Page 1

ВЕСИІ-БОЙОВУ 3YCTPZ'9: Рік ви.w.анвя 29-А

Пролетарі всіх кpafn , єднайтеся!

1ft

ПРОВОДИМО СНІГОЗF\ТРИМRННЯ

14 (2708) ЧЕТВЕР

1 лютого

На Жердівському відділ- ІІJіВ . ПопередннІ\ами тут бу1\У радгоспу « Воfірицький » ли люпин і конюшина . Ось повністю аавершено пі .1го- на цій ділянці водій трак­ товку техніки до весни . Те- тора « Т-74 » Мю;ола Степа­ пер механізатори ШИІ>О~tо нович ТолочІін і провів с ні­

1968 р. Ціва 2 коа.

розгорнули роботи по удоб- гозаТІ>Юtання

ренню земель

женню запа с ів вологи . Механізована

угнльни11 для чист к и

ланка ,

він

якою я 1\ерую, в нинішньоОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РАРІОННОГО КОМІТЕТУ Kn УКРАІНИ ТА РААОННОІ ДЕЩtТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РАДИ

му році вирощуват им е кар топлю

в ТJн.. ох наІ!­ Вико1Jистовуючн

і нагрома .1- рямка х .

на площі

70

Г!'ІІта-

....,...,.,..,..,.,...1'.,..,.......,.~

1

.10J>ir,

що,1ня нагортав снігові

вали на площі ~;) при нормі 30. На

І'епарів

гектар ев()єї

'>ІІІ тонн ()р-

кожен

.1ілянки

20

вже вив~ али по ганічних добрив.

Почесне

Ве1ииа рала тру лівників се1а

звання­ ВОДІЯМ За

високі

ники

виробничі по

по-

перевезенню

:ільськоrосподарської

про­

~укції кращим працівникам Gроварськоrо автопідпрнєм­

ЗО січня в Києв і розп о чала робот у скликана UK КП України і Радою Міні·сl'рів У. РСР р еспубл іканська нара­

члени Політбюро

да праці•вни•к ів сільського господарства. У Жовтнев·о~1 у

;.. · рср В. В. Щербицький .

палаці

· культ у•рн

зібрались

сільського гоопода•рства .

передовики

голови

і

президіі

внконком uв

ради

r~рофспілок присвоєно по­ fесне звання «Відмінник ав­ rомобільннх перевозок сіль­ :ькогосподарськнх

rів урожаю

року»

1967

~аг()роджено

продук­

почесними

і

гра­

иотами.

Гордого звання та грамот

удостоїлись водії Андр•ій Олександрович Козловський, Володимир nетрович Кузьменко, Анатолій nетро­ вич Чоп та диспетчер під­ rІриємства Микола Мнкола ­ ііович Шіпта.

і .р а й.виконко~tі·в.

обласних

ви з індійськими керів­ никами. Обидві сторони

КПРС, перш11й с е кретар

Затверджується з ань

збереження миру і дальший розвиток між­

гое:пах реапу·бліки .

взаєморозу­

мjння

співробітни­

цтва

та є

головним

оплати ~праці .колгоаnнккі·в зріс на

наради

порядок

де.нний

І нано

у

Про соці·алі.стичні 'з-обов'язання трудівників сіль·

рік .

Критично оцінюючи

Особ,шву )~вату вони

центральній

зі·брати

34-35 гекта·ра не

ють помідори.

свого

пере­

бування у Мос~ві ·)АаВ раз­ мови з Генеральн~)А секре­ тарем ЦК КПРС Л. І.

м·ільfюнів

тонн

зерна ,

Теп.1о зустрінутий присутніl\111 , на член Політбюро КПРС. nерший України n. Ю. Шелест.

UK

Перебування товариша О. Дубчека в Москві

час

пнт. ання:~~ nідвищення

а

в

середньо:~~у

ц у;кровнх буря·~іІВ, соняшн~tку та •і1rших .ку л ьтур .

Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).

.під

при:дітмн

з менш як 21,5-:22 цент н ери , в том у чис· лі озимої !ІІшенкuі 22,6-23,5 центкерз, к~курудз11 ЗО центнерuв, ·за~ріпити успіхи , досягнуті у вирошува,нн .і

і О.вена ГАВРИЛЮК збира­

Брежнєви м і членом Політ­ бюро UK КПРС , Головою Президії Перхавної Ра д 11 CJ->CP М. В. Підгорни~І.

У ході ро:з,:vюв б у ли обГо­ ворені

пита•ння

дальшог о

розвитк у бічного

і по·г либл ення вс е ­ р адЯНСЬКО·НеХОС.10-

•ВЗЦЬІЮГО

СП іІВр·обіТІІИЦТВЗ ,

також ка:ІІІ1

нях

ві д·б увся в

об ~1ін

актуальни х

:~~іжнародного

й

.1 У ~1 пнтаІІ ·

ста : юви·

ща і св·ітовоrо комуністич ­ ного та робітничого руху .

Роз:~~ови

відбувалися

UK

КПРС.

(РАТАУ).

в

аиюсфер.і серцеч;ної друж · би . ШИ•J>ОС'Гі і дру.жнього МУЗЕЯ В. І. ЛЕНІНА ~вз аєморrо)"міння, що від•по ­ РОЗШИРЯЄТЬСЯ відає характераві братер­ ських відносин :м·іж КПРС Майже на третину і І<ПЧ. В усіх абговорених збільшується кількість за­ питаннях б ул о знаву під­ лІв у Центральному музеї тверджено

повну

Є.lність

П О Г.lЯдіВ .

(ТАРС).

нараді внст упиа секрет ар ЦК КП

На нараді .сх•ва лено соціалістичні ,зобов'·я,зання ·l'рудіІВ· ник~в сільського господарст·ва ~1 країнської РСР на 1968 рік. Прису11Ні з :велнкю1 піднесеІНІЯ ~1 прийн.яли віта .1 ь rюго ,, иста

;J агін.

« ДТ-54 » а Єгщюnнч

навантажує за .1еш, тонн торфm;ршшш

при нщ>мі 200. Так ж ви­ сокопродуктивно ІІІJацює і комуні с т Григ()рііі ІваН()ВІІ'І Шусть ,

який

ванта ж ить

добрива екскават()ром, ;шон­

тованнм на ТІJаІ\торі « Бєла­ ~І!'НШИЙ.

На вивезенні торфу зай­ нян' ] 2 автомашин. Поле­ ре ,'\ у

в

йдутt.

з~rаганні

Васиш.

водії в Голубцов,

Іван · Дяченко , ЯІ\і доставпл­

ють у поле по рив

40

тонн доб­

ЩОДНЯ .

Для

прискорення

виве-

зення ,1обрив дирекція рад­

госпу запровадила моральні

і матеріальні стимули . Шо­ ферові, який аа п ' ятиден11у вивезе 250 тонн торфу, вручатимуться перехідний червоний вимпел і

ва премія

грошо­

І О карбован­

-

ців.

n.

ХИТРИА,

ланковніі механізованої ланки.

МІСЯЧНИК

ОВОРОННО-МАСОВОІ РОБОТИ ЦК

ДТСААФ

СРСР

прийняв рішення провести місячник оборонно-масо­ вої роботи, присвячений

50-р І ч ч ю Радянських Збройних Сил . У

містах.

селах,

війсь­

кових частинах відбудуть­ ся зустрічі з воїнами-ве­ теранами, Героями Радян­

сьІюго Союзу, походи

по

воєнізовані

місцях

рев_олю­

цІйної і бойової

слави ,

сnортивні

змагання,

кіно­

фестивалі,

оглядн

нав­

чальних пунктів

зацій

і орrаЩ­

ДТСААФ.

-0НЕВТОМНИИ годинник

га.ння за дострокове ви•конання за-вдань п'ятирі'Чного nлану. Вже ІВ цьому році колгосПІ! і радгооnн :v~аюп.

На фото: комсомолки Віра ОСАДЧУК (праворуч)

ЗНТО'М,

230

кuв українського села дедалі ширше розrортаєть·ся з .ча­

чотирьох

nартії Ра·д;янського Союз у з КОрот'КОЧа'СНІІМ др-уЖН'Ї':\1 Ві­

роботу

не виконання зобОІв'яІзань ·перед Батькі.Ііщиною. На на­ рад.і пі•д.к•реслюва.оось, шо з ініціативи хлИоробів Во.1о· чиського району Х•ме.1ьницької області cepEU трудівнн­

тонн.

Перший секретар Цент­ рального Комітету Комуніс­ тичної nартії Чех.ословаччи­ ни О . дУ'бчек, я.кий перебу­ вав ІВ РадІЯжькому Союзі на заrпрошенІНЯ Центрально­ го Комітету Комуністи-чrюї

ювілейного року,

Кожен воступ був пройнятІІй пі,клу:ванн·ям про успіш­

Вінницька область. У теп­ лицих колгоспу «дружба» Хмільницького району зби­ рають помідори . В торго ­ вельну мережу їх уже від­ більш·е

успіхи

культури землеробс11ва . .поліпшенню економічної роботr1. організації та оплати праці , впровадженню механізації . досягнень нау.кн і перЕщового :LJ.OOBiдy в усіх галузях •колгоспно •радгооІl!ноrо виробннцmа .

(ТАРС).

прІцІлено

зерна, цу.к:рових ()уря.кvв,

господарств, районів і областей , обм•нюючись передо· 'вим досві:юм, учасники наради ВІКЗЗJ'ІВали на невикори·с­ тані резерви в рільнНІцl'ві і тваранниuтві, ·вносис~и кон­ кретні •п.р-опозиції, опрям;о;вані на далЬше збільшення ВІІ­ робницrва і продажу держа·ві зерна та інших сільсько­ -господарських п•родуюті:в, зниження їх собі.вартості.

зав­

ського комюніке nуб.тІі­

пресі.

плани продажу державі

ХХІІІ з ' їЗІду КПРС і ХХІІІ з'їзду КП Уrкраїни.

ми . Повний текст спіль­ ного радянсько-індій­ в

процент.

всіх галузей сі.льськоrо госпо:д.арсlіва. Досягнуте ре­ зультат самовідданої пр.ац·і землеробів і тваринникі•в, великої організаторськ-ої роботи партійних та сільсь.ко­ Г.ОІОПОдарськнх ооргані·в, ав· і:д:чення великої сили рішень

данням, я ке стоїть пе ­ ред країнами і народа·

кується

41

Пі;дсуе..І'КІІ ювілейного року красномовно підтверджу ­ ють життє•вість і актуальнkть економічних заход•і•в, rю-з­ роблених nартією і урядом, по дальшому підінесенню

наради:

1968

Кирик

сяглІІ хлібороби Хмельницької, ТернопільсЬІКої і Херсо•н­ ської областей, де одержано >відповідно по 27,1, 27 і 23,8 центнера зернових з •гектара.

соціалі.стичних. зо-бов'я­

ського господарства Української РСР на

17,1 і 13,9 ~Lіль­

овоч·і ,в, продуюів 11варинниц11ва. В 1967 po.ui зі<ірано по j20,4 центнера зернових з гектара, в тому числі озимої ·пшениці - по 23,1 цен11нера. Найкращих показнИКЇ'В до ­

у 1967 ·році та за,вдання по да л ьшо:~~у пщне.сенню сільськогосподарськ-ого виробниц11ва у ·колгоспах 1 ращ­

2.

~Іі л ь ­

ВеЛІtкюtи успіхамн оонаменован6 ювілейний рtк. Тру­ д~вни•ки колгоапів і радгоаnів виростили добрий урожай майже всіх сільськоrоопода•рських ·культу·р . Перевико­

КП ~· краї­

президія

32,5

Значно зм іцніла економ~ка сільського господар-:тва . Грошові доходи .колгоспі.в збільщилнсь на 42 проценти і досягли в 1967 році 7,4 мільярда карбованців. Фон.1

КПРС.

та.кий

І . Про n і.дсу:~~•ки виконання

прийшли до думки. що

народного

UK

складі Полі·тбюро

поче-с на

і

ницт.ва і продажу державі продукції, передбаченого на .кінець n'ятнріч,ки.

Ю. Шелест.

n.

Одностайн.о обира є ться

44

мільйона тонн. ~І'яса-

2,2

областей по ряду показників уже досягли рівня ВІІроб­

відкрив член

UK

ЖІІтті

R

J-' республіці чи:~~ало гоаподар.с11в, раrюні•в. а також

і Ра.дн Міністрі•в

нара.lу

відnовідІно

і

йона тонн.

LLій, дія ч і сі л ьськогосподарс ької науки.

З а дорученню1 ЦК КП ~ ·· країнІ!

-

- 2,8

3.7 пропr 3,4 мільйона rонн, молока -

контакти

гін мав зустрічі і розмо­

триріччя , цукрових буряи;і•в

~~ісuя в президії займа­

давії n. А. nаскар, знатні .1Ю.lИ ·колгоспного села, пред­ стаІвники .партійних , радянських і гр о:~~адськнх організа­

шо

ньор'Ї'ч•ний валовий збір зерна, напрІІклад. становив 32,5 ~1ільйона тонн nроти :27 :~~і .1 ьйоні·В тонн за попереднє

На нараді прису тні делег ації Білорусії і Мол•давії .

УРСР коротким вс т)ШНLt:М с.1овом

відзначалось ,

r пеціалІ.­

русІ.». Виробіток у нього не

йона тонн, соняшнику

Теп .1о з устрінуті лрнсутні\111

ни

востvnах

ких прод укl'і· в у реопубліці за останні три роки. Серед­

всього б,l!tЗь­

Ра~янсько­ ін~ійські

Товариш О. М. Коен­

\'

Помітно збільши.юсь виробннцтво сі,,ьськогос rюдарсь­

ко ДВО Х ТІ1 С ЯЧ ЧО.1 0ВЇ•К.

UK

і

тру.ді•ВНИКіВ.

і тракторного машинобудування, науково-дослідНІІХ закладів. керівннкн республікансьюtх

Політбюро

доnовіді

ПІ>ацюн

механізованиіі

Во:1ій трактора Л()Патою Антон по

КПРС сталося ба,гато добри х з мін. Зростає .вироб­ ницl'во продукції сільського. rосrюдарс11ва, nіЛІвишупься рентабе.~ьність основних його гал узей , дедалі менше стає економічно с .1абких колгоспі-в і радгоспі·в . поліпшуют~>ся добробут і культурно-побутове о бс.1уговуванн я с і л ьських

сі л ьс ькогоспо.1ар с ького

-

v

Міні с трів

UK

профспілки праці·вни·кі'в сільського господар ства і заго­ т іве.1ь. на ч а .1ьникн районних виробничих і обласних уп· равлі н ь сільського господарства, гол.ови обласних о·б'ьднань «Сі.1 ь госптехніКІt ". на ч альники обласних уп­ равлінь ·~1е.1.і.арації і .ВО!дного господарсrnа , працівники

мі~істерств і від о ~1с тв , праІLів н и•ки преси

КПРС , Голова Рад11

•КО,1ГООПНОГО села nіслJЇ березневого (1965 р . ) П ,1ен у му

комітетів

юrь кері·вники Ко:~~уністнчної партії та уряду У·країни тО!варІІШі О. Ф. Ватченко, В. І. Дрозденко, Н. Т. Каль­ ченко, Д . С. Коротченко, І. К. Лутак, О . .n. Ляшко, М. О. Соболь, О. А. Титаренко, n. Ю. Шелест, В. В. Щербицький, А. Д. Скаба, В. К. Клименко, І. С. Гр·у­ шецький, Г . І. Ващенко , В. І. Дегтярьов, а також голо­ ва всесоюзного об'єдна :шя «Союзсільгоеnтехніюt>> О. О. €жевський, ~tіністр с k%сьІюго господарства Біло­ ру с ької РСР С. Г. Скоропанов, секретар ЦК КП Мо,,-·

Закінчився візит п Індію Голови Ради Мі­ ністрів СРСР О. М . Ко­ сигіна.

В

перви•нннх партійних орга­

голови

UK

вивеаення д обрив

ра а тут

ниіі

Пі сля допов і ді nочалися дебати.

директори

нізацій кол·го с пів і радгоопі.в, секретарі обкомів і раі1комів партії . обко\1і·в і райкомів К·О"комолу, голови об.~­

радгоспів і трестів . секр е тарі

З доповіддю в перщому питанні 1ІИСТJ'ІnІtв кандидат

спеціалістн

колгоспі:в .

:тва 09034 постановою ви­ конкому Київської обласної Ра.в.н депутатів трудящих та

обласної

Темпи

на ві.1.1іЛІ\У наростають . За­

На

2

МосRовському го­

динниRовому заводі ство­ рено годинник <<Слава» оригінальної конструкції .

Завдяки двом заводним барабанам тривалість йо­ го

ходу

збільшилась до

годин. Механізм скла­ дено на 21 рубіновому ка­

42

мені, обладнано проти­ ударним пристроєм. Го­ динник

має

центральну

секундну стрілку

і

кален ­

дар. На циферблаті рівно олівночі змінюються ла місяця.

чис­

поверхи старовинного бу- rорнуто виставку подарун­ динку на площі Револю- ків трудящих В . І. Лені­ цІї в Москві, але й тре- ну і ЦН НПРС .

тій. Музею буде передано Роботу по розширенню прилеглий до нього кор- музею намічено закінчити

В. І. Леніна. Незабаром пус площею півтори тися- до 100-річчя з дня наро­ метрів . В дження Володимира Іллі· його експозиція займе не чі квадратних тіЛьки перший і другий одному з залів буде роз- . ча.


Q АІ(ІНЧИВСЯ гооподарський р.ік. Підведені остаточ­

ПРАЦЮЮТЬ ТАМ, ДЕ ВАЖЧЕ

rJ ні його nі.дсуМІки. Хоч дещо і несприятливим будо

\Іинуле літо, русанівці в ювілейному не ІПідвели. Пов­ ністю внконаний план-завдання на сілt>ськогооподарськv продукцію. Державі відп<равлено сотні тонн овочів, картоплі, молока, ~~··яса. Гоаподарс11во ·одержало 'близь­ ко 200 тнсяч карбованців чнстнх приібутків.

Без.перечно, це ІСТало можливим .завдяки самовідданій

пр<Їці в.сіх трудівІШІКі<В і в першу чергу •комуністів, які подають 'приклад у праці, очолюють відповідальні ді­ .1ЯНКІІ виробництва, ведуть перед у змаганні. Парторга­ нізація тепер нарахо·вує в овооtу складі 89 ч.1енів КПРС.

-Де сьогодні працюють комуністи, що вони роблять для nримноження досягнутих успіхі<В,

Я•К і•де підготі>ВКа

до весни? запитали \Ш у секретаря партко\ІУ т. Пет­ рука В. й. І він не без гордості розповвв.

Овочівництво -

ці. Але дирекція, партійна організація, апец•іалісти разо~1 з усіма трудівниками овочівницьких бригад домоглися того, що й ця галузь стала прибутковою. Торік державі було продано 3830 тонн овочів. Середній урожай їх ста·новив 152 центнери з гектара. Це забезпечило вико­ нання

ся, багато, коли оч<мює брига.ду хороший організатор, спеціаліст.

(JПра•вжІfій .комуніст, І·вану Гордійовичу

Гулому адресовані ці слова. його бритада ІВЖе відре­ )Іонтувала 17 трактарі•в із 23, решті по мірі потреби бу­ дуть зроблені техогляди. Стоять в ряд відремантовані всі плуги, оівал<ки, зчепи борін.

-

Це оправа рук наших кращих робітни~і·в слюсаря

І. Т. і\'\.аркуці, електрозварника А. І. І(арnенка, ковалів Федора Шрича і ПеТІра Лильтяя, говорить тов. Гу­ .1ий І. Г. За ~ороткий час ,вони nолагодили майже всю техніку. Багато старання доклали і комуністи, чле­ ІШ нашої бригади Дмитро Жук, Степан Тапіха, Воло­ димир Пильтяй.

плану

здачі

овочевих

культур

в

асортименті.

Велику •кілЬІкість їх продано понад план. Ще з осені почалася під•гоrовка до •вирощування ново­ го врожаю. Очшцені були всі котловани, проводився ре­ монт рам,

коробі·в, налагодили виготовлення

мат з

со­

ломи.

Переглянули й затвердили склад овочівницьких ланок, доу•ком~пле~ктували іх. Зараз тут гаряча пора: на повний

105 тонн молока. Підвищене

взяла вона_ і

на третій

рі·к

п'ятцріч.ки.

зараз в неІ теж не перевищують половина корів в запуску.

Це наші недоробленості, -

-

6

зобов'язання Надої, правда,

кілограмів.

Майже

говорить вона, -

що

масо·вий розтел корі·в в rосподарстві приfІа·дає на бере­ зень

- квітень. ...,.... З 343 корів на фермі лише 16 розтелилися, -

втру­

чається в розмову В. М. ·Блажеєв, завідуючий фер:.юю.

Вия·вилося, що в цьому головна 11іРИЧина низького на­

дою в цілому по гооподарству. Добовий раціон· ко;юв!І непоганwй: QO кілогрюІів жому, Z5 силосу, 4 - содQ­ :.t'яної січки, І ,5 кілограма сіна, комбікарм видається на­ надоєний літр молока. Всі ко•рови доброї вrодованосrі, а надій становить всього 3,6--3,7 кілограма.

Видно, цей не.долік сл.і·д найближчим часом спеціаліс­ там

випраІJляти.

ПАРТКОМ ВЖИВА€ ЗАХОДИ

БУ ДНІ

Серед чистого поля розкинувся тракторний стан від­ ділка N~ 2. Примітивні навіси, кузня, добротний бу ди­ нок для механізаторів оце, здається, <і всі тут при­ \tіщення. Кругом сніг, замети. Р.ізкий холодний вітер

Чи багато можна вробити .в таких умовах? Виwвляєть­

га.1vзей

госnодарства. Як ніде, тут надто багато ще ручної пра­

ОСЬ ВІН, Щ.РЕДНІЯ КРАЯ!

обпалює об.1ичч·я.

(26 голів)

одна з найтрудомісткіших

Захоnившись справді

хід іде заб~mка ·котлованів, запра•вка рам, сівба. В теп­ лицях появились дружні сходи ранньої .капусти. Сnрит­

ні руки жінок швидко роЗ!ПікіроВІУють розсаду в торфо­ •перегнійні ГОІршечки. За ,ваіма роботами пильно слідкує па.рни.ковод Ганна Остапівна Соловей. Очолює овоч·і·в­ ницьку бригаду Петро Лригоровнч Соловей, ~олодий, але досвідчений працівник, сумлінний комуніст. Це під його керівництвом тор;к був вцющений хороший уро­ жай овочів. Тепер його бригада бореться ва ще кращі показни:ки.

ЗАСПІВУВАЧІ ЗМАГАННЯ

роботи в дві зміни. Кращі з них очолюють меха'Нізован'

керуючий

поточних

питань, яких

в·ідділком N~

І

т.

Нікіфоров

Ф. І. зневажливо поставився до вивезення в поле доб­ рив. При щоденному завданІіі 150 тонн в поле .від.nрав­

РУСАНІВСЬКИХ КОМУНІСТІВ

Бри·гада повністю укомплектована трактористами для

розв'•язанням

багато,

Хоч і небагаті •РУ'СанівсІ>Кі .земельні угіддя, •все ж го-:­

лялося лаше подвір'ї нова за,Іовлень

тонн. Без використання стояли на грактарна лопата, 6-7 причепі·в, не було

40---<50

на

автомашини.

Цими днями відбулося ,розширене засідання му, на я:ко-му комун·і·ст т. Ніюіфоров звітував оправ на відділку з вивезенням ,добрив.

парrко­ про стан

Пря~о скажемо, не було виправдань ні в керуючого, ні в агронома відділка ко~tунkта т. Гулого А. С. Обох їх було суворо попереджено і зобов'язано негайно ви­ правити

стано·вище.

Наступного дня •в поле п·ішли трактори, важко наван­ тажені добрива~и.

НАВЧАЮТЬСЯ ВСІ КОМУНІСТИ Партійна організація nостійно дбає про те, щоб ко· муністи розширюFали •Свій політичний і загальноосвітній рівень. Регулярно в установлені дні відбу,ваються за­

няття в ·rурт.ках політосвіти. Пропа.гакдисти тт. Мовчан В. С. і Нестерен•ко Г. Л. вивчають з відвідУ'&ачами осно­ ви марксизму-леніні·зму, а т. Слруде А. А. п-рацює за програмою початкової політшколи. Комуністи виявл•яють вели.кий інтерес до теоретичних питань, а та:кож до питань вну11рішньої і зовдDшньої

Юр­

подарство протягом декіль:кох раків ут,римує перше міс­

Добре організував робо•ту цен11ральної майстерні ко­ муніст Іван Кирилович І(ваша. Дисципліна, чітка орга­ нізація праці, вимоглиВІі·сть до себе і nідлеглих сприяли то,tу, що в радгоспі •В цілому закінчений рем-онт сіль­

центнерів, а на 1корову надоєно по 2671 кілограму. Доб­ рий ІЛоказник Коли ІПобуваєш на фермах, поговориш з людьми, які

ІІІо.тrіти•ки

тут nрацюють, стає відразу зрозуміло

Ми розповіли лише про окремих комуністі·в парторга­ нізаціі, про їх звичайну буденну роботу і практичний

ланки

по вирощу.ва~сіню карrоплі,

ченко,

Федір

Вірич,

Микола

зокрема

Петро

Хамб,р.

rосл~tашин та інвентаря.

-

Для

полагодження

трн ланки, займалася

цієї

тех·ніюІ

шr

організували

говорит? механік Г. П. Хам~ір, -

ремонтом

сtвало•к,

друга

-

плугІв,

одна

третя

-

борін та ~ншого інвентаря. Швидко виконував замовлен­

ня ре\юнтників rо·кар, комуніст Р. М. Зінь. Таким чином, ремонт тракторів та інших машин неза­ баро~t бу де завершений.

це в районі по виро>бющтву молока. Так було й торік.

На

100 гектарів сільгоапу~rідь його вироблено по 811

-

інакше й бут;t

не може. ЛюбJ)ять доярки свою оnраву, добр-е догля­ .а;ають корі-в і віддачу мають хорошу. Навіть в ці тяжкі .зимові дн.і .Га•нна Колотннцька, Катерина Приходько надоюють по 5;5-6 <кілог.рамів молока на корову. Приклад для всіх тваринників подає доярка, член партії, Герой СоціалістІfЧної Праці Марія Захарівна Пильтян ініціатор змагання, заоnі<вувач добрих справ. В -минулому році вона надо·їла від своєї гру.пи корів

5удиноk

Комуністичної

партії

Радянсь'Коrо

Союзу

та

:чіжнародного життя.

* * *

вклад у ви•конання величних рішень нашої рідоої партії •по піднесенню сільськогоооодарськоrо ІВнробиицтва і доб­ робуту радянських людей. Цим, безумовно, .не вmе.р­ nується багатогранна діяльІІ'Сть .парторганізації, її ко­ мун:істів, які не шкодують сил і вмін~я для вНІКонанни лоставлених

nеред

господарством

заадань.

€.

ckopo

ФЕДОРОВ.

буде

П СНІГУ навалило! Про це И репортаж мови- всі п'ять поверхів. По теп- лодимир Кузьмич недавно Мете, хурделить без ться. Дістатись до буді- лу внутрішні роfіоти поч- вступив до партії. Молоді

V "

угаву,

вельного

«Еге,

майданчика прос- нем.

інкоди думає- тіше простого. Пошта, ще

робітники вчаться в них не

Хто ж у вас найзав- лише умінню красиво пра-

-

ться, яка там робота! один будинок, а там і є... зятішиіі? В хаті-то ніби й нічого, а Невже стільки вже по-, - Як ска~ати.

цювати, а й жити в дружбі Працю- та злагоді.

на вітрогоні? От, скажімо, клали! Майстер Іван Пет- ють усі гарно. Ось хоч би А сніг іде. Збоку гли­ в будівничій сІl'})аві? Куди рович Кукса, ніби між ін-' бригадир наш, Євгеній Фе- неш: чи то к.учугура, ЧІІ

~;:~;ч:::~!:~~~~У:~~ [~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] ::~~:аєс~~а~еона~она А п:::~~ -:-- По Київській ходите? шим, пояснює, а видно, що дорович Корнійчук. В 1961 меншає. Подають

Ходите. А отой

баштови/і радіє:

році кельму в руки

взяв. цеглу мулярам.

дівчата

Нині і не

кран бачили? Знов же та- Перед новим роком ПорошковиИ завод бую·вав, помітиш, стільки стіни доки, напевне, бачили. А під перший кілок вбили. А сьо- школи, житловий масив ... бавилось, а днів через п'ять

тим краном що робиться?

годні один П'ОВерх кінчаємо.

І справді, що? ,,.,~.с--..,.с"""",."".:о..:--

Портрет

.Якраз,

__ ",,,.,~-...-

перемови- заглянь

І дійшов бригадир.

Олександра Максимовича Чорноброва кра-

ст~, широкі,

сується на Дошці пошани Київської птахофабрики. За-

сшrом.

служив робітник цього сумлінністю, добросовісним ви-

-

конанням своіх обов'язків. Працюючи шофером на молоковозі,

доки

вже й вікна го-

-

За зиму • є думка, вигнати лись кількома словами, пі- тові, і папелі лежать, вже

він завжди

перевиконує

доведені

Брови гу- видно який то будинок бу-

прилорошені де. А поруч ще о.~ин сn·оруджують.

16

нас. Гарт будівни-

чий мають усі

завдання,

Стаж

роблячи по дві-три ходки на молокозавод, безперебій­

чималий.

На

На фото: О. М. ЧорноІіров.

цеглин

То вже не наша орrаМи

-

будівельно­

житло- монтажне уn·равління .N~

вому масиві не одну тпrячу

но забезпечує курчат молочними відвійками.

-

добрячий. нізація.

-

пояснив

39,

майстер.

Коли ж плануєте зда-

покладено.

Євгеній Федорович вдарив ти?

АГРОТЕХНІКА РАНПЬОІ КАПУСТИ Лоради спеціаліста 11

в ІДОМО,

що каnуста, зокрема рання, посідає значне міс.йе в овоч-евому .раціоні <кожної родини. Попит па неї покликані задовольняти і !Радгоспи та птахофаб­ рики Браварщини. Торік хороших наслід:ків добився ряд rосподаІрств. Так, радгос.п імені Щорса на 6 гектарах до 20 липня зі·брав по 21-5 центнерів ранвьої :капусти,

«Кра.силівсь:кий» на 6 гектарах---,по 232 центнери, «Плос­ ківськнй» на 5 гектарах-ІПо 230 .центнерів. В середнь:о:.1у ж по району з 83 гектарів до 20 липня зібрано по 121 центнеру.

А можна було добитися кращих середніх показників? Безумовно, ~оли

б

у

всіх гооnQІдарствах

по-спра•вжньо­

~~у дбали про ,цю культу,ру. Адже прикро, але факт: rоголів.чанн то.рі!J( зі•брали дю 20 липня на кожному в 11 гектарів тільки по 39 центнер!і·в качанистої, завори­ чани по 45 центнерів. Радrоопи сТ.ребух·іоський» і « Бобрицький» в:ідnовідно по 78-80 центнерів. Причина? Поруш)'Івалася агротехніка П•РИ вн'\)Ощуван­ ні ~розсади: пі;зно посіяли, не якісною була поживна су­ міш, недостатнє загартування, запvзнилися з nікіровкою.

шапкою, збиваючи сніг, по11

Парушили агротехніку nри садінні у відкритий грунт розпочали десь після 10 ~вітня, ·зменшили ·густоту рос­ лин (менше· 55 тисяч на гектарі), внес.1и менше, ніж по 40-50 тонн на гектар добрив. А недотрн~Іання пря~ю­ лвній·нооті при с<ІJІ.інні затруднюва:ю між·рядннй обро­ біток. Відпавідно до •nлану радігосnи району повинні вирос­ тити на •кожному з 98 гектарів і здатіІ: до 20 ли·nня по ІЗІ центнеру ранньої капусти. Завдання ці.rr,ком реальне, особливо для тих rооnод31рс'і1в, де до 25 січня уж~ за­

к.інчипи ·висіватн ~· ціЕї культуІj)и. .Щоб, <Удержати в.рожай «димерсь•кої-7» в більш ран­ ні

С'J1Р<ЖИ, ·необхідно ВR[)ощувати

розміром

toXIO,

розсаду

в

горшечках

8Х8 ·ї 6Х6. Проrреси·вннм агроприйо­

мом є ВИ!рощування ·розсади в поліетиленових горшеч­ 'Ках, куди засІіІІається пожІ:ІВна суtмDш перегною і землі

(І: І), і провQДиться пікіров.ка сіян.ці:в. Якщо ж вЩсутн.і, то в :горфо-ІПерегнійних або ІПер~гнійних. Розсада,

вирощена

у

ІВказаних

(ЗахІнчеини на

4-11

горшечках,

стор.).

такі

матюtе

Взялися до Дня буді­

хазяйськи надів на голову, вельника. Ніби а тоді продовжив:

-

Бригада

самі себе

привітаємо. Ну, і людям по­

комnле1:сна: дарунок хороший буде.

коли муляром, а треба, то й

Ми ходиди

втоптаними

стежками довкола будинку, теслярські діла кожен нала­ а зверху доносився с!оІіх годить. Всяку роботу роби­ (муляри не скупляться на мl!, що на майданчику. дотепні жарти). ftоли Іван Подружжя

Володимир Петрович пішов

до крану,

Кузьмич Хлоn'ячий і Гали­ подумалось: «Може й рятує на Григорівна теж лік сво­ їх

від морозу

та

вітру

єї професії ведуть з першої дружба, влучно сказане цеглини на промвузлі. Дру­ слово, примовка, від чого жина ніяк не хоче відстати стає тепліше на серці, спо­ від свого чоловіка. Обоє му­ риться робота». Г. БРАТЧУН. ляри високого розряду. Во-


понад

У школах Броваршини навчається

~

20

педагогів тисяч учнів. Перед тисячним загоном стої~ь почесне завдання: дати . нашій зМІНІ грун-

~~

життя,

наук,

основ

знання

товНІ

rвиховати · з

них

j

високосвідомих патріотів Батьківщини. З метою більшого наближення школи до життя

навчально-виховиого процесу, поши:

поліпшення

\

ренни досвіду відмінинків наросвіти при редакції

~

~ ~ ~

газети «Нове жнття:о створено громадський відділ шкіл. До його складу 'входять О. Я. Божко (завідуюча), І. Г. Репалюк, П. П. Кудіи, Г. М. Медве-

1.

денко,

!

І.

П.

В. Д. Джежелій,

Клишта.

Сьогодні друкуємо nершу сторінку, підготов~е:

з ЦІЄІ ну цим відділом. Запрошуємо виступити т~н~уни всіх учителів, вихователів, батьків, акти­ преси.

ВІСТІВ

~~~~##~~~~~~~~~~~~~.

Кущовий методичний великі

nівстоліття, маючи

.МИ вступили в .цру,ге

досягнення в -будів·ни-цтві но-вого суспільства. Жити nри комунізмі і бути активними його будівниками .1ОПо­ мага€ нам наука , •П'ідкріллена nрактикою.

«Наука стає в аn;равжньому розумінні слова боопо­

серед·ньою nродукти-вною силою ... З нау-кою :~-~и зв'язує­ аказа·в на урочнстом\· засіданні мо своє майбутн€», -

на честь 50-річчя Жовтня В. І. Брежн€в. А " вчений-ле­ це ми­ виховання J :llинсЬІкий 'Вказував, що

дагог

стецтво,

а

науку.

на

сnирається

виховання

:мистецтво

Тому радянський ,вчитель на даному ета[Іі повинен g.рієн­ туватись, rолоsни.м

ЧИ'но:~о~,

rпереко­

своє •внутрішн€

на

Bl/1/flJJY

ГРОllІА/(СЬІіОГО

СТОРІНКА

д ЕРЖАВА

все­

до

середньої освІ­ загальної школи ти . Кожного року планують відкриття дев'я­ Нинішнього класів. тих навчального року дев'яти­ ми класами району охоп­

лено

шкіл.

заочних

і

вечірніх

денних,

учнів

1060

КНЯЖИЦЬКИЙ ВСЕОБУЧ

- ~аша здійс­

перехІд

нює

ІПІі~ІЛ

Га­ чуn, Ольга Куценко. лина Касян . Деякі з них працюють у Броварах . - Хоч ви вже робітни­ ці,

-

кажу їм,

але про

-

могли б навчання вони Проте забувайте. не значно біль­ До ваших послуг і вечірні охоплювати ше, 'Коли б ... Ось візьмемо школи і заочна. для прикладу одне село­ автобус хо­ Погано Княжицьна се- дить. Княжичі. відповідає Н . Ки­ торік: зимчук. -~ Уздити н е охо­ випустила редня 81 восьмикласника. 3 них та. дев'ятих взагалі у - Коли б ми навчається додає класах 45 учнів. Декілька хотіли учитись, в спе­ інша то вчилися б у чоловін вступили ціальні учбові заклади. А своїй денній школі . ніде н е навчає­ решта Не хочуть ... І nрнгадалисІ, мені інші ться. Веду розмову з деяки­ княжицькі дівчата й хлоп­ років. ці. Щовечора відвідували ми. Ім по 15-17 робіт­ Це Ніна Ворона, Людми­ Броварську школу ла Царик, Натална Касян. ничої молоді NQ 1. Взим­ Люба Маляренко, Катери­ ку І влітку , в nогоду і не­ путна За :юзна, Надія Кизим- году. Тоді ні дороги

ньої до села. ні автоб у са. Старалися. учились . Дуже хорош е навчалас ь Любов Іванівна Кришни. По за­

учитель

перетворити

зможе

життя

в

постав­

завдання,

лені tлеред школою Постановою ЦК КПРС і Ради Мі­ н,істр.і,в УРСР «Заходи по дальшому поліпшенню робо1'И середньої загальноосвітньої школи». Педагогіч·ний колектив нашої школи да,вно працює

рівня і фахової над підвищенням і-дейно·-іЛолітичного кваліфікації. Учителі у-країнської лtітератури Г. Н. Гри­ невич і географії М. К. Куца.й, уочн-телЬІJ{И другого «А» класу Г. І. Федеико, третього «Б» М. М. Купиро мають глибокі наукові знання предметів, широко використо­ вують в Своїй діяльності художню літературу, иаочіІість, прн-клади з .мЮцевого жиrrя. Іх уроки виклнкають внсо­ кі емощії, nереконання. Уч~і навіть на перерві продовжу­ ють

розмову, почату

вчи1'елькою .

пед а гога. Іх

Безперечно, ·зерна нового є в кожного

ретельно збнраню, вИІвчаємо, узагальнюємо і вис-вітлює­ мо в сnеці-а:Іьво~tу ·стенді методичного кабінету. «Чо\1у в кого можна ловЧІІТІІСЯ». Ці зерна збирають і запису­ ють всі вчителі у •:юшнт «В істі з уроків».

Уч~телі !llевченкі,вськ?ї, Ж·ерщв.сІ>КОІ, МоJ<Ірецькоt і

Бобрнцької, Ру.днянської , Тарасівської шюіл об'єдна­ кабінет.

ЛІІ'СЯ і організували міжшкільний методичний

Двері . його ГОСТИ1ІНО відкри-ті КОЖНому. Тут ДО ЛОС.1УГ реко·мендованої

вчитет-в стенд

кожному

ло

лі1'ератури

nредмету, тобто каталог статей і книг, котрі є в бібліо­

теці і в учителів дома . Хороші кни~и подарували на;>.~ учи1'елі-nенсіонери В . І. Бойко, С . Ф. Рима.ревська, до­ nомагає словом-«Іор;Jдою М. А. Ясинська. До nосл у г мо­ лодого учителя чи за,вуча зразки nлан~в. nротоко·л- ів, тек­

роботи

сті•в контрольних робіт, творчі кращих учителі•в.

учнів , досвід

У кожній школі п·рацюють ~tетодичні ко:.Ііаії учителів з учителя\1и-nредметни.ками? як бути класів. А Ідучи їм· назустріч, ми організУJвали міжшкі.1ьні пред­

1-4

метні ком1ісії учи,.елів української, рос і йської мов і лі­ ·суопільствознавства, тератур, математики, історії та біології та хімі-ї, тру дового нав-чання. Головами лре.1м_етних ко:~~kій керу-ють учителі нашої середньої школи. У вересні учителі куща оп.1ану·вали робо·ту ·на рік з одне засідання на ч•верть, тобто нам і тили розрахунку -

nералекТИ'ВНий план . Ось 'декілЬІка тем , які рОЗіГляда­ «Робота лись на засідан-нях чи будуть ~згляtдатись :

над ІЛомилками», «Норми оцінок», <<Як лисати твір » , «Ін­ ·\1ате\1атикн>>. дІІІВ~дуальна робота з учня-~111 на уроці «Урок :практичної роботи з хі\tії», «Виготовлення і вн­

ко·рнстання

наочних

загальноосвітніх

лос-ібни"ів

наук з

з

трv .1ОВЮІ

<< Зв'язок

біології», на,вчаннюР> .

Згідно цих те:.t члени к'о\1ісіі скла.1ають коІ.креташ"І

nлан на nіврічч-я . План передбачає заслухання допові­ дей, оргаНІізацію відкритих уроків. Тп же визнача~: rься

місце проведення, в.іщювідалЬІний . вЧитель, те\Іа уроку.

У школі, де в~дбувся віДокритий урок, nред\1етна ко>Іісі·я проводнть засіда-ння.

Така о-рганізація nроведення роботи активізує ~Іето­

днчну роботу. Вся школа готується до зустріч І гостей. З~с11річ,і 'колег

yctx

rn o n·peд~tel'y протя·го\1 року б у вають в

ШІКолах. В цей день школа демонстру€ свої .10сяг­

~ення П? дано~у предмету: організовує внснtВКІІ, фото­ Активно с тінгазетн. :.юнтажt, кращІ зошити, твор.ІІ. nра.цюва.1и ,в лершо\1у nіврічч,і кочісії росшської \ІОВІІ і ·літерату-ри (керівник С.1юсар М. П.). "ан•,ІаТІІКІІ (ІН'·

рівник Антипчик Т. !.). При кабінеті є стенд, якн·й з найомить з організані•ю наукової

п,раці

в шко.~.і.

тут

сконцентровано

:>Іатеріа,lи,

над ЯКШІІІІ лра.цює;~о~о уже .1'Ва роки. Наші .1ослідІ1 no та­ ких

питаннях.

я,к

коефіцієнт

кори-сної

дії

уроку,

раціо­

нальна затрата часу на уроці, nринеС.lІІ перші успіхи. Уроки стали більш ефективни\1н, е\1оційнюш, діловншt.

Наш колектив nродовжує зв'· язок з на у ково-дослід­ ним інститутом нсихоло·rії. Науковці часто лриіж.1Жа­ ють до нас із лекціями . Недавно ми .прос.1ухалн ц і каву т~кцію Б. О. Федор1~шина <<Профорієнтація в шко.1і » . При методичному кабінеті працЮ€ консультпункт, д~ роботи. tеозглядаюl ься >nитан-ня щоденної практичної -особливо цікавою формою роботн є організація і прове­ дення кон11роль:них робіт. НасJ'Іідкн обговорюються ІІЗ

засідЗ'НН'ЯХ ·предметних ко~tісііі. Обговорення проходять активно, днапути доnо\1а·гають учителю! побачити свої успіхи і не.доліки. Добре налагоджена

мето,:І.ична робота дає 11епогані результати. Учительський колектив 'Нашої школи до\1ігся в .щ>уrій чверті в.исокої усnішності : 1-4 класи працю­

ють без невстигаючих, в В.СТНГІі 15. заступник

5-·10

класах на 489 учнів не П. КУДІН,

директора

ній частині. с . Шевче~кове.

школи

ло

навчаль-

І ще не розумію по ;шції в

:~:о~:.;..~:и~~во;ить~ 0 :к;:·.

школі: уроки

ться

гічного колективу. Спочатку рети кращих люд~и

-

односельчан,

змінюю­

перерви

перервами,

в

учні збирали матеріа.Іи про мужньо

що

на­ боролись з гітлерівцями під вико­ час Вітчизняної війни і за­ по-своему магається ристати перерву. Один по­ гинули у нерівному бою. Ви­

уроками...

Кожен учень

ідеш ти ... »

Розшуки героїв тривають.

.•

ського загону, хоч і звучить ·зміст їх по-різнщ..у, зате зливається в один: ніхто не

забутий, ніщо не забуте. ... Це святе місце в школі створене

розу­

допитливим

мом і працьоантими руками педагоучнів, натхненням

комсомольцям

та

Піон·ерам

села,

това­

я~І з~rинули в днІ вІини, а І допомагають старші ::'-ІТИ

1

внуки

села. Галерея патріотів поповнює-

рнші.

продовжують

ІХ славу.

Громадськість

Ось портрети зовсім юних ться новими й новими іме­ братів-партизанів Миколи і нами . Ось до школи зайшла

Ща­ літня жінка, Любов бельник . Вона притисла до грудей старанно загорнутий

війни, які Дмитра Тр·убачіїв, Миколи і сnішає в піонерський загін, явили учасників рідної до­ Никифора Нагорних, Н. Л. спортивний повернулися до на другий Наталії, коЮшка і дочки маііданчик, а хто підходить мівки. загони лишнього піонерські Інші директора нашої поділитись до гурту, щоб Ю. Ф. Красуцького. новиною, посперечатись, шу­ йшли nартизанськими стеж­ школи ками: розшукали сім'ї пар­ Одні загинули в літківс~;>кокаючи істину. Та сьогодні інакше. Дзві­ тизанів, що діяли в наших му лісі в бою з німецькими документи, карателями, інші закатопочаток лісах. Збирали нок сповістив про великої перерви, а в кори­ фото, речові пам'ятки, слу­ вані... до повернемось Тепер дорах тиша. Продовжується хали розоооїді рідних і ро­ записи. урочистої лінійки. Ось внйвідповідні урок? Ні. Загорілась черво­ били ради над Третя група слідопитів зби­ шла наперед голова на зірка, встановлена рала матеріали про замуче­ піонерського Ліза загону Галереєю бойової слави, учні старших класів виши­ кувались на урочисту ліній­ піонер­ ку. Девіз кожного

шляхQ.'>І

правильним

дочко,

часто

сільської

пнтанні

інститут. Тепер вчителює щодо кону рідних Княжичах . жавні заходи. сnрн­ Пршадую Галину Дмит- 1\ретного виnадк у Галину ятІІ ВИІ\онанню П()СТанови Стогній. рівн у про все­ nартії та уряд у Васюру . Олександрівну Володимирови­ обуч. А чи багато робип Григорія і багато ін­ з ЦІ>ОГО nриводу nартійна ча Горобця і не організація радгосnу імені ших. Іх не просили турбується. ЧІІ примушували. Самі х одн­ Щорса. про­ здобути се­ щоб діти робітників лн, прагнули редню освіту з тим . щоб довжували навчання nіслн піти далі , щоб набу т н хо­ восІ, мирічки? рошу професію. маТІІ гли­ Наnевно. небагато роб­ Нію; лять. інаІ\ше не бокі знання. А ці .. було б не розумію, яn ~tожна бу­ таного велиnоrо відсіву по байдужими Ш!ЮЛі . ти настільки до себе, настільки не nо­ О. БОЖКО, важати себе . щоб заявля­ член райкому проф­ х отіли -.. б ти: <<Коли спІлки.

правильним шляхом ТАК БУВА€

цьому

Ради деnутатів трудящих. місцевої Адж е з авдання здійснювати дер­ владн -

кінченні школи вступила в

нання, nлідно працювати ·над собою, rnостій·но підІвищv­

ю•ш .ідейно-політичний та методичний рівень . Саме такнїІ

учились>>.

в полотно портрет чоловіка,

масляними

написаний бами.

фар­

До кого звернутись ме­ на Чол.овік загинув фр·онті. Собі залишила сповіщення, а портрет хай за-

-

ні?..

учаться

де

тут,

лишиться

і передала внуки, наші школі на сімейну реліквію них фашистами односельчан. Кожанова. Всі затамували збереження. загони подих. Ліза дає клятву : Зібрані відомості Все нові й нові відомості 1 оформн­ систематизували - Вчитись, вчитись, вчи- приносять юні слідоnити. У ли в альбоми. Численні фо­ тись музейна ось наш клич. Так школі створюється мате­ заповів нам великий Ілліч! послужили тографії кімната, яка розповіда·тиме виготовлення для ріалом Ці слова підхоплюю·ть ліо- про героїчні подвиги одио­

створення і репродукцііі Галереї бойової слави. зайшли в Тільки-но ви вестибю­ пройшли школу, і перед вами портлем -

нери всього загону. Лізние сельчан . обличчя ловернуте туди, де О. ГРАМАК, де портрет її горить зірка, історії се­ учителька батька-орденоносця, офіцера редньої шко.1н. Ніби Армії. Радянської с. Сечипо.1кн.

l

серце в н ЕСПО.ЮйНЕ Юлії Максимівни. Чvдо­

во вона зна€ .вдачу й а·соб­ с-воїх кожного з ,швості учнів. І не тільки учнів, а й родину Васі і Олі, Жені та

цюжком rвибіrли •рЗІ.аісні Веселі,

;\-\айї .. . Ус·іх.

І в учні.в, і в учительки.

Не

марно

минуло

для

назустріч! обличчя.

Перший урок ·не мав чіт-

учнів літо. Одним вчитель- ко визначеної те;>.~и . ка лорад_ила

І книжок,

Най- вання · і обмірювання озера.

якнайбільше більше говорили про те, як що роз.lІtлося

Або таке не.~егке .

зате

ІІа о·бо,lоні., nочесне завдання

в.зяв на

школи

працю-ва11

ВиховаНІrі Васебе кла с . t·ншим зі старшим хто нrровів канікули. Ч:JІ1\' поблf!Зу шко"1н. Ча r. тнна учнів прннес.1а з снльєвої знають, шо .10 Віт­ батьком навчи-вся. з чим прийшов \ чи братико,м чизняІtОЇ .війни учнтелем Гочастина розв'язати кілька арифме- четвертий клас. Багато ува- со·бою метр11, ПІЧНИ'Х

задач .

учням ги. творчої ініціативи nрнді-

Всім

пІчки.

Поділилися

на

.1ан-

гол>всь-коІ

.1ала індивідvа.1ьні зав.1ан- ляє Ю . М. Васильєва пи- ки, вишик\·.ва.1ися і незаба- Павло АІІ-дріяновнч Касьян. во.1и. В О.1НО~ІУ з бої·в він загн­ ня , виконаннЯ їх не бvде на тання\1 у різно:-1анітнювання ро~1 уж е були біля дов- нув смертю хоробрих. Пах о навчання. То з методичної Одна ланка вю1іряла заваді відmочиІІКУ. От і перше вересня.

По- .1ітератури запозич.ає наста-

жин у й

шнр11ну. Др у га об-

нови, то від колег бере дое- міряла глиняний ча ток навчання. безпосередньо з, що був поряд. то - Іде наша вчителька!- від, повідо-юІла жнття. От і сьогодні учні . чи;~о~ виявилося внrу:КН)'1ВШИ,

подружок та хлопчиків Олн ,

яка живе nоря.1 Максимівною .

А

nрнбулн до шкотt

ван11й не в рідно~І\' селі, а

З осінніх

nагорбок, в Ру дні. В одІІН

А

найваж-

з \·чнте.1ькою

днів на чолі

завдання четверток.1асникн- вирушили

заздале- 1 визна-чення кількості води в

'\tоГІІ.1\',

в похід . Знайш.1н

покла.1и

з Юлією І гідь. В о ии \'.\ІОВІІ,1Иl'І> з у•Ін- 1 озері . Та й з ІІІІ\1 справtІ.lІІ-1 впорядк у ва.1н її, ті

лан- тr.li.t;oю

вровестн

вюІірю- ся ,·с nішно.

!1 кв і rІ t lle

с г а.1о nочатктr ціканої

і ВЗЖ .lІІВОЇ робОТІ! [JаІІІІІО ВідО\10СТеЙ

ЗбН­

ПО

KO-

ПрО

.llllliH bOГO вчнте.1я. Є в робо­ Іі Юлії .\1аксимівнн. педа­ гогічний с t аж якої близько ;rоа:~сцят І І n'яти років, бага­

характерного .

то свого . кожного

вона

\·чня

особові

своєрідні ·

На

завела

оправи.

характr­ заносяться Сю:rн рнстикt1 , в·і.1•Міткн про до.брі Про це чи но-гані вчинки. знают ь уч·ІІі і то~ІУ стараю­ ться ,

щоб

найбільше рі ВЧІІНКІІ.

кожного

у

записів

про

було

доб­

Люб.1ять свою вчительку учні. Поважає її nедагогі•r­ І це цілком ний ко·лектив . заслужено.

Г . .МЕДВЕДЕНКО.

Юлrя

фото:

На

Макси­

мівна Васильева і молодша колега Клавдія

Сивокінь

за

Лук'я-нівна

підготовкою

уроків. Фо1о

вчителя шко.1н

М. Чуnоинки.


на радянського артилериста. Хвастанuев пірнув в окоп. Над його головою зловісно забрязкали гусениці танка, посипалась земля, Воїн дужче притиснувся до дна око­

фронту nерейшли в .рішучий наст)'ІП. В резу:'Іьтап було

кинуло

nу.

сяч чоловік.

сюди

фашистське

командування.

Бій ішов не на життя, а на смерть. Димилися руїни будинків міста, падали стіни. Здавалося, стріляв кож­ ю:й камінь. Небо було чорне від ворожих літаків. Нев­ гамовна рвалися снаряди. Тим чи іншим будинком во­ рогові вдавалось оволодіти тільки тоді. колн живого не залишалося жодного нашого бійця. На Мамаєвому кур­ гані під кінець боїв було більше металу, ніж землі.

Бої за Сталінград, за кожну п'ядь радянської землі були упертими, кровопролитними. Воїни-сталінград­ ці поклялись Батьківщині спинити і розгромити ворога. «За Волгою для нас землі немає» говорили вони.

Ось один з типових байавих епізод~в того часу. ... Познцію вогньового взводу 4З-rо артполку 15-ї гвар:дійс~>коі дивізії біля села Дубовий Овра·г атакува­

.1о

.

u

... Під'їжджаючи до Волгограда, я не відходив від вагонного вікна. Кожне селище, навіть кожний горбок хвилювали невимовно: тут, біля берегів Волги, майже чверть століття тому довелося мені ,брати участь в од­ ній з найграндіозніших битв Великої Вітчизняної війни. Сталінградська битва проти добірних фашистських війсЬк тривала двісті днів і ночей. Мільйони солдатів­ більше половшш всіх своіх танкових і майже дві п'ятих усіх піхотннх частин, що билися на Східному фронті,­

20

тав"і'в

з

десанта~Іи авrоматникFв. Арти.~еристи

взводу старшого сержанта Хвастанцева підбили два танки, інші повернули назад. Фашисти розпочали проти смільчаків масовий наліт з повітря, обстріл з танків. ІЗ бійців з 14 було поранено або вбито. Хвастанцев, наказаВІши пораненим йти в тил, прикрива'в іх відхід.

Колона ворожих танків стискаючими кліщами обхо­ пила вогньові позиції взводу. Старший сержант вступив у нерівний бій. Одну за одною підбив він дві ворожі машини. Інші повзли на нього. Герой-артилерист з си­ лою кинув гранату під лобову частину головного

тан­

ка. Але вибух не зупинив фашиста: він спрямував танк

ІСТОРИЧИНИ ПОДВИГ І

Розлютований

гітлерівець аім

нашого храбреця

раз

і заглушив мотор.

пропра,сував

Донського фронті,в, а

черга

з

другого

«А, вирішив поди­

танка

прошила

стських загарбників.

Лоч.

на 2-й стор.)

му ходу другої світової війни. Саме тут видихався на: стулальний порив гітлерівських військ, був зламанни моральний дух фашизму. Звідси _почал~сь ~игнання ~?­ рожих полчищ з нашої священноt землt, _звщси ми .:!.ІІІ· шли до Берліна, принісши людству радІсть перемогr1

над фашистською Німеччиною.

У лютому 194З року, коли замовкли остан_ні вибух~ снарядів, ~ені, як і іншим учасникам Статнградськ?,t битви довелось оглянути МІСТО. Воно було мертве: руt­

Розробкою плану розr:рому великого угрупування во­ рога займались командуючі Сталінградським, Південно­ Західним, Донським фронтами генерали Єременко, Ва­ тутін, Рокоссовський, заступник Верховного головноко­ мандуючого генерал Жуков і начальник Генерального штаJбу 1rенерал Василевс1:1кий, які 'Прибули туди. Заду~t

ни і ~гарища панували на десятках кілометр!в по бере­

гу Волги. Зяяли чорні кістяки фундаментІв, стояли обрубки стін, а між ними понівечені танки, г_армат~,

машини, біля виходів з підвалів лежали штабеЛІ трушв

контрнаступу: оточити і знищити 6-у і 4-у танкову армії

«завойовників» ..

противника.

ни

шви.щко приживаються

і одержання

врожаю прис·ко­

рюється на 10-·1'5 днів. Горшечки повинні утри..,Іувати велнку кількість води та розчинів мінеральних солей, зберігати потрі·биу форму в зак:ритому грунті і леІ1Ко руйнуватися 'після виса.:~.жування у від~ритий. Для вн­ гото·влення горшечків найкраще брати такі суміші: Б частин торфу, З перегною, І паранкової землі і 5 проuентів 'коров'яку, або ж 9 частин перегною, І дер·новоі землі, І процент свіжого коров'яку. На кубічннй ме11р суміші слід вносити І ,б---12 ІКілогра­ мн а"іачної селітри, 0,6-0,8 хлористого калію, 2Q.-вап­

ми,

на.

При виготовлевні горшечJКів велике значення має во­ логість су~Ііші. При помірній, на1приклад, вони не трив­ кі і легко руйнуються. Суміші сл1і,д виготов.т~яти з воло­ гістю 65-70 процентів. Для висuвання треба відбирати добірне на,сіння не нижче першого .класу. За тиждень до ІЦЬІ()ІГО його слід протруіти .проти фомозу і судинного баКJтеріозу ,в розчині НІУІФ-1 (І .грам rпре111арату на З лі11ри води). Насіння ви11римують у ровчині 115 х·вилин. Піс.~я чого його перемивають у воді. Проти фомозу та­ кож добре діє сухе обпилення на(Ііння І'ранозаиом з роз­

час

в1:11рощування у

парниІКах

її

перфосфату і

ЗО nрамів аміа.чноі селітри,

ниюову

раму

-

Проводити річі

2

Для цього потрІбно рами в ,пFвденного бо.ку за

ро·~са~и.

4

дНІ п~:д­

·звикає

до

зов·юшнього

повпря

•морози.

ётарwиі

агроном

вечори-зуст­

-

випускниками

двері

в

самостійне

і для нас. . .. І :як не

життя

згадаєш

шко­

стало хорошою традицією нашої школи. І ось в цьо­

ли. вчителів, друзів! Тоді

му році

знову

єдину

няти ·на вИІСокі стояки, щоб промені сонця досягли шв­

разса:да

запрошуємо

3

лютого о

19

го­

захочеться,

як

ко­

лись, пройти коридором, років заповнять зал рід· наповненим галасом дІтво­ ри, завітати в світлі про­ ної Броварської школи сторі класи, сісти за свою ,N'Q 1. Вони розповідатимуть парту, з вдячністю загля­ обличчя про те, як обрали в житті нути в дорогі

тижні до висаджування у від­

критий грунт llров.одити світлове за·гЗІртування

з

дині випускники

Bl;lljpo.

одне

Дуже важливо :За

ь

Ласкаво

РозсЗІду, що розвивається, :~~ожна підживлювати рази і розчином •мінеральних добри•в: на о;щу пар­

вірну

що

їх

про

дість

радити,

школа

них радrоспІв.

прийдуть нам

по­

людям.

Даринцькоrо -rресту овоче-молоч­

вчителів,

покружляти

в

шкільному вальсі ... Отже, чекаємо вас, шащастя при­ новні друзі, на нашому працею ра­ вечорі. на

своєю

Гості

про

ставали

шляху,

носити

1 витримує

минулих

стежину,

тру,днощі,

Н. БІЛІНСЬКА,

сильно отруй·на речовина.

Перед внсіванвям !Насіння можна намО'І)ІІвати у. воді кі-мнатної температури і сіяти, коли воно набубнявІє та

.=za:

2-3

ні

літ.рі·в з шільною кришкою і старанно п·еремішують прот•ягом 10 .ювилнн. Будьте обережні, бо гранозан­

М. НІКОЛЬСЬКИFІ, Герой Радянського Союзу.

грамів хлористого ка.~ію.

з гранозаном заси.пають у скляну ІПооудину місткістю

граІМІІ на І кілограм насіння. Суміш насіння

Батьківщину!

су­

40 -

схилі Ма­

кургана.

Пам'ятник неначе логічно завершує собою величезне

і третє піtдживлення nроводять через 10 днів пі<:Ля першого: на 10 літрів води беруть 40 грамів аміачн•оі селіrри, 40 суперфосфату і 16 хлористого J<Іалію, четверте •через 10 дні!в ІlІkля 11ретього: на

60

ГІдро­

місто і є даниною глибокої вдячності тим, хто із зброєю в руках захищав Сталінград. захищав нашу любиму

калію. Друге

3-5

4

маєвого

рази. Перше піджИІвлення [Jроводять органічними добривами через 8----<10 днів пі<:Ля пікірування коро­ ·в'я•к розводять у 8 частинах води, або 20 гра~tів а~Ііач­ ноі .селіrри, 20 суперфосфату і 7 грюtів х.10рисrого

лі11рів води

те~тра­

потужною

битвИ. його споруджено на кілометровому

2-4

10

ко:ІІ·плек•са~ІІІ,

.

підживлюють

нічного оор:rбня. На 4 •дні .в.зяти 1раму на сквозняки, п,іс­ ля чотирьох днів тримати ~ідкритnми. ~ри ~агартуван­

рахункv

жит.1овюш

заводами-велетнями,

У переддень 50-річчя Великого Жовтня у _Волгоград~­ відкрито пам'ятник-монумент героям Статнградськоt

Розсада капусти поТІребує ба•гато nоживних речовин, за

нови'ІИ

стадіонами,

електростанцією.

садою переносять у підгоrоВJІені теплі ІІІарники, гІІІ!І в я·ких вкритий ша·ром грунту (5-6 санти,метрів). Поли­ вають розсаду у першій половині дня помірно підігрі­ тою водою до тем.пературн 17-20 градусів. тому

,

Як же радісно було тепер, майже через 25 років, по­ бачити на щю~ІУ міоuі красиве, сучасне :~~істо, з нови~І

року війська Південно-Західного

У першому випадку горшечки в розшюрованою ро~_­

джувавня у ·в·ід~ритий грунт добре зберігається, росли·

У полон було взято десятки тисяч

Гітлерівці В ЦИХ бОЯХ ВТратИЛИ ПІВТОра МІЛЬИО'Іа ЧОЛОВІК убитими, пораненими і полоненими. _ Битва на Волзі поклала початок докорІнному перело­

АГРОТЕХНІКА РАННЬОЇ КАПУСТИ хороше розвинену ко.реневу систему, Я!КЗ під час переса­

.

ки, які брали в них у:асть.: ~тал~~градсь~~ битва пере­ вершила всі битви свІтовоІ Істо~н, що _ш .. передували!

витість полководців, безперервні контрудари наших ар­ мій під командуванням генералів Малиновського, Мос­ каленка, Галан'іна з піІвнО'Іі і півдня і контратаки 62-ї і 64-ї армій генералів Чуйкова і Шумилава в місті дали змогу вимотати і перемолоти добірні дивізії ворога, під­ готувати могутній контрнасту•п.

1942

Сталінград_ського

-

Щодо три1ва.10сті боі<в, щодо ,кількості людеи 1 техш­

воїна-

·

листопада

листопада

ворожих солдатів і офіцерів разом з командуючим 6-ю польовою армією генерал-фельдмаршалом п_а~люсо~.

Михайлові ~васта.нцеву посмертно приовоєно звання Героя Радянського Союзу. В селі, де він поліг смертю хоробрих, споруджено йому пам'ятник. СтіАкість і маАстерність солдатів і офіцерів, талано­

19

битви

Грандіозний наступ радянських військ біля берегІв Волги заківчІІвся 2 лютого 1943 року розгромом фаши­

окіп

витись? подумав артилерист. Не вийде! .. ». Ски­ н:rвши зе~Ідю, Х!вастан·Цев піднявся і кину•в гранату. «Черепаха» із свастикою закрутилась на місці. В цей час кулеметна гвардійця,..

20

Стал ін гр а{kь'І\ої

оточено 2:2 ворож·і дІtвізії загальною чисельюстю 330 ТІІ·

планування:~~,

(Закінчення.

до 25-pittttя

адже

Н. ГАМАЛІЯ, О. МОНЯТОВСЬІСИИ,

відчинить

десатикпасннки.

допомогти,

скоро

почне кільчитись.

В

господарствах,

де

є

розвод,ки,

т,реба

проводити

використовувати по:-.Іідорні. Під однією рамою повинно

бути му

2500 штук сіянців або 1500 на одному квадратно:-.tel'pi розвод;ки.

Після ,nояви сходів ~І ати 11реба зні~Іати якнайраніше,

ще до сходу сонця, а закривати

парни•ки найпі•зніше.

Скло с,1 і~д систе~Іатично очmцатн від снігу та бруду. Під

час

nророс11ання

насіння

капусти

температура

в пар.ни:ках повинна бути 20 ·І1Радусів теп_ла, ~ пkля поя-

ВИ СХОДіІВ ЇЇ ЗНІІІЖУЮТЬ ДО 8~10, щоб СtЯНЦІ не ВИТЯГУ· вались. З появою першого оправжньоrо лис_тоЧІКа темnера:ТІу_'РУ підвищують до 112-_ 15_ гр,ЗІдусі~. Пщтримують її mротягом дня на ньому рІВ'НІ, а вночІ зни ж У ю т ь до

6-10.

Поли·вання розсади обмежують: зайва волога сприяє розвнтку чорної ніжки та інших хвороб. Правильний догляд за розоздою - ос~~шtй_ засіб бо-

Друга програма Телевізійні нови­

ЧЕТВЕР

посів ранньої капусти лише в ящики для внсівання або

17.05 -

І ЛЮТОГО

ни.

Перша програма

«Жайво-

ронок». (М.) · 10.45 - Ху­ дожній фільм ~пущик їде в Пра·гу:t. (М.). 12.15 _Телеві·зійні вісті. 16.55 Наша афіша. 17.00 - «Люди

трудОВОЇ <:ЛаІВИ». «ТерІЮ· пільський досвід». (Львів).

17.30 18.00 -

ня».

Телевізійні ·нови-

10.05 -

ни. (М.). 10.15 -

Телевізійні

віст~.

Лемк•вські мелодН.

(Льві.в)- 19.00 - «Викликайте Мартіна». Новий художні~ фільм. 20.15 Т- Те-

нер

«На чужому березі».

-

Сnектакль з Саратова.

20.15

-І((Ревю на ниточ,ках». Кон­ цертна

пpOfiJJЗMa.

П'ЯТНИЦЯ

2

лютого

Перша програма

10.05 -

Телевізійні

ни. (·.М.).

нови-

10.15 _ Мультип-

лікаційниіІ фільм для дітей. (.М.). 10.30 - Кінолекторій «Колос». (М.). ІІ.ОО _ Те-

левізіина реклама « исяча порад». 20.ЗО Про11рама

снсте~Іатичtю nровітрювати парники.

«Час».

живні горшечки, встановден_І н_ а тепл_ии пар_н. m<. МІЖ аси горшечка.ми за.1ишають •ПУС'І'І :-.ноuя, ЯКІ не об хщно з · ·

з хокея: ЧССР - Канада. МульТИІпл.ікаційний фільм. 22.00 - «добрий веЧ1ір, хлі- 17.10 - На допомогу вив-

пати землею. Під час юікір:ування .сіянців не •мо~на загинати ко-

бІоробе!». Друга проrрама

кінчик доагого коршця пщрІ.зати.

на-поча'І1кЬвця. (М.). 18.30-- Телевізійні вісті.

Gіянці у фа:зі сї.м'я•дольних_ листочкі·в ~Ькірують У ~о-

рінuі рослин, бо це. прш~в_од~ть до Іх вщмирання, краще Пікі·ровку n:роводять у ·розвод:к·ах або ·В

шших теп-

лих Іпримvщеннях, або без.~осереднь·о в пар!іик~х у пікіровочній бу;щі, поста8.'Іенш на 2 nарниковІ рами.

(М.). 21.2() -

Між-

н·ародна товари~ька зустрі·ч

18.00 -

лев·і:зійІfі вісті. І6.55 ша афіша.

теняті

ч аюч111м

17.00 -

побудували

_

На-

новина».

ді\І».

м а.рксизм -ленін із\!.

Політеконо:~~ія соціалізму. «Св:ітова соціалістична сис-

(М.). Для школярів. «Грають юні

19.00-0. ·Кузнецов, Я. Ялу-. музиканти:.. 18.30 - «Ст'""''''' f' ' ........................................................................ 11111 .......... ····~··············· .. •• ......................... . . . .а

...

а

= ~

НАША АДРЕСА:

\1 1

'

І

м. Бровари,

вул. Киівська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: реJІ,актора

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Броварокого районного

3-82, заступника ре.цктора, аІnіліа: nартІАного життя масової роботи та nромисJІоаостІ - 4-67, ~оеводарсьхоrо аІАдіJІу І rpo. М~JІ,СЬКОЇ прlІЙМаJІЬИі «КИЇВСЬКОЇ npaaJІ,H:Іt - 4-47, ІіАП08ІАUЬНОrО секретаря, редакціі раАониоrо ра.ціомоuения та фотокоресоонJІ,~та - 3-18.

4-57.

тюевізійноrо

І

(.1ені·нrрад).

дат Жовтня». (Г. І. Петров- 18.00 Для юнацтва. ськИІЙ). (До 90-річч.я з дня Л. Ющенко «Не рахуючи народже1шя). 19.00- (Акт- неділі». ТелевІізійна вистава. риса оперети». (Т. Шмнга). 19.00 «Велика битва на

(,'\\.). 20 . 30 - Естафета нu· Волзі». ,документальний ·ВИН. (М.). 21.15 «На \ІЗ- філь~t. 20.20 - «Від.роднежі». Пре~І'єра телевізійження». Телеві·зійний фільм. ного філь\Іу. (М.). 21.45 21.00 - Назус11річ 50-річчю В ефірі «Молодість>>. «Су- Збройних Сил СРСР. «Май­ часни·к». (Ль~ів). 22.15 стри мис:тецтs воїнам». <<Напередодні

старту'>>. На-~ Конuерт.

зустріч Олі~юійськич

у Греноблі. (.М.).

irpюt - - - - - - - - - - - -

Реааитер !. ФЕІЯІt.

Днрекuія,

па,рпиний

робітничий

комітети

ра:1.rоопу і~1ені Кі•рова з глибоким сумом оnовіща­ ють, що 29 січня 1968 року рапrово помер на 44 рсщі життя член КПРС з 1944 року, керуючий За­ знмськюt ві.J:ділком радгоспу СУБОТОВСЬКИFІ Микола Гордійович, вис.ювлюють співчуття ·СІім'ї покійного. :~~-

". •

.,..,..-tr~.."......?' . . .."....,.,..,.."..."-

.."~..".-

,.,....,. . . \

БРОВАРСЬКІй

\ '

ПОТРІБНІ на постійну роботу

0 t:a М

r::(

головний бухгалтер,

І

. . . . . . . _ . . . ~~~~~.~.~~.::"'''~:::.:~=. ~. ~.·~::.·. ~~~:.:. :~~:~:. . . . . . . . . . . . _ l)роварська друкарня, Київської області, вул. Київська, І 54. Нлефон -

Прем'єра

А\ЕБЛЬОВІй ФАБРИЦІ

комитета КП Украинw и раАОВ'іІОІ'о Совета деnутатов трудІtщихся КиевекоА .о6JІасти. ·

-

І

В. Тенд­

17.15 -

«Корот.ке замикан­

«~к ко-

Школа спортсме- тема госrюдарсТІва». 17.4018.00 -

«Сільська

-

спектаклю.

ротьби з нн:ми. Слід уникати густих ПОСІ'ВІІВ, пщвищ~ння те~tлерат,•ри. Щоб ЗІІІІІзити вологість !Грунту, необХІдно J

(.М.).

ря·ков

начальник відділу постачання, нормувальник.

Адреса фабрики: ст. Бровари, льова фабрІ-ІКа. Ухати автобусом N2 зупинки «Мебльова фабрика».

:-.Іеб­ до

41

14 номер 1968 рік  
14 номер 1968 рік  

14 номер 1968 рік

Advertisement