Page 1

ПОЛЕ. УРОЖАВ. ЛЮД~

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFlТЕСЯI

3 високою

.N! 149 (4873) СЕРЕДА,

19

Небувалим

трудовим

на·п:ружен>ням

ВЕРЕСНЯ

1979 р. Ціва 2 коп.

оста,нІНій

тиждень

нІзованІй

ланцІ

ня.

л ь о тчи к а

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

СРСР

І:881Т8 ~ П'ЯТИРІЧКИ \ ~ ... -------Т руд о в а

....

,.."

,

ЗА МІЦНУ

КОРМОВУ БАЗУ

Установка по

опра.вжнІЙ

тродвигу:нlв, якІ ють величезний

нИЛ барабан, МОВУЄТЬСЯ

тому

маса

СУШИТЬСЯ

трав,

cuреСGВУЄТЬСЯ

'lИ

срlбля.::­

барабанІ,

зелена

СТР!'­

форсун­

НИ. Саме тут, в

у

цІ

днІ

року

гу

подає

вагому

пі.'1шефному

імені

допомо·

раДГОС:1У

Мічуріна.

За З десятої

роки і 8 п'ятирічки у

ЦЬОМУ

місяці'! він ви­

господарст·

І.

ЛЕНІНА

-

фабрики

ІменІ

художн~х

Т.

Г.

ставна

Шеа·

трудову

вирішили:

до

завершити

план

п'ятирІчки.

І

квІтн;!

22

ві обсяг будівельно-мо!!· тажних робіт на 220 тися ·~ карбованців і віДПУСТИIJ чимало різноманітних бу:!;­ вельних матеріалів. На ТВ3 ринницьких

фермах

про ВР­

деН0 капіта.1ЬНИЙ ремо.1і примішень. блаГОУСТРОЄ!l.) 2000 ква:!ратних метр;в пі.l'Їзних ПЛОlllа.10К. r:Ю[)\'і­ жена покрівлю на скла.1і

ГІДНУ

ли,

ЩО

до

кІнця

мережу

у

ластІ.

Героя

- космонавта

Повцl

М.

госпу

.ABaHгapд~

слово

їх

не

гранули

YCTaHOBK't сячним

завдаIffiЯМ·.

наших

го за

лишилось

тат

для

Подрібнена

пр. о. йшовши усІ ми,

виходить

з

грануля-

блискучих

зелено-

T~pa .У вигляд! КИХ

маС-і.

но

з

планом,

з

початку

багатий

Н. КОРНІЯКО, начальник планового від· ділу Дарницького РБУ.

лІзувати

скатерок,

жіН;)-

невели'!- чих блуз, чоловІчих сорочок

ЖЬВТИХ циліндрикІв.

та

інших

виробів

на

1 мільйон 435 тисяч кар'

Кукурудзу

до

ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІКА

бункер-

корм

Розламую

виходиты

річницІ ня В.

з

дня

народжен-

І. ЛенІна, працІвни·

вано

.свlжоспече- ки постійно· дІючОГо бу дІ·

.иу~ гранулу. В9 на Мi;lЄ вельного поїзда м· 2 ТРі­ приємний запах трави І ДЯТЬСЯ Із значним випехлІба,

легко

кришиться.

Бували випадки, розповІ· редженням (асу иа усІх дали тваринники, ЩО зг·J- пусковнх об єктах. ДQвування

лІrР сушеної рІзко

це

гра.мІв

.в Особливо з великим енкожеtt! тузlазмом поацює. тепе~

20 на

розрахунку

кукуру ,'1311 колекти.в

пІднімало

тодІ,

ху.добз

коли,

КОРМИ,

І

докладає що~ .~ фІка

в

старань ,

випередженям

здати

в

цlЮ комплекс споруд Ми· ронlвськorо вого заводу

комБІкорМОпотужністю

~

500 бу.

тонн продукцlУ за ДС)'

Правий

фланг

е,.е;:..о.

t:i~8

q.ё.'ё5..:z:~

rосподарствl

.У нинішньому сезонІ у І Н~зва rocnonapcTsa заготують

тонн

ПОЛОВИ.на

з них

-

обе.?-

Майже це

«ПухІвський.

11

ви-

ІменІ Юрова

.ПлосківськиЙ.

сушепа маса кукурудзи :J. «30Ря>~ качанами в молочнІ!!, « ГоголІвський.

стиглостІ :КОГО

На

.

Поживність та-І

корму

черзі

дуж~

І висока..

переробка

ота-

поливу, удобрення шви'!НО відросли, набрали си-.

І

Все

це

припа~ено

зими.

А

нІ

ферми

на

зелений

боІться

дусних

до глибоко!

до

осе­

надходитиме

овес,

навіть

який

В. ПРОСЯНОВ. С,· Плоске.

не

п'ятигра-І

п.риморозкlв.

«РусанІвський. «Красилівський.

іменІ Щорса

ви люцерни. Трави пІсля ЛИ .

«ТребухІвський.

«3авор.ицьки~.

«ЖерДlВСЬКИИ. іменІ Докучuаєва «Бобрицькии. «Авангард. «ЛіткІвський.

Племзавод .РУД1'lя. іменІ МічурІна «3аплавний~ « Великодимерський.

По· району

Прнмітка:Дан! партІУ.

; ~ ~~

ориrад Героя Соціалісти 1fIOЇ Поацl М. В. Павлен­ ,(а та В. П. Будлянського. янІ першими на пІдприєм стві відкрили особист; оахунки одинадцятоУ п' я

начальник

СОФІЯ.

ки

Новою

вІдділу ПДБП-2.

.~ .>~

атомної

чення.

електростан­

до

енергосистеми

родному

g .~.~ ~>.

=~~

+Ig~~g

~

О О

О О

=o.:r:~

-1,8

+ 1,7 + 5,9 + 22 ,7 О

-0,4 + 7,2 -9,1 -2,0 -34 ,0 + 0,3 -29,9 + 5,1 -0,3

пlдготоменl сІльськогосподарським

віддІлом

по­

кІловат.

Ії

господарству

країни

електроенергію.

що виробляється першою на Балканах атомною електростанцІєю, збудова­

;-

3.21 3,51 3.69 3,7 3,58 3,74 3 ,67 3,56 3.60 3,41 3,67 3,53 3,48 3,64 3,46 3,42 3,44 3,53 3.42 3,55

станції

400

введення в дію дасть змо­ гу ритмічно постачати на-

t

:r

100 100 100 98,2 100 100 99,9 86 ,1 100 98,5 97,9 46,9 97,2 61,9 99,6 66.0 99.8 93,2

І

впрова­

ремонту.

спеціалІзованІ

ною

-0,05 -0 ,10 +.0,06 -0,05 + 0,04

+ 0,11

-0,01 -0,13 + 0,02 + 0,04 + 0.10 + 0,03 + 0,02 + 0,05 + 0,03 + 0,09 + 0,06 + 0,01 мІськкому

з

гою

технічною

Радянського

ХАНОй. двері

50

допомо­

Союзу.

ВіДКРИЛИСIJ нових

шкІл

v

Хошиміні. Тепер у ЦЬOM~'

І

містІ навчанням охоплені всі діти шкІльного віку .

Щодня за парти сІдає І майже один мільйон д і І тей,

а

вечірнІ

школи

J

, групи пі;\ВИЩЕШНЯ загаль­ і ноосвітньо.го

.

дують

рівня

десятки

вІдн!­

тисяч

ро-

бітник;в І . селян.

ГАВАНА.

Хвиля

маС0·

вих демонстрацІй молодІ n,рокотилася по багаТЬО1( містах Парагваю. Півro ра тижня юнаки протестували

ру

1

І дІвчат ..

проти

репресІй.

НИХ

Ство­

брига;\и

теро­

. розв'яза

диктаторським

мом

режи·

Стресснера.

Прот!{

демонстрантІв бу ло кн>ну­ '1'0 посиленІ загони полі­ ції. Багато учасників ма­ нІфестації серйозно по­ ранено,

десятки

ЧОЛОВіІ{

арештовано,

трудо·

ції «Козлодуй. на Дунаї. Вони завершили підклю­

планового

+Ig~~g

100 О 99,3 -0,7 98.6 -0,3 97,7 -1,4 96,7 96,3 -3,7 95,1 -0,2 94,7 -1,1 94,2 -2.5 93 ,6 . -4.4 91,2 - .3,1 85,5-6;0 83,S -10,3 82,6 -13,5 82,6 -13,6 80,3 + 8,5 77,5 -10,4 77,4 -21,2 60.9 -28.7 89,4 -2,1

О

рацІями,

вою перемогою відзначи­ ли З5-рlччя соцІалІстич­ ної революцІї в Болгарії будівельники І монтажни­

ТИР;В~И'пОДДУБИЦЬКА.

о ~~~

~aE

вдвоє

-

сервісу,

потокового

~WffJ~© ~~%OO~1ГOO

ТРУДОВ·l ­

тужністю

.~

кормо­

до'биваJfася денної норми виробітку на 130-/50 процентів. Н а фото: передова овочівниця Г. В. Т КА ЧЕН КО. Фото М. Семинога.

за вІсім мІсяців ц. р. (у процентах)

.~ .~~

гІгантського

По-ударному попрацювала на збиран­ ні огІрків у радгоспі ~Зоря» Ганна Ва­ силівна -Ткаченко. НеоднораЗГJво вона

про якість проданого державІ молока господарствами району

концентр з­

втрат.

Кор. РАТАУ.

К~ИМСЬКОї областІ.

розподільноІ

!

Н8lЙменших

кра-

допусКа.­

машин, arperaTIB. Досвід сlмфер<>поль­ ців впроваджується в інших районах

ДАН І

Р'3.­

не

по підготовц! доїльних установок. Інших

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

g~e

близько 400

гра­

енсплуата

ТИ. ОТ що значить фураж, багатий на вітамінн. І

воднених кормІв.

пере·

будlвельнин;в усіх

МИРОНівськОЇ ___ __________

І

І соковитІ,

-

раніше. строку,

здавалосп,

одержувала

!l10нІ все rрубl

надої.

років десятої на п'ять міся­

загtн

ючи

станцІї технІчного

щенІ

чеllка.

ЦОВИЙ

строкІв,

рено також пересувнІ автолетучки. осна­

роБІв Імені Т. Г. Шев-

цІв

додержуючись

ЩИХ

монтаж

джено лІнІю

фабрнки художнІх ви-

чотирьох п'ятирlчни

наполегливо ведуть 60ротьбу за .другиЙ хліб~:

районної СІльгосптехніки_ Щоб здійсни­ ти ч.е нововведення, було реконструйо­

нагромаджувач, додатко­ дІльниці, го суперництва на пуско, в6 сІчеться на більш Широко розгорнувши буд! вельно! яким керує В. А. Базил!>­ вих об'єнтах ОЧ(),lЮЮТ[) дРtБНІ. штаточки І пода- r ціалlстичне змаГlаIНОН_~ ський. Виконавши план колективи комплексних є~ься у сушильну камеру. за гідну зустрІч

Чудовий

чотирьох­

СІМФЕРОПОЛЬ. Систему гарантійно"

планового

3

З~пІд комбайнІв посІче на

маса надходить у

їх

ТИСЯ'l

Близько

технічного обслуговування ферм впро­ ваджено увІдділках сІмферопольсько!

ЛІткІвської

1

355

ЩИНИ.

сот механlзова:них загон\.в

ГАРАНТІйНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФЕРМ

біЛЬШ

на

відправили

пра­

швидше, нІж передбачалось.

виконують

п6вІдає головний агроном радгоспу АнатолІй Тим:>­ с:ыовичч Тарасенко.

мільйон

не

роботи виконав за сім мІсяцІв

Сі\­

!

бованцІв .

мовникам

зараз за-

начальник

вночІ

агрегату продуктивнІстю 1650 тонн па­ ри на годину. Передовий колектив усІ

А.КОРОБОВА,

вІддІлу

І

до-

занінчила

процентів.

130

колгоспІ

Рlпкинсь­ багатьох

ЕКІБАСТУЗ (Павлодарська область). Завершальний етап роБІт настав на бу. дІвництвІ першого енергоблока Екібас­ тузької ДРЕС-2. Бригада Б. Аралбаєва

пла­

пlдвозимо прямо З поля, P01-

.-

Вже

ніж на

у

250

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

місяця

виробітку

накопує

по

пи няється робота на кар­ топляному полІ Чернігів­

недив­

колективний

передовиків­

з дня у день

мехаНlз-l року нам· необхІдно . реа· норми

кол­

ЧернІ­

господарствах.

Вде,нь

ний: йому сприяли чітк~ додержання агроrехнlки,

сЄБ-1,5~ видає висуше'l знижують темпІв у робо- Савченко й Галини ТВ'І С н~й КОРМ з зеленої куку- тІ й У вересні: . Т-ак, згід-' мів,"и Приходько. Вони рудзи.

інших

менше

6агатьох

Ганни Степан!внн

-

з

району

середньому

іменІ МІчурІна I;ОГО району, в

COPOlКa. Кожен гектар дає БІльш як по 260 центне­ рів бульб. В ТіМ, резуль­

Крім того, наші будівел,, ­ ники зробили чималий вклад у по.lіпшення побуто­ вих умов тваринників. ДЛЯ НИХ вони побудували і З.1з­ ли в . еКСІ:J.1уатацію 8 дво­ квартирних будинків.

Ребе.нка

оде'ржують

ланкою поля не вп()­

раними

трав'яного борошна тощо.

вишИ'вальниць ручної ви­ ШИВКИ Марії ПрохорІвни ВороноУ'та ЇУ ДОЧкИ Ка­ гери.ни ІванІвни, машин-

Не ноУ

зем­

в

розхо;\иться з дІлом: 'з 225 гектарІв закрІплено­

РАДГОСПУ

ланк'!

СоцlалlстичlНОУ

ГАРЯЧІ БУДНІ БУДОВИ

ДЯКИ наполегливості ред

в

НаЛРИRлад,

центнерів бульб з гента­ ра. Майже стІльки ж

результата,ми,

торговельну

додатково

ДІ)­

вими

ЗУСТРІЧІ

надІшлемо

вІд

ка,ртопляних

гівського

десято! мовlдданІй працІ насампе­

розходиться з дІлом. МайстринІ самобутнього мистецтва успішно справились· з ВОСЬj\fимІ-

потІм

брикети.

У

тив Дарницького РБУ трес·

дЛЯ 3МІ"НЕ НН Я t!

ПІДШЕФНОГО

цІє!

якІй вІн поздоровляє друж.ний колектив з чудо­

E~XTY по гіднНt зустрІчі ну ПРОДУКЦІї на 31 тися110-ї рІчниці вІд дня на- чу карбованцІв. родження В. І. ЛенІна. Високих поназникlв у ВишивальницІ одностайн:> роБОТl добиваємось заз­

оберта· сушиль­

вІд

колек,

ту сУкррадгоспрембуд:t що·

ченна

елеl,-

яскравий

господарства,

виробів

куди спря·

мlнь полум'я

Комуністичної

вІддачу

району.

Жолобова,

~~~: ~~Л~~~~Я~~,~,Й '~!!~I~НO ~~~~x~,,-I

3дале·

гудІння

ського

ськоУ

нагадує

завод.

чується

XXV з'їзду

партії та липневого (1978 р.) Пленуму _. ЦК КПРС по дальшому піднесенню сіль·

В.

JlеRНЮ вІтамінного трав 1\ВОГО борошна радгttсrrу

ну

у

В.

.!!().й РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

виготов­

.ПлоскІвськиЙ.

вклад

конав

ПОЖИВНИЙ, ВІТАМІННИЙ

СЕЛУ

Високу

r лянутих

телеграму

лероби зобов'язались пІд­ вищити темпи роБІт, І Пріl вІдмінній я,костІ закінчи­ ти збнра.ння картоплІ д~ 25 вересня. Слово механІзаторІв не

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ киrиСЬКОI ОБЛАСТІ

внестн гідннй МІСТО виконання рішень

вирощування

культури.

меха­

ЧернІгІв·

Менського

Одержавши

Прагнучи

у

св\Д

ського картопляра П. Сол· планта.цlЙ одержують та­ тана з колгоспу «1 Трав­ кож в Інших районах об·

Є

R

позначений

віддачею

ТОКІО. ційно

В

ЯпонІ!

проведення

кИХ

офІ­

оголошено

парламентсь­

виборІв.

но на

7

дату

Ії

призначе·

жовтня цього ро·

ку.

НЬЮ-ПОРК

Оголоси·

ли страйк СЛУі\бовці аме­ риканської а віаномпан11 «Озар!{ ейрлайнз» , якз

обслуго·вує

мІст У

67

21

штат! США. БІльше року добивалися вони віД під­ приємцІв укладення угоди. вої трудової

нан

на

на­ Ид­

переговорах

представниками

з

профспlЛ ·

ки компанія відмовила' ся йти на поступки.

БЕйРУТ. Iзраїльсьнl властІ продовжують здій­ снювати

полІтику

терору

І репресій проти арабсько­ го

населення,

яке

прожи­

ває на окупованих Ізраї­ лем територіях. 3а пові­ домленням

палестинсько­

го агентства ВАФА, в ос­ танн! масові

днІ

було

арешти

проведено серед

лестинцІв у секторі

па­

Газа.

Жертвами окупантів цьо­ го разу стали більш як сlмдє~ят мирних жителів. УсІм Ум пред'явлено стан­ цартне обвинувачення у ЗВ' язках 3 Палестинським рухом

опору.

(ТАРС).


2

стор.

fr

вересня

19

----------------

року

1919

НОВ!

ЖИТТЯ

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ НА ЧОЛІ ЗМАГАННЯ Радгосп

сГогоJJ18СЬНВЙ.

спеціuізується на вироб· ництвІ і продажу молока державІ. З початку п'яти­ річки колектнв господар­ ства досяг зиачних успІ­ хІв у роботІ. Мннупого року середнІй надІй на корову

склав

по

радrоспу

кІлограми

3364

а валове

го

хів ІНОЇ

виробництво йо­

вир!шив

МОЛО'lНотоварніit

на

феРМі

створи­

першого

N9 2

вІд­

ділка партійну групу. Во­ на покликана була стати політичним ядром колек­ тиву,

в

якому

трудиться

партгрупорг

випускала

два.

з

роки

група

вступу

к.ріnлениЙ досвідчений комуЮст , який сп,ри.яє ідейному rapT,V майбутHboro чле.на RПРС, впли-

за

останні

в

пласти

трудового

ництва

операторів

ного

доїиня,

вали,

не

що

на

чить.

супер­

машин­

вони дехто

повну

бере

ро­

глибин.н!

з·ясу·

ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ ває на пІдвищення йог:> трудоваУ і громадськоУ ак­ тивності. Як відомо, нількість і регулярні,сть партгрупах

тується .

зборІв не

Однак

Норгелене

ніж

по

були

проводить

систематично. Як

О.

М.

цlл;)·

чолі

З

Нсргелене прийня,

ла рішення вжити КОil­ нретних заходів до поси­ лення

!

оргаиізаторсько}

массво-полl тичної

серед

робо [,Н

н:сти стали кснтролювати виконання

соцlал!стичнці.:

зобов'язань

не

було

в

1.

до

використання

і

них

ДОМОГТИС,'1

усіх

праЦІВ­

поставили

мету добитися ство· рення в колєюив! атм':­ сфери справжнього змз­ гання. Вони запропонува­ ли повести його під га:­ лом ростовчан: «Працю­

ва1'И Перш

без відстаючих! •. за все, паРТГРУП1

організувала захист

публічний

учасни,ками

зма­

гання проекту своїх' со­ ціалістичннх зобов'язань ва Щ79 рІк. Це змусило дl,'lQвому

робнй

'ВqЯТИСЯ

особ.Истої

тва-рин­

зимівлі

соковитих

серйозно, ІІО­

ху­

кор­

-Хто

д.()

Д.

ночасно

є

визна.нИ'М

л!де-

YCboro

кслектИ'Ву.

Партгрупорг

особистич

рсм

вносить

у

зма­

га,ння ту І'скру, від яноІ воно спалахує особливою гостротою, безкомпромІс­

ністю.

Олена

Михайл!вна

при

р!чному зобов'ЯЗМІпl 5000 кlлограмLв молона уже на.дої.lа б!.rrьш як

по 3500 кlлограм!в на корову . Рівняючись на неї, комунlстна О. У. Пень у серпнІ перейшла 3-тисячний рубlж. Сумл!нно трудиться технін

штучного

осІменІн­

ня комуніст В. П. Пала­ ма,реннс. У минулому ро­ ці

показник

рів.

а

виходу

99,6

становив з

телят

100

на

початку

ко­

нни!ш­

До кінця

65.4.

няти рІвень до

пІд­

умов­

99,8

одиниць.

Rомунlсти не ють виробничих від

вIДРИВ=і­ завдань

грсмаДських.

Великий вклад у виробництво молока в нашо.му районЕ вносять трудівн.и/Си

нання

твариннинами

пла­

нів і зобов'язань, як 1 поста,нонка внутр!партіЙ· ноІ д:яльност!, Зона,йшов схвалення на недавнІх звітно-вибсрних зборах групи. І не випадково ко­

МУНІ.!:.1]! своУМ'

зноЗl.

обрали

ватажном

передову

роБІтницю

О.

М.

Норге­

лЄ'Не.

О. ГУРБИЧ,

роз­ секретар

госпу

узяв

парткому

рад­

сГогоJJ1вськвЙ ••

4. Провести рейд-перевlрну тарного стану молочнотоварної

сан!­ фер­

ми.

Грудень

-

Депутатська

група.

5. Перевірити і п!дбити підсумки змагання працівників ферми за еко­ номію

елентроенерг!ї кормів.

та

рацІональне

винористання

Січень Депутатська група. 6. ПеревІрити умови прац! та по­ буту праЦ!ВНИl\ів ферми. Лютий Депутатсьна група. 7. Провести рейд-перевірку забез­ печення

тваринників

Березень

Манснменко.

ордена Жовтневої Революції радгоспу «ПлосківськиЙ». На знімку ви бачurв .маяків цього передового господарства .майстрів .машинного доїння Є. М. КРИ­ ВЕЦЬ, Л. С. ДИМЧJlК, Г. А. СТРОКАЧ, г. В. КРИВЕЦЬ. Щорічно вони отри.­ .мують близько шести тисяч літрів .молока від кожної корови. Фото М. Семннога.

ДосвіД роботи партгрупи по !деолог!чно­ му забезпеченню ви,ко­

робочої

ж

мів у корІвниках.

Г.

за

'(еж

Не лише СЛОБами силь­ ні біЙЦ! партії. ВагомІ 1 їх.ні дІла. Олеиа Михай­ Лівна Норгелене, вата­ жок партLЙlНО! групи, од­

них

в

Жовтень В. М. Нуценко. З. ПеревІрити правила винористаи­ ня та зберІгання концентрованих нор­

-

альному в!дношеН'Н! буде вІдчутний.

віДКРИТИМИ

участІ

1 1

співбесід з комунІстами. Та й програш у матері­

-

мів.

Листопад

це ста.не предметом ви.ступів стінноІ преси,

передбачається

Вересень В. М. Нуценко. 2 .. Перев!рити зберІгання та раціо­ нальне

що

нього

готовн!сть

приміщень

може знає,

року

щл~j, ~ро~рами.

Перев!рити

питаНІіЛ

не бо

про соціалістичні з060в'яза,НlНЯ на 1979 рl!с Збори вирішили зробити

ПЛАН роботи депутатсько!,гру~к молочнотоварноl ферми радгоспу імені Щорса на осІнньо-зимовий період 1979-1980 роКів ницьких доби.

денний

вниесено

Rщ.іу: 'т.ВариНнин!в

тваринників.

нинішнього

року на порядок

комуністи

в

на

тоді, коли вирішення назрІлої проблеми зале­ жить у першу чергу в;д

зна­

му.

Партгрупа

їх

прави­

зма­

иижчими,

радгос.пу

М.

а

ганні лише формально. ДоЯJ~КИ за рІвних умов одержували далеко не однаковІ надо!. Іиодl по)· ,назники

О.

у

силу,

уча,сть

У

регламен-

ників ферми без винятку. Одразу ж п;сля зборіоз

працює

зобов' ЯЗ8JНlНЯ «зривати. їх,

прикладом

партійців. На початку

Внинаючи

готують­ ряди пар­

тії. За КОЖНИМ із ннх за-

тва ри.нництва.

ки.

з.міцниласл Зараз щг в

ло

нолективу

зору

вирсела

ксмсомольці

майже 70 ЧОЛOlВ!'К, органl­ зац!йним центром бороть­ би за піднесення рівня Перш за все, комуні.::­ ти ретельно проаналізу­ вали резу льта ти роботи

поля

до 9 чолсвік, орга.нізащ!t!но.

є

радгсспу

зма­

внутрJ.партійну роботу. За

здійснення напруже­ програми п' ЯТИР!ЧКІІ

ти

учасником

зокрема.

Водночас не

ся до

8668

посилення парт!Йног.) керівництва соц!ал!стичним змаганням. Три роки тому партійний ком!тет

кожним

гання

три

MOJТDKi!,

тонн. Проти року прибавка до­ рІвнює відповІдно 244 1 1105 кІлограмІв. Од~им із основних шля­

1975

а

-

спецодягом.

Депутатсьна група.

Голова депутатсько! групи В. М. КУЦЕНКО.

ЦК КПРС «Про дальшг поліпшення ідеодогlчно'і, політико-виховної роботи:. ві.цзначалось, що піСЛ>l ХХУ з'їзду партії помітно активізувалось і наблизи­ лось до жи7тя партіЙн~. комсомольське та екоиоміч· не навчання. З цих позиЦl/\' і підходять до організацІЇ

' v ПОСТАНОВІ

.,.

навчання партійний І проф­

спілковий комітети, адміиі· страція радгоспу імен! Кі­ рова.

Наше госnодарст:во спеці­ алізується на виробництві м·яса. За досягнуті у цій справі успіхи радгосп на­ городжений перехідним Червоним прапором MdHiстер ства м'ясо-молочної промисловості СРСР, ЦК профспілки працівникіВ харчової промисловості , виплатою грошової премії. його !lа,несенО до Книги

вариша, кваліфікованоl'О спеціаліста. ДобросовіСlj3

праця г. А. Труби відзнаЧе­ на Почесною грамотою Пре­ зидії Верховної РаДІ! УРСР. Заняття школи комунІ­

добу.

стичної праці пропагандист проводить два рази на мі­ сяць. До кожного 3 них

занятrях, були ефеКТИ1!1tl) використані у ПОВС,якдениjl праці. З цією метою Гри,го­

готується

старанно.

приклаL

На-

вивчаючи

тему

«Участь трудів,ників В управлінні виробництвом"', зін запропонував слухачам проаналізувати, як робітни­

Велику

'роль у стабіль­

Протягом

тут діє

-

з

Київської птахофабрики.

На ньому

ви

бачите комуністів

nташницю Л. О. РЕПЕТJlНОВJI та слюсарів-операторів П. З. СИМОРОЗА і В. С. БОРОДАВКJI під «ас підведення підсумкІв робочого дн.я. ТрудіВlшки тривалий ~ac оедуть перед U CO/ilaAlcTWlHOJty ЗJPlганні~ фото М! Ceмвaora!

пов'язуючи тeopilQ.

практикою,

постійн,?

щоб

проnагзиll.~СТ

домагається

знання,

того,

одержавІ

ва

рій Андрійович багато ,ува. ги приділяє РОЗПОВСlOджеа.. ню

передовсго

досв,іду.

Слухачі ознайомились І ви.. вчили

методи

роботи

СВИ~

нарки О. П. Грищенко, .ІІа. ки ферми справляються 3 уреата Державної прем:1 соціаJіістични.ми зобов'язан· УРСР, оператора paдroOllY. комбінату «Калитянськийа

у ТІСНОМУ зв'язку

З життям

кількох .РОКі'!

ШКOJIа

комуНlстич­

Лені,на, сказані у п€рші ро­

ки

будівництва

соціалізму

в краіні, що управляти ми можемо тільки тоді, коли rnравильно

виражаємо

те,

що народ усвідомлює. Спів. бесіда пройшла живо, ці'ка. во. Кожний розповідав nр;) свою роботу, участь у rpoмадському житті феРМІ!,

ноУ праці. Слухачі 11 озна. йомились з першим і дру­ гим циклами економічног:> радrоспу. Свинарка О. П. всеобучу «Основи економіч­ Грищенко, наприклад, по­ них знань:., «Соціалізм і ділилась досвідом, як вона праця:.. У минулому році щмоби досягала 619 · гра­ вони закіичили курс «Пер~­ мового приросту по своіі\ довий досвід підвищенн,~ групі свиней. ' ефектиsності виробництвз Особливий інтерес викл!!­ та якості роботи:.. У ниніш· кала тема «Економія і б,~­ ньому році ВИВ4атимуть режливість соціалістич­ біографію В. І. Леніна. ний метод господарюва~· Очолює школу ГОЛОВЮ!І'! ня». На занятті слухачі і ветеринарний лікар КОМі' reDопагандист прийшли Д) ніст г. А. Труба. Трудовп'"l висновку. що основа успіх.,' шлях його пов'язаний з суворе дотримання тех­ фотозні.мок

Тіено з

імені 50-річчя СРСР А. д. Верпеки. ПропагапдИС1l спрямовує юх робітникl. ферми на використан,ня ре-. зервів, на те, щоб ДОСJltr. нення пер едов ик.і в стал. нормою роботи КОЖJIоrl),

Це значно підвнщує про<! дуктивність праці, за pax~ Трудової слави ВДНГ, нок чого зростає виробяв~ УРСР і відзначено Почес­ нями, Я'КЇ громадськІ дору­ цтво м'яса і ною грамотою Президії чення виконують. Розкрива­ Як к€рівник школи ХОyYol Верховної Ради УРСР. ючи тему, навів слова В. І. ністичної праці, Г. А. Труба ності результатів, знижен,иі собіllЗр'тості, підвищенні рентабельності відіl'pає еко­ номічне навчання робітни­ ків.

Цей

билася найвищого приросту I!~, ,фермі 660 граміl аа

радгоспом з дня його за­ снування. Після ветеринар­ ного технікуму він закінчив

~OCKOBCЬKY аКіltемію. На

в€теринарну роботі йог;)

знають як при.нципового т'),

нологічної

дисципліни,

са­

нітарних і гігієнічних норм безві,'1мовна і високоякісна

робота завдяки

кормокухні. цьому

у

постійному пошуку. У. розпорядженні nропаган,lIИСоі та і слухачів добре обла4~ нан а кімната для провеАеа. ня занять. Тут підібраНІ необхідна література.

Питання ти

завжди

виховноУ під

реб.).

контролеll

партійної організаціі 814. ділка, радгоспу. КомуиіCТJJ і безпартійні добре пам'.та. ють

РЯДКИ

постановаl

«Ефективність виховиої ре. боти значно ЗНИЖУЄТЬС'І там, де виникає розрив між

словом і ділом, де не ,забез. печена єдність opraHisau\i\.. ної, господар<?ької та ідео. логічної роботи». Трудіани­ ки ферми, слухачі школа комуністичної праці з X~. РОШIfМИ

показниками

при.

, ішли до нового навчаЛЬНJ. (о року, і вони сповнені рі. I І:имості ознаменувати 110-у РІЧНИЦЮ

з

дня

народжеlfR,.

В. І. Леніна новими успlха.

Лиш" чи у ТРУді і наВЧ~Н!1і, 8. ГЛУШАІС,

слухачк,~

ШКОJІИ Н, ~, Єфремов~

80.

~KpeTilP,

..

парткому


Jt ОВІ

n

Ж И ТТ!

иреаJl 1т року

ІДЕЙНО-ПОЛ І тичноl РОБОТИ ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА

ПОВІДОМЛЯІОТЬ РО&ИОРІВСЬИІ пости П'ЯТИРІЧКИ;

КОЖЕН

плем,

1П'uомводу

сРудня.

Іоетроково

виконали

rа.ниt IОСЬМИ

Іже

3900

т 3600 тисяч штук . nM&J)eztY в соцlал1J!Т&ПІниць

rос:подар·

імен! 50·ріЧ1lЯ СРСР. А при· Ухала Галя у }(аnиту а села Ольшаниця РОНИТняиськоro району . ПриУхала, бо зацікавив П

ках

ЯЄЦЬ

вІд

кожноl

:\Ма.

звитя:rу

ЦlєІ

привчати

тварии

ТВАРИННИЦТВУ

молодІжний

колектив, ДО плавиоro переходу вІд тварин,

Червоюш кожна

rодина.

Треба

прапором ЦН ВЛКСМ .

вчасно нarодувати, яапоУ-

етематично

випуска·

Імен!

Доярка В. С . Васю. ра вийшла переможцем

спо· ти Іх, суворо дотримува· чатку, -- зrадує Галя. тися режиму Д'ня 3 поз· Новий колектив. Не 061- ним виконаМJljМ техно.л.,.

иро трудовий здобуток майстра машинного до·

соцlалlстичяого З:llа· rаипя тварипНИI\lВ roc· подаРСТ&а за Пlдсум'

боти. А навколо автомаТа Нa.tЮJIerJIИВІсть тизащlя очІ розб!га· за&зятт" зробили своє.

pa'ztroc:nl

в

розповІдає

!ИП Валентину CTєo:t· иl!ІІН'У Васюру. За вІ· сім минулих М!СЯЦ'в вона

одержала

ками

вІд

кожноІ

по

цю но

КОРОВИ,

корпуихту

rосподарству.

НЯЛИ

пра·

специфІкою

Та

як

ро-

rIY ...

допомогли ТІ)·

рІдну .

ПРИЙ' з часом

МІй

прИЙ1ПJtИ першІ

на· успІхи.

ставнИІК , досвІдчений опе·

ГаJІИиа

Ру.wниК

обслу'

лився вмІнням, дос:вІАОМ. свиней. Приймає вона Вчив , JXOl!IOMara.в. молоднJU( У вІцІ 106 днІв Робота оператора BllIro- ваroю по 38 кlлограмlа. дlвельнorо комплекс)' ПерІод вlдгодlвлl трнває

керівох rазеm

снове ЖИТТЯ • .•

ШТУЧНОЮ

'ІАи"ї рогатої

худоби Лідію ЛtТ­

11

.=12

І8:0.

Н

!~

".

:с.

СЗОРfl»

_РусанівсьхнЙ:.

с50брицькийсЖерJ1 і IlСЬКИЙ:' «КраС::ИJlі!сhКИЙ:' імен! Мічуріна «8ел нкодимерськиЙ. іі.!ені ДокучаЄ8А ·«3аплаIИИЙ:'

....,

3776

З279 З078

2850 2807 2566 2З67

2285 2189 2009 1977 1964 1915 1855 1854 1816 1741 1693 1676

ПРО.llIlO ·

І jй В

•" ,;

.:

521 46.3 412 З86

369 314 240 296 269

264 247 229 254 207 225 268 243 194 223

• ~r: .і.:еа r.I ~ О

..

а

!8", еЕ і& :.:

-~

І.'" i;~ I1 11 ~f ~r:і '8~5

..... ....

85_ С)и.,;

~

~g~ &.-

.-

ІіІ

.нi~ ii:~

i~ 11(: +Ііі 8

О

:\ 0.& ~I:!C • .98,. 8' • t .r; і i~!О ~8'E a.:~ I~I е &-.: е:, :t.

.~ ~

~.

-161 -248 +134 --128 -108 +78 +118 -113 -'52

95,0 1719 --57 8з --2 20 199 79,3 279 +12 190 92,6 362 -12 202 92,8 1231 -18 45 90,6 854 +46 108 --4 24 0,4 125 91,0 784 +5 ЗІ 91,6 915 -35 ЗІ 87,0 821 +5 41 95.2 1!33 -41 24 92,6 892 +11 З7 91,3 132З --З7 34 95,8 827 --117 37 92,5 885 --45 46 88,9 609 -25 26 87,3 746 +10 З2 90.9 583 +37 61 89,4 602 -61 3з

--IЗ4

-186 -46 -138 --345 -228 --213 --120 +26 -334

х.-с

10"':..

З1,4

+І і ІІІ 0 . _

'+5 -2

'+IЗ

94

157 -15

+1

-2

+8 +5 -2 -10

+3

--з

-13

і

!8

.и8

92,4

111,3

З,51аsа

9,4 104,4 28,0 89,4 84,1 83,7

149 +23

85,2 115,0 158,2 122,1 75,7 108,4 107,9

86,З

61,б

104.4

79,0 82,2 85,6 89,0 99.8 83,7

t

всього нового . Використо­ вуючи досвід Lнших опе· раторlв , вон&. перейшла на РУЧlНий режим регу лю· Вa.R1НЯ клlма'!1У, що краще 1IItJIиває на рІст погОлІв'я,

значно зБІльшується йоrо

1973

роцІ

вона

знову

попереду. Як перемо­ жець ударноІ комсомол&­ ськоlвахти, при,свяченО1 вО·рlЧ1lЮ комсомолу УК­ раїни ,

вона

удостоєн:!

го.

-

щнни , на ,

сил.

-

ще

Наroрод&. БатькІв-- rоворить Галк­ дожала мені

Я

вІдчула

БІльшу ,

нових

на

соБІ

вІдповідаль­

нІсть за ДО'ручену спра.ву.

Хочеться краще ще

працювати І

краще,

ВИЩИХ

ще

досягтк

пока3НИlКlв

'!І

роботІ.

Галина ше

Рудник

славна

не

пи­

труд\JВннця,

Х ОРОШИ Й, над \й ний това· риш . Чесний І принципQ.; вий . Завжди допоможе, виконає будь· яке дору­ чення

--

так вlдгукують­

ся про неІ

роботІ.

прирlст.

-

ПлеМПТllорадгoar с5рова.рськиЙ:,

:l146

ваЗВІ

товарmпl п~

В. КАРАЧАН. студентка КД}"!

rocnOJl,apcT88

П. М.

4631 · 4550 4498 4470 4395 4350 4282 4255 4025 3981

(<<ПJlQ{jl{щьк~r~}

(<<ПлосківськиЙ:,) :.

138,2

105,9

276

~151

89)

701

"....19 185

±4

163

:±4

90,2

1112

1274 n035 685 980 -? 6:J_

52І!

З290

3288 3278

865

343б

3426 3421 3392

З278

3271 3261 3257 3230

859

865

56g 775

5~

814

ПТАШНИЦf

nрlЗ811111е,

ВІЗ88

nтахофабрихв

O~>O8. :a:r.l~~

; . ~~;cи

....

1110 1076 1il08 1115 1166 11051 1005 908

570 1050 918 866 624 732

t'

86,З

89,8 89,1 123,8 97,8 128,7 107,7

З8З5

3750 3562 3546 3481 3447

Пасіка Г. С. (і,мені Кірова) Жолдак Т. О. (імені Щорса) МаТоІІаш Л. М. (сТребухі1!ськиЙ:.J Ненько Г. А. (Племза'IІОД «РУl1ня:.r Паuевко О. М. (ПJlемзаво.д -Рудно І Щвrоль О. М. (імеиі Кірова) Лещенко К. І. (імені Щорса) Гysь Н. Б. (Імені Кірова) Кощій о. е. (<<Требухі!ськиЙ:.J

,....

89,0

Київська п/ф

ПО району

86,4 124,6

83,5 8б, 1

--4

+10 -5

Іі J1J)eQa18X Bap&JI1Ioroeno-

.Ipeuoro UIII7

1~,6 1 ,5

-2б

-5

і

/JIj

Рlдгоcn,комбінат «Калитянський:,

Б~.:1аsіlська п/ф С~иnолкіВС::ЬКI пlф

прихильник

-

цеху.

-

Яковенко К. А. (імеиі !<ірова) МImIНКО Н. В. (імені Кірова) Уст.менко Г. К. (імені Юро!аJ MO/'ВJIЬHa е. З. (<<ТребухівськиЙJoУ 18IJIЧУК Н. В. (сТребухівський:,) Жеребець Л. В. (<<ТребухоівськиЙ:.І

ПЛ АНУ

цевтру АержаввоІ статнствкиІ

сJ!!тхіеський:, с3аворицькиЙ.

пt4'

рсжу оператор постІйно слІдкує за мliКроклlматом.

Галина

цьому

БУJlаllенко Т. М. (<<ПJJос:кіг<:Ь,,~»] 8аСІОра 8. С. (імені ..·.щорсаl; .• Носко о. П. (<<ЖеРАів~ькиЙ~)'·, Остапчук А. М. (імені 'Щорс~), Роrач О. Г. (<<Требухівеький:,) ЖУРВбlда С. Ф. (<<Требухівський-І

аа 8 111С8Ц18 197Q року (аа »ввмв мtCltKOrO 1вфор~aцlйво-об'lllC.1lJOlIUIIВorо

croroJlillC::bXHt.

з

денного боку забіЛюють· ся ВІШном , а з півнlчног" повнІстю а60 частково вІдкриваються. Протягом

Феаок О. А.

ароБВIЩDа І 11]80І8*1 ~ep8Ul проJU'RТlв '1'В8РВВ8lЩfВ8 rocшo~

ікев1 арса ЛJlемsавt),!! «РУАН•• .ПухіllеькиЙ.

вжна

у

:КОЮ В НІмецьку Демо­ кратичну Респ у б.'1Ї НУ, В

дяченко В. е. (<<ПлосКівськиЙ~)

ВИКОНАННЯ

.л.аlR'zifc.!:'

,

перемож­

тюкv вона була наrород­ жена ТYlристською путІв.

Строкач е. С. (<<nJl~івський»)

*.*

C'n~ .Тре6У:lівсьхИЙ. iмui Кірова

влІТку

виходила

СОЦЗlМа,гаНJНЯ

республlКЗlнськоІ npемі1 ІменІ Миколи Островсько­

Тому Галя вІдповідно го· тує ПРИМІщеНня . Наприк·

Лисенко

ЦЬОМУ

Фото М. CelllВRora.

~.pcwa

разово

Рудни:к Heo~o­

бот! за п Lдсумками

молоко .

лад ,

грами.

622

Галина

І(рneць е. м. {СПJl~~I!КФ} Бондар Н. М. (<<nJiСС!<IВ'СЬ'ки/J») Цапко К. І. (~ПJЮCкій~~~иЙ»}:

OciAиHiHНJf

IІ'JfтнсдЦJfТU рокі, ,pyaUT"CJf

11...

Н:JВИВ

За досягнутІ успіхи в ро­

му риб'ячий ЖIЦ) та сухе

n!lb_вщ"

рі'/(1/ Г ОНI((JР'и.IСО, Jf1(4 ,Ж, БАU:S"IСО lfJenoд4pcT,i.

по­

ДОЯРКИ

у po:~г/!)eItE исгні Щерео: at>6pt МCNl'AtHO: СtAtкцїЙно·ItАt.АСінно: робо· 10. ЦІ ~aAO '.АСогу ."apиНJ(иl(4.AC ред· tfJelty :SН(lЧНО Itід'uщuтu nродУlСти" нleт. худоби .АСОАочного HanpJf.ACKY. Но: ,ні.АСIСУ ,и fJо:чu." одного 3 кра· .,гхнікі,

оператор

НА НИХ РIВНЯТИСЯl

.*. щш

І І

ратор АнатолІй Дмитро· говує 72 бокси, У ЯКИХ вич Верпека, щедро дІ· утримується 1800 'rолlв

ПЕРЕХРЕСТ,

llОМУ

Валовий надІй йorо по

було

варишl по роБОТІ .

вІдзначено мораль­ ма,теріа11ЬНО.

ветлІкар,

Із

ються.

1

С.

ВаЖ1<О

знана

нинlшньоrо року. УІ ви·

що на 1218 кlлоrра· М18 б!льше, н!ж в цІ· по

-

мІсяцІв

сокоородуктивну

4025 к!лоrра.м1в моло· ха

восьми

п р ир:ст кожної з Них ста­

поросят

На розвиток тварин та·

прирости

п

Щорса,

ких

мlщає в І'золятори , году! Ух аа окремим рацІоном, додаючи до рідкого кор·

кож 8пливає І пора року.

за пlДС УМl\аМIІ добовІ

здала дер­ пар~IІ тва­

рин у кІлькостІ 3640 го­ лІв. Се.редньодобови!\

1978 року на.rороджениЙ дорогі не лише день , а й

перехідним

В І QГОJD"В8ла І жавІ вже двІ

K02fCНa з НИХ вимаrає над· МІрно! УВ&rИ . Тож слаб­

середньо·

хомер що ск·

81'ЬС"

до

кL.лограмlв.

110--112

В :цьому poцt оперМ'OJt

цей час зростає

ІМЕНІ МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО

Щоб збlльwити

показники

rрупt ст&.новить центнерІв.

За

тваl2ИИ

ЛАУРЕАТ РЕСПУБЛІКАНСЬКОТ ПРЕМІТ

-

Чеprовий cБJrискавки...

1112

ДИ1l!.

ОПЕРАТОР ГАЛИНА РУДНИК

який за вис<Ж1 виробничІ сухorо корму до рІдкого.

РОЗПОВІДАЄ "БЛИСКАВКА"

BIl4"8

КОМСОМОЛЬСЬК~

-

цІ працює комсомольськ.)-

економіст.

118

ТУРБОТУ.

працІ.

ГаJJИ1Н&. трудиться на дІльницІ ом 8 по BlдroдlB­ лІ свиней. На цій дільни.

кур·

подачу

МІСЯЦІВ

цем

теnепереда­

І ось разом з чоловІком Володимиром та ДОНЬКОІ0 Іриною ommиnися тут.

Л. СЕМЕнА,

lидиstдуальиому

у

І'еrwлювати

корму.

чах. ЗахотlЛОСJr саМій вl.11-

ки,несучки.

иеoyqки.

rазет ,

чути

194--199

одержали по

ло

комплекс, про який не раз йшлося на сторІн­

Ма.рlЯ Михайл!внз Олешко та іншІ, котр!

аіц" вІд кожно! курки· ссцla.n1стlAИОМУ

• НалитянськКЙ.

БКJ'lИСЯ також пташки­ цІ Tet'JljHa ЗахарLвна Нуценко, ГаЛlUlа Про­ КОП!8на Ков.шУ'Н, Гали· на Норнllвна Гуз!й,

еТlа йде колектив ~иrади, ЯК~ очолює Володимир Ахтимоно, анТі Ковальчук. Тут ClJержали по 185.2

В

мlся·

одержала по 200 "єць в!д кожноУ курки· несучки . ВиоокоІ про­ дуктивнос:т! птицІ до·

тисяч

змаrаН'R!

мину лих

переможцем ви· йшла Над!" Семен!вна Пономаренко, яка

штун при р!чному пла·

СТ1АИому

П1дсумха.ми

nLB

J)1'1ИИЙ план продажу .ІІержавl "SЦЬ . ВОНЧ 11.Itп.равили Ух на .ltepжавний приймальмий пуикт

за

Від11О1!lJtа.льХІ.

f

ВИМ8irає високоІ нок зустрІчає 80на нови· Воиа ми турботами. День за КВ8.JI!фlка.ц!І, напружених ПО8НО! Вlдда.1 днем CtIJJИllло вже шІсть зусиJ1Ь і Ос:оБJtИво ува.жио рокІІІ BI.zI To.ro часу, ЯК сил. приступила до роБОТИ треба сn1дкувати за МІ)· тут, у радroc:пІ'КОМбl,патl лодия:ко.м . НеобхІдно вмІ·

ДООТРОКОВО! 'rpУ.ltt~ники

ТРУДСІВИЙ ра­ СЖЛЦRa

8

..

~

~~~5~ ~fW>.Ca

Oa::~.,_

Пономаренко Н . С. (ПJlемза ВОІ «Рудня » )

Куценко Т. 3. (ПлемзаВОl1 «Руднк») Ко.шун Г. П. (Племзавод «Рудня:»

ГузlА Г. К. (ПJlеМ:JіВОl1 «РУ.!lня») Олешко М. М. (Племзаво.1 «РУДНА») РУАОбаба С. М. (Племзавод «Руднк:.) РепеТУИОllа Л. О. (Киівс::ька птахофабрика) 8лас::енко Т. І. (Київська птахофабрика) Петричук Н. П. (Київська птахофабрика! Омельченко С. М.

98,4

93,5

88,8 72,8 52,2 89,6

79,0 93,3

Вакуленко Т. С.

94,7

Компане.., С. М. (ПлемзавOJI. «РУДНЯ »}

(Київська

пт а ХОфабрика5

(Київська птахофабрика

ПРЙl1КО Г. В . (П.1емзавод « Р удн я ~) Ковпак Г. І. (Київська птахофабрика5

200,0 199.0 198.0 194.0 194.0 193,0

.. ~~ ;=а

~,g.~

<r> .. _

""'''

119З , 7',

868 . а

917,0 196:; 559.8 557,1.

188,4 4685 1186,1 2179 185,5 2948 184.6 2849 179.5 2855 179.0 502.5 177,0 3654 1171.0 527Д


..

и о B'~

Ж ' КТТ"" 14.5.

Діти

1 "іти -

2

се_

n-

ша радІсть. КвІти­ чудове твoplRВJI првро­

ди. Воии уособmoють собою все иаЙDрекрас. нlше, ЩО в на свІті.

Квітн

супроводять

mo,цниу шJlЯXу,

8а Іх

всьому Уі дарують

матерям,

дружниа1\l,

нареченим,

що

юнакам,

йдуть

в

на

сяужбу

PaДJDIcЬKY

АрмІю,

ветеранам рих

праці,

ПРОВОДІІТЬ

сяужеRRЙ

за·

вІдпо'IJDIОК.

КвІтн

прихрamають

наше В

кот·

на

жнття,

остани1

доброю

От

чому

роки

стало

традицlвю

ТРУДЯЩИХ

нашого

в

мІс­

та І району проводнти осіниі

виставки

квІтів.

РІЗНОБАРВ'Я КРАси.----ДОр~~жн~У::~:и___ Н~гО природи розквітла позами­

П~ Верховно! Р. . СРОР ЛеО1llд ІллІч Бреж­

нулої

нєв.

Багатобарв'ям недІлІ

краси

центральна

площа

нового

житлового

:масиву

промислового

вуз­

ла Броварів. над якою линула мелодія відомої всьому світу пісні гімну щасливому

дитинству

сХай завжди буде сонце •. Тут. поруч пам'ятника­ монумента воїнам-авіато­ рам Другої повІтряної ар­

мІї. Відбулася восьма тра­ диційна виставка квітІв. Вона була присвячена Міжнародному року дити­ ни . В ній взяли участь школи. підприємства. ор­ га,нізації. дошкільні дитя­

чі заклади, J<вітникарі.

любителі­

Виставку відкрив ним

словом

вступ­

заступник

голови виконкому район­ ної Ради народних депу­ татів. голова президП ра­ йонного товариства охо­ рони природи УкраІнської РСР С. І. Товстенко. Він ласкаво запросив всІх. хто зІбрався на площі. огшtнути

рІння

прекрасне

рук

Т80-

людських.

милуватися

по­

резу~ьтатам"

наполегливоІ· працІ люАJi~ телів

природи.

Головним

леЙТМОТИ,Q~

виставки було: сВ. І . .ч.­

мІн дітей.

найкращий др,)іr За щасливе дит'lf1{­

ство на землІ. Хай за1lЩ­

ди буде сонце. безхмаРНІ небо. Хай завжди CMl~ ться дІти на ЗемлІ •. Подовгу затримувалися відвІдувачІ виставки

БІля композицій міських

ММ

букетів

!

середніх'

7. 5. 1.

шкіл

Всім впада­

ло в очі викладене яскра­ вими кв!тами на зелено­

му

фоні І,м'я засновника творця Rомуністичної партІУ та Радянсько'! дер­ жави «В. І. Ленін •.

1

Наполегливу радянського

ськl МН ська,

ШХОIl.,

в.

8,

ПЛОСКІВ­ середнІ

ремоитuо-меХaJl!Ч­

ииt І еКСПЄРJRIеитальний 'l'о,гоаеJl.IІОro МlUШIиобу­

сНвlтн ІллІчу., еАnпа­ сІоната.. еЛенІн І дІти •• еДорогому ІллІчу вІд чер­ вонозоряних

2.

КНRжицька

дувания

sаводи,

дерево..

обробИИ! lСомаlват.

жовтенят.,

сЗалп Аврори., сПолу­ м'я революцН.. сRорча­

КОJl:ПOзиціІ 1 букети вІ­ Дображали також пlдго­

гІнцІ.

TOBkY 110-1

-

цІ та багато Ів­

нашоІ кра Іни до рІчниці вІд дня на­ родження В. І. ЛенІна. до всесвіт,иьоІ ОЛімпlади-80 в Москві, ян трудяЩІ зма­ гаються за втІлення ' в життя рішень ХХУ з'їзду

ших композицІй І букетІв, майстерно виготовлених 8 аЙстр. гладІолусІв, геор­ гІн. калл. червоних гвоз­ дик.

викликали

заХОПЛeJI­

ня. багато роздумІв.

RПРС. за виконання пла­

Привабливими були композицІї І букети Троє­ щинськоt середньо! шко­ ли. заводу порошкової металургії ІменІ 60-рlччя Радянської УкраІни. ди­ тячих комбlнатLв ' ММ 17, 19. 20 та багатьох Інших

!

нів

соцІалістичних зобо­

в'язань четвертого року І П'ятирlчки В ц!лому. Вод­ ночас

була

готовка

шкіл. пІдприємств. орга­ нІзацІй. Бони розповІдали про щасливе І радІсне ди­ тинство в нашІй країні. про ту велику турботу І піклування про молоде підростаюче поколІння. яке

виявляють до нього Но­ мунlс-тичиа партія. Радян­ ський уряд, наш народ.

вІдбита

трудящих

під­ рес­

виконанням

ви­

i~' змарНІЩIМИ

ні перші місця. Вони нагородженІ грамотами і

України.

rn.ЩИl(Нут~и долу голІв­ !Ісі14И. 3 тонкими РУЧeJIЯ­

Ці,ННИМИ

ТЬСІі до' сонця. кусня чер­ ствого хліба от що можна було вбачати в

деревообробний комБІнат виробничого об'єднання «Броваримеблt., третІ Тре6ухівська середня

ДругІ

ta14Їi. що,педь-ледь тягну­

яким

присудже­

подарунками.

м!сця пос!ли Плос­

кІвська

композиціях· І букетах еДІти ЧІлі., еНелегке життя дІтей в Швденно­ АфриканськіЙ РеспублІ­

середня

школа.

школа.

екооерименталь­

ний завод

торговельного

машИНОбудування. Ім чен!

ці •. еДва світи два ди­ тинства., що Ух предста­ вили на виставку Бровар-

госпо­

дарсько-розрахуНКОВfl бу­ дІвельна дІльниця Укооп­ спілки, міське ДОМОУl1-

равлlИИIl .N9 2. дитя'!:l комБІнати ММ 19 1 20. Вони иагородженl грамо­ тами. ТакоІ ж вІдзнаки удостоІлася любитель· нвІтникар

МаРИJIа губ.

сеnа

Бобрик

Rирилі,виа

Одночасно

Біло­

цим

3

чле­

ни жюрІ І представники 'громадськості, що взяли участь у підведенні огля­ ду

виставки.

висловили

незадоволення

з

приводу

того. що не брали участІ у виставцІ Броварське 1

станція

иуждеЩlе • . ~ажке. безпро­ Єlітне жifТТIІ. БлІдІ. худІ,

личками.

ремоиnн)­

ЗDОД.

ПІсля огляду виставки жюрІ підвело його під­ сумки. Найкращими ком­ позиціями І букетами як за змІстом, Іх цlлеспря­ ~OBaHICTIO., .. так І за ху­

Kpa~H. ' РОЗІ!рвідали про їх

капІталістичних

мехаиlчиий

Семилолкlвське лісництва,

знанІ колективи Бровар­ ськоІ М 7, ТРО6ЩИНСЬКО! середнІх шкІл 1 заводу порошкової металургlI імен! ОО-рІччя Радянсько!

чи дітей

BenWК~ДHMe~.Ka

середні школи,

публі'Ки до вІД3Шіче.ПIiЯ З5-рIЧЧЯ визволенн.я Ра­ дянської УкраІни від фа­ шистських окynантЬв.

дожнім

Раво", 8 цим компози­ цІ! 1 букети. символізую­

ська,

1

грамоти

Відзначені варська Nv

вру­

сувенІри.

пІдрозділи

тресту

варис1льбуд.. монтний

завод. по

еБро­

шиноре­ дослідна

тваРИНIНИЦТВУ.

завод залізобетонних ви­ роБІв та ряд Інших пІд­ приємств. органІзацій. ус­ танов БроварІв І району.

Оглядаючи виставку квІтІв. ПРИСВЯЧeJIУ Між­ народному

року

дитини.

трудящІ одержали душев­ ну насолоду. Разом з цим вwносили подяки організа­

торам

П.

висловлювали

побаж~~, проводити

ПРОПОЗИЦІЇ

3 за­ лучення,,: бlJ1 ..шоl. як до­ сі, кількості організацІй. IIl!дПРИЄМСТ-8, установ. ширшого

костІ,

ВRCТaBKH

кола

громадсь­

оскільки

ють

велика

lІцеологl"ІИlJt, ховвій тичному

вони

ма-

sкачення

в

політико-ви­

робоТ!,

в

есте­

виховаинl

трудя­

щих.

А. ГАВРИЛЕНКО.

також Бро­ ,Красил!в-

Фото П. ГоловаНІІ.

6,

боротьбу народу

за

нинІшній ! прийдешній мирний ! щасливий день. прагнення

всІх

народІв

.планети

до миру відобра­ жено було на КОМПОЗИЦі'! «Миру мир •. На виго­ товленому з квІтІв ' макетІ

земно!

кулі

зображений

БІлий голуб. а поруч дитя простягнуло

нього

• За

-

рученята

символу

щаслиВР.

в мирному Rомпозиція

до

миру

.

дитинство

світі. ця була приуро­

чена Всесвітній конферен­ ції

з

проблем

що Відбулася нашnї

·дитинства.

в столиці

БатькІвщини

МосквІ. святу Всесоюзній «ApTeK~.

на

піонерії у здравю:ці

якому

гос-

тем був Генеральний секретар

ЦН

RПРС.

.

Голова

, . _ _ ; _ ...._

_Jo?--.с-----.:о"--.,..,.-:----.~~РIlО1l1

. }

НОВАЯ ЖИЗНЬ. - opr8B uPO'·JlCТt.. • re 11 08110111101'8 ком"унистиqе<'"оА партии )'КР'ИRЬІ repn4c". С овето. наРОАМbll 4епуТ8ТОР ((иеве"о. .бл.сти. Газет. ІыодитT в. украИНСКОIІ .з .....

4г '

І

-". __

НАША АДРЕСА: 25.~

11 ву..

Ки'..,....

друкар

ня

КИ-lвськогооБЛУПDа вління

Обсяг

І

. , _ _ ". _ _ _ _ _ _ ТЕЛЕФОНИ; реАаКТОРІ

ВIАпоВI1I.л .... 10ro секретар..

6РОВАРИ.

Друк високиі\

~~.........,~,..",....".....,,...,..,.....,...,,.....,.....,~

" ~"c 61954. Б pOBap~ЬK8

~--,...:--

..IcO'.. ~"TO

.!!eRt.

ІМ.

2

",совоІ

pnIlOТR.

-

Редактор Є. Н. ФЕДЯП. ~_"';O-"

19·3·82; вІ.!!.!!lлу

ра41"""'RJlеRRЯ

_ _ _ ...:--":O-,. _ _ - - _ _ _ oI?...:-- _ _ _ __

,аступник. реАактора

сlльсько ... 1"О<'П"П1lJ)('ТВR

-

фОТОКОР~СПОR4евт,

19 -

j

ІА:

~llIlIlлlв

-

194 ' 47; oroр~п"я-

Прt)МlfCЛовостl.

19·4·67.

І

r

83~T'

ВR~ОllИТ"

, вlвторnк. ~P"4Y.

• D aTHllulO І суботу.

'

і

f ,

полоси формаr'f д 2•

... #.......,....,,..,,.,.,..,..,.....,,.,.':'''~~ ,.''.;...:.,.~---:~..:'''"~~.,~,,..,....,,.....,,,.,..,..,,.~~..,. I'~"""'~"'""",~ 8

справах ВИlІ зваиnтв "

ПОЛІграфІі. і КНИЖКОВОІ ТОРГІВЛІ, вуЛ КИІ вськз, 154.

Зам. 5076-11.500.

#149 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you