Page 1

СЕРЕДА

23 лютого

р.

2000

N2 14 (911 З)

Виходить

з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

:JJlXIJ(~IIIII{i\. нагороджено ордено:.-.1 Червоного !і'!'''

Шаиовиі ветерани Великої Вітчизняної війии, Збройних Сил, партизаии і трудівпики тилу! Шаиовиі ттішиі вoiitu- охороиці іитересів рідиої Украііm!

високі урядові нагороди.

Після кровопролитних боїв за Берлін :.'>ІИ відсвяткували день Пе­ ре:.'>юги. Однак доки існувало вог­ нище війни на Далеко)ІУ Сході, не могло бути й миру па зе:.-.Ілі. Вірні договору з союзника"'ш, паші час­ тини і з'єднання провели величез­ ну підготовку для заключного уда­ ру по Квантунській мільйонній армії, окупувавши Китай, Корею, Курильські остр'Ови, південний Сахалін. Наш !05б-й стрілецький полк зайняв рубіж на річці Уссурі в районі станції Лазо. На світанку 9 серпня 1945 року полк форсував цю велику водну перепону і повів бої зі знищення укріпленого ра­ йону "Хутоу", який налічував 15б триповерхових дотів, з'єднаних між собою ходами сполучення, об­

Броварські районна державна адміністрація, міська та районна ради, міська та районна ради ветеранів, об'єдна­ ний військовий комісаріат щиросердечно вітають вас зі святом - Днем захисника Вітчизни. Як би швидко не ми­ нав час, які б зміни не проходили на політичній арені, але ваші подвиги - і п'ятидесятип'ятирічної давності, і само­ віданність молодого покоління воїнів - продовжувачів спра­ ви батьків і дідів завжди були і будуть підпорядковані одній меті - зберегти голубе небо над головою, мир на землі. Ми висловлюємо вам вдячність за ратний труд, за мужність і хоробрість, за вірність священному обов'язку.

Сьогодні, у день свята захисника Вітчизни, прийміть най­ щиріші вітання і побажання здоров'я й достатку вам і ва­ шим родинам. Хай у ваших серцях завжди сяє сонце і доля не обходить стороною. Миру нам всім, щастя і злагоди!

j]!:,

Голова райдержадчіністрації

Міський голова

Голова райради

Леонід Вайсфельд

Іван Петренко

Леонід Слободянюк

Голова ради ветеранів ч.Бровари

Голова ради ветеранів району

Військовий ко,rісар

Михайло Дубровський

Павло Білокінь

Віталій Лутак

~------------------------------~~ mmm :иш~ І t•U!fjl'ИrШtilll!Ilffl: 1\ І uі :Il)

М1~ :~шщ ~*~М~ :::::=:::=~: ===~ =~=~= ~~&~:т :::щ~* ~:=:~@ ~~=l=l~i :~ ::::::~ ~::::~~~1 ~~~~·=·;1 ~=Ж:~=~ ~====

::::: }

::::::::

ТЕХНІКУ- НА

.ОІ.НІЙ.КУ ·rOJOBИO.CTI Трудівпики сіл району із задоволенням озна­ йомилися з проектом Послапня Президента Ук­ раїни до Верховної Ради України. Викладаючи

своє бачення стратегії скопомічної та соціальної політики па 2000-2004 роки, глава держави ок­ реслив осІювві папря:чки розвитку аграрного

сектора економіки. Так, тут потрібні докоріпні Зl'>ІіІш. Ні для кого не секрет, що село завжди було паличкою-виручалочкою для еконоl'>Ііки країни. Нині ситуація теж складна. Наближаєть­ ся пора весняних польових робіт. Чи готова тех­

піка до цього відповідальпого періоду? За повідо~ІлеІшям інженерної служби управ­ ління агропро~шслового комплексу району, із 7б0 наявних у господарствах тракторів лише

488

мо­

жуть працювати в полі. Так, у радгоспі "Кали­ тянський" на лінійці готовпості

КСП "Трсбухівськс"

-

-

45

тракторів, у

Зб, ДПЗ "Плосківське"

З2, КСП "Нова Україна"

-

ЗЗ, КСП "Боб­

рицьке" - 24, КСП "Ссмиполківське" - 2З трак­ тори. А тим часом у КСП "Руссшівське" може вий­ ти в поле один трактор, КСП "Прогрес" - б, КСП "Заплавний" - 8 тракторів. Зрозуміло, техпіка старіє скоріше, ніж понов­ Лlоється. Сільгосппідприємства не можуть належ­ ним чином вирішувати свої виробничі потреби через брак коштів. Як видно, поки що маємо лише б4 відсотки справних тракторів, у то~ІУ числі гусеничних - Зб відсотків. Для того, щоб довести коефіцієнт готовпості до прийнятого, не­ обхідно затратити сотні тисяч гривень. Завдан­ ня дуже складне і виконати його навряд чи вда­

сться. Тому керівникам місцевих господарств варто розраховувати й на приватників, які :.-.Іа­

ють більше тракторів, ніж їх залишилося в сільгосппідприємствах. З ними треба укладати угоди про співпрацю.

Лише па 51 відсоток відремоптовані сівалки, на б2 відсотки - плуги. Готовність комбіпова­ них rрунтообробних агрегатів, культиваторів та агрегатів суцільного обробітку

-

в межах 50-бО

відсотків, що також недостатньо. У підготовці плугів пайбільше відстають КСП "Літківське", КСП "Русапівське':, КСП "Придесняпське". З

культиватораl\ІИ не все гаразд у КСП "Прогрес", агрофірмі "Лап", КСП "Русапівське". Нині проходить процес рефорl\Іувашrя колек­ тивних сільгосппідприємств у нові приватно­ орендні агроформуванпя. У цей час служби ме­

ханізації повинні ще більше консолідуватися, щоб кардинальні зміни у власності на земЛJо і майно сприяли і технічно~ІУ псреозброєнню. Яким би не був складним фінансовий стан, але ті вузли, які неможливо відремонтувати в своїх умовах,

треба вімавати па відновлення у спеціалізовану майстерню. Це дасть змогу свосчасно вийти на весняне поле,

надійно провести сівбу ярових

культур і вийти зі скрутного становища. Галина ПОЛЯКОВА.

::::::::~:* ~:::@~[: ~~ : : : : :::::~=:<: .:

========

несених =============·

============~

==========·=<

протитанковою .. ······ ··

··············

·············

·············

=====:===:=:=:

в

кана-

==:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::

вімілен-

ня, що свідчить про

зростання

авторитету

a·t alma mate···r•. .

І

од­

::::::::::?

~~

::::::

::::\l) :; і: : : : :;{lJli

ність нашої дер­ жави молоді

люди, котрі по­ винні бути ви­ сокоосвічени­ ми. І в цю доб­

ного з провідних економічних

ру справу свою цеглинку вкла­

вузів недержавної форми власності, nипускники якого успішно працюють у подuтко­ вих інспекціях і банках, сис­ темі торгівл.і ... Колектив броварської філії інституту на ділі довів свое право на існування, тому доб­ ру справу у місті було підтри­ мано. Після довгих пошуків було знайдено приміщення, Дf! ~южна було б у комфортних

датимуть відтепер і Бровари.

умовах

проводити

заняття

-

вирішено було орендуuати ад­ міністративно-побутовий кор­ пус Мостазагону NQ 112. Зро­ зуміло, що після реконструкції та ремонту його було прилаш­ товано під потреби навчально­

го процесу - с затишні ауди­ торії, бібліотека, комп'ютер­

ний клас, медпункт з ІН'обхід­ ним обладнанням, а також nе­ ликий спортивний зал із тре­ нажерами.

Минулої

суботи

відбулося

урочисте відкриття інституту, на яке прийшло багато гостей.

Звертаючись до студентів, усіх присутніх, керівник філії Людмила Іnапіnпа Сазапоnа СКаЗсtла:

Хоч надворі календарна

зима,

нас

але

в

панує

душах

весна,

кожного

:1

радісний

настрій. Бо відтепер ми ~rасмо таке прекрасне приміщення з подальшою перспективою роз­

ширення площ у майбутньому. Проводити ремонтні роботи було складно, але вражало те, що' жоден керівник у місті не від~1овив на~І у допомозі. Отож, я ще раз впсnнилася, що

Передаю вам цей символічний ключ, користуйтеся ним вміло й

наполегливо, відкриваючи ни~І замки скарбничок знань. Іван Зосєвич Петренко, ~rіський голова, також при­

єднався до

поздоровлень

но­

Нелегкі часи переживає

Україна,

наше місто. Але ми

~шою вже багато прикладів відродження економіки. Так, у минулому році промисловість ~Ііста спрацювала з плюсом. Тому незабаром потрібні бу­ дуть і економісти, і менедже­ ри, і юристи. Ко(\ектив філії творить добру справу,

втілю­

ючи в житгя ідею, що й у Бро­ варах ПОВИНеН бути ВИЩИЙ навчальний заклад. Таке праг­ нешІя ПОХВdЛЬНЄ. Тому, ЯК ~Ііський голова, заявляю: ви мати~Іете

)\! [f

діли отримали поповнення-і диві- ~~ зія стала десантною.

всіляку підтримку,

зрозуміло, якщо й самі ІІUПО­ легливо працюватимете. А сту­

:::=:=:=:====

·=·=·=·=·.·==·

:=:=:=:=:::=:=

=·=======·====

=~~

: : : ::?:{:Ш :::::{S.

:::::::=:=:=:

Броварчапи

шого віку, і самі співали, що

звикли,

що наприкінці лютого вони

було

мають змогу відпочити, по­

них фірм, банків, де за допо­ могою старших товаришів мо­ жете формувати себе як спе­

ціалісти. Отож, у добру путьІ На святі вхідчин, а саме та­ хочеться

назвати

це дійство, було багато студен­ тських жартів, МОЛОДЬ Є

сміху.

Адже

МОЛОДЬ.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

свідченням

гарного

колись

настрою учасників свята. Мало хто встояв перед

наші діди й прадіди, біля

спокусою безплатно пола­

традиційного стовпа з при­

сувати солдатською кашею

зами, покататися на конях,

із

веселитися,

як

поласувати млинцями

...

Отож, спробуою зроби­ ти невелику екскурсію по парку "Перемога". Насам­ перед,

вилася дало

варили кухарі однієї з військових частин. Чи то морозяна

і щедро

каша була напрочуд

підсипала

смачною, але всі смакува-

що

ли

никам Київплс­

иоб'сднання

Прощавай, зимонько!

катати дітей на конях. Для більшості з

них це було вперше в житті, як і можливість по­ бачити й погладити, приго­ стити хлібом живого коня. Мої маленькі

співрозмов­

показати,

дуючий

що

відтепер на це свято ходи­

Було багато різноманіт­ них ~Іасових конкурсш, де

таланило найбільш меткиІч, вправним

дітям і дорос­

лим. Так, за персмогу вони отрииували призи, звичай­ ІЮ, відповідно до свого віку - від повітряних кульок до пляшки горілки. Найбільш підготовлені

мuли змогу проявити себе, штурмуючи

традиційний стовп із при­

зачи. Організатори завбач­ ливо резервували підйо~І­ допомогою

якого

реrулярно підnішували при­ зи. Представники чоловічої

статі зні~шли "оковиту", а надавали

перевагу

дарували своїм дівчата~!. Працівники торгівлі та громадського також

харчування

постаралися

-

у

продажу бул.и традиційні шашлики, млинці, тістечка, напої - всього не перелічи­ ти.

Культурну програму за­ безпечили працівники МКЦ "Прометей". Гляда­ чам сподобались різно­

манітні номери у виконанні фольклорних ансамблів "Броварчапочка", "Любис-

з

ве-

задо­

воленням.

окрім культурної, була

й спор­

тивна програ­

- Наші юні ЛИЖНИКИ, nи­ хованці ДЮСШ вийшли у парк "Перемога", щоб на людей подивитися і себе

серйозністю

заявили,

нею

ликим

ма. Тут постаралися праці­ ВІШКИ вімілу спорту.

ники Вадик та Боря з усією

з

сприяла,

чи то

вість праців­

ник,

погода

змилости­

можли­

ського

щедрою приправою ,з сала, цибулі та моркви. Ії

природа

сніжку,

,",,

=m:=:====

місті доброю традицією .

водів зими стає у нашому

ша~шанському, яке тут же

навичками. Адже поряд з вами стільки різноманітних про­ мислових підприємств, приват­

::::::::::::~ ==========~==

ток", хору тсриторіалІJного центру "Надія" та інших творчих колективів. Багато броварчан, особливо стар­

ВІДНОВЛЕНЕ свято про­

вже

fi

учасник бойових дій, М інвалід війни 11 групи. Мі

юнаки

оретичних знань практичними

:::::::~

Іван ГУТНИК,

стей для підкріплення своїх те­

словом

""

11

гах Тихого океану.

деІІТИ мають багато можливо­

ким

Далі на ко- М

раблях ми пішли визволяти Курили та південний Сахалін. Для нас

тимуть кожного року.

воселам:

-

про яких пам'ятали ще з років громадянської війни. На майданах проходили мітинги. Наші підроз­

світовій війні був постріл на бере- Ш

очника~! із Броварів. З кожним дення робіт. Щиро радію за ко­ роком кількість їх зростала і лег з БМУ-З5, які при цьому тепер становить понад 500 чоаж ніяк не жертвувСІЛ11 якістю. ловік. У цьо~ІУ .------,.--------......, Найбільша цін-

.

нашу далекосхідну землю саJVІураїв,

запасі, з Рудні, Микола Шепітько - підполковник у запасі з Мокре­ ця та інші. За ці бої дивізії було присвоєно звання Уссурійської, а !05б полк

- У будівництві я працюю багато років, але не пам'ятаю таких високих те~шів праве­

v··,.,..

кували за те, що не допустили на

останні:-.1 пострілом в другій;';';:;

дачі якого приїздили приймати екза~Іени, надавати мето-

·..

квіта;-.ш та пригощали, сердечно дя- ІІ

Губський з Великої Дю1ерки,

ня і підтримку, сподіваюся на подальше наше плідне співро­ бітництво. Далі слово взяв начальник Мостазагону N2 112 Віталій Іnанович Ващенко:

році відкрито й

,~ж, , ,

Населення міста радісно зустрічало перс;-.южців. Люди вітали нас

М.Г.Поно:чаренко, тепер ~Іайор у

. кола

все починалося майже три роки тому, коли у кількох орендованих кімнатах ПТУ -4 відкрився учбово-консультаційний пункт Харківського інституту управління, викла-

наuчальному

дивізії прибув до Владивостока.

лась вода. Велися запеклі бої. Наш перший батальйон зазнав великих втрат. Майже 80 процептів особо­ вого складу було вбито та поране­ но. Проте укріплення були зни­ щені. Особливо відзначилися ко­ мандир підривників молодший лей­ тенант Іван Андрощук, на якому гімнастерка була в дірках від куль та осколків снарядів, що рвалися над головою "на шрапнель", наші земляки Микола Роговий, другий но:.-.1ер куле~Іетної обслуги, та Ми-

місто любить свою молодь, дбає про її майбутнє не на ело­ вах. Тому я щиро вдячна усім­ усім, а особливо міському го­ лові І.З. Петренку за розумін­

дичну допо~югу студентам-за-

Полк вийшов з бою і в складі 1Ш

вою, в яку при потребі напуска­

ДО ІМІДЖУ нашого міста, яке славиться своїм промисловим, будівельним потенціалом, спортивними успіхами, додався ще один штрих - Бровари стають і освітнім центром. А

деш1е

,,,,

Прапора, особовий склад одержав

-

говорить заВІ­

відділом

спорту

міськвиконкому Олександр Чигирин. - Розуміючи, що є вболівальники, серед яких багато рідних, друзів, всі вони па лижні дуже старалися.

Звичайно, проведення відповідних заходів вимагає і певних коштів. Вони були виділсні з Ічіського бюдже­ ту. Міський голова І.З.Пст­ ренко ставить за мету від­ новитИ і зробити традицій­ ними у місті народні свята й гуляння. Тому віміл куль­

тури разом із вімілами у справах сім'ї та ~юлоді, ос­ віти, спорту, управління економіки й торгівлі взяли активну участь у відрод­ женні свят новорічно­ різдвяного циклу. У планах - відзначення Вербної

нсдL\і та Івана Купала. Слід зауважити, що такі масові заходи важко організувати без допомоги комунальних служб міста, залучення зак­ ладів торгівлі. Отож, свято вирувало, співало, посміхалась. Адже незабаром настане кінець холодам, прийде довгожда­ на Весна-красна - пері­ од оновлення, цвітіння, теп­ ла і надій. Наталія ГОМЕНЮК.


·--------------········· 1___

... -----·-·-··---------------------------

"~ '-~'~' ,,,.~~,,~=-···~~~~~-~"~""----'"""",J";__:I_~ '_м'*_:- k_:· :r,~_~'*'"_a'_'М!_" '-'\J_"'"W- '_-@_.м*_.t~<_'"=_··_д_*'li_'''*_*'~_·'·#-"K~~:'i-~:;.L.A..;A~L.;.J--4:J:..J..J.:...L..Ж..:Н.::..JII~.7-----------. 1~~!1!!21!'!!31!'!!.!!'!0.!!'!'2~~~~!1!!".,~!1!!д'll!'!!t!!'!8m;"""-····!""_Г __

УПРОДОВЖ однієї години, а саме стільки тривав прямий те­ лефонний зв'язок голови рай­ держадміністрації Л.А.Вайс­ фельда із жителями району, в його кабінеті пролунало 14 те­ лефонних дзвінків. За порадою, з

проханням

допомогти

чи

роз'яснити ситуацію в тій чи іншій сфері багатогранного жит­

тя нашого Придеснянського краю до глави виконавчої вла­ ди району зверталися не тільки мешканці таких великих населе­ них пунктів, як Требухів і Кали­ нівка, але й віддалених- Фрун­ зівки, Кулажинців, Світильного. Телефонували навіть із Бро­ варів. І що найбільше здивува­ ло, то це те, що співрозмовни­ ки Леоніда Ароновича, навіть за такої складної економічної ситу­ аціі, за великої фінансової скру­

ти поводили себе толерантно, гідно, не кричали і не погрожу­ вали, як це нерідко буває. Зна­ чить, у людей іще живе віра, що труднощі минуть і якщо не зав-

тра, то післязавтра, образно ка­ жучи, будемо жити краще. Які ж проблеми найбільше хвилюють людей? Спектр ·іх

ставлення до запитів людей. Чому б не роз'яснити їм, на скільки років може здаватися земельний пай у оренду, яку від

не було, ми б виплачували пенсіі день у день. Треба це роз'ясни­ ти людям і вони зрозуміють. Були й такі телефонні дзвінки,

Телеmонgвали~ з різних сіЛ. І навіть дуже широкий- від практичних кроків з реалізації положень Указу Президента України про реформування аграрного секто­ ра, виплати пенсій - до благо­ устрою населених пунктів, ролі сільських голів у розв'язанні

соціальних проблем.

- Якщо говорити про контин­ гент тих, хто телефонував, розповів після прямого зв'язку Л.А.Вайсфельд,- то це в пере­ важній більшості пенсіонери та інваліди. Із їхніх слів я зрозумів: у окремих керівників сільгосп­ підприємств і наших відділів та служб спостерігається байдуже

цього віддачу має отримати людина? Чому, приміром, не

обов'язково укладати договір оренди на 10 років, як цього ви­ магають окремі господарники, а можна це робити і на корот­ ший термін. Що ж до інших запитань, то вони здебільшого стосувалися проблем соціального захисту пільгових груп населення. Так, на сьогодні у нас є хоч і незнач­ на, але заборгованість з випла­ тою пенсій, адже сільгосппід­ приємства заборгували Пенсій­ ному фонду близько п'яти мільйонів гривень. Якби цього

редплати газет,

рації в якомусь населеному пункті, явно недостатньо. На­ став час, враховуючи ситуацію, щомісяця проводити виїзні прийоми громадян керівниками усіх районних відділів та служб . У ході їх населення має бути по­ інформованим із усіх питань, ~ вирішує районна влада. Пропо­ зицїі ж населення мають уза­ гальнюватися, на виконання їх

.бюджетом, їм би виплачували кошти, аби зняти соціальну на­ пругу. А так ...

- Який же висновок зроби­ ли Ви для себе, як голова ад­ міністрації~ по закінченні пря­ мого зв'язку з населенням? Чи дав він підстави іще раз переконатися,

прийматися розпорядження го­

що люди не­

знають шляхів розв'язання тих чи інших питань через не­ достатню роз'яснювальну ро­

боту на місцях? Із цим важко не погодити­ ся. Так, із розмов із людьми відчувається, що є певний інформаційний голод, виклика-

-

недостатньою

роз'яснювальною роботою. Тому одного виїзного прийому, що проводить голова адмініст­

з 'ооварів

-

під час яких люди зверталися до глави виконавчої влади за до­ помогою. І він пообіцяв виріши­ ти поставлені ними питання. Жительці Світильного, зокрема, було обіцяно надати матеріаль­ ну допомогу. Ще одну нашу землячку, котра торік отримала 1-у групу інвалідності, Леонід Аронович запевнив, що вона одержить належні їй кошти. Ряд запитань стосувався ви­ плати компенсацій учителям. Так, держава продекларувала цю пільгу педагогам у законо­ давчих документах, але матері­ ального підкріплення у бюджеті

нестачею коштів для пе­

держави вона не знайшла. Люди "штурмують" органи вла­ ди, а ті неспроможні їм допо­ могти. Було б це передбачено

лови райдержадміністрації. А реалізація заходів - перебува­ ти від контролем. Стосовно ж сьогоднішнього прямого зв'язку, то користь від нього відчутна як для мене, так

і для тих, хто телефонував. Вва­ жаю, що подібну практику слід продовжувати і в майбутньому. Володимир НЕБРАТ.

ЧИ ВИ11ИВАТИ, ЧИ ВІ4110ЧИВАТИ ... АЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ Транспортне забезпечення жителів міста та району - актуальне будь-якої пори року. І в тому, що у нас па­ сажирські перевезення здійснюються без перебоїв, не­ абияка заслуга Романа Федотовича ЛОКТЄВА, який ба­ гато років очолює пасажирське автопідприємство. Інтерв'ю з ним- про день сьогоднішній та перспек­ тиви.

- Романе Федотовичу, Ваша трудова біографія переважно пов'язана з пасажирськими перевезен­ нями. Були і кращі часи в цій галузі, нині

більше стикаєтеся з труднощами і разом з підлег­ лими намагаєтесь переборювати іх. Ми гордимося тим, що вдалося зберегти колек­ тив, усю виробничу інфраструктуру, що, попри всі не­ гаразди, забезпечуємо населені пункти стабільним ав­ тобусним сполученням, як із райцентром, так і з Киє­ вом. Але, щоб добитися такого стану речей, необхідно було не лише багато працювати, а й прогнозувати си­ туацію на кілька років наперед. Тому парк постійно по­ повнювали автобусами, швидкохідними мікроавтобуса­ ми "ГАЗель", що дозволило "наблизити" наше місто до столиці України. Розумію, що для декого ціна про-Ізду на таких маршрутних таксі "кусається", проте на лініі достатньо й автобусів. - Трапляється, пенсіонери скаржаться, що кон­ дуктори відмовляють їм у безкоштовній поїздці. -Так, ми не благодійна організація, адже кінцева мета нашої діяльності- отримання прибутку для забез­ печення життєдіяльності колективу. Тому я багато років добиваюся того, щоб видати всім пенсіонерам адресну

-

грошову допомогу на проїзд у міському та примісько­

му транспорті. І тоді вже їм самим вирішувати- витра­ тити ці гроші на поїздку чи купити молока. У цих питан­ нях тісно співпрацюємо з міською та районною владою.

Є відповідні рішення, якими визначається, скільки па­

ОТОЖ, одного недільного вечора, коли зимове небо рясно усіяли зорі, на ре­ дакційній "Таврії" ми приїха­ ли до Рожнів, щоб ближче познайомитися із сільською моломю, із тими, хто орга­ нізовує її дозвілля. Уява ма­ лювала занедбаний, холод­ ний будинок культури. Однак були приємно зди­ вовані: у залі було тепло і за­ тишно, гриміла музика і ми­

готіли вогні, дискотека була у розпалі. Тих, кому було ве­ село, турбувати не стали. Ви­ рішили поспілкуватися з тими, кому "особливо весе­ ло". Бліде дитяче обличчя, за­

з ав­

тобуса випала пасажирка і була смертельно трав­ мована

...

Усі ми з глибоким сумом пережили трагедію, це був справжній шок для водія, від якого він ще не скоро відійде. Адже загинула мати двох дітей, молода жінка, якій ще жити і жити. Ми взяли на себе значну частину клопотів з поховання, надамо ще й матеріальну допо­ могу. Страхова компанія "Гарант-авто", клієнтами якої ми є, виплатить сім'ї потерпілої відповідну суму гро­ шей. Зараз проходить слідство з проведенням різно­ манітних технічних експертиз. Тому не буду забігати

-

наперед-

усе визначить суд

...

-Життя є життя, на жаль, воно підносить і такі трагічні несподіванки, в тому числі й напередодні Вашого дня народження, до речі, ювілейного. У місті Ви досить знана людина, тому немає необ­

хідності переповідати біографію. А от який Роман Федотович поза роботою? - Особливою екстравагантністю у захопленнях не відзначаюся- люблю і справжнє, і тихе, грибне, полю­ вання. Мене не стільки цікавить результат, хоча й при­ ємно повертатися з трофеями, як спілкування з приро­ дою, близькими мені по духу людьми. Вірю, що пройде небагато часу, підростуть двоє моїх онуків, Роман та Борис, які розділять мої захоПІІення. А зараз я допома­ гаю сину та невістці ростити

їх справжніми людьми.

Поділяю зі своїм старшим сином захоплення астроно­ мією, який карту зоряного неба знає, як свої п'ять пальців. Через потужний телескоп видно кратери на Місяці, проглядається рух зірок. У такі хвилини гостро відчуваєш, що прийшов ти у цей світ лише на мить. Тому

необхідно постаратися залишити по собі добрі справи і вдячну пам'ять.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

редакції не в новину брати чужі проблеми на себе. дять лише

підлітки. Найкращим дозвіллям для себе називають спорт. Але до

ник. Чому ж дітям у люті морози доводилося ходити у надвірні туалети? Не вірите?

ш к і л ь н о г о

Це

питання на-

с порти в н о го

віть на виконкомі

залу, де можна займатися волей-

сільради порушувалося, який зобов'я-

болом, баскетболом, організува-

дорога

додому

підлітка, проникає в кров та

Та не лише їм, а й учням неповної

штанцях прийшов, - розповів батько

школи села Рожнів. Спортивний

першокласника. - І моя донька

тримався

на

мозок.і може викликати важ­ ке отруєння і навіть шок. А

найстрашніше те, що алко­

голізм у підлітків формуєть­ ся у 3-4 рази швидше, ніж у дорослих, руйнує психіку, приводить до деградації осо­ бистості. Та цього йому ніхто

зал

закрита.

відкривають._

__________

лише для прове-

дення уроків фізкультури. А далі - на ключ.

-

-

мокрих

підтвердив

ще один батько. Таке саме й торік було, додала мама другокласни-

шого, більш проблемного, віку нічим не зайняті. До спортзалу пускати їх небез­ печно - можуть щось зіпсу­ вати. Організувати якісь цікаві заняття? Школа не має коштів для оплати керівни­ кам. Туалети? Були зіпсо­ вані. Але ж після нашого приїзду їх відразу відкрили. Та де гарантія, що завтра їх

знову не зачинять? Якщо у школах не корис­ туються ми,

спортивними

туалетами

через

зала­

те,

що

їх немає, це зрозуміти мож­ на, хоч змиритися

-

ні. А

коли усе це є, але возведено

до

рангу музейних експо­

натів?!

Тим більше, що сільська рада і її голова Люд­ мила Михайлівна Ячник ідуть назустріч школі, готові підтримати будь-яку ініціати­ ву, допомогти реалізувати її, організувати

чергування

членів ДНА у спортивному залі, щоб діти могли займа­ тися спортом, мали цікаве і

змістовне дозвілля. Так, це не просто, клопітно. Але ж у

ка. Мій теж у першому класі не добігав до туалету, що на вулиці.

f'v.я того, щоб зустрітися з керівництвом школи і все

вується

побачити на власні очі, ми приїхали до Рожнів ще раз, у будній день. Нас зустріла господиня школи М.М.Тарасюк. Дійсно, за 10 років своєї роботи директором цієї школи вона зробила немало. Благоустроєне подвір'я, всюди порядок. Хоч протікає дах, та на стінах і стелі немає патьоків, все відразу забілюється. За це їй треба вімати належне. Але школа - це не лише споруда, кабінети,

учні можуть займатися во­ лейболом, баскетболом, лег­ кою атлетикою, а й дорослі. У Тарасівській двері спортзалу відкриті для бажа­

компаній. Підходимо до най­ молодших. На столі була ще

цієї школи. Бо школа у нас, ніби музей. Простора, красива. Та душі у неї немає. І пригадали той час, коли самі були учнями, навчалися у старенькій школі. А про нову лише мріяли. Не було у тій старій школі ні спортивного, ні актового залів. Але молодь займалася баскетболом, волейболом, футболом на шкільному подвір'ї, ще й спортивні поєдинки організовувала із ровесниками із сусідніх шкіл. Працював тоді ~уб старшокласників, у яко-

недопита

му

парти,

не пояснював

-

ні в школі,

ні вдома. Ще двоє 15-річних хлопчаків були не в кращо­

ний вигляд мала і зграйка

Де

купували

рука

не

спиртне,

здригнулася,

чия коли

наливала дітям отруту, з'ясу­ вати не вдалося. Тому вирі­

шили заглянути до кафе, що поруч. Виявилося, що воно від Літківського споживчого товариства.

За столиками сиділо кілька

пляшка

вина.

-

теж,

у

гуртків художньої самодіяль­ ності, "умілі руки", а стар­

І не тільки спортивний зал під замком, а й туалети, - розповіли батьки учнів

дітей з цигарками, які сто­ яли під будинком культури.

-

тися жінка не захотіла. Село у них, мовляв, ма­

леньке, не хоче проблем. Ну, що ж, працівникам

ти міні-футбол, де є необхідне обладнання, їм

ледве

восьми­

отож перевозять більше встановленого, але, можливо,

жертв, але нещодавно трапилася трагедія

надійшло до редакції по телефону. Представля­

ногах. Такому хлопчаку і за­ мерзнути недовго по дорозі додому. Відомо, що алкоголь, потрапляючи до організму

класник

-

му стані. Не менш жалюгід­

й складне господарство, яке забезпечує їх- майстерні, місця стоянки і найголовніше- люди. Це, як правило, висококваліфіковані, досвідчені працівники. Більшість з них пропрацювали в галузі багато років, виховуємо і мо­ лоду зміну ... - Романе Федотовичу, транспорт кваліфікуєть­ ся, як об'єкт підвищеного ризику, не мені Вам говорити. Роками колектив працює без аварій,

підпитку і немає до неї діла ні батькам, ні школі,

зав адміністрацію школи туалети відкрити. Проте скоро їх знову зачинили. - Тому мій син

туманений погляд

сажирів пільгових категорій кондуктор повинен пере­ везти за один рейс. Скажу відверто: серце- не камінь, декому й не можна догодити. Нехай вибачають, бо виз­ начальним фактором для нас є економічні Пf}іоритети. Пасажирські перевезення -це не лише автобуси, а

Запрошення приїхати до Рожнів подивитися, як розважається вечорами молодь шкільного віку на­

щотижня

проводилися

це

-

острівець лю-

школах

ській,

ючих

сповна.

наприклад,

займатися

Звичайно,

без

У Літків­ не лише

спортом.

ентузіазму,

без любові до дітей цього не зробити. І навряд чи поменшає у нас підлітків, схильних до право­

порушень, та тих, які вжи­ вають спиртне, якщо школа

закриватиме очі на пробле­ му дозвілля молоді. При цьо­

літературні читання, матема-

бові

тичні,

кликаний уберегти дитячі душі від зневіри, байдужості, навчити тим моральним принципам, які не дозволять зламатися, допоможуть визначити їхню долю у сьогоднішньому многотрудному житті. Чомусь, за складними

ся особам, віком до 21 року". Цікаво, для кого воно? Ма­ буть, для перевіряючих ... До барної стійки підходить ще один гурт хлопців та дівчат трохи старшого віку. Для дискотеки вважають себе дорослими, бо на неї хо-

жають за краще нічим не ко-

буденними клопотами, шко-

ристуватися, ніж потім ре-

ла почала забувати про це.

Анатолій МУСІЙЧУК,

монтувати, шукати кошти, витрачати нерви. Усе це якось не вкладалося в голові. Можливо, туалети зіпсовані? Але ж для ремонту є відповідний праців-

Двоє учнів, які стоять на обліку в міліції і потребують особливої уваги, взагалі не відвідують ні гуртків, ні секцій. Діти молодшого шкільного віку ще ходять до

начальник кримінальної

ВІДОМО, що рік Дракона роз­ почався 5 лютого. Усі, хто ціка­ виться східним календарем, мали можливість ще раз зустрі­ ти нове тисячоліття і "перегор­ нути сторінки" не лишу минуло­ го року, але й минулого століття. Учні та батьки Заварицької ЗОШ вже звикли до цікавих за­ ходів, що проходять у стінах рідної школи. Цікаво й оригі­ нально вирішили зустріти новий рік за східним календарем учні

який по-

сільських

спортивна база використо­

Хлопці "готуються" до дис­ котеки. Ім теж по 15-17 років. Вечорами зайнятися нічим. У п'ятницю, суботу та неділю ходять на дискотеку. Спиртне у кафе їм продають, хоч на стіні висить застере­ ження про те, що "Алко­ гольні напої не відпускають­

тематичні вечори, вікторини, зустрічі КВК. А зараз старшокласникам нічим зайнятися. У школі стоять нові швейні машини в заводській упаковці, невідомо АЛЯ кого. Дівчата залюбки б училися шити. Але тут вва-

і духовності,

інших

(....__І____с_І»_І3_11_1{_1l_,_І_._JІ_ІІ_»І_І·І___ {і_\~) 8 класу разом зі своєю класною мамою Н.С.Таран. На свято були запрошені вчителі, директор школи, батьки. Діти перерахува­ ли найголовніші подіі минулого століття, згадали відкриття в га­ лузі науки, техніки, медицини. Н.С.Таран розповіла про подіі світового значення. Згадали гості і вчителі і сво·І шкільні роки,

му можна знаходити "об'ск­ тивні" причини, а головним

"вихователем" дітей залиша­ тиметься низькопробний за­ кордонний непотріб з геро­ ями-злочинцями,

гангстера­

ми та вбивцями на телеек­ рані. А ще винце на барній стійці ...

міліції району у справах неповнолітні?_С.;

Надія ГАМАЛІИ, кореспондент

"Нового життя". нас, - поділилася враженнями Аня Решетняк. - Виявляється крім формул, теорем і аксіом,

дитинство. Із великим захоплен­ ням слухали діти про шкільні ви­ тівки своїх батьків, про їхні успі­ хи й невдачі, стосунки з учите­

добре знає і любить поезію! Після цього мені більше уваги захотілос~ приділяти природич­

лями та однокласниками, вечо­

ним наукам.

ри та перше шкільне кохання. Усіх. зачарувала майстерним читанням поезій ... вчителька математики К.П.Штельмах. - Це було несподіванкою для

наша

учителька

математики

Далі гостей і господарів чекав солодкий стіл, який приготува­ ли турботливі мами.

Ірина ГУЗОВСЬКА.


N9 14 (9113)

23.02

3

-

noBaroю ао nюauнu

Я очолюю відцілення з обслуговування на дому самотніх людей похи­ лого віку. Наші соціальні працівники виконують цю нелегку і в більшості випадків невдячну роботу з догляду за немічними людьми, які відцаnи усі сиnи й здоров'я на своїй роботі, а тепер залишились одинокими. Купуємо їм продукти, ліки, оформляємо субсидію, допомагаємо вирі­ шити будь-яке питання в різних інстанціях. А якщо хтось зі стареньких зліг, то соціальна працівниця і їсти зварить, і в квартирі прибере. І за це все вона отримує заробітну плату всього 88 гривень у місяць. Про те, яку важливу і потрібну роботу виконують наші працівниці, вже е раз писали на сторінках газети, їм уклінно дякують сотні броварчан. Але є ще люди, котрі не спроможні відчути чужий біль. Це стосується деяких екіпажів автобусів, котрі вимагають оплачувати проїзд нашим соціальним працівникам. Наприклад, 26 жовтня 1999 року кондуктор автобуса 331-го маршруту N2 718-96 не впустила в салон нашу праців­ ницю. Дверцята зачинились, придавивши їй ногу. До того ж- подуши­ лося п'ять яєць, які на останні гроші зі своєї мізерної пенсіі замовила хвора підопічна, а в сумці забруднились документи інших людей. 25 грудня 1999 року вигнали з автобуса маршруту 332 N2 79-11 КХТ іншу нашу працівницю, яка везла продукти (картоплю, хліб, молоко) са­ мотнім хворим престарілим. З важкими сумками ій було непросто діста­ тися через половину Броварів. Я вже не кажу, скільки принижень випа­ дає перетерпіти пенсіонерам за кожну поїздку. Бо, наприклад, в авто­ бусі 331 маршруту N2 81-83 КХТ 6 листопада 1999 року кондуктор вима­ гала з них по 10 коп. за проїзд по місту ... Натомість неодноразово чула від літніх людей схвальні відгуки на ад­ ресу кондуктора Ра'rси Олександрівни Смаnько (маршрут 332, N2 44-89 КХП). Вона культурно і ввічливо обслуговує пасажирів, ніколи не підви­ щує голос, без зайвих розмов впускає пільговиків до салону, терпляче роз'яснює, де вийти. Таке чуйне ставлення до людей настільки вразило броварчан (та це ж елементарний стиль поведінки виховано'! людини!), що вони попросили мене подякувати через газету цьому екіпажу та 'іхнім керівникам і побажати міцного здоров'я, щастя й добра. Валентина БАГНЮК, завідуюча відціленням з обслуговування самотніх на дому при територіальному центрі.

0АКУЄМО

mypбomy

30

У територіальному центрі з обслуговування самотніх престарілих та непрацездатних громадян працюють уважні і турботливі працівники на чолі з директором Галиною Павлівною Береговою та завідуючою відціленням соціально·! допомоги на дому Валентиною Яківною Багнюк. Особисто мені допомагає переборювати життєві негаразди, не лише матеріальні, а й моральні та фізичні, невтомна й добросовісна Валенти­ на Олександрівна Лисенко. fi тепле, співчутливе слово завжди підба­ дьорює, будить інтерес до життя. Проте допомагає вона не лише сло­ вом, а переважно ділом. Хіба змогла б я зі сво'іми хворими ногами вис­ тояти чергу на оформлення субсидіі або по'іхати за розрахунковими книж­ ками чи ліками? Та головний, безцінний подарунок мені зробили до Нового року- безкоштовний ремонт кухні та вітальні. Про це я не могла навіть мріяти, бо живу тільки на маленьку пенсію, яко'і не вистачає й на ліки. Якісний ремонт зробили чудові трудівниці Н.І.Кузь і Т.А.Білошицька, які вклали в свою роботу все уміння, художній талант і бажання. Спасибі велике і керівництву центру, і всім, хто допомагає таким, як я, одиноким

престарілим, непрацездатним людям вижити. Клара НЕЛЬГА,

м.Бровари.

пщаш crnnшш> АЛЬСИФІКАЦІЯ Ф

Бити життя учнів

цікавішим і тримати ЇХ у курсі поточних !!()-

~~fЖ--~~----~:1'~'-?Wирнал урн ал , , ,,~.'\'"J І

._ -

• '

Як допомогти ІМ

vІ•'-J'..\

зорієнтуватися в цьому

~

складному шкільному житті? Як ознайомити з таємницями

життя

вчи­

телів? Як допомогти усім бажаючим

заявити

про

М.Брайчевський, дослідивши літоциси, датує її 860 роком. Отже, Київська Русь прийняла Христову Віру за майже 120 років перед повторним хрещсн­ пям Володи~шром Великим. Ос­ кольд (ім'я походить від річки Оскол 'tia Харківщині) і Дир були прямиJ\ш нащадками Кия, наро­ і).J'ІЛИся на пашій землі і не були

ніякими пришельцями-варягами, як це намагалися доводити мос­

ковські горе-історики, які під впливом свого "акання" навіть його ім'я змінили (як Александр,

:S·\/; 1

1A;cl

::

Уо-уо

8

Перше кохання

Фан-к.1уб

8

По•·ляньмо в дзерt,

8

Ве•Іір відпочинІ<у

КІльний

вати творчі здібності? просто

як

не

дати

І

'Fl\YPHa n -- --- .

Мені,

класників

заснувала

«Шкільний

Журнал»

("ШЖ"), щоб у ньо~rу за­ лишити пам'ять про чудові роки персбування у школі. У «Шкільному Журналі» існус близько 15 різпих рубрик, як-от: «Нас 1700», «Життя

великих і

відо­

мих» (бесіда з відомими та шанованими людьми шко­

ли), «Я вам пишу ... », «Ак­ туально» (результати соц­

опитувань,

відомості про

очікувані заходи, що про­ водитимуться

у

ШКОЛІ,

цікаві акції, вечори), «Ос­ таннім часом» (повідом­ лення про проведені захо­ ди), «Кохання і тільки ВОНО» і Т.і. Майже кожну

рубрику веде окрема осо­ ба. Та є рубрики, матеріа­ ли

до

яких

спільними

торів

готуються

зусиллями ав­

журналу. До речі,

журнал створює колектив

з

11-12

учнів, серед яких і

дев'ятикласники, і одинад­

цятикласники, і від~rінни­ ки, і ні.

Перший номер

«ШЖ»

світ у жовтні

Журналу», хотілося б його всебро­ варським. Адже вчитися всюди важко і проблеми зробити

всюди однакові, а «ШЖ» здатен допомогти всім ста­ витись до труднощів з гу­ мором, радіти та насалод­ жуватись життям. До того

ких

Через два тижні

якою метою учні ходять до

rшйшоі3 другий, ще через

школи? про що вони роз­

два

-

третій, а перед Но­

вим роком вийшов і чет­

-

вертий

святковий.

У

мовляють на уроці? які в учнів с

пропозиції щодо

проведення

шкільних

про-

свят? До речі, вчителі та­

читати про те, як у школі

кож читають «Шкільний

відсвяткували День учите­ ля, в якій спортивній

Журнал» і дізнаються ба­ гато нового про своїх учнів та колег. Крім того, вони нерідко беруть безпосе­

цих

номерах

можна

формі перебувають вихо­ ванці ЗОШ

N27,

з яким ра­

J'JІй:хайла ІІІ укласти мир, охрес­ тити його, і л.ише тоді повернув­ ся до Києва". До Киева прибув митрополит Михайло Сирін з 6r:ia єпископами, з чого видно, що тут уже тоді було багато хрис­ тиян.

Ц

ЕЙ ЧУЖИНЕЦЬ подає й

картину підступного вбив­ ства Олегом (поганином) християн Оскольда і Дира: " ... солдати вбили ... і кинули їхні тіл.а, до ніг Олега. Так закінчи­ лася перша династія Київських князів". (Переклад з французь­ кої Валентини Шевченко). Вби­ то князів 882 року. Оскольд після хрещення взяв собі ім' я ми ко-

при­

з інших шкіл, ніж про не­

досяжних зірок естради чи

кіно. Я за те, щоб учні різних шкіл обмінювалися інформацією, разом вирі­ шували проблеми ... Але це в майбутньому. Зараз же ми будемо удосконалюва­ ти те,

що

маємо.

Б, що таке Йо-Йо, як про-

йшла вечірка у школі, яка

повсюджувачем

доля у супервчительки Га­

джерелом ідей та своєрід­

лини Генріхівни, які види

відіграє мода у житті учнів,

ною цензурою. Е.І.Рисова (вчитель інформатики) до­ помагає здійснювати набір текстів та художньо офор­

що робить мороз із наши-

мляти

ми мізками, що приносить

користуватися комп'юте­

дактором Аліною ДЯЧЕН­

про шкільний гардероб та

рами. Г.Г.Паньків та Н.М.Зубенко сприяють та

хоплені. Обіцяємо читачам

зберігання верхнього одя­

всіляко допо~rагають нам

гу учнів під час уроків, про

випускати журнал.

спорту є найпопулярніши~ ми

у

школі,

яку

ро,\ь

кохання вчителю, а також

До

журнал,

речі,

Аліна ДЯЧЕНКО, головний редактор "Шкільного Журналу".

видання,

дозволяє

"ШЖ"

часто

подорож до музею 9-Б кла­ су та багато іншого ...

оголошує конкурси (з при­

Редакція журналу праг­

зами), відповіді на які учні

Від редакцй

Нам було

дуже приємно познайоми­ тися із своїми юним коле­

гою

"Шкіл.ьним Журна­ N2 7 та його ре­

лом" ЗОШ КО.

І,

чесно кажучи, за­

пайближчим часом запро­

сити "Шкільний Журнал" та

поштову

скриньку

"Журнальчик"

на

сто­

не, щоб видання було ціка­

мають

до

рінки газети "Нове жит­ тя". Думаємо, що учні

ве, а тому проводить соці­

бібліотеки, де знаходить-

інших шкіл теж захочуть

ологічні опитування. Ос­ танні були проведені з та-

ся

.

ПІtля цього Аскольд попросив

завжди

ренні. Так, Н.В.Шевченко є членом редколегії, роз­

Київська Русь 1

ЛАЯ (Миколи), тому боярин Ол­ маш (Олмrа) збудував потім хра­ ~ІИ на їхніх могилах (на Оскаль­ довій Святого Миколи, а на· могилі Дира, який при хрещенні отримав ім'я lлля, Святого Іллі). Олег потім ці храми зруй­ нував. Коли княгиня Ольга ох­ рестилася 957 року, вона побу­ дувала тут

учням

ємніше читати про себе, своїх друзів чи знайомих

редню участь у його ство­

То коАи ж охрещена

історик, котрий жив у XVIII ст. ( 1726-1789), дослідник історії України Нікола-Габріель Ле Клер у своїй праці "Історія фізична, моральна, громадська й політична стародавньої Руси" пише про події, пов'язані з пе­ ріодом князювання (тоді вжива­ ли слово каган (хаган) цар, володар. "Аскольд і Дир ... роз­ почали свое правліпня з того, що навели порядок серед русичів ...

ж,

хунком завершився фут­ больний матч між 11- Б і 9-

приносити

поштова

скринька

«ЖурнальчиК>>. Читачі та-

дом, який благословив його на

Афанасій та т.п.). Французький

як гол.овному

редактору «Шкільного

вмерти від нудьги? У ЗОШ м. Броварів знають 1999р.

али, зі своїми ідеями та пропозиціями.

--

N27

відповіді на ці запитання,

на надруковані матері­

_.,!_І

учням

бо саме тут група старшо-

свої листи з відгуками

,> 4 /lJ~

себе, дати шанс реалізу­

історії

країни, що так безбожно велася за більшовицької доби, своїм корінням сягає в дуж~ давні часи, дістаючи самих витоків української державності. Цей процес розпочався рівно­ часно зі зміцненням Москви, яка присвоїла собі не лише нашу давню назву - Русь, але й пап­ люжила наше минуле. Були ос­ квернені імена всіх захисників української державності, борців проти .. поневолювачів рідної землі. Ім або просто наклеюва­ ли тавро "зрадника", або нама­ галися як-небудь применшити їхні заслуги. Москва вже в ті ми­ нулі часи все ставила з ніг на голову: Мазепа "зрадник", Калнишевський "зрадник" ... І не дивно, що сьогодні наші істо­ рики справжні патріоти заг­ лядають у глибину віків, щоб, по можливості, очистити історію рідного народу від всякої сквер­ ни. Тому й виникає зацікавлен­ ня добою першостворювачів Київської держави, таких, як Кий, Аскольд, Дир ... Постать Аскольда особливо стала привср­ тати увагу сучасних дослідників у зв'язку з відбудовою храму святого Миколи на Аскольдовій ~югилі. Люди почали цікавити­ ся, хто ж він був - Аскольд . .У двотомнику "ІСТОРІЯ УКРАІ­ НИ" Наталії Полонської-Васи­ ЛL'ІІКО (т.1, Україпське видавпиц­ тво, Мюнхен, 1978) говориться, що київський князь аскольд прийняв хрещення в Константи­ нополі і заснував у Києві Е;Пар­ хію. Київська Русь була хреще­ на 867 року. Наш історик

----- -

..

вин?

Е:

ШО. 3НАС А~< МА··--:::~:; ::>:~. --=-----~ . ни й ---· Тіlкільний . щ .

нову триглаву церк­

ву, назвавши її на честь Осколь­ да-Миколи храмом Миколи Чу­ дотворця. Літописи ствсрджу­ ·ють, що, за її волею, юrягиню тут також було поховано. Отже, як. бачимо, християнство на Україні було прийняте набагато раніШе 988 року. З літописів довідуою­ ся, як і з чужинських дослід­ жень, ЩО ПрИ КІІЯЗІОВаІШі Ос­ КОЛЬДа Київська держава була могутньою "360 кораб,\ів привів па Константинополь і велику конницю". Є свідчення, що при ньому було багато письменних українців-русичів, у тому числі й він сам, його брат та син (за­ гинув ще за 10 років перед смер­ тю батька (872 р.) в бою з болга­ рами). Святий Кирил.- Костян­ тин, відвідавши 860 року Херсо­ нес, близько зійшовся з Осколь-

Аічильники яли вояи це ВИГіАНО

поширення писемності. Михай­ ло Брайчевський, досліджуючи матеріали про Оскольда, виявив, що він був канонізований ще в ІХ сторіччі. Отже Оскальд-Ми­ кола - український святий, що також

з

певних

причин

Мешканці багатоквартирних будинків вже переконались у недосконалості системи підра­ хунків спожитої води - ГІ кількість визначається показ­ никами загального лічильника і автоматично ділиться на кількість мешканців. Ось чому все більше броварчан прагнуть встановити у своїх квартирах індивідуальні лічильники.

замов­

чувалося. І встановити справед­ ливість - справа нашого часу й

нашої честі. Відрадно констату­ вати, що в Києві організоване Товариство Святого Оскольда (директор Товариства - канди­ дат наук Таміла Решетпікова), членами якого є й наші бровар­ чани, а одним із засновників і спонсорів наш земляк 0.0. Євтушенко. Недавно відбулася організаційна конференція цьо­ го товариства, яка засвідчила, що справжнім патріотам-українцям не байдужа наша історія. Перед тим у Національному технічно­ му університеті КПІ при кафедрі філософії відбувся науковий се­ мінар на тему "Київський князь Оскольд". ПРЕСІ з'являються великі публікації з дослідженнями про Оскольда. Особливо І.Ре­

у

шетнікової,

М.Цівірка,

Н.Куроленко, Д.Кузьмичова та

інших авторів, а Національний

банк України ПО!Jадував і!уміз­ матів випуском пам'ятної моне­ ти, присвяченої князю Аскол.ь­ ду.

Було прийнято рішення про

створення фонду Оскольда, про встановлення пам' ятника, вар і­ анти і фрагменти якого проде­

монстрував скул.ьптор Володи­ мир Кузнецов, а також пропо­ зицію про побудову триглавого храму Оскольда та переймену­ вання Арсенальної площі на Майдан Оскольда. Надіємося, що Бог допоможе відновити правду, і могутній церковний дзвін, вста­ новлений на новозбудованому триглавому храмі святого Ос­ кольда,

закличе

християн

до

його стін на Святу Літургію.

Павлина КИРІЄНКО, член т-ва Св. Оскольда.

заснувати свої шкільні ви­ дання.

Які ж лічильники варто прид­

бати і де? З такими запитан­ нями ми звернулись до началь­

ника виробничого управління водаканалізаційного господар­

ства Миколи Юхимовича ЧИ­ ПАЧЕНКА.

- Індивідуальні водомірні nри­ лади виготовляються різними фірмами, і головне, на що по­

·

трібно звернути увагу при по­ купці - це їхня надійність в ек­ сплуатаціі. Аналіз технічних ха­

рактеристик довів, що добре зарекомендувала себе продук­ ція українсько-німецької фірми "Ценнер"-Укра·іна" (тел.456ОЗ-66, м. Київ, вул. Чистяків­ ська, N!:! 23), російсько-україн­ ської - "Аква-Україна" (тел. 462-49-66, м.Київ, вул.Хоріва, 2}. Звичайно, ці прилади неде­ шеві, тому багато людей шука­ ють водомірні лічильники на

ринках. Хочу дати пораду: f(;-J·

пуючи прилад з рук, вимагай­ те оригінал паспорта виробни­ ка із печаткою (ксерокоnія по· винна вас насторожити). Після цього треба звернутись до ЖЕКу або газконтори з прохан­

ням встановити лічильник. У присутності представників ЖЕКу та виробничого управлі­ ння водаканалізаційного гос­ подарства складається відпо­ відний акт про прийняття лічильника в експлуатацію.

Прилад опломбовується, по­ казники власник знімає один раз на місяць.


23.02

N9 14 (9113)

і ГУМОРИСТ, і ПАСіЧНИК, і ЖИТТЄЛЮБ ...

ВЕІІИКЕ

потрібну довідку дістав, що буцімто позбувсь барлоги,

що голий він- од вух аж до хвоста, що вік трудивсь, не згаяв ані миті, що справедливий був: і Вівці цілі, й Вовки- 3аможно-ситі. Всі ж знали: він любитель сну. Як на гуляє лою- зразу спати, барлогу мав - і не одну, а шубу мав розкішну, що й казати! Та Зграя лісова приймає постанову: Бурмилові -всіляку допомогу, і не барлогу збудувати нову,

місяць, як у бі.1ьшості, а багато років. І коли я чую ';Яку­ бовський", то перед очима - мед у щільниках, перші полу­ ниці і, :звісно ж, пародії. Це мої перші враження від зустрічі 17 років тому на засіданні студії з колегою по перу. Поети, читаючи нові твори, насторожено поглядають на Володими­ ра О~1еляновича, чи не знайшов парадист у вірші собі тему? І частенько він увіковічнюс у своїх пародіях того чи іншого автора. Тільки я завжди була спокійна: "Ну що гуморист у гумориста знайде?". І тут, як сніг на голову: "знайшов"! Я ж, як з людиною, поговорила: просто, відверто, і на тобі ... уже читаю про це в газеті. Ось такий наш Якубовський- паро­ дист, гуморист, пасічник, життєлюб! Бажасмо йому багато "заслужених"(') гривень щомісяця, аголовне-багато років ще жити і творити.

моє,

22.45 23.40

7.25, 8.50. 15 15, 21.55, 23.45 Анонс 7.30 Доброго ранку, Украіно! 8.55 д/с •Жив• заокеанські леІенди• 9. 25 Шоу самотнього холостяка

9.55

Укрсnортлото 10.00 Hawe військо 10.30 Телефортуна 11.05 Хто в домі госnодар?

Т ;с •Секретний аrент Нікіта•

17 25

~Сtм~йниИ dльбом .. (анrл.J

18.00 18.30

ЕсІ(улап

.. зб.б·

12.00 УТН- •день• 12.15. 15.10. 18.15. 2150,2315 12.20 Нова колекцІя 12. ЗО Сільська годІ·tt~а

1 З. t 5 .. саме 13.40 14.00 15 ОО 15.20 15 40 16.00

ПоrодР

9 05

Поrода Т/с •Пригоди лісового патруля•

людини, ебо Маленька Велика Нога .. Програма Л. Парфенова .. СІм·

.. день ..

-

ндхоеен

16.05

.. -- .. динамо .. .. веч.р

18.25 Сім днів сnорту 19.15 Х/ф •Жнива в

УТ-2 7 ОО МІФ 7.10 Х/ф-дітям

рез

(КиІн)

25

25

Х/ф •Командо• 1В.35 Х/Ф •Свідок мафії•.

17.05

1

серія

7.05 7. 35 7.55

20...40 Погода 20.50 ДженТЛЬІJІЄН·ШОУ 21.20 Х/Ф •Свідок мафііо. 2 22.50 Х/Ф •Веnикі маневри• 0.50 Інтерсnорт

океані•.

0.55

nогода

7

світу

8 ОО 8.50 9.20

·будьте готові, Ва-

ша Величність .. 8.40 Т /С •Ноти й банкноти• 9.15 Деа рОЯЛІ 10.00 Телеанонс 10.05 Реальний сеп ор 10.З5 Клуб ·700· 1 1.05 Яхад 1 1 .35 Людина С1 заІ(ОН 12 05 Сnортивний \(анал Чсмnюнат СВІТ)' з бtатnону Скаnбниця ВІДкривасме БІ6ntю Програма r Моnяра .. парк аетомо6Ільноrо перюду ..

14.00 14.30 15 ОО

15.35 Т/с •Геркулес• 16.30 Т jc ·Нові nригоди суnермена• 17.25 Х/ф .. як вкрасти мільйон•

.. казка

за каз-

..

9.50 Кумири екрана 10.20 Клятва ГІnnократа 10.50 Телеексnрес

ІІТJ'

тv тАSА'ІП

15 30 15 45

Формула долІ Маtешко

20 120 55

зо СТН-ТИ.ЖІІСUИК Дзвони Киева

І

21 ОО Оnовщки про І(азки 21 15 М;ф 21 25 Блеф-клуб 22 ОО .. часи і во і ни ... Сnартанці Х/Ф

.. свій

~ ~ 8

1

35

JCTV

15 ЗО 15.35 1б ОО 17.00 17.10 1 7.40 18.1 О 18.20 18.25 19.10 19 25 20.30

Анонс nрограм Грації еід ·Гравtсу•

20.50

На добраніч, діти!

НС()І"

тиждень

ОО Родом з Укр~іни. Тетяна коню­ хова

l

Вtзит

Відкриті небеса

Міс1а й столицІ свІту Тинди-ринди·НОВИНИ Новини Євроnи Добрі новини Зuряні зуст~чі Престиж Я. Гашек. Вистава •Швейк ... Ч.1

І<руіз Ннюм

11 50 FІІІІ~ 11;111а Телемаrаза.·1Іі l2 ОО ··ВітражІ .. (Приват· TV) 1? ЗО Е111с ІІаІіа Телемагазин 13 Q() шн~rер- 6о шлягер 1 З t:.O [Іtte ltalia. Телемагазин J! 14 ОО Чёtс .. ч .... Вн.ІІськовиИ нтежурнал " 14.30 З цикnу ·Носо коочеr ІНІИІЗе ....

ква за адресою: вул. Марїі Лагуно­ вої, 18, кв. 4. Служіння проводяться щонеділі з 9-ї години та у дні релігійних свят. Службу проводить вікарій-отець Лю­

4. 5.

новЕ

життя·­ міської

рад, раііоююї Аержавної аАМінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

реАакuїі міська

колекmuв

газеmu, Броварські

і раt:юнна

paAu,

раt:юнна

АержаАмінісmраuія. Свідоцтво про державну

реєстрацію

Кі

ААРЕСА:

ma

N 259

від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

І

р

t:i.t }!{

1il іКТ Ор/]

07400,

соuіальнuх

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ + +

Внесення змін до Статуту товари­ Розподіл прибутку за

бульв. Незалежності,

1999 рік, 2000 рік.

2.

РеАакmор: 4·03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Довибори спостережної ради.

новий розподіл на

Кuївська обл., м. Броварu,

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4·04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

4 ...

Найкумедніше до-

машнє ВІдео

14.55

Х/Ф •Падіння Римсьм:ої ім·

nepfi•. 2 серІя 16.30 Репортер 15.45 МІФ 16.50 Х/Ф ·Я люблю• 18.00 Т/с ·Королева Mapro• 18.55 Вєрка Сердючка в гостях у •С1срха .. 19.00 Репортер 19.10 Х/Ф •Ширлі-мирлі• 21.50 Х/Ф •Марабунта• 23.30 Х/Ф ·Трамвай ·Бажання•.

2

серія

Ш::lФИ:їіj:'Іїі;І будинок у Броварах. Розмір 6х8 м. Ділянка 6,7 соток (разом з будинком). Ціна помірна (торг). Переоформлення за рахунок власника.

Тел.:

4-14-92.

КСП «Нова Україна• (с. Зазим'я) припиняє свою діяльність. Претензіі пред'являти протягом двох місяців з моменту публікаціі оголошення в газеті.

11

~·Загублене посвідчення учасника ВВВ В-1 N2511630, видане Фрун3енським міськсоц3абезом м.Харків на ім'я ЛАРКІНОІ Надіі Іванівни, вважати недійсним. і' Втрачене свідоцтво приватного підприємця реєстра· ційний N21BOO від року, видане Броварським міськвиконкомом на ім'я КУРАЧА Леоніда Григоровича,

27.02.1995

Звіт голови спостережної ради.

ства.

6.

бомир.

Броварських

році. Затвер­

З. Звіт голови ревізійної комісії.

У Броварах діє греко-католицька цер­

•З х

1998

дження балансу.

2.

в nіжамах

Т/с •Пригоди ШирлІ Хо.nмс•

'f Втрачений державний акт на право власності на землю, виданий Требухівською сільською радою грудня року на ім'я ЗАЄЦЬ Маріі Мусіівни і зареєстрований у книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за N2476, вважати недійсним.

Звіт голови правління про роботу

1999

8.00 М/ф 8.50 Банани

ЗО Модний час

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: в

Програма nередач

10.30 Індійський фільм 11.45 Здоров~й сон від •Венето• 11.50 ІНДІЙС~КІі'!Й фІЛЬМ 13.00 Заnитайте у лікаря 13.15 Х/ф •Шельменко·денщик•

Сnочатку 6yno Слово 10.00 т;с •Індаба• 10.50 Вернісаж. 11.00 ЄІ<оноuічний оглs=rд 11 ЗО ДІалоги про риболовлю 12.00 Рада 12.30 Т/с ·Містер &ін• 13.00 Шоу іжі ·Пальчики обЛИ)4(еW!•

устаткування»

правління

"-.. ,.

Т/с •Наnолеон та Європа•

\0.00

9 45

ств

сьогоднІ•

23.55

9.05

..

7 ОО Подобається - дивись! В ОО На хвилі успіху 8.05 Рок-архів від ·Тинди-ринди• 9.1 О На хвилі успіху 9. 15 СІ< андали тижня

комунального

1.

·девід Л1нч-

на мене

канаА

21.00 ·Вікна. Новини .. Сrюрт. Погода 21.15 Шедеври світового кіно. Х/ф Коnnоли .. дnокаліпсис

Моподіжний к.анап ·М·

«Броварський завод

ЕШJфjj!:'І!і;І:І•]:J#j:J.!Єіприміщення

50

уваги•

52-і

себе

Хп-6азар

підприємства відбудуться збори акціонерів ВАТ

площею 460 м2 з наступним викупом, що належить ВАТ ШБУ-50 і знаходить­ ся за адресою: м. Бровари, вул. Ра­ дистів, 5. Тел.: б-22-20, 5-41-20.

f8.50 На ХВИЛІ успіху 19.40 Прем'єр-відео 20.05 Амба- ТБ 20.35 Ви - очевидець 21.30 На хвилі успіху 21.40 Х/Ф о.В зонІ особливої 23.15 Максидром

Граціі від ·Гравісу•

24 березня 2000 року о 15.00 в актовому залі

- "Базис" - "Електроніка" - "Ясені" -"Добробут" -"Продукти" (біля озера) - "Діамант" - "Центральний гастроном" ·Торговий дім "Ліза" -ІКС Трейд І\ -Уні РПС - "Кі

Ток· шоу -я сама ..

20.00

Торпнформ

37 кана.А

рама иНа СІАМОМУ

1 О ОО .. Терит()рtя д ... Муз. ~ і О 30 ФанТ·ЛОtО .. Бінго ..

11

Граціі від ·Гравісу• сезони моди. Осінь-зима-99

О ЗО Т()рГІнформ

МОДІН1Й 'іС'ІС

1 1 25

r•Aвrc

Анонс nрограм

ЗО Со11 людей. Медици11а opor

канІLА

10.00 10.05 10.30 J 1-. ОО

не дивись

канал

Рnзв;:,ж.

17 55

8.00 Програма передач 8.05 Програми •BiZ-ТV• 9.25 Програма nередач 9.30 ·ІDЕЕА-студ"tя•. Телемагазин 10.00 Імпреза 10.30 д/с •Анатомія катастроф .. 11.00 Т/с •Охоронці• 11.50 •ІDЕЕА-студІ~·. Телемагазин 12.25 Mfc ·Симnсони• 12.55 Програми ·BIZ·ТV• 14.25 Програма nередач 14.30 ·Вікна. Сnорт• 15.00 Футбол. Англійська nрем'єр-ліга 16.50 Ні nyxy, ні nepa! 17.20 Х/Ф •Джейн Ейр• 19.20 Бізнес-студія

моралІ• Програма передач на завтра

23.00 23.30

gg ~~1~~~~) А>:;:;_,

9 00 9 30

І

0.30

21.15 Сто чудес світу 21.30 .. саме Той• про 22.00 .. кІно про кrно ...

у дошк-уо ..

О 1~ Комп'ютор Х

32

•Наша музика•. •Балаган Лімі-

тед•

Огляд матчів

Т/с •ПолІцІя МаІІмІ. ВtддІл

>Кіночt..tй світ 1 2. ОО Шоу самотнього хопостяка 12.30 Торr·інформ

Сшт. Укра іна. Киів

22.30

1\.10 Міф 11 .ЗО Жипя е Слооі 12.00 М/Ф 12.30 Кtноконцерт 13.00 Телеекспрес 13.10 Муз. кабnучок 13.45 1аємниц1 й міфи ХХ стсрt ...чя 14.20 Молодіжна теnев1зійна служба 14.50 Тещ,~експрес 15.00 Х/Ф •ВеселІ хлопці• 16.30 М/Ф 16.45 Усе про податки 17.05 Т ;с .. державний кордон• 18.10 Телеексnрес 18.20 СвятІ л.:~ІJОІіИ 18 ЗО будинОІ< актора 19 00 ТІЛЬКИ ДЛЯ ЖІНОК 19.35 Ток· шоу .. rал.ина nік• 20 QQ ДІОЛОІ И 20 20 Сnорт на nланетt 20 50 Телеексnрес 21 .ОО Кіноконцерт

Gute! .. 10.20 Муз ІIOrl-Stop 1 1 20 Мшюдtжна телевІЗІйна служба 11.50 Тележурнал "БІJНР.G·реuю .. 12 00 Добра ІЮОИН.:l 12.30 ЗдороR'я 1 хребет Ч.З 1 2 45 Муз. пауза 12.50 Тележурнал мБtзнес-ревю .. 13.00 Вщеомагази~і 13.20 Хн-базар 13.50 Бр ...нанія очима британців 14.20 Муз. noп-stop 15.30 Інформ. nрограм<J ·Отже .....

Сn11одке життя Пdрпаменrсuкий ВІСНИК Мjф wКотиrорошко ..

17 25 Дж<:ІЗ·С1СП·Танц·КЛАС! 18.00 Х/Ф ·Ппкін на чергуванні• 19 45 Мал(~Іо•• КІ історІі иАрт-о6стрtлу• 20 05 wКумирин ю. СоЛОМІН

1 1 оо БLЗІІСС· ре ою

Теnежурнал .. Б•знес-ревю" Нове в·лікуваннr хреб1а за МСіО· дом Бобиря 8. TS Світ науки В ЗО Муз. програма •·Made ІП UkrEшle-. 9.00 Малий 61ЗttCC сьоruднІ 9. 25 Муз. nay:Ja 9.30 Тележурнал ··Бtзнt~с-ревЮ· 9.40 Krнoropocкon 10.00 Курс: ~нмецькоі мови ·AIIes

8.00 8.10

1+1

Дитяча nрограмІ кою

І?А8ІС

канал

Краіна Фестинал1я

о.с.n.-студ1я

14.00 17.00

Футбол. Чемnіонат Італії. Серія

А

14 05 14 35 15 20

О

Іван й Микола. Ну й артисти!

Обом кортить лише гульнуть, добряче випить та поїсти. Такі трапляються повсюди ,1жепатріоти, трутні- люди.

Т/С •Моnодість Геракnа• т;с •Чудесна наука• Т/с •АлЬФ• Х/Ф ·Моя мачуха - Інопла·

23.20

-

хильнули чару не одну

нетянка•

22.30

РОСТОВСhІ(ИЙ Безсмср1111 скарби Украіни В истаАа .. суд~іий де~іh• ОО Анонс

16 ОО Кио:~ни 16 ЗО .. Ім''-< ... 1715 Міф

Скар6и світовсі культури Во~ .ж без саквояжа Галерея знаменитостей ХХ стоЗоря•~~ зустрІчі

н

ЗО М/ф

14

* * *

-За Україну' За державу!

nицаря•

11 55 1? 20

річчя

серія

Cl

Д.JRони Кисuа Муз. мозаїка Дt.НЯ'ІР. капо

*

сини мед їли й вихваляли. Кмітливі трутні-па, ,.>іоти поласувать медком не проти). Настала осінь. Jруднів свиту прогнали геть. Іх карта бита.

А. Центральний. матч туру Т/с •Команда мандрівного

19.00 19.30 19.55 20.30

*

в селі трудились і на нього. Він рахував у небі гав та ще дотацій вимагав.

18.00

9 40 .. царська ложа". І МусІН 10 20 35 ХПИ11ИІІ ДЖ3ЗУ 10 G5 Прем'f;ра ороrрами .. мІй Ермі· таж .. 1 1 25 •· Crнd -- це cтatt душІ~. Д. ХВО·

ВА.Т ТО КІС

канал

ТЕТ

х•У•

1

Муз. nрограм•

рОКІВ'"

В ЗО

8 ~О 8 55 9 ОО

9

40 Інформ програма .. Qт.жс. 55 Програма оСтрее .. ~' 1.10 РеІ<nама . 1.15 Х/Ф

20.00 ПодробицІ тижня

2 серія 20.50 Всч1рн~ І(азка 21.00 7 днів 22.00 БогатирськІ розваги 23.1 О Снrт сnорту 23.20 ХІТ·2000 23 25 СіммарІ БіатІЮн Чемnюнат 23.50 На добраt-tІч, УІ(раіно!

канал

l 05 Mt("hKI ноuини 7 20 Ан1стик· ревю : 50 Ант рQСОІІька

О

надцять миттеоостей осени че­

Ретро. ПСВ -Ей-

ОО УТН \В.20 ХО1·2000

18

О О

13.30 Пла•tста Здоров'я 14.00 СміхоrІаІ·Юрама 14.30 Х/Ф •Історія снігоної

зо

7 ОО Вр~Ту~; І 6бСреЖИ

20.45 ДОбрІ ~ЮDИtІИ 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 Грс:tн~и 21.20 Тет~журнаn ~БіЗttес-реею .. 21.30 Шолом. Києве! 22.00 Ад.рес~, дІЛСJRОі уда•tі 22 1О tнновацt~ 22.30 Х/ф .. Велика червона одиниця• 0 00 Адреси ДІЛООСі удачІ

КуСТО\'

той- nпо себе

наш дім Нова колекція Ліга •1емnюніе

Інтеранонс

9.35 Прокинься й сnівай! 10.20 Вtкенд 10.50 .. смачно• з Борисом Буf)л,ою 11.15 Доки всі вдома 1 1.45 Караоке на майдан• 12.10 Мелорама 12.40 Тслеrнз•йний центр моди 13.05 д/с .. n,дводна од•ссея кома11ди

Клуб •Суnеркниrи• М/ф

УТН

х~т•в

Нсд•льні зустрl•ІІ Дім 1 crиnt.•

І

Муз програмп 19 30 д.r\рОСИ ДІЛОВОЇ удачІ 19.40 Тр.1нсnорт Украіни 20.00 Інформ. r1rограма "О1же. 20.20 Адреси ДІЛОВОЇ удачІ 20 ЗО Анонс проr рам 20.35 Торrtнформ

хвтх•

*

Той Лис- чиновник АПК,

15.00 Сократ-Свінг Телемагазин 15.05 Тслсмедіа. ТV-магазин 15.35 Elite ІtаІІа. Телемагазин 15.45 М/Ф Jб ОО Фуг6ол. Чемпіонат Імпіі. CepiR

зо ГеtрІН"JОІі Х/Ф .. не моргнув і оком .. Х/ф

21

122.00 23.25

0<-tза Ct"pt-щ ха<.:н:у

Х/Ф •Лаура•

8.00 6.30 9.00

9.10

АдрСО1 ДІПОП.Оі УДЗЧІ

16.ЗО М/Ф Адреси ділогюі уда'ІІ

ут ·З

ЗО Медичний ти»r:невик

.. ЕnІ·

1·1 15

УТ·1

11

подбав про себе своєчасно. А згідно довідки- нещасний.

цен1р··

лютого

27

усе у нього с,-

15 50 16 ОО

Проrрама В. ПІховшека

-

В сім'ї бджолиній трутнів свита гула солідно й басовито: - Ми з бджілками -едине ціле, ми робимо потрібне діло своєї справи мастаки. То й меду- аж по са~Іі вінця. Без нас і рід би перевівся. І знову пісенька своя: -Хай буде сильною сім'я, хай буде дружба поміж нами, поміж посестрами й синами. (П мед посестри дбали,

сповщує мораль: що- наше, то--

19.40 Х/ф •Найманець• 21.ЗО Веnи,.;І nерегони

Скажіть: ну, де таке ще є?' Ганьба! -Лис так не вперше розпіка. Я не стерплю, -- кричить, -такого!

-

КМІТІІИВІ ТРУТНІ

*

У наш непевний час еУРМИЛ ЧИМаЛО серед нас. Иому субсидії і пільги спеціальні, турботу й захист соціальний. Він здоровань- поклав би й бугая, машина в нього імпортно-своя,

до щирих привітань ювіляру і сподівається на пода.7ЬUІУ ба­ ,•аторі'ІІІJ' плідну і приєJrну співпрацю.

*

тож господарство можна розвалить.

Ще й як 1 !!

Мурашкам, Їжакам, Синицям.

* *

*

Мораль у цім не надто вже глибока, скривившись, гнівно хтось сопе. Таким скажу: тримайтесь КСП та бережіть, немов зіницю ока. Там поживитись можна надурняк.

а СВІТЛИЦЮ.

Віра ХОЛОШВІЙ.

21.45

*

-

Бо він- каліка. Клишоногий. А щоб скоріше ПОНОВИТИ СИЛИ, трудитися звеліли

Колектив редакції газети "Нове .ж·иття" приєднується

НЕДІЛЯ

-

ВедміДь- Бурмило Клишоногий­

Володимир Qмеляновюr Якубовсь­ кий -ювіляр. Иому вдруге виповнило­ ся тридцять. З чим його вітають усі кри­ ничани. Це вік для чоловіка, коли можна полегшена зітхнути - нарешті ... дотягнув. Нарешті, заслужений ... Тут додають усі- "відпочинок". Але який може бути в селі відпочинок, та ще й у Красилівці, у наш час. Ну, хіба що взимку, і то уночі. Життя Володимира Омеляновича було "медовим" не один

-Ну й мудрі, роботящі Кури в нас! поважний Лис говорить повсякчас. -З них- пух і м'ясо, нанесуть яєць, а Півень- взагалі мудрець. Співас він з трибуни, на подвір'ї, він вчасно план виконує по пір'ю, він контролює завжди яйцездачу. Вмудрясться ще й будувати дачу. Одне все ж мене дуже злить: сам Лев дотацій зовсім не дас,

Обідрана, худа Лисиця плаче: На фермі кури всі псрсвслись, і ста.1а я тепер- жебрачка наче. Зітхас тяжко:- А було ж колись' .. Пораду враз дас їй Вовчик-братик: -Ну, то гайда до дядька у курник, ми ж і хазяйські вмісм вправно брати: схопив найкращу в зуби - й миттю зник. -Ти що- здурів?- аж присіда Лисиця. -Хіба забув?' Не навчений невже? Такс страшне мені й не сниться: своїх курей той дядько ... стереже'

ll/110 -llOB/IlKA

пла­

вважати недійс.ним.

Особовий склад 2-го загону державної пожежно! охороним. Бровари УДПО ГУ МВС УкраІни в Київській області та ветерани пожежно І охорони Броварщини глибоко сумують з приводу передчасної смерті підполковника внутрішньо! служби у відставці Дмитра Васильовича ГУЗІЯ та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного. LІ.рук Обсяг

І

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВідАруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" управління у справах

ma

npecu

інформаuїі Кuївської

облдержаАмінісmраuїі.

Зам.

363 2140

Тираж

прим.

.,_

#14 2000  
#14 2000  
Advertisement