;

дворових

низького тис-

ку

-

0,355

вводів КМ.

Основною

проблемою

підпри­

ємств та організацій житлово-ко­

мунального залишається надані

господарства

міста

заборгованість

послуги.

Станом

за на

01.01.04 р. заборгованість з тепло­ постаЧilНШI СКАс1Дilла 14,7 млн . І'ІНІ. (населення 13,8 млн. грн.), з

водuпостаЧilННЯ

деНІІ}!

fl}1 -

8,5 :),:) .\ІЛІІ.

млн. І·РН.).

та грн.

водовідве­ (населен­


(3 І

N914 (9521)

л О

ВІДДІЛУ

~paB ління

25.02

захисту

інвесторів

Державної

Управ­

комісії

з

всіх

регіонів чи

Ук­

усно

товариств та

сійних

учасників

І

письмових

669

цього близько

Kpil\!

Насамперед, акціонери акціо­

найчастіше скаргами

ники

та

не

мають

отримують

нерним

цію

або

реорганізацію.

диві-

Фонду

У

товариством,

товариства,

акціо­

на

одер­

на

діяльність

отримання

час­

тки прибутку (дивідендів). Але рішення про виплату дивідендів приймається вищим органом

" ",

-

акціонерного товариства

гальними

зборами

за­

акціонерів

і

будь-який державний орган не :--юже

примусити

товариство

разі

тифікати Фонду. При цьому ім

снюватись

не

фіксований

що знаходяться в інвестиційно­

розмір дивідендів, а у разі, як­

му портфелі Фонду, або грошо­

що учасник Фонду забажає ро­ зірвати стосунки з Фондом, тобто запропонувати Фонду ви­ купити свій інвестиційний сер­

вими коштами. Слід зауважити,

даційну

комісію

тифікат, то Фонд викуповувати­

жання

отримати

ме

своїх

цінними паперами, зможуть от­

що

Якщо ви отримали інвестицій­ ний сертифікат, то це означає, що ви придбали не акції кон­

При цьому ін­

римати розрахунок тільки гро­

зі

кретного підприємства, яке зай­

вестиційні сертифікати на акції

шовими

мається

не обмінюються.

термін

товариств

інвестиційних

Є:ЧНИХ

та

учасники

фондів

фондів

або

вза­

інвестиційних

компаній мають різні права та обов'язки.

та

Коли Вlioпридбaлir акцію акці­ онерного

грома­

звертаються

мають право

управлінні

во-господарську

разі

ліквідаційна

хунків з учасниками. У даному

України.

показав,

в

жання інформації про фінансо­

ється рішення про його ліквіда­

емітента, а на інвестиційні сер­

товариства,

співвласником

гами і отримали відповіді. Ана­

звернень

Фонду

прийма­

денди не на акції підприємства­

нерних

дян звернулись з усними скар­

ліз

Учасники

засновників

участь

акціонерне

сплачувати

або

не

сплачувати дивіденди. Так само

рік фа­

100

зборами

Власники акцій на

загальними

не

заяв

громадян

яка від свого

органо:'>!

ЦЕ ТРЕВА ЗНАТИ ІНВЕСТОРАМ

весторів розглянуто та опрацьо­ звернень

щим

Запитуєте - BiA.p,p~iД.~,ЄMO

.

хіВЦЯl\Ш вімілу захисту прав ін­ вано

інвестиційною декларацією, ви­

це

комісія схвалює порядок розра-

фондового

2003

ін­

імені випускає цінні папери).

від­

зі

хівців Управління Комісії. Так, за ~шнулий

ін­

-

товариством,

залишається поза увагою фа­

,

еуlітент

ми акціонерного товариства.

профе­

звернень

папера:vш

(

ліквідації

приводу їх функціонування. ~OДHe з таких

сертифікатом

цінними

юридична особа,

заявники не

володіння

з

емітентів

права брати участь в управлінні

ринку або за роз'ясненнями з

".

При

різняється від володіння акція­

скаргами на діяльність акціо­ нерних

КОl\шаніЙ.

чим

вестиційним

області постійно звертаються ПИСЬ!lЮВО

ших

РОЗУl\!іють,

ринку в м. Києві та Київській громадяни

ність

інвестиційних

цьо!'-!у, як правило,

цінних паперів та фондового

раїни

них фондів та взаоlНИХ фондів

запитаннями влас­

інвестиційних сертифіка­

товариства,

стали

підприємства.

виробництвом

дає послуги,

тів, тобто учасники інвестицій-

то

або

його

по

вартості

чистих активів.

на­

ЗДlИснює Дlяль-

можуть

цінними

що учасники,

ніхто не може зобов'язати акці­ онерне товариство

здій­

рішення про викуп власних ак­

цій

коштами.

приймалось

загальними

Нагадуємо адресу Управління

які в установле­ своє

не

зборами. Державної комісії з цінних па­

ний термін не повідомили лікві­ про

викуповува­

ти акції власного випуску, якщо

паперами,

перів та фондового ринку: вул. Пироговського, буд. 19/4,

ба­

розрахунок

03110.

м. Київ,

О. КУЧЕР,

Загальний

начальник Управління

здійснення розрахунків з учасниками Фонду не пови­

Державної KOl\liciї з цінних

закінченні терміну діяль­

ності Фонду, який визначається

нен перевищувати одного року.

та Київській області.

По

а CT~ учаСН1fКОМ яке

гарантований

розрахунки

паперів у м. Києві

,

У'ерBOJ:f.e, жовте, зелен,~<~%

у творчій співпраці Нещодавно

кафедри

вчителів

15

іноземних

роварської

'",ої школи

мов

спеціалізова­

NQ 5

з поглибле­

NQ 5

учнями школи досліджень земної

в

ВУЯИЦІ І ДІТИ

наукових

галузі

філології

Лічені

дні

залишилися

до

закінчення

іно­

зими. А там і весна та літо завітають у

МАН.

наші краї. Але їх наближення ми очікує­

У спеціалізованій школі

NQ 5

ним вивченням іноземних

мо з особливою тривогою, адже саме із

працюють

випускники

фа­

мов

підвищенням

культету

іноземних

побували

ському

в

Ніжин­

державному

педа­

Л. Г. Думенко, насенко,

М. В. Гоголя.

т. М. Зінченко, Л.

дружба

й

творча

співпраця поєднує науковців факультету

іноземних

педуніверситету культету,

мов

(декан

доцент,

фа­

кандидат

педагогічних наук С. В. Тезі­ кова) та кафедру іноземних

l\1OB

спеціалізованої

NQ 5

(заступник

школи

директора

~пеціалізованої школи з нау­ ково-методичної

1\10 В ,

іноземних тодист,

роботи

вчитель-ме­

«Відмінник

України»,

освіти

випускниця

жинського

з

Ні­

педуніверситету

Л. Г. Думенко).

Нині

в

пед­

англійс;ької

мови

Учні

граматики

й

(автори

доценти

картинної галереї, рунком

що є

попечителя

да­

А скільки

приємних

пережили

ми,

іноземних мов

поріг

С. І. Потапенко). педуніверси­

та

кафедри

іноземних

мов

спеціалізованої

М.

хвилин

інститутського

В.

Гоголя.

музею

Старовинне

школи

дзеркало колись давно відоб­

спільні семінари, тре­

ражало Гоголя-гімназиста та обличчя

Початком роботи була зус­ з

деканом

його цього

ми

М. Шевченко,

О. Г\.l. Таран,

Н.

1\1.

Жилко,

-

танти

з

А. М. Трибу­

наукові питань

консуль­

реслили

план

праці на

2004

мови

творчої

викладанні

Катерина ДОЛІНІНА,

NQ 5,

переможець

міського конкурсу

«Вчитель року-2003».

"'ІОВ», на початку якого бро­

створення, міжнародне спів­

ли

роботи

NQ 5 під час спілкування з AeKaHOl\1 факультету інозеl\l­

NQ 5

них мов Ніжинського педуні­

відвідання

про

(исте),!у

спеціалізованої

l\1.

школи

ли

Бровари.

правила

поведінки

цях

Рима,

аби

не

верситету С. В. Тезіковою.

ходів.

Вони

учасників

своєрідний

вуличного

JГiIДaB про дітей. Якщо в дорослих

виробився

певний

увагу гостей привернула затишна сту­

дентська кав'ярня, яка приваблює різ­

набагато трагічнішими ...

номанітністю страв, тістечок, соків. Ви­ пускники шкіл дуже зацікавились ВНЗ

ху,

печив навчальний віміл університе­

ту на чолі з С. І. Редьком. Активну

інформацію надали гостям проректор з наукової роботи, доктор технічних на­

Хочу подякувати за добре спланова­ ну і проведену роботу по організації

участь

ук, професор В. І. Попадинець, поміч­

учнів

взяв заступник декана з питань про­

ник

управління освіти В. І. Онищенку та ди­

Пам'ятайте:

ведення

роботи З. В. Мельник та проректор з виховної роботи А. М. Ролдугіна.

ректорам шкіл. РаЗО~1 з тим,

водієм автомобіля,

у

підготовці

практики

та

цього

заходу

працевлашту­

вання М. Г. Кореньков.

За допомогою власного автобуса уні­ верситет прийняв більш ніж

500

випус­

кників. Перед школярами міста гостин­ но

відкрилися

приміщення

з

двері

великою

ошатного

кількістю

кві­

президента

з

навчально-виховної

що рухається.

Коли

в

УХИЛЬНО виконуйте ці та інші першочер­

шкіл побували на лекціях і практичних заняттях,

де

побачили

використання

сучасних ТНЗ, ознайомились із досвід­ професорсько-викладацьким

номічного

факультету, раду,

побачили

бібліотеку,

сту­

читальний

зал. Школярі із захоплення спостеріга­ ли за роботою грандіозного спортивно­

ського

останнім

випуск-

знако~1.

перевагу перед

;\Іе правильне рішення. Не тільки самі не­

комп'ютерних класів та коледжу ВНЗ «ЕТУ». Учні ознайомились з оригінала­ ми всіх ліцензій, за якими працює вуз, і дипломами державного та європей­ отримують

пішохід має

із боку в бік

дентську

які

позначеними

відповідним

ла значення профорієнтаційюй роботі

ми з сучасними меблями. Випускники

про

зразка,

переходами,

і

їжджу частину, не губіться, не КИfl:айте~я

натах денного і заочного вімілень еко­

роботу

« зеброю»

ція школи, очолювана О. В. Мажугою, з

привітання президента університету, побачили короткометражний фільм про

ристуватися

неЗРОЗYl\lілих ДЛЯ мене причин не нада­

складом університету, побували в дека­

життя,

вкотре вже нагадуємо елементарні пра­ вила поведінки на вулиці. Під час руху проїжджою частиною вулиці варто ко­

Короткочасна екскурсія по універси­

почули

студентське

залишаю

всім учасникам дорожнього ру­

першу чергу найменшим із них,

тету вразила учнів світлими аудиторія­

, навчального

вони

шкіл міста начальнику міського

і в

навіть трапилося, що ви ступили на про­

ченим

де

«ЕТУ», про що свідчать численні запи­

си в Книзі почесних гостей.

Отже,

за собою право думати, що адміністра­

·тів. Дітей зустрічали представники Студентської ради та запрошували до вімілу,

обе­

часто не замислюються, на яку небезпеку наражають себе, пімаючись емоціям при перебуванні на вулиці. Остання ДТП у

факультету,

свою роботу з

стереотип

режності, то хлопчики та дівчатка досить

День відкритих дверей. Організацію та проведення її забез­

року. Цікаву та змістовну

для

уже

та

що почне

закон

порушувати

На початку цієї публікації я не випад­

дом

2004

руху,

ково

ла увагу всіх випускників шкіл міс­

юридичного

році.

який нікому права не дано.

ники ВНЗ «ЕТУ». Доктор юридичних наук, професор М. М. Чепіга познайо­ деканату

1683

Минав час, змінювалося життя, з'явля­ лися автомобілі. А відповідно розробля­ лися і правила поведінки водіїв та пішо­

у Вищому навчальному закладі «Економіко-технологічний універси­ тет» відбулася подія, яка приверну­

та

реальну

Учень місцевої школи раптово вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса автомобіля. На щастя, обійшлося тільки тілесними ушкодженнями. Нерідко на­ слідки такої безпечної поведінки бувають

Перші кроки у май6УТНЕ кафедр

дорозі 7».

Великій Димері є тому підтвердженням.

-------------------------------------------~.O~)---------------------------------------------

мив учнів з науково-педагогічним скла­

на

створювати

шення вступили в силу в

вчителька французької

іноземних

перші

Так от у цього документа є своя цікава іс­

такі правила і відповідальність за їх пору­

рік.

ру інозеl\IНИХ мов та розпові­

Hal\1

але й дорослі

нак­

NQ 5.

інозе~IНИХ мов, історію його Надовго

не тільки діти,

спів­

школи

На фото: учителі спецшко­

вересня

до­

небезпеку для мешканців міста. У Європі ж правила руху кінних екіпажів пробува­ ли ввести в ХУІІ столітті. А в Росії перші

варчани представили кафед­

й

чіт­

-

учасниками

кам колісниць з'являтися вдень на вули­

США)­

факультету

запам'ятається

написання

педагога

Вони розповіли

робітництво.

всіма

торія. [це Юлій Цезар заборонив власни­

броварчани

взяли

І. Назарова,

сьогодення

вулицях.

Інгрід

мови спецшколи

Після у

про

на

волон­

англійської і

«однокорит­

участь у семінарі «Інновації

майбутнього

взяла

Миру

(Аляска,

Ніжинці

ників».

С. В. Тезі­

виступила

спеціалізованої

переступивши

ри

ханчик

та

семінару

Корпусу

(доцент

У системі роботи факультету

ковою та завідуючою кафед­

О. Лещенко. Доценти уні­ верситету І. К. Харитонов,

тер

І. А. Безбородька.

О. Лютикова,

М. Лещенко,

роботі

участь

гімназії

О. Олійник,

І. Шаповалова,

У

вузівської

вчителька

тріч

України),

Україні

князя

(стипендіат

Ради

в

ритонов); ділової англійської

NQ 5 -

Верховної

єдиної

Емерсон

(доцент І. К. Ха­

тету

дотримання

До речі,

вищих наук для дітей дворян

аудіювання

проводять

нерідко запитують: «А коли ж з'явилися

з

мови

Л. С. Панова);

нінги, консультації.

р.. 't11нниченко

кого

шко­

посібники

англійської

Н: М, Жилко,

часу

цього можна лише за однієї умови

першими апробують

підручники

більше

рожнього руху встановлених правил.

спеціалізованої

NQ 5

пус~ики

школи

вчителі

В. М. Ца­

рик, Я. Б. [Цербаченко. ли

настанням

А. отже, зростає загроза травмування їх автомобільним транспортом. Уникнути

І. Коваль,

університеті навчаються ви­ нашої

ни

О. І. Черней,

заочно. навчаються

температури,

літньої пори наші маленькі співгромадя­

Н. С. Опа­

гогічному університеті ім.

Давня

мов

нашому

Зl\1ОГЛИ школи

регіоні.

побачити

NQ 5

з

Тому учні

цей

захід не

спеціалізованої

поглибленим

вивченням

інозе~IНИХ мов. Та ми їх і всіх бажаю­ чих

запрошує:v1O

наЙОI\!ИТИСЬ

закладом

з

у

будь-який

Вищим

час

оз­

навчальним

«Економіко-технологічний

університет» і по закінченні школи ста­ ти його студентами.

Людмила САЗОНОВА,

го комплексу університету та медично­

Президент ВНЗ «ЕТУ», Відмінник

го пункту, оснащеного обладнанням за

освіти' України, ад'ютант-професор

словом

техніки.

Особливу

економічної теоріі і права.

водій побачить вас 1 прии­

-

гові правила, але й привчайте до цього своіх дітей. Звісно, ніхто не хоче шкоди своєму си­

нові чи доньці. Але одна справа не хотіти, а зовсім інша

-

робити все, аби уникну­

ти біди. для цього потрібно не так уже й багато: пам'ятати, що дорога

-

зона Пlд­

вищеної небезпеки, і кожен крок по ній повинен бути безпечним.

Володимир ОКСЮТЕНКО, начальник МРЕВ ДАІ, майор міліціі.


25.02

ВЕЗПЕКА rАЗОПОClАЧАННR ЗМЕЖИТЬ ВІД НАС

Актуально! Ми

настільки

звикли

до

Причинами нещасного випадку є само­

побутових

зручностей, що іноді забуваємо, яку не­

безпеку вони можуть створити

вільне

нам і

підключення

газової

плити

до

системи газопостачання і, як наслідок,

загазованість квартири. При цьому

нашим родинам. У першу чергу це сто­

-

сується використання газу. Яким би не

постраждало двоє чоловік, загинула од­

було воно на перший погляд звичним,

на людина.

та

порушення

основних

правил

району Одеської обласn причинами не­

призвести до трагедії.

На жаль, кількість нещасних випад­

щасного випадку є самовільне встанов­

ків, пов'язаних з використанням газу,

лення у житловому будинку 50-літрово­

збільшується. Так, за інформацією АК

го

балону

скрапленого

газу

та

«Газ України» протягом 2003 року в Ук­

саморобного пристрою для опалення з

раїні сталося 34 нещасних випадки, при

пальник ом інфрачервоного випроміню­

цьому постраждала

вання, внаслідок чого загинуло троє чо­

81 особа, з них 41

особа загинула. Лише у грудніминуло­

ловік.

го року сталося шість випадків, в яких

щасних

постраждало

втручання

14

чоловік, з них

10

смер­

Головними

динкові

тельно.

вачам:

причинами

випадків

є

абоненnв

системи

у

цих

не­

самовільне внутрішньобу­

газопостачання

при

газопроводі

слід

закривати.

тування

газовими

приладами

дітей,

зу

• Кухні та інші приміщення, де вста­

суміші.

нання елементарних правил безпечного

ристовувати для сну та відпочинку.

6-63-12.

26008301331625

МФО

322142

код ЗКПО

25272811

Індивідуальний податковий номер

252728126537

Свідоцтво N~35596868 Тел/факс:

568·70-73. 568-72-24. 568·72-25

тов «АВТОЗАПЧАСТИНА» ,

РЕАПI3;VЄ

«YKpl'apa-cкno» (&учаНСIоКИЙ завод СКАОтарИ)

ПРИЙМАЕ CIU10lИЙ В НЕО&МЕЖЕННЇ .......001 ЗА доrОВIРНИМИ ЦІНАМИ. Звертатись за телефонами:

294-64-26, 296-44-24.

ТРАКТОРИ

1ОМ3

ТІСТОМІСІВ (зі стажем) ФОРМУВАЛЬНИЦЬ (жінки до 40 років). 3_ ПЕКАРІВ (чоловіки віком до 35 років 3 можливістю нав'. чанн~ місці).

1. 2.

8040.2,

до УВАrи А50НЕНТІВ ТЕЛЕФОННОї МЕРЕЖІ МІСТА 5РОВАРИ

КОМ&АЙИИ

НИВА, ДОН.

ТА 5POBAPCbKOrO РАЙОНУ! 1

Центр електрозв'язку Н9

[ji}@~~1l

Ресторан

що У зв'язку З проведенням

абонентів телефонної станції села Красилівка на нову цифрову АТС, можливі тимчасові перебої у роботі те­ лефонів по вхідному, вихідному та міс­ цевому телефонному зв·язку.

ПРИЙМАЄ 3АМОВJIЕИИSll НА ПРОВЕЛЕННЯ ВЧУЛОВОМУ БАНКЕТНОМУ ЗАМ З СУЧАСНИМ ІНТЕР'ЄРОМ

СВІІТІ("ВІІХ

./

ВЕ.""'В. "~~ ПРИСВЯЧЕНИХ ~.~~

ЗНАМЕННИМ ЛАТАМ

~

Якщо ви хочете побути у колі

друзів, обговорити справи

-

до ваших послуг окремі затишні кімнати для зустрічі та переговорів за вечерею.

На вас чекають в ресторані «Оn.МП». Стоянка автомобілів під охороною. Наша адреса:

М. Бровари, ВУЛ. Кутузова, 127. Їхати до нас маршрутами N!! 5

N!! 327 до "Олімпу".

Замовлення приймаються за тел. 5-61-93; 5-13-90. О В Е

Броварськuх

Ж И Т ТЯ'

міської та

рilA, раіІоккої Аержавкої

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ється.

нумерація телефонів, що розпо­ чинаються цифрами «76-, після перек­ лючення АТС буде розпочинатися цифрами .74» зі зміною третьої цифри номера телефону -2 .. на -0-, цифри -З- - на цифру «1».

-

ИUI.DnnЦlIV 3 виrОТОВnIННІ ІУ".ВІДЬМИХ МАТЕРІАЯІВ. Вимоги' чоловіки віком від ЗО дО 55 років, місце проживання - ба­ жано в м, Бровари або Бровар­ ському районі. Додаткова інфор­ мація щодо функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається після співбесіди за м. Київ, вул. Березне­ Інституту хіміО. Дні середа,

-

газета

раіІоккої

ilAMiHicmpauii.

колектuв

peAaKuiї газетu. Броварські міська і

pauoHHa paAU, pauoHHa АеРЖаАміністраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кІ N 259 від 10. 12. 1997р-' індекс

61285

Григорій ГОЛУБОВСЬКИЙ,

Броварсько'l МІСЬКОІ ради з 19.01.2004 р. по З 1.0 1.2004 р,

••IР8 сп1JC ветераНіВ ВіїНИ,

1. 2. 3. 4.

Зайцева Оксана Іванівна

5.

Сумленний Володимир Іванович

ст. 13aH8НV ІНllїНИ raран1fіїх СlцIВПЬНlr. 3ВХИС1Jl1

Грибоножко Людмила Володимирівна Корж Сергій Васильович.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Уласевич Тетяна Сергїlвна

Відповідно до вищевказаного Закону частина друга стапі 7 до­ повнена пунктом 8 такого змісту: до інвалідів війни належать так<& інваліди з числа учасників бойовІ'!!!' дій під час Великої Вітчизняної вій­ ни, які стали інвалідами внаслідок

Гулевець Олег Олексійович

загального захворювання.

Бичков В'ячеслав Анатолійович

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25.

Похиленко Андрій Володимирович

Посвідчення інваліда війни вида­ ють управління праці та соціально­ го захисту населення на підставі таких документів: 1) заява; 2) довідка з райвійськкомату про участь в бойових діях 19411945 років; 3) довідка медико-соціальної експертизи про групу інвалідності внаслідок загального захворюван­

Брошков Григорій Пантелійович

Прудкий Павло Олександрович (зміна

27. 28. 29.

Коваленко Раїса Яківна Коцюба Любов Григорівна

Підсуха Наталія АнаТОЛЇlвна Іванченко Володимир В'ячеславович Нестеренко Тетяна Володимирівна

Оснач Світлана Анатолїівна Коваленко Оксана ВалеРЇlвна

Шевченко Сергій Володимирович Стародуб Володимир Володимирович Стародуб Оксана Степанівна

ня.

Стосовно осіб, інвалідність яких встановлена з інших причин (тру­

дового каліцтва, інвалідів дитинс­

Бистрова Лідія АнаТОЛЇlвна

Ричок Микола Олександрович Марченко Тетяна Олександрівна Кендюх Алла Михайлівна

Малиновський Олександр Леонідович

тва, інвалідність, пов'язана з лікві­ дацією наслідків аваріі на ЧАЕС), то вказана категорія не підлягає встановленню статуса інваліда Ве­ ликої Вітчизняної війни.

Детальнішу інформацію можна от­ римати за адресою:

Циба Дмитро Миколайович Покидько Ганна Миколаївна

~

з

тов «Блок-студія. взято на облік

З7. ТОВ ,Автофарбсервіс. З8. ТОВ Світлотех-Авто·

-

ТОВ ,Фаетон-плюс-

-

-

реєстрація

зміни

малюнка

присвячений Дню

зміни

ПП .ПМС Алюмінієм-Україна.

"Укрпошта .. проводить конкурс дитячого

«Мамине СВ.ТО»,

зміни

зміни

-

лютого по 1 О березня року код УДППЗ

2004

Гриненко Олександр Миколайович

З6. ТОВ ,Метрополь Груп.

-

-A~~-,

КОНКУРС!!!

YBAfAI

Ківокурцев Євгеній Геннадійович

зз. Колос Олексій Миколайович

34. 35.

Бровари,

5-12-32.

______________________

З 1. Харченко Валентина Сергїlвна З2.

м.

вул. Гагаріна, 8-А. Тел.:

Дишлюк Володимир Петрович

ЗО. Лук'яненко Любов Павлівна

40. 41.

зміни

8

Березня.

Участь в конкурсі можуть брати діти

віком. до

років

включно.

Конверт з малюнком і позначкою Оголошення,

Телефон 76·2-10 після переклю­ чення АТС з міста Бровари чи іншого населеного пункту слід набирати

74-0-10. Телефон 76-3·10 після переклю­ чення АТС з міста Бровари чи іншого населеного пункту слід набирати

74-1-10. Просимо звернути увагу на те, що місцевий телефОнний зв'язок між або­ нентами села Красилівки при цьому буде діяти також за 5-значною нуме­ рацією. За додатковими поясненнями та за­ уваженнями

газопостачання

РIЗ'lснеННI ПРІ дlll

З9. ТОВ ,Украмтекс·

Наприклад:

У ВАШОМУ ЖИТТІ.

Просимо звернути увагу на деякі зміни в нумерацїl телефонів села Кра­ силівки після переключення АТС: - нумерація телефонів, що розпо­ чинаються цифрами -74», не зміню­

безпека

2б, Федорченко Руслан Миколайович

лютого поточного року переключення

«ОІІімп»

та

26-27

аварійну

начальник Броварської ФЕГГ.

адреси)

ТОВ «Торrовий Аім

Дніпровське Від.• Промінвестбанку"

Пам'ятайте:

в

5-04-41 або «04».

Список сvб'єктів господарювання (фІзичні, ЮРИДИЧНІ особ~1). яКІ були зареєстровані виконкомом

б.

Україна. М.КИів. вул.Алма-дтинська. 35а

телефонуйте

залежить від вас!

новлені газові прилади, не можна вико­

20.00,

негайно

службу газу за тел.

• Забороняється самовільно перено­

Саnо" краси «КАРЕ» (м. Бровари, вул. Грушевського, 1)

Р/р

запаху у повітрі або запаху чадного га­

ристування газом.

Загибель людей здебільшого відбува­

Теll.

на них, при витоках газу, відчyrri lІого

а

також осіб, які не знають правил ко­

ється з причини незнання або невико­

Працюємо з 8.00 до без вихідних.

Не

го обладиання, газопроводів або споруд

• Забороняється допускати до корис­

будинку

газоповітряної

близьким.

падок. При всіх пошкодженнях газово­

вогонь категорично забороняється.

сити, відключати діючі газові прилади

вибух

та

спричинити аварію або нещасний ви­

Застосовувати з цією метою відкритий

або підключати нові газові прилади.

стався

родин

ляється з допомогою мильного розчину.

приладів.

п'ятиповерховому

своїх

проходьте повз порушення, які можуть

ленні власниками нових опалювальних

у

членам

Місце витоку газу із газопроводу вияв­

достатню тягу в димоході,

ківської

Запам'ятайте ці правила, нагадайте їх

• По закінченні користування газом

ласn сталось отруєння газом через не­ загинуло дві особи. А в м. Лозова Хар­

• Не допускайте заливання працюю­ чих пальників.

бути відкрип кватирки вікон. на

що

куб. м повітря.

ня газовими приладами також повинні.

крани

Пам'ятайте,

при згоранні 1 куб. м газу необхідно 10

nйно відкритими, а під час користуван­

відновленні газопостачання чи встанов­

якому

газопроводів мотузки.

нагляду. У газифікованих приміщеннях

Так, в м. Заставна Чернівецької об­ при

шити білизну, а також прив'язувати до

Не залишайте газові прилади без

Забороняється з допомогою газо­

вих плит обігрівати приміщення та су­

вентиляційні канали повинні бути пос­

У с. Фонтанівка-3 Комінтернівського

може

користування газом. Тому змушений ще раз нагадати ці правила. усім спожи­

просимо

звертатись

за

телефонами: 0-087 (бюро ремонту сільського телефонного зв'язку), або 5-13-70 (диспетчер ЦЕЗ Ng 1). Адміністраціfl Центру елеКТР03в'fl3КУ Н! 1 Київська;

обласної дирекції ВАТ «Укртелеком».

'U'\3[Юj)[]IІІ®0® (j]@U1.;>Ш3ШОа ЕЛЕКТРОМОНПР З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 4-6 РОЗРЯДУ (оплата 500-БОО rptt.). НАЧАЛЬНИК ІНФОРМАЦІИНО­ ЦЕНТРУ (оплата

1.

2.

Оголошення опубліковане газетою .Нове життя- (Ng 12 від 18 лютого 2004 року) про втрачену круглу печатку та штамп рибколгоспу ім. 40-річчя Жов­ тня, інд. код. Ng ОЗ889020, вважати не­ дійсним, - спростувати і вважати без­ підставним, із заведенням в оману жителів району та членів рибколгоспу.

«На конкурс» надсилати на адресу:

07400,

м.

Бровари,

Броварський

ВуПЗ. КОД УДППЗ вул. Гагаріна, 20. Для

переможців

редбачені

три

конкурсу

призових

кожна премія по

охочувальні

"Укрпошта-.

35

пе­

місця,

грн. та три за­

премії

по

БО

грн.

кожна.

ності на житло, видане фондом кому­ нального майна 22.07.1998 року за Ng 1468 на ім'я ІВАНЧЕНКА Дмитра Ки­ риловича, вважати недійсним,

к Втрачені свідоцтво суб'єкта підпри­ ємницької діяльності, інд. код Ng 2З721 01 ЗОО, за реєстраційним Ng З135 від 9 вересня 1996 р., видане Броварським міськвиконкомом на ім'я КОЛЕСНИК Олени Володимирівни, та книгу звіту Ng 2, вважати недійсними.

• Втрачене свідоцтво учасника бойових дій, серія д;. Ng 320190 від ЗО,07,96 р., видане Броварським ОМВК на ім'я РЕВАКа Андрія Вікторовича, вва­ жати недійсним.

• Втрачене посвідчення -Ветеран пра­ ці» серія М 141З86 від 27.01.0З р., вида­ не управлінням соц. захисту населення м. Бровари на ім'я ГАННУСИК Ольги Пав­ лівни. вважати недійсним.

0611., м. Броварu, 6УIІЬВ. Незаllежносmі. 2,

РеАактор: 4-03-76. Засmупнuк реАактора: 4-21-34.

ВіААілu:

сільського ГОСПОАарства 4-02-92; промuсловосmі і соuіальнuх numaHb, лuсmів і масової роботu 4-04-81; бухгалmерія; npuuoM оголошень 4-23-26.

• • • •

газетою

• Втрачене свідоцтво про право влас­

ААРЕСА: 07400, KUЇBcbKa

опубліковане

-Нове життя» (Ng 7 віД 31 січня 2004 ро­ ку) про втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане ОП -Брова­ рипромжитлобуд» від 04.01.95 р., за Ng 66 на ім'я ЧИЖА Василя Пилиповича, вважати недійсним. спростувати і вважати безпідставним. Автор оголо­ шення ввела в оману читачів. Докумен­ ти знаходяться у дружини СНIЦдРЕНКО Раїси Миколаївни (свідоцтво Ng 66 від 4 січня 1995 року).

РедакцІя не завждu поділяє nозuцію автор/в.

За точність вuкладених фактів відповІдає автор. Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

APYKOBaHUU аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарни· управління у справах

npecu

тCl інФормClUії Кцївської оБЛАержаАМінісmраuії .

Зам. Тираж

497 2845

прим.

#14 2004