Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАflТЕСЯ'

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

17

квітня

*

року

1937

НАРОДНИХ

ВІстІ

ОРГАНІЗАЦІЯМИ

МІСТА І РАИОНУ ЗА

Обробляючи

в процентах)

Сі{

'ОрrAlli8aцlІ

Трест У т.

J1~

<І: БроваРИПJЮмжитлобу д. ч.

ПМК-15 БМУ-3б СБМУ-6 МостозагІн-112 ПДБП-2 Броварська ПМК БМУ-5

ПМ~5

ШБ --50 СПrvIК-580 У.правЛіння механlзаціІ І

автотранспорту

Домобудівний комБІнат Bcboro по місту Трест «Броварисільбуд» у т. ч. ПМК-8 ПМК-24 СПМК-509 СПМК-503 ПМК-5 РПО .Украгрожитлоп06утбуд» Управління Сneцбуду

.rl! ':~I

>-~c,)

нІше

85.4 100.7 84.5 102.6 104.2 111,2 71.7 71.6 100.2 104.6 119,0

113.7 110.1 84,6 101.3 100.5 88.8 108.5 105.3

110.4 102.4 87,6 100.4 93.8 93.4 107.8 105.0

101.9

103,6

137,0

102,1

102.1 106,3 104,1 100,1

103,8 87,8

ижче

ГІ

щодня

речі.

міНяв

двигуни

приводів

на

ється майже більше ...

вер­

людину кмІтливу НОМНУ. це надто

закріпляти

за

те,

що

рон

перш

моделі

вер­

ІМ63. дало

деталі

токарного

до

Іх

змогу

в

пат­

верстата

значно більши~ розмірІв, ніж ранІше. Це дозволи-

деталь,

нара

у

слюсаряГ. І. Бод­

тяжкому

відправили

Щі

На

МіСце

його

Першими

стані

роботи.

прийшли

цопомогу

Терміново була потрІбна кров. Про це повІдомили

у fВПJВЦIІ--ВЕСВА То сніг

з

дощем. то

раїнець.

воду

А

в

теплицях

весна.

-

ними

рядками

вдень

до

да

тягнеться

сонця,

світла

за­

а

вночі

ламп

помідорІв

«ук-

сяч

А головне

вищило

За сІчень-грудень 1988 р. обсяг підрядних ро­ БІт У будІвництві по технологІчних етапах і комп­ лексах будівельники міста і району виконали иа 98.4 процента, в т ч. власними силами - на 99,8 процента. В цілому по району забезпечено темп зростання у пqplвнянні з вІдповідним періо­ дом мннулого року на 112.8 процента. Серед відстаючих Броварська ПМК Укооп­ спілки, БМУ-5 Мlнбуду УРСР. ПМК-24 тресту

«Броварисільбуд». РБУ 06лмісцевпрому, РБУ-4 та ІншІ. які заборгували пІдрядних робіт на суму 1423 тисячІ карбованцІв, у т. ч. власними сила­ ми на 54 тисячі !Карбованців. За цей же період передбачалося ввести в дію основних фондІв на 59 мl'льйоиlв 197 тисяч карОО­ BaHЦI'в. Фактнчно введено 'іх на 54 мільйони 240 карбованцІв,

що

становить

91,6

процента.

По об'єктах виробничого призначення ПJlан звІт­ ного перІоду виконано на 98.6 процект'з. В цілому по району ліміт капІтальних вкладень на січень-грудень встаlЮвлено в розмірі 68764 тисячі карбованців. фактично використано 'іх на 62300 тисяч карбоваНЦіВ. або на 90.6 процента (у т. ч. по будlвелыюмонтажиихx роботах38492 тисячІ карбоваНЦіВ. або 89,9 процента). По об'єктах виробничого призначення встанов­ лений ліміт капітальних вкладень за минулий рік використаНlO на 91.3 процента. НайБІльш низький процент ВИКQpИстання вста­ новленого на звіТний період ЛіМіТУ капітальних

вкла'!l.ень ПДБП-2

по

міськкомунгоспу 41 процент. ремонтно-механіЧНОМУ

20 процентів, заводу 33,4 процента, кий. 44.8 процента. -

радгоспу

сЗавориць­

метріВ. що становить

97.8

ВУАІвельнl оргаНізаціІ

мільйона карбо8анцlв

процента.

району

одержали

прибутку, що на

цента БІльше встаlЮВленого плану.

49,5

6.4

про­

виготов­

лення деталей. І відтепер його колеги здебільшого трудяться за постійними верстатами.

15

у

.Новому жнтті. мниулого року було надруковано критнч­

.Nir

180

ну

статтю

на'lanьника

равniиня цlйноro

О.

КIJ8вченка.

В

каналі­ споруд

Головкова майстер Е.

заводу

котрі кількість

т& мехобезводиювaнtuf.

Г. і

І.

Боднар

приступив

Він

роботи.

подякував

допоміг

ycilt'l. хто

йому

в

тяжку

хвилину.

порошковоІ мета­ МУ.llово-

nypril, зокрема ro майдан'UlКа

видужав

до

нtй

йwл()с~ про те. що буді­ вельники тресту • Вро....рипромжитЛобуд. затягуЮТЬ спорудження зацШинх очисних

крові.

уп-

водоканаniзагосподарс~.

КолишнІй

чий

цеІоУ

к " JI У ю• Вроварн-

трестом

ПРОlІЖнтлобуд. В. І. Тіса­ ченко

повідомив,

що

ва

рІк введення цих об'єктів замовиик не пла-

1988

ОЩ>Чі.

грунт,

також

вно(;ять

оргаНІчнІ дQбрива. до­ ставлені ЗПlдшефного радгоспу «Гоголівсь­ кий.. Через nВI! тижні розсаду

ВИС~J\t~ТЬ

стійне

Mlcц€

В.

ти­

по­

площею

квадратних

3500

на

метрів.

БЕНДИК, робкор.

рослин_

иував. Зr1дно бу~ельно -

з BJI&JIO. моит8JКННХ

робіт C'l'роК Іх здачі був визиачений Ifa 1989 рІк. Зараз треСТОІІІ погоджені обсмu робіТ 3 конкрет­ ними Іх виконавцями,

зроблені розрахунки І за­ хист

матеріальию;

сів,

тому

що

немає

згадані

дуть

здані

ресур­

сумиІву.

об'єкти

бу­

вчасно.

Продукція­ за рубіж умки

У НИНіШНьому роЦі ви­ робничо-торговельне об'­

(;0 серед виконномів селищної та сільських Рад на· родних депутатів за минулий рік, виконком район­

єднання

«~'KpaїHCЬKl

Н'()ї

МИСЛИ»,

до

входить

ки

Ра:ди

народних депутатів та райком

державних

установ

профспІл­

постаиовнnн:

визнати переможцем соціалістичного змагання серед селищно! та сІльських Рад народних депута­ тів

ТРЕБУХІВСЬКУ (голова

В.

С.

Прудкий.

сенре­

тар Г. Я. Клепко, профгрупорг Л. І. Бабич). При­ судитн

ЇЙ

перше

мІсце.

перехідний

Червоний пра­

оор, нагородити Почесною грамотою райвиконкому і райкому профспілки державних установ та вида­ ти грошову премІю в сумі 300 карбованців. ПЛОСЮВСЬКУ (голова В. М. Дресвянська. секретар Ж. В. ПогорІла. профгрупорг Г. Д. Ва­ кулюк). Присудитн Ій Apyre місце. нагородити Грамотою райвиконкому та pa~oмy профспілки державних установ і в~ти грошову премІю в су­ мі 250 карбованців.

РУСАНІВСЬКУ (голова В. О. Кобеляков. сек­ ретар В. Д. Семенюк. профгрупорг Т. Ю. Павлен­

ко). Присудити їй третє місце, наropoди1'И Грам()­ . тою райвиконкому та райкому профспілки працl"­ ників державних установ 1 видати грошову npeMllt1 в сумі 200 карбuванц1в, ВІдзначити хорdШу роботу в 1988 році ВИКОІ,­

комів

План по продуктивностІ праЦі за звіткий період виконаний на 106.8 процента. Темп зростання становИть 117.2 процента. у минулому році здано в експлуатацію житлов1 будинки загальною площею 69964 квадратних

під­

-

$Ікість

готують

сор­

вирости"и

й запікірували аж

розса­

сорту

orlрків

Г. Х. Демчук

СПеціальних

про­

У теплицях. де будуть

«естафета:!>. Рослини чисті, догля­ HYT~. Це овоЧівницl О. П. Мехед, М. М. Стаховсь­ ка, М. Д. Буряк, К. І. Лисенко, В. П. Грабова,

Ось рів­

рабо­

підняло

дуктивнІсть їх працІ за рахунок ліквlдацlI виму­ шених витрат робочого

часу.

питань"

електро­

спростило

токарів.

вирощувати

ту

морози з відлигами тан! контрасти нинішньоІ

ЗИМИІ.

та

ту

на

слюсаVі-скла-

дальники А. А. Прн(юра, І. В. Капітаненко, заван­ тажувачка шихтн Л. М.

лІкарнІ.

енергії.

можливостеи

тисяч

3 коп.

"Питання

змен-

витрату

та змінний Д. Марченко, здали потрібну

СПАСИВІ ДОНОРАМ Недавно складальника

Нововведення шило

токарного

застосування

й еко­ бенте­

ХВИЛЮJlало.

все,

стата

типу

ності.

раза

кулачки

паТРОНа

токарну

деталей

витрача-

2.5

розробив і виробництво

спеЦіальні

верста­

жило.

в

виконувати

обробк)'

котрому

І невдОВЗі комун1ст за­ пропонував, впровадив у

головних

цих

електричних

-

електроенергії

ло

4:кільця. на верстатах значно меншої потуж­

на

тах М'ають потУЖНОСТі 13 І 30 кіловат. Отже, ВО­ лодимира Васильовича,

до

8..J

Ціна

одного nlдЯРU8.Atсmва

s

верстаті,

стати. То на модеЛі ІКБ2 працював. то на КЖ16100 переходив. До

121.8 111.0 105,8 102,0

137.0 12~.2

*

========

яка лиш не набагато більша від інших, доводиться обробляти на

н1 ВО-рІччя Радянської УкраІни В. В. Бузюн ра­

77.5 74.5 103.2 102.6 103.9 108.9 59.2 71.6 100.2 97.2 120.1

122.4 11,3.7 112.9 102.0

цилінд-

РИЧНІ деталі різних дІа­ метрІв. токар заводу по­ рошковоІ металургІ! Іме­

механlзацlI

сиМК-l СПМК-2 РеспуБЛІкзисьиа СПМК-4 УправлШнн механlзацП «Теплицяreхмонтаж» Управління механlзацlІ будробіт РайШРБУ Разом по району Разом по ІІІlсту І району

РОКУ

1989

ЗАВДJlКИ ВОВОВВЕДВВВЮ

1888 РІК

(За ДaнJIIIIИ Micькoro ІНформаціЙНО06числюват.ноro центру держстатвC'l'ИКИ

о

· ?А В ІВТОРОК, _--. січня

ТрудовІ буднІ

ВИКОUАНUЯ 11ЛАн~r БУДІВЕЛЬНИМИ

*

14 (7715)

,N'q

КОМ V НІС ТИЧ НО, ПАР Т JI f КРА ІНИ, ДЕПfТАТIВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

KOMITETV

РАД

БобрицькоІ,

PYДНJIНcЬKoI

сільських,

Каnи­

тянської селищної Рад народних депутатів. Звернути увагу виконкомів ЗаворицькоІ. Кня­ жицькоІ. Гоголlвсько!. СеМИПОJJКlВСЬКОЇ. Мокрець­ кої. Пухlвської cJ.льсьних Рад народних депутатів на недостатній рІвень роботи оо закупІвлі у насе­ лення лишків сlльськoroСІ10Аарських продуктів.

виконання фінансових операцій. добровіnьно-обов'­ язнового С'1]Р8Хування. товарооБІгу. надання побу­ тових послуг та іюuих питаннях роботи.

про­

складу

якого

Літківський

фі­

1990 ся

року

чук.

О.

методом,

уклад<,:тн

вачами країн.

спожи­

СОЦіаЛіСТИЧНИХ

Щоправда, приблизно наших

і

раніше

два

проценти

виробів

кнзету, ною

оздобленІ

та

руч­

машинною

ви­

шивкою, здебільшого в українському народно­ му стилі, здавна корис­ туються

сталим

Велика

попитом.

заслуга

в

цьому

лІтківських і гоголІвсь­ ких майстринь. які всю душу

вкладають

предавнє

Так. тамзНlНЗ

ван ню,

у

це

незважаючи що

ково

ВИі(онав

лого

року

додатково

ВИШН­

достро­

план

і до

на при­

ручному

колектив

Н

Ф.

мнну­

виготовив завдання

продукції на 70 тисяч карбованців. В рахунок

та Глу­

оплатн

як

колектив

за у

бригадним

нових

праці.

ванм

умовах

Застосу­

коефІцІєнта

трудо­

вої участі стимулює ви­ сокоякісну роботу май­ стринь.

Безумовно. цеJqРОМ

своєрідним

по

кращих

пропаганді

зразків

вишивки

є

народної творчий май·

стер Г. В. БІленко. СтвореНі малюНJ(И воиа вn.aсноруч

тя:

втІлює

в

жит­

виставочні

моделі

майстриНІ часто шають фірмовий

прикра­ салон-

магазин CYBeHlp~.

• Український Галина Васи-

лівна спецІалізується на українському траднцій­ ному орнаментІ, їй допо­ магають

виконувати

спецзамовлення

ремеело.

трудомісткість,

Півроку.

роз­

дрІбних цІнах) надходи­ ли за рубіж. Привабли­ ві, ошатнІ обнови для жІнок блузи. нічні. сорочки із батисту, мар­

Ходем­

щенко.

ченка.

ЗМоже

трудять­

М.

Погиба

гладильниця

трудиться

договори

Л.

М.

ліал фабрики художнІх виробіВ імені Т. Г. Шев­ прЯмі

вже

швачки

творчих

колективів

д~я

ви­

шивальницІ Н. В. Ко­ нопля, Н. М. Музиченко та

інші.

В. КОРОБОВА. директор Л1тківсько­ го фІлІалу фабрики художнІх

Т

Г.

виробів

Шевченка.

ім.


~оооо~ооооооо,оооомооооооМФ,ооооооооооооооооооооtоооооо'1010101010"""'10"'010"'10100"'10'1001"'0'10""10'010"'10"'.ооо

......

нове

сторіінка.

2

•• tоt ••• t t t ••••• оооооооtt.оо.моо.оооооооом.мооо'-Мо."ооо"

життя

СІЧНЯ

24

рок.у

1989

"10100""10"'1010100"1010"10"'10'10"'0.0"0"10'1001"0.'10'10"'0оооеоо.оооМ.о •• оо •••• ооМ.ооо ••• о •••• оо ••••••• ооеоо •••••• ttO •• ttOM'OOO •• oooooo.oto.o ••• oo •• ttttttoooOottOMOOOO~

12 січиs вІдбулось розширене засlдaнвя пар­ тlЙІІОro бюро рем6втио-мехаиlЧИОro заводу. Було

І

заслухано звІт I'ОЛОвиоro lluкeвepa пtд.првв.ства

Так

ний

називався

бути

опублІко­

мІста

Гарник,

М.

вжито

сувору

В.

впли-

догану

і

вона позбавлена премії за грудень 1988 р. Продавцям

магазинів

ІНати c.Il()ї служби,

як

RЗ-

ЛІЯ

жуть, во!дин кулак. ж теХНічНа служба мозок пІдприємства.

Бо це

neреВlрІЦІ

встановила,

Це

виз.нав

1

сам

заводських

1

часто потребують опера­ тивних, вrд;повщальних рІ­

і

ВИТРltМ'ка,

Н.

М.

магазином

Єгоровій

винесені

попередження.

Начальника

мІського

управлІННЯ торг і в л і С. С. Сем ана зобов'яза­ но усунути рушення

ВНЯВ.'1ені

закону,

притягти

а

винних

циплІнарно!

по­

також

до

дис­

шень.

тут

вимогЛИ:Вість

до

себе, са'МОКРИТІНчНІсть. Які і в чому недоліки 'в органlзацfі црацІ тех­ ,нІчних служб і в його осоБИСТlЙ робоТі, як їх ліювlдувати? Все це ви­

клаов

І

сам

Павло

Мико­

лайович.

відповJдаJ1Ь­

ності.

Допомагають

З

числвниих

запитань

до нього аRтгуальним, без­ умовно, було щодо ДМі і НСТруіМе·нrrальної дlл.ьни­ Щ. ВІдповІд1> присутНІ одержали

QДH03Ha~HY:

струментальну

Ін­

ширення займаних нею внробничих JfoЛОЩ. Нaйk:yтrЄВIШнм недоро6ком головного і,нжене-

ц.

доброзич­

1

-

р.,

пояснив

паpтtбюро

сек­

М.

f.л;ьєНІКО,

-

кою

сТ'ВЄрджуємо,

ми

ею

В.

характеристи­ що

вироБНИЧD-fJартl!ЙНОЇ

харамтеРНС'І'Иil<И

головного

інжеlНера комунІста П. М. О.ндоренка. ПостynOlВо бу­

І

дуть заС.'1ухаНі й ІншІ но­ муНІСТИ

ні

заводу.

На ВlДI<lРИТО'МУ засідан­ прий-нято такom Рі­

шенноН

I'НШі члени бюро робіт­ ники Л. А. ПапІжук, В, О. Лях, М. М. Г~раси­ мов,

Інже'Нер А.

тенко,

І.

B~ДY:

роботу

інженера, пІД­ :його основну

занадто

ВИIЙ,

Крих.

оцl,нюючи

головного кр(!слили

до!lІРли­

недоста:тlі.Я

вимогли­

вІсть.

У

підсумку

бюро

ви­

зrнало роботу ГОЛОВ4іого і·н'женера зздовІ.льною, ал.е

висунуло

-

вимоrу

до

'Нього

полtпшити

ро­

боту технІчних служб. ПриЙlН'ЯТО рішенн.я: н_а лершИІЙ раз обмежитись обгово,ренням.

ПотІм

PO:J-

чекає

се­

ВОД!ИО­

BOмV засІданні партБЮро буде обго.ворюватися про­

у

ЩО

д{)

H(}My.н~T А. С. Ющук успІшно цройшов партій­ ну атестаoцlЮ. На черго­

кому­

питання,

До 71 річницІ Радянської Армії та Флоту

Враховуючи звіт ди­

нІсті-в. Тепер у нього ТУР­ додалися

чуйним

ретар

звl­

бо1' набагато зБІльшилось,

пер.енонУВЗ-

пІдлеглих,

-

Слушни'М буде зауважити, що ранІше П. М. Сидоренко неодноразово обирався партІйним ватажком

вмін­

ЛЮДJ>МИ,

ректора про свою роботУ перед НОЛl!4Н'Тивом 5 сІЧ­

сВІдчать, ЩО 'ПІд.'Вlдомчі головному ІнженеровІ служби в деяких місцях

ку JIЬтаЮТ.ь.

з

ливим.

І'нженерно-те~нІч­

своєму виступІ туючий.

його

вимог лиови-м

й

час

ро А. С. Ющуа<, є те, що 'BlfН ще не зуМ1JВ ОІб'єд­

слю­

цеху

та N1 27 К. М. Соколовій, В. І. Хутор­ ненко, Н. Г. Карнаухов ій

Nq 20

завідуючій

бе

бю­

ноУ лан,ки виробництва. Але ІснуюЧІ недолиш

ву ЩОДО завІДУЮЧОї ма­ газином «Побутова хі­ :І1lя» КиУвської обласної оптово-роздрІбної конто­ ри « УкрторгБУД1'..lатеріа­ ли?> Л. А. Федун. Нака­ зом директора Броварсь­ ко! торгово! бази !й ого·· JJOшено

Я'К зазначив член

О. Ф. Журановський, пІс­

НУіВанн'я

заходів

адмінІстративного

ра,

ЩО Павло.м Миколайови­ чем за 3Jвlтн1!Й п€tPjод провед€но rrelВHY роботу по забезпеченню фу.Н!lщІо­

ваний у «Новому життІ» М 6 вІд 10 січня ц. р. Як повІдомив редакції

прокурор

/и.з. чальНlИК

сарн~еханІЧRОГО

критич­

матерІал,

працювати

ти, 81дчy>ВalТИ й бачити персопеmиву. А таоКоЖ -

иих служб.

в ИJC.1'yIIULВ

У дефіцитІ"

в!.дмlтили

ня

анал·\,зуваrrи,

П. М. Сидоренка про роботу заводських технlч­

НомІсІя, В1Д !меБ'і якої

"Совlсть

ІНій

було

заслухано

ту

НПРС

38JВOДY,

А.

С.

члена

Ющука.

В

До «CxiAHoro валу»

еід,критому

правляючи людей. З кожною хвилиною посилював вогонь, вводив нові сили.

заСlда'н­

Гапои Іван ГеорrlЙОііИЧ

ноl Зірки,

ТРНДЦЯТВj[

ЧИЗНlІНоl вІйнн І ступеня, медмmo «За Biдoвary.,

цював

роках

rоловою

пра­

КОJlJ'OCпу

«Ударник.,

Війиу закІнчив у зван· ні

капlтава з

раненнями

трьома по­

та

контуЗією.

за бойові заслуrи иаrо­ роджевий ордеиом Черво-

Члеи

року, де

ордено. Віт­

КПРС

з

ветеран І

активиу

пІдганяло понтонерlв.

УРСР.

ся сильна теЧІя і важче стало керувати, то з од­ ного, то з дpy~oгo БOlКУ -пLдНімалися фонтани води.

м1ІНІстр.а

т.

л.еННІЯ

про

те.

ввІмкнув мотор, пройшов через

І

зонт.

,

часто

виступає

з

Іван

Вперше

такий

вант-аж.

зносило

вниз

штурвал.

Але все оБІйшлося.

Обіух

. На береЗі Івана зустрІв замполІт капітан Ястре­

потис

руну

мотористу:

«МолодецьІ»

капітан

До супнок рядови~ ОБІ ух зробив ще три рейси. - Тепер доведеться швиднІсть Зменшити. В

}'кра'іни

темряві . орієнтуватися і вести сказав ПІДполковник Голукович, пІсля чер~ового рейсу.

Є. МИГУЛЬКО, кореспон­

Що мовчиш? -

дент.

катер важче, _ зустрІвши ОБІуха

знову заговорив номбат.

Можна спробувати на тЇ'Й же швидності. По'

ни буде видно орlєнmр. Або світловий хай постав. лять.

бесідами перед зе.цка­ ми, у'ІИJtМн шкІл.

Ризинувати нічого. КОЖний танк, ножна г(\р.

мата на тому береЗІ, сам знаєш, що означає. дtя. ти треба напевно.

В. ОНОПРІЄНКО,

1840

роботу. ВІн почесний члеи ф~IТОКJJубу .Гори­

перел,раіБЛЯіВ

бlНСЬКИЙ. Коли танк ВІдІйшов від берега,

доцільним.

громадсЬ'ний

метри.

одна Із мін ВИбухнула біля правого борту.

«Уlк·рагрСIПро.мр е м маш.

Де,ржarропрому

р,іку

ледве Втримав

питан­

об'єднЩІ'НЯ

є своєчасним

ОБІуха за­

по течії. ПосереДИНі рІчки. де особливо вІдчувала­

<ня передачІ пщлриємства «Укра.гробуду» до с-кладу

ВИРОСlНичоrо

велику

пеРШі

БIЛl:.ше брав праворуч, щоб менше

КQЛО­

що

І ось на понтон

вантажили ТРидцятьчетвірку. З хвилюванням

мlйця 12 січня над\йфла вІдповІдь. В ніЙ повідьм­

зараз ве­

rpoMaДOCbKY

противник

Командування

нІ М. В. Ільєнко 1Т}J.oIH­ форму'вав Лlрисутнtх про те, ЩО на пролооиЦIЮ ке­ рlВНИ'Щ'rnlа ( громадських організаЦій заводу від ГО.'10ВИ ДЄіРжагропрому

-

у

12, 13).

ПОКИ готу/вали берет до вивантаження технікк, Обі ух двічі побував на протилежному боці, пере­

рік.

проект виробничо-пitртIЙ· н.о! ха.рактеРИСТНКі! дя­

pewropa

Нарис

(Продовження. Початок у м,м

і затверджено плаи робо­ ти партlй.ного бюро на На

-

товарист­

ва БО:JЮТ'ЬБи за тверезість

1989

Олександр РИКОВ

1.

а-кти-візувати робо­

за$ОДСЬКОГО

.~ • "Я РОЗПОВІМ ПРО ТЕБЕ ДІТЯМ"

Фото

В.

Козака

- Головне - ОРієнтир, - настоював на своє­ му Іван. ~ А швидкість -- не перешкода.

та

О. Круподерн, члеиlв фотоклубу.

с.

Дивись сам. Але ...

-

«Горизонт.,

Перша ніч для ПОНтонного батальйону була не­ вдалою. Шофери і механІки оод.ії з труднощаМIІ

Соболlвка.

вантажили СВІЙ транспорт на поlrГOНИ в непрогляд­

ній темрявІ, І двІчІ в воду падали гармати. Вран' цІ налетіла фашистсьна авіацІя 1 розбила причал. Катер Обі уха одержав праб01ну.

НОВА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ Нещодавно

з

представннками

вання.

за­

BOI0' I[ІОРОШ~ ооої металургІї зу­ стрівся заступннк міНІстра фінансІв УРСР В. П. Тепmoк. Мета цієї зу­ стрІчі ту

у стадІІ розробки. Приблвзио У Ktнцi року він буде опублІкований у пресі

системи

3Шlесевий

j

обroворити варlаити проек­

-

вдосконалеННJI

Поки ЩО проект зиаходиться

ІІа

всеиародве

обroво­

рення.

оподатку-

Ввести на I'НфляЦіЮ 5. Брати розрахунну

ІНа

середи,н!

сорокових

ро­

кІв. Згlrдно з нею, на­ приклад, ОСНОВІний пода­ ток не

-

прибу'l'КОВНЙ

прогресивним,

а

-

Є

про·

пор:цlйним. Оста,нн!м часом швид­ ко змl'нюється plB€tНь ма· теріа.'1ЬНОЇ забезпеченостІ людей. Впровадження другої модеЛІ госпрозра­ хунку, РОЗrВИТОК Індив!ду­ аль:ної трудової діЯJllbИОС­ тІ,

к'оопераТИВіВ

веде

до

дифере-НI~ІаЦії прибуткІв громадян. СередньомІсяЧ­ на заробітна п.ла1'а в кра­ ЇНі зараз складає 215 карБОrванЦ!оВ. КількІсть осіб з прибут.на,ми БІльше 500-700 нарбов.аН'фВ -на М-Ісяць зростає. А п-ри­ бут'І(ОВИЙ

податок

всіх G,QНаковий центі-в. Orже

для

13 про­ необхІдна

-

рl.)3нонапружена всІх громадян в

участь справах

держави.

Тому кІлька .lення

передбачається еталів системи

YJl.oCHOHaоподатку­

НаННЯ.

На

першому

етапі

тре­

ба пlд'вищити МінІмум iJрибуткія. :~ ІІІ>ИХ не бе­ Pt'-ТЬСН lІодатсун 3аР<1:1

цей

мінімум

карБOlВaJНцlіВ

складає на

70

мІсяць,

nrла'нytЄ1'ься підвищити йо­ го до 80 t<арбованцtв, а Ві,д 81 до 100 нарбов.а.н­ цlEl

.на

мІсяць

процент

Треба на

KLB

зменшити

пода'І'КУ.

т.а,нож

п;рогр.~СИВіКl

tВвести

ставки

прибутон

подат­

роБІт.ни­

ків

держaIOlИХ та коопе­ ративних пlдnРиємс~,

осіб,

я-кІ

займаються

ДИ1ВідуалМіОЮ

Ін­

груд{)вою

дІяльнІстю, КОJlГООnни.кliВ. Є два іВарІанти цlєl

прогресІї. чати

Перший

:прогреси.вие

-

по­ опо­

д.аТКУіВання з суми 500 кар60в.аащіІВ на місяць 15 процеН1'I'В І дІйти до 50 'проценТів з 1500 кар­ боВЗlИЦіВ иа мІсяць. Дру­ гий '8.Зpl.aJн.т почати црогресlю не з 500, а з 700 КaJ>боваНоЦіВ на мі­ сяць 1 знов-таки дІйти до 50,процент.ного податку з 1500 каpl(')oванцliВ. Перший варІант дасть у деррКlі!ВНИЙ бюджет до­ даТКОіlO 245 мІльйонІв карбо'Ва'НЦ!,в, другий 255 мІль-йонl,в карбован­ ц!rB

на

силений без сну Ї' вІдпочинку, ледве тримав у руках реагував на небезпену.

середньо­

прибуток

мум від

до

80 карбо­

ванцІв, держаВІ необхІд­ но 305 мІльйонІв нарбо­ ванЦІВ.

ПОpolllКіrВЦ!

!ВЗяли

ак­

тивну учас1'~Ь в обгово­ реннІ майбутнього проек­ ту. Серед тих, хто висту­ 'пив З цponозицІями І за­ питаllНЯ>МИ

до

заСТУШlИка

міністра, А. І. ПО3НУ­ XOlВ, crrарший м~йстер це­ ху N2 2; А. Г. Серви.н~ ський, 'Начальник плано­ bo-енономі'mоro

ВlД,ДІлу;

Ю. Г. КУJіIШ, майстер це­ ху М 2; Г. І. Пономар­ чук,

застy:IllНИIК

начальни­

ка це,ху М 2 та hншІ. А пропози.цІ! ПОPQш­ нlJщів були тalКИМИ: 1. Треба спочатку ви­ значити прожитковий мІ­ НІМУМ,

а

пот1м

починати

оподаткування

саме

з

нього.

Сплачувати

2. з

розрахунку

податон.

на

одного

фі­

B!-ДnOlВIB

голови

му В.

І.

рoзnовtl.В, аJll1сти

заступ­

ВласеJШО. зараз

ВИlВчають

ВІН

є

рішеНlНЯ

несє,иня

зв'яз.ку кують

('пони

що

цього

собами? Чи то ввести та­ лони, -чи органlЗу>Вати розпродаж на піщпривмст­

Ba~? В.

І.

Влас€'Нко

поки

якщо

проголосували

-

працює,

це різн! гроШі).

3. Почина ги оподатну­

іВЗ/ННІЯ

тО'М на

не

Із

за

другим

700

мІсЯ'ць.

варІан­

ПРИіСУТН'!

одностайно за

талони,

бо тОДІ ,не буде черг, зайвої витрати HepBl.в часу.

Голукович

СЬОГОДІ::

-

зн,ачить 1ІрІеба,

Т. КУЛИК.

Ти

ВІдказав Іван

нашею,

почав шукати, де б прис.ісm.

ОБІух! почув Із намету кухи! ЧИйсь го· Ч'Ого дивишся, сюди йди. - 1м я. - ПОТІМ поУси. Мені нІноли. ТИ в мене не 'Один. Іван JЮплівся J1IJ намету. - На, переодягнися. Номбат наказав переодягти тебе повн.tстю, говорив завІдуючий реЧ'ОВИМ

-

лос.

І

-

складом,

кидаючи

'ОДЯГ.

ОбlУХ одягнув суху одежу,

пове-reряв.

весь

р'ОзімлІв. Готовий був тут же, на сирІЙ землі, впасти і з годину поспати. Перес~ливши себе, вІн встав пішов до переправи. :Його катер був уже на машинІ. Тут же був і номбат. Він довго розка­ зував щось шоферу, а потІм звернувся до Івана: Ти можеш в дорОЗІ вІдпочивати Маршрут шофе­ ру пояснив. Запитання є? Нема. ТодІ-вперед! При­ БУ'дете, ДоповІои номандиру батальйону. ЗрозумІв? - Так точно\ -Бажаю успІху. Будь обережн:им! (ДалІ буде).

на,рБQВ.aНЦlВ

допоміг

досить.

Взявши назанон з гарячою, ян вогонь,

пlдшу­ М2.Йда,н­

Я'І( забезпеЧИТII лю­ милом, МИЮчими за­

Треба,

-

Найбільш наболІлим буJЮ питання, Я<Не .задав В. П. ВонlltЗренно, голо­ ва профкому заводу:

-

«На

пІшов до нухиі.

чИ'К).

дей

підня'l'ИСЯ:

Я вибрав тебе».

пере­

пі.дцриємства

ДЛІЯ

за

бито нілька катерІв, І з завданням їм не справи­ тися. Командарм просив прислати найнадІйнІших.

Щі'тан1f'Я

про

його

ДОПОМОГТИ дев'ятнадця'Г()му батальйону. У них роз­

спец\­

про МОЖЛИJВість бу.дІ.вни­ цтва окружно'! ,дороги: що вже

х'Г()СЬ торннув

молодець!». А потІм іЦ,Одав: «Іди до кухнІ. Поїж гарячого. Поки завантажать твій катер на машину, трохи вІдпочинеш. Командуючий аРМIt:ю просив

мІськвиконко­

що

Раптом

Не доченавшись вІдповІді,

МО'Г()РИСТУ

ПотІм на запитання за­ ник

Ш.'

плечІ. Дивився 1 не мІг з.prOзумІти, хто перед ним. - В'Г()МИВСЯ? - почув голос комбата.

Ні ЦРОПОЗНlЦlї висловили в Інших колеК'Тивах.

що 'Не мlг дати остаточну Вj,дловlдь.

ЖІнка

дись провалився.

,IіІОК сказ.arв, що майже та­

'ВОІДчан

мокрий,

майже

лодніше. Прича.rmвши до ЛіВQГО берега порожній поитон, Обіух опустив голову на руни і нІби ку­

П. Tєn­

ЧJlJeна сІм'У (бо триста карбованціІВ на місяць у са:мIТIН'ЬОЇ ЛЮДИlі'И і та ж сума у батька двох дІтей,

рік

Але треба па,м'ята:ти: дл!Я того. щоб пЬдвищи1'И неоподатковуваний .'11 НІ-

70

мінІстра

на.нсШ УРСР В.

постійно

штурвал і вже

Над річкою густішали сутінки. Ставало все хо­

громадя­

нина.

Застуrnни;к

ДІюча система оподат­ кува:нноЯ була створена у

током. Здавалось, цьому не буде кінця. Іван, зне­

корегування карБОВaJЩЯ. податки з

4.

р.1ч.ни.й

Так тривало протягом TPЬO~ днІв. Машини, тан.

ки, гармати пІдходили до берега безпЄ>рервним по­


M~~O~OO О '" 'о ~O ОО"'" ~""', ... " ... ОМ, 10 OOO~~ М 'МІО' 10 '10' О, ..... 10 'о о'О ,О 0"'10 е. О'о О ',." ••• о 'Оо О О 'о ме '01010 10" '-Мооо.е о 10 ... 'о е о. 'О ... 'о 10 ~O ... 'о "10"" 10 '10'" 101010. о.е.м 'о ~ O~

...-

СІЧНЯ

24

1989

нове

РОКУ

ЖИТТЯ

Повертаючись до надРУІеованого «СТАТТЯ

«l:воя

РУ-

СВОІХ

ка владика, або про стиль роботи начальника

ли,

на

деякі факти.

відкритих

в

відзначили,

публікації

піднято рення

правильно

питання гласності

подіЛі

що

механізмів

і

розгляду

договір

оренди

наступний

день

одержання

зборів

на

після

протоколу

працівників

відді­

лу

головного механіка невіра кореспондента

тійної організації ПМН-5 В. М. Черняєв попросив звільнити його з посади

даного

за

що

секретар

І у

тех­

орієнтова­

станом

За

несвоєчасне

дення по

пар­

здоров'я.

повної

питанню

дове­

інформаЦії

оренди

авто­

мобіЛЯ, що призвело до конфліктної ситуації між аДМіні,страцією ПМН та пр;щіВНИЮlМИ

питання.

!-<ИСТh

ві:щlл~'

го-

ТОГО

чи

,ві

іншого

від

все-таки

належних

уроку,

не

хо,

поверну­

висновків

даного

їм

Хоч

нраl1lКИ 1ЩД

ву

на

«і»,

адміністраЦії.

ЗаQДНО

свІтлили й чимало нових проблем, головнями се­ ред

яких

залишається

відсутнІсть міністрації

у

РОБОТі ПМК і

це

і

істи­

.доводиться бо aдiМJHi­ діалогу

трудового

за

з

колекти­

краще

про­

йому.

тепер,

ЩО

стосуєть­

влади.ка».

Спростову­

ється фаКfГ, що машина була не новою. Це більш

НіЖ несерйозно. Адже а'Н­ ТОlМобіль ше

працював

року

тією

і

мен­

,ПОРі'ВНЯНО

«розв.алюхою»,

3 на

Ткаче'НКО вір

оформив

оренди

на

дого­

наступний

день після зборіВ. Сьогод­ ні

,вже

не

ДQведеш,

було

це 1'81К, чн ні. Але біль­ шІсть 'ВИСТYlпаючих на збо­ рах

ж

дотримувалась

думки.

ловниW:

підготоВЦі

зборів

ЛОВIЮГО

мехаНіКа

'ВІН,вчила

наяв,ні 'В ПМН до­

кументи

щодо

життІ» статті з приводу, рішенням

ЦЬОГО

пи­

тання. Встановлено, що автомоБІль був переда­ ний на умовах оренди в

тійних

ПМН-3 по акту від березня 1988 року. А

ДОГОВі'Р

ЛИСТОПада

того

ж

29 15

року

H~ЇBCЬHa

ПМН-3

передає

в ПМН-5 шину на

цю ж автома­ збеРігання. ЛО­

ГОВір майнового найму розірваний не був, не вІдмінено і наказ рес­ публікаНСЬRОГО виробни­ чого об'єднання про передачу

транспортного

собу в оренду. ставІ

На

під­

відповідного

від

видано

листа

листопада

22

наказ

було

про

лем в ПМН-3 з

відряд­

не

був

В.

В.

30

Мичак

звільнений

свідчить

шення

з

про

трудового

давства

страції

з

ро­

пору­ законо-

боку

ПМК-5.

адміні­

Тому

ко­

муністи засудили дії чальника пересувної

на­ ме­

ханізованої колони В. Д. Ткаченка і керівникІв віддІлу ніка

за

головного те,

що

меха­

вони

сво­

єчасно не проінформува­ ли партІЙНУ органІзаЦіЮ, раду

трудового

колекти­

ву і колектив

ВГМ про

приналежніСТь

автомоБІ­

ля

ПМК-З. Водночас

комУністи

На початну меНі

як

ПМК зауважено. йо'му з аJПР ОIIIСН о-ва'н о офОР'МИ'ТИ

чено

у

КомуніСту ченку

1

було

що

снаргами

Ііа

равління надійшло

1(3

тру­

адресу

1986 рЩ~і 499 скарг, 48 стосувались

АТП-13209. гато це? Було якІ

Чи

не

вжито

дозволили

становище. ких

уп­

в

них

В.

в

Д.

Тка­

запропоновано

лективу

думку

при

ко­

прийнятті

рішень. НОМУНіСТу О. В. БулЦі запропоновано при розгляді скарг і заяв трудівнинів проводити перевірки

цього

і

тільки

приймати

рішення не

у

після

по

них

відповідності

Законом

заба­

заходів, поліпшити

Одним

заходів стало

із

та­

введен-

про

держав­

підприємство». пІДПИСОМ

партбюро

ПРилєпова

за

секретаря

ПМН-5

редакцІю

В.

надійшла

в

В.

Д.

ті

демократичних

про

І

спірний

Ції

говорили,

що

доку­

ло питання до В. Д. Тка­ ченка «ЮРИДИЧНО все lВ'же оформле·но. але ви скажіть

чесно,

кому

на­

лежав автомобіль, коли вирішували на зборах питання його передачі». Словом, наяву нездоро­ вий мікроклімат в ко­ лективі. І секретарю

П<tрторганізаЦії Прилєпову варто

Н. І. було б

про

партбюро ва

за

В.

же

.нОСТ! свою

М.

голову

ради

зви.нува­

лек'l'И1ВУ А.

трудового

В.

Бу.лку

.колиwнього

ко­

чи

сеК,ретаря

паj)11бюро В. М. Черняє­ 'ва, а чі'Гко бачити причи­

Іни цього конфЛіКТУ. А як

тивну сто

стіну

не

1

ще

я<ким

один

варто

його

представника

редакції.

Написати про них можна було вже давно, тобто на

початку

справа

в

сІчня.

тому,

Але

що

дня­

ми відбулися вибори на­ чаЛЬНИКа ПМК І для то­ го, щоб нас не звинува­ чували у формуваннІ громадської думки на ко-

Ткаченка при.слуха·тися до думки коле.н;rи.ву. А ще

-

точніше

в

тому,

що

Віктор ДМитрович ніяк не може ві~и~нY'l'ИІ від ko-маНДtно-ад'М~Ніс'ГраТИIВНО­ го стилю роботи й досі 'в.важає, що він в колек­ ТИВі, яJ{ то 'кажуть, і цар,

і бог,

і

Істина в

оста,нніЙ

нього

про­

сил.

штрих.

б

Н<іД

задуматись

голосували

проти

кандидату,ри.

І

хоча

вищесто,ячої республікан~

ського сб'єднання і «ви­ спі'вував солов'єм,> про демократизм

і

гласність

в ПМil\-5, проте зал кра­ ще його знав стан спра'в у

своїй

ор,гаНізаЦії.

Не­

дарма із залу кинули реп­ ліку, що коли такий стан справ

на3'Ивають

нанню?

і

нІ!.

присут­

В. д. Тка,ченну. Шд час виБОРі'В начальника ПМН більше третини при­

,са'ме ІВ

В. Д.

в

вистачить

ренню,

небажанні

Черняєв

ти і битись об адміністра­

'краl'іЄю і що ж TC,L'.i

запросили

ЗДОРОВ'Я.

.ві,н He,l;IBщзна чно дав зро­ зуміти, що конфЛіктува­

заСВідчили ООо.ри, КОРЇ<НЬ зла (на що вказуваЛОGЬ і 'в раніше опуБЛі,кованому матеріалі Н. Гамалій)

які

Черннє­

мі г би працювати, як­ би відчував пilдтри:мку з боку адмініС'lрації. Отже,

зреагували на публіка­ цію, а потім в січні про­ вели збори по її обгово­ на

корес­

кол~тиву поясни.в в.ідста.вку тим, що

n.редстаmик організації -

непорооумlнні

М.

Зlборах 'в

М;'НlстраціЄЮ ВО'М БІльш

Не

що

станом

Адже цих

В.

сутніх

ПОЗИЦіЮ.

відповідь

те,

зайняти в питаННі вирі­ шення суперечки між ад­ та колекти­ принципову

зміг

пон'дент не вірить у вер­ сію звільнення секретаря

зборах

адміністра­

менти про оренду сфаль­ сифіковані. Не раз луна­

вання статті про конФ­ Л,і'Кт В кол€нтИ'ві, коли вирішувалссь питання, кому їздити на новому автомобілі,

партійного оперативно

на

у вічі

го­

бу,хгалте,р ,не

виче.рпну

Ч€1ННЯ

на­

автомобіль.

виступаЮЧі

прямо

такої

навіть

на це питаннtЯ . І на закі'н­

гласнос­

чал. Тому, напевно, мо­ ва по суті йІ1Іла не про публікацію, а знову ж

9

честі тут

дати

НdЧ..tЛl,IІИЮІ

Ткаченка,

чувати

До бюро,

пІсля

І.

іі

KpeJ\lQ

опублІку­

ших

дем{)­

гласністю, то робиться В ін­

організаЦіях,

рядкованих

пІдпо­

цьому

об'єд­

Словом,

адміні­

страції слід не тільки мо­ литися до «бога»-об'єд­ на'ння, а й прислухатися до .думки колЄ'ктиву. Тоді і

не

вини}(ати-ме

конфЛі~ТНИХ

В. спецкор

подібlНИХ

ситуацій. ТУГЛУК, жит­

« Нового

тя».

-

етапі

державної

на

справа

вагн.

Адже

списки,

взяти

нращого

бажань

задоволення

броварчан

по­

авто­

ще одне виграли

в

-

часі.

Здається, тіЛЬКи раді­ ти треба. Але ж ніІ Є па­ сажири, які щоб експреси

б ХОТіЛИ, зупиняли­

підприємство пішло на те, щоб вартість проїзду в цих автобусах не від­ ріl3'НЯЛ.аоь B,irд тієї, що в звичайних.

ся біля кожного будин­ ку. Скажу про себе. МеНі до найближчої зу­ пинки 12-15 хвилин Ходьби. І все ж вважаю,

Експреси це, як правило, спаренІ автобу­

я

си,

отже,

зити

можуть

значно

перево­

більше

па-

що завдяки експресам і у виграші. На мою думку, безпід­

ставні

люднна.

вимоги

й

тих,

хто

Живе

у

Биновні. Адже

автобуси

маршруту'

нурсують

N2 11

наПівпорожні­

ми. Отже, експресні мар­ шрути треба зберегти.

О. ветеран

МАКОГОН,

війни

і

праці.

Хочу сказати про ав­ тобус Ng 327-е. Цей мар­ шрут зв'язує жителів старої частини міста з районом, де знаходиться бібліотека. дитячий са-

Торік,

зо­

продукції складає

Значну

допомо­

гу подає

радгосп

«Зоря».

близь­

відсотків. Це вели­

30

ка підмога для

вирішен­

ПРОДОвольчого

питан­

ня в країні. Певний вклад у розв'язаиня про­ блеми роблять і жителі сіл, які входять до складу Світильнівської Ради народиих депута­ тів.

Рік тому мешнанці сіл дали

жаві

слово

продати

тисЯ'чу тонн

Сьогодні тю

моЖна з

сказати

свою

ДІОДИ

конали. й тому,

обіЦЯНКУ

з

Це що

прозвучало

гордіс­

честю

і

в

очі

падає

весь

ра­

«Нове сором­ зем­

середньому

стає

при­

кілограмів

А

ще

рік

тому

Вклад жите­ Продовольчу' як бачимо,

дедаЛі

вагомішим.

Не можу не відзначити тих людей, котрі продали найбільше тваринниць­ ної продукції.

~ажинців. Вони здали на МО.,ОКОПDиЙмальні

пункти dідповlдно 7.590, 7363 і 7005 кІлограмі!; молока. МолодЦі! І ДіЛО велике роБЛЯть і прибут­ ки хороШі мають. Бо ж за кожен кілограм їм по

копійок

раХУЙlте, тесь,

платять. ви

1

що

го

року

Пlд­

переконає­

одержали

люди

досить чималі суми. Чес­ НИм трудом заробили! Багато молока прода­ ють П. Н. Пономаренко, О. 1.- Гира, Ю. В. Орлен­ ко та інші

же

триста

Дбаючи про

хто чого потребує.

Запн­

тн

праг­

жителів

села

виконуватн

сто відсотків. Завчасно

на

селі,

на

всі

складаємо

центр.

сав

керів­

заяву,

умови

щоб

ГРОШІ

готівкою,

йом

жав

пов~рнс

а

Протягом

Таким

же

\'

не

МОЛОКОМ.

трьох років.

чином

корову

В . Т.

Характерно,

що

одер­

БаглаЙ.

остан­

нім часом кількість 1<0рів У селах зростає. Ни­ !Ні їх налічується по­ над

чотириста.

жителі

ТримаЮТh

близько

Поросят,

п'ятисот

двіСті

КР!)ЛІ"

кози. На жаль. в ;:':.Ц'

33

госпі

так

своєї по

і

не

CTBop~HO

свиноферми. купувати

всіх

Дово­ поросят

усюдах.

Зараз

на

території

Сільради є шість молоко­ приймальних пунктів.

Плануємо

збудувати

ще

один, аби громадянам 5vло недалеко носити .\юлоко. ВСІ пункти об~HaHi. Сходка села ви­ Рішила обладнати МІсце

.'!"

випасу худоби. Місцеві умільці зроблять додат­ /-ІОві пристрої для напу­ вання

корів .

Як

в'їд о мо,

д.у'~ція

з

іде

гесподарства.

про­ гос­ залік

радГОСПі

Разом вони

виробили тоннн з

в

В

п'ять ферм.

кожну

.вся

Пlдсобних

пода.рtтв

1988

молока.

них

року На

припадає

трохи більше як по тнся­ чі тони. Жителі сІл теж понад

тисячу

молока. От що підсобні

тонн

і виходить, господарства

складають

своєрідну

шосту ферму радгоспу, якій треба всіляко допо­ магати.

В. голова

СТАДНИК, виконк о' м У

СВітильНівськО'ї сІль­ ської Ради народних депутатІв.

-

експериментально г о

проти

зупинятися

на

ЗУПИIНl}(ах

вимогу.

ЛУЦЕНКО. що

про-

експресІв.

Бо їм доводиться чекати рейсового автобуса по годині. А ще ж забули про 'дітей, якІ добирають­ ся звідси до шніл NQ 7,

пннятися

за автобусг ,.1 що експр' си

нerпередба'Ч€'них

господарств.

продали нетеля 3год\' вІн одержав, проте за

навздогін Я думаю,

Громадяни.

з

Ось, наприклад, шофер П. Н. Литвиненко напи.

NQ 2

сІльсько-

продукЦії

живають по ВУЛИЦЯХ Ку­ тузова, UЦербакова, а також роБІтники дослід­

інформаЦійно-обчис­

Л.

зростання

спільно

І нали треба вийти на ЗУ'пии.Ці «Бібліотека>,> по вулиЦІ Кірова, то вихо­ диш на розвилцІ і йд~ш

на

ба­

Виділе­

господарської

здали

повинні

кілограмів

виробництва

вану організаторську і роз'яснювальну роботу серед населення, всіляко турбується про власників худобн, поросят, птиці. Депутати провелн подвір­ ний обхід, аби дізнатись,

лювальний

май­

но 126 гектарів пасовищ 85 гектарів сінокосу. '

5764

док,

211

виділено

гаторічних трав.

UЦo робить виконком для розвитку особистих пІдсобних господарств? Проводить цілеспрямо-

немо

яч­

Минуло­

тонн зернофуражу і

диться

Серед них І. С. Нозю­ ба, П. С. Козюба та К Ф. Литвиненко Із Ну­

29

овес,

жнто,

пшеннцю.

госпо­

пІдсобних

2608

молока.

дарСтві

мінь,

нете­

В

на

ДИВИТИСЬ

було 2171. лів сіл у програму,

36

Виписують

важливо ще СЛОВО їхнє

лякам-броварчанам. Зда­ но також понад 60 тонн м'яса. На кожну корову, що є у власників підсобних господарств СSітильно­ го, Кулажинцlв, Гребе­ льок,

120

ництвом радгоспу ПОСтій­ но шукаємо форми сти­ мулювання для розвитку

йон в газеті життя». Тепер не но

ви­

курчат,

на відгодівлю,

лей.

дер­

молока.

тисячі

Було виділено сто бичків

но

пасажири

записано,

крема, завезли тнсячу штук качок, більш як

заводу

сажирів,

яких

поросят.

Дискусійний клуб ня енслресів М 332, а потім N2 ~27 і N2 331, Майже зникли черги на Зупинках. Причому, для

в

скільви і чого саМе хоче

дві

ЧИ ПОТРІБНІ МІСТУ JJЕНСПРЕСИ~~?

дору­

дящих в обласному уп­ равЛінні автомобільного транспорту. Було з'ясо­ вано,

В.

робо'l'У В.

враховувати

на­

перевірити роботу з

листами

на

року

1987

комітету

установ

про пе­

вод'ія

Мичака ПМН-3.

родного контролю Ниїв­ ських обласних організа­ і

в1д,повідності

ре.веДЕIННЯ

позаштатному

інспектору

цій

у

1з за~онодав.с'Гвсм

О С? така відповідь

до

боти в ПМН-5 і не прий­ нятий на роботу в ПМН-3, хоч би тимчасо­ во,

начальнину

23

Поті:'.! наказ до 30 груд­

що

зборів

цього пар­

із

ня.

Те,

опуб­

«Новому

В. Мича­ автомобі­

ження водія В. на з вказаним

листопада. продовжили

за­

в

і

лікування

Та

особистнх

їхия чаСтка у виробннцт­ вІ Сільськогосподарської

ня

ків, вона, звичайно. нова. далі про те, що В. Д.

При

сучасному

щодо неоо'€'ltТи~ностl в коресп()нде,н;ц1Ї «Своя ру-

на

розвнток

підсобних господарств

ко

конкретних

яхі'Й М. Г. Селюк І1іРО­ працював майже 10 ро­

було створено комісію, яка

Ні для кого не секрет, що

заува,жень

ся

ад­ зо-

радгоспу

вирІ­

питань.

ПРОПІ!'Сflі

вирішує

А

ПІРИ

замість

тистояти

а

ви­

Шоста ферма

конструк­

спІрних

рад.ою

яких обговорювалась пу­ блІкаЦія в «Новому жит­ ті>,>, не тільки не розстави­ нсl

колек­

спробу,ва.ли

шукати

СТlраЦі:я

зробили.

посіяли ще більше недо­ вір'Я колet~тиву до діЙ

це

ни, але їх ПОВТОPl!Oвати,

І

збори,

а

шенні

з

так

трудового

як

тивного пІдходу

трудо­

колективом,

ПереДУСіМ

ли

не

ІНИК ПМН-5 В. Д. Ткачен­

ПМН-5,

тися до тих подіЙ. Адже, як засвідчили збори, а потім вибори, адмІнІстра­ Ція, партІйна оргаНізаЦіЯ

вим

напевно,

зроби'Ги на зборах се'Кре­ тар партІЙної орга'нізацlї В. І. Прилєпов та началь-

публіка­

ції, Тепер же, коли В. Д. Ткаченка знову обрано начальником

ради

ти.ву,

реда,кцІя

утрималась

варто

І.

вка'зів.ки СЛіД да,вати голо­

претендента,

те,

версіЮ,

но Збори про приналеж­ ність автомобіля на момент

А саме

роз­

ніки. Дійсно, через не­ достатній контроль з бо­ ку комуніста В. Д. Тка­ ченка за роботою відділу головного механіка було неправильно

мив

розши­

при

вІдзнача­ неправиль­

що а,вт Q/М обі ль, на якому ГІІраl1.ЮЄ В. В. Мичак, абсолютно новий, що В. Д. Ткаченко офор­

партійних зборах пере­ сувної механізованої ко­ лони NQ 5 республікансь­ кого виробничого об'єд­ нання «Украгрожитло­ прБY'J1Бу,д>'> .

Збори

через

ну орієнтаЦіЮ ЗборІв ко­ респондентом Н. ГамалІЙ необ'єктивно викладені

ПМН-5>,>, опублікована в газеті «Нове ЖИТТЯ» за 10 грудня 1988 року, об­

говорена

виступах

що

інстанЦії.

сторінка.

3

та

.N9 9.

ЕкспреСні межах

міста на

ках,

а

як

nуло

і

поза

автобуси повинні всіх

в зу­

зупин­

Броварами,

раніше.

КУДРЯВЦЕ'RА, UЦИГОЛЬ, ПРИХОДЬКО,

ОПАНАСЕНКО, всього 37 підпнсів.


"""

м

OМJ:"

...... 4

00000 ооо ... о.,".,"," О"

МttMO' ОМ'"

... 0000 О., о' О'" оо. оо. е. о. е •• 8 •••••••••• 0 .00 ••• о. о о о о О ... ' •• 00 •• 00.00.0'00.0 о о о о о t ,.е ••••••• о .0.0. о ... о •• о ••• О" о о' о 00'000000 ом.,., ~

нове

сторінка.

)ott'OOtOOt,tOtOOt,tttotttOtooOtoooo~oooooOcOOOOOOO'ez.tuO'оо

ВІВТОРОК,

іВ оо Прогрес

Сі,";;

24

• 12()

ЗQ

6

хвилин.

А З5 lСороткометражні леф:льми

.Якось .я

вам

детеюrив.

ф'льм в

док

.М·ста

теде-

і

роки>

11 С5 НовиНlИ 11 lO ДН"І'яча година 15 ЗС Нов.ини 1545 .Мvзнчна скарбниця. Твори

П

народ;в

св;·

.ХОР плюс ми. Теле­ конкурс дитячих хорів Сrюрт для всіх ІВ Ю .Головие МіСТО Авст· рал"і. Кінон.арис 18 25 Мультфільм 18 45 Сьогодні У світі. 19 оо Вл.ада - Радам 1930 Перебудова. Проблеми рішення Обгово,

17 10

5.5

рюємо

проект

21 21

н:сть в СРСР СО .Чао 4О Прожектор

18 зо МІУ3

д,іЯJ1Ь

перебудо-

.Ранурс.

торІ б~ 10 45 сЖИlВe

21 50

212 05

900 920

го

школа

17

кимплекс

.за.

І

ча.

21.55

2З.1О

18

ще

школярів

9 ОО 9.20

ДЛЯ

фільм

сойок •.

ров'я..

.Серенада

ленарис

ку

Є

ПРОГРАМА

Для

преllClї ка

світ.

І.;

М'УЗІІ1ка На'УНЮВО • популярний ф'л.ьм .Етюдн про гру>_ со .Господарем на зем.~" Зовн!шньоеконом ічні зв'1ІІ3КИ колгоспу ім К Ма,ркоЗt Новоа'!ОБСЬН'ОГО району Донецьн:оУ обла

ТОіМI' в

оркестру

КоМlЛарт;!"

21 СО .ЧаС," 21 4С Назустріч 2150 Баскетбол

]ук·

до

20 45 На добран 21 оо .Час. 2140 Прожектор у

Веч рн'й

2320

В

Я

.МоНоО-

ч.

Д ти_

перебудовечір

виховаНіМ

.'3а

І

все

серія

2 3«-

45 НОВИ'НИ. 50 Awrм.ічна гімнастика 14.20 Дрк фільм .ЖН"І'И без •. 17 ОО Програма передач. }705 Тел.еф'льм .За все за­

2

плаЧ'ЕШ')~

сер:я

1820 Новини 1'8 ЗО Ба'С'~етбол

л<>дар в .кубк.в

Кубок

во­

Чоловіки

.Жальг:р:сн

.ЦИбо:

на. (Югослав:я,) рерв: 1910

У пеВеч'рня

_зна

20 оо .ДалекиЙ

Схід.

журнал

2С Ю Програма

К:Н'О·

Пермськоі

СТУД. телебачення. СО ..Час.

21 2140 Прожектор ви

.За

23 05t~~о:и 2 2З 15 Класи,чна

серія

СЕРЕДА,

І

все

.

боротьба

25

СІЧНЯ

економіка

і

госпрозрахунок.

9 і35 Концерт

внутр:шн'х СРСР. 25 .Навколо

ансамблю військ МВС свіТУ'

Кіно·

альманах

П

Новини. .Дебют. Молоді КОМ· пози1'ОРИ Казахста·иу Х Сатеков, С. Ромашен­ ко, Б. Дальденбаєв. 15 ЗО Новиии 1545 .ВіДКРwrиЙ роя:ль,

25 11 35

Р

Шуман.

.Карнавал»

16 15 16 20 17

скрипки

Нови,Ни. .С'льські горизонти. Док телефільми оо Дитяча годи,НIR

........-. ВЬІХОДВ: --

морнни.

_родні

чення

студії

10 05

Учням б:QIII()Г,я

., оо

СРЕ!1І8.

ІІ

ор­

плачено»

рубіжtЮі тор від

з

І

1

ЧЕТВЕР,

26

1989

.Енспром'І'''.

2() оо Веч,рня

КВІР!Оджения

СПРофесор

і9.00 Док лих

І9.30 Ритм:чна

2,1

2ЗІ5

СІЧНЯ

І

23 ЗО сПоез:st.

СУ60ТА,

27

PIfМ'ЄHT,

15 • .nро

IО.ЗО

11.00

19

оо Lнrreрс.игн,ал.

30

21 210

ви

-

\

КJdIIeЬitOl'O

Все-

по ви. депу·

12 і5 До чемпІонату світу з хокею

з

800 Новини. 8.15 РитмІчна гІмнастика 8.45 Тираж .Спортлото. 9 ОО Чого І чому? 9 ЗО ..ВуДИJ\ЬНИ.К. 10.00 Служу Радяиському Союзу ОО Ранкова пошта. 11.ЗО КJIуб мандрІвникІв

11

родиого

А

артиста

ПапаноВа.

Калектив

.ЖивІ

І

ПРОММСIІС)востl

РOClоти

-

обласного

~yкapнl:

І

втрати

смеРТі

-

редактор..,

ПИТ!lН~

4-04-81; вІддІлу раАlоlнфор .. ацl1 упрaвJtЯlИЯ

КИ1ВСЬка

у

обааorь.

справах

...

-

-

видавНіІЩ'1'ІІ,

Бровари.

вуд

n:

без

дзвоника •.

ти

.Село І люди •. ОранА­ ний п!дряд у Стриl!:сь­

15.00

кому районІ областІ

15 ЗО 16 Оо 17.00 17 ЗО

ЛьвІвсько!

УкрзХиськl мелодІї. Слава со:!Датська

МУЛЬТфіЛЬМ .Нашl гостІ.. Лауреат Всесоюзного конкурсу артистів естради П Де. До І75-річчя з пня народження Т Г Шев­ ч·еНlКа. Про, j><r'MI 'НР"Т{' 1)

.

ство>.

НІ

-\ктуальна камера Майстри гумору. Реклама .Алло, 0.66 слухає'. "") 4') На добраніч, дlти~ 2,1 СО .Час» 21.4" ТелефІльм .ДокеЧifа. 2 серія 23.05 ВечірнІй вІсник

1)0

19 З~ 2') 40.

ЗІІГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11 р ""

р 15 9 10

На

док

зарядltу,

ставай~

телефільми

Театр

час

.Репети-

ція •.

Півнlчиі наспІви Мультф!льм. ТТ 11) fiлуб мандрІвникІв І? З1 Док. телефІльм .ВIд­ РЯJДЖеIlJКЯ. у РЕВ. 12 ,')') ЧемпІонат США з баскетболу серед профе­ с'оналlв НБА. ІЗ 5" ЗустрІч з поетом Ю Ентlним у КонцертнІй ст)"д'!" Останк'но 1455 Хокей з м'ячем Чем. п'онат свІту. Збlона Швеu!ї зБІрна Фlнляндl!" . Іі' ')п МультфІльм . 17 ()1 J(іносерпантин ?1 ()1 Вf'чlрня казка 21 ТІ) .Монnлог на фонІ тайги.. Док телефільм. 2~ '21; Концерти фестивалю • Бp.arr і слamcькІ мvзНІЧн1 торжества.. ВокальJ'ИЙ квартет сХlллlард F.нсрмбл» ?1 ОО .Час. ?-1 41) ::\прастуЙте. лІкарю' 21 55 Цодаток до передачІ .К!иосерпантин. ФІльм • Катастрофа v шахтІ номер сім,. (США) 2З З~ Новини.

І"

11

41

Ю

вІДДілу

4-92·92;

"аРТlliно"о

сВишеиь~а·.

вlддll1У

листІв

,

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк

61285.

офсетний.

4-23-26;

ДРУIЮВ/j,НИЙ

масовоі

15.709

аркуш.

1154.

кltНЖlІО1Ют

'І'ОРг1вЛl.

Обсяг Тираж

приміpи:иw.в.

3вмое!!.-ения

пOJ1di'peфlт

радгоспу

,Антоиовнча.

154.

ЖИТТ"

5-t3-lt.

КНіаська,

з8.ИJNllДy

ЧОJlовіка Васнля

nlAIPKA

Редактор А.

вступника

СОЦlаll~НИХ

.Урок

ЗустрІч з делегатами Всесоюзного з'їзду пра­ цІвників народної освl·

А:дм і ніC'l'р&цlя, профспілкова оprанізац:я ВроварсЬКОі центр8ІЛЬНО'і Р8ЙОiUIIOІ лікарнІ ВИlCЛОВJtlOЮТь глЖSоке співчуття головному лікарю вoбpJщыооi медичнот аМіБУJJaТОР!Ї ІІІД,іРКО Неллі lВ8оИ1і'Вl!fI з nрИ'ВодУ тяжкоІ

4-04-61; вlАповіАал"ноrо секретаря, віддІлу' clllloC~KorO rocnoдapcтaa -

ВІддІлу

ДО1Ш(іJ1Ь4IОГО

к",ївська область, М. Бровари. вул. Київська,

4-03·76;

но!"

1420

~едчасиоr смерті снна ~BaHa.

мертвІ.. І І 2 серП. У перервІ 14 з5 Новини. 16 25 .Для всіх І для кожного.. сЖитло.200О. 1655 ХвиJlИНИ поезШ. 17 оо У свІті тварин. 18.00 Фотоконкурс .Я люб­ лю тебе. життя. 18_05 9-а студІя. 19 15 15 хвилин в життя жІнки . 1920 СІмейний' екран. ФІльм сШ к І л ь и и й

255020,

Науново-популярний фільм .Тридцять секуид вІльного падіння •. 1240 Муз фільм .Полум'я­ на -\Йседора •. ІЗ.l5 Новини ІЗ З5 Перлини душІ народ­

імен: IЦopca вн1слов.лює ЩJtре співчуття кУхарю ПЕТ· РЕНКО ГamИlн.: Пввлівні з приводу тя*коІ втрати -

СРСР

вальс •. 21.00 счас •.

редактора -

про­

.Каиал

м'ячем.

12.30 у країнах соцІалІзму ІЗ.ОО Фільм зв участю ка:

..

Телефони:

СРСР

29 СІЧНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Рух без небезпеки еРозмова ПО сутІ».

татІв

КіНlOпанорама. оо Час>. НаЗУ'Стріч виборам

АДРЕСА РЕДАКЦIJ:

Земля

.Сен-

НЕдІЛЯ,

ЦТ

Про хід кампанlУ борSIX народних

практика.

Ів

Людина.

теат­

ФІльм-концерт

28 СІЧНЯ

світ .

ЦТ

тих, хто пам'ятав. Док. телеф!ЛЬм ІЗ 45 Сьогодкі у світ!.

21

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

9.ЗО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

драматичного

сацlЯ.

в.ЗО с 12() хви_н. 8.35 Ой, гуляли козаки. 900 Наш сад

СІЧНЯ

е12О ХВИЛоин. М!ультфіЛьмн. .,Щ~ зрооуміти • Док. ф!льм про життя і дJ'MЬH~C'I'b В Куйбишева. 10 10 еХор полюс ми. ТелеKOIRКYPC диrrячих хорів 10 55 НовиН!И. 1105 сПори року. Січень 1530 Новиии 1545 Фільм ДЇ'rИМ .При­ года иа ВУJtИці Паланко 17 оо Ііовкн.и 117 05 Грає А I\Jрчагlн (в:о­ ло_ель) 17 105 ОпОptl' АТІЯ всіх 17 зо Наука: теор'я. експе­

Ів

кого

ру Ім А. Мравяна О ОО Новини

0.10

ПРОГРАМА

6.30 8.36 905

старш:. I~ зо Влада Радам. 18 оо Імпульс: ініцІатива. п'ДПРИElМлив:сть, прябу­ Т.О1( Резереи еконрмllОН України. 18.45 Сьогодні у сВіті. 19 оо Пол'ТИЧIfИ~ портрет РадіЖИІВ Ганді. • 9 ЗО .ПОзиц:ЯІ. Перебудова ІнтелІгенція 21 оо .Час •. 21 40 Прожектор перебудо·

Н8!рОДИИЙ

..

fLOeт Азербайджану Р Рза 005 НОВИ,НН

І

ПРОГРАМА

ту

..

(НДР)

МОЛОДІЖНИХ

сад

Нов_

Про­

студ І'

2і 4() Назустріч виборам 2150 Екран друЗ ,в ФіЛЬМ • ПРофесор Ма,млок.

СІРНИК.

Наш

П'ЯТНИЦЯ,

ЦТ

грама Воронезької телебачення оо Час.

Etopafl'звція твор:в Чехова Фільм .ШВед­

сьний

212 45

Гі'МНас-І'Н!Иа

20 (Ю Вечірня КВІ3Н8. 20 20 .ОстаН'ніЙ шанс.

програм у ЛЬвов! сПо­ н.а ЛОВ тряи~й кУЛ: •. .Час. Прожектор перебудо­ ви

сВИ:бирає-

І9 20 МультфІльм для дорос-

публіки

mJT

21 50

ф,JІЬМ

жwrтя •.

мо

21 со 21 40

Р

Мамл<Ж.

(НДР) Нов_

університе-

ТелевІзійний музичний абонемент .Груд. невІ' вечори. 16.10 • до шІстнадцяти старшІ>. 16 55 Хокей. Чемпіонат СРСР .Спартак. ЦСКА 19 15 Мультф!льм. 19 25 Програма Леиlнградської студlі телебачеиня .ПІвнІчнІ листи •. Фільм І. .Кам'янІ ска­ зання Пскова» 20 оо Вечірня казка. 20 15 МІжнацІональнІ відно­ сини: Історичний досвІд і проблеми. :>'1 оо Час • 21 40 ФІльм-вистава .Сlм'я злочинця. ЛенІнакансь­

15 05

фI\Л!ЬМ

18 50

народження

ровського т'в ФіНJ9.Л

дІтей

ментьєв.

В органному залІ. КВН ЗустрІч команд Мссковського. Новоси· бlрського, Днlпропет.

nнсьменни­

Для

18.15

12 ЗО 12 5~

Дflll

вранці •. публІци-

музична

12.25

.Скульп1'ОР Ганна Го. лубкІна. до 125-р\ччя з

ін-

з

І

грама

11.35

дия

радіо.

стична

Інформація

Реклама'

17 оо Програма п.ередач 17 05 Екран ДРУЗіВ Ф;льм

зо .ФестивальНlИЙ екраи. Програ-м,и лауре8.'І'И VIИ Всесоюзного

за-

lilO-Річчя

свІтанку. Прогрес.

10 50

на. .Павло Петрович Ба­ жов Фільм-спогад. Док

фоpmeп,ано

20

народних

CТPyМ\eН"l' ів

каозна Соната ре олончел

фearиваnю

А.;реое

г',мнаСТИКIІ

104 05 До

20 115 К. Дебюсс' Mmp для в

А.

сvббота.

13 оо РИТМіЧНlа 13 ЗО НавИ1ІІН ІЗ З5 Го./Юси

Док

18 оо Бовнин і8 Ю KOlIЦepт без МlУльтфіл.ьм Док фІльм.

1530 Новини 1545 Ж-иве лісова казка 16 10 Нови,ни. 16 15 МУльтфІльми. 16 45. До . шістнадцяти

дРукар_

сШведсьК'Ий

С, рtllИlК.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

пятница.

р:к

2

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8 оо Гімнастика. 8 15 СІльська година 9.15 ФІльм ССПЩlOх на

11

C8IД

сІрник.

кл

7

мова

ЦТ

12.05 ФІльм

16 40 18 50

6.ЗО .12Q хвилин>. 8 З5 Ф:.льм дітям • Валь'ІИ'Н: віТРlNlа. 9 45 .,Буду щаcnива. якщр.. Док телефІльм 10 45 Новини Ю 55 Дитяча гоДШtа 11 5.'; Творчість народів сві-

Бро_рсьна

Загальиа

Б'олог'в

lcnаИСblКа

СЬКИЙ

серія.

січня

ПТУ

ТелетурнІр .Соиячнl кларнети. СамодіяльнІ художнІ колективи м. Києва. .Слово Шевчен­ кове в пІснІ звучить. 20 45 На добранІч. дІти! 21 оо .Час. 21.40 Телефільм .Донечка> І серія 22 55 Вечlриlй вісник 2З 2t5 Музичний монІтор.

Музика 6 кл 1105 Atн!глійська мова 2 р'к

10 35, 11 35

п,рогра'Ма r.ередач Енран,зація ТВОР:В А Чехова Ф.ЛЬМ .Швед·

аP'l'Истів за­ естради (пов.

програм,")

НовиН'И

І

З

ЮО5 Наш

рік

на.вчання

навчанНJI

30

Фетисов

23 10 Концерт

І

17 оо 1705

'l'елеба-

вИборам .За все

мова

фільм . Іе 05 ~фільм сЗа все запла"lelЮ •. _З серІя. ІЗ 25 НовИНІІ. lЗ.ЗО Дн.-ереща 14 оо 11ір01,:>ама док телефіл!Ьмів.

20 оо. Веч'рНІЯ казка. 2Q 15 .Оцорт і <>СОбиc-rість •. В

35, 11 40

ю

чення

21 оо .Час> 21 4() Назустріч 2150 Телеф;льм

Itcпанська

на'ВІЧани:я.

KЄC'JIPOM.

РОВСbllЮ!"

БІЛЯ парадного 7 кл

пlд'Узду.

9.05

.пейзаж

і

сУ иеділю Іijформаційно

9 55

.Д.

Укра­

19 40

ФіЛblМ_

МНекрасов.

Сомов

вистави

Новини Концерт

10.55

.АК •.

835, 935 Географія 8 цл 9 {)5 АНlГліАсьиа мова І Р к навчання. '

фільм

8.35 9 35 сДумКІИ

К

музеів

І

заслуженого симфонІчного оркестру Українського телеба_

Май_

Актуальна камера Оперативний пост

І9.ЗО

haykobo-популяPlllКЙ

HaytKobo-популярlilldt

1405 Програма· док філ.ьм[в 17 ОО Програма передач. 1205 Тєnефlльм .За все ЗІІплачено. 3 серІя 18 25 НовИІНІИ. 18 З5 Рит.м~чна гІмнастика 19 05 Реклама 19:10 1Ірограна Дніпропет-

• Новая жизнь~ орга. \ BpoвapcКlOГO городско. го KOMlf!'eTa Коммунистич ...скоЙ п"ртии 1\кра,кИbf. городсоого и райоlШOГО Советоз народнЬІХ депу­ тЗt'l'Oв КкеВСКОЙ области. (На украинском язьrке) Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВbfХОДИТ с І 7 апреля 1·937 года. ДНіІ

з

ПРОГРАМА

Навч~bJtа програма .ТоО_азо Ка'МПаQеJ1ла.

наівчання

ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

цисти:кSI:

в

панорама. святкова

(повтор вІд І програми).

святкової Новини ..

9.00 9 20

Шевчен­ Г.

або ХІХ

ПРОГРАМА "'ІКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

та

райдугою>.

19 ОО

8 оо Г;мнаC'I'JИка 815 Навчальна прогр~а •.Кому ПO'l'р,бен ска,рб?

ЦТ

.Скарби

з

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ГімиаC'nfка

8.00 815

ЦТ

12 С5 Телефільм .За все за­ ПЛSJЧено. 2 серІя ІЗ 20 НОВИНИ ІЗ 25 Б Чaйlwвський Кои-

за-

СРСР

ПРОГРАМА

10 35. 11 35 М ,Горький .ДИ·­ ТИlНство. 6 кл 11 05 Н мацька мова 2 рІк

ДЛЛ

23

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

II

сТаЄМ<Н'ИЧIfЙ світ коралів> Науково-популярІШЙ ф'л-ьм 05 УЧНJtм ПТУ Етика І психолог'я (,ім'ейиого

010

6 ЗО .120 хвнл,ии •. 8 З5 .Ракурс.. Кінопублі-

10

композитора

іни..

M8JU1..1819. Plecпубл і КaJI­ ський рег'ональнИіЙ етап ВоесоюзlЮГО телеконкур­ су молодих виконавц:в 'Р!І\АЯН1Сьної п~сн' 20 НОВИ'Н'ІІ

унас)

Веч'рн;й

9 55

перебудо-

::н 50 '!'елеф льм

Чемп~онат

Р.

навча'Н!ИЯ

церт

6 кл мова

,навчання.

1205 'І1еJLеф і льм ІЗ ІЗ

2З з5 Чeмtnіонат СРСР з во· леА60ЛУ Ж:вки .Мед:н. (Одеоа) -- .ДНlHaMO. (Ка­

ГімиаC'llика Навчальна програма еДомашня _адеміЯ •. 8 45, 9 35 Природознавство 2 КЛ. 9 05 Юмецька мова І рік

10

пr>Щ'Р!іМ8 Наvково-ли ПУЛоЯрннй Ф льм 835, 9 З'5 ГеографІЯ 7 к., 9 05 Фlра'н!Цузька мова р'к навчаНI;fЯ 10 05 УЧНlЯм ПТУ ЕстетиЧНе

ПЛ8Jчено.

2220

перебудо-

Молод'Ж}і8 студ Я .гаР'\'. :ю 05 Веч.рн:іЙ вісни}С.

ж:иrrтя

10 З5. 11 З5 Історія 11 05 Франщу~ька

0.05

бороди

18.45

21 СО • ЧdС. 21 40 Назустр'ч виборам 21 50 .На шляху до .Юр-

2150

8 ООО 815

вісник

8 С{) Гі'>lнастика 8 15 Навчальна • Пан,н,оЧка.

р'к

Кубои

діти.

ви

д'ти~

виборам

ПРОГРАМА

ЧУ'

3АГАЛЬ1НОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

1I

І

ЗАГАЛЬНОСQЮЗНА

II

ПОЛіТИЧ,

.ЗимовиЙ

Гаграх.

С

бе· ЦК

в снИК

портрета.

Ф:ЛЬМ

-

перерві

лог.,

ви

2045 На добра.нlч. 21 СО ..Час. 21 40 Прожектор

спо·

Корача .Вудіве,nьн,ик.­ .Юва> (Каиту Італ'я) В

KaMepli

бар 2О Ф·льм·~онцерт

21 50

УкраУии

ГуреН1«>. 2045 На добран·ч.

телебачення

І9 ОО AJитyа,nьна 19 зо .'Штрихи

20

1f!іI'ОДНОГО

живання В переда.чі ре участь секрета·р

естрадно-сим·

фок'чного раїНСblКОГО радіо

ного

Г

депутати СРСР. ІВ ЗО ЕстраднІ ритми.

.Веселиа. школ'

допомогу

ЗО Концерт

ноУ

Кар­

концерт

кандидатами

ст

18

Т.

еЕигр.

21 21 40 Здрастуйте, лІкарю: 21.55 Продовжеиня новорІч-

50 Са'l'НРИЧНИЙ Qб'єнтив 16 20 МуЛЬТфілЬм 17.00 ТелевізІйнІ зустрІчі з

УКРАІНСЬКОГО

д'тей

вистава сІчня з С() .Час.

Державної

Ім.

І Коро, половина

17 18 оо Міжнародна 18 45 НоворІчна

ХаркІв­

Авторський

музей

Лувр

столІття» ФІльм ІЗ. ОО СІльська годииа.

СіМо.

опери

лауреата

17 40 18

театру

балету Новини.

І63() Новини На

Делакруа Перша

Те-

.Дон

Вистава

ського

14 ОО 11 15

ТEJlЕБАЧЕННЯ

10' 4О 1710

ВердІ

ЛОС..

.НаЙбільшиЙ

світ)'>.

олІмпІйсь­

Т.

НедlЛЬНІІЙ

випуск

І6.ЗО

ленко

Мравінсь.

у

про

ІнформацІйно-

.Погляд.

15.15

без

Тетяна.

чемпІонку

12 10 Дж.

економіка

Диригує кий 2З 55 Сьогодн:

блаroпо­

публІцистична програма_ 14 оо Музичний хlоск. 14.30 Здоров'я

здо-

.Старlсть

11 4О .Золота

госпрозрахунок.

2250

вам

прикрас.

струlШІИХ.

оо АктуlІІЛЬка камера. зо .Темп. Телерадіопере­ клик з проблем на.уково­ технJчного прогресу УТИJlі'зація твердих побу­ тови·х в ~OД;B 20 З() Реклама. 2045 Н" ДОбрнн ч . д'ти

.про·

здоров'я,

Н2 30 Дитяча

НовиНІИ

10 55. .ДОброго

19 19

ти.

телегляда-

Аншлаг, аишлв.г До· І пІсля опІвночі

Науково.популярний ФІльм .Інтеркосмос. Орбіти співробітництва 9.40 My~ фільм .Весlлля

попереду.

Муз

1830

міцноro

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЄННЯ

з ди. ICиtвського иа­ yH'Obo-дослідного :нститу­ ту нейрохірургії ака'де­ мІком АМН СРСР А П Ромодановим. оо 11елеф:льм .Мииуле

УМИlCJIу.

Супутник

21 40

peln'OpOM

тріо банду· РIЮТОК Украі'нського те­ лебачення і ра;Діо оо .c.GеМІЛе моя. nівден­ ho-Україи'Ський енерго­

20

Ю Зустріч

Бажаємо

КОРНО­

від дна Н8-

луччя в сім'l і мирного неба.

20

музиІСИ

19 ЗО Коицерт

.3!lСПіваЙ

родженНJI.

Док телефільм сТеатр МQИ робота. 11 40 Шкільний 8tф8И 8 кл ІС'І'ОР:Я 1'2.1-5 Молодіжна студія .,ГаР'\" ІЗ 30 НоВlННИ. І6:Ю Ноанни 1640 Jtoн:цеРт симфОН:ЧНОї

\-8;Ю • Народні тал:?!:,';;. Болгарський ClВМ<lД яль­ ний фольклорний ан­ сам6ль села Гюнівка За­ порі'зы«>ї Області 19 ОО АитуаЛЬНlа кам-ера

завод:

ГО Миколу Опанасовича з 6О-річчям

М·УЗ1llКИ

Н

ЯК РОЗВ'ЯІ3увати конт­ рольн' задачі з фізики 40 Звучить старовИ'Нний рос'йський романс оо Програма студ ї .Укр­ телеф'J!lЬМ. Ф~льми .Му­ МУ. або > .Не з лихQ­

18

Дружина, діти і онуки поздоpo8ШlIOТіЬ

Фільм .3иМlовИЙ вечір Гаграх. Концер-т старови.ииої

у

10' 50

11.405 l:ІовиНІИ 16 ЗО Новини 16 40 Для діreй .'Веселка_ 1710 РеспуБЛ'К1анеька фізи-

17

Б/ТАВНН

НОВ_

КінопуБЛIі

цистИ'Иа.

РОКУ

1989

СОВНЧН/

ПРОГРАМА ·УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЄННЯ

Диканьки> слово. Куль-

ко-математич,на.

_Це було було. е'Боprи нашІ.. сЧерез 'Рік> 55 Погляд

22

тура українсьної мови. И ~5 І1рають юні музиканти

св:т;

фільм

свІтІ

ефlрj>

Новнни СПіває ВlЖ&Льний' ан· с-a.мlбль сГ_а. 940 ФІльм _Вечори .ка ХУ.­

меи. Прокошнна. 19 оо Актуальна камера І9"З{) .Стосується КОЖНQГО. Нн К()НТРn.ll 8ИП,,'('1-\

ви

2150

у

у

У

22.50 Сьогод·

9 оо 9 20

..

торному

закону

про винах'дницьку

люДИJtИ.>

Новини. Муз ф:льм сІнтроАУК' ц'я> 9 З() Телефільм .Однн.окиЙ автобус п'д дощем. І і 2 сер ї 11 40 Шк ль_й екран 8 кл Російська л:теРIІ'I'VРН 12 15 Оел·о І люди. 12 45 НQВИIfИ 16 20 Навини 1640 До.< Ф льм .Криш'яиіс Барон. 17 25 На допомогу школі МyзllJКа. 18 оо .ШЛЯХОМ оновлення. На Харк 8СЬКОМУ трак-

ту

I~

для

9 оо 920

IJИ.

Тв<>рч'сгь

иі

в

-

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ6АЧЄННЯ

.РЕВ

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО Т!ІІЄ6АЧЕННЯ

Чай,ковського,

Новкни

світ:.

_ете

телефільм

сьогОдні

Д Шоста~щвича. Б Бар­ тока. дж Гершвіна внко· нують .Віртуозн МОСК­

16 :!5 1640

у

перервІ

Л.тератУ'РИО - художній ві~каиал Час. Назустріч виборам п.рОДОВЖ8ЮfJI літераTY'Pffo-художнього відео­ канаІІУ У п~ерві 2з ОО

21 оо 21 40 21 50

заспіваю>

Програма

ви

Дрн

_Музика

21 50

19 55

д;теи

Шакріан~ •.

.МаленькиЙ

9::0 15

ІС

Це

про~ам:а

. те.-

для

у

18 19 оо 19 25

СІ Ч НЯ

24

•• оо •••••••••••••••• ооо •• оо •••• ооо •• о ••••••••••• о.о, •••• о •• о •••• , •••••••••••••• о ••••••• о •• оооооо •• оеооооо.OOOOOO~

інформаці"

Peк.naмa 45 Сьогоди;

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

життя

М

642 .

#14 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you