Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ I{РАІН. ЄДНАІІТZС61

ом

Прибуття товариша ЛІ І. Брежнєва

!.

• '!1'!

148 (4689)

в Баку

П'ЯТНИЦЯ

••

ЖителІ столиці

Азербайджану з великою

тою і гостинністю зустрІли

20

те:gлОо

вересня Генерально­

го секретаря ЦК НПРС, Голову ПрезидlI Верхов­

ВЕРЕСИ

но! Ради СРСР Л. І. ;Брежнєва, який прибув для участі в торжествах, присвячених врученню. місту

1978 р. Ціва ~ 80В.

ордена ЛенІна .

По шляху СJlІдування з Москви в Баку під час

зупинок товариш Л.

І. Брежнєв зустрІчався з паре

тійними і радянськими керівниками Донецької f Ростовсько! областей, Нраснодарського і Став, ро­

ГАЗЕТА ВИХОАИТЬ

польського 'країв, Дагестанської АРСР. (ТАРС).

3 17 К8IТН" 19З7 року

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМIТE'n' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИх 'ДЕІПТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ТЕМПИ ЗРОСТАЮТЬ

І

У номплексі

проведеп-

Нині попереду в соціali

ня qcіниlх польових роБІт лІстичному

значне місце вІдводять трудівники радгоспу сЗоря. оранцІ г,рунту на зяб. На цІй роботі в roсподарств 1 зайнято щодня· по 5-6 траllторів. Кожен

' Третій рів п'вт.ріуви­ • ударно! праці p:l..IC

ться на всіх відділках. На ТРактором ДТ-75 він що­ очищеиі вІд ,пожнивних дня зорює по 6-6,5' ген" решток

КОПАТИ БУРЯКИ у ,ра!r~п1 сПл~кІв­ еькиЙ. розпочалося зби­ ,рання нормових бурякІв. Першою приступила до цlв'і рОботи друга кормо­ ,до(іувиа бригада, якою ке­ ру« М. І. Топ:ха. Наруп­ 'Horo ДНЯ на плантаціІ

дорідних

ворен!., очищених і ВКРИ­ ТР

гИ"ікою. roМ8ВВЙ

8rpOBOM.

ПРИЄМНА J1ЙШл&

в

_ic1't<.a

колектив

аідnpиємстsа

иотою ВаСИJlЯ ' ДlWlевича, О.!tJЮI'О 8 кращих роБIТНИ­ .lв автопіlJIриємства.

М()JIодиl водІй постІй· 1І0JJИКОlfY8 пла'ни і соцl­ алістичиі Іде

в

зоБОВ'ЛЗЗІНня,

перши

rапя,

рядах ' 3М8-

_'!!!!

розroрнутorо

! lS!!

r

ган,ня

в

.е.

у соціалістичном:ч з.наганні,

"'"'АИI'~'~''''

tI

ного заводу, ТОН задає бригада Миколи Є/lграфовича МКТIJВ ЩОЗАtіни ремонтує на 20-35 шин білt>Щє. На фОТО (3.ліаlz Hf1ftpn(m) ; t1У/lJ(ані~аТОРН/lJЩ В. О . ПЕТРОВ, М. І.

~'

3аударну "рац1О ХOlМСОМоJlЬСЬ1(!Й ціІ АТП-09034

_..

І

.

,,"JlЬKa

рок в

СТВОрffil!ИlІ

rrромисловorо

організа с на честь

ИИlНз.,и. RОМСOft{олеЦIo!ТУР­

граму

восьми

мІсяців

обслугОвувани"пасажи­

юнак

перекрив

на

8.8

ПРОЦеІНта.

Роботу ВасИJlІІ Даиеви­

ча треба характеризувати не

лише

ва,1JО'ВИМИ тzo!

пок8і3-

буєтьс~ такОЖ ПРО' якІсть

рів.

тому,

на СУМУ

овочІв

195 тисяч кар­

бованцІв.

У' бригаді

роз­

рахували, у. ск1лрки обlй­ дуться їм · ті або ІНірl ви·

коли на АН робіт, скІльки ' потрlбНО

буде

грошей

на

зар-

аграрно- СВШlускнаму екзамені. у плату, залучення додатко­

оо'єднання,

шнолі

економічного

все-

обучу слухачам запропонували по-хазяйському

в01 робочо! сили в епік. овочевого

сезону та

ін.

справа невигІдна, го- подивитись на стан справ· Вих~дячи 3 цих розра. І х.ун.юв, визначили техно11 QРИJlИ - В госп()дарств,І У своІй бригадІ, ВІДД лку ,логlю вирощування 080-- низькорентабельна..... І пІдрахувати, . за рахунок, чlв різних строкІв дозрl­ 'Тепер становище тут до-' чого І як можна збlльщн!Корінно зм1нилось. І се- -ти . випуск продукцІІ прн

ред зах()дlв, які сприяли м.IНlмальних затратах,- ус

110ліпшенню справ У галузі (а Іх було немало), назвати

впровадже-

ний у радгоспі

режим економіІ і

ЛИ'~~;н'гаРДlвЦI

П1х перевершив усІ спо дІвЗІННЯ. Багато цІнни:>;

тодІ тут і

веду. ть вести ол ІВ-

гранспорт,

робочу силу,

:lОвнlстюзібрати врожай 1економити

вкрlшили за- ~ сезон

особистІ

економ!І.

цем у руках, CTapaH~O лі-

чимало

,

~ош-

ЗJ'Iизити

рахунки І тість 'овочІв .

Тепер вони впровадже-

.

новий

собі вар-

ДОПDможе і

' метО'дзапозиче·

'

чать кожну копІйку, яка, ні скрІзь. Наl'l;жкла1\, в ний члена.ми бригади у як в і домо, карбованець t,вочlвницьк і й бригаді кримчан. Так. розсаду береже. ЛІчать чівнкки ,

усІ: ово- О. О. Волкова на в~ли'ко-

ме··:ан;затори

:)8 j~Ч:lliно;

ся

серйозно

ЧjТКО

причина ,гра~JИ, в які ВПllсані цифри.

І спецlаЗІ!С-

та\l. і роСііТННЇІ' м довело-

зайнятись

огІркІв на ', шести гекта­

му ЦУПК~МУ аРКУШІ BaT~ рах плантацій овочівники

брнгцири, неруючl. .. І в І ману ЦЬО:.1У ГО:lOвна ~·сп:хjl'!.

пере!и.

завдання.

Jfкнайшвидше /(омплекс ociH~

зма- ніх польови,х робіТ.

дlєвішим з І

.а.

н. П~ЦЕНКО.

... ... .... .., .• _.

накреслеНІ висадили на мІсяць рані­ акуратно ше

C~POKY. А

ПрО' що вони говорять? регти нІжні

ки

Цьаго

раку

виростили

овоч\в!'!и- негоди, Ух близько

нови­

Г.1ІУХОВ,

секретар JCOMCI)MOJlЬCb' коі органlзаціІ авто­

піДПРИ6мства

.Ni 09034. .

НапРикінці. робочого дня бркгаДИРJJ; керуючІ звичай1Ю підбивають пІд­ сумки

ють:

робсли,

чи

затрат,

не

чи

аналІзу­

було

зайвих

економ,но

ристО'вувалнсь

вико­

пальне,

паснІ

частини,

З тих,

.хто

за­

добрива.

допустив мар­

нотратство,

пи'тають

СУ·

ВОРО·

ЩомІсяця

в

радгоспІ

ви:пускається екО'номіч­ ний бюлетень, в якому вІдображена боротьба за еКОНОfrlію і ощадливІсть кожного

колективу,

кож·

ного роБІтника. Все це дало добрі, результати: со-

господарство

бованців

вІд

150

вперше

овочІвницт­ тисяч кар­

чистого

прибут­

ку.

Але це трудlВЮIRИ рад­ госпу вважають тІльки по­ ча1К()М. Тепер у них більш напружеНі плани, якІ І!средбачають дальше зБІльшення виро. ництва

щоб убе- овочІв, зниження 'іх соб!­ BapTocTl. і

рО'слини в Д

надlЙ"НО захо-

вали під плівку.

лась на 70 копійок і ста­ новить тепер трохи БІльш як сім карбоюнцlв. ТоріК одержало ва понад

Л.

Одеса.

Івепетчер.

НОВИЦЬКА, кор. РАТАУ.

,0·

е.

ЗВЕДЕННЯ мleЬKoгo IвформацIЙио-оБЧИСJllОват._оr., цtиJр,. lержавиоїстатвстнки про xiR; '(lСі"ва' ПОІІЬО~ роБІт У господарствах рай;'П

ствио. м ва 18 веРЄСіІІ 1978 ' " " (а , процентах дЬ D.JlUY) . .~.

~" . a.

HIS"

"хс) ~y" ~.tCI

roСП«Ul;lрета

і]

?·2.~:

І-і, ., W

.=-10 _ ,., .. II'J"_ с."'1ІІ

1с t::( СІ

сПлос'кlвськИЙ.

100 100 90

с:3аплавниЙ.

Імені Щорса сРусанlвськиЙ. _ВелИкодимерсьниЙ. імеНі МІчуріна сПухівсь'киЙ. сТребухlвськиЙ. сЖердівськиЙ. _Бобрицький. еЗаворицькиЙ. _Літківський.

імені Докучаєва імені Кірова сАвангард. еЗоря.

с КрасилІвськиА. .ГоголlвськиЙ.

511

89

.....

88 88 83 77 75 73 73 70 70 69 66 61 60 54

~

е

=~~ f~1 м'" 74

-

64 51 29

4~

40

39 70

30

20

37 10 10 50 74

Племптахозавод сРудп". Броварське підсобне

60 40 57

66

господарство

ЗВЕДЕННЯ мІського 1вформацIЙно·обчвеJlювIiJlЬRОГО це.тру державної стаТИСТJlКИ про

1

хід продажу овоч18

картоплІ державі ГОllllодаРСТ.В8МН Рflilоиу станом ва 18 BepeCRR 1978 року (В процентах допnаву) ПРОlll1l6

ННІІІІ

rocnoJl.apcn

Rання. Це дасть можли­ 6івартІсть 'центнера ово­ ~llcть краще використати чlв 11 еАвангарді. знизи­

суворий пропозицІй внесли трудІв тІв! матерІальних засобі.В. 1 ощад- ники господарства. Oc~ І Продовжити ()вачевий

своє господарство ·з

стає

зразко­

!!&JI!!dIIIIi!!

ощадливості

е.к()н()мlкою. Та

О.

входить до скла­ брИ!Га,ди,' яка БQреться

трьох тlreяч ТОИИ

~вання

ського KOMCOMOJlY ми ··.зд0(5ут,кам•.

111; BLH ду

Ць(}му

вого. у відповІдь на ви­ соку (щl~у його трудо­ вих ' УСПІхІв холодий ва­ дій ' 'праl'Не прац~ати ефеКТ,ЩlіІ~ше" щоб зу,етрl­ ти СJЦisвиj\іовlлей Денjи­

Василь rРУДИТ.ЬСIІ на маршруті Ка.лита Ки·

Jl!!гжаI!lJl!!S!!!!!'І!!!&

! '!!!!

3&

eJliZIIМB ,

радгосп був серед вІдстаJOЧИХ. еОвочівництво -

слІд

КРНВОБОl(,

прЖ=воtння

маршруту

60-рlччя ЛенінськorокоМ'­ працІ на своему " рОбочому сомолу. Виробничу про- місці, пtДВИЩУ8J<УЛЬТУРУ

:

MaJDJnDI •

зма-

ножним днем.

ПРОМJlСJlОВОГО об'вдианн. _ОдеСПJlОДООВОЩПРОМ., Іде ПРDlО' ва ИРИJlавки маг'зивів.

Ще

соцlаЛlстнчного

данІ>... СоціалІстичне

oгipKaМII, воміДОрами і редискою йдуть в Одесу. Врожай 8 теlLlllЩЬ радгоспу _Aaaвrapд., пвl входить ДО аграрио-

1J;,O

. ' Готуючиr1дну . зустріч першІй Р\ЧНfЩі з ДНЯ прийняття . НО,вої Консти, туції СРСРІ : Всесоюзно­ му дню праЦlіНИRів сіт,.

він ЩQДНЯ

ся підсумки виконання прагнуть орачами доведених зав. провести

рахунками

Щоо8JIКУ

Дl'-75

проведення конує доведеІІі

і матеріальнІ заохочення. ського господарства, Tf!Y' Систематично пlдбива)Оть- дІвники нашого радгоспу

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ

За

готувати грунт.

ви

авто­

ХИВ праці наrороДивГра­

завданн!І

оранки на зяб, як і будь-

гання механізаторів, запроваджуються моральні

9"'

Koмl'1'~ за успl­

при

БіЛьЩе 50 гектарІв площі зорав на зяб механІзатор Іван Іва­ новичМузика:,. що праЦЮ8 на .другому .віддІлку r-ocпода рства. , Трактором

якої іНШQї роботи, У гос-

'" 09034:

ЦЄl'ІТрІіnЬИКЙ n:КСМ УкраlиJi

площі

5,9 гектара .

В. П. СИРОІЖКО, В. П. БЕЗИІ( іМ. Є. СМЕТАНІН підбивають nідсуАС1СU робо­ "аго дня. Фото П. Гомвав..

Л. ТАРАСЕНКО,

колектив тара

подарствl розроблено умо-

вирощують буряки за до­ гОворами. До роботи за­

лучено також понад 40 ЧОЛtJв\к пенсІонерІв. Хороший урожай виро­ щено на площі 110 гекта­ рІв: На круг вийде що­ иайменше по 120О це-нт­ керІ, •. що 3HaqнO переви­ щу' .т&рішніЙ п()казник. ПC>JI' вже густо мряс-

площІ

механізаторів Із райоб' єднання сСільгосптехнlка. вносить мІнеральні добрива. ХЛІбороби дбають про те, щоб під урожай наступного року добре підНа період

~ИЙШJlивсі РОБІтники, що

купами

ора-о

механізатор виконує І пе- гектара. Високої продук· ревиконує доведені зав- тивності праці добиваєть, дання. ся також механіза~ор' Оранна на зяб проводи- ВІктор Петрович Бриль.

ПОЧАЛИ

1IiJlO

змагаННі

чlв йде механізатор Олек­ сандр Олександрович Со­ боль. Трантором Т-150К вІн щодня зорює на зяб ГРY1lТ на площі 9-9,5 гектара при завданні 8,7j

Е.! е ..

еС)

IZI~ «ЗаВОРИЦЬ1ш!t. «ТребухІвський. Імені Щорса еГоголівський. еНрасил:вськиЙ. «Зоря~ .РусаНіВСЬКИЙ. .ВеликодимерськиЙ. еЛітківський» еПЛОСКівськиЙ. «Бобрицький. сЖеРДіЕСЬКИЙ. Племптахозавод «Рудня. «Авангард. іменІ Докучаєва імеНі МічурІна «ПухІвський»

«Заплавний.

17(},8 145,4 140,9 109.4 46,8 35.4 35,1 29,2 27,5 26,7 21.9 16,5

'"

'; со

~ 117.5 125.8 139.8 94 ..7 86,6 57.6 54,8 83.0 49.5 44 ,9 37,3 45,3

'"

~ С)

~

:r С)

оо

34.3 78,3 127,8 44,0 60,1 17.8 14,7 27,1 25 .2 23 . 1 10,5

-

22,4

--

18,8 17,1 16,8 14.3 14,1


Виховувати - значить дерзати перед

рубеж1вамlчеж

ДосвІдом роботи по вlй- ',увагу вона

аагaJlWlCЮC8iтJIЬOЮ. ськово

школою

груд н е в о ю

звернула

патрlотичн()му IнеобхіднІсть

КОМЕНТАТОРА

І'РУАОВИЙ РИТJкиlвських ~• •I 'ІВ

ІЗ ЗБОРІВ УЧИТЕЛІВ-КОМСОМОЛЬЦІВ ЩКІJI МІСТА І РАПОНУ

B!!JUiX.I.

1m)It)1IRA

!t!ТИРІЧКА: 1'ІВ ТРЕ'tlИ

НАIРУlf1Il ДНІ I'ССА60НА

ва

IІІ>СИJJeJlВIІ 1 КОМ­

ВИI'Іюв.авню в мІськІй шко- іроботи піонерських

р) ПІ>Ста.новою цк і Раnи МІнІстрІв про ШКOJIY, ІІІ Всесоюзним з'Іадомвчи'1'елів. І не:ви.nадхово саме ці питання стали провlд-

Зажку ~IRЬ

лІ . ~ 1 подlлJfВСЯ вчитель jСОМОЛЬСЬКИх органІзаЦІй географll М. В. Розумен- ;у зв'я' зку Із <:nopeнвJfJf но. З хвилюванням вислу- ! уЧ'Нlвських KoмlreTls_ хали молодІ вчителі розПро незаБУТнІ днІ пере­ повІдь про роботу ІІІ з'Із- бувaюtя на na.nпюaм~И­ ду вчителів делегата з'Із- канському коИ'f8IEIНТ1,1Сі­ КОМ1:OItOJ'Пr ду, зааlдуючоІ дитсад~ом ' каві зустрІчІ 8 0ДtЮJIt'ІІСІ.­

(1977

НПРС СРСР

ною

темОЮ

'ських

зборtв

яке

зростання

9

Л. п. Воронцової.

На г8нlзаЦі!

7

ми з рІзних

мlсько!

школи лодl

розповІла вчителька

сумки вpoБJIевoro, гJuiбoко Л. г. ЛукашеНRО.

3 на-

ие~IКн путиlм словом до молоДих

З. шляхи Іх випре.вnеинll.

Jtpe!Ш

al'r,y

колег, звернулася

3а,слу-

і студентІв

Лю~

Насли.

Чимало цІнавих думок

щодо иолі'пme1I'Н-Я

з

молодими

РОбеТІІ

ХV1П

~'Узду педагога,

ВЛКСМ ВНСТУ8Н. секре- лодих

Tat<o. •

заКЛИ'lКала

віддати

"iCЬКKnUV I(~OМ""'"'"

мо- же темІ

обраНіЙ

присвятила свій

ми внутрlиі'Нього ізов­ НішньЬго tlOрЯДку. ПрнведеНffЙ наприкlнцf

виступ І Г-ОJlовараДfl МОлодих

вчителІв

шкіл

мі-

'1'ар... . ~-'# -_." справІ тепло серця, дер- ста Н . г. ВітО'шкІна. Н. І. Руба.н, 8011&' вокре- зa:uня. пошук. ма деталь'Но ' роопов1na В обговореному питан-

про досвід poб<mI кращих Від пІонерських комl- нІ пpdияли вlдпові_ оргaJJt!мцlА ~ЬRot, С&l)18 на збррах ВИ'СТУПИJIа рІшення. . старша пІонервожата 8. ОСТРORО, :міських.NЬ 2 ra Н 7 ее- мІсько! школи .Ni! 3 двре__ 6y~

серпня

}{иІвське виробниче об'єднання сТоче.лектроприпад. вІдоме не Тільки • наш!й краІ1ІІ, а й за УІ межами. ~отовлеяl тyr ,прилади з кожним~. ом с ' .... 1 ре

. тають ~ льш точними.· t!pиладобудівникІв з иареди1х шкІл. Н. Демченко. Особливу вteвepba. f1t0lВПНl УСТUl0В8.JfИ 1 JliДПРИЄМСТвами - зам овни• ••••••· _ - _ ._ _• •••••••••••••. . . . . . . . . . . ._..ка1tПl. к"fдк надходить готоеа продукцІя. Тут рм-"Т

ПРИСВЯЧЕНА ВИСТАВКА . .' ..

ЮВІЛ· ЕІО

КО "СО "ОЛУ I~

іВ!дзначаТ-lIМе 6().рі'IЧJI Ле-

MiнcЬi<Qro KOМCOМO~Y

етичного виховання моло-

,

бl з ворогами нашо! ~

jжави пІд

час громадян-

.6ойовoro резерву 1 акТ1ІВНолекТlшні І особисті, ськоІ t Велико! ВІтчнзня·НОГО ; помічника вартІ!. З великі і всього на кІлька ноl воєн. невтомну працю цlєі . нагоди • кабінеті рядків, десятки. сотні ли- молоДJI.X бу дIaJtm{IB К0МУlІon1тосвlП мtсьююму стів, написаних В. І. Ле- ;1Іізм:у в мирні ча(:и. 1І4рт1І вnаШ'1'ОПНО В"С1'а8- нІну юнаками 1 дІвчатами у кабінеті полІтоовІти !>у літератури.

ли знайомЛ:llТЬ

11

ма"ер1а-

Кра!ни Рад. зІбранІ в од- \агlтатори,

В\дВlДува- ну книгу

пол!тlJtфopма-·

«Сt!'рцем І іме- !1"ОРН, лекто{>и

первlІННИХ

'Іі,в з Історією JЮМсомолу, його роллю в соцlалістич-

нем,>. ЛИ'СТИ мододі до В. І. Леніна розповІдають

~1ІІШими книгами, ДІЖУментамИ, 118 висТНQl вм1щено збірник JIOO091ll,еА, lВиступlв, С'Ul1'еА Ге1l~ЛJr

історІю зародження МОЛО-став'ки можуть одержати дІж:ного руху, про любов IкваЛlфІковану кО'НсульИОМСОМOJIьців до вождя ' тацІю. свІтовaro пролетарІату. Г. ЛУГОВА,

IRОМУ суспіnЬCТ1l1. ПОР&Д з нашому

ного секретаptl ЦК НПРС,

СУ'часнику

8ультат

шлях ЛенІнського · КОКСО-

'У'

Ді.

y.-осконалююТі>СЯ" т1свих

хOllТeЮ'lJl

ким масам буде в пpиroроблеио комплексний план навчально-виховноІ {>оді двотомник .СлавtnlЙботиз начальниками цехІв 1 віддlл!в, Іх заступни-

молу., в якому йде кова про виникнення ком увіtкжиlв л. І. Брежнєва, присвяче- !стичноІ спілки молОДі, народ НИХ проблемам КОМУНІ-jучасть П членІв' .,. 6ороn.-

Через к11ІЬК8. еесь радинсьииА

:орган1за.ціЙ «3напия'>

про. лениі

Науковцям, комсомоль-

п!'и

товариства озRг.йtJIМ-

з матеріаnaми ви-

б1бJdотехар

Голови Пре3ВДІ.l Вержов- СЬКНІМ працlвни.кам, сту:но! Ради СРСР тosарнша дешам, ШНlpОКИМ читаць-

хабlнету

ВOJrlтосвlтв місЬRXOму партії.

ками, майстрами. Великого поширення набуло на-

СТ3Івництво. В об'єдна8'Rі багато студентськоІ молодІ, яка без в!д.рИІІУ від виробflицтва здобуває вищу 1 сере.дню теХJl1ЧІІу 0CВ1'ry. П'ркmIД()будІВ1П1ICJ1 lфацюtO'1"Ь пІд лозунгом: сСьо-

1'0_

пра.цIOВ1.Тй краще, нІж учора, завтра

ще, нІж сьоroДНі..

кра-

-

'

у третьому роцІ п'Я'Тирічки колектив п!дприємст-ва вз~в в,н.сокl зООов'ЙЗI1ННЯ. HQ осно!!1 реалІзадІІ заході:в по ПідвиЩеннlО ефективності І якостІ роботи, вceMlpнoro прискоренвя науково-технІчного прогресу, mирокоrо розrортання соцІалістичного

змагання намІчено ВИПУСТИ'rИ понад план приладІв

І засоБІв автоматизацfІ на

1,7

мільйона карбован-

цLв, зБІльшити ПР~1IВRlсть праці на 37,8 процента Вemrкa уваІа 8 Qб'сдиta1l1 придІляється якостІ виготозлюванn'( продукЦіІ. Цього року з держав·

ним 3наком якосТІ буде виготовлено продукціІ.

проценти

42

На фото: в цеху складан~я електровимІрюваль-

них прИЛ8д1Jl.

ФО'l"О В. JI,нсенка.

(Фотохроніка РАТАУ).

I!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=~.А.а.вА.ЄИО АДРЕС. ,цOCBI,ц7~=

ЗАМОВЛЕННЯ ПРИЙМАЄ БУ ДИ НОН ЯКОСТІ Більш ава двісті ТИС" годив збіnЬШИЛJl Mn'l'()ресурс ,ракторів п1еля капіТIUlЬНОro ремонту колек­

'f1IJIH п1дПРКЄМСТ8 Л"lвcькоrо обласного виробивчо­

об'є,цв1lllllJl во lUIPоБВВ1Jо-технlчвомузаБезпе'lен­

ВJO сlЛЬСЬ80J'0 Г~O~PCT.a. При цьому затратн на сJI1куваив.. та ~овуваиви машин зви.ево на 11 процепІв. цп уеп1х1в дocllI'ВYТO аавДJIКИ комп­

nевенІ! СlІСтем1 упрваJI1вни якістю, впровадженій з

допомогою спецlammв обласноrо Будивку ккостl, метролоrll 1 стаидартвзаціІ першого в країні на­ уиово-метоДJl'lВОГО ЦeRrру по розробцІ, впроваджен­ вlО 1 вдоскоиаJlеивю КСУЯП.

За два роки з початку І робці

та

ремонтованоУ техн!ки. Да­ н!

про

споведlику.

ськогосподарсьиих

регулярао

сІЯЬ­

маш".

аналt31ЮТЬСЯ

1

госптехніки провели вели-

узагв.ЛЬНЮЮТЬСIІ. 11 рааі потре()и вживають(:я опе­ ративнl заходи по усумн­

ку роботу по tпец!ал!заЩІ І концентрацІ! ремонт-

ню недолікі •. щotї навчитися управ­

ного виробництва,

пяти

вдоско-

наленню технології. цього неможливо

впровадити

КСУЯП).

(Без було

як!стю,

багато

Спе­

цlалlстів райсlльгосптех­ цІки пройшли п1дrотовку

Во-- в БудИН}(у яко(:t!.

3

"ХЕРСОНЕЦЬ- 200":

ПОЧАТОК БІОГРАФІЇ Першу в зеJ\lлеробсь­ кіА праl(tJЩI машину, здатну

одночас-но

косити

кукурудзу,

вІдокремлюва­

ти качз,'Ни, зерно І

обмолочувати подрІбнюватн

стебла

рослин,

створили

І

робітники

лек­ конструк'І"ори

ии виготовили близько 50 цlями перед НИМН висту­ херсонського комбайново­ тисяч одиниць рІзно! тех- пипи 8Ч'еIН ЗаХІДНОГО на­ го заводу ІменІ Петров­ нологічноІ оснастки, ме- УКОІІОГО центру АН Ського. Т1т виготовлено ханlзували ряд виробни- УРСР, інженери передо­ промислову партію нових

чих процесlв.Взя!!ши н'а

вих

озброєння

приємств Львова. Ремонт- кукурудзозбиральних ком­ ники відвідали багаrо ви- байнів осХерсонєць-200».

вєе

'впровадженні' ПРОГРl:!сивне,

передове,

народжене

промисЛових

пl~­ шес1'ЙРЯДНИХ

його відкрlПТЯ тут побу- комплексних систем. Вар- на спорІднених ПІдп риєм- ро~н"чих об·єднанt., 03"4-

н_зва'нliJ!:

самохlДilих

так

на

честь

lВало близько 40 тисЯ'Ч чс- то уваги, що при їх актив- ствах, спецІалісти сзакЛа- йомилися з Ух досвІдом. 200-рlччя міста. ловік зрІзних м!ст нашоУ нІй участІ прогресивна ЛИ.'> в стандарти ремонт- Впроваджуючи ком-. ArperaT легко

нраІнн. БІльш як сто за- форма управління я-кlстю ної служби [рубіЖНИХ

[рокий

делегацІй. Ши-впроваджується

тепер

не

грунт?ван!

науково об- плексну

. вимоги

Інтерес до роботи тІльки на заводах І фаб- ЯКОСТІ ремонту

методичного

центру ЗОВ-

риках,

сім не випадковий: питан- цтвl,

але

на

ня управлlиня якістю про- транспорту,

й

у

будівни- господарської

пІдприємствах них застерегли зв' язку,

в

нІсть

до

те.хнlки.

В

виконуваних робіТ,

А досвІд, Зlбраиий

1 уза- могу працІвники Будинку СПіВробітника- якост! подають і сlльсь- високий техн!чний рІвень :ми . Будннку якості, ким труд!вникам . ремонту 1 надІйнІСть масправдІ цІнний. Одну з найБІльших і шин. найцікавіших робіт вони виконали разом з спеціалістами облсlльгосnтехніки. Ноординацlйна рада старанно проана.1Jlзувала стан техн!чного рІвня ви-

Будинок якості орrанlзув робництва,

екскурс

промисловІ

на

передав

1 працІ,

метрологічного

п!дприємствачення,

колективи

та,

сказав

-

якостІ

І

Нонтроль за додержан. ням усІх вимог' стандартІв, а також за янІстю роботи на всІх етапах взяла на себе спецІальна сnужба. Раз на МІсяць вона робничника

забезпе- якостІ праці

і

не

виро6упус­

1% елемен­ директор

гlІ 1 стаидартизаЦі1 А. В.

оБЛаднується

для

МІчнІсть

маса

варІаНТІ

у по­

вирОб!ііщтва,

тросигналlзація.

Створе­

значно СКОРОТИ'nИСJ! стро- но КОМфОРТНІ умови для ки ремоиту. Немав • зви- роботи механізатора. ВІн чайних претеи~lй fOCno.

дарств. Тепер . досв!д виробннчих об~єднань ПО ви­ роБНlІчо-технlчн()му забез­ печенню СіЛЬСЬКОtо roспо­ дарства ЛьвІ8ськоІ облас­ т! 110 впровадженню

набирає

може вlдпоЧ'Нти , не зупи­ няючК а'грегат. ЯКИЙ пове­

де спецІальний

у Просторій відчуваються

заЛежно республ!ки. А

у

поши-

працІвників

Бу-

автомат.

каБІнІ не шум І вІб­

рація.

коефІцІєнт І рення в багатьох районах ку

ремонту BI~ нього дає 'рекоменда-

збиран­

ня качанІв без обмолочу­ вання або без очищения. будь-якому

Не

припиняючи випус, причіпних «Херсон·

цІв-7» ,

тив

заводський

уже

колек,

наступного

ро­

Львова. чий досвІд свого технІки в УС!Х' районних цl1 по матеРІВЛЬН()МУ І динку якості нові завдан­ ку вІдправить селу 240 часу був схвалений ЦК об'єднаннях, визначила моральному заохочению. ня, новІ складні А цікавІ новМх КGмбаl\нІв . А пІсля НПРС. вузьк! мІсця і склала техЦІкаво, що районні замовлення 'ХЛ!боробІв. ;,авершеНFlЯ reHOHCT ,1\'К

Спеціалісти Ме\'одично- нічне завдання на розроб- об'єданнл, якІ уклали до- будівельникІв, вчених. го центру часто виІжджа- ку комплексної системи. говори з колгоспами І ю. POMAHO~, IИЬ

на

п!дприємства,

на

Треба сказати. що тру- радгоспами .

Місцях допомагають у роз- дов!

о

2

стор.

о

колективи

рай сlль-

уважно

сте-

жать за роботою всlє! в!д-

о

НОВЕ життя

ко,. РАТАУ, ЛЬ8Iв.

о

цlі КУ

пІдприємство ВИПУСI<атиме

,ми тисяч

до

присяги

дО

щоро­ ВОСЬ·

цих агрегатів.

(РАТАУ).

П'JI'1'JUfЦJI, 22 вересня 1978 .РОКУ

ури)t

А. Но6ре да Кошт" ·єтаз

дев' ЯТRJI!l l'I1с}/я К'8r.r~воl революцІї 1974 року.

Вж~ одна ця

O!Sc1'3'ина

свLД'Иі11> про досить не· стlЙJ(е внутріполlТИЧНІ стаl1!ооище tI краrиl

Наrnдаємо.

що

m>ne~

реднІй уряд М . Соареша. який з лютого n'Ьoг() ре>­ ну lенував па базі коалі­ ці !%н оУ угоди МіЖ cotnaлїстами І консерватора­ ми з соцlально-~м~­

тичного

центру

розвалився

{СДц)

пlсля,

тbt0.

як праві лІдери СДЦ

..

значИли деякІ з прdПOWO­ !lаних соцпартІєю з!Хо.д'і.'і надто .соцlалlст'ичниМИ-'. І це в той час, КОЛИ.

дійсностІ уряд, на ІіІКОАу Інтересам

португаль'С'Ько:­

го народу. однією за оnr­ ною поступався сво\!ttи irQIO ЗJЩіЯМИ на користь ltanl· талістичних МОНОПОЛlЙ.

Шсля того,

набінет

ти

подав

як НОВffЙ

Нобре да Itoиz. Ha0'6ГOBOP'Є~

ня парламенту свою !r'j"J<Jo .граму, стало ясно, що 'В1.!t нього не Можна чекатк

БУДЬ-ЯI\ЙХ

tte~opeH!.

прогресивного

характеру.

ЯК вказав пленум ЦК ПортугаЛЬСЬf(оt 'КМl1іар· ТіІ, який вІдбувся цим. днями в . португа;tьсь1t!1 сrолицІ, нІ склад ypJlU. нІ його програм& iCH~ • прийнятними,>. Ця про­ грама передбачає прове­ дення полІтики. внгlдноl лише

великому

вона

капlтаяу.

суперечить

сам

трудящих

Пленум

ментськІй

Інтере­

і

ВСlооге

португальського

Ba~i

доручив

групІ

п@ряа­

ПJ{lt

внести у збори республі­ ки резолюцію, яка Ві~'кИ" дає

урядову

nporpaM)'.

СлІд нагадати, Щ6 .. нинішньому склаДІ зб9РI' респуБЛіКИ комунІстІв і

ст, новлять

пере­

на силос. Шеховцев. У резуль­ дрІбнюється таті, в!дремонтована тех- Машина ~ручна І надІйна нІка стала над!йнlшою в в експлуатацlУ, роботу УІ роБОТІ, п!двищилася рит- органів контролює елек­

організацІї визначає для кожного ви- нсуяп

матерІального

систему,

послlдов- Будинку якості, метроло- Стебло-листяна

гальнений

Для тих, хто хоче глибше його вивчити, тут організовано спецІальні курси, проводяться КОІІСУЛЬтаціІ, демонструються науково-популярнl ф~льми.

нич!

.

,сільсько- тили жодного

lдукцlІ сьогодні актуальн! сфеРі обслуговуваиня та строки, засоби Іх реалlзаІВ усІх галузях . виробни- у вузах. А останнім ча- цП та багато іншого, що буд якІй краІн! б цтва в ь. сом дедалІ ільшу допо- в сукупносТІ й забезпечує

(3Ь

сабонl тепер 1ie1tlae го ста"6lльного уряду

Із зм!стCle1ЮlO дonoвi.lt- Жіта вчи'Гелька УРСР з висловИlВ голова комІс!! про завда.ния комсо- ltи.JIIКИЧ г. я. Плюта. Во- по роботі з 1'IJ000оДJINИ

ro

ІнфляцІІ

який був би зда'Г!шй роз· в'язати 'ЧисленнІ пробле­

7.

пІдбили пlД- М

проана лl 3УВ8 ЛИ ,

шень

оста.­

TeMnaMk

вчmeзn.cЬRИХ на натхненно, з любов'ю спецІалІстами при рШtВІНО оу CВ!ТJl1 рі- говорила про профес!іо В. М. ПеРЛffi3Cький. ЦІй

ПІ1ФА1 М

/Них вчителі

:мольських оргаНlзаЦ1Й

за

ВЧlfТелями,

М

t району, Пор боту вчитель JtОЗІЮВlла делet'8'1' ХІ все­ ВlдБУЛJIСJII збори 8 Irtськlй clкo~ КОМ~~МОЛЬСЬКОІ о; с'вlТВЬОГО фестивалю мо­

.дю

подвоІлося

нІ два роки.

про'ЦентІв на рІк) Порту­ галія за-ймає ;перше M!~· це в ЗахІдній ЄвропІ. СкладнІсть іllі'Нlшиь()l обстаноеки і! Португаnll полягає не тІльки ·в ~ йозних Фlнансово-~коне>­ мічних труднощах. У Ліс­

мonодих пе-

дагогlв мІста

середа!1

пережtt-

в'а-є Португальська Pe~· публіка. РекоРдного рІ&­ ня досягло безробіттА.

AenYTatd

_Н( соціаJIісtlt

більшІсть,

вІі(

Іх пооИ'lЩ в kt!l1tе!Юму підсумку залежИ1'ь ~ в'язШJI~ багатьох ttP~ лём.

'НомунlСТil

,,",аж'.

ють. що при си'І"уаЦІІ, 1tXа. склалась, виходом lа lа·

тяжноІ полlтичноІ' кризи може

бути або cTBOpeHНJI

демократичного уряду,

на

партійній І парламент­ ській основІ, а60 досrtpo. ковІ парламентські .ибо­ ри на базІ нового виБОр.. Чого

закону.

Як заявив цими ,1\'ИJUlIІ

Генеральний

ПНП

справд! уряд

секретар

НУНЬЯll.

A.'JBapo

не

демократичний

може

бути

ство.

рениА без угоди кІж ООо! цlалістами І комуністамн" Це означає пl,ttкрес-лиі він. що розв' язання цlональних :crроолем;

ва. М.

'{ист демокраТІ! в Порту­ галі'! неможливиА бet

: !,у дящих,

народннх

І У~випроБУВQИЬro

ма.

аilaa.

гa~>1'.Y ПортугаЛltClrhо1 I'Оlш r с:рТіІ.

є. БАБЕНКО. (ТАРС).

о


ЗА 8ИСОJC.lfR 'J1"OЖАI 1979 РОКУ

ПРО чистоту ПОСІВ18 ДБА ти СЬОГОДНІ рІк.

має

чим

ВRКонувати

цю

Трактори майбутнього

роботу, тому що тpaJtтори З бригад хімІчного за­ хИсту рослин зняті на ін­

А дорorоЦін­

ТрактCJРИ майбутнього иароджуються сьогодні. І

Зростає кІлькість орних колісних тракторів. Іх

Щвб уdереrти , маМут- сту, моркву, огірки, У ВО-радгоспах ~Великоди.Мер­ яМі урожай .1~ бур'янів, логий грунт із загортан- ськ.и.й~, «Требухівський.,

нИх машин уже проходять

вих

випробува1н,ня. Важливе мІсце займають рОботи по створен-

ноград~иках. На всіх типах тракторів ширОко застосовуватиметься систе-

НЮ.500-сильного

ма

Завершується ~ільсько­ ~тy;

rОСПOlДарський

80В.НКВ ТЕХНІКИ

J01ь, аа Rtd ПJ!ощt !tЮИfIm :вНlOOи'l'И цЄй препарат. Не­

одоорlчних

KtrtM

Ннні

кІЛQграмів

-30

на один

ші роботи.

бур'яиі-в. поля J\оС'ить аа- гектар по препарату на ний час втрачається. Ire тільки на ватманських парк поповнюється нови­ У розпаm збираиня кар.. сміченl 6агаторlчН1ВlfИ, ао- площах, що йдуть пІд Не краща картина 1 з аркушах конструкторІв. ми потужними машинами 'Zl)плІ та ОВОЧіВ,веsaба" крема 'пиріем пов~м. картоплю, буряки, капу- забур'ЯlНенlстю садів.. У' Зразки багатьох потуж- для роботи на баво.f!НИКО­

РОМ poзn~ться копання l1<орм<mкх БУРіи\rв,пі~ньol і'ородини тощо.

а осені вести з

ня.м 'на глибину залягання

«Жердівський~

На ба~тЬО'Х пoirощахуже зlбраоо '!!fJ'1жай, 'алє оранжають бур'яни. Правда, у ка зябу не ведt!ться. Маса боро'ntбі з ними пІд час бур'янів-, ~рЄма, достй-

обприскувати пО'Верхню грунту після зяблево! оранки по ви~рнутих коренеітщах або шищ,цях

пон, завезений для зни­ щення пирію в період ве­ гетац!У в садах. На знач­ них площах з дерев уже

На

жаль,

IІІроведенню

6агатьох

успішному

потрібно

ним, ~'ЩаДliу

цих робіт на

площах

зава­

eer!т!Ц1Moгo перІоду !ІЙ­ "онано значний обсяг ро6ітяк агротеХ'Нічtlими, 'П1Н і хІмІчнИМизасС/бамН.

На чЯМалнх

площах ОВО­

~еви.х культур,

кормових

бурmdв 'ГвкартonлІ не обійшлося І без р~чноУ іІрац!. Але великІ запаси t1аСlн.ня бур'янів у грунті 1 дощова погода в другій IЮЛ06ииі літа сприяли ма­ .t~()l\'(y 3'ЯІІJR!'НВ.ю нових сходІв та iHтeнCl'lВlf.OМy Іх ' t ііі ІІІІІ • _ _ • h=Z

*..

по

де­

боротьбу. кореневищ пирію. Можна кілька рок!в лежнть дела­

гає на ,овcRЄвих ПМИТ8ціях. А значнС1Му l1ftИЩен-

го трактора.

ям

'II~OMOi

CIJ:рияє

ненням

вегетац!У

l3ідрізнятисявід тракторІв

Об'єднання

,,"

осев.

боРоть(jі

J

а

Трихлорацетатом

пирtєм

рlю

забезпечеНі

нат-

майже

х!МіЧJНОГО

тИівн!сть

захисту рослин.

його звичайно в дозах

8"81'. .....

25

радгоспу .Же'РДіВСЬКИЙ~, ще не приступило до. внесення його в грунт. Агро-

хіміки

ііі' S; 'iiiL'iiiL

конкретно не зна=Z

__

і "і

Удосконалюються

1

з

ма-

еаЛЬRИХ тракторів досягне

150

1f&1Стійловий яер:од для громадськоУ ~y­ доБРІ. Мета одна nро.вестпцЮ роботу

своЄііасно ,1 без втрат, закласти в траВіпе! ЯНнаЙбі.іІьше високоякісноІ СИJIОС80Т мас·и.

hВИТИСЯ прогнозом п·6гоДи, використо8увати особистІ спостереження І багато-

У резпоряджеинlкормо.l'tобувнИкІв ча-

Річний досвід.

!ири збиральні агрегати 1 20 автом;аШи!!:. УрожайнІсть кукурудзи виcUі!а.

Ка заготlвлісилосу ,в господарствІ 'S8.йвятий сneцlа'льний мехз.нІзованиЙ за-

З

цією

трудове

напружеR1fЯ

закладання

метою

до

вони

полі, що занріплене за ла'нкою досвlдче-пажів попереду в соціалістичному змаііого механізаТора Василя Янимовн'la ганні йде комбайнер Василь я.кимович Сліпченка. Тут норм<>д06увIn!КИ зібрМrи СліПЧeflКО з трактористом Петром Во's коlRноГЬ гектара біЛЬШ як по 530 .JfOдимировичем ДеМ'tуком.. Ном6'айном

високопроДу!СтивноУ механізатори Василь

центнерів КУКУРУДЗЯ1іо! маси. В тому, що нашІ кукурудооводи nо&!-

КС-2,6 в агрегаТі з трактором Т-74 вони щодня накошують по 150- і80 тонн кукурудзяно! маси при завданні 100 тонн. ВисокоУ ПРОДуктявsоСТі працІ ДОБИваються також механізатори ОлександІ> ДаJ:lИДОВИЧ Войтюк і Віктор Іванович Бондаренко. ЗМfннl норми виро-

опися таких показникІв, особnивJfX сеире'l'lв нема. Висока культура iJe'!llлеро6с'" $8 .---- основа успІху. Але не мо),Rпа l1P~.; щювати тільки по пІдручниках, без ТВОРчого підходу до справи, до кожного по-

ЛJ!:, дО культури зокрема, заnр6ваджеННІ6 (ljудь-яї(оГо агрозаходу. Адже SUlOMO, що землеробство

не терпить шаблону.

БІтку вони виконують на 140-160 про-

центІв.

Бо

На траНСПО.рту,ванні кунурудзяно!ма-

I'1к нарік не схожий. Тому н'ожеи раз

си ударною працею

необхідно правильж> підібрати сорт, ВИзн.а>tи'tи способи і строки сівби, ГJlИfiМflУ еагортання насіння 1 т. д. А ДJIЯ цього

відзначаються шо-

фери Василь Григорович Гузенко, ВаСиль Олександрович Легкий, Іван Васильович П1щаи, В1ктор Андрійович Пасі"leHKo та іншІ. Вони значно перевико-

IJ'реба знати не лише загальну tlгtют!хиІКу, а й осоБЛИВ()сtі J(оЖного !!оП", ці-

10

процентів

маси

солом'яної

дружно,

добилися

:о.rаДян,

.кам

У господарстві вже заклали БІльше 14 т"исяч тонн силосу при плані 12 тисяч

t!ж ке !ЮllJJtt. Тв. в хорс-

Я••о АJ06вш

у

д. САХНО,

гоnоввий агроном.

тех.іву еlЛЬСЬНl l!i8ажаroть,

що

праtlдоЮ

1964

механізатори середнІй

вік трактора. при цілорІч­

НОМУ використаннІ дорів­ нює семи рокам. В ТАКО­ :му . разі тра.ктор МТЗ-50

пор ЦК КПРС, Ради Міні­

стрів СРСР, ВЦРПС і Цк.

ВЛКСМ з зан.есення.loC на Всесоюзну дошку пошани на ВДНГ СРСР. Добре

=в ~~~ щеВ1RД:~~~

!1

иOJltOcny.

А 3

РСЖУПерееськИЙ

аІОДИТЬ МТЗ-50:

nрtЩюють

третьоАСУ

тисяч

15

на

вRp6БНВ

ОВ<йЙ

змію! ково

пхаиІзатор

мешннl..

nlєля

тptLКтоJt1lCТ \!Jбoв' яз­ пе-ре!tpИ'1'ь

гoт(/IВ­

иkть тєПtікіІ д.о зmраш­ ОіІенсаидра Петровича .нього дня: піДТЯl'ие гай­ Перовсb'J(ОГО Із KOCTPOМ~ КВ, пР()щYfiа« :J(С>МУ'1'ИКИ, СЬіІООГО колгоспу сЗоря промиє мотор, а ПоМіТИТЬ 'КомунІзму. прослужнв ,~Пр8"lСТЬ IIl.дpQay П уже два віки і не збира­ усуне. Тому і . ЖИве, у etIiCirlt! вlДпочМlOlt. СвО­ нього ТpQ!<1'oP. f!eз .JtaitJ)etм довголіттяМ МашИ'На МОИТУ уже 14 PQк1в. І зot)OB' язана передусі,м простоІв не Мв.

За

rосп()/tарю.

!.1еханізаторськИЙстаж

О. ПёрЬ8Ськом -

132

рО­

lКи. Заtакий ~T~OK ін­ ший TP!KfbpItCT ЯТЬ, а

,ИR

МТЗ

'1"ра.ктор.

В

лшuе

сь"о-жолодіжного

'і'ехиl'КИ

~~~ ?il1~rc;c:. Af~ він 3 горДln.юJi'OСиtь по-

. третій

1947

8.

році

СИРОВИНА З

HOBOrO

КАР'ЄРУ

Перш! руди

тонни

видобули

ною

головною

базою

сировин-

І

безробіТТЯ

а рІвень

серед них

-:

найвищий. БОНН. Одним з наслІд­ кІв капітаЛіСТйЧ'НоІ «раЦіо­

налізацП" виробництва в метаЛУРГіЙНій промисл~ вості одній з найваж­ ливіших галузей західно­ німецько! економіки в

-

триваючі

звільнення

на

заводах Руру, Саару та llНШИХ промислових райо­ нів. За поВідомлеНІНЯМИ преси, з 1974 року на під­ приємствах металур~lйно'l1 промисловості

більш як

40

з!3ільне.но

тисяч домен­

ників, сталеварІв, прокат­ никllВта осІб Інших про­

фееій. .' Нрім ТОГО,' тисячІ металУРгів працюють тепер за «скороченим гра­

ф1КОМ" або. перебувають у примусовІй відпустці, втрачаючи З'начну частину

заробіт·ноІ плати. ВАШІНГТОН. Один з керівників агенства по охороні навколншнього

середовища

С. Плен

в

90

зая­

процентах

звільняючись

чують офіційно лених

норм

встанов­

захисту при­

роди. Щороку промисло­ вість Сполучених Штатів

потужно! лініУ

«викидає~

споруд­

жаватиме

освітній рівень,

від небезпечних промисло­ вих відходів, не забезпе­

склад, майстерню,

щороку

на Зли­ Дитяча іНДіацlВ

перевищує се­

випадків,

345

близько

мільйонів тонн відходів, з яких від 30 до 45 мlлі.­

,:руджується поБЛJtзу ра- Ідальню. Нове підприєи­ йонного центру Петрове ство стане ~ ладу ~O нін­ ні КІровограДЩИНі. Він ця нииlmН!ІОІ, п'ятирічки стане

8 разів

приємці

Itапружена

електропередач,.

:нового кар'єру, який спо- жено

населення,

вив, що американські пІд­

,робота. Завершується про-

:!ІалlзноІ кладаННIІ гірники

плm_Н,

м, МаЮt.р'ІВ L С }<оетрстёЬКОl dБJ1.

р'єру кип"'"'

"оле"Тft­

внизу загальний вигляд татltl у. ВсесоюзноАСУ соціа­ Вахнівського ІСОАСnлексу по лістичноАСУ ЗАСаганні в 1977 відгодівлі великої рогатої році ІСолеlСтиву гОАовного худоби. Фото О. rОРДієвИча. nідnриєжства f1.рисуджено перехідний .ЧервониЙ nра(Фотохроніка РАТАУ).

аРі тАРс.

oдepjКa.8 колишній фрои­ 'l'овик старенький ХТЗ, 1І1дпрацював на ньому 8

п'ятирічки.

ву ВахнівСЬІСого КОАСnлексу (зліва направо) Ганна НА­ ГІРНА, Галина ПЛАХОТ­ НЮК і Ганна ВОКАЛЮК;

Лunовець1С6 АСіжгосnодарl\УЧ'. ~ ЧервоноІ ське nідnриЄАСство «М'ясо'!Ь І бі.llЬЦІе машин 3М.!.. ЗІрк!, Яltии Иl1'fiРБJtmе- "РОАС» ВіюtUЦl>ІСОЇ областіIИИТЬ. А у Олександра які AtI.. Р'Т·и1 подвиги У' передове господарство. За Петровича ииніuiкl1t роКи і1йini:. досягнення високих реЗУАЬ-

n

в

На знімках: tlгорі чМ­ ни передового кожсожолЬ.

зIJaзКС)ве Збережe!t­

JЮ.лгоспиоt

році

і

Вони нажітили виробити ба тисяч центнерів АС' яса 50,4 тисячі центнерів порівняно з АСинулиж роком і одержа­ ти три мільйони карбован­ ців прибутку, що на 300 тиСJlЧ карбованЦів більше, ніж у 1977 році. Ці завдання колектив ус­ пішно виконує.

умовних етаJЮ1RlИJi: гєкта­

Pl:В

тваринники

гме­

редній рівень по краІні .. Нанадськl індіанці й ескІ­ моси мають найнижчий

тонн.

По ШJIJlXУ спеЦlulаацll І ковцевтраціl

корінного

прирікає людей денне і,с.нува,f!НЯ. CM~PТHiCTЬ . серед

Пленум1в

. .~~sиве. . .е~~~~~ ___ 5е~--~~~~~~~.=~~~~~~~~*~~~~~~~~.~~.~~S~~~~~~~.~~~~~ J1ЮДМlIА І П спrАВА рокІв. ПересtВRa ДТ-45,

підкрес.'!lОЄ

Шиття . в резервацlmc, Я'Rі відведено lі:редставни­

ЦК КомпартіІ УкраІни.

ИУІОТЬ щоденНі НQРМИ вир06іТ-НУ.

H~

~a.

злагоджено,

р.)

IJ'I~

корінного населенSя Ка,на­

по-ударному, успішно втілюючи в життя

(1978

ЛІ"_~_

ди проводилась політика геноцидУ. Не можна вва­ жа'Гися ЦівіЛізованою на.­ цією, відмовляючи в пра­ вах мі.'1'ЬЙОНОВ! своїх гро­

працею Васйj!ь

день 884 тонни силосноУ маси. Темпи заготівлі кормів зростають. Нормодобув­

липневих

обробленої діЛЯIНКи.,

ше в цьому зв'язку, що протяТом fнжолінь проти

працІ. rrоказуЮть ГВ8'l'Ю!( 1 МИJ{ола

кормодобувни!(и

працюють

межі

-

рекордного виробітку. Вони заклали за

1

керах - спеціальний при-

селе,ння Каlнади індіан­ ці й еск!моси -позбав­ лене основних пра.В. Газе­ та «Нанад!ан трібюн. пи­

Іванович Негода, Петро Івано,зп'! н-его­ да та Олексій Іванович Негода.

ЦК КПРС

мар-

ОТТАВА. Корінне

силосноУ маси.

Краснопільський. СумлІнною відзначаються танож роБІтники

рішення

віД-

у

н8ІЛЬНorо CIiIТY"

На трамбуваННі {;илосно! маси зраз.ки

ники

педе необхідність

ЗА ФАСАДОМ

січки.

Позавчора

подарсько'і перевірки ре­ комендовано фотооптичну систему водіння трактора Н-701 на оранці і сіВбі.

ВцщтатНН~1

панує

кунурудзяної

Ножен гектар УІ видає в середньоМу ЙоГ'ін. Щодня в силосну траншею надхо450 центнерІв зеленоІ маси. Значно ВПA4Itь по 600-800 тонн подрібненоІ кущий цей поназник на 1ПО-гектариому !!уРудзяноУ масн. Серед .збиральних екі-

додають

знарядь.

Тепер для широко! гос­

'ііі illlїliLt:i'li

біля {;ил6сноУ' траншеї Погребсьноro ·Від­ ділка. КормодОбувники д6аютьпро ВН­ соку якІсть

ходу

(ТАРС).

s;=zra;;аС.'Чя

Зп

Високе

господарських

кінських сил.

ПРАЦЮЄМО ПО-УдАРНОМУ

ДЕСЯТКИ трудІвникІв раjU"dCпу I~Hl

регу-

глибини

. 45 3 Ії впровадженням

~ ТВАринннцrВУ-МIЦНУ КОРМОВУ БА3У~ }(ІрЬвз беруть участь у заготlвЛі HOPM1B

автоматичного

лювання

ви­

ШИlНИ' марки типу МТ3. лад дасть механ!заroровf ПОТУЖНІСТЬ цих універ- точний орієнтир руху по

mnr.

а;ар;

на

порівняно

І\-701.

В. ХАРЧЕНІЮ, I18Чал'ЬВИК раЙOJРlоі станції захисту рос-

=Z S; Ііі 'iiiL іІ

'машин

процентіВ

ПОО!!ЗУЧJfМ і частково 8 ми- всі господарства району, Це буде тІльки на користь шlєм задовільнІ резуль- але жодне з них, крім майбут:ньому врожаєві. тати дає вн~сення ТХАНу (тркхлора!{етату наТ'р1ю) !! осіннІй перІод. ВИОСЯ'ТЬ

.. Нировский

завод •. Однак збільшення потужності двигуна до 500 !(і:Нських сил дасть змогу підвищити продук-

цьоrо

рання зябл~ва ора:іКа, бур'1fНУ, тНІМ кращими .бу- проходять дощі. У кожноООКііІЬЮtчастина насіння дуть ре,зультати. му господарстві слід від. 1 новити д!яльніСть бригад проростатиме 3

кон-

РИСOlвих цолях,

струкц!яне буде істотно робочих органі!! сіЛЬСЬКD­

пир!ю. Чим БІльше буде зібрано врожай, а тому промІжок часу між вне- моЖна проводити цю ра­ ню вІд них маl\бутніііІО- сення:м ТХАНу і припи- боту зараз у ті дні, коли

cl'iB,

колісно-

його

і

йонів ТОНН

,де­

Центрального в'ять МільАОНів ТОНН цін­

ТОКСИЧНИМИ ре-­

човинами,

що становлять

значну

tірitичЬ "з~аtачувалtlПоrо НО! МI!'tSЛУРГlЙ!fоt спровиІ<омбінату в Кривбасі. ііН. у величезнІй чаіпlка(РАТАУ).

є радіоактив­

ними або

загрозу

колишнього

для

нав­

середовища

І

людей.

(ТАРС). q

о

о Н%1

НОВЕ життя

о

3

етор.

о


•., 22

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ З КЛІЩЕМ До нас дуже час2'.о 3~~.iI1cI , тре()а бут~ ос06ливо 'J'а.ІОТься tрома.дШ,.nri- обережним. .' НеобхІдно "et>П!.л! . вІд укусів . п~'о- пам~~ти, . що кліщі ак"

слІд уникати липових де­ рев. Не розміщуйтесь ІЮ­ близу . копИцьсlflа. І ще

JlИЩНИХ

одн{!

. .;...., мешJlICiil,JlIcc;gapKIB. кЛіщів

маНЦIВ

ти&нl

ц1л.одобово,ВОНИ

можуtь .

прИчепитцся

. до

застереженllЯ

-

8.00 8.:35

залиШайте пі СJlЯ себе вІД­

НЛlЩI активні iIPDтJIГ/JМ одигу як .вдень ! так І вио,. ходів Ужі: ВОНИ приваблю­ YCьor o " теПЛОrо 'lIePlo/l'V' чІ: . І , ютьтварgн , лкі можуть

року,ос~ливо . ar.ре.сИ8иl ПРИ . вlДІЮЧННКУ в Лlсі;занесТИКJ[іЩів . ttallec.нi 1. в()С~И. Кліщ, ', вам знадоБЛяться наЙпjXr · Перед походом в . ліс ЩО nрисм,октався. до. тІла корисно обприскати себе і moДИ~РІ , м;оже . утриму~~ ЦОРАДИ ЛІКАРЯ одяг С!jец l альнимн п~хуТисЯ 1О і 6ілмпє ДВJ.в. чимя рІ динами, що вІдго-

хОботок,

з

. ,доцомогою

якого · він утримується, ТOj:Iiцy про"икає через

ст,шl 3ас06и для захисту. На голові . ПOfJин.на бути

НЯТь кома:х,- ' «бензимі-

НОМ., ТОМ.,

«диметилфтала­ «таЙгою., ':сибі­

шкІрИ 1 дос.яга:є пl.дткlР- хусточна чи шапка, одяг з ром. та Ін . ноУ' клlтковИ'Ни; при цьому рукава'!'tfИ,З тугим ма,нже- ' Якщо трапилося, що УТ.ВОРЮЄТЬСЯ3апаЛ&l\Й-Я тоиІ , lIрилег.!J{іМКОМіром, клІщ прнсмоктався І його дієІ частини шкІри; такий брюки' :JІDИ роки м ПОЯСОМ , важко ЗНЯ''Ги, досить зма­ укус кліща може tnричи-на Jrora:x шкарпетки ! за- стити жиром частину ті1Іltти захворюванitЯ . lЩту~

mrрем l ю чи еifЦ.лlт, при . ЯК0Joiу вражаєтьCJI МОЗОК. Воонищ,ми . зБУ.lUlика хвор06И ~Йчастішеє лІс ,.

крите взутtя.

Не

нехтуй-

те цими застережеllНЯМИ: вІдкритий OДJIГ І ке для mсу.. Ч~lЮЖiнl ПівJiодини потрlбиoуваЖНQ в.гляда-

'ІC!J'а,Р'НИки;березовl с Іти свій OДJII' 1 одяr товаЬСиковl гайки. 'Багато pнtna, зкімати зиього клl-

клІщів

у куща~ малини,

tJЖики .~

tхдикі

.

.сюди

щt1l, бо . Y~ можна занести

~ноеять

З ОДЯГОМ додому.

ВБір!, Jll(t: . таКОЖВіДПО'lивати

~люБJ1J1ЮТЬ

ПОЖlf8итаСЯЯЛRНОВЯХ

mо,цами.

ба~а.но в

чи сосно.их

на-

Нлlщl вихqДJln' . lз . иtд- }(ЛlЩlв: Місце lЮчі"Ліви,.

СfllлкJt.· в · ~п.!\у, ~y . ПО-

Сяу_а

бирати.

ДИ1 в

Ta1Q

.иа

хвойиoro

лікаря, І потім його наглядом.

бути

ПіД

закои

Завжди па.м'ятаЙте: иайпопередження

ХВОРЮВ8JIIНЯ.

18.00

лекти_у

еаиеll,iд-

стаВції.

«Антар"тика> .

~

. "И~У'іQ­

та осІнь' .

6чолюва­

Миксіnа­

терМіЧНОГО . (холодового) захисту, без ': I,Птучног" нровообlГУ: 9Уть' Meto-

opгa~

ніз~у паІ.{ієитадо · ;w · гра· дуСіВ, що Д.~ . .мОЖJl,н&!сть зупиняти сёрце на 15. 1 хвилин без шкоди

61J1bwe для

, l'40З!!У . . Ц(Щ

,M~TOД ЛИ такогосrупеня вивче- ' со):> Є. ' М~l\щщаіІНli:J,. -

добрий ' тим, . що є fiI~.НШ ностІ: що

небездечцим ,

бо

ст:ало

маніли- щоб -ОПЄj:!аЦі-х : ', на,';сєрцl

ВИR~Ю-ВЇf~ :,Ji~редатиМго '~НlЦИМ с.l'ёJJl~ ,. АoqХJ:IJ:iiJ,~~: 't",я хІ­

'1а.ється ді"ШТУЧНОГ;Q кро- х[РУ,Р.г,чиям "оле'кtива.$'';

вообlr.у '. H~ поrрfбнl

ра,

органІзм, ,ие

py.\,rllJ: jy.:tlx,:.o~~at~lIX лі­

Са~ .же вчеций Іде' да_' каРti'Ях. А дляцьр~ ще

дорога.апар~ту- .лІ . . . .~

1977

роцІ

ЄеІ:ен потрібно

., ідОСкоfi~ити

МЮ(ОАа.1\овИЧ розробив і технологіЮ' операц!t .· 1 г().В Інституті вжездlйс~ У,СП!JЩ'fО rtpOBlB . iI~PЦ11 тувsтик'адрн хІрургІв, нено б~ льш 'я~1'РИ ·\J' ·:rtO-· ,()пер!!ЦІ~ . попр'Dтезу'J;!',ан- анестеЗIе,мгів, кардlоло~ AOHO,PJ:;bKa:HPOB.

лрвннок>

'тиС~Чl',

.

.•. 'У)Ла'ttана операЦій. Тепер' Mel'O~ ' xo-lt .YMQR1\X: г.іпотер~tlї: " JIодовогозахис'{уlопра" . "':"" .МИПОВlUщі дОби~а-

· т-аliихию. · j.QPrа.л\,ноrQ

цюва:ннятеХlЮЛогпnоЬ1г-1 rИСЬ ' ТQГО, ~ . каже.профе-. !! ___ Z:: . 'Z::J . e"'S! кр р . J Z::~= ВІ

~ І!!:

рееі

гів.

Щlфо'ro:

mа,!Jкfи~'

вм.

.

з 'ІеРJlИJl "ьоrо ,~Jt7'11ttа"llЦ1!итраJlЬвоі ДР~tu-

бидыtї•. бібJLО'fе~и . . Дj,\:таJIИ . право КОРИСТj гатися

6аіатст,аМв. ,сіх tиmвх бібJtіотек СВОГО міста, ' пРичому

.".;. ве ' зaпiJ~~~Ь' у воиіну 3p\)q~leTb . ДЛЯ МlCЦе-раЛ:З 3ІЩ

а ВИХ.

Е "!

.!S!

",Про

ге

.

ге

!!!

ге

Дрогобцч:, .' B~acнe,

-

вlєім

п:двищ~ння

родІ

nрофспІ-Л-

ТУЄ'rЬСЯ 'лlтера:турою будь~ яко1 з НЮ\, '.' ·. тєпеР'фактичнО' стаіоть . читаztами . і B'C ~X lиши~; , TaK~ М1:>. жливlсть ДЛЯ •

. ..

.

R~p).'IaTc·bIO~.r.o.

,.

,

.

оо'

·

'Іергова

ка · в · ланцюrу

.

лан-

гу об'єднати.

у спІльний

paїltl~e досить ШИРОКО-

.

масовихбlбл:отек, ЯКІ дІють . . у республІці, понад 11 тисї!'чз КНИЖНОRИМ фондом . більш , я!{ 200 ;Мlll!;ЙО~IВ п. римtpникlв

.

ИИНJ[авр,lі3у,льтаТI,.е~спе- ствце

590.

Cl'4HCJ!

.! .

ЙОГО

,.

-;' 'знай-

ЖИТТЯ

заходи.

ТИ найкращІ фОР!!JИ цент-постаиовою

Ц}{

наМІченІ

КПРС

профоріЕнтацlю

t

'!!!!

Такі

ж

-

01ir 88

.

БР".R~РСkorОГОРК"N'

К. ОМNУ\ИС.ТИ' .;',...еСК"' .. .... "8Р. тн . • .~It . tlіа.Н.ИW.' .. ГbPO~C. ". о..го.. .11 раАоннОІ'О СоветО!" .~~4.H~1I. _а"П.VТ8Г61t. ~~IO('KOA области.

.

,,.

..о

обста­

НІмецька

мо_а.

ПіАР8J1,ні

20.

~acyo .

НМІО« Н аРOJl.нl

· церт·.

речеВНІ

ме"ОJl,lї..

(0.-

(М.).

19.• 15 Художні. те",ефlлыІ «З~ гаАка 11, Ф •. І.> . (М. ).

.

:Ю.15. 8е'lIРИ8 .азка . (М.) . :І8.ЗО«J( .. уб If.інопрдоро_еl •• . (М.). %1.30 Художній фІльм «Крlnое­ ка

., • .ктриса ·. .

НЕДІЛя.

.

(М . ).

ВЕРЕСН.·

24

ПРОГРАМА ЦТ Просрам а «Чар.

8.00

8,3Ь Гі мнаСТИКІ

АЛ.

АІте."

8нсту.п вокально - 18ІТ!!". ментального ансаМблlO Таджицького раАіо І те­ .. ебаченн" «Гул .. шан>. «Будмл~нмк., '. .Служу Рад.нсному СО­

8.55

'.30 10.00

IОзу!».

ГОСТАХ

11 .00 «8

дужн і А

у

ІІ.l3ки •. '\1.У-

фільм

_Кощll

Бе,смерткиА ••

« .Сlлtiс~ка годнна'. РІшеннІ\. "иnнеаого. (197' · р.)

12,30

Плену1ltу ЦК КПРС Ж И ТТR. с'Му,ичимА "Іоск,.

13.30

-

., '

14.0IJ«ТеатралЬна . , _ИСТ$». О. ОстровськиА . 'ТІЛІ.МТІІ І поі.лониикн' . ФілЬ.м-ан­

Дня

В

К. Т. Но.нн.; . . «ДрузІ ЗМ.С.Аі... 311а­ ганн. : труА ....·)[ Но.о... и­

р."ону ' .3.-

"БJlастl І' М.с •• ,.Аону · "зер6аА-

машинобудівник,.

18.0!) . lІовмни. 18.15 МУЛЬТф :'~hМ «Як ЛlІска . хвостом рибу лови .. а·'. 18.30 .Клуб "іНОПОJlорожеА • . 18.30 Спі.аЕ Я. Ааала . (нnдін).

20.00 . Прем ' .ра

докуlliектаJlа.иего

телеф і льму

ласа' .

".:у

с пР'ОrРАМ'"УТ

. .

Да,..

.

.Америка

~a','

22.00

«Заг аз" ..

Фільм 'l І-А 311М";'

cIMAetITflx" _Час • .•

21 .00 П.рограма 21.30 .Д... _ас. .Д.

трудJ_НИkН СІ!<>

Концерт .

Шостакоаич

НІІК

І

.. _. ~уАОЖ·

громаАЯНIІ1І~.'

· s.кін .. еи.1

По

новннн.

-

П РОІ'РД,\\Д ')'Т

18.30

ЗУЛhтати

Інших містах і ра­ республіки. де бу­

8

йонах ли створені нІ ' системи.

централізова­ І не дивно .

ліотечною

комплектування вих

сховищ

К. .т. С801'ОАнl - ' Ден," M;tlll И ноБУАIВНIі" а . ·.С .,., ва РУК.• М робlтни"им. , .

rис!ика . · .зафінсувала · чискажімо . · що

ви-

в результаті. концентрації

но в ими

тератури

всього

заслін

нераціо-

використанню

коштІв .

Міжвід о мча зац і я. шлях прокладається

цеитраліякій тепер в Дрогоби­

чІ,

НОВі

відкриває для

А.

за три

І

НАША АЛРЕСА:

. ' .Z 5502[}:. . . ,11 БРnВДРИ.

'1

ТЕJlFФЩНt .

.

.

'

. .

цl'~WlI рl.Н.Н"8 .

· nОР·яJtку.

n,н\міоКIІ

P03. ~ .3YB.HII.

11111",10- . . . nPw1tJIaA,hI • .; · 18.30:0< І(и.вськ.орбlт.>. . 1'.00'. 'ДокумеИТ8льні411 тел'" «л •• · ТО;"стоl;.О lI.:te"n· фlА.ьм _крила' . (М . ). . ло pII!:llcWtoi ре,.о",,,,цIТ • • ·:Ю.ООЧе.аlонат СРСР • текIС.,. · (М.) • . . . " .' . ЩоиецloК) • . 9.2S ЕIІ.р'IIІ · - ..1••1'10. · (М;). .20.18 а''ІIJlН. · lІа3I1а. (М.). 10.25 «ЛЮ.l..иr aalї ' 6е.тхОlеil»; 20.30 Прогр ..... «3АОР08'а». (п .. (М,). KIHrp .... ). 11 .10 «Жмтт. Н.УlІ.н ••. (М.) • . Ромаи.си М. РИІКс ... t7I'О. .21.15 11 .40 «Драматургl. І . театр •• І(орс."о.а увмко;'.инl на· О. М. ОСТР08с .. .,иl • • гро-. РОАИ010 Іртмста СРСР за>. (М.). І. Петров •. (М ..). 12.25 Екр.н I.YIOIlO-nОnУЛІ,,21.S~ Ху",ожніА фlл~м «5еру _а ного кіно. (М . ) . . ' себе •• (М . ) • . 13.10 Худ.оЖиlil · ФІ';''';м 18 суб",т. рамн

14.45 ·

«3.(І"ота . р1ка.· . (М.). 8.1 . Ленlиа' • (l8Jt •• c"lI.ll .. Іп· р.тур(,: (М.). · .

«Обра.

Редактор

СУЧІсніА

·6.

ФЕДИН.

ПРОВОЗІИ, кор. РАТАУ • UPn.Krop8

дJlЯ ВАШИХ ДІТЕЯ КуртК1оІ для

дітей з тканини

НЬЯ», яскравих,

привабливих

-

типу «Боло.. розцвіток,

_

легкі, зручні, п·рактичні. В осінню негоду в них не страшний ні вітер. ні дощ... Виготовляє 'іхшвейна ф'а6рикз ССПQРТИВ!іИЙ одяг» . Киівського виробничого об' €Днання сУкраїна». · Продаються дитячі куртки з болоньі 'JJ . Броварському коопунівермазі. У!(оопторгреклама. в спра8ЗХ об'яв фону 19·3·18. І' ~ І'

'"

40

І"азети 4звоніть по теде",

,#."#.,.,..:>'.,.#,,.q.,.~~.:o-.:o,#_~:~

19 J $2; •• ""VIIHMK'

D,,4.~")tI. -

І.......';

IІлпояі4.ЛhНОГО <р,ре І ар.. ВILlдIЛ..У сlліо~.Ь"ОГ·О ~OO.а8Р':Т ••• I~. !lенУ. ,,1<!lРВОГ" ". " і(lМО.Л""Н. - IО · З· 18: 014.111",1. llОО"ИeJlOaceтt.

. г ....ч; IiыQ.!I1I11 •• украинском я'ы@. . . аул K~ I • .<bK' І"" . . ... совоl роб о ,,.. nll'oкopPCnnHA'HТI - 19+61 . ' ~", І.і .;Jt"""':~.'" ",:"...,.~.,.., "'~"''''''''''''''''''':-'''''..:'';"'''~'''''''''''''''''''''''j.I'' #'., . , . , " . " . , ." :, ' . . ..І"" lueкc :6·19$4. · Броs,реьи '4рукарня -КкІасltКОrО . оБЛУIІ(~авліиня 8 cnpasl.\ ВИда8Ни."~", поліГРdфl1 .КНliіККЦВ'-' ТQРllвлі •. аУд.

,.,..."..." , ,.

перщ~r.

ОАН!'!РI";нІ .. 111040

ЗМlни·мх .

гори­

цього.

рокизб!льшилася з двох

'

CA070-pl.~. ' .• MJJc;. статтІ' В.J;Деиll'а

ви­

Багатства бібліотек ста­ ють доступнішими, ближ­ чими читачеві.

зонти

.

.' .

книжко­

дання~\и , можлив : сть кра­ ще, ніж раніше, узагальнювати читацькІ запити дають змогу ' поставити нальному

4Т_О. тека;' .

. 8.55

політикою.,

тарозпорошенню

в : н лише держав­

Ось,

ре­

дадо нововведен-

.

прогММА 'ііА О6JIі\Сть 8; 10 · "CnO\lTIt8H~ . 'ІІа.с • ., ·!"\.). 'АУ

'

приБЛИзно

ни:' масових БІБліотек, дав віДЧУТ!lі плоди: Ста-

нувся

МОJlодl.

.__ " _ _ '411:0_~';#I-.,.-,..,._"._~_'''''''''''''·- "., ,:,., -..,.,.,.,." # # " , ~НО8АЯ . ж.і1ЗНЬ »

.ННИ'.

СІ

перерві

Прогр"ма .«Час ••. Спорти_на програма. перер_і - ' НОВНИІІ .•

21.00 21 .30

nорlз~кої .. ,вського

3!

@!!!

центраЛізації, ' ХОЧ і ТОРН­

таких СИС'lем гра-'щ читачі Нременчука

.

19'.00

мІц.ний

зоваНlсистемlt-. На юнень

.мІста .' ВИ-, 'П'.Ятирl'lRИ

етап

рименту, :Яі(ИЙПJ!ОВОДИТЬ-j " ', Так планомірно І по- IVниж,кових фондіВ.' Юль­ ся . ту.,т ..·.У:!1ерщ .. е . ~ p. е.~п., у~: СJU ... дов.но.. . проводятьс.я в кІсть назв зібраної тут лl­ Лlцl.

...

АltгліАс~к.

.ПI.l.Р.Анl . речения

.

колаї ~ько,о

(тір. Декарто.а . пр. мо­ кутна снстема координат •• Документал~нl фlл"ми про

. Цих " захо- ЄднІсть керівництва «БI6-

'при- уже ~ єднанl в цен~ралj- мало свідчень цього: .,

CIMAeC~THX'

му виховаИ1-lі фудя'щих І ня і

кових, ив3аводах lфаб- го розмаху .. З 2.6 з поло- ВІДомчих. риках . І 8сІ , хто . корие- .ВИНОЮ тися~ · ;{ержа~НIІХ Вже початковий

3

В

т •• рии·•.

Пlттсб)'ра.. ФI"ІоІІ 3 .lІи .... )' «Америаа

10-A

По ~а~lнчеинl

кІлькість читачІв .·

. ~аI\JмудяціН" ді в . ' Він уперше ' дає змо­

b,·mik-обсЛУГОВ~'.ванн.я населення

лю5итеЛ: $' 'Іитання

Вс. есоюзннlІ

·М дОсячтрьо . Х ~ половинОЮ ТИ.·. · , на ClM тисяч зросла

рораЙоНах . Дів< ще, ll' ять ЮШГЬ,ю:-",· як "у M;~Tax, qюнд. багатства всіх масо­ державних б:блІоТек . для так І . в . !=Ільсьюй . М l сце- , вих , біблІотек м :ста- не ДОРОСЛИХ, д'вl - · для ' дl- воеті, набу ла на Ук- тіЛЬRИ державних,' але й і

л ото

10,00 10.15

(М.).

бlб.!ІіОТ~К у. КОl\tуніс!ично-

:neplJMeHT -

БИХ · КИИ!·QlІЮ~Lв= . ч~ма-' ецравн .

тей

(М . ) .

· ~Т)' ...ента-з.lІ.. иВка.

. '

Мв-

. haYKQbo-технічному пр()бlблїоте:чно( гресі •. . Дро'гобицький екс-

J

!;рім· центральної,

·куре.

t

ПР.ОГРАМА НА ОБЛАСТЬ · ~жану. , : . 8.10 «Життя иау"и'. (М . ) . 15.00 К. т. «ДоБРОI'О .ам !.ДО­ 8.40, 9.40 6 кл.• Історі •. ",серед- 10.50 'ШСllі to!\ОСтl'. · '\lІт","огl. р08'я>. мо.. о.а:іЖИОlп.lсиf'. . ньовІчне село •. (М . ). . 15.30 . На ланах респу6лlkИ>;. ' т; d'еспУб.. lк.иокнА ПП'. 11.15 К. . 9.10,11.10, 15.4, Учням 15.45 . ,Стал,ДllіпропеУРО_СЬk& ОГЛ.А ."оСтІ •• . . . . 3 курс. Бlо .. огія. «СТРУК­ • Сум!'аїТ ••. 12.15 E.plnl,l,. f'МeJl,e... В"ста- 18.13 К. Т . • Сла.а СОЛАаусь".>, тура _'!ДУ І ІИАоутворен­ .а МСК"1l8СЬ"ОГО . · теа.... ру. Н.'. (М . ). Солдатс~кl . лис тн . ;. ім. 8. M •• "O.• Ch1toro. ' 10.10, 15.15 «Знайомст_о 3 ".ро­ 17.15 Для .JI,iTeA. _Катруси.. фесіЕIО. Металісти'. (М . ). 14.03 К. т. «СЄАоі Л"'АІІ'. "ОЗI..ІІ.8. І 10.40, 11.40 3 кл . Природознав- 14.50 «Субо,ніА . репортаж •. 18.15 К. т. · Телепрограма «А • .• 15.20 Фlла.м-конueрт . СТВО. с План, карта. ком" томобіліСт' . траАIІnaQ . (М . ) . . . 15.50 «Kollco.,oJl .. 19.00 К . т, : lмформац і АНI tтPo­ ці .. .. Мнколаї.Сь.,а об"ас, 11.00, 12.00 НаУК0_О - nOnYJl·pграм. .А"туа"ьна . к,меииА фільм «БіологИ ае­ на кОмсОмlІ" ..С.... opraHI. Р··, . зація. . дут .. пошу"' . (М.). :1'.45 К.· т. «Недll'~ниJl ·tyae12.10 СТУАентам заОЧНИkам . 16.50 «tla .. анах· ресПуБJtl.,м" нІр;'. М)'3~"НО-I'О~.іJOt~)а,", Вища математика. І курс. 17.00 К. Т. · ЧемПIОн.т СРСР! . н. nере.ача. футболу: · . «Дннамо» сНеперорвкїсть" (М.) . К. т. Науко.о - ·попу:·.... "· (кмївl · ... ор .. о.,орец. ... . 20.30 18.25 Раll.инське пра_о. «ОСНОІІІ,І, · нмА фUt~м «ТІ •• Кі жИ'ilУТ" принц"пи . і система соцlа· (Одеса) . , " . поруч.... ' .. істичного пра_а •• (М, ): 18.•45 К. т. Iнформац.IА"а І\ilо2С!.50" . Надобраніч. /l,lти!.•• 14.15 Е.кран ~ .. ікарю. «Ф'310грам., «В!Сті • • 21 .00 nporpaMa «Час •.. (М ·. ). . ..огі. · c~pц"' . . е'регул.цIЯ 1,.~5 Други'і! Всес",.,зинА " І!!У- 21.30 ХУ,l,uжиіА те)J~філ.м · с.з_ •• Аlя .. ь'!остL ·с,RЦеllj)-еУД~I· 3М'І'I/IА ,.~CТH • .a". «~.QJlOTa .: : ~а:lІ.ннl .. ісяц,,'. . 3 ~pi •• . ної системи •• ' (· М.). ocIH~" Концерт Д.Р*АІ-' 22.35 К. т. «Музична -1Іlкторв­ 111.15 «ДраматургІя і' TeaTI" ~ · нргона".диого. . .Хору &1на •. . По 3IкІ" .. еннІ · НО. О. М. ОєТРОlКь"ий, «Грр;. "OPYC~Ko:r 'ре Р., .И"W ~ 19,55 К" т. НашІ ""M'"pII. ЯО­ за'. (М . )., ПРОГРАМА ' tlА ОБЛАСТЬ К)ічентUJoНМ~ . те.. ефіЛЬМ 17.00 «'СідаАмоза Уро"и> ·. · (М.), Дж·. ЛоИМН. 'Час-не<че· 11-. lа· _СТОР ІИКИ 'поезlі Дж. БаА. . «Нц l Ані ІІІРК.> '. (-УКІІ- 13.33 . ".Е. . Те"е.иста.а. . .' "елефl"ьм" ) • ... . , ." рона •. (М.) . . . . 18: 15 Фlл'іоМ . кпнцерт «мекІ 1Т.30«КОМПОЗ "Уор О. п. 60PO~ 20.20. К,.·т •.. Ка",еРН!l:1 . "OHЦ~T ; Jl,О.іреиа пісня>. 20.50 «Н",l.обран.lq, .l.ITH!~,· . Аін' . (М.) . . .. 17.00 Екран · с.ТУАентіІ . '. аао"м •• 18.00 Екран ПУJ\еllта-заочника, 21 .00 Прогр.ма «'!a~" (М.) . . К'а; . 2 курс . 8нща матеМІ· І ' "урс. 8ища математн"а. 21 .30 Ху АОжНIАТ~J1іфl';' ... ...3'.... тн". . . «Дифt"еНцl~""нІ «8екториl просТОРil иа ,аАНнА .Ic.tt ... . І. 2 c (~pl'. · ·рівН.ИНа з вlдок;ем",Iо ••• прям І й т8 площині. Трн­ По . 3IКlн .. ем.і' .., 11. ,T~ . Но­ · ними . змінНим.н • . ДИф,ер-е.· Анни'. ,о вимірний 8екторниАПРО­

(ФОтоtp,рн:каРАТАУ).

.0". 'С 'Т: у П· Н·. '1 ..·в.·.·.· С . . ...'· . · :'1' книги Д " ла. А;ІЖ~В

..МТецт....

18.аl Еар..

c...

liагрома.д$~1f9зяа'l­ ииидосвlД проведе~ня Щlерацl Й . в умовах . ~lпо­

rrYT

. -"- . 1)х{)лоджеННіІ

«ШахО.1- ШІІО".>. (М.). «Н.ААа.нlшl naM'.THHIIII

*

lВ8ЛИ1(ИХ

судннах.

ду

.3АІІ-

19.45 фі.,ьм-конц~рТ «30.р.нl "lнаТО'О"'IІI.. . 20.10 Прем ' ,ра iIOKYMeMTaJl~IIOrO телефl:. .... у· _ .СТlnЬ і зо­

нОВИНИ.

йовичем І\ієшалкІним ; ' sи­ . КОНУЮТЬС1J .вСі вІдомІопе­ серці

18.45 «У С.• lтl

Му3ични~ фестиваль . _ЗО"О­

дентом АМН СРСР,. пау· ,реатом ЛеніНС:ЬR~Ї ПР.емl1, Героєм Соціа:лIС'ТJ!Ч'ИоІ

на

(КИЇ8)

(чехосло_ач ­

22.10 К. т . Другнй

ного видатнцм KapAloJtl.рургем , члено:м-кореёп.он.

IРац:ї

_Со к l...

«Слован.

мо. (ТбlJ\IЩ. НОВННМ.

чина).UО.40 К . т . _На добраніч, діти!>. 21 .00 Цраграма «Час •. (М,) .

'ІИВ свОЄ. дВадцяткрlЧЧЯ. У . клІн!цlв:сесвlТRЬо в!до­

Євгеном

>L<)Кею:

_

t-олоr:У: с ~POBoPм.ty . · BlДi3~a·

Праці

Перr дa~a

- ' МГАУ-КlР.-

17.0.0 k':ч;: «м~лодіжиа орБІта • • 18.00 «На "анах республІки •. 18.10 «Обережно. Алкоголlsм>. БесlАа .. Ікар •. 18.30 К. т. Інформац і йна .програма «8істі •. 19.00 К. т . Міжнародка .устріч

JlO-~ОСЛlДНИЙ; . 1нститу~ ·,пJ·

Інституту,

.,р.

об · 'Ананн.

5. 18.30 .Борис .. а.

)'СЦІХСИБІрсьrціх KAPДIOXI~пI1В

'Мого

nOP'fpeT

Чорноморського

lиробннчого

. адitpOВ'.

н'овоСtlОірськFiй

Л. НеВ3ГЛЯА . «СоцlальниА

пр.ограМIІ

цc~oplK

ро.'.;о . стаВІ Московського . ,ка­ 13.50 .Молодl опернІ сnlваll.И' демічИDГО . . театру Ім. ' 8.. І •. 25 Тираж «СПОРТАОТО •• Маяко_ського. 14.40 .Це .81 мо",е1е. . .. 16.30 .МіжнаРОАН8 паиораN ••• 15 .3~ ХУАож1l'iА ТНt'ФI .. ~ .. · А... 17.00 СЬОГОАні День lІаШ.· АітеА «lіА81'Н ІІІ "рто.l' • · . ИоБУАівннка . . 17.00 ЧемпIО Н ІТ ' С"СР 3 ф > тбо­ 17. 15 ' «За lашнмн листами'. лу: .Спартак' '«Днна­ Музи"н, . перо,а .. а 40

12.30 К. т. «ЗустрІчІ 3 пlсне",'.

·захи­

Потта

13.05

КОЧОК» .

.' Л. ВЛАСЮК,

eUOMOJlOf

ла~.

держа­

12.10 Для маЛАТ . ' _Срібний АзвІ­

за-

Сту . вІд . його збу nirИК ! l!.

ос'oбnQР

РаАянськоі

ви».

суворе

дотрим8.НІНS. правил

raлtrвинах

)І1су,

яка залишила­

СЯ на поверхні шкіри ,' а потім , ' обережно ПОJЩтуючи, витягти його і ЗНИщити. Після цього обов'яз~ ково слід зв~рнутися ДО '

краще

сздЖЬRнп- -там ' меuше

ру. '. БуваЮчив

.ла кл~ща,

Програма «Час •• Гімн.стнка.

1':0/,1 «Пор. спl .. ого КО.'ОСІ • • ЧемпІонат ВhY • •-'.40 «А що у нас І тea!tlf'». " І'.ао . !фосу. t,JIаиllirpЦ). . ФІ"ЬМ-ОГЛАД. 19а'цОlf.ум.еttra".IІ"' · ,е"е.I ••м 15.00 ДокументальннА ,е.. е· про шкl ...... lст" &.ІІІОГО­ фІл;,м .Колн тн пмрlбен ліз.. }' .O"pe1lle ""!(а .. ен· JlЮДSlМ:t. к.' . (М . ). 15.30 «Ша,о"а шко" • .'. 20.15 8е'lірlOll "а'''I. (М.). 18.00 «Змагання. пошук. т_ор20.30 «Кнік .. "а орБІта.·. о чість». 21.00 Фі .. ~ .. -lІ.оицерт «Танц",е 18.30 «Росlllська мо_а •• . Ра .... еп ... 11.. 1..... 17.00 «Моск_а і москаи,I • • 21 .36 XY"'OJltHiA .1...... «Д'ерI\ЇШ 17.30 «Виставка БуратІвп'. І . смерть •. . (Юr.оиl.lа). 18.00 Новини. (М.). 18.1:; МультфІльм «Квартет 22.50 ДО_'JНtо.а с.. ужб•. К_а-к_а •. СУБОТА. :із ВЕРЕСН. 18.25 «Село : ,І,\л а І пробмми> . ПРОГРАмА : цт 18.55. Концерт ЛенІн градського 8.00 Програма «Ч~С» ; ансамблю «хореогра,фічиl 8.35 ГIМ.Нl,І:ти"а. мІнІатюри'.' . 8.55 «АБ.Г ДеАка •. 18.35 С . Ал~ошин. «ТОАІ 8 Се­ 9.26 «Дл. ' _ас, 6а,,,,,н». .ільї. . прем'ера ТМОН·­ 9.55 МУЗИ'!.R'; програІІІ "Р.н­ ста.и. К08а пошТа .... 21 .•00 Програма еЧас •. 10.25 .Рух без небе.пе.,и •• 21.30 «Задовго Ао прем'ери •. 10.55 «ПО ' .. у.е.х . І . • исtаIlО .. НИХ .22.25 «Вечірні меЛОАіі'. Співазала,"~ . Держ •• н.А роIOT~ АраматичнІ актори . сіАс~киА музе.. . По закіиqениі НОВИИИ . 11.30 Концерт аисамб"ю т.мцю ПРОГРАМА УТ ЧечеНj)- lнгуurc~к.ї АРСР 10.00 К. т . Новини. «8аАках., 10.15 ХУАожніА фільм «8У"ИЦR 11.55 «MCKKla-Да .. екмJI Сlllд • • Тринадцяти ТОПОЛЬ •• До 40 -рі.... безвосааоч­ 11 .30 «Любителям оперної музн­ ного "ере .. ІоОТУ ~. ГР"30KH~ дубо~ої, п. Оснпенко, 11.40 К. т. ШкіЛhниА екр.н.: м. lІ'.ско.оі. , 8 "л . Основи РаА ... с ь кОI 12.15 «nlт"ратуриl "НТ8НН.'. Аерж а ви І пра_а. «Коисти­ О. Грін. «Чер.онl 8ITPIIтуцl. СРСР скио_ннА

не

сМ. . . .а ."ОоІа., (М.). c.ITOK~ ,,1110.,

11." ·111.15 17.80 17.30

п'.тниц В!Р!СВ. J'lI'ОГРАМА ЦТ

І

Г.Іет • .8НА04НТ.

.

818ТОР.О.' сере.у, ' ~~:rИU~& '~'::!; "

. · rазеУИ ·· .• nDІЦ •••

,.. ~ '.1" ... ,.,~~#.,. .. K1\la~ьKa".·l54.·

І

'.

#

......

-,r .. -.

Зам.. _4529-':П.30~

149 номер 1978 рік  

149 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you