Page 1

СУБОТА, Газета ВИХОД8ТЬ 17 квітна 1937 РОК1.

а

ють .розкидати ка.МіННЯ. внизу RИ3.рівають СИЛИ. яю lРозуМliють. що це продовжу.ватиметься

дуж~

вnaдy у овоl руки і нести

ДQВГO d но.муоь потрібно починати Jt.QГO збиратн. бо маже і засипати_ У Ниїв­

Вi\!IJПовідаль~сть за це. бо

верхнІх по­ продовжу­

ській області піоШОв про­ цес КОНСОЛідаЦії, концент­ рацН

еил

для

економічuюІ

ВИХОДУ

~ризи.

з

йде

оерйщна а,нвлt.тичи.а. робо­ та,

у~JJt.НЮЄТblCЯ

нра­

ЩНЙ АОСВі.Д роботи, ок.ла_ J8'bt:я реаЛЬНі ПЛа!НИ ~ 13 ТУПИRa_

МинулоІ\О понеділка у BptJiвapax lВідбytВся семl­

liatp~ голі,в

МісЬких

~ .міст об.ліас.ноro пlдno­ рядкуваиня,

кеpj.ВіНИК!ІВ

QблЗlСІНИХС-ІІУІЖб _ На .нього були , .зап,роше.н1ГQJIо.ви рад

диреКТQРі.в

цих

міст,

диреkтo.ри промислових J1j,ЩtРИ~МQТ!В .Вpoвatpi.B, иерlвlfИКИ вlдщ.лl'В d уп­ pгJвnl.нь .мІ с.ьНВНКОКJЮМУ_ Щ;:щриваючи ОЩPQдУ, roлОБаі Ииї,вської ООл,а.сиоІ

жодна

Як­ ,рів­

хтоаь

.ся.

У аІО,С

за­

раса H~ro ,розказувати, як ва?JЩО ти

листи

про

себе.

ІНа

'l1реба

шукати

ЗіЧОВlища;.

де

П~­

допомогу_

Сподшатнся ні

І.

.1

црацювати

!Юг0,

црацю­

вихІд

Є

із

mРИікл,ади,

ЛЮДИ вмІють

пра.цlOlВa­

ТИ. Взя!ти. приміром. Бро­ ВЗlри чи Славутич. Це два іМіста Ів обnа,стl, де НlCllмtlтився пе.ре,.rюм. Тут за сІчень продукцІї ви.пу-

•••••••••••_

евоєму

ди,

.НО11Рі

. тури. 3 тися,

ввІйшли

до

Мені

-

сту.

JOамуО.

М.

що аіаше

ми

робо­

це

рІк

житла.

.дlял.ь.ність

НlalЛЬНИХ

довж;ує

мив

сті

що

кому-

ві.ку

Більш ,нк

ц,рацюва·в

чверть

·вчителем

Щра.зотворчого мистецтва, б8ігато з Нlих у На литЯlКСЬКій сереДНіЙ оШко­ лІ, Н1агороджений зtЩчко.м «В~МІ,8НИК народної ос­ віти». Не перелічити, скільком ві/я

дитячим

,ВІДкрив

світ

се,рцям краси

І

дверІ і у,вIИШС'В, швидкий, Н'ЄIС'т,РИlМНИЙ, мов ·весня--

ра.дості, rapMOHiї і ДоскоизлоcrrJ. самого. ж АнаТОЛі,Я Луценка ДОО!,я ні JЮJІИ ,н,е жалУ,ВlaJLa. Допзе­

ний

лося

СПlзнати

житті

І сталlІН!ських та.бо­

ВіlН

'Р~~ЧI{О

.віте.р.

ДОвк.оло

цП

І

ІНЬОГО

вируооло...

,Відчинив

враз ОЖИЛО.

Це

·пр~шо.в

ре;!ак'

наш

дз,І>Н1Й

шаНiOlВаний друг Aнarroл.IЙ- Луценко. дотепи,

ВЗlЛіЬЩКНИ

-'

ір03МО&НИка

х.а.ти. В3!ЛИ

за­

до

!

жарти,

БіСе.

поет Оміх,

ці.каві

Т'alкого не

бу­ спlв­

rreреслу­

Ніноли .не ПЄіреста­ дивуватися,

як

лю­

.Йому

у.

pilв. ;а потІ.м

дOSfl

роки

IЮCИіТИ

«СИНа

воро­

'ffiв'рю

га .народу»,

чyтrя

а

ripl(,()ro

з

ним .і

:розnaчу

оови,І1ОЙ\Ного ГO.p_~ так.

по.­

та

що.

аІЖ «lНІавоецький ОВІіт хо­ тІлом крич.ати ВіД не_

ПраіВ,дИ,., і жaJXі'l1Ь фашист­ cьKoї іНевОЛІ у Ос.веНц1мі.

ДИіВQМ

пощастило.

уtекти,

ДR1Нla Т3іКої непростої_ до­ т МІОІже ВИПРОМІНЮватИі c-rільки ене.ргП, кипучої

коли разом з

життєдайної сили, що ПіС­ ЛІ'І с.пlлкуваJННlЯ 3 нею 9'l.д-

ЖУ'8.З!в Атланти.чmtй :8І8.Л lЦJl\Я ооротьби - ~ А,нглf.єю.

іншими ,віЙ­

СЬКOD;OfЮJ1IOнени.ми

споруд­

·та

В.

Витягнути еконоМіку з прірви їм по сиJJ!l. Бо lВер­

під­

цро­ темпи

підприєм­

іПриєм'но цих

дав Го­

.В,раже­

складНИІх

lюлектив

ЦЬОГО

якІ

·не

.М{)ЖУТЬ;

'.і

во.ни О'Ч{)люють,

чуть

жи'Ги

а

колективи,

У

намічному,

не хо'

цьому

еко-

'владному

цравовОіМУ безладді. Серед !запрошенихна на·раду бу:в і ГОЛОВННЙ la!PXітектор ИИївсько.І об­ ЛЗС!Т.Ї М. Ф. ЛИ'l'OВченко, иКИlЙсказзв. що душа ра­

чекали

~

6alчать пер­ 'активно. шука­

anективу,

ють

збе.регли і

і .виробництво. а

!1Оловне

ірИінки

зБУту.

Це за­

раз проблема номер ощии.

О. мив ми

М.

Іщеико

присут,Ш.х

Це

ДOKy,мeH~

на co,pORa .СТОРінка х . тувався він дОвго,

Го' ре­

тельно і

аІС­

охоплює

.всі

пекти життя. Особливе '!\'Іісцев .ньому sідВедеJЮ роботі проМИСJlQВИі'~ ПіД­ приємст.в. забезпеченню ЖИТТЄДіяльНОСтІ міста та розвитку його~раструк­ Ту,ри. буд1вJiИЦТ'ВУ оо'єк­

буту.

зую'l1Ь.

використовувати

.не буде. але .нарощення вирqбни,цтва ЦРОдУкціІ відбу.деться, особливо то­

ГОСТНННОЗУС'тріла

чле­

жн~ла

і

,СОЦКУЛЬТПО­

Розрахунки що

l3ар1в

хоч

як

на!род.Н'О1'О

іВalНItЯ. Більще метьая житла. роботи у січнІ ку

свідчз"ть.

пл:а,ни

що

НЬОІ10

ло

•••

трико.та­

.

всі

ЦІ

Хоча чнма­

Пїдбиваючи RaраlдИ, голова

'пІдсумки облаоної Ради В. Д. Сінько С,КСІзав: CьO!ГoдНj тут зlбра'

ру.

Уже

ItlСЛЯвJЙни

нила,ся

.

мрія

здійс'

.талановиrroго

ЮНJa:ка з,добу:в худож­ ню ОСВі'Ту У Ле,Нінград­ Qькій AкaДoe:'YIlї мистецтв. Свою любов до рідної зем,лі. СВіЙ БІль І па..,\,I·ЯТЬ .він

узяв

Лість.

У

з

.собою

свою

у

З,рl­

Т:ВОРЧііст.Ь.

сво! К'НИlГИ і .каIРТИНИ. Дов­ гий шлях до пр;а;в.ди, тер­ ІШСТИЙ. В1н пройшQв йо­ го, пе.реповненИЙ болем, ЯROJМУ тісно 'було У сер­

ці.

Та

був

ПQРЯТУНОК

його вірші, чість. Лише

ООI11ЬК'О

-

його творнеЩОідаВІНО

ЛУЦЄlНіка

бу.в

,реа­

білі 1'ооонНЙ. Поет OBOГHeНlOГO життя.

Це сказа'Нl1 .про нь·ого. Лю­

ДИНУ· чеену І пряму, ВіД­

IВEWТY

І

Шн бaJrагго А. Луценка

доброзичливу.

'працює. У OДlНa за qд­

.ною

друJЮМ

л' ять

поетичних

з

а'В'ГОіРСЬКИМИ

ціями.

тоJIfiй

ОЩJІМ ЯК

.книжок алюстра­

того,

Фемрович

працює

сі

,виходить

плідJЮ

~)::тo:Мla:poвa.

своєї

зрІ­

СвLдченням

тому

-

його тал,аНJQвктd .КlНИlги, його пре.красН! картини,

йот т,ООРЧі плани

хай

-

воl ІВОіНИ неодмllНilЮ зДійс­ iНfяться. ЗИЧИМо. Ва.м, ша­ НЮIВ,НіИЙ чого

наш

друже,

raQ1j1

такоок

9ЄіРедіНЮ

неспокою,

rroетИ'Чних

ХJ3;Й

ЩИРО'Ї.

незрад!ЛЯвої

чів

тепло

NQ

працювати.

Ми бачимо: Ле'l1РУДЯТЬОЯ

там 1 ,результат є. У верХІЗІХ ,н,ех.аЙ розбирають' ся.

AJJe мн знаємо, ЯКЩО корінь. т.е буде +:;

всохне

ве:рхом.

Доля

де.ржавн

за,раз у нашихру.ках. ме

ми

·повиннl

Са·

думати

.про Сf!OЮ Батьківщину

Y<KpatHY.

обирали СЯ. ца.

1

людей. які IfЗс lНta .нас ШІІдlють

Наближається Пот.Рlбно, щоб

I~oclB­ МіСто

ДОП":VЮГJlО селу. ВОКО по · т)м .розрахується ЩJOдук­ цІєю. Що ж cтocyєтьc~ cыгqднішньоїї з~Рlч:і. :ОО,

вважаю.

:вона

була

плmвoю. Ми запозичили баnarrо IЮРИСНОГО 1 IРОЗУМ­ 'НІОО'о. Якби в Обл':tСТl бу­ ло.

скрlзь

та,к.

як

у

Бро­

варах. ми швидше вийшли б і,з

крИ!Зи.

Тож

за

ро_

А.ВОЛОШИНЕНRО.

5,

ної

прwхwльник.j·в

С:ЬОіГодН/і,

І

чwrа­

І

повсякчас.

Rмекшв IPeдlaк:цJT rазети .НОВЕ ЖИТ­ ТЯ •.

•••

Вельмишановний Ана­ толію Федор.овичу! До.рогИЙ ,ПOtбраrrиме! Се,рдечноздоровnю _Те­ бе з ювілеєм! Зичу світ­ ЛИіХ Hac'I1POЇIВ, здо.ров'я, чистого неба, а т.ворчlсть завжди з тобою і ~ 1XJб1.

МаКtCиМ'а

ta-JЮЛіЩука .мовби про­ довжу( ЖИВОПИС 1 ~рафlI(У

та нескоренОІ

.витий

у.к,ра­

Земл.яче!

Обіймаю. Микола СИНГ АІВСЬRИИ, ла_ · уреат преМії імеИі Ле­

.сі УкраїНЮl_

•••

ДорогИй

Ва­

завтра

дже­

С,'ІІраж.цен­

їни. А ти Ж'ЇЇ незборимий А вLрiНJИЙ Син. Тож 'МlЮгlя: лі!J'а ТоБІ, .мІй щедрИlЙ. мій таlЛано­

душІ,

в'аоить

Лу­

IнаОНJaЖене

іНІіі:шої

Анатолію

Фе-

доровичуl Хай ,рік 11Вого ювілею буд.еба'га:тИІМ ІНа ІЦаС,тя, раді,с'm> і ТlВорчl задУМИ.

Хай ТВІОЄ С'ЛОВО несе як і

lнеслов

ооl6і

прatВдY

життя, любов .до Укра.їНИ, блаГОРОДНИЙ гу.манlстичнИй Зlalряд. .

Пнmw

БАРАТИН·

СЬRИИ, пое:.rJ. М. По­

пlщ.ия щині.

на

.жнтомир­

•••

Мій ДОРОrий побратиме по

недолі

1

:r.вop'locTl

Ан.атолtю ФедоровичуІ

-

У ДЄНІЬ Вашого ювілею зичу

Від

ycыo.l'o

тман.овитому

!Юму

поетОіВі

ров'я

1

й

чес­

щастя,

з,до­

ТВОРЧlOiї

Іжюнаги.

Іван ГНАТЮR, ет, М_ Борислав ЛЬВіВЩни1.

життєдаW,н.е дво-

крилля,

релами

Вашої

Твоє житнє слово. пое­

Миколи

т,аке

.ХУДіСіЖіНіх

1I

ваши.х .вірші.в

цеИIQa.

нових

'I1ВQpiB.

ших

розумІють

НaJПOlлеглИlВО

юдві.Дали

школу

художника Анатолія

твор­

Ле-

дOCJlJДНик

У.країнки.

Ана­

тал аюу ,

лостІ.

ІНі хто

боту.

перешкод.

життя

Рильського. 17 лютого АнатоЛІю Федо.рОіВИlЧУ ВИПОВНИЛОСЯ 70 років. ВІн У .розквітl свогО

прогреси.вНілюди.

як

снла.дність .ситуації. Жи­ ти буде нелег!Ю. Треба

АНАТОЛІЮ ЛУЦЕНКУ-70 РОКІВ т,ак :він ПО1:ра.пив до фpaJНЩУЗhКОГО Руху Опо­

що

__....................._................._.........

жу, де пlсл.я {)rdlНlaйомлен­ ня з ви.робницт.вомвідбув-

88JIJI._.__•

ооожи­

:р.еальні.

-

'на ти;ж<нl. На заводі чи­ стОта .і lIiОірЯДОК. чітюш виробничий ритм. Працює

ДИТЯЧОГО

щ)ка­

reaжкo

будувати­ ПlдіСYlМКИ цього ро­

доведе:т.ься .здолати

q·IІ·IІІ

у

рік.

1995

того,

,цpcmaдeMO.

якІ

СОЦіал:мю­

серйозний

не

ЛИС.Я

еко.НСlм',irчноro ст;1аовища

на

кращагараН11і,я

.

~aг щодо

Мо.ж'

Є досвЩчеНl. грамотнІ

<nнаіЙо­

із.

lМ1і,ОЬКВИКОНКО1lJУ

БРQВа.рСІіХ

. б3іГаrrьОіХ

ИЩU>И. унікаЛЬНІ' тexJНоло­ гіІ. Г.оло.вне зараз. не роі3губити це. як би важ­ ко .не було. Ові тло в К:і.н' ці тунелю є. А це ,наЙ­

·не­

рООЮЩТВQ. Він зацроno­ ИУВЗіВ Анат{)Лlю Силовичу

працює

кl.

заводу

ма'нни

ЦРIОО'е'

,пре.ДСтав­

ЛИВiQCТ.і у нас дійс,но велн­

бесної. хоч . підприємства були в дУже ск;рутній си­

З'уацїJЇ,

де

Хаменуш­

Ф.

директора

не

було

npoду.КЦlю

Пi,1Qnриєм.cmвмІста.

:Іі1В

re~t~I,KY,

лено

дкреК'І'Юіра

д.іє, ими бачшu' 1'аКе ви­

яка є ·в буДI.вельно.му к.амплекdі області :і сто­ їть без Діла, для ви,р06НИЦТВlа .Кра1НШ. Це буд.е IВИlГlдно і ДЛЯ заводу, і дл.Я 'БУДlвельникІв_ Во по­ ТlPеlба В кранах .в·елика.

-.п».•

цро­

буДliвельнях JЮНIC'І'РУlЩіЙ М. І. Дударя .. ці керwJfИ­

людей.,

овогненого

Ось ,такий IВіН, простий і щирий. 'віДкритий для людей Анатол.іЙ Лу цен1(0. ,Н!епересічний поет і Налити.

допо­

виступи

нІв IНJaради фабрика !ВЄірх­

ду.

зеМЛIЯКЗ

·ЧИЮ

!Випуск

як

.

ху ДОЖНИК,наш

на

d

з увагою вислуха­

фабрики

ки

lНі

очи.ані споруди, ВИСТalВОЧ­ н~.зап :заводу «Торг­

nри­

.ВИlЖивати

у дві 3r.VIlіНИ по шІсть днІв

шею, пе.рестаєш ООЧИТИ овіт лише в темних барВІа'Х.

кри с

ІМ Істі,

з

в

Y1MOВialX

соціаль-

.вища.єш

з

нарощувати

бу.ли

нп.

Поет яl(

у

гостей

• • _ . _ _ . _• •. . _ _ I . ____

чу.В'3.€Щ

ви·

ством, ·все показав і нeQбх,~д·Ні пояснення.

3УЧі-

міста,

де

ви,PQбництва_ ЙОГО дирек­ тор А. С. Ющук озкай:о­

життє-

служб,

шляхн

сТабільним

приємством

Іі дЛЯ

забезпечити

ли

ва;єтыя'

МІогу. Він іде в югу іЗ ча­ СОМ, як і багато інших 6рооорських Диp€К'J'I(jpi,в.

хи

плани jЩходу

найбільш

на­

давепідвищен:ня Цін. Але за рік ми майже не змен­ шили виробництво. про­ дукцІІ. tНa.B1TЬ зБІльшили ли

на

як

Нla.рощуооrи

ка

директори

:ними,

Олексій Максимович оз­

H~ був .важким. Осo6mt­ ва .нас підкосило листопаг

буДіВНИЦТва

дивитися

(ГОГ!),

ДУКІ~П.

кІлька РOlніів .вперед, СП]Ю11цоо.Увати СИТУlЗJЦію, не чекає вк.аЗів{)к І .не опаДі­

з

I:ІаЙОМИВ .присутнLх з пла­ ном 1l0Дальшоїработи і гості поїхали на завод _Orрі,цз,., яl(~ СЬОГОд'н1 є

ра.дв. Я ,не .ду J\tiaю , що !Б Броварах є щось оаобли­

МиНІУЛИЙ

lВІм;іє

січня була

зи.

обрали

цієї

19

визначили

свої

Іщеико,

цроведення

І

нарада

ЖИБа.НlНЯ. На .кожному підцриеметвl розроблеНі

Мlcьквикон­

МіСТО

от

велика

'nРИ6МlfО,

roJЮвa

ник

ся обмін дYlМк.aJМи з ВQДy

стаібіЛtі'Зації

:}!Іі

cmбілізувщися. Буде І в ~·fШlИХ !Містах.

діловІ

ДНіректцрами

лем ба:гат{). але во.ни чим можуть допамагаютьмl­

ними треба ради_

залучarrи

з

СВОЯ еілектроc:rанція, яка 06ходитьс'я в декілька ,ра'з дешевше. ніж плата за елеК11Роене;ргJю. Сек,рет успіху у IO."tIY, що кері'в­

А низи НЕ ХОЧУТЬ

ТИ. ось ми 63,чимо,' що у БРОЦ3lPах ситyaщtя .почала

ве.

РОКУ.

1995

ВЕРХИ НЕ МОЖУТЬ,

є ,ро.зУМ:Ні лю­ не

'виконкому

п!дприєжщ о,Р['3IRіЗJa>ціЙ. Х!ОЧ у них І ,СВОїх npo6-

:до Рад. Ці іІ Ї'НШі ет.рук­

для

І

H~

У

ііі ЦЬОГО ~. хоче або не сцрQl\ЮЖИIіЙ треба з такими проща,тИО'я. 1995 рік ПОВИНЄ1Н C'Ni'Ги пере­ JЮМНИМ. НеоБХідно . переб:му.вarrи yцpa.ВnїiНlcЬKl структу~и. Забезпечити людей РОБОТ:ОЮ. ТоДІ шен_ ШИ'11Ься, і мочИННі,сть. і І1роші У бюджеті з'я.в.лять­

qитуація.

Ви,ро6ництво

Вати JЮШТИ длlЯ ,розрахун­ ~~B за електpoeпreргію.

щоб о'та­

що

еадка.

ТИіСЯ і ДО н·еп{)пулярних ~oДlB, щоб OOНЦ€iНT,py­

цьо­

біЛіРymaтн еконоМіку.

закрили

Дуже Сlq)y1ЩО. бу ло з ФІІ­ нансами. Довелося !Вдава­

стосунки

М:ОIЖ.iJ.иве,

Не

дитячо.го

тІ{ все

сиа3aJI

n&Дати.

сфери.

Г<ІІЗ.

що ~ йтнме про Пl{­ тания. ~~сього.диl Т.УР6у,є всlх_ Це еконам1'111а пpQДOВЖує

щртія чи рух

ної

жс)Дного

го Іне з,р06ить просто не вможуть. Т,реба зроби­

Fla.ди В. Д_ СінЬ1Ю СRalЗaВ,

ЛЮТОГО

ГАЗЕТА' Б'ОВАРСЬКМХ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ 'АА НАРОАНИХ АЕПУТАТІВ

щено біЛьше.. НІі.Ж за від­ ПQВі.Дн1fЙ пе~од .минулого (JIOIку. А :t1ilШі? Відсту,пати Hl~ ДИ. НарОД нам ЦЬОГ() не ви6а:чить.' Треба брати

ДОНИ H~ верmxвnaди

18

.серцr.,

по­ на

• ••

Анатолію

Шановний Федоровичу!

ЩIllРО 'Ві'МЄМО Ваіс" нашого земляка

І

друга

музею,

нашого

доброго Із

ювілеєм.

Ми дУже вдЯ"ШЇ, що. Ви були

одним

І,з

перших

opгaH13aТQp!B музею Лесі У,кра;ї'lfIIШ ум. Новоград­ Волин.сЬКІОМу І якому Ви подарували

бaJга,тР

своїх

ХУlдо.жнLx ;робіт. У

ваШИХ'Ш~Ор'ах

про-

.старо і IвілыiJo потсьКіЙ чарівній' ПРИРОЩl, милому ЛесИНО!\'lук,раю.

слово,

Поетичне

ХУД<JIЖНіЙ Мa/J1ЮНОК,

мудрьсть

педагога

це

Вашого талаlНry,

гранІ

ЯКИЙСЬQГОідні

у

~

все

весняно­

ІМУ ,розвоУ. Хай до.схочу П'Є'l'ЬCЯ ЗДQРОВ·Я. ща,стя . .раДОСТІ :і' іЧИСТJ{Х 'ПОЛіСЬКИХ Юplr­ ниць!

ROJleкТИD Новогр...

ВOnИИСЬRого літера­ турно - MeMoplaJIЬНO­ го музею Лесі УіКра­ Jики, Віра РИМ­ СЬКА, завІДуюча му­ зеєм, ЗасJlyЖЄ'ИНЙ ,ц1n JCy.JIЬтури.

м. HQВOГpaД',- Волин­ с.ькнй ма ЖитомИрщп­ Щ,


2 СІ.,Р • • Субота, 18 лютого 1995 року

сНОВЕ

H~YК України. Ел.ктронна комп'юте.рнв rазетв .Все - 8clмo•• ВІдеоІнформацІя І ремвмв. Комп'ютерна Інформація

сері ••

оа.З5 На 2ДІ)6)'ТТ11 д.р*авної премІї Украіни Ім. T.r.JU....HK& 111115 р. 6. J1enкИЙ •• Ma:utlla •• 1 частина - 8МоТР." Висто.~ !!~!l18C~KOro A8P*a_Horo 8KIIД8MI'lНoro yкpaiHc~Koro ДР8матичноro ,..8"Р'/ Ім. М. 3aHItК~ ї. 12.00YПt. 12.10 Х,/д.,..л.ФlllltМ 83110_ :. 6arb-n'М8

абонекrам. 1б.ОО УТН.

1б.10 Факr-лото',НаДIIl", 17.10 На здобу;тя Державної премії України Ім. Т.Г. Шевчен.ка 1995

. 05 60РИО ЧичибабІн •• Замl ІЬ сповІдІ". 20.З5 Поради телерадlореклами.

20.40 На добраніч, дІти: 20.55 Ай Пll<иїв ре~л ІМУЄ. 21.00 УТН. 21.35 Пораll,И телерадіОРeJ(J\ами. '; 1.40 Версlll. Ай Пі Київ рекла~lУє.

. 22.00

1 22.05 Сlнема-1 ОО. Уперше на екран худ.фlJ\ЬМ .6ал" (ФранцІя). 123 УТ 5!:і УТН.

І 60.05 "Аль,тернатива". Музична і

"рогра'-1а.

!

І

ОСТАнкано

І і

14.52 Новини.' 15.00 ЗоpttнИЙ ..ac~ .........•. 15.40 МОІІОДі ~:::::::. 15.52 НовмМм.· ..... 16.00 T.T·.~тeT. 16.20 .Елен І дРУ3111. МОJlQAlJtниiii

ие_lдомимм•• 11 сері •• 13.15.Calчвдо •• 14.00 WЛlХом, 8ІІ&20НИМ Вс:еlиwнlм.

14.40-15.40 НаЦlонал~на AK~MI. наук Українм. EJfeК'!PoHHa КОМП'lОтерна

ra3eTa "Все - 'сІм". вr..оlнформацl. І реклама. КОМП'lОтерна Імформац!ll

.

абонента....

16.00 УТН.

6.10 Для Aheii. ор,. :,ммуе літо»•. 16.5 Ос.lтнlЙ канал ДЛ. WКОЛllplв.

1

Пра.нмча студlА. У справах неповнолІтніх. Урокм нІмецької мови. Урок б. .

1 .45 Го,поД1lрем на :аемлІ. 25 До 5С'рIЧЧА ncремоrи '''leликіЙ . ЧИ3НАНІЙ вliiні. "Між пам'IІТТЮ і ,.,і ню . ПРОl'o<)амn Тернопільс~кого телерадіооб'.єднnННА.·.·· 1~.OO УТН. .. 1 .10 Аіі ЛІ Київ рекламує." 1 11.15 ОlнансОіМИ orлllAo II1.З\:)Блок-Нот. '~" ". 111.50 с,ПраIО». Тележурнал. 20.35 Пор ..~и те:neрадіореlU1ами. 20.40 На добраніч, дiпl'! 20.55 Ай Пі КИЇI"і кламус. 21.00 УТН. 21.35 Поради теneрадlорекламм. 21.40 OciH~ полІтикі •• 22.10 Ай Пі КиїІ рекламус. 22.15 Усе про кІно...·'·•.

23.00

.ПІК.

oa.OOnн. 10 Худ.1'М8фIll"м ..дона

&.11.....2

сер... 09.00 Мys.фlll~м oДs_мn. "Рос •••• У nIC:Н!IX».

00.50 на sдoliyt"rW Дер)КаIНОЇ премfi Ук,.їИМ Ім. Т.Г. We.ченка 111115 р, 6. Лепкмй. -Ма:leпа". 2 .. астмна -"Не ' IбмuЙ •• · Виста.а Лltallсltкоro держа.~ .К8демlчнorо

y!cpaїНCltKOГO ДP8_М8ТМ"~ театру Ім.

М. 3aNltKO_ЦltKOI. 11.50 Муll~тфlllltм.

12.1 О Худ. теneфlllltМ 4лочмм І 6aranM. ...lдом.м,,». 7 сер". lЗ.25 Oacтl.: wкола наРОАНМХ

Ф!nЬМ'вRCтвва (22.30 Новини). 2З.55 Прес-експрес •.

УТ-2, ут-з І КАНАЛ «РQСІЯ»' ВІсті. Ритміка. ЗІрки rоворять. РІка часу. 06.ЗО Формула 730. 07.00 В·сті.

06.00 06.05 06.20 06.25

07.25 ТenеrаЗетв. 07.30 Час дІлових nюдеЙ. 08.00 ВсесвlПlI новини ЕЙ-61-СI. 08.25 Петербурзький юрн. 08.50 КlнофеотиваllЬ .День Перемоrи.,. ,викЛикаєм BoroHb на себе». хУд.телефIIlI!М. 1 серІя. 10.25 Тоprовий дім. 10.40 Сеnянське питання. 11.00 ВІсті. 11.05 Дlловв РосІя (1 З.ОО ВістІ).· 14.10 Шедеври Із провінції. 15.05 Твм-твм новиtItI. 15.20 Свято кожного дНfl. 15.30 МуllЬТИ-nYЛЬТИ. 16.00 ВІст'. 1б.05 Сотвори добро. 1б.45 ,Цього дня ... "

16.50 Будні. 17.20 Репоprажlз місць. 17.30 Qіnьм·балст ,Поцілунок Qсї

•. ·

18.15 Всеперемаrаючий rолос в І pylO'«)f'O. • . ..,' 18.45 Київська панорама.' 19.05 ВІзитка. Катерина 80роненко .• 19.1 О Віктори а.' 1:1.30 CNtl.· 20.00 САМ 'бl мандрІвник.· 2О.25 СвІтовий детектив. 'Еркюль ПуаРОIJ ••

. 21.25 ВI"на.· 21.55 CbOГOAH~ на CboroAНI.· 22.05 А,орослl як діти.· 22.30 ат-З.' 22.40 TeJ\et'pB .5+'111.· 23.00 ВІкна.' . 23.05 Про-вІдео.· 23.45 ат-з.·

ПередачІ

у програмах

)'1'-2 1)'1'-3 ~еле6а'іеННА можливІ

зvlни. СтеЖ'Те за щоденни",и повlдом­

ленНА ... и ДPlктоplll ~е.~6ачеННА І радіо.

.

.

. ПРIlA_КО.

11.45

1L46-C40 Haoнan~a AїUїД;МI. ИВУК

Eneктронна .",~n·"'

Українм. Ene!npoHH8 lІ:омп'lО,..рна r8ИТ8 .Все - .clм •• Вlдеоlнформацl.1 petU'l1I1I8. I(oмn'ioтepH8 Інформаці.

реклама. Комп'lОтерна Інформаці.

абонею,м.

'6A"8NJ'M

16.00 утн. . 16.1 О Дл. Ah1ti\;:і4Анфilс». 16.40 H8)'I(;-ПОn'фіІ:Іltм ...пес. 'краінка.

16.00 УТН. . 111.10 Дп. дІ"'Й' .. МУ'ИКО менІ нai:ммn8c.· преКРIІСНО'. "':, .•.... 115.50 ОсвІтнІй КОНn!! дп_ школ.рі8. ФІJНКО­

oJ11cOl. nJc;lIA" '..:.

Ц.10 Мy;J;Ф!liьм..ваneрIЙ &уймlстер" ... .;.:. ::' :.:.'::::".:':•• '7.40 OcтplaдyWL .• / 17.55 Студ" u06р.:а.npeдстаал.с:

МDтемnтичнв wколо. Великі :>ОКОНМ ,береженн •• 3nрубіжнn лI18РО'УУРО. О·Генрl. ,ВоЖДІ> червоношкірих', 17.50 КолІ. cтpoтenї.

.r..o..

.Террам 18.ЗО Дlлоal IIдOMOCтl.

18.10 КОНОЛ "Д '. 18.40 6пИJ""" IJIJ дiml. 111.00 УТН. 19•.10 Ай mКмїІ peкnoMYc. 111.15 П.РІІ._ТQІ!МЙ каМ8ІІ. 111.50 ПреМ'СР8 му,.фlл~му .Д:I..H~

.

111.00 УТН •.. ' .. НІ. 1.0 Ай пІ Км,. рекламу~. ' :.

..?~~• ·.\.·:.:\.... 1~~.15 "НІК0 ФJдeнко (tт1(l!a).y.q.aїHI...

.....;:.Joty:.".. нa nporpaMa......<....... .' 20.15 Док.фlл..м .ВlдpодженМА ~a6yтмx :.::"::.~Ій*•.. "".'." . R'_:"~ .,,"_ ': 20.ЗОПоради телерадlорекламм. 20.40 на добранІч, дlтм: .

"PocМt:tKa' У лlснlХ' (.YкpKiHOXpQilIкa.I. ПОРОДИ 18J18P8дjорекnами. добранІч, Дjnt! 20.55 t-iit L!i. petU'I&мye. 21.00YПt~ . 21.З5 ПОРади тeJl8p:lдїopeкn&МКo -Укрл011Ot:РОJИrpaЦl JlО"".Ї.'

20.40 На

....... ,.a

..Все -Ісlм'. вr..оlнформацlА І

2O~55 Ай ЛІ Киі. рекламує. 21.00 УТН. 21.35 Порадм теneраАlорекламм. 21.40 Реформм робммо ра:,ом. 22.1 О АА пІ Кмї. рекламус. 22.15 "рем'ср. IrдeoФlлltМУ-lмста." ..цврlaнв•• Частмна 1

m

W

(.Укp18JI8фlll"м')' 22.50 Сnoрткур'ср. 23.00 Арт-м.іідам.

23.З5 2З.45

00.10nн.

ОСТАНКІНО

О СТА НКІНО

17.45 П«одв.

61n1.we не :syr1иняЄТItC ....

ос6а1УРМН». ВмстаІІ ЛIt.lacltКoro дe,...нoro .К8Д8м1чнoro YKpaїНC~Koro др.маТІІЧнoro ,..атру Ім.

••

ceplan.

т'f't

&....... 83

сер", Нlu1lО'1на.

011.15 Вep811Цj\. 011.45 На :lДобymr ДеР)l(аlНОЇ премfi Україим Ім. Т.Г. ·We.ченка 111115 р. &. JleПІС"іі • .ма:leпа•• З часТмнв - .'

'.MIMaiДlJlCнacтyдltt. .Г.рУ». ,ся 3 IсторГІ мІста

. С""'_ о. ·. :.':C;"~"

16.

08.10 .lнaнсо;мlt or!!~~. 08.25 Худ. телефlлltМ .д,она

М.

-

12.00 УТн.

08.00nн.

МiC!j POM~H.

16.52 Cвtт cltOl'OДНl. 17.00 ЯпонІ. 3 А. КIJIош .....М. 17.30 У ЦІ АНІ 50 років тому. 17.52 "08_ (3 c:ypдonepelCll8ДOM). 18.00 Година пlх. 18.30 Teneceplan 'ДИХ8 РозаD. 18.55 .Одмн ДIМt 3 Е. Xeмlнryкмo. .~ npaqaaмo Г. іоро.... 19.40 В ....pNI К83К8. 20.00 'Ч8С••• 20.30 Пorода. 20.40 Гол. . . ·21.15 Т. уіnыlс. •• МолочниЙ фyproн.

16 14 (8602)

УТ-' Оа.ООУТН. 08.10 OIII8нcouA orJ'IlІд. 08.25 Vpхи фpetщp.коі мО8м.'Ірок 24. 08.45 X,/д._~M oДott8 6eiJКa" 81

14. 0-15.40 HaцlOHaт.Ha Aкaдeмltl

циклу.

••

УТ-І

УТ-'

р. Док.фlльм.ПеЙзаж. Портрет. Натюрморт" (.YKpKiHoxpOHIKa D). 17 . 25 06личч м ДО столицІ. '7.55 Для діТЕ-Й. "ЕН.1ки-беНИКИ IJ • 18.25 В органному залІ. 19.00 УТН. . 19.10 Ай ~І Київ рекламує. 19.15.ДИ сlя лІдерІв", Прем'єр'

життя

Нн....

..."'-"

н-

(1

011.25"''''118 01l.52Нoaм.... 14.52"0....... 15.00 ~Icon';кa. 15.30 МЬІ: намм, дl8чатамм ... 15.52 НоІІІИМ. 16,OQДжем.

16.20 ссEneм І дpysl•• МолодЬкн"й 16.52 catт ca.oroднl. 17.00 TIМMММцl Старої мощі. 17.30 з.адка С&. .7.40 АнУмеtmll долІ. 17.45 noraдa. 17.52 НОІИНМ (:. сур.:!.опереКЛ:JДОМ). 18.00 Година пік. 18.ЗО Телесерla.1 .:~ilKII PO:la" 18.55 Тема. 1.11.40 Вечlрн. К8:'К8. 20.00 ссЧас •• 20.30 ПоrQ,Ца. 20.40 З перших рук. ,20.50 Пlсн. - 115. 21.40-Зибране (22.52 Ноамни). ·2З.ЗО Танці, танці, танці ... 2З.52 Прес-експрес.

УТ-2,

05.ЗО "'.НОР.

ут-з І КАНАЛ «РОСІЯ»

с '::.00 ВісТІ. 06.05 Ритміка. 06.20 Зlркм ro.optlno.

08.25 "118 часу. '

06.ЗО ФоРМУJl8730.

06.50 н.дs ...........ii UII8JI, 07.00 ВІСТІ. 07.25 Т.,.....,.

_йм. c:yrичкa •• ~-n:epl8ІІ.

-,.........

T8JI8C8pIвn ОДМКа Ро ••• н_ (:І c:ypд,oI18JМtIUВДOM).

КІіУ6 М8НдPt.нИId. (,

c:rpдD118petU18ДOM).

01l.52H~"'M. 14.52Н-...

15.00 П~,

посnyxaй.

1$.20 -Под,оро* 'І МИНУ"'" t.\t1l~T~M

(CWAl.

15.52Н_м. 111.00 Тlн-тон". 115.20 -Елен І ДРУ21 •• Моn~IКНИЙ серl8ll. 16.52 СIІт c ..oroA/lI. 17.00 TenepвдjoкoMnaнl1 .Мир••

17.40 Aol'OAll. 17.45 Хто е хто. хх .Ік. Ф. Поpwe. 17.52 Нмини (2 cypДOn....КnВДOM). 18.00 ГO~8 пІк. 18.ЗО Теnесерім "Дико Ро,о •• 18.55 KIHOn&HopaMa. 111.40 ВечІрНІІ КО'КО: 20.00.Час" 20.ЗО ПоroДj\. Монолог.

07.52 НоІИИМ•. 08.00 ....."мч.ltна СУТМЧU8•

05.30 .Р.МОР. 07.52 Но",м,,_ ..с:ороu•• Т._рlan с.д.;!u РО:І."

МynltТCl8p1an,

08.52 Но,мим (:. сурдо,.реlUlадом). 00.00 Город цlлмй рІк. І нnan_мо с:IlчL .. 011.52 Ноаимм. 14.52 НoI""M. СУJlДОneреКIta,Aом). 15.00 В roCТIIX у Ka:lO. оІ'о_р ІІОІІ'Щ.СК'~ &11.40 ЕкC:nlбр"с. 16.30 Рок-урок. 011.52 Но.мим. 16.52 С." _.,дні. 14.52 Но.IІМ". 15.00 NfJ1ltТНТPOn", • 17.00 ЛIОДМН8 Г :l8КОм. 15.30 3а _p-tmlЦIt.J'. 17.30 У ЦІ дмl50 poкla тому. 15.52 Ноним. 17.45 Пoroда. 16.00 Tlt-Ao.lp' •• 17.52 Но.""м (:. сурАОПереlUlaдом).. 16.20 "Елен І АРУ:.І•• МолодЬкн"й серlan. 18.00 &OMOt4д. J6.52 С." c:ltoroднl. 18.20 Tenet:epla.n .дика '0:18" 17.00 ... Ао 16 І старшl. 1-8.50 Попе 'f)'дIК. 17.З5 у ЦІ Дні 50 рокlа тому. 111.40 ВечІрМА К8:1ка. 17.45 Пorода. 20.00 ОЧас ••.·.·...,::.. 17.52 НО.МНМ (:. сурдоперекладом). 20.30 Поfi)дij):: 18.00 Годмна пІк. . 20,40 ЛIOДliна .ТИ)l(IІА. 18.30 ТелесерІал .дика Ро:.а •• 21;05 у 1и1у61 детеКТИІІІ. Худ. теneфlllllМ 18.55 у пошуках Ітраченoro. К. ': .. ';cJSenMкI детеПм,м». «МеСltс: Лекок>. ~женко. 22.52 Но.инМ.·:·... '. ка:,ка. 23.05 Му:.обо:і;:·

08.2!і"Телесерlan ..дик. PNII" 08.&2 НоІІІ'" cypдDП8реКЛIlAOМ) • 011.00 МУnltтФIli~м. 011.05 у C:lh1 nap"H. "ЖМТТ1l lоопаркl••

'1

2~~~2 Прес-експрес.

.Лиш ти ,моrЛ8, МОІ Рос:lс •• 501'ІЧЧІО

Великої Перемоrи ПРИСВ.ЧУС-n'СІ. Концерт. КонanlлlO,іЙ. ." Но_и. Вlдео-мlкс. Аато-шоу.

Пр8С"кс:~е.

•.

07.ЗО Час д!nо.их ЛlOдей.

08.00 8cecalrнl МOI""" Еіі-61-С1. 10.10 н.дslмчаЙм"А UII8JI. 10.25 Toprouli дІм. 10.40 Cenанс.... nмтa_. 11.00 ВІСТІ. 11.05 ДІІІо•• Рос" (1З.0О Вісті). . 13.45 "Коробка шоколаднмх цукерок». Худ.фlлltм 1:1 серІалу "ЕРКlОлlt :. Пуаро •• . 15.05 Там-т.м но."Нм. 15.20 CIAТO КО)l(нorо ДН•• 15.ЗО .Пlратс~киЙ острр; Худ.фlлltм (АІСТРan"). 2 сер". ' 16.00 Вісті. . 16.05 Но.. лlмltl. 16.З5 .Цltoro ДН!L ... 16.40 Кlnp.с MIU8iiK,. Реnoртпd І /!зс­ Вeraca. 17.1 О В• • пра.о.

17.35 H")I(M~oroPOДC"KI реформ" 'І цкладІ ry6epнaтopa.

18.1 SlSсеПl.flllМ8l'.IО.... :' :'Олос .lруlO"orо •• 18.'45 KMilc:ltкa паморама.· 19.05 BI:.мтu. ОКС8на Марченко.· 111.1 О .Янус•• 'І", npo нePYXOMk:1Io.· 111.25 СItOl' ДНІ tfa cltoroAНL· 1 IІ.З5 Худ. те"фlл~м C<Caht.-6.р6ар••• 20.30 Ct(N.· 21.00 "KEНГ~. предстаlJllІС: комп'lОтернl ро:Іl8ПІ.

21.158hcнa.· "nР"I8Т-т5t npeдcт8lJ18С: .

21.20

...аІтаО"8, .Ух, ТII!t, .~, oJferedтl\All да.ммим с••ої•• 22.40 -З.' .. 22.50 з.оротний "'аок.· . 23.00 Cesoмo МIllutaРОАММIt 1JPIICТII'!НllIi ОІ'лllд. "

23.15 Худ.фlл~м на ..шl S8М08II8tIit.. aTpMДЦA'nt ТР"'. • . 00.45 ат-З.· 00.50 Ppo~Iдao.·

J8mмIK8. ЗІрки

r08op_",.

РІка чосу. ФОРМУЛ0 730 • ВІсті.

TenerllJeTo.

Рос" (1З.ОО ВІс:тl).

Час; дlлOllМlC ЛlOдей.·

- ranepe..

Вc;ecalПtI но_и "Eii-6l-CI.

КnIO't08МЙ момент·

15~05 Там-там НОlМИ";

.

Му1ИЧНИЙ експромт. .Спнтn-6арбnра •• Худ. теneфіn"м.

08.45 10.211 Торr08ИЙ дім. 10,<&0 Сел_не.... 11;00 ВІсті. .::••••... :.,., ..... 11.05 ДiIl08. РосІ. (1З.0О ВІсті). 14.10 .~й І океон •• Док.філ"м. 15.05 Там-твм но.........

11I>If_"

15.20СНТо

_oro,llll ••

15.ЗО Cтyд/"""\JCТ!.

::., .••• :.:... 111.М ДoneK.wiCxlДo 111;45 .ЦIIoro діі ..... 10~OO Вlcnt.

hnортам :І MI~ • як ДOnOMII'IIJO'nt lІІ.,..ам. 17.30 А'І нк нема. 17.45 .Мoro 6 _ пісні •• • 17.55 Стоп.' 18.20 Вс:_ремаr.lО'ІИЙ ronoc: .lруlO'чоro.~ '8.50 КиЇ8с:. .8 памОР8ма •• lа.l0 t.\tn.тфlл"м.' 111.20 Нlм.ц.к. М088. Урок 5.' 111.З5 Худ. 18,..ф!лltМ 'С8нто-&ор6.р."

C8IQI8.

КpMMIHIUI~a хронІка тижн •• '

.Вlл"нИЙ С811.НИН'. Корynцll по­ Cll8ирCItКому.·

1.30 .)(І8ІІа'

пponонус.· Вlдеорепорта* :І 108111~oro ИЧОР8

5. Л.тowмнCItКоro.·

Poc:hl (13.00 Вісті). оЕІсеПJмtс на hлlмут.. Худ.фlll"м Ь Луаро••

МО."МІІ.

15.20 С • ."о КО)l(~ 1&.30 C1yдltt .Росто.

АМА.

16.00 BfC1t. 16.05 НоІа лін". 16.45 UItOI'CI ДМL .. 16.50 М.р І 8Ьіна; 17.20 PenopтaJКI а 17.30 КарІІоlС8 nO:-рос::ljjС:I~О. 18.00 НІхТо .. 18.05 ЧІІі ...,

~Ypotc2'"

15.20 СІ."а кожного ДН•• 15.30 Студї•• Рос:То. 16.00 Вісті. 16.05 НоІа лlнltt. 16.45 ..ц..oro АМА.... 16.50 НІКТО . . :lа6утмЙ. 16.55 ДІсней по п'IІТНМЦАХ ••Юнl ,тlкачl... Худ.фtвиl... 1 с:ерl•• 17.45B~-

18.00 ПостсКI="myм (телекомпанІ. оІ'ра.Iс.).·' ВсеneремaralOчий rолос .lруІОЧОrо. *

18.20

, 18.50 lСмїlС"ка паморама. * \11.10 ВЬмтка. Мармна ВIтpОІа.· 111.15 КpyтlМО.IІММ.· 111.35 Худ.ntneфlnltМ «Санта-6ар6ара •• 20.30СНН.· . 21.00 ВЬмтка;* 21.05 ЩOТllJКМА.21.25 ВІН ер-ка:а"мо.21.55 ВІкна.· 22.00 М1V пред.СТ8I11К: .Перw"Й nOt"II~•••

22.30 Ф-3."

22.40 С..оroдиl ма cltOГOДlll.· 22.50 ФеWН-lUIаб." 23.15 ~01l.1t фут60Л.· 00.15 Ш-3.Про-lІд,ео••


.НОВЕ

життя.·.

.Nt 14 (8602)

з CfOp• • а:;;:

~YI~.tTA.

-4\14",

2s

УТ-І

08.00т. 08.1 о І"мтмlчМI r!MMICТМII. 08.30 ТIIІ8'1'8Х_18. 08.40 ДІІІІ дlтllІ ••ГРІ І IUIІСІІКМ'. оа.1!! І"1ди8 МОІІ. оа.30 Пlсмl ~.IIМOIOr'O ЦМIUl1f ., 8ІІКONlNмl хор., .Гомlн., 10.30 Дol5poro '1101 2ДОро•••• вр.1дІ

ОIl.ЗО ос1ІІК'П. np8дcnмк: ..oCТSНICIC..

10.05 Ctrpq наРОАУ УкраїНІІ! 10.50 РетросnelСТМ.ниіі noos

фln~мl.-с:nelП'8lС11l. до 75-р1чЧА НaцlolWl~нoro 8К8Д8Мlчнoro

МІІІІІСТМ.

ДР8Матмчнoro театру Ім. І.

с:nlllIтчИ~ММII. ~I IОРдоМОМ.

1'.50 .Вlдкрити. ефІр Єlpol5_... l"lnOртеж 'а nPK-IОНф8р8МцІі.

12.20 .'Ic:мIWКI" ""МОРИСТМЧМІ ""orpIM•• 12.40 8 'IКPli_М'f домі ••'I.I~ ., хрlМ 6111Д'ffМ1" 13.ЗО ДІІІІ дІтІІІ. К.МІІІ .д 14.00 B08c.tтмlll C:nOpТIIlНlIlI III'JIIIДОЖІІJ\ll8"". 14.ЗО 6n8rl II~ а І"lком І"Ін"ром. 1!!.00'~. . 1!!.1 О уд.фlll"м дn_ дlтel! I·KlnITaH КРОКУС. 8150 ТІ.МНИЦІІ М8I18М.КИХ

•.

ФР8НО. о. КОIІОМIcЦlk аОараони"

12.100,tаНТ8. 12.40« о_рм,тм І slieperтм.... 1З.0О Точка

6аскет60пУ, «С

18.ЗО Парвrpаф (ммц).

1!і.4!! НОшІ коno.

17.1!! Т80РИ Е. fplra. 17.30 ВІкно І Америку. 18.00 над..чIР'IІ. 19.00 УТН. ] 9.1 О Ай ПІ Киіl p8кnaмyc. 19.15 Хронlка'МВС. 19.30 .пІК- п. np8ДCТ ••nН: ~!ОСТ8NIСИII.

Пла.&Мм •• Зимо,им ЧІмnlомат

Украіии.

20.40 На добрамІч. діти: 20.!!!! Ай ПІ Киі"р8кnамус. 21.00 'ІТИ. 21 •.35 .n!1(2 п. Пр8ДСТІМ_.: -МІСКМшоу·.

22.1 О Ай пІ КмїІ p8КnI мус •. 22.1 !!'ІРОЧІІСТ8 'IдкРИТТІІ ДнІ. куnaтурll

111.00 УТН. 111.20 Аіі nІ Киї. рекламує. 111.25 Кlнопр06а. 20.25 СторІнки Великої Книrн. ' Мул~тфlll,!М "ЦapcТlO не6есне •• 20.55 Аіі ~І Киї. рекламує. 21.00 УТН. ' 21.15 Пlcламо.а (теneкомпанllІ .нО.а MOla.). 22 •.15 Ай ~І КиїІ рекламує. 22.20 Прем'єра IlдІ:офlllьму-.истаIИ' .. Цвplана •• 2 частина. 22.55 Спорткур'єр. 23.05 .ПlсенниЙ аернlсаЖIІ. День дpyrмii. 1 частина. У переРІI 00.00 УТН.

та МИСТ8ЦПI 'ІКРІЇНИ у РееП'f6l1lцf

- СКА. 3

Пlр!од.

ОСТАНКІНО 08.ЗО c.,tSoтмlll р.мок дfnolOT ІІІОДІІІІИ. 07.15 'І ':11тІ моторІ•• 07.4!! CnOPT-ШІИС:. 08.00 ПОКnIlК ДJIJIIrIllI. 08.ЗО TllI8p8ДloKoМn'MIII .Мир•• 10.00 I".MIOII nowт••

10.30 МедмЦММІ АІІІІ т.а.. 11.00 IIS п.ри. 11.10 оСМlР. 11.30 lCJиonp.....,: х"д.фIIiwI ~

МІ EilltIS1іо. 13.40 -4х. IIJTIo-дорожк. фроНТО••IІ .... 1З.!!2 "_11М (:І CJМOПlр8К111ДОм). ' 14.00 24 roAМHII. 14.ЗО д.РКIІІО. 111.00 Х МЬІІІІlродииll феетм.lІІ. 'І'8l18nporp.м npo И'JIOAII'I тao,чIm .в_

••.

1!!.З!!'І .:.1тІ тирим. tl)l(ИТТІІ_napal.. (СUЩ. 18.111 ФlбрllКI мplll. 17.00 IреАи-рммr. 17.110 ІІІІІІКІ МІ...,... 18.4!! .П·!lТИ1І JC'fТOIC1I. ТІ_рІм (СUЩ.

308pl•• 11.40 ....Ірн. Кlак•• , 20.00"'_. 20.3!! "Ot;)ДI. 20.45 оК.ЇIІ ТІ АІІ,..... ТIІІІ08JIIІІ (СUЩ.3 сеplll. . 21.45 -ЗIМОIIIІ ГIРдТ po:lno.lдec .... ,..,морис:тмчм. "porp'МІ.

-

ОСТАНКІНО

.

0О.1!!т. 0О.2!! 'ІІмnIoМIТ МXN. oCoкlllo

22.30 Хіт-перед оОс:ТІикlмо. (22.112

08.ЗО З ранку р8"_0.

011.00 ПОIlIroи. ОIl.ЗО Доп IcIIДOM8. 10.00 КРlllUТ8ll81иіі ..,......ОІС. 10.50 о...lмдне-неіімо.lр... ".З5 .Wnapr8llo. s nOДIIpyн11OМ. 11.50 Вlкмо • Є'РОnY. 12.2О.ElcОllOмIКII реформи. 12.50 Жиае д,аре.о ре_lІ.

12.55 Всесltnta reorplф'" "'IIТU аа носоport •• (США). . 13.52 Ноаи"". 14.00 ~o 50-рІЧЧІ neреМОІ'ІІ. Пам IIТ~ про-asелиК)'-ВIЙну.

.о.neксандс. ПокришкІн ••

Док.телеф ~M. 14.50 1CnJ6 MaндplвНМкfB. 15.40 ХокеА. Чемпіонат МXN. ЦСКА -

.TOrneAo.

10.05 як IINТИ 6удамо? 10.50 По..р ....... ТflllДllцf •• ".0!! .В • .:иnь 6уCJl8С." х"д.фlN.м. 12.2!! Т,_рудит. 12.ЗО 8\дIonoI:l11I. А. 1сІІиА.

12.40 Clмм,:", 13.00 ВІсті •• 13.20 р,. ф_.

ПІІТІИМІІ.

1З.З!!uЕ»Р." Х.,д.'I'III8фIIIwI

1•• 25

Кnln-амтр.кт.

CInnI.).

14.ЗО П.РIl8меитс8INЙ ти....... •

16.00 ФутБОn. КJlSок укр.іМИ. «Дм ... _ . (К) - .ТорПlДO' (З.noрblDltll). 2 теЙм.-

111.4!! ДІІІІ _ _ ОЇ KOМn.HIi.· ~ .'20 Мр.ф"'М .М.стро•• •. 1.8.00 МІЖМlРОДИI XPМCТМIlllc:WlI nporplМl 41дno11д1 •• • 18.ЗО КІІіас.... IIIttOPIМІ.· 18.50 Точк. SOpy.' 19.0!! BbllТl(l. AмIТOIIIIi 101lДlp81110.· 19.1!! 1<Янус:.. Усе npo ..pyxoмl~.· 1а,зосни.· 20.00 Хіт-рІк.· 20.ЗIІ ~ r-n-.....rp.llc»:

20.5511_: 21.00 ....... _~1 __ • • ГрадоОINР •• 21.15I1киа: 21.20 ВlЧlриl ",,1nI1lIfII дo~: 21.50 C~ 118 c:..-oдмl: 22;00 I'OIC-WOJ аЧормІІl 1ІІт».'

22.30dт-3: . 22.40 ПJlorplМl " ••• 23.00 ~д.""M"""""'" MIДfr......• 01 ..0

-3'-

18.ЗО VC8 Рос". 1B.S5 Пoroда. 111.05 Луї ~ ФlOн8С І Жан Маре у худ.фln~мl !<фантомас

~О36УШfвавса .... (ФранцІа). uНедlnа ••

Спортивнміі ~K-eHД.

Бридж-.·

16.40 МульТфіЛЬМ .OJliMniaдa». 17.30 Посольства в Украіні "редстаа­ ІІЯЮТЬ. Росія .• РосіЙСькиЙ ~зей. Санкт-Петербург •. 17.50 Шлях до до6робyry. IВ.30 МУЛЬТфільми. .ЗАБОРОНЕНА

19.00 Телесеріал жlнКА-.

19.55 Чаріане дзеркало. 20.30 Інформаційна ПрОГрама .СІТ30-. 21.00 Худ.фiJIьм .Оскар·. 23.00 Пост. . 23.40 ХУД.фiJIьм .ЛЮбитеll~ конеЙ•. 0'.05. Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА •. 08.00 08.05 08.40 09.00 Телесеріал .ЗА~ЕНА жlнКА•. 09.45 Гумористична програма Транслюється 3 Києва по 30 каналу.

. понЕДІлоК. 20 07.25 Програма передач на ранок. --Днгломоаний блок: 07 .30 Міжнар.е~ОНОМIЧНИЙ огляд.

ОБОРОНЕЦь ВСЕсвІТУ •. IВ.55 Мультсеріал ~ТРАНСФОРМЕ­

РИ'.

ОВ.05 Великиіі хокеil. ОВ.45 Наш сад. 011.15 До6риіі ранок. Сніданок ДmI чемпіонІв. 011.45 Ати-6ати.,. 10.15 Росlйс~ке ЛОТО. 11.00 Прем'єра теneeкрану. IlAрlcто•• Худ.фln~м. КлІп-антракт. пlcntl 8ИI;1'8ВИ ... СеЛІІнс~ке пмтанНА. ВістІ. не ltир'уt5ати ... 1З.35о)(олоСТІІКМ ••

12.15 12.25 12.40 13.00 13.20

17.00 ЧарІвний С81т Дlcнew. . -."салон~ка •• осКачинllсторli>. 17.55 ~aд.' . 18.40 06личчам ДО СТОIІИцl.' 111.10 Вlзмтка. Ганна Iіе:8ЛIOДна •• 111.15 Хочу ще~ 111.30 СНН.· 20.00 дпа Вас.· . 20.40 Чорним по 6Inoму.· 20.45 Капlraн-8fДeo.· 21.10 f1porpaма .? •• 21.30- EкcКIItN ..8.· 22.00 Трам". 6a"H~

.rpaвlca)·

22. О dТ..з..· 22.40 ЗIра c8tтoaoro tdk-lolСсинry.· 2З.10 Се_. МІжнародний

1УptlCТltЧниіі orJlllд.· 2З.ЗО uМy:tмчнl відомості» :8 АІІлоIO

-3,'

23.ss Пf8O-8Wlo.·

,

.

ОБОРОНЕЦЬ ВСЕсвllУ •. 1d 5<; Мультсеріал • ТРАНСФОРМЕ­ . РИ_. 19 20 АЙ- ТІ-ЕН. Мlжнар.ОГЛЯД

СІІЙвом,.

lа.ОО. Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА·.

19.50 Ескулап. 20.30 ІНФОрмаційна nporpaмa -СIТ-ЗО-. 21.00·Худ.фiJlьм .Бо_вiJlЬНІІlt:тоpi5l •• 22.30 Світ електронних poзear. 23.10 Кікб<жсинr - кращі бої Сlпу. <:3.40 Худ.фiJlbм -Строжек •. 00.05 ТелесеріВl1 ·ЗАБОРОНЕНА жіНКА•.

Англомовний блок:

07.30 ЕН·БJ-СІ. Виnyac новин. 08,00 .о.Й-Тl-ен. MiJJCнajJ.OI'IIIIД. УкраїНОМОІНИЙ блок:

ОВ.15 ДІЯЛЬНИЙ СТИЛЬ жипя. Форми діловоj акти8НОС11. 08.40 Я.· ЖИВУ! (Канада):

'жltt~.

21.00 Тenecepian .ГОРЕЦЬ•. 21-:55 Пост. 22.30 Напередодні. 22.50 ХУД. фільм .Для наших ХІІолців,. у програмі можливі зміни.

Худ. фільм .Солом·яниЙ капелюшок-. 17.30 МуЛЬТфільм -Щаслиаі канікули •. IВ.20 Худ.фільм ,Льодові Пірати •..

СТРАСТІ •. теll8fеріал. 10.50 Хокей. Тижневий огляд НХЛ.

23.00

АЙ-тl-ЕН. МiJlCнар.О~IІЯд (аI1ГЛ.

мовою).

IВ.25 ПрогpatAа передач на' вечір.

23.25

Програма прреда,:, на ранок,

18.ЗО Мультсеріал .ВОЛЬТРОН-·

ЧЕТВЕР,

23

07.25 Пporpама передач на ранок. АнгIlOМO_Й БJюк:

07.30 ен-Бl-сl. Випуск новин. 08.00 АЙ·ТІ-ЕН. Міжнар.огляд. Украіномовний блок:

(ВеЛИkобританіl/).

19.35 ЗА ЛАШ1УНКАМИ ФАКТУ. 20.00 Тижневий огляд НБА. 20.30 .. я купую цю жІнку•. Телесеріал. 22 серія. 21,15 ЕН-БІ-СІ. Випуск новин. 21.45 .ПдdОНАРІЯ - квІТКА ПРИ­ СТРАсТІ •. Телесеріал. 22.30 .кримlнАЛ ІНТЕРНЕШНЛ •. '23.00 АЙ- тl-ЕН. м.жнар. огляд (англ..

09.10.Я КУПУЮ цЮ жіНКУ •. tелесеріan. 23 серія. 10.00 .ПАсIОНАРіЯ - квіт'КА при­ СТРАСТІ •. ТелесеРІал .• 10.50 .полlт НА МІСЯЦЬ .. , І ДАЛІ •. ДОК.фIЛЬМ.

11.35 КІНОЕКСПРЕС, 12.00 .ТОРГОВЕЦЬ ЗБРОЄЮ. худ.філыol.

13.30 сТУДІЯ 7. 14.00 Ігри НАРОДІв СВI1У. 16.30 .ПОВЕРНЕННЯ ДРАКОНА •. Із серіі .ЗолоТИЙ вік куНГ-фу•. 16.00 СПОРТ НА АЙ-СІ-Ті-ВІ. IВ.30 МАКС АУТ. Музично-спортивна

19.00 БАСКЕТБОЛ. Кращі ігри НБА. 20.00 АВТО. 20.15 .ДЖАГГА - CEKC-nГДНТ,. ФilIьм із серії .Блюзи ГiJI-стріт•. 21 .00 .ВіДПУСТКА НА КОЛЕСдХ•. Худ. ФіЛI>М , 22.30 РОЗМОВИ ПРО ОСОБИСТЕ. 23.00 АЙ- Ті-ЕН. Міжнар.оrllltД (анrл: мовою). Програма передач

23.25

1:18

ранок.

НЕДІЛя. 215 08.15. Програма передач. ·Анонс. 08.20 .МАндРlвки МАРКО ПОЛО-. Мультфільм. . 09.10 .АКВАРіУС· та .ГРАНДIОЗНА КРАДІжКА ДЕЛьФІНА •. Фільми із сеРІЇ .Затока Небезпеки-.

10.00 .ЖАН ЛАФІт •. Частина 2. ФilIьм ;з серіі .Родина Робінзонів •. 10.50 Я - ОЧЕВИДЕЦЬ. за матеріалами аматорських відеозйомок.

МОВОЮ).

Програма·переда't на ранок.

п'ятниця.

07.2.)

Анонс.

програма.

ОБОРОНЕЦЬ ВСЕсвl1У•. IВ.55 Мультсеріал .ТРдНСФОРМЕРИ.'. 19.20 АЙ·ТІ-ЕН. Міжнар. ОГJlЯД

2325

СУ&ОТА.25

08.15 Програма передач. 08.20 іКС·КУЛЬ1УРА. 08.45 У ВИРі моди.

.

МОВОІО).

24

Г)рограма Іlередач на ранок.

У~раіномовний блок:

08.15 ЗА ПАШТУНКАМИ ФАК1У. ОВ40 Тижневим ОГ/1ЯД НБА.

09.10.Я КУПУЮ цю жІнку •. Телесеріал. 22 серія. 10.00 -nдСlондрlЯ - КВІтКА ПРИ-

СТРАСТі· Телесеріал.

1050 .КРИМIНАЛ іНТЕРНЕШНЛ· IВ.25 Програма передач на вечір. IВ.30 Мультсеріал .ВОЛЬТРОНОБОРОНЕЦЬ ВСЕСВI1У•. 1В.55 Мультсеріал .ТРдНСФОРМЕРИ •.

19.20 ДИ· ТІ-ЕН. МiJlCнар.оглltД • (Велищ6ританіЯ). 19.35Ikc-ItiЛЬ1УРА. 20.00 У ВИРІ моди. 2О.ЗО .я КУПУЮ ЦЮ ЖІНКУ•. Телесеріall. 23 cepitI.

09.10·Я КУпУЮ цю жіНКУ'.

10.00 ·ПАСІОНАPlя-квIТКА ПРИ-

2~.30 О-ЛЯ-ЛЯ!

20 cepitI.

20.ЗО Інформаційна пporрама .СіТЗО'.

.

21.15'EH-БJ-сІ. Виnyacноемн. 21.45 .ПАСІоНАPlЯ - квІТКА ПРИ­

Телесеріu.

IВ.ОО Телесеріал .ЛЕССІ-. IВ.30 -Киівкіно •. 19.05 -ЕНРАН. - добробут ДПА всіх. 19.40 Чарівне дзеркало. :10.05 Тет:а-тет з ... мером.

П'ЯТНИЦЯ~4

08.00 Програма передач. 08.05 Мультфillьми.· 08.2SCBiT меКТРОlfftих розваг. 09.00 Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА

ФОРМИ ділової активності.

мовою).

НЕДіля. 26 08.00 Програма передач. 08.05 МультфіllЬМИ. 08.35 Худ. фільм .Жінка. яка СПlває •. 10.00 Телесерізn..-ГОРЕЦЬ•. 10.55 НапередОДНі. 11.10 Худ.фільм .Ocкap~. 13.00 Телесеріал .ЛЕССІ •• 13.3035 хвилин джазу. 14.10 Худ.фiJIьм .Beдмjд..... 15.50 Атлетик-peвJO. 16.15 МульТФільм.Мм nOвернулИСІІ" 17.30 Світ 8JItIICТpOННИХ розваг.

18.40.МУJlЬТфіІІЬМи.

09.45 Худ.фilIbм .БожеeillЬНІІ їсторі5І., 11.00 Європа ПЛЮС. . 12.10,ttМaйда.... частина І. 13.00 Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА, . жІнКА•. 13.45 .МаЙдан... Частина 2. 14.55 Душа ДО душі. 15.20 Для тих; хто noraнo чує.

.

зо..

16.25 Душа IJP Aywi. 16.50 Худ.фільм -Джоні •.

07,30 ЕН-БI·С:. Випуск новин, 08,00 АИ- гі-ЕН. Мокнар.ОГЛЯД.

2325 Програма передач на раноК. СЕРЕДА. 22 07.25 Пporрама передач на ранок.

.ЛЕССІ-.

21.00 TeJI8C8PiaJt .гОРЕЦЬ•. 2t.55 Напередодні. 22.10 Самотнє серце. 22.25 -Віч-на-віч-~ Олександр Малинін. 23.35 Худ. фільм ·Воrняні кулiJo. 01.25 Концерт на 3амовnення.

-

жlНКА».

Англомовний блок:

2;) оо Я - ЖИВУ! (Канада). 20 зо .я купую цю ЖіНКУ •. Телесеріал 20 сеРІЯ, 21 15 ЕН·Б:-сl. Випуск новин. 2 І 45 .ПАСіОНАРIЯ - квІТКА ПРИСТРАстІ •. Телесеріал. 2.230 Хо_еи. Тижневий .огляд НХЛ. 2300 дЙ-.тI·ЕН. Мlжнар,огляД (англ.

1В.ОО Телесеріал

09.45 Худ.,фіJlЬМ .Грати по-кpynнoмy•. 10.10 -Бoreма.: МихаЙJlO Шемякlн. 11 .40 Худ.фільм -Містер ї місіс Бридж'. 13.40 Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА жІнКА.. . 14.25 ХУД.фіJlЬМ .Під північним

lВелиroбl»1 таН;fI).

19 35 ДіЯЛЬНИЙ СТИЛЬ ЖИПЯ.

09.ЗО Європа МІОС. 10.30 Телесеріал .ГОРЕЦЬ-. 11.25 Худ.філlfМ .Балад~ про солдата-. 13.00 Т~ал ...ЛЕССI •• 13.ЗО НапередодНі. ' 13.45 .Боrема-: МихаЙJlO Шема,іН. 14.20 Худ.фільм ,Якби врода /lбивana•. 16.00 .Кінозабави •. Худ.фiJIьм .Бережись автомобіЛА'.

16.30 ..це секрет. N 4. 19.05 Пporpaма д. харитонова. 19.50 з5 хВилин джазу. 20.30 Інформаційна програма -сlт·

IВ.30 Мультсеріал .ВОЛЬТЮН-

-IВ.25 Програма передач на вечір, 1830 МультсеріaJ1 .ВОЛЬТРОН­

.

CV&OTA, 25 08.00 Пporрама передач. 08.05 МуЛЬТфiJIЬМИ . 09,00 Душа до дУші.

23.

Англомовний блок:

07.30 ЕН-БІ·СІ. Випуск новин. 08.00 дЙ-ТI-ЕН. МIЖнар.ОГЛЯД. Украіноt.\08НИ'й блок: 08.15 Мlжнар.екоtЮМі'lНИЙ огляд. 08,40 ВIДЕОМАндрlв)<Д. Колорадо. 09.10.Я купую ЦЮJl(lнку •. Теllесеріа.1. 19 серія. 1ООО .ПАСIОНАРIЯ - квІтКА ПРИСТРАстІ •. Телесеріал. 10.50 МОВОЮ ДЖАЗУ. Музика. інтерв·ю. 'іНФОрмзція.

КороткометраЖНllіі 2Д'ФIn~М. 14.05 Майстри. 10. Дом pOBC~Kllii. 14.50 Кращllrpи НЕіА. • • 15.50 ..світ 6о6ра •• Док.ф!.т.м s телесерІалу .ТаЄМНИЦА твармн' (Ан,,,"). 16.45 С811ТО' K01КltOrO ДНА.

ЧЕТВЕР.

23.25 Програма передач на ранок. вIВТОРОК.'21 07.25 Програма передач на pal-!OK.

мовою).

07.20 ЗІрки ro80ptmo. 07.ЗО PIк8 часу.

жlнКА».

08.15 ТfЛЕЖУРНАЛ ЕН-бl-СІ. 09.10 .Я КУПУЮ цю ЖіНКУ •. Телесеріал. 21 серія. 10.00 .ПАСіОНАРіЯ - КВіТКА приСТРАсТІ •. Телесеріал. 10.50 ПРИХОВАНА К.дМЕРА. Жарт-шоу. 18.25 Пporрама передач на вечір.

інтерв·ю. інформація.

.'30..

08.00 Пporрама передач. 08.05 МуЛЬТфіЛЬМИ .. 09.00 Теnecepiall.ЗАБОРОНЕНА

23.25 Програма передач на ранок.

IВ.30 Мультсеріал .ВОЛЬТРОН­

23.00 АЙ-Ті-ЕН. Міжнар.ОГЛЯД (анrл.

~080IO.·

року

1995

21.00 ХУД.філl>М 'Г9СnOДИНЯ ДОМУ-. 22.55 Худ. фІЛЬМ .БілиЙ палац•. 00.35 Концерт на заМ08JIeННІІ.

2З.45 Європа МІОС.

(Великобританія). 19.З5 Міжнар.економічниЙ Ьгляд.

ОВ.40 КІНОЕКСПРЕС.

«РОСІЯ»

r:-H"

лютого

20.00 'КI1івКlНО" 20:30 Інформаційна програма .СіТ·

00.45 Тenecepiaл оЗАБОРОНЕНА

19.20 АЙ·ТІ-ЕН. MiJlCНl1p.OГIIIIД

ОВ.1

Г"'КС-КУЛЬТУРА.

УТ-2, ут-з І КАНАЛ

ат.ОО Вісті.

·МIСТечко-.

10.15 ХУД.фільм .Оскар». 12.10 Посольства в УкраіНі предстаВnА· ють. РОСІЯ .• Російський музей. Санкт-Петербург•. 13.00 Телесеріал ·ЗАБОРОНЕНА жІнКА.. • 13.50 ЕсКУllап. . 14.20 Худ.фiJIьм .Любитель коней •. 15.55 МУllьтФільм -ЛМС і пес,. 17.20 Худ.фільм .Раба кохання>. 19.00 TmecepiaJl-ЗАБОРОНЕНА ЖІнКА•• 19.50 35 хвилин джазу. . 20;30 Інформаційна програма .СIТ-30•. 21.00 ХУД.фiJIьм.гpatи по-кpynному.. 22.35 .Бoreмa.: Михайло Шeм!lкім. 23.10 Пост.

ОБОРОНЕЦЬ ВСЕСві1У•. ІВ 55 Мультсеріал .ТРАНСФОРМЕРИ •. 19.20 дИ-тl-ЕН. Міжнар.огляд . (ВеликобритаНіЯ). ' 19.35 тtлежУРнАЛ ЕН-Бі-СІ. 20.30 .Я КУПУЮ цЮ жІнку•. Телесеріал. 21 серія. 21.15 Ен-Бl-сl. Випуск новин. 21.45 .ПАсIОНАРіЯ - КвІТКА ПРИ­ СТРАСТІ •. Телесеріал. • 22:30 ПРИХОВАНА КАМЕРА. Жарт-шоу. 23.00 АЙсТl-ЕН. Міжнар. OГJISIД (англ.

ОВ.ООАЙ·Ті-ЕН. МІЖнар. огляд. Укр,іномовний блок:

20.00 вІДЕОМАНДРІвКА. Барбадос. 20.30 .Я КУПУ1О цю жІнку •. Телесеріал. 19 серія. 21.15 ЕН-БІ·СІ. Випуск новин. 21.45 .ПАСIОНАРIЯ - квІтКА ПРИСТРАСТІ •. Телесеріал. 22.30 мовою ДЖАЗУ. Музика,

Музика в еф рІ. Новини. НинІ. 2З.52 Новини.

з вами-.

01 .05 Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА . жІНКА•. 8lвторок. 21 08.00 Пporpaма nepeдa'I. 08.05 Муnьтфільми. 08.35 Атлетик-реею. 09.00 Телесеріал .ЗАБОРОНЕНА жІнКА•. 09.45 Саіт електронних розваг. 10.20Худ.фільм .Лі~р ГОlllliеуд •. 12.00 .Київкіно-. _ 12.20 Худ.фiJIьм .Це трапилOCtl поряд з вами •. 13.55 Телесеріал -ЗАБОРОНЕНА жІнКА.. . 14:40 Худ. фільм .Містер і місіс

IВ.25 Програма передач на вечір:

Чlnмансlв•• Му.т.тсерlaли (США).

07.З5 Cтyдhl .Росто.

оа.35 Мрмк, ІСIх nOlоlll .. ь.

• Містечко,. 19.00 Телесеріал ·ЗАБОРОНЕНА ЖІНКА •. 19.50 .Естонія: зі СходУ на захід •. 20.30 Інформаційна програма .сIТ30·. 21.00 Худ.фільм .Лікар ГОМівуд•. ,22.50 Світ електронних розaar. 23.35 Худ.фільм .Це трапИllOCll поряд

09 16 .СдМЮЕЛь МУНТ •. Худ.фiJIьм. 10.50 У виРІ МОДИ.

17.ЗО nДe Уомl?-. "Пр_ди

«IIOtII&I а .."...цll

УТ-2, УТ-З І КАНАЛ еРОСІЯ»

(ни... lіі НoBropoAI.

2. періоди. 17.00 ·Мовмни. 17.10 Te.ne.noцlll.

21. О 21.50 22.05 22.52 23.00

IВ.ОО Мультфільм. IВ.25 ГУМОРИСТИ!іна програма

СЕРЕДА,22 Програма передач. Мультфільми. Група .Кардинал •.

ат. 15 OIlIMnlIiC~КllIi РlIlOК. 07.50 СnOрТф:1:.' 08.00 МІрі! 15.

НОІММИ). 2З.211 Пoroдll. 2З.ЗО Худ.фІІІІ.м (23.112 НО.ИІІМ).

07.00 81ст1. 07.20 Зlркм rolOpIIТIo. 07.30 РІк. ч.су. 07 .З!! СтудІІІ .І"0СТ8. 08.0!! Пllllrpим.

МиколаЇ,,, -.. Кмї.·

Бас8СеТ». 2 таіім. 17.45 С.lчадо.

Воnoдимир ТІ 6ла"'lмнlШИЙ ~итроnonит Фllllр8Т.

JrnOPJCb.

sopy.

1 З.15 ,:/:М'сра IОН8ЦКОro ТОК-ШОУ UВІІ РИКИ1. . 14.00 ЗІІЧ!'МО щаСТІ!. 15.00 УТН. 15.10 CeJlO IIІIОДІІ. 15.55 ..сОНІІЧмllCllарнети •• CaMOAIм~HI художнІ коneктм.н XePCOHC~KOЇ 06nacтl.17.00 ЧемnlОН8Т У~аїНИ 3

зрадникІ ••• 1е .15 "Plnlrtll • осol5IХ>. С.~IЙшиli

20.05

ПОНЕДіЛОк. 20 12.00 Програма передач. 12 05 НапереДОДНІ. 12.15 ЧаріВl-iЄ дзеркало. 12.40 ХУД ,фІЛЬМ .Кров піД сонцем •. 14.1535 хвилин джазу. 14.50 Пporрама Дмитра харитоноеа. 15.30 Худ.фiJIьм .Русь одвічна •.

08.00YПt. 08.10 Ритмlч. . rfмН8CТМb. 08.ЗО У . .дInlO Іранці.

'11.00 .'ІКРlіМI c:1oOfoдм1•• Пporplма " .

18

2..

УТ-І

--

Субота,

;3

а'

СТРАСтІ •. Tenec;8pian.

11.35 12.00

ВIД[ОМАНДРIВКд, Угорщина. .САМЮЕЛЬ [1АУНТ •. ХУД.ФIЛЬМ.

13,ЗО .ДЖдГГА - СЕкс-гІГАНТ •. Фільм ІЗ сеРІЇ .Блюзи Гlл-сrріТ •. 14,15 КІННО-СПОРТИВне шоу. 14.40 Я - ЖИВИЙ! 15.00 ДіЯЛЬНИЙ СТИЛЬ ЖИПЯ. Форми діловоі активності.

15.25 РОЛОНДД-ШОУ. 16.10 ТЕЛЕЖУРНдЛ ЕН-Бі-СІ. 17.00 .ДМЕРИКА - ЗЕМЛЯ НАСИЛЬСТ­ ВА •. Дo~ фІЛЬМ. IВ,ОО СТУДІЯ 7 1В.30. ЕкраНI3ЗЦlЯ ЛІтературних творів: Г МеЛВIЛЛ .• МОБІ дh< •. 19.20 НОСТАЛьГІЯ. 19.45 КlНОЕКСПРЕG-. 20.10 У ВИРІ МОДИ. 20.40 ПРИХОВАНА КАМЕРА. жарт·woу. 21 .00 .виРIШАЛЬНЕ ЗАВДДННЯ •. Худ.фільм.

22.ЗО О-ЛЯ-ЛЯ!

23.00 Ай-ТІ-ЕН. М~нар.orЛІІД (aнrll. мовою). Пporрамапередач на ранок.

23.25

Те~/факс ДIUI доа/доес:(044)

82-11. 211-20-96. 440-87-66.

21


4

етоР..

Субота,

18 .11101'01'0 1995

сВ О."

року

розвоl

ВЕСНЯНОМУ

У

І.

А В йоro ще тphDвll П81ll'JlТ8ІО, Иоro Д8JIщrt! й .ІІarЩвe тепJlО Крізь відстань шт І JhIII1 зirplває. Jl був М8JIIIЙ, у пOJle з ВИМ ходив, ДввИвсь, JIВ аерва 'ввс1вав весною, Вів ще не звав, що крок ось до б1.цв, Що ВВМа вже петJIJI над 1'О.ІІОВОЮ. За ПО.llе те на АВОХ' ropбах. 1 вр Отам, де ще Р1штвк rвиє eьoroднl,

Друже Мій. ти Проі\ШOlВ КlPlЗь Т~Иі

1 жах. :stpy.

Та Іне ВТ!pialТИВ У ~ ЮДСТІЮ l}I!eClКOipeн:y

Ні .Б ка:11~8Н'ЯХ O.aввнЦLмa. !ЦІ. ІВ табара.х На безмежних зЗІМер3ЛИХ пpooropax СиБLру. 'Ги

.

за ЮЛЮ

J

чеоть

ПQВОТЗВаІВ ,на юarrtLв.

Бився з БЮ'РОroм скРізь У смертелыиJIм Д8ОбоІ, . Маєш ВД'()ІМЗ й у фращі1 .1fIPO'ВIННIX бrpan:IS,

Орав і CiJIВ.

ПQР:I;дН!ИіНСІЯ з якими .по' ДУХУ іІ! зб,ро«. .снluIыІи ,ВИХQIВaiВ ТИ юнaadIJв· ta ДIВ~, ВІНевмирущІй IфВlСі. Д:aJВ Ім 1В1'ИІУ .ПO'IIJ)e6y. БaJPВН'ИЙ

СВlіт

Щ)ОІ~МИlБ

У ДRТЯ'ЧНІХ

НРИВ1італа

тебе

оімде<:яrI1З

Та ОIl~Ває ДlYша. шв

бalнJдY'pи отру.иа.

ТВIіЙ .пеНl3М'Ь

життя :пршсраша.

чарilmtо

oцilвaє

прекраюна

В юоЖ'нhмвдрші твоІм і У 'КОЖ1ИІй каргИfJ:l. Борнс

ЖОРНИЦЬКИИ,

член: Л/РтсТУ.дlti

«НРИНИЦЯ •.

І мово .тату.

•••

що спрасував

11 І'

І' І' 11

ЗдаєтьCJI мало, чи бarато? Іще немов збирatoCь жить, А "ІІІ, 1ІІ0ЖJП1ВО, вже не варто! Хіба я жив? Мені цей світ Закритий був ек~із~ пuеною, Іще з малих ДИТJIЧIIх .ІІіт Все КРJlкав ворон наді МНОЮ... А це, здаєТЬCJl, И8'le він

Замовк й розхмаРUОСJl

Ще

везабуД!КИ

деоь

,

В

'Г8JК само ДИВJI:Jrть.СJl

tНaвsaв.

,моєму

atI1 •

серці

lІІІОАІеМ

на

Там. JIIК иОЛ'ись

ще

твСІі

У ТЬ.

naЛJaЮТь

.

ЛИШ

МОВ р1.цва НИВа в свіжу рань, Тому збвр8JOC .. · в ще ЖIIТR

Da8)'l'JmJOa ~

m

XIfТPY1В8.ТO

Минуло лі,. уже

6araro.

:наВ1'ть рsи.

Які

~

А рани

...

На

тоді

,нанеола.

Су,л,н глнбoнl ...

'Ifl

спогад

мимоиrь З!:пеРСЯ.

JIPOIJI7I НВ/ІІа

·Н 8а. CiJOPQН1. IВWJJaCЬ. То Х1ба це oaJНь?

ПіСJlJl зведо.иі й повукань.

ИQЛ'И

ЗарубцюваЛИСЬ

цаІ/1Іа.

раси

J!/hlНli

Меве QiUпи.л.а 'ДО абмaцv ...

МalНИJlа ІВ зорі і у. онні

Вже ВOJIізlроиька зорІє І б.llaroвІстом день іде. І паXJiе, пахне cтвrJIRМ 8UiТOM,

:мане

8111

ДНИНИ_

І чую: ще мають OOJЮВ'J Веову із RЬOrO Jlие~. Вона .недавн:> ось бут.

Стежину в тернах, спорниіах. мій свІт, JlКВМ JI асив, надіввеь, Що він до l,llеие' все ж пр.вйде,

л·IЩJIНIl

3адУ!М'.ОЯ

і...

3.JI:>в веспокJIЙ.

""F/'F///F//'F/////////////////ff./ffff'/'IIIIII'IIII''I/'/I'If"//'f'I,,,,.,I/'/./f/"III././"'f.///F/'/F//.//h . .

Мп .АРГО. реwзує такі M&cТRJIa: камазіВСьве

МІОГ2К,

АС-8 М2ОЗО,

ТАД-17',

_иrулlвсьве, компресорне, ХО.llОДIIJIЬИе.

Адреса: м.

фон

3АПРОШ'VЄ МтІ-КАФЕ .ЛЕНгРІ. зуетрlтиCJI

la 6пзьКJQI дpJl'Oll У веввмymев1й обетавовцl. Із caMoro ранку до Diзвьоro ве.ора до ваших ПОС.llyr

Броварв, ВУJl. Кутузова, 8-А. Теле-

BIJТYPaJJЬHa кава,. вtJlЬKa сортІв цеіJlОВСЬКoro

rapJl1l1 бутерброди,

5-59-38.

тиха

ПОСВІДЧЕННЯ

у.аСИJIКа

ткм­

ввдаве НроварськlІМ міськвиконкомом 26.05. 199З р. на ім'JI Онопрієнко ЛЮДМRJIR ФеДоріВRR, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

ЗАСНОВНИКИ

.МЕРКУРІИ.

ТОВ

зaraJJЬR1

в

актовому

залі адміиирвміщеRИJI

СОЮ: м. Броварв, вуя. Кутузова,

131.

за

20.00

O()CJIyro-

без вИхідних

ВУJl.

Шев.енка,

2.

кава,

БАР-КАФЕ У

бу.nьйОRR,

rO.JlЛ8RДськl

сосисви, rаРJlЧі бутерброди, широКИй' вибір лікеро­ rop1Jl1lalUlX ввроСИв.

. Бар працює 'щоденно 10.00 Ао' 24.00.

з

без 'перервн і

внхіДІІИХ

ФІРМА ЗНІМЕ квартиру під офіс на ЖИТJlОВО-

. . 5-79-27.

му масиві.

nlДИРJl6мстsа.

Тenефон

ВРОВАРСЬКОГО

роки нашоJ освіти.

11

:: 11 11 11 11 11

5·89-44.

mвo.'*k

праці

ЧИСТЯК

ва

ПРОДАЄТЬСЯ цеrJlllllИЙ

І.

СвlТJШЬВОro

І' І'

ща

11 І'

Гuвиy

Itraдy8Mo

теренах

ШкіяьвоJ

буДllllOВ побпзу села

(30 им вц Броварів).- зara.JIыІa ....0-

125 кв. • пJПOC 50 кв. М' 2-й повеРХ. )Кв,• •а

п.llОща 95 кв.' ..ОПUeJIJIJI ВOДJlJle. Земеана дIшonca 75 сОток. Є цerJIIIIIIIЙ гараж, еарай, rород, сад, M8JIRRRJIК •. В буДlDUCy є тeJlефов, підве­ дена вода 81 eвepДJIoBВВВ. В eui ПРОВОДИТЬСJl газ. Тuефон AU АС)відов: 4-21-20.

11 І'

11 І'

11 11

І'

'111

11 І' 11 11 11

ОРГАНIЗАЦIJI тротовари

та

. .JlыIIIкR

продає

ОПТОМ

ВСТ8Н08Jl1Oє

вроздріб

1

uевтр~uади

ueKтp~epr1J

одно-

і

трнфаЗИ1,

маТJl1Пd BRМИВa'll, eJiеКТРOJlампO'lКll Адреса .аrазвву: 'вуя. ВокзаJlьва,

І.

І'

11 11 11 11

І.

l1РUДАt.'ТЬСЯ, ,:.&-поверхова

11 11 11 11 11 11 11 11 І' 11 11 11

8,5

СОТКИ, .,сад,

вода,

газ.

.

дача

ВУJl.

ТеJl. у КВЄВІ 440-83·29.

елек­ т­

-

авто­

ват"

25-200 10.

в

Нроварах:

Карбишева.

ll-а.

8

ЗДАЄМО првміщеlDlJl під офіС. ТuефOlDl: 5:58-70, 4-14-02.

8 ПРОДАЄТЬСЯцеrJIJIНИЙ

НeJlЬвим

переКРНТТJlМ і

Tu. 5-08-59.

rараж

8

2-ceKц1IRвм

х

4

З

по?еБОМ.

па-

ПРОДАЄТЬСЯ дiJU111К8 з ведобудоваввм 2-по­ верховнм буДІІВІСОМ 1 будматеріаJlами по ВУJl. Анд­ реєва, 5-а. Тел. 4-14·49.

І.

І.

ПРОДАЮ в'JlЗ8JIЬн1 машини «Нева-5., 11. оптом і ВРОЗДРІб..Ціви IUIЗЬКІ. Тел.

еНева-

11 11 11 11 11 11 11 11 11

ИУВaJIJIJI

11 11

еТорrмашу.) ва 2-. 1 l-юмватву в БУДЬ-JlКОМУ ра­ йоНІ БРОВ,арів. Тцефон 5.(){)-23.

МІНЯЮ

11

з

З-кімватиу ві.,аJlЬВею

11 І.

квартиру

.

в

5-28-34.

поJJ1пшенorо

IІОВОМу

.'

буДJDiКу

пла­

(район

МІНЯЮ ОДНОilОверхоВRI цег.llJIIIНЙ будинок (75 ка. ІІІ, .отирн кlмвaти, дві вep~, сарай, поrpіб, садиба 15 емок) 8 со Катюжавка Вишrородськоrо району (Це8тр ceJIa, 50 км від Кнєва) на квартиру в КнЄВі, 2=JdIIвaтвy квартиру в Вроварах або прода•. ЗвеРТ8ТИСJl по тел. 4·22·82.

nОIПИТТЯ lIJIPобls З' хутра: шуБJl, .ОJlовl'1і та

IОвl­

БоJЮН'Jr1'Ь ВІ.Д горя. llENaUll та злз. І РОЮВ без JIЖy' Вам .lІЩфляє. И ПOWaIOl, ііі щастЯ. А здqpaв·я. А ТЄnJJla'. СІ.'JI Барuо, KOJIerв, друзі.

11 11 11 11 11 11 МІНЯЮ. У BepHCJIU1 ХеРСОІІсьвоl обл. З-вtмиаТ-' 11 11 Qy ирвватваоваиу квартиру з' телефоном, е пlдваJl 11 І. 1 да"lllа ді.llJlRКа ва ріввоцівву у. Броварах. І. Звертатись: м. Бернмав, вул. Смервчввськоrо, І' 9·а, кв. 11. 11

*інОЧI капuюхв. Ціви ннзьвJ.. ЗвертаТReJi: буДВllOК побуту «ЮВІлейний., ВУJl. Гаrаріиа, 28. Тuефон

сиІJlыюJ

з

Ko.JiвmвьOro директора

Хай ·ДOllJ.я 'lCpИЛОМ Ва:с ~oJм огортає,

r.І'

ПОТРШНА JldJI По Aor_дy За дитиною. ОПJIа· 'а за ДOMOВJIeв1cmo. ~L1J, 4-19-81.

еереДИЬОJ

JDOбов'ю Вітаємо

З прНЄlilSіeтro і ідJlЧВ1е.'іІо

І•

8

.wШ':ЬККUUll·!·UРГУ l1РUИUДЯТЬ ;jАКУПКИ еіnьськоrосподарсько! продукціJ від HaCUeJbIJI: іКць, картоlШi, зерна, цукру,. onJ.l, • .меню, вlвса. Ціни за Дf\МОВJIеRiсТlO.·

7

ЗАТИШНИИ

До ваших ПOCJIyr чаА;

а/крану 5-8 РОЗРJlДУ, токаРJl 5-8 РОЗРJlДУ. ЗвертаТИСJl за адресою: м. Бр.оварн, вуn. Кра,. toвськоro, 18. Тел. 5-14-88.

ToproВi

до

.10.00

Вorд_lвськоJ

І'

11 11

ЩОДRJI з

-

Иід..lнRе

перерв.

ВІДВЩАТИ

-

всі

1ПJф0-

8,

ну роботу.: машви1ста

ПРODонує

І .0.lloBi.oro OДJIry, із СРіБJlа, прнємні

Дll311ЙВ.'

Наша адреса: м. Броварв,

БРОВАРСЬКА СПМК-580 запрошує на постій-

AвTomввy.

Jlerкo­

ВНШУК8ІІИЙ

адре­

ПраВJJiВRJI.

:1 11

аТJleТRаому манежі (ВУJl. farapiвa, ЗО; стадіон) запрошуємо спортсменів, тренерів І всіх бажаю'ІІІХ.

І

збори

адресою:

і

....... две. народженаа

І' 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

ВУ8;; ,на

.БРОВАРСЬКИИ ДБК на

.ЛЕНГРІ.

кий виБІр CY'l8CHOro Жіно.оrо парфуldв, космеТJiки, виробн ДРIОиичкн,

заироmyютьCJI

вихідних за

МАГАЗИН-САЛОН

товариства, JlВi відБУДУТЬСJl 22 JlЮТоrо ц.. р. о 18

rодRИi

.810,

БУJlЬЙОВВ,

музика.

Чекаємо вас ЩОДИJl без вуя.. Шев.евка, 2.

даціХ васлідкІв аваріІ на ЧАЕС серіІ А .Ni 132444,

смачв1

ВIЩІ)'В8Ві напоІ, JJlкepH. БездоrlЩllе оБCJIуroвуваввJl,

ЗАГУБЛЕНЕ

тicтe'lВ8,

8eJ111Вою ПOВ8l'OJO

::

::

т,} ж :ромашки при

к.пен

З

І'

••• І

Пaнннl тим живим

До мене йде, не все рОзтратив І не з1в'JlJlа вщент душа; Надій моІх зМir мдшукати

І' 11 11

я в гай заАШ()В. т4 c8lМl1

Я пcJ8llaлыl:'. ДУМИ с.тиха

r1H

Мій світ іде уже дuебі,

~.

ГQJJу.біють 'в га1. ТО іТl.пь'КН чуба. припa.n'НВ

небо

І ОСЬ ДИМІОСЬ: з да.llеквх

11 11 11 11

І'

)@ба це осіНь? Ще цatтe

JIК мить,

І щоб 'Ні:коли :не жила 11 Ж1,УІРбі.·

Тож бущь щatс.л:ива.. добра 11 весела·. Всі ,нВіl!ти 0IdТY даруємо 'J1Oбі. З mo60В'Ю ЧОJlОВік, еви, дочиа, друзі 'ta близькі.

І(

rиaвВй.

***

НіКQJlJИі хай у юм lНе 6y~ б)Д. Щоб ти 'НІ1'Ж111и lНІе пізнма rqpя.

І' І' І' 11 11

в1що не розryбнв

. ' АОС1

Вaжtaєм щастя ІНа бanто JJlh'. В жlfl'll1 люООв ~ай (;уде. і 'У!даЧ'а·.

І.

бува"l88Іду у село, Овеанов"ем 8В1.'fЬ мене' een.авв, Нена'le в мене ба'l'loВ8 не бу.llО .

І ЩlJYВ8lO, JЦCI

. Щиро BiTaє~o із 40-р1.... від ДRJI вароджеННА НEЖltБОРЕЦЬ Вuентиву Іванівну.

І'

KOJJJI,

Із нових творів А. ЛУЦЕНКА Вже сімдесJlТ прожив,

І'

Иому у rpYAIIX RRИl тiCВYBвтol"

~~'---

&'11'11/ ВІТА'"

І'

не вМів вазатв,

• -

СОМ.

.•.••••

----E~

I1

Горнувсь дО М8ІІІІ, ДО П бcmiнь, ЯКі XOBua у CllЬО8ах ЩОВО'll, ЧеіС8J18 батька ~ ХО'І би Br.lleдin тінь! І тав щоденно ВНДJDШuа 0'11. Ріс eRpOТOJO, в 8.IJIДIIRX порп8ВСЬ,. ЖJIВ

дУша.

МввОJlа

'І 11 11 11 11

2.

Щирий ГOJЮC л·у.нає ІЮ IВЄІ!й у.lфatlll.. ХIClЙ

працював' -не крав,

Увесь з пе'l8Jli, боJIЮ 1 жарви, Що у дуШі poJCUJИ ираСУВ8JlRСЬ.

В КOJЮiI~мВlЬрші твоїlМ:J. У l«>!ИаНІІЙ ·ка'J)ТИНl!.

х:аій 0110 PQIК~

ЗellJlJlКам і друз. ., Idсьвій: І районній 1І.І!ііМ .• шавоВІІВМ «В1т8liам. ОбlцJlю усім вlддJI"IIIТR вовв­ ми вlpшамв.l DieвaIlR, а тавож 'IeCJIОЮ вpaцelO ва ВВВ! вашоJоевітв. . Б'ю .000омl

11 11 11 11 11

І в ШlDlJlВCЬ· навів ВДОВВВІІЙ СВИ Оксаввв еви вetм хввщам на поталу,

ар:IlбдИНQ.

поДJIВН баrатьом добрим JIIOДJIМ. Отож, KOPBcтyJOCJI нarодою ва сторінках нашоl мІCJ>крайоииоJ rазеtв .Нове ЖИТJl. серде'llf.O YlUIоивтвesмоJм дoporвм.

І' 11 І' 11 11 11 11

РОЗМeJJR С8травв 'l'JDО.~.

веана.

у РУіО1DВеВOIJ1IОССЯ ВПЛeJIа'СЯ

сьве тuеба.енна: та радіо уЖе відзваlJlШJl відМіВ­ ву орraвlзацЬо ЦЬОІ'Ос:вата. А SI був тaвRЙ роз. X8ВJIЬOВ8RRЙ, що не вcтвr свазати щире мово евоєІ

11

СТJIl'ав вtвц1: elII'І буть не roJlодв1й1 Иоrо вже мало знає хто в CUl, ШвсоТВ1 &Т, п В ПІШ перемOJIOJIН Иоrо десь у П"ЛАЗі, навіть CJI1д

очах

І 'ИlalВЧ'ИlВ 'у бу~ен!Н'CJCМIY оо.Ч'ИТИі lНебоl

-

10 moтoro цьоro року у Броварах відбуВCJI мій ТВОР'ІІІЙ IОвlJIейвий Be'llp. CTOJJJmI8 преса, увраІн­

11 11 11 11 11 11 11 11 І' 11 11

1.

. . .-4 (8662)

СЕРДЕЧНО ДSlКУЮ

11 11 .

Неиа.е в мене батька не бу.llО,

Поету' і худоасВ •• У

ж Н1'1' • • •

Pe~altl'o, А.

ВОЛОШИНЕНКО.

'

сНОВЕ

життя-

'-

газета

БроваРських

мlськоі

та

jJailORВOi Рад иа'родиих депутатів.. . 3асНОВИRХИ коnектив редахціі газети. Броварські Міська і раilОИIІ8 Ради 1Іародних депутаТІВ. Редактор

Газета

IСn'

Ii;:

и.

І.

А.

ВОЛОШИНЕНІ(О.

внходнть' З 17 .квітня 1937 Дні ВИХОДУ: середа. субота.

1III.....:JeRHx сторlв

,ве

••х

року.

Ф••тl• •1....08I........lст• •есе

г.зети.

звв....8

ВО.. " " "

воавцllO

.81Орl.

..тор.

І

вуб.. lвацll.

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Киівська область, м. Бровари, ву... Киівська, 154. Те.llефони:

1К,.."..

.

-

.-92:

'~JI.KTOp.

.с-04-81;

-

4-03-78;

I!I"'по.',Іг".RОГО

ВРО!llИС"овОСтl

І

заСТУПRИК.

секрет.р.

сОц .....Rих

ПJiТ."..

-

ре.... ктор..

.IААI..у

І

суспl .. ьво-по.. IТІІ .. ВОГО

4·21-34: .I.... I.. I.~ сl"ьс.кorо ГОСПОАIЦІСта. • ІІ.СО.ОТ роботи 4-04-81; .І.... І.. У - 5-13-91.

ЛI)J.i'l.!::·:JИК:Н.

]a\l(IuJjt'HH~i

n.сту..... р,,,в.щ8

8

lІе

... т....1ІН

-

В_РТ.СІІО.

6ро.арська

Арукари.

КиТвс.Кого

по.. lгр.ФIТ

об"киого

уцраааlин.

кин.ко.оУ

торг'в,,'.

у

ААрес. APY.LPBI; КнТ.С •• І об ..аст". 11. "РО•• РИ. .УІІ.

РеЕ·

1(1 Х. 17. Індекс 61285.

ДРУК ВИСОКІІЙ. Обсяг І kOhi!H"~ 3РКУIlI. ТИІ>3)1(

.!Іистl.

Р.Аlоlиформ.цlі

СВідоцтво про державну страЦію

справ.х

.\Q

ЇI'S:l

вида.ницт."

кИі.с....

154.

дру. ~.f150

#14 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you