Page 1

в.

..........

fОСПОДАРСТВА ра­ lову, ІІВІ був DОВ'азані 'I'18JD,IIIВ e80BO.a1'11111l1111 ..'..... ва основі по­ rulaёВo. спецtam.зaцll, в сврутвІІ ево­ иOld1Jldl свтуацll. Прв перОірці pllllВOВIDDI від­ RQCIIВaIJll ксшвщвІ евово­ ІІІ... ав'IІЗ. РВУТЬСІІ.

.......,.mrcs

Вuo.цвтr., що З....Сть eвoaolld'lllOl lIIIl'O,ЦII у ба­ па.ох

С)"БОТА,

If ........., ,..,.

ВВIIЦВU

верува­

UC8 вae'!allOВUIII 1 ди-

.peв'lPlIDL CьoroAвl т.... 18'8ПІІ не Спрацьову-

одержують

вирощують

Іх

КиJВI=Ька

до

і

стадії

Отже,

птахофабрика

відмовилася вІд ці з ·нами,. І ми в

Тобто,

курчат

куре'-несучок.

.мо:

керІвники вироб­ об'єднання сКиїв­

н~вичайно

умовами.

иlшніjt рік.

ум,овах

гl!} нашого гоопОдарства у минулому роцІ ми так і не змогли реалІзувати 160 тисяч голів молодих

слабкими,

НадУманими.

.

умовах

ЗАI'J'МЕІІНО­

Наше ГОСПОА8РСТВО

-

найБІЛьший в YкpaJнi ВироСнни так званоl ді­ ~oaoI ~'lКи.· Тобто,

...:-.

nwiцI, яка дозріЛа до яй, росного періодУ. Oc~ ~

не

три

роки

ДJIЯ

нас

булиопрнятnивими

-- спад вирОбниЦ'1'В8. про­

РЖУЄ'fься 1

зараз.

А

иеиає виробництва не­ має Іі доходів. Ми забор­ l'!'Вали понад 50 мільяр­ дів карбованЦіВ. \'. мииулоt.tY роЦі ми В~ИJlИ лише 1 міль­ ЙОН' 443 тж:ячі гол1в пти­ ф, тоді як У 1994 роЦі

мали сячі

2 мшьйони 224 ти­ голів.

зиеншилася

В1дnoвідиО

і

реалізаЦІя.

Ми свідОмо, ·пlшли иа аиеншення поron:ів'я ку­ рей, оокiJlьки покупЦів на' нашу продукціЮ не, знайшлося. .

Наприклад, атахофабрика;

}{иУвська яка раНі·

ше бу-ла нашим осноц-·. ним КЛіЄНТОМ, вирішнла

перейти

на

замкн~ИЙ

ПОII..о...еIВI· Восьма

.еесіа Вровар­

~ac»1 paloRВol Ради ва­ P'WJП депу-rат1в AВ8,ЦЦII'tЬ

~ro CВдII'QВВJl B~

~ ~ об

27 _TOro 1 11 roдввt у

....... i=.UbiOIIJ

СІ­

ааа1 засідань ра­

"'oJРIWI з IІОРадв'еИ

1.

Про УТВОРеІІІІ8 коа-

1'1І рalсноіоl РIWI народ­ вu дeвY'l'aтfll.

2. Про 7твQPeВВII ааа.:

рату

palORВO!

~aдв

РОдввх дeвy~a'1'lв.

копійка..

мо не

Мав КРІК Іушl- •••

. 3.

Про

Заради сПравед.ливос-_ тІ скажу. що ropiK у нас

курочок яйценосного перІоду. ТІ птахофабрИіки,

побувало ,багато покупЦlB були зІ Львова,

якІ раніше з нами' тІсно спІвпрацювали; Іван-

шТук яєць.

Дніпропетровська,.

Хар-

кова: Ми' продали Ім порtвияно невелику кількість молодняка: Однак дШшли до вионов,ку, що

такІ

приІзди

нашІй

нерегламеитова.нl

лнше' шкодять

економіцІ,

бо

по-

купцІ приїжджакугь, як праІВИЛО. не тоді, коли настаІВ час реалlзаціІ, а

. коли

. . кІвська,

у себе для утримання

і

віддача

кою.·

була

А

незадовlль-

два-три дlбне

тому

ніхто з

roc-.

lІОАарс.,..

І.

Про

aaтaepД2Кelllbl

аюавОР8Д2В8JIЬ ro.JIOвв Ра­

NL Про ....нeJ188 Щ воиаi1d8 ва првбyтвs &оA8e'DIП уставов.

по-

нас і не

крик дУші. Бо технОЛО J гічно наші пташники до цього не були Ііlдготовлені. Адже для УТРИМ8ІН-

птахореПРОдУК'Торl «БроварсьіИИЙ.. Але І тут нам дорогу . перейшла Київ~ька птахофабрика, яка почала забирати там добових курчат. ДР того ж,

ня курей-несучок використовують спецІальні клітки, в яких передбачено все: гОДіВЛЯ поголів'я, напуванця курей, є спеціаль'на система видалення

на

plGHi

вІкові

гру-

пи ПТИЦі нам почали дик-

поcлlдY,

механІзована

лІнія

f]eЦb.

збору

яєць.

кошти

ДЛЯ

комБІкормІв, сплати

оплати

газу,

податR1s,

для

виплати

заробlтноІ плати. Потро­ ху почали погашати бор­ ги.

За

пташиицями

кріплено

по вІд

за-

cepe,lVibOMY

в

.нурей-несучок,

9300

яких збирають по 5800 штук яєць за день. ЯйценоснІсть птиЦі нині . сягає 60 процентів,

думав. То був сцравжНіЙ

Всього

НареЦІті лася

нас

'З'ЯВИ"

надІя., що ми якось

ВИlU>.Yтимося

чайно

На.ЦЗВИ­

с~ладноІ

ситуаЦІІ.

ничоІ

учасником наради,

водили

ИНВЕСТИЦИИ В ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЬІ МК "Азовсталь n Николаевский глиноземный завод АО ·Стироп·

судостроительный завод АО :ЗпектронН(Львов)

АО "Anыe ilаруса."( Николаев) АО "Никопольскийзавод

.

ферросппавов"

АО' nАзот"(черкассы) "Химволокно"(Чернигов)...

й еще

десятки 6азовыx предприятий Украинской зкономики

вироб­

яку

про-

в

господарстт

спеціалісти

виробничого

ЛУЧШЕ БblТЬ ЗДОРОВblМ'И БогАтыM

РІаа

f.... '8Д,1І аа 8~ c.ttОВOA8lПOК"

ноМ'lки

минули;

змусило

і

життя

кожного

вижи­

не

стали

ціалІстами,

тими

"ЗДОРОВЬЕ В КАЖДblЙ ДОМ"

. инвестици()нной компании

і

кІв,

нагадують

ключно

них

реальною

часто

.

.корпораТИlВНИХ . Час покаже, складалася

ми.

Але

ж

. vlгантських іІає.

І

в

об'єднань

МИ-.

мене

,на

Вон.и. все

В.

Г.

якимись

3ary-

актами,

де

були

все

як і

·зак!нчилося

повинно

закінчитися.

В.

Г.

було

Заry­

менний залишився в Се-' миполках зІ своІми людь­

ми,

коло

несли

а

курей,

«Волга.

Н:иІв...

які

при­

.кл oao'l'iB ,

стiJlьки

подалася

Робочий

день

на за- ..

·НlіНЧИВся.

ще

більше переконала' сцена,

Г. ПОЛЯКОВА.

СПМК .СПЕЦТЕХМОНТJ\Ж. АТ «ВРОВА_. РИСІЛЬБУД. ввконув пIдupнвмствам та приватИИJI. замовНИкам зовIdmвI та внутрішИ1 санітарно - тех_ lIi'IН1 роботи (ОJluеИНІІ, водопоста'lаННІІ, каналіза· цію . та газопоста'lанни) 1з власних матеРіалів або із

MaTeplaniв

замовника,

доставка

власним

тран-

. 11 ортом.

Ціна за ДОМOВJIеldСТЮ.

ЗвeprrаТИСJl за адресою: СПМR «Спецтехмонтаж* м. Бровари, вуа. МетааургіВ,

4.

ТeJlефон:

4-23-01.

ВРОВАРСЬКОМУ АТП.ІЗ282 на поетJйJlу роботу

·ТЕКТ"

и голпандской фирмы

чекала

дорогенькі,

'

Та

десятиріччя·

цьому

яка

ви,

так,

вона' час

боку, я

раНІше?

суто

що

не

кому

цд. А я собі дУмала:

ви­

чи вдасть­

схоже,

ж

викликами у вищІ інстан­

інтересІв.

якому

з друroro

мениому

ситуа­

з

морози

погрожували

об'єднань

виступають

по­

взуття

скільки

«ВолrУ1>,

А сriецlаЛісти рІз­ обласних

Бо

них 'За вlК'ном.

ків, до' яких вдаються на

цІєю.

одяг.

добре

часу поглядали то на. го­

поІзду,

диктУ.єтьс·я

треба

динник, то на охаЙ}fеньку

який уже пішов. Доціль­ нІсть тих чи інших Кро­ М! ~цях,

яких

бачила людей, якІ час ВІд

провідни­

прапорцями

про

А

спе­

ЯКі загрозливо маха­

ють

та­ живе

. років,.

чити подібнІ зміни в еко­ номІцІ галУЗІ. Тепер же вони

про

якою.

наГОдУва:ти,

ДНlВлятьєя,

передба­

6'

'пер­

Люди­

живІ люди з сім'я­

дба:ти

проФесіонала­

ми, які могли

люди

якусь

дітьми.

щодня

.вати наоДИlНцl. А спеЦіа­ лІсти рІзних O~'ЄДHaнь І обласних надбудов, на жаль,

-

ми,

еко­

Программа

.

"PHARMA-NET· зто создание сети аптек с пьготныии ценами,

огромный ассортНмент і1екарствеННblХ препаратов,

вложения в 6ытро-развивающуюся отрасль

здравоохранения, 6ытрооборачиваемостьb

потрібні:

-'

водll категорlУ еЕ.. зі стажем роботи не мен­

ше трьох років ДJIЯ роботн на міжмІських переве­ зеlШlІХ;

-

_OTQPHCT; слюсар-сантехнік

f!a инвестиционньій сертификат компании "ТЕКГ ВЬІ МОЖЕТЕ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИЦ СБЕРБАНКА г.БРОВАРЬІ

РОЗРJfДlв.

Оплата праці за цомоваенісТIО. 3верта.тиеь за ад­

5.11-91,

18, ти.:

вlддill кaдl)іВ.

орrЛНIЗАЦІІ Получить информацию о деятельности ИК "ТЕКТ", а также 06менять свой приватизационный сертифи/С'ат

4-5

ресоІО: М. Бровари, БУ.lJЬвар .НeзaJlеЖН8Cf1'I,

капи талов, 6ытрьlеe дивиденды.

8.

7.

.

директивноІ

справу,

ми

ми

/

Чаои

як

ХОЧ

щодня і яка не дає йому спокою ні вдень', ні вно­ чі. Бо за Bci~a клопота­

цього ви­

црактицl,

виглядІ, в

ТОГО дня мимоволі я стала

Що з на

як

розповідала

ку

ся зберегти галузь ,у Тому

* * *

3ТОРАБОТАЕТ НА ВАШИ ДИВИДЕНДЬІ И' ВАШЕ 3ДОРОВЬЕ!

МК nЗапорожсталь"

~ ДlIJI вeдe'lJlJI ceuв­

про

За технологІєю, я'ка була ви~лена в попе-. реди1 роки, ми КУ'І1УВали добових Kyp~aT у плем-

. ЦіНИ

ся

одержання

ВИроБНИЦ'l'вом яєць. Років

корми,

газ.

від: реа­

НарешТі в нас з'явили­

ЯЄЦЬ. Так реаJlьиі обставини змусили нас' відступити

перевитрачаючи

МlЛЬЙО~

900

карбованЦіВ

лізацll

ІІодальшого

вІд традиційно! схеми спец!ал!заціІ 1 зайнятися'

.

H~B

шили залишити поголІв'я

кому заманеться. Курей ми Перет.римували,

.електроенергію,

діНЯ ми маємо

на

lІобачили на прикладі КСП «СеМЮІолкlвське1> ,

яких У нас

тисяч голІІВ. А це ще плюс 11 тисяч штук яєць за день. Отже, що­

ВасИлькlвсЬ'Ка,

"4. Про JllдJlцеШ ае­

lNIb: (фер.ерсьввх)

тиріччя. ходить

пе­

розповІдав,

спективу в роботІ.

галузІ птахівництва, що склалася в минулі деся­

Щодня

чало надходити 750 міль­ йонів карбованЦіВ. Поча­ ли нестися і більш мо­

Богдан.t.ВСька через еl«>номlчllY СНРУТУ. вlдмовилися. від _ закупівлі птицJl. ТОді-то ми І вирl-

АО ·Лисичанскнефтеоргсинтез"

1(ImuIoк rpoма­

Вез~о їх у

КиІв.

1

відчули

фарук. Розмови зводили­ ся до того; що треба зро­ бити, аби зберегти в ра­ йонІ 1 облаQТі ту схему

тисяч

Григорови~

господарствІ,

госпуправління д. У. Ша­

збирає­

50

Василь

йому вдалося полІпшити фІнансову ситуацію в

ренко і перший заступ­ .ник начальника райсіль­

до господарськоІ каси по­

-

8е'1'у аа 1898 р. та DOPJlr 1(08 ф1JIaIICyвaRВII ввдат­ ... на І вв. 1888 р .. W!ІЧ'П

Щодня

М6Нше

Бровари

.

реконливо

г. М.. Мака­

економіки

50

Хе,хонский

вапердасеRВII

ни­

яку я спост~р1гала в ка­ бінетІ голови правлІння КСП «Семиполкlвське1>.

ник иачальиика віддІлу з

лодші кури,

на­

_ту про ВВКOIWIВII бюд-

ми

шити фінансовІ справи господарства. Як кажуть, ,у H~C з'явилася «жива

роаповЩь ro.JIO" _прlUШbl­

r.

складних

розпочали

Однак такий крок до­ зволив на'М дещо полІп­

OJIIIIIIШоеа КСП сС...пCNlldвcwce.. Про це -

ііа В.

оо'єднання «}{иІвптахо­ ПРОМ1>.У Семиполки при­ Іхали головний зоотех­ нІк В. А. CML1Iвв, заступ~

ЦЬОГО В нас немає і кож­ ному зрозуміло, в яких

1Imt. J' DОАІбв1l CВТ7aцtl

ro.

РОК)"

1996

птахопром., нехтуючи реальними економічними

Ось усі ці обставини призвели дооових бор­

сучаоних

Виявилися

ту·вати ничого

опівпра­ розуміє­

колишнІ економІчнІ зв'яз­

ки

ЛЮТОГО

га.ЕТА "ОВАРАИ_Х 11011І01 ТА РАlllноl 'АА НАРОАНИХ АПУТАТІ8

цикл виробництВа. там

17

ва ~ DotpIБJII .oupВ.....

CТa"rIIIIВII та lІ8ІІСНР .·ва ldIaopallJ'.

Ввepтa~ ва aдpIeoJiD: М. ВроварВ, J()fO,

аул. rорь­

1 (reOJlorop088lдвa, c-rWIQJid цех).


(Ii~'" hc)t{~i~~,:'1'?'-1 наук

У~ра"jни,

2~00 Ф"'... А: Черммаа .Снре, 811' норо6с,...

Електронна

І(омп'юrерна rазета .ЕКе

друrиИКАНАІІ УТ

-

всім.. Комп'ютерна інформа­ ці,. абонентам УТН Наш час Монітор. ТелебачеНIІІІ про теле·

,

.Кіноафіша тижня.

1,6.1S М,IІ.,ТФin ... 16.50 Пporрама .Час зірОк. 17.30 Пporрама т~лщнаllJ·

nporpaмa

7-1

КАНАІІ

НУ., .Лоодн ріки, Аган.. ГТРК .lОіорі••• м. Xaнтм-Мaмciiicto~

12.15Tмe~ 12.25 С:lіто•• і "1.11111.. .ШеpnOll ХClliмс. 13.25 док. rемфinЬМ .Тарас Мел_ ~. Дом і CJIOIQ. ' 1~50 8ituta. НОВИНИ

IWIIII ..Тepti10piJI А •• Хіт-мрад

передач на

8.00 Єepona·2000 1.30 АіІ-Ті·Ен. MЇIIOtapOAНIНi

ХУА. те,..."'... .С06ака МІ сінІ •. І. 2 серП

9.00 Т_сеplм

17.00 НОВИНИ 17.20 С.рім .СеllРет тропі_IНIСМ. 1•• 10 Годнна,пі" 1••35 Київська панорама 19.110 Якщо 19.45 Вечірн. каЗІСа 20.110 ЧАС 20.30 Операці8 20.50 Кримінаll,нміі серім ,МеТОА Крекера.

1М5 ""'.тсерїм .М_И_ ~".,.

".10

,

скарби УкраіНИ. Ос:тап

8мuiн.

20.00 Сторінкамн фесТИlалlO .T,lpiil~'Ki irpM •• Ірина IiiїІІИК, ч; "

zo.30 T.IIKlplм .Жо~_іі 20, с. (8eJIIcyelll) 21.30 Аіі·Ті·Ен, МіЖltlРОАНМіі

J9.20 Теllеанонс . 11.25 Х,,," .,....11І..' oCINIa-&ар6ара. zo.2.0 Кажут..... ' .. 20.:10 Віки&. НОВИНИ 20.50 ДобриМ ....ір! Хіт-парад .НАЙ·

22.110 Прем'сра ,iмlсlpilllУ ,Cnpalll , lнонмні •• с. , 22.30 Прем'сра '1lІеС8ріму .п.,·

ЖіllOllllіі

(ВеllиКо6риrаиіil)

РУМ'. с., 2~1IO ДЙ·Ті·Ен. Міжнародний

кnуб

СІІто.

OГIIRA

О'"ІА

(анrЛійськОІО ;МОРОІО)

",_-.EI,!,!!Q!OK· ~J,

1а.оо СІТ. НОВИНИ

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ 1.10 АНОІІС'lU\іп

s.oo Тмерансж.

с.і, за 8ЧОра

18.15 Алібі 1• .30 СНН.

• .00 Тenerаитl 1.15 М,lІмфІмм • .25 HepyxoмїCТII

НОВИНИ ''Сlїтl

,t.oo СІТ. СІІОР1

,

1.

&.15 АгромаГIЗИН 7.30 Ураа - 6аіІР&М 11. ~""'МI .Щоа 11. У'" 1І.а Теne.1ІОНС ' ' 1.25 ДнОНt·сеис а.оо НОВИНИ . 6.45 Д06porо рамку, Yкpaiнol •• ВСе...,. .ее.,.., Tponl........ '1.25 1t,,," ........CunoIap6apв. 7.45 Експрес-Іиформ ,17.00 НОВИНИ . 20.20 КAIкynt. .. • .00 Гімнастика ' 17.20 ~III .С'ІІРІІ тponllllllCll' 20.30 Вікна: новини •• 10 С'УАіl .1+ 1•• Тмк,рlм .ДІ!-І IL10 Го..... пік 20.50 Дo6pмil ....1.,. СlіІІІІІі IIOfIlIlA н. нас,і.. 1... КмїIClolll naмopaмl історіо. про КІНО 10.10 Доброго ..'" ЗДОРО.·ІІІ"" ТеМІ .,21" Три6уна депrт'ТQllИJI - rpyп 10.30 Пporрама .Ку!. , ..........Іри. КІИІ (фplкчlі) 8IpJIo8нoї. РІДІІ 11.10 OlliMn 20.00 ЧАС . Украінм . 11.40 Богеll4а IOJO Onepaцill 22.25 TOIINIIOНC 12.110 УТН 20.50 Х,а. фlll'" .&ЦIn І .....; 22.30 ВіlUll. НОВИНИ 12.10 ПОЛУАень , 1 - .ItJ ІІРІІІ ",. co6,to. 22.45 Вітражі 12.55 ХрОНіка ОДНОІО віЗИТУ НОВИНИ . 23.30 'J6.iмnpec:l!Iio 13. 10 М,IІ.Тф"'''м !3onОГI IИТIІ/ІОПI. 22.30 Футбол. СУIllРКу60к Є.роnи. 23.50 Ху... ..,.." 13.40 М,жн.ароднии конкурс бал..-и. ,Allкс. (ГoМllt.llil' - .Сарас.lі -- на тами••• КОI'ШТilllеu кoooнa·9S. госа. (knailill). У neреРlі 16-.110 УТН " мое Il~_ 1&.10 Haw "ас ' КІ.' - ......-... •

м,,,.tфIn~М ,1I1~_lIii 6у/lМNOК. І

'5 20.• ПporРІма 18I11КОМПІНіі .ТОНІС., , .n1IWNIIMIi ринок"

21.0It Б1оро

21.'0 Муll.тфbt....

.Река Соаок.'

23.3.5 Ху... ф"'." .с.1,,1І,,1 ІІІ_ііі -

,

...

Уllраіни ім. Т. Г. ш_ D.

ХУ..

c~. ~cl:~..~

•.~I '-І

.

141

.

9.110 TtII8C'J!IM 'Жорс1О1С11. свІт •• .: 201 с. (8.IIК,I...I ) ' . , 10.110 МузиЧна npcrpuoa ,Хмарочос. 11.110 Ча:: 'іРОХ 17.4~ Пре.. IPIMJII'ТC8plll/l)' .Прмrо· А" Т .АІ

1••45 фінаНСОІИЙ "rnaд 15.110 УТН 19.15 • ПраIО •. ТелеЖУ!ЖaJI 19.45 Тlllес.рім .Династі.. 20.45 На А06ранl.., Аітмl Ч'Р·ОНОW'I1ІЖх. 21.110 УТН 12.10 Муll.тсерl.,. "". Аlтеil .КlцІ. 21.45 С"Аі, .1+1 •. 'ч. Норріс у 60;;0- І· 12.35 Наші з·за кop~. О. На3аро. ІИКУ .Самоуні;; 10811 Макк,- • 13.30 Д~IC. філІІМ .Мен, НІСММІСІ сон.. еііА' (США) 13.50 В,кна. НОВИНИ _ 2340 Експрес-інфt,р.. 14.00 На IА06утт8 Д.~1 прем" 2З'55 Tenerpa .nporpdМa lІередач МА

nplHIICIIICO .ш.,....

. ,

8. 10 ВіК.оа.- НОВИНИ' •• 25 Ш"ї самотнlоОГО ICOIIQCТ_ 1,45 T'II'C~pi lІу",і..", "УІОМ.: 9 ~'PI' ; 18.'25 xl'T~.""I"" CINI~".-"Ipa. І у•• т....... • .--.... 111.20 ВСRІ\З lС"чи"l. . 11.35 П~гноз f1or~ . . 11.40 Шк.льни.. екран., ЗIР~ОІСНа 11.· тература. 7 м. О Генрі•• Soжд.

35l

працеwwтyea_

21;20 ТеllеrlЗет_ 21.35 СаМОТIІЕ серце 21." HePYKoмiC1~ 22.05 ХУА. фІ,.." .Пowyтc ІІІІІ11" 21:05 Проr~ тeneкoMnallii .ТОНІС.

друrиА КАНАІІ УТ

!

_

-8.35 Х,,,.. фbt....Д_IМIIс,орП. 10.35 Біоро ПpiЩIIJIlIIПJIIНlІІІ 10.45 Пporpaмl ,rMepeR' 20.00 Теnerаитl 20. ,МyIl"""МI zo.30 Нерухо",іст"

."WI

122.20

,Друте днхання,

HQ8Нii: Аен". НОІМнм економі,,·

...их реформ

11.30 ДУК08иі

.Лю6и(то~.

,

••

".оо СІТ. Cnop1 у CIЇTi ".10 Доос. теneфіll'" .Т_ ИчеPl' ~ І СОРОЧІІНЦІ ••

НАЙ.НАЙ..

16.45 До 125:р ...... _ІІД ДНЯ народженн. Лесt Укра'НКИ •• Щоб не ппа· 17.30 x~:;~ :1:::1Я~~~~,;;· 17.50 Таїна одукот.орення. Наді. 1••05 І УкраїНСЬКИЙ фестнвan.. 6111ОЗУ

.)I(opcтoJcмii см ("ИК;UІ)

18.15 Му".n:,рlu uo"acl iIOn дррі. 11.00 KIIfOIК)"pNIII .Єрма...

передач

17.35 М"..тс• • ""І "",і .КlНАI. 11.10 СІТ. НО8ИНИ 18.15 CsїT iioro "аоріНIt. . ХУДОЖНИК , Ммкопа Рoran.. 18.25 ПpOnюз norодн 18.30 СНН. НОВИНИ

21.45 ДИJCЄ nOlle 22.00 д,', і пісnя.:,

1&.15

200 с.

,

10.10 C~_II фecrIIIIJaQ .T'lpiilСtll(' irри..Кай· Мет08 ч. 2 11.00 С,єта суєт _ .,

'17.оНрані.

rpOМAДCbKE РОСІИСЬКІ ТEnE&A'IEHHSI

orJЦIII

YlCpaiНOM08H"~ 6ІІ01С

ІО'ІОІ"0

17.00 ПрограМІ

АнrnОМ08Н"Й 61101<

.

..

заl'ра.

0.00 УТН 0.10 Наш час 0.15 Нічмий каНiIJI.

,

7.00. 18.30 ДмТ_іі клуб Украіни 7.30. 10.30, 11.30. 23.30 M~

14.110 НІ JA06rnI Д8pJIIuмoi n~MIi Y.paiнtll". Т. r. Ше_н.. 1t9I р. Х,,.. '''lCtріlll .ПаС1... (.У." ефlll ....). 1 сepla , 15.05 КРУ1і НОІННМ 15.20 Тепеанонс 15.25 Пpcirнoз noroдн 15" ВсеneР!'МlrilООЧIІЙ rOJlOC lіру·

.ІН •. КllкIllll'сl8i,О8О!О ІІімо. Ж. Фinlпп у ф"'WlI ••1.' "H-'IОІІ,пан. (Фрамціl)

.Hiмeц~

ка Х8МІІЯ.

11,,5 МуllloтФ"' .... 18.40 Ху... ф""м оДИІмі lсторП. '. ,19.40 МуІІ.тФ"''' , 0.00 Х,... фїlllіМ ,Потриманl 1"01010· 6і11і. . 1;50 У промен.к .бapxantorсі сезо­

" . . ЛIОд_ і місто

18.05 1••20 18.50 19.00 19.15 19.45 20,45 2'.00 УТН 21.45 С"Аіll

&.05

10.45 Проrрама TelleКOloInaнiї • ТОНІС •

.Шеpnок

23.5SТeJIeaIICiНC 0.00 СІТ - на грані Доби 0.15 Шоу амотн_о ІОІІОС'_

_

[рамІ

любові. Теllевізійннй аукціон Акцент и МіllРО Фон УТН Олімп Тм.се,.Рім .Динас,I•• на Ао6раНіч, Аі,иl

J••

22.-15 23.00 по дїлу. ЕIІОНОМічна 23.35 ЕкономіІІ.а у діапозі

.8.40 Ху... 'tllефin....AyтcailдeplI. 9.50 Теманонс 9.55 Х. ЛееенсколЬД. .СIIJIbфIДa. ".10 с.!чадо

17.55 Прем'єра ДОІ<. теJlЄфin""'У .Сад

23.35 Експрес·інФорм 23.50 Tenerpa .nporpaмa

,,8Т8КІН.. ХІММС. ВіlCиa. НО8ИНИ

а.оо ПроrpaМl передач 8.05 Проrt,tOз погоди 8.10 Bhcнa у сеіт. Міжнародна про·

16.110 ".10 16.15 _ бачення

1&.35 Му"j.тфin.м .ЧаріІНИЙ lІіс.

21.40 С.іТ08міІ

22.50 НОВИНИ

ПЕРШИЙ КАНАІІУТ 14.40 - 15.40 НаціоналЬНА aJ<aдeMi,.

"1.

спlllll8

:18,15 'м,."с.рІ...То_ 1,loro 111')11. ,19.00 TeA<ll"pt ,,!'iplO -Ме IlptO.

19.30 Дi... ~bA"ii

..

~ 'MII~ 11'І<11 А. Форми

nu.o.oі :...с'и.н,·~еті 10.00' l\ir11(.'~i .1. i:J,~c<,v..!I ",1~іти"а

1'UIC.pi&n

20.30 .Жоре'ОIlIl11 с.I, •• 202 с. (8'НК,МI) . 21.30 ДАО n·EN. МЇIICIЩ'OAItий crMA . .... . ' 22.00 Пре.. '(ра , ....ес.,..,.., "СПРВІМ . ,- _;:,' : І 1110.,.111." -С. 2

.... 1896

.. ф"'~

ТlIІIС.оІ.. .Пас'IІ'.

~.30 Прем «ра

""к.ріал,

.пат·

га :,~. ~~p~~, .gг·~'] ПЕРWИЙ КАНАп УТ 6.05 Свіг .]а 0',('11)11 6.15 Arpo",ara,1nH 6-.25 Анонс·ее..с 6.45 Доброго pa.. ~ї. У ~paїHO! '7.45 ЕкспреС .. ЇhфОРМ

23.30 V f H p . 23.40Нaw час

МО ........,...

r lW'UUl- _L.,. РОСIIiСЬКI

В.ІІО ГімнаClИ''''

.ііА. (США) Му,,",фіn" ..

12.00 УТН 12.10 ОСІ анки 12.40 СТУАі•• 1Н •• Кn,еика C.tT_O кІно. Ж. Ф"'іпп у Фіll""і 'Ф811-

"""101І,"114. (Фрамціl) аl(адеміl наук' України. Еllемтронна комп'ютерна (ІИта .Все -

14.40 - 15.40 НаціOttaЛьна . всім •.

Кdt04п'lОТерна інформа­

ціІІ абонентам

11.110 УТН 1'.10 Наш "ас 1&.15 ФаНТ-IІОТО .НаАі•• 11.45 До 125·pi..... ,.Jд Allll

наpcwкeи­ н_ Лесі Україн.... HaYK08O-nOn.

фіll'" .л8СІІ Українка. .lІісоаа пісн•• 17.15 Таврійські il'Jlll '7.35 Мі1Ср!) Фон '7.45 Но,м1і AeМlo. НОІМнм

ник реформ

еконо~іч-

.

' ••00 Чемпіонат УкраїНIІ з 6аскет60. "У•• Коз_•• (3anoР*IІ) -

19.45

,Дмнамо. (Киї.). У "epeplї УТН с""I 1+1 •. Т"lС'plм .ДИ· масll". На "о6раніll. ,.іТIІI

••

zo..45 2'.110 УТН 21:45 ЧетteРТI 8ІІІАІ ' 22.05 .Пісеиниіі lephiCK-95.. за­ , К/ІІОЧнміі концерт. 1 ІЇМЛ 2 ч.' 22.55 Сnopткур'ср , 21:05 Експрес-іНФоРм _ 2~20 Teмrpa .npOrpaМl передач на ,за,тра.

' ..lceplм

.Пас'lCI.t

.... МIІІІІііІІІ.. 1131 l!cen8peмwaiol!мiI nмoc tiPYrOOIOrO 17.os OniTHiil ....~ А/ІІІ WlCQIIIIPЇ •• Род. HIW красИIlАо ' РоАМН. Лепких. PIдIta МОІІ 17.50 Т""аноис

0А5 Н ....1І1 ....11І. Xr... фlll.м .Сlра-

8.10 T'lIeclpia.~ ,Дмнасті •• 9.10 фінансовмі. аГЛ8Д ( 9.25 Pea"bН,~r~ неМОЖІІИ80rо 9.55 СТУАіl .НІ •. Ч. Ноpplc, 60ilо­ ."ку .СамотніМ 10.. Мак",­ t 1.50

r___... Спрінстін

Ху...

(.УІІ"..........).І apll Is.os HOCТIllIol"Їll. rony6a _а ЮІСМ'

23.45 3ір!СИ c.iтo~ї «тради. 6_РІОС

ТlllIliAЧIННSI

... .=:r

1UO ат. НОВИНИ

,7.20 CePIU .с._,.., ,роnIIC8I1К...

11.10 док. тeneфі_ .Сокирм_

.... 1і

-

18. 15 КDYri НОIlllOl IР снн. НОВИНИ

1.15 CUIМ .Ceicplr тponilllll"" 17.00 НОВИНИ ,

11.00 СІТ. С/ІОрт ~ с.і,і

11.1. r~ пік 1u5 КмїIСIoUIIIJIOPIIII

'

І"" .м.аlollі flСМНlщі. жан маре

. ,

-

ІІСТОР і IUOАМНІ" Частмна 2

1............... -

=~,I

naм·IIТ~.

11.20 TI/IUIIOIIC 11.25 Х".. ТUIфIмI8 .CaIqa-. . . . . .

: : : ~новини 20.50 ні lСі 601(1І

7.18.30 Дмт. . . . . . України 7.30, 11.30 Mнcl'eЦlllCllA ...,. ,Терн-

21.tI~

. . . Х,.. МІ .ЩJn І ............. 21. . TJII46JН~__ AlnYТ.T~ 2 _ ..... ......... _ _....... (фpuчlA) вераOlllOi

r ,

21АІ КiмtмaтorpIф

торі. АІ. XiтofllplA

2J.tO НОIИНИ ІН: ~ни 2UI ~~ 22.АІ Х,... .nК,,18_ 2US .Т. С. Н. (Т1МІЬ1.... 23А ~·M~ 'YJIIICfII'I"

UO АіІ-і.. Ен.

.

'.1"'"

о"" ІІІІІІІІ).

;utYї'Ии kiНAЇЇ уі u5 n'--".JrlТор I.tO ііМ.1tOвини us 8irPIJId

...., .....

,

lІІіІ orщ

.... СІТ - на rpIIIlao6м

t2.. Xr... нмфІІ... ,noимu Томі .......... Iсер111

13.50 вікна. НОВИНИ

14.00 на цо6",1 д.....IІІОТ """П УкраJни І". Т.

r. Ше~" І"

MЇ3IItIIPOAММA orllllА

УlСраТноМ08ММ.

6no1C 1.10 Ttll8C8p1м .ж.-. С81т'. 202 с. (Ihмecyua)

.

, ... ДіІІІ...мlі

.

1,.

О. t5 Чr. ... =""т мxn ііі. • -..;;;;.~~~~;=;;::....-

·

С'ІІІІІІ ІІІІІ"1. Формм

lUO Е пкамал вмcou 1ІОІІІт.... е. .ра .ВїpIQ - ІІІ IIprol 17.45 Мym.тc.pIм .1Cuu 3ueМOr8 "Ісу.

lIIfIIIIIOCТЇ

#-.

м,..",рІм 'Т".''''о .",1. 1І.ао L вct ,Q/IІ lІІіНОК

18.15

1.10 .................,."....

..25 &ьнІс.,.".. • .51 Кotщtpт IUJlCllllМOЇ му3ІІІСІІ U !Іа.,....... .СМа ' ' ' ' ' ' " . . Ті-ім.ресаріо . 11. . W.w...._ ...... kropirr Укра. і_ 8 1(1І. ІІІІІ Мa.иna - m.. МІН Украіllll. . t2.05 ..,._.,..,. ... A1reII ......... 12.30 nporнoJ norcwr

_

JcHrnoМ08HMI 611О1С мо НoIНММ 'Ен-6і-Сі

-

Укpalии

n...

І'" kcrceт60ll. LЦonorotnмIi OГlllIA

20..

НБА

20.00 кporc

і кoмnaиill ТlМСерІм .ЖojICтIuI СlїІ •• 203 с. (ltlllCJUl) 21.30 АА-Тj.fи. МЇЖНIpoдItIIA orщ

u.оо Прем'ера '",к,рІму .с..,..и імон"иl•• 4;.

'.10 ТeJItI'l3етl

•• 15м,".,..... • .25 Нерухоміст.. 1.35 Ху.......... Це ТIIIOK~ .11;20 61Оро "paцe.llawтy..МНII

3

U.30 Пре,,' сра 'lIItCерІ.., " •••• с.3 '

23.00 Ай-іr-Eн.

.п.,·

МilкмlpQaмиIi orщ (IНГllійсlollOlO ~) lW'ill • Термторі. -А •• Хіт·п"рад

23.30 МмtтеuькиМ

.


іоо нОвини 8.15 С.рlм .СеКplТ 'роnіIlIНКИ' 17.00 Кмie~bltl naнopaмa 17.20 Ceplм .Ceкpt, тропіКІІІКИ. Година пік . t8.31 ЛаП0 .Мin.н.

6.05 Clі, за: 8І/ОРІ 5.15 Arpoмar83litl 6.25 Анонс-сенс 8.ooг",нamu

дно 31JU1C~' Вітчизни

.

=: '. . .

20.00 ЧАС 21.30 0ІіеРаЦіІІ

а5І Х,.. ФІаМІ .ЩІІт І

to.25

""'1101'

11.20

12.05

12.35

r r. Ше....НIС.

1.

n

11.10 НоІИЙ

дем... Но._ економіч"мх реформ .

11.30 Хокей.

20.00 Час

,

204

rPOМAДCbКl РОСIИСЬКl ТlllПА~IН-"-~____ _

I';'.. ~..

17.15 ILOO

,)

0.. нaw

.rv_ . 1/1(

4 . 22.30 ПР'М~СРІ '''''І''ріlll' . 'ПІІ' рул •• , С. 4 .

23.00

.

17.40 Концер, МОЛОДІІ~ 11.00 СІТ. НОВИНИ

.

КІІІО Н•

'11._.

..,..

ICI~.

7•• ЄісCJipec-ittфOpм .... ГІМІІІСТИІІІ

1'.30 СНН.Сnoр' НОВИНИ 11... CtT. у Сlі,і ТlnIUЧIННSI. 11.15 Персона

5.DO Темll8ЖЖ

.

....

І. 10 Т"сеpl.,. 'ДІІН."'" t. tO ФіНIНСОІІІІІ otlllД' tJ5 кaнan 'ФРІ"' 'НТlРМК!онIll"

!

НОВИНИ

....

'.35 ХІІ. фlnj;М .А"ор пIСІН"

........

1f..

.

наш І/К

І.

.

.

...15 ~.!ФIaw"

ІІА ~ 125-річча ІіА

.... 1tIpOAЖeН_

r... Alтlll

ІІОІ'О..

ZJ.55 EKcnpec-lнформ

..ра

d

-УРІ'

.Проrрам. nepe,uч ~

1.. СааРткур'ср 0.30 УТН

'І: &-:..irfIICIIIi УРСЖіІ

.11.21 Іскра lіОІА 11.15 &Ір .Чорнміі кin I2.Z5LUoт­ IU1Ycмiwкa

Is.zo 8hcнol

15.50 &омом..

,Мікро Фон.

И.1О НаШ І/К ILtlЄpiмw 11.25 НaAllчір'. 17.10 ПОАіум 17.40 на :iA06Ym J1eP*8lнoi премії Украіни іМо Ше....н..

-t. r.

р. l\JOAМиna' Лисенко НОІІІІ ....... НОІІІНИ еко_ічниа реформ

tl.. ВіICito І Америку 11.00 УТН. "rіони' 11.11 ТlІРЇіІаоІсі іrpи ІІА с",... .1+1•• "",..' . ПІІ8СІ­

••. 1 С.

ріму .Т,.,.. ат aAНaw І/К'

· аА Н. рракlч, "lтlll 21.00 УТН · 21"'С",... .1+1 •• Е. Xon.1мc ,

23.35

10-

.. 1",,·.3arмltN. IІКхIllllИIІ•• канм .Франс IнтepнllCЇClttllllll

npeдcтlllUlC. ДІіІС-tUiy6 .Оран­

Jllllна.·

t.25Тeлerpa ,Проrpaмa.1IIIIIдIIIf НІ

"'РІ" 0.35 УТН 0.8 нaw чк W МіікнародииіІ 6ороn6и

1.35Ост_

.:.00 11 ';! '. і:

, :

І'" AaТOМ06UiIt і & UAI У CahI fIIIIIIII

. "''' Х'.. , .........." ...... · 15.15 !lyJIIIК . . . СмICll

.1L 15

.

7АІ СІІОІО IІІІС1ІІРІ'

'ще .....::cy~)

lUO llIIcкycii lliдepil

'3JO ЧаРіИИіІ npoмi... ·

1996

UJ т.......,. .ПііІОМI.

Параrраф

Пмr:::оз

турнір., .imoнOi

.

MМCTe~MiI каМln .Тер04ТOptIl

•.

Хіт·п.Р4д

.

norOAH

Вечірні РО31аrи ДllIІ Дopocllмх .20.30 КІН. кулы1ролorічний'· тижнеlИК :21.00 ХіІ-рік . 'IUICмм . '\21.30 СІТ. НОВИНИ 10.11 ......... _ , ...',,1....... І '21,JO МІСКИ-WOУ . ...., • . . . . , . . . :22.20 ГОІІКН НІ ІМЖКlанНR IZA .ВiIТOpїll •• ФIIcтмIanIt СОІІ,ІІТ- '22.50.СIТ. Р03l1Ж111ltНі ~ОIМНИ cltICOЇ пісні . 10 Проrрама .М. . . 13.30""""'_ Р. ~ _tepo. с.ідок сторічЧIІ

РіАна ІІОІІ

.ПІТ·

\;'30 СІТ.:НОВИНИ . Pen-060~Mi tL.·05 МУIІ"серім A/l1І "і"іі .Кlн"і.· 8;80 CNN. НОВИНИ· .

...-

'І.• карусел. і _УСТІ

ру"'., С. 5

- ПА5

, UOo.oo ~•.~ rul nOWТl

10.30 В.IcuиI РМНОІІ . . . Дo6poro 11І4 lAороа'.

... 2

.....,.......,..:,:::::;::.;.::;;....~;.:;.;;;.:....,. . .;,'.....,... ' 1 '

. . .......)

uo YкpaiНlCllOl'OДlli

I8.00VТН

~

... ' 1." ·новиНи TellllClНU ·.Підііомl. (n~

1UO ВiктojJмнa

*

10.а0 Сторінамм фестИllll1О • TalplM' c~i іrри •• 19- БIJlИк, ... І 10.30 КIНОIIIJРНIІІ .ЄрІІІІІІІ' 11.00 Пані. Вс. ДllIІ жінок

д

ТІІІЕВАЧ.ННЯ

JA Сlіl • ІЧОРІ . . &IIIra .іт 3 Ріком РІНІІІРОМ .

, 9.00 T.IltCip!u .ЖОРСТОІІU с.Iт" с. (Іенк,еllа) . .•

23.30

rPOМAДCItKE РОСІЙСЬКЕ

ПЕРWИЙ КАНАІІ УТ

.Юrоріl!' •• м. Xaктм-MaнcМQк

qnpa..'c,. " ••"рlм,

.Паа ...

сер.

сезо­

НУ.. .ЛЮДИ рікн' Araн.,. ГТРК

QIU іrри•• Ір_ 6іЛИІІ,

110. 06pu ctirllllii. 13.50ВicнLНОВИНИ

f

.П,awмнміі ринок.

0.20 Х,.. фІА..,. ·.С"ІІІМК' 1.45 У "ромен". .БаРJlаlноrо

20.8 '1емсерІм 'ЖОРСТOlCиil е"'., 205 с. (ItМКJlЛI) . 22.00 Пре .. 'е,. ТІІІКІРІ.., .СnpllИ Іномммі., е. 5

1.... на :IIII6tn. ДeJIIII8IIoJ nptIIП

...).

tJ5 ї'ЇМНКТII..

, , ... СV60тнiй

11.10 ГоНІСІІ НІ 'ИІІСІІІІННІ IUO х,.. 'UкtpIM .Пос .. I.... . ....fNI.... 2t,cepl. . 13.15 док. ~ .rpwopil Г•• рмен-

(.У.,..,...,.

18.35 Х,,,. фІА* .Ар6м"., с .•, 5, & 1'.•5м,,,,,фlll'м 0.00 Пporpaмa тeneKoмnaHli • ТаНас.

\ 17.6 М'''''Сlрlм .Кlnl'.H ЗІ". _ ., 18. 15 M"'n:lplм •ТОllас І loro ""'11. 19.00 Док. філlol4 .llан ГOllТІ. (1_ IІОмn.мі •• МIс,,) 19.30 8iJит. 8i_OМlНдPilК8 .• 2O.DO (tтopiнкaMII фесrМ8МІО • Т_PlIt-

.

Р. Х,.. ІlІІес.рlм

м,,,.тфlll,м

17.55 nporpaMa .lмеННIІ" ТІОЇМ.

,

Ylplh..-I... Т.Г. Ше...... а 111І

iJtСУБ..QТ~,~ . ?'~,. '.

_

ІІРУFИИ КАНАІІ УТ

.• 1u5 Х'..........еаит"'р6а,.. 11.20 МІСІСІІ-WOY

22.10 ~'7"" .1+1•• до СаиJlllllll,l, ІР/ІІ.... І ......_11 АО....... о..Т

.

.....

а15 Л'1ТИІі .УТ IIA5'T~ .д.н.m..

ае на 2t.oo УТН 21. . нau:. час

118 ІІІІІІІІІІІ.'

u5 Пок-иulr.,ор 1.10 ВІІСІІІ. НОВИНИ .1.25 UI Фewн-1СІІІ6 Пporрама .М. .оА5 МрмфІІІ.....38..ароIlНllllІІІОn-

ІІІІ Jlкi УllраінlСІІ. .На WnIlX. lиAwna УТН • Р8ННІОСІІО UCНOIO.

_

..

17.30

,..........

.

Ііа УТН

11.05, 17.20 Бюjю nраце,nаWТУlаННR 11.15 м,.".IІІ, '''.50 Проrрама .ЧІС зіРОIІ.

11.25 Х,............. Сан'.......,.. 20.20~..

1.15 С3\1u .Си,.' ,paпl""IIII' 20.30 Вікна. НОВИНИ 17...· Н ВИНИ . . 20.50 До6р" Нl/ір! Г,мормсТINНиіІ п._ С•• -т, '_І....... ~T.· Літературні "ам'ат· "lllдC'uмe. Концерт МСМ - -.........,...... І нМlCИ 6. 6apc~ 1U5 с""I& .1+1•• Р. ш....., та· .1.10 КpIIмIIllllloН& хроні.. ,_а 21.. T~ AIfIYТ.reьких rpyn (фрак.,.. """JIII.Aintcт_1 .П~ .... 1L30 Ки1'1С1ІІС8 1ІІН0рам1 . ціА) IІераовмоі РUИ У_ни . ",Р."ІІІ" afAcт.... (ФрІнІ&Іа) 11.•• ПОЛІ If'fМC І 22.301r1lCНL НОВИНИ 12.DO УТН . : - : ~c!'- ІІІІІІ1· 22А &і3кесофорум 12.10 П~м'СР. ДОК. телефlll"му 20". Х,, •. ...а...... III~ ІМ........,... 23.15 =у СIIJI.нці . • ІІІІІ'--11 11...... ... - ...... ..... ~ 23.45 . ниіІ простір (00.00 СІТ ~ IUS cniuc r7'r'; ,- .Ост.lІнllІ ",Іас. . . на ~"i добн) . .~фи.......... 22.50 НОВИНИ" ... NaЦiOНaNOНOrO '.'РУ onepи . ,. ~ ім. Т. r. W _ 23.00 М. н..lи ,6011011І11' 'ОNl_'

.,,,.

М,жнаDОДН14М

9.00, 11.00, 17.40 T.llera3era '.15 Му""In,м 1.25, 11... 11.25 Неру.омість

_НА IICLKI РОСІИСLК.

Y~нo!

Д;;- Т! Е...

ІНКОНllціе-

х"....,.....ч.руr..1 1'.15 ыll шчкна

Н! AArhohcpom-са~енUсИН 1.45 lIo6ooro ранку,

01 nАД

.Ptoа,мнl., с.

І.;· .1;

МOIIЦbOUI· Мl)Н. УР:lК '; 5 nc.r"'jI~ док. фlilЬМ .K'PlII'~bK; еТюд....' СІТ НОВИНИ .

ОА IUo!нIlIl

1.05 Сlіт -ІЧОРІ

с. (ВеИК,'IІІ) МіжнаРОАниА

22.00 Прем'ера ,.nес.ріМ' .Сnpuи

17.10 l1p'rltOJ

5.00 Теперан(1К

orllllA HX.~

.ЖОРСІОlІніі с.I",

21.30 АІ'!- Ті-Ен.

ItI>lМ ДІІІІ IIIH·"n~p:c. Y,KPIЇ"C'~" lllrepaliOil.· 1.(с",-.

УІЦІІ!ЇІ'"'' ,Лk"ва

Щ,,'мжне6мй

31РОК

20 30 ТІ"I"рllll

17.os ОсlітиіА

• ..,"......

с.lто,

10.00 КонцеРІ українськм. ІнкоНlвціl • (тeneKoмnaHi", • Міст.)

(.УIІ"IІІ""'IоІ4.I•• сеpll . . t!eJII'Mнa і ·JotreНДlpНi. 131iJAМJ!/' "'IІС1МН'І . 'ІС)І:

Т,лес'рlu ,Жорстокміі 203 с. (Вен,cyen.)

'1 \.00 І.(рок і компанія . 17." Прем' Іра м)""с.plму .Прll.о. Ан ТlАі PlllcnlHI' 18.15' М,IІ.,с'рlм .ТО"ІС IlIoro .",зі8 19.00 КінОІІІурнм ,ЄраІІIШ' '

р. х,.. 'lІІ'саplм' .Пасl •••

15.05 . 'ПnIOC-мitt,с 60•. 15.30 Вceneptмat.1t)

А •• Xi,-napllД

УкраіНОМОІНИЙ 6110К

.

9.00

Аі, .. «КlНАI.

~YТТ' Д8расаано1 liре..

У.,.ТН" Ім.

(Аі-а-Тl-ВІ)

АнrllОМОIНИЙ 6110.ІС

noroДII х,,,. 'utфinltl4 .ПОМИ/l1tI Тоні ВtиJ!са•• 2 серІ.

ttoo на

.джеРела." Х,.. фІА... .АІТОР nlclН. .

8.00 НоІМНМ Ен-Бі-Сі' 8,30 АіІ- Ті·Еи. МіжиаРОДІІ"Й :ornllД

8 IIJI. Осаі,. І Укра;"і nepwOЇ по­ ІІОІІІНМ ХУІІ ст. Братські WKOnM

.,..

_11,.

nPOrPaМa TeneKoмnaнii '. ТОНІСі

• ТеРИ10ріll

~и_

Х,.. ~....Сlнт.Iaр6I'" на lСі БОкм' .

м,1І,,,,рlм

Х,.. фin,м 'ПOlllJ.

7.00, 18.30 ДИI.ЧИЙ 1UI,б України 7.30, •.11.30, 23.30 Миt'ецЬІІмй IІІНaJI

lO'IOtO

..

22.15 . 23.15

«IClVIt

1ЗАО Темано>ІС . НОВИНИ

Х;.. фі",м .п.,,·

і'І.рwиЙ КАНАІІ УТ

.21.35 док. фіЛЬМ ·.Ринкова ellOIIOMilU& 22.05 HePJxoмic'b .' .

23.35

13.50 Вікна.

· ... ~P!I'

1І_:::п'яі~]іія' ~~

20.15 м,Л'тф""м 20.30 I:Іерухомість . 20.8 Проrрама тепе_ilНіі • ТОН, . ·.rеоrpaфill пристрастей• 21.10 му••тф"',м 21.20 Tenerl38ia .

Цей з-шtий і. не3lичаіінмir

.12.30 Проrноз

D.IІТeлirpа .ПРоr;::..... nepeд.з~ H~

сіон

\і3.35 Криna

. -,: о.о.ао ,5 СІТ - на ...!~~~~~~~~~=--

10.55Профама .Час 31РОКО

20.00 Теnеraзета

" . . WкіilbllМ~ екран. IClopi~ YKpaїH~ •

",~,,"""CIi~nOм' (ФPlмчlll) 23.20 Фу;6.1" ~IIOOI. .UAO EkcRpk-,l4форМ ..

.

'.55

JL "1fТJill.' ,,"'ІТІІІІ 'nIA /іО-

· о.lSНашlill; 0.20 Н....... ІІІІІІІ.

.'

І.".В_ НОВИНИ· 8.21 золоте руно І

L55 Альтерна'ИІІ

18.00.Від .ПереХреС1"t- до успіх, 11.6 ФінансОIllЙ ornllД 11.00 УТН 11.15 M-ОбсеР.IІТopUt ІІА ТIІІ'С'''рlм .ДиНlс,I•• ІО.6 Н. АО6раНIч, .пиl· 21.00 УТН . 21А5 C1yJ!. -Ні •. Р. Шн.і.. р т.

·

8.01 Прес-Нllіra,ор

НОВИНИ

. . 22.6 ПостСкjlн'мум' ' 23.05 Феwн-кna6 '

9.00 Теnеrазеrа 9.15 Мул.тФі,,* .. 9.25 Нерухомість 9.35 Х'І. філ.м .Ар6aneт., с.I,. 10.45, 21.00 Бюро npёlЦевлaw'УIai

'. '.25 за С:ТаРОІО 1,ІІреС<ЇІО .

.17.05 Лero.tіссnpec

.

22.30 вікна.

IІАІІarи.

APYJ'ИИ IWWI УТ

наук Украіни; ЕлектРонна' Koмn'lOlepнa rазета .Все ціll абонент...

~'MY3_I__. 21.. дenyтlT~blClla rpyn (фракціА) " - Ради УlфІїни

2J.t5 НОІі 06и..'елі 23.30 с.рІм .Т. С. Н..

t2... .tмeнa.' ВСІЛОДИМЙР дрозд . 13.05 , TinltlCll му3.... 13.30 Спраl" ___1tIIi 14.40 - 15AD Нaцioнlll_ академіll

ІІСЇМІ; Відеоінфopмattilll рек­ лама. l(oмn'IOTepкa інформа-

І,. До6риіі ....i~! Генії TpeTbOro

.

....... ФIIIN 3

." (Ім"". ' - .000000HIIIO НІ Iz.oo~) . : . . 22.10 ~.14 22.55 НОВИНИ 12.10 ЮНlЦlOll8 'O-\ІІОу _ВИ6рмICll•.

11.15 .Му...,.... dUтalO'l.~ 1.... 1 _ ОЛен. Теліr.

11.25 Х,,,, rutфia .... СIНТІ-&ap6lpa. J2I.2O Кажут..... .

ІІА ....1рмІ_

"'''!YACНoдp~

.

Спору у сеі,і .11"03anнтуііте - відповідаємо

.18А5 УPQllисте 3ІСЇДlННІІ. "РМС_не ~. . . Вікна.' НОВИНИ

8.10 Ta.tctpIм .,І8ІІІІаС1'" І•••Пpuo •. i..-cyptllll

16.00 УТН 1"10 наш ІІІС

. «ТОН::.сIС::;;»~---І

111" СІТ.

.11..

(.6 дo6poro PlНКУ, УкраїнО1 7.6 Eкcnрес-iltфopм .

10.10 (ТJAIII .1+1•• р. .. І .~

:іl8.15 Док. І8!lефіnьм .ШaprОРОД8 і 18.30 CNN. новини

111.0О7.20 _ ~~-..; . __ РІ. 1171. ""1tI4~ 11." ..... PlllIІІІ.. .

.. ,' .

Х,

.ДtnIТlliНI _МТС'ІО· . . І

..;

КonпOllll

••1"

І. 10 ВіICllі. НОВИНИ 1.21 Чаріане АИPlClllO 8.50 TIIIICIPIan '''11ІІІІ' Хііа. ... \1jJorн03 noroдк ••• СІ,IІДІІІрК І 10.20 Х,.. ~ ..... euт....,..,.. . 11.15 АlТОМІРМАі.н 1

11.30 с.ітм.

що зникilo"

12.38 кny6 700

13.00 Чемпіон.,

ни: OДIII Hora тут - APyra 'ІМ. 20.50 В. Щер6ечоа npeдCll1J111t 21.20 Телеrueта 21.35 ПроrраМlllJ11компаніі • ТОНІС.

0.25

.МICllІІ", СІ"АО' рнн,

22.30 НОВИНИ 22.40 Х,... ф..... ус..... сер....

.&рlна KOIIIНII •• ,

. С. 33 (МtlC....) ". 20.00 До.1!. фilllol4 'ГOJInі.уд зсередlt-

.КіноафіWl

1е;10 ЩасмаIlA IllIІІАОК ІІІНОРІМІ

21 . . БреАн

. 15.15ТІІІКIРIu

1_••

21.55 Нерухоміст.. .. 22.05 Проrрама 'Ц.МИНОІМНМ8 22.50 .,.. ф""" .поеміwа МІММ'

єqony

17.00 к..і.а..іа

20.00 ЧАС • . . С,рllll

C'OPIH~OA~O~:lOro

11.15 Му""фill. . . ПIНОIІ.Iо. 12.55 Нерухоміс,ь .13.05 ХУ•.•"'.... 3мЬн. М.СІ.' 15.05 БІОро nрацеlЛl~Н.НІІ

'.

МXn 3. ХОК8ІО..•Со­ кім ~ ЦСК"ВnC

11. 15""'.... _-.м..""'" ~ .х.., .1•. 11.30 11apJI-'с:1ІІСнА IЇсмик .11.3$ ~.УКOlO-nOn. . ФІІІ* .ПіСn•. .' 2000 РО.ІІУ' .

0.0

ПjIOrрама 1.IJIIКOМnанії • TOНlC. .Гeorрафі"nрмстрасТlЙ. Ху.. фІА..... lмре., .JIIНlllсl.

.їCТV. (MooC.-Тl-вlІ

.


11 14 (8104)

t.. ... ,

ПЕРWИЙ КАНАп УТ 7.35 Гімнастика 7.45 Сlіт за вчора 7.55 До 125-річчll ІіА ДНІІ народжен­ 9.00

НІ! Лесі Українltи. .г орить моє серце •. Фіnьм 1

Ху". ,,,,,,іIlЬМ .ЗllOні ТІ не6ес-

'

нІ n""ro"м,

18.10 Вікторина 10.30 Юнацьке ток-шоу .Вибрики, 11.00 СІІУЖУ народу Украіни! , 11.30 ВсеСlітній спортнв"и", отnя,!; .Жнntle'"

11.00 Бар .чорний 11.30 Epanaw

кіт.

. ,1.40 Ботема 12.00 Оранта '3.30 ЧУДО-ІОДО ДМ8о-цмрк 13.55 сту"l•• 1+1•. Cl8НС у С,"ІІІ ретро. Ху,ll. фі",,, 'В"НlІ1ІІу""і.

11.10 Haw час 11.,5 CellO і /lIОДН

".8 БІІІОЗ 11.05 ФаНТ-IІОТО .Наді"

· 17.6 веа. с';т театру. . • Перетlоренм •• 11_'5 Лето-експрес

1Іесь Курбас.

12.30 13_00 13.30 14.00 , 14.20 15.10 15.55 16.10

Т'lІІСеріlll .Трате"і. CТOIlIтт••• 2 серІ. 20.•5 Н. ,,06ранІ'І. АІТІІІ 21.00. УТН 21 .•5 СТУАІ •• ,+1 •. П. с liз у фlll,,,1 .Н, "111311І"110 • ТІІТР. 23.30 Спорncyp'єр

••

· 23.40 Те/lerpl .Протрама передач на _ завтра. ' 23.50 УТН 0.00 Haw час 0.05 Міжнародний турнір з lі1lbНОЇ боротьби

до 125-річчя lід ДН" народжен­

ня Лесі Українки. Фіnьм-бanет пісн",

rPOМAДCbKI РОСІЙСЬКІ ТІІІІ&АЧІННR

&.50 Тираж .спорт ІІОТО. 7.00 ТєnекаН811 .ПідЙом!,

(08.00

НОВИНИ)

у І а

НОВИНИ (з сурдonереК1lадом) Музика в ефірі

19.00 19.35 20.30

Д/lьтернатнва ВІри.

ПpllтОАНМ"'1І1І1Ї "ріll! ,оканнто,

11.45 11.55 13.00 13.10

Вікна у світ. Mi)I(НaPOДHa про·

гра",а , 21.00 Тра",вай бажань 21.30 СІТ. НОВИНИ 21.50 Програма .М. , 22.10 Теllесерім .&е"Рllі Xill~' 23.00 СІТ. Тиждень СТО/lиці 2120 xy~ фl/l'" 'ЦOIIOli~a .Оllпані ••

15.35 15.55

7-й КАНАп

Якось однОІ"О ра3у МУIІ,тфiJI."и Р.К

22_55 23.05

plWІІІ ІА' АО 11І.01110'

1'.25 19.35

Весl/ll історіі. *,,",lІІі '~PМI'" ФутбоllЬНИЙ отІІІІД КІІУ6 .БіIlИ;' папута. ко",,,I. Г. Д'НІІІІТ .паспорт. НЕДІЛЯ С'рllll .Детl.ТНІН' IТ'Н"Т80 .Mk... саіТIІО' ' НОВИНИ .

. 0.00 2_05

"r••

Ху",.

нoro боксу предстаl/lЯЄ

Акваторія Недідьна ранКОІIІ проповідь

10.

pelll"C"

Суяpu. 81,111офiJI._,,­

става «ЗІ,ІІІІК НатуСІ., 1 і .тннн (.у.рт.lІ..iJI .... ) Кaneйдоскоп CFI

1•. 20 14.50 Життя серед жнття 15.15 Пporноз потоди 15.20 Італійський футооп 16.25 Яхад 16.55 МУ/І"Clрім ..,,_ Аітtй 17.20 ClТ. НОВИНИ 17.40 Сlічадо 18.10 Сезон. Міжнар,одннй 1•• 30

ний· or"AA НОВИН~

Пporpaма .телекомпанії «ТОНІС. .Джереllа. ху,ll. фllІ'" .В81111КI проrynянка. Проrрама телеканалу .Німець­

8.30 МУIІ"фіll'" • ТраНСфор"'рн. 9.00 МУIІ.тс.ріlll .nptlro.. i Pa.cniHa. 9.30 Прмродаречем. Муки мистецтва 10.00 ху•. фllІ'" .Д.... С n'nYTOIO' 11.30 Крок і К' 1.2.00 Ролонда-шоу 13.00 Пані. ~e дnя жінок ·13.30 СІЯТО Itраси. Міс Україма 14.30 МО801О бllЮЗУ 15.00 Дрхітектурна скарбниця 15.30 Мансарда 16.00 Візит: ВідеомандріlП 16.30 док. фіllЬМ .Іван . Гонта. (тем­

фільм 'ОАНОТО РІІУ IICJ8МНHii.

Ретросneктн" фlл ...11

'

старші.

.ICТV. (Ай-tl.ТJ.ВI)

Коханн" 3 перworо пот ІІI1ДУ

.іно.

HePYllOМicTb

ка ХІМІІЯ.

H'

ра

ху".фill .... MicТlp IНАtя. Програма теnекомпанії • ТОНІС. • Пташиннй ринок. Т'/llСерllll .6p~KI КОХ'НН ••• С. з.с (М'КСlІка) Протрама .Час зіроК.

до

Київські мініатlОРИ

9.50 док. теneфіllЬМ .Коз;!к Мамай. 10.20 Те/lеанонс . 10.25 Життєві жарти 10.55 Націонanьна nіта Професіонал... 11.40 12.00 12.30

ПРИХНІІ'НІІК'" ін"ій"кото кіно.

• ТОНІС •. .ДитJNа теne8ізіііна еНЦИКJIопе­ дія .ЩО? ДЕ? КОЛИ? ПОЧОМУ?

_ _.•ч.-

6jPIWII•••• ш,IiCНUl ••••• Че6у­

••05 С.ідок сторіччя •. 15,СторіН.1І с.ЇТО80ТО

Нерухомість Муn"фі/l'" .ДIОМIООlOЧка. БІОРО працевnаwтування

17.45 18.15 Пporрама .Гanерея. 19.00 Теneтазета 19.15 Пporрама TellЄKOМnaнiї

к11у6 мандріlНИКів

друrии КAНAn УТ

".8 сту"l•• 1+1 •.

• Лісова

С'ріlll .Пlратн.

17.40

Моні,ор. Теne6aчення про теле­ бачення

0.50

'(>

Рік 1996-й Під жако,. .Пі. Сміхопанорама

17.00 17.10

".ООУТН

19.15

~~~;;~~

9.25 доки Ісі Ідома10.00 Ранкова зірка 10.50 З перший рук 11.00 ЧАС зірок. 11.30 Пісні .ЗОJlOтото кіllЬЦЯ' 12.00 СеваСТОПОllьські оповіда~ня,

11.10 1'.00 21.00 22.00

lі_ОО УТН

-

компанія .Міст.)

2 ..ас­

17.00 Час зірок 17.30 С торінкамм

феСТИlа/l1O • МеIlОАЇЯ' (теnекомпаН'1І .Місто) . 1•• 15 ЛAJlЬКОlе woy .ВесеIlИЙ ри"ок. 1•. 30 Темс.рllll 'Н'nОlСlрниМ,. с. 23 19.30 Суєта суєт ' . 20.00 Мистець.иЙ каН,1/! «Територія д. 20.30 У 'мрі моди 21.00 ху". фlll'" .Д.. паТРОНIІ на "'1-

.КеНАі.

монта.

туристич­

22.30 Музична 23.30 О·ля-ля!

.

програма ,Хмарочос>

r 81

1.

-

OrOJlOWYE КОн.кУltс · 'на замlщемн. вакантної посади кеРУlOчаrо &pOB~PC"KQIQ фlnlєlO

- вимоrи: е

l'

тора

о

ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА, ДОСВІД РО&ОТ". S ФІНАНСОВИХ YCТAHOB)U(,

...

, 3

Про" О" у е.., о:

ІГРОВІ АВТОМАТИ,

СІНІ 'НІ

КOJIектвв

БУДЬ-ЯКА.

ТCЛJа

• І дв J Д А ЙТ Е Р ЕС тор А НІ' УТОЧНЕННЯ

УкраУнtький освітніЙ центр менеджменту повідом­ ляє, що за' військовослужб9вців (сПівробітників ~ВC). звільнених з 1.01.1981. року або запланова­

иих на звільнення' в .~~ році, ,і членів Іх сімей центр . сплачує до 90 % вартості навчання ,ірВlдОК У Ниєві: 213-03-91.; у Броварах -

4112-

:!:і

,кно;

ЖИТіЯ.

Рад

народних

(Тел. для

4-22-72).

газ-ета. Броварських міської та депутатів.

новннкн колектнв редаllції .газети; Броварські lІІіС' а і раАонна Ради народних депутаТІВ.

Редактор В. Небрат rазета

виходить з Дні внходу:

17

квітня 1937 середа. субота.

транспортного цеху

Адмlи1страц1Ji та прОфспi.1lКовВЙ кoмiT~ рaдroСІІУ

4';'21-37

НАШ

кВітІв

заводу amoМінlввих будівельних конструкцій.

.,ПрвдесИJIIICЬКIdt.

"ЕЛ.

Із

райдугу даруєм за ІЦИре серце й доброту.

вмств І' ВСІХ ' ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ_

-

111"НI

бажа,єм за душу людяну, просту.

музичну ПРОГРАМУ.

ПРИRМАЮТЬСЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВІД ШДПРИ.

ФОРМА ОПЛАТИ

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕ .... ТlВ - 10 ДІ& МОМЕНТУ ОПV&ЛІІ.<УВАННЯ ОГОЛОWЕННЯ

'Щиро й сердечно вітаємо 8 50-річчям від див на. POДJКeHНJJ ГОРБАЧА Олександра Олександровича. Зичимо мlцногр здоров'я. щастя земного, радості стІльки. як квітів У полі, сто років прожити. онукІв одружити, Всіх благ земних

БІЛЬЯРД.

ЩОВЕЧОРА -

РОКІВ

. ДОВІАКМ ЗА тЕIІ,. (044) 264-34-78

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ. ПРОВЕДЕННЯ БАНКЕТІВ,

35

ВІК ДО

щиро .T8JOТЬ

ГЕРАСИМЕНКА

МИкo.nу

заступивКа днpe~·

Олександровича

55-ріЧЧJDI від дня його народження:. Бажавмо вам мЩноro ;JД ор ов 'я, Behoro найкращого в житті .

з

блаГОПОЛУЧЧJl,

пам·ятники.

чими цінами.

БРОВАРСЬКИЯ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИИ КJiуб ТСОУ запрошує бажаючих на курси воді1в

. Тм.: (044) 261..37-24_

легкових і вантажних автомобіJJIв категорlІ .В.. .В

в

порядку чергн.

-

22.02.1998 17.00.

р.;.

АДРЕСА РЕДАКЦІТ: Т~ .. ефонн:

жнТТ1І

4-02-92;

- l.eJtallTopa

_. ~-04-61;

.Е. і «С.

255020, -

еlдповl,ІІгollЬИОГО

про.,ис.10ВОС1'1

рсжу.

L . 1'O'UIIVh "и .... .3евRх Ф •• тl. .1... _I_а .. ьи!ст.. .есе "ТОР. Листу"инв В 'Інта'lа"н тta'.H на сторl ••• х r.senI. .Ц'JЩlв не s .......и ао........ а03ll1l)1О ••торl. пу6.. IIС.цll. РукописІ. ве ПОІеРТ,'40"О.

І

заступннка

сеlСретаря

соцІальних

пнтаТlЬ,

-

реда"тор.,

р.

листlІ

ра ... lоlнФормацlі -

І

масовоТ

5-13-91.,

8ВВРАТ.

• ......,. 8.

BYJI·

.IJЦI .. y

4-21-34; .1...... 1.. 1.:

'

Звертатись аа адреееао: 11. Бреварв, ВУ.ll. Гор.... ro, 1 (reuoropoaвJдвa, стоuplI!JЙ цех).

Київська область, м. Бровари,

4-03-76;

.АЛЬБІНА •.

ПРОПОНУЄМО розпlловку ВАШОГО ЛІСV

а, та­

27 .0~_1998

-

5.91-85.

mвв.цвo 1 Шсво.

кож по ТМ_: 58.095 і 58-007. Збір навчальних груп категоріІ «В ••• В і С., .д.

о

П~ОДАЄТЬСЯ НОВА СПАЛЬНЯ

Тел ..

lС., «Д. і «Е. на дение і вечірнє відділения. а також ВОДіїВ-JIЮБИТМіВ UTeropii .В. на курси під­ вищення кваліфікаціІ з правом керуваиНJJ вантажним автомобілем категорlІ .С.. ' Запнс на курси щоденио

меморіальні пати.

проДАЄ~Ю теп.пвцl розбірні, сейфи за найниж­

Киівська,

11

154_

суспl"ЬИО-ПОIlIТИ'lИОГО

сl.lЬСЬ"ОІ'О

роботи

-

госпо...арств.

4-0.4-81;

Свідоцтво про страцію КІ Nt..

державну

17.

І н.цекс

-

61285.

Друк офСетииЙ. 06с.1' І АРУ-

.IJЦI .. y

.

ко •• внl

.

ІРКУШ.

ПРИlllрникl •.

Замовлення

Броварсыla

АР}'lІаРИR

Киіас"кого

Адреса' АРVКl.риі:

..

по lграфlТ

обllасноr~ І

уn,p.... IИRR

.ннжко.оТ

КнТ'С"КI& 0611.СТ".

реє-

'

...

у

торгl.лl.

Бро•• ри.

.Yoll.

спр••• х

Т1ІРІ. НІ

643.

ІН .....вицт••

КнТ.сь •• ,

154.

"

'.490

#14 1996  
Advertisement