Page 1

14=15-

ом

ПРОЛF:ТДРІ Br:IX І(РАЇН. ЄДНАЙТЕСЯІ

tI

що перемІг наш радянський

\ 18 !)

14 JlЮТОГО

ОРГАН

РАЙКОМУ КП(б)У ТА

[)POL3APCLKOrO

P.-\(іРАДИ ДFЛУТЛ 1 ІВ ТРУДЯЩИХ київської ОБ1АСТІ _...,..~,,".;.s"-""'_-.:Іm:..._......._....______Iі'''__- __- - -__- __

СУСПІJН)­

tіИИ лад, що радянський r-уrПіЛI>НИЙ л[)д 3 успіхом витримав виnро6У13аНJ1Я в

ЧЕТВЕР

1946

Наш;) перемога означа€, насзмпеrед,

огнІ вІйни і ДОВіВ свою Uілковиту жит-

р.

т€здптність".

(Із промови товариwа Й. В. С1а.!1іl1а на

Ціна 15 коп. пере;tвнборних зборах ВllборНіП Сталін і!Шіlllc::l_ _ _ _.С..Ь..к.О.Т.в.'.іб..орчої округи м. Москви 9 лютого 19іб р.).

; 8 ,_ _ _ _ ..........

Промова товариша Й. В. СТАЛІНА на П9DвдпиDoDРИІ 3~OD81 ВИODDціВ Сталінської ВИООDЧОї ОЕDуrи М. Москви

ооку

стичній IІЗРТіТ і ПІДБИЛА ПІДсумки їх роботи, немов говорячи нам: ось во­

Голова:

C.'lOBO надається Йосифу

9 лютого 1946

Віссаріо­

НІ!,

ваші

люди

і організаціТ,

Ух діла і

новичу СТ АЛІНУ_

ДlIі.- РО::lгляньте ЇХ уважно і віддайте Тм

(ПОЯВА НА ТРИБУНІ ТОВАРИША СТАЛІНА ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ВИ60РUЯ­

по їх спр:>вах.

МИ БУРХЛИВОЮ ОВАЦІЄЮ, ЯКА ТРИ 11АЄ ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ' ХВИЛИН. ВЕСЬ ЗАЛ ВЕЛИКОГО ТЕАТРУ СТJЯ­ ЧИ BIТAt:: ТОВАРИША СТАЛІНА. З :~ ,\ЛУ БЕЗПЕРЕРВНО ЛУНАЮТЬ ВИГУ КИ: u "ВЕ ГІИКО \l\У СІАntНУ. УРА!", .ХАИ ЖИВЕ ВЕЛИКИИ СТАЛІН,УРАl",

війни.

l1ас, для виборців, ця обстапи­ 60 вона допома­ гає вам ШВИДКО і об'ЄІ<ТItВНО оцінити діяльність lІартії та тт людей і зробити IІранилыli ВИСВОВІ<І'. В інший час дове­

"РІДНОМУ СТАЛІНУ, УРА!").

ставни;{ів

В ньому ДлSI

на

події

характеру.

чотири

гараlпії.

вирішального

роки

ДРУГі чотири роки обіймають

прой­

rю , :6ра:rися і прийти до

події вій­

друга світова війна

думати,

виникла

Цеі1 lІіЩумок полягає в тому, що неЦI) віііни сороги зазнали

ЩО

разvм

випаДКОВІ),

як неМIІ!IУЧllіі ре1ультат Е'КОIIO\1 , ЧНИХ

і

сил

Д'] р: гая

заl'алыl1Iі

(вітового

,fllil!X

ВО

СI3 ТОН : );'О

П1",Т:) ( :Я,I~

у

С'.'Тіі'IОК,

ВВГ,lЯ:Lі

B : I~I)eд.

IJP:J:YB·III'I,I

ЩО

каПllilліЗ\IУ

в

ворогів

по ,ІІТ\,

В1:іl

а

lJас()\(

ч)~.IУ 1Я

11;111

ти l1а

M~II ш З<l Jсзпсченою

і

'::СТЬ

м:ж

"р'! нинішніх ку сві!-ОВОГО

погрозу

щодо

Китан

готові

здійс-

вони

ПОIlеполення

ПРОТИ держав осі, ІНІ

ВіЩlіну

зброй­

НlІникают"

ііа два

({iJ<lПI'ІНИХ свобід. Вступ

ро]­

ВОРОЖІ-ІХ та­

()

від першоr свіТ0

Радянсм,ого

І-Іа ItbO~fY ГРУНТі і склалася антифашист­ CL,K:1 l:оа.Ніція гадяIJсыогоo Союзу, Сполучених

МО,I\.llІвість періо СВРО!Нlну і ринки збу­

ШО.Н~ ІІУ

погоджених

неможливо

кзпіТ3.'1 ; СТІІЧНИХ

і

мир

умовах

розвит­

в результатІ першої кри з и

пеР[J(а

СВІТОВОГО

світова

ГОСПОД3і)С1-

війна, а

в

резуль­

яка

відіl' рала потім

СI:раві

рО31'рОМУ

Так стоТть справа з питанням про ПОХОД­ ження

і

ха ра ктє р ДРУГОТ світової

Тепер.

cllpaBJi

маnут',

(:є була

і

всі

uiii в IJ.

визваlOl Ь, ЩО Вlина

не ~lOг;(a БУ1 и ВНllаДI\Оl3істю

13 житті lІі1родів, ЩО 1101111 lІеретвори.тася на Д лі 113 в ііllУ народів за Іх іс:lування, шо са­ ме ттлу 130:'0 не могла бути скоротечною, б:ІНСЮ'! ВІІ·;Н<JЮ.

Що.:н) J;:.ІШОЇ f;раїНIІ, ТО цЯ віі\на

ВИIII1!{,Н друга світопз війна .

Булы;олии переЖіlПіХ L1 історії нашої

тав;)

ЩІІІІИ.

істотно ві ;l,рі:шяєтьсн

ВІД lІершої за на уоа3 і , ЩО го­

r;ii\f(a

своУм Хilрактегюм. С:lід мати ;!с!3ві ф3іШІ с~ ;::ькі ,теР,К[;ВIІ l-!імеЧЧИН(І, 51по­ нія, Ітзл\н- IІсрш liііі; 1І ,llІnСТИ на союЗНі I';Рі1Ї­ (lil l Зlfll:l\:.іН у Ce3t' ОСТ :;Нilі l ' еШГI(И бур:t:УJЗ­ HO-:1.('\іl]і'і ';; Ті!'і!іІ1Х

;';;Оі'СТСI"IЇI IIР .~I;!ItНП(;

c l:J o(,i:r.

Т:.' [ " I; ' [!СТі : 11Р!і і '

('УI',~ , ),,)Jі · і\:-Г:\'

:lilХ "Р'іїН. O~'(\.I()(';:,HI .~ " \!:'.1"

і

уrТ,jНОБНЛlI

rЄЖ(і\f,

ні.іыlгоo

!ln.1

у

се(е

[10310[1 :3.111 ро з в!l'I І,:У

ТНКУ :-\:JI'арr<JНIiIЇ

Щ}

'1\' -

cn c. E ;() Р:1ёl (' :ЮЮ 11О ;1і!'II!:ОЮ і З<Н!fj~l­

неї lІаЙ:-hoРСТО : < шою

була ра з ом :~ 111М

випро

Ві(іна ФРОІІ­

ті,

l!Одїі 11 трлу і ІІа

ВО ; і3 бе:іЖ :'Л і СIIO зіrJЯ.13

l':рlIЇТЯ.

жаfЗ,

що

"рнх()нуна.lII

угяді[1 ,

lІс.і\Тііі.

без Мi]CKf!, ('з дсстиї :, стпоми .

нашій дерIСI<і,

ВОНІІ

rн'лш,()1О ШІ{()JІОЮ

1'03КI'I:.1:1 ВСІ ф . lан і

не 'Ю <:'f:за\lеI!У

Щ()

Батьків­

6УВ :Н!ІІ1-І і 1;<"I'евіі ' і\1І [;(;Х lИ.l Ніі! оду.

л. : ; (;иваютьс:я (пі"О

IO.l()t"

була для

і наІ'іТIJЖЧОIO СІ УСІХ воєн,

Але віЙIІ:1 була не ті .,lІо!{1І I1РОК:іНТТЯМ. Во на

вого І1Jі!)U :'> НіJЯ і Jlош! ' реШIЯ фашистсько['о ре-

В(' ('!,

вирі­

зброііних

СИ.1 дер)J,ав осі.

здійснити

господаРСТ[J8.

У

pO.1h

Це ІІС :::шчнть, звичаііно, ЩО друга свіТ0 ВіІ n:НI!3 G }{Oi1it':o пеrшої . Навпаки, друга сві­

~Ia

Союзу

(ІРОТИ деРЖ(lВ осі міг Лllше посилити,­

IJIT<J і В ЛмеР!І\И. l3е:1111':0британН та інших во­ (1.',·.11

n!

в ; і'IiJУ

.1 ,~ .11О(jних держав.

ухвал~ння

таті другої кр'ш

і!, ! :",

во

віііна

вої R ини, Ilабра;lа з С:lМОГО llOчаТI,У характе­ ру r; і,і(1И антифЯШИСТСЬКОf, ВЮВО.JlI,НОЇ, ()дним З 33В1і:1НЬ якоІ б)'.10 також відновлення демо­

ві:LllОl3іл,НО до Іх економічно'(

Т<JIо:ИМ ЧИНОМ.

'::11

всіх

.Н~.ІЮ()ІІИХ народв. Тим то друга світова

Иу.l0 б УНl\I{НУТИ ВОіОн­

капітяліСТII'(llОЇ С1l(ТеШI ПИf!IІ!\,'Jа

ВПЛIJВУ"

IІИ~1::.

((I)с.ї : Іа \ІІІ flоrя ;шу

"сфеги

ІІЬОГО

НИХ ріШСIIЬ. Але 1l1,0ГО

ва

ЯКЗ

си Р ')ВИНОЮ і

'lІ:Іl.\()~I~:lСтосузання

I~ pe - \У.lі.ТСІl і

НІІХ к:! :· . ІС ' ·Р ' )іі), I<V.ill ДН'lіl() lIep!.:'pH .IO:tiIH ba'H - -- В

країн,

свою

по!{а?али, , ЩО

,,,)

;-Jii·j f(}

Мі/!(

рівно·

каllіта.1ізму,

1І11Т11

ос І

загарбанням

РіІііонів

і соранді ПОСИЛИI3, "- аНТИфUШИСТСЬКIlЙ і ВИЗВОЛЬ­ lІиіі Xrlpal\H'p друГСї Cl3iTUBOT пііішt.

О·I~Зlllіl(), МОЖ;!І

ту

!о­

деrЖJВИ

при чому

центrаJlЬНИХ

у

I\Зllі а.1 СГі!Чjl():() СВіТу

бори

LleXOC-lOваччини і

:і')УТУ, :Шllчаil:;о ГЮОИТh Сll006и зміни­

НО;' СIl_'ІI1. КО , '!

жиму в усьому світі,

від6)'­

звичайно при­

К:I~I!таJ1іСТfjIjНИХ

cгa ; ('HН1,a ~ і пс ~ e,ї.i.11ITH

са:но

роз

і воєнні

І10РУШсIlНЯ

війну поп­

не МОЖЕМО по­

у такій віІіні,

}1.руга

5!1(

Ще н

і

нсі flОКРОПИ

CIlP;:B/I;II~

В1іставнла

їХ

.,lfl!~e

ІІЗ

і

ІІРИ дt'р­

СI1Є'ІIУ,

з усіма іх Rадами і r:.13ШТУВUЛ:; щось подіб

"1'In:rac, Віїlна

l!аШ;)~IУ

[ili,IH:CbhC.ty

,,1і1,10В ; ,

lii:lШОМУ УР"дОI.lі, . нашііі ЕОМУllі

BC~ ж загаЛhниіі l1ідсv~юк і

розбити світова

іСТСР:У людс ~ ­

псеСВіlїlьо·jстс·

р"чноТ l1еремоги. Все не в рНО.

рівномірно : ·о

СlІстеми

IJіДСVМОК, і ми

В:1, це значить добитися

нерівномірність

({раїн

r!ЗIЮI'О

світової

ГРУ ІІЗ

Вlа :·;;а,о ce.6~

P,! :!I<iJ\li1

до

і

через КрИЗІ!

l{аі1іТJ.l!СПIЧНИХ

Bccpe;~II:!i

час

11.18ВіІОГО

исгро .РII. СllР : Іна В ТО\IУ, що р ' Н 'НІ ' ку

це

Н3Ш

ВИЯВИЛИСЯ

закінчили

віііна. Яі~оr не було

rOCnf)-

через

СОЮ3ІНІками

ставити тут J<рJапку . ЗвичаЙI:О.

на

Х() іЗJ€ в со Si: e.1e\H~I1TII за гал ьноУ

,

КрИ НІ

Т)!,

СlІстема

кі­

- В цьому ' ....).lOBI·II 'i . і lС МОІ{ Віїlни. Л.'1е це надто

базі СУ'l3СIІОГО МОIІО[]О.lістичного капіт І­ .'1:~MY. ,V\.lР:<СItСТИ не раз заявляли, Щ) капі І'а .lіс ГlІчна

нашими

на

пораЗКIІ, а ми

ною пере.могою над вopOI'OM.

[10ЗВИТКУ світа·

пол!тичних

з

n.ере\юж({ями. М"

або 8 Р21У IЬГсІГI ПО.\НllI ' )/{ ТІЦ або тих деРіК<lВ:Ш;( ДІЯЧіВ, хоч Ilf)Ми:'rкп беЗУ\tОfl но мали місце. HaC'TjYIB.li вІйн! Вilftикnа вих

В1;­

IcHY€ О),ИІІ головний підсумок, на ОС,1Опі якого ВННИI\ЛИ всі інші IlіДСУМКIІ.

м}ментом

періОДУ.

неllР3ВИЛЬНО

I1равильних

Отже, які підсумки війни?

ві(IlIИ. БеЗlе­

головним

пами.,

СllOаків.

ни з ні\tеЦI>I<ИМИ і ЯПОНСЬЮ\\fИ агресора­

MI,-подіІ другоі світової

що не будуть ДОllущені

ки. Інша СlІрава теоер, КОЛІІ війна закін­ чена, КОЛИ війна сама перевірила роботу наших орга!lізацій і керівників та підби ла її 11іДСУМЮI. Тепер Ha~I багато легше

шли В ННIlРУіКеній роБОТі радянських !тю Д ':Й над здійсненням TP~TbOЇ п'ятирічки.

Було б

пред­ зістав­

Ue

ІІеріод . баг:)тий на

М:іНУЛОГО

нзртіТ, аllалізуlt8ТИ Іх,

Ух діламн, підбити під­ СУМКИ і тому 110дібне. вимагаЄ склад ної і трудноТ роботи, I1рИ чому немає

Від часу останніх впборів до Вер­ ховноі Ради минуло вісім років. Це був

є

б вивчати виступи і доповіді

..lЯТИ іх слова з

Товариш!

речно, що Війна

має веЛlІке значення,

лося

ТОВАРИШ СТАЛІН:

Перші

один з по'З(пивних боків

ми

Але liе

не можt'1.10 за­

СПОI{0:ОВ1ТI\С'Я l1a llbO~'.dY. llL06 зрозумjТІ1 ве_ш· ке історичне з!,ачення нашої 1epeMOI- И, необ· хід(ю розіБР31 НСЯ В цій справі б;льш КОII­ креТIІО.

Отже, як треба розуМіти нашу над ворогами, що

може

з точки ~()py стану і

означати

перемогу

ця

І,еремога

розвитку ВilУlріlllніх СН.1

наш( Т кl аї ІІ? Наша

перемога

означає, НПСНtrlеr.ел.

переміІ' наш rа;IЯНСI>ЮіЙ

СУСПIЛL;f'!ИЙ

шо

лад,

ЩО радянсыийй СУСПЛLНИЙ лап з УСІІІХОМ вп ТРИ~іав ВИ і IР()(IУВ311I1Я в огні війни j довів СВ(;Ю ціЛI(ОВН'( У Ж 111 тє :цатні сть. ЯІ( [,iдo~iO, В іноземній

пресі

І'е

раз

ВІІ­

СЛОВ,ІЮВ,'IЛlіСlІ твердження, ЩО f аД!1l1сь!{иli су спі.1ЬНІііі -,!ад є .РНС'I{ованим еКСlіеі'lJм е нтом·, прнреЧЄIІІІ'-1 ІІа Ilрсва.l, що радян,ькиіі /1;;Д ЯН­ ЛЯЄ »КЧ)тОЧНllіі доУ.ш{", який не ма", коренів у

житті і Н:1В'Я:!і!НІІi'J народові ОРГ<l:,8МИ ЧСІ\(J, ЩО ДОСІІТЬ НСIЕ" !IІІі,ОГО п('штовху :і:10вні, ЩО) uей "каrУ;ОЧI\!~if домик" розлетівся на порох. Тепер МИ МОіliе~ю сказати, шо війна РО3С!l.1:! всі ці твердження іноземноТ nreclf, яl{ без­ грунтовні.

Віііllа

ноказала, що радянський су­

СlJіЛЬНИЙ Л?Д Є справді

народним

лаll,ОМ,

що

виріс з надр народу і користується ЇIOГО мо­ ГУТІІЬОЮ ПіДТРИМКОЮ, ЩО радянський суспіль­ ниіі лад є ці :іКОМ життєздатною і стійкою формою організаIlії суспі.ТJbСТВ3. Б ' .'lbwе того. Тенер мова Їlде вже не про те, ЧИ життєздатний. чи ні радянський суспіль­ НИЙ лад, бо П:СЛЯ наочних ур()КіВ в ' ЙIІИ ніхто 3 СКЄ!IТIІI{іп не наВ1ЖУЄТЬСЯ біJ\:,ше ВІІСТУПЗТИ :1 СУМllіВЗМИ ЩОДО ЖІІТтєзда1 ності Р:1ДіНIСЬКОГО су с і llлыогоo Лі\;1, у. Тепер мова йде !1ГЮ T~, ЩО ра­ ДЯНСЬКИЙ СУСІІ ЛЬНlIЙ лад пиявився бі.нш життt'­ ::Ідатним і стilіЮIМ,lІіж IlераДЯIІСhv.ИЇI сусІ;і .'Iыі(1

.~<lД,

ЩО радянський СУС!l:ЛhНИЙ МІ1 Е Ер3ЩО!О

формою ОРГl1нізаuії СУСllільствз, ніж бу;J.ЬЯ!\!;Й

!.:~~~.~.~нськиЙ суспjлыi:й й -'~(1~: ... _ (lІІ'U,10t:.tшшя НА 2-111 ПОІ'.)


"_m=f:zc r==Z'F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ СТАХАНОВЕЦЬ

14

""'zi'~'

на Н8D8лвиООDР.ИХ ЗООD8Х ВИ~ОDпів GтаЛіНСЬRСї ВИООDЧОї ОНDУГИ М. Москви ----

Наша перемога означає, подруге, що

пе

реміг наш радянський державний лад, що

на

ша багатонаЦіонаJ1ьна радянська держава вит рима.ТІа всі випробування війни і дорела свою життєздатнІсть.

Як відомо, видатні діяЧі іноземноJ не раз висловлювалися В тому дусІ,

ська багатонац:ональна

преси

що радян

держава є "штучна

j

нежиттєва споруда",ЩО в разі будьяких усклад

нень

розвал Радянського Союзу е неминучим,

що Радянський Союз чекає доля А9СТРО-УГОР щини.

Тепер ми можемо сказати. що війна спрос тувзла ці З<1Я3И іноземноТ преси, як 110збао леl1і ВС_КОУ підстави. Війна 1J0казала, що ра дянський багатонаціональний державний лад з успіхом витримав випробування, ще більше зміцнів за час в:йни і ВИЯВИВСЯ цl.'1КОМ

життє

здатним держа в ни:,'1 ладом. иі пани не зрозу міли, що аналогія з Австро-Угорщиною неllе реКОНJIива, бо наша, багаТОН:Щіональна держа ва виросла не на буржуазній OCHUBi, що сти мулює почутгя національного недовір'я і націо

нальноІ

ворожнечі, а на радянській

основі,

S1Ka, навпаки, культивує почуття дружби і бра терського співробітництва між народами на шоІ держави.

А ВТІМ, після уроків війни ці пани не

на

ніСТь не поо те,

підлягає сумніву. Тепер

мова

йде

ЩО радянський державний лад виявив

зраЗI(О~ багатонаr.tіона.,ьної держаl3И, що радянський державний лад є така система дер ж ІВНОЇ оргаН1заЦіі. де національне, ПИТ::ІННЯ j проб.1(~ма СllіВrlо5іТНИЦТВR н::шій РО33'ЯJані кра ще. ніж в будьяюй Інщій багатонаціональній

C';J

Наша переМО-Г8 означає, потретє, що

пе­

реМОl'ЛИ радянські збройні сили, перемогла наша

Чсрвона Армія, що Червона АРМіЯ кому витри \11: ла всі злигодні віНIІИ, бида арміІ наших BororiB і вийшла реМОЖllицею. (ВИГУКИ З МІси51:

по-геройсь­ вщент роз· з війни пе "ПІД КЕ­ PI8H~1ЦTBOM ТОВАРИША СТАЛІНА!" ВСІ ВСТ АЮТЬ. Б.)'РХЛИ3І ДОВГОНЕСТИХАЮ­ ЧІ Оn.ТІЕСКИ, ЩО ПЕРЕХОДЯТЬ В ОВАЦіЮ). Тепер усі визнають, як друзі, таІ< і воро­ ги, що Червона Армія виявилася на своїх великих завдань. Але не так

висоті стоя.,а

ООКУ

дову, з аграрної -на ін.3.устрlальну.

над П

ворогами.

битис~ такої історичної перемоги без поперед­ ньої підготовки БС:ЄУ країни до активної оБОР0 ни. Не менш ПОМИ:ШОIJО було 6 !'ада 111, ЩО та ку підготовку можна провеС1И за І'ОрОТКИЙ строк, протягом БУДЬЯl<ИХ 3- 4 років. Ще 6ільш помилково б)'.10 б твердити, що ми доБИ/ІИСЯ перемоги завдяки лише хоробрості Ю'\UІИХ військ. Без хоробростІ, звичайно, неможmJВО добитися переМОПI. Але самої лише хороброс ті не ДОСИТJ> для того, щоб подолати ворога, який має Ч!1С.1енну арМіЮ, першокласне озоро єння. добре навченІ ОфіцерСЬКі кадри j непо­ гано поставлене постаЧilННЯ. ІДоб прийняти

прогресу.

Це

Історичне перетворення було пророб

леве ІІРОТЯГОМ трьох

п'ятирічок,

починаючи 'з

1928 року,-~з першого року

першої п'яти річ­ довелося займатися

І,И. ДО цього часу нам відбудуванням зруйнованої

промисловості'ї

заліковуванням ран, _ одержаних в результаті llершиї св:тової війни і громадянськоJ війни.

ЯКЩО до цього взяти до уваги ту обставину, ЩОІН'рша п'ятирічка була виконана протягом 4 РОІ,ів, а здійснення третьої п'ятирічки було !Н'реІНіане війною ШJIIllЯ,

на четвертому році уі вик6-

то виходить, що на перетnорення нашої

краlіШ з аграрНQЇ-на

було всього

kОЛО

індустріальну

потрібно

ІЗ років.

Не мож"а не визнати, що тринадцятирічний

удар такого ворога, дати йому відсіч, а nori~

строк є ІН ЙМJвірно коротким строком для Зіlй

завдати йому повно! поразки, ДJІЯ ЦЬОГО необ­ хідно було мати, крім безприкладноІхороброс ті наших військ, цілком сучасне озброєння і до того в достатній кількості і добре поставле

свення та,щї ГР:lнд}озноl справи. Цим, власне, і пояснюється, ЩО опублlку

не постачання-теж у достатНіх розмірах. Але

ЛИ,ЩО сталося "чудо".Н~'luБРОЗИЧ.'1!lВці ж ого лосиди,щО п'ЯТf1річки Є "більшовицькою пропа гаидою"і "фокусами Чека" .Але тому, що чудес на світі не буває, а Чека не таІ<а сильна, щоб

ДЛЯ ЦЬОГО необхідно було мати

і до

того в

достатній кількості таl(і елементарні речі, як: МЕТАЛ-для виробництва озброєння,споряджен

ня, устатковання ддя підприємств; ПАЛИВО­ і

трапс­

рібно було зд:йснеllНЯ ',трьох П'Slтирічних нів РQЗВИ'ТКУ народного

пла­

ГОСПО)І.зрства.

Саме

матеріальні можливщтl. В YC~KOMY

ці

разі ста­

новище HalUoJ краіни щодо цього перед дру­ гою світовою ~ійною, в 1940 році, було В кілька разів краше. ніж перед першою

світо­

вою війною, в 1913 рон.!. Які матеріальні можливості мала наша краТна перед другою світовою віііН!JЮ? Щоб допомо!ти В3\1 розібраТIІСЯ в ЦІП

вання' цих ЦИфR викликало в СВіЙ час в інозем

ній

пресі

бурю різноголосиці. Друзі виріши­

скасувати закони суспільного РОlВИТКУ, то ,,'гро мадській думці" за КОРДОІІОМ довеJЮСn прими­

РПТИС,Я З фаІ<тами.

З допомогою якоІ політики вдалося

Haca~i(]epeд, ПОЛіТики

з

допомогою

іІ1дустріалізаціІ

раДЯНСЬКОІ

країни.

РаДЯНСЬІШЙ метод іНДУСТ,ріалізаціТ краІии ДOlюрінно

відрізняєтьс~

В,ід

капіталіСТИчного

методу індустріадізаЦif. В каПlта{lіСТичних краУ нах індустріалзаuіsr звичайно починається. з легкоJ ПРОМ'ИСJЮlюrТі. Через те. ЩQ.Q JJегкfй ПРОМИСЛОВОСТі потрібно менще вкладець і ка­ пітал обертається швидше, при чому одержан ня прибутку є б .1ІЬШ легкою справою, ніж 'f важкій промис.пОВОСТі, то JlеГl<З промисловість стає там [Jершим об'єктом індустрівлізаціі.

Ті,rrь!{ичере'1 тривалий строк, протS]:гом

якого

легка п РО~lІІслові с гьнагромадж ує прибутки 'ї зосереJJЖj є Іх у ба'[Jках, тільки після цього

справі, мені доведеться викласти тут ((ороткий

тстає черга ваЖI<:ОЇ промисловості і почина€Ть

звіт про діЯЛЬНіСТЬ комуністичної

ся

партit в га·

лузі підготовки нашої краІни ДО 3КТІІвноІ

060

рони.

Коли взяти дані:>з

ріК,

передо­

поступове

перекачування

нагромаджень

справи

товоТ війни,-- то мп ~Іатимемо таку картину.

важкої пгомисловості. ~розуміло, що

Протягом 1913 року в нашій краТні було вироблено 4 міліОlll1 220 тисяч тонн ЧАВУНУ, 4 міліони 230 тисяч ТОІІН СТАЛІ, 29 міл:онів тонн ВУГІЛЛЯ. 9 міЛіОН:В тонн НАФТИ, 21 мілі он 600 тисяч тnнн ТОВАРНОГО ЗЕРНА, 740 тисяч тонн БЛIЗ0вни-сиrцю. Такі були матеріа.lьні МОЖ.1!!Еості ШlllJОЇ

стична партія не могла

слова

валитися, як "колос на глиняних ногах". Такі заяви робилися не тільки в Німеччині, але й у ФранціУ, Англії, Америці.

краІни, з якими вона вступила в першу світо­

не~IОЖ,1НВО В'ДСТОЯТІІ

ву війну.

без неІ м)ме З'lі'ИНУПI радянсь!<ий ла~.

ТеlIер ми можемо сказати, що війна роз­ била всі ці' заяви як безгрунтовні і сміховинні. Війна показала, що Червона Армія є не "КО­ ,1JOCOM на глиняних H~гax," а першокласною ар

могла бути війни.

неодноразово

заявляли,

що стан ЧервоноТ АрмїТ викликає великі сум­ ніВИ, що Червона Арм'я погано озброєна і не має

справжнього

командного

моральний стан- нижчий

складу,

всяко!

що

критики,

УІ

що

вона може і придасться для оборони, але для HacTYllY неПjJидатна, що в разі удару з боку німецьюlХ ВІЙСЬК Червона Армія повинна роз­

мією нашого часу, яка

має

цілком

сучасне

озброєння, найдОСВідченіший командний склад і високі МОРЗJIьно-БОЙОВі якості. Не треба забу вати, що Червона Армія € тією самою арМіЄЮ, яка вщент розбила німецьку армію, що вчора ще наводила жах на арміТ європейських жав.'

дер­

с.ТІід відзначити, шо "критиків" Червоної Армїт стає все менше іі менше. Більше того, в закордонній пресі

все частіше

ЛЯlOп,ся замітки, ЯІ{і

і

частіше з'яв­

вІдзначають високі якості

ЧеРГ0 юТ АР"lіІ, мsйстерність П біііців і коман диріВ, бездогаНIІ сть її CTp~TeгiТ і тактики. Це й зр()з~'мі:ІО. ПіСЛЯ блискучих ІІеремог Черво­ ноТ АрміТ lІіл Мао,вою і СТІМінград()м, під КУРСЬКО\І і БЄЛІОР:)Д;)М, під КИЄВО" і ЮРОВО грз;~,ом,llіл. МіllСІ,КОМ і Бобруйськом, иід Леll н градом і Та.'ІліН<НI, lІід Яссами і J\ьвопом, на Ві.С.1і і Німані, Ііа Дунаї і Одері, під В'днем

і Берліном,- після всього цього

не можна не

З даними за

1940

св!товоТ Віі1ни,--

1913

і

-

порівняти

їх

рік.--рередодень першої сві

Це була економічна база старої Росії, яка використана для !Іровадження

Щодо 1940 рm:у, то ЩЮТЯГОМ ку в нашій краТНі було виробленu:

ЦЬОГО ро­ мі,'IЮііів ра1И більше, тисяч ТОІІН

15

тонн ЧАВУНУ, тобто маііже в 4 ніж у 1913 році; 18 мі.lіон'в 300 СТАЛІ, тобто в 4 з IЮЛО3flНОЮ раза більше, ніж у 1913 рОЦі; 166 м ліонів ТОНН ЮТIЛv1Я, тобто в 5 з ПОЛОВ;1ІІ0Ю р13 бі.1ьше, н'ж у 1913 році; 31 мі.'!іОН тонн,НАФТИ. тобто У 3 з половиною раза бі.lьше, ніж у 1013 році; 38 міліонів 300 ТИС5J'l ТОНІІ ТО3АІ'НОіО ЗС:РНА, тобто Нlі 17 міЛ'онів ТО;ІН більше, 11'Ж в 1913 році; 2 міліОни 700 ПЮlчrОН!1 БАВОВНИ-СИР UЮ, тобто в 3 з ІіОЛОВИ!IОЮ раза більше, ніж в 1913 poui. Такі були маїеріа.lьні ~10Ж.1!!IJості нашоJ краТни, з якими ВОііа

війну. Ц~ буда

ВСГУilИ,'ІJ

е',;ОII(Щ;ЧВ3

в другу світову

()зза

Р;4ДННСЬКОГО

Союзу, яка могла бути вш;ориcr-зна для про­ вадження Р,іііни. Різниця, як бu'ште, КО.І0С:Jльва. Таке І1еБУВJ;і~ зростаннн виробництва не

у

важку індустрію для того. щоб створити УМО­ БИ для ТІ розгортання. А"lеце-процес трива· лиІІ, який вимагає великого строку в КlЛhка десят'иріч, протягом ЯКОІО доводиться чекати

день другоІ

кордоном

ко­

муністичній партії З8без'печитп ці матеріальні можливості в краТні за такий КОРОТКИЙ строк?

справа років шість тому, в період перед вій­ ною. ЯК відомо', видатнІ діячі іноземної прес» і бага ro хго з визна них авторитетів військово! за

був

стрибок, з допомогою якого наша Батьківщи на перетворилася з відсталоІ кратни на пере

Це

Було б ПОШІ.'lКОВ() ду М1!ТИ , ЩО можна до

ці тр» п'ятиріЧКИ ДОIJО)оЮf.'JJf,l,!ам ствррити

державі.

9 лютого 1946

краТни від вІдсталості до

Такі в ()СНОВНО\1У підсумки віііни.

порту; БАВОВН;У' - для виробництва . обмунди­ рування; ХJ1ІБ--для постачання арма. Чи МОЖliа твердити, що перед вступом у другу світову ВІЙНУ наша краІна вже мала мі німаЛЬН9 неоБХідні матеріальні можливості, потр:бні для того щоб задовольнити в ОСI1 1 )В­ ному ці по~реf.и? Я ДУМ.fJЮ, ЩО можна тверди~ ти. На підготовку цієі ,.fра~lДіОЗНОj СПР<lВИ ПОТ

ДЯНСЬКОГО державного лаJ.у,бо його житгєздат

,--,

ШQІ краІни

життєздатності

ра

року

. '57

можна вважати простим і звичайним розвитком

ДЛЯ підтримання роботи підприємств

радянського державного ладу.

1946

'7'Т

визнати, що Червона Армія є першокласною армією, у ЯІ\ОЇ можна було б повчитися бага­ то чого. (БУРХЛИf3I ОПЛЕСКИ). Так розуміємо ми конкретно перемогу на

вяжуються біJІьше виступати з заперечуванням

Т~пер мОва йде вже не про життєздатність

лютого ?Не'

й. В. ст АЛІНА

Промо,ва товариша (П РОД О В Ж Е Н Н Я)

а_·.

розвитку легкої про:.IИСJJовості і

ста ІН

животіти без

на

комуні­

цей

шлях.

Партія' знала, що війна насувається, що роняти країну без важкоТ індустрії

ВО, ЩО Треба якuмога

швидше взятися за роз

виток nажкої індустрії, справі --З:J3'ННЬ

060-

не~южли­

що

rlрограти,

спізнитися Партія

в

ціЙ

пам'яfала

J1eHirul про те, !до без важкої індустрІТ

КО\IУllістична

"ЗВllчайний"

пар',я

Ш.І!ЯХ

незалежність країни,

lIiJшоі краТни

що

Тому

відкинула

індустріадtзацП і

почала

справу іпдустріадізацї краІни з розгортання важкоТ індустріТ. Це було дуже трудно, ме І1сре60Р;Ю. 13е.'Ш,~у допо\IО!'У подала в цій справі напіоналізаuія промисловості і банків, яка дала можливість ШВИДКО' зібрати і перека чати кош і и У важку

індустр1ю.

Не може бути сумніву, що без цього не­ можливо було б . добитися перетворення на­ шої краТн!! на індусгріао'ІЬНУ краТну короткиil строк.

за

таІ<ИЙ

ГlОДРУI'е, з допомогою політики колекти­ ві~аціїсіЛЬСЬі{О 1'0 гос IlОди рства.

lНоб !lOкіНЧІПП з НJШОЮ відсталістю в га лузі СіЛЬСЬКОГО господарстпа і дати країНі ЯІ{О

мога більше товарного хліба, ше бавовни і т. Д., необхідно

ЯІ<Омога біiJЬ­ було перейти

в;д дрібного сел"нського ГОСl10даrства до Be~ ЛИКОI:О' ГОСПО,J:аРС1'ва, бо тільки пе:шке госпо­ дарство

~!Я€

МОЖJJИВ,СТЬ застосувати нову тех­

ніку, використати всі агрОНОМіЧНі і даТІІ Нlюмога більше товарної

(Закінчення на 3-ій стор.)

досягнення ГlродукцН.


СТАХАНО8ЕЦЬ

з

14

1Q.:f6

лютогn

oOKV

р

Промова товариша й. В. ст АЛІНА на ПОD8ДВИ~ОDfИІ 3~OBaI ВИ~UDців Сталінської ВИ~ОDЧОї ОКDуrи М. Москви 9 лютого 1946 поку (З А КІН ЧЕН Н Я) Але велике господарство буває двояке, талістичне і колективне. КомунІстична

капІ­ парт!я

ла щороку в середньому до 100 тисяч міноме тів. (БУРХЛИВІ ОПЛЕСКИ). ЗРОЗУМіЛО, ЩО одночасно з цим виробля­

Кажуть, ЩО переldожців не судять (C~IX, ОПЛЕ-:КИ), що їх не слід критикувати, не

лася відповідна кількість артилерійських сна­ рядів, різного роду мін, авіанійнпх бомб, гвин

на і треба судити (СМІХ, ОПЛЕСКИ),

не могла стати на капіталістичний шг.ях роз­ тівкових і кулеметних паТРОНіR. витку сІльського господарства не тільки в силу принципіальних мІркувань, але й тому, Відомо, наприклад, ЩО в самnму що віН передбачає надто довгий шлях роз-· внтк,

і вимагає попереднього розорення селян,

перетворення Іх на наймитів. ТИМ

то комуніс­

тична партія стала на шлях колеКТИВlзаціІ сіль

ського господарства ШЛЯХQМ об'єднання селян

ських господарств у колгоспи. ~eTOД колекти­ візаціУ виявився у ВИЩій Мірі прогресивним ме тодом не тільки тому,

зорення ЩО

він

селян, дав

ЩО він не

але

й

можливість

тому,

протягом

кіль-

кох років вкрити всю країну великими колек­ тивними

господарствами, які мають можливІсть

застосувати нову техРіку,

рономічні досягнення і

використати

дати

всі аг­

краІні

якомога

Нема сумніву, ЩО без полІтики

колекти

більше товарноТ продукціІ.

візації ми не змогли б покінчити за такий роткий строк З вІковою відсталістю сільського господарства.

ко

нашого

усього

нового,

але й багато Х10 з видатних членів lІартіІ темнтично тягли

партію назад і

старалися

СНС Асl

ЛЯЮJМН сrюсобами стягти ї'і ·на "звичайний· І<ані талісгичний шлях РОЗВИТКУ. ВсІ антипартійні ~axiHaцiI ТРОЦЬКіСТіВ і правих,ВСЯ їх пробота" ЩОДО саботажу заходів НJlШОГО уряду пеrес лідували одну і

мету:

зірвати ПО.lіТИКУ

з;.}га.lь~уваТIІ справу

лективізації.

ко

піддавалася

погрозз-м одних, ні зойкам інших і що ~OHa не

ні

впевнено

йшла вперед, не зважаючи ні на що. партії 110.1ягає в тому,

парТіТ

індустріа.'JізаціТ та

Але паРТіЯ не

Заслуга пристосо

вувалася до відсталих, не боялася йти проти течіІ і весь час збеРІгала за собою позицію провіл:ноТ СИ,1И. Не може бути сумніву, що без такоІ стійкості і витримки комуністична партія не змогла б відстояти полІтику інду­ ctpia.-1іззціІ краІин і kО;lеКlивізаціІ сільського господа рства.

Чи зуміла комуністична партія правильно використати створені таким чином м:періальні

МОЖЛШlOсті дJ1Я того, тдоб розгорнути військо

ве

вироБНИIlТВО і постачати

міліонів патронів. (БУРХЛИВІ ОПЛЕСКИ).

Така загалом картина постачання Черво­ ній Армії озброєння і боєприпасів. Як бачите, вона не схожа на ту картину, яку являло постачання нашій

Червоній

Армії

на

ІЮЖНУ трійку

це

зробити, і

до того зуміла з най6ільши~t успіхом. Коли не рахувати першого

року

вІйни,

достатній кількості артилерію, кулемети, гвин тівки, літаки, танки, БО~IJрипаси, але й нагро­ маджувати резерви. Прн '-tЬО\lУ відомо, що на ше озБРОЄНilЯ якІстю не тільJ.:И не поступалося але загадом

навіть перевершува­

Л0 його.

Ві;(омо, ЩО наша танкова пrомислов1сть протягом останніх трьох РОКіВ війни виробля­ ла щороку в середньому більше ЗО тисяч тан ків, самоходів j броне~tаШhН. (БУРХЛИВІ ОП

ЛЕСКИ). Відомо далі, що наша аВіаціііна проми­ словість ВИРОСі.rтяла :~a той же "еріод щороку

ТИСЯЧ ліТ31<ів.

Відомо також,

(БУРХJІИВІ що

наша

ОПЛЕСКИ). артилерійська

промис.1ОF!іСТЬ RироБЮl.'та за ТОЙ же lІеріОД що­

року до І :.Ю ГlЮJlі Г3ІН13Т усіх калібрів (БУРХ­ ЛИВІ ОПJ1ЕСI<И),;rо 4.10 тисяч ручних і ('Танкових кулеметія (Б:"РХЛI--1ВІ ОПЛЕСКИ), Ilонад 3 ,,(ліони ГВlllпіl30" (ОПЛЕСКИ) і ІШЛО ~ міліонів aBTO~.IaTЇB. (ОГUJЕСЮ1). fЗідомо, lІяреШТі, що lІаша ~li1!OMeTHa про­

МИСJlOвість за період

одна

Щодо постачання Червоній

АрміІ продо­

вольства і обмундирування, то всім відомо, ЩО фронт не тільки не відчував ЩОДО цього будьякого недостатку, але мав навіть при со­

резерви.

Так стоТть справа з роботою комуністич­ партіІ нашої країни в період до початку

ноТ

війни і протягом самої війіІИ.

1942-- 1944

рОКіВ виробля-

самих

пере­

м-ожців (СМІХ, ОПЛЕСКИ): менше буде заро­ зумілості, більше буде скромності. (C~IX, ОПЛЕСКИ). Я вважаю, що виборча кампанія € су Д В!lборців Н:іД КОМУНіСТИЧНОЮ l1арТіЄЮ,Я!< над

праВ.1ячоюп~ртією.Результати ж виборів означа тимуть ВИРОК виборців.(С~ІХ, ОПJlЕСКИ). Не багато варта БУJlа б комуністична партія на­ шої країни, коли б вона боялася критики, пе­ ревірки. Комуністична партія готова прийняти

вирок виборців. (БУРХЛИВІ ОПЛЕСКИ). У виборчій боротьбі комуiliстична партія вис тупає не одна. Вона іде на вибори в блоці з безпартіііними. В минулі часи комуністи стави .1JИСЬ до безнартійних і до безпартійності з деяким недовІр'ям. ПОЯСНЮЄТЬСЯ це тим, ЩО флагом безпартійності нерідко прикриsались різні буржуазні групи" яким невигідно було виступни перед виборцями без маски. Так було в мину.1JОМУ. А.'Іе тепер у нас інші часи. Безпартійних віддіЛяє теп~р від буржуазіl бар'єр, який зветься радянським суспільним ладом. Цей же бар'єр об'єднує безпартійних з комуністами в один спільний колектив радянсь

ких людей. Живучи в спіЛЬНОМу вови разом боролися за зміцнення

колективі, могутності

нашої країни, разом воювали і проливали кров

Тепер кілька слів щодо планів роботи ко муНістичноТ партіТ на наЙб.'ІІ"жче майбутнє. ЯК підомо, ці плани ВИ1<!lадені в новому п'яти ріЧНОМУ плані, Я1ШЙ повинен БУ1И затвердже­ НИЙ найближчим часом. Основні :і8вдання но­ вого

п'ятирічного

плану

полягають

у тому,

на фронтах в ім'я свободи і величі нашої Бать кіRЩИНИ, разом кували І

во те,

що і ті і тІ творять

ву

природною і життєвою ТРИВАЛІ ОПЛЕСКИ).

ТРИВАЛІ

увага буде звернута тва

ОПЛЕСКИ), особлива

н8 розширеllНЯ виробниц

предметів широкого вжитку,

ня життєвого рівня трудящих

на піднесен­

ШЛЯХОМ

послі­

перемогу

а іllші ні. Але це різниця формальна.

щоб відбудувати потерпілі раЙОf-lИ КР(іТВИ, від­

(БУРХЛИВІ

викували

над ворогами нашої країни. Різниця між ними лише в тому, шо одні перебувають у партіУ,

новити довоєнний рівень "РОМПСЛОВОС~і та сільського господаРСТВ8_і потІм перевершити цей рівень у біJІьшабо· менш значних розмі­ рах. Не говорячи вже іlрО те, що Нllйближ­ чим часом буде CKaCOB~Ha карткова система

Тим ТО блок комуністів

Важли­

одну спільну спра

і

безпартійних €

справою,

(БУРХЛИВІ

Напрш<інцl дозвольте висловити

вам по­

дяку за довір'я, яке ви виявили мені (ТРИВА ЛІ,

ДОВГОНЕСТИХАЮЧІ

ОПЛЕСКИ.

ВИ­

ГУК З ~ІСЦЯ: nВЕЛИКОМУ ПОЛКОВОДЦЕ ВІ ВСІХ ПЕРЕЛ10Г ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ,

довногозниження цін на всІ товари (БУРХ­ ЛИВІ ТРИВАЛІ ОПЛЕСКИ) І на широке бу­

УРА!"),висунувши мою кандидатуру в депута­

дівництво всякого роду науково-дослідних

що я постараюся виправдати ваше

ін­

ститутів (ОПЛЕСКИ), які І\JOЖУТЬ дати мож­ ливість науці розгорнути своІ сили. (БУРХЛИ ВІ ОПЛЕСКИ).

ну допомогу нашим

ученим, вони зуміють

не

тільки наздогнаТИ,але й перевершити найближ

коли евакуац я промисловості на схід загаль­ мувала справу розгорнення військового вироб НИЦТВ<І, то протя(ом решти трьох років війни партія зум:ла добитися таl<ИХ УСПіхів, якІ дали Ій можливість не тіЛьки постачати фронту в

40

видавалась

Я не сумніваюся, що коли подамо належ

Я ДУМRЮ, що ВОllа зуміла

до

солдатів

можна

і треба критикуваТIІ і перевіряти. Це корисно

період

гвинтівка.

необх іДlJе озброєння?

німець!<ому,

армїт в

першої світової війни, коли фронт відчував хронічне невистачання артилерії і снарядів, коли армія воювала б~з таНІ<ів і авіаціТ, коли

бі необхідні

Не можна сказати, ЩО полІтика партії не зустрічала протидіr. Не тільки в1дсталі люди, які завжди відмахуються вІд

тільки році було вироблено понад 240 'мІліонів снарядІв, бомб і мін (ОПЛЕСКИ) і 7 міліардів

вимагав ро-

особливо

Переможців мож

не тільки для справи, але й для

1944

400

слід перевіряти. Це невірно.

чим

часом

досягнення

науки З3

межами

на

шоУ країни. (ТРИВАЛІ ОПЛЕС~И).

Щодо планів на більш ТРИВ8.'ІИЙ період, то партія має наМір оргаНізува'ги

нове

могутнє

піднесення 'народного господарства, яке

дало

б нам можливість піднести рівень нашоТ

про­

мисловості,

наприклад, втроє проти

го рівня~ Нам треба добитися того,

довоєн но

щоб

на

ти ВерХОВНОІ Ради. Можете не (ВСІ ВСТАЮТЬ. БУРХЛИВІ,

ВИГУКИ: "ХАИ ЖИВЕ ВЕЛИКИЙ с.ТАЛІН, УРА!",

"ВЕЛИКОМУ

УРА!",

"СЛАВА

повинні П зробити. (БУl>ХЛИВІ

ОП

ЛЕ~КИ).

РОДНИЙ КАНДИДАТ!", "ТВОРЦЕВІ ВСІХ НАШИХ ПЕРЕМОГ-ТО­ ВАРИШЕВІ СТАЛІНУ-СЛАВА!-).

.---..

Ваша справа судити, наскільки

працювала

.ПЕСКИ) і чи не

--- .. --- ..---.

Видання llDОМОВИ

Йосифа ВіССRDЇОНОВИЧ8 СтаЛіна УкраТнське державне

видавництво випус­

тило з друку окремою брошурою украТнською

JJошену на переДВllБОРIІИХ зборах виБОРЦіВ СталінськоТ виборчої округи міста ~оскви 9 лютого

1946

року.

Брошуру видано тиражем в

Такий мій короткий звіт про діяльність комуністичної паРТІЇ в Heи.aBHbO~IY :МИТJулому j про плани Ії роботи на наступний час. (БУРХ ЛИВІ ТРИВАЛІ ОПЛЕС({И).

но

НАРОДІВ, СТАЛІНУ!",

мовою про\юву товариша Й. В. Сталіна, виго~

На це піде, мабуть, три нові п'ятирічки, якщо не більше, яле ЩО справу можна зробн

ти, і ми

ВОЖДЕВІ

ВЕЛИКОМУ

nХАЙ ЖИВЕ ТОВАРИШ СТАЛІН-ВСЕНА­

міліонів 10НН чавуну (ТРИВАЛІ ОПЛЕС КИ), дО 60 міліонів ТОІІН сталі (ТРИВАЛІ ОП

ЛИВІ ОПЛЕСКИ).

ДОВГОНЕ

ОВАЦІЮ. З РІЗНИХ КІНЦІВ ЗАЛУ л~rНАЮТЬ

50

гарантована від усяких випадковостей. (БУРХ

довір'я.

СТИХАЮЧІ ОПЛЕСКИ, ЩО ПЕРЕХОДЯТЬ В

ша промисловість могла виробляти щороку до

ЛЕСКИ), дО 500 мілІон;в ТОНІІ вугілля (ТРИ ВАЛІ ОПЛЕСКИ), ДО 60 міліонів ТОІІН нафти. (ТРИВАЛІ ОПЛЕСКИ). Тільки при цiil умові можна вважати, ЩО наша Батьківщина бvде

сумнІватися,

і

MOfJla

(СМІХ, ОПJlЕСКИ).

працює

на[нlя

правиль

(оп­

вона працювати краще.

300

тис. при.

мірНИКіВ.

ВипущеllО з ДРУКУ 100-тисячТlИМ тиражем також ПРОМОВУ тов. В. М. ~олотова на перед виборних збоrах виборців МолотовськоІвибор чоІ о!{р~'ги м. Москви, лиСТ М. І. Калініна ви­ БОРЦЯ \І ЛенінградськоІ міськоІ виборчоІ окру­ ги і ПРО\lОву ТОВ. М. С. Хрущова на перед­ вибоrних зборах ЛеНіНСЬКО! виборчоІ округи м. Києва.


_

СТА

. . . . . . . ._ _. . ._ _ _ _1. . ._ _ _ _ _ _ _

Х

А

Н

О

В

Е

h

Ц

14

лютого

1946

РОКУ

Натхненні історичною промовою великого ~Сталіна, трудящі району 3 виключною одностайністю взяли 'участь'У в'и б'о рахПовіДОIЛОНПЯ llОПТОRЛЬПОї' Виооuчої Комісії по виООURХ

ПМDОГО 3ДuDОВ'я InDor~MY 'стаЛіНУ

ПП ВВUХОВПОі Ради СРПР

в і запрошує виборців до Кім нати. До столу підходить ці села Погребів вже зібра бабуся Ганна. Вона першою лося понад 150 колгоспни­ одержала бюлетень і опус­ ків і колгоспниць. Сюди при тила його в урну. була найстаріший виборець - Доброго здоров'я на села 102-річна Ганна Бонда довгі роки дорогому Сталі­

о 5-lй

годині

рянку

ЩJиміщеннівиборчоТ дільни

Для проведення виборів до ВеРХОВНОІ Протягом 11 лютого дільничні виборчі Ради СРСР було утворено 1.339 виборчих комісіІ провели підрахунок голосів, пода­ округ, з них по виборах до Ради Союзу них за канди).атів у депутати ВерховноІ 682 округи і по виборах до Ради" Націо­ Ради СРСР. За повідомленнями окружних

нальностей 657 округ. іЗ СК,1аді виборчих виборчих комісІй, по всіх 1.339 виборчих ну,-схвильовано сказала округ було створено 149.798 виборчих округах' відбулося обран"я депутатів Вер­ ренко. За кілька хвилин до по­ вона .. дІльниць. ховноІ Ради СРСР. Всі депутаТIf, обрані чатку голосування голова На 3 години дня всІ ви­ до Верховноі Ради, є кандидатами блоку дільничноТ виБОРЧОІ коміСIТ БОРЦі села виконали свій Від усіх окружних виборчих комісій на комуНіСТіВ і безпартійних. тов. Гузенн:о, в ІІРИСУТНОС­ почесний обов'язок грома­ 8 год. вечора 11 лютого надійшли повні ті членів комісії перевіряє дян Радянського Союзу. відомОСТі про кількість зареєстрованих ви­ Загальні підсумки про вибори і список і опечатує урну, а ріВНО о борців та про явку виборців на вибори до депутаТіВ, обргних до Верховноі р'ади 6-й годині віДКРИВ::іЄ двері І. ВЕЛІКИЙ. ВерХОВНОІ Ради СРСР. За цими відомостя СРСР, Центральна Виборча Комісія мати­ ми, 110 всіх виборчих округах зареєстро­ ме можливість опублікувати 14 лютого вано 99.550.225 lJиборців. З них взяли 1946 року. Висока активність участь у виборах депутатів Верховної Ра З великим ПО.'Іітичним під одержує бюлетень І опускає ди СРСР· 99.076.353 виборця, або 99,5про ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА несенням проходили вибо­ в урну 77 -МИ річний кол­ цента від загальної кІлькості зареєстро­ КОМІСІЯ ПО ВИБОРАХ до ри депутатів до ВерховноІ ГОСПНИК Семен Логвинемко, ваних виборців. ВЕрховноі РАДИ СРСР. Ради СРСР по 132 виборч й за ним-70-ти ріЧНИЙ Яків Дільниці села Опанасова. КУКШИН. Третьою голосує З раннього ранку почяли 69-ти річна колгоспниця збиратися до прИМіщення Марія Швачко. виборчоІ дільниці колгосп­ Го.'ІОСУЮЧИ за кандидатІв одност(}йність з радістю і глибоким хви Всі дІвчата будуть вперше ники. Вони з нетерпінням блоку комуністІв і безпар­ Ще в три ГОДИНИ ночі по люванням слухали по раДіО голосувати. чекали початку голосува н­ тійних, виборці села вияви­ чали іти заворичаl1И до яскра трудящі райпентру промову 6" . ЗI'б,ра- ня. КОЖНОМ У хотілося пер­ ли в"исоку громадську свІ­ во освітленот і 110 святко великого CTaJliHa на передДо годин тут шим віддати свій го,lOС квн домість. До 9-01 години ран лося ПОНЕ Д 300 виборні в

3ГУРТОRзнIСТI) і І

НаТХН8нні словом ВОЖДЯ

вому прикрашеноІ виборчоІ І виборних зборах

ДіJІьниці.

Серед тих,

виборців Настає урочиста

ЩО сталінсыоїї виборчоJ окру- ЛОва

ПРИЙШЛИ задовго до почат І'Н міста ,\1()скви. були кол .

ку ГО"lосування

ГОСІІНИКИ Сі:1~СЬКО.ГОСllодар

дільниЧ'ної

ТИШі:І. Го-

комісіі тов. Хилько по:цо-

ровляє присутн' Х з веJIИI<ИМ

,

дидатам

виборчої О. Є.

у

депутати

Корнійчуку

Тичині.

Шість

ГОДИН.

т.

т.

ку проголосували всі до од'

і

П. Г. ного виборці. П. ШВАЧКО, ПеrШIІМ Г. КРИЛОВА.

НапереДОД~1 великого свя 1 всенародним святом і запро

НАШІ АГРОПОРАДИ ~ьких ар~,леи .ІМ. КІрова. та І та ПРОНИКЛИВІ слова вождя шує l1РНСТУПИ1'И' до го.'Іо- .. 11 ЯТИРІЧК~,. IIpaЦIBH~ викликали у кожного бажан суваНIІЯ. КИ торфовоІ арТІЛІ, вчитеЛІ, ня першим проголосувdти .. '~' ВИDощування DО1J СI]ДИ РОПОННІ'Х робітники залізнично! стан- t за товариша Сталіна, за пар В кімнату заходять 75-rіч' \J П ,

1М. 1·0І

11

11.їІ.

І тію більшовикі в, ЩО вря'tу- ний Петро Миколайович ФІ-

PtFl'HO о 6-їй годині

поча- вали нашу БатькіВЩИН~ від ліпов лося голосування. Першим фашистськоІ навали. . РаУса одержує бюлетень І опускає ЙОІ'О в урну КОЛГОСІІНИК

тов. -Кондратенко,

тов. Федоровський. голосу~ сім'я

за

j

1JIу п ы fуDD

n JJ 1 Заготовлений для парни-,' слІдуючого піІ<ірування-

моло~ий виБЬреLtь ків гній за 8-10 днів до. 20- 30 грамІв, без пікіруван AH_TO~H~Ha. ~змаЛI~. набивання в котловани le-\lІя-5 грамів на одну раму.

Обличчя ІХНІ раДІСНІ, lIОМ,Т ретрушують, щоб відновити Якщо земля суха, носів поНастав довгожданий день не хвилювання. Вони lJep~ в ньому процес горіння. Іливають та вкривають мата

ним 10 лютого. З 4-0У

години ~ими одержують бюлетеНІ

Якщо гній

при

lІеретру ми. При першому з'явленні

Потім ранку п()чався рух на вули І урочисто Оllускають Іх в! шуванні не розогріва€ться, сходів мати знімають. Тем­ 11

КО.!ІГОСlllІика цях Броварів. Люди по один урну. За ними годосує Jlа~-! до нього в різні М,іСця

т?в. КИРЮХ!і.-дружина, не- І ці і групами поспішали ВIСГКЯ, син І

дочка. Дружно і ОJ,НОСТdЙНО, зве ликим н днесенням fOuluCYвaд~ заво~ичаНIІ 3~•.• ка.НДИ-·1

ДО l1ература повІтря під рамою

на ко ва ВІра Сундук, а ПОТІМ і бавляється свіжий га рячий повинна бути 10-12 граду­

вибори. Співаючи пісню пr о Ста.тіна, до виборчоl дільниці N!! 153 прийшла комсомольсько _ молодіжна

Д:JТІВ "БЛОКУ KOMYHILГIB 1 без І ланка Віри Сундук із

члени їr лаНІ{И. Один за од- гній. сів тепла. При пікіруванні ним проходять . виборці. і Набивати парникові котла під кожну раму розміщуєть опускають своТ БЮJ1етеНl в вани треба тоді, коли темне ся по 600-650 рослин. урну. ратура гною досягне 50 гра Помідори сіють в парникол. Вибори по райцентру ви- дусів тепла. . ках в три строки: 15-го бе-

партlИ.НИХ. До. 3-?і го~ини госву ім. І.tьТча. В ланково! Гній в котловани треба резня-ранні помідори для ДНЯ ВСІ ВИб..?РЦI ДІЛЬНИЦІ ви~ і П lJOДруг на грудях виб- лилися в палку демонстра- укладати рівнОМірІЮ, злегка розпікірування в теплі парцію гарячо! любові ТРУДН5 конали СВІН громадянськии . З . ущільнюючи вилами. ники; 2 -го березня-середобов'язок лискують медаЛІ" а доблес щих до бlльшовицькоІ парНабивають гн:й до верху ні помідори; 5 квітня-- піз. ний труду Великій Вітчиз- тlТ і великого вождя товаІ парникового короба так, ні помідори для розпікlруМ . НОВІКОВА . вян;й війні 1941-1945 р.р.А риша Сталіна. б щоб можна

уло тільки по вання

в

утеплені

грядки.

ложити раму. Набивати пар Норма висІву для послідую ники треба швидко, безпе- чого РОЗПlкірування 15-20 рервно, щоб не охолоджу- грамів. Одна рама такого по

Виконали СВіЙ РПОМ8ДННСЬКИЙ о~ов1ЯЗ0К Мало хто спав із колгосп лі ~Жовтень", на

ників перед хатах ди з

підводах урни підходять

вати гній.

все нові й одразу ж

ЗабитІ

парники І сіву дає 5-6 рам

вкриваються

розпікі-

ма- рованих помідорів (500 РОС.-

села Требухів у ніч приїхали члени СУСіДньо- нові виборці. тами. .1JИН пІд рамою). виборами. В багатьох го колгоспу "Переможець". На віпчетверту годину Дf.lя Через 5-7 днів гній ося" Температура повітря в горіла елекгрика, лю по 149 виборчій дільциці ,а:е. В парники ДОбавля-, парниках, де вирощується нетерпінням чекали В приміщенні правління проголосували всі вибориі. ють гарячого гною з таким розсада помідорів, повинна

початку

великого

свята, колгоспу "Жовтень"

відбу

щоб піти до виборчих урн ваєнся КОРОТКИЙ мітинг, Закінчивши голосування і виконати свій почесний присвя~еllИЙ промові това люди подовго за.'lИШЯЮТЬСЯ обов'язок громадян СОЦіаоtіс!риша И. В. Сталіна на пе на ділыІці •. Вони СХВИJlЬОтично! Батьківщини. редвиборних зборах вибор вана і гаряче говорять про

І цін

С

та.1інськоІ

виступ товариша

виборчоr.. ЯI\ИИ

Ще далеко до шостої го І округи міста Москви. дини ранку, але до вибор!

чо! дільниці N!! 149 вже зі І

Рів!JO о 6-ій годині

Сталіна,

.

Земля засипається шаром

LI'~пе ТОВЩИНОІО в 15-16 u

слухали по радІО с редодні.

голо

розраХУI1КОМ, щоб ВМісти-j бути е хмарні дні 18-20 лаСІ> земля під раму. До- градусів тепла, в соняшні б?влений ГН.ЇЙ старанно РОЗІ Д~i 23-28 градусів, вночі РІВrIЮЄТЬСЯ І злегка УЩІЛЬ- 1.:>--17 градусів тепла. НЮЄТЬСЯ дошкою. Після пікірування розсасля чого

да всіх культур

поливаєть-

. ся та притінюється матами

СМ, 11ІпаРНИКIІ накрива- ДОКИ рослини

ють матами. Як тідьки зем-І дяться. День виборів у селі прой ля ВllгріЄться, приступають ' О.

бра.лося 9 ага то людеіі: ста: ва дільничноІ виборчоТ ко . '" К б П ШОВ ЯІ< велике свято. До до посіву розсади. риків, літніх жІнок ЧО.1JО- і МІС'І тов. o~ ас~нськии .' пізна весеJ1И,llася молодь, І ПосІв капусти ранньоІ віків, при!їшла молодь, що: запрошує ВИООРЦІВ до юм співала піСrIі про' Батьків- сдід починати І-го березня.

не

СТЕБАКОВА,

u

вперше бр.атиме уча~ть ,в 'нати. Першим одержав бю щину, про того, хто забез Температура гр\"нту на час ГO~OCYBaHHI. В .. ус х РIДllесе л~те!l~ і ПРОГОЛf)сував 67, - пеЧИR усім радянським J1Ю- ПОСіВу повинна 'бути 15 гра

прижив-

Відповідальний

arpoHolI Р3В редактор

М. ДАШКОВСЬКИЙ , нии, УРОЧИСТИJl HaCTpiїl. 110 РІЧІІИИ КОЛГОСІІНИК Іван Сте дям радісне й щасливе жит дусів тепла.- - - - -

СВЯТКОВО\-lУ одягнуті,оr:'ані б

,-

.

нанович Прудкий, який пра тя -великого Сталіна.

.

Сіється капуста

'1

з?вано при УЛІ-І КОЛІ О~flНИК.Н цює теС:1ЯРОМ В арТІЛІ ~f{()rocr!.~~p~OI~E.!2:... Жовт~нь :_ До_ виборчот ~ ____

О. КРЮКОВА.

БИ 05206 м. Броварі, КИї~СЬКОІ обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети

під мар-

.

Щербак

Іваl! ФеЖ"РОСFЧ

ВИК.ІІикає

rвою "Р1 Ж1'НV Щербак, ФроrllНV

Ап.l.Р-

кер, на 6 СМ. рядок ВІД Р5lд, "ОВІ'}, В иар;уд ВРОВІІ.РСМЮГU раllону н ка. Норма виСіву ДJ1Я 110- спраВІ РОSJ~·Ч(-'UПЛ.

"Стахановець" • ТелефJн-редакція 2 ДЗВ. Тираж 15~5.

14-15 номер 1946 рік  

14-15 номер 1946 рік