Page 1

rIРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАНТЕСНІ

РІк 8ИАUU ХУІІІ

СТЯХА ~ о 8(иь Орган Броварського районного комітету Комуністнчноl партіl Украіни та районноl Ради депутатів трудиших Киlвськоl області

щих смакових якостей,

за зда­

чу їх державі та реалізацію на 5 тисяч ка.р­ бованців більше, ніж за помідо­ ри, як:і вирощува.лись звичай­ ринку одержано на

ною розсадою.

3авдяки застосуванню горшеч­ кової розсади виростили хороший

пожай овочів ланки городніх бригад &олгоспів ім. Хрущова, с. Требухів, ім. Сталін&, с. Руса.­ нів, ім. Ворошилова, с. Троєщина,

ім. Леніна, с. Сем:иполки, імені Сталіна, с. Бобрик, та ря,ll;у ін­ шцх артілей. Всюди, ,ll;е садили к.апусту, помідори та огір&и в торфо-перегнійних горшечках, урожай їх на 30-50 і бі.в:ьше центнерів вищий, ніж на ПJlощах, де вирощува.ли гopo~ без гор­ шечків.

Протягом торішнього осіННЬD­ ЗИмового періо,п &Олrocпи райо­ ну

виготовИJlИ

для

вирощування

капусти, помідорів, oripltiB та ін­ ших гopo,itНЇx &ультур понад 14 мільйонів торФо-перегнійних гор­ mечків. Виходячи з перспе&тив­ них ШІанів розвитку гром3,1І;СЬКО­ го господа,рства артілей, Їх треба

~lати під урожай наступного ро­

ку більш я& 16 міJlьйонів шту&. А раз так, то ціJІКОМ зрозуміло, що за виготовлення

торфо-пере­

гнійних горшечк,ів слід було взя­ тися раніше і більш енергійніше, ніж торік. А ПрО що свідчать факти?

Досі

приступили

до

роботи

мало заго1'ОВИЛИ торфу, немає до­

Мало ще цік.авляться виробни­ цтвом горшечків агрономи Бро­ .варс,ь&Оі і Бобрицької МТС. Ми­ року

По

цьому

питанню

проведені спеціальні семінари го­ родни&ів, на яких були дані роз'яснення відносно рецептури та інші поради, як &раще організу­ В8JТи роботу, а зараз чомусь досі тз&ого не зроблено, хоч потреба в смиканні його назріла. Торі& справу виготовлення торФо-перегнійних горшечків міц­ но взяли в свої руки у багатьох

колгоспах комсомольці. Для цього були створені &ОМСОМOJIЬСАЬ&О-мо­ лоді'жні ланки, які за осінь і зи­ му виробили близько 1О міtьйо­ нів штук горшеч&ів. Оперативно к.ерував цією справою райком ЛКСМУ. Однак цього ро&у рух се­ ред молоді району за масове ви­ готовлення 1'Орфо-перегнійних горшеч&ів значно менший, а по дєяк,их &О.JIгоспах, ЯК, напрИ&JI&,ll;,

у ес. Світильне, БобрИ;&, ММСО­ мольські організації зовсім в сто­ роні ві,в; цього. Перед нашп районом ПОСТав­ Jlене

завдання-постачати

чів, зокрема

столиці

ранніх,

Pa~HCЬ&OЇ

ово­

трудящим

того вимагають інтереси держа­

ви. Цього можна Аобитися ТЇJIь&и при умові широ&ОГо застосуван­ ня горшечltOвоі розсади, що •

д8.С'J$ МООКЛИВІСТЬ вирооти'l'И висо-

кий урожай ранньої городини.

У своїй доповіJti «Про поперед­ ні підсумки сільськогоспо.. ар­ ськ..их робіт в &олгоспах і рад­ госпах України та завдання пар­ тійних організацій по вирощу­ ванню висо&ого врожаю всіх сіль­ ськ,огосподарських

&ул,ьтур

в

році і успішному прове~­ ню зиміВ.'lі худоби в ItOлооспа.х і

1956

радгоспах республі&и»

ченко на республіканській нара­

санів,

ім. Калініна, с. Літки, рай&Омів, перших секретарів 00«Червона Україна», с. Гоголів, комів КП ~T к.раїни та голів обл­ ім. Ворошилов&, с. Троєщина. А виконкомів сказав, що слір; «не.. по багатьох інших ще тільк,и гайно приступити до виr.oтовлен­ ведуть про це розмови. У погреб­ ня т-орфо-перегнійних горшечків». ській артілі ім. Кірова, напри­ Практичні висновки з цього клад, вже місяць збираються ІІовинна не гаючи часу зробити установити верстат ltJIя виготовкожна партійна і комсомольс.ька горшеч&ів,

спроможуться.

а

ніяк

Більш

не

того, тут

організація, &ерівник..и ItOлгоспів,

МТС, всі овочеводи району.

- - -..... 4~--

КИїВСЬКА МІСЬКА ПАРТІМНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ грудня закінчилася І(иївська І ним будівництвом в столиці Укра­ міська партійна конференція, яка тривала два дні.

У звітній

доповіді і

виступах

делегатів відмічалось,

що в ре-

іни, на поліпшення всієї організа­ ціЙно·партіЙНОі і партіЙио·полі.

тич ної роботи.

.

І(онференція обрала новий склад

зrль:гаті широко розгорнутого со-

І(иївського міськкому І(П Украіни

Ц1аЛIС!ИЧНОro

і ревізійної комісії.

зма.гання

н_а

честь

хх З'ІЗДУ І(ПРС І ХІХ З'ІЗДУ КП

України колективи багатьох під-

приємств добилися нових виробни.

чих успіхів. Відмічаючи досягиуті успіхи, делегати конференції разом з тим указували на серйозні хиби в ке-

рівництві промисловістю.

У своїй постанові конференція

намітила заходи,

усунення викритих ництві

спрямовані

хиб

господарським

і

на

у керів­ культур-

СРСР М. С. Хрущова і ІІреМ'єр-Міністра

***

обраного Київського І(П України. Пленум організаційні питання. Першим секретарем

розширяти TOprOB6.'lbHi відносини. ~T зв'язку з цим представник.и Уряду СРСР і УрЯ)~у Індії провели попередні переговори і прийшли до ро­

зуміння, що буде взаємно вигідно для обох країн збільшувати обсяг торгівлі до ма&Симально мож': ливого розміру . .нІ\. перший :кро& у цьому напря­ мі було досягнуто також такої ,lJ;oroвopeHocтi:

1.

А) СРСР

поставить,

а

Індія

за&упить

протягом трьох років, починаючи з 1956 року, 1 мільйон тонн прокату чорних MeтaJIЇВ, у тому числі 300 тис. тонн у першому році і по 350 тис. тонн щороку протягом }QIox дальших років. OrpоltИ і умови цих поставо& підлягають погод­ женню в наступних переговорах.

В) Протягом

трьох

POltiB

СРСР продасть, а

Індія з3&упить таке уста'f&ування

для ВИ,lJ;обу­

вания нафти, устаткування дя гірничор;обувної

промисловості та інше устаткування, а та&Ож такі інші товари, як це може бути погоджено

між сторонами. Строки поставки і умови про­ дажу і купівлі цих товарів та устатsува.ння бу­ дуть погоджені в наступних переговорах.

С) СРСР зиачно

збільшить свої за&упки в

IН)~ii я& сировинних товарів, Та& і промислових

міськкому розглянув міськкому

т.

Ше-

вель Г. Г., секретарями-тт. Ру­

денко я. К., Безгудов М. М., Шуд­ ра Є. О. (РАТАУ).

виробів на ум,овах і в строки, я&і бур;уть погод­ жуватись шляхом переNворів між покупцями і

продавцями.

Висловлюється надія,

вартість таких за&упо&,

що загальна

включаючи суми, які

можуть бути потрібні на утримання радянських офіціальних організацій в Індії, дорівнюва'l'lПlе загальній вартості товарів, закуплених Інр;ією в СРСР.

Д) .н& це передбачено Радянсь&о-Індійсьмю торговельною угодою, обидва Уряди нададуТЬ що­ до ввозу і вивозу згаданик вище товарів ма&Си­ мальні полегшення, .я:&і ,lJ;ОПУС&аЮТЬСЯ їх відпо­

відними за&Онами, правилами та розпорядження­ ми, і всіля&о сприятиму'l'Ь цьому.

3важаючи на намічене збільшення обсягу

2.

торгівлі і 3 метою забезпечення відповідних }'МОВ для перевозок, товарів морським шляхом, оБИ}QIа

Уряди вважають необхідним організувати регу­ ЛJI'pні пароошавні лінії між IЮртами СРСР і Іщіі з використанням радянських та ін.u;іЙських су­ ден.

ПредставНИltи обох Урядів таltож пог()ди­

3.

лись про посилку в наіі&Оротший виявиться пра&тично можливим,

стро&, яw Дмегацій з

СРСР в Іщію або з Індії в СРСР дЛЯ обговорення умов і Y&JIадення угод з метою здійснення ви­ кладеної вище договореності. Нью-делі, ІЗ грудня

------------------------------

1955

року.

ПідписаННR СпіJlьноt Заяви ГОJlОВИ Ради МІнІстрІв СРСР М. о. БУJlганlна, ЧJlена Президіt Верховноі Ради СРСР М. С. Хрущова

і Прем'єр-МінІстра IндіТ ДжавахаРJlаJlа Неру

грудня в Делі в палаці президента Інщ

Расулов, заступник, Міністра зовнішньої торгівлі

«Раштрапаті бхаван>~ відбулось підписання Спільної 3аяви Голови Ради Міністрів СРСР !І. О. Булганіна, Члена Президіі Верховноі Ра,1l;И СРСР М. С. Хрущова і Прем'єр-Міністра lидіі Джаваха рлала Неру. При підписанні Спільної 3аяви з ра.дянсь&ої сторони були присутні: Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін, Член Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов і особи, що їх суnpо­ во,lJ;ять: Голова Президії Верховноі Ради Узбець­ кої РСР Ш. Р. Рашідов, Міністр &ультури СРСР М. О. Михайлов, першиіі заступник Міністра за­ кордонних справ СРСР А,. А. Громи&о, заступншr. Міністра сільсыtoо господарства СРСР д. Р.

СРСР П. М. ItУМI1&іll, заст~..... МіНістра &уль­

13

тури Узбець&ої РСР 3. P.~' "єва, а. Надзвичайний і Повноваж .~ СРСР діі М. О. Меньшиков.

-.0.-

3 індійської сторони були присутні: П Міністр Іщіі Джава.харлал Неру, reHevсекретар Міністерства. Зз&ор"онИих СПі'81 Н. Р. Пілаї, секретар Міністерства З&&О~ справ С. ДаТ1', начальник прото&Ольного !, ~I3C Індії М. Р. А. Бейг, посол Індії в \jl'CP К. П. Ш. Менон. При підписанні були приспні таlt()В пред­ ставник.и індійсыto,' ра,,;янськоі та іноземної преси.

------------------------------

Від'їзд М. о. Бу лганіна і М. с. Хрущова з ІндІї 14 гру.цня вранці Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін, Член Президії Верховної Р&»І СРСР М. С. Хрущов і особи, що їх супро­ ВОДЯТЬ, відбули з Індії в Афганістан. На аеродромі М. о. Булганіна і М. С. Хрущова проводжали Прем'єр-~liністр Індії Джавахарлал Неру, Віце-Президент С. Радхакрішнан, міністри індійського уряду, в TO~[Y числі міністр оборони Катджу, міністр охорони здоров'я Раджкумарі А&[ріт Кап, міністр торгівлі і промисловості Т. Т. Крішнамачарі, міністр у спра,вах планування

рами Ра.д.янського· Союзу і Індії, зібралося

,11;0 1О

ТИСЯЧ чолові&. О 9 годині 50 ХВИJIин на аероу{ром приб~"Вають М. О. БУ.'lганін і М. С. Хрущов у

о}·проводі Прем'єр-Міністра Індії Дж. Неру. Під вітальні вигуки присутніх вони піднімаються На трибуну.

М. о. Булганін звертається з короткою промовою. Потім вист) Хрущов. 3 промовою ВИСТУІШВ та лал Неру.

***

Нанда., міністр шляхів Сilолучення Лал Вахадур

М. О. Булганін і М. С. Хрущов тепло про-

Шастрі, міністр постачання Сваран Ciнrx, мі­ ністр продовольства і cїJIьcькoгo господарства Джейн, міністр у справах біженців Мехр Чан,в; Кханна та інші міністри, голова На.ро}.(ноі палати Маваланкар, заступник голови Рар штатів Крішнамурті Рао, нач&''ІЬНИКИ штабів армії, фло­ ту і авіації, заступники міністрів і віщовідальні

щаються з особами, які прово,цжа.ють іх на. аеро­ дромі. Проводжаючі підносять рад.янсь&им гос­

уря.цові чиновники, rоловні міністри штатів Пенр;жаб, ПЕПСУ і Делі, р;епута.ти парламенту, члени ДИПJIома.тичного

партії обраний т. Синиця М. С.,

секретарем -

Індії

керівники політичних і громадсь&их організацій,

Відбувся перший пленум НОВО-

другим

польових робіТ.

15 НМ.

Джа.вахарлала Неру визначено бажання двох країн розвивати економічне співробітництво і

секретар

ЦК КП України тов. О. І. Кири­

'І'ільки колгоспи ім. Сталіl;lа, с. Ру­ ді перших секрета.рів сільських

лення

3 підготовкою до весняних

р.

У Спільній ааяві ГО.'lови Ради Міністрів СРСР !І. О. Булганіна, Члена Президії Верховної Ради

України­

м. Києва в та.&ій &ількості, як

і'

1955

до економічних відносин між Індією і СРСР

статньої кількості дернової землі.

НУЛ'ООО

16 ГРУДНЯ

Спільне Радянсько-Індійське Комюніке

ГОРШЕЧКІВ У колгоспі ім. Калініна, с. Лі'г­ ки, ланка Т. Марченко на ділян­ ці, де садила помідори в торфо­ перегнійних горшечках, вирости­ ла їх на ItO\Жному гектарі по 531 цeH'l'Нepy, а іН1ІІі ланки, що цього не робили, за одних і тих же умов--на 100-200 центнерів менше. До того ланка Т. Марчен­ ко на виробництво такої ж &іль­ &оиі продукції, як. і інші Л&НU, затратила набагато менше тру­ доднів, плоди з її ділянки l\.ра.­

Не можна гаяти жодного дня

П' ЯТНИЦЯ

ЦІна

БІЛЬШЕ ТОРФО-ПЕРЕГНІЙНИХ

ДОП Я МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ ВИРІШУЄТЬСЯ ТЕПЕР.

149 (1287)

&орпусу,

співробі'l'НИКИ

посольства СРСР і радянських установ в Делі на чолі з послом СРСР М. О. Меньшик.овим.

14 но&. 3

грукня в Делі прек.расниЙ сонячний ра­ самого ранку ,lJ;есятки тисяч жителів міс­

та і нав&Олишніх міст

та сіл

зайняли

місця

вздовж вулиць, я&і ведуть від президентсь&Ого палацу Раштрапаті Бхаван ,lJ;0 аеродрому П3JIам, щоб привітати ві,lJ;'їжджаючих р3,1l;янських гостей. На аеродромі, при&рашеному державними прапо- ..

тям численні б}'&еТИ квітів, бажають ім ~. ливоі дороги.

Потім М. О. Булганін і М. С. Хрущов обхо­ ДЯ:ТЬ стрій почесної варти. Урочисто звучать

державні гімни Радянськ.ого Союзу й Індії. М. О. Булганін і М. С. Хрущов обмінюються

останніми інУгисканнями ру&' і дружнімипоба­

жаннями з Прем'єр-Міністром Н&ру, Віце-Пре­ зидентом РаАХакрішнанои, членами кабінету мі­ ністрів і піднімаються на борт літака «ІЛ-Н». Востаннє вони привітно махають рук.а.ми провод­

жаючим. У вір;повідь лунають сердечні BiTa.n:bнi вигуки.

10

годин

45

хвилин ран&у. Літак стартує і

після прощального кола над аеро,lJ;рОИОМ бере &урс на північний захід-у столицю Афганіста.н:у, місто Кабул.

(ТАРС).


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

Праця Н(~вичерпне джерело щастя і радості радянс!ыwї люди­

словити своє незад(}волення тим, І тувати смачний обід, ЧИСТИТИ 'га що її дочку примушують працю-

ремонтупати одяг, виконувати ряд

ни, якою створені і щодня ство­

вати.--Ми і вдома не примушує-

інших важ..'lИВИХ для сім'ї робії'.

рюються всі матеріальні і ду­ ховні багатства нашої велиIWЇ і могутньої Батыі.вщини.. Партія вчить, що виховання любові до

мо що-небудь робити.

праці є наіі:важ..:rшзішою

складо­

вою частиною ltoмуністичного виховання нашої мол()ді.

Видатний діяч l\омуністичної па.ртії і Радянської держави м.-І. Калінін говорив, що зневажання фізичної праці-це пережиток старого. Згадаимо такмк думки велИІWГО росіисыоооo вченог()-фі­ зіоitога І. П. Павлова, який пи­ са·в: «Все СВОО життя Я любив і люблю розумову і Фізичну працю і, мабуть,

Маємо

навіть більш другу».

ще, проте,

важливого

факти зне­

ставленн~

батьків до труд()вого

окремих

виховання

Вернемось, проте,

У десятки разів навести

більше

прикладів

можна

позитивного

ха·рактеру.

В сім'ї колгоспниці Попович Ма.ріі Степанівни 8 дітей. Чоловік її декілька років

тому

по­

мер. Виховання дітей лягло на плечі ~Iapiї Степанівни, яка уміЛО,

З

справжньою

материнською

любов'ю розподіляє між дітьми обов'язки по господарству, врахо­ вуючи при цьому вік і фізичну силу кожної дитини. Більш важкі,

а.'Іе посильні д()ручення дає

старшим. Важливо в даному разі підкреслити, що любов до праці виховується у дитини лише тоді, коли вона перемагає певні

ДО питання

про пришкільпі д()Слідні ді.'lЯНКИ,

якого

мимохіДr

торкнулися

початку. В()ни мають до

на

величезне

сільськ.orо

т()р дійшов до того, ЩО й()Го лінь вому стані у них завжди книжБЩJе готувати вдома уроки. І як ки, зошити. І ЩО особливо ціка-

.

насЛІДОК

-

в

старших

.."'лас~v ....

во-всі

вони

люблять .

фізичну

він набагато гірше вчиться, ніж працю. Один з них, учень 7-а

}' молодших. Відомо,

класу, розповідає, що батько при-

яке

вчае їх з :малих років виконувати величезне зна- різні посильні роБОО'И.

чення мають для вих()ваннк тру-

дових навик.ів у дітей ПРИlIIКіль-

ні дослідні ділянки.

вміють приго-

на

заклик. цк

ділянках,

розг()рнувся

виконують

всі роботи і ВЩ)ОЩ}'ють високі врожаї різних КУЛіьтур. У гурт­ ках юннатів вони закріплюють з допомогою

до­

свідчених педагогів Г,1[ибше піз­

ванню високих урожаїв кукуруд­

зи на

ської середньої школи вирощува­

патріотичний

рух

учнів сільських шкіл по вирощу­ «піонерських

гектарах»,

виділених у колгоспах. ДесяТЕИ тисяч школярів

р·озвишу

щува.'lи кукурудзу на площі по-

посильну

г()Сподарства.

вцьому

допо![/}гу

році

колГ()Сну

колгоспних

данах,

фермах

і в

МТС допомогла учням краще за­ св()їти матеріали, які вони вив­ чають

на

уроках

ПРИРОД09нав­

ства, математик.и, механіки. Ко­ ристь від усіх видів фізичноі ро­

гек.тарів. У сільгоспарті­

МалеНIWва, Смілянськ.ого черкасыwї області, піо­ l\омс()мольці Березняків­

ли К,укурудзу на

нають життя р()Слин, ЇХ роль У народного

центнерів кукурудзи на кожному

3 трьох лі імені району, нери і

у вільниіі від навчання час виро-

Школа надала

КОЛГОСПІ­

"ПІОНЕРСЬКІ ГЕКТАРИ" КУКУРУДЗИ В цьому році

ВЛКСМ в усіх областях України

15

гектарах.

Вони о,в;єржали врожаи по центнера з кожного гектара.

90,3

Велик.у роБОО'у провели школя-

над 53 тисячі гектарів. рі ~Тк.раїни по гібридизації кукуШиро&о використовуючи У рудзи. Вони вирощували гібри,l;своїй роботі прийоми Героїв Со- не насіння на площі близько 6 ціалістичної Праці, передовиків 'І·исяч гектарів. 3а попередніми сі.'lЬСЬБОГО господарства, юні на- даними, тільки колГ()Спи Хмель­ туралісти виростили вис()кий ницької області одержали від

урожай кукурудзи. В Сумській, шк.іл 2156 центнерів гібридного Хмельницьк.іЙ і Зака.рпатській насіння к.укурудзи, Чернівецьк.ої областях середня врожайність її -1100 центнерів, Р{)венської j на ділянках школярів становила Тернопільськ.ої-ІЮ

50-80

центнерів Itaчанів з гек-

рів.

тара.

Члени к.омсомольсько-піонерської ланки, створеної в МИК.()Jlа-

Тепер серед школярів fкраіни з новою силою розгортається рух

ївській середній школі Ново-Мос-

за одержання

ковського району, Дніпропетровсь&ої області, о.в;ерЖ&ли в кол-

гібридного насіння 1956 році.

г()Спі імені

Чкалова

понад

центне-

850

висок.их

урожаїв

кукурудзи в

(РАТАУ).

70

------------~

~l------------

боти ДЛЯ учнів неоцінима.

В. Бовз,

вчитель,

ховання цітей' в сім'ї служ$онця

Але ось одного разу прийшла т. Кожухівського.r. Всі троє дів-

кожному

бажанням працюють на дослідних

Добре постав.в:ено тру,в;ове ви-

до нас мати учениці А., щоб ви- чат--пр&Цьовиті,

у

господар­

«Шлях Ілліча», с. Зазим'я, у ви­ св()їх дітей. Це нан()Сить шIW.в;у рощенні і збиранні врожаю. Учні труднощі, краще відчувається ра­ дітям. Вони стають зніженими, пишаються тим, що виробили тут дість трудового успіху. Робота без ростуть фізично не загартовани­ близько 800 трудоднів, які на­ будь-яких труднощів, що іх тре­ ми>, не підгот()вленими до життя. ра.х()вані ім за те, що навесні ба подолати, стає нецікавою. провели санітарну очистку 40 БатЬІі.И учня наш()ї школи Вік­ В сім'ї робітника Дзюби Євгена гектарів саду, зібрали }'Рожай тора Б. намагаються заДОВОJLЬНІТ­ четверо дітей-учнів. Всі вони yc~ овочів на 12 гекта.рах, карт()нлі ти всі примхи свого сина, обері­ пішно вчаться, акуратно вико­ -на 15, кукурудзи-'-1,5 і вро­ гають від будь-якої п()Сильноj нують доручення, завжди охай­ жай яблук на 15 гектарах. ііому фізичної роботи. Не віД'ІУ­ ні, люблять у всьому поряд()к. ваючи нікоди радості, приємної РоБОО'а на дослідних ділянках, Це видно із того, в я&ому зразIW-

втоми від фізичноі роботи, Вік­

Із Сталінабада М. О. Булганін і М. С. Хрущов направляться в Кабул, як це було обумовлено раніше з Урядом Афганістану.

Учні нашої школи з великим

наб}-ті знання,

року

1955

Ве'рх()вної Ради СРСР М. С. Хрущов, у зв'язку із складними м6ТОО· рологічними умовами в районі Кабула не був прийнятий на а.еро­ дромі Кабула і зробив поса.дк.у в м. Сталінабаді.

ства.

старанно

гру"кя

Літак, на яюму 14 грудня вилетіли із столиці Індії м. Дел Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і Член Президії

значення для вих()вання у дітей любові

16

Повідомлення ТАРС

Виховання у дітей Jlюбові до праці в сім'ї і ШКОJlі На щастя, це поодинокі факти.

П'ятниця,

В

n_

,..,DГЗ,

старша піонервожата.

Бровари. середня школа.

---------~ .~l---------

у

нЕвинних партійних організаціях

fpOBaptI, аllP8l006робний

.

***

кем-

!'інат. Лічені дні залишилися до

кінця РОІі.У, а між тим п() де.яких показниках річний виробничий

у бібліотеці райкому КП Украіни

с.

Русанів.

В

новоутвореній

парторганізації середньої

школи

план ще не виконаний. В зв'язку відбулися перші збори. Секрета­ 3 цим Анями У нас відбулися від­

&риті партійні збори,

на

рем обрано т. Нестроевого І. Кр-

яких муні сти

обговорили

завдання

намічено заходи для прискорен- партійноі організації у поліпшен­ ня робіт в окремих цехах і бригадах. Збори проіі:шли активно. І. Кузнецов,

ні навчально-виховної роботи се­ ред ршів.

М. МищенКD.

секретар парторганізаціі.

До 50-річчя першої російської революції

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В КИЄВІ НАПЕРЕДОДНІ

1905 РОКУ

ції рwвнвався в тісному зв'язк.у і під безпосереднім впливом геро­

часу займає загальний страик на півдні Росіі в 1903 р()ці. Страйк, який почався в Ваку, швидко охопив ряд міст Кавказу і Укра.­

ічної боротьби пролетарів Москви,

іни. Сrрайковий

Робітничий рух у Києпі напе­ редодні І88ПОl російської револю­

Петербурга та інших

промисло­

вих центрів Росії. Київські біль­ шовик.и, будучи одним з числен­

.ПНХ загонів більшовицької пар­ тії, проводили велик.у роботу по згуртуванню робітників міста.,

рух робітників Києва ()чолив Київський комітет РСДРП. 17 липня в сосновому лісі поблизу станції Святошино mдбулося засідання комітету ра­

зом з представниками робітник.ів ряду заводів і фабрик., на якому

піднесенню їх політичної св ідо­

було

мості, активно готували маси до

страЙк. із залізничних майсте­ рень, а також пїдгоТ(}влено звер­

майбутніх революційних боїв. Самовіддана боротьба трудящих

прийнято

рішення .почати

Влаштована вітрина з матеріа­ лами на допомогу пропагандисту

.

***

Позавчора відбулася лекція для вивчаючих політекономію. 3 лек­ цією на тему «Товарне виробни­ цтво і закон вартості» виступив завідуючий віміл()м агітації і пропаганди райкому КП У краї­ ни т. Пищюра В. П. Васиneнно.

За цим сигналом робітники май­ стерень, депо і Швденноросій­ с.ького

машинобудівного

заводу

(нині «Ленінська кузня») ог()ло­ сили страйк. Комітет ро:шовсю­ див }' місті багато листівок: «До всіх робітників», «До всіх заліз­ ничних робітників м. Києва», «До ДІ,ука.рів»

та ін.,

які

за­

Житомирська область. К:олгоспники артілі імені Сталіна, Ємільчинського району, спорудили будинок колгоспної бібліотеки. Бібліотека має просторий чнтальннй зал, кімнату для вндачі книг, книгосховище і підсобне приміщення. Нові будинкн для бібліотек в цьому році будуть споруджені в селах Серби, Сербо-СлобіДІ\d, Сімаківка.

На

Сталіна.

з нім к у:

в читальному залі бібліотеки колгоспу імені

(Прескліше РАТАУ).

Звістка про розстріл страйка­ рів миттю облетіла місто. Київ­ ський к.омітет, очолюваний О. Г. Шліхтером і В. Ва.каром, негайно склав і розповсюдив серед робіт­ ників прок.о1амацію, в якій розпо­ відалося про звірячу розправу поліції і }ЮЗaJ"ів над страйкаря­ ми.

Прокламація

закінчувалася

клика.'lИ до політичного страйку солідарності з страйкуючими Рl)­

закликом: «До борОО'ьби, товари­ ші, до боротьби! Геть са.модер­

бітниками півдня Росії. В цей день відбулися масові демонстрації. Більше 4 тисяч ро­ бітників ішли по місту з роогор­

жавних убивців!».

нутими

червоними

прапорами,

співа.'1И революцііmих пісень. До залізничник.ів і машинобудівни­ ків приєдналися друкарі, робіт­ ники заводу Гретера і Криванека

На другий день тисячі робіт­ ників з розгорнути~и прапорами,

піснями і заклик.ами «Геть само­ державство!» вийшли на вулиці міста. кіл.ыta тисяч дем()нстран­ тів рушили по Бібік.овському

відбувалися в місті

го дня, ліція

й наступно­

ллпня. На Подрлі по­

25

.розстріляла

демонстрацію

трудящих.

Представники Киівського

ко­

мітету РСДРП були серед страй­ карів і деМОНС1рантів, виступали перед

ними

з

промо'вами,

в яких

заКJIИ&а.ЛИ робітник.ів до боротьби з царським урядом. Під час страlку було розповсюджено

більше 30 листівок.

тисяч

примірник.ів

Налякані швидким ростом ма­ совшо страйковог()

ті

міста

руху,

викликали

у

влас­

Киів

бульвару (нині бульвар lПевчен­ дода.ткові загони COJIДaтiB. Рекиївських кп), до Га.JlИЦЬк.ої площі (нині волюційні виступи рооіТНИRів були придушені ПЛ()Ща Перемоги). Тут на демонс­

нення до солдатів rapHiWHY з за­ (нині «Бі,1[ЬШОВИК»), «Арсеналу», Києва, керованих біnшов:иками, кликом не стріляти в страйкую­ команАИ річкових суден, службов­ трантів накинулися чотири сотиі ці телеграфу, управJIЇння Шв­ козаків. Робітники швидко розіб­ напередодні рев()люції 1905- чих. Члени Київськог() комітету денно-3ахідної залізниці. Біля рали бруківку, озброїлись ка­ 1907 років є яскравою cropiIiIWю в історіі робітнич(}го руху в провели велику організаторсь:к.у залізничних майстерень відбувся мінням і прийняли бій з козака­ роботу по підготовці страйку. &0- багатотисячний мітинг, на. я:к.()му ми. Шд градом Itaміння к.озаки нашій країні. мітет разом з пре,в;ставни:к.ами ро­ представllИКИ Киівськог() мміте­ тричі вимушені були відступати. бітників склав спільні ,ЦК всіх ту ВИСТУПИJlИ з політичними Перші роки ХХ сто.ri'l"l'Я озиаСутички страйкарів з поліцією робітників вимоги, розробив план про~овами. менувалися в Росії рядом м()Тут­ страйку. Міс.ькі власті направили IWза­ відбулися також на lПулявці та ніх п(}літичних виступів проле­ 21 липня о 8-й г()динї 30 хви­ чу сотню для розгону деионстран­ в інших робітничих районах міс­ таріату. Особливе місце в лан-. лин ранку в заJIЇзничних маі­ 'І'ів. Козаки почали стріляти у ро­ та. Солдати і поліція стріля:ли в цю гу революційних пщій того стернях загули тривожні ГУА&И. бітників. робітник.ів. Масові демонстрації

***

Фото І. Святуна.

.

шляхом

жорстоких

репресій.

Та, незважаючи на це, ма­ совий страйк 1903 р()ку в Києві відіграв велич~ну роль у справі підготовки трудящих до наступ­ них революційних боїв. Він мав .яскраво виражений політичний ха.рактер і був часткою загальної отрз'й&ов()Ї хвилі, що охопила весь південь Росіі.

Шд впливом революційного ру­

ху робітників' почалися сеЛJlНСЬ:к.ї


П'ЯТНИЦЯ,

16

rру""я

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

рону

ОстаннІ вІсті 3 колгоспів

у мннулому

*

«Зоря». Добре попрацювап колгоспниці ланItИ, JI&ОЮ керує Г. Соловей. У соціалісТЮl­

Konrocn

Помічник

ному з](аганні за вирощення ви­

звітному

році в

не в меншій мірі,

ніж

ОстаннІ вІстІ

доярок

ltращих

доярок., Степана Андрійовича. Він

но у

настояв, щоб січку згодовувати тільки запарену. Не минуло й де-

році в тваринництві по 2714 літ·· рів молока на корову, то від 24

МОJlов.&. Ще кращих успіхів до­

кілька днів, як у,п;ої МОЛО&а зрос-

:к.орів,

билися ок.ремі доярки. Іх прізви­

ли майже на 15 процентів. 2896. Тільки ,п;одаткової оплати Не 'l'eрпить ско-гар безпоряд- Ст-епан Андрійович о.а:ержа.в 1119 к.Їв. Інші, везучи на ферму сі- літрів молока. но, слід залшпаю'DЬ за підводою, Зобов'язавшись у новому звіт­ а Степан Андрійович і біля ск.ир- ному році на,п;оїти від к.ожної ltOти підгребе, і на возі осмиче, не рови по 3500 літрів моло&а, до­ втрачає жодного к.лаптя сіна і ярки, що працюють на цій фер­ біля ферми. мі, при активній допомозі ск.отаЯкось Степан Андрійович помі- рів дотримують слова: за 2 міся­

цeН'l'HepiB помід.орів з &ozнoгo гектара. В цілому городня бриг&­

~a одержала їх по 360,9 цеитне­ ра з гектара. Набагато вищий

облви&Онкому і обкому КП У&раї­

Ганні Федорівиї" Коваль рішенням

урожай, ніж торік, зібрано &аПУС­

ни

ти та інших овочів.

«Краща АОЯРк:а. області».

присвоєно

почесне

звання

3 KOJlrocnlB

Якщо в цілому по фермі одержа­

тваринництві дояр&и МОЛОЧRО­ тоВ.&риої ферми М 3 И&,l;оїли від кожної к,орови по 2714 літрів

ща занесені на к,олгоспну Дошку пошани, а чотирьом: Вірі Петрів­ ні ltовбасинсь&ій, Віт Вакулівні Майло, Ганні МИItИтівні Бабич і

со&ого врожаю овочів ланка вий­ шла переможцем-зібрала по 387

друг

І

з

минулому

яких

*

господарськ,ому

HOllrecn Ім. MaIl8НKOBa. fopo,l;ні бригади вир.остили в нинішньо­ му році по 220 центнерів овочів

він доглядає,-ПО

у середньому на кожному з

К. Книш зібрала по 367, а Г. Дя­ чеllltO-по 376 центнерів капус­ ти з ге&тар&.

Перед у зхаганні

Знатні дояр&и найкращої дум­

сіння, почато вивезення гною під

Андрійович& Ковбасинсь&ого. Во­ ни цілком заслужено називають ііого своїм найближчим помічни­ ком і другом. Ям б не стояла по­ года, Степан Андрійович завжди

овочеві культури.

А. Кот. с. Кулаженці.

•••

Коnrосп ім. AHIUJЄЄвa. У город,- своєчасно підвооить і підготовляє ній бригаді підвели пі,1tСУПИ ро- корми для згодовування худобою, боти. Вперше за післявоєнні ро- слідкує, щоб кожна ltOpOBa одер­ ки

перевик.онано

планову

вро-

жайиість по овочах. На кожному

з

70 гек-тарів

зібрано

на

39

центнерів городини більше про-

ти завдання. Середньої і пізньоі капусти вирощено по 233,9 центнера в середньому на кожному з

19 гектарів, столових буряк,івпо 301 центнеру. За перевиконання пл&НовОї врожайності 1tOЛгоспник.ам городньої бригади видано 687 цеН'l'иерів овочів додат-

неначе МІЖ ІНшим,

за-

щ(}

доярк.а.

Після того, як худобу переве­

никам видано 336 центиерів бу- ии на стійлове утримання, поміт­ ряк.ів. рілыlчі,, І'ОРОДНЯ і &ормодобув-

но знизилися удої молок.а. Це схвилювало працівник.ів ферми і

на бригади розгортають підго,-ов-

,r============*

голубко, чого ти несВОО-

вирощення висок,ого врожаю ово­

родня .бригада М

ДОГЛЯА&Є

кінчують

к.отлованів,

сь&ого знаходи'І'ІЬ' ~~;* ПDе&Dас-

пий вияв

у т&ких

по:к.а.зmi;';~.:.

почали

заroтi.влю

вивезла гною иа поля-понад

100

тонн---П'ята бригада.

.'..

А. КОРСУН.

с. Світильне.

РІ)ВИ на язиці, а ще і в доярItИ центнера з ге&тара-зібра.ла лан­

у руках». Це та.&ож ціл&Ом вір­ но. На фермі М

яка бореться

3,

за найвищі по ltOЛГОСПУ на,l;ОЇ мо­ лок.а, прекрасНИЙ

скл&А доярок,

які самовілцано борються за виконання взятого зобов'язання.

цього та&е. Добре, коли на фер­ мі працює та.ка славка людин&, Я& cltOТap Степан Ащрійович Ковбасинський. Це справжній б()рець за високі надої молока. І

ка

It& Г. Химич. Вона

O)l;ep-

Т8&ОЖ

жала по 375,9 центнера помі,!{о­ рів на кожному з 3 гекта.рів.

JIaHKa

заготувала вже на свою

,l{ілянку перші

Почали

тонн JJ;обрив.

50

загoroвляти

гній

інші

лан&и rородньої бригади. А. Довronоn. с. Мокрець.

.**

Konrocn «Червона Украіна». Неза"Овїльно готується до веСШl-

pn..ь,

'"

зоотехнік.

ної сівби перша городня брJ.l~&А3

Колгосп ім. Хрущова,

l(БРИf&ДИ Р Г. Жиіньк.а). З 64па.р-

с. Требухів. иик.ових &О'l'лованів досі очищ~ *~==;;;"И:=-с;,.;;:::;::======="11 но тілыtи 12. Зовсім мало заго-

О О

н а

300

парни&ових

Інші додають до відомого приKOllrocn ім. 6YRbOHHoro. lhймів'я: «молоко не тільки у ко- вищий урожай цибулі-по 104,8

порядок дня виltOнується точно.

СУМЛІ'нн~<> праця т. Ковбасин-

Jlанки за.­

7.

очистку

добрив. етакож )(ернова земля. З рільничих бригад найбільше

бих і соковитих кормів.

Jlанка, яltOю &ерує

М. Боб&о, очистила на трієрі

яltу

чів у наступному році веде го­

він,-але спізнюватися на роБO'l'YХоТілося б АОАаrи до всього

ку АО весШlНОЇ сівби. Почато ви- ,'І·

воз&у гною.

груш,

l'о'ООвлено для цього вдосталь гру­

-не в моїй натурі, не раджу і кової оплати. кому, але перероблювали, бо зна.- вам цього робити. По 250 центнерів &Ормових ють, що с&отар нікому не дасть Розмова вплинула. Не помібуряків 3 гектара, перевИ&онав- знижки, якщо мова iJte про пі,ц­ чається тепер такого, щоб хто-неши план, зібрала кормова бриг&- вищення удоїв молока. будь спізнювався на роботу. Розда. У додатltOву оплату &ОJIГOCп-

в

мов не помітив їх; а сам думаю:

на

приготовляли буря:к.и, чи картоп­ Д'Ю. ХОЧ і не до душі це було де­

а

т. Ковбасинський,-по 520. Народне прислів'я &аЖе: «Молок.о у корови на язиці». Це ціл­ ком вірно. СпіJtЬНИМИ силами всіх колгоспни:к.ів, при активній допомозі ме~анізаторів у нас за­

часно починаєш доїти ltOpiB рансвій розсуд змінює раціон для тої ком-гуляєш до третіх півнів. чи іншої корови. Це не проходить Цей докір сприйняли, як видпоза пильне OltO т. Ковбасинсько­ но, дек.іл.ьк.а дівчат, бо зашаріго. Проходить день-два, і, якщо лись. Одна з них не витримала: а це не на КОРИСТЬ,-заборонить. хіба з вами, Степане АндрійовиБуло і ,таке, що і ві,цчитував де­ чу, в молодості такого не трапяких дояро&, к-оли ті, щоб швид­ лялося? ше нагодувати корів, неякісно - Всього БУЛО,-продовжував Буває іноді,

ка,

вів таку розмову між доярками. - Іду вчора під раноIt на ферму,-говорить, він,-аж стоять двоє і зоряним небом милуються, звісно молодість! Перейшов на ліву сторону вулиці і не-

TaRrOT,

жала їх точно за раціоном.

жартома

за зраз&О­

ву підготовку до весняної сівби,

тив, що одна з доярок спізнюєть- ці і 10 днів одержано від КОЖ­ ки про доглядача корів Степана ся на Po?~. Другого дня він, І ної корови ІЮ ~85 літрів моло­ веснян(}ї сівби. Заготовлено на­ готується до

Городня бригада

104.

гектарів, зоr.реJlа столових буря­ ків по 311 центнерів. JIaн&OBa

з нім ку:

U ,IJIIIВJIеП/l гною, зок.рема &інсь&ого.

на

вивіДНОМУі

Понад 300 парнй&w......

?-8..

не

засклені. Не почато пле,-іння со­

центнерів вівса, закінчує сорту-

кругу ВсеСОlOЗноі сільськ.огоспо· :

вання гре'ІКИ.

дарськоі виставки в Москві. ско_1

лом'яних мат.

мінного бика білоголовоі

Такий стан з підготовкою д.о весняиої сівби в другій ГОРОАНій

тар В. Савченко демонструє пле-\

Ф. Стріха. с. Богданівка.

KOIIrocn наступного

•••

ськоі

ім. Кірова. Під урожай ро&у

перша

ГОРОАНЯ

імені

бригада (бригадир С. Улєщенко)

_==4_=_

~a~.~-

В грудні 1904 ро&у, ви&Ону­ ючи настанови В. І. JIeнiHa, біль­ шовиItИ вийшли з ск.лаJtу Київ­ ського к.омітету РСДРП і на по­ чат&у 1905 року створили біль­

«До новобранців», «Де наш ворог?», «Для чого повинен вмирати російський солдат?» та ін., багато нелегальної літератури, в тому числі «Маніфест Ком:уністичної партії».

ШОВИЦьку групу, яка прийняла назву більшовиць&ої газети «Вперед». До ск.ладу київськm більшовиць&Ої групи «Вперед» входили Г. М. Кржижановський,

Бідьшовик.ам Києва доводилося

О. Г. Шліхтер, В. Вакар та інші.

працювати в дуже ск.ладних і Вони розгорнули ак.тивну ро­ ваЖ&их умовах, бо меншовики боту сереА трудящих. Через своіх захопили к.ерівництво &Омітетом, представників група «Вперед» всіляко заважали вести револю- підтримувала тісні зв'яз&и з ро­ ціЙkУ роботу в масах. При допо- бітниlW(И найбільших заводів мозі членів Російсь&ого бюро міста. Центрального KOMi'l'6ТY РСДРП Серед робітників Вe.JIикою по­ Д. І. ~'льянова і Г. М. КржиЖ&- пуляриістю користува.пися газе­ новського, я:к.і в цей час жнли в ти, брошури, листівки, які роз-

Особливу увагу :Київсь&ий !tO- Києві, більшовики розгорнули не- повсюджувалися більшовИIt&Ии. міте'l' приділяв роБО1і сереА сол- примиренну боротьбу проти менЧлени rрупи «Вперед» вели датів. Було створено

спеціа.пьну

групу, Ч.lени якої С&JIИ&aJIИ сход&и солдатів, прово,І;ИП сереА ннх

бесіди, тівки.

розповсюджували

шовиків.

непримиренну

боротьбу

проти

Величезну рол.ь у цій боротьбі меншовиків, вИ&ривали зрадни-

вс- ВI)lдрала

геніальна

цыtий

характер

меншовиць&Ої

ленінсь&з політики і та&ти&И.

праця «Крок вперед, два. к.роItИ

:Київсь&і

бщ,шовИ&и

___

оо

иевистачав

парниковп

коробів. Досі не здано на аиа.лЇ3

в контрольно-насінНу лаборато­ зразltИ

насіння

овочевих

культур. Погано ставиться до ви&Онання своїх обов'яз&ів а.ГРО­ HOM-ОlЮчево,lt Н. Проша&. В. гаценко. с. Гorолів.

участь в революції

1905-1907

років.

Звістка про розстріл мирної демонстрації робітників у' Петер­ бурзі 9 січня 1905 року швидко докотилася )(0 КИєв&. ВЖ2 12 січ­ на

таltOЖ

~~.~

3аВДJlКИ СlWЮвіцаиій роб6ТЇ Itиївсыtиx біJ[ьшовИ&ів У масах робітниItИ Києва взяли аr.тивну

ня

бригаді (бригадир М. Хавв). тут

рію

Фото Л. ВеJlИкжаніна.

заворушення у багатьох п(}вітах І ними протягом 1904 ро&у КиївКиївської губернії. Селяни само- ський комітет РСДРП розповсювільно захоплювали поміщиць& див серед солдатів гарнізону міссіножаті, підпалювали пансь&і та більше десяти назв листівоit-

З початк.ом російсь&о-японсыtoї війни &Иївоькї більшовиItИ, 11& '1'вер)(о стояли на леИЇись&ІІХ позиціях, розгорну.ІІИ веJIИ&у роз'яснювальну роООРу в масах, ви&ривми імперіалістичну політИ&у царського уряду, заuпали робітників )(0 боротьби за повалення царизму.

Хмельницької

(Прескліше РАТАУ).

с. Погреби. _ - • • • n • ......,..- • • • • • · · ,

виків серед селян.

димитрова,

який

радгоспові

мів, вік-З роки.

CepriEHKo.

маєтки. Члени київсыtoоo ммітету розповсюджували серед с&лян нелегальну політичну літературу і революційні прокламації. Газета «Искра» позитивно оцінювала роботу київських біп.шо-

«Мирового:.,

племінному

області. Вага бнка-ll50 кілогра­

вивезла на площу понад 1ОО тонн місцевих .u;обрив. Підготовлені парllИ&OВі &ОТJЮвани. Очищено і перевірено ва схожіс'І\Ь насіння. М.

породи

належить

украін­

знак

протесту

проти

лізииці, студ.енти університету і пол:ітехнічного інституту, ,lQlyu,pi багатьох друкарень. Особливою стійкістю ві)(зи&'ча­ JUlс.в: в лютневому СТР8оЙ&у робіт­ Иllи.и Південноросіісь&ого маши­ нобудівного заво)(у. Збудувавши барик.ади на тe~ii ~вM­ ства і піднісши червоний прапор, вони протягом &іль&ох днів ус­ піІШЮ ВliдбивaJIИ а'l3&И поліцаїв і

звірств царських опрични&в по­ чався стр'айк на заводах Пів)(еи­ солдатів. норосійському, Гретера і Крива­ у лютневих страйках взЯJIИ нека. РобітниItИ Кивва а&тивно учаеть ма.Йже всі київські робіт­ підтримали ВИКОГИ пerepБУРЗоЬ&ИХ кип, реВОJlЮЦШIПIJIИ виступами пролетарів. Страй& почався під яких, всупереч 'ЗР/IrAниць&ій ді­ лозунгами: «Геть війну!», «Вима­ .в:.в:ьності меНШОВИІtів, керували гаємо ПOJIітичиих свобод, восьми­ 'LIени бi.lьmовlщыtoi групи «Впе­ І'ОДИИИ()ГО робочоro )(Ня. хай жи­ ре,.». ве демократичиа респуб.riк.а!». Тру)(ящі Киева, очолювані

1З і 14 січня стрaйR переки­ нувся на машинобуІОВНИЙ завo,t; Млошевського, друмрні та інші підприємства. З новою силою pooГOPНJВCS с.траі&овиЙ рух київсыtиx проле­

рішуче тарів у JlЮroму 1905 ро&у. За­

У голосіївсыtoуy лісі по неді- на.зад». З OOJIИItИми труднощами відс'l'OЮВали іАеї JIeнiHa про ге­ страйкували робі'I'RИКИ З&ВОАів лях ві)(бувалися збори соца.тів ця ItНига була доставлена у Київ гемонію пролетаріату в наступній Гретера і Крива.неr.a., Пів)l;енно­ о-го сзперного бата.хьЙону, на з-за кордону. Переважна біль- революції, міцний союз робітни­ російського, Фільверта і ДеАіна, яких виступали більшовИ&И з шість робітників згуртувалася чого класу і сеJtЯнства в боротьбі Деміївського цукрового та ін. ДО РОЗ'.ІІСllенням иесправ6ДJIИВОro х&- иав:к.oJIО білЬНІОВJЩЬ&OЇ частини І за поваленн.ll царизму і завоюван- НИІ приєдналися· службовці уп­ равліния Південн~Захі)(ної зара&тєру війни. за Н6ПовlIJIП 18- lиїВ6Ь&оГО комітету РСДРП НJI політичної свООоJtll.

більшовиr.a.ми-ленінцями, в пе­ ріод, що передував подіям 19051907 pltltїB, незважаючи на спребн меншовиків відвернути іх від революційної боротьби, про­ шк веп&у ш&Олу політичного JlКIова.ння. І &OJIИ В Росії пача.­ лася перша И&рОАН& реВОJlЮЦЇЯ, вони P1l30. 3 російСькими робіт­ нпа.ми вз.в:.в:и &I4'DИУ

участь у

боротьбі прО'1'И цaPll3lly.

Т. Степаненко. кандидат· історичних наук.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

3'}'ІА о_ов8аыгоo KOIIT", Опl_ки Ч8ХОСlІоваqько­ paARHCItKoJ АРУНС'. ЯК передas

ПРИЙОІ У Мао Hae-АУна на честь урядово' делегацІ' ·Нllецько' Деlократично' Респуdлlки

ЧеХОСJIовацьке те­

Як повідомляє агентство Сінь­

леграфне агентство у БратіСJIаві,

хуа, 12 гр}'дня ввеЧf'рі Голова Китайської Народної Республіки Мао Цзе-дун влаштував прийом

на закінчення місячника чеХОСJIО­ вацыwрадянськоїї

дружби

віА­

бувся з'їзд Словацького комітету Спілки чехословацько-радянсыtoї дружби.

В роботі

з'їзду

ВЗ.IIJIИ

П'''ТНИЦR, 16 rру"ня 1855 року

на честь урядової делегації

мецької ліки.

Де~lОкратичної

Ні­

Респуб-

:c::aд..~cx.

.. __

і члени ,1(єлегації, а також голо­ ва Постійного комітету Всекитай­ ських зборів народних представ­ ників Лю Шао-ці, прем'єр Дер-

жавної ради КНР Чжоу

Ень-лай

та інші керівники }'рЯДУ І\итаіі-

На прийомі Gу,'ІИ присутні пре- СІ,КОЇ Народної Респубдіки, предучасть більше 740 делегатів, які представляють 600 тисяч членів м'єр-міністр НімеЦЬІИЇ Демок,ра- ставники rpoMaiICbK1>CTЇ і дипкор­ Спілки чехос.тrовщь&О-радянської тич ної Республіки Отто Гротеволь пусу. дружби в Словаччині. На з'їзді б}·ла. ПРИС}'тня деле­ МІлІтаристи дІстали чергову вІдсІч І'ація Центрального IWMi'reTY фашиcrсыto-ілі'l'а.ристськаa ор- БУJIП приведені в бойову готов­ Спілки чеХОС,'Іовацько-радянської ганізація «Ста·левиЙ ШОJliОМ» проність великі сили західноберліllдружби на чолі 3 Вацла,вом Даві­ дом, де.1егація Центрального ко­ 1'ЯГОМ довгого часу готувалась до ської поліції. Район, де наміча­ мітету Ііомуністичної партії C.тro­ проведення в Західному Берліні JI0<'1b провести зборище фашистів,

---..........'---

ва,ччини. На ;j'їзді був присутній

поширення досвіду

і методів ра­

ДЯНСЬІШХ новаторів і переДОВИRів

ciJftCbKOfU roc подарсrва. З'їзд оирав нQвий с&лад Сло­

на КОШТІ! не.ПQД1ЛЬНОГО фонду колгоспу.

Н а з НІМ ку:

Насмения Західного Берліна, 3

*

зважаючи на подіцейські погрози, жителі

вийшли на

В}'лиці,

цієї

затії

фашист-

Поліція поча.тrа бити демонстран-

від

західноберлінського

рО ОР

на

ських провокаторів, вимагаючи 1'ів. Сопri ЧО.І0вl" були ареШТІ)-

rа и і з а Цj ю І

и а в ча и и в

трир чиих агро-зоокурсах

.

сенату вані.

«-

С.Ilіда.м.и наших виступів

П

ca~oгo п~чатку ріш}'че протесту- щоб зірвати провокаційну затію. ваЛ0 ПР01'И

новай Будинок культури колгоспу імені Мос­

каленка.

з}'Стрічі своіх 'Іленів і прихюr,ь- нага.д}·вав вііі:с[,ковиіі та.бір. Не-

Та!(,О.і!і. генеральний консул СРСР ників.

у Бра'l'іс.'1аві В. д. КаРЯ'Rін. З'їзд підбив підсумки діЯ,1Ь­ ності Спілки, зокре~lа в галузі

Миколаївська обласrь. В сільгоспартілі імені Москаленка, Ново-Бузького ~айону, відкрився Будинок культурн, споруджений

В газеТІ «С;ахановець» від 25 ків. Це ГОДОВ НИМ чином спеціаліс-

заборони зUорища. Протr. власті На.'1якані НРQ'ГЄСТЮІ Н<1С~.lеllНЯ, ;rисrопада вющено будо. «КОН- ти сідьсько!'о господарства, що не 'l'ЇіlЬ&И ігнор}'Вз..тrи цю вимогу, організа.тори З}'стрічі 'Іденів «Ста- кретне запитання» кеРІВникам працюють в І\О.'Ігоспах і мають

аде іі ста.lИ на шдях пот}·раНИ.1l .'!евого ШОЛО~lа» не РИСК,Н)'ДИ здій- Броварської ~I1'C. Зміст його по- значний досвід практичної робо­

словацько

вацького Rояітет}' Спі:rки чехо­ - радянської дружби.

І1РОВО&а'Іорам. 12

ГОЛОВQЮ КІІмітету обраний го­ .'Іова Словацької національної ра­ ДИ Франтішек Іі}·бач.

прихидьни&ів «Сталевого шоло-

пильності тисяч берлінсыtиx ро- р()зпочато навчання на трирічних зобов'язано надавати методичн;

ма», з метою

бітників і

Четверта надзвичайна сесія Народних зборів БолгарІї 12 ГРУj(НЯ відкрилась четвер­ та надзвичайна сесія Народних зборів Болгарії. На розгляд сесії винесено такі питання:

Затвердження указів прези­ діі Народних зборів;

1.

2. ЗміІІа заКОIІУ про на-році ради депутатів ТРУАЯщих;

3. За&~нопроект

про

монстрації

«на.ро,в:ними

рад&­

а депутати народних ра,в:­

«радниками». Сесія продовжує свою роБМ'У.

н

р

о

перешltGдити

протесту

де-

ськість Бразілії ВlПlагав віАИОВ- 3 РаДЯНСЬRlfМ Союзом.

На під­

ления дипломатичних відносин з

ВИСJlОВИ­

кратіі.

тримку цієі

рез~люції

І Моїсес Лупіон, заступниIt голови

допомогу ВИКw'Іадачам

курсів

на

Виступ газети ооговорений на lІІісцях. Проведено перші сем:іна­ нараді аГРОП?МіВ і зоотехніків. ри по групах викладачів триріч­

пдект()ваю агро-зоокурси, слух&-

них агро-зоокурсів. Такі семінари провадитимуться щомісяця. Заняття триватимуть у ItOжиі~ групі К}'Рсів 4-6 годин на тиж­ ,'(ень, а дні занять визначають

саиі колгоспи.

ч~и яких зараховано 429 чоло-

на.вчаНI{я-а.~ротехИlЧНИХ

-

62 хівка, Погреби вплинули на ке­

т

закордонних справ Пакистану

Місцеве ~io повЦОПIО, що міністр заltOрдоииих справ Папс­ тану ВИСЛОВИВ протест прorи по­

ПIЮТИ поїздки, .1[&3 роБИ'1'ЬСя ,I;.IUI зміЦlJенИJI ,в:ружніх вWrОСИН. Міністр за.кОРАОНВИІ справ Па.­

їзARИ ра,1tЯНСЬ&ИХ керівників в Афганістан. у ЗВ'язк,у з ЦИМ пOJriтичниА

• ••

о

л

о

8

в заступи і почали розкопувати

пи землі, вигорнутоі иа поверхию.

.ору. Немало потрудились, але мар-

Однorо разу пощастило. Малеиь­

но-крота не знайшли. ТраПЛЯJl()С1І TaJre не один раз. Однак наші роз-

кий звірок підземеМIІ

копки жодного разу не увінчалися успіхом, бо тоді ніхто ІЗ нас не

сонці. Тут Влас і зловив його жив­ цем, і мерщій до школи.

класах, він з особливим інтересом слухав розповіді учителяприродознавця про рослинний і твариииий світ. Тут він і про кротів уперше взнав подроби-

ці. І вони досить іитересиі. З

17

видів кротів, які живуть в різних країнах світу, більшість пристосоваиа до підземиого життя. Тому-то в них зовнішні ушкі раковини від-

або й

ЗОВСІМ заКРИТІ перепоикою, одиак

віи

декілька

Учнтель

днів

ходив за

необережно виліз із і прогулювався на

похвалив

юного

мис­

ЛИВЦІІ. ЗаНЯТТIІ пройшли в цей день інтересно. Усі з цікавістю розглядали І\:рота. Це був звичай-

ний еК13еМПЛIlР саитиметрів з 14 довжиною і вагою до 105 гра­ мів. Шкірка на йому рівна, бар­ хатнста, темного забарвлення. Уч~ иі довідаЛИСlІ, що кроти майже

не шкідливі ДЛІІ сільського госпо­

дарства, бо основною їжею їх-є дощові черв'ЯКИ, а також личин­ ки сільськorосподарських і лісо­ вих шкідників, які є в землі.

Кріт шукаючн їжу в землі, ви-

'

-._ .

орrани нюху, слуху і дотику хо-

трачає дуже багато енерГIІ І .то-

роші. Тіло крота валькуватої форми, яке поступово переходить в голову з невеличким хоботком. Передні лапи короткі, але досить міцні-лопатоподібні. Ними він копає землю і витискує її головою через віднорки.

му їсть майже безпереРВНО-IИО­ ді за хвилину JJIJ 120· чеРВ'lІків, а за добу до 45-50 грамів-поло­ вину того, скільки сам важить. Учні перек.онаJlИСIІ в цьому. КОJlИ кріт був розрізаний. Учитель роз­ повів, що хоч шкірки ІЗ крота і

Якось учитель запропонував уч-

ням зловити крота, щоб показати

кистану,

пїдк,реслюв

огл,цач,

29

на

а-грокурсах

дачa.u зоокурсів-15

невеличкі, але в хутровому

про­

мислі мають велике значеиня. Що-

Закінчивши школу, Влас твер­ JJIJ вирішив стати кротоловом. Уже в 1935 році він виготовив де­ кілька капкаиів і розставив іх в IfOpax. Перші наслідки були неза­ видиі-I-2 кроти за тиждень по­

падали в пастки. Почав ставити відразу півтора-два десятки кро­ толовок, однак і це не набагато збільшнло здобич. Видно, думав він, ие всі секрети я взнав у шко­

лі про жнття кротів.

І

Влас на­

стирливо став вивчати спеціаль­ иу літературу по цьому питанКІО. Крім того, практично заступом часто розкопував нори. Він пере­ конався, наскільки замислуваті підземні ходи роблять кроти, іно­ ді складні лабіринти на глИбнні 5-10 сантиметрів простягаються

на сотні метрів. ОсновниА же та­ бір кроти влаштовують иа ."10-60 саитиметрів, а то А на 1 -1,25

метра від поверхні груиту.

Після детального озиайомления з житrям кротів Власу стало зро­ зуміло, чому таке невдале було полюваННІІ. Він тепер узнав, що потрібно насамперед відшукати центральний хід, яким кроти йдуть до поверхні грунту, і там ставити кротоловки. Уже в пер­ ші дні, коли він почав так роби­ ти, ловилося по 5-10 !фотів. Тепер

Влас

Хохотва

навчився

розпізнавати і строки, ко.'!и іх не­ доцільно виловлювати, а це трап-

М. СУХОРУКаВ,

зоотехиї-

директор Броварської МТС.

А в І з н и н і там ЩОДИІ листоноша ltO.J[госпу ,1(0- к~ристуватися нею ст&ВЛяє газети,· журнали і іншу

.... .

року добувають їх мільйони штук, 8ИroтoВЛIІЮЧИ з них красивий верхній одяr.

курсів.

ІІоГрономів, ВИRла­

прекрасно знав, що Ра.,цянськиЙ кореспонденцію, а також посил­ і Афга.ністан---сувереині ки з пухівсыtго поштового від­ Бахтар вказує, що не можна не Союз ,1(ивуватися сміховивності цього держави. Між обома ЦИJIИ країна­ діву в с. Зз'зО'.І[. ДJrя цього прав­ пр~тесту, ос&і.1[ЬКИ небачен(), щоб МИ існув поВне взавморозумі.нвя і ліНИI к.олгоспу «Шлях І.1[.J[іча» (ТАРС). який-небу,в:ь міністр закордониих взммка поваrа. видіЛИJlО йому ДВОROлІ.У, однак n· А А ПАП n_ пп •

село і годииами, ие. рухаючись, простоював на пагорбку сіножаri, де було чнмало КРОТllчих нір, ку-

5-6

к.ерівІПІ&ів одшвї &ра.іп в іншу,

вииадачами

затверджено

коментатор афганського агектства

ком

маленькоrо

да

справ заперечував проти поізд&И

чили, як рівним, немов паЛIІИИЦЯ,

звірка. . Минали роки. Влас Хохотва ПІшов до ПІКОЛН. Навчаючись у

З-го року навча-~я-140 1 75. цього часу не ВИ4ЇлИJIИ вЇАП~від­ Наказом по МТС ВіД 29 листопа- них приміщень для агро-зоотех­

Кабульське радІо про заяву мІнІстра

бугорком піднімається зеМЛІІ. Кріт! КрітІ-закричала гуртом ді"bopa.-даваЙте зловнмоl Принес-

сути~, очі н~дорозвинуті.

агро-зоо&}'рсах.

Вкрай потрібн(), щоб партійні СРСР і країнмlИ народної демО'- лись губернатор JllТМ'Y Парана ВІК. З них на ItyPC~X І-го року організації сс. В.-Димерка, Пу­

1'н це Влас. ПіСЛIІ заНІІТТIІ і ран­

цього

інших

Проведена С.'lіДуюча робота. П? всіх КО.тrгоспах зони діяль~oeTI МТС, за винятком колгоспу Я& повідомляє бразіасыt8 г&- резолюцію, яка закликав АО не­ 1М. Димит~ова, с. В.-Димерка, і зета «Імпренса популяр», ГРОМ&А- гайкого встановлення відносин «Шлях І.lІ~lча», с. Зазии'я, уком-

весні" граючись у садку, ми поба-

повадки

представник,ів

насмеиия верств населения.

Було це ще в дитинстві, зrадує І йorо на слідуючому уроці. Одинм Влас Іванович Хохотва. Якось на- з перших виявив бажаННIІ зроби­

знав

дягав}' тому, що }' бідьшоеті ти. Спеціа.тrістів сільсыwоo гос­ завдяки І КОJІгоспів зони діяльності МТС не подарства, які працюють в МТС

провалилася

Газета BIta.3ye, що закоиояа-вчі.-L-деМIІ&Ра.тичної партії Бр&­ ЧО,л., з~теХНlч~х-?I; 2-г~ ро- рівни&ів колгоспів іи. Димитрова, змllry збори шта.ту Парана цpdJrяли Ізілії Нето та ін. K~ навчаННЯ-ВІДПОВІДНО 56 .1 45; ім. Ватутіна та ім. Кірова, які ДО

<І. 3аltOнопрое&т про держав­ иі план розвитку народного гос­ ~дapCTBa на 1956 рік. Сесія· затвердила укази прези­ Наро,1(НИХ зборів, ви,.;ані за пеод після попередньої сесії, і ариlняла закон, за яким «Hapo,lt4і ради депутатів ТРУЮlЩих» на­ ми»,

снити свою затію. Чергова про-

rpOlaACbKICTI. БР8аllll}' ВІ.агав віАНОВІІ8ННІ АlПl018ТІЧІІІ вlАНОСІН S ОРОР

складу Д~ЯRИХ общин ~&олій і o~­ ругів;

зиватимуться

грудня, КО,1И

:мала відбутися зустріч членів і вокація

ляється

тричі

за

весняио-літНій

період, коли вони линяють. Не ло­

несправна. гадувади

розмножуються.

Кроти,

як відомо, не шкодять

рослинам,

однак,

якщо

вони

за­

ведуться на садибі або в парни­ кавому господарстві, то тоді все геть перекопають. Тому-то часто

до Власа

Івановича звертаються

колгоспники і парниководи за до­ помогою. Не минає А тижня ЯК жодного

з

них

не

залишається

в

живих.

З кожним роком Влас Іванович удосконалював свою майстерність.

Уже діставав щодоби

25-30

кро­

тів, ставлячи у різних місцях JJS) 100 капканів. В окремі, більш сприятливі роки, він здавав в ра­ йонну контору с3аготживснрови­ на:. по 5-6 тисяч шкірок. 19 JlИс­ топада цього року Влас Іванович

Хохотва закінчив відлов кро­ тів. Підрахував по квитанціях за всі 20 років своєї роботи, і ви­ йшла немала ЦИфра-здано шкі­ рок 100 тисяч штук. Це 1000 квад· ратних метрів добр:>Тного хутра для

трудящих.

Влас Іванович Хохотва одержує десятки листів від кротоловів ба· гатьох районів нашоі й інших об­ ластей республіки і з охотою ді­ литься з ними досвідом своєї ро­

боти.

І. МихаАленко. с. Семиполки.

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, М

бригадиру

разів

на­

будівельної

брига.ди т. Щиголю А., щоб від­ ремонтував ЇЇ, але він не поспі­ шав.

С. Ковпак.

Де ж придбати стільці?

вит.ь іх і в травні-червні, коли вони

неможливо, бо

Декілька

у нашому селі к~лгосп збу)(у­ вав клуб 3 просторим залом. Сю­ ди щовечора приходить багато колгоспників послухати бесіду чи леltЦію, ПО~ИВИТИСЯ Itінокартину, але СИАЯЧИХ місць в залі ,1(уже об­ межена кідь&ість, бо нема стіль­ ців, а тому )(оводиться стояти. Зверталися декіль&а разів Ао сільськ.ого споживчого товари­ ства, щоб ,J;~помогло придбати cтiJIьцi або, в Itрайнь~иу разі, звичайиісінь&і дерев'яні лави, а в них ~АИа відповідь-нема.. Не­ вже ж ми повинні ходити в кщ;б

із власними стільцями?

Х. Канун. со Плоске.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИИ. Євтушенко Павло Васильович, який живе в Станіславській об­ ласті, м. Коломия, вул. Леніна, 99, порyruує справу про

розлученря з

дружиною СорокотяГOlO Вірою Михайлівною, що живе в с. Семи­ полках.

Справа слухатиметься в народ­ ному суді 1-ї дільниці Броварсько· го району.

138.

--~-----------------------------------------

Броварська райовиа друкарии Київського обласllOГО

управліния культури.

3ам.

3991 -2500.

149 номер 1955 рік  

149 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you