Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАйТЕСЯ!

СТЯХЯНОВЕUЬ Орrав Вровареькоrо райопиоrо комітету Rом.упіетичвоІ партІІ JвраІвп та райоввоі Ради депутатів трудвщвх RиІвеь:воІ обJІаетl

І 14 (1463) ~ П'ятниця, 1 пютого 1957 р.

1/

ЦІна 15 коn.

По-діловому провести звітні і звітно-виборні збори у колгоспах Під знаком боротьби за достро-

кове здіfіснвння завдань шостої п'ятирічки пройшов у країні 1956 рік. ПiJl керівництвом Комуністичної партії радянський на:род добИІВся чудових успіхів на

ток

БІdnІотека ІменІ В. І. ЛенІна

У Президії Верховноі Ради СРСР

грома,~~;ського

гооподарства.

3а досягнення високого рівня виробництва

продуктів

тварин·

подарських області.

органііВ

·видапа

Моеновеької

за рІк

9 міпьііонів

понад

книг

Групі працівників сільського иицтва на 100 гектарів орної Державна бі-бдіотека СРСР іме­ землі, лук і ш1сооищ і збільшен­ господарст· ва Підмосков'я присвоє­ ні Леніна в Иоскві найбіль ­ Героя Соціа­ ший науковий і культурно-освіт­ 'НЯ зда чі державі сільсь·кого~по­ но почесне з·вання дарської продукції в 1956 році лістичної Праці. ній заклад світу. ЗагальниИ об­ Голів Бол гоопів Героїв Соціа.­ сяг фондіІв бібліотеки на 1 січня Президія Верховної Ради СРСР наго.родила ордена7tш і медалями ліе· тичної Праці тт. Б·уянова І. А. цього року стан@ИТЬ 19 мільйо­ 2383 колгоспників , працівнихів і Генералова Ф . С. нагороджено нів 300 тисяч одиниць. Це :МТС і радгоспіrв, спеціалісrів другою Зо.1ото ю м едаллю «Серп книги, журнали, газети, мікро­

сільського господарства, праців­ никіІВ радянських і сільськогос-

:Молот».

фільми та інші матеріали.

(ТАРС).

У 1956 році 4127 МОСКОJІ­ СЬКИХ та іногородніх (в тому числі 65 іноземних) бібліоте~>

У ПрезидІї ВерховноІ Ради УкраТнськоІ РСР

одержували з фондів книгосхови­

Президія Верхt>вної Ради Укра- основної роботи з 1 лютого по 4 ща у тимчасове користування інської РСР Ука.зю1 від ЗО січня березня 1957 року із збережендля СІвоїх читачііВ книги, 1200 1957 року встановила, що ro- ням за ними заробітної плати по бtбліоте& і наукових закладів 56

лова або сек:ретар дідьничної ви-

місцю їх основної роботи.

Р()візійна · комісія у колго~nі борчої комісії зві.1ьняється від покликана пильно стояти на варті неухильного вик.онання вимог Статуту сільськогосnодарської Республіканська артілі. Вона зобов'язана доповіс­

країн сві1'У прова.дили книгооб­ мін з бібдіотекою імені В. J.

(РАТАУ) .

Леніна. В читальних

нарада

ПРОТЯІ'ОМ

з питань виробництва кукурудзи

всіх ділянках господарського і ти зборам, як оберігається кол­ культурного будівництва. Тру- гоопне добро, витрачають· ся кош­ 29 січня в Києві закінчила І дарських наук О. С. Мусійко, годівники сільського господа.рст.ва, ти, трудодні, X'l'() з членів прав­ свою роботу республік<~.нська на- ловниіі агроном радгоспу «Більзок.рем:а, дали торік країні стіль- ління, бригадиріm, завідуючих

рада з питань виробництва куку- ШОВИК» Кримської області

n.

1

залах бібдіQоТски

року

мільйон

ПОбувало

800

чів, читачам

мільй1>нів книг.

б.1ИЗЬКО

тисяч відвідува­

видано

понад (ТАРС).

---

г.

ки хліба, скL'Іьки не давали ще фермами не дотримується у своїй рудзи. Курбановський та. інші відзначаніколи. Бідьше також вироблено роботі вимог Статуту артілі . Має Учасники наради підбили під- ли господарську доцільність посі­

nродуктів

тваринництва

та

ін- ' ревізійна

к{)'місія

сказати

своє

ших продуктів сільського госпо-

слооо у зві·гі і про РЯ'дових кол­

дарства.

госпників, що погано працюють,

На звіт.них

і звітно-виборних

зборах, які починаються зараз у

колrоСІJІах, господарі а·ртілей підіб'ють підсумки своєї ро-боти зз. минулий рік . Виходячи з досягпутях результатів, оцінять роботу правління, ре11ізійної комісії, ·визначать заходи, які забезпечать зростання громадського господарства в 19!1 7 році. 3вітні і звітно-виборні збори - ВІfК.'Іючно важлива подія в житті колгоспу. До них пО'Вин.ні старанно готовитись як правління і реві3 ійна комісія, так. і кожен колгоспник. При активній: допомо·зі партійної і комсомольської арrанізацій, агітаторів прав,1 іння колгоСІІІУ ПОВИНІНО забезпечити, щоб всі колго·сnники і колгоспниці

здалегїдь буди день, годину,

оповіщені

мkце

не оберігають колгоопне добро. Підсумки минулого року пока-

зують, що переважна більшість голів, членів Правлінь і ревізійних комісіfr кмгоспів району працювала сумлінно, докладала багато зусиль до того, щоб піднести врожаинн~ть, продуктИRність худоби, розвинути .всі інші галузі кмг.оспного господарства. Але загадьноко.1 госпні збори _ не трибуна для самовихваляння і солодких промов. І в кращих наших кол·госпах ще є нед..оліки R роботі, зокрема у зимівлі худоби і пі•дготовці до весняної сівби. є вИІІІа.дки порушення колгосnної демократії. Всі недоліки треба викрити, кого слід піцати за це гострій критиці. Оумніву не-

сумки роботи по виробництву вів кукурудзи різних СОіJ'ТЇ.В і в кукурудзи в колгоооах і радгос- різні строки в кожному господар­

пах реопубліки в 1956 році і стві. Це ,~~;асть можливість забез­ обговорили заходи по підвищен- печити худобу зеленою масою

ню врожайнос1і цієї культури в 1957 році. На нараді внесено ·ряд цінни.."{ пропозицій по збільшенню ви· робництва кук.урудзи. Багато промовців вказувади на необхідність значного збільшення площі посіву кукурудзи на зелений корм і силйс. На зе:Р'Но залишати стільки кукуруд-зи, скільхи потрібно для виконання державних зобоs'яз:шь, за:беGпече.ння господарства наеіннюr зернофуражем. Член-кореопондент Всесоюзної Акаде'мії ~ільськ()господарських наук. імені Леніна, завідуючий групою се.'Іекції к.укурудзи Все-

за- . мав, що кожен з цп.х товаришів союзного

протягом всього діта, зменшити наnруженість ро.біт в період зби­ рання і , залежно від сорту ку­ к.урудзи, біJ:ьше одержувати зерна або силосної маси . На нараді виступив міністр сільського господарства Союзу РСР В. В. Мацкевич. 3 промовою на нарщ~і виступив перший секретар ЦК КП Ук­ раїни О. І. Кириченко. Учасники наради приіі'Няли Звернення до всіх кодгоспників, БQЛГоспниць, працівників МТС і радгоопів та сІшщіа.'Іістів сільськ.ого господарства Ухраїнської РСР, в якому закликають ще ширше розгорнути боротьбу за

селекційно-генетич·ноrо високий врожай кукурудзи.

про ще краще працюватиме у схла,~;і інституту, доктор сільськоrоспо-

і порядок

денний зборі:в. У гоголівських колгоспах «Червона Україна» та ім. Молотова, наприклад, виділе-

правління

і

ревізійної

(РАТАУ) .

Активність і ділоое обговорен-

Нові радгоспи

Разом з тим загальні збО'РИ по­ винні рішуче усунути зі складу правлінь і ревізійних комісій та­

цілині

на

Товариші колгоопники і код· госпниці! Приходьте всі, як один, на збори. Беріть активну участь у обгО'Воренні З'Вітів праміль і ревізійних комісій, виборах.

виробницwа .

ду сідІІСь.когосподарської про,~;ук- чайте на цих зборах

Намі­

коикретні

подарства, Понад 500 майстрів високих врожаїВ зернових культур, картоплі, овочІв, кращих доярок, свннарок та інших праців· никІв тваринництва, бригадирів ріЛ'ЬНИЧ'ІІХ

тракторних

гектар орної тонні місцевих І по

землі по 21 центнера

2,5

мінеральних добрив. Завдяки цьо­ му, недивлячись на неспР'Иятливі погоднІ

умови,

тут

зібрали

по

центнера зернових, в тому числі по 34 центнери кукурудзи

12,7

бригад,

в зерні з гектара, ЗІбрано також

керІвників колгоспів, МТС І пар·

хороший врожай картоплі, овочів.

тІйних

І

• кожен

організацІй,

спеціалістів

У той же час

у декіЛ'Ька разів

сільського господарства, представ-

нижчий врожай зібрано у велнко­

НИЙ' конкретними фа:к.там:и про роботу передовиків. Слід показати зборам і тих, що не вболівають за розви-

инків шефських колективів міста Києва заповнилІt зал Будинку

димерських колгоспах . Це перш за все тому, що тут не дбали про

культури русанівського колгоспу Ім. Сталіна. Учасники наради заслухали доповідь голови райвиконкому тов. Мехеда П. ПрО Підсумки ГОСПО· дарювання в 1956 році та завдан· ня колгоспів, МТС району на 1957 рік.

піднесення родючості грунтів. У колгоспІ ім . Кірова, наприклад, вивезено було на кожен гектар орної землі всього Л'ИШе · по 5 ТОНН МісцеВИХ і ПО 1,0 центнера мінеральних добрив. Такі ж контрасти були торік І щодо продуктивності тваринницт-

- У першому році шостої п'я· тирічки, зазначив доповідач,

ва. У той час, як значна група доярок надоїла від 3 до 5 тисяч

що викладені у Зверненні ЦК КПРС і Ради :М:іні(;Трів СРСР до всіх працівників сільського госП(Ідарства.

ПІдпиеаппа Спlл ьиоІ Радапеько­ ЧехоеловацькоІ ДеІша}ІацlІ З 25 по 29 сіЧ'Ня 1957 року тичного табору, роз.вІІТІtУ радян­ в Москві відбулись переговори еько-чехо·словацького співробіт­ між Дедегацією Союзу Ршдян- нпцтва в усіх гаJІузях п1Jлітич­

-

колгоспники і механізатори ра-

йону, очолювані партійною органі·

кілограмів

молока

від

кожної

з

закріплених за ними корів, а ра·

ських Соціалістичних Республік і Делегацією Чехословацької РЄС'Публіки, яка прибула в Раданський Сuюз з д~ржавним візитом. Ща; чае. переговорів, які проходили в дусі сер.цечної відвертості, братерської дружби і певного взаєморозуміння, між Деле-

ного, економіЧlІого і культурного зацією, успішно виконали ряд зо· йон в цілому по 2435 кілограмів, бов'язаІІ'Ь, зокрема у піднесенні у колгоспі ім. Сталіна, с. Калита, жИ'ІТя. було . лише В резудьтаті переrов{)рів 29 продуктивності тваринни~тва. По наприклад, надоєно надоях молока район посІв почес- 1602 кілограми молока. січня у Ве..1икому Кремлівському не місце на Київщині. Представник К11ївського облас· палаці ві,іtбулось пі,~;писання Значна увага у доповІді і ви- ного управління сільського госпо­ Опільної Р.цянсько-Чехословаць­ ступах була приділена досвіду пе· дарства т. Величко О. Я. у своє· редовиків, ходу підготовки до вес- му виступі сказав: кої Декларації. няної сівб'И І стану зимівлІ тва- Я був на деяких тваринниць­ Декларацію пі~писали Голова ринництва. Наведені були, зокре· ких фермах ваших колгоспів і Ра,~~;и ~Ііністрів СРСР М. О. ма, такІ повчальні факти і циф- бачив серйознІ недолІки в орга­

rаціями відбувся обмін

дуМІtами

Булганін і Голо,ва Уряду Чехt>сло-·

у важливих питанн.ях

mаооої nацької РеспубJііtи Вільям Ши-

шоrо зміцнев.вя в.tнt>сті соціuіс-

площі

села,

родився

Г.

Вакуленчук.

М.

в

яко~tу

на·

На фото: пам'ятник Г. М. Ва­ куленчуку в сс.1і Ве.1икі Коро· винці.

(Прескліше

РАТАУ). Фото І. Святуна.

Районна нарада працівників сільського господарства січня вІдбулася районна нарада працівників сіЛ'ьського гос·

29

ції. Звіт повянеІІІ бути наеиче- заходи у дусі вка~зівок і порад,

даль-

ральній

гоопом.

ёобівартість одинищі кожного ви- колгоспного

обстановки,

повстання вій_ськових моряків "''

броненосці «Потьомкін» у 1905 році Григорію Микитовичу Ва ­ Пам'ятник установлено на цент·

коюсн.

що досягнуто к.олгоспом в ціло- Обирайте таких товаришів, що му, але розпові'СТи і про роботу будуть са.мовід,~;ано боротися за окремих бригад, ланок, ферм, про дальший ро3Виток всіх галузей

міuаро.в;и'Оі

Житомирська областІ>. У селі Великі Коровинці, Чуднівськогr: району, відкрито пам'ятник оди~· му з організаторів і керівниКІв

куленчуку.

На території Павлодарської ким чиноv, в області налічувати78 державних госпо­ но транСІJІорт, який обtлуговува- ких, що не виправдали довір'я І}бла'Сті (Казахстан) створюється меться ще 18. радгоспів, в тому числі дарств. тиме у цей день кмгоспник.ів, що колгосnників, показали себе не­ (ТАРС) . пращюють у віддалених бригадах. гі~ими бути у керівництві кол- 13 вівчарських, 5 зернових. Таня звітної доповіді правдіпня залежить у знаЧlІііі мірі від того, наскjльхи вірно буде складений річний звіт. Доповідач має доповісти зборам не тільки про те,

9

рок.ий.

(ТАРС).

ри, які свІдчать про те, що саме

нізації зимівлі худоби.

у цих

Ц'ЬОГО

питаннях

у

нас

ще

є

серйозні недоліки 8 роботі. У роаиІвському колrоспJ сБІльШОІNІ_. С5у.ю торік вивезено на

район

ВнаслІдок

поступивсй

зараз

своїм провідним мІсцем по надоях молока 8 областІ. Особ.Інво гостро критикуе т. Ве·

Л'Ичко керівинків

колгоспу імені

Леніна, с. В.-Димерка (голова правління т. Зарицький І., зоо­ технік т. Матвієнко 1\\.), де худо­ ба знаходиться у вкрай антисані­

тарних умовах.

Він

радить

їм,

а також керівникам і тваринни­ кам колгоспу Ім. Хрущова, с. Тре· бухів, повчитися, як слід догляда­ тн корів, у працівників тварин·

ницьких ферм колгоспу ім. Леніна , с. Плоске. В обговоренні пі;~.сумків госпо· дарювання за 1956 рік і завдань на 1957 рік взяЛ'И також участь тт.

Суботовськиіі

М.

(колгосп

сШлях Ілліча», с. Зазим'я), Рад'ь·

ко О. (колгосп ім. КІрова, с, По­ греби), Ковбасинський

І. (колгосп

ім. Хрущова, с. Требухів), Жига­ ло П. (колгосп ім. КІрова, с. За· ворнчі), МатвІєнко М. (колгосп ім . Леніна, с, В.-Димерка), Пав· ловський В. (колгосп ім. Щорса, с . Княжичі), nредставник шеф· ського колективу т. Хавротен· ко О. та секретарі Ленінського і Печерського райкомів партії м. Киева тт. Сндорін І Романов та перший секретар райкому КП України т. Ратушний М. ..

У відповІдь на Звернення ЦІ<

КПРС І Рад11 Міністрів СРСР до всІх працівників сілЬС'Ького r~п~ дарства країни районна нарада одностайно вирішила закликати

всіх

і

колгоспників,

механізаторів

зооветспеціалістів

соцІалістичне

змагання

розгорнутн на

честь

40-х роковин Ве,.нкого Жов..-ня, (Закінчення на 2 стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

Розгорнемо соціалістичне

1

П'АТНИЦА,

RІОТОГО

1957

року,

змагання

на честь 40-х роковин Великого Жовтня По містах і се.'Іах нашої країни все ширше ро3гортається соціалістичне змагання за те, щоб перетворити в жипя історичні рішення ХХ з'їзду партії, постанови грудневого Пденуму ЦК КПРС, щоб зу·стріІJ'И 40-і роковини Великого

Звернути особливу увагу ва дальше зміцнен­ ня складу бригад і ланок у ~>ожному колгоспі . Забезпечити, щоб на чолі . бригад і ланок були

Жовтня

практиці доС'від передовиків сідьськ.ого

визначними

трудовими

подарунками

Батьківщині.· Борючись за здійснення завдань партії і уря­ ду, колгоспники і механізатори району, очолю­ вані партійною організацією, при активній до­ помозі шефів трудящих Лооінського і Печер­

ськоrо районів Києва

добилиея торік певних

-

уопіхів у своііі роботі. 3ІЮСла, з<Jкрема, по Іtолrос­ пах продуктивність громадськ.оrо тваринництва.

В 1956 році одержан·о в середньому по 2435 кі­ лограмів молока від кожної корови, що стано­

виТь на 100 гектарів земельних угідь по 168,5

центнера молока. Одержано свинини на кожні 100 гек!Гарів О'J)НОЇ землі по 20 центнерів. Більш високих по.ка~шиків добилися окремі кодгоспи. Так, нап·риклад, у млгосrІі ім . Сталі­ на, с. Русанів, надоєно ві,;

кожної корови

по

3207, у ItOЛГQoCJIIi ім. Калініна, с. Літки, 3031, у к.олгоспі ім. Л~ніна, с. Плоске, 3020 кілограмів м·олока. По виробництву

по по .,ви­

лини виПшов на перше мkце в. районі і на одно

з перших місць в області троєщанський колгооп ім. Ворошилова , де вироблено по 48,5 центнера свинини на кожні 100 гектарів орної землі. Понад 150 доярок і спинарок значно перевер­ шили середньорайонні показники по виробнІЩт.ву продуктів тваринництва. У 3верне1ІВі ЦК КПРС і Ради Міністрів Сою­ зу РСР АО трудівників сільського гоопо,;аретва говориться, що «1957 рік по.винен стати рок.ом НОВ(}ГО, більш ·могутнього пі~есеН1Ія сільськото господарства». ДосвіА пере)(овиків показує, що у нас в величезні можливості для того, щоб .~~:о­

битися цього. Прагнучи ділом віДІІовісти на Звернення ЦК КПРС і Ради Міністрів Co.IO'J'Y РСР, ми, учас­ ник.и районл·ої нара;~;и працівників

сільського

господарства, за дорученням ІtОлrоспників і ме­

ханізаторів приймаємо елідуюче зооов'ооапня на 1957 рік..

По рослинництву Ви·ростити зернових і зернобобових культур по 10 центнеорів з гектара, в тому чиелі куку­ рудзи в зерні по 18 центнерів з гектара, кар­

топлі

-

по

цеІJТІНерів, овочів

125

по

-

130

центнерів з гектара на всій площі посіву. Виростити фруктів по 35 центнерів з гекта­ ра, ягід по 30 центнерів на всій площі плодо­ носних .на-саджень. Посадити н1вих садів на пло­ щі 75 гектарів, ягідників 50 гектарів. Поліпшити на.сінництво з та;ким розрахунком, щоб кожен колгосп за' бе3Пе"ІRВ себе власним С()Р­ товим насінням всіх культур.

перевірені кадри, які здібні

ц~uтів, картоплі

на

-

5

на

-

5

про­

процентів, овочів

По тваринництву 3абоопечити успішне виконання річного пла­

ну розвитку грома.~~:еького тваринництва по всіх видах худоби і птиці. Мати на кожні 100 гек­ тарів сідьськогосподареьких утідь по 9,5 корів. Надоїти .11:0 1-го жовтня від кожної к.орови

2520

по

100

гектарів еільськ.о,господарсьJtих

Виробити не менш ніж по 245 центнерів молока на кожні 100 гектарів земельних утідь, м'яса у живій вазі по 34 центнери, в тому числі сви­ нини по 30 цент.нерів на кожні 1ОО гектарів

Одержати і зберегти приnлі'д від кожних корі·в не менше

90

1ОО

телят, від кожної свино,мат­

16 поросят, мати від кожної курки-неС'уч­ ки по 90 яєць. Збільшити кількість бджоло­ сімей і одержати ві){ кожної з них по 30 кі.то­

ки--'По

грамm товариото меду.

У визначені за планом строки закінчити бу­ )(івництво тваринницьких приміще.нь, механіза­ цію тру,~;омістких робіт на тваривницьких фер­

мах, виконати план заготівлі кормів. Закдасти, зокрема, силосу

на одну корову по

10

тонн.

Корінним чином поліІІІІпити племі.нну спра.ву.

Добитися ммvсимального штучного іІапліднення маточного поголів'я високопородними плідника­ ми.

Знизити затрати праці на виробництво: од­ ного центнера молока на 3 проценти, свинини

2,5

на

процента .

По МТС Повністю і високоякіело вик.онати кожен вид роботи, згідно дотовірних зобов'язань з колгос­ пами.

Добитися перевиконання змінних норм виро­ бітку кожним: трактористо!ІІ і комбаіінером .

Завершити ремонт тракторів .11:0 весняної сів­ би не пізніше

15

лютого і сільськогооподарсько­

го інвентаря - до 15 березня, ремонт комбайнів до 1 траВня. . Знизити собівартість тракторних робіт на

1 карбооан~ць на гектар і собіва.ртість натуро­ плати центнера продукції на 3 проценти.

•••

На основі успішного виконання взятих зо-

бов'язань рІзко підвищити доходи коJП'Оопів, на-­ і

грошову

оплату

тру,и;одня

к.олгосп­

тс.вих 3аuадів, опорудити і ввести в )(ію .к.1уби

зань по рослинництву, пров.ести слідуючі органі­

в ее. В.-Димерка, Семиполки, Рожни , Богданів­

заційні і агротехнічні заходи:

ка, всі останні культурно"ІІобуrові заклади ка­

Заготовити і вивезти ва. пмя протягом JIOKY ТИСЯЧ ТОНН ГНОЮ і

ТИСЯЧ ТОНІН ТОрфу,

130

виробити органо-мінеральних сумішей

тисяч

25

пітальRО відремонтувати і устатІОувати меблями .

Посилити допомогу коЛГQоСІІІНИКам і механізато­ рам у сnору,~~;женні житлових будинків.

•••

тонн. До 1-го травня виконати річний план ви­ возки гною і торфу на Своєчасно провести

70

З3'RJІикаемо трудівник-ів сільського господар-

процентів.

весь

КО'Мплекс

сільсько­

На фото: В.

ства рай~ну

-

:колгоспників і кодгоспниць, ме­

«13

років Жовтня:., Джулинськоrо

вивченню

конкретноі

економіки

49

соці ­

колгосп ­

Бойко проводить чергове заняття гуртка.

€.

(Прескліше РАТАУ) .

Фото Ю. Копита.

березня-день виборів до місцевих Рад

3

депутатів трудящих

Окружні передвиборні наради Відбулися окружні передвибор- щих ві нара;~;и пред'СтавнИRів громадських

орної землі.

по

ників. Керує гуртком голова колгоспу В. Є. Бойко.

угідь.

Щоб забе:течити вик<Jна1ІВ·я взятих зобов'я­

150

гурток

Забезпечити дальший ріст продукції на кож­

ні

ників, розгорнути будівництво культурно-побу­

5

працює

алістичного сільського господарства, в якому навчаються

тому по 200 кілQграмів, у березні 220, квіт­ ні 250 і у травні - 260 кі;rоrра·мів. Звер­ нути для цього особливу увагу на корінне по­ лЇ!пшення зимівлі худоби.

процентів порі.вняно з минулим роком .

на

ВІнницька область. У колгоспі району,

кіл-ограмі,в молока, в тому чисді , у лю­

туральну

-

госпо­

J(арст.ва.

Знизити затрати праці на виробни>Цтво одно­ го центнера: зервоб(}бо.вих культур

боротися за вико­

нан.ня завдань партії і уряду, застосовувати на

організацій

і товариств

трудящих· по обговоренню канди-

по

Вроварськ.ому

виборчому окруту М На

другому

83.

передвиборних

представників

нара;~;ах

трудящих

по ін­

датів у депуrати Київської об- ших п'яти виборчих округах од­ дасної Ради депутатів трудящих . ноетайно підтрихані рішення за­ На нараді представників Бровар- гадьних зборів колективі'В під­

еького дР}'Того ви(Юрчого О'круrу приєм:ств, установ

і колгосnів,'

:М 83 було обговорено кандидату- які висунули кандидатів у депу­ РУ Ольги Петрівни Куць, вису· тати до Київсь.кої обласної Ради нуту

3агальними зборами кол- депутатів трудящих: гоепників сільгоспартшІ іхені по Вровареькому першому ви· ХрущО'Ва, с. Требухів, та імені борчому округу М 82 т. Сте­

Жданова, с. Красилівка . На нара­ бакову Ольгу ОлеІtСіївну ді виступили голова ського сільвиконкому

Требухін­ т. Ковба­

ронома

:МТС,

аг­

-

висунуту

загаль­

ними ·збораМJІ робітників

і

служ­

синський П. і к.олгоспниця сіль­ бовців Б}>ОІВарської МТС і дере­ госпартілі ім . Хрущова т . Луць­ вообробного комбінату;

r.

ко

по Броварському третьому ви­

Ольга Петрівна Куць, розпові­ борчому округу М 84 т. Ли· ли вони, з 1936 року працює маренко Надію Юріївну ліка­

ланковою в колгое;пі ім. Хрущова

ря гоголівеьк.ої

і проявила орга'Нізатор

ту колективом працівни:іtів го· голіоської лікарні і колrоспника­ ми сільгоспартілі ім. Сталіна, с. Русанів;

гання

за

<:ООе, як справжній соціалістичного зма­ вирощення

високого

врожаю овочів. Торік очолювана

нею ланка зібрала по 750 цент­ нерів помідорів, 455 це.нтнерів капусти і по 270 центнерів бу­ ряків на кожному гектарі закріп­

леної площі. Ольга ПетріІвна бе­ ре активну

участь у

громадсько­

політичному жипі. Вона

пуrат Київської

де-

-

обласної Ради

депутатів

тру)(ящих

ставиться

до запитів

-

четвертому

округу М 85 Петра Петровича

-

колективоУ трудящих Бобрицької

МТС і кодгоспниками бобрицької сільгоспартілі ім. Сталіна; по

Брова.реькому п'ятому

ви­

борчому округу М 86 т. Бо· і потреб ришпоnець Наталію :Михайлівну

Вітчизняної

Куць нагороджена ме­

даллю « За доблесну

висуну­

гмооу райвиконкому, висунутого

-

В роки Великої

БрІУварсь&о!ІІу

виборчому т. Мехеда

чуйно

виборців .

війни т.

по

лікарні,

працю

заступника годовп обдвикон­

ком:у,

висунуту загальними збо-

рами

колгоспникm

сільгоспарті-

лі ім. Леніна, с. Семmолки, у ім. Леніна, с . В.-Ди.мерка;

Великій ВітчИ!Зняній війні ~941

та

по Броварському шостому ви­

-1945 рр.» . .Як учасник Всесо- борчому · окруту ;м 87 -

т. Мую:mої сільсь:sогооподарськоі вис- зиченка Федора. Степановича тавки 1956 року, вона наrород- голову колгоспу ім. Калініна, жена

медаллю

свідоцтвоJІ с. Літки, ви:суІfУТОГО загальними

всrв.

зборами

колгоспників

сільгосп­

Від імені грома.~~:ських органі­ артілі ім. Калініна та ім. Батуті­ зацій

сіл Княжичі

і Троєщина

на, с. Пухівка .

господарських робіт. Закінчити, зок.рема, очист­

ханізаторів, агрономів і зооветопеціалістіІВ-ши­

вистуnили тт. Кришив Ф. і Ні·

ку насіння Д<J веснаної сівби не пі'Зніmе

роко розгорнути бойове соціадістичне змагання

кішин Ф. Вони охарактеризуmа· висунутих канди)(атів дати зго­ ли Ольгу Петрівну Куць, як са­ ду балотуватися у .~~:епутати до

5

лю­

того, а перевірку насіння у к.онтрольно-насін­

за гідну зустріч 40-х роковин Великого Жовт­

ній лабораторії до

ня.

15

лютого.

9100

гекта·

Закликаємо зосередити свою увагу на усу­

парІІИКо.вих

рам,

не.нні тих не.доліків, які ще в у нас в роботі,

Довести площу посіву люпину до рів. Підготовити

47

тисяч

виготовити JtJІЯ вирощування

розсади

10

ранніх

· овочів

і

мільйонів торфо-перегнійних горшеч­

ків. Провести пі.~~:живлення

зокреиа у ПЇ.(ГО'ГОВЦі до весняної сівби і зимів,лі хуА'Q6и.

озимини і багато­

округах. Обрані довірені ()Соби по

Пере;tвиборна нарада одностай- виборчих дільницях. Наради представників приАня­

зборів кодгоОІІНиків сільгосnарті. ли звернення до виборців, у яких

з тру~івниками Києво-Святошипеького ра­

лей ім. Хрущова, с. Требухів, та заuикається віддати

рива:ми на всій пл'О'щі посіву.

йону, Київської області, і Дмитровеького райо­

ім. ЖАанова,

с.

3

березня

Красилівка, і свої голоси за гідних кандидатів

провести

ну, М:ос~rовської області,. за уооішне перетворен­

просила т. Куць Ольгу Петрівну неnорушного блоку к.омуністів і

робо­

ня в ЖИ'І'І'Я історичних рішень ХХ з'Їз)(у КПРС.

дати зrо,ІІ;ІУ балотуват~rея

4-5

ЧІJХ ЮІів. З:Юезпечити старанний 40гляд за ПQ­ сівакв всіх культур.

ча .

но підтримала рішення іІагальних

ня

Сівбу ранні'Х колоскових культур

мові~даноrо борця за високі вро­ Киїоської об.1асноі Ра.~~:и депута· жаї, активного громадськ.ого )(іЯ- тів трудящих по їх виборчих

Заuикавмо ПО'Силити соЦІаЛІстичне змаган­

річних трав мінеральними та органічними доб·

на висо.мму аrротехнічиО'МУ рівні за

Наради представників просили

nрийнято на районнІй нараді працівників сіда.се.иоrо rосПОJарства.

Аатом

у д~путати

канди- безпартійних,

від'ЗНачити

підго­

до · Київської тоо:& у до виборів у місцеві Ради

обаасиоі Ражк ~~nутатШ

'І'РУІЯ- иовимк виробuчпк ~хац,


п•,.тницІІ,

1

1957

nютоrо

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

За високий у рожай в

1957

3

році

*

Робота спориться Дружно працює в ці щні го­ родня бригада. Щоб своєчаено почати сівбу

госиниці грунтом

у

па·рликах,

забивають короби,

гноєм

поси,jJено

товляють добрива.

На

За рішенням раІікому КП

код­

раНонної Ради

та

депутатів

цій

робо­

торі

Сашко Р. А. - слюсар ДOlt'y, який вик:Qнав завдання річно•гс пдану за 11 місяців на 180 проц.

СвирИАОВ В. М. столяр ДОК'у, як.ий виконав річниИ ш1 ан за 11 ~Іkяців на 170

скла.в;ено у проц. бурти 120 тонн гною. ІJонад Стебаков Ю. О. вагранник 1ОО тонн добрив ·вивезено на Ланка, якою керує Т. Марчен- JіИ'Варнопракатного заводу, який JІ;ілянку, де будуть огірки. JІа;н­ ко в колгоспі ім . Калініна, село виконав річниИ пдан за 11 місяки ВИГОТОВдЯЮТЬ ТОJІфО-ПерегніЙ:­ Літки, зобов'язалася зібрати по ців на 300 проц.

Щербак

Пономаренко с. д. _ модельЗв'язано також 800 м·ат для на­ го гектара. Ланка виготовила ник диварнопро~>атнмо заводу, кривання парнпів. 140 тисяч торфо-перегнійних гор- який виконав річний план за 11 В. Забережttий, шечків, вивозить на ділянку доб· місяців на 270 проц. і вніс ряд агітатор. рива. цінних раціонадізат·орських проКо.1госп

ім.

Кірова,

_ _ _ _ _:...__

Машинами і ЖИВИМ ТЯГJIOM Щоб в .~~;остатку удобрити грунт. працює на тракторі «ДТ-54». під · я·рі зернобобові, к.артоп­ ІtолгО"опники і меха111ізатори вже

виконав річне

І. Я.

комбакнер га орної землі.

-

-

доярка

колгоспу ім. Маденкова, тильне, яка надоїда по

Опанасенко

Ф.

І.

с. Сві­ 3357 кг

мол·ока від кожної корови.

Новбасинська в. п

..-

ДОЯР1t3

колгоопу ім. Хрущова, с. Требу­

30б цент. модока на 100 га хів, яка. надоїда по 3589 кг ~о­ циркуляр- угідь, 41 центнер свинини на лока від кожної короош.

На з ні м ку : ланкова Т. В. позицrИ:. Марченко. Ткаченко Н. Т.

с. В . ·димерка.

«ХТЗ»

ВІЮварської МТС, який на комбанні «С-6» виконав сезонне завдалня на 124,2 проц. Му~иченко Ф. С. голова колгоспу ім. Калініна, с. ,j[ітки. якиіі забеwечив виробництво

тИІСячі. 500 центиерів nомідорів з кожно·

83

Дошку пошани:

зав- татів у рільництві і саяівниц'І'ві. Новбасинсьний І. С. голова дання на 159,8 проц. Стасюк І. , р, тракторист колгоспу ім. Ворошилова, с. Троє­ Броварської МТС, який на траR­ щина, який забе-зпечив виробни­ торі «ХТЗ» виконав річне завдан- цтво молока по 200 цент. на 100 га уrі~~;ь, свинини по 48,5 цент. ня на 157,4 ПР(}Ц. Марченко М. А. комбаіі:нер на 100 га орної землі. Павеnко В. І. голова км­ Броварської МТС, якиИ: на ком­ банні «С-4» зібрав зернових госпу «Шлях Іл,1іча», с. 3азим·я, 456 га, виконавши завдання на якиft забезпечив виробництво 152 проц. свинини по 36,4 цент. на 100

По nромисловості

булі. На цift площі

Ух є

тру дящих

заго­

ті щодня зайнято декідька під­ від. Іздові АндріП Ткачеюw, Гри­ горій Са. вченко, Василь ltpyк та Федір ltpyк, змагаючись між со­ бою, вивозять на 1,5-2 тонни гною більше норми. Бригада сіят·име 4 гектари ци­

Ні горшечки.

за досяrнуті виробничі успіхи у мину­ лому 1956 роцізаносяться на раНоноу

України

ник заводу сільгоепча.стин, якиft 100 га орної землі, 12.б00 ШТУІt виконав річний план за 11 міся- яєць на 100 га зернт~их та хороців на 1'75 проц. ших наслідків у рільництві.

Дернач

Є.

С.

телятниця

-

ко.'Ігоспу ім. Молотова, с. Гого­ лів, яка зберегла 1ОО проц. те­ голова · колгос- лят до б-місячного віку.

ФеАосенко В. І. слюсар МехеА В. І. Нозаченно М. І. телятниця будкомбіюіту, який: виконав річпу «Більшовик», с. Рожни, який лю та овочеві культури Rолгосп­ вивезли-на ПО.'ІЯ понад .3000 тонн колгоопу «Червона У'Іtраїна», се­ ниИ план за 11 місяців на 180 забезпечив виробництво 2бб,8 ники .нашої артілі і механізато­ торфу. Иого не ск."1адають у бурри тракторної бригади М обслужує

кодгооп,

12,

що

ти,

зобов'.я:задися

щі .

а

прост-о

рuзюrдають

на пло­

!Виве• зтн на пмя бООО тонн торфу.

Одноч<lіСно перша, третя та ін­ Вобрицька МТС на.~~;kлала в кол­ ші брига,!;и живих тяглом виво­ госп

еюекаваrrор,

ав1'QоСаМОС1tИ}(И.

зять у поде rнift. Перед веде у

яка зберегла 100 цент. молока на 100 га угідь, ІО Гогодів, начальник 39,3 цент. свинини на 100 га проц. 'І'елят до б-місячного віку. Стронач П. Ф. доярка кол­ цеху раііпромкомбінату, який орної земді, 11030 штук яєць на гоС'Пу ім. Леніна., с. П.ІІоске, яка забезпечив виконання цехо·м за 100 га зернових та ХО'роших на.-о.їла по 3280 кг молока ві,с 11 місяців річ.ного плану на наслідків у рільюrцтві. проц. Варьоноа О. П.

-

і69,3 проц. На цю роботу видідили також змаганні бригада, якою керує Вітер Д. П. слюсар промкілька тракторів з причооами та А. Ситько. Вона вже зшготовила комбінату райспожИ'Вепілки, сань:ми. і склала у бурти 750 тонн цього якиft виконав річниfі пдан за 11 Борючись за високиіі: виробі­ JІ;обрива, а всі бригади артілі ток, екскаваторник О . . Гуляєв за 2300 тонн. До весни нагромади­ місяців на 112 проц. Добровоnьсьний Г. І. диреккожту з:міну видооуває по 250 мо на полях бООО тонн гною. -260 тонн · торфу, виконуючи Всіх добрив заготовимо у півтора тор Броварського ДOlt'y, який забоопечив виконання річного норму на 110-120 ПР6цевтів. раза більше, ніж торік. плану на 105 проц. Шофер АІ. Іtомпанець щодня ви­ П. Жиrаnо, Пазенон С. М. - директор дивозить На ПО,1Я ПО 80-85 ТОНН агроном . ва·рн(}прокаТН(}ТО заводу, який }{ООрива. Відмінно також тру­ Колгосп ім . Кірова, диться тракторпет

П.

Биба,

що

за·безпечив

с. Заворичі .

3е<м.1і в на· с бі.ІІ;ні на поживні вання

і

потребують

ІtомплекС'у

застосу­

агротехнічних

заходів ~дя підн~ення їх родю­ чості, в першу чергу внесе.ння дост~тньої

кількості

()рганічних

добрив. ТQ:му удобренню їх при­ діляє:мо значну увагу.

Як загото.вляємо

і

вносимо

добрива? По правді сказати, ра­ ніше в нас ци;ІІ мадо займались.

Як правило, гнііі' зберігали пога­ но, його складали у невеликі ку­

голова кодгос- кожної корови.

Хазан М. Л. -

Миwкоріз М. Н. евипарка пу ім. Сталіна, с. Русанів, який колгоспу «Червов~ У·країна», забе:m:ечив виробництво 281,3 цент. модока на 100 га угідь, с. Гоголів, яка ві~гояувала 80 33,3 цент. свинини на 100 га свиней живою вагою 85 цент. Пинс М. евиварка кол­ орної зем.'Іі, бб30 штук яєць на 100 га зернових та хороших на- гоопу ім. ВорошилО'lІа, с . Троє­ щина, яка від'(І,~;увала 105 сви­ слідків у рільництві. Юрченко Д. М. - доярка кол- ней живою ваГQю по 90 кг кож­

r: -

госпу ім. Ста,11іна, с. Русанів, яка ва. Тупий П. О. брига}{ир ruнадоїла шJ 5005 кг молока від ро,~;ньої бриrаяи колгоооу імені річного кожної корови.

викО"Нання

плану на 108,3 проц. Павnовський В. І. - годова Стадіна, с. Русанів, бригада яко­ Сундун В. В. евипарка колгоопу ім. Щорса, с. Княжичі, го виростила по 320 цент. помі­

Упорядковуємо гнойове господарство речовини

,

контори «3аготскот», Я'Ка вико- який забезпечив збі;rьшен.ня на­ яорів на площі

за кож·ну вивезену і укладену в

нада річний пдан відгодівді еви- доїв модока по колгос·пу за рік на

нeft за 11 місяців на Ностяний М. М. карбованець. Отже, кожен їздо­ бурти тонну гною видається один

проц. секретар

104

1379 кг ві'А · Денисенко

вих доб·рИ'В у полі. Як правило,

забе;mечив

вико.нання

У зв'язку· з тим,

що

-

річного від кожної корови.

Tonixa В. Г. - свинар~>а ко.lдиректор ·госпу ім. Сталіна, с. Русанів, яка

райпромк.ом-бінату, який забезпе- одержала по

30,3

r.

Ф. -

артіль чив виконання річного п.'Іану на кожної свино:матки.

розширює площу пі.~; картоплею 117 проц.

та іншими стача

кудьтура:ми,

соломи

на

а

кедо­

підетиnу

Фіnатов

господарству

худоби не яає ·з:моги виробити по­

пи чи то біля ферм абО на поЛі, трібну кількість гною, рільничі

Нваша І. Н.

-

бриrадир трак­

поросяти

урожаЇ

ВСіХ

СЇдЬСЬКОІ'ОСПОДар­

Тепер виробництво і

вик.ори­

ста.ння гною організували по-11'0вом:у. Вивезене добриво з тварин­ НИ!ЦЬІtИХ приміщень зразу

скла­

даємо на подвір'ї, а через день­ ,~~;ва вивозимо у поле і екладає:м()

ральні добрива, за·віз яких щоро­ ку збільшуємо. На гектар площі пі.ц картоплю та кукуру~зу яо перегною .ІІ;О'даєм:о 1,5 центнера фосфо·рних, 2,5 центнера азот­ них, 1,5 центнера калнrних, а під овочеві культури 2 це!П'нери а'ЗО'І'НИХ і 1 центнер фосфорних мінерадьних доорив. Таких сумі­

в штабелі та ущільнюємо. Ви~­ та штабелів 2 метри, ширина шей

2,5

і ~вжина

штабелі

15

:метрів. Поті:м

прикриває.мо

шаром

ВИГОJ'О'ВИМО

ПОНад

1000

У цьому році біля тваринниць­

вища

за

типовим

прооктои,

що

залежується в го-сподарстві, як дасть змогу ще краще зберігати

це було раніше, Д'обре зберігаєть- гній. Не меншу увагу при~ілимо ся .

впоря.-куванню

Колгоопники, ЯltИХ виділяють гноїв.ІWЗ'бирачів.

рільничі, горо,щі чи са~ові бригади на затотівлю і транспор­ тування гною у поле, крі:м тру­

каналізації

М. Пруакий, застуnник

голови

колгоспу.

основної

опдати,

Колгосп ім. Хрущова,

щержують і АОАат&Ову

ошату:

с. Требухів.

Іtодпів, тобто

га .

Гайовий І. І., Гайовий Д.

та

1.-

тра•ктористи Бобрицької МТС, які виробили на тр:шторі «ДТ-54» 2051 re1tтap умовної оранки. БреІ(ак О. Р. комбаіfнср Бобрицької МТС, який на ком­

байні «С-4» зібрав за сезон

ra

тонн.

грунту, після чого поливає:мо ее- ких приміщень збужуємо гноесхо­ чею. Таким чином, гній довго не

ІНИЙ трактор і домігся урожайнос­ ті 9,9 цент. зернових з кожного

зерно·вих.

652

400

СнАоренко

А. П.

брига.,цир

-

урож.аю

11

вівса по

100

цент.

на

га.

ГорАієнно Н. Ф.

доярка км­

-

голова код· госпу ім. Жданова, с. ltрасидівка,

шення врожаИ:нО'Сті всіх культур,

ріст продуктивності і він вивітрювався, втраrчав -ової бригади виготовлятимуть органо­ торної бригади М 8 Бобрицької цтва. nоживні речО'lІини. Відомо, що та­ мінеральні суміші. Для цього пі­ МТС, який забезпечив виробіток Мищенко М. О. ке добриво давало мало користі, де перегній з загонів та :міне­ бригадою по 701 га на 15-силь­ СЬІtИХ культур бу.:ш низькі.

га, по

12

буряків на пдо­

ко'МІІJІексноі бригади М 2 кол­ госпу ім. Шевченка, с. В.-Ди:мер­ ка, якиіі· :забезпечив ВИJЮЩення

від пдощі

госпу ім. Ватутіна, с. ll'Ухівка, якиіі забе:шечив значне збіль­

По сІльському

для

столових

щі 10 га і Ш} 170 цен·т. картоп­ кожної корови. М. Г. доярка лі на площі 50 га.

будко'Мбінату, кодгоопу і•м. Іtалініна, с. JІітки, вий зацікwвлениft у тому, щоб парторганізації майстер столяриого цеху, який яка надоїла по 3б87 кг модока якнайбільше нагромадити місце­ бригадири приймають від їз}(ових п.1ану на 137 проц. Бабицьний Б. Д. складені бурти гною.

цент.

тваринни­

яка надоїла по 2884 кг модока від КОЖНОЇ КО'РОВИ.

Марченко

Т. В.

ланкова

-

колгоспу ім. Іtалініна, с. JІітки, данка якої виростида по 359 цент. ПО'Мідорів на ПЛ(}Щі 2 га.

евипарка Михайnенно С. Д. .ІІ;ОЯРІ-3 кодгоспу ім. Леніна , с. П.'Іоске, яка відгод)'Ва;1а 201 годову еви-· колгоспу ім. Вату·тіна, с . Пухів­ ней живою вагою

221

цент.

Нрун Г. А. :~анкова код­ госпу і)І. ltipoвa, с. В.-Дим:ерка, яка виростяда по 1б5 цент . кар­ толді на п:~ощі б,7 га. Оnексієнко 'j. М. свина·рка ко.:~госпу ім. Будьонного, с. Мо­ крець, я:ка відгодувала 130 сви­

ней живою вагою

Назмієва У. Н.

120

-

цент.

ка, яка надоїла ШІ 2934 кг мо­ лока від кожної корови.

Воnкова

У. О;

-

завідуючз

свинофермою колгоспу ім . ltipoвa,

с.

3а:воричі,

одержання

21

яка

забезпечила

цент. свинини на

гектарів орної землі. Ячник Т. Ю. - данкова ріль­

100

ничої бригади колгоспу «Більшо­

доярк~ кол­ вик», с. Рожни, ланка якої ви­

Буnах І. А. комбайнер госпу ім. Сталіна, с. Бобрик, яка ростила по 50 цеН'!'. куку,руязи Вобрицьк()Ї МТС, який на кам­ надоїда по 3383 кг молока від на площі 10 га. баі!:ні «0К-2,б» зі'Іtрав 390 га кожної корови. ПРУАКИЙ Р. М. садівнn силосних . культур нарізав Хорошун В. А. - пташнm\Я колгоспу ім. Димитрова, с. В.-Ди­ 5.500 тонн силосу. колгоооу і:м. Сталіна, с. Вобри·к, мерка, який одержа:в УІЮЖай яб­ Нирій М. Я. - бригадир трак­ яка о.-ержала по 12 7 яєць на лук на пдощі 25 га по 92 цент. торної бригади М 4 Броварської кожну курку-несучку. Коваnь Я. Г. - бригадир о:во­

МТС, який забезпечив викона.ння НовбасИ'Нський І. М. - голова бригадою річного плану на 144 кoJl'rocпy ім. Хрущова, с. Требу­ проц. хів, якиft забе3печив виробницт­ Ниwенко Г. О. тракторист во :молоха по 213,7 цент. на Вроварсь'&Оі ~те, який на трак- 100 га уrіАЬ та ~ороших р~ль-

Че'ВОЇ бригади

колгоопу

..ікені

Сталіна, е. Калита, який забез­ печив одержа.ння

огірків на площі

по

22

(Зu:іичевu на

107

цент.

га.

4 стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

4 (ЗакІнчення)

госпу

-

ім. Сталі.на,

люпину

на площі 15 га. Хоnод О. М. оргалйзації

і

надоїла по

агронQм

колгоспу

Костюк У. У. доярка кол­ госпу ім. Сталіна, с. Русанів, як.а

ім. Хрущова, с. Требухів, за до­

надоїла по

сягнуті успіхи в піднесенні ро­

кожної корови.

дючості грунтів.

Бігун О. І. евиварка кол­ госпу ім. Леніна, с. Плоске, яка

Коnомийченко М. І. -

ланкова

кодгоспу ім. Щорса, с. Княжичі, ланка якої одержала по 30 цент. кукуруд:зи на площі 12 га. Омеnьчук В. С. зоотехнік ко;rгоспу ім. Калініна, с. Літки, в про.в;ук­

тивності тваринництва. Лисенко М. Г. агроном кол­ госпу «Більшовик», с. Рожни, за високі показники в рільницт­

ві

та гороnицтві.

відгодувала вwгою

191

овкней

165

Так називалаеь

Як

тема

ким впливом комсомольських організацій підприємств і

моло­

завжди, чекали

ко.нцерту.

А почалQея

ж~mою

вести час у клубі , прогулятися по вулиці.

Двох таких молодих п'яниць Миколу Вітра і Степана Сербіна ми нещодавно притягнули до відповідальності . (З листа голови Княжицькоі сільради Г . Кириченка).

з шсю.

наче

соромились когось, потім веселі­ ше, чіткіше .

села ммодія пісні «Розпрягаfіте, Сергієнко О. К . доярка кол­ хлопці, коней» змінюється удюб­ гоопу ім. Кірова, с. Погреби, яка леним заспіоом «Оіі·, крЗІсивьІ над надоїла по 2600 кг молока від Во л го/і за.к.а.тQІ», «Піс нею ново­ кожної корови.

..

-

селів-цілинникі·в».

lЗДОВИЙ колс. Жердова,

3

24,1 цент . свинини який під чае збирання врожаю на 100 га орної землі. виконував норюt на 150-200 Г. С.

-

бесідою перед

другий еекретар райкому партії

:М. Остапець. Присутні розповідь про

проц .

Keyw

з:цуше. вною

}!ОЛодими броварча'Нами виступив

за·без.печила

уважно уопіхи,

·Сдухають

евипарка кол­

Нічний дует М. Вітра та С . Сербіна.

яких досягли Вровари за роки про тру,~~;ові

надоїла по 2617 кг молока від rоспу ім . Ащрєєва, с. ВогдаціlІ­ Радянської влади, 'Ко.жної корови. ка, яка одержала 11ід 12 свино-

-

доярка кол-

маток по

18

д~сяrнення земляків.

порося'І'.

Райком

справді широкою і рІзнома­ нітною. Ведику увагу він приділяв рО'звиткові вітчи·зня­ ної

промиеловості,

нафтової,

вугідьної,

зокрема металур­

гійної, виступав за проведен­

ня геодогічних

до· слідженню

роЗ'Відок

надр

ської зе•млі, дбав про

по

росій­ запро­

ВЗАження зрошення на півдні країни, про відвошвапня

ддя

землеробоСтва цілих облаетей. Иоиу, наприклад, належить ідея підземної газифікації вугілля,

фракціООІованої пере­

гонки нафти

і викори~тання

всіх продуктів її хімічної пе­ реробки.

'Великого

російського

ім'я

вченоr&

У передмові до своєї книги «Основи хі'Мії» :МенІІ(елєєв пи­

Дмитра Іван<fВича :Ме.нделє­ сав: «Посів Н1WКО'ВИ'Й зійАе єпа, який відкрив у 1869 ро­ для жнив нароnих». Це пе­ ці періодичний зак'ОН хіміч­ ре,~;бачення, як і багато ін­ них елементів. Це відкриття ших, здійснилось лише після науковим Великої Жовт.не11ої Ф. Енгельс наз11ав соціаліе­ ПОJt'ВИГО'М. тичної революції. Зроблений Періодичний зак~н відіг­ :Мен,Jtелєєвим посів не тільки рав

величезну

роль

у

даль­

комсО'молу,

не.відомих елементів, одержати років з дня смерті Д. І. :Меи)(е· нові речовини, р()Згцати ряд лєєва. Трудящі нашої країни ТаЄМІНИЦЬ а'ГОМЇВ і Т. Jt. свято ша.нують пам'ять гені­

· Великий учений-патріот ального вчеm.rо, який все своє Д. І. :Мен.в;елєє·в naJIIto дбав свід01lе житrя, весь свій та­ ПРQ майбутнє своєї Батьків­ JІант ві,uав .-ля блага наро.-у, щини, яке він . тісно З'В'язував аа службу Батьківщині. Росіі, з її економі'lІІим і куль­ турним прогресом. В цьому напрямі наукова

його громадська і діяльність була

Хорошу

іні:ціативу

виявІша намальовано. От таке частенько ммоди:й, а вже зарекоиендував себе, як гфкий п'яниця». ДошкульниЙ' вірш під :к.арикату­ рою к.ІІиче Салика схаменутися. Добре йому буде, як послухає пораду.

Ми будемо,говорить промовець, рішуче боротися з худі,ганюІи, п'яницями, В'Сіма, хто заважає нашим . труді»никам відпочиваІІ'и, хто ганьбить хорошу честь нашого міста.

кий момент. Під тином лежить молода людина, яка, наче соску, смокче горілку з пляшки. Поруч лежить собака, в якої слина тече з рота і сдьози з очей. В стороні валяється гар:~~ошка.

Останніх два листи «Вікна сатири» присвячені ланковій, яка без будь-яких поважних причин ·не виходить на роботу; дівчині, яка неохайно себе поводить У клубі , лузає насіння, смітить.

Вечір перетворився в справжНе тідьки у перший день, а і Готуємо наступний ню дискусію. в наступні десятки людей, дИ'В- «Вікна сатири».

І

Т. Назарчук, кандидат хімічних наук.

Н а з н і м к у: геніальний російський учений-хімік Дмитро Іванович Меиделеев,

Хоч

го ко.~rгоспу «Відьшовик». Вона · утворила редколегію, яка випустида 27 січня перший номер «Вікна сатири». На одному литі «вікна» ка-рикатура. Вона відображає та-

Піел·я невеликої перерви ви- лячись на цю карикатуру, говостуnив хор коле&ТИ'ВУ праців- рять в один rмос: «Правильно с. Рожни. ників райкоотори «Заготскот». -------

, Дружними

мшодисментами

вис-

Jювлювали свое задоволення кожним

вистуnом

мошrді

мухачі.

Особливо ооодобалась безпос~ред­ ність, ПJЮСТОТа виконання Євф­ росинії

Пінчук,

Тамари

Миро­

лець, :Миколи Щербатюка ... чата ще ІНа вулиці продовжували

()бІ·ооорювати

цей хороший, не­

звичайний вечір.

...

умножил

Шли

Н. Гоnоненко, студентка .

номер

Редкоnеrія.

Не давай пощадЬІ Паренек приличную зарплату Получил и пОJJожил в карман Подошлн к нему друзья-ребята И пошлІі в ближайший ресторан . По сто гра мм оначале заказали. Показалось слабое вино Допоздна ребята повторялн , Напевая танго «домино». Сто грамм на семь, как один

...

Радісно збуджені хдоnці і дів­

зійшов, але й )(ає чудові пло­

прогресі природознавст­ )(И. Ра.-яноеькі вчені, успішно ва, розкрив великі можливос­ про,~tовжуючи і р<J'3ВИ'Ваючи ті ддя пізнання · світу. Вихо­ його ідеї, оволо.-івають таємни­ дячи з свого ві.~~;криття, :Мен­ цями атома, щоб звільнити делєєв citJiaв періоJtИЧІН;у сис­ заховані в ньому невичерпні тему елементів, яку було на­ запаси енергії для мирних звано ЙО'ГО і'М'·ям і яка являє цілей, ПРО'Ва.)(ЯТЬ у ШИ1JОltИХ собою настільний посібник масштабах роботи по розві,~~;у­ )(.'Ія ·вчених, що працюють у вав.ню ·поuа.дів корисних :&о­ на.йрізноманітніших галузях палив, застосовують у сіль­ прирохознавства. Практичне ському госпо.-арстві найновіші застосування менделєєвсьмї досягнення агрохімії, борють­ ся за рІ)З'К'ВіТ передової ра.-ян­ системи ,Jtaлo змогу встанови­ ти взаємозв'язок між усіма ської науки, за якнайтісніший елементами, завбачити kну­ її зв'язок з практикою. вання і властивості ще Другото ЛЮТ()ІІ'О минає 50

сил

говорить

ня проводити мододіжні вечори. Іх організа1'0рами будуть самі комсомольці. Розучуватимуть на цих вечорах нові пkні, танці, влаштовуватимуться літературні, музичні вікторини, ігри.

шому

з роовитком продуктивних

Пер-ший номер "Вікна сатириLL

т. ОетаІПець, віднині буде щотиж- комсоммьська організація нашо-~ буває з Василем Саликом.

~ Геніальний росіАський учений

Всьому світові відоме

села

пиячить, хуліганить. З-за них люди не можуть культурно про­

дОІІовіді,

Вона пролунада несміливо,

цент.

-

Пиnьтяй М. З.

року.

Небрат К. Я. свпнарка Дr.mінкиіі голос миловидної коцоспу ім. КаганО'вича, с. Руд­ ня, яка за. рік відгодува.'Іа 28 дівчини, що стояла на сцені, підбадьорував. ве~ свинеіі живою ваrІ)ю по 105 кг. змхочував,

Меnюк г. в. зоотехнік колПерерва п. ~· госпу «Зоря», с. Кулаженці, якаІгоспу ім . Ленша,

Бобко М. М. доярка колгоспу ім . Леніна, с. Семиполки, яка

1957

Частина молоді нашого села не працює в колгоспі, а на різних роботах у Дарниці, Ряд юнаків з цієї молоді поза вся·

діжного вечора, який· відбувся у кг модока ві)( броварському кінотеатрі 28 січня.

3763

пютоrо

Покласти край проявам хулігавства

свого мІста"

кожної корови.

секретар парт­

за високі показники

.,Бережи честь

кг ,молока від

3908

1

с. Русанів,

Забережна У. т. брига,Jtир яка надоїла по 4021 кг молока кор:~юдобувноі б~игЩІ;и ІRолгоспу вtд КОЖJІОЇ корови. ім. Леніна, с. В. -Димерка, бригаРяба А. А. - донрка млrос­ да якої одержала по 450 цент . пу ім. Сталіна, с. Русанів, яка зеденоі маси кормового

П'ятницІ,

...

назад вразвалочку,

А зеваки окружили пьяних Сколько их? Пожалуй, не

сочтешь.

Не уняли крикливЬІх хулиганов, В стороне глазела молодежь. Наводи порядки постоянно, Пресекай тех, кто поднял «дебош». Не давай пощаДЬІ хулиганам, Славная ОтчизнЬІ молодежь!

А.

гуськом

И толкали на пути прохожих , Кой·кому грозили ~улаком.

У краі1tах

1tapoд1toi

-

Козлов, робітник.

м.

Бровари.

демократії

У спіхи сільського господарства Китаю Незваж)іючи на стихійні лиха, що спіткали багато провінцій в Китаю, врожай зерно11их, ни, олійних

і цукрових

бавов­ куль­

тур у минулому році перевищив

урожай

1955

185 мільіі'о­ 10 мільйонів тонн більше, ніж у 1955' році. Збір бавовни становИ'В 1 мільйон 580 тисяч тонн, що майже на 61 тисячу тонн більше, ніж у 1955 1956 нів

році стано11ив

Т(}НН, що на

року. Збір з~рна у році.

Успіхи сільського господарства КНР,

від:шачають

можливими

газети, стали

за.вдяІtИ

ширококу

роЗ'Виткові в країні кооперування

сільського госпо,~~;арства.

Механізація сільськогосподарських робіт у Болгарії :Машинно-тракторні станції ні збільшиться на 24. :Машинно­ :МТС оброблять у цьому році Болгарії rотуютьоея до весняних тракторний парк зросте більш просапких к'ультур на 8 мільйо­ польових робіт. Порівняно з ми­ як на 1800 тракторів і 100 зер­ нів декарів більше, ніж у мину­ нулим: РО'КОМ ЧИМО :МТС В Іtраї-

лому році.

нокомбайнів.

Нове видавин аtбраввн творІв Маркса 1 Енгельса в НДР .Q'YRY Інституто,и де в 30 томах. &но в найnовні­

В НДР вийшов у світ перший готовлено до

rом нового видання зібрання тво- марксИ'З'Му-ленінізму

в НДР за шим німецьким виханням.

рів основоположників наукомто рішенням ЦК Соціалістичної єди-соціалізму Карла :Маркса і Фрі.ц- ної партії Німеччини. Це зібран-

Jо~с~а:~::~::~:~::~::~:~::~::~с~:~и~сс~с~ао~<>а~о~оо~<ХІ~о~~~~~~~:~с~::~::::~::~:~:::=:==~с:::~::~:~:а:сс~ІІС~:~::~::~:~:::::~::~а~::~с~~р~іха Енгель-са. Нове видання niA- ня творів :Маркса і Енгельоеа вийАдреса редахціі: м. Бровари,

Киівськоі області, вул. Київська, М

(ТАРС).

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

138 Зам.

530-2580

14 номер 1957 рік  

14 номер 1957 рік