Page 1

.

Про",етарі

..

ВСІХ

8Акаlт.~яr

краІН,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО J( О М І ТЕТ У ком ~ И І СТИ q НО Т ПАР Т І Т )' КРА МІСЬКО! РАйОННО' РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО! ОБЛАСТІ

ВИХОДИТЬ З

fasera

квітня

17

року

1937

14 (4946)

НІ

Середа,

ф

23 січня 1980 року

ВЕСНЯНИМ РОБОТАМ-ВИСОКИЙ РІВЕНЬ Центральний Комітет КПРС І Рада Міністрів СРСР ПРИЙНЯЛ>l постанову «Про додатноВІ заходи по

підготовці

і

проведенню

НЯННХ польових робіт У

ро­

ці •. Для того, щоб забезпечити своєчасне і високоякІсне прове­ jlеИЮI цих робіт у нолгоспах, рад­ та інших сІльськогосподар­ ських. підприємствах, треба РО:.>­

но

завдання

подарства

укомплектувати

кадрами

машиністІв, машиністІв

в'язати ряд важливих завдань.

д.'1Я двозмінної роботи транторних агрегат!в.

садивного

матеріалу,

ВідповІдним

ДО1\Jствам ня,

доведеННІ!

ставок техніки,

нічних заходів по ДОі'ляду за посі-

ренням

забезпечиrи

дано

зв'язанІ

йоrо до високих посівних кондн­ цій, здійснити номплекс агротех· !lами озимих культур,

дощувальних

машf'F.

машиннс~

мІністерствам

із

конкретНІ

І

по

завезення

хімі'!­

них засобів захисту рослин.

Необ­

подарські

мінеральних

хідно закінчити ствах підготовку ного

парку

органіч·

до· весняних

робіт не пізніше,

тиж­

ні до їх початку, звернувши особ-

роцІ,

як

виняток,

РСР. Серед тих, _oro на­ род назввав CJIOіми кандидатами

парnамен r

У

на

і

радгоспи,

транспортні

ОРГд­

ПрО:'ilЩ:­

підприємства

керуючись

І

рішеннями

розвитку

подарства в

сІльського гос­

роцІ і вживуть

1980

усіх заходів до того, щоб забс;)­ печити своєчасну підготовку матє­ рІально-теХНіЧНОЇ бази господарсТ!~

ШИРОКО

ПМН-tl,

які зайняті на споруджен­ ні Калинівського теплич­ ного комбінату, односта;і­ схвалюють

ЦК

КПРС,

стрІв

постанову

Ради

СРСР,

МІн;-

ВЦРПС

«Про дальше зм!цнеНtlН трудової дисципліни І скорочення плинностІ кац­ рів

у

народному

дарствІ!>. На цьому

госпо­

важливому

об'єкті працюють Діі І комплекснІ бригади

МИКОЛИ Тихоновича

Петровича

розгорнуте

лістичне

змагання

но

Павла

коп.

змагання

соЦіа­ за rir.t-

ну зустріч 110-ї ріЧНИіlі від дня народження В. І. Леніна. Шдсумки його підбиваються щодня. П/)· руч із виконробською встановлена

дошна

соціа­

лістичного змагання. Н'1 неї заносять імена кра· щих робітників. СЬОГОД:іl тут записані прізвища переможців

трудового

су.

перництва бетонника Ана·

талія Костянтиновича Ко­ робова, мотористки ГаШIИ Пилипlвни Швець та мо\!. тажнина Павла Петровича Кучкіна.

Л.

Бло-

ДАНИЛОВА.

1

проведення весняних ПОЛЬОВІІ" робіт на високому агротехнічному

ррс­

1980

весняні

І

сільськогос­

водогосподарсьКі

ІЮЛГОСПИ

дальшому

устаткування,

Радам . lШн!стрів союзних публlн дозволено залучати в

польових

ніж за два

машнни,

і

rlраВОфлангові Будівельники

Т8

2

Кучкіна. Вони вкладают .. фундаменти, СТОВПЦІ під металеві наркаси, будують резервуари, басейни та інше. Серед ТРУДіВНИКіВ

~rPOКOВO.

Ірадгос·

листопадового (1979 р,) Пленуму ЦК КПРС, докладуть усІх сил до успІшного виконання завдань 110

запасні частини, деякі матеріали І хІмічнІ засобн захисту рослин.

в усіх господар­ машинно-трактор­

організаЦії,

організації,

паливно-мас­

добрнв,

1

них

використання

ни.

лові

сІльському господарству запасних частин, приско-

тильних та Інших матеріалів. Д,lН потреб колгоспІв І радгоспів ви­ ді,lЯЮТЬСЯ додаткові сільськогос­

ефективне

мольські подарські

вl­

завда!l­

забезпеченням

в колгоспи

Центральний КО:\1lтет КПРС 1 Рада IVIlHicTpiB СРСР висловили впевненість v ТО:\1У, що партійНі. радянські, профспілкові і КО:\1С,)-·

автомоБІЛіВ,

rocnax

Постанова зобов'язує своєчасно завершити підготовку насіння І

ГО('­

трактористlь­

водіїв'

роботи

пи, які відчувають недостачу Е механізаторах, тракторнстів-маши­ ністlв промис.l0ВИХ, транспортни'і: та Інших підприємств, з установ І організацій.

дення ремонту машин д.'1Я заготі в· ЛІ. нормів, зернозбиральної та Ін­ шої збиральної техніки. ПостаВ,'1е·

вес­

1980

льові

л~ву увагу н& якість ремонту ма­ шин. Організувати негайне пров"­

Н И,

ф Ціна

хІна

~~u (; 1ІilТIІРIЧЮ'~1

!

рІвнІ.

(ТАРС).

п~

Потім В. А. Ковальчук

Семінар

н'адав слово секретарю ВІІ­

борчої комісії секретарю міськкому КомпартlI УК­ раїни А. Г. Мутилу.

_u

республіки, передо!!1 роБІтники, керlвlІІІЮІ рі!!'­ них гапузєй иаРОАНОГО А. Г. Мутило доповів господарства, працlВНВКЧ номІсlї, що по Броварсь­ партІйних 1 радJlИськJIX кому виборчому ОКрУСУ' у райониому Будинку органІв. .N9 З 11 дав згоду балоту . Вчора у райвиконком! ватися кандидатом у депv- культури вІдбувся семІ­ Верховної Раци нар секретарів цехових в!дбулося засідацня оК­ тати • партійних організацій 1 ружної внборчої коміс!! УРСР головний зоотехн.", партгрупоргlв підприємств по виборах до Верховн(,!

паРТIИНИХ

ватажків

радгоспу «Плоск1В-. і органІзацій мІста та раСЬКИЙ. І. І. Рибка, і Зd-j йону. Перед учасниками

Р еєстрація кандидата

пропонував

зареЄСТР.УI.Jd- сеМ. іна ру з Інформацією

комІсії

19З9

народженНі!, шаль ний рін десятої п'я-

сказаl',

кандидатом

ти його кандидатом, у ч.'~;- про підсумки діяльності В обстановцІ всенарод· Ради УРСР по Бровар- ни парламенту pecny6J,I- ~ трудових колективів БроBorO політичного і ТРУДО- ському ВJJf50РЧОМУ округу ки. Комісія зареєструва- j варщини у 1979 роцІ та ВО,го піднесения прохо- M~11. Відкриваючи це ла Івака Івановича Рнбку, 1 про зандання на завер­

дить У иашій нинІшня

респубnlці засідання, .голова

передвиборна

В. А.

Ковальчук

року

У

депутаги

у цеху торгового обладнання заводу торговельного .llaШИНОбудування знають І поважають Jtaляра Марію Михайлівну Коленченко. яка трудиться на підприєм­ стві близько десяти років. Ударник Ко.«уністичної пра­

тирічки виступив секретар

ампанія. Зараз вона що зараз у республіці ОК- Верховної Ради УРСР П') міськкому hомпартії УНветупиnа в иовий важли· ружнl виборчІ комІсії рес- Броварському виборчому раїни А. Г. Мутило. Ос01вий етап. Окружиl вибор- струють кандидатами у округу .N9 Зl1. ливу увагу паРТОРl'Ї'З

'11

комlсlІ

страц1ю

розпочаJIИ

рев-

висунутих

на

передвиборних трудових

зБОРIІХ

коnективів

дидатІв у депутатн жовно!

кав-

депутати

Верховної

Ради

На

засІданнІ

представників

борчого бюлетня по вио,)-

річниці

Унраїнської РСР.

лено

чок

ВІтчизни,

номісії

гідних затверджено

непорушно-

партійних.

зразок

Верховної

ВН- за

РаДІ!

оргаиlзацlй, иа яких ро­ БІтники, іижеиерио - тех­ и1чні працlвиики І служ­ бовці, представники lит{~ ліl'tицll називають каиди­

датів у депутати районио} Ради иародних депутатІв, Так,

rocny своїх рах

трудівники

рал-

«ПухІвський. Ю\ передвиборних збо­

назвали

кандидатом

у депутати райради пеРЕ>­ дового

водія

господар­

ства М. П. Марченна І робіТНИцю Н. І. Писарен­ на.

В урочистІй обстановцІ, при високій антивностl виборціВ пройшли збори по висуненню кандидатів у депутати райради 1 •

гідну

ня

В.

дації

ДОВІР'Я-ГІДНИМ радгоспі-номбінаті .КаЛJJ­ тянськиЙ. імені 50-рІччя

Збори

по

кандидатів

висунеННІ·.1 у

депутат>!

І.

ДНЯ

110 ї

народжеР­

Леніна.

щодо

Висл()р­

посилення

на

звання

кандидата

яких

високе у

колективів.

Biд~i~TIO~

організаційно - паРТШНОl роботи міського комітету партії В. В. Ковбасин­ ський розповІв про струк­

на­

Кращу ткалю Катерину Іванівну Рогач назвали трудівники Гоголlвськ<'J

стрlчкоткацько~ кандидатом

районноІ

фабрики

у

депутати

Радн

народних

депутатів. Високе довІр' JI виявлено й Іншому ЧЛ~­ ну

трудового

фабрики М. К. БудІ.

колективу

робітНиul

Станом

на

кандидатами

18

у

сіЧня

депута ГJI

наголосив

на

ЗемлерОби

пар-

роботу

райради народних депутn­ тІв пройшли вже на КаЛ;і­ туру мІської парторганІ­ комбікормово, :шulї. про поповнення лав родні обранцІ було вии"­ ТЯНСЬКОМУ племптах{)­ КПРС за рахунок псредо­ леifО кращнм виробнични­ му заводі, в радгоспі «Броварський,>, виків виробництва. кам цього сільськогоспо­ Налитянській середН\;1 Інструктор міськкому дарського підприємства - операторам Н. Г. Кри­ школі, радгоспІ ('Требу­ hомпартії України В. П. хівськиЙ •• Лохов У своєму виступі вець і Н. В. Макаренко. СРСР,

ПІД МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ

рекомсн­

впливу на

Завідуючий

питаннях

планування роботи, підго­ товки і проведення зборів

районно! Ради народни" депутатІв вже названо ва цехових парт()рганізацій кращих вироБНИЧНИКіl3, і партійних груп. інженерно - техні ч них Дотримання комунІста­

радгоспу виявиJ~и

« Гоголівський» велику

боту

господарську

про

ту;]­

підвищення

дючості полІв з тим, одержувати

РІ'­ щое

високІ

ВР"­

жаї всіх сіЛЬСЬКОГОСПfl­ дарсьних культур. НавІть за

несприятливих

них

умов

вони

одержувати

по го;''

навчилиr.я

хороший

збір

зерна.

-

Основа успіху

в ПО·

стійному нарощуванні ро дючостl грунтІв. 3 цією метою

в

господарствІ

по­

стійно діє механІзован,,!1 загін по вивезенню орга­ нічних доБРIlВ на поля.

ll~одня шин

вісім

автома .

транспортують

по

лю. З початку року ~ди вже

доставлено

2000

На вивезенні органІч­ них добрив із ферм Н:і ПО,lЯ першого вІдділка

СОІЮЇ

продуктивностІ

він щодня транспортує п')

42

тонни поживи для зем.

йович

Будько,

тонн.

пинився

голова

ну

площу

перезволожених

(РАТАУ},

ному

етапі.

консультації

на запитання.

І

та

ну

року

4969

тонн

орг«­

при заа­ 23 тисячІ

парткомі­

ЗАНЯТТЯ В ШКОЛІ ГРОМАДСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

За наказами виборців

земе.1Ь,

картоп-

щоденнІ

норми виробітку вІн ви­ конує на 140-160 ПРе>.; центів. Всього в госп:), дарствІ винезено з почат­

вирощуватимуть

зацій і партійних груп зу­

В. ІВАНОВ.

тонни.

СумлІнно трудиться Н­ кож водій трактога T-lS0К Григорій Мико.lі:!­

о;>ганізацIЙ.

курячого

22

лі при завданнІ

нічних добрив данні на січень

тонн

'311. пра­

цІ добивається механ!:за­ тор Василь Федорови'! Таран. Трактором МТЗ-S'J

послlду з Київської пга­ хофабрики на площІ, де

-

190-210

ПОНаД

тонн добрив.

працІвнинІв І службовцlн ми статутних вимог, ро:!­ промислових 1 сlльськ/)- гляд персональних справ господарських пІдприна цих аспектах дІяль­ ємств, закладів, установ 1 ності цехових П~.рторганl·

сії при мІськкомІ Компар­ тії України А. С. Сердеч­ .I~yтaTY Е. М. Репі. ОЧО­ ний. люваний ним колектив T:JНа закІнчення семіна­ 3 почуттям великоТ в 1 '1- Тх наказів, що знsчною мі· рік зібрав майже по 50 ру його учасники прослу­ центнерів зеРНО8ИХ з кож­ хали лекцію лентора місь­ повізальності ставляться до рою сприяє оперативному ного гектара. Велика за­ кої органІзації товариства наіірізномані;­ своіх обов'язків депута, и вирішенню слyrа в цьому депутата: «Знанню; Ф. Т. Шипи­ Кутівськоі сільськоІ Р&Дtl ніших питань. саме за ііого найактивні- ленка «Про міжнародну Було про що розповісти Буського району. Про свою шою участю осушено зна~- полІтику КПРС на сучас­ р{)боту вони систематнчн') на черговіА зустрічі з OJl.Hr)звітують пере!! виборцями, сельцями і бригадиру кол­ Аоповідають про виконаКііl госпу сЗдобутох ЖОВТRJІ.*

са.I!Овідданої праці,

змагаНН:l

зустріч

з

вона показує зразки

На зніш.-у: М. М. Коленченко. Фото Б. Удовиченка.

розгорташ:я

конкретні

тійного

}"

на

також соціалістичного

____________________________________

иасеnених пуихтах Броварщини тривають збори трудових коnектм­ вів пlдпривмств, установ,

звернуто

виборчої

Вер- го блоку комуністів і без- рах до

Ради Української

ОКРУЖН.>Ї

УРСР кращих синів і до-

ці,

одержали

відповІді

У суботу, 26 січня, відбудеться

в школі

гРОJшдських

.міськраЙонної газети .:Нове життя:».

т ~,Ha з

краЩU.I!И

при

заняття

редаКЦії

СТРУК1 yp~ журналістських жанрів. Слуха'іl

?знаио.НЛЯТhСЯ з

Інтерв'ю,

чергове

кореспондентів

осооливОСТЯ.1tи

коресnондеНl{ії, зраз/{а.lfИ

іНфОР.llаціЙної за,ltіткu,

статті,

вітчuзняної

нарису,

фейлетона,

nубліl{истики,

. к,п:« слухачів, на заняття заПРОUlУIОТЬUI редопорu гоаєт, сотиричних листків і віСНИl(ів "KO.ltco-

СТІнних

.IІОАьського

nрожектора;.


*

2 стор.

23

січня

1980

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

СОЦІАЛІСТИЧНІ р у д я

т

ТmItd IIIfe'l'& , раАОИ1, !!:! f !!есь радlв~ь1tий ар ОД, в 06стано&ці високої політичної і трудо­ вої актиl!ilИОСті працюють над втіленням у життя JeJПIIППII 1f1.J!ее~~иь ХХУ з'їзду КПРС і Xlv

ЗІЗ»;У КОJlПартіі України. Чотири роки п'ятиріч­ ки

вони

озна~енували

дальшим

розвитком

су­

!r1J1:RO 8

щ

комплексним

х

и

планом

скорочення

nllii~aцiI важкої ручної праці СКОРОТИТИ Ч~­ сельність робітників, які зайняті на ручних J)O-

бетах, на

276

Чбловік.

Комплексно механізувати один цех, одну діль­ ІІІЩІО, впровадити 8 механізованих потокови~

JlіиіЙ. Освоіти ВИJ)обництво

64 НОННІ видів Щ}О~

спідьного ВИІ>обництва, підвищенням ефективнос­ ті і .акост! роботи.

ЖУКЦії.

Приp.jс'f обсягу промислового виробництва за чотири р~и склав 25,2 процента. З початку

системи управління якістю продукції забезпечи­

п' ятирічки колективи промиr,.'!ових

підприємств

в рахунок взятих соціао1істичних зобов'язань реаJtіЗУ&&JIИ понад план продукціі на 8,6 міль­ йона кар60!!&1Нців. Комплексно механізовано 13 дільниць, впроваджено 5 автоматичних і 23 ме­ ханізова.ні IЮтокові ІОНll. ВИЩ'ск продукції 3 дерЖавиим 3наком якості зріс із 5 до 15 про­

центів. ОСВ06НО капітальних ВК,13,день на

137,2

:мільйона карбованців. Побудовано 5 загально­ освітніх шкіл, в тому ЧИСо1і у сільській місце­

вості З школи на 2248 учнівських місЦІ•. Всього ра81»1 11 реконструкцією введено 4600 місць, що складав 151,3 процента до плану. Здаио в експлуатацію 9 дошкільних закладів ка 1690 місць при передбачених 1530 місць Ііа п·ятирічку. Побудовано два будинки культури на 900 місць. ПJ)ИJ)іст !!аловоі

ПРОД}'КЦll СІЛЬСЬКQrО гас по­

дарст..

порі.вянні із

у

п' .Ітврічці склав понад

• 118'1111

харБОIlIВці. 8бо майже

середньорічним

41,8

2 581

рівнем

ТИ~.Ічу

процента. Продук­

тиввість праці аа роки десятої п'ятирічки зросла в& 20,8 ироцеИТI. Працівники ферм у вересні 1979 рок}, Іихонали план чотирьох років деся­ тоі п' .. тирі'lIИ по загальному обсягу закупок наЙва.2UИllіФИl видів продуктів тваринництва. Щорі'lииl врИ])іст закупок у порівнянні із серед­

иьорічним J JteB'JlTil п'ятирічці склав: м'яса

-

процеlта, молока 143,5, Я6ць-154,7 процеита. ПОJlіпшилосr. торгове.'!ьне, побутове і КУJl'ТУРИ$ обслуговування населення та охоро­

181,6

ва 310ров'l. Літри.авm почии москвичів ! киян, 38 10nеКТИJі. Цlжі., бригад і 1118 пєредовихів аи­

робвиц'l'"

lо60в'lзались виконати завдаИНJI ,є­

Сlтоі п'ятирічки до 110-ї річниці з ,l\ня нарм­

ження В. І. Леніна, а понад 300 передовиків і новаторів виробництва вже завершюш особисті п'ятирічки. Ділом відповідаючи на рішення листопадоа~го

(1979

Р.) Пленуму ЦК КПРС, керуючись виснов­

ками і положеннями промови Генерального сек­ ретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховноі

Ради СРСР товариша Л. І. БреЖН6ва, прагнучи перетво~ити завершаJ1ЬНИЙ рік десятої п'ятиріч­ ки в рік ударної, високопродуктивної ленінської ПJ)аці,

TJ)YJIOBi

колективи міста і раn()ну беруть

такі соціалістичні зобов'язання на

1980

рік:

ПРОМИСЛОВІСТЬ Sабеsпе'lИТИ раціональне використаННІ ек оне­

Иа основі широкого впровадження комплексної ТИ випуск з державним 3наком якості

168

робів.

категорії

Питому

вагу

продукції

вищої

Ввести в дію "І Бро!!арах )!;ва хаrаsини

«1,1f-

иарія» на вулиці Польовій і Короленка. Забезпечити введення в дію котельнІ

прок"

",па

.муЖRіе!1) НЮ тони пари

Від впровадження винаходів і раціоналізатор­ ських пропозицій одержати річний економічний

ефект на 1 мільйон 860 тисяч карбованців. Зекономити електроенергії 5 мільйонів 920 ти­ сяч кіловат-годин, 2510 тонн умовного палива, 580 тонн чорних MeTa.1JiB, 140 тонн цементу. Одержати надпланового прибутку 470 тисяч кар­ бованців.

Виконати п'ятирічні плани до Дня працівни­ ків текстильної промис.1Jовості КОо1ективами фа,)­

ПО{іУі\увати доріг

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК Поліпшити використання

ноБУДУllаНИJl, деревообробного комбінату,

маши­

Фабри.

ки верхнього дитячого трикотажу, 22 цеха~1И і ді:п,ницями, 127 БРllгада~1И і 4320 робітника-, ми.

За рахунок підвищення технічног~ обслугову.. вання, високої організації праці довести коеФі­ цієнт використання вантажних автомобілів до

0,64, автобусів -

Забезпечити своєчасне виконання HapOДHOГO~­ будівни­

цтву, ефективне освовння капітальних вкладень.

Річний П.'!ан будівельно-монтажних робіт вико­ нати до 30 грудня, знизити собівартість на 3,2 процента,

перевиконати

зав;хання

по

росту

про­

.ПRтивності

праці на 0,92 процента. Вдоско­ наJlювати деКЗДНО-,І\обове планування і диспет­ черський контроль за будівництвом і здачею об'єктів в експ.'Іуатацію. Методом нового буді в­ иицтва і реконструкції

Itапітадьних

за

рахунок державних

вкладень достроково

ввести

в

дію

найважливіші виробничі потужності: пташник на

Семиполківській птаХОфабриці на 105 тисяч ку­ реil-несучок, тваринницькі приміщення на 834 ГО:ІОВП худоби, ді.'1ЬНИЦЮ по нанесенню клейово­ го шару на плівку на заводі пластмас. Побудувати

35

тисяч квадратних метрів жит­

ла, шко.'1У на 624 учнівські місця, З дитячих RО~lбінати на 560 місць, в тому числі у радгоспі «Русанівський» на 140, в місті Броварах .Іля тресту «Броварисі.'!ьбуд» на 280 ~ ДJl" механічних майстерень на 140 місць, ПРОф­ т@х}'Чилище

-

на

720

учнівських місць, ак)'­

60

наДn.1Jанового

за вантаження

не

менше

вагонів і додаТIiОВО до плану перевезти

1000

тонн вантажів. Через касу попереднього продаж;у

20

тисяч квитків

на

пасажирськІ

поїзди.

Иа підприємствах зв' язку виконати роботи по розвитку радіомережі до 25 грудня і встаНОВИ1И

1165

радіоточок, виконати завдання по встанов"

2000

телефонів, у тому числі

iHBaJliiIiB

80

встано­

війни і праці.

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ І НОМУНДЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО m.1JЯХОМ впровадження нових форм і пер~до .. вих методів ТОРГІВЛІ, підвищення культури об .. слуговування річний П.1ан роздрібного товарообо.. роту і громадського харчування виконати до 29 грудня. Понад план реалізувати насе.'1енню ріа .. них товарів на

640

тисяч карбованців, у тому

чис.'!і підприємствами споживчої на 300 тисяч карбованців.

кооперації

-

П' ятирічний план товарообороту райспожив.. спі.'!КОЮ виконати до 1 грудня 1980 РОКУ. Лід" ПРИ6мства~1И

громадського

харчування

випусти"

40

ти додатково до плану в.1асної продукції на

тисяч карбованців, у тому числі підприємствами споживчоі кооперації на 25 тисяч карбо .. ванців.

П'ятирічний план заготівельного обороту аико-­ нати до 15 листопада і заготовити додатково си­

РОВИНИ на

400 тисяч карбованців. Річний' П.'!ан 25 грудня. Додатково '~алучити в товарооборот товарів за J)a" хунок децентралізованих закупок на 600 тисяч карбованців. Для поліпшення торговельного об .. слуговування труді вників сільського господар .. заготівельного обороту завершити до

ш~рський корпус

уково-технічного прогресу, комплексне виконан­ ИJІ показників ефективності виробництва міста і району в ціJlОМУ. Досягти на цій основі під­ вищення зростання випуску валової продукціі

тому вагу робіт, які виконуються методом бри­ гцного госпрозрахунку, до 35 процентів. 25

сТва безпосередньо на виробництві ОJ)ганізувати работу 6 автокрамниць, 23 розвозок, 6 ларків

ти~яч квадР:\ТНИХ метрів ЖИТ.'!а поБУдУвати ме­ тодом бригадного підряду.

дати товарів на суму

в

1980 році в порівнянні з 1979 роком на 11,1 процента, продуктивності праці - на 3,6

процента. Виконати річний план по випуску і реалізації продукціі до 29 грудня 1980 року. Понад план реалізувати промислової продукціі на 1 мільАон 900 тисяч карбованців. Пtревиконати завдання по випуску заліЗllОГО П!!l'ошку на 45 тонн, спечених виробів на 30 тонн, торговельноrо обладнання - на 60 'І'И­ сп харб!!ванців, електротехнічних виробів­ на 60 т!!сяч, меблів на 80 тисяч, трикотаж­ них виробів на 70 тисяч карбованців, збір­ НОГО З3.Jlіаобетону - на 500 кубічних метрів.

За рахунок зростання

продуктивності

праці

одержати 62,2 процента приросту ПJ)ОМИСЛОІОЇ ПРОДУlщіі. Випустити додатково до плану ТОlа­ рів иаро)tИого споживанн" на 2080 тисяч кар­ бованців, у тому числі товарів культурно-по6у­ тового прrraначення на 560 тисяч карбован­ ців.

120

ліжок. Довести пи­

ЗО

мічного потенціалу, неухильне прискорення на­

-

на

Зекономити

0,78.

За рахунок підвищення ефективності вико" ристання вагонів, скорочення простоїв, вивіль..

сі.'lЬСЬКО­

господарському і соціально-побутовому

до

тонн пально-мастильних матеріалів.

вити на квартирах

подарських планів по ПРОМИС.1JО80МУ,

зас,,",

народного

пасажирів.

ленню БУДІВНИЦТВО

потреби

rосподарства на перевезення вантажів, повне і своєчасне задоволення запитів населення. ПеJ)е.. везти понад план автотранспортом 25 ТИСА тонн народногосподарських вантажів і 200 ТИСІЧ

реалізувати

КО,1ектива~1И

торгове.'!ЬНОГО

транспортних

бів, забезпечити зростаючі

воі соціалістичної

заводу

63 тисячі КВА. тверди)!: ,покриттяиl1,8

1. Травня.

ни ти для

революції

3,

ltіломе1ра, у тому чимі: Шевченково- Берllфл, Пухі!!КI Рожни, Русанів висеJlОК імені

рик Jlітківської швейної і ГОГО.1івської стрічко­ ткацької, до Дня Конституції СРСР - Дарниць­ Koro РВУ, 4 дільницями, 13 бригадами і 220 робітниками, дО 6З-Ї річниці Великої Жовтнеєкrперимента.1ЬНОГО

за ropвY,

електропідстанції потужністю

ви­

якості !! зага.'1ЬНОМУ обсязі виробництва довести до 16,4 процента.

а

т

с

І

м

Розширити мережу піДПРИ6МСТВ ТОРГ1ВiIJ на квадратн!!х метрів ToproBe.1JbHOi площі, в

2000

тому числі побудувати промтоварні

магазини в

селах: Бобрик площею 330 квадратних мет­ рів, Княжичах 190 квадратних метрів, про­ доаОJlJ.чі у Рудні, КраСИJlівці, Великій Димерці - площею 200 квадратних метрів, а в Гоголе­ ві - площею 60 квадратних метрів. у Броварах закінчити б}'дівництво

гастроно­

мі!! ва !!улиці 'Кутузова площею зоо квцратиих

метрів і двох на вулиці Гагаріна площею квадратних метрів.

саморозрахунку. Організувати

31

500

1700

виїздів, про..

ТИСЯЧ карбованців.

кожному споживчому товаристві обладнати

аразкові магазини, у тому числі: у Броварському

МСТ- магазини сіл Требухова і 3азим'я; у Бо­ бриць кому радгоспробкоопі

-

Бобрик; у ВеликодимеРСЬКО~IУ'

ci.~ Шевченкове і

сіл Велика

Ди"ерка і Богданівка; у Гоголівському сіл Гого.'1@ва, Русанова, Світильного; у ,1IiTKiBCJ.ROMY - сіл діток, Літочок, Рожнів; у Семиполків­ СЬКО)ІУ

-

сіл Семиполок і селища Ка.'1ИТИ.

у Броварах організувати

12

ярмарків по П1'0 ..

і

J\ажу продовольчих і ПРОМИСJІ01'lИХ товарі!!, 20 виставок-продаж і 4 КОНференціі за участю по ..

ІІа 640 поеадочних місць розширити мережу ТРОМІІДСЬКОГО харчування, У тому числі відкрити ідалltию иа 240 місць на ремонтно-механічному зааоді, кафе на 50 місць в тресті «Теп.'lИЦИТ'Х­ монтаж», кафе «Варенична» на 50 місць на ву­ лиці М. Лагунової. КАфе на 50 місць на ву.щ­ ці 50 років ВШН:М, їда.'!ьню на 50 місць у l'адгоспі імені Док}'ча!іва.

купців. Виконати По1ан заготівлі і закладки ово­ чів та каРТОп.'1і на МЖОllе зберігаН!JI на 109

'1'10

32(')

процентів.

Кодеltтиви пі;щриємств побутового обслугову.. вання зоnов'язуються виконати річний план по

29

р~а.1ізаціі побутових послуг населенню JlO rру;хня: і ,!ІfJдаrковонадати їх на З6 тисяч кар" боваНЦ,іВ, у TO~IY числі в сі:Jьській місцевості _


, ЯЗАННЯ

НОВ'Е

!З сІчня

житт,Я

ЗОБОВ f району на 1980 .. 10

ТИЦ1l ка.рбованців. Забезпечити ВИКОнаВ­

JfЯ плану 8 усіх видів послуг. Райпобуткомбіна­ 'І'ОМ досягти в розрахунку на 1 мешканця райо-

1іУ ПОС.'1уг до

15

крб.

коп., в тому числі

77

14

крб.

-

приймальний

цункт у селі Тарасівці. Добитися

кожним КПП

1

сільського мешканця

до

-

-

Підвищити продуктивність праці на .JIодатково відкрити

'

комплексно

88 коп. 3 проценти.

Ifаі\ання насе.'1енню послуг не менше

15

видів.

Комуна.'1ЬНИМ службам міста і району побуду­ вати і капіта.'1ЬНО

відремонтувати

тисячі

7,1

!tвадратних метрів доріг і тротуарів, побудувати

кілометра

3,4

мереж

зовнішнього

It(i імені Т. Г. Шевченка. Забезпечити введення в дію експлуатаційної бази Броварського виробничого управ.'1іння газГІ­ вого господарства, побудувати у Броварах ГаЗО­ загальною

протяжністю

кілометра, газифікувати у місті і районі житлових будинків приватного сектору. по­ садити 2 тисячі дерев.

1,8 100

ОХОРОНА ПРИРОДИ Забезпечити

охорону

І

(\тання земельних реС}'рсів,

тись земельного кодексу. нути

на

економне

раціональне внкори­ суворо дотримува­ Особливу увагу звер­

витрачання

продуктивних

уТідь і ріллі.

Провести вапнування кислих грунтів на пло­ ІІІі 4300 гектарів, гіпсування солонцюватих грунтів на площі 500 гектаІ>ів, застосувати біо­ логічний і мікробіологічний мето;!, боротьби з щкідниками сі.'1ьськогосподарських

площі

культур

на

тисячі гектарів.

12,5

Посадити ПО,1Jезахисних лісосмуг

10

гектарів,

провести об,1Jіснення ярів, ба,1JОК, пісків, берегів річок і водойм 90 га. 3абезпечити пуск у пеРШО~ІУ півріччі каналі­

заційних очисних

споруд

ниці Великого Жовтня. У 1980 році довести надій молока від корови

3250 кілограмів, а від кожноі курки-несучки одержати по 240 штук яsць . На відгодівлі великої рогатої худоби одержати не менше 700 грамів приросту на голову за. добу, а свиней 637 грамів. На 100 гектарів сільськогосподарських угідь вироёіити не менш як 1{,)50 центнерів молока.

до

Броварського ПРО'І­

вузла потужністю 22,6 тис. кубометрів на добу, yct-аНОВКУ по очистці повітря на заводі пласт­

Довести зага.'1ЬНУ чисельність

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Працівники сі.'1ЬСЬКОГО

господарства. зобов' я­

Одержати на

100

корів по

ноі основної свиноматки менше

тисячі первісток,

8,2

культури

зем­

JIеl'обства, виконання намічених заходів по пі,!.t'" Jищенню родючості грунтів. Більш ефективно використовувати мінеральні добрива, заготовити

і ВlІвезти на поля не менше 1 мільйона 150 ти­ ЦЧ тонн органічних добрив, або по 20 тоин ка кожен гектар ріллі. Удосконалювати систему обробітку грунту, по­ ліпшувати погляд за посівами, краще викорис­

товувати осушені і ЗРОіПені землі. До 15 квітня nідготувати

846

усі

меліоративні системи. Ввести

гектарів нових мелІорованих земель.

Закінчити

f забезпечити 95 процентів;

ремонт

тракторів до

20

береЗlI!

ЇХ техні'!:ну готовність не нижче

підготовити техніку для збирания сіна, сінажу і силосу до 1 квітня; зернозбираль", ну техніку - до 20 травня; ItOмбайни для зби· раИНJI картоплі, кукурудзи-до 20 липня; збіль .. шити денну продуктивність тракторів і комбай­ нів за зміну на 5 процентів, коефіцієнт змін ..

рості тракТОРНОГО парку - до 1,2. Працівники тваринництва зобов' 1ІЗУЮТЬСЯ В

1980

році продати державі

80

гортання

Всесоюзного

соціа.'1істичного

змагання

працівників тваринництва за збільшення вироб­ ництва

і

зимовий

заготівель

період

продуктів

1979-1980

тваринницьких

феР~I,

тваринництва

РР.»,

зосереджуючи

в

працівники зусилля

H~

організованому проведенні ЗИМіВШ худоби У кож­

ному господарстві,

зобов'язалися

продати дер­

жаві у четвертому кварта.'lі 1979 року і першо­ му півріччі 1980 року 58 тисяч тонн молока,

18,3

тисячі

тонн

м'яса,

171

мільйон штук

яєць, надоїти від кожної корови по гpa~IY

модока,

що

минулої зимівлі

на

3

більше

2271

відповідного

кіло­

періоду

худоби по продажу молока

тисячі тонн, м'яса

-

500

тонн, яєць

-

мі.1ьЙонів штук. Виробництво кормів

у господарствах району у 1980 році буде доведено не менше як до 260 тися'!: тонн кормових одиниць, або по 32 цент­ сі.'1ьськогосподарських

УГіДЬ. 3а рахунок підвищення поживної цінності KOP~liB одержати 27 тисяч тонн перетравного 3акласти 75 тисяч тонн сінажу, 22,1 тисячі тонн сіна, 150 тисяч тонн кормових буряків, 212 тисяч тонн силосу, заготовити 4 тисячі

тонн трав'яного борошна та інших обезводжених к()рмів.

Виростити врожай кормових буряків по 600 центнерів, зеленої маси багаторічних трав - ЗОО, однорічних трав - 200, кукуруд.зи на СЦ.'10С і зедений корм 270 центнерів.

Забезпечити

підвищення

роком на 5 процентів, а рентабельність вироб­ ництва на 3 проценти. Постійно підвищувати прОфесійну майстер", ність механізаторів і працівників тваринництва. Кі.'1ькість трактористів-машиністів І та ІІ кла­ су довести до 65 процентів, ШОферів до 45 процентів, операторів у тваринництві дп 34 процентів від загального числа.

Довести кількість спеціалістів з середньою і вищою освітою серед керівників середньої лап­ КИ дО 75 процентів, підготувати трактористів~

машиністів

-

150,

водіїв автомашин

-

75

чо~

ловік.

Продовжити змагання за звання «Район, paд~ госп, бригада високоі культури землеробства І тваринництва».

Колективи

ПРОМИС.'10ВИХ

підприємств,

з стор.

устроіти В 1980 році 5 тваринницьких ферм, радгоспах «Требухівський», «Русанівський», «Плосиівський», «Красилівський», «Великоди­ мерськиl\». В усіх господарствах району завер­ шити будівництво гноєсховищ, зернотоків, силос­

них траншей, ти.

Надавати

15 кілометрів доріг та інші об' вк­ постійну

допомогу

господарствам

у ремонті тваринницьких ферм, у вирощуванні і збиранні врожаю.

Промис.'10ВИМ підприємствам, організаціям удосконалювати шефські зв' язки з радгоспами. в га.'1узі культури

спорту, проводити

розвитку фізкультури та

спі.'1ьні

огляди художньої

самодіяльності і спортивні Змагання.

НАРОДНА ОСВІТА

Виконуючи рішення ХХУ з'їЗАУ КПРС, поста­ нови цк КПРС Раі\И Міністрів СРСР «Про да:Іьше

удосконалення

навчання,

виховання

уч­

нів зага:ІЬНООСВlТНlХ шкіл і підготовки іх до праці», працівники освіти, виробничі колективи промис.'lОВИХ підприємств,

будівельних організа­

цій, радгоспів і птаХОфабрик, громадськість міс­ та і району включилися в змагання за кращу

підготовку шкіл і дитячих дошкільних закладів, за підвищення якості і еф-єктивності навчально­ вих()вн()го процесу, поліпшення трудового вихо­

ванн! і ПРОфорієнтаціІ учнів. У зв' язку З цим продовжити створення кабінетів і залів проф­ орієнтації, звернувши особливу увагу на роз­ виток інтересу до сільськогосподарських профе­

сій і закріплення молоді на селі. Направити в народне г()еПОі\ар~тво 725 випускників середніх шкіл, створити 30 трудових об' єднань старшо­ класників.

Відкрити в 1980 році 7 кабінетів ПРОфоріви­ тації, збудувати 2 шкільні теплиці, робочі кім­ нати для 1-3 класів і кабінети обслуГОВУЮЧОЇ праці. Всіляко розвивати і удосконалювати віА­ CbRobo-патріотичне і фізичне виховання школя­

рів. 3 ці6Ю метою збудувати 5 стрілецьких ти­ рів, закритий плавальний басейн, обладнати З нові стадіони і реконструювати існуючі шкі.'!ь­ и.і стадіони і спортивні майданчики.

До

11 О-і

річниці з дня народження В. І. Ле­

ніна забезпечити активну участь школярів в ленінській перевірці, відкрити ленінські кімнати і музеї в трьох шко.'1ах, 2 історико-краєзнавчі музеї, постійно розвивати суспільно-політичну активність учнів, удосконалювати форми і мето .. ди комnлексн()го піДХО;J;У в питаннях комуніс­ тичного ВІІх()вання. Удосконалювати роботу за місцем проживання учнів, ширше залучати їх

до занять в технічних гуртках і спортивних сек­

ціях. Продовжувати участь "! Всесоюзному огляді­ конкурсі «КОЖНО~ІУ молодому робітникові се­ редню освіту». За,1JУЧИТИ до занять у міських вечірніх школах робітничої ммоді 1200 чоло­ вік, у районній заочній 1180 ЧQ.10вік. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я Розвивати і удосконалювати матеріальну базу лікувально-профілактичних закладів. Довести забезпечення населення лікарняними ліжками до

97,5 і лікарями до 26,4 на кожні 10 тисяч жителів. Обладнати медичні проФілакторії на тваринницьких фермах радгоспів «3аворицький~,

«Требухівський», «Русанівський», «Плосків­ СЬКИЙ», «ВеЛIlкодимерський», «Красилівський». Підвищити кваліфікацію меди'ІНИХ працівників, в тому числі 32 лікарів. Прмовжити роботу по зміцненню матеріаль­ ноі бааи фе.'1ьдшерсько-акуmерських пунктів і поліпшення іх роботи. Знизити рівень захворю" ваності 3 тимчасовою втратою працеsдатностf працівників промисловості і сільського госполар­ ства на 5 процентів, виробничий ТРавматцзм ..,.... на З ПРОI1~НТИ.

Забезпечити

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА

*

рІК

рівня комплексно!

механізації, підвищити продуктивність праці у сільсr.КО~IУ господарстві порівняно з попереднім

тисяч тони )(0"

Забезпечити виконання загальних обсягіа, УСТIІНОБ.11ених на 4,5 року п'ятирічки, по прода" жу державі молока, м'яса до 110-ї j)jчниці 3 ;хня н~родження Б. І. ,Леніна, а загальні обся­ ГИ, установлені на десяту п'ятирічку по продажу

голів

свиней до 120 кі.'10грамів. Відповідаючи на постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК влксм «Про роз­

nOJta, 24 тисячі тонн м'яса, 235 мільйонів штук .ІІІЩЬ.

30

450,

протеїну.

В усіх господарствах району приділяти постій­

або по

ПO,1Jіпшити якість продуктів тваринництва, продати державі молока першим сортом 96- про­ центів, охолодженого 95 процентів, а його товарність довести до 91 процента, худоби ви­ щої вгодованості 87 процентів, середньозда­ ва.1ЬНУ вагу ве.'1ИКОЇ рогатої худоби довести до

2~,5 центнера, картоплі по 180, овочів по 210 центнерів. Досягти валового виробництва. зерна 60,1 тисячі тонн, картоплі 68,4, ово .. чlв 76,8, фруктів і ягід - 10,9 ТИСlчі

иу увагу дальшому підвищенню

24 поросяти.

на 100 корів.

нери з кожного гектара

Продати державі картоплі 26,6 тисячі тонн, овочів 59 тисяч тонн, фруктів і ягід10,3 тисячі тонн.

по

-

року

телят, від кож­

90

Протягом року ввести в основне стадо корів не

зуються зібрати з кожного гектара зернових по

тонн.

великої рога­

тої худоби на 1 січня 1981 року до 62 тисяч голів, в тому числі корів - до 27,5 тисячі.

10

мас.

центнери м'яса.

282

освітлення,

ввести в еКСШlуатацію підземний перехід на пло­

Провід низького тиску

державі молока, м'яса, на час sавершеННJI зимівлі худоби; явць, картоплі до 63-і річ­

1980

дійовий

періодичний меДИ'I:Jииl

огляjt і ,1!испансерний нагляд всіх категор:й иа­

~Yjtt..

вельних, транспортних організацій зобов' яз)'юта­

еелення

.

Значно поліпшити якість і КУЛЬТУРУ медич",

с! надаваТіІ постійну допомогу радгоспам і пта­

ного обс.'1уговування населення. Ширше впр()в&.1І;"

ХОфабрикам

жувати

по

ремонту сіЛЬСЬКОГОСПllдаРСЬRоі

техніки, комплексній механізації тваринницьких

ПI'lЮlіщень. Сил',ми

шефів

комплексно благо-

у

медичну

практику

~осягнення

науки,

нові методи Jі:ннпстики і ліIiУf!~ННJr, добивати· (Закінчення на

4

стор.).


*

4 стор.

січня

23

1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (ЗШll'lения).

Підвищити

ся продовження працездатності і довговічностІ жителів міста і району, посилити пропаганду медичних

і

санітарно-гігієнічних

знань

насе­

лення.

~ОЗВИТОН ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ

У 19і9 році відбулася Спартакіада народів СРСР, яка сприяла поліпшенню розвитку масо­ вого фізкультурного руху і підвищенню спортив­ ної майстерності спортсменів. У спартакіцний рік у різних змаганнях взяло участь понад 40 тисяч чоловік. Здали НОР)ІИ комплексу «Готовий до праці і оборони СРСР» 1062і фізку.~ьтурни­ ків. Підготов.'1ено 9 майстрів спорту СРСР, 3 майстри спорту міжнародного класу, 138 кан­ дидатів в майстри спорту і першорозрядників.

у змаганнях Спартакіади народів СРСР спорт­ смени міста Броварів завоюва.'1И 3 золоті меда­ лі, в Спартакіаді УРСР 3 золоті, 2 срібні і 5 бронзових медалей. Готуючись дО ХХІІ Олімпійських ігор у Моск­ ві,

колективи

фізку.'1ЬТУРИ

широко

розгорнуть

масовий рух по залученню широких

мас

насе­

спортивних

культурою

і

змаганнях

чи

займався

спортом.

Підготувати до кінця 1980 року 6 майсгрів спорту СРСР, 43 кандидати у майстри спорту, 145 спортсменів першого розряду, 14500 знач­ кістів комплексу ГПО, 13200 спортсменів масо­ вих розрядів. Підготувати 3 спортсмени до скла­ ду збірної олімпійської команди СРСР. Створити на базі радгоспу-к.омбінату «Калитянський» іме­

ні 50-річчя СРСР спортивний клуб «Урожай». Включитись «Приз

у

Всесоюзний

«Известий»

Rультурно-масової

на кращу і

огляд-конкурс організацію фіз­

спортивної роботи

за

міс­

цем проживання.

майстерність

І

районі

досвід Білої

до

Провести масові спартакіади і змагання 3 ба­ гатоборства комплексу ГПО, присвячені ХІІІ зи­ мовим і ХХІІ літнім О.lімпійським іграм. Розгор­ нути змагання під девізом: «Олімпійський рік не ті.'tЬки д.'!я олімпійців». Взяти участь у проведенні спортивного фести­ валю ко.'!ективів фізкультури і

девізом «Десятій спортивній ударний фініш». Продовжуючи роботу по поліпшенню культур­ ного обслуговування, здійснити капітальний і по­ точний ремон'!' клубів і будинків культури. СТВІ)­ рити на базі районного Будинку культури комп­ лекс лекційної пропаганди і масово-політичної роботи. Направити на навчання в liиївський державний інститут культури і об.1Jасне культ­ освітнє учи.'1ище 8 чо.'!овік, в тожу ЧИС.1Jі за

рахунок підприємств і радгоспів 5 чоловік. Провести огляди художньої самодія.'!ьності та фестивалі, присвячені 11 О-Й річниці з дня на­ родження В. І. Леніна і 350-річчю заснування міста Броварів.

1\еруючись постановами ЦК КПРС «Про да.'!ь­ ше ПО.lіпшення

ідеологічної, ПО:Jітико,виховної

роботи», «Про 110-у річницю з дня народжен­ ня В.

І.

,1еніна»,

необхідно

виробничі, побутові умови.

Головним критерієм повинен стати кінцевий результат масово-по.~ітичноі роботи - трудовий ритм і високе політичне піднесення. З цією ме­ тою необхідно підняти на бі.lьm високий рівень партійно-політичне навчання, економічний все­

тіснішого

Постійно розширювати сітку методичних цент­

нетів ідеологічної

роботи. Широко

ходиться

аж

на

третьому

поверсІ. Піднімався я <Іа :костилях хвилин п' ятнад­ цять. Біля каБІнету-­ черга. МенІ сказали. що я

сався,

раніше.

ТО

мене

хоч

зап,,­

прий­

можна

на

прийом

еМlну.

Значить.

мен!

не

не

треба

потрапи­

у

другу

для

цьо­

спуститися

вниз. а потІм ще раз пІд­ німатися вгору. Бо керlВ· :ннцтво райлікарні не по­

дбало про те, щоб пра· цював лІфт. Люди погано ПОIНфОР' мованl

про

правила

пра­

йому, не знають. де засl· .датиме ВТК багато хг J записуватися

приміщення

у

старе

поЛІклінІки.

Хіба це н.е можна зроб.j­ !и по телефону? Словом,

головлІкарю

В. І. Самойленку на дІлІ виявляти ту

про

ІнвалІдІв,

числІ Й

треба турбо· у

тому

ветеранІв вІйн!!. Б.

У'!асник

ДЗЮБЕНКО, партиз8ИСЬКОГО

руху на Броварщни1.

~~~~~

.

1980

діяльності

року при підбитті

КО,lективів

організувати

вшанування передовиків виробництва, перемож­ ців соціалістичного змагання, проводити зустрічі

з ветеранами праці, тематичні вечори запитань і відповідей, «вогники» і т. д.

В травні 1980 року провести декаду бойових традицій. На початку листопада провести комп­ лекс заходів, спрямованих на зміцнення славних революційних традицій робітничого класу і ви­ ховання в них молодого покоління. В трудових колективах створити музеї і музейні кімнати. Відкрити міський історико-краєзнавчий музей до святкування 350-річчя Броварів. Підприємствам

і

організаціям укласти дого­

вір на соціа.~істичне

змагання зі спорідненими виробничими колективами Щолківського району Иосковської області, Чорнобаївського району Черкаської області і Баришівського району Киів­

ської області.

Продовжити традиційне Юlагання Чорнобаївського і

3 трудящими Щолківського,

розгорнути

Редакціям

міськрайонної газети

«Нове жит­

'l'Я» і місцевого радіомовлення широко висвітлю­ вати хід соціалістичного змагання

в

трудових ·

колективах.

Трудящі міста і району запевняють ленін­ ський Центра.'1ЬНИЙ Комітет, Президію Верховної Ради СРСР, ЦК Компартії України в тому, що вони

докладуть

успішного

всіх

сил,

виконання

знань,

рішень

досвіду

для

листопадового

(19і9 р.) Пленуму ЦК КПРС, планів

1980

року

і десятої п'ятирічки в цілому та новими трудо­ вими досягненнями гідно зустрінуть

1lf)-у річ­

ницю з дня народження В. І. Леніна, ХХУІ з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу і з'їзд Компартії України.

Соцlаnlстичнl

зобов' язання

XXVI

обговоренl-

І

затверджвнІ на зборах партіЙно·господарс.,ка­ го аитиву мІста І району.

..

футбо у мlшеииl

!8КРИТО"'У

иІ

приз

«Неде..... сСпартак"

(2-й

-

пр'"

тижневикd

тІ

11 .. )

.Локомотив».

19.30 З .Мб..... ою олlмпlаАИ. 20.00 Вечlрн. к.зка. 20.15 Те .. еог .. яд _КиТ.шнна •. 20.55 «Наша aApe<-а - РаАЯН· ськнА Союз •. 21.40 Тел.фlль.. «В масцІ І • костю .. I•. 23.10 ДовІдкова .... ужба. п·ятниця. 25 СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ 14.30 Новиии. 14.50 По Снбіру І д .... ко .. у Сходу. Кlнопрогр ... а. 15.40 Грае заслуж,ннА артист

ЧЕТВЕР. 24 СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 «Час.. 16.05 Ф. Шуберт. Сн .. фонІ_ сІ мІнор (<<нtзакlнчена.). 16.30 РосlАСЬК8 мова. 17.00 Велика .рена ЮНОГО спорт· смена. 17.30 Концерт хоровоТ к.пелН «Народниil учитель.. 18.00 ЛенlнськиА унІверситет РРФСР В. Малинlн (скрип' мІльйоні.. КраТнн. шо розка). виваЮТЬСА • боротьбІ за 16.10 Шахова школа. полlтнчну 11 економІчну не. 16.40 Твоя Л,нінська бlб.. ІОГ.зал.жиlсгь. ка. П а,,'lІтl Герцена. 18.30 у кожному малюнку 17.10 Москва І МосквичІ. сонц.. 17.40 НароднІ ",.лодIТ. 18.45 СЬОГОАнІ у' свІтІ. 17.55 Зустріч юнкорІв тел,сту, 19.00 ЖИТТА науки. діУ .Орля' з Аиректором 19.30 Ч,мпlонат Європи s фІПТУ А. С. калабалІним. гурног" катаННІІ. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 21.00 -Час'. 19.00 Концерт афганських ІР21.3.'; Слово Андроникова. ТеJlе· тнстlв. фІль", .Тагlльська зиахlА' 19.30 ВІА внборlв Ао внборlв.

.

17.30 РІк п'ятиА. S8веРШІЛьниll. 18.00 Фlль",концерт «НIРОАиl 18.10 _ВІд виборІв д('l 8иЬорl ••• 18.30 Життя - подаиг. КІНО· таланти».

нарис

про

ль"тчи"а

П,

Шклярука.

19.00 «Актуа"ьна "а ..ера •. 19.30 «Наука І ЖИТТЯ'. М •••• гірська знахідка. 20.10 Вальси Ф . .JlloneHa. 20.40 «На Аобранlч. Аlти! •. 21.00 .Час •. 21.35 ФІльм ,Людина І со .. lмПРОГРАМА

НЛ

ОБЛАСТЬ

ми.

МОНОСО_&.

господарстві

розроблено

і затверджено виконанню уважень

захОДИ по

крнтнЧ1DIX

за­

газети.

Одночасно

у

рай сільгосптехнІці

секретар парторганізаЦІЇ повідомляв, що ЗВИВИ працівникІв райсIЛЬГОСJJ'

не

по-

спtшають допомоrти радгосповІ.

Ремонтники

відповІді

господар-

ства далн слово до 15 лю того поставнти на лінійку

готовності

ВСIO

грунтообр~ну техиіку.

ЧО. та ІншІ..

ФI"ь",вист~.

Заступник редактора

ПВ;ОГРДМА НА ОБЛАСТЬ

В.

ДОВГИЧ

15.20КаФІль.. .. о». «ОстаииlА ПОА_'" І Адмlнlстрацlll. партlАна І профспІЛКОВІ орrанl!ацlТ 16.50 Екран _ учнтелю. Бо,,· Броварського раllонного вlдді .. у КУJlЬТУРИ ВИС"ОВJlJOlОТь нІка. 6 К". 17.10 Музика. r .. ибоке спlв"уття старшо .. у БІБлІотекарю центра"ьноТ 2 к". біблІотеки Г. Я. Конон.нко З приводу тяжкої втрат. 18.00 ХУАожиіА телефІльм - смертІ 1т батька .Сержант .. ІлІцІї •. З серІ... КОНОНЕНКА 19.00 МІжнародни\! турнІр І _---------...;.Я;.,к...;,о,;;.ва.;;.".Т.н...;,т;;,;ов;.;,и;.;ч,;;,а.;...-------...

~~~~~~~~#~#_~~~~~~_~~~~~~~~~~~~_~_~-~-~-,_r-~~~_~-'_r-~~~4~~~~-~~~#~~P4~~~~~~~~ ~~~~~~~~,,~~

Советов иаРОАНЬfХ депутатов Ки •• скоА областв.

.

лютому

-

підсумків

8.1 О Науково - популярнІ фІ .... 8.40. 9.40 О. М. ГорькнА. .д •• ТИНСТ80-. 6 кл. 9.10 Музика народІв свІту. 10.10 Анг .. IЙська мова. На знімку: сnартаківки Києва, заслужені маі1стри 10.40. 11.4" л. М. ТолстоА .• Пlе,. спорту СРСР з гандболу Т. Кочергіна (ліворуч) і ..я балу •. 7 к". 11.10 До 110-У рІчницІ 3 Ан. и.· Л. Одuнокова (праворуч) роз.човляють з nеремотуваЛh­ роджеиия В. І. Ленlи •. док, ницею заводу хімічного волокна імені ХХІІ з'їзду фІль .. • Ми Сою! бороть, КПРС Люд~(илою Корговною. би •. 12.10 СТУАента.. !80ЧИИ".IІІ. Фото І. Волчкова. (Фотохроніка РАТАУ). ФІзика. 3 курс. 13.25 Осво" нІ категорl1 естетики. . 14.15. 17.30 С .. ухаЧI.. nlAroтo.. Д ІЄВІСТЬ наших ВИСТУПІВ чих вlДАlлень. ФІзика. ка». ПРОГР'М' VT 19.45 Чемпfонат европи 3 ф116.20 .Так У н;щ;"у' РОАУ пП. гурного катания. ЧоловІки. 14.45 Екран - .. Іkарю. велося. . РоБІтничІ АннасгlУ 20.30 Док. телефl"ьм сУве ... рі 15.45 Науково ПОПУЛ8РНні 1 На статтю, у якій йшла техн І КИ в радгосп І звол· ОлІАникІв І Маковських. 21.00пl«СЛЧЯ8с~0.боти •. фІль .. ,Зи"овиА Аень>. ІІІ' Кlиоепопея .В,,,ик. ВІт­ мова про недолІки в під· кається ремонт грунтооі\· 17.00 Виступ ансамблів рос· 21.35 Вечір У КоицертнНI cтy~IT 15.55чизняна.. ФІльм 3·А. ської народно'! .. узи ки. О І готовці техніки до весня­ робноі техніки. Незважа· 16.45 «Наш унІверситет.. .11.0 17.45 До 35.рlччя Пер.моги сТостаик но. 225·р1ЧЧIІ мду Ім. М. В . .710них польових робіт ни­ ючи иа неодноразове вариш пам·ять •. ЗустрІч ве-' ПРОГРАМА УТ теранlв вlilнн з "ОЛОААЮ. 10.00 Новини. нішнього року в радгоспІ звертания до керівництва І 18.30 _Господарський меха- 10.15 Фlл ... ·конц.рт сщ ..... lІве 18.00 «Княни иа Аа.. еIlИZ мер •• імеиі Докучаєва, редак, дІанах». райсlльгосптехнlки, воно· ..Н.lз",Ми'.' Особ"ивlст. І проб- 1<.4SДННТОНВНИСИТ·ИО.•. 18.50 док. фl.. ь .. и. " цlя одержала вІдповІдь не забезпечило ремонтни19.30 Концерт 3 ко"ониоrо 81J17 господарства запас19.00 _Актуальна камера.. 13.55 «СрІбний А!вlно"ок" . вІд секретаря парторганІ­ ків ІменІ М. В. Лисенка КаТ,. 19.25 М. ГорькиА .• Єгор Бу .. '" 16.15 -Лірика О. С. ПушкІна,.. ськоТ ДержавноУ фlлармо­ заціі господарства М. М. НИМИ частинами, якІ иечов та ІншІ.. Фlльм-виста· 16.40 для ШКОЛІІрІв. сСтаРТI! нІТ. Шерстюка. Він повlдо· обхіднІ для ремонту плува. Частина перша. надІй •. сп.м·.' .... е20.50 - На добранІч. дІтиІ.. 17.15 Му".тфIJl.М СЖИJlI colU 21.40 Те.. ефlльм мив, що факти, викладенl гів. ПодІбний стан і З Р І серІІІ. 21.00 .Час.. бджl ...... монтом 4сівалок. А в 21.35 М. ГорЬО<иА _Єгор Бу .. 11· в статтІ, мали місце. В

СНОВАЯ жизнь. - ортав Броваj)ско1'8 І'ОР"&ІІІ КО. ІІМУН. и.стичеСКОА партии У"раинЬІ. I'ОраАСКОТ8 в paltOIlll8,..

r

кабі­

12

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

РЕДАКЦІІ

-

Уде

поєднання теорії

з практикою, з конкретним виконанням планових

спортивний майданчик».

На минулому тижнІ У мене сталася біда п')· ламав ногу. УТребуховl зробили рентгензнІмок, 11 треба було ще побуваТіІ на прийомІ у травматоло­ га полlнлініlПI, що на бро· варському промвузлі. Набінет тут чомусь зн;j­

го

значно підвищити

рівень виховної роботи серед трудящих. В цент­ рі всієї роботи повинна стояти людина праці, її

обуч, домагатися

знаменних дат.

В січні

Баришівського районів.

МАСОВО·ПОЛІТИЧНА РОБОТА

Скільки хворіти ліфтові?

ти

спортклубів під

Церкви: «Кожному мікрорайону, кожному селу­

tt()

рІК

тивних класів у шко.lах району і міста.

рів політико-виховної роботи, створити

лист

муть.

шкільного спорту,

1980

на

завдань.

Впровадити у місті

:коли

району

пропаганду ,1I;Ot.lfHeHb трудо!их колективІв, які взяли- зобов' язання виконувати п' ятирічні плани

вертий жите.'lЬ міста і району брав участь у різ­ фізичною

І

вести роботу по створенню спецУалізованих спор­

лення до спорту і доб'ються, щоб кожний чет­ но)!анітних

• МІста

трудящих

Га!ет! выодктT ка украииском .зые.

.

НАША АДРЕСА: 25~0'20. 11.

8УЛ.

друк

ТЕЛЕФОНИ: реД'КТОРI - 19·3·82: ,аступник. реАIКТОР' - 19·4.41~ вlдповlд.льнога секретар!!. вlААlлу cl,TЬCЬK01'8 I'ОСПОАаРСТВІ. кореспа,,·

БРОRАРИ.

КиТвська.

високий

дснта MlcIIeBoro радlомов .. еии .. -

154 Обсяг

масово! рабати, фотокореспондента

2

19·3-18; вІ4Аlлlв ПРОМИCJIавостl, .... 19·4·67.

Га,ет. ВИХ.ІІЯ,..

і

' 8lвторок. С@Р@41. .'srТRИ!lЮ І субс,.,..

полоси формату д 2 •

~~~-~~~~~~~~#~~~··~~-~-~~~~4~~~r~~~~~~~~~-~~~~~~~ ~##~~~~~~#.,~~~,_

Індекс

61964.

Броварська друкар!lJ'l Київського облуправління в справах вндаВНИIlТВ, поліграфії І книжково! торгІвлІ.

вул.. Київська,

154.

Зам. 37~-11.830.

#14 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you