Page 1

Газета виходить з

квітня

17

року

1937

м

14 (7923)

СЕРЕДА ~4

1990

січня

року

ЦІна

КО\!.

3

ОРІОН БРО80РСЬНО20 JtlіСЬННОJtlу КОJtlпартії Унраїни, місьної ; раііонноі Рад народних депутатів Нuївсьної області

тиною і справедливістю. кінь не може бути-::r

А з~ог~. власне, сперечатнся, подумав Я, прочитавшн в нашій ·.міс~район.ніЙ газеті (~1O від 17_01. 1990. р.) під багатообіцяючою J>уБР.,кщр .ДискусіЙна трнбуна» .статтю завідуючого відділом партійного Щ~Т1"~;ааступнЩ(а редактора В. Ю. Туглука ~XTO ж протн партіl?.

." .

'~~e .хто~небудь

серйозно

буде

заперечувати

протJt

тверДЖejlНЯ,

що

ПіpcJцесн демократизацlІ в суспільсТВі внпе,реднлн демократнзацію в JtартП, ЩО ряд керівних осіб заплямував себе корупцією та хабар­ ЦJЩтвом, що необхідні прямі виборн секретарів міськкомів, делегатів

,ifапарт1йJiий з'їзд і т: . д .. Ще вчора шокуючі обивателя думк.и сьогодні

С1'!UtИ· . П(},ІІітичною аКСІОМОЮ. Тому основні висновки статті нагадують ~)ИQІІ,UВI)ДИ чеховського героя типу; «ВОЛГа впадає в Каспійське море, ..• ,

П,()~ожень сперечатися кір....

ні

Як Ч.1ен обласного і Міськсго політклубів, по­ стійний уч'асник диску­ сій. що проводяться. знаю, що ефектив.ниЙ по­ шук істини в значній :VI і­ залежить

вступного

саме

слов·а,

в

визначається

дискусії,

І

І І

І

її

в,ід якому

предмет

рамки

рі­

виді.1Я:ІИ

ті

якості.

автора

у

p~;:I,Hix статтях і я особисто його поважаю,

не

раз

перекона тися

які

торювання

встигла

НЯК»,

IіРИТИКУ

апарату

одна

ДОЮ»,

!,~JТpa

«боро­

сригіна.1ьніСТь

межена тами

натягнутими

типу

ния»,

зом

тя

жар­

«кочка

зре­

конструкти.візм

микається

гах

об­

.1ише

на

ВИ:VІО'

прямих

виборів.

з

;:Іумаю,

тим,

ввіЙд.е

рії

в

як

Ра­ стат­

аннали

га,зеrи,

за­

істо­

перша

спроба КРИТИКИ «верхів». Захоплює сміливість жур­

--

наліста

місцевих якии з

спеціаліста

по

бюрократах, безрозсудністю

приреченсго

накинувся

на

високспоставлених функ­ ціо:нерів. Пропрасувавши обласні організації, ав­ т.ср,

осмі.lівши

спектив, ся,

які

пускає

від

пер­

.відкринають­ одним

маХО"І

«в расхо,д» ЦК союзних республік, Пслітбюро, го­ товий перейти до апар,а­

ту

ООН,

нерви

а"lе...

(справа

здають

ж

нова)

і

чуєш знайоме: «Як ска­ зав товариш Горбачов». Чим чорт обхідно і ся

не

ж-артує, .не­ підстрахувати­

... зовсім

уважно

слухав

виступ на з'їзді Руху іва­ на Дзюби, котрий під· креслив,

на

що

відміну

не

в

політиці,

від

футболу,

завжди

спрацьовує

при.нцип «Хто вище б'є, той краще грає». Розчулюють .притаман­ ні Лllше провінціалам, які замахнулися на глобальну тему, доморощені дослід­ ження генеа,10гічного де­ рева

сильних

сВіту

смакування життєвого

щ,ого,

ПОlдробиць шляху

того

ЧИ

'.

пору­

КПРС

• Ш,lяхів

тії? при тора

думки,

статті

що

всього.

ав­

умовах

рукцій,

бажання

сподС)сатися

ДОГО::lИТИ

ШИРОК:JМУ

На

ці

роз­

::ІУМИ наводить навмисно спрсще.на мсва, СТИ.1Ь ви­ кладу (МОВ:ІЯВ, ми універ­

ситетів

не

закінчу!3али),

вимушений

ГУ:\10Р,

пре­

тензія на фі:ІQСОфі,ЧНіСТЬ (.дивись в коріНЬ). І це ще не головне. 13 кінці кіЕЦіВ

справа

вибирати ки.

IіОЖНОГО

засоби

Серt':озніше

ке

собі

п.lечу.

ня

ською

з

з

тисячним

заступни­

міськрайон­ шістнадцяти-

тиражем

«дя;\ьком «тіткою

з

І ва.ном» Марією».

на

по

заграван­

освітою,

газети

яких,

та­

університет­

редактора

н·ої

інше:

свідоме

,1ЮДИНИ

ка

ПО,lемі­

ПОП,lескування

думку

та ::1.1 Я

автора.

від

всіх

гріхів є їх соц,іа.1ьне по­ ходження. А я чомусь був переконаний. що пе­ pe::l зако,ном повинні бути

всі

рівні

В1;\

;10

простого

Смішно

кож

і

по

гсловно

тії то

тезі,

рангів

і

що

-

наРО;:ІУ.

цього

КО.1ГОСПНlИка.

всі

їх

вороги

І

по­

ЧИ

реком~ндувати

менш

му

від

черговий

ря

і

в<и­

орга­ уза­

підпирається не

«солідною»

статті

вар­

до

партійного «солідне»

г,альнення

пар­

.внаслідок

«навряд

борнс'го НУ». Це

ставою:

«що

та­

керів.ники, апа­ функціонери ріЗ­

р'атчики, них

мініСТРа

сперечатися

під-

виявляється,

пряма

залежність,

наприклад.

'провед~ння

хви­

лює

читачів.

строкове

диреКТОРа

;\Н

старих

без

стаНОВИЩа

партії

в

ціло­

му, дапо б нульовий ефект, не кажучи про те,

що

ось,

в

числі

прийомів ціативу, хід

вміння

полеміки

ним і чесним. Отже, начальство не можна вибирати у виборні органи.

Частий,

але

явно

ко-

розмежуван­

іні- ня і свідомо не звернув­

повести

по

не

ректний прийом в супе­ речці підміна тези. Вирвавши з контексту інтерв'ю роздуми ПрQ не­

коректних. обхідність

виділяють

своєму

сценарію. Як ми переконались, автор цим блискуче скористався. Реко­ мендується далі не обо­ ронятися, а наступати. У

це

відволікало

б

статті

автору

немає

від

тися,

поки

кого

зате

що

обороня­

наступ

орга­

нізовано по всьому фрон­ ту проблем. Дуже корис­ на концентрація дій спря­ мована на найбільш слабкі місця противника. І цей нехитрий прийом

ми бачимо

в статті.

Ад·

партійні організації від виборів, що для будь­ якої партії є екзаменом на політичну зрілість. Все ж закликаю чита­

же

чів

не

цей,

нехай

нізації не іде, і виною в тому... Допустимий при­ йом заперечення против­

судити

початок,

але

Ч<jТОК,

тим

автор,

яка,

суворо

невдалий, все-таки

по­

більше,

що

здається,

діляє

себе по

що

і

з

суті,

таке

не

ви­

«генерації, не

знала,

дискусія

в

пар­

довга

передісторія

потрібна автору лише дЛЯ ТОГО, щоб сказати головне: перебудова в місьюи партійній орга-

ника ЙОГО зброєю. Це

противника,

вирваними

з

зага':Іьноміської

межуванням»

деякі

сподіВаЮСЬ,

му

в

вплинуть

якість

рівень

і

полеміки.

повинно

суперечки

опиратися

вимог.

Вони

такого

на

прості в

ши

увагу

НИМ

на

думку

ське

наступну

про

за

громадян­

суспільство,

автор

-

Відбулася

зустріч

ради

будиикових

~ичних ший

він

застосуванНі. супереч­

ки повинна бути по мож­ ливості чіткою, вільною

від двозначностей. На жаль, в· обговорюваній статті

остання не

ЯВНО і

в

в

інших

можна

бути

вим

в

бів.

Не

слід з

одна

--

вірне,

йомів

ce~peTa­

якою

не

ме­

будь­ рахую­

з чим, навіть з іс-

недосто­

неперевірене

не

єдиною

використати

видати

справах,

в

в

цей прийом. Тепер декілька слів про некоректні прийоми. Вони різні. Але суть їх

До

вступати

lЦO

і

яке

засо­

газетну

впевнений,

істинне,

нерозбіРЛи.­

про­

відмовить собі

довіри.

першого

ні

не

як

тою перемогти в ній ціною,

трибуну,

на

суперечці,

застосуванні

суперечку

чись

вимога

дотримується.

Друге:

автора

задоволенні

тема

суш~речки,

за

заслуговує

таких

належать

при-

перед-

усім софіЗМИ спеціальні. але замасковані порушення вимог логіки. Прикладом соФіЗМУ, ска­ жімо, може бути таке судження: «КІнь пови­

нен бути. рудий, а

білий

що

во­

лодіє і цим прийомом. Звернення за піДтрим­ кою своїх поглядів до думок

ник

тих,

не

з

ким

посміє

секретар

ву­

Пер­

міськкому

партії І. С. Рудак і ГО­ лова ради М. К. Федорен­ ко проінформували при­ сутніх

про

проведену

ро­

боту. В 10ді зустрічі, на якій були присутні керівиики дея"их служб і організа­ цій, обгооорювалися пи­ тания, пов'язані з поліпшенням фУИКЦіонування MicbKOto господарства, розвитком його інфра-

і

KOHCTPY~.:

тивиими б~ли ПРОПОЗИЦll членів радн ~уличних і будинкових комітетів

Г.

П.

Толочко,

Іваиишнна,

r.

О.

як

це

прове~и

кущові

-

це

БУ::ІИН:КОВИХ

до

публі­ замість

думки,

почуття

і настрій читачів. Думаю, тут

варто

згадати

«Іваном»

та

трюк

гогією

і

гальна

ствер­ книги,

також

широко

дема­

викори­

буржуазними диспутах. що наша

скарбниця

мів поповниться

дискусії.

з

«Марією».

Цей аргумент, як джують серйозні називається

і

ради

вуличних

против­

коли

на

ШИПЕР,

голови

КОМіТЄТіВ.

сперечати­

забезпечення неточності тези об'єктивними аргу­ ментами іде спроба обпер­ тися

наради

K~MiTeTiB.

заступник

Реєстрація кандидатів

ва.

ки

К.

R.

голів будинкових і вулич­

ків цих апаратів В. А. Івашка і М. С. Горбачо­ Аргументи

Ф.

Вірозу­

З метою в,ивчения кон­ кретних проблем кожного мікрорайону вирішеНQ

критикуючи в союзники, ДИВНО, керівни­

не

В.

Я.

ба, І. Хархун, Лисенко та інших.

ся. Автор, апарат, бере

діячами в Думаю,

тивника і його можли­ вості розгорнутої відпові­ ді. Враховуючи монопо­

складні

конкретному

кінці

продемонстрував,

стовується

дозволеного,

та

комітетів.

Цікавимн

Немає

взяти слово в

чле­

нів бюро міськкому Ком­ партії Україии і міської

структури.

приклад

знаючи всі аргументи

лію

Перше:

не

тому, щоб

своєму загальному фор­ мулюванні, але нерідко в

-

прийому.

нічого

в

власні

Маніпуляції авто­ «об'єднанням-роз­

самому

стратегічно-

завдання

ряд

які,

подальшо­

на

Рішення го

дискусії

уроки,

контексту,

підкріплюються

тези. ра з

зробити

ж власною коли тверд-

женнями

тії ». Корисніше буде 'на самому початку нашої

міськко­ створює

інст­

осмислення

;(л~на

навпаки

до­

міської партійної конфе­ ренЦії. Ії проведення в

або

колу

запропоноване

міг

але

не

;:ІУ:VfКИ,

більше

(. дрібницях»,

таких

пар- як

суб'єктив­

своєї

П:;lзбутися

-

зупинятися

по-

«В

діалог

Я.

перебудови

читанні

стану

Знати

А начальство

Конструктивний

них

Допускаю

ність

народу.

Не на

вслевияв-

некоректні.

ТРібно ті та інші, а використання їх залежить від моральних якостей того, хто дискутує. Так

чесним.

ПРОТИ ПАРТІЇ?

ШЛЯХИ

сновки.

в

кругової

веден-

ХТО Ж ВСЕ-Т АНИ

ОНОВЛЕННЯ

радгоспу,

примушує

.1енням

чи

ТРИБУНА:

іншого «діяча». Підкупо­ вує пр.осroта і безапеля­ цій:ність,з якою автор дає оцінки. робить ви­

Закінчення

прецедент

ДИСКУСІйНА

іНДУ,lьгенцією

А якщо серйозно, то, думаю, Василь Юрійович не

тільки

СС:vJИС.1Є,ННЯ

ПОВ­

теми,

«вер;

фУНКЦіоне-

і

мета

мислен­

обрости

му д-

д~мократичн:им

поЛітичний

попе

дО

в

лав

популярним

зведе,на

силу свого становища» не може бути незалеж-

мистецтва

ються на допустимі і недопустимі, або коректні

родних депутатlв, к.андидатів у депутати НіИніш­ нього скликання, оо/ра,них

викладом матеріалів цент­ ра.1ЬНИХ газет, проблема­ тичність

вважаю необ­

фельдшер -- все. Між іншим. чи так вже на.ївниЙ автор, який осід-

проявились

за'Мінена

дискусію

ки». Коментарі, як-то на­ жуть, зайві. Про.поную лише авт,ору поцікавити­ ся якісним скла,дом на­

~a які ціню і

самостійність

ня

в

рості ВіДОМОГО судження про те, що професор меДицини знає про хвороби дещо, .1ікар --- багато, а

в його дебюті як партійно­ го журналіста. Відзначу, що

включитися

НЯ дискусій вчить, що всі застосовувані тактичні прийоми поділя-

і

рів,

вень.

На жаль.

що,

-

рм

рі

про

ДИМ». Отже, білий кінь­ це зовсім не нінь. Таким білим конем в статті є все начальство. Автор будує ланцюжок: член виборного органу пови­ нен бути незалежним і

логіки,

«Ji.~ПіІIДJl1'Ь овес і сіно». Проте слід віддати належие' автору, він розпо­ 'ч~вр~кусію,.яка такиеобхlдиа. ] хоча., повторюю, серйозио по БІльшості

.

Вважаю важливим зупинитися більш детально саме на цій вимозі, щоб запобігти спокусі захворіти популізмом, або «синдромом Єльцина». Навчальний посібник з

за­

прийо­

під

час

Випереджуючи

Продовжується

реєст-

рація кандидатів. У ми­ НУJJИЙ четвер міська ви­ борча комісія иа чолі з В. О. Нратом розпочала реєстрацію кандидатів до міської Ради народиих депутатів. Володимир Олександрович иагадав, що до міської Ради ви­ сунуто 304 каидидати на 201 місце. Із 13 члеиів КОМІСll б~ли присутні 10. Реєст­ рація проходила порівия­ но швидко. Цього дня зареєстровано 48 канди­ датів

у

депутати.

А перед цим були роз­ гляиуті

протоколи

про

законне обурення автора статті «Хто ж проти пар­ тії?» цими замітками і відчуваючи питання: «А

висувания

сам

сію, а також заяви каи­ дидатів про згоду балоту­

хто

ти,

що

думаєш

з

приводу теми дискусії?»,' я запрошую його пер­ сонально і всіх читачів «Нового життя» на чер­ гове засідання міського

політклубу «Позиція», яке відбудеться у вівто­ рок 30 січня в примі­ щенні міського клубу з теми: «Якою повинна бу­ ти партія перебудови?». З вступним словом до дискусії виступить автор цих рядків.

З повlIl'ОЮ П. ЛИПКО, член ради міського дискусійного політклу­ бу «Позиція».

кандидатів

у

депутати до міської Ради народних депутатів, які надійшли у виборчу комі-.

ватися

по

даиому

округу.

Виборча комісія встаиови­ ла,

що

висування

датів у народиі проводилось у

канди­

депутати відповід­

ності із Законом Украін­ ської РСР «Про вибори депутатів l\iісцевих Рад народних УРСР,).

При датів

депут а т і в

реєстрації у

депутати

канди­ вияви­

лося, ЩО в багатьох ви­ борчих округах иемає альтернативних

тур

і

не

в

усіх

кандида­

округах

вибори пройдуть у иапру­ жеиій боротьбі. І. МИКОЛАЄНКО.


2

стор • •

січня

24

р.

199()

«Н О

черговому

засіданні

дидатами

в

районноІ

депутат.и

Ради

районна

зареєструвала кан­

народннх

ПО ЖЕРДІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом АНДРУЩЕНКО ОЛЬГУ 1951 року народження,

17

ВасиЛівну, завід.уючу

промисловим .магазином с. ЖеPlдова, безпартійну. жительку с. Жердова.

ПО

І'ідротехніка

ЖЕРДІВСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

радгоспу

«Ж·еМіВСЬКИЙ», Ч.'Jена КПРС, жите­ ля с. Жердова. ГУЗЕНКА Василя Івановича, 1958 року

Н<І<родження.

:голову

пра'вління

Броварської райопоживспілки, НіПРС. жителя м. Бровари.

секретаря

Що.рса, жичі.

КОЖУРУ

Ніну

рону народження.

КПРС.

19

народження.

3а·ворИЧі.

першого

1943

секретаря

міськкому Компартії України, КПРС. жителя м. Бровари.

члена

СПИЧАК Людмилу Валентині'вну, ІРОКУ .нар.одженніЯ, бух.галтера радгоспу ім. Юрова. члена КПРС, жительку с. Зазим'я.

ПО ЗАЗИМ'ЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N2 новича, 1956 року лову Броварського

23 Степа­

народження, го­ райкому проф­ народної о.світи.

спілки працівників вищої школи та .на,укових

устано.в,

члена КПРС, жителя с. Зазим'я. МАРУЩАКА Сергія І'вановича, 1969 ,року нар.оджеННЯ.водія радгос­ пу ім. Щорса, члена ВЛКСМ, жи­ теля с. 3азим'я

ПО КАЛИНІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N!!

нерального директора агрокомбінату «Десна», члена КПРС. жите.1Я м. Бровари.

господарством

СТРОЯ Володимира Петровича, року народження, інженера­

теплотехніка радroСПУ-IWмбіна ту «Ка­ литянськиЙ». члена КПРС. ЖИТf'ля с. Калита.

28

КА.ФТАНОВА Сергія Віта.lіЙш!и­ ча. 1961 :року народження. нача.'1Ь­ ника цеху ремонту Налитя:нського ре­ монт,ног·о підприємства,

жителя

с.

ровича,

1957

Налита.

'ГaдlОР,ЧУl{!А

ловного

члена

,Володимира

року

]{ПРС.

Вікто­

'нарццжеНIНЯ,

ене.ргетика

го­

КаЛИТЯНСЬJЮГ')

коМібі,КОРМОВо.го заводу ..Ч.'1е.на КПРС_

жителя

с.

Калита.

ПО КАЛИТЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом народження,

никасклщцу

«А!І/І,нгард». 1;.

старшого

запчаетин

29 комір·

радгоспу.

()ео.зпарт.іЙну.· жи.тель·ку

На'лита.

ПО КАЛИТЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

ЦАХА року

Віктора

народження.

Пеl1ровича, старшого

рад­

RЛКСМ.

Івановича.

с.

Кня.жичі.

ПО КНЯЖИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

Щорса,

Княжичі.

комітету

члена

ЛЯПУНА року

радгоспу

радгоспу

КПРС,

імЕ'!Н\

жителькv

.

1937

виконро­

ба радгоспу «Авангард», члена КПРС, жителя селища Налита.

ШУГАйЛА Анатолія Юхимовича,' 1941 ;року наpoджreНIНЯ, iJнrж.енера-

с.

Миколу Михайловича, нарqцже.ння, директора «КрасИл.іIВСЬКИЙ»,

члена

члена

КПРС,

ШАРАФА.н

жителя

с.

3азим'я.

Зінаїду

Дмитрівну.

19сІ9 року народження, голову ви­ конкому ЛіткІвської сільської Ради депутатів.

членн

КП РС.

.

ловного

економіста

ківський".. С. Літки.

радI'ОСП"·

члена

КПРС.

«Літ­

жите:ІН

KYCTOBChKOrO паВ'l<J. Олексі· Йовича. 191\4 року народження. ди· ректора радгоспу (.ЛіткіВСhКИЙ". члена КПРС, жителя с. Літки. 41

НОСТЕНКА Сергія Степановича, року народження, маЙстра·на·

1958

ладчика

ремонтно-механічної

май·

стернІ радгоспу «ЛІтківський ". партІйного. жителя с. Літочки.

директора

екологІчного

«Десна>),

ГУТОРА Володимира Петровича, 1947 .року народжен!ня, ·вчителя Кра­ crepeдIНbdi

жителя

с.

школи,

члена

КрасИЛі,вка.

ПО КРАСИЛІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУгУ ом 36 МІХ:НА Володимира Михайловича, 1963 року народження, бригади­ ра радгосІ1'У «l{расилівсЬJ\ИЙ,>, чле­ на ВЛНОМ. жиreля с. Rрасил,і'ВК<!.

МОСКАЛЕНКА ГРИГОРіЯ Петровича, 1946 року ·народження, 'водІя рад~оспу ~КраСИЛ·іВСЬКИЙ.. члена КПРС. жителя с. Красилі.вка. МОСКАЛЕНКА Миколу Михайло-. Бича, 1955 року IнаРOrдження. слю­ саря. раlдJ1ОСПУ «Красилівський '>. без­ партІЙІНОГо.. жителя с Красилівка.

ПО КРАСИЛІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом 37

ТіЙовича.

1922

Миха:йла

t\{pceH-

року народження, вчи­

теля НраСИJllвської cepeДНlЬoI школи, члена RПРС. жиreляс. КраСИЛі·вка.

Г АЛАГО3У І'ва:на ЛаВРf'НоТіЙЮ'Вича, 1947рокунаро~ен;ня. голо.вного інженера

рarдroс:пу

члена КlПРС.

«Красилівський».

Ж'ителя с.

року

!народження.

КраСИ'lіВКн.

IванО'вича.

ведучогО'

1946

зоотех.ні­

ка раДІ1ОСПУ «.l{раси.Л'іВСЬКИЙ». tcПРС, жителя м. Бровари.

Ч.lрна

,оСЬіМАКА Миколу Миколайови­ ча, 1948 IРОКУ народження. головно­ го зО'отеXtНIЇка радгоспу «КраСИЛіВ­ ський», члена КПРС, житеJlЯ С., Нра­ силї'вка.

Микол\'

47

МиколаЙо·

1952 рок,,' народження. трак·

Ч.'1енн

ЗаЗУ JlЮ Вuсиля КИРИЛОВИЧа, року народження. тракториста радгоспу ім. Кірова. члена КПРС. жителя (' Погреби.

ПО ПУХІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N9 ПОХИЛ.А

НіКТОРа

POK~'

1945

радгоспу жителя ('

48

МИ}{О.lаЙович(!.

народження. зоотехнік(!

<. П~·хіВСhКИЙ».

Ч.lt'нн

КПРС,

Il~'ХіВКН.

ТОМІНЛ Євген;; Фро.l0ВИЧ(!. POK~' народжt'ння. ГО.l0ВУ виконкому БроваРСI>КОї районної Ради

1950

народних деп,,·татів. жителя с. П~'ХіRКН

Ч.lt'на

КПРС,

ПО ПУХІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .Nq ТИLЦF,НКА

ча.

Анатолія

року

19:19

49

Н(!('И:lhОВИ,

народження.

іНЖf>не·

ра трудомістких робіт П.lемптахо· радгоспу «БроваРСJ,КИЙ·>. члена

КПРС.

жителя

('

Рожівкн.

ШfШF,РУ/1 Paїc~' ЛеОнтіївн ..·. 19:37 року народження, завію'ЮЧУ клубом ее.lа житеЛhКУ ('.

Рожівка. РожіВКі1.

безпартіЙн~/.

ЩИГОЛЯ Володимира Анато.lі· йовича, 1962 року народження. ви· конавчого

директора

молодіжного

<, Десна ». П~·хівкн.

екологі чного об' f.днання члеНа ВЛКСМ. жителя ('.

без·

молодІжного

об'єднання

ім.

По­

('.

1951

ПО РОЖНІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М

КУДРЕНКА Костянтина Володи· мировича, 1962 року народження, заСТУПНИКа

радгоспу

жителя

ториста радгоспу ім. Кірона. КПРС, жителя ('. Погр!.'би.

40

ДЕМЕНКА Анатолія Володими· ровича, 1955 року наРО1(ження. го·

БЕЛІНСЬКОГО

Мико.1\"

50

Іванови­

ча. 1949 року наРО;jження, головно·

члена КПРС. жителя м. Бровари. ЛОП~'ХА ГРИГОРіЯ Дмитровича, 1929 року народження, завідуючого

го зоотехніка paдгocn~: «Придеснян­ СЬКИЙ,>. члена КПРС. ЖИТf'ЛЯ с. Рож·

центральним

ПРОХОРЕНКА Васи:ІЯ :~митро· вича. 1953 POK~' народження. ;jирек·

кІвський»,

РАТУША Бориса Леонтійовича. року !народженніЯ, бригадира, радгоепу «Красилівський», члена КПРС. житеJlЯ с. КраСИJlіrВка.

вича,

39

с.

складом

члеНа

радгоспу

КПРС,

(.ЛІт,

жителя

Соболівка.

ПО МОКРЕЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N!!

ТЕПЛЮК року

АнтоНіну

народження,

Яківну,

секретаря

ського мІськкому Компартії жительку м. Бровари.

1964 року

ОлексІя

42

Бровар·

України,

43

головного

зоотехнІка радгоспу «Заплавний,>.' члена КПРС, жителя с. Мокрець. ЧЕРНИШОВА Миколу Івановича, року народження, директора радгоспу «Заплавний». члена НПРС.

1953

жителя

с.

БогданІвка.

44

КПРС.

депутатів.

жительку с.

члена

Плоске.

ПО ПЛОСКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУгУ М

45

ПОГРЕБІВСЬКОМУ

ОКРУГУ

ЯЧНИК ЛЮДМИЛУ МнхаЙ.lівну, року народження. секретаря виконкому Рожнlвської сільської Ради народних депутатів. БЕ'ЗПНР' тІйНУ, жительку ('. Рожни.

1946

ПО РУДНЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .NQ Віктора

року

трудомістких

52

Олексійовича.

народження.

інженера

процесах

птахозаводу «Рудня>,. с. Рудня.

во

деРЖllлем·

член(!

КПРС.

жителя

ПО РУДНЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N9

.Nq 46

спілкового

заВО;j\"

ком ітет\,

<,Рудня».

53

ФРОЛОВА нича.

1950

КПРС.

Но.'ІОДИМИРН

POK~'

Ж11·

Н(!СИ:lh()

наРОДЖРНIІЯ.

;~ирек,

тора ;jержплемптахозаводу (, p~. ;jНЯ", Ч.lенн НПРС. ЖИП'./ІЯ е. P~'ДHH КО:\lісія

знреєrтрува.l(j

гаl,ОЖ

довірених осіб. Голова

радгоспу Ім. Кірова. жителя с. Погреби.

Секретар

КПРс.

деРЖП.1IеМI1ТНХО·

'1:IРНа

теля .~. ШЄВЧСIІК()IІf'

ГУЗЕНКА Василя Миколайовича. 1954 року народження, робіТник(! ЧJlсна

paдгocn~' (, При. КПРС. жителя

:\1ЕМРУКА RНСИ:ІЯ :\1ихаЙ.l0вича. року н(! родження . ГО.10ВУ проф·

тракторної бригади деРЖП.1емзаводу (,ПлосківськиЙ,>. бf'зпартIЙного. жи· те.1Я С. Плоске.

ПО

Івановича. ГОЛОRНОГО

1935

КАКУНА Петра Костянтиновича. 1956 року народження. бригадир(!

ВИБОРЧОМУ

51

Літки.

1957

ДРF.СВ·ЯНСЬКУ ВІру Михайлів· ну. 1951 року народження. голову виконкому ПЛОСКівської сільської

народних

с.

ЛИСОГО

ПО ПЛОСКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

Ради

ПАНЧF,НКА Д:\lитра року народження.

1957

ветеринарного лікаря деснянський,). Ч.1Е'НН

Васильовича,

народже",ня,

радгоспу «ПридеСНЯНСhКИЙ", НПРС. жите.~Я м. Бровари

ПО РОЖНІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ,N'9

1950

по МОКРЕЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М НАДІЯ

ни.

тоРа Ч.1ена

1936

ЛАДАНА Мико.1У

30

КПРС. жителя еЛітки.

ПО ЛlТОЧКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ М

ПО КРАСИЛІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом 35

1947

«ЛіткіН('h­

вlдуючого віддІлом коМсом().lЬСЬКИХ організацій місык()муy комсомол\".

34

РУДЕНКО Тетя~ Миколаї.вну, 1953 року на роодження , голову проф­

ВДОВИЧЕНКА

СКОК Галину Олеl\са'нДРі'8НУ, 1956 року

садка

Анатолія

жителя

спілкового

члена

радгоспу

ПО ЛlТКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ OKPyry м

автогаражем Бр.оварського дослідно­ го заводУ обладнання «Факел». члс­

кпр.С.

1949

ПО КАЛИТЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

дитячого

госпу ім. ІЦорса, Ч,lЕ'!На жительку с. Кня.жичі.

КПР,С,

парткому

КО'\1ітету

члена ·\{ПРС.

ПО ПОГРЕБІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

ЖУРИБІД~' О.lексаНДРа Микола­ йовича'. 1961 року народження. за·

33

ТИМЧЕНКО Олександру ПетрІвну. 1967 року .народження. завідуючу

силівської

27

ретаря

народних

ПО КНЯЖИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

.на

СІМЧУКА Володимира Миколайовича. 1938 року народження. сек,

жите.1hКУ С. Літки.

КПРС, житеJlЯ м. Бровари.

26

БЕРЕЗОВСЬКОГО АщдріЯ Володи­ мировича, 1945 IРОКУ нарсщження, ге­

ПО КАЛИТЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

диреlПО­

Юрова, греби.

БУЗЕНКОВА

жителя

ПО ЛІТКІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ .N!!

Семенови­

року Інародження,

1937

(, Літків·

овочевої бригади радгоспу СЬКИЙ». безпартійного, с. ЛІтки.

32

1948 року .народження. аанідуючого

1955

Володимира

ГРИГQрІя

1943

бригадира .радгоспу «Лі'ТКіВСЬКИй», безпартійного. жите.1Я С. Літки. КОБИЖЧУ Миколу АндРійовича. 1956 року народження. бригадира

КИЙ».

УГЛАЧА

ПО ЗАЗИМ'ЯНСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом 22

КАСЯНЧУКА

Кня­

жителя с, КняЖ'ичі.

1932

РУДАКА Ігоря Сreпановича, року

Імені

членаl{!ПРС, жителя с.

ПАOlЧНОГ,о

завід.уючу дитячим

с.

.радгоспу

ра радгослу ім. Щорса. члена КПРС,

Олекеіївн,\'.

жительку

,парт.кому

машинного ДОїння ,радгоспу ім. Щор­ са, безпартійну, жительку ('. Княжи­ чі.

садком радl'ОСПУ «ЗаворицькиЙ,>. чле­ на

31

ВОРОБЕй Валентину ТРОХИМіВНУ, 1938 рону .народження, оператора

ча,

(792а)

14

ЛЕГКОГО Василя Захаровича. року народження. голову проф·

.N2 38

спілкового

ПО КНЯЖИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

члена

ПО ЗАВОРИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

3АйКОВСЬКОГО Миколу Мико­ лайовича. 1960 року народження.

ТУРЧИНСЬ.lЮГО Григорія Васи­ льовича, 1949 ,року .народжеНIНЯ,

.N!! 18

рослинництва

ПО ЛlТКІВСЬКОМУ

«Авангард»,

ПE'l1РЕШНА Віктора lвановича, 1964 року .народження, еJюноміста ,радооспу ім. Щорса. члена КПРС, жителя с. Княжичі.

КОВАЛЕНКА Григорія Миколайо­ вича, 1954 року народження. голову кооперативу

радгоспу

ПО КНЯЖИЦЬКОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

депутатів:

ХІ!

народних депутаТІВ

члена НПРС, жителя селища Калита.

Броварськоl

Ж И тт Я • •

НАРОДНА На

Е

Повідомлення районної виборчої комісії по виборах депутатів Броварської районної Ради

виБОРча комісія

8

комісії

М.

ПРОКОПЕНКО.

комісії

Л.

ГРИНЧУК

їх


«НОВЕ

••

життя

Н!!

14 (792а)

стор • •

3

січня

24

р.

1990

УТВОРЕНО МІСЬКІ ДІЛЬНИЧНІ ВИБОРЧІ КОМІСІІ, СПІЛЬНІ ПО ВИБОРАХ UАРОДНИХ ДЕПУТА ТІВ УРСР ТА МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ (Початок

у

N9.Ni! 12, 13).

ної

організації

домоБУ:Ді'ВНОГО

КИР'ЯН

Тетяна

._..

парка

Жі'ночою

пластмас

МАРЧЕНКО

-

майстер

інженер

Араксія

колективу

вчителька

Ва'гінаКівна,

і

аДМіні,страції

О,lьга

Олександрів­

первинною

--

спілковою

органі~~цією ШКО,lИ NQ 7: САМІйЛЕНКО Сергій нчитель

сь/\ою

за'ВОДУ

пластмас

ПУТАНЕНКО

на.

радою

первинною

органі,зацією

проф­

c~peДHbOЇ

Іванович. КО:\1СОМО.1Ь­

середньої

ШКОЛИ

NQ 7;

СИДЬКО Борис Микш13ЙОВИЧ, ін­ женер ---- партійним бюро первинної партійної

оргаН'ізації

:vIac:

ЧИКОЛОВЕЦЬ

заводу

Тетяна

П.lаст­

Павлі,вна.

секретаР'друкарка спільним засі­ даННЯ;\f ра'ДИ труДовог.о колеl\ТИВУ і адміністрації

за'воду

пластмас;

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N!! 6/6 БОРОДАВНО Ганна Іванівна. тех­

-

НО.l0Г

радою

ТРУ'дОВОГО

райпОбуткомбінату: ВОЛІК ОJi,ексій

КО.lективv

МИКО,lаЙович.

відуючий діЛl>ниці аВТО,ПОС.1УГ

:~a­ пар­

тіЙНИМ бюро пер.винної партійної ор­ ганізації райпобуткамбінат~': ЗАХАРЧУК Надія r10СИПівна. :Іа­ нідуюча перукарням'И профспі.l­ /\овим коМітетом первинної профс спі.l/\ОВОЇ організації райпобуткОМбі­ нату.

ЗУБЧЕНКО Ната,lія Іванівна. ВЧИ­ Tt::lbKa середньої llInО.1И NQ 7 ра­ дою :vJicbnoro Товариства українсы\її

:vIОВИ ім. Т. І'. Шевченка: КЛИМАСh Га.шна НаСИ.lівн,а. руnар

радою

TPYДOB~ГO

Тt'xHin

пе·

КО.lе,пиву

рнйпобутnомбінат~': ЛУКАШЕНКО Надія

Василівна.

радою l'P~"ДOBOГO колективу

райпо6утnомбіна ту: НЕШR ..\ Надія Мико.lаїВН<t, інже. ІІРР партіЙНЮ1 бюро первинної П<tртійної органі:Jіщії райпобуткомбі­ нату'

РОМАНЮК

().lенн

Миколаївна.

:Іаборант трудовим n()Л>еКТи.вом ни­ РОбничого ~'пр;; Н:lіння водопровідно­ кана,lізнціЙного господарства місы-­ виконкому:

СТРІЛЕЦЬКИИ

Іго.р

Антонович,

тренер шахового к.lубу 1\0.1е/\тивом міської ради

доБРОВі.1ЬНОГО

H::Jro

тру дови:vI НсесеЮЗНОГ9

Фізку.1ЬТУРНО-СПОРТИВ­

товари.ства:

ФІЛОН

Па'ВЛО Іванович. машиніст

водоочисних

споруд

трудовим

ко-

.1ЄКТИВОМ

виробничого управ.lіння НОД::Jпреві,дно - каналізаційного гос­ под,арства

міськвиконкому:

ЮЖДА тер

Надія

АНДРіївна,

заваду буді<вt:льних

бухгал­

нонструкцій

мі,ською жіночою радою.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

.

.Ni! 7/7

БОйКО Пет,ро Васильович. бухга:l­ тер _. профапlЛI\ОВИМ комітетом пер­ винної профспілкової організації ..101 моБУДівного комбіlнату:

ВИГОВСЬКА мирі'вна. даним

Валентина

старший

Во.l0ДИ­

інспектор

колеКТИВ::JМ

міської

тру­ інспеl\Ції

держстраху:

ВЕЛИЧКО

СвіТ.шна

Фе,дОРівна,

старший інженер -Biд~i.1Y кадрів­ комітетом KOMCO:vIO.l:-; первинної КОМ­ сомольської організації ДОмоБУДі'Вно­ го комБІнату:

ДЕМЧЕНКО на.

еекрета,р

КОМітетем

СвітлаН<t

комітету

комсо:vlOЛУ

АнатолІїв-

КОМСОМО,lУ

__ _

первинної "'ЮМ­

сомольсы/її організаltії го комбінатv'

ДО:vIобv дівно-

.

НУТОВА' Те:ГЯН<t А'нтонівна. юрис­

І\ОНСУЛЬТ

. --..

радою

тиву ДОМОІб.v~івного

O~1 ЕЛЯ

Трудового

. ОГОРОДНИК

КО:vJбінату:

держстраху:

Тамара

Во.щцими-

РІвн.а. еnОНОМіст профСПіЛкови:vJ KOMIT~TOM... первинної п;рофСПілкової оргаН1за~щ Д?МОБУДі'ВНОГО І\омбінату:

ПРИйМАК Тамара МихаЙЛівна Інженер :.- ПРОфСПіЛковим KOMITeTO~

перв'!.нн?І

про,фСПlлкової

ДOMOOyДl'BHOГO

комбінату'

організації

~УБЛЕНКО l'li~ca 6.;ексаНДРівна.

\

.Іаистер .. КОМІтетом комсомолу пеРВИНН?l комсомольської організації д,е!\юБУ~lВНОГО комбіН8 Т\"

. C~M~PEHHO Олена"

Володими-

~I вн. а . оухгалтер f{ОМІТ~'ТОм. .. пеРВИlJlfЮЇ

ПРофС:ПіЛlЮВИМ прОФс.nіЛlЮВОЇ

ТРЕТЯК Василь

Qрефович, на:

оргащ,зац,11

,

дом,обуді'вного

ком,бlнату'

ча.1Ь~И}( штабу цивІльно! оборони _.

парТІЙНИМ бюр:>

ПЄРВffН:fIdі

на, лаборант виробничо т'рикотажного об'єднання радою

'ПаРТій-

- торгового .-..- Мі·ською

Жінок;

ГАІЧ

Віра

І.1.1івна.

в'язальниця

комі тетом КОМСОМО.1У перви,нної ком­ СО;\fО,lЬСЬКОЇ організації виробничо­

торгового трикотажного об' єднання: ЗАБОЛОТНИй р.услан ВОЛСіДИМИ­

ревич. майстер -ною органі.зацією

первинною партійСПТУ-4: . кЛИМОВА TaM<tpa О:lександрівна.

майстер---

первинною партійною ор­

га'нізацією СПТУ-4: КОСТЯНКО

лективу

Тамара

-

хс'вате.1ька

радою

заводу

слюсар

ПетріВН<t.

ви­

1\0-

трудового

будіве.1Ь-НИХ

С~ТРУffiф~; КОРЕНЯН

НаСИ,lЬ .радою

І\ОН­

труд:ового

коле/\­

шиніст

рад:ою

ТРУДОВ-ОГО

колекти-

ву

заводу будівельних конструкцій: РЕДЬКО СергіЙ Іванович. завуч первинною партійною організа­ цією СПТУ-4: СИПКО Віктор Іванови.ч. еле/\тро­

-

с.1юсар

радою

ТРУідового

ву заводу алюмінієвих кон>СТрукцій.

ГЕРАСИМОВИЧ теХ!н,ік

11І:lяхово-будівельного ЖИТЛУХІНА

Вікторівна.

лаборант

жінючою

а,lюмі'нієвих цій;

буді'велЬіНИХ

КАРАПИШ

радою

Микола

старший майстер

завод.,'

КОНСТРУ/\'

Федорович.

партІйним бюро

первинної партійної організації ду алюмінієвих буді веш>Них

струкцій: hОРОБКО

-

слюса,р

доваго

Вікторович.

Анатолій

радою

ремонтни/\

колективу

заво­ кон­

тру­

а.lюмінієвих

заводу

будJве:іьнмх КОНСТIРУIЩій: КУЧИНСЬКА Ніна Тимофіївна, робітниця

трудовим

шляхово

кол.ективом

- будівельного

управління

Ng 50; ЛАНРУСh

Ольга

конструкцій;

нання «Київте.п:юко,муне.нерго»; МАйКО Світлана ВОЛОДИМИРівна, нондуктор .- комітетом КОМСОМОЛУ

ТЕРТИЧНИй М.икола Дмитрович, вчитель середньої школи NQ 3 n.рєзиДЇ'єю міськрайонної ради вете­ ранів війни. праці і Збройних Сил; ФІЛІПЧУК Степан Васильович, .'\1ашиніст партійним бюро первин­ ної партійної організації яаводу буді­ ве.1ЬНИХ

конструкціЙ:

ШМОЛНАВЕР

Ос'кар

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Андр.ІЯШИК

-

женер

ву

Ігор

радою

трудов:огою

спеЦіаЛізованої

стерні

ін­

колеJ{ТИ­

проектної

май­

«)J.і,nропромтеплиця»:

tiАБh у ший

Микола

інспектор

І,ванович.

-

по кадрах

Борис

стар­ радою

ТРУ1дового колективу СШVIК-2 «JеплицятехмонтаІЖ»: •

ДУХОТА

тресту

Дан.илович.

зав­

госп тресту «Теплицятехмонтаж » презифЄЮ міськрайонної ради вете­

раніввіЙни. праці :3У /:>ОНп Ч

---

галте.р

і

Збр:оиних

tJ.льга

Сил:

<Редорівна.

трудовим

бух­

колективом

ра­

йонного вуяла зв'язку: МЕСНI-tЖИНОRА 'Алевтина Олек­ сїі'Яна. теЛfфОНістка ТРУДО:В'ИМ КО.lективом раЙОННЮГ0 :ву·зла зв' язку: ОJlhШАНСf,,КА Валентина Васи·

Гнатівна.

інж~­

Г. I1lевченна: ПАRЛИН: Ірина Миколаївна,

еко­

номіст ордена Дружби .наРОДі,в яаводу по,рОЩIЮВОЇ

м,еталургіїі,м.

~адянської ночою

У}{раїНИ

вО-річчя

місыюю

РОНЕНКО Анатолій'

ОлександРО­

інженер-механік 'вilДділу

ного

механіка

-

голов­

,парТійним

па рт·ій,ної

бюро

оргаНізаіЦі:

«Теплицятехмонтаж»:

тре­

ФЕДИШИНА Людмила Василівна,

інженер

комітетом

пе.РВИННОї ції

тресту

комсомольської

к'омсомолv

ФЕДО~ОВА тресту

Валентина

· ЦУРИКОВА Людмила Григорів,на. ДІЛОВО~ профспіЛКQlВИМ комітетом

заведу а,lюмінієви,х струнцій: те,lька партійної ли NQ 9;

б~'Ді·не.1ЬНИХ

партійним бюро первинної ОРГ.анізацїі середньої шко­

СИДОРЕНКО ,вчителька ковою

КО.1ектив.v

Галина

Григорівна,

первинною

організацією

ПРОфСПіЛ­

се·р,едньої

школ~

л,натолій

АНДРі­

Ng 9; ЧЕРНОВСhКИй

ЙОВИЧ, вчитель . -- первинною проф­ спілковою ОРГ<-lнізацією середньої

шкали

.N9 9:

ШЕВЕРУН

Сергій

електромонтажник

мітетом

-

комсом'ОЛУ

Миколайович,

--

наладчик

первин;ної

ко­

комсо­

мольської організації заводу алю. мінієвих будівельних конструкцій:

ШИТИй

С:Jюсар

-

TP'y~OBOГO

нієвих

Володимир

Григорови'!,

-

інструментальник колективу

будівельних

заводу

рндою аЛЮМі·

конструкцій.

ЖЕЛДАК Євген Іванович, електро­ зварюваJ1ЬНИК партійним бюр,о первин'ної партійної організації заво­ ду будівельних конструкцій: МИРОНЕНКО Андрій Іванович. інженер - КО,НСl'руктор,,партійн'ИМ бюро лер,винної партійної оргаНізаЦІІ заводу будівельних конструкцій;

НОВИЦЬКИй Rасиль Іванович, механік . -- радюю трудового колекти­ ВУ заводу бущівельних конструкцій: ОВДЕНКО Ольга ФеДОРі'вна. швей­ гуртожитку

колективу струКЦі:Й:

р~ою

заводу

ПАЛАМАРЧУК :Ііївна. майстер

ПАСЕЧНИ}{ 'вом

про,давець

ааВQДУ

lВалентина

-

універмагу

МісЬК'ВИкОНКОМУ:

нон­

Наталія АнатопеРВИ':IJIНОЮ комсо­

мольською організацією в·ельних конструкцій: на,

т,рудового

будівельних

трудовим'

управління

бюро. мийного обладнання;

БОFЮДАВКО

на.

вом

вчительна

СШ

Валентина

Петрів-

-трудовим

нолекти­

.N9 10;

· ДЕМЧЕНКО Неля Ва:силівна. бібЛІОтекар трудовим колективом цеН11Ральної

К<?ВАЛЬ,

районної

лікарні'

Володимир

б:--'дІ­

ВікторіВ­ колекти­

TopгiB.~i

П~трович.

працlrВН:ИК кооперативу радою То­ вариства унраїнської мови ім. Т. Г

Шевченна;

МУСІЄНКО Ганна Іванівна, вчи­ - первинною комсомольською організацІєю середньої школи N9 10' телька

ПРОХОРЕН,КО Олена АнаТОЛіїв~ на:. ,робітниця радою Жінок мебле­ ВОl фабрики «ДРУЖба»;

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 10/10

цар

женер - конструктор --- трудовим колективом головного слеціаЛізosано­ РО конструкторсько - теХНОJюгіч:ного

РОЗУ:МЕНfЮ

Ігор

Во,щдимиро­

вич, ,вчитель первин'Н!Ою ною оргаН'іаафЄю середньої

.N9 10;

ЧАйНОВСЬкий

u

и~'ич, саНітар

но! допомоги

Юрій

партій­ шкоnи

• Анатолі-

швидкої і невідклад­

--

труiZ!ОВИМ

колекти­

вом центральної районної лінар:ні'

· ШЕВЧБJ:IНО Дмитро lва/нович, 'по­ трудо­

МІЧНИК саНІтарного Лі~аря

ви~

к~.леКТИВQМ

,10ГlЧНОl

,станції:

caHitapho-епщеМіО­

ФЕДЮН Неля Петрі,вна. інструn­

тор -- . труJ;tовим колективом санітар­

но

-

,епщеМlOлогічної станції:

...ЯСТР!НЕМСЬНА

Ірина

Анато

Лнвна, ІНженер-конструктор ТРУД?вим колективом ГОЛОВного сле:ціа­ .1.]зо.вано;,0 }{Онструкторсько - теJCНОЛО, ГІчного оюро мийного обладнання.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .Ni! 13/13

ВЛАСfОК Василь Овсійович. вч'и­ тель - ' первинною партійною орга­ НіGaЦіЄЮ cepeдНl:.oї школи .N9 7;

nО­

КОМ'СОМОЛЬСЬКОї

а,па

оо'єд­

органі:за·

13209:

Оксана

[30.10ДН

[l('P

помічник виховате:IН

винною КОМСОМОЛЬСЬКОЮ 0PfilHi:Jal(if:IO де.ревообробного КQ,мбінату:

ПАОІЧНЮК

-

вчителька

ською

Наталія

ФедоріВНо.

первинною

комсомоль­

організацією

сере.дньої

ШКО:ІИ

NQ 7: Світлана

-

вчителька

МИКОЛ<tївна,

первинною

KOMCOMO.ТJb­

ськ:ою органі.зацією середньої шко­ ли NQ 7: РЕКОВЕЦЬ Лідія МихаЙ:lівна. технік профспіЛковим коМітетом первин,ної профспілкової організації заводу

пластмас:

РАК

--

Людмила

трудовим

СергіїВН<t.

колективом

ХАУХА вич,

Вол<щимир

--

майстер

л-ектив,V

уп­

об'єднаннн Во.1QДИ.м.иро 1,0·

радою

заводу

С.1юсар

апарату

раВЛіННЯ В:И:IЮбничого « КИї'втеПЛОJ{:Qму:нєнерго":

трудоваго

пластмас:

ЯКУБЧУК Воло.димир ИОl'ИlJОВИЧ. маЙс.тер пн ртійним бюро Пt'РНИН ної

партійної

організації

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ БОРОВНОВА Галина рівна,

Дt-'[J('н()о,j

комбіна ту:

po6\for,0

-

завросп

колективу

NQ 14/14 НО:JOДИ:VJИ тру ДОВОГ J

'pa;jOlO

pe:VlOhtho-тра НСІІ0РТНОГО

підприємства:

ВЕЛИЧКО

--

женер

ВаСИ.1Ь

трудовим

АКЮJOНІІЧ.

1\0.1t'I\ТИRО:vJ

підприємства .'\1'9 1:3202: ТІЛЛЕР ЮріН !:I.СlіЧ. радою

трудового

ін­

іННО'

інжt'''t'Р

1\0леl\ТИВУ

ре:vюнтн()

пі~приємст,ва:

КОНОНЧУК Феді,р Омелянович, но­ ДіЙ первинною партійною орга­ Іні,зафєю pre.mohtho-тра'Нt:ПОРТНОГО під­ приємства;

МАРНОВСЬКИй О:lександр 80.'10;і~l:УІИРОВИЧ, майстер первинною

КОМСОМОЛЬ:СЬКОЮ організацією ремон 1·

-

ві.к

«Теплицятехмонтаж»:

виробничого

НЕКРАШЕВИЧ мирівна,

ОлексіїВ·

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .Nir 12/12 БОВКУН Людмила ЛеОНіДі'Вна. ін­

трудового

пеРВИНIНЮЇ

но

на, ~а~'Тупник начальника 'відділу нраЦІ ] зарплати трудовим кол.ек­

тивом

управління

Сергіївна,

J\олентивом

ції автопідприємства

ор,гаНіза.

«Теплицятехмонтзж»;

автопідприєм­

трудовим

траНСІПОРТНОГО

-вич.

сту

жі­

радою:

первинної

рату

-

РУБАНКА

.N.! 11/11

йосипович.

органі/зації

ства 13209; ГАЛИЦЬНА Тетяна

Рудольфо-

вич. механік радою трудового КО­ .1,ективу заводу буді1Jельних кон­ струКЦій.

МАТВІЄНКО Лідія йосипіВН<t, вчи·

радою

первинної

мірник

кон­

--

Герасимович.

бюро

партійним бюро первинної пар­ тійної оргаНізафї за'воду БУДів-ельних

первинної 'nРОфСіПіЛкової організації тресту «ТеплицЯ'техмо:нтаж».

нер

Ле(JН!іД

na,р'тійним

-

-

i:vr. Т.

управління-50:

ГОРБАНЬ

'водій

партійної

Степанів­

колективом

Надія

первин­

.N9 9/9

Ольга

трудовим

Еберович,

бюро

,1івна. інженер ордена Дружби наро­ дів заВО\QV порошкової металу,р.гії ім. 60-Рі ччя Радянської У країни радою Товариства української мови

будіве.1ЬНИХ

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ на.

колекти­

Аврам

партійним

..

ної партійної організації завоД~ бу­ дівельних КОНСТРУКlЦіЙ: СТ АЩУН І'ван Семе.нович, тесляр

Васильович.

тиву заводу алЮМініЄВИХ будіве.1ЬНИХ конструкцій; КИРІЄНКО Ольга RО:lOдимирівна. інструктор виробничого навчання комітетом KOMCO:vJO.1Y перви:нної 1\0:vIt:ОМОЛЬСЬКОЇ ОРГ<tнізацїі виробничо­ торговою трикотажного {)б'єднаНIjЯ: ОНИЩЕНКО МИКО.1<t Іванович. майстер первинною па'ртійною організацією СПТУ-4: ' ПОЗНІИ ВОЛОДИМИР Петрович, ма-

КО.lек­

Ірина Миколаївна, стра­ - трущовим КО.lе/\ти,вом

хс: вии арент МІСЬКОЇ інспекції

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N!! 8/8 БАРАННИК Тамара Rолодимиріи·

~py-

спільним заСіда,нням ради

трудового заводу

Григорівна.

СЕйФЕРМАН

l\ом6і­

нату.

транспортног,о

ОСНА Ч

-

підприємства:

Віктор

тру,довим

приємст,ва

Леонідович. колективом

MeX<t<tBTOfli;r·

Панасівна.

L:тарший

13262:

ПОПОВА

Віра

l\Q.нтролер

радо!о

тиву ХЛі'бозаводу: ПОЛИВ'ЯН Ir::J,p сар

-

трудовим

приемства

трудевого

KO.'I.,h'-

Григорович .

КОЛРh'ПН\П'V1

aBT~-"

Ng 13262:

РОМAJНБНКО

Тетяна

Миколаївна.

бухгалтер ра.дою трудового колек­ тиву ремонтно,тран'спорт,ного ,підпри· ємства;

ХАЛЬЧЕНКО вич.

,інженер

СТЄlПа,н

ного підприємства міськрайонної ради

МИКО,1айо-

-

ремонтно

транспорт­

преЗИДІЄЮ ветеранів війни.

праці і Збройних СИ.1: ЩЕТИНІНА ЗОЯ Яківна.

-

здавальниціЯ

радою

ПРИЙОМО­

трудового

ко­

лективу ХЛібозаводу.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 15/15 ВОЛОВИН Василь Ничипоро.вич, вчите,1Ь

школи·інтернату

ПРОфілю

радою

-

спортивного

MiCbK::Jro Товари­

ства української Шевченка;

мови

ім.

Т.

Г.

ДЕйНЕКО Віктор Іванович, поста­ чальник вою

первинною

оргаНі'заЦіЄЮ

плуат'ацlї

ЄЖОВ

профспі.l/\О­

управління

газов.ого

Юрій

по

('кс

господарства:

Іванович,

старший

майстер радою тру:дового колек­ тиву меблев:ої фабрики «Дружба,>:

ЗАЛІЩУН

СВітлана

Адамівна,

бухгалтер вуличним вулиці Радгоспної;

комітетом

КУіКШИН Анатолій Григорович. робі11НИК радою трудового коле/\­ тиву ,меблевої фабрики «ДруЖба»;

НОРШАК рат'у

Онсана

трудовим

TeJCHiH -

у.праВЛі,ння

.об'еднання

теплокомуненерго»

МіЛЛИЦЬН;Д рівна.

ВОЛОДИМИРі'вна, колективом

: Олена

еКОНОМі:ст

аП<t'­

« Київ­

-

ВОJюtдИ;\fИ-

тру д.овим

колек­

тивом апарату управління об'єднання

« Киї,втеПЛОКОМУНelfерго»; ЛА,ВУ:ТА Віталій Григорович, слю­ сар іпервинн.ою профСПіЛКОВОЮ оргаНізаrЦі€Ю

управлІння

таціїгаі30НОГО

OBr~MPCbHA завгос'п

-

по

еКСПЛу<t­

г-осподарст·ва:

Тамара

трудовим

воду будівельних (Продовження

bahiBH-<t

колективом

'виробів; на 4-tй стор.).

З<t­


стор.

4

січня

• 24

р.

1990

«Н О В Е

Ж И Т Т Я~

.NiI 14 (7923)

УТВОРЕНО МІСЬКІ ДІЛЬНИЧНІ ВИБОРЧІ К.ОМІСІЇ, СПІЛЬНІ ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТА ТІВ УРСР . ТА МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ (Початок

на

ШВАРЬОВ

-

.вич. інженер

3-ій

стор.).

ПантаЛ·іЙ

вермагу

-

борант

рату

·труд.овим

улравл·іння

ла­

колективом

.об'єднання

апа­

рі.ана,

«Київ­

АРТЕМ',ЕША ша

Ніна

-

медсестра

Петрівна,

ре;J.НЬОЇ

стар­

трудовим

,на,

труд.овим

центр,альної КАЛИТА

колекти-

-

трудовим

СОБОЛЬ

карні

ко­

партійної організації

лі­

шляXlбу,д» :

районної

ВИБОРЧА

трудовим

об'єднання;

ни

ролер

лективом

колони

-

трудовим

тресту

«Броварисіль­

міст

Василі'вна,

інженер

ства;

єднання;

«Спорт»

тиву

ління ко.мунаЛЬНQГО господарства; ЧЕPlНИШ Таїсія Василіана, інже­

-

нер

трудовим

СУВІЮЇ тресту

майстер

Наl'ерина

Та,м",ра

радою

--

трудовим

партій­

колек­

--

винної

МЕДВЕЦЬНИИ вич, інженер лектwцу тресту

,МА,ЗУ,р

давець -

ВИБОРЧА

організа­

Ананій

Івано-

радою трудового ко­ «НwtВШЛЯJGбуд»:

СВітлана

Ві'тал.іївна

вою

колективом

радою

обладнання.

ДІЛЬНИЦЯ

про­

трудового

пошу­

ДЖОМАН електромонтер

Борис

представників

NQ 2:

колективу

.

ТУ'

.. 'ЖУРИБІДА

-

первинної ції

СТРОИ ступник

тяну

55-річчям

від

МАКАРЮК

Те­

3

І

СергІївну.

ЗИЧИМО мнрних щастя

ЇЙ

сонячннх

CBiTaHкlB,

ранкІв,

довгого

без ліку.

БРАТИ,

СЕСТРИ,

НЕВІСТКИ,

Колектив апарату тресту співробіТНИI~і

Валентині батька

ЗЯТІ,

lванівн·і

Міняю' 3-кімнатну

тьому на

поверсІ

квартиру

у у

Перш нА поверх після 18.00.

«Новая ,:кого

и

жизнь.

-

орган

Коммунистической райоиного

Советов

Броварекого

партии иародныx

городекого

украииы'

roрод­

депутатов

Киев­

ской

области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. DОЛОШИНЕНКО. Газ~та выодитT с 17 апреля 1937 года. Дни выода:: вториик, среда, пятиица, суббота. Броварська

І.рукарня

Івана

--~----------~

ПЛЕМІННИКИ.

АДРЕСА ТеJtефоии:

м.

ву

КолеКТIІВ

і

реКТОІ,а

-щире

-

Квартира парк

пропонувати.

255020,

-

4·03-76;

кв.

на

ДнІпропетровської у

зручному

місці:

06't:днання

співчуття

П

н

цій висловлюють глибоке МиколайоНI:tчу З, ЩНltюду c~epTi

його

Колектив приtюду

праЦінНИ'Ків

передчасної

ди·

смертю

Івановича,

комітети

ВИСЛОВЛЮt'

конструк-

спіН~УТПI СЕРГІЄНКУ Сергію тяжкої Іпрати передчасної ВІталJ1вни.

раЙВ~IКОНКUМУ

глибоко

C)'Myt;'

смерТі

CEPГI€HK.o Алли Віталlfвни спіНЧУТПI ріДНИ~1 і БЛИJЬКИМ

ЩЩН:>

покіИної.

тре­

області поруч

культури та вІдпочинку.

Дзвонити

І(иївська заступника

по

телефону:

область, редактора,

5-28·86

м. Бровари, відділу

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. вул.

партІйного

І(иївська, ЖИ4"ТЯ

-

5-13-91.

154.

4-04-61;

Індекс

справах ВlІдаВIIJЩТВ, IІО,1іІ'рафії і 06ласт., м. Бр"ваРIІ, аул. Київська,

книжкової 15~.

TopгiB.~i.

61285.

Друк офс';Тний. Обсяг І дру. ко""нніі

аркуш.

Тираж

ІІримірників. ЗаМОRлення

v

«Киїнтеп­

заступнику

зв'н,"у,і

матері Алли

її

номері).

бзп)ка

відділу сільського господарства 4-23-26; відділу промисловосrl 4-02·92; вІдділу листів і масової роботи - 4-04-81; відділу радіо·

Київського обласного управліиня Адреса АрукарНі: Київс~ка

заводу.

АД,\1іністраІlія. Пj)офспіл~онин та партійний З31\ОДУ алюмініt:'НИХ будінеЛЬtlИХ

. метрІ.

В

ін­

колекти­

наступному

Бронз'рського

і

45

в

серед­

Сергійович.

трудового

ииробн:ичого

RИ<:ЛQВЛЮ,='

БУЗУН і

СМf>РТЮ

організацією

радою

НЕДАШКІВСЬКОМУ

секретаря,

соціальиих питань -

інформаЦіі

--

за·

первинною

свjтлотехнї'JНОГО

обласного

ЛОКОМУНt"нер!'о»

""словлю" І

інженеру

пе.редча<:ною

ТерентІйовича.

Орджонікідзе

РЕДАІ(ЦIJ:

відповідальиого

тресту

площею

кІнотеатр.

не

~l

Володимирович,

профСПі.:IКОВОЮ

(Продовження

~ квартиру

Броварах.

редактора

.БІюварнсільбуд>

наШого

зв'Я3КУ

ГОРБАЧА

торговельнІ, точки,

комитета

н

Олег

організа-

директора

Пилипа

співчуття

віку,

заво­

заводу;

ньої ШКОЛИ N" 6; У ЛІТЬКО Микола

- рядів. вітаємо

трудово-

КОМСО:vJОЛЬСЬКОЇ

Іванівна.

Оплата відрядно-преміальна. Житло нада€ться найближчим часом. АДМІНІСТРАЦІЯ.

Володи-

радою

cBiT.loTexHi'JHOr()

LlJi т :ICTfXHi'JHOfO

женер

його

Тетяна

Інженер

комбіна­

постійну роботу потрібні токарі 3-5 розрядів і мотористи 3-5 роз­

організації

заНС;1У:

м. 'САМІйЛЕНКО О.'lена Андріївна. еконоМіст -- І\()мітетом КОМСОМОЛУ

трудового

на

народження

ПРОфС[J:ЛКОВОї

колективу

ін-

комітетом

Т7\"

пошу-

ПТАХОРАДГОСПУ «СЕМИПОЛIOВСЬКИА»

Леонідівна,

ПЛЕСКОНОС мирівна,

СергіЙови'J. конференцією

Людмила

ІваноВи'J.

профсПі.:IК()ВИМ

первинної

го

иід­

ремонтно­

управління;

C~iT.loTexHi'JHorO

NQ 60: .NQ 22/22

підрозділів

Миколаївна.

колективом

ТамаРа

же!1ер

по

бух-

світлотех-

трудовим КО.·1('КТИВОМ під­ спеІ\Їалізованого ремонтно­

ОРОБІй

Борисови'J.

деревообробного

Ва:lентина

б~':Jіве 1ЬНОГО

дільниЦі

ДІЛЬНИЦЯ

радою

спеціалізованого

'1УЛЯР рядного

NQ 60.

колективу

заводу;

Іванівна.

БУ;Іівельного управління; КОЗЛІТІН 0.1рксандр

КО:\!СОМОЛЬ-

ВаСИ.'IЬ

Лідія

тру дови:vJ

--

рвдного

господарства;

ремонтної

ВИБОРЧА

ГРИГОРЕННО Наталія Іванівна. пе.нс,іонерка -- радою Товариства уК­ раїнської мови ім_ Т. Г. ШеВ'Jенка;

тру\Цовим колективом уні-

касир

TPYAOBl)fO

радою

заводу;

КОНАХ

пер­

УIJравліннн

газового

первин·

світлотех­

CBЇT.JJoTeXHi'JHoro жіночою

нічного

АнаТО:lіїБН<J..

ково-зйомочної експедиції

.NQ 20/20

но діючого будівельного поїзда

організацією

експлуатації

ДМИТРОВИ'J.

бюро

організації

інженер

І'алтер

СЬКОЮ організацією середньої шко­ ли NQ 3; ХАВРЕНКО Наталія Миколаївна, майстер первинною JlрофСIJіЛКО­

ШАТСЬКИХ

АВРАМЕННО Ольга Іванівна, тех­ нік -- трудовим колективом постій­

партійної

О.1ена

23/23

.NQ

О.1ексіЙ

партійним

ІГНАТЕНКО

ркспеди­

організації

еhспедиції

тех­

район­

заводу;

колективу

КО­

бюро

ДІЛЬНИЦЯ

партійної

нівна.

l\1атвіЙови'J,

JIервинно)О

на'Jальник

ції тресту «КИЇВШJ]ЯJGбуд»;

первинної

партІйної

РОЩИНА

за­

[ВаН

партійним

вчителька

Федо.ровИ)'J.

трудовим

liомунального

ПОJJJУКО~С-:JЙО,"ОЧНОї

Олексіївна,

колективам

ГАВРИСЬ Станіслав Петрович, вчитель первинною партійною організацією середньої школи NQ 6; ЖОВНЕРЕВИЧ Га.1ина Костянти-

О:lек-

тру;\ового

-

ні'JНОГО

60;

ково-зйомочної

наладчик

мої

автотраН('IIОРТ­

радою

пенсіонер

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N.! 18/18 . БРОВЧЕН~О Василь Федорович, ІНженер - конструкто.р партійним

заводу

-

цеху

ПЕТРУСЕВИЧ

обладнання;

ного об'єднання; ХОМЕННО Анатолій

ного

Петрович . :vJіськрайон-

зв'язку;

ВАСИЛЬЄВ

експе­

Но.l0ДИМНР

вузла

інженер

КО:\1-

трудового

с

начальник

ції ,NQ

трикотаж­

колективом

fЮ:

Степа­

ПОШVКОВО-ЗЙОМО'JН()Ї

сандрович,

.1ективу

об'·

О.'1еКl:андр Миколайови'J

комунального

радою

ПРОЦЕНКО

А,ндріївна,

трудо,вого

інженер

КО:lективу

ни­

АнаТО:lій

Людмила

трудовим

ВИБОРЧА

жінок;

ОЛІИНИЧЕНКО

ХАРЧЕНКО Овітлаона Олеl\са.ндріВ­ на, інженер .- профс.ПіЛКОВИМ комі­ тетом :первинної профСПіJlКО,ВОЇ орга­ ні'3ації виробничо-торг.ового трикотаж­

ною орга.нjзаіЦі,єю ~ослідно-експери­ ментального 'за'ВОДУ тресту« Брова­ рисільбуіЦ~.

бюр,о

радою

-

ного

Васн-

первинною

світ­

трудово-

Микола президією

ЮНАН нік

КО.'ІРКТИВ~

О.1с>ксандр

В'Jитель

радою

ної ради ветеранів війни, праці і Збройних Сил; ЧУНЯК Сергій Михайлови'J, май­ стер партійним бюро первинної партійної організації деревооброб­ ного комбінату;

прийо­

No

Юхимівна,

---

дослідно-експеримен­

РИЖАКОВ

трудового·

ТРу'дового

ін-

деревооб­

заводу;

пенсіонер

сомольською організаціЄЮ серс> дн ЬОЇ ШКОЛИ NQ 3; КОНДРАТЕНКО Тамара Аркаді ївна. лікар-бактеріолог (анітарноепідеміологі'JНОЇ станції ~Ііською

об'єднання:

воду

Олександ-

первинною

-

--

Lнженер

8

бюро

виробничо-торгового

СОРОКА

пере­

:меха'l:IJkюваної колони.NQ «Броварисільбуд»;

. ЯХОНТОВА

рІвна,

колективом

ного

парТl'ИНИМ

трикотажн.ого

Р!АЗЕНКОВА інженер

[ваНО1

організації

Аки:vIОВИ'J.

к'ОВАЛЕНКО

Анатолі,й

партійної

роБНИ'Jо-торгового

тру­

-

раДОЮ

ЛЬОВИ'J.

колективом

NQ 1:

тального

ексллуата­

радою

Рената

колективу

1'0

радою

комбінату;

.10копіювальниця

МИКОЛ<J.ЙОВИ'J, партійною ор-

пош\'ково-зйом,очної експедиції

диції Nq' 60;

.первинної

гателю

(ар

.підготовки

вич.

довим колекти:вом 'Виробничого управ­

ВаСИ:lЬ

-

;\а­

Михай-

Андріївна,

жіно'JОЮ

ПОНЗIl{І

.NQ 21/21

по

Катерина

Людмила

--

робного

молоко-

господарства;

НОВИ'J,

ШКОЛИ

ПУРИК

КО"lективу ПОJlI\' ковс-;,йомоч ної експе­ дицїі .NЇi 60: ЗОЗУЛЯ СергіЙ :vJllхаЙлович. l'лю­

ТРИК'отажного

НАКАлютний

ЧЕPlНУХА Валентина lвaHLBHa, ад"

управління

газового

ЛУК'ЯНЕНКО Олександр Федоро­ вич, керівник початко,вої військової cepe~HЬO'Ї

за-

гані,зацією

БУГАй

еконо­

комітетом

Василь первинною

колекти

виховательКа ДИТЯ'Jого сад­ комітетом комсомолу. первин

женер

Петрі вна. І\а-

ДІЛЬНИЦЯ

моздавальник

за-

організації

ТРУДОВИМ

трудовим

колективом

БОБКО слюсар цlї

об'єднання;

ступник 'головного. бухгалтера Тр!Уідовим колективом вироБН'Ичого у,праоВЛі'ння комунаЛblНОГО госпсщар-

MIHic'tpaTOp

ВИБОРЧА

конт-

ПРОфСПі.'1КОВОЇ

'ВИРОібни'JО"ТОРГОВОГО

«Брова рисільбуд»:

Любов

Павлівна.

NQ 3:

.NQ 3.

JJРОфСПіЛКО'ВИМ

первинної

радою трудового колекійву пересув­ ної механізо.ваної колЬни .NQ 24 трес­ ПAlПУША

Іванівна,

тру дови:vJ

трудового

~юї комс.оМОЛЬСЬКОЇ організації дс>-' ревообробного комбінату; НАУМОВИЧ Валентин Євгенови'J, рамник конференцією представ­ ників підрозділів трудового колек­ тиву деревообробного комбінату;

МОЛОКGзавод.у;

Валенти.на

ВолодиДИТЯ'Jого

- ек(периментального

МАРТИНЮК

Олеhl:андрів­

лаборанТіВ"

радою

дослідно

лівна, ка --

Па~.10·ВИ'J. Н'JИПРОфСПіЛКОВОЮ

Тетяна

ЖаННа

вихователька

воду;

ШЕЛЕСТ О:Iе.на МИКО.1аїВН<J. І,ЧИ­ те.1ЬІ{а пер'винною КОМСОМО:ІЬ(Ь­ КОЮ органіаацією сер_еДtlЬОї JllКО:JИ

ІНс

колективом

ного об'єднання: ЛАПКО Оксана

ДЗЮБЕНКО Рада Ігорівна. і,fjже­ нер київського інституту« Атом­ енеР1'Qпроект» буд~!!:ковим комі­ тетом буд . .NQ 168 'По в:ул_ Киї'Вській; КОЦЮБА Іван Іванович, старший 1.Н1Же.нер з теХl:IJіки безпеки-.,­

ту

Лариса

трудови:vJ

ву

завод~':

інженер радою трудового колек­ тиву вирОбничо-торгсвого трикотаж­

буд»;

бригадир

ШЕВЕЛh

воду КО:l<lунального обладнанн~;. КОЛОМІЄЦЬ Ніна МихаИЛlБна.

'КО­

,механізован.ої

N2 8

ЗАРЕМБА

«БроваРИСільбуд»; Антоніна Івані'вна,

пересувної

на,

колективом

ро первинної .паРТ!ИНОІ о,ргаНlзаЦll виробничо-торгового трикотаfКНОГО

ВЕРБовськА Овітлана Петрі,вна.

секретар,црукарка

СЛІПЧЕННО

«Кю.в­

СтепаНІвна.

мирівна.

МиколаЙови'J.

організацією середньої школи

.

структор-методист -:-:: ~артійНИМ. б,?:

робіТНИЦЯ -- радою трудо'оого колек­ тиву ;пересУ'ВНОЇ механізоваlНОЇ кол.о­

.N224 TpeC'J1Y

Наталія

КОЛОТАІВСhКА

ШІ,О:ІИ

трудови:w колективом .. по­ діючого буд,івельного ПОlзда

сир

ГОРЕВА

апа-

рату т,ресту «Броварисільбуд»;

ГОРДІЄНКО

ЛІ-

БОйКО Жанна володимирівна, контр.олер радою трудового колективу виробничо-торгового трикотажн:ооо оОб'єднання: . .

еконо-

колективом

Олексій

Васильо-

конфс>ре.нцією

HaTy; садка

СЕНЧУК Ле.оні,д тель первинною

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .NQ 19/19

17Н7

,N'2

середньої

2;

,NQ

редньої ШКОЛИ .N2 1.

цеНf-

Григ.оР.івна,

тресту

Пи:JИПО-

~;

:vJаляр .стіЙно

::іка?­

pa~oHHol

органі;J<щіЄЮ

Василь

електромонтер-

ком­

дерево­

представників підрозділів трудового колективу деревообробного комбі­

первинною JJроФСпі. 1 -

ЛИХОДІЙ

ШАМИЧ Тетяна Григорівн<і, В'JИ7 телька -- тру дови.м КО.1еКТИВQ:vJ се­

лікарні.

ДІЛЬНИЦЯ

Ольга

міст

центральної

КОНОНЕНКО 'ВИ'J.

га,нізацією середньої школи .NQ 3;

се­

міською радою ЖІНОК.

--

МИКО:lа

первинною

сомольською організацією обробного комбінату;

J-\ОРЯВИй Віктор :'v1ихаЙ.10ВИ'J. В'Jитель первинною партійнОЮ ор-

О.1ексіЙови'J.

колективом

Ольга. БорИСI~на.

,районн.ої

колективом

N9

.NQ 1:

трудовим

труд.овим

БАЛА

торгівлі

-

урології

ІЮВОЮ

ТКАЧЕНКО Оле, ВасильовИ'J, ІН.: женер - -.партійним 'БЮРО леР,ВИН~.Оl

НЕКА Ганна Петрі'вна, Лі.кар ра­ йонної лікарні -міською рад.ою жі­ HOh; ШУТ АК Марія Петрівна, акушерра л ьно·ї

школи

лаборант

Ц€lHT­

карні;

-

колекти­

цент,ральної

МЕЩсестра

ка

трудовим

трудовим

СИВУХА

ральної .районної лікарні; ЛЕЩЕНКО Жанна Володимирівна,

лективом

КОСТЮЧЕНКО

сс>­

управління

NQ 2:

вич, вчите.1Ь

О:lександріВ­

Володимир

--

редньої

водій

}юлективом

-

універмагу

вчит,ель

станфї швидкої і '.невідкладиої допо­ моги

поїзда

.N2 1; Тетяна

інженер-технолог

КОЛfhТИВО'!

JХІЛЬСОН К:lара МаркіВНа, (екре­ тар-друкарка ТРУДО'ви:w ІШ.lектИ­ вом постійно ::\ію'JОГО 6удіве:lЬНОГО

трудового

колективом

Ilав.ті'вна.

ТРУДОВИ:\1

:vJолокозаВGДУ;

міськвикон кому;

колектИ'вом

районної Лікарні; Микола l'ванович,

шк.оли

прода,вець

вом

вом центральн'ої районної лі.карні; КОЦЮБА Володимир ОлеliСійович, фельдшер

радою

трудовим

ПАХОМОВА

колекти­

вом центральної раЙОI:IJНОЇ лікарні; БАНАДІН Ва'с'иЛЬ Микит.ович, Ліка,р-фТ1Зіатр

-

вчитель

.N.! 16/16

трудовим

-

бухгалтер

.-\нтоніна

ДОРОНІНА інженер

колективу тресту «Ниївшляхбуд»: ОНИІ{ІІЄНКО Микола Тимофійович,

те плокомуненеРІ10».

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

:vIil'bK-

торгінлі

НАГОВІЦИНА Лариса Прокопівна. екон:оміст ,раІДОЮ трудового колективу тресту « Київшляхбуд »; ОХРІМЕНКО Наталія Володими­

ТРУДОВИМ колективом

заводу 6Уіді:вельних ,виробіВ; ЛЕВЧЕНКО Ірина Тарасівна,

у:правління

'ВИК·QНКОМУ:

м.ркоЛ!аЙ.о-

.~,

:!61

15.:Н5

#14 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you