Page 1

ТРУДОВІ ПОДАРУНКИ ГРУДНЕВОМУ

Пролетарі всіх краlн, ~днайmеся!

ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

СТПХППО8ЕllЬ партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

(1904)

11

ВіВТОРОк,

22

грудня

РОКУ. \\Ціна

1959

коп.

15

Слово Марії Пильтяй ШО'Ї

веЛИIКОЇ

де'ніна

-

ші

І своєму рапорті Першомусекре'тареві ЦК КПРС М. С. Хрущову повідомляють, що на 10 грудня цього' j)0~Y' область про:КОМУ КПРС А, П. Кириленку, го- да'л& державі 82,2 ТИ'сячj діВНИ1кюrобласті привітання. В

партії

бажаю,

щоб моя

праця

була

часткою У будіВНИЦ'llВі комуніЮIУ В нашій кра-

їні.

ХочетЬСЯСЬО'ГОДlfі де-

' м яса,

що

становить

КОlмі-

lLeHTpaJb'HoMY

тетові КПРС і Раді Міні,стрів СРСР ЦК КП Казах'стану і Ра­ да Міністрів Казахської РОР повідомляють, що річний план про-

дажу державі, м'яса, ВОВНИ, кап"а раКУ.'!ЬСЬ1ШХ С~lушків, яєць та f+U іllШИХ пр,О!Дуктів трудіВlникисіль-

річни'Х плаlНИ, пе:ре'виконала річ-

ського господа'рства .республіки нии пдаlf закvпок 'МО.'10ка на 4"з виконали: ДОСТРОКQ<ВО. В о'ни проJ ралыfйй Комітет Комуністичної тисячі тонн і яєць на 20 міль- дали 636,7 тисячі ТОІІН м'яса партії Ра,щянського Союзу і Рада йонів шт}'1К. на 268 тwсяч тонн, молока Юн.істрів СРСРсер'дечно поздоШдрахунавши свої МОЖ:ІИ~юс- 836,4 тиеячі то'нн - на 60,3 Р'ОIВЛЯЮТЬ усі,х 'IlрудящИіХ Ове'рд- ТІ,. ГОВОРИТЬСЯ в рапорті, трудів- ТИlсячі ТОН'Н, Я€ЦЬ - 149,4 ловської о,бласті з ДОСЯlГНУТИIМИ в мільйона mту,к, або на 35,3 мільники сі.'lЬСIЖОГО гос!пода'''"'тва ОІб- о 77 ,тися8 пе'РШО;ІУ році семирі,чки ус,піха1'u иона штук, вовни МИ в. 3Ібільшенні ви'р,o,fіництва і

еВОIЄ ЖИ'І'ГЯ. Д!\в'ять роТ,руді,в,нИ'ки сільсьКOlГО госпоків то'му пішла І1Ра;цю- дарства Св€'рдловської області в дояр,кою

ласт,і ставлЯІТЬ п!'ре:д собою з'ав-

11 тисяч тонн

се'миrpічку по бідьше, ніж було про,дано в :миВJI1ро'бництвУ' м'яса в 1961 р,оці, нулому році. а :моло[{а і ЯіЩЬ _ у 1962 р.оці. За 11 місяців число ,великої

(ТАРС).

в евіИ

рідний колгосп.

чі тонн, шбо на

продажу держа;ві ПРОдУктів тва- дання викО'Нати

кілька слів сказати про ринництва. в-ати

ВІрапорті

ПelріШИй Се1\ретар ЦК :КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР М. С, Х,рущов надіслав пеj)ШО'М'У с е:крета'р еві Ове'рдлоВtського о·б-

ло,ві Свердловськото облвикон- ТОНН кому К. К. Ніколаєву, в,сім ТР}'-

I-ro РОКУ

СЕМИРІЧКИ

привіта.іl'llі го,во,риться, що Це'нт-

від усієї ду­

с:юро:мна

РЕЗУЛЬТАТИ

Успіхи трудівНИКіВ сільського господарства Свердnовської oo~aCTi

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

К2 1~9

о

О

Q

ЖИ1!У

радісно і щас.'ІИВО. Ра-

рогатої худо,би

збільшw-

,10Cb на 489 тиlсяч голів.

Гя;занці намічають нові рубежі

зом 3 чоловіком, ЯІКИЙ

в КОЛГОDпах і

радго,спа.х ре.с'публі'ки

Колгоспи і радгоспи Казахста-

1ft продали 700 міЛЬЙОll'ів пудів

працює в колго'спі, поНа пле.нумі Рязан-сь'коro об- мова розповіла, що їХ К(}ЛІГО:СП зерна. З них 630 мільйонів, пуб}1дували собі доброт- І\ОМ'У КПРС, ЩО від'бувся, обго- вЖе м'ає понад тисячу поросят, дів пшениці. ний БУДИНОIК на три воре!но заходи по успішному про- 630 з них П(}стамено на вiдroу своєму привітанні всім ТРУкімнати 3 кух'Нею, прид- веде'IІНЮ зwмі,влі, з,tiі.'ІЬшенню по- дівлю. Середньодо'бовий

приріст дящим Ка,З'а.хсЬ(коі

Радянсl>КОЇ

бали :МОО!Іі, радіоприй- годів'я і ІІідіВИ'ЩffiНЮ ЩJ.OДУ'КТИВ>- ваги МОЛОДlНяка в зи'Мовим час СоціаліСТИ"lНОЇ Республіки ЦffiТ­ мач. € все необхілне в ності худо,би в 1\О.'Ігоспах і рад- тримаЄ'Гься не '!Іижче 650 гр.а'М1в. 1}аль'ний Комітеот КПРС і Рада наШlійсі~r'ї, щаСЛИіВИ'М госпах області. СТВ()lрено неОlбхідні умови для М'а- Мї,ні'стрів ОРОР П03lдо'ровляють їх

ви\роста€ наш "аленькиЙ син. За оста,нні ро'ки 3Ha1fHO зріс

Пра:Г'Н}'Чи DнеСТИJсві'Й особи.с-

П.lен)~м поста,вив перед праців- сової ві~г(}дівлі ве.1ИIКОЇ р(}гатої з ДОСJIIГНУТИМИt уепіхами і бажаІШlКа~ш сільського :гослодарства худо'би. ють НОDИіХ пе>ре'Мог у дальшому завдааmя

в настyiПJf(}МУ році

-

у прийнятій

Ре'з,олюції запи- ро3В!ИfJ1Ку сільського го'сподар.ст-

тий вклад по перетвор.еН1ІЮ в добро!})"!', пол\ілши.'ІИСЯ матері- виробити на кож'ні 100 Ге'Кта'р,ів ЖИ'М'я ве'ликих зав·дань, ПОСТаБ- a.lbHi "'110ВИ жиrrrя не ТІ'льки у )тідь 64 центне'ри м'яса і проJ лениос перед 'нашим HapooдolМ ХХІ мене, а і в у'сіх наших ІКОЛГОСП- дати ЙОГО державі в РОЗМІРІ з'ЇЗДО'М КJIPС, зматаючись 3 сво- ників. 180-20.0 тисяч тонн. Намічено іми подругами, я зобов'язалась в Від 1',сієї душі сердечно дя- різко збільшити ПО,ГО.lів'я ХУдOlби 1959 РоОЦі - першо'Му році се- К'УЮ рї<днііЙ Комуністичній пар- j птиці.

са'!ІО, що ТР'У'дівнИlКИ РЯ'зан:ської в'а, н боротьбі за достаток про01б ласті виконають завдання се- дов(}льства для на,селення і еировИ1НИ для ле'гкої пр·омислоності, мирі1fКIf за 3 роки. У 1960 році 'в боротьбі за побудову 'Комунісо,бласть продасть державі 180- ТИЧIЮГО суспі.'1ьства в нашій 200 ТИІСЯЧ ТО'Н'!І м'яса і 300 ти- !Країні.

МИlPічки, -'-:"надоїти від КОЖНОЇ тії, II .'IeHiHCbIКOMY ЦентральГолова 1\ОЛГОСI/IУ імені Кірова заlК,рrIlленоі КО'РОJlИ по 5500 К.Ї- но,му Комітету, Микиті Сергі- ШИ'.10ВСІЖО;Г(} району Г. Г. €ф.ре-

сяч тонн МО.'І()ка.

лотра~і.в

МОЛОlка.

Своє ЗОlБОIВ'Я-

ИО:ВИlчу Хрущову

за батькіВlське

зан'lfЯ значно переRиконала, на-

пі1\лування, як'е щоде'ЮIО прояв­

доівшИt за

ллє пар'тія в СГllPав'і

по

6450

11 МlfСjЩів і 20 днів IVілограмів

КОЖНУ КОРОВУ. Це мій особистий ПЛe'llУ'МУ ЦК КПРС.

даЛI>ШОГО

молока на

зміцнення

подарунок

Разо'м з }'сіма :кожоспни'ками нашої артілі з :ве,шкоюрадістю зусrpі'чнЄ1МО Пленум цк КПРС j

rколгосшів.

В 1960 .році буду боротися за B~eBHeH'i В, тому, що ПШJllУ~~ ус-

_.

_

..

те, щоб HaдolТ1f ВіД КОЖНОII коро-

ви по 7000 юшограюв м(}лока. Н ДОЯ'lжа

рядовий член на-

-

ПlШНО

proB яже

питаllНЯ

ЛІК

'

1

по-

,Раді допові'стw,

літичн(}го і ТPY'ДOB~ГO піднесення раніше ЗУОСlТрічає П.'1енум ЦК КПРС :КОлffitТИD

наШОІГО

зав (}д У

.

нання завдань се~ирі,чното ШІа­

ну, за гідну зустр·іч ГPYДHe~OIГO Пленуму ЦК КПРС,МИ' зобов'язались ІІО

нИ'конати

вИ1ПУ'СКУ

рі'чний

ваЛОIJiOlї

'П.тап

:проду'кції

д(} дня відкриття Пленуму.

взяли

зобов'язання

гілля

понад

С}lltUкам роботи в цьому році. Ке­

1960

році, додатково, до завда'н­

І. С. БЄЛО}'1со'ва: прис.вяче'ні під­

1,5

норму,

Про скликання Верховноі Ради СРСР

видавати

кожному щодня по

д'РУ'Гwйрі,к семир,ічкИ', уклади

міжсо,бою

змaorан'НЯ'

що на

17 грудня -

-

5

дІ!ів

РЇ'ЧНІІ'Й

план нико'нано. До к'і,нця року додатково да'мо пр(}дукції

Бо РЮЧИlС ь за ДО стр о к О не в-и.1\ 0-

в Кlpаснод(}ні відб}".1исяспіль­ ні зБОРИI БРИlГад М. Н. Мамая та

у чи:сло, пер,е'до,виlХ. Всту:паючи в

продукції понад план по-

Зобов'язання бригад -МИКОЛИ -Мамая- та Івана Бєлоусова

від;стаючі 'Колективи і вивели їх

па]JТіЇ Л~ніна.

На два мільйони карбованців великого

УКАЗ Президії Верховної Ради СРСР

Проои,ці~

ТОН'НИІ ·ву­

видобути

по'над

план 'на

2

•1істичН'і

і

взяли

шахтарі договір !І'а

в

ня 5 ти'СЯ'Ч тонн палива, знизи-І

новісоціа-

ВибійнИ'кибри:гади

HkTb праці на

МИIКО,lИ

Иа'~Іая з шахти, «Пївнічна» М

на один карбованець.

2

цаЛlЩlа

(ТАРС).

-------------------0

14

січня

Президії

Ради

1960

ро­

Верхов­

СРСР

К.

продукrив-

ТОННИ

ск,лика'ння Голова

ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верхов­

процентів, 3Н'ИІ-

15

с(}бі.ваlртkть

сесію

Верховної Ради СРСР п'ято,го

ної

рік еім тисяч ТОІНН надпланового

зип!

зо'БОIВ'я'зання.

Ради

ку в м. Моcntві.

один каРlБОJlанець. БРИlГада Івана Dєлоусо,ва ВИJрішила видо'бути за вутілля, підвищити

Be'P~OBHOЇ

СРСР постановляє: Оклwкати четверт}"

Ще раз вели.ке сласwбі МУ'дРіИ сяці TO~I}- перейшли. працювати У ти СО1бівартkть тонни вугілля на

••

ІВ ~бстаlfО'вцL

(ТАРС).

...-------

рівники цИ1Х БРИcr'ад чоrrири мі­

І стаВІМО пере'д на'ми ЖИ!l'ТЯ.

(ТАРС).

ної Ради СРСР М.

І

Москва,

18

ГЕОРГАДЗЕ .

КіРемль.

liРУДНЯ

1959

р.

с::============11 o------------------~---

мі.1ЬЙОНИ ка'р·бованців. Г.

Добровольський,

Броварського дильників,

ретар цев,

І.

директор

заводу

холо­

І(узнецов,

се.к­

парторганізацїї, Ф. Зай­ голова' завкому,

молова,

секретар

Н. 1(0-

комсомоль-

ського комітету.

АТОМНИЙ КРИГОЛАМ "ЛЕНИН" СТАВ ДО ЛАДУ централыfи1й

1fістичної

партії

KoМliTeт

Кому- ває н'ові можливо'сті в ОСВ06нні

Радянського! багатств Радянської

Союзу і Рада Міністрів

Арктwки і

СРСР дальшоrо розвитку на'родного гос­

поздоровили DЧelНИIХ, ко'Нструкто-

ПОД3ірства

півні,чни'Х

і'НжеНеІ})1в, те:хнік,ів' і Р()ібіт- шої !Країни. никііВ, ЯJКі брали уча,сть у буді»КРИІГолам нищтві ато,много криголама, з ус- перевеРШУ6 піШllИмза'вершенн.я:м випробу- МОЖ.'швї'с.тю B1l;Hb J DС.ТУПТОМ до ладу перmо1'О всі існуючі

раио'нів на­

пів"

в·

світі

атомного

кри['олама

АТ(),МlНИЙ

«Ленин» на·багато 'своєю по'тужністю і три'валого плаванм КРИГОJами. кригола,м «денин»

«ЛеоJiИ1Н}). Qrворення атом'Ного КРИ'ГМ1liм:а,

пе>ре:дано Морському ФлотоВІЇ )ЩЯ ВИlко,риета'll'НЯ й()го в умовах

говориться в привітанні,відкри~

А,рктwки.

(ТАРС).

BiHH~~ьKa область. За Пі~сумк~ми, 9 Мі~яців Крижопільський район зайняв перше місце в

р~~уБЛlщ по ВИРОБНИ';ll'ВУ. м яса І п яте МІсце -

по виробництву молока. Особливо добрих ус.

ПlХІВ добився колгосп ІмеНІ Карла Маркса, який зайняв друге місце в республіці по м'ясу і тре­

тє

-

по

молоку.

3маг~юч~'СЬ за гідну зустріч грудневого Пленуму ЦІ< КПРС, тваРИНRИКИ цього колгоспу за.IО МІСЯЦІВ одержали по 142,8 центнера м'яса і по 559,3 центнера молока на 100 гектарів УГІдь.

На фото (зЛ'іВ~ направ?): І. Доярка М. Л. Кизлюк, яка надоїла за 10 місящв ПО 4044 кі" Ії річне зобов'язання 4000 юілограмів молока

л?грами мало'ка ВІД КОЖНОІ корови своєї групи.

ВІД корови. 2. Свинарка ~. Р .. Цимбалюк. Вона добилася середньодобового приросту кожної твар~ни по 75G--8?0 грамІВ, ВІДгодувала і здала 150 свиней середньою вагою по 100-110 кіло. граМІВ. 3. ЗоотехНІК колгоспу, він же секретар парт:ійної організації П. Т. Корчовий. 4. Свинар. ка Т. І .. Вол~щук. вона добилася середньодобового приросту ваги кожної тварини по 7OO~

750 грамІВ, ВІДг~дувала і ~дала 150 свиней вагою по 100-110 юілограМ'ів. 5. Доярка А. С. Лебедь, .яка наДОlла за 10 МІсяців по 4717 кіло грамів молока від кожної з 10 закріплених за нею КОІНВ,

(ФОТОХрон,ї,ка

РАТАУ).

Фото

Ю.

І<опита.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

ВіВТОРОН,22 грудня

1959

рону.

ДОБРИМИ ДІЛАМИ ПЛЕНУМ ЗУСТРІЧАЄМО, Q

Спасибі

О

Q

Q

~ і ПРJp(IОВАТИ

паРТІї

рlДнrй

«7@nrfi?~

з ПОЧУТТЯМ гор­ дості за. нашу

ну

Бахта на честь Пленуму

рід­

КЮІуніСТИ1 ЧНУ

На зборах

пар,тію, велику со­

го~щу, де

l\іа .lїСтичну Бать­ ківщину,

за

ге'роїчнии сь;кии ріли

наш

радЯ'н­

наро,1 зуст­ колгоспники

шої

артілі

му

де'нь

накреС ,lИТЬ

нові

грандіозні

завдан'ня

'1Іому

по

галузей

ної

ДЯН'СЬКОТО

і

ли

пі;\-

на

се-6е

Вllще'll,і

щаних

зобов'яза.lИ'IСЯ

~ry ytpЯДУ, тооо.рИlIПУ

кона!\ свої зобов'язання по пропроду. ктів

сіЛЬІСh-

ко,го го·спода. р'отва. М'яса П'Рода-

'fOHII ~!0~10Ka -

втроє

753

пр, оцентів до річ-

Заможно і ,культу:р.н() ЖИіВУТЬ

наші тр'удіВIІИ,КИ. ТілЬ'Ки за осТаННI.

роки , кошо, сп

Б удИ'нокку.1Ь'Т)·'РИ

на

оп ор ' Удив ,

'

ретар парторганізації, І. Юрченко, секретар комсомоль, ськоі організації. с. Русанів.

,lікарню на 25 .1іжок,

гоеIIIНИЯШ, разом ooJl'l'Ї, в

пала, зоотехнїJК І. І. Доценко.

6

раз біль-

1953

р,о-

н О В І СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'RЗАНІ,Я , Відібулисязбори КОЛГОСIDНИIКЇв

Бригадир О. Ко­

JlеснИlК, д~повідаючи лрwсутні\l щю наслідки роботи в 1959 ро­ ці, вказав на ' ряд недоліків, що 'мали' місце. КОJГОС'ПНИКИ o't)rOBO-

рили, нове зобов'я:зання на рік: в,и, ро.сТИlТИ на

ти

250

по

зернових,

ло

ІКОР' МОВОТО

і

виео' кото

врожаю

дарських

кушпур.

загото,ви­

аг­

3д'ііkнеН1fЯ. А. Вансович,

Колгосп

«Червона

Гоголів.

Ве .1Ике

п().жв, аВ.lення

зараз

виро,бничих ,БРИlГада'х нашої

тід,і.

КО .lГОС! ПНИКИ I

резрьтати

високоудіЙ'Них необхідні

роботи

)"1tЮВИ.

Пленуму ЦК

КПРС колектив дояроlК вирішив року оде'Р'жатИ' від кожної КО,РО­

В цілому ш) ви ще .по 100 .кіЛОlГра~~і81 мопока. ві:д корови ло

д,ільницею.

Україна>.

неве.lика, проте , які діла 'в(}на

'ВОСУ 3Д.aJIИ державі 622 ЦЄ'll'l'.ll'Є'РИ СВИ'НИIJIИ. Ще к~ащИІХ vезульта'11ЇВ до.билася удщ)1!'ПК КО'МYlfїети:чної праці член КПРС Надія Ми-

І кмаї-:вна ОсИІПООО. BOIHa.Biдroдувал а 502 свині, оде~amпи щод"'б"вого ;приросту !КОЖ'НО,Ї 619 v vo ••

В

В. ГончареНН8, обліковець . Радгосп

ім.

Щорса.

Гагаиової

вирішила

:mаходиться на с.винарнику М

4.

НeJБМ'ато ~инуло часу, а ВlЖе' є непогані наслідки. З,р,ос.lа 'І1рудова ДWСЩI:ЛЛіїна, по,ліпшиlВ!СЯ До<г.тяд за тваринами. 3а.вД'Я,ки

самовіДДа<!ПИ

ро,боті

у

а,р-

обговюрюють

вИ'кон'аНіНЯ

Ще

в

кінці

ка:

зимирчука,

несвоєчасно обро.бл8НЇ площі, до-

ся

пуще'llі втрати при збиранНJi.

с()ціа-

ТрудrвнИ'ки

рільнИ'ЧИ1Х

і

000-

за

рів овочів.

ТИіСЯ за

200

Ще ,кращих лока~ників доби-

16

-

оо'ро­

центнерів 3Є'РНОВІІіХ,

центнерів

оооч.їв і

120

центнері'в картаплі.

яку очолює

ПїДiOOJ!'И' Ш)J;СУМКИ роботи тва­

М . Ба!}бон. В середнь(}М'У зі, 6р' ано по 16 це'нтне' рїсВ зерн.ови!Х, а на

РИННИlКИ. 3а 11 місяці.в і 20 днів ви'р()БJlflliі) на 100 гектарів

окре.ми'Х п.lОщах

6?,9 цeнтн~a 'м'JЮса і 267,5 Це'НТнера молока. В 1960 році тва,рИіН'НИIКИ 30БО'В'Яlзалися ВlfjJоБИІТИ по 75 центнерів м'яса і 325 цеНТН'е'рів 1110-

18

цент- )'Ігідь JLO

. На лІКИ,

-

по

о,держала 2-а

40

центнерів.

зборах БУ;lИ викриrri Heдo~ І ЗОlкрема

на

вироще'llНl

ка, ртоп.lі. Так,в 'Dреті,й бригаді, як зазначали колгоспники Д. СуВ'орін і Ю . Приходьк, о,

мало

каРТ().ПJLі

ВИlPощено

не тількw з-за

нroприятливих клі'маТИJЧН1fX Y~B.

по

лока.

О. Пwемисьний, редактор багатотиражної газети. КО.1Госп «Шлях Ілліча>.

С. 3азим'я.

до­ по

яка

худоби.

боретІ,'

колективу

кому~іСlИЧ.ної

праці. Во­

на

першою

цеху

ла

інін; атором

ДІР УТОМУ році се~ирі1JКИ

14,4 цент168 центне-

цех

виконав

звання

кОЖного гектара по

жайкт'Куруд\Зи

відгодівлі

закупівлі

брига!l,:~ столярів М. K~­

ПодеК'}"ди була зріджена посад:ка.

стицнnгс

по

і

по

ку продукції . Значна заслуга в цьому і

успіШі~

-

бригадир,

Радгосп

валу річ.шЙ план випус ·

нJlли с(}ціаліI:ТИЧН'Ї :юбов'язання. ВQlНИ вир1шили, в насТ}'ІПНОМУ -

3-я б,РИlгада,

Є. Ларіонова,

листопа­

мебльовий

строково

че1нrх брИІГ3.Д о,бгов()рили і прий­

.1ася

!

да завод холодильниюв облетіла радісна звіст­

честь П.lеilljЧIУ ЦК КПРС. В ці.10~IY по КО,.тгоспу ,:вироЩе<Но з нера зер, нових і по

бов'.я:зан'ня, Вl3яте' на честь Пле~

НУМУ ЦК КПРС, УСіIDішно ВИlКона­ НО. Тількw за ,рахунок ІІІривісу виро,блено понад план 'м'Яlса 450 цеНТ'ІІЄ'рів жиptНЇіС'тю 61,7 процewrа.

-------другого року семирl,чки

рахунок

ліСТI!ЧНI!Х З060'В' язань, взктих на

вироще'нню 'бри! гада

При'стуши.'1И

н. Р. Литовченко, А. І. Соловей,

На бригадних зборах

не,рів з гекта, ра . Найвищий вро-

сіДЬСbJiОIГОСПО­

завідуючий

с.

буряк:!

затне'р:джені

ротехнічні ааходи' по

їх

це'нтне­

120

Це<Н1'lІ'ерів,

на

тонн силосу.

РозроблеІні

до

1960

гектарах

400

центнерів

500

від

ство,рені

В дні

3-,х чолові:к: Варна,ри СУИ'}J;yпtБРИІГаДИ'Ра та СВИН<l1J'ОК Ганни ЛУкашо,вої і Галини Якименко. Як бачимо, по кілЬ«\ості бритада

аптelКУ, 'никами про х.ід виконання зобо-

доярки В. К. Кваша, П. Т. Без-

картО<п;Іі,

кіл'Ограма. Май-

8,8

мун'ЇС1'ичноЇ. Во'на СК.lадається з

На знім,~у: секретаlР паптійної у колгоспу А . І. Соло· б . провадить eclДy з тварин-

чих ясе:l, п'ять коріJ!iНИlКів, КОРiHI!IIfl1X г(}Сподарських ПРWМJIще'llЬ .

НОі ГО завдання. Це в

рів

одержаного ко'рів,

веи

ше, ніж продавали колосп і кол-І моцех і баl~ато

-

молока. Д.1Я розвитку мо ло,щНIЯІК а ,

KiДOlГpa'M~B )І 0.1 ()1Ка , що ста-

організації МllСць,.

600

в'язань . Зліва направо: свинарка

гектара,х

к'Їлогра-

ROpOBW.

Г1Ja'MiB. 3~ рахунок прИ'Вісу зда-

баню, дв,а приміщення Д,'1Я дитя~

70

місяців і 20 І лер'віС'ІlКа дає п(} 18-26 літрів

3709

Хрущову свwне,й. ТілЬ.ки за рахупOlК при'"

КО .1ГОСПНИIКІ-І: п(}ста,вили перед Мцкиті С~cr'і'ЙоВоИЧУ, Я'Кі H~со·бою завда'н'ІІЯ - ВИКОlнати тан'Н'О піклуються про щастя наплан се~lИlJ)ічки по вирооництв'У роду. продуктів тваРИ'lІ'ництва за 4 роМ. Хазан, голова колгоспу ки . Уже в 1960 році матимемо ім. Сталіна, А. Соловей, сек-

са, 395 центнері,в модока. MO.:JoKa по 450 центне'Рів, м'яса З радістю повіДОМ,lЯЄМО про -по 100 цеll'Гнер.івна 100 :re'Кте, що ко.1ТО'С:П дострок ОВО ви . - тарі'в У'гіДI,.

16

80-

і кожна

нерів зе'рнових, 175 - Ікарто'пЗа все це серде'чне спасибі -вершить! Три CKPOMHQ трудіВІниці 6ритади і уда.Р'llИ'Ків J{омунісТИJЧ.1і, 275 центне'рів ОВО'ЧJЇВ з кож- Комуні,сТИlЧНій па'Ртії, Радянсько- за 10 мkяців відгодували 1600 ноі праці, BCЬOT~ 'Колектив'У зо­

.вwр()бити на ного ге'К-та,ра.

сі.1ьсЬ'котоспо,Да.рСЬКИ'х }'Тідь ПО 70 центнерів ,,'яса і 415 центнерів мопока. На день відюри''Гтя Пленуму ви·р()би.lИ' по 97 це:нтнерів м'я-

по

ро'зтели.1ИСЯ,

чистота, порядок. Тут лрацю€ Ва.lе:НТИIНИ

-

100 гектарі,Во

4-ї бри!гаци.

ни вже

бри!Гада, НІка носить звання ко- ле'ре'йти у ВЇіДстаю'чу ори'гаду, що

го року, зj,f}рали по 18,7 цент- бо'РОТИ'СЯ за вирощення 19 цент- ЖИВY'l'Ь Ч.'1ени колгоспу.

340 · ~а'llУ б l.'!ьше Л.. , тонни 114

Юна

телИ'Чо'К ХОЛМQ­

19

НИМИ пишаt;ТЬСН весь КО.lеКТИ8

нера. На честь Пленум'У ЦК КПРС

по,над

надоїв

КОЛИl зах, одиlШ в при'міщеюгя, ла 233 центнерИІ м'яса. НelЩОто в~ра'зу, що при.ємно вражає, давно т. ОCИlпо,ва за прикладом

гp)~HTax

дажу де,ржа,ві

неПОlганих

МІОлока від КОlЖної

~оціапі-

)ІІІ обіця.1И ВИРОС'тити по 18 ці. Держа;ві продано 800 тонн! За 1958-1959 ,роки ко:rrоIСПце'Н'Гне!рів зе'J}НОВИ!Х з кожного J,аv тоші , 980 та.нн овочів і ба- НИlКИ лри допомоЗії аvтілі лобугеоктара поСЇ'ву. Недив'лячись на гато іншої про!Дукції. дув.а.1И 200 іlll'давііб"а...1ЬНИХ неспрwя,тливі по,годні умови цьоВ 1960 році КОЛІГ(}Сп буде БУДИ1ІіКів. В пов'ному до'CIJ'атку

н v"

l'О!уської і Ч(}РНО-РЯіUОЇ по'рід.

3007

На наших еулі-

ми

було заве'зен(}

ся

П{)рівняно

В

кої області, з яким ЮІаcr'ає~юся,

навіть в ЗИ\'d!ові місяці дооивати-

Ф ер.wiо,держан о·

етичні зобов'язання в 1959 році.

породності.

ДмитровсЬ'Ко,го ,раЙО<llУ, Московсь­

для TOfГO, що,б

СЯН і ряд інших.

нанн­

бра­

20

е'llтузіас-

її

СЯ доярки К. Мо,скале' нко" М. Ка- нести ТРУДОВУ вахту і до lКі'НIЦЯ

Ра­

го ,КО .1ГОСПУ

пр,ацьовИ'ТИх

же та'ких ПOlКазНll.Юів до.бивають-

уряду,

трудіВНIІ1О1

поліпВfeННЮ

цwму велИlКУ ДОПО>,lОІгу на,дали нам РОCllИСl)кі брати. З КОJllгоспів

CTaHOBWГЬ

І\Юlуні:стич­

па'Р1'ії

не rі.1ЬJ;И завдяки

умі .l0)IУ до.Г.ТJяду з(\ худо'бою, а і

ці.

Се!редіНЬОДо,f}овии над:ій У' ці дні

за рі-

Таких результатів ilоБИ'вс,я ~o­ доярок, що носить по­

доярка-

-

100

МИ ~ОЛ~ТИ'ву к{)'муністичн(}ї пра-

мі, в

к о l' О

виробництва.

шень

моЛ'(учно-товарною

ДНІВ оде'ржала по

сільсЬІКО­

Бо'РЮЧИ'СЬ виконання

чесне зван'ІІЯ,

за

ЛЄ'\1Реll'коза 11

всіх

ГО'СПО,1арс ь

визнано

мо .10ка. Так, комеомоm{а

МОТУТІІЬОЧ

підне, се'н'Ню

Ц~НТllеріБ на

285

лектив

ток 'Роблять все

даЛI,­

!іОВИТЬ

ге,кта'рів угідь.

тати ' р,оботи за 2-у ДelКaдy nрудня, перші'сть у змаганні знову

дружних,

КПРС,

який

рад-

Є чом,у по~чиrгИіСЯ в них.

П.lену­

ЦК

тва'ринників

обго, вор, юваШ1! 'резу.lЬ-

фермою l"го відділку

і ко .lгоспниці на­ відкриття

Q

життя

в

СТд­

соціалі­

змага~ня

за

пере'\'llюрення

заходів

шому

по

в

дал,,'

удосконаленчю

вwробничих

процесіп, оргаlнізau.ії праці. Молоді гато

робітники

попраЦЮ1!али

ба­ Над

тим, щоб освоїти Декііль­ ка сум,іЖI1I1Х процесів на ВIfГО'І'овленні мебеЛl Це дало добрі резуль­ тати. Тепер кожен сто­ ляр

вИ'Конує

роботу ки

-

від

деталей

будь-яку підготов­ до

скла-

данlНЯ мебелі. За їх прикладом створені комплексні бригади і в багатьох і'нших цехах. Комсомольсько _ м О Л одіж ІН а бригада разом з усім КОЛeJ<'J'ивом

заводу рахунок

виготовл'яє другого

продукцію

року

в

сеМllрічки.

РаАком комсомолу вручив брига-

д'і як переможцю змагання пе­ рехідний мандат; бригадира М. Казимирчука сфотографова,но

біля

розгорнутого

прапора

рай-

кому ЛКСМУ. І. ДаНИЛOJI. Фото В . Шміловича.


ВіВТОРОк,

грудня

22

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

1959

3

РІДНУ БАТЬКІВЩИНУ ЗВЕЛИЧУЄМ ТРУДОМ о

о

о

розпочав

багаторічних

роботу

трав

1248

посіяли

Пленум Центрального Комі­ тету КПРС, на якому обго­

озимину

ворюватимуться

коряднимспособами.

шого

питання

піднесення

на

реважно

даль­

пшеницею

Розши,рили

сорту

дилось

Посіви

починання

ко­

ська-198».

стянтинівських хліБОРОБі,в,

які

зараз

вирушили

щення

похід

за

200-пудових

виро­

Використавши

врожаїв

всі

ти

свій

вклад

справу.

можли­

цю

для

на­ внес­

насіння

-

жай зернових

17,3

по

Рільничо-тракторна З

В.

Н.

ленінського

нерів.

цент­

однакових

20

по

наступному

році

биватиметься

жайності "Lів

з

В

зернових

другому

робі гники ться

за

на

році

добре

грунту

-

В

мо по

Іван

250

Росте

пу­

виків ва,

семирІчки

і

зріст, русява дівчина Віра КОіВ-

ба,СИlНська. Ії по праву Вlважають

HaY1J(OIBO

найкращою

дояркою

складено

органіЗОlвано-му господ,а,рстві

Мігрунтовані

раціони,

ж є ряд недороб .1ено,сте'Й. Твари-

посилення

на

ви­

поля.

автотрак­

oрєхов.

Графік

ни, що перебувають на 2-й ді.1Ь-

В зма,ганні на че'сть груднев'ого П.1Jе.нУNУ ЦК КПРС пе'вних )lСпіхів д{)бищись і пр.а.ців-

ющі, зокрема корови, ПО1тре'бують КОlрінноl'О О.3ДОРОВЛelНня_ 3а

ПОРЯ'Д'КО'М. Люд,ям, що віддають всі СИ.1И: їздіібності наблшго 1)ід-

ники свиноферми'. Так, п~редова ,свинар:ка На­

ної

талія Білоуе .....від кожної

день у Д~HЬ

працюють не ПОIК.пдаючи'

СТ'ворені Вісі умови

р,ук,

Д.1Я :ВИlСоко-

із

де>сяти

зак'рі,плених

свлномаТі)!К по

вже

оде-р-

порося'!'.

26

Віра КОВібаСИНСЬІКа. Ії зобо,в'язан- новить не менш 14 !Кі­ ня 3500 кілограмів молока Ш)lграмів. По 25 по­ на ЕОРОВУ, а одержа:Jа 4050. росят від кож'но.ї На неї рів!няються молоді ДОЯ}J- свино'матки одержала її ки О.lеКСaJщр'а Коваль, КатеРИI- подру:га Уляна Луцько. па Мироне.ць.

Обидві ДОСТРО!КОВО

Кипить

наДJJPужена

ВИЕонали оваї річні зо,бов'язаН'ня,

кількість

.101(а від J;о.жної за,lVріплено-ї ко-

ко ста:ра.нно

рови.

Л'l'ИЦЮ. На :кожну :кур-

передо-

радгоспного

виробницт­

трудове

нема

надоївши по

напружен­

сумнІву,

що

своє

виконаємо. ЯКНЮНАС, радгоспу

секретар

3300

ПтаШНИIlЯ Віра 3інчендоОС'лядає

В цілошr по колгоспу виробде-

ку-несучку в нИНJimнЬ()­

7tfy році вже одержано

нера "IO ,10~a.

в.ихід

Пр'аці'ВНИIЮ~

фВРМIf не

В. МАЛІй, парторганізації,

.к;іJограиів мо-

РОlбота, і на птахофермі.

но на 100 гекта:рів угідь по 50,9 цейІтнера ,м'мса і по 293,4 Цt'нт-

«Семиполкj.вськиЙ»,

пі,дготО<вленому

в,се

включаючи і мінеральні корми.

Вага КОЖlЮГО 3 них під час відлуче-нняста­

радгоспу

в тм{ому високо-

видам худоби

Справді, просто,ре, світле JIiРИГміщення l\ПФ милує ОКО СНОIЇм Ч}lДОВИJ)f ВиГ.1ЯДОМ, беIЗД()Г1ШНИМ

БаТlжівщи'ни,

у колго,сні.

ІНШІ.

п,ри.юро, ЩО

Всім

Свій трудовий под,арунок ПлеН}ЧIУ ЦК КПРС піДГОl1"Вала і

директор

Ш,щВИЩ}1ЄтЬіС,я культпа зе~шеро,БС'l1Ва, зростають врожаї веоїІ)( сільськ'огосподаlРСЬКИХ КУЛЬТУР в нашому ~олгоспі. В Н'инішНІЮМУ неСіПРИЯТ.1ИIlЮМ 'У році ми {)держали, Н3іприклад, ло 30,5 центне,ра пшениці :І lГектара.

БИ'.

ство­

гною

В.

пласту

пщ:в'ИщенIНЯ ПРОДYJКТИВНО'СТІ худо-

обробітку

.)lо.10чно-товаРНQЇ

ЗВlІ1клwза,споко:юва-

по

яЙЩя. ЩОД€ІННИЙ

182

яєць

СЬ{)cr'одні

етаНI}ВИТЬ

пе-ресічно

-450

штук.

шукують дода11Кові ре>зерви, BТIPiJ-

таКОіЖ

є

вадж}"ють Ї'Х у 'виробництво. Як

вого

400 Bwcoxa

ТИІСЯ на досягнутому. Вони ви- І продуктивність

Виростимо високий врожай зеrнових

птиці

результатом

д,байли-

ДОlГляду і хо,рошої годівлі.

цю важлИlВУ ,сП!раВ1 по.винна взя-

тися райветлікарня.

і в попе'ре'Дlні р,оки, ПОЧИlнаючи з В РДІЦ'ЇОоНіі куреЙ,юрім ДОоС'І'атнь,ої

у 'КолгО\спі добре

розуміють,

~IOЇ пшениці з к{)жного гектара посіву. На 1960 рік КОЛIГОСП1lИlШ в(!яли :юбов.'язання одержати ПО 17

першої ПОЛОВИНІ! грудня, на В1сіх діЛЬНИЦЯ1Х віДЇlбрано трупи виСОКОП]ЮД}'КТИВНIJ:Х ,корів для роздоювання. Як здійснює-

кіl1l>Кості зе'рна, картопля, овочі, різні вітамінні і J.Іінеральнї КОРЮ!. В приміщеlННЯХ тахоферм тепло.

Я!Ке велике значе'll'НЯ має терміч­ ПО-lбіологічна оБР()іБка ,кормів, але її незалр,оваджують. Більше того, на молочно-това:рній фер'мі

центнері.в озимиІХ, в тому чwслі по 35 центн/О'рів пшениці. Члени

ться цей важливиіЙ захід? Коро,вам :І доб()вим надоєм ~I(}.10Ka не менш 8 кіЛОlграмів до

Характе'р,ним в жшrті і трудо-

невистачає навіть ЯЩИJКів, в ЯIItfft можна було б здо,брювати січку. На свинофермі не створено. Н9Р-

вище'згадшнИІХ передових

Бригади, очолювані комуністами Ми:китою МИlХайловиче",:

бригад

бо,ротим}'Ться іЗ'і:щповідно за 18 36 центне'рі,в.

П3.lСТУПН~НJК{)м і Іваном ГРИГОjЮВ'И)че-м Xa'BpoМl, добилися ще кра-

Г. Пищай, редактор багатотиражної газети. Колгосп «Більшовик», с. Р ожни.

ЩIn І~ооультатів. Пеоpmа. ви:ро,стила ІЮ друга

невеличка на

жала

Щоденно вивози­

зобов'язання

по

ми ЗУ,СТlріла нас

тонн місцевих доб­

зростає

ня,

Такими слова-

ШРОIДУК:ТИ'В'lЮЇ роботи.

рив.

боротиму­

люпинищу,

і

нас на x~д є ду!Же' е'фектиJ31НИ:М в. спр,а.ві І ~ИІМ~захворюваН'НЯ'ми худоби» й

-

цент­

цього С'J1ворили

120 пудів зерна з гектара, в 1961 році - по 135, в 1962по 150 пудів. По

на

торфу

виконується.

до­

щоб одержати

її

якої

ПоrлЯ'ньте, ЯJК У'

-

фермі хороше!

25

дирекції

роном

вро­

12

зерна

торну бригаду, якою керує аг­

гектара.

радгоспу

те,

Для

при

бригада

підвишення

кожного

возки

бригада,

озимих.

Для

спрямована

одержаЛll

центнерів

кукурудзою

гектарів,

нізації,

Гуляницьким,

умовах

під

Збіль­

Зараз увага партійної орга­

21,2 664

відділку

культур.

рили механізовані ланки.

гектарів. очолена

і

снігозатри­

плануємо одержати по

,вро­

пшениці по на кожному з

нера, а центнера

підживили

будь-коли, про­

площу

500

до

непога­

грунтів

ніж

ярих

шуємо

важливу

порівняно наших

під. озимою «білоцерків­

проводимо

Краще,

В нинішньому році ми

одержали ний

в

площі

вели зяблеву оранку. € в до­ статній кількості сортового

і ,резерви, робітники

шого радгоспу 'виріш'lЛИ

,вузь­

мання.

зерна.

вості

і

Насіння

третьої репродукції.

господарства країни. В дні підготовки до Пленуму заро­ сла'вне

гектарах пе­

перехресним

-І класу

сільського

о

ТрудОВі подарунки треОухіВСЬКИХ тваринНИКіВ

ЗА ПРИКЛАДОМ КОСТЯНТИНІВЦІВ Сьогодні

о

17,4 центнера ооимих, - по 35 ,5 це:нтне'ра ози-

о:сновно,го раціону, що складає- го·спу є те, що во,ни систематич- маЛ/ших }"мов для РОlботи свинаться із С'vч:ки, сіна, 1 ЕіпО!гра'ма но підвищують свою ділову ква- ро.к. Кормоце;х на І-й дільниці KOНJцeнтpa'Ti'B підтри.муючого :корму та 200 грамів на. ,ко.же'Н кі-

ліф iJк.ацію , п(}глиб.1ЮЮТЬ тооретитчні 3HaнНJI в школі передового

логра~[ 'Надоєного мамка, додаю- досвіду. Та.к, в групі, де ЩЮВiJть<ся, так би мовwrи,

«3)'ІС'l1}Jіч-

дить

зоо,ветнавчання

ветфельд-

слід негайно відремонтувати, ()іблалнати. Вказані he-дол'Їки he-о'бхідН'{), не гаючи часу, випраовити. Треба

.. ' ство,РИТИ всі умоlВИ для ріющго 2-3 кіЛОІГрами дoдaпolВOГO мо- шеіркандидаrг па,ртії О. Бр}"6Jl1К{) , з6jЛЬШeIJJНЯ виробнип'Га продуктів

ним»

ПО1рядко'мконцентраТИ1 на

лока. До'свід пок,аз'ує, що це'Й за-

Сільському господарству-нові машини

вій діяльності тваnинників КО'Л-

вже

вИ'Вчено

теми,

серед

тваринництва у ко;rго,спі.

ЯІКИХ: «КOtрми і годівля», «Раціо-

Моя пропозиція

нашmе

кормів»,

ВИК{)РИС'l1ання

М. Тищенко. Колгосп На

«Жовтень».

знімку:

колгосГ/ниця

€B-

«Вплив 'праІmльнщо ведення пле~ фросинія Бабич під час сепару.

До. дня Вlїд'Криття ПленУ1МУ цк мінної спра,ви на пр,оду;ктивШсть І вання молока. КПРС ми зо,БОlв'язалися Biдpe~OH­

тувати всі

8

тракТОірів і

про-

50

худоби»,

«Боротыаa 3 .інфеІЩЇЙ-

це'нтів сільськотосПJOдарськ{),го ін­ вента.ря.

да з маШИlнkтом І. Пономарен­ ком взяли

зобо,в'язання в 'На,с­

тупному році 0'броб:JЯТИI125 Ге'К­ та'рів

К}1Курудзи

До речі, ХіJ'ЧУ

кілька своїх XapK~B.

Інженери

механізації Л.

і

Українського

електрифікації

Литвииенко

сконструювали

наУКОВО'ДОС.ІІідного

сільського крановий

-

виростити

250 центнері,в зе.1ен{)Ї 26 центН'ерів зерна.

по

та

маси

висловити де­

MLpKYBa.Hh.

Після р'е­

інституту

ОРlГаніза,ції ИТС машини в руках

Г. Ужик і

ОДІІОІГО

господарства

навантажуваЧ'стогоклад,

є

30БОВ'ЯIЗа.ння ВИJКонано,.

Чmm КПРС ТJ),акторист М. Бу,р­

ГОбпода'РЯ

ться :lначно

викори'стовую­

к'раще. Пр'оте ре­

380,

Фото В. Полотняка.

буде-500

П'ять pOKilВ Н3Jша ланка. зма- мося за 500 цеН'Тlfерів 11'омІЇДОРів гаєтьсяз лапкою Наталії Кос,тен- з гекта'р,а, а наші подр)тИ! - ва к,о.

за

жаю

ви'рощення

.

овочІВ.

прш.\ювати,

першістю.

високо,го

Б агато

що,б

не

ВРО-

до'води.то,сь

IJiОСТYlпwrИIСЬ

Відрадно

від:шачити,

що змагання дало. ХОРQші ре<зультати.

45

О. Вже' :t :lИМ~ діяльно готуємося

до того,

щоб дотришати

сд'она.

3аготовили ВДОlсталь зеlмлі, тО'Р­ фу, I1lЮЮ. ВИГОТОВЛе<НО

225

ти­

сяч торфо-пе.Ре<ГніЙниос Ігоршечків.

В JlIинішньому

році, застосу-

На закріплені ділянки ВивозИІМО

вавши пе<рсдовий досвід, ВИlРО,с- І MkoцeJ31i доБРИБ,а.

м'Онтні роботи M-oJ!vна було б ви­

тили в

шечках як'Їену р,озсадУ помідорів,

наших подруг,

вчасно

од'ну справу. На їх рахунку-120

вивантаження соломи, силосу і гною, а також сипких матеріалів

КОЯУlвати швидше, коли б ме'ха­ ніза.тори мали справу 3 І}днією ОРіга.нізаці,єю. Те-пер же з'аявки

машину

на

~ий діє в агрегаті з самохідним шасі.

КонструКuiя крана

з

стр'ілою

завдовжки

8

підініман!!!я вантажу ,на висоту до

ни,ми

устатковано

Пlристроями

уніlверсаЛI>НИМ

8,5

метрів.

до

забезпечує

Для навантаження і

грейдером

вантажопідйомністю

метра

з

змінними

однієї тонни.

ваlННЯ кранового навантажувача-стогоклада

на території

захват­

запча·стини

'Н3Jпр,аВ:JЯЄМ{)

в

Випробу­

РТС, яка ЇХ переаД'Р'еIСОВУЄ В май­

господар­

сте'рню

ра.дтоспу

«Во'брищЬІКИЙ».

До'гляну:ш.

Наслід,ок

цеНТНе>рів помідо'рі,в

-

380

3 .кожного

ге'к.тара. данка,

з Яll\ОЮ змшгає-

мо,ся, ()ідержала 'ПО

300

цeHTHe'PЇrв.

як

ідуть

ді.1а

а.дже ро,би'мо

у ми

тwcяч то'рфо-пер~гнійнИ'Х го,ршеч­

ків.

Навесні всю розса./W мни

теж висадять в горшеЧlКах.

Влї'l1Ку дамо

вД,осталь св,іжи:х

Це

що траКТQРИСТ на цій машині може за годину виконати один з та­

ВідсутНliй Х'ОН'ТРОЛЬ за якістю ре­

НашароБО'l1а добре' вИ'наIГОРОідже-

овочів 'І1Р'У'дящИ'М столиці м. Ки-

мо'н'ту.

на

єва.

ких вмів робіт: вивантажитн до

]5

На

фото:

новий крз,новий

тонн силосу, заскиртувати

20

]0

Т'ре'ба,

щоб

виконання

ремоюних робіт бул{) з(}середже-

тонн землі.

нава,нтажувач-стогоклад

д(}даткові труднощі.

висадилИ! в грунт, добре

Цікавимось,

ства дослідної cTalLЦiї інституту пройшли успішно. Вони показали,

тонн сіна або соломн, наБз,нтажити

створює

торфо-перетніиНИ'Х гор-

на

вив азці

но в РТС.

д. Гузій,

бригадир тракторної бригади

органічних добрив.

(Фотохроніка РАТАУ1.

Фото П. Мороза.

радгоспу «БогданівськиЙ».

-

тіль;Jtи додаткової оплати

одержали

9

Т. Марченко,

тисяч кщрбо,ваНlЦів.

В наст'У'ІІНо.М'У р&Ці blи прод{)в-­ ж.уваТИ\Ме!Мо~маlГання. Бороти:ме~

лаНКОБа.

Колгосп с.

ім.

Літки.

Калініна,


СТАХАНОВЕЦЬ

4

ПО МІСТУ

К

н1 ~3A:~~~~~i~TK~H::;~n'A'CHOГO_ ~я: -~*~;ar.::C~:1pr· .~ ~:-;; m m_.~ .. ~~ ....~ j ~аКIНЧИВСЯ о~ласнии огляд колектив~в

ХУДОЖНЬОI саМОДIЯЛЬ-

*ГУРТКІВЦІ ГОТУЮТЬСЯ

НОСТІ. ЯК вже ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, з нашого раиону в ,НЬОМУ взяли участь

хор тваринників колгоспу ім. Калініна, с. Літки, жіночий хор с. Требухів, сільський хор с. Гоголів, капела бандуристів, танцювальний колектиа районного Будинку

ДОК О Н ЦЕР Т У

(м. Бровари) і

читець О. Матвієнко (с. Мокрець).

телька

І н і ці ати ва

Виступи наших колективів і 'окремих виконавців одержали по-

Людно

у клубі.

виконує

ський народний танець

тут те!матиlЧIШП вечір

ла «Каменярі» Ів. Франка.

завідуючий райвідділом культури.

хто

учнІВ

нення

Пе>ре'чи.тував!

яскраво

,вис,в-ітлені

ховаНIНЯ

юнаlків

В

'Ньому

питання

ви-

і дівчат,

їх

ганізації

поведінки,

дружби

Ю.1Я

тор

про

переЙш.13

Ось чому так активно пройш-

до

ви,бору

Жіночий

концерт_

виконав

ряд

Д.

Адже і ця Te~la ДО'К.l'адно вис­

НИіХ.:

ла читацька конфере'нція по цій

віт.1ена

КНИGlі.

Правда, в то.и чаС,КОJIИ пи'сав­

«Весна на 3ареЧ'ноп

BCTY'IlHOMY слові учня fo,:reHKa, у ,виступах юних чи-

В.

У

тачів

.підкреслювалось

значення

у

ся твір,

«30ЛОТій

питання

навчання

і

MeJIa:IQ».

про

переобудову

ти

ШКО.1И

«Осенниіі

мапже не підаіма.тося, але автор

вают меня некрасивою», «Вол­

жанка» . Декламатори лро'Чи­

ного' життя.

му і показанип в рю!ані ВіlКТОР

виосованні

шкіль'НОЇ

І що хараlктерно:

учаСНИКИI конференції на

будували Перегуда

пе'Ред'баЧИіВ ilшо.

ТО­

свої

ВWС''Г)''ІІИ

місцевих

фак-

заочник вищого учбовсго заК.1аду.

тах,

робили висновки для

себе,

Говорячи про це, В. ШВ'пдак вїр­

СВОІГО шкіЛЬНОІГО колек,тиmу.

но

та.ЧИ

майбутній стале'ва:р,

-

зазнаЧIfла,

що

в,щцене

значне місце від-

-

КОN 1 СОМО.1Ь'Сь.кїЙ

дружбі.

ко

ПРО.lеmть,

ся 3 .рідною

да

Ви' пам'ятаєте, я.к ВП.'1ива.1И дру-

кожни~

зі на Ліду Ше'ПІ~.1Ь і Ва,рю Лука-

с'амостійне

шевич, як допомата;JИ1 Марії По-

буде

відкрито

шлях

с.

заm.ж.ди

вдава.l0СЯКО.1С:КТИВУ

на

відстаючих

у

.Іоді.

М.

і ПОРУІІJ!IИ1!\ів ДИСЦИ'П.1іни, я'К це ма.10 ~icцe з l\lеЧ!{I,(()\j Гап­

залишиться бапдужwм,

шів

ко'ли

BllX'OPeN

читаJOlГЬСJl

теМи.

ли

етоли'Чні

еПО]Jтсмен'И,

які

дем,онстрували свою майстер­

дитячою

чанні

м

І я скажу про дружGу,

-

продовж},ва.1а

Т. Гуща.

Ю'''IiУ

Сере днових

С.lід звеРНУТІ! Не

що.

гот(}ва

БОРОТІ!Бу.

Вони

прод(}нжу­

-.-

М. Шульган.

БОНДАРЕНКО М. Г_ та КУХТА Г. М. Механізація збирання

роко ~икористовувати описані в брошурі комбайни «СК-2,6» та

кукурудзи.

«KY-2А».Корисним

УРСР.

Держсільгоспвидав

забезпечити

районною

бібЛііотекою.

Бровари.

для

Дивіться

колгосп­

64 стор. Ц. 75 коп. Щоб них механізаторів буде також ма­ збирання

кукурудзи

теріал

про

нові

ральнімашини, які надходять останнім часом в радгоспи і кол­

врожаю,

госпи.

комбайнери

повинні

ши-

те.лепередаЧl

кукурудзозби­

в найстисліші строки з най меншими затратами праці і втратами

22 Вівторок: хроніка

ГРУДНЯ

телевізійна

11.00 -

«Н(}вини

дня»;

11.10 -

«Калиновий гай". Художній фільм; 19.00 - останні (Москва); 19.20 на честь нуму ЦІ( I(ПРс. Телевізійна

-

кіно­ вісті Пле­ хро­

ніка «Новини дня»; 19.30-телеві_ зійний журнал «За здоров'я люди­

увагу

ни»;

20.20-«КалиновиЙ

гай». Ху­

дожній

кінофільм;

22.10 -

правк.1ЬНО' розрlїЮТЬ дружбу і то­

Декади

української

літератури

КО.1И

ня

су·сідові

або

Це не

учень

дає

переписати

під час

завдан­

а ведмежа

бо'всы\a ПРИСВЯТИ.lа сній виступ ПРИКJа:lУ F.ОМСО:llО.1ьців у навчан­ :1 героїв ліщук,

ПОСИ.1ається

одного

Марійку По­

pO:llaH)' Я.liа

на

в ·свіП

час

вчилася

на «по,сереіДіНЬО», а потім в,ідмінницl'Ю. ливість,

стала

Допомот.1И наПО..1ег­

,вміння

подадати

труд­

нощі.

-

Відходить гатьох

-

каже СОЛОГУ­

бовсь,ка, повинен бути ко­ же'н КОlwсомолець. І тут вели.ка

У

людей

минуле

про

село

звичайне

уя:влення

зприземкуватими

ба­ хат­

ками, тинами, кривими вуличками. Швидко змі­ нюєтьсявигляд села, його пейзаж: виростають нові добротні будинки і культурно-побутові зак­ .~ади, асфальтуються прямі, широкі вулиці.

Таким стає і село Ксаверівка Гребінківсько­ го району на Київщині. В переддень 42-х ·роко­ вин Великого Жовтня тут справляли новосІлля 35 сімей колгоспників місцевоІ сільгоспартілі «Дружба». Люди вселилися 'в двоповерховІ бу­ динки, споруджені з цегли. ХІба могли раніше мрІяти трудіВНИКи села про будинок з чотирьох світлих вим

Тмш~и,

тою,

затишних

опаленням,

кімнат

:ванною,

з

електрикою

,кухнею

з

газовою

водопроводом, каналізацією та

мунальними

і

паро­ пли­

іншими ко­

,вигодами.

Вони покликані виховувати у мо­

Не тільки ,комунальними .вигодами, але й умеб­ люванням к,вартир будинки соціалістичної Ксаве­ рівкинітрохи не відрізняються від міських. Квар­ тири обставлено добротними меблями, дзерка­

лоМ почуття

льними гардеробамк, диванами, ,кнкжковкми ша-

роль КС'WСОМО.1ЬСЬКИlХ організацій. не задоводьнятись

Москві.

композитора

23

пос­

ВистуіП ТЮlари Гущі діпняв, ЯК-ТО кажуть, за живе. д. Сологу­

в

до

~

Авторський

.1<,\.

Жербі-

на.

уро,ку пі~казує_

ДОПЮlога,

Вона

концерт

сво­

.'1У1 га.

ні.

мистецтва

Хіба Ц{' по-товариськи,

встигаючий

єму

ще

вона

у нас

варнство.

всі

життя

мер. 3ашну:ш й інші члени гру­ ОдІнак ДОlбре пр()думана опе­

кни.г

тися: в КНlІзі про це дуже до'б­ ось на

ио,го

віддати свою кров, але ЯцеІК по-

ють

В.-Димерка.

подруги

ре сказано.

8

тування

Ма.р'та і її дру;зі не приІПИНЯ­

робі11НИК.

НІ' буду повторюва­

-

І

рація вда.'1ася.

е.

дi~

носила зб-рою в своїй сумці, дa~

ність. 3авітали в село артис­

СВI!ІНОЇди.

~легантна

но ко'ха!> Лцеlка. 3араз, ДЛЯ в,ря­

тн: Чернkівської філармонії. І. Карпов,

Яце.ка

ЧИlна, яка завжди с,покійно пере­

ПИІ.

...

даєм

гарна,

MaJ)Ta,

в Будинку ПРQвадяться

ве'ЧОРИ,

поранен(}.

карню.

танцюрИ!сти:

Тут

будо

Чорного вдалооСЯ памістити у ді­

за­

ють ClПраву зшгИ!бшrх товаришів.

Паламарчук,

завідуюча

~Ia'COBi арешти і

Б!І'рішено )'Іб.рати К}"І'гера. Шд

... ЧитаЦblКа конференція, про­

нав­

сав накази про

ВИ'РО:КИ до ро,зстріду. час шреС'l'рілкw декількох то,вари-

агітатор.

життя.

ОСО'бливо

молоді патріоти кат'\

Варшави КУ'ггера. Це він підпи­

Нещодавно< до нас приїжджа­

М. Макаренко,

ОКJ~пантів. Ке­

ЧорниИ.

не'наsидять

М. Цари.к та

л,екції на міжнаР·ОJ\ні

,пройшов з

ГРУПОЮ

певні, що жоден з глядачів не

те'матиЧ'ні

(завідуюча

у

ру\>

передадуть

3анжди лю·дно

«Я

р(}ку. Мо­

Н. 3YJб-'Ківська. І можerге бути

культури,...

веДИIКИ'М успіхом.

і перед

ліщук, ,колиr захворі.1а її мати. ведена напе'Рlщодні Декади ук­ ПОlдо,балась мені В'ідверта др}'ж- раінської літератури і мистеЦ'J1Ва ба KO'~CO'MO.'10K Ю.1і Жукової j в :МОІскві, до,помо,гда, бе,зумовно, Ніни І\оробіПник. Правда, не у вих()ванні нашої шкільної М'О1JIJ1.'Іивати

бібліотека

О. Гресь). Ве1чір

попр'ощають­

школою,

і

солісти

1945

проти ніlмеuьких

номе­

радянської людини.

к,р),жляють

Корисну i,нїцiaТIm3Y прояви-

о'БИlрати про-

учні

«Не-весте»

пkні

в CTpiМIКOМY танці

люблю» Tвa-pДOBICIКOIГO.

В КНlfзі,-сказала Т. Ков- фе,сію тре!ба вже зараз. Час швид­

-

баСИНСblКа,

вірші

нас на ПОlчаток

ло~жна гр}ша бійців ПОЛЬСЬІКОГО Опору веде аlКТИВНУ боротьбу

Готуютьея до концерту та­

«НазЬІ­

ПРОЗОр.1ИВО

у

дояр­

покажуть одно-

сло,вами

коlЖ

удице'».

ЛИСТ»,

гурткі,JЩі:

Вони

щастя

Ро'ссия»,

мо.l0 I ді, її пі,~готов-ці ДОСЮІостій-

pOI~aHY

ри,

·сере·д

«Укр_аина и

приПш.1И

днясю­

седьча"на.м піДіТОТGв.'1ені

Добре пр·о:звучали 'соло і дуе­

виrpо>tJниче

мів і Лодзинська студія художніх фільмі,в. Дії фі.чьму п~ре'Носять

нема!>

після труДОВОІГ0

нець.

Нетоди

пісель,

рі б}"дь-якоIГО ціlЦВО-ГО заходу.

культури

.ка М. Постол, ланкова О. ПО­ повwч, листоноша У. Миро­

анса.м:6.'1Ь

під ,ке:рівющтвом

професії.

сыаa студія документальнИ'Х філь­

ди

любов до

Фільм цеп випустИ'.rш Варшав­

ввече­

Ось

Цій же темі 'б}1В ,присвячений

і това- чення середньої ШКО.1И непомітно

рист,ва.

Рідко КОЛИ! в нашому Бу-

дини.

закін- І

КІН О "ПОИУШЕНИЕ"

де відпочити

дпнку

праці, до БаТblКівщиrни, до лю­

Жуко,В'а,

ус:пішне

т. К{)Істенком М.

такі питання, тк

роману.

РОЗ~lова

Вони

ДОlПовідач всебічно висвіТ.1И'В

про яку дуже вда.10 написав ав-

стаВ.'1ення до школи, до навчання,

ШКО.1И

уваж­

пр'очитану

невпи'нно

класів не чита,в чудово,г~ твору І ПТИ впе·ред. Робити це треба так, і

ди рїЗНОIГО віку.

u 1.1'-8".11.11.".11.11.".1'.".'1.'&

.'1.1'.".".".11.".1 ,•• 1.1 І.". Q

!Ке любо'в та люБОБні ПОЧУТТЯ»,

Оле'Ся Донченка «30лота медаль». Яlкс·екре·тар KOM,CO~10.1bCЬKO·Ї ,ор­ Чиrгав

з,uвсі)1

ФОТО

В. Полотняка.

но ,слухали доповідь «Що та­

з КОНференція юних читачів досяurгутим, Пlрrur-

'СТ1!!рШИХ

ви!ть молодь. ВиИш.'10

компанує В. Гу-

ляєв.

«!\OJi:aH-

не так. Клу>б заПОБНИЛИ лю-

НА МІСЦЕВИХ ФАКТАХ ~~ало

А

ня 'l1Pеба 'береIГТИ». 3давалось, що TatKa тема більше заціка-

М. ГОРОБІЙ,

україн-

ню «Чумарочка».

Сьо,го'дні

сіЛЬСblКа бібліотеff{а проводить

тив районного Будинку культури, Л. Горіна ПРО'співала українську народну пісню «Спать мені не хочеться», а О. Матвієнко прочита-

середньої

ську народну піс-

капела бандуристів, яка виконала «Гей, у полі ЧИСТОМу», україн«Г уцулка» виконав танцювальний колек-

Го-

школи Є. Пивко

бібліотеки

зитивну оцінку жюрі. Вчора на заключному концерті виступила

с.

голів. На знімку: ВIJИ-

.-.,...............

культури, хор ЛіТRівської

промартілі ім. В-го березня, 'солістка Л. Горіна

ДОЖНЬОl само-

діяльності

сСТАХАНОВЕи"

-

фами,

нікельованими

ліжками,

гарними

стіль­

цями.

Добре ні

розплановано

служби,

сарай

для

... 550

в

тому

різних

й садибу_

числі

й

господарських

,комфортабельних

лістична Ксаверівка!

вершиться житлових

,всі потріб­

жител

цегляний

потреб. матиме

соціа­

Вже найближчим часом за­

будівництво другої будинків.

просторий

черги

Одночасно

Палац культури з великим залом

-

ще

35

споруджується для

глядачів,

ГРУДНЯ

Середа: 19.00 останні вісті (МОСКіВа); 19.20 для дпеи. Огляд журналу «Веселі малюн­ ки"; 19.40 телевізійна хроніка «Новини дня»; 19.50 на честь Пленуму ЦІ( І(ПРС. «Творчість сільських ,раціоналізаторів»; 20.15 - кіножурнали «Радянська Ук­ раїна» і «Новини дня»; 20.35 «Достігаєв та інші». Новий ху­ дожній

К!інофільм;

22.15 -

кон­

церт.

здано ,в експлуатацію будинок школи, майже го­ l'ОВИЙ універмаг, на другому поверсі якого роз­

міститься ,комбінат побутового обслуговування. Закінчуються опоряджувальнІ роботи в колГОСпному готелі і їдальні. Споруджуються примі-

щення пра,вління сільгоспартілі, медичних закладів, дитячих ясел і дитячого садка. Посаджено плодові

дерева

і

декоративні

кущі.

Мине небагато часу, і соціалістичне село Ксавері.вку не можна буде відрізнити від селища

В.

Редактор

ПИНДЮРА.

Броварський «Міжколгоспбуд» до І січня 1960 року

продає без обмеження ВАПНО колгоспам,

підприємствам

та

індивідуальним забудовникам. АДМІНІСТРАЦІЯ.

• міського т~и~п~у~.______________________________~========================~,

орган Броварского райКОМа І(П УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' І(невской области. Адреса редакції: м. Бровари, Кнївської області, вул. Київська,

N2 158.

-----------------------:Б::-р-о-в-а-рс-ь-К-а-р-аА::-о-н-н-а-'друкарня обласного управління культури.

3ам.

4481-4250.

149 номер 1959 рік  

149 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you