Page 1

СУБОТА,

15 ЛЮТОГО 1992 РОКУ

Громадсько~nоnітична rа:~ета сума

апарат,

не

два контейнери з

передали

мала.

Олексіївна

медичний

представляла освіту

тн не

що

не

послужи-

Під час зустрічі з ук­

ти У поліЦії міста. І не

раїнською діаспорою на­

римує 65 тисяч доларів за РіК. у НИХ У ПОЛіЦіЇ

підручники з історіf . Ук­ ра'іНИ, іНШі КНИГJІ, ЯКИХ

шій делегації 'подарували ще немає в наших

У нас, майже

ділів

скрізь

комфортабельнІ

і

управлІнь

·

виконкому,

Послухати

міськ­

О.

М.

ня

питання

від

на,

ня

сnільних

прийшли

і окремі жителі міст~.

Із розповіді ІЩЕНКА:

-

ДелегаЦію

шого

міста

бе

кість їх все ж таки неда-

р ацією,

статня,

телефоном,

комп'ютером.

На

ЦІ

· на

се­

ви­

дати

вона коли

трат. Рокфорд має 140 тисяч населення. Він в декілька разів біл~ПJJІЙ за площею,

бо

його

Ніж

t?Рfівари,

мешканЦі

живуть

що

долари

та

цевому

добре.

нас

дуже

Працювали

nрограмою,

за

запропонова-

3АЯВА

них

створена

котра

ЮТЬСЯ

МИ

незалежної

рівних

Ііхань

на

-Росії

нашу

свободу.

Антинародний

уряд

І>окіна зайняв ~чік. аль­ ІУ

позиЦію

ІЛЗСНО~ рорм,

·

~ом

і,

ПРОГ.

Іа

ltш-

е

Ця

Іубожіння,

до

а

оЦІальної

ми їчного

політика

народ

юставило

·

·- · ··

за

дове­

повного

зростання

напруженості суспільство

на

рань вибуху, наслідки Ікого важко передбачити.

Іа

ключових

:ержавного

·

посадах

управління

і

Ал_е

це

частині

ке­

·

здійснювати· дорогі за­

мандрівки,

не

ніякої

дають

ли

міста.

І

значна

це

КіНЦі З КіНЦЯМИ, іН­ ша-значно менша, поспі­

хом

прибирає

до

Mm

ра

реформа,

віДродження

н

и

культури,

Н<t_

ного

наЦіо-

жит

на-

штовхуютьс:>

неро-

зуміння

воро-

і

відв

жІсть ·з боку с рих структур ·влади і ·у ав~ ління державою. І не­ прихований ботаж розбудови незалежної ної держави. Для цього

вИкорИстовується

рати, які вірою і прав­ ою служили комуністич-.

держави

и не забезпечують ви­ онання своїх же рtшень. [роблеми житлового бу­ івництва, соціального ~хисту населення, бла­ оустрою міста, поліп-

Jде

«ДИК ~ПРИІJ~У."

що

міська 1 і виконко­

своїх

рук народи:_~~-~~<[·

ними

ій імперії. Броварські айонна Ради

насе­

дячи

створена

зали­

ко­

міста потерпає віД скрути, ледве зво­

на

Радах

користі

криза,

штучно всі

колишнього

со­

- 2300

до проведення адміністратив­

і

місцевого

уст­ самовря­

вияви­

попрацювати

для

малоіму­

народних

курсу.

Відмінити

2.

з ро_

передачі

з

не,

балансу

Прийняти

Чл. ени

зазначити,

за те,

делегації

Отже, перший налагодженНі

що в нашій мі.

стосункІв

ми

з

Найбільш тісні зв'язки американЦів

СШ М

склалися

му.

5. Вони їй пода-

рували

телевізори,

ютери.

Запросили

до

мову

Вона

в

ее-

місяЦі працює там.

кої

в,

на

у

Нороленка),

вар ,_ .. з'яВЛlfється багато_;; .їх ··потрібно "РОЗУМНо

-'користати.

три

ЛіДІя

А.

повно­

правління

над

товариства

ніхто не

членів

депутатів.

голова· БроварсьІ<ої Фі­

позачергову сесію варської міської

лії УРП, підписів).

11

В резуль­

не

затулена,

випадку

з

що може

дітьми.

У

стати денких

в

ощадних

ощадкасах

нагромаджу­

валаси протягОм семk, а то й 'Восьм11 років. Варто сказати, що- з 1944 до

1976 року на вкладах 3' громад.1111 зберігалося ли­ ше 58 мільйонів кt}Юо­ ванців, а на 1 crmя 1992 року

-

мільІіонн.

394

Як бачимо, бровар'Іанн без жалю розлучаються з карбовацце,w, якого •пев­ нено ВИТіСІ_І.RЄ

КУПОН.

• • • ... у

йоні

нашому місті

продовжує

тися

Нtї

І

ра­

зишtсува­

на,родж~сть.

Кількість

пологів

'ЩорІч­

зменшується

протJІІ'ом

·

200

ка

кількох

остан­

ніх років. Причвии ~ за­ гальновідомі:

погІршення

екологічної

обстановки,

нашарув~~~-соцІаJІЬННх проблем тs й росто віД­ сутнІсть· в еностl у

·~::1~ ма.ози-

нІ

•ПоеМи•

можна

прq­

дбати велику ;і!!У о'

зійі(.49 .· сто..рІко~

а-.\

. поукр~ . щul\roj земляка з

нов

ета

~ І'рицька Чуприн­

,

.

nрореагував.

Голова ж кооперативу

пошвидше і без

коо'nеративу персоналу

яльність

за

затвердити

згоди

щомісячну

собі

та

недопустимою

зарплату

і не згодні

за­

більшості обслугову­ разом

терпіти це

на­

далі.

Н.

СТА

І. ЧИЧИК (всьоrо

7

п

Н.. ШVСТОВА, . О, А. ГУСЬКОВ, сів).

ПІсля

трагІч­

розстрІлу

-

•контрреволюційну

яльиІстЬ•

його

лучева

~сторlї

було

дІ~

ви-

·

рlдиої

лІтератури. Та він повер. нувся

через

кілька

деся­

ти,ІІІть, 1 знову зазвучала на повний голос його чес­ на, пристрасна, поезія.

*

висока

*

...ще один внробвИЧJ&Іі колектив мІста трн­ котажиІІКи -виробничо-:rор-. говельного

ТРНRотажиого

оренду .. Це

спроба

об'єднання взми своє пІдприємство у справжнІми

на в

стати

господарями

бництвl, хоча нноблеми, головна

з якиХ -

вІдсутнІсть єн-

овнни,

1700 карбованців. Тому вважаємо подібну бездіючому

Ради

С. АНІСОВ,

В. Дяченко

мість вжиття рішучих заходів спрямував усю енер­

КОРЖ,

(всього

внесено

до

кас 70 мільйонів ка}Юо­ ванців. Раніше така сума

в

ложкою

orrюfi~ЧY)t..J-,1r!')Aлo~~-,_ (.

~кає. -фr~іед~іfві нарікання люд,.ей,

гію на те, щоб

Руху,

Б; ШЕРОЦЬКИИ, член· спілки офіцерів,

підлоги,

нещасного

~ее це ·

В. ШВАБ,

народних

рахуНRи

здали житло із не­

кооперативу_ К.

ЯКІ роками ~ квартирах та в гуртожит ах 1 сnлатили чІ!Маленьщ, суми за власні. квадра метри. Але на нашу· скаргу до міськвиконкому

<<Просвіта»,

міської

на вул.

мешканЦів~ не укомп~ек~~ rr_~ ім11r.

М. ХАИ,

депутат

а голова

рівнем

причиною

лю­

спіл](и

nредставник

N2 64

«тимчасові• труд­

водка, яка веде до кожної -квартири і розташована

пщго­

5

стЩко переносимо

tІе підключені ліфти і колек-тивна антена. Не відо­

<<Врятування». голова

на

-громадявами

району

ної .загибелі

мо, коли з'являться поштові скриньки. Електропро­

В. СЕРЕДА, член

1

творчІстю.

таті ще й досі в квартирах немає гарячої води, в той же час у підвалі протіRають 'І.'руби опалення.-

тов~и виборів. Заява укладена того 1992 року.

року,

міста

Го

слухняно підписав акт про його здачу.

місь­

опрацювання

і

чатку

ки (1 79-1921), яка вн­ йщ торІк. На превели­ кий жаль, сучасНі читачІ

ВОЛОШИНЕНК

кого домобудівного комбінату

силами

реформ

можуть

Справа у тому, що будівельники Броварсь­

доробками,

Утворити <<Круглий стіЛ>>, представлений де­

програм

і

Вже два місяці ми, новосели . житлово-будівель­

Ради.

для

цьому

Копи скінчатьс_н труднощі?

5.

міста,

які

Гострий CltlHaд

сесії

депутатів

мократичними

читачів,

корисними для бро-

своїх

вже

у

Можливостей

глійської мови Ларису Прилєпову викладати ро-

школах.

своїх

обиться

комп'-

бе молоду вчительку ансійську

тиме

нощі.

:Відставку

Перспекти­

Г,азета і надалі інфор-

з

особи голови виконав­ чої влади .не пізнІше 12 RВіТНЯ 1992 року.· складі

крок .у дІлових

американця­

зроблено.

ного кооперативу «НадіЯ» (будинок

4.

при-

сутніх.

рішення про прямі вибо­ ри найвищої посадової

му

... за неповних nlв'l()pa місяця, що мннуJІИ з по­

в1·дпо -

віли на запитання

ви - можуть бути непага­ . ними. Справа за бровар­ симпатію, яку . вик:ТІикав·.-' ськцми · підприємствами, до себе у колег МИкола ; ·rx.: керівниками, виконав­ Іванович. Хай знають на- . чим· номітетq111 міськоУ ших! Ради. •

вважа­

на

.

б

лелана поліЦії з Рq!(форду і, мабу'l'ь,. за особлИву

баланс державного май­ на. Всі· операції викупу

3.

і

ший з іноземців, кому в

всі акти

державного майна ти недійсними.

що

шкіл

ЩD..•

майже не .знайомІ з його

дуваннЯ в Україні вва­ жаємо за необхідне: 1. Негайно скликати Бро­ Ради

Потрібно

депутатів.

С.

но-територіального

рою

лікарі

теперішньому

юзу.

Тому ·реформи

про­

Всього ж на потре­ міста подаровано доларів. А це, по

еконоМІч­

охопила

не

розмови в лі­

деякі

доларів

як!'

тоді,

частина

ІЗЮться вчорашні парто­

мІсцевих

ви­

голоду

бажання

щих. би

за

кордонні

аючи

ПОКірwіД

(творцями

Іуда».

не

чу

нами.

ХРОНіЧНИ­

з

Цуже

погано,

у нас. А лікар Лорен Робертс подарував: тися­

У

праЦівників

.

лення лютої

своїх за­

СТаЛИ

конкому надзвичайно

5оку ТИХ, ХТО ХОТів би і :~адалі бачити нас у ім­ Іерському ярмі. Відверто

сили

і

.заважає

для

приховуютЬ

з

болячками.

не

української держави зу­ :трічає шалений опір з

Іе

ли

міс­

висловилася

три

Під час

карні

·

ІНІЦt-"'ТИВ.tЮІ ГРУПИ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ •ВИБІР•

ІІовіністиЧні

.

і

вмирає. Близько 10 центів безробітних.

комісія,

сnівробітництво

10 -

добре,

але ніхто

шення екологічної ситуа-. ції практИчно не вирішу-

БРОВАРСЬКОІ

Розбудова

по

телебаченню.

дітей, JІ'rдліr­

інвалідів тощо.

живе

невідомо

транслюється

вщщоfчJtfи,

для

зм г використ~ТJІ удьякий вчитель шкіл міста для роботи.

. що м. І. Дроботун пер-

ліції добре ·приймали ка~

й

ВІ,

немає.

ків.

добре,

У Рокфорді Рада ме-· рії складається з 14 де­ путатів. Засідають вони раз на тиждень. Іх робо­

котеджах.

.епо~.qи,

Враження таке, що 80 процентів ··жителів )\tіста

...

в основному "в приватних Приймали

в

це

Рокфорді

знайти занятт. я за іН~­

можна

сами для

створен­

що

в

домовилися,

необхідні

підручники будутJ, у бібЛіотещ СШ м 5, щоб їх

не бачив жодного п'яного. Витверезника там

РокфорДі подарували по~ ліЦейську форму. Напев-

де

пtдприємст11.

частину

взяли

валютну

про

Але американців хвилює, що у нас -ще немає зако­ ну про Іноземні 1нвести­ ·щї і вони бояться вкла­

запрошували

давно, але поїхати змогла лише тоді, американці

великий

інтерес. Американщ хо­ чуть сІ!івробітничати з нами. У березні приїде делегація для обговорен­

депутатами.

звіт

виявляли

наших тим,

шко-

лах. Але оскільки кіль-

на кожного є автомобіль,

перебування

від

своїми

та.

шкодує,

роботу прийма~ спеціальна комісія. За весь час

ся

Ій

ЩО

обладнаний

делегаЦії з головами по­ стійних депутатських ко­ Місій, нача.1ьниками від­

буду.

спостереженнями, БРажениями необхідно поді­ Ли'ТИСЯ З Педагогами МіС­

працює ·вдвічі більше лю-

У місті понад 200 цер­ ков. В основному єван­ ·гельських християнсбап­ тистів. Вони відрізняють­

делегації

розповіла

Начальник МіЛіЦії М. І. Дроботун під час своєї роЗПОВіДі ПОжартував,

тому, що там шериф от-

ною американцями. ВіД­ булася зустріч з мером, бізнесменами, директора­ ми підприємств. банкфас ми. До нашої делегації

в

міста,

діаспорою.

дей, н·іж

KOD.

УІ 3ІІЄТЕ

котра

про Ііачене в американсь. ких школа~. Перепов!Да-

вдалося з місяць

МИНУЛОГО вівторка відбулася зустріч членів

Прудка,

ліками. Відбулися цікаві зустрічі з українською

він

40

ини

зуміло,

Нам

ЦІва

.Nil 14 (8257)'

...до 8

березsя ~удІ-

вельиНRн

заводу

вельних планують

трет:ю иого

будІ-

конструкцій здати

-чергу

пІд

КJІЮч

322-кватир­

будиику по

вулцt

ОО-рІччя СРСР. А всього за минулий рік одержаJІН впорядковані

квартири

сІмей цього колекти­ ву, 282 ПОЛіПШИJІВ жатловt умови. Тому чер-

176

га

на

на

житло,

січень

за

даними

1992

року,

майже вдвічІ менша,

у сlч:иl

1991~

POJCf.

ніж

·


2

8

стер.

лютоrо J9~2_p_.

IS

сН

. _ . ........U ..•"'IJiamІRWDІІIIIUIIІRWШIIUIШUIIII АЖRЕ.

в

srк

на

мене.

н•ні життя----настало,

За

прожиті

роки не при-

гадУю. щоб так багато бЛизьких і знайомих лю­ дей ока~илися на долю. Мовл>SІВ, ні щастя. Ні ра­

Дості

в

сталася на

житті

нема.

тільки

- мрія

...

· Зо­ од­

Але мрія про що? Про кого?! Думаю, у коЖНЩ'О вона своя. Та коли щиро поговориш з лІQДиною,

ділишся

з

думками

нею

з

пролета•рю

.

Ще О.Щі-Jl·ДВа рОКИ ТО· му .rocnoдapc:r.вo мОгло вільно збудувати за влас­

ні·

кошти

і

будинок

робітни:ків

і

затративши

для

·це

на таку платню міг при-

ДбатИ

тих

чи інших жи'11ТЄВО заж~ ливих .проблем. поглядів на наше сьог-Qдення; зна­ ходиш багато - ООіЛЬНОFО. ·Ой ян важко стаЛо жи­ ти!,. Особливо чесьйм людям.

або

або або

Нині ж столяри одер-

· тварин­

жують зарпл-ату сять-д'ятна;)Щять

нина без допомtтних Під· собних будівель ноштує приблизно 800 тисяч кар-

ІВ деразів

бо~цІ.в. ОтоЖ, щоб збу­

всt .основні фонди або елlзти• .в нерозумнІ нре-

Так

до

було

.ре:волюціУ

поnрацювати

·

~таляру_,

а·би роожитися на «Мерсе­ дес• чи «Тойоту•, необ­ му

ВІІЦКоли його очолив муд­

мІ·неральн()І

rоспода-рсrео

у·

райоНі.

·

.рий

нерівнин АнМ'оh~й Тихонович Носенко. в~1 галузі

·на

запрацювали,

.мож­

. стабільно.

сказати,

Тут навчилися трудитися з вагомою /!іІддачею, ра­ хувати,

як

кажуть,

кож­

ну •КОІІЇЙRу, е-КОНОМ:И'ГИ у великому і малому. І ре­

-

зультати

не зйба;рили­

ся

Щороку

радгосп

одержувати прнб}'і'l'Ки. Це ливі'сть

розщирювати

робнИІЦтво

піwно

JІ:РОду.кци;·

:вИF.оSу.вати

пле.ксну

ёtЩі­

-

розвитку

:::Jt.

.кОМ:­

програМу

ального

ви­

СіЛЬСЬІКОІ'ОСПО·

дарськоІ

Люди

почав

мільйонні дало мож­

села.

трудидим .охоче,

ентузІазмом,

бо

з

завжди

відчували відращНі своєІ пра;цl.

плоди

ринкові

відносини

номL~. так

грубо

кажучи;

держа·вJІих

ського навіть

ДО

краху ПОВНОГО

еlЛЬСЬ1(0ГО.СПОД&р·

виробництва. Так, п'ять мільйонів

нарбован.ців о•Держаних ють

до

-колективних

.ГОСПО\!tЗ.рсТВ,

pooвaJJy

·можна·

призsодять,

np~yrrxiв, ·

торік,

можливості

не

да~·

радгоспу

«Гоголівський•

вижити.

Він може просто-на-nрос­ то. збанкрутувати.

Судіть госп

са.мі:

Цей

виробляє

рад­

стільки

СіЛЬГОСП•ПродУіКТіВ, . ЩО JІИ· стачить

ПОІВНістю

п.рого­

дуаати жителів одного ра­

йону Києва. А що ж віН має?

Нато.м1ст~о

на

сьо·

roд·H{Witllt .цена. на осо6ис· тому

рахунку

радгоспу

А

дорожча

за

ЗрозумІло,

вайте

Зрештою. лу

зи.

Це

з

.здебільшого

·крет~о робити

не зна-

-

зинних

Ність

що

є

на

1

полицях

товару

із

директоро

..

рахували,

шого

_що

для·

існува·ння

треба вже зараз· ре ШУ· вати сільськогосл дар·

ську

прОІДу'І(.цію

щонай­

менше · за такими цінами:

один

літр

молока

-

7

70, кілог,р.ам сиру - 25, м'яса 75, картоплі 10 на.рбован-ців. Звичайно,

ка.рбо!ванцtв.

все

це

Jіда-рить

в

·аметани

першу

ло

чергу

кишені

спо­

тивача. Проте в -дані'й ситуа.цtІ, як сказав А. Т. Rосея:ко;

іншого

виходу

І

тут .мимохідь сnлив· на дуМНу одне неве·

лич:ке

продукти

1 треба було

до

виеоких

.

журнапістсьgе

слІдЖеннЯ:

ЯК

до­

ЖИJІОСSі

мо­

цін

же

на

Але

село

дОІВели

з

Е ~

t7.t5 НІІмер118 муSІІІІА М. JlllceK· 1118, А. км&.-. L е--ст· роu,М.СкорІІІІL . 11.00 Прем'вра ......,мeii'IUІtltOrO

Е

rрема.

кХТО мм."• fрОМІІДОКО-tІО• ІІІтІІ'ІІNІІіі еіАе~ 20..tS На АоІранІtІ, дІnіІ 21.10 УрІДОІІІІА ІІСІІІІІС. 21.30 Аіі. ПІ Кміа ІнфОрмус.

21.JS ХудоиrиІіі 11оте

'rе(І8Фі!"'М. •Зо·

весІІІnв•.

t

сер••·

'22..t0 УТН.· 23.00 Худо-ііі теnе~•м •ЗОІІО· те нclnn••· 2 серІ_І. о. t 5 НІІІіІмі тем~~& Неукно· попуn•рнміі фІ•м . •'ІІІ АJМІ~Т.,

.............

пізно

доведеться

ре~ьні

кроки

Де­

полізації

.

з-робити

до

демоно­

проми.словостl,

сільс~.:ко.rо го.сподарсwа і торгівлі. Тільни тоДі поч­ нуть ни,

·

ДіІЯТИ а

рИНКОВі

не

про

Ось тоді. дИ-ректор радголова

сільго-сп­

ооперативу

зможе' виби­

ати

сировину

рі.зну

за

чи ціною

рі~Jною

(бо не буде монопо.hі:ста­ заводу), а поку:пець ви­ биратИІМе това.р, який йо­ му більше nідходить за сма·ком і ціною, чи в державній ла чи -в ма­

.

·

.

-

ГаJЗИНІ , якоrо · _фермер· СЬ'КОІ'О об'є 11· Я. Але,

оже,

нетьс-я

е н~ С·

a!fe

ста.

ро. По-

ки що ~оіиться покла­

дати.ся

вічну

на

.витр

ашу

йоннІ

AOniP'·

-

9 .•0 XVI JІІМ081 ОnімnІАс..кі lr· рм. ХокеА. З6Ірн1 СНА - :s6Ір­ ма Кана&ІL 2 І J nepiOAІL tt.OO Ноа.;;...: · fs сУРАОnерекnадомJ. · tJ.tS Уеnемікст. t•.OO НОВІІИІІ, 1.t.20 Це 6yno.- 15yno...

t•..tt

кН81181'nRАІІІІА м:іі•.

ХудОІІС•

нІі УеnефІам.

8 осноІІ dІІnьму - оnовіАаН· "" 8. Астаф'сва •Т!)'!Вожнні4 сон• 'І ньому три r1po1 се­

n

,.,.,.,іа· Фаїна. ЧОJІОВІН Васидь та їхнІй AP~r АнАрій. ІІІАна :Ja· бр:~nа

у

Фаінн

наjіАороисчу

JCO· хану ІІЮДІtНу. &е:І ЧО!ІОІЇНа ПіД·

НІІІІіІ вона на нсrм АОЧНУ Мари· ну Сценарій 8. АпасЬ'сІа. ~· 8оі4тсцьноrо. Реисмс:ер А. Вом­ тец·-оrим, У роІІІІх: т. Wестанава. В. &аз•н,. Ю. Гре6r.нЩмкоІ. КІ· ностуІІіІІ ім. О. Аовженна. 1986 р,

16.10 J1118HfM І ПОІІІІОННІІКІІ. t7.00 НОВІtНІІ. 17.10 XVI 3ммоІІf Оnімn'іс.,кІ lr· рм.

Линенні

спорт.-

Ectllфeta

.t '< S КМ. ЖІнКІt. · t8.15 8nepwe на теnеекраиІ: 1-У· АОЖНііі фіІІІоМ -•ЗіІЧіІрОІІІИИіі А ОПар•.

t9 ..t5 Вечірм,. К83К8,. 10.00 Нозмнм. 10 JS XV І 3ІІМО!І ОnІмпіІіськІ Іrрм.

kоз3анарс.,кмІі

сnорт.

5сао м. Жінки.

11.05 Ноа• студів nредставnве. 22.20 XVI ІІІМО!ІІ ОІІІмn 1 ііс•кІ lr· Р"· Хокеіі. З6ірна WІец~і s6ірна CWA. У nерєраІ - 23.00 ННІІНІt.

1

np~

Му:~и.. иІ

9.30 ХJАОІІСИІіі фІ•м •0APJIIC811· к• &ам.имінма».

-

1U5 А. Неnомн...._ •МіІма А•• · мамонтенвтм•. Вмстаu 'Іер· каокоrо театру_ nв.Іи.ок.

1t.05 ФІам-вмстава .nавІІ Іомк•. 1 серІв. • t.2.10 Ynt. 12.25 Амт•..міі пnетеетр. 11oro, т..,.,е.. Лв•коа

WІІіn.,нміі екран. t1 1111. Ук. раінока nІтература. ·ВttтІJІt · мсmо,..ої украінс..коі noesП Іа· см• еммо-о.

t1 •.t0

t2.tt nн.12.Js д..• ,.~те nн.

16.00

•.

........

м,

. ·

...

uфе.

·· ·

t6~00 УТН. 16.10 Сон• .. не коnо. ·-~ 16.15 Фіn..М•КОІЩерт 11!:/tty •. ro дуwі•. t7.JO Аокумент.,.нІОі те

t6.t5 АІUІ ,феІ. . . . . . . . 16.AS На AOii8М8rf . ...._ Му3м· 118.' с. Кр.,... • = t7.20 Концерт . 88МІІОІІRО. рІ8.

t7.50 KfHOt!pOrp8М8 .............. Чар· ніrІ... ф....._ · t8.30 Му3ІІІІИІІІі ..... · •Оксана .nетрусеІІІ!о•. · 19.00 ДІ:ІІПРО. · ІнфОрм-..Ііна npo. rрама. _ t9.JS СТУДІІ •1 fРУДНІ•. JO.AS. На ,.оІранІ... дітмІ _ · . 21.00 Аіі ПІ КиІв ІІІформус. 21.05 ІудСNІСмІІ'і фі..м •Ікса•. t серіІі. 2ЦО Вікна. 2'2.30 Меnодіі

оnерет. rрав ест·

J

оркестр

АерІІСте118РадІокомnакіі

Украі­

ни.

УТН. ХуАОІІСНііі фіm.м

енвеІ XJIІ.Ieat

~.

Тепер.

oer. ata

·'IoplЬdt дєвtt ~~

-qxapl

t:JIIIil'raмt. маwпо.ов ·а! Ue'rJieRКa

. t5.00 П'tmt коаесо, t6.C5 1ІНКО. 17.00 ЗиМОІІІ ОаімnІііокІ fipc.,lll nнжІ.. CynepriratІY. 17:.а5

ЗммОІІ.І

11.55 tt.OO 19.10

РекІІЬІL

1 Uі .І ІІІІ'·І~Ііі~ оа «РІІНОКа. 5 . - . ' 7.30 Муn.,тсріт.м. ' 8.00 Bnepwe на тепеекранІ. доІІІІfіа_

1 канаn. Осmан .

500 кРанок•. 7.30 Муn1>1фіІІІоМІІ. 8.10 lnepwe на ren..-1

Ху· •Аетопортрет

фіам

дожнІі ф'm.м ссса.а.;

9АО )1.УІ 311моаІ Оnім11І рм. Хокеі. 11 J nepioA• 1 1.оо НоеІІНм І:~ сурда

невІдомоrо•. 9.t5 •ВІдкрий скрмн.. куіt. Доку. мента•нніі фІ•м. 9 ..t0 XVI :sа.моеі ОnІмnІ,.окі• lr·

.

рм.

Хсжеі:

Wae"ti 3 ne:;»iOA. .

1].30 tcpro311i Це ··ам

Естафета

1С.20 С~ооrоднІ І tодІ. кЩе до віінм•.

рІД.

1.t.50

ncr.p!llfol

теnе!рІм.м. 1 сер:•. · t6.QO ..Мayrni•. Му•tФ 2, J сері1. t7.00 Ио';;нкм. 17.20 До Міжиародноrо

Ноrмнм.

tцо концерт цм•аиокоt муsІІИІL t4.35 r.Не6е18Іе..кмt IIЇIIJt. ХУАОІІС· нІіі теnеф1n.,м.

t6 qo Муr..,тфІm.м. 16.05 Дмт.,.міі муsм..иміі кnу&. 17.00 НоіІмим. t7.20 До Міжнаро,цнсrо теnе.ма­ рафо:tу

сСО.пдатІІ

ХІ

стоnітtІ

ру6рІІКІL

«МаК·

рафону «СОJ!АІТІt ХХ nроти ві інна.·

17.35 Реформа: ТІІІІСД811.. нем. · . f815.Bnepwe. на теnее~

nроти вJt<нІІ».

17.30 t8.t0

СІОАІІНКІІ;

Г.рем'срІ

,QОW.НЇЙ !р!ІІІ>М •СІІWКОІ

.

t9A5 l8'1iPHR К83КІ. 20 10 t!O:!IIHII. 20.35 Теr.евІ3'Аие анаііом міІс On ро3мОВ/1ІВ 1 ~М X'a,JaHO!MM. 21.55 XVI :!IIMODI Oniмn

.

сммаа.

3ММОаІ ОnІмnІііс..кІ lr· рм. Ф·rурне v.атаннв.. Доаіт.нміі

t8 ..t0 XVI

рм. Хокеіі. У п~аІ

ноамнм. В.,ер11е на

ТІІЩtормста

MJ:pi. . 12 15 ДqкомоІІСІІ со&і сам. t3.00 і.:ІКК•ІІСJІіІС. 13.t5 ТепемІІІст. · " ао Но3ІІJІІІ.

11.00 ААжіімуІІІІІІі. О 25 &nокнот. 13.45 t4.00

АОМІ.

11.~ Савtо

315fрна·

s6;рча США. t0.20 ЛІІІІСНміі• сnсрт. 4 ~< 5.км. ЧоnосІІІ.ІІ.

o.•s Іrрм. иак­

Onlмnllfc.,кl

Іrрм,

ВІстІ.

теnеекранL. Ху.

.

фІn..м

Новини.

•АІТОnортрет

2J.J0 ·

.Ще

АО

теnефі-..

аІііНІІІ:

t

сері•.

t• tlilno.

•НеІ5еІnеІІІІІІі.

Іудож­

нІіі теnефfІІі.м;

.......

patиcwca

фІm.мм •УК· nмі1раа. t&На4ЩіІІНІ·

20.30 ЩоденниК ОІdмnІцм. 11.00 ЗимовІ - ОІІімnіііс'-1 · Іrрк. Ф!rурне катанкІ. Аові,.ІІІІі та­ нец•.

21.55 PeKn!IМL 21.00 ІІсті. Acтponori,.IOiii npor· 22.10 ЗимовІ ОаімnІ,.сІ>кІ Іrрм. Ф!­ - rурІІе КІІТІИИІ. ПрОДОІЖеИІІІ;

* ПераАаІІі 11 nроrрамм проrрамах

n.

теаебаче-

М':ІІІС•

nнІІ :амІни. Ст8JІІТе :аа ЩоденнноІІн nоаІ.-оМJІемІtАмм · рмторіа теnе6аченнІІ і рціо.

-

каоап

1

"Рос•

nередач•

~-­

Ka»an

"росНІ

• nередачі УТ-2 7_.

.

con.. мЬfор*. 20.00 Документа•нІ

У

·-

0рО,.ОІІІК8ІІНІ ІІІСТІ _nІцІ••· ;; .23.30 НІІІИІІіі тем:sап. ·)

теІІ.е:ІІJІ. Чемnіонат

SІІМОІІ ОnІмnІііокІ ·lr· рм. ХоісеА. У nepepox 21 •.t!l Н~ІІІІІt, 2J.JO та no sакІнІІениІ - КОІІ:!Іанм.· м. ЧоnоеІкм.

НОJ на UІТра.

. -(YHt?i}tФOJ:tM),

Кмік•коrо натр ІкомедП. УТН.

22.30 . 22.50

. 21.55 XVI

Укреїнс.,ка сммфОнічнІІ му• :ІІІКІ. ·1. Ра.. мис•кміі. Сммфон:•

д,, 1t0.1111

. С806ОДІІ совістІ. 2t.JO А,. ПІ КмJ• Інt(!орм1 21.JJ:C; М,О..к. мПuІцІ

2

невІдеаоrо•.

по-

'iadi, Аі.-

'

дsКІДо.

ДСNІСИІА ·

мІль­

Літера1fрИО·МІІСТ8ЦІоІ

АІІ •06epir~t; 20.CS 'На АО6ранІ'І, ДЇТІІІ lt .оа АкцеІІ'ІІL ПрІ8011

фІn..м .«ВІІІІWІ •ОраідеІІ

«Іассав.

7.00 ).20 7.50

Двов6орст.о: Сtриекм,

rрема,

t9.JO

сері•:

1.20 ·Hi,.нttii Украіни 3

20.J5

км.

fовуп іІ.

•fІмНІsмі:тм• І•Укртеnе~ Концерт _118М8рмоі ' 19.00 ДНІПРО. І.,мІцІt

11..20

1'888

р8АНО•СммфоІІІЧНІІі

22.55 1J.1S

МуJІІІІНІtіі фІn- •И· вмrІfара•. . 9.20 •І•м,.амстаu •ПІІІІІ 11y6or01111. t серів. ti.JS Wкii!Witli екран. t 1 МОВІІ 111410РМ81'1111.11 І о .~~~~~~оної теаІІікм. Пр• :и6е3nечеІІНІ ЕОМ.

9.00

ne·

реДМL

110 ао

тер­

ПОЛЯКОВА.

рІМІ.

«НаnровесІІІ•.

9.00

...

магаЮ'ffо,

ГаJІИНа

ІНформІЦІЙНО•МJ3ІІІІНІ

рама.

ХудоІІС· \ t9 ..t5 Веч:рнв 1111111;

.ІІііі теnефі•М.

то його ви­

1

8.ta З ВОСЬМОJ АО AJ

8.00 З ВОСЬМОJ АО ДЕІ'SІТОJ. Інформаціііно-муsмчна . npor.

танец

O•.tO кНенІrnадкніі мІі•.

спокон­

алість

піння. Аби

7j5 Муm.УфІ..м. • _ 1.15 Іперше 118 темекр8111. Ху· ·· доІІСиІІі фіn~м .з. ...,оаанмі

ЗЗІКО·

росзмови

их.

чи

1.00 .,.......

nро­

,вихІд?

стачило.- А, відтак

:нема.

по

Який

ехніну

рад

турбот . на

цим

оапу

.план

наших

який час ціни моЖна pe. ry лювати лрезидентс&ки. ми УІХазами, але рано чи

олlідно му.

до

до ролі жебра-ка. стягнутою рукою.

туп­

Думаю,

Гоголівські разом

перед

звичай ому·

тичнt питання н вирішувати через економічної ситу

nо­ ма­

сільrооп•nродук.цію.

мага­

д

знову над1их

приз.вели

нополь:но

ке­

ють. ІІ!р()пОЗіЩІ.І демокра­ тичяи•х сил в~кидають. А люди ж сприймають полі­ тику через блаfОіІІОЛУ'Р:ІЯ. те,

лише

таіКого ·фіна­

ці·нами

rоргівЛі

кри­

рtвники бр~нєвського ТИІПУ. окрім догм і nо­ рожніх речей .у Іхніх ви­ ступах нічого немає. -Ді­ ють нерішуче, що кон­

через

а

чекати: монопольні цtни на промислові товари оі си­ ровину, дорогі посл-уги

можна.

економіку

з

харчування

Скла.да.m'ься враження, що наш у,ряд не здатний вивести

до

по:всякденних

ж

працю­

не

краще

газинів, ринків,

п'•ять

таку

так

_ далі

вати

витрачати,

вернемося

півлітра

води в

рмnо-МефОАІ1вс.,ке -товармспо.

ІПрО «Той оту•. Нам сьо-годні не до ць()го. Да­

майже

ЮдЬІкість · молока. Подіб­ них nрикладів можна на­ ЗіВати безліч.

-еко­

в

НОJІИ Іх

нmвати.

ханця _хліба.

покупцеві.

І ось буквально за зовсім .коротІКий паріод все різко змінилося. НовІ.

нині

вдвічі більша вартості бу­

·ра,зів

не

. натрома·джувати кООFІ'и) 170 раків. Як вНІдно, Clf{}. ля.р стоJІЯРУ. не брат. Д ЛЕ облишмо · дУМати

цеглини:.

1

що<> придбати І

01', автDІМобІ.ль ·марки «Форд•

два з поло.виною роки. А

ВІ ВІЖІВІВВJІ

§ .=

16.00 УТН. 16.15 Ао. мІ, еоп... 16..t5 На 'АОПомоrу ІІІІІОnІ. 1nоріІ УкраїнІі. Т. r. Wе....нко .І Км­

19.)5

теперішні

~дно трудити.ся· (при цьо­

єr

Е

і

вІдомі

теперіШНьому

'\

УТ·І

= Е

RОС:МІ:ЧНі ЦіНИ.

слід

дити. Бо ціІJЗ лише одні·

і

nролетарю

Днями довело-с.ІJ- побу­ вати в радrос:пі •Гоголів­ ський•. Це найбtлІ:dUе

і

1

ному

LЦУВати жи-rло для робіт­ ників, необХідно продати

.18

::

за неІ? .Думаю, піІД· рахуніНи тут зайві. - Кож-

• пити

••

'ВІВТОРОК,

17

фіm.му кW toli, rто в меиf• (кКмївиаукфіІІІом•J· 11.30 Му3м.. иміі ф:- .•Ате•в• (•УкртеnефІm.м•І19.00 АНІПРО. ІкформІцііінІ ПІН8·

більшу. А що можУ'ТЬ ку-

Мі.ПЬІОІІ .

пар чобіт,

20

133 золоті обручки, 270 кілог.рамtв м'яса, 8 тонн. карта.nлі.

мілj,йони карб<JІВанцLв. Тобто оди~ квартира для· чи

свІдчи.ть,

nОНЕДІЛОК;

=

100 каірбованців за мі- • сяць. А це значить, що Е

трохи

6J.льше мілЬІЙона карбо­ цнців. Та в цьсиму .році домобущівиий комбінат

механІ.G.атора

отоліття,

що вія заробл1ІВ блюзько

24

своїми

,"ТрУІЦQва КНИЖКа СТО·

'Чатку

спеЦіалістів,

на

революцП

пяра, що працював на по-

32-н:вартирний

житловий

до

тепер.

- -·

ви..\fагає за таку ж роботу

nо­

приводу·

цУсто.

-

.-•-.

ж нтт я

Е

08

ВІС'іІ.

..

.

9.~5 ЩодеІІмІІІІ ОІІІмnІадм. 10.110 Камера досnWкус мІІІІупе. АJІІ кар'срм.

·

•У rnм6ІІНІ pociAcwcol

nестІІІІма.

Па·

..

t2.JO Сеnвнс•ке пtііаІІнL 13.00 ВістІ. 15.00 ТІНКО. · 15.20 ЗммоtІ ОnІмnіііс..кІ Іrрм. Аіо· с&орство....Іст~ета 3 '>< 10. 17.J0 МеНІ наСІUІІІ80 ·М,:ІІІІСІ*. ti.OO НА П'ІТІR СЕСІІ ВЕРХОВ· НОІ

РАДИ

УКРАІНИ•.

До3вІnnв.

t

•А••

р

m

Jll8!t•

7.20 ФранЦуІ"ІСІ МОВІ. 1 рІк. 7.50 АоJаfмв. Коnекціонер. 8.05 Франц,sІ>ка мова. :а. phr. I.JS Про муиіі у м'стІ Иіком.~ c..we ПенJеІІСІоІІОІ olliac1L • 8.55 ПростІр

11.05 11.20

ВістІ. НімеЦ.,ка моu.

t9.JO Кміаа.ІІа nаЩ»рІма*. 20.00 НА n'lflft СЕСІІ -ХОІ~ НОІ . РАДИ ~А ІНИ*.

1.0_5 8.35

НІмец.,кІ МО!І8· 2 р ХудожнtіІt J Ост011

Леон011111.

- 9 05 •Аа••·

Аокум

'фІ..,м.

9.25 Щоденник Оnімпіа, tO.OO •&урда модена npc 10.30 Проrрама сс03•. tt.OO НІ.. М! 235 на rejщ t t .50 Чюаііте WanaмoвL 12. t5 Teneornaд «ДІМКІІ 13.00 ВІсті. . tS.GO ЗнмоаІ ОnІмпІйс.,к атnок.;15 км. Жінки.

11.00 тrнко:

·

t7.t5.Доsаімв. ПІд

3118

17.30 КІІІО.. АО Cllf080l!.,

18.GO НА fІ'ІТІЯ CE«r НОІ

РАДИ

УКРАІНИ

19;311 Кмївс.,ка nІІІ0р8МІ 20.80 НА П'lrllit С&С:ІІ НОІ РАДИ

УКРАІНИ


сНОВЕ

Ж,ИfТ~

ЧЕТВЕР,

815

20

лютого

3

р.

1992

П'ЯТНИЦЯ,

СУБОТА·,

21

НЕДІЛЯ,

22

-

8.00 З ВОСЬМО( ДО ДЕВ'JІТОІ.

1.00 3

проr-

,ІІуІоаоrо

«6ОJІрнн••·

Імступаtот.. джазові тнвн Украіни. 10.25 Муп.. тфіn .. м.

·

кЖннва ро:tмчуа.

раінс~окніі

Циркон проrрама. ДНІПРО. Інф~рмацімна про-

19.3$

Ру1

напереДоднІ

10.50

На добраніч, діти\

церт

,,___

19.35 10.45 11.00 21.20 11.25

дво1

сирипок

та

ор­

кеару.

21.45 МоnодіЖне студіа «Гарт•. 23.45 УТН. 0.05 НічниІі тene:san. Співас

С.

Ротару.

.. м

t.

t7.!0 19.1:0

2 о

На здо6~т­

....

r.

І канаІL ОсmанКІНD.

1·.

5.00 аРанока. 7.30 Муn.,тфі,...м. . 8 ОО ТеnевІ:sійне :tнаІіомство. Ур· :мвс On ро:sмов.n11с :s. ГеЧнаді­ аПаІІІІОВ~КІ ІІОІІІОПННІІІt До-

кументам.нмІі теnефіn.. м.

9.~0 XVI :sммовІ ОаІмпійс.,кІ ри. ХокеІі. 1 і 3 періоди.

11.00

(:s

Новник

13.10 6nOKIIOT. 13.1S Тепем:кст. t4.00 Новини. t4.10 сФ.Ф.Фа. 14.45 •Ще до війни•. теnефім.м. 2 серія. 15.$0 Мул.,'тфіn.,ми. 16.40 Я. Гайдн. Концерт

Ху-

Ket~ec

сурдо-

(J

ХудожнііІ

дnА

»:ан~кбасв,

тру­

рефQр·

.

Мі170р.

t7.3S ... До wістна~цятн і старwі. 18.25 Фермата. .18 S5 •:о,ний ящик. 19.45 Веч рка казка. 10 !10 НОіІННН. 20.35 Репортаж нІ про що. 20.50 Ег.ерше ка теnее!СранІ; Ху­ дожнііі фІn .. м •Мапен.. ка Ві­ ра•. Ноамнм.

Jимоаf ОnІмn'йс.,кі Іr­ рк. f.овзвнарс.. кий сnорт 101100 м. ЧоnовІки.

23.20 XVI

O.OS аВіДа nредстаІ!ІІІІС: •дев'•тква. · 0.35 иЩе до війНІt». Худ=.жній . теnефІn-. 1 серіа.

..

~

к

і

7.00 7.10 7.50 8.05 8.35

а-

росІЯ

"· · УТ-2 nередаЧІ

Вісті. ІсnІІнс .. ка мова.

1

рік.

До:sвіnnІІ. ДомІІwн:й кnуб. Іспанс..кв мова. 1 р;и. пНмт~оа. Науково-nізнаваn ...

на проrрвма.

ЩОАенннк ОnІмnіадн. Дн1яЧа rодннв І:s уроком анrnІйс.. ісоі мови). ft.DO ЗимовІ Оnімпійс.. кі Іrрм. 6і­ атnон. 10 км. Чоnовіин. 15.00, П'яте копесо. 16.30 Парnаментс~окиіі вісник Ро-

9.25 10.00

.

с'ї.

16.45 ТІНКО. 17.00 Квнток до КаsанІ. • t7.30 Прмпrмзаціа r.о-росіііс.,кк. 17.41 Дo:sainnв. Уваrв. зи:мв10. 18.00 НА П ІТІА CECIJ ВЕРХОВ· НОІ

РАДИ

УКРАJНИ*.

НОІ

РАДИ

УКРАJНИ*.

19 .~О КиїасІока nанорама*. :!0.00 НА П'tlnA СЕС11 ВЕРХОВ­

м

N о

аРанокв. · 7.3S Мул.,тфіл.,,.. 7.SO ... До wістнадц•тм і старwі. 8 40 "Офіцер з тро11ндок:». Ху­ дожній фіn .. м.

,

мснt р1дн• .sауннІ).

О.Н Лмжнмм спорт. 30 км. Жінки. 13.:>0 Ііnоннот. 13.3S 6рмдж. 14.00. Новини. 14.20 «Воnоко~вмське wосев. Фіn .. М-ВИСТ~. 16 CS ХУІ sммоаі ОnімпіііськІ Іr­

16 • ча 17.00 17.20

дn11 ст;;рwо~:nа;ників.

ІІереда­

Но:::инм.

До

рафоіfу

м·жнародноrо

«Соnдвти ·хх

теnема­

с1ол;тта

r1роти війни».

Л10дииа і закон. Пр::м·~ра. т~nефіл~ому .. моя сім'ІІ тв інwі ТВі!риви». 7 сер·я. 1:J.SO ~:В:Д» г.редстввлас: «Поnе

17.3S 18.1S

Ч~І~Є()J.

ВечірнІІ казка. Новини. «ВіД• npeдcJaana~: «Темав, «Шоу-біржа». 21.50 XVI знмо!!І Олlмnінс.. кі Іr­ ри. Хокей. Пікф:нал. У перер­ ві 22.30 Новмнк.

19.4S 20.00 20.35

«Ранкова

:І'рква

фатаnьне

нривааооо

но.

нес:nодіuнммм 811нвства­

помстооо.

Роnь

8.-А. Моцарт •Р-ісма. ДНІПРО. Інформаційна npo.-

в 'нічному

ефірІ.

«ІІраво•. ТеnерадІоканап.. На добраніч, АітнІ Вас заг.роwус оnеретІ. 22.СО Ай Пі Кмїв інформус. 22.05 Чемnіонат України :1 самбо. 12.35 ~1Н. 12.55 Нічний теnезаn. Х.удожній фіnІtм ссДівчатв з Ноеоnнnок•.

19_;,) 10.50 21.05

-

·. ·11СSнап~;_ Осmа~кіно

с

6.30

......

7.3S 8.0S

-

У.онцерт.

0.30

23.00

.. .".,,..

Украіни.

рн. !іо6сІІей. 40 Обра:s. Літературна

би з Ор!Сестром. t7.00 Нозннн.

17.20

.

а::

------------

-,u·І) •·Lоло,;н•

сурдоперекnа·

домІ. 11.25 ЛІОдина І :sa:<OH. 11.55 Kny6 мвндр:вннкіа nерекмдомJ. t1.55 JІк досяrтн успіху.

тнж.

Іr-

1.

2

канаtt Осmанк~но

S.ОО

см Ха:sановим.

9.10

Інструментів

і

І

3

зрадами,

rpaмa.

та ДерІUаноі преміі Укр11їнн ім, Т. Шевченка 1992 р. Кон­ церт Дер.::авноrо ориееtру на­

ро,qнІІ.І

палне

ісrорін

Ази внкоН<Іла Лял" Жемчужна. Азторн сценаріоо Г. І(охан; Я. t.тель,..ах. Режнсер Г. Кохан. 't роnях: О. Пономаренко. І .. І(ри­ нуно•. В. Шнннарюкас. Г. Гар. бух та інwі. ЮностуАі" ім, О. Ао-енна. 1987 р, .

Alnll

0.15 Нічнніі теnемn.

npo

СІІІерn~мн

Ві ....

на ,ІІо4SранІч,

•Цнtвнtев

мотивами однойменної n'сси М. Старнцьнwо. Мелодра­ ма

Аицентн. Ай ПІ КІІІЇВ Інформус. •Нвwе ноІtоа вмкnмиас •rарта. 11;25 Ху,110-і~ фіп..м кtіережис .. авrомо6іnь. 23.55 УТН.

р. л. коnоду6. Кон­

..

Звучит .. rітвра. ХуАОІІСІІііі ·фІм.м

)(анн,.,

Су6отнІм ранок дІnовоІ nІО­

динн.

8

Муn.. тфJл~омн. Прем'~ра документал .. ноrо тел>!ф.nьму. ссПєред rp03010». · 3S ЕХ. Екоnоrічна Ірон;ка.

8.~0 Центр.

рн. Лижкнн сnорт. SO им. Чо­ ловіки. Ф·r~·рне катанн•. До­ віn.,на проrрамв. ЖінІІи. 6o6c-

neJf.

·

Фестиевм.

сопдатс ..коі піс­

Прем'с-рв

муn .. тф'n.,му

ні.

16.45

. а6джоnв МіІйв•. 17.10 Ф'nьми режисера

Г.

~ане.

nіІІ. ссМім!ноа.

18.45

«Росс:ні

у

ВерсаnІв,

Кои-

цертна nроrрвмв.

19.45 Вечірка 20.00 Ноаннн. 20.:15 Bnep;ue

казка.

на телеекранІ. Ху­ фіn.. м •Ва-6внн, а6о

дожній «ВідповІдний удар». 11.00 XVI зимові ОnімnІйські іr­ рн. }:оІІеіі. ~втч :ІВ 3 місце. У nерерві 12.~0 Ноамнн. 0.30 «!<омічний кохвнец... вбо Л106овні витівки сера Джона Фап..с_твфаа, ХудожніІі тепе­

"росІЯ

12.30

Вісті. Джереnо. Музнчниіі антракт. 6вскет6оn.. ннІf orn11д Н6А, Донументвn .. нніі фім.м. П'n'rрнм. Щоденник Оnімnіадн. Відеоканаn кПn10с однІівд­

ц•т..•.

Анrnійс.. кв моаа. Сімейниіі вn•.бом США. 10.30 К·2 предстаемс. 11.30 Рос)іс .. кі меценати.

РоNанси НВ вірwі Анни Ах··

матової.

f2.00 ·.. знrзаr удачі».

Конкурсна

nроrрамв.

Вісті. М-треа. Петер6урз.,кІ Дудннс~окв. 14.30 Муn~отфіn.. м.

13.00 13.20 13.50

моrінвнн.

Н.

15.00 Зимові Оnімnійс.,кі іrрм. rір­

1S ОО 1S.4S

16.00

с .. ні пмжі. Cnanoм.

Грані.

r.ростір -:· 16.~5 О~відчеНИЯ В КОІіІННі. 16.30 Підприємництво і традиції. 16д ТІНКО. 17.(1:1 ТеnсЕко. 17.ЗО Горошу cnoc:a.

17.Н Версія. · ~8.00 НА П'ЯТ1ft ~ЕСІІ ·ВЕРХОВt:Ої РАДИ УКРАЇНИ .. . 191!0 Ккї!Іс .. ка nан~рама ...

1~.ЗО IJpeм'rpa

Іудонсньоrо

Фіrурне

катанн•.

ПоказовІ

теле-

ф 11ьму «Санта-І>арбгра». 26 сер 11. 20.10 НА П ЯТІfІ CECIJ ІFРХОВ­ НОї РАДИ УКРАІНИ".

РАМ

wЧераоне~~~ока

каіточква.

15.00 . .:.

Жнае cnoao. МЬ.м•одна wкona у......іСТ81Ки. · f7.38 Лірмоud меnодіі. f7.4S Аn..фа І Омеrа. Hapoao-ni:s. напм.на nporp~ 18 30 Дитяча :rорова студІа. 19.00 ДНІПРО. Jнформацііім про. ·

щаств.

СторіНІІвмм днтwчоІ ІНІnіі. НІдаечІр'L ПереА8018 АІІ• ІІJОДеіі Cl8plll0tO 8іІсу. ·

.

18 30 19.110 19.20 19.30

Київська

Вісті .• Свято кожен ден... Прем'сра Іудожн.. оrо теnе-

фіnьму

r.санта-6ар6вра».

серіа.

20.30 11.00 21,SS 12.00 22.25

nанорама ...

27

,

Що,с;еннии Оnімnіадн.

Познер і ДоиаІ·ІО. РекnамІІ.

Вісті. З11мов\ ОnімпІйс .. кІ іrрн. Шорт-трек. 500 м. ЖіикІІІ. Ес­ тафета 5000 м. Чоnоеікн.

8

Арт .. ст цнрну

нІн.

19

-

lrop·

Пет­

•Мідний

еерwннн•.

ЧЕТВЕР

8

17.10-20.45

нІ~иnоrІї nодальwа

СlУДІЯ ТЕЛЕПFОГ· оТЕТ·А·ТЕТ•. «IS3RTH ЖНІІИМ•. ХуДожній

РАМ

20.45

доля чотирьох подруr, ""і так і не "найwІІм ЩІІСТ1'1 в исиnІ. Польща. 1988 р.

~

. 1.канап. Осmан~~~

10.00

20

Герwеін-6еннет.

иа

7.00 Ритмічна rІмнва..._, 7.30 Тираж кСnортnото•. 7.4S З ранку ранеІІІtно. · 8.25 Нові імена. • 9.15 Можnиво есе.· 9.45 ПАР. "nрощани• 11 м_ннуnнм . 10.3S Під знаком m. 11.25 ІХ МінснародимА фестивв"" • тепеnроrрам народноі таор-

нартима і &есе•.

10.30

•Взяти

Муанч-

оперt4

:1

жнанм•.

•Пор­

Ху дож·

нІй телефільм. 2 сері,.. 11.40 Ф. Шуберт - Г. Малер. «Смерт~о І · ІІІівчина•. 12.25 Хто? Де? Коnи? 12.55 XVI акмові ОnІмnійсtомІ lrp:<. Коuанярсьниіt спорт, 10000 м. 'tоnовікм. 15.30 Кnюч До світовоrо рми·

16.:&· •ГіІ:Іронавтн•. .Докумен· Т3ЛЬНИН фіЛ ..М. 16.20 Hny6 мамдр;анмків. 17.20-20.50 СТУ.ІІІЯ ТЕЛЕПРОГРАМ оТЕТ-А-ТІ':Т•. • 20.50 Кіноnортрети. О. Даль. . 22.30 Танrо. танrо. танrо. Ком.

__"

11.50 Клуб ма.идріаннків. 12.50 Прем'сра документаn..моrо фіn.. му к.Адміраn фіІоту Рвд•н· с.. коrо Co10sy». 14.00 Новини (s сурдоnеренnІІІ­

церт

льодоаоrо

анс.,мОnоо·.

n·ятницt е 2 f

дом). t4.ts,Фopyм.

tO.OO XVI "MMGel О.лІмnійс""І іrри. 6о6сnеИ. 12.30 •Вз,.ти живим•. Художмій пnефіnьм. 3 сері,.. 16.00 .П11анета ЮНЕСКО.

lr· -

Но::ннн.

16.5~ Концерт Л.

t8.1S Tenenoц!a. 18 25 Yom ДІснеІі nредаавпн.19.15 6в118да npo ко:rаннв. КІно­ . концерт. 19.50 Урочиста церемоиІ• :sакриття XVI зимовмх ОnІм.nІйс... КНІ irop. ·11.00 Підсумки. 1t.4S Зустріч .:а І&уnатом ОІсуДжа­

АлІбертІ (\та·

... ,.

л

СТУДІІІ ТЕnЕПРОГ­ РАМ •ТЕТ-А-ТІ':Т•. 20.55 •В:."тн живим•. Худож-

17.35-20.55 Н•й

11.00 8.30 9.00 9.30

tОІО.·

Ноеини.

Са­

0.3:. •Ьзятн жиамм•. ХУІІОЖ• ній nлафільм. 1 сері ... 11.35 "Хочете. •Ірте ..• 11.55 ЗемІІR воронезьна. 16.00 •Го"у&4, моі ВМ МИІІІ._.. Докумен ranьttий тепефіІІьм. 16.20 Hawa антоnоrІ,.. О. Пуw.

ф:м.м tсРай~кв dnуива.

13.00 23.20 0.10

у

І

ХуАОжнІіі

:sммоаІ ОnІмnІАСІо1СІ рм. Хокеіі. ФІнаn. У nерервІ

оЗима

рухін·.

ІиформаціІ1мо-

15.00 XVI

доІ<ументаn .. но­

СЕРЕДА

10.00·

nу6піцнqмчма nporpaмL

&.

теяефіnьму

Анах•

народноJ

•8есеака•.

Прем'єра

16.55 XVI 3НМові ОnІмnійс .. І<І іrрн. Ко•занІІрСЬІ<ий сnорт. , 1000 М. ·'tОІІОВіКН. 11.00-22.10 СТУДІІІ ТЕlІЕПРОГ­ РАМ •ТЕТ-А·Т"ЄТ•. 22.10 •Пізнс нохаиНІІ•. ХудоМ­ ній телефіnьм. 2 сері,..

2t.OO

друrій частині Сасс nомазаиа

сері,..

теnепроrрам

теорчості

10.40

У

~~

2

тепефіnьм.

ваnь

Музична

23.00 Те.nесnортаренв. 13.45 Нічний тene:su.

8

ВІВТОРОК

16.4;,

г.роrрвм11 и nнствмн rnадачіа. 10.35 Ре-в.

~ ИЖДЕНІJ..

Сп;вас Н. Чenpara. · •Пі3нс коханн"•· )(у,__.

Пров•нціа~.ьинй салон. )епеЕио. Журн.аn. о8аХТО8КМІЬ. ДонумеН• талький теnефІл-. 16.20 ІХ МІжна~имй фести·

t7.08

12.30

10.00 10.25

ній

Канаn •д•.

rрвма.

•Пізнс коханн.... Худож· теnефіnьм. t серіІІ.

11.40 12.10 16.00

ОО Ма10 чест...

f9 ..35 Знч~мо

•TET-A-тtr•.

22.00

ній

,

мІста.

tJ.JO

тепефіnьм.

ї

2

8

СУ60ТА

11.10 11.25

ІТЕО «Астр•• предстааnвс: сПврвднs-ноктеІ1••·

11

•Францу:.~­

кии

10;40

серії,.

3

lloбporo ранку, РосІс. ХочІtТе, вірте_. Французька моеа. 1 рік. Авторські nрограми м.

Ko!!чanoac~>f!or~.

'

ДжазовІ портрети.

імnресІон._.. Німец.,ка MON. 1 ріи. .Qoaeillnя. Під ""аном Ркб.

ОсаіІІІ... НН"

в

-анні.

Н.-40. КІІІОЧ АО світоеоrо ринку.

12.10 Дитяча rодмиа С:~ уроном ttімецЬІ<о.ї. мови). 1'4.00 Дозвілля, •Авто•. 14.te •&ум6араw•> ХудожнІА ФІльм. 1 -сер111. 15. f5 Концерт д.

Вісті.

16.20

Режисерські роботн 8. Єжова. •Артист М. Підrор.

ров. . 7.40 Ансам6n.. •Ориаме1ІТ8. 7.55 Хочете, вір'---· (, · 8.25 ДокуменrІІпІtНІІіі ·екран РосП. 9.25 Щоденник ОnІмnІвдн. 10.00 «Суперкинrаа. Му~тфІпІt·м. 1 сер:1. 10.30 Ати-6атн... 11.00 «Ойкумена•. 11.00 Знrзаr удачІ. 1' ОО Вісті. 13.1, свЯте й вІчие. t3.40 «Кікец .. rрна. Короткомеf-

14.00 15.00 15.30 16.00

11.ti0

Чемnіонат світу

•Пеnіквиа.

<ТУД:JІ ТЕЛЕПРОГ­ РАМ •ТЕТ-А-ТЕТ•. . ВQАне nоло. Чемпіонат

20.50

СНД. Суnерфіиад

серед

npo·

Прем'єра :ry.qoжн.,oro- теnе. фіn~му «Санта-6арбара» • ." 18 сер: А.

18.55 Fенnама. 19.00 ~Sісті. 19.20 Свято кожен дем... 19.30 Теnе6іржа інформус*. 19.58 ЗаУ.рмтrя знмови1 ОnІмпІй· с.,ІtМІ irop. 2t. 15 ссЛІІnсусn. Сатнрмчна nporpaмa. 21 SS Рекnама. ВістІ. 6і:1нес

МН

nредставnас.

1~.30 Щоденник ·оn:мnіадм.

ЦСК

ВМФ

- •Динамо• (Москва). ~1.30 Фестиваль KIJH.

. НЕДІЛІ 8 23 8.00 оМарі" _'tеботарі•. Доку· ментіUІ~анмм тепеqа.п .. м. 8.30 ІтапіІісЬІ<а мова. 9.00 &есІ,tІн npo російську ку,.Іотуру.

8.45 Француама

-

10.15 10.30

моu. 2. рім. ~ ... Аомаwній кnуСІ. t"ходженн11 до професії

11.00 1f .30

НІмецька мова. Підnрмсмнмцтво

і-И«р,

ціі.

фесіонапів Н6А.

12.20

ниМ•.

17.25-20 ..SO

Іудоненій фі,...м.

6nаrодійкв вкц'• Візаві. Пapaneni. У світі тв'врнн.

Хаоростовсtо-·

ного.

Чути се6е. ХуАоиснни С. Єrо-

18.00

виауnн.

. •

Документам.мнІ1 фІм.м •&а6нн Яр: правда про траrеді10• І•Унр'І'еnефі.n~ом•J. 12.35 УТН. 1:UO Земnе MOL 3а80А у центрІ

ражннй

Селянс .. ие питання. 13.СО В:сті.

12.45

теnефіr....м.

16.20 'tитас М. Ио:аано•. А .. Че­ хов. •На чужбиНі•. 16.3U Ділова жінна. 17.00 XVI зимові· ОлімnійськІ іrрм. Коа:аан .. рськнй спорт. 51100 м. )Ніннн. 19.00-22.00 СТУДІІІ ТЕЛЕПРОГ­

11.35

7.00 7.10

·~

7.00 7.20 7.40 8.00 8 30 8.40 9.25 10.00

Щоденник ОnімnІадн.

·

Концерт А"• воїнів. ХудожнІ nанорама. Про творчу співдруисніст.. митців

9.30 10.55

фіfІ.,м.

KaІtan

7.СО ВістІ. Годмив діловн:r n10ден. Анrіtійс.,ка мова. 1 рік. Дозв/nnа. · Докум ... твn.. ннй фіІІІом.

Інформа-

Донбасу І Німеччини.

17

10.00 Пісні серц11. Концерт. 10.30 оПізнс кохання•. Худож• ній тепефіnьм. І серІІІ. 11.45 вс .. ому початок тут ... 16.00 •Одна.. донументадьннІі

~·'!:-:;:~... ~--,,

• nepeiJaчi УТ-2

7.20 8.20 8 50 9.0S ·9.25 10.00

неді.n.О вранці.

цІйно-музична nporpaмa.

чості «ВесеІІКіІ».

9.30 ._а<~коаа муз111чна nporpaмa. 10.00 Гонr. 11.00 XVI sі.моаІ ОnімпіІіс.,кі іr­

15.00

У

8

ПОНЕДІЛОК

УТН. Ритмічна гімнастика.

МуПІоУфіпІtм.

А .ма. За

19.00 ДНІПРсf. ІнформацІіінв про.

JАО6утта ДержавноІ Українм Ім. Т. Г. Шеа·

дnа

(освіmна)

4

...01 Ceno і -АК.

nодь.Ноrо театру.

tS.AS f6.20

муЗНСІНО•ДрВМВТН'І•

форrеnІано :1 орместром Н!

-

•Між А•о• л аІас .. коrо мо­

см•. hстап

нмй театр.

J'ї:sду.

6arlpoa.

___, сор6еитк. t2.JS Ч.СТ8 ІСр1t1181ЦІІ. 11.JS УТН. 13. tD І. ВNІІІІІtчеНІІо.

18.35 Н11 ЗАо6утт• Державноі пр~­ мІї України ім. Т. r. Шевченка 1991 р. О. Костін. Концерт дnв

УрадовнІі вісник.

1992

«Де тн,

f1.SS До6рСІІ"о нм JАороа'в. Ці·

t6.45 1епефіІІІоМ пСМі.І hi,q СОН• цем11. · 17.18 Сnіавс П. ЗІ6роа. 17.35 Театр" І час. Луrанс.,кмй ук-

комnо:tнторІв. 17.15 Респу6nІканс.. ка фізико-ма• те-тмчна wкona. Інверсіа. 17.45 Вмступ артистів 6аnету.

чеНІІ•

мії УкраІни ім. Т. Г. Ше~ttенка f992 р. ДокументіІІІІоні фіn.,мн аРана», •У недіn10 аранціа, пРо­ ІІірпкна уrодна. t0.48 Дпв дітеА.. ХудожнІ11 фі,..,м

ВМНК.

8.00 '8.10 8.30"

На :sдo6yn• Держиної nре­

t.30

Ху,ІІожнім теnефіn.. м кЧа· рівний ro.noc Джет.соміно•. 1 • сері а. 1:1.10 УТН. 12.:!5 Ху,ІІОЖМ!J'і теnефІм.м сЧарівtімй ronoc Дже~~~осомІно•. 1 серІв. t6.00 УТН. t6.1J •Ma:snтoaa. ДмТВ'ІМЙ свреіі· а.кнй •нсам611...

lropa. 11.10 УТН. 11.15 КІноконцерт. 16.00 УТН •• 16.15 Дпа дітеІі. сІесеnка•. 16.35 ДокументаІІІоний фіn.,м кНе· хай Д:ІВОНИТ.. ,ІІЗ8\НD, 16.45 Концерт :1 творів сучаеннІ

АНІ М•

J

родисення М. Лисенка.

11.05

Шкім.ннм екріІн. 6 кn. Му­ :tнка. Опера О. 6ородін• «КнІІз..

на nремії

свІченоrо. 1SО-р.ЧЧІО

Шкіn..ний екран. 10 кn. Фі­ зика. М.rніт~tі впвстнвоСJі речо.

фіn.. м

11.40

rрама.

коnек·

10.35

ДокументаІІІоним

11.00 -11.10

npor.

9.00

оркест-

Внааu.

18.25 19;00

УТН. РитмІчна rімнвстика. З нонцертів фестипnІd ка­ мерної Уа оперної му3нкн, nрн­

8.00 8.10 8.30

рама.

ру wтв6у КВО. 9.25 ІІео УкріІінка.

10.45

ІОСЬМОІ ДО ДЕВ'JІТОJ.

Інформаційно-музична

_ріІма.

Концерт

23

.N2 14 (8257)

УТ·І

_- _

УТ·І

УТ·І

9.00

8

~

---=---Інформацімно-му:tична

стор.

11.45 8

об'снтнві

&ааарсьимА

hic.

2_ 1

рік. тради·

Німеччина.

-

·

12.45

ДитІІ'Іа

година (ЗІ уроком

13.45 14.05 14.20

ЗаrубІІений рай верn.ібра. ДО3еіллR. Yeara: :.німаоо. •&умбараw~. ХуДожной

15.25

Леа

анrлійс.,кої мови).

Фіn~ом.

2

ДНІ•.

16.25 Hawi

серія.

Тоnсто~.

сnільні

сво·Печерс

.. иа

·

•Останні

снарбн. Ки­

.

11авра.

17.15 Протрама •03•. 17.45-22.15 СТУДrЯ

ТЕЛЄПРОГ-' РАМ оТЕТ-А-1'ЕТ•. І . . оСімнадЦJІn. миттсаостеІі

22.15

весни•. Художній

7

сері,..

·

телефіnьм.

• Трансn--т..с" no · налу. ·

30-у·

І<а·

· ·


4 с.tЩ). •

tG ЛІО1'0ГО 1992 р.

сНОВІ

РАдтосп-стоголtв·ськи

. БРОВАРСЬКОГО

R» ·--.--- ~"". ----"

трактористів-машиністів для роботи на тракторах: К-700, К-701, С-100, ЮМЗ і МТЗ всіх моДифікацій.

ристів,-машиністів за місяць.

ВАШ ПРИБУТОК -

Наша

тракто­

адреса:

м.

оплата

зерном,

картоплею,

НАША РОБОТА!

Бровари, вул.

Київська,

290.

тис. крб.

Крім того, механізаторам видається нату-.

ральна

РІдну

Щоб

І

ІОІЕРЦІІНІі ЦЕНТР "-МАГІСТР" . .

та одноразовим в зимовий Період. Більш конкретні дtші про умови праці та заробітної плати мо2Ііна з'ясувати ·в радгоспі.

- Проїзд з Києва і :Вроварів в радгосп і на­ .зад - радгоспним автобусом, від станції метро «Піонерська:. ~ безоплатно.

БРОВАРСЬКИИ КРАНОБУДІВНИН

КИІВСЬКИй

1-го

КВІТНЯ 1992 РОКУ ПРОТЯГОМ З МІСЯ-' ЦІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАВОД~'.

· Бажаючі

придбати

вказану

професію

-

.

.

вул. Енгельса,

'

ми

-

процентними

цій, а також гром·адян.

·Адміністрація.

стадії

.

лію~ідації

Управління

виробничо-тех­

црлогічної комплектації

тре~ту _ «~ров.~ри:

nромжитлобуд>.

1 · взаєморозрахунки

Просимо усІ оргаюзацн

nриватних осіб здійснити до

1

квітня

року.

1992

400-500 крб.

В. СЛАСТІН, начальник ВПТК.

Доброго вам здоров'я! Якщо ви маєте потребу в діагностиці за­

діагностиці онкоЛогічних захворювань й одер­

ДО УВАГИ БІЗНЕСМЕНІВ ·:nІДПРИЄМСТВ!.

рецепту, - Фірма сАКС:. СОЮЗУ сЧОРНО­ БИЛЬ» ЧЕКА€ ВАС 17, 19, 21 ЛЮТОГО ЗА

тевої; ендокринної; кроротвQрноt; лІмфатич­ ної; органів травлення, opraнis диханн~..' опорно-рухового апарату), а ,також .в ранюи

Жанні

Наша адреса:

області,

4-14-68;

вул.

телетайп

м.

Кірова,

132949

Бровари

2.

МО ПАП ІЄНТІВ З 10.00 ДО 18.00. Комп'ютерна діаrtюстика, що пропонуєть­ ся .нашою фірмою, основана на досвіді об­ стеження більш як 40 тисяч пацієнтів і пе­

реважає з ряду параметрів ~31налогічні сист~­ ми, створені в США, Японн .. Програми єнтовані

З~ртатис.ІІ:

JІа~І. ~/С

виявлення

opt-.

захворювань,

неблагополучною екологічною (промислові викиди шкідливих

хімічних речовин, якість продуктів харчуВfІн­

ня, життя в зоні підвищеної радіації) Фірма «АКС» пропонує лікування

каментозними

методами,

аналогів

і т. д. немеди-

яки~ не­

має в світовір практиці, таких захворювань:

Київсь­

нічний енурез

мати справу з

раннє

пов'язаних з

4-05-65, факс 04494.

Здаю у найм будинок у Броварах. Є всі комуваm.иі зручності, rараж, те.пефон. Бажано буJІ_о б

на

• обстановкою

Тел;:

ЛАДА,

55с007.

фітотерапевтичного

АДРЕСОЮ~ М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРІ­ НА, 6, МІСЬКИН .КЛУБ. ПРИИМАТИМЕ­

платіжним· дорученням.

255020,

індивідуального

-

кологічних

-

(нічне нетримання сечі)_

будь-якого віку і статі, ' .· нейроциркуляторна дистонія (веrетосуна дистонія), _ · індивідуальна карта профілактики он­ захворювань.

ФіРМА сАКС» СОЮЗУ сЧОРНОБИЛЬ».

пtдпривмствами.

249020, 7, a/sr. 7101.

м.

ОбІdиськ Кщзькоі об­

Ре,1.актор А.

. сНоІІІІІ ЖИ9НЬ:О о6JQеЄТВеНИО•ІJО4КТ8ЧеСИІ rааета. (І:Іа . украІІ!ІСКОМ явwкє). • )'ч.реднтмн- ко.п.пектtfВ- JІЦRІЩНІІ raseтw, Бро8ар· скне rородской _н раіtОІНІЬІЙ Сове'І'W ВІJ)ОАВWХ ,аеnута· toa Кнtвскоіt о6ластв. · Редакrор А. ВОJІОШИНЕНІ(О. Газета ВЬІ·Хо.І.НТ с 17 anrj)e.пя 1937 roAa. Дни вЬІхода: вторІUІК, четверг, . суббоtа.

18.00, у Києві -

Конкурсний відбір стипендіатів проводити­ меться а 25 по 29 лютого 1992 року.

кої

.

постійну.,

ОРГАНІЗАЦІЯ J11КВІДОВУ€ТЬСЯ З 1-го лютого 1992 року вже перебуває в

Тdвар буде виданий зі складу у · м. Брова­ рах негайно після опЛати.

факторингові операції; вкладає кошти в організацію, розшире·н· - ня, модернізацію виробницт.в різноманітних видів товарів· та послуг;

на

звертатися: у Броварах ~

.

6, середня шкода N2 2 (район

ний стіл, банкетки. Оплата чеком або

·-

банків, підприємств, організа­

,

журнальні, крі-сла,• що обе·ртаються на ·колі·

дання іх в оренду;

ШВИДКО .РЕ­

телефону 5-20--23 після i!l2_4-61-25· З 9.00 ДО 18.00 .

щатках, банкетки, палички книжкові. - кухонний набір: кутовий диван, різьбле­

живачів основних засобів (як вітчизняного, так і імпортного виробництва) з метою· на­

БРОВАРСЬКQГО

nn

набори меблів для офісів різноманітних комплектацій: столи. однотумбові, столики

.Лізіnі' ..:.... специф'ічна форма фінансуван­

ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,

завідуючий складом.

-

ня, зв'язана з придбанням за заявками спо­

кошти інших

ЛЮБОВ'Ю

КОНСТРУКЦІЯ

За довідками

обтягнуті гобеленом або яшмою;

(юридич­

- надає послуги мо.'Іодим п_їдпри~мствам у складанні бухгалтерської зв1тносп, а та­ кож консультації по бухгалтерському обліку; - приймає -на договірній підставі грошові

І

ОНУЧКА ·ЮЛ_ЕЧКА.

інженер-економіСт,

красить ресторан, кафе, бізнес-клуб; стільці,

них щ:іб) по фінансових розрахунках; . - видає клієнтам · (юридИчним особам) іменні чекові книжки· ..

-

І

головний механік,

nропонує меблі: столовий набір різьбленого дерева при·

ставками;

веде оQ.слуг9вування · клієнтів

!Іfа-

провідний інженер,

Комерційний· (Центр ·сМАГІСТР:.

·

любиму

рЬботу терміново потрібні:

. консулЬ'l:аціями звертатися до завуча СШ N2 2. КОЛОДІЯ Олександра Іларіоновича.

• ·

·дружину,

АЛЬОШЛ

хворювань усіх функці~нальних си~тем орга­ нізму ( серц~вр-судинноt; нерво~оt, . сечоста­

ко-

різно~анітні види кредитів із доступни-

ОНУКИ

Заяtш приймаються щоденно з 15-ої до 18-ої години, в суботу та неділю·- з 10-ої до 12-ої години до 23.02.1992 року включно. За

Броварська філія Українського комерцій­

мерційної діяльності і ПРОПонrє:

JІ.орогу

діти,

Дніпра, бІда.

МОНТОВАНИХ- ПРИМІЩЕНЬ

c'top_rм ашу»). Контактні телефони:. 9-74-74; 5-40-55.

ного банку «Відродження:. заснована з ста­ тутним фщщом 9 млн. крб. Філія. банку «Від­ взаємовигідної

ЗАВОДУ

Юні друзі! Хто бажає і потребує допомоги, звертайтеся до нас за адресою: м. Бровари,

БАНК ЧЕКА€ КЛІЄНТІВ·

для

вітаємо

за місяць.

відкри<rа

ВОЛОДЯ,

І

€ФАНІВІfУ

ДИРЕКЦІІ СПОРУДЖУВАНОГО СЇІІЛЬ­

ЮНАКІВ І ДІВЧАТ Чим і як ми збираємося допомогти?. Тим, хто пройде конкурсний відбір, буде

встановлена стипендія. в сумі

правнуки

тужити.

J-4ого ПІДПРИЄМСТВА

УСПІШНОМУ НАВЧАННЮ

прописку у Броварах ·~бо Бровар{;ькому

родження:.

ЗЯТЬ

ПОВАГОЮ

ЗЯТЬ

раїни в цілому. Тому ми вирішили заснувати

ФОНД СПРИЯННЯ

ДАР'Ю

прожити,

За руки робочі, безсоииІі ночІ. За те, що з,ростили, за -хлІб на столІ СпасибІ Вам, мамо, уклін до землі.

Освіта .розу!Jіється нами як механізм і за­ 'сіб розвитку рідного краю і незалежної Ук­

по-

БКБЗ с.Стріла:. також запрошує на постій­ ну роботу кваліфікованого терміста, слюса­ рів механоскладальних ро9іт. З питань праце-вдаштуваН1Ія на завод звер­ татися у відділ кадрів. Адреса: м. Бровари, промвузол, тел. 543-12. ·

не

йти на допомогу вам.

винні мати: _ · - середню або середню сnеціальну освіту, районі. (із сі.1 Рожни, Літки, Велика Димер­ ка, Пухівка, Погреби, Зази~·я, . К:алині);!ка, Скибин робітники доставляються заводським транспортом). Після придбання спеціальності веретатинка гарантується робота >на з.аводі «Стріла:. і се­ редній заробіток ·від: 1500 до 3000 крб. Більш конкретні умови роботи будуть обу­ мовлені в контракті при прийомі на роботу.

ЛІ9БА,

серцн

З

тися до умов, здатні до ризику, С<Імостійності у виборі сфер діяльності, саморегуляції по­ ведінки тощо. Ви -на порозі самостійного життя. Голов­ не завда_.ня для вас - _успішно реалізувати себе в майбутньому. «Магістр:. готовнА при-

металоріжучому обладнанні (в ·т. ч. операто­ рів верстатів з числовим програмним уПрав­ лінням) осіб віком від 20 до 30 ,років.

З

усього

уміють мислити критичн(), швидко ·адаптува­

. статників ш·ирокого профілю для роботИ на .

ніколи

літ

Бажаємо щаств, здоров'н й добра. СnасибІ Вам, мамо, за Ваше теnло, ·за людинІсть Вашу, ·безмежне добро,

знайдуть себе люди підприємницькі, ділові, JІрацелюбні, професіонально компетентні, що

.

ТЕХНІКУМ

·&Ід

Для вас не є сеkретом, що в умовах_ ринку

оголошує до 31 березня 1992 року конкурсний ·набір в групи по підготовці_вер-

ТОПІХУ

туtю, найрІднІшу бабусю КУШНІРУК ·МАРІЮ ГРИГОРІВНУ. Вас привІтати · кастала пора.

ДО ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСJВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ м. БРОВАРІВ ТА РАНОНУ ЦІановні учні!

кадрів.

бабусю

ОКСАНКА. с. Світнльне.

3ВЕРТІЄТ6СІ

За довідками зверfатися за адресощ: Бро­ варський район, с. Гоголів, радгосп «Гоголів­ ський:., вул. Леніна, 32, rел. 5-02-62. Відділ

ПРИЛАД0БУДІВНИй

Вам

ДОЧКА

харчуванням за ціно!р 2 крб. в літній Період

. ЗДІйСНЮЄ

дорогу

вІтаємо з 60·рІччвм. Зичимо Вам ще лІт І Щоб тішились онуки,

Хай сокце ласкаве встає з-за Хай дІм Ваш . минає І горе, А

харчування, що вИробляютьсЯ · ·в радгоспі. Робітники забезпечуІQться гарячИм 2-разовИм

.НАВЧАННЯ

маму,

сердечно

УВАГА!.

овочами

та інrі.Jими сільго_сппродуктами, а також реа­ лізовуються за цінами собіаартос'І'і продукти

ЗАВОД сСТРІЛА:.

.14 (8257)

високу якість обслуговування; оперативність; надійність.

-

запрошує на рс)боту:

· плата скл_адатиме 3-3,5

8

«В-ІДРОДЖЕННЯ> ГАРАНТУЄ:

РАНОНУ

Середньомісячна заробітна

·ж И ТТ І•

ВОЛОШИНЕНКО.

.

АДРЕСА РЕДАКUП: 255020, Киівс:J.ка обо~~асть, м. Бровари, ву.а. Київська, 154. Те.tефови: рСАІКтора 4·01-78; SКТ)'1ІВНКІ ptA&KTOpa, Bi.U.I!IY сусВІ.ІІІ>Во-Dо.tІтИ"ИОtо .11нnя 4-04·61; 81/UIOBIAuьвoro секретари - 4•21-84; 8ІUІ.ІІІа: сІ.ІІьі:ькоrо rосnо.І.арспа · 4·23·28; ІІJНІІІВС.Іовестf І соЦІ8~ьиих nвтавь 4.02-92; .ІИСТ\8 І масоаОТ роботи - 4-04-81; · аІ.цІау р8•ІоІиформацІТ S-13·91.

Індекс Дру~

кований

61285.

офсетний.

аркуш.

Обсяг

Тираж

І

дру­

10.294

примірники.

Замовлення

N• 858.

~~~~~~~~------~------------------~~--------------------------------------------~.------------~----~------------~----~ Рроаа,СИІ _АРУІІ•Р•• klliae.aoro o6.1rauoro У•JІав.tі8ІІІІ 7 cnpaвat внАайинІtтІ, оО.Ііrрафії І &ин*ІІовОї тІІрrіІоІі. ~еса _,-,.арвІ: і(мївсЬІІа об.ааеть, м. Бравар8, 1)'.1. КІrів•ка, Іі4.

#14 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you