Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ВИДАННЯ З! ·І

PlK

.N!r 149 (3147) ЧЕТВЕР

17 ГРУДНЯ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Щна

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

До

ПОВІДОМ.JІЕННЯ

коо.

2

1-zo

січня

виконавчого комітету Броварської районної Ради депутатів трудящих про результати виборів народних суддів і народних засідателів Броварського районного народного суду

Зростає побут Виконком Літківської сільської Ради депутатів трудящих •щмало уваги приділяє розвитку побу­ тового

обслуговування.

Про

це

свідчать

душу населення Виконком

факти: якщо в 1967 році працювала у нас одна

ремонту

телевізорів

і

радіоапаратури.

стерню, по

ре.нонту годинників

слуг.

і машина

характер шинобудування

приділяється

велика увага розвитку фізичної культури і спорту. За цей рік

тут

підt'отовлено

спортсменів

першого розряду 3 чоловіки. другого 12, третього - 70.

Сім'я суддів чоловік,

19

структорів

На

-

поповнилась громадських на

високому

на ін­

17.

рівні

проводи­

лись у нас змагання за програ­

'

(на­

яких входило майже

ників

і

250

службовців.

лось тільки

робіт­

Залиши­

цровести змагання

по настільному тенісу.

За попередніми підсумками першість завоювали спортсме­ ни цеху .N!r 3 (начальник Я. А. Гуревич, фізорг Л. Н. Пінчук)

зали.

будівельну траурних

бригаду плит

і

бригаду

тощо.

райпобуткоАtбінату

цього

спортивної

май­

стерності сприяє хорQша

мате-

ріальна база. Ми маємо добре обладнаний прекрасний спор­ тивний зал. Працює 10 секцій

(волейбол, баскетбол, футбол, настільний теніс, важка атлети­ ка,

класична

боротьба

У зимових умовах

каток. Маємо всі

і

го

лижним

характеру,

громадсІ>ких

умови

для

спцртом.

велика

тренері,в

заслуга

В.

А.

Анніпіра, А. П. Солов'я, Л. Н. Пінчука, О. С. Каландирця, Л. І. Рогачов<! та інструкторів Ю. Л. Фоміна і В. Возьянова.

інші).

В. ІВКОВ, майстер спорту.

буде діяти

Райком КП УкраІни і ви­ конком районної

Ради депу­

колектив

експери­

заводу

торго­

вельного машинобудування в

зв'язку

з дес.итирічиим юві­

леєм підприємства.

Торгмашівці. одними з пер­ ших серед підприємств райо­ ну ще у вересні виконали завдання п'ятирічки по за­ гальному

Та, не

зважаючи на

природи, трудівники

примхи

полtв зі-

Почався конкурс Аtuми

столиками

між окре­

за

краще ви-

брали високий урожай овочів, фруктів, зернових. Добре попрацювала і наша

конання номера художньої са­

виробнича бригада. Порівняно з радгоспом ми зібрали наба­

та з 10-А виконали пісню «Червона ружа», а за ниАш хлопці з 10-Б українську народну пісню «Ти ж мене під­

модіяльності. Жартівливі піс· ні змінюють гуморески. Дівча-

мо­

випуску

продукціІ,

а

цими

про

днями

виконання

рапортували

плану

ниніш­

нього року. Продукція заво­ ду широко відома в усіх об­ ластях республіки, заслужено

користується

великим

по­

питом у споживачів.

На ім'я колективу

заводу

поздоровлення

ПравліНІНя управління

вищий

Укоопспілки

урожай

картоплі,

помідорів, капусти. Разом і відпочивали влітку. І ось тепер вирішили знову зом

усі

-

бригади звичаю

Зал

зібратися ра­

члени

по

на

виробничої

старовинному

вечорниці.

святково

прикрашений,

па стінах українські рушни­ ки. Багато накриті столи •Іе­ кають гостей. Одягнені в на­ ціональний одяг хлопці та

•юють господині. А ось і ща­ новні гості - представники радгоспу, вцителі.

Свято

від

і

Укрголовиостачу.

почалося.

Спочатку

кращі члени виробничої брига­

ди В. Ковбаса та О. Ігнатенко піднесли на вишитому дбай­ ливими

в зв'язк.у з ювілеєм надійшли також

гато

дівчата з жартами, пісняАш заходять до залу, де їх зустрі­

ПОЗДОРОВЛЕННЯ ЮВІЛЯРУ

ментального

Цього

Однак

не

У тому, що фізична культура на «Торгмаші» набирає масово­

ровили

складу

чоловічий і жіночий

-

занять

Фомін).

цехів

до

фото-

Ю. Л.

татів трудящих щиро поздо­

відділів,

селі

чальник І. Е. Писаренко, фізорг

мою п'ятої літньаї спартакіади. У них брало участь 17 команд

і

в

обрій.

зробити.

механо-заготівельного

Зростанню

На заводі торговельного ма­

відкрити

за

рок!) літо, як ніколи, не годи­ ло хліборобам. Дощі, дощі...

lжте, любі друзі, паляниці

-

з ярої пшениці, вареники у сметані, яблучка наливні, за­ пашні, припрошують госпо­ дині.

С. КОНОВАЛЕНКО, голова виконкому Літківської сільської Ради депутатів трудящих.

І, як результат, нині .ни AtaЄAto послуг на

Масовий

допомоги

жемо

побутових по­

і

створити

виготовленню

без

KpiAt

того, раз на тиждень приїжджає до нас .иайстер

по

намічає

Має.+ю також можливість відкрити столярну май­

нині діють у селі майстерні пошиття одягу, ре­ .монту холодильників і пральних машин, ательє по

заховалася

5 карбованців 20 копійок проти 1967 році.

ательє, перукарню

.майстерня по ремонту та пошиттю взуття, то вже

села

копійок у тому ж

63

такі

ДАВНО відшуміло літо тепли­ ми дощами, а за ним і осінь

руками

кий рум'яний

рушнику

вели­

коровай голові

виконкому сільської Ради А. Т.

Ковбасинському,

Аtанула». Рухливий темпера· Аtентний «Гопак» змінився су­ 'Іасною повільною мелодією. І так

протягом

всього

часу:

ста­

ровина і сучасність ішли поруц.

Розходилися. суботи десь за

зі школи тієї північ. Довго

ще лунали вулицяАш

села

піс­

ні.

Вечорниці вийшли на славу. В цьому, звичайно, велика за­ слуга вчителів, особливо Алли Уванівни Осад•юї та Софії Са­ вівни Мельнш1енко. Вони на.Іt багато в 'tаму доnо.Іюгли і по· радою, і ділом. Спасибі BaAtf Вирішили ми частіше збира· тися ось

так всі разом на

чорниці.

Приходьте

хліб-сіль

-

й

ве­

ви

чорниці!

подякували

Ольга ДІДУСЬ,

за допомогу, яку подавали і подають трудівники радгоспу

секретар

школі.

хіаськоУ школи.

ко!

на

на українські ве­

комсомольсь­

організації

Требу­


17 ГРУДНЯ-ІП·аІм'ююtй де'Н<ьдл·JІ ГР'Удів•ник:<в за<аQду «ТОір~маІШ». У цей Де!JІЬ де·ОЯТ 1 Ь !(J<Ol\Jl<B ТОМУ С1'ВО­ р<;;НО

tір.о.ва·р<е.ький е.кСІцери,мента.1ь­

ниЇ! ІЗ<І<ВQД Т'ОрІГО<БеЛ!JН<ОІГО об;J,аІдН.аН­

ІІЯ УІШОПІпоста<чу. Не·ОІбсхі.д,.н,:сть йо­ го ·СТНОреНІНІЯ

бу.1а

!LЇДІКаІ33ІlІ3

Cd·

;vшм житт;mм. ,'Vtи викон:у:в.а.щ По­ стююв•у ЦК КПРС і Ра~ди М•ію­ стр'в LPCP в:Їід 8 •Серпня 1960 ро­ І~У «П.ро .за,хщи но дальшому по­ ;мІШе<І-ІНІІО

Т'О\р!';ІВ.Лl-».

:··.,·~~~···""., ........ ДО 1.0-рі••• ЗАВОДУ ················ пра>UіІ>НИЮі•в саренка,

:.

... .. ... ...

ВІню,си.ти

щі·,

с·:<м

основних

цех:•в.

А

JІектwв л<р<аІІ.Ідов.а.в ,н,а,по·,lе•гJІиво, са-

пресо·рІЮГо

мовмашо·, з рок:у

гоопОІдаІрtС"rnЗа.

щин~~ь.киСй, є' с·

ц:й. В.сі р•О'КИ ,ПІіt,ЩПр•ИЄМ'СТВО УОПІJШНО ВИ!Ю'НУВаЛО ВИр·ОбНИІЧЇ .ПротраІМИ, вwс·оких

к:ЛЬІКіСІНИІХ

і

.не в~робниІІ.ІІІ'ВО ІПеребу;ва.ло у т:с-

я~хних ш:хкаЗІНІИ.КЇІВ. До десятиріч­

ІВ<ІJВ .ВНІПуСК ПІРО\д'JWЦl•Ї, ПОЛ·ЇІllШУІВ•ЗВ

ИОМУ Лj}ИІміJщеНІНІ~ де J]:eTW&Ї

НОГО

її я.к:,сть .і си<стемати,ч•н.о з.н•и.жував

лwвалИІс.ь .в

оІПтові ,ці;ни; ,р.о·ЗШИ\!JІЮвавсІЯ і поновлюва;в,ся а<еортимент виробів. Ни.н,: заІВОІд баІrа.тоІГалузеве під-

1 ме.хаІН{ІЗаІІ.Іjі<ї. На\діто !було- , 8 игwо.вле.н.ня

приІЄJмс:ию, яке .БИІІІ'уака.є •біл;ьше ста НаІЙМе<Ну:В.аІНІЬ В.И•р·ООЇ<В На ЗаГЗ.1ЬН'У суІм·у <11онаLд 12 <Мільйонів кщр;боваІНІці,в 1Н1а рік Т:hлІ>ки, ,в цьаму рющ) н.а за,в·оді

Довтий ЧЗІС через в•і,дсутнkть ІПЛЗІСТИІJ<'У заФ])ИІМ'УВаІВ•СЯ ВИІПУ·СК ·юр,ювелІJного обла,щнаІН!ІІЯ. Тепе·р щя :проблема .виф•1шена по.в'н:стю: 1у н1 ас с:"tворена. меха1н:13.0 ва:на .r!і.ль-

ств·ори.ли

,і ;ЗаІпустили

ви•р>QІбнmц1'во

с.ор·ОІЬ1

в

без

будь-,mкої

тр•у,ІІіо;мі.ст:кигr.t цВІЯ.хів, яке ІЗід:ІЙІСнюІЗІа.лось в <Jа•р.а.кшх.

оорJИне і!І<ИІ!LЯ до ви.р.ОІбіт;юу слоkтого

,наІйме·НІУІВань

збі.рно-,JЮЗІбі,рІн.оrо облаLдншння тиІпу «У,Кір•аІЇІНаІ», ЯІКе Є У'Н~версаЛІ!іНИІМ і в,:.щпо:в,іLдає вrnмога;м суЧІаоних прогре·сав.ниІх фОІJJІМ тqрг.;,влі,

р<о:збірнІі панЗІіІJІІІ>ЇЮНІИ -

3€ІМЛЮ,

з6~р.но-

ві;:t:-

пла-

ЮВіЛеЮ

ваІГоМІІІЙ

•кер>jВІІІі

д:-

.вкла!'

п•ра-

К м. Лев о Б

штур, а· с" КО;]-

ші

Пр·аІЦЇ ,і по<буту КО.1е!КТИ•ву ЗЗ·ІІЖДИ були В центр·і ува<rи ад.м:.н:пtр•ащії, лар­ т•',іfн·о•Ї і профопілІІЮВО<Ї ор:га•н:за-

добиІВ·аючось

завQду

комун.:,сти,

KOJJeKTИB

заводу

Ра1з~ із заІВОідом будува:В·СЯ

бJ~аІРО'УІСТ'Р>QJЮІБаІВСЯ ЖИТЛО>ВИІЙ масн,в. Виросди ІНОВІі л'ят·ипове.j)Іхові будІІІН:КИ, І1УІ)) 1 ТОЖИ'ТКИ, ДИТЯЧИЙ Cd-

ДОК і ЯСЛа•, МЗІГаІЗИІНИ. В НИНЇІШН•ЬU-

му ,році· на честь стОІР,.:<чног.о ювlлею в. І. Лен:·н·а. ввеtде·но в екаплІуа•та,ц:ю б)тІІІнок ~уJІІьrури н.а 500 міс.ць lіз опорт,залDІМ ,j б:бл,:Оте-

кою.

Для

О::щGІ{ЮВJІеІІІНІЯ

:>а·Rщ-

ден 1ь ІПО 'Т'еІХНІІЦЇ (505 ТИСІЯ'Ч карбо.в.шнщ::в). В<се це у велИІК!:й м;ір·і сприІЯло вИІкона:н.ню за,ВідаІНІЬ по 1кі,х те,ХJн,іко-економ,:"fних покаІзн.и-

ГОТОВИВ Й ВіДПуСТИВ ПіДПрИЄМ­ етНІчному ЗІМаІГа<ІІ%1 ло гр-ам~ськост.вам та організаціям спожив­ му огляду ,к:ульту,ри •ВІ!!JJ>ООНИІцтва. кооперації країни близько 10000 Заво,д ст.а:в пе,реможщем. За Це наавтокрамниць і хліборозвозок, ne>pцц.JJнJ лені>НІОЬІК:ОГО

павільйоні.в,

За ~ОСЯГНІуті У'ОО;•ХИ

Юв,:.Лею

сrрІі•тн

ж тему

за,в·ЖІ.:ІИ

ці,ка,вляться

люнІ «райrnн

мат~р·і:l­

на ле·р.ед.з1здів­

сьtій трудо·вій наХІГі», для них ,ВІfГОТ()ІВІlеІНИІЙ DПИС(Ж

ре•К()І"!fе,н­

ДСІ1ВіІ'НО•Ї літератури. До ІПІ}Слуг читачі·в ,юНИІЖ'КОві те·матич•ні по­ .тпщ.і «ЩаС'ІЯ на·м на.в·іки nap-

rriя дала», «Обр,а.з еуча·С 1 НИІКа в худо•жІН'ій Л'іте·р.атурі». Ціка,во ,пІР•О<йшли .в .ІІ•а,с тема-

тичІfІі вечори «3ол·ота

І)СіІНЬ''•

«0В<Я'11КУЄ 'ХЛіІб<ор.об ». .о.

ГАЛИЦЬКА,

завідуюча бібліотекою.

:Козака.

СЛАВНІ ДІЛА РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

дуктивність праці підвищилась

на

25,5

про­

цента.

Ріст продуктивності праці .відбувся за ра­ хунок вnровадження новоі технологіі .по ви­ робництву опалювальних котлів і інших ви­ робів, використання спеціального обладнання по випуску водостічних труб, спеціалізації ви­ роблюваної продукціі та інших факторів. Чи­ малу частку праці в здійснення програми по росту

продуктивності nраці,

у

розвиток нау­

ково-технічного nроцесу ВіІІосить люди несnо­ кІйної вдачІ, творчої ,думки. Іх називають ра­ цІоналізаторами, умільцями, бо вони шука­ ють і знаходять найраціональнішІ шляхи вико­ нання того чи іншого nроцесу, механізують трудомістку роботу і цим самим полегшують людську працю, добиваються ефективності ви­ робництва.

Назву декілька цифр. На сто чоловік, пра­ цюючих на заводі, припадає 9 рацlоналf.зато­ рів, 12 прийнятих пропознцlй і 10 запрова~­ жених у життя. Середня економія на одного працюючого СТІІІНовить 127 карбованцІв. Не буду узагальнювати, чи багато це, чи мало.

Не це головне. Головне :ге, що в люди, які роблять свою справу не завченими засобами і

Q

2 стор.

О

методами, а шукають невикористані резерви, nрагнуть зробити краще, Удосконалюють тех­

нологію чи обладнання, модернізують, тво­ рять. Саме завдяки ім, одержимим трудівни­ кам, наш завод у ІDІНішньому році замість планових 10 тися~ досяг 25 тисяч карбован­ ців умовно! економії. Кращим раціоналізатором заводу є началь­ ник конструкторського відділу Марко Ілліч Даскал. Не так вже й давно він запропонував модернізувати пароводиний КО'І'ел ППКМ-5 змінити існуючий бойлер з паравою гребіІІ­ кою. Тепер проnозипJя Даскала запроваджена у виробництво, При таких же показниках кот­ ла (теплопродуктивності, ККД) трудомісткість виготовлення, металоємкість стали набагато меншими. В результаті nідnриємство одержа­ ло 14770 карбованців умовно-річноУ економіі.

Велику економІю (7.880 ка.рбованцlв) принес­ ла заводу заміна в асфальторозігрівачах де­ кількох вузлів одним. Це творче досягнення

теж належить М. І. Даскалу. До речі, в 1969 році він був визнаний кращим раціоналізато­ ром по Головному управлІнню промислових підприємств. Над удосконаленням технологlі добре nо­ працювали слюсар В. П. Вінницький, началь­ ник виробничого відділу В. А. Литовченко, слюсар-і.нструментальннк В. І. Радченко. За пропозицІєю Литовченка застосовується уні­ версальний штамn для загинаІDІя заготовок облип,ьовки котла. Заслуженим авторитетом і повагою корис­ туються в колективі заводські умільці. В. ЯКУБОВСЬКИЯ, інженер бюро раціоналізації і винахідництва.

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

з'ї.Зі.L' КПРС. І. АГАПОВ,

XXIV

ІІІІІжене,р,НІо-техтчних

зр~Jб•1еtНИІЙ і сте111д. Від:відува·Іі

роби, нові економічн1 досягнеІDІя. Тобто, за­ вод виріс, змужнів, став потужнішим. Тільки за два роки роботи за новою системою плану­ вання і економічного стимулювания обсяг ви­ робництва збільшився иа 34 проценти, а ,про­

по загальному о сягу реалrзованої продукції 14 ірудня, по товарах культурно-побутового

призначення і господарського Вжитку 7 грудня і по світ-

лотехнічному обладнанню

2

-

грудня.

До кінця року буде реалізавано товарної продукції на тисяч крб. понад план.

280

*

*

*

Змагаючись за гідну зустріч

партійних

з'їздів,

робітники

стандартного ко.мунального об-

За два тижні, що залишилися, колектив

підприємства

країні

90 тисяч карбован-

ців

на

понадпланової

*

ко-

КОJІект.ив заводу «ТорІ!'м.аш» ВО Ж Х•ОЧе'ТІІ>СЯ ВЇІдЗНаІЧИТИ •РООіТ­ ни.к.:,в В. Л. Р,ЯІбц()Ва:, .В. М. Бос- вnевнен.о в•СТ}'Іuає в нове ІП'ятwріч·КООО1ЙІНИІКа, П. П. Кушка, О. д. чя і .зробwть >все, щоб доояпи ще ФролОІВІа, В. Г. ЛІІІНІни:к.а, І. Ю. к,р•ащИІх ,уапіх•іІВ у ,пр·аІці, гі,;і,н.о зу-

зо·м з клубом на таку

внутрішнє жнтrя піДприємства. А це нові ви­

·

дасть

продукції.

*

*

.

Броварський

.

зюшторг раю-

ше строку рапортував про ви-

конання

п'ятирічного

плану

товарообороту

в сумі 62350 тисяч карбованців. Є 62370 тисяч! Додатково населенню бу-

вжитку на 980 тисяч крб.

директор

заводу.

продано

товарів

*

*

народного

*

Змагаючись за гідну зустріч XXIV з'їзду І(ПРС і

XXIV з'їзду Компартії JІкраїни, колектив друкарні достроково, 14 грудня, виконав річн.ий план пи реалізації продук-

ції на 102,5 процента, по валовій продуІЩії на 100,2 процента.

ШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІШІІІWШІІІІШШШІІІІШШШJJUІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІШlІlІІІІ\ШІІІШІІПІІІІ

-[f)~~~ШiilШJ®~ 00~~@~00~ jD]®ffi)~®

леtІFі кюrжкlfві вистаВ'КИ «Ук­ раЇ'на вLд з'ї,з-ду до з'їзду». Ра­

стандартного комунального обладнання, вра­ зять приємні зміни, Та не тільки зовнішJ.Іій вигляд (та й не стільки він) порадує, скільки

ви-

б

де

ліотеці маЖІНа поІУ.з;чити офо,рм­

Того, хто кілька років ·Не був на заводі не­

достроково

ре:хіJщн,нй Чер'ІЮНИІЙ цраІПЩJ У~апілки і реопубл'Jка,нс.ькоrо Комі-

Культа;рІмШіці села 3а.зим' я 1 ПеJ)едз'їздів­ ВКЛЮ'ЧИ'ЛИСЬ у СЬЮІ1Й Р•И'ГМ СЬ~ГО<ДеІІШfЯ. В біб­

А.

КПРС,

конав річний план 1970 року

цього ,р·о.ку :>а<воду прИІС!'у'Іджен.о пе-

В РИТМІ СЬОГОДЕННЯ

Фото

з'їзду

МИ 3З.МЯ­

~---···----~···~-·····~~········

районної партійної конференціі, Віталія ДОЛІНА, Інну НЕЧИПОРУК, Григорія ТКАЧЕНКА, Валентину ПЕТ­ РЯЄВУ та Володимира ЗВАЖЕНКА.

зпбов'я-

р.а<йкому К:П у,К'р·аї,ни та ра<wвиаюн· кому. За, ,п~су;м•ками ІН К'ва.рталу

ЧуЄІМО ,НІаІШИМ •І1іР€іІ\Іj)аСНИіМ ЛІІОДЯІМ­

вир.сJІб'н·ІІІІ.LТОО ·і ІПО·ВІСЯU\lдеtНІНа ТУІрбо- Зщр·ИІІ.LЬІЮОІГО,

XXIV

сіщіалістичні

зання по гідній зустрічі XXIV

близько

обладнано

к:ах. Б·арют.J;Jба за висо•ку ,к,ультуру Бут-Гу•с.а•ї,ма, ~· Г. Собка, ~· М.

Ритмічно працює на передз'їздівській вахті колектив заводу порошкової металургії. Заспівувачами у соціалістичному зма­ ганні виступають повсякденно члени КПРС. На цьому фото ви бачите групу молодих комуністів, JПd були делегатами

вищені

ладнання план нинішнього року по обсягу реалізації завершили достроково, 9 грудня.

ЛітІКа,х опоРУІджена 6а1за від;ІІочин-

Пj)ИіЧеІПі. НаІШе n:UJj!Ip·И'8M•CT!IO ви.rо- u/.в, близ·ЬІК'О 400 Ір.аІІІJЩЮІПОЗ·И\цій р·оІб:т1НИІКаІм і aпelllia;JJІ:>err.a•м, зд•а•т­ товл,я•є Та:К.ОЖ МаІШИ'Н.И ДJІJЯ МИІТl!l (еК.ОІН.(JІМіІЧНИІЙ ефеікrr •СТаІНОВ·ИТ'Ь 4\4 .Н>ІІІМ ІВІІІ~О!fа<ТИ будЬ-5DКЇІ ЗаіІЩаІНІНЯ. тету ІJІрофспіJDКИ з &руче;ннІЯJм перОВОІЧ!~В., :Р•ОЗЛИіВаІНІНІЯ :і ЗаІК'У'ПОрЮВJЗІН- ТИСЯІЧ •КаІрІбО'в:аІНІlІJЇ'В), 74 HO:B<CJIB'B.e- Ва•ЖКО ІПе'рераХ'У'ВаТИ ВІС·і>Х, О•С.(JібЛИ­ шої Іrрошо.вої Jl'j)etмH.

НЯ беІЗаЛ~ОІГО..ІІЬІНИХ J!•аІПОЇ'В, а<ВГОКР·ШМН>ИІЦі•, хл:>бQрозшозки, н.рИІчепи мотоциклів для продажу книг н.а селі. Зараз підприємство має 14000 юваLдраrг.н,mх метр.і,в ви1рооничої ІПЛО-

електро-

ми: 21 вересня виконав п'ятиріч· >К'У з блаІГОУJСJ1роен>ими будІІНQ·Ч~Jний план, до 17 грудня буде за­ г· вершена програма нинішнього ро­ ми~. ІВелику .перемогу здобули Т·ОРку. За роки діяльності завод ви­ nмашіІВІllJі ,у •В<ООСDІ!О3НОІМУ сщіаІJІі-

кафе «Ле- но 165 захоІдІіІв ,по нщ.оовm О!)>ІГані- 3ОО універмагLв.

BaLi.ta<», ~В,і.т~реtЦЬ» GаІКі(J<ИІТО.ГО ТИ•ПУ, за 1ц~Ї ,пр.а1ці З !'у'ІМОІВНІІІМ е:ІОО'НОІМ•VЧК:В'аСН•і цwоте,р.ни на OUIJH>OB•i<CH'O•MY ·нИІМ ефекrом 185 ТІІІСЯЧ К·а!рібоВ<аІН'-

заводу

експериментальноги заводу не-

досягнення­

сьІШйt робіт'Н•ІІІКЇІВ на Десні

Колектив

технічних виробів. взявши під-

в с.ел•і

прийшов з великими

1598 машин для миття огірків, ле:ктив <бУІВ ,н,аr()j>ОІ)ІJжени:й диwюІСТИІJ<'У. За оюта1 н, 111 є п'я1тИІр•іччя нз 5681 розливно-закупорювальну ма· мо1м Ращи м:,ні<СТР'l'В СРСР і заВІDІАі по6у:дщ~а<НІі і механ<ізован·і шину, 20000 водогрійних котлів, ВЦРПС. НеQZІ:нQраІзово ,на.м в;руІН!()ІВЇ ,цеХИ _ ЛИ'ГТІЯ, За['ОТЇВЄJІІ!JНИЙ, 12000 ТОНН ЦВЯХіВ, 198000 Шаф j чали1ся пере.хіІд:н.і Черв·ан•і ПІрапіQ'j)и прилавків, 5750 кіосків і 1120 1щвяDЮВ·ИІЙ., ;1НІСт;р•у;менrгал1ьний. Лише. за· ,п'яти•ріІчку 'ВіПІJ>ОВа~же-

ТІоетровово!

t"--.

В. П.

ДО'В.ЮН, . . О.1QДІКИ<Й, . . 0да,нLди;рець, п. Б. в:.1 і•wсь'КИіЙ та ін-

до та :п,ро ІЮЛ~ПШе!НІНІЯ YJMO'B

Ли.ва,р-

І. М.

У ·бооа•тоцра<Н'ІІУ

ІU'.~tннки і слеці.алісти д с т

···~'· • • • • • • • • • • ··~· • • • • • • • • 88118 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tlo

ли~і зшв,даІНІНІя: ·ОіСІЮЇ'ТИ· ваjюбни- 1965 р•ОК'У у ·н<а<с не 6уло жо.щного цт1ю нJtр:гu<велІ>ного, те,хнwюr:чн·о- за<rот:,вельноІго цеху (заІГоті<вельаа ro о6.1а,щнаtНІНІЯ і зшсобів меХ<а<Н•іGа- д1 і,l<І>Н'ИІця ·Р<ОІЗІм:щу:ва.лаІсь ,в не<веЦіЇ ДJLЯ Іj)ОІЗІВИ'ТІк:у ТОІjJІГЇ•ВJ~Ї j П<рІJ- ЛИ:ІЮМІУ с,а<р•а,Ї, В ІЯІКОІМУ СТОЯЛО деІІШСЛіОІВОСТ; ОП<О!ЖИІВЧОЇ КіООІПе•р.а,ці.ї КlЛ•ЬКа Пр<И\М'~ТИ'ІЗШ•ИХ ве•р•ста;г'і.в), не У:Іф•ЗІЇІНИ' .. ПрОТ'ЯІГОМ деСЯТЩ~іІЧЧЯ KU- МЗ•lИ 1 МИ Й Це!НТІр.аіІ!ЇіЗО<ВЗІН•ОГО .КОМв ріІК збі..ІМ>ШУ-

.Я.lІЬН.'·сть

1. Є. ГІн-

Р. І. СухаІІЮВ•У,

Бондарч<у.ка.

ТРУДОВИХ

: . . . . . . . . . . . ., . , • •

Пе,ре~д ,пV!Jприем,ст,в·ом стоял·и ве-

Приту.ту,

Роки звершень

.j, С.Л<:УІЖ·б()JЩЇ'В

П. С. ЩерІба;ка,

~r .леніНІСІ>Кі'Й кі,мна-rі ноu:о

,район­

відділу ІВІtу.трішніх

нещощаrою ОJ<іщбуІЛаюя р.еНІція

сщра~

lV конфе­

добіро:вільного

[1ротило­

жежного то.вариства .ра.йону. До­

,пов.:дwч, голо,ва ,райради

дnт

rово.ри1'ь &•чальник ДПД заводу Г. К Та,ра.н, проте з водо­ постачанНІЯІМ іТУТ

не

Є одне ІВО,доймище ремонтоване,

пане

1до

все

щразд.

і :те не 6ід­

лошови.ни

заси­

пі:ском.

тов. Соловей М. І ..в!,дмітив, що На погані дороги в селі на­ за останній час ба.гато С'11В{),ре­ ·рі,ка.в на.чальник ПСО радго.спу 'но ма.т·е.рі.альних ІЦіНІностей в <<'Гребухtів,сЬІКИЙ>> І. П. Глад­ ,районі. ПобудоваІні ~ра.се.ні за­ кий. на,чальник псо ра,дгоспу води, чущові житлові будwюш, <<Літні<ВІСЬІКИІЙ>> П. П. Наба.н

шІю:Іи, ліІІ\арні, 1муби тощо. То­

з·вернув ува·гу

му <на нас, Іпрафвнwкі.в

женням

пожеж­

на

те,

що обсте­

електроtПІроводюІ

в

жит­

ної охорони rra ДПТ, л~ладе~ю вели,кі за!!ідання no збереженню со,ціа.лі·стичної ~ласносТ:і і І~щІі­

лсІвих бу,дин;ках ІПрацівни•ки Бро­ вЗІрсько,го РЕМ майже не ІЗай­ маються. Мало допо~юги з бо­

на

І{Іу торговельних органі.зацій одержують л1'1'кі,вчщш в прид­

,раІДЯНІСЬІЮfJ{ ІГ·рщ.ІМЯ!t.

-

Районне

ворить

ТОІ'І!іРИСт~о.~ го­

доповідач,-

нараховує

бшн.ні ;цеглw ДІЛ-я за,мі;.ни де.рев'я­

:блиІЗько 12 тwсяч ч·ленів. Голов­ ни'х 1 дима,рів. ним завдаНІІtЯІМ його є мобіл·іЗа­ Особливо різи,ій кри:тиці пі.д­ ція г.ромадсьnюсті участь в іборО'тьІбі

на актИІВНу по поперед­

женню пDІЖеж.

Се:рещ ЩИІМИ є

ДПТ району кратоварист.ва заводі·в

50

<<То,рГІМаш»,

ІІМЗJСТ·мас,

холо-

диль.нИІ}{іі,в, рЩЦ>госпів «Русані.в­ СЬІКИ1Й», ·.«.ЛіТ.КіВІСЬ>КИrй>>, «Зоря», Семипплк\·&ської Іп:тахофабрики та іІН. Ці первиІНні орган.і;заЦії беруІТь :ценні

активн;у участь в лрпве­ ма.сово-.роз',яснювальної

;ро<бо.ти

сере,д на.селенНІя,

прово­

дять обслі<дуваНІНІЯ аб'ЄІкті.в ;рмного ·гооподаретва,

нз.­

жи~лових

будинків, вживають ноніq>етних за~о,ді·в по ,попередж·енню вн­ ЮіІКІНення

пожеж.

да.ли делегаrш роботу майстра ·ви1робничої дільниці Ниї,в.ського цром,комІбінату облwсного ДПТ І. С. Ба·теЧІка, ,ді1льниця якого ;щрово;дwть .ну

несвоочасну

за~ку

і

не.mкІс·

Івоnнегаснинів,

нс­

ЯІ{Іі.сні пі:чні роботи. На·став час поду1мати і про 'ЗЗІр.mдку в Бро­ .ва.рах

в>~г,ТJенис.тю'l'них

·вогнегас­

НИІнів.

На ,конференції •вИІСтупили ЧаЛЬНИJі

і<НІС•ПСІ\ІЦИ

HJ·

дерЖа'В1ЮГО

ПОЖЄІЖНОоО На<ГЛЯ:ДУ ,району П. А. Левчвнко, на,ча,льнин ПСО ,радгоспу «РУІСанЬвсьиий>> І. І. Рябий, начаІЛЬНИІІ\ ПТЧ-5

М.

М.

ЖурибіІда,

началЬІниІJ

ких доброtв1лмшх 1пожежних дру­

ДПД заво.ду нестандартного ко· му;налЬІного обладна:н;ня О. Я Са,па~тов, інстру;нто.р Ниївсь.когс обла.сно:го ДПТ М. П. Ме,дні

жин. :Краща з .них

КОВ.

Велику ~с·т~рших

•допомогу нада:ють

в

.роботі

члени

юнаць­

РусанІів­

-

ської сер~дньої школи на республіканському конкурсі зайняла третє, а на обласному друге

місце.

уІболі.ванням за збереження народного доора · від вогню, бу­ ли пройняті виступи делегатів конфереНІфї.

3

На:ча:льник

ППЧ-4

Д.

М.

У рішенні чет.ве,р:тої районно· нонфереtІІІЦН ДПТ <звернуто <у,ва Гу На ІНСДОСТаJТІНЮ роботу добро вільних протИІпожежних товари стІВ ра<дrо.апів ім. ЮІрооа, «Го го,лівсЬІкого», Богданінс ьн о· пrrахофаб,ри;Ки та мебльової фаб рики 'і накреслено заходи по по

долан;н,ю

'існуючих

нt~долінІв

посил<еnl1НЮ бо.ротІ:Jби з воонем. Обрано новий склад районно; 'НИtй П,РОТИІПОЖе!ЖНИЙ CTaJH на добровільного протипо Б,роІварсьКОІ.'VІУ в1дд1ЛJКУ ,радгоспу ради ім .. Кірова, на недостатнє nро­ жетноrо товариства в скла;{ ІВедеНІня ЦрофіЛЗІНІТИ'ЧНОЇ робОТИ ДеІВ'ЯтИ осіб, ТОІЛОВОЮ М. І серєщ населення. СолСJІВ'.я. - За останні роки виріс і бла­ М. БАРТАШЕВИЧ, заступник начальника рай­ гоус~рої.вся жит.ловий масив відділу внутрІшвtх справ еІ\ІСІПерИІменrrалЬІНОІГО заводу тор­ ПО ПОЛіІІ'НRО·ВВХОВвfй роботі. говельнОІГо маІІІШНобУІдУвання,Шульга

вказав

на

незадов.іль­

Четвер, 17 грудня 1970 року.

о


Закритий грунт виручає на..ва.нтажує •На rнооР'о::rкидач, а мехаІНі:затор Воло­ димир ПилиnеІНюо переобИІВає . ЩО!б зе-мля не за­ ме!)3Ла, її наІЮJНtвають листом. Біопаливо бу.рrrу­ ють біля фе·р.ми, і як тільки буде добра Д/WQГа,

Бригада омчівникі1в 33ікрwгоІГо грунту ра~rос­ пу «Же:р,д1 ів.ськИІЙ» зіІб:р.ала в цьому ·році високий

вр.ожай paurнix ОІГірків. Пла.нове завдаНІня ІВИ'ІНJ­ стити з кожноrо ювадратного метра .IJIO 5,5 юіло­ !1ра:м·а ·зна-чно ІПе·ревиконто. Такі робітниці, юt Пар<l!Ска Гарбу13а і Ма·рія Ру;баІНка :шяли з К()ЖНО­ го .ювад:ра'І1НОq'О метра 3<J.:К'РіІМеонооі ІШ()Щі по 11,1 кілОІГр.аІМа огірків, M.wpИ!Ifa. Журавмь, Ма!)ія fриш­ ко, Ол ЬІrа ГубсІ>ка та Н<~.та.лія &окун ІВИ·РОСТИЛИ по 10,6 10,3 кілоf\РаІМа. В цілому по pa.д­

ro•c•ny за реаліІзацію огірків і;з зwюрито.то оде р жано

9

почнуть 3.1В ()ІЗИТИ

плооца те~rлиціr-.ро:JВ'()ДІКИ. Tyrr га.;rоел~КІІ'Р'О3Ва.{JІНик вис•окої квалііфі-кщ'ЇЇ lle'JIPO Косте~н·ко об.'Іад'НУ'Є в о­ дяше опалеІІІНя, вста.новлІОО юарка,си МJЯ ·розмі­

щеІНня ящикЮв із зем:лею. РаІfіше

гр у нт~·

готуючись

до

партійних

а тепер -

з'їздів,

у ,р3.ІДІІ'о~пі. 3~р.обіток

ПОЇоЗДІНИЦ'І'В'О •в.Ї\д'nало.

О·ВОЧtВ'НИІКИ закл.ruдають міцну ()СІНОову під І!І'рожаіі на•СТУ'ІJНМО року. Вже n·оосіян·о під зиму 6 ге·кта­ рrв цwбулі, 2 ге~та.ри ЩаІВJІЮ та 2 ге·кта;ри ІІн~т­ рушки і кропу. Очищено :з'НаІtlну кілЬІКі'СТЬ п<ІІр­ нико.вих .КОТЛQІВаН'~В, У ТЄ'lІ'ЛИ!ЦЯХ ІПЇЩ . ІШіВ·КОЮ ЙДе підгоrr,овка. грунту для вирощеПІня !)О>з сади

П.

Костенко

Пр(ЩЮ:В<J.ІВ ПО ЦtЙ СПЩі•а.дЮіОСТЇ На ПЇ)ІJПрИЄМС'І'ВЇ ,

тисяч карбованців чистого приб утку.

Активно

на парники.

Йдуть ІПЇ)J!l'ОТ()ІВЧі рООоти ,по ,розширенню пар­ нимвОоrQ rоеподарІства на r eWI'a:p. 3бі.льшується

1не 3Мінився, а

Й·OiflY ДWІ'ОІМОТаЄ

слю.сар Михайло Б оровик. Х.ор()ше іJ<рга.нізовуІЮТь ;роботу

В p()бfflj

Як давні знайомі зустрі.писи на районвій

М'РОІНОІМ-овочrв­

ник КОІМ'у;ні~т Григо.рсm Омельянович Бара.wі11 Tl б•ригадwр змtр·ИІГQ'І'О грушту оКОМ!С ОМ'Мка Галина Селюк. Однwк хвилює ОВ{RЇВ'НИ1КіІв такИІЙ прикрий недолік не вистаrча:є 100 Ю(}робів у пщрники . Дире-ІЩіЯ ра\ЩГQоСІПУ П()ВИН'ffа ПОо,І])ОаТИ, ЩОО JІ'КНаЙшв идше виг отовити іх.

ран­

ньої ка~пуети та огі·ркrв. БиrОО'О'ВЛЄ.НQ понад 400 с о.1ю·м ' JІних .мат. У тоо~lИІЦі-розводці ІПОСа.}.J,Жено ЦИбу:ЛЮ Д'О 'НО'ВОІJ)і'ЧІНО'ГО СТОЛ у .

І. ШВАЧКО,

Відрем:онтов>а~ні парнищові рruми, зwrотОІВіЛеtНа зе~мля, Я·КУ е·кскаовшгарн'ик Г•риrорій Сщ-~енко

ної Праці Катерина ТереиrІ.Jвва Дяченко, бригадир молочної ферми цього ж господарства ГаJІИВа Степанівна Кот та передовий механізатор радгоспу «Жердівськнй» Петро Прокопович Хитрий. Кожному з них цікаво

На фото : К . Т. ДЯЧЕНКО, Г. С. КОТ та П. П. ХИТРИП під час розмови. Фото А.

У наШОІМУ район і є б<lІга то wрол івнИІкtв-любит€л ів, JШі

Лі

бер уvrь акт и.в,ну уча·сть у рес­ п убліІlщнському нонку рсі і •вже доби ли10я хороших ре­ зу льтаот.і.в . На,прикл ад, жи­

НЄІВ ИібаІІ'ЛИВі На КОрМ, м '!ЯСО ЇХ - пожив.н.е й ома'Чн е, дієтич­ не. Ці•нит~>ся і кроляче хут­

Рма Мін>і·стрі!В СРСР і ЦR КПРС з метою далЬІІІОго poз­ у .вер ес­

i! И"llliY .кро лів·ницт ва

ні мицу лоw року

прИікладі в

пр ийняли

ПОСТЗІНОБУ .про >Пі\Ц.ВИЩеННЯ заку;пІвель-них ці•н ІНа wроля­

ТоріІк

я кі раніше ,и оштува ли пііЙ<Ж

шту;и а,

ютЬІся .по

тепер

.кОіпійои. а ціни

60

на шкі р:ки наЙІкращих сорті.в

з 3 карбоваон:ці.в діJ~нято ІЦО 4 карібова•н:ці.в 2 0 .коn ійок Нр і1\і тDго,

в

по ряДІку

ст иму л юв ан-

ня на .кожну здану кралешкірку П'родаєтьс я п о пільгов»х .Цінах 1.5 кJло.гра.ма ІюнцкоJХVІ ів. Жи.ві J\ p o,1,i ранlше за,ку:п о,ву;вао,lись к Dп:йоІ\ за кiлa.r.pa:vr

ЯJКИХ

823 ,нарбован ці ,

х т о .в и рDстив і забив не мен -

сп еці·аІльніІСТЮ,

.tз

вище ,

вирощують

3а:J}&І

у

•м.айст•е р.ні ,п оставлено

ку З ДООрОЯІНU.сЮІІМ

ВО.В.НЯ'НИМ

П<Л'\1ОГТИ к•рол ІІВникам, за>гот­ ко•нтора за в езл а .в р айо.н ІК·р о·

36

Л і.В ПОрід <<Ш И НШ ИЛа» , <<біЛИЙ велетен ь>> .

Для

да.тшюю

роз вИІтну

кро•ЛІЇ!БІНИІЦт.ва в р айон і н еоб­ хідно ВІІ\.'ІЮЧИ'ТИІСЯ В ЦЮ робо­ ту

К<Меі!\ТИІВа•М

ШЙЛ,

П ЇІВ ,і. птахоф абр ик .

ра,д,ГОС ­

ІндИіВ.іІдУ­

а л нншvІ н р ол івни.к а м ·юобите­ Л Я1.'\І, ЯІКі рОЗ.ВОДЯ:Т Ь ;в еЛИІКУ н :льк:ІСть крол і в, бажа но бу­ ло б вищ·і•ляти з держфо>НІд•і В пл-ощ і для за,готіІв.лі т ра в и і

с во єю

сі·м'ое ю в иростив 19 7 штук кроJІІі:в, проІДа:в 166 ЩН'і'ро·к на ІСУІМУ 401 ка~рібооанець , а м 'яса дл я ха,рчу.на.wня одержав 350 кі лограJМ і в . Таких

сlна . хо ч би

в :придароЖІн і х

смугах

д. полив ·янип . директор

заготконтори.

кіло.гр а.ма

продавжує

зрос:тати:.

:велику

поо•ри1'Тям , заби вают ь їх в ус т а•новлен і строни.. Щоб до­

нормувальник мехмайстерні.

6.1

не

стежать за їх ПІJtР'~д ніоетю , .ви­ вод.я:ть В ИІСОК ОіП ОріJДНИХ Т.Ва­ р ИІН , ЯІК'і ДаоJОТЬ ІВеЛИІКу ІІlНір­

Н'роліІвника.м . Васил ь М ихайло.внч Нурний виорос тиІВ 188 к.ро .1і.в, п рq~ав 124 шкірк и , за я к і .в и.ру ч иа 26 1 карбованещ, і о держ а !! 250 к ілогра· м;:;в м' яое а. В о,'!о,ди.мwр Д€ІН И· соІВ и·ч Ho.:VI ap. бухгал тер за

ше 150 І<'РОЛІі.в та з,~а1в з них ШІv:орки с.пожи.вч11й ноолеращії . а та,кож прсща1в не м ен ше 50 жи вих .кролі.в, од е ржує г.рошову п рем ію 50 t<рб ,

і В

іін.вента·ря, а Т&КОІЖ С'КЛаДІних вирGб·ітку елек'!1р0Ізварник І. Пет­ машин і механrзмів. Ро:tроблено ренко , елюсар І . ·Висоцький, тJ}ак­ граіфіІК осі'НІНЬО-'ЗИІмо:воrо ІРемо·нту ТІ}р·ист •В. М а,J}че.нко . трwкторі·в, кмбайнів. М. ДЗЮБА,

ro

Одноча•сно кеор і в·НИ1КИ р а·,!J;ГОС·

кільк і,сть кро.п:J•в . Вони також

І\рол'Jв ві.н залищив на р озв-е~енн я т а д роща щ іНШИ'\1

категорії і 78 ~руто ї ка · тегор ії . Зара.з .вони оп лачуІ<>ТІ>с я відпо.в і ,JіНО · tПО 1,85 і 1 .пз І\арбо в анця, Пра.вл.:•ння Уr;оопсл іл ~ки пр оRо.дить канкурс нр олів н иJ;,: в. З а його у'\іова.'\іи той,

Шн.і1ро.И

ЗІГа•д уваІЛося

тілЬІКи

по пнруч~а за Ш!\ірІ\И і м'ясо ста-

но.вить

ТИІСЯ•Ч'і

53

грудн·і пер{Щбачається заку­ п ити не моеНІШе 10 тися ч, ОСІКі.ЛЬІКИ ЦеЙ Мі>СЯІЦЬ Є наЙ­ ІКраJЩИМ .ДЛ•Я забОІЮ •кр ол іІВ . .Досві!Дчоені ·к.ролівниІКи, про

го ~а.в 185 Юі.ЛОіІ.'Рам uв 2,8 0 .к арбо.ван:ця. Отже,

п о 98 першо!

рай­ у на­

нішнього року ЗаІКУІІІЛено п~­

.над

технtку

Меха.ніtЗатори Пухівсь·к оrо лле м- т·р и гу·се-н mні тра·КТО'РИ на ІІt<ші­ ,птаХО'р.адГ()!СПУ •з·ОІбО'в' яза.лися ус- тальний реміJІнт і ОJІИН зер~~rовліі ІП·1шно за:кіllчити рем·о,нт лричіІпно- К·()МІбаІЙн. .Пере·викОонують щ}рми

селен:ня 55353 кроля·чІ шкір­ ки. За С:J,ДИ!Н:а.ДЦ.Я:ТЬ місяців ни­

~®~~®m!~lJ~ ~\~®Jт~~

29 .ио­ QПJІаJЧу­

заго11кантора

с.пооІШВОПЇJЛІКИ заJН,у:пила

Ремонтуємо

на~вес ти

СІПраJВа .

чі шкірки і живих кролі в . У віДІПОВіЇ\д:НОСТі з ЦjіоЄЮ ПОСТЗ.­ Н ОіВОЮ, НИоЗЬІКОСОрТНІі ШІКірІЮІ,

можна

бе.зліІЧ . Але Й ЦИХ ІдОС И.ТЬ, ЩОб побачити, ЯІКа це корис на

тель Бро.вар!JВ Михайло Бо­ ЛСІдим и,ро.вwч МузиІКа в ира· CTh1B 15 7 крол.і в , ІЗ НИХ 121 за.бив . За проданІ спожив­ к ооп ерщі!ї шкі·рки ме ржав 3 14 нарбо в ан:щів . М 'яса ІВ'сьо-

ро.

Козака .

громадський кореспондент.

.Н.РОШВНИЦ'ЕВО виГіІдна Й lЮРИІС'На СіП раJВа. }{р о­ р03М:НОЖуЮТЬІСЯ,

було дізнатися, хто з якими

успіхамн підходить до наступвих з'Іздів КПРС і КП УкраІни.

------------------------------------------------Ш ВИІдНО

партконференції

під час перерви ланкова радгоспу «Зори» Герой Соціалістич­

НЕДОЛІКИ

ВИПРАВЛЕНО

ДнІректор рщдгосл у << Зорю> А. Иу.пр:і•ЕЩЬ та секр ета р п а.р11ноом у Ю . Б іл ИІн п о·в ідо ми­ л и Р €іда;~ці ю

npo

вжиті за хо·

д и. ,п о Н!р итич Н'ій ко респонде н­

ції << Знижується ка.

надій моло­

Чому? >> , що бу.ла надру­

ко.ва>на в •Нашій газе'Г\і с т Dп ада.

Пит а,н,ня

26

•На

му ві дJділ.ку . Це питання роз­ глядалос ь ·на за с іда:НІН;і бюр о ві;щ,іл.кової nарторган іза,ції, де бриІГадИІра траокторної бр и ­

гади Шма1\Ка П . М. і мехаJн і · на ,в,:ІДді.лка Но.вту•на І. М . було

суворо

ПОІ!ІеІреджен о

ст а,н

зобов '•нсано н етайно .вИ>прав н­

Нула­

ти стан овище . С'І1во рена п-ісл я

п,р о

у три.ма•н н я х:удоби

ли­

ІП У .дали в·і;дщавідь і н а с.таттю <<Технічні контрасти» , о.публ і­ кова,ну в << Новому житті» 8 ГІРУ.дІНя, .в ЯІкій ішла м ова про !НЮЩДОtВ·і>Л ЬНИЙ ст ан ЗИІМОІВОГО збе~рІ:ІГа:н ня ·теХJні,ки на першо­

і15И Нсь.кому в·іддІлк у._

об гов о­

цьоrо ремон11на бр и,га;да · з

рено

на;р аді,

с .1юсар;1в

на

вwробничLй

П.ід'ібраtні люди

Тепер

віІн

в

ко рмоцех.

пр аоцює:

.внготоІЗ­

.1ЯЄТІ>ОЯ п ій л о для норі.в,

за­

в:І~ді•Л·ІіУ п лугі в.

уже

пола.го~и ла

4 на

2 tІ~ультив.а тори , 6 140 бо рін . За.к.lІН'ЧУ­

ється ~м онт ще

о,ДІн ієї нар­

парюЄІТЬСЯ ·с:іІЧІХа . Надій мол о­

ТОіПІлеса.джа.лк и,

двох

І\а на ферм і заораз ста.но.ви:т ь

і ДІВОХ 1\)'ІЛ ЬТИВаТОІрі В .

с і.налоІ\

ІІІІІПППІППІUІІUІmmвппnоmПІІІІІІІІІUПІDІІІШВОІІІІІІdІІ

~~~::рн ОБЕРІГАЙТЕ ПТИЦЮ ПСЕВДО ЧУМА і нфе кційне

ПТИЦІ

захворюва нн я ,

яне

ха,раІІtТеризуЄТЬСЯ

•Н<lІДЗІВИЧаоЙНО

ШВІV.І~і; им п е ребігом смер11ні;стю 70 -

100 про.це :-І ­

к.ури ,

т:'В .

у м о.вах

цій оважл ИІвій

У

і

пр и,рqд1них

в исокою нею

хвор і ють .куорч .вс.іх п орід, цесар­ ки та і ндини. Головни м дже­ лс.м

ві•РJ"СУ

є

заоражева

п тиця,

ян<а поши рює хворобу пр и бе з­ посе редньо му нонтакт і із здо­ ровою , а також яйцям и .,

Інкубаційний з

мом е нту

•н: зсvІ

вlрусу

ших

до

клі н ічних

ва ння )

( п е ріод в

орга­

П ОЯ1ВЛ€ІННЯ озна·к

пер­

захворю­

3 - 5, а інод і 8 дн і в. Ха­

рюrтерн им и

ми

п ер іод

потрапляння

•К·лі;ніч:н:и:ми

захворюв а•НІНІЯ

є

ознаона­

сф)'Іват а

може

сли;з ь .

дихат и

нс;со.м,

Птиця тому

не

витя­

гує ГОЛОВ!У ВіГОру і ЗахОПЛЮЄ П<)­

В і ТрЯ

ро:щри.ти.м

клювом .

М о­

жуть з'ЯІВJІ.Я.ТИ.СЯ .і н:е,рВО'ВЇ СНІМП­ ТОМИ розла:д pyJQY, парал іч н,ри л, Х'В !)СТа , шиї і ні.г .

ЛlІtування nтицІ, х вороУ п с евдоЧІу.мою, .не розроблено, том у ·вся птиця •в неблагонЩдій­ них

гоопод<ІІрствах

11рома.дського

і особИІСтого користування ляга.є за6ою .

під­

Ос новним і надійн им з ас о­ бом nрофі•л<lІктики зах.ворюван­ ня

nтИІці

о

п.севдочу,мою

Четвер ,

ня

17

є

щеа·

грудни

до

всі х

r,ром а1дян.

інІди,ки,

в

цеса.рки,

я,к,иос

~~ШФ0Ф~Ф ~ШU'U'а!м

є

сп ри•яти

роботі .

Сл ід та•КОЖ до три•м,уватись ПОВ:НОГО КО.МоПJ!еІ~Су іІІіШ ИХ вете­ ри:нарН.О-<СаНіоТа'рНИХ заході а . Птахофеtрми в госш:J,Даорствах

пови нн і бути обгороджен і , на ·в"ї:З\дах обла,д:наоН!і ·с анп.рОП!У"СК­ Н>ИІХИ з п ароформ а лі:новиІ1VІи к а­ м ераІМи і· дезба.р' е;рами . Н а сан­ прсшус.к никах ор•г.анізувати ціло­ ~обаве ч ерn)'Ів аІння. а .д-'І я входу на т ерНІТорію птахаферми за­

ІПров аодИІТ и

в ' ялhсть ,

вт.р а.та • рухливості, с онлив.і·с ть, ПО.НОС. і:З .poTR і Н ОСа В ИДі ЛЯЄТЬ·

ся

~~®ЩJОО~ [[®OOcQW~[fJ~OO lliШtro ЩJООі ~ ЩJ~~

ле ння. Зараз його проводять П ТИІЦ.і , Я!Ка Є 'В ОСобИІСТОМу 1{1)рИІСТУІВа<Н Ні на•с елення . П рох ан­

-

пропу,скну

З участю

систе му .

ветерина,рних

~

спе- ~

1970

Ш аноон і дру:зі·! 3-аве рш у,єтьс•я юві лейн ий р:ІК. Тру.дящі Бров арщини високими по-

9ч н ій конференції , м и споді ваємось по ч ути вісд 1вас ·грунтовн~ оці.нку роботи <<Навого

казн иІКами в рОіботі .відзначили 1 00-річч.я з д ня на.р~женн я В . І. Лен і,н а . Н ині .во н и в зя ли п ід-

життя>> в нинішньому році . Н ам важливо з н а­ ти, якою б хот і ли бачити газету в• 19 71 році

в ищ.ен і соціаІлі.атич.н і з<JІбоІв",ЯJза ння на честь н а-

наші

сТ.УІПІн и х XXIV ,з'їІЗ!дд;в Н.ПР.С .і КП УІкраї.н и , р аПQр тують пр о Ідост рокове з а вершенн;я пла,н і:в п 'нт иріч·ни.

Иритwч·ні за,у;ва.женоНІЯ . nорщди і пропО.ЗиіЦJї м и вр а Х.:'fЄМО в ІНа•с т у;п.ному році з тим, щоб пі~нести ід ейн о-художНІій р'і-ве•нь газе.т и , зроб п-

Про трудові ,зв,ершення бров арчаон , їх з.ви тяжн у працю н а блСІІГо •ріІдНО•Ї Ба:тьк.івщwни, пр о ч удове сього~ еНІня Брова.рщини , кр ащих .1ю~ей району з ном·ера .в номер р rоп овідає

ти ї.ї ще бОІЙовитішою , tфКа>В•іІШою і зм•істовн l­ шою , розширити коло ви,авіrrлюваІН ИХ тем . Тож просИІмо ва•с •відпаві<е т и на нижч е по­ СТ<lІвлен і З<lІпитання, .гюверну•ВШИ оЗ3ІПОВ'Н ену ан­ кет у .п оштою до редаJНІції. В ідсrюв~Іді м ожна .над-

наш а газета. З3ІПJР ОШ J'ЮЧ И взяти учас ть у трад и,ціmій з:t-

чи тачі.

сила ти до юнщя ,року .

ці алістів ветерина рної мережі пт ахофаб.ри:к, р<lІдгоопів .та аІкти­

1. Чи задовольНJІе вас висвітлення місце во го життя •На сторінках газЄ'l'И трібне пІдкресліть).

в у сі ,1ьс ьких і міс нк ої Р<!ід де­ щута:тіІв тр)'Ідящих пост~йно ~діоонювати обстежмн.я птиці

2. Матеріали иквх жанрів подобаються вам найбільше ( потрібне підкреслtть ) редова стаття, економічна стаття, пропаrандистська, коресповдевцtя, нарис, фейлетон,

в

го.сподарств ах

з

метою

і

в

населення

в.и.я:влення

.можливих

~ерм пс еІЩОЧ'J'І.VІИ птиці. Особ­ лив у ува.гу звер тати на обсте­ ження rrrищi населен.нл. При за­

....,.. так,

ві (по­

за-

мітка, репортаж.

3.

Які матеріали

1

якого журиаліста вам

сподобалиси найбільше. Чому? _ _ _ _ __

гибелі птИІЦі зверт<lІти:ся до ве­ тер инарних п;рз.ц~внин,ів дл я з ' я­ сування причини. Забо,рОІНЯєть­ ся nродаж на база.рах ЖИ!ВоІ та б wтої нтИІці без відmО'ВІLдн ої ве­ терин арн ої документації.

О. ПАВЛЕНКО, ветлі.кар-епізоотолог раАону.

1970 року.

пе ­

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

О

3

стор.

О


ДО 200-РІЧЧЯБЕТХОВЕНА з дня І 1мl ІНАРОДЖЕННЯ

k

у з и

'f

о ю

ЗАДОВОЛЕНІ ВІДПОЧИННОМ

виkрешуючи вогонЬ

Профщілкова організація рад­ госпу «Жердівськніі» турбує­ ться

«tВИІКреШуВ<ІТИ 'ВОГОіНЬ 3

грудей ЛЮДИ­

оНИ!>.

лро м. ісце худож­

ника в боротьб і .проти гн і ту і на.сильства , за щастя людей! В:L~мови.вшись від жалюгідної долі .nридворноrо муJзи.канта, що доNджав С.lV!.а:кам ~зького rюла обраних, Бетховен при­

рік себе ·ТИМ са~им до зли.годнів і зне.год, але зате з,добув ~1оральну незалежність, міг т.и­ рити,

не :крwвлячи

са:wиСУІ собою

душею,

чесни:\t,

-

зав~и

і

взає~rо­

f

вітаючи франц у.:~ьку революцію 1789 por-;y, Бетховен вводнть у сво.ї т.вори те:\'ІУ 6е·:ню~промісноІ боротьби проти тиран;ї : деспотизму, ·створює обра•зи гер оїв, я.кі муж­ ньо ·б'ються за .авободу і щастя людства, рвуть ІІайдани раІбства, відважно йдуть назустріч бурям і щ;безІІе•кам. Свої дрши і почут11я, свої погляди компо­

і

куТJьтури

tІ•:;М(ЩЬJШЙ

НЕ

в боратьб і. музичноrо

тво не тJл ьки дСІJє естетичну

мистецтва

«.kпасіонз­

вИІХОІвує,

буди.ть

у

насолоду.

але

авіІдо.мос'11і благородні

и

тих же часів, .коли

пишним

цютом

панувала

розважальна

-музика,

знаменита

людською

музwкою1>,

і

концерти

для

за­

ЛЮІдсь:ких серцях.

І

Поле мое, поле, щедре і багате,

ПО'НаІД •HOO()IJ(,j)>a€\М ГОЛ~·бІtМ.

все життя від тебе з буднями

І тод: тобі. не на,здDІгн.аrги

і святами. Пахкеш

ти

ру.ками,

і

працею людини,

що себе для тебе віддає щоднини. І росте з тобою, дихає тобою,

форте­

Поле ж. моє, поле, щедре і багате все життя від тебе з буднями і

*

не ЗІМожеш їх знайти.

сер>це СУІМ'У'Вати,

.жаІЛ•кув.а~ги дов:го

будеш Т·И.

е

*

Н

acr

І

Ти

святами.

ЗІНОІJІУ посм.:.хаешся мені

з ІдІа.1екоrо

*

трИ!вОЖІНОГО

ту;м&ну .

Ко•жен деН'ь, годину чи хвилину

І наче ма.ре.во чи еоп. Ні, я не 3наю.

не гу>би да•ре.м• но, •не губи .

А.1е з•і· мон<Jю ти . Я чую см і х.

потрібні:

касири·контроnери,

вантажники на продбазу і в магазини, кочегари по опаnенttю овочевої бази, шофери, прибираnьниці магазинів •. Зве·р'ГаrгИІС.я у в ідд.і.п КЩ!\ІJ!':'в торгу щодеН'НО з

сільського

господарства,

ладІв культури, служб торгівлі, побуту слід хотіли б прочитати в наступиому році? Назвіть

..-н, ~4'

.

тонарІ, сnюсарі, такеnажники, сnюсарі·напа,ІІчмни обnа,11нання,

,до зем.лі, до nрСІІЦІ, до людей,

газоеnектрозварнини.

іНаших

Приймаються учні вназамих спеціаnІtНостей.

~ів. І щоразу Т8!К :шикає день, щоб та:к само ЗЗJВ.тра

Адреса : Брова'р·и , n;ромву;:юІЛ , РМЗ . ~~-~-~-~-~-~-it-84-І_(J>48J4_1_tt_l_ll_~~ ,__........~

...............

І . ШАРАПОВ.

t

БРОВАР.СЬЮОМ,У АВТОТРАНСПОРТНОМУ . ПЩПРИЄМСТВУ 09034

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

t

f

слюсарl-ремонтІІІІЮІ всіх розрядІв, слюсарl-автоеnеКтрвки 11- V розпядlв, саитехнlки 11- V розрядів,

~~ШФШФ~Ф tшrnru-ru-UJм

На які з проблем

~~ - ~~~ - ~

потрібні:

GНОІВУ

лове:рн:утись.

торгу.

.... ......... .... . ......... БРОВАРСЬКОМУНАРЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДУ І ПОСТІйНУ РОБОТУ ~~ -О!~~--·

'

щоб на раноо повернутись

до

ЮfИ'Н'И,

18

- ·-·-·-·-------·-·- - -

і зник, у СуJТ~НЬ З&ГСІІДКОІВУ

ООЯ'Т,

до

Дирещія

День і!ІіРОЙШ()В, НаІJ1іРаЦЮІВЗІВСЬ

веселих

9

кр.:м суботи та .нед;ілk

~lі\®~ОО!М ~®ОО@)~~~ООШ!~fт ШJrlJY li\ШJ~ШJ 4.

~

про-..вці ПРDІІОВОЯЬЧИХ товарів, учнІ праданців продтоварів,

М'і•Ж Н.аІМИ, ЯІКОГО Я Не ХОЧу Р·ОІЗ}'ІМІіТЬ .

~до

J

__,___._.____,.--------. ., ..

Опочива·є .ВІін, ЯІК ТР!Уіді'rошк,

л.:'СоІМ .ра:нок м а1іюр И'Т ь бЗJГ.j)Я11 О.

:

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОР,Г.У НА ПОСТІйНУ РОБОП'

А. МАТВЕЄВ.

Ка'ІfуІВШИІСЬ

~

:

Ад;р~са . контори: БJЮsари, !FfЛ. Богунська, ІЗ.

· --·-.а..

ДЕНЬ-ТРJ"' ДІВНИК

На тр·аІвах сяю11ь .роси . Та 1 не ні•ч.

і несе до тебе повені любові.

*

н·:де

Буде·буІде

··~- ----~---- {

.~ . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . .ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Та це тума1щ '!j'ІМ3.Н тремтить

нестримно

•-

і шоферів І-ІІ-ІІІ к.JІаеів", І автое.JІюеарів. і

,(. РАТАУ).

Бо !ЮНИ бі жать, б~жать

-- ••

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ

===~~==::==::==:==:::::= ВУХО "":І'О:К ПО ЕЗZЇ -==:==::==::==::==::==::==::==:: ПОJІЕ

~ ~ ......... · - · . . .

БЛИЗЬКИХ,

і

в-ін .вперше 'виступив з вмсною музиJюю, а його твори .досі виuюнуються з .нrомLнним ус­ піхом, прqдовжу.ючи вwкрешувати вогонь у

БунтарсІ>Ка вдача Бетховена ЗСІІпротесту,ва­ ла проти цієї dдилії. ВіІН, .мабуть, сщин з :пер­ ших композиторів кінця ХVПІ століття лору­ ШИІВ самовдоволення і тишу а.рист~ратіУ, ввів

РІДНИХ,

РАИСПОЖИВСПІЛКИ

:

Т<ІJк , .ім'я великого німецького комлозИІТо.ра Людві, га ван Бетховена справді безсмертне. Багато 'lacy минуло .ві'д того концерту, коли

яка

обслугову.вала пишнl салони, пости.ла рознІіже­ НИІЙ слух .придворної знаті, відводила якна.йда­ лі від жи·ття J •дій сності.

!

З.\

~

піано з оркестром, і скрипновий концерт, і обробки на.рQдних іПісе.нь, і баr.ато і. нших тво­ рів, що зробили безсмертним ім'я Бетховена.

буяло ген іал ьне обда:ровання Людв·іr а ван Бет­ ховена,

і

ПО ЗДО РОВИТИ

ТРАНСПОРТНА КОНТОРА БРОВАРСЬКОІ

та» , яку В. І. ЛеІfі'Н НСІІЗІВСІІВ <<,ди.вовижною, не­

по­

чу:ття і високі цілі, служить інтереса.м ши•роиих .народних мас, сУІОПільству. . За

на.лежать

КОЛІИКИ

...................... ..........................................

ною НІиmкою про~одить ІдУ•МІКа, що щастя, сво­

бода . куються в боротьбі і ті\ТІЬІКИ До чис.1а опоравж.ніх шедеврів

(ЛІ:ВТОРІІ

і

в за­

Людям, .звичайно, пот.рібна розважальна му­ зИІка. Але цього мало. Адже сп.равжнє мисте~­

ЗАБУДЬТЕ

3НАПО,\ІИХ.

ведливий . мир і Ідружбу, про осебічне і га.рмо­ нійне людське щастя. Через увесь тві.р черво­

КШЮОЗИ'ТОJ>.

ТАРИФУ

ГРУД·НЯ ТЕЛПРА:\Ш, ПОДАНІ ПІСЛЯ 23 ГРУДНЧ, :ЗА СВОЄЧАСНЕ ВРУЧЕННЯ НЕ ГАРА:НТУЮТЬСЯ .

д.вижницької лраці Дев'ята симфанія. В ній яскраво 'виражені с.подів.ан.ня народіJв п.ро спра­

вел.икиіі

(1770-;1827) -

ПРИйОМ НОВОРІЧНИХ ТЕЛЕГРАМ ПО ПІЛЬГОВО.\\У

22

галі. ,вершина си.мфоніч,ної майстерності Вет­ хове:на, блиснучий Пі1 д•су мок його .'1\Зорчої по­ Люд:віг ван Бетховен

Є . ФЕДЯй.

СЛОВО ЗА!vНСТЬ ТРЬОХ КОПІПОК). ЇЗ ЗАЗНАЧЕННЯ.\\ СТРсж::,.· ВРУЧЕННЯ ПРІІИМА.ЮТЬСЯ ТЕЛЕГРА.\Ш ПО

зитор .найпо•вніше .вия:Вив у симфонія.х, біль­ в!lсть яких ста новwла флу епоху в розвитку мистецт.ва зо.крема

Редактор

РАИОННИГІ ВУЗОЛ ЗВ'Я.ЗКУ ДОВОДИТЬ ДО ВІДО.\-Н ГРО,\1АДЯН ПРО ТЕ, ЩО З 16 ПО 20 ГРУДНЯ BKJliO!J. НО ПРОВАДИТЬСЯ

}

.Р;1;Цсно

:\Іузичного

Добре nройшли

........_......................_.~.~~..-.",-_... ..................-..----.------------------------------------------------~ ...... ---~

непохитни~1

ідеал и

та

~ --~-..~-.._._-.-

художнико:-.r, ;:ря якого ІПОJr ітичн і переконання,

~tор альні принципи, естетичні :.ш' яз ан.; , являють єдине ціле .

ліІКування

Бар­

Хомич

\

лишаючись

горди:w,

в сан.аторії.

санаторне

Ольга

Степан

У будинках відпочинку ко­ рисно провели відпустки скотар Григорій Віров, доярка Галина П•рибитько, шофер . Володи.мир Давнден·ко, тракторист Петро Заїка та інші. І. ШВАЧКО, громадський кореспондент.

зом з чоловіком, зміцнила с.воє

здоров 'я

шофер

механізатор Микола Кононенко.

Краща доярка, мати n ' яти ді­ тей Наталка Боровик, яка дов­ гий час трудиться на фермі ра­

Ви1крешуватн .вотонь ... Яr\ добре ·сюJ..зано про

цілі і зСІІвдання мистецт.ва,

трудівни­

ків села. Тільки в цьому potti за її nутівками п ' ятнадцять ро­ бітників побувало в санаторіях і будниках відпочинку в різ­ них місцях Радянського Союзу.

музику у свlт. що вирува.в політичними при­ страстЯІМи і гршза·м:и;. Вні·в. щоб, ЯІІі ві:н писа•в, М:)'ІЗИ~ЮЮ

про відпочинок

також робітниця даш,

токарі

• '

tt

11- V розрядІв,

воді і І- 11 класів,

промисловості, будівництва, роботи зак ­

звернути редакцlі особливу увагу. Про що ви конкретні теми . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

акумуляторники,

кондуктори.

Адреса АТП: вул. Металурr.ів,

--... -··--··-·-·

22,

відділ .кадрів.

І

-----------~-- ·------- ~

БРОВАРСЬІЮМУ ІЮМБІНАТУ ГРОМАДСЬІЮГО ХАРЧУВАННЯ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ: шофери, .мотоцикnісти,

·5. Чи задовольняє вас художнє

кухонні робітниці, прибираnьниці, вантаненик у ресторан «Проnісок».

оформлення «Нового ЖИТТЯ>>? Якщо иl, то чому?_ __

Звертатися на адресу: вул. Ниївоснка, 148, гро~адського харчування (чайна, 2 ,й поверх).

комбінат

'----------------------------~------------

6.

І

Скільки рокl·в передплачувте «Нове життя>>?

Просимо вказати сво~ прізвище,

Партіііна, профспілкова організації та дирекція радгоспу •Гогn·

л ів ський•

тету

професІи

ПартійнІсть

ЧЕКАЄМО

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ВАШІ

ВІДПОВІДІ.

висловлюють Шевелю з

гл ибок е співчуття

приводу смерті

голові

його батька

робітничого

комі-

Ісаковича.

Ім'я та по-батькові. __________ --______._._..--- - - - - , ~---------------------------.,. ,.,.. : Вік

_ _ _ __

_ _ _ _ _ .____ ОсвІта _ _ _ __ _ _ _ __ НА

О.

ОлексІк

.......................... ............................. ............................................................................: ~

Ваша

М.

м. БРОВАРИ, вул.

Київська,

cHOBASI

ЖИЗНЬ» - орган Броварского районного

ІНДГ:І(С 61964.

комитета І(П УкраинЬІ и ра !Іонного Совета депутатов

154.

трудящихся

Газета . виходить

КиевекоА области.

У

ВІ~торок,

четвер 1 суботу.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - !9-3-82, заст. редактора, 1 боти), фотокореспондента - 19-4-67, в!дповідdльного сек-

Наша а~дреса.:

м. Бро,ва•ри, ,вул. Киї.вська,

НАША АДРЕСА :

~

154,

редСІІНІція газети «Нове життя>>.

ІЙІІІІЦілів

(партійного життя, промисловості,

масової

ро-

ретаря-

19-3-18,

відділу

сільськ.

господарства- і9-4-47.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./j4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Броаа•рська друкарн. я, Киівсь~оі о6ласт~ вул. Киівська 1 154.

Телефон -

19-4-57.

Зам. 5213-7023.

І

149 номер 1970 рік  

149 номер 1970 рік

149 номер 1970 рік  

149 номер 1970 рік

Advertisement