Page 1

ИРОВАРСЬКОГО

'Ql.(LH

І

.МІСІtКОІ

Гавета виходить а

+

17 квітни 1937 року

Н

ДЕІІУТАТІІ

НАРОДНИХ

РА,І.

PAROHHOI

КОМ1 Н І СТ И Ч Н ОТ

КОМІТЕТУ

MIC~KOfO

Вівторок, 22 січня 1985

14 (6887) •

р-обити

КПРС І Рада МівІстрів СРСР прийняли по­

ми

аrропромисловоrо

на

"'У

проводять

. no

певну

ор-ганізації

іНОТО

роботу

систематич-

mд.вищення

кваліф!­

шц!У керівних кадрів І с.пец\алістів сільського rосподарства та Інших га­ J!УGЕ!Й

.

агропромислоБОго

ної

питаннях

кадрової

Існуюча

агропромислового.

шкіл І

яких

курсів,

щороку

nідготовку

проходять

і

ква•л!фікацlї

в

n1-двищення

близько

тисяч керівних

250

nрацівни­

ків І спец!а.'ІІстів колгос­ nіе, ра,дrоспів та Інших

nt:дприємств І організацій. Ра•зом з

тим

звернуто

охоплення

те,

що

шноли

ква­

ропромислового су.

комплек-

.

Центра.1ьЬІий НПРС і Рада

управ­

CJI'CP

аrропромислови'\І

ність

Ном!тет Мініст:!'ІВ

вис.1овюrи

у

тому,

.впевне­

що

І

на-

вчанням усіх категорій пра-

цюють

у

цівників. Серйозні недо­ лІки є Б організації на­

го-спах.

вчального

ємствах

ко.1госпах

на

і

лістів.

рад-

Інших

а

Центральний Комітет КПРС і Рада 1\Ііністрів СР.,СР доручили ЦК Ком­ партій і Радам 1\І!н!стрів

1

також

вих

в

підпри­ організаціях,

в

об'єд<наннях,

диться,

в

домств

почалася у

Верховuих республік.

трав-

НОМП."!еНС\'

І

Продово,іЬчої

програми СРСР. (ТАРС).

ко мл.1ексу.

союзних

Нандl!_датом .у депутати

Ціна

Верховної Ра;rи РРФСР по Куйбишевському ви­ борчому онругу міста Москви на засіданні ок­ ружної юrборчої хомісії зареєстровано Генераль­ ного се!і:ретаря ЦН КПРС, Го.1ову През:І;rії Верхов­ ної Рци СРСР К. У. Черненка. . Наіцrr;rата~ш в депута­ ти

зареєстроваР.о

жави

-

в

тись :~о

Верховних

союзних

респуб.1ік

крюому

.1исті

одинадцятої річчя

п'ятирічки.

Великої

стахановського

до

завершальний

Це

рін

Перемоги, руху,

рік

з'їзду КПРС.

XXVII

рік

40-

50-річчя

ну зустріч цим знаменним датам,

ко­

лектив заводу алюмІнієвих будівель­ них канструнцій намітив нові рубе­

жі. На 1985 рік прийнято ціалістичні зобов'язання:

-

план

по

реалізації

до

Пс1ану

продукції

такі

со­

продукції

27

грудня додатково 190 тисяч

на

карб'Jванців;

-

виготовити понад п.1ан

30

тонн

ПершІ тонни нафти з конструнцій, 40 тонн товарного про­

надр шельфу біля калі- ф!лю, на 36 тисяч карбованців иіиrрадського узбережжq предметів споживання, на 40 тисяч Балтик1 и видобули в ли- - товарів культурно-побутового nри-

стопад

ми~улоrо

ро~у

·

значення;

·

буровики об єднання «Ка- забезпечити nідвищення про­ лінінrрадморн аФт 0 r а з- 1 дуктивностl праці на 4.5 процента. пром». В":~обуте з три-! за рахунок цього одержати 67 про­ Rілометровоl глибини І центів ·приросту обснrу виробництва; ~чорне

золото>>

-

висо-~

·

т:сть

1985 Р!Н

пона;Іпланово

:1НІ!3ИТИ

продукції

96

на

ссбіБар­

тисяч

карбо­

ванців;

-

підготовки

Готую~и гід­

виконати достроково 1985 року, реа.1ізувати

-

вищої

довести питоі\ІУ вагу nродукції категорії яності в зага.тьному

обсязі

товарної

продунцlї до

9

nро­

центів;

видів

-

освоїти

виробництво

11

нових

виробів;

5

заощадити тонн чорних ме­ талів. кольорових. тисяч

60 -

nІ.'Jоват-годин

200 350 енерrН, 18.4

е.1ент])Qенергії,

Г!·

гана.1nрій теп:юЕої бічного метра лісоматер\а.1ів;

-

одержати

понад

від­

окружним

!'.fине ще кl"'Уька т~ж- .публіки. об.1асті. району. нів. і 24 лютого на Зи- перспективами їх соціа­

борчі дільниці села Вели- . льного розвитку. Цими кої Димерин прийдуть· знаннями Галина Мико­ СбТНі виборців. щоб від- JІаївна щед-ро ді.1иться з датй свої .го.~си за каJ:І• виборu.я:ми, д."Я них вона

п!дбірну

.1іте­

радянське на­

Проводи гь

гаряча nopa. Вони зайня- про нашу ~емонратію. ва­ ті реалізацією заnланова-. Ііанання колективом рад­ них

план економіч­

-

два днІ вІдпрацювати на зеко­ ном.1ених сировині, матеріалах та електроенергії.

заходІв.

Зобов'язання обговорено та прий­ зборах

пра­

«Великодимерсь-

. б 15 r 1\к ·річки, перспектини розі ,,іотекар · r. ·Биткv Великої Димсркп. Н~тзьмик. Вона г.1ибоко Тож зрозуміло, що в

торів є

розуміє. що Бинона·ти

дорvчення

можна

питаннями

-

ue

лише

бібліотеці

часто

б

можна

то;:rі. коли буде обізна- з.чити і .1юдей старшого ною з усіма важлиБими віку, 1 ІІЮ.1одь. політичного,

госnодарського.

ного

життя

ДЛЯ ТИХ,

країни,

день

Бибо-

ріа екіпажІ с:уден Севастопольського рибоnромислового об'єднання

«сАт.1антика•.

-

На

ІІсіх

кому

секретар

І.

1\f.

суднах.

-

nарт­

Алnатов.

-

створено агІтпункти. ск.rrа­ дено сnиски виборців. проводиться

ПОЛОВКО,

rр!)мадс<:кий

рес-

tTO В МОРІ

.1і зуС'fрІнуть

М.

ку Jrьтур-

Да.тено від рідноУ зем­

розповідає

нято на заrз:тьних цівників заводу.

госпу

Одним. з кращих агіта- кий• завдань ХІ-ї п'яти-

ку­

ний ефект від вПровадження рацпро­ позицій і нинаходів у сумі 30 тисяч карбованців;

·

·Рад

у

нtв гг1тко.'Іектив!в, CTfl•)- агітатор Г. М. Нvзьмик 1 рених nри. агіт.nуннтах. ,бесіди з жите.15ши села

НОЛЕНТИВУ ЗАВОДУ АЛЮМІНІЄВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІй НА

-

де

виборчим но:.rісіют. (ТАРС).

· комуністів і безпаР. ·ратури npo .тЩн~с.. ·.А..~ •. у ,чле~ · родQвладдя.

а о б о в' я' а анн я

рік

округах.

вони ;щ.1и зго;:rv ба.1отvва­

кv

Соціаnістичні

інших

керівників Но;уrуністичної партії і Радянської дер­

дІ!датіБ неnсрушного _бло- оформила

1985

коп.

3

ДІЛИТЬСЯ ЗНАННЯМИ

ГО't':ПОдарства

реа.1ізації

з'їз-4

реєстраЦІя д·еnутати

Раtд

інтенсифікації­

ми:.1ового

агропромис.товоrо

етап:

ак­

та інших галузей аrропро-

no

вчальних закладах п!д­ вище~mю кваліфікацІї ьід­ повідних мІністерств і ві­

система

пр

Сі.1ЬСЬНОГО

на-

XXVII

нан;щдат!в

р.) і наступ. Пленумами Ц:К

КПРС

прово­

ян ·прави.1о,

до

Виборча кампанl'я всту­ ІП1Ла у новий · важливий

( 1982

невим ними

агропромис.1о­

республІк,

місцевих Раtд народних де­ путатів. Трудяші сповненІ рішимості перетворити за­ верщальний п:щиріч­ ни в рі-к ударноУ роботи.

ви:Конаннj

v

завдань,- поставлених

ського::подарських

процесу.

їх

тономних

гід-!ю ЗУ'ст.ріти КПРС.

буде

забеЗ'Печено

с!ль­ тивну участь

коло ленінської партії йдуть радянські люди на­ зуст-річ виоорам до Вер­ ховних Рад союзних і ав­

pig .

Встановлено, що пІдви­ вжито всіх необхідних за­ щення кваліфікації спеці­ ходів до дальшого вдоско­ а.тістів-техно.1оrів по за­ на.'Jення організації І по­ якості підви­ готівлях, зберіганню і· пе­ ліпшення реробці сільськогосподар­ щення квапіфікац!У нерів­ ської продукції, яНі цоо­ них працівників ї спеціа­

союзних республік, ві,J;ПО­ ІІІlдвищення кваліфікації, в!дним міністерствам І ві­ партійним 1 яка ск:rала~ся, ще не пов­ домствам, органам розною міро-ю вІДповідає ви- радянським увагу на

доцІльним ор­ Республікан­

п:двищення

ліфікації кері,вних кадрів І спеціа.тістІв системи аг-.

комплексом.

за.безпечує вста-

повного

комплексу.

вищі

зак.1адів

агропро­

Визнано ганізувати ління

кОJ\Ш­

періодичності

вдосконалення

системи

Тісно зrуtуrованйми ·нав­

Визначено заходи по зміцненню матеріально­ технічної ба:з.и 11авчальних

кон­

спрямованІ

мислового

ські

навчаль-

них закладів no підви­ щенню кваліфікації нерів­ них кадрів і спеціалісті'!

лексу не tКомшrексу. · Створено ме­ режу 1І>ст·юутів. факуль- новленої тетів.

сучас­

політики.

мережа

дальше

лістів

завданням, що постаноrв1 відзна~а­ магам з вказівок mься, що партійні, радян­ випливають Комітету ські, господарські органи Центрз..тьно1го

в

заходи,

підвищення ква.1іфікації 1\ер!вних кадрів і спеціа­

RO:.tnлe:tcy>>.

партії

здійснити

1

кретні

+

роІ<у

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДІДАТІВ У ДЕПУТАТ~

КВАЛІФ ІКА ЦІ Ю КАДР І В_ станову ~Про дальше вдосконалення ·пІдвищеиия :кваліфікації керівних кадрів і спецІалістів систе­

ОБЛАСТІ

- - - - АДЕМО- ДО ВИБОРІ!!

ПІДВИЩУВАТИ

.гцк

і1 :А Р. 't.l І . У І( ' А І Н и,

КИІВСЬКОІ-

корес-

пондеит.

тІNна

робота.

допома.

3

ГОЮ ВИК(')НКОМ~' ГагарІНСЬ.. кої районнr>ї Ради Се~<t­ стопо.1я

д.1я

агітпунктів

nлавучих

укомплектова­

но біблІотечни літератури на виб~рну тематику. Ра­ зом з ними в райони про­ мислу вІдправлено на транспортних

суднах

кі­

нофільми. фотовиставки, маrнітофqнні записи лек­ цій та бесід.

масово-по.1і-

(РАТАУ).

:кої якості, з великим :;1\Іі-

СТОJМ

бензинових

цій.

Тепер,

коли

фрак-

П

наяв-

нІсть нафти в надрах ше­

льфу доведена, uуровики мають визначити плошІ

залягаиия

родовищ.

3

тієї ж стаціонарної плат­ форми, розташованої за

кілька миль вІд. мису Та­ ран, намічено пробурити ще

кілька

На

свердловин.

зиімку: на

мор~ь­

:кій буровій платформі. де видобуто першу иафт:у Радянської Балтики. (Фотохроніка

ТАРС

-

РАТАУ).

3 робіт

опоряджува:JЬники

спеціалізова­ упраюін­

будіве:rьно-монтажного

:\! 6

цента,

сІJрани.1пся

п.нн

по

на

107,2

продукшвності

пропраці

никонали на 102,5 процента. НайІіращих показників домог.1ися ді.1ьниця ;\~ 1 (очолюють її старший виконроб МИІ\ола майстер

Юрій

Чергове ааtІиття

ПереВИКQНQЛИ

минулорічни•.r обсягюr будівельних

ного

ня

ЛQНИ

У

ко.

У спіхам

колективу

організаціІІ низька

праці,

nлинність

підрядо~r

тут

сприяють

міцна

охоплено'

Богородичен­

ко), а також бригади Григорія Івано­ вича Ві.'Іана, Володимира Юхимовича

Віддача бриrадиоrо

добра

дисципліна,

кадрів.

Бригадним

60

проценті3

робітників. Т. ЧУГАй,

Федорович 1\ирда та

Іванович

Івжене.D в!ддІ.ЩТ: праці

1

заробіт-

ноУ плати.

neнrra.

ПІДрЯДУ

рахунок того.

що

За'ВдаmІя

важливІших

в

'%.

районному

будинку

ку,1ьтури відбулося чер­ гове заняття райnартшко­

.'ІИ. з·

Перед лекцією

її

слухачами ~Актvаль11і

раїни Г.

П.

Жихарєв.

На секційних

заняттях

слvхачі обговорили пи­ тання теми «Визначал;,­ на

роль

економічної

полі­

проблеми ідеологічної бо­ тики НПРС у забезпе­ ротьби на сучасному ета­ ченні ефективної взаємо­ пІ в світлІ рішень черв­ дії економічного, соціаль­ невого (1983 р.) ПлеН'r· ного І духовного розвит-'

му

Ц:К НПРС> вистут~в

нv

в

vмовах

лектор ЦК Компартії Ук- ціалізму>.

зрілого

со­

Зростав металур~ійвий велетень по най­

об'єктах

r и­

охоnлено 95 процентів р~­ біт тут ВИRО•наяо на 101.1 конано на 128.8 процента. местозагоні .М 112 ефек­ біrників. нолеюив Із мІся­ процента. в т. ч. власни­ місяць виконує І ми силами П. RУКШИН,на 102. тивно діє бригадний під­ ця Б иачальник плановоrо План Із обсягу товарно­ ряд. завдяки то·му. що nеревиконує пла~и. Завдання року з обсягу бvд.івельної процунцІї відділу мостозаrо~у ЦіЄЮ НаЙПрІ')ДуКТИБh і І!ІОЮ Ф~р_мо10 .а~ения робіт будіве.1ьно-монтажних ро- реалізова·но на 109,8 про- .м 112. За

раВпартmко~~~~:••

Чипаченка, .'Іідіі Степанівни Пи.lипеІІ­

Леиінrрад.

Монтаж го- го

ловного двигуна достроко-

сорт а менту.

етичними

Соц!" л!­

зобов'язаннями

во почато на будІвництвІ ленt.нградц.lв намІчено найбільшого в краУнІ тrро- ввести в експлуатацJю катного стана «5000> в першу чергv стана з випе­

об'єднанн! <<Ижорский за. редженням строкІв -уж~ вод:~>. Агрегат розрахова- цьGrQ року. ний на вироб<сІJцтво ста-

І девого прокату вайб1льшо-

(ТАРС).


/

--

t"

--------ІІОСRГНЕННІІ НАУКИ- 'І ВИР06НИЦtВО ------1118!!!111111111111111~

І 311/ОДJКЕНО

'11110

Продиктовано часом Вяnуск ~ иа ec!Roвt млt­

sа :в:а І3З!ІО'Дt порошхо:sоJ

,

мeta.nyp­

лemrt .цеталей.

сталося ба.rато добрих

зМ!Іи. ПJ)ОІдJІЮовані вони ч.асом . Уже у 1972 році потужн!С'І'Ь цеху І!.ИТГОТОВЛЄЮ!Ю

ПОроШJ<у

ВіД

Однак роботи по .ренонструІЩіУ, меха.нІіооц.1І 1 автома.тизацtr техно­ ЛОГічнИDС оn~ацій, ~ищенню С'І'а.б.Ільност1 янісних ха рантернстик про.щукцlІ

·

rАз-24. До своє!

працt ремонТНІИ:ни ntдходять ,.ворчо. Стючатну визначається ступінь зносу вузЛів та ме­

;канізмІв 1 лише mсля цього nрийма~я рІшення: замІняти деталі, що вийшлн з ладу. новим.к. чи реста~рувати Іх.

.

1

Високої продунтиВІНОС'\'1 J11І)а!Ц1 на з&во~ добиrва. tоться насамперед за рахунок технdчного переозбро·

ення. Rонвейєрн! Л!н!<і загальною nротяжнІстю JIOo

"~а:~~; два к!ло•м€'1'ри зв' язали осно. вн~ виробничі лан­ іІ\И в единий .механізований номпленс. А Ц€ 'да6 :11елик1 переваги. Так, нова лінія снладання двигунів

!l

моторному цеху дала . змогу . поставити справу на

!Jо'ГІ.к. Янщо раніше J<om~ сЛJЮсар с:кладав занр1n·

'фrений за ним мотор, то тепер створено єдннонаря:д­

~ бригадУ. Та сЗІМа кількість роб!тнин!в вститає ~е тільки вести силадання дви~~tв, а й nровадіИТИ ремонт

навісного

уста~пкування.

ВажЛІИВу роль тут :в,ід!граюrь

1

зав01дськt нова·

rори . ТіJІіЬ:КИ за десять -мtс.яців минулого рону впро­

Проводmrься атестація робочих ються вентиляційні системи,

ІНИЙ вигляд виробничих р!Длриємства створено

;;'

На Іші,мнах:

ліворуч

місць.

nрИ!Міщень.

зелену

-

реконструю·

nоліnшується

естетич­

На теритО<ріУ

зону в!.дпочинну .

номnлектуваЛJЬннця, ком·

tО•ІІЮJЖ8,, депутат райоиtrоУ Ради В. В. Нузьм~о: цраооруч нращі раціона·ЛІізатори заводу (злQва

;направо) mж~нер Е.

Ф.

Вейс.

майстер агрегатно­

впроваджених

раці<>нал!заторських

М&анічного цеху Л. П. МельнИ'Ченко і то-нар С. Ф. J<ирИ'Чет«>. За десять иі<:яц!<в м·ннулого рону на Іх 1Р,ахун:ну

~десть

'fr,ропозиц.ій 11 е.коІЮмічнН"М ефектом близько сЯЧ карбованці·13:

внизу

нонвейєр

-

снладання автомООІ.лLв 4Вома• Г АЗ-24.

9

ти­

остаточноrо

у

цеху

зара•з. І допомз~ає пltІщрнємству в цьому сdвіц'ружнlсть f іі:В.уково­ досЛJ!днеми уста•новами.

За

ч.а.с екоолуа.та·цlУ ~У

було

ТJіРОІ*Щ€'НО ВЄЛИіКу роботу ПО уДОС· ноналемІНю вмонтованоrо обладнан­ ня та а:во:рению нового. Так, змі· ~ іЦЛя ІJРИ['()Т)'·ва.tmя шиrrх не

~ечували Ні nотрlбн3У яност1, щ необхіднО!: прощуктивностd, то­ І!ІІіr аа:водом разом із Донецьним пDWЗОВО-1ДОСЛ\jЦІНИтМ

lii0'1'9'1'yroм

·:.ror

'!'Ор·

мвта·лу!р(іІ е,JIO розроблено ·~ОtВО :ИОВJ' 11/QRC!rl)y:Rцi.IO ВИ· сожо~о

1ІJ8,гн1то-меха­

вдвічі

ОС'І'6Н1НЬО!'О

с;коротило

:rnpн

внrото в­

трат

П~ кері'ВоНИ'Ц'l'ВОМ начальнина ,.ехн1чного віДД,іпу В . д. Пирога

1

начальнина лабораторії пре·сово ­ rо о6л.ад:нанни В. С . lVlі~днина про­

:ве.цено значний обсяг робіт по мо· ~дерн1зац1І nресомго обладнання. РекОІl~тру:кцtя механічних пресів R2538. нові пресблони для г!д­ равmчних ·rnpec!в Д1238 та Д1240 збtльшили

п:родунтивність

на цій ІІtільІшці у Це

стало

n:paцl

раза.

2-2.5

можтrвим

завдяНи

ооtвдружнос.ті 3 Інститутом проб­ мм матер!алоена.вства АН УРСР, з яни-м також розроблені технічні з.а-вдаиня на витотовлення .механіч­ tиtх. гІ!д:равліч.них та механІно-гід­ рІшлічних пресів 3 пол!nшеними е~«:nлуатаційними характеристика· м:и.

За.ра~

вони :не за безпечува.'ІИ рівномір­ ності темпер а т урного · по.1 я у гаря­ Чій зонІ. лот ре бува.1и бі.1ьших ви·

разом

Всесоюзного

в

~пецtалістами

науново-дослідного

ІЛроектно-:констру:ктСІрсьного

т·ехно­

природного

газу.

були

Що все це дало?

Збільшилася

лись умови пр аці.

ПровЕщений номп:1'енс

робіт по

с•гворенню масового виробництва спечених виробів н а ос н ов! запіза до,з ·волить одержати значний еJЮ­ номічний еф е кт. На ро з робленІ матеріали, технології 1 обладиан­ ІНЯ одержано 30 авторських еві. доДтв 1 зарубіжних патентів,

За

17

цю

роботу

ве .1 ика

група

п:ра·

лоrІjІ:Ноrо І!Н·Ст.И'І'уту механ!зацl'і nrpaцt у чорній металургії в(',Деть­ ся .ро&п по ;розробці, монтажу 1 наламt роботоrехН'ічни:х номплен­

ту проблем матеріа л озн а в стrва АН УРСР 1 УнрНДІ[]'ромезу бу л а удо•

с.Lв ,.а

прес.ах,

стоєна

що· ВИ'ІЮНують оаrераціУ калІбруван­

СРСР

маніnутrтор~в

на

Ці в ників

за.воду.

порошкової

у

дpyroro

. .- - - - - - - - - - - РІДЕМО

Ради

Інститу­

Мін!сrріі

пресування.

штов:,.аючих

хо.ноrру!Щ:ІІ

таr: ож

rіііілузі науки 1 техніки.

JІОСЯ

та

а

nремії

f

·мно,

ІМОІНТОВЗНО

об­

Ух nродуктивні с ть, кращою стала якість продукц,ії, знач,но nоліпши­

Начальник

1

в

nює п'ять, рен о нструюється шоста n!Ч.

Спечепня ДетаЛІЄй у ві•дповtдно. ет1 3 проентом раніше з.'{ійснюва­

IIWГO'I'OitJJeRO

r-:онверторного

сл у говуванні . С а ме то \:у пр ов(',Де­ но рено нст ру кц!ю печей, що з н ач­ но по .1іпши.1о їх роботу , а .1е всіх nро·блем вирі шити ми не змогли. То~ді нонсгрукто рське бюро завО<­ ду розробило нову конr трунц1ю газової стрічна во ї печі д .1я сп!­ нання д•еталей . Зараз їх уже пра-

ня

~іІіЙ в~~ МВВ-0,4-2

і

трудомістки~ш

m'ІІЮІ'О мшувма ~зперервноІ А f8ВОМ 8 Д.J/uр8оеlровськи.м ~ ~ом сионмруйо­

1dfl.

га,зових

печах

УкрНДІлромезу,

М . ПАРФИР'ЄВ, цеху ~ 2 заводу метаJІургії

імені

60-річчя Радянсьної України.

але

ДО ВИБОРІВ

СПРАВЖНЄ НАРОАОВЛАААЯ

На підприємстві розум!КУГІЬ: для досягнення ВН<:О­

~ результатів мало одноІ-о технІчного переозбро­ єння. Rер!1шицrrво заводУ, профспілнова органі-.за­ ~lя багато роблmІЬ ДІтІ nоmпшення умов nраці.·

nродовжукугься

1

ІІ'!аджено 122 вИІНюсодя· 1 рацпропозиції з енономіч­ іfИМ ефентом майже 40 тисяч ;карбованцІв.

·

за.стосу<вання

мrтра.ти

n<рое.ктноІ :Jросла 7 1.2 раЗІВ, че­ рез три ро•ки у 1,5. Торік оnе­ чених mробів бу .тю виrотов.тrе;но на суму 13097 тисяч карбованціВ.

гол&в­

го

~rни <ЮІІОЄНО мсlм.надцть рон1в то.му. За цей час у організацІІ ви­

ОО

tне підприєм{:тво виробничого об'єднання no наnt­ rа льному ремонту л~гнових ·автомобілів , що епец!а1JІ!зується на в.Іщновленн1 машин марки <~:Волга•

АЗМ роом&J!І1 'ІІВ8У'Ю!0М л:робу. :ЙО·

It,Y ·JNe8! 6().,р1'1'!11 Ра.дsиСNСО[ Ук­ робнИ'ЦІІ':м

Шостий Rи!в~ьюrй авторемон"Тний завод -

..---

Для рtзиm: opraнtas Ра~коУ держа.ви харан. rrep!i!иt еg!<й особтrвий ·no'РядІЖ фQрмутання 1 утво. ренІН я. Причому. цей no·

участІ у вирІ- пах капітаnістичних краТи. n,риналежност1. етат1. В/Lро. лод1 для державних справ Чим, як не . наступом на с.nовіі!tУвІІ.Н'RЯ, освіти, coцt­ шеннd · права виборцІв, можна по• а.льного ооходження, май­ Віновий ценз - 21 рік яснити той факт, що в !та­

встановлений лише юнан!в 1 дівчат які

іНОВОГО С'І'ану, МІИ'НуJЮУ д-1· яль.ност1. терМіну nрожи­ ;р,ядок вум.овлений nерш вання у rrJJt чи J;ншій ·міс­ за все специфікою ПІРИ· цевосrl. значення 1 місцем roro Характерно re. що за

чи іншо,го ортану вла.ди 1 управління в системі політичноУ с:wганізаціУ Ра· Д;ЯНськоУ держави. Саме

тому Rонституц!я СРСР перед6а'ЧаЄ, що О!дн1 з цих органів обираються, !ншt - утворююТ<ьс.я:. Але все-

• •

раються

Р8Іди

ло·яснюєть-ся

лії аитиsне · виборче право надається громадянам з 25,

·Це

сі ці, Австралії діє май нови~

Нтдерландах з 23 років? Бер- До цих пір у Колумбії, Ме!С­

депу-тата:ми

ховноІ

дпя оби-

СРСР.

складнІстю ценз, тобт? виборець пов':!• нен

володпи

nевним

маи-

весь час існування соц,lа­ заrальнодержа.вних . зав- ном. У тих же Колумбії 1 JІ!іс"ТнчноУ держави а•нтив­ дань, яні вирішує цей ор- Австралі:і~ діє <;>світній цен:s, необхіДНіСТЮ ДЛЯ а в РАДІ штапв США .вст~не в.ЖІорче nраво nостійно ГаН , і новлена ценз осІдлостt ВІД життєво-го одного до двох років. зміюовалося. У перші ро. цьо•го певного є .. й інші капіталістичнІ ки РадянськоУ влади. в досвІ~ду. кра1ни, де участі у виборах nеріод пе.реходу від напl­ Діючою Rонституц!єю не беруть значні народні талізму до соцІаЛізму, nередбачено та,нож, що маси. "( :Туречч~н!, Голландії, грома.дянин не може бути АргентІнІ, Меисr,цІ "!t>ава гоR.онстmуці.я РРФСР 1918 . лесу позбавленІ вІиськово•

рОно rю·рядок Іх створен- ро~у nозQавила експлуата­ обраним tjшьше ян у дві службовці. в ПАР

- а~,>ри. корінне ви6о·р­ Ради. Ця норма спрямова- нанці, в Канаді н!'селе_ння країни індій· ціа.Jt1стячною. мра!!жньою ЧІИХ. ІІІРав. Цей гахІ.д був на на забезпечення при- ЦІ , АКІ проживають у ре. 1 послідовною демокра- зуМО'Влений 'NІМ, що тону в державнІ органи зерваціях. А в Родезії з ме­ •

ха-рактеризується

со. торськ1

елементи

тією. Вона по.лягАє в то- контррево,тоц1л намагала. свіжих сил, розширення тою позбавлення осковни~ осіб які беруть мас виборчих п_рав властІ му, що формування opra· ся nовернути втrраче:ні nо­ кола ~ • . nровели виборнии фарс: на н:tв, я1111 СКЛВJ.ttають основу еи.цд. Після nеремоги оо­ участь в управл!ню дер- 90 процентах території краї. всього

Ідержа.вното

anapa-

ту, Рад иарод!ПІ'Х деnутатІ!В здІ:йс-нюєтьсІІ ШЛИХОМ 3З:ГаJІЬННХ В5Юо· рів 6езоо~ередньо са.

мтш :виборцями. Таким 'ШНОМ, вибори в СРСР е формою здійс.яення sиборчоrо nрава 1 ВИJШОІМ

НовІ

ню

сорти ярото

створенd

ячме­

комендації щодо

спец!аліс'І'а·

щуванн,я.

но·-генетичного інституту в Одес!. Почато БІ~дправну

інст.итут!

ми :Вс.есоюзно·го селенц!й­

насіння еліти й суперел!­ 'І'И Цієї культури господа·р­

ствам

РРФСР.

Цього року

ярого

яч­

меню займуть у країні по­ наІД чотири м!льйон.и гек­ тарів орної землі.

Створено

України,

Rа.захст ану. республін Се­

виведені в

сорти

новий гlбркд

нунурудзи

ра.совоІ

незалежно

двадцять n'ять батьні,всь­ Ішх форм. Він може бу­ ти районований у бага­ тьох нлlматичних . зонах Іфаїни.

Значно збільшуються nлощі під високоврожай · ні сорти <<Нутанс-518jо. << дружба», «Одесьний-82:~>. Вони стійкі проти хвороіl і ви л яrання. не боятьr.я nос у хи. в инки Е Л а~ні

Вперше сс;.;;.екції

всі

МdЮТЬ

но­ ДО·

аrроласлорти-ре-

вмістом

б!лна

й

і

..

Вrгнористання в.исонобіл·нового зерна при в!дru

д!влі свиней да .тю змогу у півтора раза підвищнтв їх продуктивність. на трЕ' скоротити витрати

тину

концентратів.

новинии

жеюr.і!ми цієІ RонстИ'!'уціУ передбачалооь nоз6авлен. ия виборчих прав осіб, Я1!ІИ'М це nо:ка.ранни запя­

вtд

nрава.

було

оголошене

військо­

Спостерігаючи зараз, у ход! перецвиборної кам­ панії, за тим, як на демо. нратичних заса~дах ведеть­

ся n і,дrото в :ка до виборів у Верховні Ради союзних і автономних р е спубл!н . 1 місцеві Ради народних депутаті в .

у

nрс;>rресивних

згадуємо

непоруШним,

подібного

яному в старому д е ржав­ ному апараті не було і•в помині . Не nото~дитися 3 Цією. ду:vщою нем о жл иво ,

' М. ГАРНІК,

кий, І тому встановлені цен· винликають критику

.1\!И

ленінські слова. Він гова­ рив, що Ради новий д~ржа в ний апарат. ЯІ<ИЙ встанов лює зв'язок з ма­ сами. робить його ті сн им,

~омlчни:к n.;>окурора ра"

розширивши :sи І обмеження

НщlОНЗіJЬНОІ ТШІ С8>МНІМ МОЖЛІИ.ВОСТ1 мо-

. .

иону.

ко-

Насіннг

передано

3,rстрІч а б,rдІвеn~анииами

амІно­

ниелот він у півтора,д·в;:J. рази перевершує інші сор. ти

ни

«гернулес~.

його nотенціал урожай· 60-63 ЦЄНТНР.· Серед новинІЖ осо6ли­ HO·CTl ри зерна з гентара, а за во ВИ!д!ЛЯЄТЬСЯ <~:ОДеСЬКИЙ· В його осно·ві понад

сnравами.

чого

ро:ків,

бути

-

редньої Азії.

100».

Ж313НИМИ

18

бо:рах, а Пасивне

їх виро­

.m1квlда·Ц1І енс­

о6раюf,:МИ делутатами бУ\ІtІЬ-ЯНОJ РЩІИ. В Основ. ному ЗаноНІі ·нашого жwr· тя с'Казано, що антквним виборчнм nра.вом володіють ycl громадяни Нраїни Ра.д, ~м вИІnо!!нялося

Вн6оорче :rrpa'!!O може бути аК'm'ВНИ111 1 паС.ИІВНЕМ. Антивне &и6орче nравомотливість rро.мадян оонратИ, б.ра,ти у<tа•сть у ви-

Ждв добірного зерна нива

1

ве становище, і жителі не nлуататорськкх: класів За·rальне виборче npa- мали nрава на голосування. Rонстwrуція СРСР 1936 80 у нашій нраїні поши- Ці факти переконлива року .Вl:д'М1Н'ИЛа ЦЮ забО­ р юється на всіх громадян хар~ктеристина капіталі· "'~ етичного буржуазного спо. рону. Щоправда, nоло­ срср . о со б и vt:З грома- собу життя.

дянства, dноземці. що проживають на території на. шої :країни, не мають права брати участь у висувалося у суд090·му ви­ борах і не можуть бути року. Am 1 це обмежен­ обранИ'ми до силаду Ра·д. Н>Я було 8іІІдМ1ненО 'f 1958 Зовсім інша нарти'На році. характерна для виборів у країнах. Зміни с.та.лкся 1 у ви- каnіта-лістичних хори~та.нн1 nасивного ви­ Шляхом встановлення різropчotro прз.м. За Rоистп. номанітних цензів 1 обметуцією СРСР право бути жень 3начна кільність труобраним до ВерховноУ Ра­ дmцих позбавляється види СРСР мали .лише особи, борчих прав. Яскраве під· преЯІ<ИМ 'ВИІПОВНИЛОСЯ 23 ро­ твердження цьому юr, а ~ZtO Верховних Рад зидентські вибори у США. союзних 1 автономних рес­ яІ<\І. пройшли у минулому ~JI!Jc 21 р1к. Rонсти­ роцІ . Ннн!шній презид rт ,.уц!я 1977 рону З'Низипа Р.· Рейган обраний лише в1КО'ІІ•ИЙ цен•з для вико:ри ­ 30 процентами виборців. Цей nриклад не ' поодино­ стання nгсквного внбор-

сувереmюІ волі !Народу. його соц,іа.пьноУ та МейноІ єдност! 1 згуртоваІИОСТ1 шв.коло RПРС. Фото В. Соловйова. (Фотохроні,на РАТАУ).

Щал1зму

хліба

робам Ераїни.

1\ор. РАТАУ.

У rypTOЖJI'ПtY 'QІЄС'І'У «Бровари· сІльбуд• відбулася зустрІч вибор­ ців а 'І.JІеRами аrітац1йко-пропаrаи­ днстської rpynв, сrаоревої при мlсьКJЮмі парnУ. Голова

-

групи

засrуtmкк

го·

лови м!сьнвинонкому М. І. Rop нlйко проінформував будівель·

ників про зміни. що сталися в Броварах за період вl.ІІ минулих

виборів. розвитку

персnективи міста

у

соціальноrо

зс.,;ерu•альнt)мv

роЦі Хl-ї п'нrирlчки, ~Ід :вирtшен-

ня проблем 11Jанспортного. побу. тового. медІИЧного, торговельногО обслуго·вування броварчан. М. І. Норлlйно, а танож tншt членИ а.г!тацlйно-пропагандистської групи мІсьнрайвІйськком 3. Я. Резнdн. головний лікар санеl!ід-

ня виборців. зокрема, сів

по

міському

постачання

уважень

ління торг!JВJІ!

розробл€ні

В.

Rривошлин

та завІдуюча наб!нетом політо<:ві1и місь~номv rтарт!У Л . С. Ващен­ но

в1дnов1.т.щ на

'ШСЛеннJ.

запитан.

J\ О нтролю

вулиЦь.

винонання

станції В. А. Пронопен1<о, засrуn­ ни"К начальнина міського управ­

Є.

автобу­

маrшруту за

.N'Q

доrриман­

тимуться

та

висловлених · за­ службами

заходи, у

.

но·рм

'

місьнвиноішомом

відділами

3,

овочами,

санІтарно-гігієнічних

мешканцями На

стосува.'Іисл,

броварчан

посилення

ням

Вони

nоліншення J1',"Л"V

яні

1

зд!йснюва.

завершальному

ХІ-У n'ятирІчки . Л.

його

будуть роЦі

CEMEHEHKQ•.


ЖИТТЯ~

cHOIJl!

~2 c!ч'ffit

1985

року

~

З стор.

НАШ ПОБУТ, НАМ ЙОfО І ПОЛІПШУВАТИ УсіLм да,вно відомо, що

Ж>~ яно•му було

доrовtр, у :визначено

tуспіх роботи кожного ко­ лективу багато в чому за­

за·вдання по створенню по­

лежить від організації по­

бУ'fОІВіИХ

буту, відпочинку.

Це доб­

ре розуміє адмІнІстрацІя, па~ртійна та nрофспІлкова організацІї деревообробно­ го комбІнату.

Ще не так\ давно цехи одного з найстарІших піД­ приємств

міста

не

могли

зрівнятись по побутових умовах зі щойно зб: по­ :ва.ними. З інІціативи щюфсnі.mювої

органІзацІІ

ДОКу вирІшили створити у цехах гардероби. нім­ нати

вІдпочинку.

переоб­

ла.днати душовІ примІщен·

!Ня.

Це

nитання було об­

говорено

на

1

профному

засіданні

в

працІвнюrІв

колективах

підприємства

л-ежній стіні. Це худож­ нии деревообробного ком­ бtнату В. Клименко роз­ робив ма.люнсm, а В. Іл­ Jrенно викОІНав рельєФне зображення на ст•ін1. При­ ємний настрій створює величезний гірський пей­ заж на фотообоях у жі­ ночому побутовоІІ'ІУ при­ міщеннІ. Посе~шrі кім­ нати м' Щ\1. стільці, стіл. У меблевому цеху навіть

УМОІВ.

І заЮШІ!ла робота. '"мі­ ло

організував

холодильних

УІ

у

.камер

цеху антив­

ний член комітету nроф­ спілки, виконуюч!fЙ обо­ в'язки начальнИІНа Володимир Михайлович Гут­ ман. Він 1 сам црацюва.в над обла~нанням побу·.о. вих

приміщень

навІть

у

працює

вихідні дні. Иоrо ініцІати­

с·воя

ЛЯ!)) В. Д. Онуфр!єв, штам. nуваЛЬН'ИІН В. П. Матейко, сЛІюсар В. Ф. Костюк. І МИJІуЮТЬ оно гар­

1

nроф­

са•мим

працf.ВJНи:кам

для

того, щоб nовністю занl•н­ чити обл~ання 1 оформ-

лення

nобУ'fОВИХ'

щень.

але

є

примІ­

вже

перші

А ось тут, псmа­ зує одне з приміщень на­

хо:роші насл:!дRи вІ,ц ц!єі: важлmюї спра·ви. Тан, не­

чальник меблево·го Л. В. Онсюта, -

зважа~ючи

в!

слайди.

оогку

цеху буде

на

В японському мІстІ. Цукуба (префек.rура Іfзракі)

у ааверІ1ІаJІьJІИЙ етап встуnи,lо будівництво паві;п,­

нерегулярну

йовlв і .бпаrоустрlй територІі виставив ЕКСПО 85, оа відприється 17 березня 1985 року. В Цукубі

по•ста:в:ку л1соматеріалі'В та Інші перешкоди у ро­

буде виставЛено експонати 39 країн і 37 мlжІrз­ родиих оргавtзац!й, об'єдпавt l'Ємою «Житло і наЕ­ коЛишиє середовище: наука І техніка людині>>. Привертає увагу легкий аJПОмінlєвий павільйон, в якому буде розrориуто радянську експозицію, де­

боті, деревообробІнини ус­ пішно виконали nлани

нольоро.

слухатимуть

нулого

•1

року

ми­

завоювали

друге мІсце у соц1ал1стич­

муз:итну.

ЛеонLд Вікторович від­ значив профспіJЕНових ак­ тивістів, яні доклали най­

на профспі.тювих збо•рах. Заходимо до к!мНІати Між адмІністраЦІєю дере­ :в!дnочиНІку у меблевому ІВООбробного комбінату 1 цеху. ОдІРазу в очі впадає профкомом було укладено :казнова дерев'ЯІНа хатна,

роботи по­

вІШонати

сп!m\ОІВО·му ко·мітету дере­ вообробноrо номбt.нату. І

сауна.

переглядатимуть

:кімнат відпочинку, викла­ дені ПЛИТНОЮ СТ!ІНІИ дУUІО­ ВИХ приміщень.

-" сто­

них

Ще чи~ало

тр:бно

кімната зняття психічної :втоми. Працtвнини цеху

ні дерев'ЯІНі шафи, nанелі

Серед

ляри Іван Григоровяч Сн­ доренно, Віктор МихайJ110-­ вич ЗаєцІЬ, Григорій Єв- · менович Берегун.

-

ву гаряче пLдтрима.ли сто­

ось уже

цеху.

що намальовааа на проти­

більше зусиль

для

но:І1у

серед

п:р<>­

:аlз яко У «Мир до-му твоєму•.

мі­

На знІмку: ERCП0-8q.

ста.

CT:!f.·

--~---•3-АМІ·ТНИ

-----УВАГА: ГАЗ(

ня газовими

До тих пір, nони газ знаходиться всередині системи

1

газоnостачання

його

використання

:контролюється

прила·

іННІКЛа пожежа у бу"ин­

:ку по вулиці 50 ронtв ВЛКСМ нашого міста. А мешнанці будинку по вулиці М. Лагуно­

дами, людиною. вt· · є одни~ з найкращих :и­

вої

дів

наявності

nалива.

лежній

В 'Проти­

ситуації

nерет•ворюється

рело може

він

зовою

колонною

зультат!

дже­

що

лася

за­

Життя

до

Кожен споживач бла­ нитного

палива

дуже

ставитися

пови­

серйозно до

всіх

ви­

:' ез

тяги,

чого

га­

у

ре­

сім'я

з

чотирьох чоловін отруї­

в

гибелі людей. матері­ альних ці-нностей.

нен

.користувалися

небезпеки, призвести

вано

чадним

їм

газом.

бу ло

завдяки

старанням

врято­

великим

медичних

nрацівників.

Ось ще nриклади. Через безгосподарність відnов!доох прац!вни.

мог, які nотрібно вJ:.ко­

ків та

нувати

у грудн! 1984 роху сталися вибухи в Уфі, Тбілісі, Ба.ну, які при­ звели до загибелІ лю­ дей та знищення мате­ ріаЛІЬн:их .ц!нностей.

при

ванні

газовими

дами,

ІНих

.користу­

прила­

автоматикою

та

засувною

на

ар­

матурою.

па.м'ятайте. газ не­ безпечний тільки при неправильному

туванні цієї

корис­

ним.

Саме з

причини

згоріли

будиюш

у

Бобрику та

Гоголеві. шення

. пору­

Через

цих

правил

ви-

винлrижати по телефо­ ну 04 або 5-04-41 ава­ рійну газову службу. Аварійно - диспетчер­ ська служба нагадує

сnоживачів газу

Нагадуємо всім nо­ живачам га.зу міста і району, що при по­

яв! заnаху га.зу необ­ хідно негайно провітри­ ти ~своє

помешкання,

nрипинити

користуван-

всі•м що

сnоживачам газов!

ОстаннІ місяц.! сторінки іНайбільпшх буржуазних

газу.

прилади

газет

не­

дами

вітрами,

на

1

умови

заваJJІ:Ів,

що

у

димарях

налах.

В

ною

та

свою

це може

КОМЕНТАТОРА

РАТАУ).

-

_ _ _ _ _ _ ___,

отруєння

газом

мешканців житла. То­ му nильно слідкуйте за наявністю тяги. У виnадках її зниннеr::ія чи розладу роботи га­ приладу

таймс•.

французьної

<<Орор»,

1985

рік

принесе

ніякого чорному

сне nолег­

ко.нтинен­

24

держави за­ допомогти Ім•. .якщо вірити

ново викликайте нашу аварійну службу. (Те· лефон 04). Г.· ВЕГЕРА, диспетчер авар!йно­ диспетчерськоі слуш­

по'дає афринанським краї­ нам. що терnлт-ь в.ід nо­ сухи.

«nрипадає на

випла­

ту за:робітної плати влас­ ним

спецІаЛІстам,

янІ

не

Одuак навіть таиа сдо­

смІrи,м

.кQJJИсТ9вується

собі•

ви­

Імnер1ал1-

стам:и д.тrя того, щоб, гра­ ючи на нощах

еноном!ЧJннх труд­ молодих

ЧИІН<ИТИ ТИСК на рооширювати

держав,

tx

уряДИ,

втручання

більше п<>терп!ла !І!д о­ сухи, нраІни, де кількість жертв стюШ nере.ви1·~ує тмер 6 мільйонів чоло­ вік. Еф!опсьн! .кер!внІИНИ

зета «Гардіан• звернула увагу на те. що США nо­ стачають нраїнам конти­ ненту. яні розвиваютьси, ті ви.ди .продовольства. що

би.

Захід

держави.

додер:ну­

не

знахОідять

ринках

збУ'fу. на

:нап!талlстичних

ріш~ння

ВіД

ДОПОМОГИ

вував труднощі, що Ух переживає ефіоnський на.

яку

внуrрішн! справ-и. Саме таний .курс проводить За­ х~ щодо. Еф!оn!І, .вна най­

думки

:rrpo

•дооо·моги•,

цим газ•ета:м, то вl.дгуну­ ються на тані занлини ви­ юrючно 1мnеріалtстичн1 Іншої

ого;rошено ВІ.дМОБ-ИТИІСЯ

nомО<Га•

думку

ються щодо ЦЬО•ГО в Афри­ ці. Так. зІмбабвійська га­

термі·

А т•ан-заmйсьна

сСтанд&рд'> писала, що левова част.~а фі~ансової

На

то•ві. де нликають Причому,

чергу

причи­

посухи нестачі

держа~~.

йонам африRанцію>,- ро­ бить страшні прогнози га­

шення

ка­

бути

зово·го

(Фотохроніка ТАРС

мот ли знайти роботи у себе ацоме. 1 тОІМу nо1ха­ ли п.}Дробтrги в 'J1РОП1ни•.

·зета <<Нью-Иорн

М(}.

же призвести до nогір­ шення або nрипинення тяги

ре­

nродово.льства. сГоло.дна смерть загратує 50 міль­

опа·

для облед'еніНRя та сні­ гових

сенса­

Афри·ц! в

зу.'1!ЬтатІ тривалої ви.клика,ної нею

каналах

створюються

наІJО'Ч'ИТО

склалося в

димоходах.

вентиляційних

у

ційних тонах роз.mrсують серйозне становище, яне

rеМ'Г!ератури

повітря,

споруджуваноі

Два світи-два види допомоrи

о·бхLдно тримати в чис­ ТО1Іі та в справності. У цей зимовий час в з-в'язку з різкими змінами

виrляд

приладами

!

БУА6NО ОБЕРЕJКН/1

загальний

І. ОЛЬХОВСЬКИR.

nобуту · в

рення хорошого

змаганні

мисJІ.овлх nід'Іrриємств

rx

не ра·з nlддавал.и гострій критиці Вашінrтон, яkи~ в!дверrо спов'.язує• DPO· ДОВОJІЬЧі JЮСТаВ.КИ 3 ПОЛі­

І~раІлю,

ро.д.

який використо­

для

зухвалого

втру"

чаиня в його справи.

<<На фоні політичних манІпуляцій, .яними займаються Імnеріалістичні держа·ви, особливо ясно в.идно безкорисливий Lн­ тернаціоналістський ха­ ракТер nозиції, зайнятоУ Ра~янським Союзом та Ін­ шими країнамн соц!алr­ стичної СПіВД•РУЖНОСТі, зазначає ефіопсьна газе­ та -«Аддіс з€мен:~>. У боротьбі з н&сл!дками nо­ сухи

є

два

прями:

основних

про~Цовольства лиха

на­

транспортування

з

в

метою

райони

евакуац!У

звідти людей 1 екстрена мед·ична допомога. В обох внІІІаднах Радянськи-й Со-. юз

ню

простягнув

руну.

моги

Без

Ефіоnії

нам

його

було

друж­

допо­

~ щ.

~-.!.~ко•, С. КУЛИК, оглядач ТАРС.

ТИЧНИ'МИ умовами. Ци·мч днями в Аддlс-Абе~ було~

ПИСЬМЕННИЦЯ ДВОХ ЛІТ~Р4ТУР Виnовнилося 80 років з дня народження Вандм Ва·~ипевса.коТ ·• НОО:Нна

'!'ОЧRа

ннижю:1

мого

життя.

-

час­

в

кож­

:нlй можна побачити не '!l,'J:ЬКИ ДО·ЛЮ МОЇХ героїв, а й мою вла·сну долю•, :-. nисала Ванда Васи­ .левсьна в автоб!ограф!ч­ ІІюму на.ри·с! <<Подорож по життю 1 нниrах•. Ванда Львівна Басилевська

відома

прогресивнО·МУ

всьому людству

.як в.идатний художнИ1С слова, мужній борець за :нов·е життя, активний ді­

яч руху 'за мир в усьому світ!. Ії літературна 1 nо­

літІІ!'ЧІІа діяльність nоча­ пася ще в 20-х ранах: во­

ІНа

сІЇtвро·бітничає в

більш

най­

радинальних поль­

сьних виданнях. все біль­ ше вюr:Ючаючись в актяв­

ІНУ революцІйну боротьбу, - в.и·(:туnає полум'яни~ трибуном. агітатором, ав­ тором

скетчів

для

само­

діяльної робітничої сцени, публіцистячних реnорта­ жів нарисів, бере участь

1

не ЗМОжу що

хочу,

ВLд6итІІ що

ТО!'О,

вони,

моr

стало

для

мене

Вну1Чр!ШНЬОЮ П<Уrребою,­ боротьбк за зміну навко­ лишньої дійсності•. Саме в «nотре61 бо­ ротьби• народИЛ'ИСя пер­ ші ниижни ПИІСьмен:ниц!

сОбл:нччя ДІНя• (1934), сВ!тчизна• (1935), с3ем­ ля в RJPМ1• ( 1938). Вона

створює альних

панораму соцІ­ сил тогочасноІ

ПольщІ.. Poбl'NП!'R в сОб­ ЛІИЧЧ! дня•, наймwrи у «Вітчизні•. Т'РУ'дО<Ве, ·бід· НЯЦЬК€ СЄЛЯНІСТ.ВО, дрібнІ землевласники із сЗемл!

в ярмІ,; -

три соціальні

шари. Та в змалюва:ніН! кожного з ~mx зберігаєть­ ся та ж сама Ідея, той са­ мий п!дхtд показ їх­ ніх бе:шрос.вітн!х злиднів, nошуни виходу ~ ноЗоища,

революrtІйного страшного ста­

в якому вони ие­

по·зи­

на;д

назива­

Васи­

лася сПолум'ч на боло. тах•. Сама пиrьменІ;иІJfІ. роо.крш3аютш творчий за-

левської:

« ... мені

здава.

.пося, що

засобами

шfезlї

лює CTQJJlНКИ ромаау.

нах, а

вона

хотіла

жуазною Польщею захід­ ноунраІнсьних 1 sах!дно­ б!лоруських землях пану­ ють «гнобrен:ня, голод,

вже

:визначає

Банди

ми нароД}в Радянського Союзу та заруОtжних кра­ 1и. Вона мала таи.ий не­ ЗВІАаЙіННЙ ус:п!х ТОму, ЩО nнсьменІНІіІця nрозtщала майбутню перемогу на.ро­ дlв-бр&тІ..в. Інтернаціональ­ ний задум nовісті внеоно оцІнив Ма.ксим Рнльський. Вt;дJ1ІИМітr 88JillИ ІІІЙ­ Н'И. Ванда Ваtилевська ді­ лила ·8 своІми друзями

що

що

Ванда nершу «Шеня

молодої

людсмmх доль ясно освіт­

ського Союзу. Нероз·ривно пов'язавши свою долю з СРСР, Радян,ською Україною, Ванда ва.снлевська гЗІРяче 1 щи.ро любила Польщу. поль·с:ький на'РО!д. У грозо. ві днІ ВеЛИ'НОУ В!тчизня· ної війни · nисьме.нтщя йде добровольцем иа фронт. Полновий ном!сар Ванда Василевсьна виступає у фронтових части-

товала,

розповІсти

ребувають. Ще через рін Львівна заюнчує частину трилогії

цію

У .1942 році, ІООЛ!И фрОнт т·Іtмча.сово стабіmЗУ'В&ВСЯ. Ван~ . Львівна дістала місячну вІДпуст­ ку 1 ·наnисала nоівlсть сРай,цуга•. Наnисана за м'СJІЦЬ, ця кни.га одразу ж бyJJ& перенладена мова­

п!днр.ес­

вірші, не будуТь · знаряд­ дям того найголовнішого,

в організації страйнів. у боротьбі за амністію для nолітв'язнів. Вимогливість до себе мистецьну

СВОЇ СИJ11И, С~Й TaJWf/1' nисьменниці. 1940 року БандУ Баси.mевсь.ну обирають депутатом ВерховноІ Ради СРСР. А ще через рін вона вступає до лав Комун1·ст:ичної nарт11 Радян·

д:ум ЦЬО['О т:вору,

водами•.

що

в

ньому

ПfРО

те, ян на загарб*их бур­

смертЬ•.

Правдиво

творюючи

жиrrтя

го

селянства,

ману

1

ян

дружба

nолян!в.

ється в

ян

rx

трудо•во­

авторна

пона·зує,

мІцніє

від­ ро­

росте

1

унраїнці-s

Б()На гарту-

сn!льяій бо­

.

ротьбі проти ексnлуата­ торів. ян перетворює Ух на активних борців. Ін­ тернацlонал!стсьне розу­ міння соц!аJFЬНІИХ явищ 1

Та ось ріК

-

piR

пр!fЙшов

1939

Г!тлер!ВСЬІЮЇ

аг-реСІІ.У nроти ПольщІ. Ванда Васиоовська, ви­ рва·вши·сь з nалаючої Ва,р шави, прийшла до Льво­ ва, назусТІРіЧ Червоній Арм1І, й назаІВжди зали­ шилася на нашій зем.11. Вона приймає радянське громадявство й зразу ж бере активну участь громадсьRому житт.!. Ра дянсьний Союз стає для неї другою Батьнівщи

v

ною, якій вона віДДає зсі

Сnілку

тів

1943

в СРСР.

активну

рану очолює

nольських участь

бере в Киеві.

орrаІН!·

зації дивіз!У Імен! Ноетюшка 1 ПершоУ По,льсьноУ армії. Польсьноrо хом!тету нацІонального sизво,'І·ення.

У той же час Ванда Басилевська редагує паР· тизанську газету «За Ра-

дЯІнсьну

Україну!•.

Перемоги. І аиоау

n·po

-т·

1існе

·-------;:"?"_-~

~ffl1!~Об!т­

иицтво ра"дЯНСЬf\ОГО 1 nольськото наро.ців у іІі~• ЛJІВоєнний час.

·

ТаНІИм

,

вимальовується

JJІ..rературний портрет Ган­

ди ЛьвІвни

ВасилевськоУ

письменниці,

триЧі

лауреата Державних nре­ мІй СРСР, номун!с:rа, чле· на Всес.вітн.ьої Ради Ми. ру, :кСІІвал>ера ордена Лен1-

на,

бойових ОfРденів, в·сіх

ор.ценf.в ПНР, золотої ме.

далі Ф. Жо\Ліо-Кюрl.•

... МНІНУ ли

·

вже довгі ро.

.кн nісля смертІ Банди Львівни. Та вОІНа завжди з нами. ПрихоДІНш до Гf могили на Байновій

ropl

в Ниєвt на землt дру· Шел~ гоІ Бат·ьнівщини вели·КОІ

патр!о. в!йніІ письменнИця

Вона у

радість

дає

жнве польсьної письменниЦІ

-

на­ й тmтаєш слова, вина·рбу• пружена, бурхJІИВІl діяль­ ва.нt на надгробній плит!: ність. І иниrа аа книrою: •Не можна борО'І;'ИСЯ аа сПро<:то пюбов•. сР!RІІ мир 1 rnpaвl боротьби за палають•. оповl.дання й мир вІддавати n!всерця, нариси, nубл!новаІі! • га­ nоловюJу думон 1 полов~. зетах, журналах q с>хре.. ну . С.ВОЇХ ПОЧУ'fТіВ. 'І< мими з61ркаии. Треба ~ віДДавати все

-

Завершуючи mrt'П!O історичні доЛ!l ·своrх repo·

Ш!Ш<' їв

трилогіУ

серце, вс! думни, весь ро.

зум

-

тодІ nеремога бу~

•Шеня над де за нами!

нариси. оnовідання для водами•. nисьменниця << Г1nачдьr». « Известий•. правдиво змальовує бо­ ~ К):асной звездьr», пубJТ1· ротьбу ::ta нову cQц!aJL!­ li) є окремі .книrн нарисів. стичву Польщу. ~о~~-

БЗІНДа Ва.силевська"'t В._j)ЮЗГОВИІ\

І.Ш~Ш.

-


* 22 січня

"' стор.

1985 рску

ЧЕ:ТВЕF:',

\

ПРОГР6МА УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

СІЧНЯ

24'

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

8.00

ЦТ

Час.

Умілі руки. У світі тварин. Фільм •Раниовнй хід•. Н.40 Новини. 14.30 Новини • .

9.35 9 .05 10.05

14.45

(.PUA•..·2s -С:І~мJі ПРОТР6МА' ЦТ

сонце.

8(І:.іс.

·.··.·

І'ом,

15.40 Стадіон діІІІ всІх; 16.10 Нови~:~и. 16.15 • .. .до wістнаДЦІІти старwі•.

17.00 Чемпіонат свІту а nмж-

·~ : ~ позиції якої була преД­

4 х 5 мм . Жінки. . 18.00 Д. КабаnеІjСЬИНЙ.

с · - в :хена с!льськогосподар.

С:і:а

г

техніка

:· ~їн.

і.: ·· х

багатьох

Однією з найцlкавt­

стала

радянська

;;: .:;иція, ':' ~· .кто р ами ;,- :~ськоrо 1 rо

з

екс-

представлена

виробництва владим}1рсько­

заводів.

с : .:ьс ькоrо

Спеціаг..tсти господарства,

:-.:.Jzдставники різних фірм :.. установ зібралися тут,

n :с б на власні очі побачн­ т:·:

продукцію

знаменитих

J; ·?.дянських

підприємств.

Е Індоне зії

внеоко цін.У­

-

р:. :::" р адянську техніку

l1с:·зсту

в

управлінні,

еко­

ЕС•с'1ічну І таку, що за с;нїми якостями відпе ві­ дає Rращим світовим

с :;:анд:::р72~1.

На полях

Іи­

д о:а:е:;ії радянські тракто­ ри ;у.::пішно конкуруюn.

з аналогічною ю-tерш\анських

і

технікою японсь­

ЮІх фірм. На знімку: радянська експозиція виставки «Аr­ роіJІДустр!-84•.

(Фgтox,pQal!<a ТАРС­ РАТАУ).

.-rдЛЯ ДОМУ, ДЛЯ

CIM'l

Вузлики ва пам'JІть П ля ми

від

га рячої

і пр ас н и на нольо ро в ій т нанипІ видалянrть накла­ дюшям но ї на цибулі ,

на них · nодрібне­ терт Ці ріnч а с та!

ЯІ\У

лишають

на

деяни й час . а nо тім з міі­ нают ь

холодною

Н е велинІ

плями

розрі заною

чи стять

цибулиною

витирають

змо ченим

вод о ю.

І

рvшни к ом.

у

чистій

водІ.

е На матра ц . слід од яга­ т и чохол. пошитий Із па­ русин и або ситцю, яний необх ідно ножн і 3 -

8

Щоб І-;ан п і в

4

прати через міс яц і .

т і сто при випІ­ духовці не nрн­ під форм·н треба

го ря.1о, насипати

трохи

нруnної

СО.1і .

е

Підлогу

не

можна

водою дн

з

і

з

л інолеуму

мити

гаря чою

додаванням

наша тирного

с о-

сnи рту.

Н а йкраще її мити т еплою

водо ю

з

60 · процентним

гссподарсьн им

ми :юм.

е Сухі гриби с лі д зберІ ­ гати

ні

в

в

сухо му

nриміще н-

закри т ому

п осуд ! ,

ні

18.15 18.45 19.05 19.25

спорту.

у світі.

Назустріч

УКРАУНСЬКОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І . ПЕРJ;ДАЧІ НА КИїВ ТА ОБЛАСТЬ

11

Джерела. Час.

Д-зн . ф !nьм «Неруоо. Ф іг. ьм 2. • Боротьба •. 22.35 Сьогодні у св і ті. ВечірнІ

мелодії.

ПРОГРАМ ..\ УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

16.00 16.1 О 16.ЗО

Новини. Сріений дзвіночок,. РесnуІSn і ІІІанська ф і зи-

ко-ма?ематична

«Anreбpa

nоr'інн• .

w к ола .

ва.

r

ня

n i CHA~t. А ктуальна камера • . Концерт російсьного народного оркестру « &о.

19.00 19.30

ян • .

20.15 20 40

Сатиричний

об'єктив.

На добран і ч , діти! '2~/~О Ча-:. Г. Майборода. «Арс·е· наn • . Еистава. У перерві - Новини.

21.35

. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КНІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 8.15

Гімнастика. Науково

-

• поnуnярнии

фільм «Науково - техн і ч­ ним проrрес І економічна

осв! '!'а

т рудящих»,

8 35, 9 .: 5 9.05, 12.55

ГеографіR . 8 кл. Англ і йська м::~ва .

1С.С5 Ф !~ и ..:а . Застосування наn•вr;;~ов і днимів. 1 0.35. 11.40 ГеоrрафіR. 5 кл .

о.

&ороді н а.

РРФСР

Ю.

Коза коа

14.30 Новини. 14.45 Очевидне -

неймовІ р­

не .

Бесіда n оnі тичноrо оr­ ляда ча Г. Пряхіка. 16.4 5 Т:~ >щює Ума Шарма

16.15

(Індіn).

17.1 О ~-а В.

студіR. Зо4Ьін.

Ведучий

18. 10 М у ль:rф і льм. 18.20 С<1nют, фестн ваnюІ Мол о р,; ж н а

" ' .0 0 21 .35 (ба- 23.20

·чому мистецтві.

КІнокарис.

nер едача .

двоборство.

Ч е мn і он а т

ПРОГРАМА

Естафета

ім.

с тр І в

н;х

шктецтв

і

18.30 Музичний кІоск. 19.00 Сільська година, 20.00 ВечіркА казна . 20.20 Баскетбол. Ку,бон

ніс ть».

Є вроnи

(АастрІІІ).

',

23.оо · Новини.

еновля ЖИЗНЬ• -орrа.н Вроварскоrо rорадско(На у к рв инсном

Реда К'l'ОР Е. Ф ЕдЯА

17 апреля

яаьаке).

1937 rода.

Ф іn·ьм · з .

• Свобода • . у світ і.

НД Р.

пе редач а

досв і д

-

ГОС П ОДОР · Кі ноnJ!)огра м а.

р ес nу б nінан с ько r о

з

«П .с н я снли иає Р.Р У· зі в•. Телефест ив ал ь n io· н е рс~око і nі с ні.

«І гр"те на •> . Ділова тел ег ра ~ Фітотр ~ Н >> . С пі ~а є тр 1 о М аренмч : в.

1S.C5 15

здо-

Р :> Е <1М.

5~

o.r o

С ла(;; а

с слдатсL~На . no~ ~ ii» . Ти чи-

« С SІТ

1 i .C:J

до:> <'.. теnеф і л :. м. Ранкова nowтa. Програма Вол гогра дсь к ої сту дії теле баче нн;,. 10 .25 Док. ,.ел ефільм .

8 .30 8.:>5 9.25

n.

н а.

17.20

Про г рама

• Б;;а тер-

С ТБО ~> .

19 ОО 1'9 . 3~

Актуал ь на По м:: з е"х

.ка мера. 1 вистає о ч­ Г. П,

н их з~ nах . С аднt>а С З і ТЛ И ЦЬКОГО.

20. f 5 20.4 5 21 .00 21 .35

М ел о ,'!ії друзів. На до 5 ран І ч , діти! Час.

Тє,,еф ільм • Труффаnь­ Б е р га мо» . 1 і 2 сс­

ІJ 'н о з р і і.

23.:і:>

Н ов нн11.

З д ГАЛ ЬНОСОЮЗНд ПР О ГР А МА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА ИИїВ ТА ОБЛАСТЬ

11

8 ОО 8.15

На

заря дну ,

В

иож н "му

ста вай ! мал ю ниу-

с :>н це .

г і м н а стика. Росі й ська мова. Д()К. ф іЛ!>М И « Нащад­ кам рля в 1 сте й )>, ~п а·м ' ят­ ни ~ ЗО ШИ ї'> • 10. С5 Н оаі . і м:: н а. Н а ХІ Все­

8 .30

t'І-п м і чна

З .О О

9.30

со Іоз нс м у

._~ о н 1-: урсі

л ; стів

М.

11.00

ім.

В

во на

..

Г л ін ки .

г о стях

у

к а зкІf.

Мул ьтф і ль м и .

12.25 Що 1 Де? Колн7 Телевіктори н а. 14.15 Теле'!) і л :м «Варіант

4 се р ія. Р'озnов ір;!ю·r ь н а w і

« Оr.,ега ~) .

15.:!5

ресnон денти

ко­

•.

16.05

Чемn і онат с віту з nкнс. ного сnорту . 50 км. Чо· nовіки . 17 . ОО У с аіт і тва рин.

е н ,о.ат ні радя нськ і ви­ - л а уреа ти Л е­ н і н ської nре м ії . С . П ро. коф ' є в . Концерт N• 1 рЛR

18.00

к он <~ вц і

с н риnІ•: н

18.25

но го

18.55

оркестром.

сnорту"

Док.

ру Ите

19.15

з

Че м n і она т св і ту з

телеф і ль м

ме н і

сан­

« Пода·

бл и с к а вку » .

Чемn і она т с в іту зі сп ід­

вею.

20 .0!1 20.1 5 20.45 21.00 21.35

Вечірня ка з ка . Сві т і молодь. Н ар о д ні м еr.одіJ.. Ч ас .

Ф;n ьм

« Зірки

м і НRІОТЬ•

КУПУйТЕ МОТОЦИКЛИ У ма г азини

«1ехн ік а»

села

Т р еб ух і в тз

« Культтовари » села пЬгреби на.,ді йшлн в про­

даж мото uик.1и МТ- 1 0 «дніnр о-Зб» для віль· ного продаж у жител ям

рай ону . Б ажаюч і Пр !Ідбати МОТОЦІJК.1И ПОВІІНН і ЗВе р· н у тися у торговий в і дд і л м і сь~<оrg с nо ж нвчо rо

товариства за адр есою: м . Ьр ова рн, вул . Во· ровсько гt:~, 16.

Броварське рай онне f!Иробнич е об' єдн аннs

« Сі л ьго с п х імія »

Оси n ова.

ств у » ,

22.3.5 Сьогодн і 22•.50 Музичн а

'--~ а с на1н» .

14.15

ЗАГАЛ Ь НОС О Ю ЗНЬ. ПРОГРМ,,А llT І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

з

с n о рту.

18.,15 С ьогодні у св і т і. 11 .20 Доброго ва м здо роа'R . 12.00 ПризначаєтьсR поба · 19.05 Назустр і ч виборам. чення. Ес традна розва19.25 Фільм « Юність Максиж а льна передача. во· ма ... nода р і а кубків. Чоn.овінн. ?1.00 Час. 12.30 « Н а ума і час ». Від аде·І «ЖальгІріс,. (Каунас) 21.35 Док. ф і льм • Неру• . - до практики. Підс ум х и

21 .З 5 Телеф ільм «Фру:Jа,.,

(

Н о вини . « Село і nю р, и » . У кол ­ госnі « Ч ервон и й Жов­ тен :>> С мі лянс. ьv.~ г о ра й о .. ну Ч е!)хаської о5nаст і. 10.50 Ф ;n;, м з с убтит ра ми « Кіл., на днів з життя І . І. О бnомоеа » . 1 і 2 сері ї • 13.10 Новини . 13.20 Е І~ р ~ н м олодих. « Су­

1 O.GO 10.20

х v до'!<­

бути

сnор ту.

Нови н и .

ПРОГРАМА У И РАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11

8.15

ОПО9 Ї ·

м о тив ам и

ч ., nоа і ии .

колеитиє і в УРСР . За­

Г і мнастика. Як що xc o;ew

за

да ння А. Чех ова «.Ан н а не wи ї >>. .1!.5 Ч е мn і она т Єероnн 3 · н оеза н R рt: ьио г о

nис по трансnяц їі з Па­ лацу кул ьтури «У Краї на » . 23 .05 Новини. 23.25 Че~n : онат СРСР з во­ л ей !'Sол у . · Ф І н ал. Ж і н ' ' "' · « ~.1ед ; н ,. Юдес а) АДИ (Алма - Ата) .

8 : со

Клуб мандр і в ник і в. Ча с . М у з . те ,,еф і nьм • АНЮ•

23.15

На добра ні ч , діти ! Час. 21.З5 На зр~буття Держа вної rн'>е м їі УРСР ім . . Т. Г. Шевчениа. Концерт ма й­

УКРАУНСЬКОГО

Зх 10 км . 10.50 « П е ре дови й 18.20 Дом. фіn а.м «Кржижа- 18.15 Тел ежурн ал «СnівдружС і Л І>СЬКОМ У нівс ький » .

22

<• Нав<н> і ч·

nр а в л іння,

Життя і мнижми 15.10 Росі <tська мова. ТЕЛЕБАЧЕННЯ Гайдара. 4 н · Новмни. 15. О овwни. 10.00 Новини. док. теnефіJІІІtМИ, 15.50 В гс.с тях у казки. 10.20 Концерт Державного · Мультфільми. ака дем ічногn оркестру Знмоанй Фотоетюд. 17.15 Чемnіона т св іту з nижн а родних і нструментів ТепефіJІь.м · ·· Циган • . 3 ного спорту. К о м а н дне

18 _ 0с0ер~~д· з'їзду. д~ з'їзду.

худо~.

во :--н ика •> .

Ч ас . Кі ноn а норама.

ковзанярськог о 13.40 Астроном іІІ. Галактики. 11 •3"0".1новини. Ч о л овік и . 14.10 О браз В. І . Лен і на в 1 4.ЗО Н оеинн. 23.50 Новини. радRНСІ>КОМУ обра 3 отвор- 14.50 На n'ятому конти'ненті .

14.40 А. 15.25 15.30 · 16.30 16.35

про

С ~: р::>~ .

М ул ьтфіn~ м .

та >>

nагна•. Телевистава.

дороне до Чехова•. Фільм

Грає Державний духо­ вий орнес тр РРФСР. · 16.1 О Но вини.

10.3•5~1сf.~3,.3агаnьна біоnогіІІ. ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 9 иn. ПРОГРАМА ЦТ 11 .05 <;ім ' я і wкona. 8.00 Час. 12.1О Історія. На капІтал І- .8 .35 Телефільм « Фруза• . стичніИ фабриц І. . . 1 О.СО Мул ьтф : nьмн . 12.40 Музика; 4 кn. ~огатир- 10.3 0 Док. ф іnьмн. cwci образи в творчостІ 11 .10 Г рає народний артнет

Є.

nрог ра м и

ного

19.40 20.10 '!10 21 .35

20.45 21 .ОО

4.

15.40

8

ної

Перемоги. Док. телеф і льм

•Вnеред, орлята! • . Зу­ стр і ч wкоnярів з май­

чемnіон і ІІ з баскетболу. Чолов і ки. « Цнбона • t3aroeб , СФРЮ) ЦСКА. 21 .00 Час. 21.35 Телефільм • Незнайом.

P o~n n e i дi

t !И : :із .

12.15 ФІльм •ЩастА Ники•Зима і весна 1945 ро­ . фора &убноаа•. ку». З cepiR . 13.30 Новини. 17.3 0 Скарби музеї в Уноаї· 1б.СО Новини. \ ни . В. Троп і нін. « Украї­ 16.10 Ср і бний дзвіночок. нець•. 16.30 На доnомогу wкoni. 17.45 Кубо>< європейс ..,н их Фізика. чемn іонів з гандболу. 17.00 Телефільм «ЛюДНН'аІ , « С n артак » ІИнїв) « Бам ­ маwина , емоціі ... Є Р» О'Іе ее нкузер). ФРН. 17.20 Концерт длR Аітей. 19 ОО Актуаr.~<на ка м,. р а . 18.00 Зелений вогник. 19.40 До 40-річ•ІЯ Вел и кої 18.3() Ф іn ~ м - концерт «Вечір­ П еремоги . Б . Х ар чv~ « Па .

17.00

8 ,00 Гімнастика. на ... 8.1 5 Дон. телеср іnьм ··Xno. 22.50 Новини. penna wунає друзІв•. 8.35 , 9.З5 Геог~tаФія. 7 нn, 9.05, 13.10 . Німецрка мова . п • "'тниця · . 25 СІЧН" 10.05 ІсторіR . •ІеН І НС ь ка п п

ro ІЮ~!итета 1\омму.нист ичес коR партІfм- УкраинЬІ . городеко го 11 ра йонно го Со ветов нвродньІХ пеnу. в ьrходит с

ва •.

20.20 21.00. 21 .35

ОО

14

~ Тає мниц:<~

Снрін » .

«Л а ндесrір• Час,

Газета

СьоrоднІ у світІ. Світ і молодь. Дон. телефільм • Три ДН І у Терентая МаІІьце­

г.-:-аха

« Ииц .,чнн 13.45 Концерт Державн ог:> 14.45 С. f,1 зрш ан. 10.00 Новини. . камерного ор кестру .. в : р. дім •> . Ф : л r.м- sиста ва. 10.15 8иро б wнча гімнастика . 15 55 Новини. туози Моснаи ... 10.25 Творчий вечір пись- 14.55 Міжнародна студія УТ. 1б . ОО Конц ерт на програ м а менника К. Кудієвс:ьного. 15.25 Телефільм « Ное:2р і ч ного вnпінка ~> . для д і те й . 11 .40 Шк і льни й екран. 10 П::. втор в і д 1' січ :: :. . « Ка з ка про зоряного клас. Роr:і й ська літерату ­ 18.00 М ~н : ..: а~сдна n .~ ;·~ ':' рам а. хлоnчина » . 2 cepiR. ра. Поезія М ; О. Свєтn~­ 16.30 До 40 - р і ччя Вем•кої 18•.1,5 Про до аJн ен н я І<а нцер т-

21.00

І\ иевск 0 й с б.~а ст и

еконо­

Телефільм

13.25

11.05 ПоезіR М . Лtкон і на. 12.10 Істор і я . 5 нn . 10.40 До 40 - р • ,: чя Вели ної страмн водолазної сnра­ 12,35 Бота н і ка. б нn . ТЕЛЕБАЧЕННЯ П ~·""~' ~':ІГИ. ~~ ЕБ СЬКа тверw ви. 13.25 М. Лермонтов-художДИНІt )>. 10.00 Новини. 18.00 Телефільм •Прийwов, ,.., ,.,луо мандр ! вників . 14.2нsидо 80-річчR ревоnюціТ 11 10.2Q Муз. срала.м «БурRтсьмІ по!5ачив і ... куnив~. 12.40 Ф. Л і ст. Симфон і чна вІзерунки • . 1905-1907 років в Росії. 18.30 Концерт держаsного n oe"a « Преnюдн~. Розnовіді npo партІю . 10.35. Шкальний . екран. 4 мn. ансамблю пісні й танцю 13.00 Чемnіонат світу з n юк­ Музина. К. Г. Стеценко. •Отречемся от старого АЗербайджанської РСР . н~ г о сnорту . «Jанснчка, Котик і ПІВ· мира ... 19.00 Актуальна камера. 14.t'O тан цю :.с: ть r«i М?сков . НИК » . 15.10 Ноsини. 19.ЗО Ате істнчні діалог и . c ;:":-co r o а !<Іа д~ міч н ого хо ­ 11.05 Співають народні арти­ 20.05 rеnежурнаіІ • Старт~ . 15.1 5 Ф і л ь м •Вечори на ху­ реограф і чного у "і иnнща. сти УРСР Г. Дідик , І торі б і ля диканьки » . 20.45 На добраніч, діти! 14.30 Че 1.1n іо н а т СРСР з хо­ . О. Врабеnа.. 16.20 П. Ча й ковс ь кий. « Шеn­ 21 .00 Час:. кею. ЦСКА « Сокіл•. З кvнчнк,.. Балетна виста 11 .40 Ш кіn ьний екран. 4 кіІ. 21.35 Концерт радянської nе р і од . _ Істор ія. •В . І. Ленін n і сн і . 15.15 м , ,... народнии огпяц . 18.0~а. сНа землі ниїеській•. 1S ЗО Тел ~ф' ль м вождь Великої Жовтневої 23.00 Нсвини. «Силь н а Інформаці й ний еиnус!(. СОЦІаJІІСТИЧНОІ peBOJIIO• 23.10 Чемnіонат СРСР з во­ ос о5а з 2-го ., д >>. урок му ц ії•. 16.40 Ф ! n :, м-н ., нц е;; т « На лейболу. Фінал . Жінки. 18.20 Учителю зики . 1 кn . в е се.,ому ярмарку » . «Ме.qін• (Одеса) •Ав­ 12.05 Ранурем пригодницr 19.25 «Предм ет ОСО~ІІИВОЇ томобіліст• (Таwкент). 17.15 Тел е s ' з : йни й прес-клуб. кого фаnьму. КІновrнтори­ турботи ~. · Т~ з ар н wнроко г о сnожн­ на. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА е а н н". ВечірнR мазка . 20.00 12.35 Новини. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 18. ~ 5 t1> . л ~ м - е ~стг sа Ленін20.15 Ритмі ч на гімнастика . 12.50 Ф ільм •П ідсадна начНА КИІВ ТА 08ЛАСТЬ г р а,с.~н<::. rо теат ру і'·'· Л е ­ мам. . 21.00 Час. н і нс ького к о м с-з молу «Ta21.35 Телеф ільм «С і мейний 8.00 Гімнастика. 14.1 5 НароднІ таланти. t-:a до в га зим а ... >>. альбом ... · 8 .1 5 Дон. фільм. . Фолькnорно • етнографІч­ 8.35. 9.35 Загальна біологіR. 22.40 « Поезії цілюще повіт­ 19.1 SЧ ем n 'с н;,т с віту з лиж ­ ний .ансамбль •Синевир• н ого сnорту . ря ... Дон. телефільм . 10' нn. Міжrірсьного лісокомбі­ світу 19.35 Чемn і он а т зі 22.55 Новини. 9.05, 12.30 Іспанс: ьна мова. нату. СП іА ВеЮ. . 10.05 Учням ПТУ. М. Горь­ 16.00 новини. 20 rJO Вечірня назка. кий. •На дні • . 16.10 Срібнин дзвіночок. 20.15 ~о " оо& ' я . 10.35. 11.35 Ф. Достоє вс ький. СУБОТА , 26 СІЧНЯ ::!1 ОО Час. 16.30 Ф іnьм-нонцерт • В мож«Злочин і кара •. 9 кл. 21.35 Фільм • Пробудження >> , ному серці - голос Бать­ 11 .05 ·Haw сад. 1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА кІвщини•. 12.05 ЗоологіR. Різном4нітПРОГРАМА ЦТ 16.35 «Даниnо ПрепеnІІн•. ність риб. Лялькова вистава . 8.00 Час . НЕДІЛЯ, 27 СІЧ Н І'І 13,00 Стор і нки Історії. Моnо8.35 Всесоюзний оrnяд са17.30 Продоаоnьча програма лоді господар і земл і. мод !Rnьної художньої З .Ь.ГАЛЬНОСОЮЗ НА справа кожно г.о. '-"е· 1З •.55 Фіnsом · Із субтнтрамн творчості . ПРОГРАМА ЦТ ц і аnізація на сеп\, . ··Алегро з вогнем • . 8.55 Бj n~owe хороwих тоаа18.00 к·ориснІ nоради. 15.25 Новини. рів . .. 8.00 Час. 18.ЗО Фіnьм-концерт •На трк 15.30 •Му:;нна його дуwІ• . 8.35 К онцерт з творів С. 9.25 Концерт заслужено• ronocи•. Пісн і І. Шамо. Фільм - кон­ Ци н цадзе. хорової каnели «1 ре мб І · 19.00 Актуальна камера . церт. 9 .00 Док. тел еф і льм . та ~ . 19.30 Творчий вечІр К. Ку· 16.05 Док. тел еф ільм «Радян­ 9.20 4- й тир а ж « Сnортлото >> , 1 0 , 0~ Hon o чита н нR . діє вс ького. ська ЕвенкІя • . 10.50 Людина. Земn11. Все­ 9.30 Б удильник . 20.45 На добран і ч , дІтиІ 16.35 Телефільм •Циrан» . 4 10.00 Сnужу Радя нсько м у світ. · серіІІ. · 21.00 Час. Союзу! 11.35 Док. фільм •Вnрава з 21 .35 Bnepwe на екранІ -УТ. 18.00 Н.оаини . 11 .00 «Здоров'я ». м ' ячем • . ·~астя Никифора &убно­ 18.15 Мамиwа wноп а . 11 .45 До 40-річчR ВеІІмкої 11 .45 Ранко ва nowтa. ва •. (КіностудІя . ім. О. 18.45 Людина і за кон . П е ремоги . Клуб фронто­ 12.15 Зустрічі н а р адя нськ і й Довженна) . зем n і. 19.15 Довіднова служба. в их І".РУЗів •ПереможЦі » , С іл ьська г один а . 22: ~v Новини. 19.30 Тележурка n « Сnі вдруж- 13.00 Тел ежурнал · •Сім'я і 12,30 13.30 Музичний кіоск. 23.00 Чемп і онат СРСР з во­ н і сть•. · w н ола - . nейбоnу. Жінки. Фінал, 10.00 ВечірмА казка. 13.30 « Лікар меnіховськоі «МедІн• (Одеса) «Поnі2t.20 Кубок євроnейс ьких дільн'Іtці • . Із циклу •По· 1'ехн.Ік• (Четtбінсьн). ПРОГРАМА

ІVІат.

татов

ня соціалістичною м і кою• .

22.50

виборам.

Фільм «Ранковий обхід•. 21.00 Час • . 21.35 Дон. фІльм •Неру•, Фаnьм 1. «Становлення,.. 22.40 С!>Оrодн і у світі. . 22.55 Співа ють Яан Яоаnа І Мар' ю ЛRн і м.

щоб н е внвітрювався аро­

Редантор Є. ФЕДЯА.

Естафета

«Піс. ранку , весни А миру• . Haw сад.

Сьо·rодні

Лен і нський ун і аерсн­ тет мільйонів. «Уnрааnін­

18.45 1!1.00 ' 19.30

. , · ла міжнародна вистав­ . ·' '«АrроіІІД);СТрі-84>> , В

ного

Новини. Шахова wкona . ЧемпІонат світу з лижного сnорту. Естафета 4 х 1 О км. Чоnоаікн. 18.00 У кожному малюнку­

.16.25 16.30 17.00

18.15

телефіn ьми,

про­

працІ.

· wкonRpi.

«Потемнин• .

Тут

науки

фіЛІ>МИ.

об-

15.25 В концертному залі

.

Час. Те.rіефІnі.м •ИJ)утИ3Ма•, Ю,Іуб ~анІІJ!І8минів, . Фіnьм «&рсжемосець

12.00 Новннн. 14.30 Новини. 14.50 КомунІсти

ЦЖАІ{АРТА.

Союз

ДО!(.

І ~АГАftЬНО(ОЮЗНА 8.00 8.35 9.50 10.50

ЖИТТSfі

cRf)BE

теле­

конку рс у ви нах і дник ів ра ціон ал ізаторІ в. , 13.15 Но в ин и.

1

З А ПРОШУЄ Н А ПОСТІйНУ РОБОТУ: · ст ар шого інжен ера бази постач ання, стар ­ ш ого а гронома механізованого загон у, е кска ­ ватор ників на екска ватор и 30262 1, трактори · ст ів для роботи на трактора х Т- 1 50, ЮМ З , . бу .1ьдозер н ст і в на тракто ри Т -74 , ДТ- 75 , бух · галтера

по нар ахуванн ю зар п .1 ати.

Адмі н істр а uія.

З пр иводу оголошеlіь, п ита н ь реклам и дзво• ніть у редакuі ю по тел ефонv

АДРЕСА РЕДАКЦН : 255020. Ниівсьна область, м. БроваQи. вул. Ииівсьма, 154. Телефони: редактора -

19·3·82; застуnника редактора , вІдділу па ртійного життR !9·4-4·7 ; аідnоаідал~>ноrо сенретарА , е іддіnу сІnьс~окого господарства 19-З. 18; корес:пон,~~ента місцевого радіомовлення 19-3-05; відділів nромисловості, листІв ; мас 080 ·1 роботи 19-4-67,

19-3- 18.

Індекс 61 285.

Друк високий. друкований

Обсяг 1

а рк у ш.

Ти рвІВ

13.1 50 прим і рників.

Цви вь1хода: вторн ик. среда. пя тн~и~u~а~~с~у~б_б_от __ •------~---------------------------------------------------------------------------------------•---З~а=~~fо~вл~е~н~н.я~~-9--З-.9_8_.~~ · Sро,арська

J.р vкврня ИиJвськqго обласного упрввл І иRІІ у спр>~ нах вида ин и uти . пuлІrраФіІ ~реса аJ)укаркJ.: 2:ї:Ю20, К~Хвська обпасть, м. .Spasapв, вуп. КвІвСьк&, lН.

·

І книжкової rop~1~1,

\

14 номер 1985 рік  

14 номер 1985 рік