Page 1

........;r.,..,

СЕРЕДА,

817 ..... 1.

іС'f1PЗЩія,

'Нещодавно беСіДі

ІЗ

о:Дніє'і

го,СI!ІОдарських

із

післ'я

дощу.

одна

Не

scтигне

перевірка, ї( місце вже 1Ja-

як на СТyiШlого.дня

'IJpИіУаДИТI:!

~~IIa інших контро.лерІв. А що ж перевіряти?~.

. -

з

цих

СЛУжб

хоч і намагається переві-:

. дотрима'lЦIЯВИМor

РЯ'l'и

дііочorо.

того але

законодавства

з

ЧИ .іншого питання, иер~дко інтереси контролерЬв ,перепЛітаю­

.

ться.

Але

навіть

за

такого

потоку lІІерЄІВLрокефек­ TНSНiCTB їх не висока. А найголовніше р113Ні

І хоч дещо лукавить м,!Jй :mаЙо.мий у кала­ мутній воді J1еІ1Ше лови­ ти рибку ~асних !ljтере­

все чаctіше. як поз.бути­ Ся'11х?' Як 'снО'ордину,вати

CilВ, але і ЙОГО нарікання

ніВ'і

ІНДКИНУТИ

просто

-'

так

можна всіляких тролюючих органів

· вЄ'лося~

'кон­ «роз-

.

в

нЗІС

не

чимало.

ПОіда'l'кова а,щм.1:8lстрація й екологічна міліція, КОНl1РОЛЬНО - ревіз і йн е у.пра,влі,инЯ Й. служба охо­ рони

праці,

caHettlдeM-

ЯК ВІДОМО, влітку минулого року ІНа базі на~IлыlIiгоo 'в районі радгоаЬу «Великодимер­ ський. було' cmopeHo чо­

тиp1l . кЬМоCnи. ' Один з них "-J[Зйбільший, за

кіль:кJ:стю'

сiJiьсь~агOdПО­

,/\аІ'СЬКИХ. Yli'Щь

. ~зали­ HaGlJY неп

шив .за сОбою

«Великодим:ерське ~ ~ Но­ го очалив' O;reг (вановИlЧ

Безсмертний. ком

у

3астJ"ПНИ­

ГОJlОВИКОЛГОca:ry

. став

Микола Павлович ПлЮщ, . нюій ось уже 34

,

К{)JЖНа

й'

.

роки працює 'на rrутеш­ нііХполях і' фермах. Був брИlГадиром,

керY1()lЧИМ

ві'ддІлко,М,за,СТУIПНИКОМ

· диреКЮра.

По-ріЗНОму.,

11РЗПЛЯЛО­

ся,: Ta'вl:н· завжди горнув­ ся . до людей, дбав про них,

думав

трашrнНі.

про

І

.зав·

тenерневід\Від свого:' раз добром

· ступається

ОпІравді-бg: нагрІте

день

серце

-ВіК

не

охолоне.

Тепер нелегко всІ.м, Діл:lfт&ся на'БОЛіЛИМ Микола .Павлович. А ке­

-

рівник~м і

ДИТЬС'Я'

СТОМ; і

по,готІв.

бути

й

еконОмІ­

1

хресним

поста'ЧальнЙ1(ОМ,

!

стороже.м,

батьком... Rис,варити.

·і

Дово­

Бо треба J і помирити,

рооращити.

Життя ' ТЯlЖке. Люди не одержують аарпла:ту. Щоранку гуртуються бі­ ЛЯ

хл,lб. що

борошно,

. Цотрібні

Зa.Ilлатити

У'Се,

цy~op,

вже

грошl,

за

трое.не,р.гі·ю,

То

газ,

елек­

купити

одяг.

що

тепер

ЛeI1llIе, не

щоб

Sикликають

у

мDськ.ком пар'l1Ї'Ї і lНе «вчать., коли '11РеОО.сія­ ти,

а

каже

орга­

неухиль­

'Коли

-

НОСНlI'И.

Але і держaaJа, Микола llaвлович,

.контролюю­ Була ще од­

-

критична

ситуа­

iG бюджетнйі\!:и

КОіШ-'

та,ми. На наших очах, як rtідКреСЛИВ110лова .рай­

держадміністрації Хоменко,

В.

окремі

М.

люди

незаКОІННО

наШИJ3аІОтька­

пітал,

платячи

,не

по,дат­

кІв, а· переваиmа біль­ ші-сть lЧ.Jlенів трудових колектИВіВ, пільгових :ка­ тегорій ,населення ледь животіє. Забезпечити ж ~x соціальний захист не­ має МООІЩИlвостІ. ,є ще ОДИlН момент, якИЙ ,щругоря:дним також

не чи

нaJ3веш. оці всі

СпостеРіМЮ­ неподобства,

ЩО

творяться'на

теренах

У~раїни (і Броварщина тому не виняток), люди

tI:~r\л>_:н,и~t

всевидяЩим

11

.оком ма­

Вони ж,

курора

за

Грицаєнка,

Л.

оплять,

лише

перів

цілоІмаси

ПQрушення

і

податко­

но

підприє·мцем

БроваPlЦИ;НИ

чогО'

і

жителем

норм

законqдaвства?

діЩ­

·"Саме цю мету переслідувала райдержадміні-

не

повинна

викидати

нас на обочину СшоІІх ін­

тересів .. , Щоби нам бодай

пенсію

-

принесли

бензин

-'

і ТУТ каміння

СИlпл·еться 'На

влсщ&.

8-10

придба'Ні ще

.

приватизaJЦії,

теж ії вина. РЗіДГо'сп чи КОП вирї"зав худобу для оБМіНУ на .солярКу чи

рокі\В

тому. Треба .провеоти капітальні ремонти. т,рай<­

технІки, пів

і

КСП.

радгос­

Попри деяке

ЛОСУ,

вдооталь

проду.Rцію. Щоби бодай троJOИ 1ІІ0Легщили отой подаТковий 'прес, який

'має.

ється

зага'Ня€

за

нас

у,сіх

у

глу­

ХИЙкут. Але то якась хвилин" наслабlС'l'b у застуn:ни-.

ка голови 'Il'pавлlння. На­ оорзлщі BtH не звик на щОсь

а

тим

жаЛІтися,

паче,

нарІкати,

\Вичікувати.

Наведу один ;цrтрщr: період з 1970 по 1991 рік варт,ість ~хніч­ них'засооів у розрахунку на ОД1ного нашоro 'праців­

ніша 'сільськОго госФдз-р­ С1'ва

збільшилася '~'7,4

раза,

сі

ефективНіСТЬ' ви­

користа:ння

Ітехщіки

за

Нвхвй гірше, вн'іншв c.8 ••• i_iiUtlii;;il;;;;iiliii...iiil;.ii •• ;iiiiiiiliiiiiiii;':;;lii;;iiНillМiіі& ..

Бо добре знає,' що OKP~M людей, з Лікими його по­

.

в' язала

ніхто З

'щаслива

ні'чого

не

доля,

зроби'l'Ь.

такими дУ'мJtaiМи по­

цей

час

зуміли ,ооимІкультури і ж

lFЄ'Ктарlв

посl'яти стільки

'зорали

на

зОО. Придбали насLння для сi1llби' ярових: вІіВса, WЧlМЄlНЮ;

КYRУРУ~И,'

ПИНу,виии' лі

не

-

лю­

щоб нада­

довелося

1здити' в

Чериі~і8СЬХОЇ

друзі,в, у

які

СЮРУ1'ну

-'Щ60

'ооласті,

.'

і

виручають

годину.

.провеСти, <!1вбу

ПровИІХ, гостодарству по­ тріБНо 25 тонн . соляPRИ і стіЛьки жбеНзНlНУ,. чи­ мало·заlllасних

tЦЛЯ

.pємOlНТY·

В3аtа,л,і

частин

техніки..

сільськOrоcnd­

дарських машШl' ту'т вЙ~ сТаlЧає.

Але

вони

були

хвоєю,

як

яку

дають

цінну

тва­

кормО'ву

добавку. А поряд з фер­ мою посілно . 50гeKTapїtВ жита; HaBЄjCHi йоro зго· довуватимуть худобі.

Цро

~~~rз'

-

ці

ррки

зали­

'практично

змін.

Одержану

RЯК~

теХ'ніку

без

«на ДУ'р­

ПО-ДУ[рНому

ВИКОРИСТОВУІЩЛ'И, Тепер на .це . еелЯlНИ

ДИВЛЯ'ТЬСЯ

ПО-іИІШОМу.

В

полі пращюв~тим:~' ,лише та теJOИіка, яка дасТь !Найбільший .виробіток На'весні у «Велик()Димер­

сь,кому треба засіяти 750 геКТаІРіВ землі. БІльшють

-

вав

намір

і'НШе~,

чить, БYlде ПРОідукція,

зна­

тваринницька буде ЧИІМ

-

Для утри.мання

голів

велико!

доби,

-

ла

рога тоІ

говорить

Павлович,

400

-

ху­

МикО'­

нам

ПО'­

Т,рібно щонайменше 2000 тоинзернофуражу. Ду­ маю, нашим' ХЛ1!бороба.м ІІІід ·силу його ви.ростити і з1lбра:ти.

Як

не

перет.вюреиня ного

,важко,

але

в

соти.і

. ми.

тут

блИlЖаєть'СЯ

не

загинула

ють

KQPo.вa~

в

жодна

згодову­ середньо-

сурсаос

Г·;

.

у виробmi'Чих ЛЮДіСьких ре­ на-·

до. ПОВНОІ'О

виснаження.

ПОJЩКQВА.

У

Києві

-

rpekO-Rатолищь-'

,1

де по

7,

отець

Валентин

У,РОЧИС'l'У

ЛЇ'fу.р­

гію, прочитано проповідь. 8пиQКОП Михаїл' коротко

·матерШ-

ГОС'ІЮда'рс~,

у

на

.3аАматися

му

мусимо

поря:цок

водити

власними

ОРIi.тет

заRОНУ.

у

всьо'му

У

має

робоТі

на­

силами .

бути

прі­

наради

взяв

участь І JШСТ~ПИВ заступ­ ник прокурора області

А.

І.

Нетода.

В.

столу.

..

впрова;щжetНня

СШМ

ведено

цьому

безробітни-

ПРЦЦУlКтивності,

Л'юовЗ/НИЙ фондах і

тварина.. Щодня

ко-

Н,\. біw>ше, . ~е:ч-

:4

llРО1\О'ДИТЬ слу.жбу ДЛЯ вірних Трьохсвятитель­ ської парафії. Т600· дня' було· IJPO:"

лише

но, У' реформаТОІРlв не 'ВИlCтачWIО фа;н'NlJ31:I. Внаслідок цього змія проков:rнул.а власнИіЙ хвіст. Проблем в резуль­ таті цього збіЛЬІ1ЩЛОСЯ. А PЄl3ep.в щільності і

колroсті худобу не пус­ кають пtд ніж. Протягом oC'l'aннix двох імlсяцitВ

ській

пilЦприGМСТВО,

людей

ролі

органі·в

ЦИМ Ні'хто чужий не при­

д1JiОЙим людям

кої церкви Михаіда на пр.есroл Києво-Виuwopo,ц-· ської єпархrі.. ВідВідУю­

не,ділях

колеRТИВ~

цри

коор­

иоря:дву

сИовоrо

yclJ('

гірше,

господа:рства.у

лективне

наведенні

редакцію

чи парафії в окру­ {"ах Києва, ооиском Ми­ хаїл Іпобу,ва,в у Бровар­

.

стало.

зал,ИIШ1fвши

торгувати.

.

А

ПОдУмалося: таКого ре­ якиМ керу­

снехсьй

контролюючих

дерттехна·

йІ~~1І11О

і людей, зн1.має з нщ ос-

·аби

c.rrpaBi

Н

пер­

підвищеl!fНЯ

ВЕБУltТ:

~ •. завlта,в

зовсім

ПОсіlШlО'МУ

.

повідомимо

пізніше.

"

PfВltA ~PE:п. РІВНН Х

~ Н;~:В\ОДбlдир~~~~~~

овочами.

що

лнше

інспекціі

,

мискова

штани.

~

ший крок у ди»аци:,

подЗ'т­

дату, скруглого

J<Оpщcmам.._сільське... го,­

.мимоволІ результатом формуванrня,

нахоло'сив,'

прозедення

.ranпllАмilt І "JмJ,;.i

за

культу,ра­

корми,

ПpyjСЗ,

ПїДоулося

-

будуть

Ф.

:o~~к:.,,~_

танні

менко

заступ­

. ек~)ЛorічноІ

...u.."

сщодарство .Дотущься.

-

начаЛЬІНнка.

іНвесторам,

зt3'На­

ГО'Соодарс11ВО,

КОРМОВИМИ

ми і чаютнну

Бо

Me,pq,Ke

підсумки

нарзд.и, голова раЙідерж­ а.дміЮстраЦії В. М. Хсі

пеисійиОrо забе:піёчеиня, розвитКу 'аrpариоrо сек· тора Украіни, зовllimньоекОНОМіЧНіІХ зв'8ЗКів У цій С<ферl.. Саме .' в останній прОблеМі Я. Б. Бардин 1ІИНі. автивно _IJP.ацю6, допомагаючи зарубіЖНим

колrоап,~

за

ПОЧИ·

його будУ'J,'Ь пвта.8И8 rpошових BIUlaдiв. насеJtения,

S··iURWи

-

Пі;Д)биваIOlЧИ

Hapalдї

тр~ба було визнаЧИТИС8 щодо змІсту цього заходУ. .' TC)~' було ; ДОМОВJlеІЮ. ЩО темою

ефеКТИВНі<СТЬ

заходу,

контролю­

CTOJly •. l'

Все' це добре. Все .це

-

подання органів.

х;арактер народввй депутат nюб'JQНО ПОГОДИВ­ С8 На проведекнв: в редакціl Засідання: СКРУГЛOlГо

так. Але саме' так ,.було і ра;ніше. То що ж :8<;е· 'l'аиидащ:. великодимер­ Ц'ям j>оЗу'к.рj'lпнення гос­ подарства? цьOlГO

й

ючих

із цього номера ре;цакцtя' планує

дРми. в

галузі

й

· reK11apax

не

си

нароАВВЙ . АеІ1)!ТВТ. Унраlви. по ВиWr8p'oдському щqpчqму oкpyry, до JlRoro входить j чаСТИ'На .Брf,)ВaРЩВНВ,· Я. Б.' .Бардин. .~ зустрlч1з журна­ лістами. (а Ц~ . . .е переходИть у jЦобру традицію) Ярос:лав Боrд8НOJВIIII розповів j :про свої депутат­ ські, і про деsк1парламевтськl справи. ЦJI зустріч BOCВJIa, так би моввтв, підготовчий

доба, чисто і ·заз:ишно. ,є сіль в годівнИlЦЯХ, пах­ рина.М:

ефек­

йде, заJ"важив він. А то­

ху·

пра,вління, говорити рано. Щоб. ~ _е ~БJ;ПО·

цраціВ1lИRf.в

в "КОЛІГtici'fl іІрацюва'l'И на гекта-рах орЖ>ї землі. Майже на 500

.рогата

нИ\3ь.ка

Зустріч зя. &АРД.ИНИМ

коТ рJlчНОІ праці, нащри-­ клщц, В тваРИННИlЦькtй

шилася

· 1300

у

Ч9Т}l:Р~:;~_~

чинає кожний свій робо­ чИЙ день.Н інших' до .того . nPИlВЧВЄ.· А ЇJl: 280 залишилося

зМеншилася

велика

і

ПРИIJЛag(iB, фактів. ЦІльше ~ox годин три4ала ця нарада. До

А.

соломи,

здобреної .мелясою. . . у прим'іщеинях, де утриму­

за 'здаlНУ

претен­

БроваРЩИНі.

ка,

3 кІJlограмикоиц­ 10 кілограмів си­

торі!і, .деяких комбайнів. А коштів ДЛЯ цьо,t'O не­

. платили

вчасно

на

чимало

ТЩJНiJcть. перевІрок, ,і не­ заідОlВlльне реаrування посадових осіб на прили­

ковфІ ~iHicтpaцil о. Т. Фе,с;ока, НaJЧальників 'Ко~tРОЛЬ1;l0 . -реві1зі.Йн о Ї слуdнби В. С. Тимошен­

зменшення загально! зло­ ~HHOCTi, маOOlВИІМ ,яви-

му -по кормів,

слYJЖбj

окреслив

Грица'Єнка.

Ки­

лreНIJЯJМ .конкретних (і дм,ко не втішних) цифр,

ниц

перебувала

.8JЮристуваН'Ні

висту.пу

Р.

В~С1УЩI-ІQЧИХ.

розп.родзш

що

тему

в

ж іНіJЦіативи у співробіт­ НИКів очолюванlИС ними

ня ВаRОННОС'І'Ї'.в різних сферах життя з вlдобра­

служб. Останні,м ча.сом, пtдкреслював ві'н, почасті­ Іземельного,

штриха,ми

від­

зій. Це і ВЇJДСУ'l'ність тієї

опуіБЛІку'вати цілий цикл матеріалі'в прокурора ра­ йону про' стан дотриман­

. чих

і

арганїВ

KOMq

наючи газЄJИ,

ко:нтролюю­

ВИlIIадки

к"т­

зали-

л.

.

шали

ле •. ,фmltостl І:(ля ролюючих

Волохи,

МВС, Ук.раїНИ

лювалося

Я..· наВМІЮИе лише кІль·

аналізував, стан до­ Тlримання заКОНІності у різнИlХ сферах життя, пщдавав КРИТИlЦі дlяльріЗ1;lИХ

економі­

праВОПОіРушеНlНясе­

працювати.

мість актИІВНОЇ роботи. Виступаючи на нарадІ, прокурор . райо~у ,деталь­

нЬсть

ГУ

П.

ДАІ -райвідділу

]вСЬRїq області С. В. Ан. тО'ніка та інших ВНlслов­

~Ш"fіrntdіЖ~

па­

створЮється' види­

но

сфері

договірна

гляду М.

ша€.т.ьс.Л., ШИJ,>2і.КI~M. ТіЛЬ.-

час від. часу бl:!РУіЧИСЬ . 'За якусь П~Щlірку.. На­ писанням

в

14 (8804)

ділення

к.радlж.ки дер-

ред jПіДфКів.""обто, \}ю­

Р.

к.отнИІМ

Во3aJГалі' кожним

владу.

ки,

сло.ва'Ми. про­

району,

бими порушеннями' про­ ходять у районі процеси

кожною

на

шення

ють . 'стати .. праціВJlИКИ контролюючих QpгaHIs?

завезли хл~а в магазин - винна влада~ Невчас·

ГOClIIода;рникОІМ,

,нарікають

БроварЩині за­

за всі YlIIYщення в райо­ Ні. Але ж... Хіба ж не

ко.мЄрціЙноюструJtТУРОЮ,

кожним

щем на

лишаЮТf>СЯ

Не

. HQl'O' .виконання

-

іМ

ц1иа

Так, адміністрація дія­ сно несе вitдIЮвlдальні<сть

ВО'ОО, і природоохоронно­ го закон()Да1ІСТВа. З гру­

має .там. чимало хор<>nniх

ім в

'хУ~би,' але ЦЬОГО 'Зама­

ло.

домorтИlCЯ

нонцкорми' для

хоч' на

Виділяють трапляєть·ая

дареТіі:

JtонтролюК)чих,

гос'ПО­

надією

'3

npошєй

тушОІНКИ,

дії

'l'РalПЛЯЮТЬСЯ: '~

CYCЇlДHi .. 'райони; обла:С'l'і шукати кормів' для гро" мадської 'Худоби. тож доб!ре,що сам Микола Па·влович. Плющ' родом · із вфpDiВицького· райоНу

контори

одержати

ПОРY1IIlення

Hap8lДY

на 'мета, яКазму:сила її організаторів піТИ на цей

ція

прокуратура

міліщія...

структур

кинув фрlЩУ, ЯlКа звучить тrpНблцзно так: <Економіка рушиться. а кількJ:dТЬ КООІ.ТРОЛ'IQЮЧ.их оргаЩв росте, ·МОВ гриіби

вm1xати

Сll'анд1я,

провела

тижня

керівників. чих органів,

,крок,

закону

ДРyJЖНій

керівник

коли

·минулorо

бути

повинен

пріоритет

РОКУ

1997

ГАЗЕТА БРОВАРСЬИИХМlСьиоl ТА РАIОИноІ РАА НAf'OАНИХ АЕПJТАТІВ

/з .арад" в раЙдержад.Alllttсmраціі

у всьому

ЛЮТОГО

19

ррз~вів

. про

історію

ук­

pa~'нCЬKOЇ греко-католиць: кої церкви, яка ЦРОЙІШла рilзні ,стаді! свог.о розвит­ ку і нині є

рі'В'Них.

- Вiu:\iчуття Бога. зав­ жди б~ло прит'аманне лю­ ДИНі . і- не·

як вl;руючій, так вЬруючlй. 'Зараз

втаму'вати

'Цю

BiJIBHO,

МОЖlllа

спрагу

вїдвLдую­

чи хра,ми і зtбрання. Са­ ме Господь спроможний ТВОРИТИ

в

.03. це

чудові

переміни

душі кожного. Мол'Їть­ творіть добрі діла­

підстави

для

нового

у,с.піху. Довіряймось ·Бо­ гу, каймося' і ВИlПравляй­ мося. Нехай віра допо­ може

на.м

подолати

труднОЩі,

всіляко

а

наша

СІІ1Рияти.ме

родженню де,ржави,

всі

церква

від­

української

-

сказав

епис­

КОIlI.

Н.

рівною серед

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

~oaгa: приннti ав'ааок 20 лютого 1997 року З .13-1 до . 15-1 години фох~е. ..ІООІЙ .38' 8ЗОft заетуПНJIICа ви

районної

адміністрації

ФЕЛЬДА

\Леоніда' Аро­

НОВИ1Jа

ЖИТeJIJlМИ

з

йону З . питань місцевИх органІв

rолодержавноl

та

.

допо~огв,

~цc-

Н8ДaIIНJI

ра­

роботи .влади

rуман1тариоl


-

стор! •

2

Середа,

ЛюдIlН4. 8 · 8tJ1UИ1

ОАМЕ нас,.

ЖИТТJ'I

ра.тури, частіше

пр<жу­

частІше

j.!::e

55 iJ~eнь ЗЄИellliiНого еа'КО1ЩІ{8ВСтва. ДОIeJ!ОСЯ 'ВИОСJm( 5 протестІВ. ро­ .бити '.f8ПРАІІНс19 :та по­ ·дань, сім осіб П}8ІЯі'У­ вати до. Д~'iaPНQI

до

ВСЬ9'го того, що пов'яза­ но . іЗ порушеиняМIІ .КОРН­ CRувa1tНя землею. Бо тlль'Ки в

що

піоні crrlвае'l'ЬСЯ,

віЧНа

неч,на. так.

1В0на

й безкl­

Якби ж. то було

Земля,'

. як

це не

дальностІ.

\іаНіПУ JlIЯ!Цl'ї із яким' (до­ сить часто й незаконні) дають .такі п:риБУ;ТКи, які навіть

і

ШіСНИТИСЯ

На

зпlеиих

.

же 'ПOlpушниldв закову по.рytriе'НО кримdнальні Найбільше таких по,рушень 'Виявлено було.

.не

Аби

піДтвердити

це,

поглянемо

дов-

давайте кола.

є

для

кого

секретом,

зараіЗ

що

не

Бровар­

ЩИ'на з ІІзРУЧНИМ гео­ liPафЬчНRМ розташуван­ ням, немов магніт, при­

TIIГY~

до

себе

всіJlЯкі

підприеМJЦщькі

ри

не

але

структу­

тlльки

й

БроваріВ,

КИЩІа.

УВЗ/ГУ

Основну

звертають

ЩJtаяJ3aЦlЮ

вони

цією

на

сеРВ1суиа

автомагіСТІРалях. за

з

1

.ціну,

пр~в­

да,ми й Нe:IllPalВдами, Йl.ц­ крити .a:Б"l'OЗШJPаВQi'lні ста'1Щіі, кафе, шашличні, щорудити перс.пеRТИ9Ні' проми.слові бази, поста­ вити комер,Ц!йНі кІоски., І{ошти,

ВИ~РЗlченіШі

повертаються

швидко

і

це)

дуже

с'Навар'>

прино­

вl.дчутний.

Хай

би

так

і

було,

я.кщо робиться все закон­ но і район .має ;від цього

яку.сь

користь.

РЗ!ЙОН,

а

не певні особи, кот.рі ви­ рішують ПИ'тання ви:д1леRНЯ землі, 'розташу­ ваН'Ня тих чи інших під­ rrриєМQТВ

На

сервІсу.

жаль,

роки

ми

останні

зіткнулися

з

lfВищем.

Саме район, а яшЦо точ­ ніше,

то

кретнИJX

мешкащі 1Населе'!lНtX

КОН­ пунк­

тІв, вІд дІяльностІ біаИес­ 'MЄtНiB

'мають

мало.

тому,

що

'КЗіПіТЦІ>не

·:npимll1Цe111НЯ

.МЗlГЗіЗIUlубез ~Ba

те

М.Л Я

Та

була

хоч

ВИЛЬПОQті

користання

зе­

з'ясувалося,

зан

родних .депутат1.В. І всі вони твОрилися иа очах

Г. М. Пу.зана. Ось лише ~ілька фактів, . бо ДЛЯ

1994

що.

жала

І

це

при

}'\Пpa'ВJ1lи.ню

авто­

IllJl5П1ІВ.N2

копійки

Ope1fДHoI 'nлати

за ;.кори­

сту,ваН'Ня

землею,

.му . ~ИГOlPІю

а

.риство

віДома.

це

р()га

так,

району

то

зму­

GaM

муючи

Із

Закону. 'Укра}/Ни .Про ос-

тн

за

Ні

вибї-рково

опла­

були· про~де­

по

дек·lЛЬ-

нови

землІ й за-

твердження

проектної

нес'>

що· . перед

заміСТЬ до­

... uаа\:лr.AollУ

самовіЛЬНО

рорськими

Х!іба

СПQРУДИ­

з

прокУ­

ПРИlIIИСами

ті

ж КОНТРОЛЮIQ'Il opraни прийняли рішення 1УРо йOtГО за'КрИ'М'я. Та чи за­ криють? Я довго

дУ.мав,

що. ж

заважає 'Керl.вИИlCa'М усіх контроJlЮЮЧИХ opraHiB стояти на сторожі 38Roну і знайшо.в віДПавщь

у ПояоиеИИі на моє ім"я, НlJIIисаному

кщ>lвН ИRом

АТ .ШООудсервіс. В. В. Кримови.м,

ко.трий опору­

джує ,базу Ось . витяг

в Днмит,рово. із його пояс­

.Кожна

елуокба

району . при оформленнІ ~OКYMemlJВ 'о6ов'~ковою умовою ставить видіЛен­

ня на

ДОрож!Иьо­

в

.Ота­

ло СУ'ЧЗJOне кафе. Хоча У

КQШТIJВ (1 не малих) ІХ розвито:к ... ». Ко­

.мевтарl

не так,

депуожа!1'ів само­ .ОПОРУДЖУІОТЬ іВи­

/

пЩ:t­ та

тут,

як

·кажуть,

.

зайВі.

Можна було. б довго перерпо.вувати всі нenо­ д<Jlбc'rва,

Ір;0

кояться

на

землі Броварщини. фак­ тично в усіх селах райо­ ну при рoorляді заяв про

передачу земельних діЛя­ нок у особисту власн.іеть

порушується

До реЧі .про МП ~Абос,>. Із 1992 року РОІЖlвсь~а сlЛIJj)a,qа на '1Ооmз' С .. -. д. Вел1дченко

ми

ж

AeцyTa'l'iB Тому

закон.ТИ­

Радами

І

поле

Іх

1ІарОДних

головами.

для

ДQкла­

тричІ "у.кладала :договори з цим пJдn:pиєметвом на

дання зусиль вл&Ду .йму­ щими Є широким. Тож чи не \краще серйOЗlНО

персщачу ЙО'МУ' в тимча­ сове КОРНСТ1ва'НИя 2 NK-

зайнятися зшельиоюре­ фо.рмою, а не ПО'РУ'рати

. ~ал·1JЗ

'М/ffеріал-l'В; умі­

«стахаиовець.

ц1ю.

Але....

~ОИУ1Мента-

База

не 'було,

.'

. 'на

'мимоволі цІєю

землю. лови

~eI

як

1ак· і ,немає. ~ИНJmає

ду'м,ка, 'чи не

'3.

croIlJ'b,

то.

xOTloв

свою

.вотчИ'liою.

сlЛ~

аlІе

не

'JOНЯtЗі

~

за

без­

також

ДQведеться рано чи

пізно

віДПовt.цa-rи

зако­

перед

но.м.

Л.

на

го­

нarадати:

npинциmwсть

час JOiнЧати

Вибачте,

би

'недбаліСТЬ,

гp~6НKO.

прокурор району, стар­ ший

радник

юстицІ!.

лах ·на

про

ним

ДРУКОВ!І!ВанИ!М

ном,

орга­

ЛКИЙВlдо6ра,жав

своїх

cтop1'WWt.· ~По той

розгалужена 'Мережа

гоопних з

", - г· о " о-д • • "

пlз.нlше

деякІ

переТВ()­

були

. П&'P'l'!йні

сьвих службоец1в. сlлЬtCьwі

Таму

С'rIвг'-""'-el'ИБИ-1.

світлювали

иа

своІх ото­

ptHкax не лиmе виробничі, але 1 КУЛЬТУ'рно-осВіт.н1 aк:neюrижитгя кomнQф села.

Членами

по селах було

редколегhЙ

800 ЧQЛО­ 357 ~ вже

вік, з них ЗГадУваві

п~O'l'IШIШКИ

рад'Я1l1CькоІ сl'Л"'СЬКot ltН­ тел~генцІУ. ВчителІ були ініціа-ropaми.

створеиня

СТtНІГазети cOrалшець. У колгoonі ім. Orа.лlНа с. Боорик (А. Мовчан, Н. Ов1РСЬка), в с. Семи­ пол,ки

(директор

Мельянченко),

1'4' я

школи

е.

(директор

Зазишколи

0NmyIpa)', с. ГoroлlJВ 1J1ЧВТелl С. ЖypltЛо та Г. Медведеико) та .iнm1. РедколооіІ були розділе­ ні

аа ,«'Ц)lЙки..

черговО

ри

які

ВипУскали

під

по­

но.ме­

керівниц'1lВOМ

ре­

дактера.

реДЗ!RціІРЗЙОНlНОЇ

гаеети

сСтахавовеІ(ь»

проходилиtн':.

с.труктажІ

для

ии!х

та а

сlльеьКНІХ

-ДЩl~Itв.ТаквА

. таж, у

консульта­

peдaxтopl'В

rазет,

ради

пе­

стІа

'Множ

на­

. кореспон­

lВС'фук­ ншриклад, пройшов

редaiЩlІсОтаханQlВlЦfl.

в J;'pyднi 1946 року для pЄ\l\aRТOpIB ст1нrазет із БРQварLв, КШlжИ:ч, IIJJocкого, Гоголева; CE!IIIВJIo­

Л()ІК, Требухова, ~и, 'Краси:лmки, Світиль'НОГО, а у вересні 1957 року в

Броварах

п:р<ЙІІав

ХІоІЙ

Схем•. .,а.ааіПОМіДори,

капуста

щедро удобреlJа гноєм

.N!! 3'

-

Не так «жадіБНі» до добрив

МінералЬНі добрива

nepexoAl:fTb

на грЯдку М

2:ПoпepeдввJCll

Нультура

напуст а

помідори

ректор семирічноl І. ПОПQВ.

ПРОВЄ\l\ения rooподарсь'КИХ

пастернак редЬка

на грядкУ .м

картопля

петрушка

редиска

МінералЬНі і органічні добрива

1,

rрядка.Ni!

4.

на грядку

яких

.N!! 3,

ДопустимІ

помідори .капуста

перець,

баклажани огірки циjуля буряк, морква рання

картопля

-rowх.і<УКурудза,· бобоВі .кар:топля,

n:oиUJ>ри;'rорох,

оriрки

огірки. ,кщnoпля, ·капуста,. кабачки ЩUIrcта, огірки, цибуля, бобОВі

с1льсьхо'jЮб}/r та

КQМIПJlекту&аВСЯ

теріал

попередники

картопля, Оrірки, цибуля; юрах ог1ркн, цибуля, бобові

ШХОЛИ

виробнИlЧа дJЮЦИIUI!lИа це були 0СІИ0JjВ1 :теми, 3

OIIO'!eВВXКYJlЬTyp

Нращі ІЮпередники

.віцодвти' .сатв­

рmн~QРlЮfична О'1'іІН­ на газета сПерець., ре­ дактором яноt .став '-ди­

рік

буряк

зеленІ ОВQЧі

На другий рік грядка М 2

грядка

.почала

Четвертий

рік

~opК8a

.баклажани, перець, ц}Jбуля .чаеIlИК,

грядка

. Трет.ій

.. ДруrИЙ . рік

Перший рІк

377.

'у заміТЦ1ВІ.ц 18 квіт. ІІ'Я :1.'946 роп r&Зета .ОтахановЩЬ. nиеала, що у.. КОJИ'OClПl. •. Лц1на села Велика Дим:ерка

в

clЛJ,CЬ}(ИХ

ма­

стін­

rазетах. Так, в оЛВ1й з польових га:зет <За ста­ лІнський врожай., які виходили в КОJll:OClПalX іМ. Ленша, Ім. Вopoшиnова,. ІІм. КіРоВа, tм..Шевчell­ ка с. Велика ди.еРка, ІіЗ захопл~ням

иапнюаНQ

про

. жшгооп­

75-ріЧ1НОГО

яика Щ)тІлL !.м. Шев'ІеІІ" ка ІЛ:JIЮ CeмНllQгa. &ний B~ .на oввpry­ ваН!Н.! онопів. тут ,же за.м11'Ка Il'PO, вaP,roвoro на

.току,

Г. НВШЄ'8Ка, яиий

Кl!W'оnля, помідори к3цуста,'кукуРудза цибуля, помdдОРИ

роботІ. Пу&tкaцlя .вnлн­

КОренеплоди, кукурудза

нула. ·на ва,proвого

.вдень

1

1ilН0000l» с:пwrь на і вІн

«Ста­

зустрічаються ТtaiКl хо:лгоопнl

ре.на у

Bet>ecHi 1950 ро­

ку, виходил~ 1 на централь'НЬй садиБІ, і у від­ 'дІЛКах коJ1lГOС'ПУ. Редко­

. o;prан1за­ .

цLХ, що. 1 кQН'l\PO.IПOВ8Ли КОІЖен ВИlПYtQК. До редко.. лег.1й !вхОДИЛО бага'Ф вчителів, лlка.рі'В, сіль­

брига­

стінгазети: ,«За 'Кому­ нізм,> (холгОСіІІ «БІльшО­ вик. с.РОЖіНи)- СТВО­

м.анlТ1Ні сВікна., сЛист­ ки. та сБликжавки •. Ор­

ст1Игазет

т,рудовоІ

3-1й

'у повідомленнях ханОІЩЯ,> данІ про

Як ДQдаток до cтf,иних ГЗlзет, ВИJIIY'Oкалися ірМО­

.

в

ді.

тиражки.

ганl!.3аторами

пов1домляли

ПQРУШення

ДИЩИlпЛlни

рилися у с1Льоськl. бarато­

.реопо.ндеатів IJЗ-

If І .,'11.·."8 #І С·.

П."Фееюк

кол­

стіНJГа:зет,

ЯlКих

се­

час lСИУ').!аJIа'

.раЙонкиЙ ЗlIlт сlЛь'Корш, на ЯКИЙ прибуло. :220 ко­

Чи. а

,суМЛінно

життя м-lста і району на

про

те, що 'вона була неєди­

Ції

прое~mу

«більш,

ст-а-витж:ь до своІх обо8'mmв.. .Вкпуок газети

1948

роки, .с;вЩчить

Що. ж до _ керІвникІв I:(ОНт.ролюючнх арган1.В,

вИготови­

за

:1,.

«Голос КOJИ'OCПНика~ кол­ rooпу . -І'М. Леніна села lIл()а(е.в ЛИ'Jl\Ві 1950 ро' ку був повнютю присвя­ чений iЮlивам, зокрема, сількори Ф. Малюга і

-58

МП мало до поча'fКУ роз­ бахзи

ст8В

щених ІВ_номерах 6ро­ нрсьхоІраАовиоt :rа'ЗЄТи

.lрlодИJЧIЮ

ти

·

,УШТ, ВІзової

тим, хто кує ~1IKY мо­ иету?

МilЩeКНЯ

ро", 6б-рі",.,. 'мзети IIHoBe·."m8J1,II

"С'Т АХ А НО ВЕ ЦЬ"­

зе14JIl. У. вlдповltц­ з.цим .договором

Т.а-рів жюті

~стобудуіВЗННЯ»

бе3 вiДIВoдy

Хіба не

мале пJAП,риє.мство

«Ка.мАЗ-а.вт.осе~.t. .'

по­

виділення,

Семиполка.ми

~orо

eJl}',IКби,. яка

а доку·ментів

приклад.

перевІрки' пра; зеМJ1Ї,

роТа

робничі бази . ма..іІ'і прИЄllllC1'!Вa '-сАБQC'>

пІдтри­

рушeнtНwми вимor статей Земельнorо' Кодексу та

ви­

а

1Іорушення

вони,

.нення:

лови і віЛьно

Това­

КQмерсан­

ці

пальці.

бачили

.І1риrорІю. Миколайовичу? Інакше б бачили, .ма­ буть, нк 'під НОСОМ у ·го­

-« Бак­

ТіВ? Інший

втрутитися_

!'ОЛQва,

кplGь

6yдiвuыtro інапекцП з

-

природидивля­

ТЬСЯ на

враження,

без :законних на

з- обмеженою

д1mmя

Із· та-

ЩО· прИltоснть

те ПЇ!АотaJВ.

само-

ДЇffll

і'З

в

С~ИНtІ

МИКОЛаАо­

вичу, навіть адреса

лана. ··не

що

роомістилася

2.

ЖQДНО!

того,

такQЖ

За два роки Iпі<CJIЯ цьOtГQ до. бюджету не на­

діЯlшJ1Q

КРУ·Г"

Ще· адна

патрульноІ

та­

нале­

охорони

найвища 'ВЛ~а на територll\ Радн не 11.

ро­

ЦЯ

до­

бюджет

суму.' Не .1ЮМlЧає

ГОЛOlJlа,

ROК'fPOJIJOЮЧi

хітектурнО контролю,

. що

nofjytroвaro

земл,я

і

Складається

гектар зе-мm для спору­ Дjження СYlЧаоноІ 8ІВТОІЗа­

КQМПJJєнсу.

'ними

бині.

РаДQЮ 1'0-

і

·З

Недоо'1'РІІМа'В

ТQЧОіК,

що.

ОРІШІВ 8 особі •.. в1дAlЛlВ земел&ШХ ,рееytIЮ1'в; ар­

BWIoвlДНOCТ1_

досить c~i І1'Рибутки Ії влаСНИКОВі,·' діє в Ски'

ваРИС'l1В1 з обмеженою ВЩПОВЩ:tальнІстю ~ «Вак­ лан,> було вид1лено 1 Щtавии

кухня

S ·~афе­

ореИіЦИ

станщlI.

·ких

газеmоІ сто­

Ще в грмн·І

В

rКалии!!lщl. без ~oвiД­ иих· ~ОКYlМеитJ.в фуикЦ!о­ 'НУЄ двІ ·lІВ'1'О3&пра.вочні

ріяки.

кусlлЬjCЬКОЮ

пома­

ця

-панroло.ва·l

переJI1куне

і

уклаC'rИ

·неиьк;у

1 за УЧ~ТЮ rОЛQВИ Ради

вистачить

за

піДDl'ИЄ1І!ЦJr О.Л.

знову

КалИlН1вCь­ Ради иа­

іх

що

чарl:вноtпалИ'ІКИ

roвoRl

БЕЗМІРНА?

ПQВНОГО

гро­

мадянином М. Е. Гарбу­ ЗQllO. n~ часпереJtiip1(и

криття КlOOIOІв Л. Л.· По­ стол, А. ,В. Нес!му, А. Ф. ПримІ, .заБУ'В Г. М.- Пу­

ЯіК

раl3

збудо­

Даючи доЗвоЛИ H~ вJjД­

УН А С

ші теритаріХ КQХ . сільськоІ

і те,

3&'I'iIIelWIВ' ·закон­

самовmьио.

вад. '3eМJlею,

-

17 ,.вlmНІІ 1997 (fPOll4pcb"oi

ПрикроУca1(AOМJП088:ти

ЗІО(ону.

пе-ретоворма!СЯ .бар сРеяа·.

відповІдальнІстю, а от з якQю b-ідпОВЩaJU>Н1стю

А

неї

дУ­

БУ1.ЦЬ"-Х '3 цору­

с1ЛЬСЬ1Соt·Р.а!Р"сваJи рі­ ніСТЬ

.< мasчки .' апОСЦ!Р!4'а­

наругу·

для набиванияrplШМИ калиток .n1'ДQPИSМJIВВих людей .

'Y'rpY;1Vl1 ,l~ ,t'олова

meи.Кm.t

«зємeiIJВRВIIИ "уді­

перетвореинвм П у .засіб

1.

пtдcтав

wеН'Н$W

ти

а' ~вlдб'YD!В»

Гера.оимеика

законодавства

проку'ратура шена

і

так?

порушення.

СИПЛЮТЬОЯ,

до,::татку.

дуже

Чому

мельного

І

Н"Е В ЖЕ

му,

за

протилежним

же

'встаяОоВJltЩВя

lІавіЛЬЙОНУ,

жає,

Л"ри­ oдl!ipкaв

.доЗВІЛ . на

"Руках

,меТОЮН8М8ІГаютьоя.

будь-яку

С'ять

ДалІ.. бlлы1l.. ,ємець Прима

хом

мож~ть.

ні

МnП'«Пpor,рес·».

лами~ bclX,-'ИО'ЦDOIrO ба­

діЛsrrи

ДО' ~CSУД;11іІІІаИИХ :робl'Т

ваноХ' лl'rаьоt' ку~иі

оправи.

'9

Русі, НвtвcIdt01,. -Щоб .118.-

таМиеріaJIьиоt·.вrдпoВl­

приfOPO уеві'дом~rи, ~тала сьогоднІ 'DO'вa<JЮМ,

.Ni 14 (8804) ,

Jr,OК)'МеВIЦИpPЩ1t)llDf­

до

ючиМИ~·· ми····· встаН'ВИJIИ

й­

звертатися

М......

.•

ко" сІЛьських Радах, pe~ зульт.аТ}І Іх, ~ли. IfiP8жа­

змушує

працlВНJU(I,в

,

.JUO,ТQIO: UlQ1....pQКY

19

.

легія складалась і'З чоловік, серед яких

J. 7 4

У'Чиrrелі. Редактором га­ зети був. директор школи П. Кабш.

~~eTa • Вперед'> КОЛl'оопу Ьм. Ленl'И8. с. Жердова станом ші сер­

пень 19501 року .вИЙw~ у~IЛЬХОСТі 300 HoМIi!oP~ ВfШИхбуло

ум1ЩЄ1l0

більше 800 дописІв І листів кОЛ!'оопникLв. Га­ зета «'3а.КОМУн!tЗМ. (с. Плооке)й 1957 році ви­ пу,стила овій2000-й но­ .мер.

'Виходили

також

С.тШ­

газети «Fадя,иClfflИЙ пат­ ріот,> (колгооп !.'М. Кal'а­ НОВИlча е. Рудня), .Щор­ сІвець,> (колгосп ім Щор­ са с. Кяяжичі), .СталІн­ ський заклик. (КОМОСП • ЧеРВQНа 'УіОра1іНа» с. ГоГОЛіВ), «За Вітчизну,> (КОЛГOOn l'М. МОЛOТClва с. Гогол,ів), «К1ровець,> (КОЛГОan !.м. Щрова с. Погреби), «Леншець,> (КОЛlГооп 1м. Лен1.1llr с. СемИlIIОЛКИ), Вороmило­

вець,> (.комОСіІІ .ІІм. Воро­ шилова е. 'l'pоощина) , «ВіЛьmовицьхе

(с.

ТребухІв),

мун1Зму,> та інші.

.КрІм

них llfЩ1

-

(с.

слово,>

«Зоря

ко­

БоодаНівка

ХOJIrГOOnНИХ

стін­

rЗіЗет, .ЮнуtВaЛИ і промпl.ЦnpооМtCТВ,

шкілЬНі,

медичнІ.

Та.'К,

райO'НJНа газета у номері за 1 '!ервня 1950 року ПОВЩOМJlяла, що <за прн­

кладом

ГorОЛ1lВcькоІме­

ДRЧ'НOї діЛьницІ» на воіх медИlЧНих діЛьпицяхра­

йону обра'НІ редколегІІ O'l'lНJГaIЗет. В cRЄдaкцiI ra'Зети «O:raxaHoBeЦb'> від­ булася .наРада редакторІв сТ!Jнrазет

.медИItJIНих

діЛЬ­

ниць. Виступали на на­ радІ Г. Андрух (Завори­

Чі),

Т.

Арютsшова

кн),

П.

Гурська

(Літ­

(Велика

Ltи.мерха), С. }{алі'нІчЄ!Н­ ко. (t'!Peбух1в), О. о. ор­ динсЬt1(ий (Броварська полIКЛ1'1fіка).

пpt)па'гандиетсыка РЧбота з ..clльсмсим насе­ 'ленкям:

велася

також

че­

-

рез .радіо на ·колl'OOП­ них .ра.діовузлах сіЛ Го­ голева, ТреБУJtова, Руса­

нова,

Зазвм'я.

створено цевого

ЛL'l'ОК

редколеrіІмltc· радіомовлення.

НЗlDPиклад,

ГоголевІ

почали переДal8ати «Останні К0JR'6спиі вІОті». читати по радіо науково­ ПOllJУJШрні лекц1І.

QJ1нaK уюяЦl 5(}-х p~

ків в paЙ'raЗЄn «Стахано1іеЦЬ»

.. так . звана

·преса»

СННlЗова

3І'адУЄТЬСЯ

'все

рідше і рідше: змінював­ ся час, 'зроот8ІВ абеяl' ра­

Й-OIfИих,облаоних і рес­ публіха~ьких ВИlДань І сіЛЬСЬіКі ст1нгазети ті зникли.

вреш­

Вcmодимир МЕЛЬНИК.


З. стор • • ~epeдa;,19 лютого

·16'14(8804)

року

1997

y-сВЬїй ~ДOnOB1дi t.· ri

l>айоfly,' ~

,J 996,.році,

народИЛОСЯ.

ви­

У зв'язку Із такими змі­ ,нами у віковій СТРУКТУРі населення сформувалаёя тенденцІя до інтенсивно'гЬ

значиВ 'I'QН.д~(Цiї: захворю­ ,вШюсТі,иаьелеиня., розпо­ вів' щю ,найБЛИЖЧіпер-

..

.

спективн.

":':"Мtmулий

піДКреслив

'.

нагро~адження

рім,

ГОJIiOвний

. лі-

захворіо-

вань,

серцево­

передусім

судинної

Статистика'

коло11ічних.

нині в Україні

БJлtьше

млн.

страждає

чоловLк

серцево-судинними

рюваннями, тис.

-

740 72.0

тисяч

6

психічних

),ак,

хворих,

невпинно

захворюваність

кризового

станови­

фінансування.

є ха­ нашого

району. ,з метою вання медицинн

вижи­ адміні­

Майже

-

в

тому

числі

застУПНИКів

ному

165 -

нару, натомість

1996

стаціо­

та району на охоро­ ну здоров'я було затверд­ жено 7,3 млн. грн., а фактично 'міськфінвідді­ лом профінансовано лі· карню у сумі 2;4 млн. грн. та взаємозаліками 0,7 млн. грн. З райбюд­ жетунадiйWЛо 2,9, млн.

грн. НедJOфlНансовано

ОСТАННІМ часом від-

300

значається

Лікарнею

надано

на

ПJJат­

ход бюджету

тис.

44

Незважаючи 'на ззверШltЛа

20.0 , . це,

мину­

лий рік з боргом 2 млн. 65 тис. 3.00 грн., з яких виииі тедломереЖI 1 млн. 813 тис. 200 грн., за газ - 98 тис. ГРН., елекТроенергію 22 тис. 600 ГРН., а також за во­ допостачання,

продукти,

медикаменти.

НА ЦЬОМУ фоні дуже сумними

виглядають

де­

мографіЧНі показники ра­ йону: народилося 1567 громадян, на 60 менше, ніж ТОРІк, померло

2176. У

823

Броварах народило~я

дітей,

померл~

798,

підлітків.

диспансерному

тис.

226

грн., -з яки~ Внесено 'В до­

лікарня,

погіршення

ЗДQРОВ'Я

них послуг

'

тика, захворювань,

,

раннє

виявлення патологій, своє­ часн~ лікування. У 1996

ше в'м:1СТі вІД1JЖИВання наркотиків померло ,4 чол. Наркомани МіОЖУГБ принести

велике

СНІД. Про цe~i на хви­ 'лину не забувають ,меди­ ,'Щодо

,експертизи

тою оглянуто 202244 чо­ ЛIOSік. ГІРШЕ, ніж У поперед­

вою

працездат

ності,

ньому році,

Лість уі збр!ьшилася через

працював

ка-

ся,

то

вона

але

'

На

обліку

пе­

ребуває 4872 юнаки та '4646 Дівчат. За резуш,та. тами

диспансеризації,

ПРОведеноХ 1996 року, серед "'пtдЩтиlВ 19791982 р. н. У м. Броварах дише .61,3% дітей здоро_ ві. А це майБУТНі ,маі тері, та батьки. За останні

4-,.5: років

&їлькість пато­

логічних полоrів зрoenа до

91 %, 82

породіЛлt посту­

пили

ІЮЛОГИ

иа

необсте­

женими, 9 немовлят зали,шено в ПОЛОГОВОМУ будин"

ку, ще

HeДOCTaT~ьb

ве­

де~ся робота по плану­ ванню сім'У. У ,ДОПОВІДІ йшлося також

про

.

бінет

_ для

ОНКООГЛЯд'ів

лёння.

віДі взяв участ'Ь голооний

лікар санепідстанції В. А. Прокопенко.

меише, ніж у 1995 році. Пр,оведено біm,ше цитоло­

,втрати

енДОСКОПії,

році

у

відкрито

минулому

кабінет

ко­

ЛОН0скопії, проведено 2353 фіброгастроскоП1й.' Ста­ більнО працює 'УЗО в по­

поліклінічне

обслуговування населен­ ня. 32 спеціалісти здіЙс­ нюють прийом хворих у

в

дитячіЙ

лікарні.

у

помога

в

очному

IlИтостатиками.

РА:RЛІКАРНІ диться

-'дово-

потерпати

від

ін­

шої ,велико! проблеми відсутності у 'місті мед­ витверезника. Торік від ХРОНіЧНОГО алкоголізму

померJЮ' 107 'чолавік, ще від гострого алко­

28 -

гольного

3 -

отруєння,

від ,загаль1ЮГО переохо­ лодження в стані сп'яНін­ ня. 98 ЧОЛQвік вдалося врятувати, їм було нада­ но реанімаційну допомогу.

Взагалі ж через 'алкого­ лІзм на ОблІку перебуває 2480 чоловік. Пацієнти в стані

алкогольного

ніння

забираюТlb

сп'я­

час

увагу лікарів, кошти. Рай­ лікарня

під

готова

медветверезник

міщення

сера, до

передати,

при­

шкірвеидиспан­

який

має

переїхати

лікарняного

мІстечка.

Дедалі актуальніше звучить проблема парко-

му,

-

КЛі­

піД­

рівень наданої неврологічно­

штутmoго

вжцвання

кришталика,

до­

цент кафедри травматоло_ гії та ортопеДії Інституту удосконалення

В.

С.

до

наслідків

при лікуванн1

перитоніти, септичні ета­ ни т()що, коли потрібні

антибіО"ИКИ

широкого

ляонераційНlOЇ

від­

діагоостичне

відді­

подароване

УРЯ·'

ургентних

ко

обстановки

близькість

у

заван­

Лікарня догляд,

.але

ЇI\1

по­

. питання ,не­

'порушив

у

необхідно в траВМ8'l'ОЛОгіІ

Про організа ці ю швидкої lItедичної допо­ моги розповіла головний лікар «швидкої доПЮlМОГИ~ Р. Г. С.ІІободаник. На

обладнати віДДілення ней­

сьогодні,

таженої траси лікарня ін_

J«)ЛИ

нагадує

воєнних дій.

ротравми,

госпіталь Тому

нам

ведеться

т'альний ремонт ції, відкритим

реаніма­ ~алиша_

ється

будівни-

,питання

зважаючи

на

труднощі,

від­

економічні

капі­

вона,

іаС

МІНІ МОJlОТОМ .Ї-ИО8IAROМ. ••

СЬОгоден.ня ,Незви'U{о теплий початок

зими

наочно

монс;трував

1

лроде_

броварча-

нам, і нам, енергетикам, наскщьки всі ми залежні від примх Il'OГОДИ. Немає ХОЛОдів

-

зменшується"

що rенеруючих

потужно·

сТей у нас досить,

міСТІ;>

не вистачає

нато­

газу,

палива звичайного (вугіл­ ля, мазуту), а також ядер­ ного. Образно кажучи, горщик маємо, а те, що у

потреба у опаленні квартир, будинКіВ. Холоди зробили відповідні корек-

ньому варити, відсутнє. Чи є вихід із ситуації, яка склалася? Перекона­

тиви,

НИЙ,

тому

ЗНJOВУ

Дово-

диться вимикати, особливо у вечірНі години, помешкання броварчан.

що є.

Насамперед,

треба зрозуміти, що має­ мо платити за спожите. Стосується це і виробни_

Зрозуміло, що В умовах стабільнОї економіки ми могли б ДОЗВОЛИТИ собі розкіш не зважати на

чих галузей, і приватних споживачіІВ. Розмова у нас коротка не вмієш ООФодарюва'lЩ 'ТЗlК, щоj

ПРИРОДlfi

розплачуватися за

фактори.

маневруємо

А

так

мо~тя-

туенерпіЮ

-

спожи­

вимикаємо.

ми еиергетичннх.*PiSни-

І у біЛЬШОСТі випадків цей

Ц1\В ШJJяхом СІ.ЮживаЧіВ, в

вимкнеиня тому числі

радикальний 'захід дося­ гає CВlOєI мети. ,І не лише

і ,побутових. І,' що найгірше, в найБІльш незручний час ~ ранковий та вечірній, коли 'броварчаии по-

у' плані віднаходження коштів. КеРівнИки' почи­ нають думати. Та ЯlШМ же чином мотна проводи­

сmшають

на роботу

чи

повертаюп,єя з -неІ. ,ВСі ми повиннІ знати,

.ТИ заощаджеиня?

Вимикаються ПОТУЖНІ обіrріваЧ1 у кабінетах уп-

с!":а­

всюди

будівництво,

воно

ведеться.

у

ВПіз­

наю стиль Івана Павлови­

ча.

Він

на,

невтомна

цілеспрямо;за·

-

людина.

За

років його керівництва

15

медична служба в раЙОні дуже змінилася. Реаніма­ Ція, організація ургентної допомоги. діагностичне об­ ладнання, Фізіотерапев­

тична служба, дитяча лі­ карня, переоснащення 8

ПУНl{Тів

медамбулаторії, цтво

типових

у

будівни­

амбулаторій

у Богданівці, Русанові, Рожнах, НаЛИНівці, полі­ КЛініки

у

Требух,ОВі

та

Великій Димерці, нового приміщення аРХіВУ на те· риторії

райлікарні,

сховища,

ОВCJче­

теплого

гара;;.у

ДЛя Санітарного транспор_ ту,

гуртожитку

для

Me,~'

рургічного

КОРПУСУ

все це проведено під його

цiaTиви.

лективу здоров'я та нас­ наги, а також ще багаТІ)

сутність ,КОШТіВ,

чайно важкd

компетентного

і

До привітань приЄд·

нався

голова

міАістрації

безпечення житлом

мед­

працівників, ІЇ харчування хворих, і ПРофілактична

робота

та

Вони

багато

іншого.

залишатимуться

предметом турботи адмі­ ністрації при формуваННі

бюджету.

'

НаЧaJl'bниk 06лздоров, відділу О. І. АВРdМеЮ\D

у

СВОЄМУ

ВИСТУЩ

niQДЯКУ·

вав І. П. СОКУРУ та всьо· му І(олективу, що не .втра­

чають позицій.

3а цей час

усі мали змОгу перекона·

ТИС'Я, щО в \ОСобі І. П. Со­ медслужба

ерудованого

надзви­

райдержад­

В. М.' :XvMeH_

КО. ,Він з глибоким розу­ мінням поставився до прцблем медицини та лі­ карів. А це і питання за­

кура

забезпечити'

неординарну

OCO~HCTiCTЬ ~орив про І. П. Сокура заступник голови міської РіlДИ В. М. Троценко.

знайшла

кер:внИlЙ.

який вміє бачити перспек­ тиву і прац!Q€ на май5у г·

безперебіЙНУ роботу служ­ би. Але' в меДИЦИНі

нє.

ри? А у нас цілу

під'їзди' десятки, сотНі ти­

ЮТЬ постійного нагляду та peMoHTJ,B. А для Ць()го також необхідні знаЧНі

сяч

кошти

н.

'. Пробле.."

часи,

коли

завмерло

обхідності вирішення МіСТі ~iЄї проблеми.,

Через погіршення кри­ районі,

ден_

трібне навчання, вихован­ ня. Тому П. В. Шкурен­

хворих.

міногенної

Японії, працює стацІонар.,

харчування,

леrал'Ьностl

ваЖКі

на

керІвника

збавлено прав. забезпечує їм

спектру дії, препарати КРОВіі тощо. І ЯК ,наСЛідок - ріст зarалмю:С, та піс­

ючи ~ала

го­

Незважа­

людину,

приміщень,

Ніколи не пустує пала­ та, що стала домівкою для залишених немовлят і дітей, чиїх батькіВ по-.

~орих на

заступником

лікаря.

ремонт

стає.

приводить

фатальних

церщим

ловного

Нещодавно проведено кап­

На сьогодні це надзви­ чайно актуально, адже за­ хворюваність Дітей зро­

дицини інколи

Я!{а

працювала

зробити для людей. , • Як про самовіддану

ЛІОба,

На жаль, зубожІння ме­

Свирид,

лікаРНі П. в. inкуренка.

дом ний

професІоналіЗму.

П.

WKiB

Вона по:)ажала Івану Павловичу та всьому 1<0_

к1лька операцій по транс­ плантаціІ кульшового суг­ сокого

гостя ,О. дваДЦЯІ'Ь,

керівництвом, за його іні­

ладнання,

які потребують ви­

'

ПОЛіпшyrвала­

роком

лення, де встановлене об­

провів

допомогу.

Участь у РОБОТі ІЮН· ференЦії взяла почесна

ся матеріальна база ди­ тячої лікарні. Дитинство - найперша турбота ад­ міНістраЦії лікарні. Про

крито

лікарів

Українець

на

це йшлося у виступі го­ ловного лікаря дитячої

цький ов~лодів методикою

таку

Cal'.['.!

працuвниюв, 'добудопа' хі·

Незважаю';lИ

ним

які

оснащені неоБJctдним діагностичним обладнанням. Завідуючий очним відділенням В. Я. Нрасу­ та

~ле колектив ро­

кризу в економіці, з КQЖ­

травматологічному,

видалення

в

ступати у пресі.

в

відділеннях,

працювати

бить все необхідне для за­ безпечення санітарного благополуччя. Він закли­ кав медиків брати актив­ ну участь у пРОфілактиці захворюваН'Ь, а районних фахівЦів частіше ви­

кардіологічному

вищується

також

умовах скорочення фінан­

.пік надає'IlbСЯ медична до­

якісне лікування хворих.

рих

дільничних

сокоспеціаліз.ованих

допомоги

новлення діагнозу. Існу­ ють значні. проблеми із забезпеченням онкохво­

доводиться

ін­

має

фельдшерських

санепідстанціІ

осіб. На РівНі ви­

ЧІТІЮ налагоджена ро_ БОТа 'діагностичної служби дозволяє проводити біm,ш

до 'року з моменту вста­

ють лабораторій.

сування,

відділенні. ПостійlЮ

Окремо йшла мова про онкозахворюйанНя. Торік ВЗЯТо иа облік 456 хво­ 'рих '(у 1995 р. 439), причому у ІУстaд;l.ї 133 або 29,2%, що вище, ніж в середньому ІІР об­ ласті. 142 з них померли

хліБОпекарень, які не ма­

У СТАЦІОНАРАХ лі­ каРНі ПРОЛіковаНо 18093

37860

гово.

дизентерії, ЛЕ!ПroспіРОЗУ. Зростає напруженість еПlідеміологічної ситуації у зв'язку із появою коп­ тильних, ковбасних цехів,

валіДНОС'111.

хворих,

З. вели­

рив про ріСт хвороб соці­ ального неблагополуччя aнeMll, туберкульозу, інфекціЙНих захворювань,

стійкої

працездатності,

Він

кою стурбоваНіСтю

населен­

до

.

* * *

трива­

неСПРОМОЖНіСТЬ

насе-

• 'У обговореННіі допо­

-

ня придбати ефеКТИВНІ Лі­ ки. Ці ж причини часто

І про' це не' забуває аДМі­

іс­

'для" поліпшення

медобслуговування

зменшила·

ЖіНОК У поліКJIilНlці. Іх оглянуто ,майже на 1000 гічних ДQсЛіджень. З 1995 року працює кабіНет

завдяки" цьому ,населення

тимчасо­

середня

приво4ять

яке було призупинено,

за­

з

втратою

НістраЦія' Лікар·Ні.

можливе

ки.

хворюваності

це передова лінія фронту.

ничних лікарень у Требу­ хові, Семиполках, Зазим'І,

нує ряд інших· про:ілем. Та' меДИI<И 'ро.Jлять усе

лихо :_~

році з профіЛактичною ме­

ліклініці, на стаціонарі та

цево-судинної патологіІ, яка не Діагностувалася при ультразвуковому об· стеженні.

грн.

грн.

захворювань . .

Щ>ОМУ по області. Торік у райОні померло 26 дітей, 12 з них - внаслідок не­ щасних випаДКІВ, 8 дітей віком, до одного року від вроджених вад та сер.

сесіями

, міста

тис.

зросла

працездат­ серцево-су­

тягом трьох останніх ро­ ків нижча, ніж в серед­

збіЛьши­

рік

140

бо'1lOЮ Є дитинство. У мі­ сті проживає 18954 - ді­ тей,у районі 15693. Дитяча смертНість про­

лася кількість їх на ден­ ному CTa~OHapi. На

на

ним постарінням населен­ Ня особливою, нащою тур­

двох

лікарів,

ліжок

ро-

У зв'язку з демографіч_

середнього персо.

305

налу,

у віД

вїці

динних

головного

59 -

лікаря,

вдвічІ

, смертність

страція лікарні перегля­ НУЛа штатний розпис, вна­ слідок СИіОрочеm 224 по­ сади,

10

захворюваність

холецистити -,.70, вираз­ ку шлунка, 12-палої киш­ ки, цукровий діабет на 40.

ща в медичній Гі!ЛуЗі, значного зменшення її Всі ці проблеми

за останні

он­

ВіДсоткіВ, ішемічну ХВО' робу серця - на 60, злоякісні' пухлини на 10, жовчно-кам'яну та

Вене­

рактерними. для

печінки,

гіпертонію зросла на

ричнізахворювання, СНІД, Все це відбувається на фоні

ної. допомоги єирофiJIак­

, фва 'ПОЛіклініки та діль­

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВІТУ ГОJlОВВОГО ЛІКАРЯ ,РАВОВУ І. ,по СОКУ. РА ПЕРЕД МЕДF.КАМИ ВРОВАРЩИНИ '

зростає

на

,орга­

поліклініч­

-

M~iI.' Торік зареєстрова­ но 1.06 иаркоман11f; впер­

Будьмо все-таки здорові!

,200

- онкохворих, тис. '- хворих на ашюголізм, 600 тис. -~ на туберкульоз, 56 тисяч HapKoMaнJB. . Нрім того, 1,5 млН. на­ ших співвітчизників ін­ валіди,

патології,

дихання,

ків

захво­

млн.

, 1

нів

сумна:

амбулаторно

хроНічних

неіIfфекціЙних

кар, додав~,емзі здоров'ям ~ення. дуже

дві з~Lии. Протягом року прИйняТО' '494194 хворих, що ~,a _36,5. тис. більше, НіЖ У' Щ>DереДЦЬ!Ому. Од­ ним' lі3 ,важлив'их .завдань

у райОНі померло майже вдвічі більше людей,' ніж

Соиурзробив 'аналІз ро­ БОти Jrf~'ДИЧНИХ 'закладів

часто

і

вдень

ніч, а

оаві11rюють

лампочок.

r АМАЛІН.

...

переглядається І1Олітика щодо енергоємких діJl'Ь­

СВіТИЛ'Ьники закривають­ ся PQЗс~ювачами. Це ро­ биться виключно з есте_

Н!ИЦЬ

І прикладів такого мар­ Н'Отратства чимало. Але вирішити ці проблеми на

тичною

нашому РіВНі неможливо. НеобхіДНО вибудувати та­

лом З одного ООКУ по~ винні захищати інтер~си енергетично! гал у;] і , 3 ін­

ку

ШОl1O.-

равлінського

персоналу,

виробництв.

Стави­

ться' питання: або чи по-' трібні вони взагалі, або виробництво тієї чи іншої продукції У обсягах по­

передніх ро,ків? Правда, є у нас і свої «любимчики», яких ми не караємо навіть за умо­ ви .неплатежів. Це лікар­ ні, ДИТЯЧlі шкіЛЬНі та до­ шкільні заклади, птахо­

метою,

світловий

при

ПОТ,ік

цьому

значно

ослаблюється, тож 'дово­ Аит;ься використовувати СВіТИЛЬНИКИ

більшої

по­

тужності.

ЕкQН!OМЇЧНИЙ статус на­ шоІ держави не йде ні в яке порівняння з німець­ ким. Але тут вmroРИСТО­ вують

ЛЮмінесцентні

сві­

схему

На жаль, ми перебуває_ мо між молотом та КОВ1Щ·

енергопостачан­

ня, щоб було вигідно займатися заощадженням. Звісно, для цього держава

виконувати

зобов'язання

повиН'На

створити відпо­ відні 'умови налагоди-' ти випуск енергозберігаю­ ЧQГО спектра споживачів ел,ектроенергії.

перед

свої

спо­

живачами. А це в тепе_ рішніх умовах вкр~й важ­

ко. Тому я сподіваюся на розуміння нашИХ проб· дем з боку І ще' про

бр:Оварчан. одне. МіСТО1\!

циркулюють

чутки

про

пів, qpганізації, які' пода­

ТИЛьники без розсіювачів. Словом, багаТj німЦі еко_ номлять, як жебраки, за­

СпеЦИфіка нашої рооо­ ти така, що окрім забез·

нащі надзвичайно великі премії ,за вимикання світ­

печення

щоденних,

ють

те

миттєвих

потреб

ла. Не будемо ми доводи­

фабрики,

ферми

воду

радгос­

і тепло,

відво-'

ДЯТЬ стоки. ' РОЗУміємо, що борж~иками вОни ,ста­ ли не від доброго життя. Взагалі ж енергетичне ~агополуччя будь-якої країНи можливе лише за умови

ного

витрачання

на

продукЦії

..

як

королі.

Останнім часом в Укра­ їні

почали

ся

електролампочки

реалізовувати_ відо­

що­

різнома­

розум_

разів У десять меНШі, а світла дають настільки ж

електро­

61льше. А візьмемо вими­

збереження госrюдарства

Наведу такий приклад. Всі' наші люмінесцеНіні

каЧі

з

ГQДИННИКОВИМ

ме­

ханізмом, колн вистачає часу без поспіху дійти до Ліфта чи цверей кварти-

ширення,

Н'Ої

то

бодай

-

про

клопіткого ліній різ­

потужності,

різнома­

,н1тних трансфОрматорних підстанцій, які працюють по

сут'і В' умовах

мальних.

Отож,

екстре­

потребу-

кожн:ому,

що

це

не

так_, Ви rювинні зрозумі_ ти, що платять на1\! не :,;а простої, аза кіЛькість по· даної енергії. А н!,що у

вих СIl'Oживачів, ми повин­

~ дбати якщо не про роз­

виробництво

ТИ

нітних виробництв, орга­ нізаЦій, установ, побуто­

мої фірми «Філіпс~. Так QT, за потужністю вони

економного,

енергії

живуть,

'

Броварах ємство,

де

є

таке

підпри·

платять

зар­

плату ~a простОї, то під· кажіть, де ж ВОНО? Ці!(а­

во було б знати ... М. ШИБІІЮ, Ha'l8.llЬRИК Броварського району електромереж.


8

cтep~

..

Середа,

19

лютоrо

. ,k. -::;:

Сnoрm

-

Украіна

ДИsми

у Броварсь­

кому кравзнавчому Му" зеІ

вtдоулаCJI

вчителів

у

пра­

місця

шкопах

вивчатн з

внх· КJlaCiB,

тому

організуватн· де

вони

вчи­ зу_·

зимо­

спорту.

Такі

ПPQходять

БНJIН б своі знании са­

грами

тренери

мали

щодо

збірно.ї України, яка візоь­

традицій. лавки

зиания

Батьківщину, йоro

рів

учи­

пошуково

знавчоі

-

-

чросто лика

баннями у вивченні історнчинх ВідомосrеЙ. про Броварщину з археологічинх

Бро-

семінару

у

а

року,

ВЗJIJIИ

для

,для

пере­

Людмили

коли

закінчила

Ни­

їв ський державний інсти­ тут Фізичної культури. Людмила Олексіївна вчигелька СШ N! 7 та тренер міської ДЮСШ. Ця людина віДдає ді-

вчителі Н. Г. Федорен­ ко (Семиполк1всЬка СШ), Г. Г. Юшковець

СШ),

тям,

Олексіївни Панасюк це ще й справа усього­ життя. Вона навчає Д'ітей легкої атлетики з 1977

саме дже­

участь

захопnе"ИIІ,

заради

які

серйозн~ цікавляться і

радості

ЩО

подарувала

головним

УкраІни

до неї

кожного

частинку

з

переживає злети

.

авого

та

ними

не­

вдачі, поразки та перемо­ ги, яких не так уже й

мало.

Так,

наприкла~

останН'ьому

тичному

на

легюоатле-

·міжрайонному

змаганні її вихованці зай­ няли ПРИЗОВіімісця: Люд­ мила РебіС перше, а

Людмила Біда

леННJI

тренер·

Минулого

гО'нок

гічиих

своі

та

Н.іДбаиня

у

ДЛЯ'ВАС,ГОСПОДАРQЧКН

нав­ про­

* KoatHoro ДНК ВКJIЮ'І8Й­

те В· меню' не менше'

Учителі

ВДЯ'lНl

пра­

музею і

вва­

--:- 600 r

а

також

смак

сподіваються у

го

молодо-·

КОСТЮК,

м~то~ист

3

роБОТі почат~

кових

класів

* Шоколад і цукерки зберігатн в ХOJIОДllJIJ>IЩКУ

з

*

продуктами,

,вкі

ЗацукрО'ваному Me~y

можна повернутн поперед­

ній

·рlJЙво.

ся в піну, ЯКЩО до них додати щіпку сОлі або ли­

ній водІ.

мают.. різкий запах.

по

. * Білки швидко ..зlб l ють­

монного соку.

руч

учптелJIМИ

на ДЄJIКНЙ час в каСтру.лю

ІЩ разІв промити в холод_

Мед краще за все зберігати в СКJIяних або ГJIИНJIННX банках. Не мо'ж­ на .зберігати мед у сирих приміщениих, а також по­

покоління.

Г.

непривмвиі запах,

*

формуван_

ні світогляду

і

поміститн

з tарячою водою.

JlКlЦO' П постру'гаТIJ І кіль­

освітян,

иа тісну співпрацю, що допоможе

овочів.

*Редька втрачав ідкий

жають такі зустрічІ не­ обхlднимн для

500

Кість з медом

вигляд,

,вКЩО

вм_

ие

етнологічного

ня

а

у своІй РОДЩІі. А

11

~

ГJIJIД

СЛlQва

і

щасливим

сну

Сенсація

лись

був

завідуючим

гриміло на

газета

.раЙонної Рад Засновники коnектив

cKJ,laдi,

щось

готуючи

ящики

правки.

Раптом

масло-,

продукти

окислеННJI,

JIКl

mкlДJIИво

впливають

на

иа

помістити

почули

гуркіт.

ВіД

;відвали­

ким

запасом

орrанlзм

Наведена

У

СКJIJJИКy

і

При

*

тушкуваннІ ри_

щО

23

варити

перед

був

.

у

Підвал,

розміщеltий

Перевалови

і. за­ де

склад.

опинились

овОчі

в

міської

та

газети.

Броварські

иароJl.ИИХ депутатів.

НЕ6РАТ.

І

rааети.

ЯКQГО

па.

,; ГOpl:Jla

у

років.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

кни-

вдалося вони

прожили

тут

45

розповіли,

продуктів чотирьом се­ страм вистачило. б ще на

7-8

років.

Зараз

Анастасія, Зіна­

їда, Лідія і ІОна вчаться

Так і ро­

жити

НОРММЬНО,

ватись

з

повітрям,

.старовинного· будинку

рева,

людьми,

СПіілку­ дихати

споглядати

траву,

СОJlце

ВЕТЕРАНШ ВШНИ І ПРАЦІ.

• •

~_opq.~.I"'Н@.' .. 1-'N!, ~7"Щ).,.~~.. ;Jf'ilrlНВ.t~­

та .зарубіR.I&.eatцiJ. .

.

ВАТ

«ТеJШIЩJIТЄхмонтаж.

ЛJlЄ, що зБО'РИ акціонерів Товариства

~ЛТ

1

255020,

.звіт правлlнНJI Товариства ЩJО результати ро­

·

боти за 1996 рік. 2. Затвердженни плану діяльності на 1907 рік. З. Про ДoDOBнeННJI до документів Товариства.

ЗАПРОШУЄ «КРИНИЦЯ. -

2З лютого 1977 р., о 12 тдНЦі в актовому залі Броварської СШ М 5 відбудеться розширена твор­ ча зустріЧІ криничан із Заслуженою артисткою Ук­ раїни, поетесою, народною цілительКОіЮ Валентиною АНТОН-ЮК Запрошуються вчитеЛі міста і району, всі бажаючі.

де­

та

УЧН!і

шкіл

.~. В. НЕБРАТ.

5-13-91.

«Броварс.,u АРУUJlИР

.

пО'відом_

відбудуться

10 киітНJI ц. р. О 10 rодин1· за адресою: м. Бровари, вул. raraplнa, 22. ПОРЯДОК ДЕИНИИ:

...

вІАдlllУ рцlоlиформацll -

.

З~УЄ «ТЕdицятюtМОНТАЖ»

АДРВСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. 6рО'вари, вул. Київська, 154. Те~ефОив: редактора - 4-83-76; вIАПовIАа""вого секретар. - 4-21-34; lЙААі ..lв: c:J...,c.,кoгo ГОС:ВОМрства 4-02-92; про_иОllOс11 І с:оцlц.,1ІІІХ питав." пстl. І маСОIlOІ робот. _ 4-04_81;

. ,

poднlx культур в широкому асО'ртименті вІТ'lНзняноі

чоти_

шр

.

в кінотеатрІ «Прометей. від-

8

ПравлlННJ1

Сестри

16.00

Магазин «.ВдЖіmca. по вул, Киlвсьюй,294 (зуа.

·tII!I8OВQ:·41aм-­

що батьки померли у кін­ ці 60-х РОВІіВ, ВОНИ їх тут і поховали. Спеціалісти підрахували, що запасів

До капітального ремон­

Р~АаlЩі~ Щ! ,а~ПОАln~~' ~.ичіJD ~BTOp.Lв П~ікацій•. РproП.ВС.І~ .и~пове_ртаєм".

піДТР1іма­

3АГУБЛЕНИИЗОШИТ підпрнвмця,ввда ний Броварською податковою lнспеІЩіЄЮ на іМ'Я Петрен­ ка Віктора Борисовича, вважати недійсним. .

кінці

~It':. \Об;

народились

стилиУх У підземелЛІ. ту

його

ВТРАЧЕНИИ атестат про повну середню освіту,

Бульдо­

В кутку сиділи

з'ясувати,

лирович прийняв У Ганни

рьох донечок.

коридор,

Лише пізніше

жди ~ула ніч, Петро Пи­ Вона

роцL

1991

~иро~о Ij&lfЧями.

Ішли роки. Одного ДНЯ, а вір'НДШ~ ночі, бо для Перевалових тепер зав­

чоти-

«НрИн-иця»,. які

прийшли

вНданнй .БСШ .NIJ 2 N, 1980 pcщl заМ 050297 на ім',в Лебедя· ЮрІя ОлексlйOВllЧii, вважати неДlйсннм .

]1ц .:. перелякаН!... ",.". Ан .. ·1;{..... И...з

да.

одразу

у

ШОТОro о

РАДА

кінцем варіИ8я.

ДО1ВГИЙ

сірни­

Пологи.

нання

ти, а усі гості літератур­ ноУ вітальні.

СOJIО'­

зерист, відтягнувши . ,"ро­ сом шмат стіни, побачив

ки. В одному місцІ по СТіні постійно стікала . во­

У

пастЦі, У них не було ро-

ше

ТУШОНl{И

гас,

за

чУДОВі вірші не лише чле~ ни Броварського Літоб'єд­

мі ...:.... урочиста частина і веJIИКИЙ концерт. ЗапрО'­ шуємо усіх бажаючих.

в ТюмеНіі приступили ли­

Були .також . мат_

народила

товщини

хуукав.

ко, шоколад, ~OHcepBOBaHi ковдри;

N2 1 О

оплесками

при.св~ННЙ ДнюзахнсннкаБатьк1вщИНИ. В проrpа­

НІЙ водІ. Краще СOJIНТИ іх

цeнf6a~~ моло­ раци,

Максима

. будетьс,в урочистий вечір ветеранів. війни, учаснн, ків TPYAOBOro фронту, а також rpOмaдCbKOCTi міста,

додавати багато· рідИНll, так як П достатиьо в са_ мій рибі. *БJIИзько70 відсотків вітамінІв руйнуються, ЯК­

~~~.rUйi1hП фрукти.

ЛУШі»

юного

КНiJЖКИ

Відбудеться урочистий вечір

би, осоБJIИВО фіЛе; не слід

продоволь­

банок

«Повінь

нarородили

що

цитата-із

автора

ЛИЖіОВа. Учня СШ

дитина

єдина,

земляка,

поета,

дою.

с11Ва,·. одягу:;~z ,1І~'RfліУ­

трамових

Мати

впевненості вона,

ЛЯЛ'і­

А на завершення вечо­ на <щену' запросили

нашого

увесь авіт зараз· знишl< над її колискою, щоб да­ ти лад її 'денннм жалям».

утрамбува~и так,- щоб во_ .... !З8,ЙНUИ поЛс8ину ії об'єму, і перекинути СКJIJDIКУ на' блюдце з во­

Так і залишились вони

ФеДОРівни

БроварськИх

З

від­

.

ра

щЮграмує

Ій

що

свою

ку.

дРіждЖІ ДОВrRЙ час будуть Свіжимн, JlКlЦO іх

у складі площею 450 квадратних метрів з вели­

раметрової

17 квітня 1937 року. Дні· виходу: . сереАа, субота.

сторlиuх

СпівУ..

зворушливоспіваЛIУ

заколихуючи

*

марга­

Ніхто не

бою

життц й ДОЛЮ· своєї дити­

.людини.

* Не корнстуйтесь пере_ смаженО'ю олtв~: в нІй

За точиlсть вимадеиих фактів вІдповlдальИість иесе автор •.лі'стуваИИJl з читачами tіnьки

і

ни, додає

накопичуються

рии), засвО'юються кРаще й легше, иіж lнml.

дичів; їх

які разом із мамою l1ю­

.одвічно· повінчаних

справді ж бо

..

Ірина СОЛОМКО, учениця СШ .N9 7.

(наприк л ад,

ласо:, .. стіна будинку півто­ валила" вхід

редакції

Ради

робили, до

народиих депутатів.

Редактор -В. виходить

виБУХіВ.

сильНlOГО вибуху

~ароди-

райоииа

кілька

страшний

Сестри-близнюки Ана­ стасіЯ, Зінаїда, Лідія і Ні­ Перевалови

складом

Перевалови тів!. ночі були

- іЕа СО'" І ІЮАЕ'...

Газета

у

23 на 24 жовтня 1941 PORY У, Тюмені про­

РОКІВ

і

дому

В ніч з

RРIJЖ'"

міська

старовии-

одніЄї з війсьШ>вих час­ тин. Мати, Ганна Федо­ рівна, пра~ювала тут же.

0lА3ЕІІЕ1І11

~

ПідваЛі

купецького

ТюмеНі в 1946' році. А сонце, великий світ, лю­ . дей побачилн лише в 1991. Іх батько, Петро. Пил ИоПОВИЧ, перед вlйною

110111 ,

ЖИТТЯ:>

у

. НіОго

на

з

. медичних

кандидат

наук О.Л. НУ3іН, сту­ денти МаРіЯ і ФеДір .Бур. невсы\, а також ·дві ча­ рівні вихованочки' J,1ит­ садочка, щоу J3ИШI;f>~ді,

замов­

лять усе дЛЯ ЮГ0, аби молоде покоління зроста­

. . . . . . . . . . . . . ._•.~. . . .a8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

45

жанру

Це чудово, що у нашому місті є Tal<i люди, які роб­

здоровим

.іmtJАЬNЯ

сюк,

цілющого

в проСіОНОЧНИЙ стан пси­ хіки ,своєї ДИ'l,'ИНи образи краси' і гармонії, виплі­ таючи коси спокійного

водйО_ЖИр о в О ї

вершкове

а

цeн'r Київського театраль­ ного :іНституту· ім. Нар­ пеНКО-1{ароro В. М. ЛИ­

лянь. Як зазначила сама авторка, «співаючи стиха при колисЦі, мати ·навіює

школяра.

Жирн,md. мають вн-

емульсії

дожилн;

КОЛИСКlOві, народні пісні. У ГОС'11і до Валентини Ге­ ніУвни завітали поет, до­

досл~джен­

«Феномен

різновиду

перемо­

гау міських змаганнях «.Мама, тато, я спор­ тивна сім'я», та приз поїздка до Артеку сина­

ло

правнуків

ги В. Ан,"онюк «Г(;щос горлиці» (нариси з етно­ логії). А потї!м звучали чудові

співу» Валентини Анто­ нюк. Вечір був присвяче­ ний колисковій пісні­ своєрідному оберегові,

Людмила Олексіївна тренер не лише на робо­

рекомендується.

*

у

члена-корес­

кохана,

цесі. цівннкам

наук,

в -тому,

реалізують

ЧlaJlЬно_виховному

вІВторка

пондента АкадеМіІ педаго-·

вив-4ають історію свого

краю·

до

актовому залі СпiiJIки письменників УкраІни від­ бувся 11Ворчцй вечір За­ служеної артистики Ук­ раїни, кандидата фіЛоло­

відді­

лижинх

ДЮСШ МіСЬКИО.

третє.

-

і

СПІВАЙТR ДІТЯІ КОЛИСКОВІ

М. КУЗЬМУК, старший

доказом цьому

Разом

одружили

Лttnер.а",р"а

.

За підсумками багато­ деННОI60р0тq9f1 на перше .мїСЦЄ, .~~йшла збірна Ни~ УJJq.ІФ1- облас'tі,l!8, друге - Чернігівської, на тре­ тє .СуМСЬКОї.

'l1i,

серця.

-

душу

вкладає

онуків

'

професІя

І

у

щоб

про старість нагадали, як сторіччя ЗУСТРічали.

гічних та ClCЩiальних наук, авторки всеукраІнського

приходять

увагу,

Ірнна

ceJ{peTap~~

та хочуть займатися лег­ кою атлетикою," всю свою та

і

спорту СЛЬОЗI1

сВЮїм близьким і особли­ во мамі ВалеНТНИі Мико­ лаїВНі Норзюк, яка була

школі М1ськво.

захоплення і ве­

праця

.спартакіади 50 км . серед

Колектив Броварськоro спожввчо~о тО'вариства щиросердечilо вІтав· з ЮВілеЙlDD! Анем наРі>джеНIІЯ завідуючу магазином хутора ~OBa ОЗЕРОВУ Надію ІВанівну. , Бажаємо Вам достатку на СТОЛі, .злагоди в сім'ї, щасливої долі, здоров'я багат, 'як· колосу в полі,

за­

спартакіади

званні майстра· України. ЩаСЛИВі

чоловіКів стаВ Пав;ло За­ .болотнИЙ. . Він ~ак само починав свій шляху ди­ тячо-юнацькій спортивній

Слап­

Ігри,розваги,

-

мог,

-

(Гоголівська

на дистанЦії

Спорт. Для одних -це lіНШИХ

T~e-.

• ..

І

ШКOJIярамн.

Активну

Чемriіоном

сти­

ВИХQванка

. Rлапчук .-'-

.чемЦіонки

,спартакjaДи

ТЬОЮ.

кіломет­

Ганиа

з

бітнИR музею, охоче подlJIнвся своІми над_

розоті

виграла

пенко

В. П. МепьнlUC, стар­ ший науковий співро­

реп.

НМя

переможно·

СО'НЯЧ'НІ- ........~ ВІТАННЯ

·Вlінчила естафету ~ ранзі

.JJP~фt~Щ"

--;-~ .друоою, ,.а

крав_

д1яJIьностl

молодИМн

Бq~~овськ~

НорвегіУ.

15

ковзанярським

лем

тепь сам повинен бути· твор.чою особистістю, обирати різиl форми 1 внди

ІВ

Дистанцію

вИxmч!.нЦ8,. РВЙОННОї

щою серед аюОРів. Люба

крапку

НайщаслнвіillНї~1 днем­ спаР1'~Кlади для Ірини ·І{орзюкстав день-жіНочо~ естафети 4х5 км. На пер~­ шому .етапі· стартувала. Валя Шевченко, аа друго­ му Олена Гая·сова, на !fpe.'І'ЙОМУ Свєта Ря5іна, а· на четвергому Ірина Нор- . ЗЮК,- яка

ІрЩіа .R~kJБУН ~­

комплектування

проходитиме

про народ,

культуру,

останню

фі­ серед

ДlQCШ.

ме участь в чемпіонаті світу з лижних гонок, що

Щоб дати змогу уч­ засвоіти

'ко -

по­

ЗВН'Іаів,

стави'!'и

а

ЧеМЦіОНКОIq спартакіади серед жінок на дистанції ЗО км класичним стИЛем стала Валентина Шевчен­

один

ме з історіІ свого краю, його мови, культурн,

училища

куЛЬТУРИ,

юнІОРОК кращою була ·Ірина Норзнщ дРугою Катерина Клапчук, ВИКО­ ванка ДЮСШ- - міськво.

що після заКіНчення про­

погJIИ­

ням молодошоІ

ЗИЧНоJ

раз на 4 роки, а·· цього разу n1дсумкизмагань ці­ кавили спеціаліС'l'ів і вбо­ лівальників ще й 'ІРМУ,

було

таку

DapqЬКОFО

ЦСКА

для розвитку

видів

змаганНlІ

початко­

Teпsм необхідно стріч,

~их

украІ­

Н03навство

базі

«ТИсавець», що вза хви­ ЛЩlах ВіД М. Сколе Львів­ ської області. Тут казкові·

початковИх

багатьох

почaJIИ

СпоРТИВНіЙ

зустріч

кnaciв району з цівниками музею.

сперту

рів проходила 11 зимова спартакіада· УкраІни з лижнях гонок иа учбово­

Ее

НН_ ,ВІстер

З19 по 27 січня в Нар· патах, на виСоТі1. 900 мет­

БатьКіВЩИНІ

СР.

ІРИНІ ·НIfРЗroк~

8-

рІдна мо·я

J. _.

14 (6804)

.,ю,.

8

рІЖУ

1991

.

.

та

ІІ

Кal_кoгo

lиФOn_aцil.

ЛЦрес:а ,:uIуКарИі: І{вівс·ьха абnасть.

11.

про

страцlюКІ

4e1-1fY

від

1<& 17

ІНДЕКС Друк

61286.

високий. ·Обсяг

коваииlі

аркуш

Замовления

у

справах

1

Тираж

примірииків_

комІтету

рее.

17,12,1993,•

ХІ

преса

Броварв, ву... Квiвcьu. І....

677.

дру-

3726

#14 1997  
#14 1997  
Advertisement