Page 1

~----------------------- RPOJII!TAtl ІСІХ .КРАІ·Н, ЄДНАІІТ~СЯІ _ _ _ _ _. . .

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАЯОНН . ОІ РАД НАРОДНИХ

Газета ввходвт• з

17

квІтня

1937

року

* Nt 149 (7022) *

КОМ V Н І Є ТИЧНО І ПАРТ 11 У ,КР А ІН И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

Середа.

18 .вересня 1985 року

НАКАЗИ В·ИБОРЦІВ ,

Дnя оверnочниці Ната~іі

Ммкоnаівни

нього вона

стадіон, розташовано

також

11 о:...120

пра­

клей­

висонопро·

процентів.

На знімку: Н. М. Миргородська. '

Такі факти в районі не JіоодВиокt. Втілюючи в

Фото В.

яким місцеві

покликані

особистим

ДJКТИВНОЮ Працеіо, ВИНО· нуе ·норми виробітку на

виконано.

депутатів

трудів­

довірено

мом. Виробничниця відзна· чається

мали повне право доповісти виборцям, що їх наказ

вародних

яким

трикотажу. тих

3

цювати 3

чя СРСР, осо1іисто ~ам директор J. І. Рибка, .викон­ ком Требухtвської сільської Ради. Але тепер вони

Ради

дитячого одна

ниць,

місця для відпочинку. ЗавждИ Тут багато людей. І ,все це зроблено :за наказами виборців. Баrато зусиль доклали адміністрація радгоспу Імені 6()-річ­

жвтти конституційне положении, за

про·

.-унцію з nepworo пред'яв· nенн11. На фабриці верх·

ру села. Навпроти будинку куm.турв, де ще кІль­ ка років тому було .звичайнІсіньке болото, виблис­ кує проти сонця дзеркальним Пдесом великий ста­ цобудоваио

МирrородськоІ

стаnо нормою здавати

мимоволі звернуть увагу на впоридковаиlсть цент·

-

коп.

3

І

Ті з мешканців Броварщави і . гостей райоJІу, х~ довго не був ry. Требухові, при відвіданні його

вок, а поруч

Ціва

*

'Вр8J(овуватв

Городнього.

накази виборців ,при розробці ппанtв економІчного і соціального ,розвитку 1 складавві бюджету, орга­

нн народовладдя стали акТІІВніше займатися реалі· зацією пропозицій громадян. Вважати їх ввковаинs

одним із основких напрямів своєї діяльності стало законом для 'Рад. Jlюue за період ХVІІІ·го скликан­ ня міська, районна, селищна, сільські Ради успlш·

НОВОБУДОВА ДЛЯ СПОРТСМЕПІВ

но реалізуваJІИ десsткн ваказів громадян, за икнмв у селах району споруджено одну школу, чотири дu· тячнх , садки, 13,4 кілометра доріг із твердим по.

криттям, а в Броварах •. іІІ районІ йонно1 лікарнІ, дІлянки вулиць

вІдкрито Кірова,

кладено нові тротуари.

центральноУ ра~

магазин, відремонтовано МеталургІв, Сєдова, про­

В

гуртожитках

стандартиого комунального

заводу

не·

Важливу новобудову здали нещодавно будІ­

обладваиия, хлібозаво­

ду, ремоитио-будівельного управлІння ..Nv 4 встанов· лено телефони. Значний обсяr робіт виконано та· кож по впорядкуванню населених пунктів, терито­ рій підприємств d установ, ~ озелененню. З року

вельники

ремонтно-механічний

1

сnортивної тернату

ли

дико та

Ще більшу роботу необхідно виконати ввконко. мам Рад, підприємствам, установам, орrаиlзаціо,

На

142

передвибор­ накази, sкt

зараз реалізуються. Вони спрямовані на вирішення важливих питань місцевого життя.. Ідеться в них про посилення ~ективиості виробництва, поліпшен­ ня ЯК!)СТі роботи, ,раціоиаJІЬие

викорвстаиии резер·

вів і ресурсів, підвищення культури обслуговував· ня · відвідувачів у закJJадах торгівлі, побуту, охо­ рони здоров'я.

Слід сказати, що більшістЬ органів иародовла.ц. дя, їх виконавчих

1

допоміжних органіВ з усією ВіД·

повідальністю .поставилися р.о розв'язання тих проб.

лем, якІ хвилюють широкі кола 'І'рудвщих. Активно включалися в роботу по 1реалізації ,наказів виборців

Літкtвський,

РуднJІНський

сlльвнконкоми.

У Літ·

вони

сnоруди·

триnоверховий

ме·

- профіЛактичний

сnальний

розширили

У

корпуси.

їдальню.

медико-профІл(lк­

тнчному

корпусІ

роз­

ташовано nрофІлактич· но - відновлювальний центр . який обслугову­ ватиме не лише учнів школи. а й усіх спорт· сменів мІста . Тут пра ­ цюватимуть кабінети лікарів різних сnецІ­ альностей . nроцедур­ ний та тераnевтичний кабінети . «Маленька поліклініка». як спра · ведливо

назвали

кор­

ках, иапрRКЛад, за каказами сельчан проведено ре­

nус самІ будІвельники.

конструкцію обелlска, у Рудні споруджується ритуальвий майданчик. За наказом .виборців внесе­ но зміни в rрафІк ,роботи вІддtлении зв'язку по вулиці Енrельса в 'Броварах. ·

оснащена

велИJ<ою

кількістю

медичної тех·

за такий короткий строк иеМОЖJІІІВО

здійснити всі

накази і особливо ті, що пов'яз&иі зІ споР.уджевннм

нових закладів соцкульtпобуту. Але обов язок вико. навцtв вживати всІх заходів для здtйсвення всього накресленого у визначенІ строки.

Особливу

виконкомам

уваrу

слід

придlJІJІТН

Заворнцької,.

цьому_ питанню

М()крецької,

Пухlвськоі

сільрад, адже в минулому скликанні справжній контроль за ходом ви~онанИJІ пропозицІй трудящих тут був відсутні"- Ці та J.ншl виконавчІ комітети

мало

практикували

заслуховування

інформацій

та

звітів відповідальних 10сіб за реалізацію наказІВ на сесІях Рад, засідаиИJІх виконкомів. Осторонь за. люuалнся 1 постійні комісії, депутати. А ,.анн ж повинні бути Ініціаторами цієї справи. Тим бІльwе, що закон про статус депутата ІНаголошує на відпо­ відальності кожного обраицs за внконаиня наказІв

виборців.

·

На квітневому (1В84 р . ) Пленумі ЦК КПРС на· rолошувалося, що Радами тепер вирішуютьсв сотні,

тисsчl питань надзвичайної ваги.

Пропозиції, sкІ

вносsть обранці rромадн у радянські, господарськІ оргави на підставі Пропозицій населення, вlдобра· жають запити І nотреби нашого життя. Задоволеи­ НJІ їх . nовинно бути у центрі уваrи Рад. Це не ли· ше сприятиме підвищенню ролі органІВ народовлад·

дя, але А дозволить пІднести трудову, суспільно-по.

.uітичну актнвніс~ rромадии ·Rраїии Рад, які зви. тяжною nрацею готуються зустрІти XXVJI з'їзд партії.

·

Всього · На Троєщинсько· . МУ В1ДД1J1Ку nід ОЗИ!МИЙ

клин вІд•ведено

125-гек­

рова на

зернових.

8

іменІ КІ·

час сІвби озн,мих nІдготував

nло·

і nлан з nродуктивнос·

ворено

ті

проведення

біт на

кор· кІм· два

Шд

час

ня друго! черги школи· вІдзначилася

компленсна бригада Івана Гнатовича Бази­ ря

з

пересувноІ

ханізованоІ

до

рував

Постійно

колектив і

кадрів, мІцна прагнення nрофесій-

майстерність. членів

'

Вага·

колективу

дозволяє

власними

си·

виконува·rи

Кращі

на

будІвель­

ліди·

таренко.

вальник

з кращих у

ду

В.

С.

Насадюк.

Т. ЧЕРНИШ, ПМК-24 .

бу·

.

вккористовуючи

кожну

·ІЮrоЖу

З.МіН'Ні

ГОДНІНУ,

ЗЗІЩЗ.Іі'НЯ

:ВИі!ОНУЮТЬ

110-115

процентів.

В.

На

ВЕРЕС.

вин,

І.

М.

П. О .

Боро·

Стешенко.

нартоnлі державІ, Н. П. БооJ<о, Г. Ф. Гор­ кооnер·аторй станом на 15 жу картоnлі вер·есня закуnиліН у влас· БІЛьше тонни бульб реа~ баха. ЗакуІПівля в,лас.ників особистих никІв nідс<Jбних госпо­ лізував. зомрема. деnутат У дарств 89 .ТОНН КрОХМа· листої . Як 1 в усіх · веJШНих та

сільсЬ!}{ОІГ()

органу

влади

rослодарств

М. П. Довгодько. Таку ж с.я .

нlль'Кtсть цінного

харчо-

·

кандидат

наук

доцент

J{ІfІвсь.носо держуніверси­ тету А. М . Тищенко про­ ЦіRаву

лекцію

про

мїжщародне стан01УІЩе Шсля с;.ек.ційні

цього відбулися заняття.

Л. СЕМЕНЕНКО.

Оновлюється пс і-"" В і >J-KY

якості насІння uзч:v1их культур госпо:дарства За· ,rюрІЗІЬиоІ області. Весь nосівний матерІал тут ате­ стовано

ВІОСО.КИМ

класом .

С7аранно дбають про вро­ жайний фонд колгоспи t раДІГОСпи ДонецькоІ, ИримськоІ та ряду Інших обла,стей.

Як оов4цом.илн в об'єд­ ІНаІrnі <<С.ортнасінпром• УРСР, нинІ особлива ува­

со'Коnродуктивними

беруть бе3По· Приходьно, · nрода·

А

га nриділяється якості по­ сівного матерІалу . У фон­ ді настушюго врожаю пог РМ з :випробуванwми ви­

здали на Виконно:\1 Роmн!оськоІ ма.тіих сnравах, nри·клад в вого продуюу nроведенні заго.т\.вельні nункти· меш­ с!JІІЬськоУ Ради о.:.ни·м із організ.ації І nерших у районі заrв·ершИІВ заrотівельноУ кампан!У оо- кЗІНці села М . И. Захар­ депутати Ради . ченно. М; Ф. Ячник. 1. С. завдання ло закуrrlвлі у каЗують у

КПРС».

економі'Чниос

і 30· п'ятирічки . XXVII :з'ї:з·

Завершили

сі вб у

По товві бульб і більше

участь

ПЛаНіВ

пшенична нива

щу. внІ<: необхіднІ мLНе· праЦі С . П. Негоди. В. Г. ральні ;tобрИВа. Всього ДНІКосо та М. В. Мельни· ~~tва днІ вистачнло механі­ ченка, якt, максНІМально

Вони самі

присутні :vІи

ВИКОНаНІНЯ

розря­

завдання

сере.:\іію

Не

електрозварю­

п"ятого

иормуваm.НІЩЯ

ТакоІ результати.вності досяmуто завдяки уДарній

nеред

З ДОflООІіДДЮ «ВСі МОЖЛИ· .вост! і резерви на усліш·

читав

пІдрозділі-муляр п ' я · того розряду В. І . Ти·

в

обсягу

стулила

АУ

неріДко

вІн тут став кращим і в серпні. ноли винонав

з

Відкрила се ­

мінар секретар міськком\

що

об'єктах усі ні роботи.

ціалістичному змаганні своєї ПМК Зокрема.

nрОЙДуТЬ ·1 ЖОВТНЯ НИНіШ­

бов'язань ХІ-ї г~.у зустріч

лами

со ·

до за ­

нять у системі мар:кси<.:т­ СЬІко-ленінської освіти. якl

відмінно володІють с~· мІжними nрофесіями.

бригадІ

бригад буді· органІзацІй

nерших

Комлартlї У:країни А. Я . Теплюк. Тов. Теплюк ви­

то

реможцем піврічног;> соцІалІстичного змагав ·

пі.:trоrоВ<ки

становка

ну

заверіnе~я

хід

НЬОГО ро~ .

сконалювати

коЛони

За ударну працю на цій будові бригаду Ба· зиря бу ло визнано пе­

району .

бригади

семінарі

сnрияють колективний nідряд, правильна роз­

кожного робІтника вдо ·

ме·

робІт.

ня серед вельннх

117.9 ·

. дисципліна.

М 24 «БроварисІльбу­ ду•. Щдрозділ працю­ вав на об'єкті від по­

чатку

на

-

УспІхам

сnоруджен­

інтернату

nрацІ

процента.

спортзали.

процента

117,8

ЗА ІНЩІАТИВОЮ ПОГРЕ6ІВЦІВ

ІНаселепня лишкІв нарто'П· лі. При заvданн! 76 тонн

районному

У навчальному nусІ розмістИлися нати класІв та

ДЛЯ ВИ!<ОНаННЯ тарну площу. Чlт·ко до· заторам Тепер вони три.муючи.сь графіка. ме• цих робіт. ханІзованІИй загІн, створе. ,ПОDНИМ ХОДОМ ведуТЬ СіВ· бу 031ИМНХ.

ний ' ;в раtдгоеnі

На

·nроnагандистів. що відбув­ ся nозавчора , було_ обrо·

дІвельно-м~>Нтажних ро­

Завершують

Від минулих виборів проІtшло півроку. Звичайно,

пропагандистів

ніни та спеціального обладнання.

шноли-ін-

корnус , Добудували трJ.ІnоверховІ учбовий

,пластмас.

депутатам нинІшнього скликаиии. них зустрічах обранцям ~упо даио

«Бро­

варисільбуд•. Для ви хованців Бро~арської

в .рік цlлеспрнмовано працюють над реалlзацією наказІВ виборців виконкоми Требухtвської, Зази­ м'яиської, Літкtвської сlльрад, управліиии торгівлі міськвиконкому, житлово-експлуатаційнІ контори,

. заводи

тресту

Самінар

сор·

тами «Одеська-51», <<Ми­ ронlвська-808». · <<Безоста­ І•, << ПолkІЬка-70» з росла

. часmа

нових сортів. Для nшениці «Пі.вд енна зоря». районованої два р они то· му, уже відводяться сотні тисяч ге~тарів. та,ке

шви~:ке

розсел сн1 : н

n

'! : · .•с

ти обяастях пояс: ІІ ює :ь·.~ я ІІ добрИМИ ТеХНОJІОГ і'І Ш І· продо-вжуєтьL'\1k ЯКОСТЯМИ .

В. ШЕВЧУR.

кор.

РАТАУ .


*

2 стор.

18 зересІІя 1_985 року

=============І APTII:JHE ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИ6ОРИ===:=-=:і::::::z:::::::=а-==:===== В ОБСТАНОВЦІ в.исо.но­

зацІJНавлені

востуnи,

в вЇ!ЦіІІовІ.цаЛьнlсnо nІдНішли члени пароrгрУ'п 1 цехових

кий• (секретар І. Л. Га­ лагаза), імені Мічур1на парторганізацtй до вибо­ (секретар А . .М. Гулько) р.ів СІВОУХ ватаЖ'НіВ. Нра­ та інших. Не дивно. що щим з кращих. найавтори­ на зборах низових ланок тетнішим товаришам ви­ явна комуністів була nо­ явили своє довір'я. Це до­ ганою, доrювідl нагадУва­

і ПІОЛіТИЧН(}ГО яких наз~я не~долі•ки, nринципова вИКлНІКаного давалаСЯ' rrі~о-товкою до XXVII оцінна досяrненнЯІМ. На з'їздУ Н:ПРС. розпочала­ а;дресу керівників підприорганізася в місті 1 районі ЗІВіТИо­ ємств, устЗJНоrв, виборна rиампанія в парт­ цій, nартійних комітетів і груnах, у цеховиrх партіІй­ бЮро було вн<:лО'ВЛено деnроnозІЩій .1 криних організаціях. Саме сяmки· ·зауважень, ~що це і зумО!Внло те. що роз­ тичних мооа на головинос зборах с'І'<JСувалися таких nитань, року !Ведеться ділова 1 го труідОВОГО піднесення,

пj)ІИІІЩиnова,

іде

nошун

ШЛіЯХів, яні б сnрия~и ус­ піnnюму

завершеНІНю

повинна

стати

пере­

Л<}МНІИІМ моментом у житті вашого

Важливим

асnентом.

харантерним

для

початну

резервів

ви­

Це дозволить його ефектив­

ність, присІюри;тн науново­

теХІнічне переQІЗброєння. Станом на 12 вересня зrвітнО'-виборні збори про­ йшли в 94 парТІГрушах 1 39 цехових парторганІза­ ціях. Явка ному-ністів на ці збори 1 їх акrnвність

у обговоренні ~ооов1д.ей була ІВИІСОК()j(). Про це свідчИІТь хоча б той факт, що на зборах партгруn ВіИ<СтуПІИло 72 проценти від загальної нільності но­

ти :вже з насту.nного

n:ic-

гу, стосується nартійних орга,н;із1ЩІй заводів порошнової метаJІургіІ hме-

ні

60-річчя

Рад~нськоІ

мастма:с,

неявну

на

нях

но­

nродемонстрували

неоргаНізованість

вання

і

промнОІМбінату

райспотивспtІtКи, автога­ ража радгосnу «Гоrолівсь­

Ніи:ЗОВИХ

рилися ня,

ланках

не

rюдібні

алю-

мінJє:вих бу дівельних НОІН• • ГОІГолівІеьІКИЙ•

струнцjй, автопідnриєм•:~~уністів. У більшості ви­ сmа .М 11063, радгос.пу nз;дків це були грунтовні, «Плосківсьний•. З усією

(секретар

М. П. Мельник), «Заво­ рицький» (секретар І. М. Павлишин). «Нрасилівсь-

ва:rаJЮ\ам

Ю.

Леонlд Федорович Зенlи працює слюсарем ва заводі «Торгмаш•. Він постійно виконує до~денl завдавня ва 110-115 процентів. Леонlд Федорович бере активну участь в громадській роботі. Вlи член цехкому, доnомагає в оформлеииl цеху наоч­ ною агітацією. Багато хто знає Л. Ф. Зеиlиа з

nовто­

порушеін­ nервинних

ремі nартоом.и і nартбюро організацій, аRТИВу необ­ tНе здійсн.или цілого ряду хіДно до пі:дгоrовки і про­ організаторсlІЮІІХ заходів, веІЦення ~ожних зборів не подбали про зміІцнен­ ставитиоя з повною вІ.:д,nо­ ІГЯ дисцИіІІіЛінИ серед ко­ відаЛІЬністю. Одним сломуністів. ТакНІЙ підхід rвом, усвrдомнти, що ці хара'НТерний, зокрема, для збори екзам.ен на бойо­ парторганізацій райспо­ витість, іспит на готов­ жиоспілни (секретар Г. П. ність членів nартИ вирі­ Початовська), радгосnів шувати важливі за·вдання.

Це, в nершу чер-

України,

І

41

номуністи пар.тгруn у·nрав­ ління громадсьносо харчу­

ЗІВі'ТНо-виборноУ / нам- ною вlдТЮВіlЩд.Л!Ь'Ністю. Ок­

nанії у низовЩ -nартіЙІНих ланках. аІН'ТИ'ВНість номуніст.ів, Іх настроєНість на конкретні діла nоміщо

·зрослк.

критич­

ним підходом. Так, збори в nар-Dгрупі Заворицької дільничної лікарні були Перенесені на інший день

свою

ля зберlв дня. ВажJFИВО 1 те, що в хо- ЙІІІІли · ili.O п.ідІГQтоони і ді підготовки 1 nроведен- ,провЄІЦ:ення зборів з nов­

ня

виступи

НИ!Й•. А члени :партії з д.іvrьmщі .NQ 4 пересувної механізованоr колони ,N'q 15 тресту «Бровари­ ланок зросте і :вони бу­ nромтитлобуд• ОДН()ІГОЛОС­ дУТЬ НЩІіЙНИІМИ ПОМіЧІНИ· ІНО визнали роботу nарт­ нами nартШних ком.І.тетів груmорга В. І. Брюховець­ і бюро у здlйснеН'Ні зав­ .ного незадовіль.ною. дань гооподарсьного, соці­ Звичайно. на засlдан­ ального 1 виховного ха­ нях партійнИІХ ·КомітеТів 1 pamepy. Р.азом з тим початок бюро цим та іІГШИМ недо­ звітно-виборноУ · кам~ан11 лікам буде дано mринци­ n<Жа.Зав, що не в усіх пову оцінну. Але для то­ nарторганізаціях nLді- го, щоб у хо:ці намnатІ у

вважають себе відпові­ як організація і створендальним» за виконання ІНЯ УМОВ лрацІ, ПОСИЛенНЯ. планів і зобов'язань. До­ виховної роботи і зміцсягненню цієї мети вони нення тру,ДQвоІ дисциплlй піДnорядновують усю ни, :ЦіяЛ'ЬНООТі грома:дсьорганізаторську і масово­ них організацій. Окремі політичну роботу в тру­ з ци" зауважень і nропо~ Дових колективах, сnря­ зицій реалізуються безnомовують товаришів на ви­ середньо у процесі робокористання

а

турі

дІла

камnанії в низових лан­ нах., є те, що номуністи

робництва. підвищити

самозвіти.

відзначалися

муІНістІ~- Уже В nершому

ва

народу.

ли

не

через

3 вастроєвістю

зав­

ДанJЬ ХІ-У п'ятирlчни і ВИС<JІКОrпрОД'УКТИВНій праці у п'ятирічці нЗJСтуnній. яна

зволяє споДіватися, що в наступному :звітному ле­ ріод.l бойовmlсть членів цих нИІЗових партійних

худеЖнlх

світу і відчувати його красу.

Малюнок А. Костюшка.

міськкому

Сировиuу знайшли у відвалах

сила-н:олектив

радгосцу. Більш Результати авітно-ви- ншtтвом, піІЦВmценню про­ гання по надоях !МОЛОІRа, мом ч~'Іец.и nроф­ праці, впро­ ПО'ІфаЩИЛИСЬ УМОВИ nраці ІJІринципово борно[ :нам,паніІ у проф­ дукrnвнос:лІ. на робочих тваринни'Ків. Нині колек~ С[J~лни nовинні ставитися апілках nідтверджують вадтенню Mi'CJJ!ЯX nередового досrві­ ду. Детально аІНалізу>Вала­ ЗИІМіВЛі ху~ООИ. дально готувал~ся до збо­ ся робота в усіх дв.а·дцяти Ділоrва і nринциnова рі!В, rвоН'И пройшли nо-ді­ профгРУ'fІах і .щвох цехо­ розмова про ро,т. і зав­ організацЬях. Для ловому. nри аІСТНІВній уча­ вих дання трудоІВ!іх колекти­ сті членів профспілки. А нращоr мобілізації колен­ вів iilllлa і на звітню-ви­ значить і ефентивність тwвів гооnQДарства на ви- борних зборах профrрупи за~ань було таних зборіІв висока. Це конання нонсервного заводу. І в нові цехові nідтвердили звіти і вибо­ створено ~доповІді профгруnорга nрофорганізацlї, збільше ри в nрофгруnах 1 цехо­ число профгруn у Л. Г. НасЯІН, і у внс·туnах вих профорганізаціях раД· но аналізувалася бригаІдах і м-айстернях. глибоно гос nу « БобрИЦ'ЬЮій•. :профгрупи, хі:д ЦИ1Х захо­ робота Профком ра.ц.гоаnу по­ Правомірність нового се­ діло.'!: підrотоВ;l{И до стійно займа€ТЬСЯ nитан­ дів nіІдmердИ1Лася групі на ЗОНlУ, МОЖЛіІ!ВОСТі і резер­ ня;~~~и пі,д:вищенІНя ак·тивно­ у ноооствореній ІДаВІно

відоме

ПJ>авило

·~

rо'tується

до

тaLvr, ~е серйозно, ві~rюві­

сті низових профспілкових

ланон,

добору

і

розста­

ВИ nідІВиЩення ЯКОСТі Про-

фермі Гал_е профсnілко­ вий ачтив спрямував зу­

нов'fш профантиву. Як в~д­ СИЛJЛЯ колектИву значили :вm::тупаючі, особ­

стаНІНя

дуКЦіі.

Зо~а Wдзначе­

на зро­ но, що профактив не ви­

ПРОдУ:КТИВНОСТ1

корИІЄто:вує

на. nовну

си­

лива увага у зві'ТНому nе­ ріо,ці прнді,лялася виІВчен­ ню ролі трудових .колен­ rгивів у ·керівництві вироб-

.мобілізуючу можли­ П!раЦі. ПіДВИЩИЛЗJСЯ ДИС· лу ципліна серед снотарlв. вість соціалісТНІЧного зма~ коор­ Ферма вийшла 'Перемож­ гання, неДОс:таmьо з nрофкоцем сщіалістич:носо зм.а- динує роботу

Організовано,

Подобаються наnш•м ро­ бітнИІНсім і журнали «Ин6-

управпlння торгівлі. З ,по­ чатку цієї кампаиlі бlЛЬ­

странна·я

Піlсть

чітко Організовано проходить передплата газет та жур­ налів на заводі порот­ нової металургії імені 60-

литература•.

«Советский з к р а н•, <<ДОН», <<МООКІ!!а$. По десять ІrайМ€'Нувань

цієї

цехів

про

.N2 4

У цеху .М

тисячі 66 карбованців. Сере~ nрацівників багато чи:11ачів «ПраІВДьІ», «Ра­ дянської УкраІни», <<Ном­ сомольской nравдЬІ>>, <<НИ­ nравдИ>>

та

ін­

шиос. І на майбУ'тній pltt порошновики будуть одер­ ці

газети.

З бажанн:я.м чували у

х.ід звl­

бітників. Висно:вЩІ ·і ~;~о­ станови з.нітно-ви6орних Gборlів з-араз уважно ви­ вча.ютьоя в nрофкомі рад­ гоапу і д'Ирекціі. РеаліЗа­ Ція рішень вже nочалася, а

це

-

за'Порука

нових

усліхів.

П. КУДІН, громадський кореспон­ дент.

передпла­

нашому

ко;nенти­

ві й журнали «Под знаме­ нем ленинизма» та «Ном­ :~~унист Унраиньr», особлп· во члени НПРС.

продукція

За прикладоом

складували

лурги . Донецька і Ждано­

Тепер

на

вона

nустирі.

пішла

в

хід.

значно

ки,

ського річчя

заводу імені 60Радянської Украї­

шлами

ни

адресу

на

різних

під­

ресnубліки

вже

відnравлено понад сто ти­ сяч

тонн

яка.

ка

як

пустоУ

породи,

виявилось,

вже

третина

й П

не

nуста:

та-·

майже

-

сн.1аду

ву­

гілля.

Спеціалістам nриємств

нували

цих

учені

nід­

запроnо­

енеР.гозберігаючу

технологію

no

випуску

цегли та інших вагнестій­ ких

виробів.

Цегла тецер

замішується на вугле­ стійній nороді і саджаєть­ ся в nіч. При випалюван­ ні вкраnлення вугілля в ній вигорають, готова

платили

друкованих

ви-

муть у 1986 ро!Цl шино­ ремонтниm. ОсоблИ!ВО ве­ ликим

авторитетО:М.

корис­

rrуКУГЬС:Я газетИ «Правда•. «ТРУА», • Но;~~~сомольская правда•. «Известия».

хіміки

Шл~ки,

пере.дnлатнли

на

майбутній рін шліфув·аль­ ницt Н. І. Теnлюк та С. І. Номпанець, начальник це­ ху Ю. П. НоноваJЮВ.

Н. ШКВАРКО,

громадський розnовсюд­ жувач преси цеху .М

16.

гато nартійні журна­ дань Г. І. Нравчун, · R. М. ли. Дуже nопулярними Новбасинська. А. Г. Горо­ вцявилися в нолективі газети <<Советская торгов­ 'ЛЯ»,

«Труд»,

мольсная

кон».

кампанія

редnлатило

'У спішно йде передпла­ та періодики в колективі

правда•.

жур­

літературно-худож­

Важлива

видання.

Немало nрацівників пе­ нали

галузеві

<<Советсная

В.

«Иомсо­

нали « Работница». << Нре­ стьянна». <<Человек и за­ ні

ховсьний, І. В. П. В. Хоменно.

жур­

торгов-

ля». « Номмерческий вест ник•, бюлетень « НовЬJе

Бесєднін.

ВІРЮКОВ,

П. ДОЛОТОВ, громадські розповсюд­ жувачі

преси.

Користуються авторитетом· 600

для

прокладаІJАя

доріг, виробництва буді­ вельних матеріалів. В Єнакієвому їх• викори­ стовують як цінні добав­ ки

для

виготовлення

журnалів

аг­

ломератів. На склозаводі в АртеміtІсьну J3ТОринні ресурси вважають

ми фарбниками.

чудова­

На мета­

лургійному комбінаті іме­ Ні Ілліча в Жданові з но­ лишніх відходів ниробля­ ють мінеральні добрива. Економиться значна кіль­ кість вуrілл~. цементу. щебеню. піску, інших nри­ родних матеріалів.

(РАТАУ).

Періодику­ в кожну сім'ю Непогано nередmлатна пересувній

nроходить камnанія у механізова­

сьог01днІ.

тут

тресту На

передnлаче­

но пер'І~дики на 1500 карбованців. З-nоміж усіх. Найбільш

активними

nередплатниками є • робі·т­ :ники М. Т. Пономаренко та Р. П. Телетін, які бу­ дУТЬ

од'Єржуватн

у

на.

стуnному році оо десять найменувань -nеріодики. Одними з rіершнх nе­ ре~п;nатнли nартІйні ви­ дання начальник штабу цивільно! оборон.и n;Ідпри­ ємс'ТІВQ І. О. Щедрин та начальник відІділу техніч­ :ного контролю З. І. Ноз­ лова.

га.зеr

Г. ПШЕНИЧНА,

оцержуваrи-

бібпlотекар.

прнмірників

nороди.

усnіхом застосо­

3.

вуються

Дзержинська.

пусті

ній J(I(JЛOHi Nq 8 •Броварисільбуд:.,.

1986 .рІк

мета­

ва. склороби Ностянтинів­

З nід'Узних кол~й Ясинів­

приємств

розширили

....

товарьr•. В управлінні торгівлі охоче nередпла­ тили й місьнрайонну га­ зету <<Нове життя». Більше інших перед-

коксо­

хімінів Макіївки сферу застосування відходів

газет .видань

стає легшою, довговічнішою.

щі знайшли Цінну си­ ровину коксохіміки Ма­ н!Івки. Це звичайна nоро­ да. яку раніше nросто

колективи

.N2 16. 16 передпла­

3

жувати

зробИJІИ свій вибір. Усі члени НПРС пе­ редплатили «Правду•. ба-

весь

ногами

та

чєно газет та журналів на

ЇВСЬКОЇ

уже

Вза.га.'ІІ

тlів і виборів в радгосп1 поназав по!VІІтне зростан­ ня акrивності профсnіл­ .нових ланок і підвищення Іх авторитету серед ро­

"еріадичних видань на

завершення

нампанії

працівинків

і до nитань економії та бережлив-ості. Адміністра­ ція., Яс!\ зазначали nромов­ цІ, .не завжди рахується з ІдУМною робітників.

під

на заводському звали­ міцнішою.

У мІстІ і районІ триває п~редnлата

річчя Радянської 'Украї­ ни. Одними з перших зві­ тували

Буквально

'-

·тив ycrJiшiiO

кlиотеатрі

ЛеонlД Федорович багато ро!dв займається живо­ писом. Основц тема його творчості рідна при­ рода. Картвив Зенlиа світпl, соковиті, передають безпосереднє вражеиия. Вови прИвертащть увагу всіх, хто вмі~ · придивлятися .до иавкоJІИшнього

КРАСОВСЬКИИ,

інструктор партії,

в

'

лок.

.

====::-ПРОФСПІЛНОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ========== І .

Велика

виставок, ик1 проходиJІИ

«Прометей•, а' також у Києві у БуДИІІRу профспі-

працівнини

лективу

віддають

ко­

перева­

гу •Правде•. «Из.вести­ лм•. <<Радянсьній Унраї­ НІі•, « Номсомольской nравде•. «Ни,Увсьній прав: ді•. «НоІІЮму JJ<И'М"Ю•. Чи­ :\іало ІКомуністів бу дуть одержувати nартійні жур­ нали,

журнал

всі

агітатори

«Пм

-

знаменем

ленИШІЗМа».

На:йактивніШНІМИ nере.д­ nл.атнИІНами сmли Ю. Ф. Березний, М. М. Мака­ ренІНо, А. Г. Галь. Р. ОМЕЛЬЧУК, громадський ІМJ8ПОВсюд­ жувач

преси.


«НОВЕ

*

\8 вересня 1985 року

ЖИТТЯ»

З стор.

'~іїlі•] ~ ~~ --------------------

~;~:~~~!!~~~ ~~~

КОМСОМОЛЬСЬКИй ТЕЛЕТАйП

_._._..._....._~

·з 1 сл 'У ж в в 1

Вклад

В! ГОРОД!

у

Майже половина молодІ радгосnу <<Велино­

справу

димерськиіІ• трудиться нинІ в тваринницькій галузІ . В минулий зимово - стійловий період ут­ римання

громадського

тваринників тичне

стада

широко

змагання

серед

за дострокове

миру

молодих

розгорнулося

соц!аліс·.

виконання

зав­

У столиці

дань одинадцятої п'ятирІчки. досягнення най­

виЩих результатів npaцf. Головним

цього трудового суперництва стало одержаннн

максимальноУ вІддачІ від викQрИстання ):{ОЖ­ · ного кілограма кормів. забезпечення повного збереження поголів ' я .

планету

При ш1ановому завданнІ

ни,

тів,

Під

час

сОснови інформатики

стина овочів ян зі свого. так І з сусідніх госпо­ дарств. А його nродук­

матнІ

nриємно

й в осінній день. А хто ·від

консервованих

ринованих прав

чи

ма­ на­

-

петрушки.

кропу

консервного

За

ни лось

років

25

.того

з

за­

свого

часу :

уріз­

номан і тнився асортимент nродукції . зріс її випуск. у даеконалились цехи нtї заводу .

і

Залиши­ високий

ритм.

що

nороджує

чуття

відnовідальності

доручену

лі ·

поставлено но­

ве обладнання . лось лише одне :

Серед жаткарів на найвищІй сходинЦі п ' є десталу Трудової слави екіпаж Олексія Га­ йового та ВоЛодимира Коренєвича з радгоспу «Авангард». Комбайном СК4 з навІсною жаткою ЖВН-6 вони поклали у валки зерновІ на 221 .2 гектара.

по­

за

справу.

-

ОсQбливо жарко в літній та осінній сезон . ­ ді.1иться ~умt<ами Заві­

Краще всіх серед молодих водіїв потрудив ­ ся Микола Самодій з радгоспу <<Авангард>>. Він nеревіз з поля на тік 4373 центне!Jи

дуючий Дмитро сян . -

зерна.

виробництвом Микqлайович На­ Тоді багато зби ­

рається

.зма­

продукції.

швиДІю псується .

ЛКСМУ

яка

Доводи­

ться 1\ОКЛ<\ДСІ Т ІІ ВСіХ зу силь. щоб нічо г о не про­ пало. Та робітники в на-: досвідчені , з ·цим завдан­ ням у с піш11о слравляють­

ек!па

А СЄРІRОВА,

міськкому комсомолу.

УДАРНИй ФРОНТ

-

'Іtщий від фактИЧ8ОЇ про­

св.ідчать про недоста1'­ нє ще науково-технічне забеЗІГІечення в-иробн_ицт­ ва . І ТЄ'Пер, завершуючи

налрИJКлад. генетичнІ мож­ ливості молочних .корів

оцінюючИ МОЖЛІИВОСТі на :>.1айбутнє . КеріВНИ'КИ ГОСІЩQарств і

'n!а1>ИНННЦЬЮІХ

'-.іермах

стад

нраУни

ідУІКтивності

БІЯЯВЛЯЮТЬСЯ

ІНа

nоміТН'О

худобИ. Не

Тан, п'ятирічну,

біЛЬШе,

С:пефалІсти

виявляють

ніж на дві третини, а мо­ U1ЛЯХИ й резерви для лри­ ло~я.ка при в.!д.годlвлі на снореІІІНІЯ · інтенсифіхації м'ясо лише наnолоВи­ цієї галузі на базі науко­ ну. во-технічнога П]Ю•гресу . Розрахунки, зроблені не Завсданн-я багатосранне.

но вченими ВАСГНІЛ.

ноJІшлексне .

!

тверджують,

соціальне.

з

одного

б ~, над!й.нІсть основи галузі (ruлеміннl якостІ Х}\!І.ОО.И вІ.дпов!дають в ос­ новному ви:vНІ•Гам tнтоо ­ сиф!кації),

нщ~

друrос·о

економічне

І

Головна, найперша умо ­ ва

успІху

год!'ВЛІ

лОJJhіІшеwня

тварин .

роов...mано

Ta~t .

nробJІе:>.іу

де­ кор­

мів. ' збадансовано раці~щ~:

оо риту л н:Юлижено до ге ­ нетичн<J можлИІВої . А це оон-ачає. що ТЗ!Кі ' rоспо­ одержують

рахунку

-- 4000

мі·в

на і

кораву

більше

мо.lО•На

добові

на

прирости

ликоУ p(m'!:roї від:го;:(іІМі

800-1000

--

не

V роз­ 3000

· нілогра­

рік .

Що­

ваги

ве­

худоби на менш

як

грамів .

золоті

Пощщm руму

з

дІ

працює

товлення

лІнІї

яблучного

ан­

транспортеру

наближаються

виго­

І

то·

•••

матного соків. консерву­ вання. І на всіх рІ.Дко ко­ ля трапляються збої в ро­ боті. За робочий день тут

лука прес.

переробляється тонн овочів.

ють

сік.

А далі

буршти -

Завод

-

20

понад

дуже

виrІдс

нового кольору рідина че-

ний для нас,

рез пІдігрів по трубах потрапляє до фільтру. Очищається і сік готовий. Повільно крутяться авто-

директор радгоспу «Боб­ рицький• І. І. Стасюк. Втрат овочів майже зав­ сім немає. Та й прибуток

мати

маємо

закручування .

ви-

до

говорить

--

ста

тисяч

кар­

даючи занупоренІ банки з бованців на рік. соком . Раnтом лінія зупиОсіннє сонце, востан­ няється. Поломка. Дмитро нє заглянувши крізь ві­ Миколайович швидко ви- нонну раму. зникає , мов ·

кликав ремонтників . Ме· би нагадуючи Дмитру Ми-' ханікн-наладчики І . Г. МІ- колайовичу, що пора вж.:: рошниченко і А. Д. Ма- додому. Закінчився ще рач досконало знають вже

один

робочий

всІ агрегати. Під їх умІ- чайний лими рукамн через кілька д . м.

хвилин .l!ні.Я

знову про- який

довжила роботу .

-

Люди

Ольга

в

мових

35

день.

Зви­

день в житті Касяна, заводу,

став

для

Дмитра

Миколайовича другою до·

нас

золоті

мІвкою.

Іванівна

Ялти -

Л.

пормою

центнерів

одннИ!ЦЬ

у

кор­

серед­

лузі

теnер

роовито-к

га­

вирішальною

мірою залежить від підго­

ньому на тварину, а в ба.

тов'І<и

доби на стійлове утриман­

іОtВЛЯЮТh на нерів · менше . ми·,

де

н•ів

лише

цент­ ще фер­

10-15 Є

nоживнІ·сть трохи

рац'іо­ переви­

щує так званий · nІ.дтри­ :\1уючи.й рівень годівлі: по­ rо.лів'я ху:доби зберіга­ ється. але про.д'У'КТИВНіСТh ;~начно

нижча

від

можли­

вої .

:іі

Останнім часом у галу. відРулися помітні зру­

шення ІВ

кращий Щк.

Ус·

ня. ду

а за

до

переведення

потім

-

йдеться

про

чя більш я:к

ху­

віД догля­

тварина.'VІи

взи.мку .

благополуч­ мільйоніІВ

98

rо•лів велиної рогатої ху­ доби (у тому числ\ близь­

ко

ЗО

мільйонів

корів),

майже 58 мільйонів сви­ ней, близЬІка 140 міль.йсr нів овец~ і ніз . Роав'язу­ ється невідма~дн·е , в·і;Дальне і дос.ить

завдаІНня .

І всі

відпо­ оожке

служби

й

nішно · було про-ве,дено зи­ партнери агропрому nо­ ;:ІОВІ·fКОриставня біоло•· іЧr _ ?І<Jі:влю худоби. В nершо- кликані виявл·яти всемір­ Н'оrо потенціа : Іу Cl":t; Іa ве­ VІУ nівріччі господарства не піклування про потре­ ЛіfНОЮ :>.1ірою . ш·н <а НР :3 країни збільшили вироб­ би тварИННІfJ<!В . нестачею корм ів . ;ІІ; і :3а­ ниц-тво і ви.кQН·али план Д. СМИРНОВ, ху доби і птиц!. пзсаються на с тііІ:ювнй закj'Іпок ог.вядач ТАРС. ІІЕ'Рі<ХІ . · за науново об- :>.1n·лока, яєць . Учені вважають. що нг­

дві

Уже сам по собl тон факт. що західнІ засо(іи маООІЮІ ралнсь

.

ня

ІнформаціІ nоста ­ замовчати

рішен:

ко-іfференцІІ в Луан:ДІ.

п<Жазу~. наскtльаш вони йд:уть 1Jрозріз з полІ-тикою ВашІ..нттояз 1 його наі1~

блнжчих. союзників по НАТО. Головним завдан­ сучасності,

n!Дкрес­

цього

завдання,

вання

міцного

гараН!І'1 -

миру

та

безnеки · на землі це :ПрИІПИНенJНЯ ГОН·НИ Озбро­ ЄНЬ, ЗІЦі'ЙС'НеНН.Я ефеRТИВ­

НИХ:

і

кроків

до

загального

повного роззброєння. Демарація закликаЄ

вс.!

наро;ди

ооль

;доклас.ти

·д'ЛІЯ

зу­

СТВQрення

на

планеті зон миру, .вільних

ц!Jд

ядерноУ

зброІ,

і

за­

суджує nолітику тих кра­ Ін Заходу, які вnерто · до­ держуються курсу на роз­

дування гонки озброєнь . Гострому осудові було ·піддано в ЛуандІ І полі­ ТИІ<'У США в таких райо­ нах, ян Центральна Аме~ рИ'J<а, Блнзцкий СхlІд, пів­ день

Африки.

закордонних

блокових

Міністри crtpaв

· нраУн

_ поза­

поставили

вимогу перед Ваш1нГтсr но·м припинmи агресwн.! а~ціІ nроон Нікарагуа. BHC'JJOBИJJJИ

сол.І.дарнІсть

і:І

боротьбою

nа.лес.тинеьного н·арод.v і заявили, що єдиний шл-ях

rа1"ЬОХ

господарствах заrо­

по­

-

держав

справедливою

CAMCOHEHRO.

Дальший

по­

неприєднан­

сьоrwдні

віІд;Ири~1'ІЬСЯ ювілейна сорокова сесія Гене­ раЛІЬІrоІ асамблеУ цієї най · ШИJРШОІ І найавторитєтн! · шоІ мІжнародноУ оргзніr3а­ ціІ .

н.я:м

ються. Потім цим же способом надходять до подрібнювача. Невеличкими соновитими кусочками ябперемІщаються nід де з них віджима-

рух

об'єднує _ сто

особ­

насамnеред

люєrься у :прийнятій в Луанд.І заключній дема раціІ, є бороrrьба за від­ вернеННІЯ ядерної війни , яка загрожує самому Іс­ нуванНю людства . Голов­ ний .шл:Ях роов'язан.н:я

ЛІВІ І

1

привертає

що

фо­

актуальних

третини членів ООН. А незабаїЮм у Нью-йорку

руки•.

три

учасН'И.Ків

цих увагу

тому,

ня

Що ж, дІйсно, колектив тут пІдІбрався здружений .. досвідчений. На заво­

перевалюються у неглибо- . кий канал, де швидІю ми­

трібно

110 пожив н их е.ле .vrентах, фаК'Т.ичну · проду,ктивн!сТh

:дарс11Ва

запашнІ

по

rрунтова.nою

Потенціал стада .і кОрІVІИ потенціал

СонцебонІ, тонівки

--

сн .

БіологіЧfіИЙ

стер

Боб­ повільно

існування його цехами nе­ рероблено сотні тисяч тонн овочів. Багато змі ·

вах вийшов комбайновий екіпаж радгоспу іме­ ні Щорса в складі Євгенія Кладова та Михай­ ла Лесика. Своїм «Колосом» молоді комбай · нери підібрали зерновІ з 149 гектарів І . намо ­ лотили більше 4200 центнерів збіжжя.

ТВАРИННИЦТВО

обговорюва.лись у Луан;дІ.

хова, Марія .Михайлівна Шавкута-сnравжні . май­

пока­

коввейєрві

або ж свіжих при­

рицького

воду.

.. а

nомідорІв,

чи щавлю? Все це nродукція

Бюро міськкому комсомолу nІдбило підсум­ ки соцІалІстичного змагання серед комсомоль­ сько-молодіжних екІпажІв ..якІ брали участь в збиранні зернових. Переможцем трудового суnерництва на жни­

інструктор

справи

чи зимовий відмовиться

що

ливу

Діють

вживати

не лише в літню сnеку

ка

проблем,

щ:юблем

вати.

цією всі ми користуємось щодня . Соки яблучні, то

коротко

нІною.

Миколайович

знанням

дер­

суть

На фото: Г. Г. ДАНИЛЬЧЕНКО працює з восьмнкпасннцями Оксаною Драмарецькою та Олександрою ДубІ­ Фото А. Козака.

Дмитро зі

молоди-м

ось .

жучи .

РОБОТ А цього заводу зує мен! виробництво . Від стри своєІ справи , можуть на будь-якій не особливо. пом1rна в першого дня його Ісиуван­ працювати nродовжує зведеннях району. В ос­ ня керує він тут. Очі йо­ дільниці, новному його показники го горять радістю. Кожна розповідь Д. М. Касян. механізм про­ А Галині Іванівні Держа ­ фігурують тільки в циф­ машина. через його руки. новській за сумлінну пра­ рах радгоспу . Проте в це­ йшли nершІй в радгосnі хах цього nідприємства Вже рік. як він на пен­ цю звання «Май­ nереробляється значна ча­ сії , та nродовжує працю ­ присвоєщ>

Переможців визначено

комсомольсько-молодІжному

обчиспюваль­

РЕПОРТАЖ

бачків

жу•.

1

-

ду

вальними машинамн при розв'язуван­ нІ :sадач з алгебри учнІв восьмих класів.

над

По-ударному трудяться члени комсомаль сько-молодіжного колективу і в ці дні. Надій на корову тут найвищий в господарстві . Тому й закономірно. що колектив визнаний одним з кращих в областІ і днями його нагороджено грамотою обкому комсомолу·.

«Кращому

r. r.

товно вивчається у дев'ятих класах, Гапина Гнатівна вже зараз навчає,

була пtдшефною .

ЦК

нонфлік роздуває, ян

він

Жавам з лаб€т економі·ч­ ноІ залежностІ від Захо­

як необхідно користуватися обчислю­

вчителька

.N2 3

ноі технІки» . Хоч цей nредмет грун­

протягом року перІодично працювали на фер­ мах господарства. Одна з них у школярів

вимпелами

канікул

ДаннльченкQ закІнчила курси підго­ товки викладаЧів нової дисциппlнн -

більш детально знайомилися з основними хлі · боробськими професіями, роботою твариннинів. СтворенІ в школах ланки юних тваринників

нагороджені

літніх

міської середньоі школи

МолодІ тваринники постійно піДтримують тІснІ шефські зв'язки з . місцевою школою, ведуть профорІєнтацІйну роботу . Зокрема . з 'іх ІніцІативи ·проведено мІсячник <<Відкритих дверей•. в ходІ якого учні виnускних класів

гання

своУ

вогнище

як!

вирватись

Колектив неодноразово виходив перемож­ цем районного соціалістичного змагання серед спорІДнених формувань. ПершІсть в Індивіду· альному трудовому суперництві на приз Імені Героя СоцІалtстичноІ Праці М . . З. Пильтяй за­ войовували О. Корбут, Н . Гарбуза та Т. Кузь­ мик. Доярка Т. Гарбуза . яка взяла участь в районному конкурсі професЩноІ майстерностІ. вийшла його переможцем .

соціалістичного

зах.и.ст.wm

гасити

2170.

річок.

районногQ

Я'К

країни віД агресивких nо­ сягань імпер1алІзму І по­

вІд кожної корови надоєно по 2282 кілограми молока. А краЩІ з кращих членів цього мо­ лодіжного формування Н. Ситюк та Н . Гар· буза достроково, у перші днІ березня. ра­ портували про завершення особистих п'яти·

ПереможцІ

в!д навислоУ наІЦ за·грози мерноУ вій­

нею

З перших днІв роботи комсомольсько моло­ діжний колектив операторів машинного доїння захоПив ліДерство в соцІалістичному змаганні. Натхненна . самовіддана праця дівчат увІнча ~

лася успіхом.

Анголи Лу ­

анді завершиJL'ісь конфе­ ренція :м1н1стрів занор­ доннн'Х оправ nозаблоко ­ ВИ•Х краІн . Як уберегти

девІзом

до

врегулювання

.кри-зи

у

•південній Африці це nовне знищення ганебної системи апартеїду в ПАР. Насущною проблемою сучасності Рух неприєд­ нання

ня

вважає

нового.

міжнародного

го

nоря:дку.

юиочав

встановлен ­

сnраведливого

економічно­

яжй

хижацьку

би

ви­

експлу

атацію Іхніх людських 1 природних ресурсів захLд­ ними монополіями .

ла

Що ж, якщо певні ко­ на ЗаходІ з неприхо­

ваним

роздратуванням

сатрийняли рішення ко.н­ ференuії в Луан::~і. то всі лю.:~и доброї волі бачать у них важли.ви•й вмад . у с.праву

відвернення

тер­

•:>.іОІЯд.ерноУ ка'NІстрофи І абереження життя на зем-

·

лі .

Б.

ШАБАЄВ,,._

·оглядач ТАРС .

. ·


*

стщ> .

4

18 вересня і985 рuку

r

АЛННІ Минолаrвнl .. ();Іі'Й1НИК можна по;І <І .• ;, і ; нти. Ба.гатсmу і1 дУ·

ші .

ІІрац€любностl,

<цсржимій

справі.

.

яку

А nотім

односе:!ьчани

це

помітили

вте а перших

до­

лину

..

днів робо-

тн її в бібліотецІ .

МиколаУnну всІ.

-

вІід · маJюrо до старого), що ж nриваблює в цій ги. В та,ке теж важко по­ жінці, скажуть однознач­ вірит.и, але що було, те но : Уї вІдданіtть спраІВl . було. Особливо тя.гнулися А ще нІИО'ГО байдужим не до нової бібліотекарки уч­ зал1Шlіить доброта її сер­

віДДаності

обрала . І

nрийшло

вір'я, авторитет. І в бlб­ лІотецІ створюваJLИся чер.

тій

сНОВЕ

1

ні.

молодь.

У

душі.

від

ця, вІд~ритого длн л~дей.

І г.Ірко.

. при;роди. Галина Мииолаїв-

колись,

ще

не вез ло на бібліотекаря. І коли в село приїхала вона, прийняли, Л'К і по­

ревну.вав ля закінчення ІW<ОЛИ во­ маленьаси•:v~, на мрІял.а стати ,педаго­ до бІбліотеки.

П

llередніх .

ПРО ЛЮДЕЙ

Нн,яжичам

янось

дов.го

МоВJLяв, 1

на-педагог.

ця

тюІчасова . А коли . поба. чили, як нова бlбліот€· нарка

з

'іа ;Іа нав<>'дити JІа.д в кни­ І

засу:v~нlвалися.

потяглися

на

бібліотеки .

вогник

Декотрі

не

втримувалися від за.питан­

ня: «Ви до нас надовго?",·

1Цо могла на те вІдrювіс· ти? Адже й сама сумніва­ ЛІася,

чи

Ба•ІИла,

лрнжи:веться.

що

починати

все

треба з ну ля. Роботи не бо:нлася. Чи знайде доро­

1

пlс·

яи

і

син

чі

яку

rом.

tуті, не мала читачів. за · цн,,І

бачила

байд..ужість.

на мала її п~ребороru . Вороття назад. у рідне сс .1о, му

що в

де

так

нещас­

ливо сиJІалася сі:\Н~ ЇІІІа до. л:я, не було. А в неї ж

на

руйах

був

виховувати

трирі'І'Ниіі

·

чів,

з

·-

І

через

,книгу

це ·в<ічне ДЖ€рело знань. А ІНайвдя'ЧНішими

нає

nep·

Мик{)JЛа'івііа

вдяЧїНа

районі .

слуха­

А

рука».

1

І во.ни

· вІД.пов~да-

І

~ою як Г . М. Олійник. Вона досконало знає

1

г

· алини u

стоять

м

свlд

в

наисучас-

н- ІНІ:ші'Й опоруді. Це вміння

К'НИГОЮ,

·:

Захо~яrrь люди д.о біб­

rека~. Ось і в ць~м.у році гою. Просто поговорити, доов~f! роботи б1бліотеки порадитися. Бажаний гІсть Галина Миколаївна

-

і

на батьків.

чають

(це

кол-еги

і

вlдзна~

її за"nишної .квартири, яку

слухачі)

т~

завжди

rrриирашають

масові заходи. І коофе- ивіти , гостинно ренції, . і вечори труJtавих ,для людей.

відкриті

А. КВІТНЕВА.

ВІ'l"Іизня- світло:~>.

ної війни Л. А. Беркович прОпонував

JІІдкрити

райпобуткомбІнаТі

no

Старший майстер Ліво-

пункт но-техн1чноrо

виготовленню ордеись-

Pe,__a'<'l!,lЯ ли~та ~с:а І·м·~

надіслала диреитора РЗІНіІОо~иомбшату 1 одер· Жала ВІ.'lповідь. що виго· товленчя таиих_ nланок не винонуєт?ся

через

ність 'V! а нстра. ~-

відомив

час

ки nобуткомбінат

начиніть

ТУШКОВАНА РИБА

стя .

оселе­

не

ПО

хвосто­

спинцІ .

рознривайте.

В11ріжте аябра,

нутрощІ

МОЖЛИВОСТі

сіль

цього

дець або сардану розрІж·

Черевце

\1

цибулею .

дайте перець.

Нині

смак.

оселедця

Після

лення

nапір,

дено

І

nокладІть

поставте

на

го·

дину в духовну . Н{иру до­

не

треба .

Перед

подачею на стіл рибу ви­ йміть

потім

вологий

хребет. давати а

Броварчавив Г. В. Зайчеико написав до про незадо:зільне

у

вод! ,

складіть .

Тушку старанно промийте холод~!й

тнв• ).

Заяву на ім'я директора; Документ про освіту;

4. 5.

Довідку з місця проживання:

з

паперу.

nровулку

ського,

що

rазетв освіт-

Оболон-

створює

зручносТі для

Лист був

не-

мешканЦів.

що

Три фотографії

У лис~

до

В.

Р.

P.v

водІя Ф .

~

Строи навчання 6 місяців . На період на­ вчання учням m1дається гуртожиток (одина­ иам) в Борисполі, Броварах. Обухові , Пере­ яслав-Хмельницькому

що

А.

11 11 ІІ

І!

~

спеціалізованому управлінні енсі<авацlї на бу­ дівельних об ' єктах міст : Яготин. Обухів, Іванків , цький. Вишгород . З

засіда11Ні по

IJ

1

!І і1

наnравлений З ВQДіем

здійснити подорож на турпоїзді по 31 жовтня 1985 року за маршрутом

24

Київ Брянськ Смоленськ КапінІв­ град Вільиюс - ЛенІнград Київ. Вартість однієї путівки 105 крб. У . вартість путівки входить проїзд у иупей· ному вагоні, харчування у в~гонІ-ресторані. енсиурсійне обслуговування . За довідками звертатися ножного вівторка

ДнренцІІІ та

Підземна Н

в

відирили

гІдроrеоло ­

Ужгороді.

самому явлено

центрі

Майже в міста

чотири

ви­

джере.ТJа

JІІінеральної

води

«Єсентуии'>, << Нарзан'> і

<<Борсек'>, «Нафтуся'>.

го

типу

однак

ня ютьс я

істотно вІдріз· за хімічним оздоровчим

СІ<ЛаДО .'і ,

аптека

ефектом.

Вчені мІсцевого філіалу Одеського НДІ курортоло· rlї вивчили їJq лікувальні

властивостІ. методику

1

розробили

вииористання.

Джерела розташовані неnодалін одне від одно-

• ноВАЯ

ЖІІЗНЬ•·-'орr·ан Броg~рского 1ЮМИ"rе'І'8 КОМ•МУІНК~ТІtЧf>ОНОЙ nартИИ

городеко­ УКІ)аИІІЬІ,

гщюдс~rоrо и ІJ<ІJйонного Советов на.родtп·ІХ деnу. '!'а-Т<> В К:иевсной об,1асти-. (На vкраинском язьІке).

Редатор Е, ФЕ):{ЯЯ .

Г<І.зета т,r хо;щт с 17 апрtодя НЮ7 года. Дни ВІ;оІ:Х.Ода; ІНІ>РННІі, СІІІЩа , ПЯ.'М<И'Ца, t:УбООТ&.

Води

придатні

Не Т~ЛЬ:<И ДЛЯ ПИТТЯ , а Й для бdльнеолог1чних nро­ цедур при захворюванні органів І{ровообігу 1 трав·

1

•1

ШКОЛИ

лення,

сенреціr вого

; Jалоз

та

внутрішньої

оnорно-рухо

апарату.

Нині на Закарпатті М·

АДРЕСА РЕДАНЦІі:

дів

по

розлйванню

ральних вод.

-

Остапівні

(РАТАУ).

з

СПіВЧУТТІІ приводу

ВЧИТе!ІЬЦі . Ка­

ТІІЖНОІ

Остапа

втрати

Митрофановича ЧУНЯКА.

АдмІнІстрація, партІйна та np~cntnнoвa орга. нізації перкувної механІзовано• коnони Унооn­

ЦІІМ

висnовnюють гnнбоне

в.

М.

Кириченко,

втрати ·-

Партійна

1 І

11

І:,'

." І

,

н.

521 ·

смерті

І

М.

співчуття

МІrрін

з

брата

робітни.

nриводу

nрофсnілкова

Киівс:ьного

гnнбоно

та

комсомольська

приводу

спеціалізованого

сумують

ор­

уnравnінк'! трагачиоа

начальнина дfnьниц1 Мнноnн дмитровича ЖА&ИЧА висnовnюють щире співууття рідним та бnИJь­

ним

покійного.

Адміністрація,

зації боне

В.

В,

смерті

ВасиnІІ Іванов~:tча КОВАЛЯ.

ганізаціі

ІІ

Ршктор Є. ФЕАRА.

ЩИJ)е

Чун11н

смерті її батька

спіnнн

заво- 1)

мІне-

щире

ноnентив Красиnівсьної сереДньої

ВИСЛОВЛЮЄ

терИНі

:

реєстровано 1 вивчено близьно трьохсот шістде­ сяти цілющих джерел. На Ух основі діють більш як двадцять санаторІїв і про-

філанторіїв, иілька

nартійна

висловлюють

Михайла Андрійовича МАТВІЄНКА.

Педагогічний

громадсько!

дл.я р :-> зrля.цу та вжиття да 1 доtЦатновиіі tнструк. зах<щів на nіДnриємство таж з правил перевезенн.я електр'lчних мереж вулич-пасажирів та багажу.

го,

З БЛОКНОТА РЕПОРТЕРА

Дирекція.

•Краснnівсьннй .. ,

організації

1.6 .00.

.

брата

· тяжкої

4t

радrоспу

профспілкова

до

12.00

співчуттІІ завгоспу днтІІЧого садка Є. Д. Матві· .:нно і заступнику головного бухгалтера ~- А. ТопісІ 3 приводу пеяедчасноі смертІ чоловІка І

поведlн·

проведена бес!-

ДнрекЦі!І.

в АТП N<J З1014 м. Броварів з тел . 5 ЗO·ll. І

Урбансь­

ди:сцІШЛІнарних порушень.

адресу:

тц екску,рсій 1запрошу€

:

!

на

бюро подорожей

1 І

звертатись

Переяслав-Хме-1fьницьке

· і

1 1

вступу

556-60·03.

11

ро-

поперЄІЦженню

питань

Бровари. Бориспіль. Переяслав-Хмельни­

м . Ниїв-92. вул. Довбуша. 18. відділ кадрів. Телефон 552-22-56. . Телефон Учбово-курсового номбін;:Іту

оогq., який зробИ'В пору­ шення, було розглянуто

на

1;а виплачується стипен­

дІя в розмірі 76 крб. на місяць. По закінчен­ ні курсів випуснникам надається робота в

Маю:.нменио ві.Дпо-

реда1щіІ,

НУРСИ

мулярів; зварнииів; монтажників.

!:

про-

редакції

НА

машиністів баштових кранІв: машиністів ексиаваторlв ; машиністів бу льдозерlв: машиністів автокранів;

nід

на

Кнївоблпромбуду по підготовцІ:

бусІв маршруту «Бровари ВеJІИка ДимерJЦt• та про незадовільне об­ слуrовуваиия пасажирів. Начальник АТП-З1014

номі-сії

(розміром Зх4 см).

Дирекція.

.

освітлення 11

переведено

подати

місця роботи;

ЗАПРОШУЄ

жителька ,Броварів Н. п. Бойко ,пнсапа про пору­ . шення графіка руху авто­

в!.в

необхІдно

Учбово-курсовий комбінат

зО'ВніІІlн'ьо-

ещ:~ктроМ€режу

вулицІ Березнякі.Вській, 36-а (їхати до метро «Лі· вобережиа•, а поТім автоб усами .М 87, .N2 95 до зупинки «~тоісоопера-:

навчання

ні, набуває профе<.:ію за вказаною спеціаль­ ністю . а таиож може підвищувати свою ква·

1 0 2З годині зо хвилин І' осв1тленн:я .ви.:v~иналося. J

розв'я-

надавши йому початново­ го еигляду; загорніть у на

1

на

до­

лаврове ли·

редаІщії,

причина, боче освітлення.

же це питаиия, звертай. теси у майстерию, що зна · х~диться в ДарницІ, по

Г осnода.рці на замітку

району по-

, черго·вШ фазі

~Ідсут-

на

ліфікацію .

го. освітлення .провулок знахо;:1ився на зміН'Ній

звичайно. поважна. А поМалюнок А . Ностюшка.

енсплуатаЦІй~

перевірки

вулиа

Від редакцІ1:

,...

.

вІдділенні без­

Той. хто навчається на вечірньому віддtлен

«Mlcьv 111

в б€реж1юго

ких ~лаи~к.

по

І

на

Та не

відділенні

6 місЯців.

вечірньому

1. 2.

1 бібліО'l'е~а. що

роом'l.Іц.ується

вlисьио.во-патріотичного

вечірньому

чотири рази на тиждень.

ІJlереш:кодою,

шнрюв.ався У всіх бібліо- лlотеки не тільки за кнн· з

встуnу

.сnравді 11емало. Взяти хоча б ІJІрим.lщення. Юль· к·а десятирІіч бібліотена знаходиться в одній 1 тій

узагальнювався, ло-

на

З. Довідку ~

І

ЄКТИВІНИХ ПРИЧИН. А ОСЬ В• Галини Миколаївни таких,

ІИОЛаlВНИ В~ачеНИИ ба- ПраІl,ЮВаТИ. і З гатЬІма нагородами. ,ІУ до- 3 читачем.

тlран Великої

rO-lOBИ . до

Для

любить 1 \ Ноли

на

18.00

4

тані документи:

такою лю- \

nрацювати.

по мірі комплектуван­

платне.

на Ів.анІвна щаслива тим.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ

nлавця

Строк навчання в училищі

ють сrаршІй ІНаставющі маємною любов'ю. Гали­

У листІ до редаRЦlі ве- ного осв 1·тлеrrн·я

від

І

Заняття

Навчання

JJІ()ДИ не Jrочуть праЦЮІВа-

;tи:настій, і огляди, і д.ит.я-

вого

ня груп .

-

Початок нзвчання

ТИ, Зf!аХОДЯТЬ ТИСЯЧІ об'· :

знают~ і люблять тут Га

те

1

варів і району.

11

біблІотеки

свою · справу.

а.;і;ноча

СвІжоморожений

1

л Ід !У Петрd'ВіІl Пет-

2

самозlдданий заз~дрити

r труід .. само

електрогазозварник .

На навчання приймаються громадяни обох статей . які працюють на підnриємствах Вро·

проводяться з

вміє

ні Миколаївні

Чоловіча розмова.

2)

електромонтажник;

І

що щ:><щює з

торів. тваринникІв . БІль­ ше тисячі їх у н.еї тепер. І я•кщо запитати аара:~ будь- кого з нняжича:н (а

а

За спеціальностями:

..1 )

нав!·ть найвибагливІШа \

реН'КО.

іШіХ ві ,_-rвіду вач!Ів . 1 досі пач'ятає, HR сказав: <<Гар­ но нн тут . Відчуває1""Ь()Я

одного

на навчання ва вечІрнє відділення

слуха·

публіка дивується П умlн-~~~~ ню, фантазі·У. А ще Галина

.N9 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

аудиторІю,

виховЗІНня, Н~!Іередоднl тваринницькій фермі чи в 40-рlчч-я Велюю1 Перемо. літньому таборі, у :v~еха­ тільки до. них знайшла ги. був теж узагальнений. нізаторІв: Та Jідуть не ли­ доро1·у, а й до :v~еханlза­ Особлmю вдаюrьсн Гали- ше до бібліотеки. Двері

кІмнату

квітамн nрикрашала. І яю1ми дороги:vш були д:~я слов.а

Броварське СПТУ

1

зна- 1~ \1

щоб вона не займала од- А збережаюсті фонду в ного а прИ3ових мLсць у ц.Ій книгозбірні може nо­

людьми.

му й не щкодувала ні ча­ су, ні сил. А тerrep най­ першІ читачі її учні, у·чИ'Телі . Через них tшли­

кої ма : Іеньної, тендітної. си:ш на те брапися). А

неї

Т"J

11

ти за- 11

перед якою ,виС'ТуІПатимеш . ІІІ

що

чами. помІчниками були діти Яких з них сформує Дорослих читачів, повНІіс­ тю залежало від неУ. То­

ст авила (аараз, коли ко·­ м:у ро :товІ:;~ає, не вірять, де в неї, мо:в.лffВ, та­

:1 авж,1и

роботи

знати

м

вс\упала до

спІврозмовниками,

;Іютивши рукава.. Ви:о.шва­ па , прнбирала, фарбува­ .1а, навіть грубку пере­

-

'І:tжчі

спілкуватися

0.1ежка. Тож 1 взяласн за робrпу, нк ка~·ть , за­

ще

фор:v~у

ка- 11

1.-:!.ВОХ балів. Бібл!отенарсь­ дує нею Галина МИJКОJІа- же кімнатІ. Хоча і с€ло 'ну слра:ву полюбила за ївна Олійник. І . мабуть, зростає. м~цніє rосnодар­ величезні можливості рІ.дІЮ виоодав таІК.Ий рі,к, ство, 1 фонд збільшується.

Б сrрод){нсько­

раііоні,

вона

важливо,

б.lб.'lіотекарю

Піп. •вер,дження цьСУМу і f.' результатах робо· rrедагопчного інституrу, та щора з у до бажаної ме­ ти 6!6ІІІrнеки . Ось уже ти не вистачало одного- майже двадцять літ заві·

Б а. ііІду жість до КНИ!1І '7! Во­

Сама

стосуєш. Важливо m, з чим Ідеш до

.-:10 людсьиих сердець?

Ліfкало, що бібліотека, по

рании.

же, що не так

овоїм надійним rrомі<mИ­ ц.ІІМ б!блlотекарю га­ Лавресі, з ХОРОШИХ-----------. лин! Ів.анlвнІ юrою разСУМ працює, та

СЕРЦЕ ВІДКРИТЕ людям

перших днів. по­

госховищі.

Власне.

ти,

1 радІсно згадува­

ЖИТТЯ•

М.

nартійна

шиноремонтного

сnівчуття

Козію

3

І

nрофсnіпнова органї..

~аводу

сантехніну

висповnІQють

шиноремонтного

приводу Gмерті його МАРН ТРОХИМІВНИ •

255020, НиТвська обnасть, м. &ровари, вуn. Ниівсьна, 154 .

Теnефони: редантор·а- 1-03-76; вІддіпу nартійного життя- 1-оЦ1; вІдnовІдаnьного секретаря, відДіпу сіnьса.кого rосподарства 1-02-t2; коресnондента місцевого рв. діомовмн"ІІ 1-02-7t; аастуnнина редактора, ВідАіІІіе nромисловості, пистіе і ма. СО вОЇ pui. •JТІ1 1-04-81.

:РРОВІІІІ>"І>ІVіІо :фYMJ.>Ifll l(ІtYBcЬROI'() Об · . . _,_<.>!'() УПРІІВJ ІІffі!І>ІІ у <'ПРІІ<ВМС DIЩ83HIIIL\'I'B, ttOJI·rrpaфiї і ІСН·ІЯШЮВОЇ ТОРГІВJJ!, Адреса ~ру а< :-· · і: 2~5020, Киїаи:ьШL обІаас:ть. м. І:J.роваJ>и, ВУІІ. Киів<.:ь.ке. • !'14.

дружини

Індеме дір~·к

гпи­

цеху

61285. ·

офоетІІИй

друКОВЕІ'Н!ИЙ S!PKYW. 13•. 560 nриМІІ·рнюds.

Обсяr

\

ТИра~

за. мов.nенна N9 427:1.

149 номер 1985 рік  
149 номер 1985 рік  

149 номер 1985 рік

Advertisement