Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ, крАІН, €ДНАRТЕСШ

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС Ь К О І

Газеrа ВИХОДИТЬ З

І

квітня

17

МІСЬКОГU

Р АЯ О Н Н О І

1937

*.

року

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т

КОМІТЕТУ

Р Л ДНА РОД Н их м 148 (7435)

*

Субота,

монтова, Енгельса . Гас­ телло, Куйбишева. Котов­ с ького, Гальбича. Лисен ­ ка. де депутатами В . М . Єр~олаєва, С . М . Кузь­ мик , О. О. Кос!'!нкова, Н. В . Шмакова , В . М. Ха­ ненко, А. Г. Мутило , М . В . Калита , а головами вуличних комІтетів М . Т . Гайворонський, О. П. С ліпченко, Н . В . Гринеч ­

но.

Г.

І.

Харкун.

С.

Д ЕП У ТАТ

П.

вересня

19

ВОЗЗ ' Є д . наннн. де Н<іР();~НИ-I-

ми

обранцями

П.

В.

тарєв, З Мардар, . М . Бірюкова, С. А. В. М . комітетів

В.

А'

Довгаль. В. М.. В.Єрмолов. М. І. Семиног П . Романенко.

Проте

не

комбінату.

побут-

заhладів

ПІдсумки ДОПIJ(lльиий

змагания за краще пІдприємство, ШКОЛУ, заклад, ;вулицю, будинок, приуроченого

Рубльов, Ф.

М.

Д.

чІ

Оргкомітет по прове денню Дня мІста , ознайо­ мившись з роботою, яку

садки

заводу

ВулицІ.

«Теремки »

т{)рговельного

ма­

якими закр іплені ви­ щеназвані люди. утриму­ ються в зразковому стані . озеленені. своєчасно про ­ в,одиться

вІдзначив, що найбільший

шинобудування , «Золота рибка» заводу ач юмl­ нієвих будівельних кон ­ струкцій, «Казка. за­ воду порошкової металур­ гІІ, «Катюша. фабри­

вклад

ки

благоустрою.

провели трудові колеити­ ви, громадськІсть міста по

благоустрою

та

наведен­

санІтарної в

Мудрак.

за

Дню міста.

ню

х.

Журавель.

цю

чистоти, справу

ио-

лектИ'в~в заCfюдоБУДіВНОГО комБЩату, заводів алюмі-

в е рхнього

дитячого

ка.

санітарна

ків . фа,рбytВаlНlНЯ посадка квітів. проживає

тивну

тут ,

участь

огорож , Ті , хто взяли

в

мІсячнику

~y Дню міста.

нІєвих будівельних кон­ струкцій, шиноремонтно­

Привабл юють естети,, · ним смаком клумби Н <і міськІй площІ квітІв, Bl:f-

у зразковому J ТР И мують власні

го, ПQРОШКQВОЇ металур­ гl!, H~CTaндapTHOГO кому­

конанІ к·олективами заво· дів порошковоУ металур­

нальноi'<l фабрики

гll, шиноремонтного, бу­ дlве.1jЬНИХ конструкцій , фабрики .верхнього дитя­ чого трищ)тажу, иомбінату

чого

трикотащу,

.ної

раЙОIНlНQЇ

редніх шкІл

централь­

лl,К'арнl,

N2 2

школи-Інтернату

ного чи

профІлю .

з

минулим

т<і

С'е­

N2 3,

комунальних

Кращих

СПОРТИВ­

ом

7,

М

шкІльні

Порівнюю'

утриманню

станІ вулиць, садиб інди­ відуального житловОго сеютора. БУд'И!НIJ{;}В дер­ жавного фонду домоглися мешканцІ з вулиць Лер-

середнІ

8,

по

роком,

по­

мітно кращих результатІв домоглися

пІдприємств .

результатів

N2 9

заклади

школи

та"ДО­

-

дитя-

в

належному

ан ·

приурочено­

трикотажу.

обладнання. верхнього дитя­

очист­

ремонт фасадІв будин­

cTaH J садиби

М. Т. Гайворонський. О. П . Бондатій , Д . Л. Бі ­ лодід , Л. А. Лере ха. М . А . сухицький., М . В .

KOH~paTe.н.KO ті багато ін­ ших .

Високе

звання

нок

зразкового

ня»

серед

житла

« Б у ди­

утриман­ держав ­

ного фонlд,У вибороли бу­ ДИННИ N2 3 по вулиці 50 РОНів ВЛНіСМ. N2 7 з ву­ лиці Олімпі й с ь кої, N2 56-а з вулиці Kopo~ ле:нн а . NQ 7 -а з вулиц І

І

M~ДCЬKOГO

МІСЬ.КОГО

Ліс

.

кому

перебільшенн~ .

Г~ВЛl. тресту

Усе.

І ного лісОіВОГО

що

lЮIIq>И&у.

а1'Мосферу B~ ПИЛУ. ви-

ючl витрати кисню,

зовсім не брали

глинаючи водночас

П.

туальне це завда.ння

Талавіра,

Д.

О.

·ЗаВгороднIЙ . Тут llPOCTOнапросто не зуміли згуртувати людей , повести

до

якоУ

є

величезнИіМ

.

Вдивоlться в УХНі обличчя. Лихолlт-

= •

ня

чаються

дов·ольчсю

пporpамою п~­ редбачеІНО знач.но розши­ ри.ти заготівлІ дИ'КорОС'Ту­

чих nлодl'в,

-

.

с.ла-

ву м1~bKOЇ пщрт.OIptt'а:нізації . Але в очах

раціо.налМlоМу

танню

рюється

в

дУ!Щіюв ТОІИ'овєльну ме­

режу. зQIН

йових І т;рудовкх II.QДВигі:в нашого наРОДУ . ГCЛOfВнlсть 1 зараз . на схИЛ1

= ційлісі:в до = П~и цьом-у

ЦЬОГО

мlТlиі roрдість за причетність до бо'_. вищенню захисних ФУ'НК­ ви~

спра:ва

щує

ви.ру6).

І

Тож

• ЧЕСТЬ

БРОВАРСЬ КOJ МАРКИ

.ЗАСЛУЖЕНІ

НАГОРОДИ

}{CIl«:T~YII{JЦII

залюмі·

переоДОіВе учаснИlКОМ

побут t широко ви:корис­ товуються в буДlвннцтв!. Ім не сфрз.ШоНі нІ опади,

горсщи.в Ди.n,ломо<м першо­ гО' C'J1Y,пеня. Нагород ви­

Ні pi~Hi зміни температу­

чимало

ри. I\(pliм того , ці ВИРО­ би. і особливо a:HOДQlВaHi, ва6JIЯ'ТЬ свОєю естети-

КОЮ. Тому ПРОДУRд(Я за­

воду

алюмІНіЄВИХ

в,ЄЛI>НКХ КОНС'і'рytкцlй М(),нструється

буді­

(РАТАУ).

ДCI~~I'IH.ЄlНЬ

народного

І СТЗа>ту набраJlJf ВИІСОких ТЄlМlJoIв.

І

!

заво­

ших .

На маггеріал1 . досвіду Бров.а.рс!>Ного підприємст­ ва на Виcrа'ВЦі відбува-

ється y.c:nlLxO'M У пав1льйо­ ки

Ц1)афВНИ1<ів

ються семrнз;ри та занят­ тя шJ(їл передового до­ СШДу.

.

М. ПОПКОВ, lRженер -буд1вельии.к.

ПІВДНЯСИ61РV

мерозо І. 3aJКі:Jl1lУЄТЬСЯ В Hoв<JIкIyGнєцыу. . Брнrади

на­

ДІУ. СЄіред ,них М. В. Крю· ков, Г . О. Шу6Iм. В . І. Юрченко та багато ін­

де­

rOCfliClДatpCT&a Украї.ии. Го.оо,в:ний комітет ВДНГ УlИ,pа ї'НИ заТlвердив

І

ба-

стати.

= ті, ПРОХ{)l.ЦІН1ТЬ через Тюмень, oмcык' НовосиБLрськ. •

ставкому удостОЄНі також

і користу­

нІ сВоуiдJtв.НИЦТIВО., Вистав­

BHcтalВKH

має

І ІНИЙ газ з mвніЧНих Il'pOIмКсл·Jiв 3аЦдіного СиБLру пода­ • в<111ИМ'уть у піцде.ннl райони реІ1!.ону. Траса майже в : 'І1рИ тисяч! К!lJЮметріІВ заццовж.ни починається в Сургу .

підnp.ИЄМСТВО

НіЮ міцно ввійшли в наш

ліс:у ,

й<>го

Новосибірськ, Перших дес.ять шломeтpLв т:ру6 з.варили в НИ11Ну бу.цJIВiНИkИ Tpecry сНовocибtРСЬК"1'рубоI1'poвlД6yд. иа трасІ газоцравооду, по якому природ·

ЗА

-

СІІІРавою кож,ног().

ГАЗ для

-----

розвит(Ж

збереження

гаТС'11Вни:ні

особливо

1

заг.альнонародна.

І. axrИІЮІ.о зона л'tсопосадок

І

Є)(О­

гоcnода­

господарства

ЦРIfМНОЖЄlНIUI

ни (вже HltНi ліСGнасад ЖЄІННЯ в 2.5 раза перези'-

.

Фото М . Семвнога.

~етоди

РОЗli1ире!ilJl.Я ліСОВОГО

ранІше. ·вони залишаються в ~РОЮ'І ні з доБУ'Rа.н.нІЯМ дерев. и~ ,

продУК·

рюва.ннЯ. що НИНі вnpo­ ва,д;жyюtьс;я & гал!узі .

ви. І нехаlЙ ~CfPOВ'я ВJ:Кe ,не те , фро.н- І п-е'реджоающ темпи лісо­ товІ .рани дакrrься взнаки, ' аоле. ян І • вирощyJВalН'Н~ ,g rюрівнян­

бо права. 11Н ШОГО іім не ДaJНO , OJ<рім того щоб ЗaJВЖіДИ бути попередУ .

розширеНЮlМ

С'і'ИМу.fIЮЮТ)j

нО!мічнІ

2000 року. п~ред6ача­

ЛіТ, йти в ClIBaнгa!pДI. бl'ЙфВ перебудо- ііі ЄТЬіСЯ забезпечити

З

л1.сJlв:ВИІІІУС:К

цП З деревини і уу відхо­ дів. щЮдуІ<тів харчуванНІЯ має cymтєвозрости . До

реаурсіоВ,

• ПОСИЛЄ'НІН'ю ОХЩ>ОНИ І. під­

пLдcо6них

госпо· дарств. яні частково вже пOtC1'aЗJl\ЯЮТЬ свою про -

п.о роо­

КОЖіНОГО з ветеранl,в партії легко по-

досвід С1'.Боренн я

лІогоооах

твариНlНИц'ькИХ

викори.с­

ліСОIВИХ

ягl'д, I'Dибlв .

корму ДЛЯ ху,доби. Поши­

тя війни, незJi1че.н.ні 'I1J>УiдlНощl , роки І ширеному в~овлен.нщ і т,pYlдClBOЇ ЗіВlfТяги зістарИJIИ їх

вю<ори­

його ~И&НOC'l'і . Про­

зизчен-

381ХОДІ+

комплекСНОГО

с'NUIRЯ ДIIJ)!m. ЛіСу з ()д ночасним пІДвищенням

п.РИЙ!НJЯла нещодз'ВНо дост,а,НОВУ, якою . nтє,pедба-

Вe:JJИчез-

ПорЯ!!J, з 'Ц!lМ все біль·

• ням лі~ для респуБЛ!ІЮІ • Рада 'МіН'1стрів УРСР

.

СТa;JЩlї ,

ВИІ!ЮН\УЮТЬ

шої ваги набуває завда'Н­

цП . Так. М:а!Йже че:твєр,т.у

з

важJЖВИХ

них нЗ!~з.ц.жЄlНь.

• части.н.у лl:сlв gключено • до зелених зон Mirc-r і ро• бітнИ'ЧИх селищ. У :JВ'ЯЗ' ку

з

ний обсяг робіТ. Ними вже створено 1,2 міЛ'ЬЙО>­ ·на геЮТіар':IВ mpотиерозіЙ .

для

=значення І ВИКОНУЮТЬ, в міста е OO~OBH{)M,y, захисні ФУ'НН ­ Е

QЦHe

сомелlО'ратит!l якІ

комітету кращІ з кращих

.\

земель.

за!В;даIНЬ. лlс:l9н~ . Цим ни:ні займаються 32 лl-

самі. дитwя на Поліссі і в Кар-

будуть удостоєнІ нагород.

еРООДOlВаних

-

ти

мешканці . І пат ах. Мають вони 06Спільним рІшенням орг- • межЄ'не експлу.атаціЙ'Не

на святкуванні Дня

КQlМ­

Зупинити ерф,!ю. захис­ тити від неї родючІ грун ·

• геюrаР.Е. При цьO'W' ГОУСТ~ій на Tep~TopiY . гос- І більше полов.lmИЇХ ЗНaJXо-

пода рями

аг,poilРО-МИC;1l0ВОГО

тарів

УіКра'і.ни . Мж ·~ ліси в РOOIllубл1ці займають лише БЛИІЗI>КО 10 мільЙо.ніВ

спільну боротьбу за бл а-

кана·

чайно важли:ву фV,Н'КЦЇ.ю . В nеспуБЛіці, :ІОЩ>ема. близько 17 м'.~льЙонlв Ге1<­

по-

кислий газ. Велика роль Лісу вp(JЗВИТІКУ економіки, n;J:дiВИЩ€'НIнl добробут~ народу . На Ha~ Іфаї'ну п.рипадає МаІЙЖ~ чверть сві товях зап,асіВ д-ере:винив·еличезне бarЗlТСТВО\ яке треба зберегти і прим.н.ожи,ти. Особливо ак-

водосховища,

пле:ксу ; ВИ1<ООіуючи над,зБИ­

вугле-

участІ в благоустрої мешканцl вулиць Комсомольсько'і . Тельмана. ]3удьонного , Ковпака, Челюскlна. де депутатами Т. М . Латипова, А. І . Баришкін, М. А. Шевченко. В . І. Ященко, а головами ВУличних комітетів Р. Ю. Гузикевич, Ф. С. Котова,

ма­

лу Дн ~na>О- ДOfIбз.с, бага ­ тьох малих рlчои. ЛІсоова галtyзь входить

ДіЛЯЮТЬ у повітрі K-ОРИСНі д.л:я людини речовИ'Ни . КОМn'ексують все зроста-

.М 4 та М 6.

М.

кого

немов вели­

тор-. чезний фlл.ьтр. очищають

«Бровари:

в

лOJI1СJпrх пШвде.нних райо­ НаІХ. у велИіКИJ( масшта· бах бу~уть П.р08о.днтись роботи по залісенню бе­ регів Чорного й Азовсь · КОГО морі'в. ДНІСТровсь­

І =&::~p:~~~r::~i~

упра.вління

.

розширюватиметься

немає

визна чає ен€\PIГетиЧRУ ба-

СІЛьбуд». транспор:них 1 б~дівельних оргаНІзацІях МІста. середнІх шkолах Майже

це життя. В та­

-

'l'вер,;\женні

харчування .• Насадження.

.

Д л я

· н А Щ А .д. К І В

гро-

ЯКЩО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СПІЛЬНА

3 коп .

.

відчувалося

територій

Ціна

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ

Л І С

спільних зусиль у благо- Е

устроІ

*

року

1987

20 ВЕРЕСНЯ -

Гон-

. Зволь, а головами будинкових

УКРАІНИ,

11

І( И І В С Ь І( О 10 Б Л А СТІ

18

:

Ке.

з

(ТАРС) .

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ мIсы(І РАДи НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

29

вересня

ц. р. о

16

годині

У

приміщенні

: міськвиконкому Відбудеться друга сесія міської • Ради народних депутатів ' двадцятого скли. Першому в історІІ Броварів Дню міста 'присвячено кання .

випуск цієІ медалі .

Ir

виготовлено на заводі порошко-

воІ металург1У Імені вО-рІччя ' Радянської УкраІни.

Автор розробки рисунка І оформлення меда'nl

художник-дизайнер заводу llОРОШКОВОІ

ЛІлІя Станlславівна Солодкава .

=

= •

ПОРЯДОК денний:

Про за9дання міської Ради народних J1єпута .

-! тів, що випливають з рішень червневого (1987 р)

металургії

Пленуму ЦК КПРС

по

~ управління економікою .

докорінній

перебуAGW.

.


2 спюр.* 19 вересня 1987 РОІеУ ••••••••••••••• .н о в Е

)ff If

КРОКІ В IAIВJ!BE Завтра Бровари відзначатимуть перший у своїй історіі День міста . Напередодні цього свя, та наш кореспондент зустрівся з головою ви· конкому міської Ради народних депутатів В. М. Зволем і попросив його відповісти на кілька запитань, які зацікавлять иаших читачів .

- ВuoAJllllll)e мво­ яаАОІЦІ'І1, др бaran.oх жвтел:1в 1 рсoб.uвo да IІОЯОд,1Поro повOJllВJUl Бро.­ вари мовби не ВJIi:ВIOIarЬ..

CJI.

вавт. .

В trЩt же 'І8С

ті. хУО

пам'пи

Jde'ro '

IІ'JI'1'Вадцпврі'ІВоJдавио­ сті, ввaжaIO'lЬ, що ВОНО змlввJlocs вeвпtЗМВRо.

Не uжyчв вже Аааекl час.в.

..

Нlчoro

-

"'0

бlAШ

ДНВИОІ'О

в

цьому немає. АджеБро.

вари по чисельностІ насе·

лення аросли майже вдs!.­ чІ за ocrа.инІ пbrrора де. СЯТИШ'l'Тя. Так що JЮ1Iо· ВИ!Rа ЖR'l'eлlв І не може

пам'ятЗll'И. яким було 1111сто 15 'ІН 20 ро.ків roм::!. Ми з.а1ООрооІ(НЙ nepJ.од

вв:mcaeмo рр

ВСІХ БЛаг.

що вас оточують. А по. мlчаємо 'I1JD.IКи ведО_В. Така вЖе заковомlpиlcrь лIOДCJ>lК01'O ока. І пам'ятl

-

зупНКЯТ>ИСЯ

· КОО1р1.

'1'аІС

на речах.

би

МOВIf'I'И.

C\8IIIDфa1Vl'Ь. з повсmoдев ·

ного ж8я. Водно'ІаІС СЛІД па.м·ята~ А те. ЩО все ПІ­ \JНi8IЄT~ В оорtвнЯіНН1. І для цього не 'l\реба зarлиб­ люватИC!t в с}Щу давни­ ну . Варто лише ~ереІСІИ­

н;утн Ml~ до опос&Д1в очеВИДjЦt8, дoкyмeнr1в с1М. десяти;рі'JНоі давностІ. Тобто побачити Бровари ТaRИМИ, ЯКИМИ встynaли ВОНИ в ·вО8У епох;у. озна­ менавЗlRу loropИ'lНИJo!Н

ЗЗJJП'ами сАарори. . дlшНЄ ще не.

,.:...

ло

це

То.

асе"

Mlcro.

триста

однопо.

верхових · буди:ночкm.

В

нИйt ІІрОЖнзaJIО ледь бtnь­ ше тисячі 6роварч.аи. Для порlmtВИНя

ОКЗіЖ'У,

ЩО

в

оередньому за рІк в міс­ наp<WКУЄТЬСЯ

Tl

1300 -1400

дltI'eй.

теп~р

щи.­

17

п,!Jщpиє'ж11в.

на, .их

працює БЗlГато тисяч ро­ бl11Иlml!в. ·I:иЖЄlНерно-тех­ IНІЧlНН'Х щ>зцlвннків. служ­ бозцl:В . Вони ВШРУ<ЖаIOO'Ь продуащ1У

В

cepeДНЬQМ.Y

за pllКМlalЙЖе ка ЗОО Мільйонів карбовaltЦ/l!В.. Сьoroднlwиl ..Бровари­

це

І

великий

культурно­

СПОРТИВНИЙ це.нтр.

Де·в' •

ять зз;галЬіНООС'Вl'l'lН1Х. І ~:a школа - tвrepиat1'

оооp,rивного црофJ:лю.

26

дou:Яc:iJIьИих зaклa..zt\в. !ара­ ЩИЙ в pecn:y6лlЦІ леrко. аТлетичний манеж 1 чо­ тири БЗІСеІІІИ ~ це

ДО . nOCJtY'l' житen1в. Іх ді­ тей І J!'НIYIК1В.

Наведу ще

й таку цифру на кож­ ного 6рооварча.ннна при­

п. а.цаЄ водно! глaдl ба­ сeйНl!в у 1,2 раза БІльше. нІж на м~ича.

-

В ваш

'ІаС.

ВOmI

сврlаьвlд'lYВа8'tЬCJI ВРв.. скореввА ритм ЖНТТ.,

JDCВЙ _вrJIJIД M810U Бро­ вари вафoвl opt't!ROВOC •

воl Кв'hIщввв?

СуДіть самІ.

-

про.

дYlщ1Я . ВИГОТOlВJIeR,а

за-

вoдaмНl napошковоІ меTaJtY'PI1t, IJJIа"тмас. аmo· МIIнlєвкx будJ.вельюа кон­

crp,yIКЦ1Й.

овІ.тлотеачио-

1'0. :maиa икиг не т.lJnrКИ 8 нашіА реопуБЛlцl" а й далеко за П ме)і(аіМИ. На. ше мl!cто МО2ЮІа з пов­ ним ЦPatВOМ назвати вели­

ким будtвeльиим м.аАдан. ЧИКОМ. Зараз 3ІЮДИТЬСІІ басейн 1Ш(0J1IИ - 11tТЄ~ 11у ЯКИЙ ІЮ велИЧИИ1 не

МЗ:ТИlМе соБІ pIeН1lX в об. лаш" , 19 Жli'X'лових 6у-

ДИнкІв. двІ

wкопи.

,tQВa

гуft1'OЖИ'ІІКИ. Окрасою МіС та

.ПQВИ!ІеИ

кульТури дOJJ:Я

crа1'И

парк

А aLдпочннку,

акого.

maцo cYnНТ Нl

:нІ .в Броварах проживає . м.аАже 80 тисяч НЗlCелен­ ІНЯ. ПровE!lдемІО паралель

з Biдt'YК!:в У газетних ny6-

8

llIpавда, · пора

mrтаннях,

що стосу,ють­

ся

1<Нших аспектів coЦl­ .autb1l0 - ек.опом1Ч1НОro жm-­

'М. Сімдесят рокl,в на три

теритqplІ кустарнІ

ror.ry

працЮlВaJtИ n1дприємст.

ва, де "РУДНJlООЯ до роБІтників. НИ1Іlшня

100

л~aцl.ях, небайдужа ба. rзтьом .броваp'lаІНа:м. Що. вже

СЛ~ переходитн

й

до

праи.

Т:ИЧІНИХ оправ.

ВОЯOДllМВl\e Мво­ яаАOВJI'JY, lI8DDIX 'lll'ra'llв. безумовно, цtкaввть маА· -

бутнв lІ8ПІorо ..lldcтa, вер· епевтввв 101'0 poo8В'rВ)'.

..............................• мис.оов1сть

мІста

-

npoце

вІд

отже.

-

для

цього

варто

ТУРБОТИ

.

Віра МИlXaAmвна закохана у С800

дійсності

м'tcro. В 3єлeнJ. меса n.ictв, в мрій­ JlИiВИ'Й шeuLт тополь, в безмеЖІН\У го­ лу6liиь неба. T,yrr вона народlfJIШ:Я 1

Тoбrro 1'0('0, що заклЗtЦеио в генерзЛЮlОМУ планІ роо.

~ Бравар18. УсіХ пе­ рещуclМ ЦlКЗ!ВИТЬ, З8ичай-

ІНО.

БУIAL8.иНЦ1l',во

ла

цfa./!ын()

та

ВИроіСЛ'а . І мІсто іВиросл-о ка її очах, роо!Ш.і'МО. ЯІК !Не замип.уєшся ЙОГО зе · Л'еИНІМИ 1J8plaМИ. ЯіСИХ т.сроиул·а.ся IlIepша позouюrа осем!. l1епомlmо

жиr-

об ' є·к:тlв

со-

- КУЛЬТУРНОГО 1 поБУТОВОI'O . npивначеН'ltll.

Вже

cьoroднi

можу

ЄТЬOl

~авarrи

OIl.шtВaЄ

житла

.

по­

ооаиувавия

щqвt'll більше, ніж У два· IЩЩЯт1й . Тобто щоpl.'UlО даі тщ:ачl сІмей мати. муть м.ожлн;вLсть СIJIP.ЗIВ­

.ItЯ'1'И

ИООІОСlnJJJl . ~plM то-

1'0. $о( свlЩ'ІИТЬ СТЗll'кстн­ ка. Щ1.ше м.lcro ОИQlllOД}ПЬC'JI . До ся'UЮГO

Р<ЖУ

GНarч.ио двохти,..

в

ньому

ЦРОЖИlВаТИlМе 18 тиояч ді­ тей шк1льнorо·1 11 тисяч дollU(;l:.nьнOгo B!НtY . В ;JВ 'яз ­ к.у з цИ1\l 6уlAе по6удоваяо два профтехучилшца:

за­

ВОДУ алюмІН:lЄВИХ буді­ вeJIыихx кaнcrp~Цlй та фa6pНlки

ЧОГО

верхиЬOl'О дктя~

ТРИІК-ОО'ажу.

з них на

кожне

УЧ'lilВCЬКН·Х

720

мLcць. КрІм того, сІм Шlldл 1 дm-ячl ДОЦlкІльні заклади на 2560 MLcЦb. В пеpcllrelRТИВl будW­ ніЩ1ІВО мlcыкгоo будинку fftYJ1'Ь'I'Y1PИ на 1200 мІсць. двох J<iМOТe3TpiB на 800 гл.ядач1в кожЄIIL ва

CJI

-

~

()lЩ

n, _

ЩдI'O'rOВК8 до

в

1Сруroверт1

щодeнJНИХ

ОЗIНJТн.

вел&.

c:вsткy­

IWIВJI JIepmoro а історіІ БроваріВ д.u. іІ1ста. Зр06лано, звичайно, чкм.алО. Вс:1:м , хто потру­ ДИlВCЯ lIаАкраще, буде

ВКОСИ

своїй

доньЦі-пер ..

Ш<ЖUlаOШЩl . А цієї осеНі JІюд4 вже cLn.a за oI1yLltemcыкy лацу . І син має ctм · ю. Та т3ІІ(0ю ж молодою. не. IІ(:ПOlЮGИОЮ залишається Віра мих.ай. l1І!івна, ак 1 ІВ lОН'ООТ1.. І дає їй цю невгаClЩY енеРГіЮ вели:к.а. moбoв до

JllЮдей. Адже жи.ве вона ЇXliiМн ТУІР­

ООта,ми І црo6nJeмами: ВО'На дenlУ­ тм M'ё~ыкїї РадИ ,цароД1:lИХ деnyrrат1В.

І 05ираЄт.ьсянНІМ

~

п 'яти

О}(JJИІ('ань. Цей факт краСЯОМОВІНО QВwшть пра aarotPитет народного об, РЗіИЦЯ.

Ії 216-а ,виборча дt.пьнtщ.Я од· на з 'flIPЗЩих. ~ЛИЦI Л8plМонтова і OcQpoвcЬ1ЮГО охайкl'. ВПОРЯДіЮва. ні. Аюнвну ~aaть .у пJ.дrorroвцi ДО

Д'НIR M~Ta і 70-ptчч.я Be.nн.кQГO ЖО\ВТ­

ІНЯ вз.яли. всі M~

їХ, навівшИl

~овий пqpяд'О'К бl:.t!:Я сеоїх

са·

jЦнб. вони ПОПIдк'OШУ'В~н ТР'<ЩУ, по­ обрі3yвa.niи дерева . Дeк:uy.raT у своїй роботі ооирається на вулИЧНі К<»іі· тети. T.iQН.O опl'вр06іТНlfЧає з дlльнич ­

ни!м JiНpпe.ктqpoм ю. В, ЧорнlfJМ, особ­ J1!НIВO В проведe.ннJ. а,н.тиалl!юroлыиіi цроп:аГМWI. Не переЩ'ІИТИ всІх тур­ боті Адіже жодне пИІТЗШf,Я: чн то ВJI.a. ~

.ztбaIOlJl

І · ва aaкmeввs аА·

C:JI1a

час

~. 3даєтЬІСЯ, н.J.6и вчора в'язала

CJ(a,-

затв:. що в настуlliИИІХ двох п'яти.рlчках плану.

ліlRllеиorо·

:............................................

я-

ДЕПУТАТСЬКІ

трІШКИ напружити свою фa.:нtraGіЮ. Але навіть в цьому 8Н!Пag<.Y вона не

перевершить

,.

~

м.а.лІОКа

В

будLвeльaiJfх

ДИТСЗД<Ж,

прн­

~атеріалШl,

1'У~a.mвя конфnJ.'К'NIDХ

~.

СИТІУації

не

оохOiЦ,ИlТЬ(:'Я без її уча.от1 . ВLю 'МИ'Ха.йлLlЩy

скЛJaДlНО

застати

·ВДOМJa . у день ЗУС11Р1чі, а зуCl'lPIлИ­ ся ми на Фа6рИЦі BepxJНЬOCOI дитя'іОГО 1'рИJКотажу , ноли до DOбoти ПtPнк::rу· пила- АР'У'!'а

зміна,

вона

пООувати у UJI(()I1fL -

вже

встигла

тепер у інваЛі­

да Вen:икої Вітчщmяної війни М. Ф.

врученозaJЩ>a

заc.n:yже.

НІ нaroродк. Не

забулн:

Фурсової б(муть шефн. А перед тим

ми в своєму рlweитнJ зга­ дати 1 ТІШ , хто працює

як· член 1СОмIclї оо ГPOMaдcькo~ хар­

а61f1ЯК

або

взагалІ не

клав нl'ЯЮlХ зусиль

ТОГО,

щоб

місто

до ­ Д)IJ1

наше

стало зразковим .

КОРИСТУЮЧИСЬ нaroдою, хочу ЗЗІКЛНlКати всІх і на­ далі пlдтpимувarrи окр1зь

оа.н1т.ари!У чистOll"Y, 6лаго~строюаати

СВОЄ

мtcтo.

щоб Брова.ри 1 . надалі бtYли в числі переможців не тlльхи кого,

pec:ny6JL1&<аись­

ЗІ й

lВСе<:оlOOИОro

змаг:umя.

Івтерв'lО віВ

D1 101'0 обрll?

ЧУ8а1ННЮ

В. ТУГЛУК ..

t тopгl.вnil пере1dРИlJlа робо.

ту щa.JJынi м.1с1;кого н1Ч1Юro УЧИlJlища.

професlЙНО-Тех­

Сек<рЄІГар м.Icыlaвікош<ому

В.

я.

БаJ1НЮК иазвa.n.a :Н яїк одного з най. аІО'Н8нІШ:ИІХ дetrry,ГaTIB, ЯК'ИЙ не тlnЬ­

І<И c.YiМJIilнНo cтamrr.ьc~ ДО авОЇХ обов' ­ SbКLв,

а

й

щедро

дt.литься

досвідОм

роООrи з I!ншm\fи . Часто звертаються до не'і за ІЮ. радою В. І. ~лИll':OOва., М. В. КаЛИ­ та, ЯїК1 обраНі ДeDyrrатами вперше . 30 років ІІрЩЮЄ В. М. Єрмолаєва из. ФЩрИЩІ верооньосо диrrя'чоro . Т1РИ­ котаж,у . Шгеєю, I«()IRТiPOrnlЄ.poM ВТК, 'мзйщром - бригЗjltИpOМ в' язалЬІНого

цеху М І , де трудиться КОМСОМOUIьсь­

'ко

_

МQЛOlДlж.нНІЙ ROJIeJ('ТНВ,

IНЄ'()Д\НО'разаво

8И1ХОДНВ

соцLaлlcТ.иt1ного

котрий

пеРеможцем

зм.arання.

ВіМ з060-

lВ' яза.вся lL1tЗ:Н двох pooк.llВ Ц ' m'ИpLЧ!<ІИ 8ИКОІната ДО 70-рLЧЧЯ ВелlUroro

Жо1lll'lН!ll. І слова свого ДО11Римає. 11 члеиLв

його дQC'l1P(ЖOВО

завершили

особисті ~о6инЧ,I· npoг,ра.мИ' .. Серед

.них комсомоЛJКa НЬиа ЯщеннОІ, Люд­ lМIИIJJIa JI:wювчешо<>. молода KOIМYJIf1.c'Nta ВалекгИ!Rа Мирзоєва . ВІра Мнхай­ лівКа

oorry.

ПРОВOlдН'l'Ь велшау ВНХОВНіУ po~ щиро раАlЄ успLxам молодих.

РЗідIЄ,

що з:мl!иа підростає ХО'рOlШа,

ЦІл~а;

вує тонкощі

що

старашlO

pOOorf.!J.

onaнo·

Прикладом

ЛIQДЯИOCТІ, доброти, наполегливoc:rі є

ДJLЯ ЮІіИХ 6ригадцр. ВетераІН . праЦі В.

М. Єрмonає.:ва

нагороджена . ме·

Даллю с3.а добле<:ний TprIЦ. , ПочесІНою грамaroю Президії Верховно, Рщци СРСР, ювl.леЙНою МЄДaJМЮ с 1500 poн;Jв Києвр. 11 Д~Taтcьк:a робота відзначена

Іра;мОО'аМ'И

двома

ВИКOИlКОМУ

ПО'l~ИМИ

м1cыкІI Ради

народних Дeпy'l'атlJВ. 'Ми ХОДІІЛИ 1(В·lтуючими TP01lНlЦO. ви.ми алеями фабр~и , а поряд висо .

чl.ликраснві багаТOnОВ~ХOlВІ БУ'~­

ки , ЯКІ. TaJК cтpi;МJКo ІЮчаJJiИ ~iм.a.

'ГИся ~y ocт.aнкllм ча.сом. Десь .цал1 в~l.n.Ися заводськІ труби І баш· том кpasии , HeoA1liLННI. прнюметн мІС­

та , що poare, роовкваєтЬС'Я. Віра Ми , хайлlAВНа mpи·ГaдylВЗ.ла подіІ 30-рl'IJЮl дaJIJНOCТl, коли вон.а п,рИЙШlJiЗ,иа фа6рику, то.Ф ще просто аргtль. І це було СНМl!OЛІЧlНО. Адже, щоб краще OCЯ!lН'У'ТИ

СЬOlГOдеНRЯ,

ти у JJЄЯЬ вчораШИ1й.

варто

загJIJШlУ-

Н . ГАМАЛІ

И

.

~

І

:

МОЛОДЬ-ДНЮ ~ участь у пJдro'r'oIЩi до саят­

І lty'ВaнRII ДНІІ юста IIOSInН комсомольці

та МOU1одьБрое.арllВ. На всіх пl.дnlpиєм. = C1r9aX цроАIWtИ c.yOOmики по 8Поря~· • аанию DpИЛet'МХ теРИlТO!p1А. Роботу на = ІНа 'МlЩяX no наведен:ню чиc:roти 1 порSЩ1КiY свс>Ух дlлынtцJIx ОрІ'ЗlИlзували дetllY-

• •

таТИ~ОМО1Іьцt.

МОЛОДЬ.

зlщу'чивши

до

Цboro

= верне У ДЕаНЬ CВRr:a .Увагу. бе9умОВІЮ, при­ = вик:г.авка сБрОвари І броварчанн •• яка розп08k:ть цро po6orry

д<>зв1лJIlfl

Зм1~ ІІ;РОГРзму ДЛЯ ВИС1Іупу)1Jд. ГO'I'j'ВaВ сКЛуС самоДі:ЯЛЬНОУ 0100.,

МІСТА

ІНИЙ црогрес 1 молодь. будуть пред­ c:oo.вnеи1 кращІ роботи рацІоналІзаТОРіВ

.

в пЩприЄМlC!1'lВ. СвОІх

вироби ІЮКажу1'Ь

юнІ MOIЦe.nJcтн . котрІ. з.аЙмаIOO'ЬСЯ на аг.ЗlRЦIУ юиИ'Х тeJIIН1ШoIlв. . FЖa1<ЩуВатиме

краЩІ

роботи своІх учнJlв 1 м1ЖlIIX1ль. НЗJВЧЗJ\'ЬfИ() - виробничий комбlна'l' .

ний ЦІ внставки будутЬ Перемоги .

.

проведаl1 в парку

.

amльно з будИillКОМ п· taнерlв ком

HOМICOIМOnY,

opгa'Нk3yє

мІськ­ ~pMaPOK

arвopeинй

Петposи:x

ropll<

МОJЮДИ!М

ПОдРУЖжям

з фабрики Bep.xнЬOl'O ДИТЯ'іО-

го ТРИІКОО'aDIC\Y. У овяті тЗJ<ОЖ вlзь~ь ~aCTЬ юн.армWЩІ. З

ifНlЦiaТНВИ кл,убу воУиів-lИТерн.ацlО­

иаЛІСтів 6yLцe ~a atЩ1Я збору пtд:Il'исllВ с Молодь у ~I за MIq)• • ЦЬОГО дн:я бtYду:ть ОpralНlзо.ванl аТpall<lЦl­

онн" вечори awючинку.

п. ,липко,

дpyrвl секретар м1сьвкому КОМСО­

• 1 = ............................................................................................. МОJЮдt. А :на виставці cHayhobo-технlч.

ООЛ'llдiaріНостl ТІа K~ асфan:ьrrЬ.

малiOll'JlЮв

на

молу.

в ОБ~ЄКТИВJ-БРОВАРИ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ї

.Ji () 11 1:

ж и т т

J/" •••••••••••••1/9

"ЗОРЯНИЙ ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ" (Про.цО82Ве&ВВ.

Початок у .NЬ.м

144, 146). На данні

'було

143,

розширен{)му засі­ цк 16(25) жо.втня

остаточно. . затвер'д­

жено. ленінський план не­ гайно.го

збро.йно.го.

пав­

цеQТр

по.

J(еріВНИЦТВУ

по.­

рада

жо.втня (6 лист()пада). коли на заклик В . І. Ле­

ніна

рево.люццtнl.

заго.ни

зайняли цжлНВі . пункти і

.Петрограда. ,в ні.ч з 25 на 26 жо.вт­ ня (7-8 лнсто.пада) бу' установи

ло штурмо.м вий

палац

взято.

і

Зимо.­

арештована

ТИмчасо.вий

25

уряд.

до Рад.

У буремних І.старичних по.дlяx тих днів брали без­ посереARЮ .участь І нашІ. земляіси.

иець

зокрема

села

рій

мешка­

Ро.жнів

Григо­

Михаftло.вич

Пищай

був· налеегндарному крей­ сері . • Аврора., & жите­ лІ. села Троєщини Онись­ ко Степано.вич Середенко. та ТРОЮJм Степано.вич Іг­ натенко. брали участь у

=НИ'Й дo.c.вl!д роботи. npo

вірало.мно.

спираючись

на

широку

підтримку трудящих і

ща

захопила

вихадила в

звернула

МосквІ,

пагляди

грамад­

лідерство, о.гол<>сившu се­ бе верхо.вним органом влади на УкраІні. Київський ко.мlтет РСДРП(б) став гатувати но.вий виступ. Тепер уже проти Центрально! ради .

сько.сті до Києва, Дарни­ Ці, Браварів. У нашому мІст.! укріп~лися на тай

l::Sо.лю

4:Арсенал. ОПQРУ бlль­ шо.виків, Центральна рада

украІнського

час

петлюрiJвці .

А в КиєвІ в цей час уже лютував жовтоблакитний теро.р . Щоб обезкро.вити

нара­

ДУ висло.вив Перший. Все­ украІнський з ' їзд Рад, який вІдбувся в Харко.ВI 12(25) грудня 1917 року.

наказала

ВЩJезти

На

до­

памо.гу РадянськQ.Ї Ро­ сІї, ро.згарнув баротьбу проти Дентральнаї _ради . Одне за о.дним звільняли­ ся міста Катерино.слав (нинІ Дніпро.петровськ), Одеса, Чернігів та іншІ . 15(28) січня 1918 ро.ку пачалася киtвське збро.й­ не по.встаннЯ. У січні га­ зета «Социал·демакрат. ,

із

4-у

го.дину

нинішній нашого - міста для почес­

райов1,

ноі жительки Брова­ р)в, ПРОС,Ilавленоі тан­ кістки Марії Іванівни

про вtдвaжн'1

іншнх

зволен~я

від

_.

днів

нашого

ви­

краю

німецько-фашист­

ських

заг.арбників. ЯК

і для багатьох інших ветеранів війни, наших визволителів. І хоч від того,

вчорашнього,

дня

нас віддаляють 44 ро­ ки, все ж пам'ять не З"гасає. А в ці ·дні час­ тішими стали дзвінки до редакції читачів з просьбоlOo зустрітися з Марією Іванівною, на­ дати їй слово. Наш кореспондент з радістю виконує зав­ даиня-просьбу бровар­ чан і передає бесjду, за·оисану при зустрічі

ака б не

• 1$(29): січня, про.давжувався 25.

ло.

близько.

БІй, що.

20-и тисяч).

по.чався

з половино.ю годин. люрlвці

Пет-

наступали

«Арсенал.

з

там

райои,

трьо.х

бо-.

ків. По.встанці на ба~ика-

дах вІдмавлялися вІД за-

даТlв Із закликам: «Тава-

вас,

Рад!. .

люцШ

На

захист

товарнства «Знанна. ,

обласно І лаики

• -заЛJY'Чrorи МОЛО1ЦЬ, .щ06.об'€)днати її І НІраще аргаНI• зува,ти ДООвіJl.lJЯ

член радн ICTOPJll(oкраєзнавчоro музею.

.!В.І з'уС':1})llчі , фalН1ГalCтик.а, кратнalВC11Во. - ось що таке : lКJIуби за tнrгерес.а'ми «ЛLpаФ, «ВLд;ЛYlн:ня •. ~.KI с'ГВоре-

(ДалІі БУЩ!е) .

знає

навІть.

кавця

сіла

сама.

стає

повертаючись

з Трус­ за

керма

Ось

надарува­

ли .

Марів

8A8'lllOCTI

.... -

.Ьщl,

. .терІ, 8ОІву, moДJOd. - Щиро схвильо.вана

І. вдячна. СпасиБІ.. Такі сло­ ва підтримки допомагають

жити.

щІ..

перемагати

яких

стl.льки

на мою до.лю.

трудно­

випало

,

ті далеКІ дн1 грlз­ вого 43-1'0 буnв Д1Іа вас І ра.ц1СВВІІВ, І гlpКНIIВ. Пе­ peMorв Червової .АрмІІ, в md ви вмадали свій ве­ леrквl вoiвCltJCВI труд,

-

вступ

"1

кандидати в 'Ше­

ва КПРС І тpare.цIJI бою 1d.ц БроваpallВ, в Rвasв­ аах. Тепер, . .буть, ве ,ваатв moДІІВІІ 8 місті І

в

мене

старшоклас­

ники з сусідньо.го. Дудар­ но.ва. йшли і через те се­ ло.. Запитую , ким хо.чете бути. У відповідь лише знизують плечима. Як же

мо.жна жити

без

цілі?1

Ро.зпо.вl.даю про. своє поко­ ління. А жили ж ми в значно.

складнlших

умо­

вах. як кажуть, Голо.ДНI й холо.днl.. Чи не занадто. до.вго. ми вважаЄl'<10 Іх дітьми. от .1 ростимо без­

.

.

без вІйни . І жадно.го. з них не була спо.кіЙнага . 1'0 в о.дно.му, то. В іншо.му кінці землі по.жежі вІйни.

на робить все щоб зберегти

спалахують Наша краї-

мо.жливе, мир. Та

коли все ж вдарить

грім ,

саме моло.дь лавннна бути гото.во.ю захистити Бать­ кlвщину, яК зроби·ли це !хиі батьки і дІди . Не ма­ же бути нічQ.ГО страхітли ­ вішо.го., ніж війна. Хай бу де мир в кожному до­ мі.

Наше мІсто вже

-

44

.

дячи

з газетно.ї Інфо.рма-

цП, це

буде

лася б вже зараз на

CJlOBO

42 РОКИ ми живемо

вн

сказали

з

ГОТ)'ВaJIИ­

ЦЬOfO

при­

воду?

- rLotтійно. стежу за буДівництвом парку Пе­ ремоги. Прекрасну справу

показали,

рини,

пачинаючи

від

ма­

бутнє застерегти всіх,. леньких хо.м'ячкlв, папуr хто. там буватиме , закли- .. І до. породистих німець.

кати бережна

ставитися

=ких

вlвчараR.

да спаруд, до. всьо.го. пар- 8 ПЛЯМИС'l'аго

ку. Адже то. все наше ба-

=

з вулиць

=

гатства .

І ще' таке . Одна.

мІста

но.сить

Велико.га

ко.та

Яке

ти,

ледве

ливо .в дні ,него.ди, то Ае радості.

Це

ється щоро.ку. То., може,

І Jtористуючись ,

вих.ованцl.в школи М

5.

А

павтарю-. яке ж буде завтра нашо.­

= го міста? І вирішили учні • .- . •

пофантазувати 10-Б клас для старшокласнИКіВ

ше місто. завтра

~aгo- І органІЗОвує конкурс «На-

даю, хочеться через газе- 8

Відбудеться

•.

цей захід

ту rюздаро.вйти броварчан : в неділю. А напередо.дні, з

святом,

по.дякувати 8 а

тако.ж

і в

День

міста

всім за увагу, підтримку, 8 юних чекають десятки ці­

до.помо.гу.

БесlдУ" записала .1\. КВІТНЕВА.

І кавих справ, яКі не ТIЛЬ-

• •

ки самі задумали , а й ви­ ко.нуватимуть.

на

приз

утримувала

в

руках

ма­

леньиа хазяйка Оля Раус , руду

мо.рсьиу

свинку

задаволенням

Із

по.казувала

Наташа Шкурападська. Червона-вогненнрга мис­ ливсьио.го. со.баку приве­ ла Наташа Терещенка, біло.го. з великим галубим бантом кралика Та.ня Терещенка . КамІсії були по.казані і рибки, пІвнІ,

американська

курачка .

.

Кращі з найкращих на­ го.ро.дженl пам ' ятками і о.держали

запрашення

на

міську виставку . Тож є мо.жливість одержати при­ зи на місько.му к,онкурсі . Т . . ФІЛЬ, .лен комІтету комсомо­ лу

наше

мо.є Ім ' я. Радіти б . Але. ко.ли на день вислухаєш: Бровари сьо.го.дні, яки · з десяток дзвінків про. П • МИ вони бу ли вчора - все невпо.рядкаваність , о.соб-: це .надзвичайно ціКавить

са всІ до ньоro заздале­ гlдь. Багато зро«)лено по благоустрою. Апропози­ цП броварчав B~ надхо­ дять І надходать. Що б

Міста.

зірветься. Але

=чого. їх .навчили. А були май- • тут найрізноманітніші тва-

вl.дпо.відальних.

B8DytВe

Сподіваємося

•.. •

М. ЛЕВЧЕНКО,

заступник днректора ЦБС.

прекрасне. ІХ .ви~аванцlв.

вже по.ра навести там по' рядок.

uше

«Но.1\ка'». То.ж 6i6Jl'10Т€Ra рада вcLM.

місце вlдпо.чинку. І хотl-

День

МОЛ:ОДВJI?

тИ'Й. І ді' ти люб:пія"гь аво.ю б.lбЛlотеку. А.ктиіВНУ уча.стq

.=

до

ае

тисяч ДіТей

уча.стю центра\lIЬНОЇ

6е,рУ'ТЬ вони В робоо'l\ лялЬ<ковог() теа11РУ, СТВQ.реlнага f1\PИ .ній. А для найменших npащ:Ює нлуб за інтересам

ше була і вІльнаго місця _в ко.ридо.рі шкали. І .роблять бравар~ани. ,су. \Учні представили св. а-

разн вlдзна.ало деlПt вн­ зволення, вперше буде

Незабаром всІ ми вlдзна.аТВ1llемо 70-рlччя Ветпсого ЖовтВJI. Вам довелоса вlдстоюватн Ао­ го paвOIOВ8ВВa І в трудІ, І в бою. У зв'язку з цим

7

п€реРВ1-l,

рідНИЙ кутачок lljJЯ ВіДІЮЧИИJНУ дІтей. затишниіЙ і чис­

• що. заХід

вl.дпо.відаnьних. Звичайно., більше все ж серед мо.­ ЛОДнх людей само.стійних.

-

1 :3

час

для дУші і потрібну суспільству.

: чим менше залишалося • часу да по.чатку, тим мен-

Iвaнlвио, вн

вали

пІд

po6orцy Цр!ВОДНть серед дІтей дитяча бlблl­

• llШалl N2 І , поч3JВCЯ З ви• ставки до.машніх тварин і : птахів. • Погада видалася то.го : дня не дуже сприятливою, • то.му навіть злякалися.

вже не могла. Та. спасибі,

не забули і о.днопо.лчаии, і школярІ.. і княжичани.

-

дУшl.

БlJб.rnlот€IКИ мІста oбaJiJуговують по.над

= Тиждень ріднаго міста, І ого.ло.шений у мІсьКІЙ

реставали дивуватися. А на святкування Дня тан­ кІста до. Києва добратися

вдо.ма.

для

І fi1ЩJlIl!г.к~в. На базІ школи М

••• ••• І

..

дізнавшись про. це. не пе­

квІтів

х:то чнтаоє

і

Друзі-о.дно.по.л'

Привітали

для тих ,

8

пере­

«-Ою pl'IJIIIЦelO визвоn:еи­

ВJI Броварщивв вІд вІ­ мецько-фamистських 38raрбнвк1в. ВсІ, з КJIII ]JpBOДВJIOCJl говорити, бача­ тиса напередодиl нашої зустрl'1l, DросlШIl переда­ ти CJloвa гnвбокоl поваrн,

: • : •

чани, що. живуть -в Ниєві,

скl.льки

l1YJЖ

=перед СlЮм .

:атека . Адже якщо. людина пачинає читати з дитинст­

день?

важче

ДQДо.~у,

Ка­

сенко.. На абанементі великий ВИБІр худо.жньаї літера-

• ва., то Інтерес до ,J{'НIfГИ!у неї ззл:ишає1'Ься назавжди. : Як же звернути їх да світу велИJНОЇ Літера1іУРИ? ЦІ пи• Та!НlНЯ по.стlЙнQ. JQВИJJЮJarЬ біблlО'1'енарlВ . Івани ба·га• то роблять, щоо у книоозбl·PlНі все схиляло да спІлку · : ВalНJНЯ з пре%раСіНИlМ . Дитяча бlбп.ліотека нині - сває­

повер­

менше

пl.сля лікува.ння

читачів бібліатекарі Наталія н.ондрук І Людмила

ВелИlНy

носити Іх . Але не здаюсь . Ось

• • :

= брати одну, •

жlвкy:тан­

втро.є

• нІ і п:рацюють в це.н:-цр:алыйй районнІй б.іблJотеЦI вже : ,не .ОДИlН ріК. ЦИJМИ ДНЯlМИ після ремонту вона знов,у • гocrг.И'.НІна ВІдкрила дверІ бр{);В<ljРч.анам' . У читальна,му

8 бібліатеки працює клуб за інтересом «ОРІЄНТИР» . ВI:н ПІОІЮЛИlКaн.ИJЙ.ДіОІЇомогти мо.ла~иlМ із тис.ячl п.рофеСіЙ ви­

фронтовикіВ. Рани, хво.ро­ би. Вони не о.б.минають І мене, тільки, .може, ще. вд1ює.

МИlCТецтво, пОезІЯ, 1Ю'€jJlнацlональна дРУжба. ц\!ка-

стр1й. Маріє який вів дпа

Все

При міСьк/!Й кнИIIlOOбіРНі С11ВОре"іО молодітний к.луб

М. ЄРЕМЕНКО,, :

ньа­

за­

Н. ГРИГО~ЕНКО, : «~ИГalнтина~ . йому БІльше п'яrги років . Мета йога

лектор

г.о все вугілля. . Це о.зна­ чало. закрити заво.д . Пе-

ре.

сваїХ: боо'Я3аIНЬ.

Та ЩО

CItOгоди1mн1й

=зультаті ціонаJLIзаторів і винахіднИКliв. Все це в КВJЩевому сцр.иятиме 9ИJНонаНJНЮ ·ІМaJНОВИХ зсщцань І

ришl! УсІ на захист рево-

8

муки,

.

=

міни. Увече~і Київський: .ноано.ю мет?ю ство:рен,ня якого є задоволен.ltНя п'о.пи­ камітет рс.цРП(б) ~Bep-. IrIУ на техючНjy лlтератуro' керівник~в, органІзаторІв нувся до. робlтників і со.л- • 8иро6ннцт. ва, orт.еlІ,1алlстiJв .НClilю'дно.ro\l'оспа~а'РС'Гва, ра­

кІстку, ака, запвшввшвClt без обох и1r, пройшовшн

нуласа в Іванlвио,

:

краІва

rocпlтam.нІ

=

.•

на

зима

про тоА подвиr.

на,)'lJюво.,теXlНі чН<ої І нфармац.ії . 0оС­

ників (варогІв у місті бу- :

І

самперед ирвйJll1ТЬ теплІ вІтаИВJI ваших читачів Із

м,а.р16 lвaиbsaо, ва- ·

-

яко.ю :IJ.ОІВИ1tна бути ЦБС .

=зat1IІ СТУ'денти і ~()лярl стають ВОЛ9'даpR'МИ царст.ва нео6хlщнioї іім лі тера'ItYlри. Завжди ПРИВіТНі і уважНі да

.асто зустрl.аєтесь з мо­ лодими. Тепер це теж ваш бій внхс)ванва юної зм1ви. На вашу дум­ ку, яка вона зараз? Ось недавно. гостю­

з М. І. ЛАГУНОВОЮ.

СьогоднІ ж меНІ хо.четься розn,ооІ­

те, якою є І

ранку: IНliзовуЄ'Гься кабі'нет

============НАШІ ІНТЕРВ'.Ю

від

с.и­

Уже нагромадже.но. Пе'В­

наступного. дня на заваді. бу ло. більше тисячІ захис- •

кожному

Лагуновоі невіддільний

ранШ.

ДЯ зів витягали с.наряди,: 1UJI6Ha дооо.мога в ГПРИlдбан:нl ки.ЛI-ІМКІІВ, гардИlН тащо.. встаноВлювали гармати. • У бlб.л.іотеЦl ItpШ1jюва:ТИlме музична віталь:ня. Орга-

до· му

День

С1І'И читачам

10

: щоб !Не тliль1\И 'не вlдJc.'l1З.lвативLд ЖИ"ГrГЯ. а йти ПОіПере-

;

мир

стеМі БІльше

зили збраю І патро.ни. Із: OIDрияє ТООРЧl:й роБОТІ, хО'ча необхЦцJно. ще багатО' зра­ глибини заво.дських калО-. бит.н д,.1lЯ естети,ЧJНoro ОФОjJIМЛ€ННЯ БІБлІотеки. Тож па­

всlєtвлади

24

іі Н АШIFI ~о.варській цеll'1';paлыkй біблІотечній

=

Ж(\ВТНЯ (7 листопада) Дру­ гий ВсЕфосlйський з'Узд Рад про.голо.сив перех1д

по.чало.ся

стор.

3

=

том Петро.града рoбlтники киІвсько.го. заво.ду ~Apce­ нал. вступили в БІЙ .за владУ Рад. Голово.ю рев­ ко.му став А. В. Івацов - 29-рl.чниЙ бl.льшо.вик­ арсеналець . г.ко.втневе збройне по.встання (2931 жовтня - 11-13 ли­ сто.пада) закl.нчилася пе ' ремо.гою народу. Але вранці 1(14) листо.пада, НН 7 . року буржуазно.-на­ ЦіонаЛістична Центральна

яке

*

ро"у

/987

ДО 70-Р/ЧЧЯ В1:ЛИКОГО ЖОВТНЯ. дУ . • ЗараІЗ у системІ 37 біблІотек. з .них '34 в селах ред ревко.мо.м по.стало. пи- : і 3 - в містІ. }{JіWfОК'~ВИй фонд їх ста.навить ПOlНад збро.йно.му по.встаниі в З'їзд про.галосив Ра­ Петрограді. дянську владу на Украї­ тання: здатись чи пачати 600000 rnpимtрНИКіВ. Бlмl()Ifеки о>БСJFуга.вують 42000 На УкраїнІ. боро.тьба за т, о.брав ЦВК І. сфарму­ по.встання? Адже вана. читачів, в ТOM~ числі близько. 14 тисяч дітей І да Радянську владупро.хади­ вав перши,й Радянський тІльки ще готувалася .• росли.х м'lста, ЇІ М ви~ано. більше пkвмlJLьйо.на книг. ла в надзвичайно склад­ уряд на УкраІні На­ «ВуГілля не Віддамо!. Наше зростання не тільки в. цих цифрах. Минулого. ній обстано.вці. радний Секретаріат . Укра­ заявили робітники. Уве-. р?кУ і.. цраЩвники. І чИ'Тзчі ВIДСІВЯ'І1К,уЗали J!'()восlлля Слідо.м за про.летаріаїнський радянський уряд, чері 15(28) сІчня ро.з-. 'Mycык}l бlблІотеки. Із маленькаго приміщення во.на nleзб{mїЛИ варту. На захап-: ре'йШJIа в нове і гар.не, спеЦі~ЛЬНО зБУд'<J'ване . Тут є лених автома.шинаХ пlдво.- • необхІдне о.бладнання. чиста 1 затишна, о.бстанавка

стання і о.брано партійний військово. - рево.люцlйний встанням,

вересня

школи .

завтра?

Юлька з них назву. Це Вікто.рина «Як наше місто?»;

ти знаєш виставка

КВіТІВ, вечір «Наше міс­ то.•. Чимало потрудилися по.

впорядкуванню

тери­

торії шкали і прилеглаї території. Аитивна го.ту­ ються І до. загально.мlсь­ ких захадlв до фато- і З0о.внставQ.К , канкурсів малюнків на асфальті, фІ­ лателістів, ваєнізавано.! калОІНИ. І в кажний захід вкладають юний запал, п'Ошук, фантаЗіЮ.

-

11.

ГОРБЕІІКО •


4

.19

сmoр.

вересня

1987

JI о в е JIt

po,,~ ................

•..........._ ......................._._••••••

нтт..

БРОВАРИ-мІсто спор­

новив

танож

лет

п'ятнразовий

машинобудування. дерево-.

-

важкоат­

чем­

Союзу. СРСР

міжнародного класу Вале­ рІй Кузннченно. Іх еста­ фета штанга зараз у дУжих

ляка

руках

нашого

ЛРl:lзера

спорту

зем­

чемпіонату

СРСР 'IН86 рону. ра

майст­

МlжнаРОДНQгО

1(ласу АнатолІя Власова .

І ще Idл'ька знайомств. Вони стали майстрамfI

обслуговує

ударника

відвіду­

дія Миколаївна Шульга. Вона опе­

ся

щодня

ративно

присвоєно

гами.

ввічливо

за

послу­

комуні-

звання

ДНЯ Б~ОВАРІВ

сrюрту. живучи

Н.ОО Члени бюро мІсьнкому Ком­ партії України. винонко'мів м1сьної 1 районної Рад народних депутатів по­ иладають квіти до пам' ятника В . І. Лені.ну. до могили воїніВ'визволите­ , l ін та броварчал. які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни за сваб'ОДУ і незалежнІсть нашоХ Батьиівщини.

Н.ОО

В парку

Перемоги'.

на ста­

ді.оні «Спартаl\J~. перед виконкомОм розпочинають роботу торговельні за­ клади . По вулицях міста проїжджає автобус з духовим ориестром і дии­ тором, яиий запрошує жителів І ГОс­ тей міста .на свят0', оголошує ЙОГО

Ло

тенісу.

ИОМОМ

На площі перед мІсьнвикон­ починається

-

Дня

мІста.

ии

ОГЛЯДУ-RОНИУРСУ

відириття

свята

Підбиваються пlдсум­ на

нращу

вули­

цю, БУДИНОR. територІю. заирlnлену за П!ДIlриємством . ' Підсумии нон­ иурсу «Кращий за професією.. В.ру­ чення

нагород

переможцям.

10.50 Диитор оголошує програму свята .

11.00 Старт проБІгу «К·оло пам'я­

Ti~.

11.20 Починає СВою роботу комІ­

сія по виставці ивітІв.

11.30 Виставна ~Зоопарк у І<вар­ тирі • . 11.30 В парку Перемоги розпочи­ иаються спортивнІ атракцІони І кон­ RУРСИ «Бій півнІв., «Спробуй, піді­ ЙДИ., «Домбайсьиий · бонс •.

ОДIЮ'Іасно по вули.цях 50 років ВЛКСМ, Гагаріна проходить велогон­ иа-критеріум.

На естраді в париу Перемоги роз­ починається ІСонцерт дитячоl худож­ ньої

саМОДіЯЛЬНОСТі.

В

парку

Перемоги

працюють

ху­

ДРжниин, атракціон «Портрет за 5 хвилин. (з правом продажу). В кІнотеатрі «Прометей. відкри­ вається

ИОНКУРС

стінгазет

.

присвяче­

них Дню міс:а_

12.00 шується м·яті

На

вулиці

фініш

Гагаріна

пробl:rу

завер6

.Коло

па-

•.

В

парну

Перемоги

демонстрація

робіт

розпочинається .

самодіяльних

ху­

дожників, майстрІв народних промис­ лів і народних ремесел (з правом продажу робіт).

На

стадІонІ

«Спартан.

проходитЬ>

спартаніада гуртожитнів по тенісу. волейболу, міні-футболу, В дитячому мІстечну парку...-спаР6 так!ада ДошКільннх заиладів с Малюк

•.

сНОВАЯ

н.rЗНЬ.-юрган

Вроо&арсного

місцем

настІльного

проживання

тенісу.

На стадіоні ня

бадмінТО­

парну -серед шкіл

.Спартак.

.В 'шаховому клубі

часної

гри

12.30

в шахи.

В

парку

змаган­

-

«Рибална •.

сеанс одно­

-

шашки.

Перемоги

розпочи­

нають свою роботу виставки:

-

фотолюбителів «Бровари І бро­

варчани.;

-

фlзиультура І спорт мІста; архітеиторів «Наше місто

завтра

•.

1~.OO На стадіоні ",Спартак. иубок міста по міні-футболу. В залі боису спортивного манежу - иубон міста по бонсу . На естрадІ парку . розпочинається виставка м-одного одягу. зачісок.

На стадІоні «Спартак. змаган­ ня «ВсІєю сlм'єю на старт •. На ПЛОЩі перед міськвиконкомом проходить підведення пІдсумків ви­ ставки квітів і нагородження пере­ м'Ожців .

13.30

На естраді в парку виступа­

ють

учасники ності.

художньої

самодІяль­

На стадІоні сСпартан. ро­ зігрується кубок мІста з леГКQI атле­

14.00

тики .

Тут же проводиться змагання «Всією сім'єю на стадіон •. В дитячому містечку парну конкурс «Малюнон на асфальті • . 15.00 В басейнах шкіл N2 2, М 8. Nv 9. спорткомплексі «Металург. від­ буваються водні свща (синхронне під­ водне плавання, посвята в плавцІ) . 15.30 На естраді парку виступ духового ОРl<естру с Ровесник •. На вулицях ГагарІна, Воз­ з'єднання. в парну Перемоги теат­

16.00

ралІзований

парад

учасників

свята.

ВІднриття мітингу на захист миру. вІдкриття АлеІ героїв (парк Перемоги). 17.00 Естрада · в парну. Виступ КJlубу самодіяльної пІсні.

16.30

lН.ОО ТемаТИ~Іні вечори .Моє міс­ то. в нафе сРовесник. і .ФонтенеЙ­ су-Буа •. В цей час на площі Шевченка, пе­

ред будинком виступають

ні ансамблі.

.Торгмашу.

вокаЛЬНО-інструменталь­

РозпочинаютЬся

городсlto­

аlJPl8ЛIІ JlЮ7 roдa. ореда, ПIl'Мl8lца. СУббO'J'а.

К:tЛЬТУРИ

масовІ

ryляння.

міста

мають

серед

років

юнаків

Юрій

металургІІ.

обробному номбінатl. школах міста

Так,

наше

aroР'fивну

'базу

ну

з

синхронного

-

має.

кращу..

мусять гартуватн здоров'я

бровварчаі'Н·

А

І

І

1_

серед

Ma~CTep

спорту

з лижних Гринець

.

нат);

CpC-r

призер

республ1-

ки серед дівчат, майстер спорту СРСР з худож­ ньої гlмнастнни Натална Тихонова (сПолум'я.); чемпі'он цер .Авангард •• майстер С,ПОрТУ :t худож­ ньоІ гімнастики Тетя­ на ВалІєва (ДЮСШ);

перший майстер спорту з плавання. підготовлений у Броварах. Та.мара Лу­ щай; призер нубкових зма­ rQHb Радянського Союзу.

майстер

Оне а н а

спорту

СРСР

Біл6чицька

(ДТСААФ); призер пер­ шості нраІни з марафону.

майстер спорту СРСР Олександр ХлиніВ (Брова­ ри);

призер

чемпіонату

Радянського Союзу з нро­ су. майстер спорту Анато­ л1й Колесов (.Полум'я.) І призер першостей УРСР з вlnьноХ боротьби. май­ стер спорту Микола Ко· валь (спортклуб .Полу-

.

м 'я.).

Майстрам спорту потрlбна належна база. Та­ ка є у Броварах. Легноат­ летичний манеж чи не головна

да

спортивна

міста.

Мало

спору­

легКlOат­

летІв КиІвщини та й об­ ласних центрів республі­ ки

мають

змогу

тренува­

тися Ц1J.rиЙ рІК. ян У нас. .Ще одна визначна спо­ руда БІгова доріжка на стадІоні .Спартан.. Вона відповідає 'найвищим мІж­ народннм

вимогам.

На 600 метрах водних дорlжон 4 басейнів мІста плавають понад 1 ООО плавців. Серед них 12 майстріВ спорту. 3 вве· денням п'ятого 50-метр0-

Вуnка·

16.00' =16.40 16.15 • 17.10

Новини.

Док. фІЛь .... Російська .. ова . Новини.

Переда'

сЗ тобою. ираrио •. З IсторП радянськоr піснІ. 18.30 МультфІльм.

• 18.45 Сьогодні у світІ. • 19.00 Прискорення І перебу· • дова. ТернопільсьК! ситцІ. Про вирішекня соцl· І альних питань ка Терио • IІlльському бавовняному • комбінаті. 119.30 Фільм,вистава Москов• CьКDГO дРама~ичного те• атру ім. к . СтаиlcnаiJсь • ного сВуnиця шолом. • AnеЙхема. б.40.. Автор • А. Ставицький. • 2-1 .00 Час . : 21,4() Прожектор перебудо. •8 211.50 ви. Па:>одовження фіЛЬМУ' • вистави сВулиця шолом_ • AnеЙхема. б. 40•. • 20.25 СьогоднІ У свІтІ. І ПРОГРАМА УКРАІКСЬКОГО • ТЄnЕ&АЧЕННЯ

• І • • • • • • • • • •

16.30 Новини. 16.40 СрІбний ЦЗ81н.счок. 17.00 Док. телеФІльм. 17.30 сДержавне ПРиймаиия продукції: курс-якІсть •. В~робниче об'єднания сЖДановважмаш •. 18.00 Зелений вогиик. ' 18.30 Муз фІльм сОсІннІ ~e' подіі.. ' 19.00 Актуальиа камера. 19.35 Док . фільм.

: :Ю.ОО сНа

Ол~­

гоиок Ігор (школа-інтер­

З

КОltцерт естрадно-снм,

фоиічного оркестру ЦТ І

сесв тня соц аЦап л кар1в повіДомляє: здо- • ров'я людей Радянського.

ро­

юнанlв.

сМк

НОМ ••

=17'~a Ч~ ~т:й.му. -117.45

ня. майстер спорту СРСР

урер

9. 15 , Фlльм

10,20

вІть ФонтенеЙ-су-Буа. Зупинка за малим -- бази.

плаваl{­

мІжнародиого иласу

цТ

7.00 сОО пилни •. 8.35 ФУтбольний огляд.

нІж місто-побратим Кор-. . ВР. сун ь-ШевченнІвський 1 на- •• 10.50 Новнни.

до

на Фащевсьиа (спортнлу~ сПолум · я.); член: збірНОї команди СРСР з лижних гонок. майстер спорту Гульсlиа Ханяфlєва (щкола.інтернат); чемпІон

ПРОГРАМА

= • •

мІсто

призер

1987

ТВІВВА'ІВНВІ ПОНЕДІЛОК. 2! ВЕРЕСНЯ І ЗАГAllЬКОСОЮЗНА

торговельного.

MaKapo~

першості Європи

=

дlон. ВеликІ зали для ігор. Є иа заводах ПОРОШКОВОї:

Союзу ,

ров ю Демонратичноl

ни

шл';ху nеребудо­

• ви.. КООПератквиl кафе. • 20.45 на добраltlч. дlтиl 8 21.00 Час. • 21.40Юнозамальовка сУ , го· 8 рах Карпатських. . Теле• афіша. Погода на завт, • ра, поступається здо-. 21.50 ФІльм сНепер~IіІОЖ' Й Ні v • ний •. люде l\Jецьно •• 213.00 Антуальиа камера. !;ІеРеспублІ-.

чlрній

ФедеративиоІ

випуск.

Рес-. 23,30 . О. Кlва. Камерна каич. тата Nt 3. ВИщ>lІавець _публІКи Німеччини. е- 8 народна ·· аристка УРСР хословаччини. США. Япо- І н. Мlaтвівико. н1І1 ще ряду нра-. 11 ,ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

.

Ін. Нехай перебудова при-

=

веде броварчан на стад10- '.

иаселення.

.

Гасло

вчителів.

ін-.

ПРОГРАМА цТ

8,00

ни. майданчики, в басе й- 8 ии. СПОРТИ8ні зали. стане: ланцюгом в оздоровлеННі!

ГІмнастика.

8.15 Док т .... .,фlльм. 8.35. 9.35 І~j.>ія. 8" нп. 9.05 С . Пj.>окоф·єв. сПопеnюшка •.

10,05

Учням

СПТУ. Ф. Дое-

'lЮєвськкЙ . сЗлочии І ка-

структорlв-методистів. фа.• 10.is~·il . 40 натинlв - до здоров'я че- : клас. ,

АстрономІя . . .

рез фІзкультуру. Для. 11.05 Наука І ЖИТТІІ. , вчителів інструкторІв _ . 12.10 ФІльм сПереворот

це раб'оТа. Хто ж спонукає фанаТИКіВ

-

не зро-

=l.зjgсrtlo~%~Ю4 ~~~.,. • 14,05

10 аа

Новини.

зумІло. через численнІ ро- : 14,10 ЮноафІша. гатки

, Ос Ь на

до

здоров'я інших .•

іЛ

35

нує СПМVl'нлуб .Полум·я •.•

Плюс

-у-

натини.

Це

вже

ще одна

а-.

Інформа-.

ція для роздумів. 1

Ф

10 реалізують тана

методами

культури

сСтоп-кадР •.

Служу Союзу І

Радянському

HJ,15 P~lМaMa. 19.20 ФутБОльний ОГЛІІД . 20.00 ВечІрня казка. 210.15. МІжнародна паиорама.

=~l:~ rt~iкeICТup

Інфор-.

мац1я. На третій республl- •• кансьнІй конференцІ! в. серпнІ 1987 року з пи-: тань оздоровлення трудя-. щих

17.30 18.15

• 18.СО НОВИНИ.

приклад.. нед ь. рІн здоров'ю •.пла- •

фіЗИчно!

доповіДач

ви,

пере4удо.

21,50 1(амера

дивкться "f За ме.терlалами XV Московського мІжнародного кlиофестивалю . 23,00 НОВИНИ. свІт .

=____________

ска-.

зав: ~За антивністю. КIЛЬ-: ПМI(-15 тресту сБр~ кІстю заходів по

оздоров-

ленню

трудящих

мІсце

слід

Фізкультуру

через.

иа

перше

поставити

Бровари. UЦоправда. воии

= •

=

lарипромжитлобу,ц»

на постійну роботу

ПОТРІБНJ:

тonчуться на мІсці, не. вв-одять нових фОРl\J...

бетонувальники.

спортсмени

муляри,

Думається. що коли нашІ І І

фlЗНультур-.

нини будуть так же про-: довжувати

топтатися

лІсових стежках.

них

електрозварники,

на.

СПОРТИВ-.

електрики,

маllданчинах. запах.:

помостах. то будуть знайдені й нові форми.

А. ВІКТИЧ.

Pe.д8К'l'op

А. DОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РІЩАКЦІІ: 255028, Кмік."а шае"•• м. &Р08ар ••• У"" К ..'.с .. "а, 154. Т.llеф~н": Р.А8НТОра - "-03-71: .lмllІ)' nартlАи.rо ж"ТТJI - 4-e4-6t; .IAno.I".II~""'. С8кретар", .lмllІ), cllI~C"H"'O гocnoA.peT" - "02-12; ".pecn.HA_HT. ..Ісц. ••r. р•• АIОМО.1І8НН" 1-13-11; пст)'nннк. р."ктор ••• lмl" •• "р.м .. с"...етl, " .. е.,l. І .... С08.і робот ..

ста-

Довідковий віддlА

і.

спортивні маЙ-. шнола-інтернат •

легкоатлетнчний

-

об-:

в Брова­

(школа-інтернат); з

мІста.

COBe'l'O&

17

10

Шолом-Алейхема

за

В дитячому містечну хоией на скейт-бортах

го комитета Коммунистической n&p!rКJI }'1СраинЬІ, городского и райоlttlЮГО lRIPoдllWlt депу­ татов Киевской 06oJа.сТИ. (На украмнсндм 118Ь1К.). Редактор А. волоа.виНI!&'КО.

Газета выо;ltит с ІХІІИ Bыo,l(a:: B1'OpНIIK.

футболу

ну .

npor.paMY ·

10.00

:зулиці

спартакіада

школа

пІдприємства

шин спорту. Чемпіон Олімп1ЙСЬКИХ ігор, маК­ стер спорту СРСР міжна­ родного класу Василь Яиуша (с. Зазим'я); чем­ пjон сВіТу 1987 року \}

ВЕРЕСНЯ

20

1ООО мет-

рах. були першими серед майстрів або досягли вер­

ДЕ? ЩО? ВОЛИ? ПРО СВЯТІ(УВАННЯ

рів. Кожна

~І1І())ІРпшrnIlI~

тор поштового зв'яз­ ку Н.М. Шульга. Фото М. CeмttHoгa.

Трудівниці

ріжок досягне

ІВІР(J)ІВl1ІРШ­ ШU~~ф

стичної праці. На знімку: опера­

вачів, які звертають­

=

ладнані данчнки.

лІон Радянсьного майстер спорту

Вже два десяти­ ліття працює на райвузлі зв'язку На­

вого басеЙllа довжина до-.

тивне. Це переконливо довів своІми перемогами на помості перший серед броваР.чз,1f майстер cuop.'9' Анатon.1й Петрович Дуда. Давно те було. Та. видн.о. дУжІ гени 8 АнатолІя Петровича: перший світовий рекорд серед броварчан вста-

"N-It.

BroвoapcbHa JU)уиарlCJl ККївсьиоrо 06nасного уnрамlнна у с.ра.ах ."да.NIIЦ'І'.. ПОJllrp.Фlf І .......801 .орr1алl . .о..цр.са АРу. арк! ; KltI-'Qі>М qOlII'C'i>. М. ВроааР.. а.уа. "J~і>иа. ач

.

• • І

теслярі.

Одинакам надається

І гуртожиток. Звертати• ся на адресу: Бровари,

І вул. Кутузова, .131.

І!

Друк

ІНАекс

~YKOBaH.iI

1• .'1ее

81285.

офсе'fннl.

ОЬ,

аркуш.

І

'1'Ир. .

rrримl,.1IIda.

за"овл.ення М 42е&.

#148 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you