Page 1

1~~~~#~,~~~~~'~##'#~~~~~~4~~~~~#"~~~~~~'#~~#~1~~~~#~~~~~~~~~~~~~4~~O'~~~~~~~!

Палкий прИВіТ учасникам наради передовиків

!

!

!

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

,~~~~~~~~~~~,~"#,,,~~~~~~~S

nРОАєтарі всіх "раін.

8~'~~~~~~~-~~4~~~~~~~~~~~~~'~#'#~ Рік видаННА 27-й

єднайтеся!

.Ni 148 (2532) ВІВТОРОК

Під,веден,і підсумки соціалістичного змагання за 11 міся· ців між Броварським і Бориспільським районом. Ось основні

13

показ'ники,

ГРУДНЯ Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП

2

добилися обидва райони:

Броварськu!)

Бо рuсnіАЬСЬ1(UЙ

р.

1966

яких

21,3 84 87 114 91,5 83,2 9",4 106,4 128,6 405,7 68,6 6.1.228 135,6 129,7

коп.

УКРАІНИ ТА РАИОННО' РАДИ

ДЕПУТАТІВ труДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

В,рожай зер,нових

(,цeHITiНep,~,& з

18

ra)'

95 Вирощено картоплі (цент.нері.в з 'l1а,) 102 Ви,рощено овочі,в (центнерів з ІГа) 107,7 Вик. план прод. картоплі (:В .проц. до ,річ. rп.1.) 83,3 Вик. план прод. овочів (,в ПlрОЦ. ДО' річ. ifI.1a'HY) 92,7 Ви'робництво молока (в проц. !до Ір,іч. ШJDаIНУ) 101,2 ПІродано молока (в ,проц. ,що рі!Ч}юго ПЛalН,У) 100 Ви,роблено м'яса (В' .п~роц. до річ. п.lаіН~) 118,4 Продано м'яса (ІВ П'рOlЦ. до ,р,j,чного тm,аіНУ) 448,4 Вироблено MOlllOKa (цнт IlІ'аlООг,а у;гі:ль) 50,2 Ви,роблено м'яса (цнт Іна 100 га ~Юі<д'Ь) 239.665 Вироблено яєць (НІ!! 100 l1аІ зеРНQВ'И'Х ІІІТ.) 166 Одержано яєць :на КУір'КУ·;НООУ"llку 129,2 Здано яєць (в проц. до р'і,чн,оro плану)

а

Всmуnаю'Чи в рік ~АКlНЧУ€ТЬСЯ практичним

Працюючи

переворени.м

в

над

М. о. СЕРГlЄНК О.

жит-

секретар раіікому КП УкраТНІ

рішень ХХІІІ з'іцу КПРС Компартії УJЦJаіIlИ, сільськІ

трудІвники

цього

ростили

по

гектара,

а

озимої

23,6 центнера. 'JрожаА

року

ви·

цelКнepl_ зеРНОВИХ J

18

пшениці

Порl,мино

озимої

пшеницІ

по

-

«Зоря» -

про

те,

що

добрltВ

на·

мо_на

попередніх

рокі,в

і

серйозно взялися за культуру зе~е­ робсl'ва, збільшНJIИ кількkть 8несе­ них добрив у грунт, то 'вони А одер­

жал,и

наАвищнА

в

районі

уро_аА

керівники

значні

прибу"П(и.

лtl її по 135 центнерів з reKTapa на площі 503 гектари. Таких успіхів требухівці дося'гли передусім завдя·

«заворIщыкІій~,' «Гоroлівськиіі»

спt:ціалісти,

необх:ідно

на

радгоспу «Требухівський», які ~бра­

майже по всіх Ікультурах. І, навпа­ ки, в радrоспах «ЗорlР, «Бобриць­

К~ІЙ»,

повторення

Нам

На вели'ких площах нашірадгос­ пи і птахофабрики внрощують кар­ roплю. Урожай її в середньому ста­ новнть по 95 центнерів з гектара. Це дозволило успішно ви,конати план продажу цієї культурн держа­ ві. Першість по вирощуванню картоп· лі завоювали цьoro року робітннки

слІдки ,праці _ овочlвнициl. Якщо в ,радгоспі «ТребухlвськиА» зважили

,к'ритику

допустити

переходити

одержуватн

1І.ультур.

Переконлиао свідчать ,про це ,і на­

на

не

Цboro року.

,вис­ захо­

ріально зацікавлює їх. Особливу ж увагу слід приділити вирощенню ранніх і Інадранніх овочів, від реалі­ зації яких rocnО,ll.арства можуть

вирощувати високІ врожаі всІх сіль­ ськorocoодарських

щоб

належні

конкретні

акордно­ премІальну систему оплати праці в оltOчіllltИцтві, яка забез,печує вищу продуктивність п,раці людей, мате­

""Ь на 'наших грунтах при ВИС(N(ій культурі землеробст,ва І внесеннІ достатньої кількості

зробитн

,розробити

сміливіше

26,8 центнера. Ці

свідчать

і

помилок

по 28,4 центнера, «ТребухіеськиА»-

26,9,

1реба

НОI>КИ ди,

високий

,виростили

_руд1вн.н ки радгоспів імені Щорса­

fll'иклади

зараз

rослодарств

не ПРИ,l.ілилиналежної уваги 8Нроб·

ки

ництву

тар по 40 ТОНН торф«rгнойових ком­ пості,в і по 10 центнерів мінераль­ них добрив.

овочів

і

зрештою

не

В8](ОІІа­

ли плануп,родажу їх державі. Окре­ мі ]І( ланкн, бригади навіть в цих

ГО{'подарст'вах

виро;:тилн

хороші

.рожаї. Так, ланка Героя СоцlаJl}с­ rичної Праці 'в радrослі «Зоря» Катерини TepeHтiїIItIH Дяченко зібра­ л<!

по

178

центнерl:в овочі. з гекта­

ра. Бригада

Василя Івановича Тата­

тіJlЬКИ' бе3сocnoкері'вни,кlв, не­

спеціаяістів

можна

Щоб цього "е сталося році,

всім

в наступ­

господарствам

на

кожний гек­

лроу,д,ня Ц.

залі ІВеРХОIв.ної

р.

Раt/tи

в СооіlЙIНОМУ

УРСР IІ1іра­

дуть накреслені також шляхн ідля рі?,кого збільшення виробництва де­

шевих продуктів в наступному році. Тож треба ,глибоко проаналізувати стан

справ

по

кожному

ми

подарунками.

Для цього в нас є всі можливос­ ті. В господарствах району закла-· ден0 непorану основу під майбут­ кій rtрожай, заготовлено потрібну кількість кормів для громадського тка,ринництва. За прикладом сквир­ ських і білоцерківсЬІКИХ хліборобів зараз

всюди

тс~ніки до

Поряд з

проводиться

ци.м

не

ста,новнть

вcьoro

66-77

цент­

.рапортувалн

річного

плану

про

завершення

продажу

державі

ГраlМ0'11У

основа

основ

час

готовкою

ВИlотовлен,ням

під поліети­ ленову плі'вку, підготовкою насіння до сівби. Більше уваги слід п'риді­ ЛИТИ підготовці кадрів, ремонту тех­ ніки, по-господарськи провадити зн­ мівлю худобн, продуктивкість Я'КОЇ OL 13іннім часом невиправдано знизи­ лась. Ціпита,ння повннні стояти в UI:HTpi уваги всіх партіііних op,raHi· Зlщій, дирекцііі радгоспів і птахо­ фабрик.

Почесну

Як: НОВИІЙ вел'ИЮI\Й ,юрок у 'опр'а­

Вер'ховної Ра- в.: Iпере1-В'QреНIНЯ

ра.д:я'нсько-фран­

ського обкmlУ лксму І. А. ля·

JЮм LдРУОКИl'l':' й дочці о. М . .50Йченка про i!l рис У,дlжеНlН я ,йому

о. м. 'КОCИlгі,н j генерал де Гол.1Ь, підlКlРес.ltlOEТЬСЯ в заlЯВlі,

На

UK

III.,eНlYM,i

З'[М'У сеюретаlР

КП У,країIНIf А. Д. Скаба. По обгооореН'И1Х lІитаIН'Ня.х ,"ле· H~М ЦК лксму П'РИЙ'НЯ,В" відJПО· BiJLHi постанOiВJI. з аС11УПНик ГOJlОВИ Верхо8lЮЇ Радн уlкраїнсыІїї РСР о. п. Батвии в.РУЧИ'В КОI~lс<нюльській

пленуму

(посмер'!'яо) за ,Пlовkть дість» !рОСіпублі'каж:ької мо."ьсь;к.ої

'в,и,ступи,в

,роботи

,ПlреМljї

господарст.ва,

каркасів

ЦУЗЬКИІХ в iдJHO<: ИІІ У віщноlСИlНИ біЛI>Ш тіоного сл it:>іРоб і ТІнидтва ,

"']}О дітей м,;,стl3' Ташкента, що ,ЗГО!д'И і ~РУЖlби хаj)3lктерИІЗУЮТЬСЯ поrrерпіли В:ІД Iз,ем.,ет:Р'УСУ, хоро- розмови Ім:іж Головою Р'3\.1іН М·і­ ШlУ Dpl1а,ніваlЦію іх .1іШIЬОГО ві<д· IНIЇСТ'р,ів СРСР о. М. КОСИlгі,ним і ПОЧmllЩ. ,державни.,<ш Д:lя'чами ФранlЦ':,Ї в

IКlь!щі

зайнятисяп,ід­

:парникового

ЗВ"!f.ЗК'У з ві,зwгом ~1,a 'у ФраlН1цію.

XV

й

високorоврожаю;

серйозно

ШІІЙ секрета'!> ЦК л"ем Уюраї. ни ю. Н. Єльченко вр'учи'в \дJtп-

,р'їшень

можна обійти

Гордістю раЙffilУ є Герой Соціалістичної П раці Катерина ДЯЧЕНКО дівчина 3 неспокійним комсомольським серцем, ланко­ ва радгоспу «Зоря». В нинішньому році її ланка ВИрОстила найвищий урожай овочів зокрема помідорів по 376 центнерів, огірків по 179 та столової мор~ви по 250 центнерів. Фото А. }(озак.а.

РАДИНСЬRО-ФРАнц~аЬRА аЛИНА

респу.бліlКИ

ПреЗи.дJhї

ж

ДИ Узбецької 'РОР, \ІКаЮ лксму Н'31ГО'I>Q.1ІІЖ,ено за оо.ll11КУ турботу

га!нщинн ВЛКОМ.

п.ідготовка

весняннх польових ,робі [.

цюВ<ав пленум Ц}( ЛI(СМ У,ЮР1аї· НІИ\. На НЬОІМІУ БУ\l1О обговореню д.ОПОlві'дЬ першого сек'рet13I(J!Я ЦІ( лкому ю. Н. €льчеНlКа -про за,вда'НlНlЯ кш'{оомол,ьських орга'кі· зацrй IреСПУ'б.,іки' ,в зв'язку з пі,~· ГО()'()lвкою . до зtУ'стрічі 5O-ріIЧЧЯ Великого Жов'!'ия, а також ДOl!Ю. В':,'І,Ь пе:ршог.о ,сеюретаря л,УГ3іН. хова про хі'д вио<она,НJ.нЯк.ом· сом.ольсblКИМИ ОРlга'llіl3ац'і'ЯIМИ лу·

чи

нгстав

орган~заlЦії

В

радrocпу

птахофабрнці, визначити рубежі 3 тим, щоб славний ювілей 50-річ­ чя Радя·нської влади зустрітн гlдни­

яких

ПJ:енум ЦК ЛКСМУ 9----10

ящь, а 23 листопада район набагато ранІше строку 8JН(онаврlчні плани вІ) Вltробництву молока І м'яса. Пе­ реможцями в з ... аганні, як і торік, внйшли тваринни,ки радгоспу «Руса­ Hil\CbKHA», які виробнли на 100 гек­ тарів сільськогосподарських угідь 735 центнерів. молока. Непоганих на­ слідк'ів домоглися також радгоспи імені Кірова, імені Щорса, «Требу­ хівський», «Бобрицькиіі:., всі iflTaxoфабрИtlн району. Та на тр,адиці'йній нараді праціВ­ НІ: кі,в сільськогогоспода'рства, яка сьогодні проводиться, не тільки під­ В(lДЯТЬСЯ підсу"'ки роботи. Тут бу­

недоліки, яких ще, на жаль, немало в ,районі. В нас іІІовільно розгортає­ ТІ.СЯ вивезення д'обрнв на поля, а це

ну

уже

V

Проте далеко не всі резервн ви­ користали радгоспи «Заворицьккй», «Зоря», «Плосківський», «Бобркць­ кн,А», середній урожай картоплі в

У внконання планів по виробнн­ ЦТВУ тваринницької продукції знач­ ний вклад внесли працtвннки ферм. Ще І О верес,ня птахофабрикирайо-

ПОJН:нити

тоll факт, що район в цілому не вн­ конав плану ,продажу ,ll.ержаві овочів. ному

внеслн

ранні.

серйозиим ставленням до роботи де­ яких

що

нерів. Причина низької врожайності відома: мало внесено добрнв, садін· ня проводили неДОБРОЯ'Кісним насі,н­ ням, не організу,вали належного до­ І'ЛЯДУ, допустили втрати при зби­

рина з радгоспу «Лlткі,.ськlІіА» ви­ ростила на площі 12 reKTaplB по 190 цеитнерів помІдорів з гектара.

Ось саме чому дv.рністю окремих

тому,

V

ювzлеU1-lUU

першиАрік но­

~ 8ОЇ П'lІтирlчки.

Т1І і

:,мені

пер-

раlдlЯн.сЬКО-ФР3lНЩlзьк.і'Й

о. М.

заяв,і

в

Кооигі·

~МI()IJЮ-, РОЗГЛЯНУЛИ' Н1асаlМlперед €вропей­ lКомсо- СЬКЇ П'РOlблеми'. В бвроні ,мі'г би МИlКО\llИ

ост'ровlcыюго.. ДИi!lЛOJМИ й меда.,і, ла1уреаотіз п.ремі'Й імені МИКОI1I11 Опро.всЬІКОго 1966 Іро.кувручені ком'позито· ров,і IБілашу о. І., хvдо'ж'ников,і ~YTKiHY В. с.. кінореЖllІСерові ШЕ!РСТ()~ИТОВ\, Є. Ф. (РАТАУ).

,бути

'вст,аіНЮlвлеНIfЙ

М:VlliIl'ИlЙ

М,И,Р,

в.казу"€ться в 'з:а'ЯВ1, ,при ,ПOl&аlЖlан'н';' 'П'РИlНЦИlпj,в !НаlЦіонального су:ве· .р ені тет!у, reр,иrropіl3\11ЬНОЇ ці\ll,іс­ ності, ,незастосувaпиrя СИІЛИІ і Інев­ l'р')і'Чання у внутрішні СПlр'а'ви держав. У хо:ді РОЗМОВ було обгов'оре110 'питанІНЯ про скли'кання в 'м,аЙ·

БУТIlЬQМrУ

;загаЛЬollоєвропейсЬІКОЇ РОЗГЛІЯ:ДУ проблем безпеюи в бвр'Сюіі ,h-алаlгоджеlЧ­ ня :заIГ3ільнO€в.р.опеЙськоro ,сп'і'В'ро­ біlТН'ИIЦТ в а.

сько·францjузыкli

ЛQР'Я,д З обговоренням IпрООле­ ми РОІЗзброєНlНIЯ, оон'Дві сторони

Л:ИСЬ !разом POO'Г~I\I d ,!юзро­ би'!'и i!lлани ДQIВ,ГОС'І1р1ОКlО'Іюго Ctпjв­

н.а,ра,ди

ЗНОВУ

.дл'я

,визнали

необхіднj<ть

11ОIГО,

шоб держави, ,я.кі

мають я:з:еРIll.У зброю, оБГQlВОIРИL;ТИ заСQби', що можуть з а6езп еч ИТИ' спраl!JЖНIЄ 'Р,овзБРО€lНlНЯВ цій гаJllузі.

В:\!Lб!увоя обміlН ДУ'Мlюами ЩОLдО П{)ІД~Й у Пі&деННІО·Сх'іДНIЇЙ Азії, 5rK,j Я,ВЛЯІЮТЬ заІ1РООУ для QПр'аlВ'И МІІіРУ·

ОБЩПjві люєтbClЯ

С1'Qрани, Д,а\llї,

КОlН'Стаrгy.&а\ЛІИ,

що

ЯlК

.пL.LIJ"1РОС·

3!IjД{)Іl!JO~еІОіІЯіМ

3 з

iМOМffiilТ'y. []е­

реговеорів у МосЮВlі !між керІів· ННlМИ \держaIl'.!І'ІІіМИ діJIIЧаМIf Ра­ .r!Я,НСЬКОГО Союзу і IГlрезищеНТО\1 Французької Ре<:тrубліКIІ\ ,роаLдiЯН-

ВaJЮТI>СЯ

БQINI"

теМfl3lМИ,

ро­

IIJIJIO:ведеНlЗі оо реалізаці,ї іїс­

нуючи'х

Н'Ї

іВ1і,Дносини IРОЗВН"

ШВJIIд'кJtМIИІ

'УГОід.,

lрезул'ьтаrrи.

дем,аl

lIJОО'И!fИВI·

CТQpOiH~

І}ІМОВ<И­

вже

,робі11Н'ИЦТІВа в Iг,а~lуз<і то'ргі,в.,і. економuКlИ, lІІа}'%\ІІ і теХlніки між обома I<Ір,а ЇIllа\М:И.

Візиrr 'у ФРaJнцію Голо.ви, Ради МіНіС"ГР~1!J СЮР о. м. КОСИIl':на ,j роомови, Я'Кї вi:дJбул,ись У 'Зв'яз­ ІЮУ з цим, ПЇДlюреслюється lК!і,нці, IdП!РИЯЛJl I3м:,цнеНlНЮ

cbIro-ФР'ШІ'ЦУЗЬКlOlГО

на.при­ радян·

сп1вробіllНИ·

Д'!1Ва, IЯlКе іюс.підо&но !РООlшваєть· СЯ. Цей 'в,ізит € ІНОВИ)'!, С~JJЙОЗlНIІ,М в.к.ла'Дом 'у I3м':цнеfJНЯ д:руж61f 'Між РI3IДЯНСЬКИМ і фра·Н'цузьки,:'d ЮI,рОДЗIМИ, ,8' 'справу з6ережеоН'ня ми:р'у 'в є,в.ропі lі в усьому світі .

(ТАРС),


с.лАВА PYRANL~ ·що

РІшення ХХІІІ з'Jзду КПРС­ в життя!

Вклад требухівців В 1інтерв'ю нашому кореспон- А як ви.к.онуються договірні денту директор радгоспу «Требу-' з.обов'яза.нн,я перед державою?

хівський"

І,ван

МихаЙ,10ВИЧ

К.ов-

-

ЗбіЛЬШ€lННЯВ.И,ходlУ

ІРОСЛИН-

басинськийрозпові,в: - У ' НllllЬіШН'ь,О~IУ році наш КОлеКТ,IІ'В ПОРO\lJ:ОВlжу.вав УДОЮКОІнал;ювагги ,К!ультуру землеро6сТВJаl -

НИIЦЬil\ої П'род~1!Щj;ї .д:а.ло МОЖЛІІвість успіlШНО ВIІІКІОна,т.и зобов'я­ за'Н1НІЯ. З ,rocП(J(д,аjplCт:ва IНlaдlійшло картоплі, 3200 ТОІНН ,маlЙ;Ж~ в

основу ОQ!ЮВІ .ВИСOl;юro і сталого oRIРtOж,аlЮ. OCTa'l'O<J1НiO gаКIР':іпилас,я сі,ВОі3l~,і,на полі,в. ЛЮШllніЗ>аці,я Ї,х . Ст,али, ,внос,IІТИ 'б і льше Ім'інераль­ них 1д0БРІІІВ, КОМіІ1ОСТ і,в,. ЯІШХ са­ ме I:І!ОlQр,иві окі;лыи: ,;1Отр,іlбно' бу­ ,10 В,НОСИТИ Іна К'ОЖІНИЙ ~ек;га,р пі,д ТІУ Ч'НІ 'іншу к У\ІІ ЬТ У ру ,В'ИlЗна'Ч аJШ

піllSто'р,а, ,раза. більше, IНlЬЖ Іперед­ ба'ЧаvJ.И. овоч.і.в ,на 200 ТОІН'Н. Фрі),жті,в ,в,і,дlВlЗlНТЗlЖИJLИ 1,250 тон·н

по

Інаlя,вно'сті

,ПоЖИ: а<:і'ИХ

Наше інтерв'ю

п'ять ·Рі!ІЗFВ ,{іі.лliille. Іване МихаЙЛІJВИЧУ, розка' жіть короте·нько п'ро стан тва-

-

у

рннннцтва.

- 3'dlі'lI!НelJН'Я Сl'ВlQрення ,r pyn

КОІрмової ба~и, nлеМt:ННllllхі ,ВИСО­

I\QП:РОд'УКТIІІВІН ·IІІХ !Корів та інші за­ ход.и дали МОЖ'ЛоIІІВlісТ'ь за 1<1 'міся­ ців IItIllРООИТИ на кож-н-і сто reKТЗlрів 'угі'дЬ 523,7 центнера мо.10·

насіННIIІІЦТВ·О,

уд()окон,а.1!юваrrи.

техн,оло~ію

ВИIРОЩУ1[J~ШНЯ

опою:, 6 оран'ки

'3

яки",и

Ж

цеН'І'lІері:в каlПУСТИ з КОЖ'НОГО іге;к­ та'ра ВИіpOlЩено н'има. \Ві:дізнаI-lИ' ЛИІСЬ мех,аlн<itзoваlН1 лан.ки МIІ,ко.1'И

ЯIКOtВИ'І<3

ЛУГЦЬі<а"

Іллі

Опа насо,-

'11 ИІЧ а,

· ле'"а.

Чи мати,ме в нинішньому радгосп прибутки? - Т аІК, господа J)ICТ'OO ОД~р'жиrгь 200 Т'ИІСЯЧ к,а.Р'ООва!іц,і,в прwбутку. Хоч це Іне тЗ\Квже і 6a'rarro. ме &ід,ра'дlНО те, що г,а.,узі стали р'ент а бельн ИІ~ И_

-

році

J!IC:

Oв.ДjitЄНIК,a,. Серед :rОЯIРОК пеptші>Сть посіlЛа ОVlе ,{санiдtр,з МіН' кол,аіїІвна К!Увбаси,нсь,:<з, я'ка Н-~­ etо,Їла

в:,д КЮlЖ1ЮЇ корови

лограl\{'і.в

Чим

-

І<.і·

3847

мо,:юка.

.ознаменує

ювілейний

рік

колекти·в

Радянськ.ої

,Ког.о з передови«ів ,вlдзна- жави? чає диреJЩія і парт.оprа1lізвцlя? ~ 3біIlIoЬІШ€lННЯ,М

-

дер-

ВИірООн.lщтва

І,х '\' оос багато J!lC'Ьx :не на,звеш. Хqpoше ІПР:ЩЮ~ у,весь

ЦРОДУIІ\Т,і,8 РОС.іШ,НlНl\ІІЦтова і тва:р. ин, НlЩт&Зt. П(М':'lUшеннЯ'\{ куль,турно,

IЮ,l€'КПIIВ 6рlfГади І,оон,а. Мtи!кo.тtа.ЙО' В'ИIЧtЗl I(Оj}нrйfка. По 33 центпери' lП1шеНJИJ!]jі" 1150 U€lH:nH~ilВ КЗijJ-

п06утOtВи:х )1\І0.в 11!J1)дів.Н'ИlКіlВ. Зо­ ООв'оЯІЗЗНJIІІЯ Ij, заХQДlІн' а чест;, 50-'рї''І'!Я Вevт.ИIКОIГО Жовтня успіlll'

-

100

Ц~H,,}{epi>в

кор,~ЮВИ;Х

о во,ці,в,

БYlР'я.к.:IВ,

з граМіВ

но·

кар­

:260 380'

'нІ() В'ИlК<УfIlY'ЮТЬСЯ.

На фото:

І. М.

КовбасинськиЙ.

виростають тонни

8 'INIДIГОСЛІ l'Меиі ФеДОір';'Вlна г.аЙдук

К'~ров,ЗІ Ні,ІЮ п,;>аіЦЮЄ на Б;ЮВtЗіРСь,коro вlдд,іл-

Іпер,ед-

СВ'lІІноіфермі ка без(31~,:,IІ'НО

Ю"ЦТВlУ. З

Ни­ ilJ,ИiХ

.................................... ,.,II ....... і •• і ••••••• ", •••••••• " .... .

ПЛ)ЮI<'ИlІІка'ми тOtЩО'). ,Б,ільше lІаіlЩВаЛІ! уваги <УВОЧ,;;ВНИЦТВУ, сща;іIВ-

_

47 цeH"I'HepilВ. I1J11aIH П,р()ДаIЖУ

,mродук;ті:в. До кінця POКlY ІЗ 'РОЗід,­ '!'ОClпу н.Зlді'ЙtlI.е ще 100 ТО'НІН МОО-

то,п.1Iі,

ТСlплі (ви'готов.'18н1н\\ KOМJnoC'ri'" беЗП,ОІсераДIНЬО на 'n.l0ща,х, бе'3оВl',д-

ba.1b1H-ІІ'Й

.по'

-

,КЮlнаио ,рj,,,ни, й

Ц€<H'ТlH€lP';B

реч'ОІВИ''і

у ·rPY'Hlli. ,в !Цьаму нам нagає ве­ ,-и,ку ДOlПl~~Оl'У аІ1РОХ іМЛlа6IJр,аrтo­ ,[>ія . ПJЮ:ДоОIВlЖУВtаvш l!юлnпшуваТIІ В'\'

·ка, м'яс-аl

цять ,рсж,ів.

показниками

ось

)lже шіlСllн· ад·

Тут і1ї вв,а,жЗlЮТЬ .ве·

тераи'(}м.

радгосп закінчує рі:к? - Наш lКол:екти,в CBO€ IЗООQВ'яза ,н,н'я УІСlпіlШlНО 'ВИ<КClн,а:в. у,рожаlЙ зеРНОІВИIХ CTaHOti311m 22,5 центнер.з з гекгга:ра. пр,и ПJlallJЇ 20,7. А та' кої Ц :ІННОІЇ КУ\ll'Ь1'lJlPИ,ЯtК пшеНlИЦЯ,

Та не ті.1ЬКИ за велики.Й стаж роботи ПОВlа,жаlЮТЬ її люди· . Ніщомою ,і ша'llОВflОЮ р06іт,н,lЩеІЮ зробlllo1И ІН самовіCL.!НI\иа пращя. нев,і,дСТУПIН;.сть від н,а,м'Ї'чеюї t\{ети, доо,ро'ЗИ 1 Ч.1,И'В;СТЬ. 8а.на адна з ти'х,

, на

626 'гектаiJJ'ЗIХ Вlllрощено по 27 цelll'Н'~pilВ. Н<ЗІ 300 'J1eIКTa-pa'x мали по 13.5 Цelll'ТHepi'B .Kapl'OUMi, Нlа21О гекта<рoЗLХ 1110 140 цеН'Ilи·ер,іQ ОВоОlЧів. ФРіуктїв одер' жоЗ'НО НЗ' 121 гектарі по ,120 чентне.рів.

Х'ТО

T.Bqp'lIТ!'b

,ДОСllЗ1ТОІК

ДЛ-Я

:ювості, СРСР та ЦК п:р,ащіВJНИlКів

профспі.ЛIКIІ

хаIРIЧ<О'ВОЇ

П'РО\IІIСЛО­

в Qcт'i. нещал;! ],аСЛ'УТ:І й 8і'РІІ Фе· дор' і'ВlН'И. За ()І..1;lІна:дцять 'd,; аяlЦ·:,в. ЦЬО'ГО року т. г.аlЙду~ віД:ГОДУ,ВоЗ\ІІ'30 І зда~а д€lpoкa.Bi 4'16 сви'НеЙ. Серед­ нь.аДОООв·иЙ ПРИIР.і.ст ЖИіlЮЇ 'ва.['І1І КОІж.ної го.тЮВlIf за, цей час СТІЗIiО-

наl\Ю-

ду. І 'ІІІ l'a'd'y, що радгос," за ВИCIJ~i IпокаlЗНIIJКИ у ,ви ро6югцтв і СВИНIІІНlИ llpllll I1('В3IР'І'а(1l1 п.іДРЯД11РИ:'dЗ€

п€\рехі.д,ниЙ ЧеРВОfllI:Й' n.раlПО:Р Міlііїстер<:т.вз :l1'Я,СОМIО'..10ЧlfЮЇ прО<мио,

.~~~~~~~~~~~~~~~~~.++~~~~~++~~~~~~~+~~~~~~~~~~~

дAНlЗАFPJT " СТАНОМ [ГI\~ IHH

НИМ И

11

ПИШАЄТЬСЯ

,дОRРВИ >.

ДоЯ'рки . .на-зви господарств

" ~cd° r:.:I:t~ OCl~

:;ЗclSt:'

:І:!ІІ!='::'

Гарбуза Г. П. (ра/д·госп сВелИIJ(ОДИIМ~РСbl~ИlЙ») Ковбасинська О. М. (,pз,Wrocn .,Т,реб"хівськи.Й») Пильтяй М. З. (рщдгосп «Руса.нівськwЙ») Якуша Г.П. (,радІГОСП lі,М€'lItі, К,\рова) Галицька В. Т. (радtГооп D~€lНli Юрова)

3ІО.2

1032

3756

503 470 4501 771 484 453

з668

Оксютенко

3321 3303

(.рвщгооп ';weHi Кірооо)

Оксюта О. П. ('ра1Д'ГООП «ТребуХ'іВІСЬКИ'Й») Логвиненко Г. П. (lра.дII'OОП «ГОГOlll1івськ-ий,") Селюк А. М. (рад:,ооп сВелИlКQДIІІ'd'Е'\РС~IIJЙ») Бабич Г. Г. (;ра,діГ<JICП «т,реб)llхіВСЬКИIЙ») Мироненко У. М. (,радГOtCiп с;ВмИlКОдИlМtelІЮ>'КіИ'Й») Заєць Г. А . (РЗі.JJГОСП «требухій3сыи'й>>)) Нетреба Л. З • . ('Рa1l000П ""Зоря») Тимко Г. М. (ра,д,госп «60БРИЦblКIІЙ») Микитченко Г. О. (р,ащТОСП оЮБ Otб,рИlЦЬlКИlЙ ») Соловей К. , П. (IРоЗlдlJ100П ,«Ру.сЗIНlіОСblh1WЙ») Стригун М. М. (tpа':r~ооп .,Зор'я») Васюра К. Л. (,раДIГООП i~eHi. Щорса) Слуговіна В. М. ('радlГOClП «БОІБРИIЦblКИЙ") Лук.ашенко С. О. ('р.аЩIООСП «Б оqри.ЦЬКИIЙ " ) ПОСТОЛ М. С. (.РОЗtД'госlП «вел:иlк.оди~ерсы'ий''))

Соловей А.

А.

(Іра.д:гооп ",Рус ан.і в<ськwЙ »)

Клименко Є. 1_ (раiдJГООП il ~eн1i Що.роа.) Сизоненко Л. , В. (,раIД:ГОСП «Зоря»)

Касян Г. М. (ра.діГОСIl «іПJЮОі4іоський,,) Стафієнко О. Г. (,ра:д-госп '~рytcанівсы'ий'')) Грінченко В. П. ( 'р,а:д-госп «ТреБУJOі,вський») Соловей І(. Ф. (.ра,ДlГОСП «русаlні'в'сыиlй''))

Городннча Н. М. (РaJ,!lЮОП «БОЮРІІЦЬКИ'Й") Топіха А. І. (lр,а ,дгOQП «Руса!Н!'ВСbl~И:Й») Дячен;ко Л. К. (ра!дJГООП .,Рус а н,і'ВtCьки,й " ) Чупринка М. Ф. (,pa!:1lrOCl1 "'ГОJ1OlІІІі,вський») Касян К. Ф. (:pac!l·roc·n ЇI \I€lн<i ЩV'p'СЗt) Ворона О. Н.(р.а,Д'roсп il~'6Hiї 'Щ()Ірса) Каленченко М. Ю. , (,pa.дlroon «:Т,роеб)'хiJвcЬКНIЙ») Назаренко М. О. (lptЗідіГОСП '«ІБоБри1цы.Jtй'')) Біленко М. І. (l раДlГООП «кр,аси.'ІІїосы('wй'')) Литвин О. О. (lр ,адгOClП «'БоБРIІІЩJКИ'Й»)

Андріяко

Г.

Р.

(ПухіlВ<с~а

Пl'а'хофаtБРИlка)

Салай Г. О. (Ір,а.дюап .j,Meнti -Щорса) КОНОПЛЯ Г. М. (РЗUlJГОСП «БоюрицыкІІй>>)) Веремій П. П. (,ра'дгооп «Лі.ткіоськнЙ») Ше.вчен,ко Н. М. (lр.а,д'ООСП «Лі11К і,всЬІКИlЙ») Назмієва У. К. ('Р'З\д(roоп ~БабрицьооИlЙ") Шеремет Г. Г. (Іра,щгоап сТ'ребywі&СЬКIІЙ») Савченко М. І. (р,ЗІ.дІГООП «Лі11Кlі&:~Иой.») Гайова Г. І. (КаЛlWТЯlн<ська :пта>Хофаtбiр'ика)

НОВЕ ЖИТТЯ 13 грудня 1966 року.

І

~=~

524 730

3505 3504 3475 3448 3434 3395 3395

І.

~

4038 3847

Несін Г. І. (,раl.1lГООП ,«.К'раСIІ,ліВСЬКИIЙ») Ряба А. А. (,ра,д.roan "Р)lс.аIНФОСЬІКIІ'Й») Негода М. \ М. ('р,аIдJГOOn імені К:і'ровз) Яковенко К. А. (lj)аДIООСn ,іМ'€I.чі Кірова) Васюра Г. І. (!радгооп ,і мен'і Щорса) Семенюк О. Ф. (IР&діГOOn СРytCЗllltіscЬІКИlЙ») Зінченко С. П. (lраtд'ГОІОП «Тlребух.іIВСЬКИЙ») Сергієнко І. К. (раЩГOlQпіме!J\і ЮРОВ<З)

В.

... = ~ "' ... = "'-'" "~ ......

33б4

ззоо

3297 3259 3244 3216 3215 3205 31:52 31ЗЗ

3133 3107 3092 3О&З

3062 3056 3028 3008 3004 2989 2981 2977 2952 2941 2911 2904 20903 2885 2880 2879 2872 28б3

2860 2856 2856 2848 2829 2826 2т

2822 2813

7f5O 815

&10 471 492

630 660 408

590 392 610 676 673 662 752 596 720 650 586 700 703 150 631 631 777 780 804

650 706 7'57 588 660 бlO

580 б21 б98

001 486 630 467 437 005

658 510 695

w8

РАЙОН

Шевель О. Ф. (,раIZlГООП ,4:ГОГ()І,/І,іоськиЙ:.) М. П. (радІГОСП «Бобр "ЩЬІ!\іWЙ ») Духно Г. С. (lрадіГООП «1к.расил·і,ВlCЬil\lWЙ») Симончук К. К. (радJГООП «БобрицЬІКИЙ") Деркач К. Г. (patll.iroon ",БобрицЬІКИЙ») Нестроє,ва О. З. (,роа,д'rocп «FlУС<lНlііВ<СЬКIІ'Й») СтenчеНКQ Є. М. (:ОІІДТ-ООП ,«ІБQбрИlЦЬІКИЙ»)

CtPHK

Гаркун Г. Г. (ра.дJГООП «ТребухіIОСblКlИlЙ") Фесюк Р. Р. (РЗlДГООП «Плоскіt8lCьки'Й:.) Каленченко П. П. (lращ'ОСп ,сТ!ре6)'1J1jіIОСЬКlrй») Чуня_к М. С. ('?а,дтооп «JКJptаСllліIВtCьюwй,,) Ха'вро Г. Г. (,раtJJгооп «ЛіТlкіtВськwй,,) Сидоренко У. Ф. ('РZIд!fЮICТ1 «'Б 05рицький " ) Коваленко У. М. (, ка.,1'wтяlнсыаa П11ЗtхофаБРИtКа) Менжега М. Р. (рЗ\д'ГОСП «.крас.и\ll'іосыий>>)) Овчар У. Я. (ір.а.д:,осп «тре6у.)(івсыиlй>>)) Шевченко К. Ю. (,рад-госп «Лlі'ТІ<';'ОСblКИЙ») Топіха О. П. (lp,aUJ;roon «плоок!івсыкй>>)) Кри·вен.ко Р. Р. (lрад'Гос'П «Т,ребj'Х'kВСЬКlI'А») Прксняк Н. С. (;ра,дlГОСП «.з а sоріощы:wй" ) Лисенко М. Г. (,РЗідгосп «Боібрицьки.Й») Лисенко М. І. (,раiдJГООП «Бобри.цы'ий'')) Савченко Є. П. (p~roorт «,Літ,юLв.ськ,иЙ,,) Гайдак Т. О. (p.aдIГOOГl .,лlі1'кlїtвсый<'')) Луцько Н. М. (р.ащгооп «liре5ух.і!ІІсы!ий>>)) Онищенко А. І. (РЗlдгооп іменіЩороса-) Ковбасинська О. Я. (,рашIГОСП «Т'ребухівськи'Й»)

Дзусь Л. А. (оpoЗlдlГОСП «РУСЗІІЇ'ВСЬКИ'Й») Сала·Й О. А. (lра,ДГОQП і, МE'lНlі Щорса) Ходос Є. П. (.раlдГОСП .,БOtбіptИIЦIiКИ~Й,,) Хижияк К. М. (,радIГООП «.БоІБрIщыfIIй,,)) Євтушенко М. д. (;РalдіГООП 4:ВеЛIІ'КІОДIІ'~.еросЬКИЇI") Лебідь Г. О. (радгосп "ЛЛОQківськи'й") Ворона Є. С. (радroсп «Лі11юі.в.сЬКИIЙ») філіпови', Г. І. (раtJJ!'Осп «t,;>e6)'x-іIВСЬКИ'Й») Швачко К. І. (Ка.1Иllя;нсbtКIЗ птз.хофа.5РИlка)

2810

5(34

2808

бll

2790 2780 2765 2761 2761 2750 2748 2745 2738 2736 2734 2722 2719

2712 2709 2700

713 бl2

553 б9О

63,7

.soo 549 520 б55

629 4з8

650

при

б29

теж

680 620 540

2б94

6І5О

2692

697

2681 2680 2679

590

2671

2640

5М!

26з8

574 634 500 656 680 573

2645

26.')1 2631 2621 2611 2600

В.

На.

фото:

272.567 476.000 475.000 475.000 425.000

по

Ф.

Ми,

відгодівлі.

Гайдук.

старожили,

кltЯЖlfцькі землі

.~HaЄMO,

бідні

на

що

пожив­

ні реЧОВИНН. Тому-то раніше зби· рали врожай, зокрема зернових, низькиіі. Под.олати відставання ДОООМОГЛО ,нам рішення березне­ вого Пленуму ЦК КПРС. П.оча­ ли,

насамперед, з підвищення культури землеробст,ва. Уп.оряд­ кували сівозмі,ни. Ози,ми'ну стали

на

площах-

з-під

·попередникj,в.

грунти

реакцію,

силина

274.678 253.4156

В.

ЯКЩО ЗЕМЛІ ДОГОДИШ

Оск,ільки

207.0 206,0 204.0 190,0 190,0 190,0 175,0 169,4 164,0 159.3 1059,3 1.56,0 153.0 150,2 147,9 132.0 132,0

ПJ

-0-

кислу

господа,рс'РВ

ООlна

завда'ння

КУЗЬМЕНКО,

обліковець

кращих

ПтаШНlЩі, н,а,зви

умова іХ

f:B'IIIKQHaVl а'

внрощуватн

ПТАПZИИЦІ

Куценко Т. З. (С€lм,"П"Мh1іоськ,а п·фаБРlІКа) Лугвіна Г. И. (С€lМlllfDОЛ1Кіі'ОСJ>ка п-фа,БРИIК,dl) Пон.омаренко В. М. (.с€l~ИI!IО.тllкіоська п-фаlбрика) Строй д. С. (ПУХРВlCliка tПТЗХофЗlбрИ'к'а) Шита Г. П. (П)"х.і'ОСblк.а, tП.т.ахофаБРИlК.а) Шеверун Т. П. (tП)1х,;,вська' птахофз6Р'НlКаl) Прокопець У. П. (Ка\ll,иl'Я'll>Сь;<а п-фatБРIІІК!а) Кондратюк О. Б. (IКИ!Ї'ВСЬКlallт.ахофа6РlІІка) Хилько Г. Л. (БОІ1да~lіВСЬІКа ,п-фаlБРИlКlа, ) Березнева Г. І. (китвIсыкз IПтахOtфaqроик.а) Ромаиенко О. П. (ки.їосыаa птахофаБРИIКlа) Купрієнко Л. П . (ІКИ,Ї'ВСЬКЗ, 'nТ:llхофа6,РИlКа.) Коломійченко Є. Д. ('КllіїIВСЬІКоЗ- П'Nllхофа6рНІК~) Піхтерова Р. Т. (Ки,ЇВlСЬІКа ,пта1хофа6рика) П,ркткова М. К. (КИії!вська ,п~а<ХофЗl6РИlка) Музиря М. В. (Бorдані\вІсыкa л-фабрик.а) Матузка В. Т. (OOrдан;вська п-фа6РIllКіЗ ,)

пер

П.1зн,і 500. ЛИlСтопаді

8

ElLд'год:·вл~ УВ'ЗlРИ!Н. 3З\ра,з ,ЩРlа ФедJОор,;'вна .від,го'дО'­ a)'l€ 'б~l1ИI3Ь1КО 200 08,"неЙ . До ,кінця раку ,всі В'О'НИ 6YдlYTЬ в'і,дlправ..lені :наf1РИ:ЙІ~альниtЙ П''У'Н'''Т.

607

2БФБ

21352 2646

неап.рwяТVIWВИ, Х

56з

370 690 530 640 661 600

2663

8ИВ 632 J1рами. ІПРИ 8wcокrи1і пока'ЗlН'И!Ю!

гектар

наші

,пі'Д

мають

оранку

2

по

вно­

центнери

фосфоритноro борошна і фосфатшлаку. В середньому ж на кожний гектар стало припадати по 7-В ueHTHeptB мінеральних добрив.

Велике

значення

в

підвищенні

764.:500

врожайності ",али lі сорти насін­ ня, особли'во пшениці «миронів­ ська-ВОВ» та жита тетраплоідно­ го. Сіяли іх в оптимальні для

371 .000 37'1.000

способом, вносячи В рядки по 50

4б8.000

368.000 371.000 304.000 304.000 537.800

367.000

нашої

ЗОни

Cl'роки

вузькорядним

кіЛOl'pаМів rранульованого супер­ фосфату. ШджJtвлення озимини, закрит­ тя

ВОЛОГИ,вид.ова

пponолка

та

інші заходи дали д.обрі наслід­ ки. Пшениці зібрали на к.ожно­ му гектарі по 28,4 ценmери, жи­ та

-

по

16,4

центнера.

М. СТРИГУН, ГО\llОВНИЙ a';-'рOtНОI\1 р·адгоопу імені Щорса .


ТВОРЯТЬ ДОСТАТОКІ 19

-РІЧНИМ ІЛlішовна слу.ж:бу в Чер:ЕЮНУ Армію Rа.сИJЛЬ СТЗlCЬКО. С.л)1ЖИВ ЧООН1О, Cy\МIJJ.ЇH­ НО . Бо '3 ДИ'ГЯlЧИlх лі,т 'БУ'S 3ВJI\Ч­ ,нИ\\І, .до прatці, Сl'ilй:ко переносИlВ

неЗіГОlд'И

і

ТІРУ\LlJ!ющі.

'га, орав ма,с-н,), :землю, !д;ооі! р'НИJМ ·зерном .

її

- ,Б.у:ти тобі, ВЗlСИJVЮ, У нас 'з.а' 6tРИlга'дllра, сказ.а,ли Стась­ !КУ l1РУДЇІВНИ'КИ'. - ,Г'Р'ЗlМІОТИ Ж .у \І'ене ,не 611'<:та­

Бурем'm ,!lHi

лоч,аmКіУ Великої ВіТЧIІ: :И1іЯНОЇ вій­

-

чає,

I1И ЗУІС'l1р:і'В Івже ·З).l,)"Ж'I'і..111 м, за'га,р­ ТОI8lаll1l11).1. Мав у серц; любов '.;Ііа р.ід'НІОІЇ ІВЇ'ГЧИЗНИ ,і Н€'И'аВIІСТЬ до

ГРУДЕНЬ -

В тебе ві.дJкритаі

КИ

ПРЗlЦbOlвиті,

НЗІ

ва'naIНН,Я.

бу.1З

РIУ-

того ча.::у Й л'рз,l1ЮЄ бр,иг.аДИIРО,М На()ltль Сте:Jа ,нович на

Бригадир

Їм

сільським

цього в

друзям.

радгоспах і

тисяч

меТР'ів

робів. На, Шl,аlнта:ц,і я,х зра:Нlf.:У .'110 СОІШ'Х ВjJi(Jlж,а'їіВ.

в з I1IН,я».

вечора

рументами,

КЗІРТИІНУ

КОЛ'ГООПНИlКJf

П'о'ба'Ч'И'В

Дfl).fо­

бjVIИl ,ращ.і lЮВ>ejJ-

111е-нн;ю :в свою сі').І"Ю демобі'nlіl3\)ваного в{),Їlна. &юд;и бу.ли пOТtріб-

н'і ,робочі, Ч(і\llовіltfі Р'yu<И_ Не ои· ді .l.ОСЯ .Іщо,ма ВаіСи.псві СтenаllЮ' ВоИЧу. с,Кі.,аIВШИ ІУ са).fOJ)абн'И'Й чеm-оданчSllК святкову гімюютерюу і IIЮ;о.JЮДИ, :в.~H з пеptlli.Нx .aatiiв РЖ·.1ЮЧИ'ВІС'Я у во~д:бу\дOlВy ~. Р,ЇЗН'V . 'роботу BItКIOНI)'I8~B НаСИс1Ь. Міцно в рука,х тРІШа.в \ВІ)Н

гв,"итіРку. ·в нед'а/8tПх ~' 3''I'aЮП\! зЗ\палом СТWОКЗВ ,чепФги lІМу-

ХOlдощ

ЮI'ПИ'ТЬ

роtбота.

ПОВН·ЮІ - <В Іпращі, ЯlК в бою» м'інер· аль- стало .дев'IЗОМ д.1Я QРИlгаДИJр;а добрИlВ. Tlpry- С}"\lліIНlне ста, влеJ~НЯ до югконан

й,де ВНl8ІезеННІЯ

ІШХ і ОіргаНЇЧlн,И1Х діSЮ1К1t лолів ГО1'.ують Тd;і,UJН!И,;'1 ф}1Н:дJаl).l.€'НТ пі,д J'РОЖ21Ї! ,маlй,б_утQ'II>O'ro ювіJJе'Й,ноro ·Р,ОКУ. ,КО'>lУ.н'іст стаlсыoQн'еe Т'.l!>КИ хоРОШWЙ IfIOCIПQда'Р, ВИlрооБНИ'Ч.НWf.:. В:,Н УЧЗіОtJИ'К 'I1jJОМІЗЩСblКОГО жwтгя села, дг.і1'ЗТОР. В СВОЇЙ РОІбо'ті в,ін опщ>З€ться иа акти,в'сті,в .

ЛаН'!Ю8lі його Г.рИІІ'арі8ffi31 . Ус,

Ка'С'ян,

ГtЗlнна

брllJГади ,КЛlЗIВIд,ія €В;LOк і я 'IВ>ЗtніВJна ВгlСИ'lівна Пуrrь

П'ять ра3ів rtpOВОДИЛИ між,ряд­ ний обробіток, підживлювали .рос­ лкни. Зібрали врожай швидко і без втрат. Остаточні підрахунки свідчать, що на ,кожиому гектарі

По 161 центнеріВ каРТОПJlі 3 гектара

на

В. ПОЛОТНЯК. На фото: В. С. Стасько. фотоаI3ТОРа..

,"'#_,...... . . . ...___. . . ......._. . __

Картопля трудоміст&а куль­ ланка виростила по 167 цеНl'не­ тура. Ще декілька років тому на ,рів дорідних бульб. Собівартість вирощування П у КалитянськіА птахофабриці затрачалося дуже багато ручно.ї п.рацl. Гляиеш, бу,:

ло,

картопляні

плаитації

,_~ _~-

ницгво

ще

великі

зміни.

центнера

вищі

!-І а

картоплі

затра­

показники.

фо'то:

О.

ДМИТРЕНКО, лаIН'КО'В ІІ!Й .

О.

Дмитренко.

Фото А . 'КозаіКа.

частинами

видами

обладнання

IlliдшефНим за,води: пластpemohtho-меХilнічний, За-

JIЇСький цегельний,

2

та

будкомбінат

заводоБУДlівний

комбіиат.

масовики, рахунок

я'кі

зобов'язалися

зекономленої

за

си'ровини

забезпечити радгоспи та ,птахофа,брики по.ліетиленовою плі,вкою для

сонячних

Не

теплиць.

відстають

від

ннх

і

по-

рошковики.

Вони

під;готувати механічних

техиіч,ні кадри ,ДЛя майстерень радгоспу

Ни-

УQлі,Х:8І~rlt нам Ін'е ДО. лиця, адже ва'раlЗ надої ЗНIliЗИIJf.И'СЬ. KOIJI).l:i.e

стити

лися

'ЮОРОВW

по

з

гекта.р.ів

84

150 центнерІв картоплі при плані 110. За нами закріпили

ІНИІХ

робити, строки

10

тонн

внесли

торфом~неральних

-лриишов

'д;и.ре:{ТOJр' l)JIalдl!XJIC-

роботі, що аюаж· е НЮЕЮГО. Розмова

була KO'pomK01O і КО:1-

юре-т.н.ою. Опочатку ГОЛОВІНИІЙ сюотехн·і,к , Іва'н Лаін,аСО,ВIfЧ Саценко

по доб-

ОIГОЛОСИIВ 'jJеЗУ.ll>тати

ро'боти

оДержують

стільки,

обох

Mo.~OKa. ,

'Зі

дають

ifабаlгаro

СЛРЗlВУ т,в.а·РIllIiIНJI[{~Вlі,Т:.

фату, а на гірши' х попередниках

ДУООЦI',ї

Одночасно вносили в рядки ПО 4 торфо-мінерально-аміачних

добрив і 50 юлограмів супе.рфоссе-

3акі,н'ЧУ€ТЬСЯ оіл'ЬСl>Когос.под;зрСЬіК·IІ/Й 'РlіIК', п,і,,щВQ.ЩЯіТЬСЯ пnдlOУ'МIК.'И

сп ИІС К И

зобо­

!л ер eдIQIВlItК hB'

.л оп OIJН ИЛIfC Ь

нови'мн ,іменами.

Про НИХ, 'M:aIЇlCTlp\B ВІОСОКИІХ В1рО> жаїIВ, 'ве,lИ'КОГО молока 'Ї м'яса, "р;аЩИIХ . 'мехаlilіIЗaJ~Qр·і,в тел;ло 'ли­ IІlе баіГато.т:ира.Ж'НJа: mзета. Б()('да­ нівської lЛ'Тахофа,бр,!lКИ «ЗОРИ •• «іПере.,южUJi зма,NllIiНЯ,. так (j,lЖ.l,аtВ.l€'НО в>елИ\КіИЙ апиооlК К!ра­ lJШХ з ,краЩIІІХ. Це рі.л'blНIИIЮИІ і ТВiJlР'IШНIИIКИ, бу,ді.вел!>Н>lIК'И' ,і шо­ ферw, мех,аlнііЗІа,тОІрИ і ПіраЦФВ'НИКі:І \1,а'Йcrер,н'і. Та, на ДОіСЯ'ГlJlyтr<JIМ'У н,іхто З IНIIІ1Х не заспокОІЮЄТЬЮЯ. Па'l1J)іO'l\ItЧ·ний лочи:н а~вш;щів, ,ін ЇІ1ІІ: атив·а, 6іU'ю­ церкі,аці.в зн'cmШЛИ у БOnЦlШJlі,в>ціlВ га'jJIЯЧУ n,і\д1'Ри\'WКУ. Про це йде­ ТЬСЯ у лист,аlС, КО]}30tlОН,ДЄНІЦія:х j іНфОРМадіях а~ти'В.jcтJв пр·есИ.

50-;річ,чю

ра.дяJlJсыQїї д.ерж.ави~

ПетріВIffi, а

ти

Н,lдоі

на

'к,ОЖіНlУ

ко])()ву

до

4500к,і,лаграм,і'в ·моло'Кз. ФОТО А. Козака .

-

Р,itчни'Й 'П.~.аlН

11'0 виробн.ицт-

H~i 156 кіJlOlГj}а-мі'в менше з-обо­ в 'яз аl~Н'Я . Р,і''1не lЗaJВЩЗlIiНlЯ по ~.aLlJ.­

ву >lоло.ка ми ,виконаеж) до 20 ·г,ру'діНИ, а :з дер,ж,а'вою ,pOOlp,aIXY€-

гOCll!УВ Ui.J)(}MY IВ'ИІКіОна,но ",·а іІ1lРю;цент,а., РИVl08ИІЧа

плем, іIН'НИ,Х

95,9

а >Qри,гаlдіа, МИКОЛІІІ к,и­ Рябого, яка ,дOllVllЯід,ае

корі,в, -

иаl

99

про­

центі,в .

На

прw Iр,і'ЧlнаМIУ ллаlн.і

,'УУУУУУ",УУУУУУУ",УУУ",УУУ",УУУ ·,уптпуппуу",птпуууттn-.'П'у"ту",тттn-.'П'ТПТт'П'ууу",ууn-.",У",УУУУ

()Уло >Чека TНl,

Гали,на

вс'іх

фермаlХ ,ра.дJГООПУ бі~ь­

30200, IKa'M1~ QдинаДIЦЯТIІІ мkяці,в пере. Ш~СТЬ ДОЯ,рОК труд.ИТЬ>ОЯ СЗJМОВід.­ ,а здав Д€lржав.і 25 тися'ч цен!Гне- ІМ>ОІЖіЦЯlМ 3М~1Г1І'.нн!я ВlРУ'Ч'И"'И грOlШО- да'но, не 'локлt<Щаючи' ·Р;УІК. П'ят­ ріlВ (ЕРИ за.ВідЗінні 25500, на IЮО\РО- Іві 'Лlре.\lIЇ,Ї. тілыии Д;J;Я тва'РИ'н.н,и- НЗІДІЦ'ЯТЬ чоловік :ДОСl'p()l]{ОІВО ви­ ВIУ 'Н,адооно 2б22 кі.по:праlмі'в лри кіlВ [J·ершого ,В>ідд,іJIIЮ.1 ДИJpeКIція кона.rJJИ' сво,Ї .Ї.Н',д:и'8Іі'дNIЗJlьн.і зав­

літри. До і після сході.в каРТОПJlі площі декілька разів боронували.

саці~lJI!іСТIfЧН.и,х

го-

-

ВО'ри'Гь

,."іIКИ.

додавали

IТDOT,i,M 'його ро3lПОВ'ЇДЬ ЮПОНІН'И'В ~ РО!ЗШИIРИВ ,)щреl<ТО·Р.

«СН-4Б,..

ЯК і ел,ш'

ДО'Я­

в ItaJC,Tym,H:o."y Іроці Думаю довес­

ДИ'В, я'к Ш1ІИt!Lшеви'п>раlв:ити 'Нед{)-

Показ'нНlЮИі 'З ВИlр'оБНIІІЦТВОІ).І ТdOCb ,Нlа TlfJКДeHb рані,ше, тобто MO(~O'Ka і 8l'ро~аЖе\1 його LlJ.' ~ржа9і .1.0 ДНlЯ проведення ра.ЙонНIQIЇ Інау на,с непю'га,ні, _ сюа'за,в ,B~ffi.- ра,дИl пер:едов'wкї'в Ci,1::'Cb'К.Oro госр.ЗідіГООЛ 'ВJllраБИІВ Зlз, ОДlІІна,.LІдЯТЬ IfЮдаlрсТ'ва, пі.щс.у1МУВЗlв іВУн. Iм,іІСЯJU:і, в 28976 цeН!~Hep,i: B цієї пр{)'Т:ут же, на, 'на:]}Cl\ді, 'За lIl:і,дсу:м-

В·НКОНlаIННIЯ

серед

Де міІЙ ІіІ()да.рун,(JIК,

-

Хазан

картоплесаджалками

В ',яз аіН Ь.

:rna,raНiflli

л,()ка.

3B~PH'Y:B уваlГУ ЛlР'ИI~j'111j,іIХ на З~<ІІД;!ІНН'Я на'й'блнж"ш,х днів, лор.а ..

,3

центнеру

Л'Ї'СТИ'ІНФІУ

мен-

фосфорних. Картоплю почали садити 10 квітня переобладнаними

по

.гали,ніН

lнжраЙIJIНУ ПОС1іла перше lМ,ісце l за 11~I' іlсЯ'Ців , Н1\IДОЇЛ:\ в,іДКОЖНОІЇ

ше. Детально IIllрозналізува.вши C~1IJ1j

IqptИlгЗJД і 'КОІЖНОЇ ,ДЮIЯірКИ зсжре).lа,

ще

і . &а,м на­

, Гарбузи

то. Ії ІЬМ',Я стало відо;ме і за ме­ жами ·сел,а. АДіЖе В'О!I'а у COJЦii a­

щоб

РИВ та по 5 центнер.ів калійних і

тонни

Іпрі.звище

fflетрів,ни, яку ви ба.чwге на фо­

ДоО !д,а'ва'тиза, tд, eHb ло 6,5 кі.логра.ма

IIlУ Мих. аlЙ.ло ЛЬВОВ'ИЦ ХaGЗIН, ТО-і( ц~.Ka'BO, Я~У оці,нк,у дасть в,ї,н' їх

виконан,ня, розмір ОСНО1llЮЇ і додаткової оплати. На кожний гектар

а'кур.аІТНО н'а СТl.1ЬЦЯ:Х, стали

Іува,жно .слу;х,а~и. На нaipatд'y

відповідну техніку. У агрооасrюрті було зазначено, ЩО,коли

і як ми повинні

з-вуть

у Ч~Р:ВОНОМУ :К~КУ~ЗІ феР-1 ПЛJаІНіі 2708. Але 'втішЗ<Тиюя ЦW).lИ 1tО!рОВИ по 4()38 .кілограмrв ~ю­

').I' ~ 'П€lРШО'ГО .'БЩДlлка '3lбр·аIJl!Ися 'ВСІ доярки IИOlЮ!ЗlРJ. Вмости-

кожному

,більше надоїв молока,

«Красилівський" на бuі свого. підприємства. Цepaдy€, бо відчу-

комсомольсько-молодіжна механізо вана ланка зобов'язалася ви.рона

3ашwга'Ите В рцгоспі «,Велико­ ДИМ{!1РСI>КIliЙ», ХТі) З ;ІОЯРoot 1ІJ.8.'Й­

зобов'язалися

Широким фронтом

висока.

сталися

своїм мас,

#_ _ ...... . ,...... .~ ....... ~ ........ .;-....... ,~ НІ

чено 0,35 людинодня. В іНаступному, ювілейному ро­ ці, наша лан,ка БОР'JТиметься за

З того часу, як ви,рощу,вання карто,плі переклали на плечі ма­

шин,

~

центнера продукції становить 3 карбованці 10 копійок, на ВІІ1l>об­

під

кішнього . року, наприклад, наша

першість

нею

Цінну ін.іціативу проявили пласт­

час садінни бульб, дorЛЯАУ по­ сівів, збирання врожаю, людеА­ не розминешся! Тому-то і собі­ вартість продукції була Jщрівня­ но

запасними

різними

==========0 За

на загальну суму понад 166 тиня COOlГo обов "Я'3'к у, душеоSНІ',сп сяч карбо.ваиц.в. Тільки на мои· і П'РаIЦЬOlвит-ість _ свідчеННIЯ цю тажі по.будованих приміщень та .\lУ . ПОIРЯД З ,бойовими НЗlГЮ'РОІд,а з6ltpаниі вирощеного 8рожаю вjд\lИ на ГРУД'ЯlХ у ВаСИ.l'Я СтеПil працьовано 20 ТИСЯч Jlюдино" юви'ча l I-Jра.с)'єrьсям од,Зt.ПЬ «3<. годин і ,перевезено 3 тисячі тонн Т;>УЦОВУ до>блесть», ЯІКОЇ в '!! ! У,ДО сільськогосподарських вантажів стOtЄ-ний за висок.і Віюжаїзерн{), та мінеральни" добрив ВlіХ ,і f.:ш;>т,о'П.lі. . Відчутну допомо.гу подають

_ _ ,.~..._,,-"'.;-....... .;-...... ., ..... , __ ._ ......#' _ _ _ _ 4_ .......... _ ...... _~______#' ..... _" ....... ___ ,,-...,_~r-.... , ......

_____ ,

та

партійJЮЮ

гаиізаторської роботи, ,цопуска­ ють безконтрольність, внаслідок чого в 'радгоопах і птахофабри­ ках не побудовано ряду об'єкті,в, передбачеинх постановою бюро райкому партії. Отже, роботу в підшефних господарствах вщrrо ретельно пла·нувати, обговорюва­ ти ці плани иа П3іртійних бюро, закріплювати відповідальних осіб. При цій умові шефська допо­ мога буде ефекти,внішою. Н. ШУЛЬГА.

1ОО

tJ:.lізовани:Й ІВ'ОЇН, ВХОДЯ'ЧJl ВІрІД" 11(' ee,l-O. дОВ'ОО СТОЯ:В IВЗlCИiJlЬ с..,· еп,аt;ЮIJIИ>Ч ,бі>'lЯ ,бра ТСblКОІЇ МОГ,И­ ЛІІ. Багато рі'3НИIХ .діУМОІК ір'ОІЇvЮСЬ В ЙйГО ·голові. 'вИірішив одие: «Я IЛО1'р",БНIІІЙ В селі . Піlltу Т1ІРа­ l1ювати 'в lр.іIдlНІИlЙ 'ЮОJИ'ООП, ,в. Яlко.· ~I \! РOl3Л()ІЧ,ШВ СВОЮ Т?')\дО"У .д,j,я.л,ь1~'CTb l'dа,Йlже ІЗ часу його ЗЗJOНу-

з

ляють недостатню у,вагу цій важ­ ливій спра.в.і, зиизилирівеиь ор­

соняч-

них теплиць під поліетнленовою плівкою, в як·ихвирощено близько 300 тонн ранніх овочів, 4 силосних 1\раншеї місткістю 8 тисяч кубічних метр.і8, діва ГHO€сховища, шість кормоцехі,в, зе.рНОСХОВИЩ на 10 тисяч тонн зерна, криті токи площею 1188 к'вадратних метрів. Крім цього, радгоспам і птахофабрикам надавалась ДОПОМОГil буд •• еJlЬНИ.МИ матеріалами, і'нст-

люди

дени·х ,на инх обов'язків. Але в шефській роботі € ряд недоліків. Деякі керівни·ки прнді­

Свідченням

птахофабриках

квадратних

що

серЙозніс.тю ставляться до Іпокла­

€ те, що шефи побудувалн

треТЬОІ\lУ iВli!д,Д':.l'KY радгаслу «Го. г:;,l,івІсыиlй>>.. Да,ВlН'О В~дJБУ'.з.увалося оело. РадіСНІWЙ ч·зс 'наст,аIВ Д.1Я TpyдiВIНIt. ,К119 ,п·о.лів і· ферм. В ЇХ домї,В1Ш Л,РИЙІШО:В достаток, бла,~ололуччя. ,Багато т~\рбо>т ни,ні у .БРИlгадн'р,а стаlсыа.. На'б.шжаЄТI>()Я до за!lеРlШеtfНІЯ гоаЛ.()lда.рСI:ІКИ1Й р,ї'к. Білою с,ніговою J;lОВДФОЮ Вік!риrШІОЯ IІ()JJ1Я. 3ИI\llа' ,не лЯ'ка'Є Хл<і6о- ста "lИ оп,ра'~жніl"fИo \Іайстр,а,м-и ВІІ -

СУ'>lIНУ

,ваєш,

Mj·

ки CBO€Ї ,роботи. ІВ одних вони радіїсні, в ,інших похвалитись ні­ чим. Ось, напр Иl<л ад, шефські зв'язки. Слід віід3иачити, що за 1966 ріlК заводи і фабрики на­ шого міста провели значну ро­ боту ПО поданню дОпомоги сво­

віДlлооідь

3

\\lівІі;'ТЛ€JріащіIВ, на Пів'ден~ЮI).lУ і 3аlка;вюаІзыкІму фронrrах. Не ,р,l'3 . ДOlв.оДИJЛОQЯ. 'МЮIJ)одому сержантові

завершальний

сяць року. Кожна люди.на, кож,непіДПРНЄМСl1ВО, радіГООП чи птахофабрика підбивають підсум­

заlЛ'еречи.в.

Душа

-

фашистсь'кНlХ С'j'іЮСl'аrrі.в . Нел.е'КIliЙ бойовий шл'ях ІПРО­ ЙШ()ІВ %ОМСОМIО\ІІець Ст З>СІ>КО. Пі.д­ розд,і\ll, в !ЯlК'ОІМУ ,віIJС,ї.)ІІЖИlВ, ,гр'О­

ДlіВИТIІЮЯ у Ів,ічі CiM~pTi . ДВО).І,а 'бойо'ви,ми нагоро.дами ·81',J1 1н,аIЧИі.~а ЙОГО .Б.аrrЬf.:IЇlшщна З:l ратн,і подвиги , за ЗіВ·И:ТЯQК.lfiїІСТЬ.

за,сіВЗIВ

ВИJд;іЛИUl'а.

ІКаjJ'бoваlнціlВ.

1150

Не ізаlбули

По сторінках багатотиражноТ газети

'Р'IІ/НlНИКЇ'J!1. в iQI1'Иіаки

і ПІРО ~отре6и

даIНlНЯ. ТЗlК, 'Г~РОЙ С()ІЦіаmстиЧІНОЇ ПраlЦ~ Ма'р tЯ 3aIXa,piВlНla ПИІЛЬ­ ТЯЙ ЗШМIі<:ть 936 ценmнf1рів МО\ІІО" ка, ОІ.держал~, 1032, а. на IКіОІ1ЮВV lН,аlдої:ла 3822 'К'і>'lО!1рat).lИ, lЦJJiIf lIV1aні 3600. 3Зіраз, !КО",'ИІ ЧеТІВеl!та, >час­ тина ·КOjpів ,у з.ап~ску, ce~ltьo"

тва­

Усіх ,ба,ж·а:юqих внесли діЛЯ ЛРИдlба'НlНJЯ палиlВ'з,

ПЕРЕДОВИКІВ-НА ЩИТ СЛАВИ і .АУ:~~~З Ki>'lыlaa JCВИЛИІН доярки ВключИІВШ'ИСЬ В з'Ма,га'НIНЯ H~ честь 5О1р,і'Ччя Ве.тНiilЮro Жовтня, ~:еха.назаrrо:р.и I1іРИЮК1OlРЮ/оТЬ ре­ монт

техн.іIК.и !ДО ,в'еСfl!!

юв:ілеоЙIНО'

·roJЮlКУ. Бр'ИіГa,дta. ,на ЧOlJl,і з Т. ' Г,р,и.нев· ю'Юм давоtдить ЛOlСЇоВJНИ'И M.alfep·i,avr ,до. першого класу. П{)в­ н,: стю піД'ГОТУ,ВЗ<Т1f ЛЩJlН.ИIКИ до 31 IІ'РУд/НЯ таке зобов'язанlН'Я ,ла-р­ НИlковQД,і,в l!fТаJXофа6рики.

'ООМ -

Iltіло. 'ГЗlЗета

реДОВlIIJ(,ів 'ГКlЗlЧеНIІЮ,

3,а

сло­

ha-3ИВlаlЄ Іле

13).1.агаIНН'Я: Пе.1,аlгію Пелаl;-ію ЦЬО'dIКУ, ,ВаТ'Ка ченlК{) та інших ЇХ

'П:рос.ла,ВЛЯ·1)И передов-ИІКLв ред,кол'et!1:,я (Іредактор А_ МЬpOiIlllНlи­ чеН/юо:) по 'праІВ'У вв'ажає O!дiНlfl\l з ва 'ЖЛИВ'ИІХ ЗЗlв.д,ЗlНЬ.В її Іп."а~і~ серіl Я ''dаreріалі,в ЛІро лереДОІВИIЙ досв,і>д, про те, Яn<' його за:~ро­ ва:!l.QКеНlН.Я

піlдJНОСИТИ

ЖИТТЯ

воі,

1Г,ЗЛlуз,і

ДОПQ).І ·а,гає

ГОСilо'даlрст­

ва.

Цим Г'іДIНИ1Й

·nalЗет.а,

ВlІМа,д в oop,alВY

ВИ,КОН'ШIfН:Я л,ектив

без ум ОІВІІЮ ,

.зООов"язан.ь,

фабрики

.взяв

внесе

успішнО4'С

які на

ІЮ-

1967

1р<>.з'і:Й1Ш\ІІ'иея ДО евоііх ,ГРУІЛ ~юр,ів ·і, IlЮЧаЛИ,ОІбі,д;иє ДОЇ'ІІІН,Я. Рооота заЮllnіла

з

:Кatж'vть,

новою

добов'lf\Й 1Н1ащіІЙ У' неі становить 7,7 l<Ііло.nрама. На, ЗО4 iJ{іVlOlГра,~ш

СІWЮЮ .

'He;J/II/KOM,y

lюра6.лю

більше від !КОІР<>ВК одеР'Ж3lЛа Ан­ юні,на АІн,д,ріїв'На Ряба.

'ВeJlИ'Кte ,й пл'аlв'аI!lIН'Я. Це цр:имiJв'я дуже

пасує

.до

,РЩд/ГО'Слу

«Руса­

н'іIВСblКИЙ». У НИіJ'іШнЬОІ!.ІУ ;році він

. узяв

на

се<бе

,нtЗlЙ.вwщі

вра,йоні

'3Gбов ',ЯlЗаIН>НIЯ ІПО ІВИ'~:Jбн,иiJ.Т,в'У мо­ і уаП:ШIІЮ' Ї:х зд.j,ЙICIНIO€. 3а' ОIдIИIНЗідlЩЯ',ь МIЇJcЯIЦ'В його оДержз.­ нй по 735 ЦЄHTHeplїJВ ,н'д )00 гек­

,1,OINa

І,а,рі.в,

земJeлыихJmі'дl~~ IЦри

ооібо­

в',яза,}fНV 785 Центнерс~в.нЗІ ~opo­ ву HatLiJDe·Ho 26122 кілоrpам'ів, що

Рус.аlИ'івські 1'ВЗlРIlНlНИlКи. У'Мlіють ці'Н')'ІВа'l'И' час, JИО6.мть ТР'У'ДИїИСЯ, і, П'jJаIlJЯ ЇХ ОКІ~'ІІ1ЛIЯ€ТЬІОЯ СТарицею.

ТОІЖ і тепер 8{)ІІІИ' вещуть lНІаСl1)'111 ши,РOlКИІ),f. фронтом, щоб бущь.що 'ВІІІІкон,атий перевИIІЮНalГИ П.1' аIНО­ ВІ1 l3аlВiд:3'ИІНІЯ та СОІІ1.ЇІМіС11l11Чн:і! 30-

БОІВ '>яз ЗІНІНИ І

,ПО

воі'х

IJI(ЖIIJЗН ИКіЗ>Х.

оного діОб 'ютьоя . П. ТЕПЛЮК.

І

НОВЕ і3 І1РУД'llЯ

ЖИТТЯ 1966 !ЮКУ.

3


ВИRОНАННJI n.JIAB~ виробннцт.а

і

району

8

о

=

НАЗВИ

..-І

~ at at

СІ

&0

-==...

"РуоаlНіі'ВСl>К НІЙ» ЩQРОСЗ «Плоо~і,вський»

>.

o~~

gf,: ..

Q

ІІІ

..

ДIИlм'ере Ь]{оІfЙ»

«БщрwдЬІКИИ»

«Г огмі'8СI>КІИЙ»

«3а.ВОРИіЦькWй»

СеМIИПOlі]lК!~всь.ка

Пу'х ;'вська

Бwда,ні;8сы\Ja

...

O~~:C~

~:

••

,,-:r'=

....

Фо""

_

2б22

87,7

47.0

2414 2362 2172

92,б

38,9

92,1

20,6

24з4

496,7

2247

9О,б 35,6 89,б ' 4б,7

470,б

2009

88,9 23,4 91,8 72,9

107,1 139,8 102,5 125,0

99.7 107,0 105,6 102,6 98,6 94,4 92,4 109,9

500,3 2369 86,5 ,5 7,0

«Краси.mIВСl>кніі:. калиmяI!Ісыіаa сВмИіК'О-

року

1966

=~ ~ ~ ~ ~ ~ .:. =;. ~ ; ~ :І : ~ ~ =: ~ і: ~~ ';' 8q ~

735,0 654,8 581 ,1 636,9 523,7

«ЗQРЯ» «т,ребухівсыlіIfй:' «.11 ітюівсыlй»

.. о:- '. D:I.=,.

місяців

11

11( CD

~ ~ ~f i :vI.

за

t) : . ' : СІ' М"" )8 о ~ .." Q О : Q ~ ІІІ ~ : ~ ~_ ~.g,.Q іЕ СІІ e:~ о ~ .:: ~ 00-'"' ~ о ~ . Ф:l:~ ~OC f4fo1" 8. Q ..-IJ':{ ~:~p.. ~III _.-~:.o

jOQ

1О:'::lІІї:

ГОСПОДАРСТВ

СТВОРЕНО КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ ПУНКТ

np(ща.у АержаВі продуктів тааРНИНlЩТва

rосподарствами

143

.партilйвllЙ КООІітет заводу поpoomt&воїм, аталу:ргіі вешку

газети

'У&'ГУ IJpJIIДЇiJtЯЄ ВВЗ()lві-й п,ресі . В 'КOЖJЮму цеху, вi;ui.лі, на

;НИlМ :lroМiTe'l1OМ, 3аВОАСЬКИ:М: 1\0-

рела'ltТ~ра

Mli'reI'OМ

ЦРафcrЙлкиоо.pgо­

«Но.ве ЖИ/М1я» В.Р. ПолO'ilIJНК,

вирОбllJAИХ

вують ,роботу IреNWЛегій IЦ~XO­ В'ИХ стіНlllів(Ж, СlfC'l'Ю(атиlЧН'О

ГОJJiавmrйредмtтар за в oдcык Otї стінгазети «Ме<Млу,рг» А. д.

орга,пilзовують

Уеатеll'КО, ЧЛі!'НІ .паР1'ltаму В. О. ГРИЩeIDЮО, 'JЮОкорВ. О. До­ ЛІі'Н IJllaТМОСИЛИ ка IпмiillIшеlllНlі ~е>йно-літеpatГУ:РН1)о!'0 та ху­

,щілІ>ІНЩЯХВИХО­

~ТЬ ств газети, саТИРIRJIIЇ дoAМ'JUI .цOНIIX, «6JIиск.аВІК~. <<:ltaJшIQa.рі 'l1PYAo.вoi 'слави» ТОЩО. РегУJIJIPIЮ В1iXo,-wrь 3&1І'а:ль.JЮЗa:В()ДСl>ка газета «'Ме-

IОЗ,3

94,6 86,9 120,2

388,3

'&ОЛЄlК'l'ИВ заво,цу

М4,5 1415,7

~:.;~

НІ Т&lJlЮIlооИції 'Аmшc}'lВ&Ч'i1l .

228,1

,54,7165

125,9

135,4

в 7,6

Ре~ОЛf1't. ОО1ЮрJtOЇ (1ІІЇІН.-

lб7

110,,1

li~~~ Гt~~ ~!~:;~::::-a:I=:;~!

2145

86,2

ЦеН~Р~ЛI>Нlа

беруть МtТКВHY учacrь У вИ'стiчнlїВо1t, ори-

fI}"eKY ICВOЇ'l

СЛ}'ІХаютЬІСІІ ..О ЇХ rолосу, ре.а-

1'}'IlO'1'Ь ва ,ltритIfЧlНi за'}"1!l&UН-

б])I&ТJIIIiи NeRt. Ввв4IC'JIR 8 11І-0-

,до ('лlІЩНЗ

"

г:::~"';-~~u--~-- 'N ___ .:~~U~~~~ ::~~ Вісточка від фронтового ДR~'1Im~ с і.и

~ ~

. ,••, ••, .... D

.

-

....

-

jЮКj,в минулО'

ЛУіЧlЮИЮJl з сооім

ли в о~miй із військ()'вИ1Х час-

~reTb. РOOJIY1ЧИJLa , 1!'аіС ІЗ ІІ-ав.

1939 p()IЦЇ ми служи-

,боіі()l!.И\)(

;m}'l'OIМ. РЗЗ0М .ці ЛІМИ горе і

тин. Поруч 6ИІІІ!Ие.я з ,&ілофі,н~И, !щН)ЙШЛИ IrelJIermй ~ ШJ!ЯIX.

лам Jlковичем ніМIЩІ>КІ& 1IШt.a . ШCJJJI Itибуху xeнeВ>Цк.1myла lIJовmj).Я'IЮЮ .1JDилею 'на ю'Ль-

ШеЛJl за,кШч~и'НІЯ фіНсWtоі ~ кa~alН:i'i ми іЗ Па:влО'м JI,к()ви,ЧЮ( ;~ с..lyжJбу не.далеко ~ від ЛеНЇІJll1l)a:Aa, тут зуСІІ'РЇЛИ

ка Me'l!PiB вбік, злегк.а KOOIIJ'Yзи.вши, а дрyrу мовму - осIКQJJUtaми вVдipвало руку, ІІЮсіКЛо {)Іб:.1JИЧЧЯ, ПО,JП)06ило н'О-

\

пеорші ЮІ'Ї ВєлИЛЇіОО ВЇТЧIl9НlЯiН()іЇ

fИ!.

в1Шm.

ті3aJIИlШИТЬСЯ тероїч.на ОООJЮ'" 11І13. Дwі1tIГ{)а..да, с;'!ІіwюЮть "Радя,focыю1х ,воТні.в, ЇХ l\Ііра ІВ пе-

J/ucm

Rvме.цыо-ф3lши1с'!1сwtихx

j

ЗaJГ1llj)l).нlИ,КЇв ТРУІдЯщіміmа Ле­ wі;на. Р3(ДЯ1нсьК'Ї дюди IВИlСТОЯ­ ЛИ і lПере~югли,.

Ш~ час6ло;Jtaди !ми не 'РО3-

і не надруковано -

П О-ІПЕРШЕ,

у 'на,с

немаЄ

важливий

ЗИlJIИlCьнесвовч.а.оо~. :І 15 ЖОВТНJlв селі ніще купити !І1а­ су, я:кий, як , воата.ють транс-

'ЗаіООроеено

ВОЗІІІ'И'

в а,втоб}'ІС<І!Х і lПоїздах. 'Вюхо_ЩИТЬ, тре6а Ї,х,а,ти у DJЮв.ари 1t}'lIYlllarI'И ГаІС і пi.mечкинecrrи

ПО-)І)руге,

є у на.с IIJP~O­ де IПрацює пр<ЦаВІЦі. :lгі~НІОРООПор.я~ку

вольчий \МШ1азин,

pe-Да'lЩіі меtШк,анець Mtc'ra Е. Кащов. O;J;HaK в роботі тарговельнИ>х пQпiРИGМіОТВМіос­ т,а, ocтaНlНii'M ча;со,м з'являють­

деlllНбгомa.r,аЗIllf .пОВИН<4!'1ІІ lПра­

ЦJOIВати 6ее ВИОСЇ!ДнИІХ та пе­ рерв до 8 rO)UfH' веЧ~]J6. Про­

ся IJЇЧІ!ІМ не ВИіпраlWiнА пере­

Г{1ди,н,і веч<rpa,

Іне

4

те він, зачинявтЬClJl 'Ia.C'rO (}

6

ООООIlН!ІІЮ ІКОЛИ

працює lП)ощавець А. П, . Ок&к. було :В П'Р,ОІДз:жу

має

прального

.r.a'cy,

ПО'роmка,

.не­

шко­

лярського ,ВЗ}~J[ та 'flиnих T~ ва\рів. ЧfJl\lУ н,а,окоJ\'ИIЦЯX rм~c­ та, З3іmrryє він, M.aDI0 будується 'l'OP'abe-лмьих точ,ок, ч()му

'заJre[lала

пра,кТИlItав&Н,а,

РМIІ~ше ' роіЗвоав:а т().}JII1ЇIВ:JIЯ, чо­ му торговельні орога;н.ізщіі 'За­ недбали р общу па з60'ру

УТИЛl>с~овmни

від

Ra'селен­

ІНЯ?·».

На це'й лист голова мї'Ськ()ї Ради т. Кавпа;к надіслав та'Ку

Bi~oВliдь: «ВИ'КонУ'ЮЧOlМУ обо­ в' язки диреюrора BPOOO:PCbKfJГО зміIШТ()J)I'Y ,Т. Лип'явщ та г()лаві

місЬ'&ОО'О

м()Жив~orо

ТОВ1lIРИ1СТва т. JlХ'Н'У .Ц1IJ!ІІа 1ВiJta­ зівка. 'ПІрО завєзен:НІЯ !і бemIере­ б'ійне 13абе:mЄІЧ4JlНilr.я т()рг,овель­

НИ'Х Т()ІЧQ1t МЇС'\1а товарами, ЩО користуІОО'Ь'СЯ У ликим

ПООЬИТОМ,

н.аееленн.я ве­ а

такО'Ж

про

tрга.нізацію ,розвоо,ноі т.о,ргівлі».

,кореmЮlІІДен'­

ПІ~П'РИlGМства .

На

секретар

1Ііа:ращі

I1aPТKoory

заваду е. о. Хар.Jt&.,\ЮВ. Ві'Н ра:шовtв ,прлсутwі~\І иро зав­ даlllНlЯ, ЯlкістМlТЬ перед 1lIКти­ вістаNИ .преси ІІЮ ВИlClВітJlЮIВIaН­

/І!Ю :пктань ВИJ)()lfillицтва, тех­ нічного прогресу, партШIЮГ{),

раку

новоТ

П'lЯТИрі! чки"

е КtIH,oмiї 'С.Иравини

і

мarreopia­

лів, lП'олimпе/llні Я'кос"Гі [l'РОДУ,к­ цtЇ ТОІЩ(). Г!)(WaIДСWt.jкареDПОНД~Н'ГИ ,!ІІа 'нараді вирішили В3іЯ'Ги а'к­ тивну уча,сть уви,~вітлеоНіНі ЖИ'ГТЯ

l/i.олективу в .ра.Й()Нlнііі та 06ЛОО/liі'Й га.зетах, .пожвЗІВ'И­

ти 'ро-боту цехових М. член

стіННI'ВОI!\.

18АНИЦЬКИИ,

робкорівськOf'О

IІЮМ~Ol"'О'ЛЬСЬКООО і профСІП,ілко­ В1»'О жwrтя завод , Oj}fallliза -

ту

цП щ)arці і відпочинку TPY'»Вt-

талургії.

заводу

пунк­

порошкової ме­

він

зз:лишltВ­

uісJIЯ ТЯЖКИХ ран

ВИlJlfкувався. 3ара,з мешкав 'в мk'гі-герої Одесі. Сподіваюся, ЩО

IОвілеііJЮмуроці РЩЦJJН­

В

CЬilWї влци ві~удетьея еу'СіТ­ 'річ з бойовим др}1'ОМ. Ф. інвалід няної

С.

КАРПЕНКО,

Велнкої

ВІтчиз­

.IАни.

РООКНИ .

наша

скарга Феодос'я. Ка<рТllllf.Па J1a(л.eрея І . Аi!lвазOlВсЬR1OII'O.

НМ)tJЮра.зово

звертались

до

фа6рИJlШOГО кООІітету ЩЮфClJlіл­

еле­

ПРОТJ[Гoor ~ілЬ'К()ІХ .д!lІ!ів

ВНJI.IIJtIIЄТЬСЯ, ся ЖИВИЙ,

ки 'iIl'ai10фа.6риJtИ. КомітОО'. 'ВИ­ IЮCИІВ рїШЄIfRЯ, мнак !II'J)aB:лiн:нJrВеJUIІІЩ~ИJМ.eJ)C ыJtгoo ра,д­

турботи про !побу'l' 'I1j)yДЯЩИХ, пиеав У ЛИlсті до

т,аlК

,громадсыrхx

'РOJtОве вИ'.конаll'/lЯ 'планів пер­

МО'ЇЙ

маг8І3Ину,

ПРОМТОІВ&РНІОО'8

Mell'l'

бої.

та. Від IПЬОО'-О! Радості

:не було меж.

а ,IQOJUI &снува:в, ТОNРИ завоо­

у Вorда.Н1ЬВКУ.

«Правильно т,о,pnівля

до рцанціі Така

портfliИlltИ"

Хоч матеріал

шого

,сті!IJНlі­

'В'ОК, IrіДВИlЩе.н.ні м~біЛlіЗУIЮЧ.()Ї іх ралі у l}(XJГO~aill!Нi соціа­ JIlі'С'І'И'ЧІЮГО 3.\f.3l\aiIllНіЯ за дост­

І

з воІнамиб'аролися :проти Іна-

юли

ІПР!!'СИ.

ВJl<Cту.пив

t

Г1ll:Je-ТИ

ось .нещ~»'ltно одержую лис-

Не 'МIІІНУ1В Фа.шиоосьКИІЙ 0&-

р'емОО'у,

У ті ваЖJКі, дні' mrrч-о-mлі'Ч

ст:ворен'о ІЛ'У'ІІІКІІ'

заm}'IIJRИК

'рmй()'ІНOtї

Щ~ rзanury:всмертю lГеlЮ'Я. Аж

'РЯД і ~.Rt. Через :ДelCЯТЬ Р lfIiIcля того BНIraДKY В Ж()ріСТО1\ЮlУ бою меш ві,!tір.вало IІфМl'У

На ,все ЖИ1"l'ЯВ'М()ІЇЙ пaN'g­

заооді

,вИlСТYlllаючі

дожIflыог)офарм.1е<н>ІІ'яя

тів

ва,в Я ІІа.вм Jhoвича. Дум.ав.,

НОМ. M-ол{JДIII(И че'~в(шоа.'рм'vи-

ЦЯМіИ ,в

НІ3.

і!ІІИ'Ків, 'І1а. ін:ШІі .

'ра­ l\онltО'Ї ГaJЗети «Н, аве ІЖИ'ГТР, яКИіЙ ~i:яrrимє на l'J)ОIlЦСЬ1\ИIХ ~X. дО IЙасо cКJl'aJ.lyввi­ йшлобmюько 30 мmrвicтi'В

да

Вal'3ІІ'О B(WIJ!ll'eJtJIO е т()('о rpіЗІПОча,.су. Не ра'З згащу-

М

'на

НеЩО',А&в.lювіДr5ул3ІС'Я 'НЩJа­

::ap~~ знаючи д~i свого

7r Р У г а

. .

ІВЩ lIJеРШОІ МОЄІ З}"C'l1pl"fll з іІІа.влом: JlJtoOВ:ИJЧ·ем КИіЖ'Нермв.-

конкурси

пих .

'корес.понщентськИЙ

94,9 109,9 91,3 90,0 101;1 125,8

1'19,8

(реда:кто,р

13 ,П.а:р1'і:й­

:lарillпеНІІІIL\І па,priйJЮГО Itо­

36,8 412,0 27,4 23,4 62,0 ,161 58,3 186

l1З,7

з

мітету

446,7 2056 86..5 445,5 2533 91,8 390,9 2048 89,б 373,0 2040 88,4 272,4 1798 90,1 247,8 1870 82,4

~~ЇIBK~;~Ba

~

'К'раIЩУ

~M»·

КffilYIIIЇ'CЛ'И,

132,4 79,4 120,5

«IМ' е'ГалУіРГ»

А. У сате,}lКО)Р<IJЗОХ

В ,що.дачу

;ЦО rDJЮдтоварів ntpo-

ГOOIJ'])06к.ooпУ

ЛJIIМИ. МИ щюси'мо Н3.дРУ'ку,ваз.vі.ст

с.каРГИI-[)РOllJооиці' ї,

:яку не вдалось mreтооа...з>

у

'зробиrrи

к,нигу

2'5

SiWYKiB

3міст

такий:

.праці'Вн'И'Ки

IІІ'JЮдmЮJJЬЧОГі) :J(ad'азину с . Вог­ д:1l11івки А. Скок та е. воо.ко

we

знаюrrь :правил

ї!х.

і

радяНІС~()Ї

гРубо

П(lРУ;Ш},!ЮТЬ

'ПРJIIМymують

брати

Л()ll'ер~і ,КНИІ'

IПОК}'ІПІЦів КВИТКИ, не

піон~

ЇІ танuю.(,М.).

16.56-

НIIJша афіша. 17.00 с.МрИ·КОСО­ .ве деревце:., «ТІР'И 1!eдNezI.i:.. М yvIbTImlJli<кraui'ЇtH і фі~ТЬІ.\fИ. 17.25Рї\шe!lНЯ .хХИl з'l13'Д;У 'КіПРС у д,:,ї. c;C,iB03M1HJI1 d .в.рожа'Й:.. 18.00 - Тмевrзї'Їl'НЇ вісті. 18.20 - СЛУ­ х,ЗlЧам лоча~ових полі11ШкіJJ.. БЮ· !1!>афі!я ,В. ·1. Лен41{13,. «Наl перший ШТYPlМ ца'риЗІМУ:'. (Лере.д;а'Ч'а< з ЛеН':'IІ,града). 19.00 Г.Ібсен -

оо,в':язують

ЛfmlPЄ'Йlilі

дають

ві,дгyпtів, IІЩ}сща­

«дoooroр Шro'К:.\lіЗН:t. П'Рем'Еіра тe.тreвізі:RfIIOГO ОПектІ'ЗІ<.1ІЮ. (ЧастІ\'­

&виmКН,ЦИіГ1lIРКЯ

, «.ltaOOeк)}

ють >ЗіпсоваіІІІЇ т.ова,ри, IІ1ру6ія­

Н а І) . (lІ1~ача 3 Лен111Ш1Р3ДіЗ). 20.30 - Те.левізіЙ'lloі !(QВIliНИ. (М . ) .

давці

щю.ца.ють Іцвілі.

ПОКУ/ІІІЦі

,ІІІЯТЬ.

обу:рюютьея 'М-1tою

Тому

дкмеРСIiКWЙ

просимо

повtWlIIJtаюїх ' Ї, :звіона 'рїІЧ,

А. Скок 'Зві'JJьн,mт;{

ВJllМЗJГЮОТЬ '&НитИ!

а

:ми.РIІ'ІІМ

окарг. Та

шляхом ВІ3ЯТИ ііне

€.

J)OOко

і\ЮСЬ,

нк тaиtу невиховаR'Y лю­

ДIllН,У дoпyt(жааоть до с. ерііооJro:Ї від1Іов-і.ц.алынїї ,рООО'ГК.

По цьому питанню Іпакувщі

з 'роботи,

ОГ()JlОСИТГИ

сувору

ДOг3JНY·

О. ТЕПЛЮК,

мО'Жна. А. Скок ІГру60 еІ'ави­

тье.я~о ЛОІКупщї,в. МИ JtИ11JY1Є­

,ВеJIИlJtо­

'рООitооп Щ)ода:ВЦ'Я

застynннк

головн

I'рI)"ПИ

данівської

20.50 -cдJРУ1ж6а>>. оп.іл.ыІІІй 'Р,аДІЯІНІСI>КО-чехОСЛOВlЗlUblКlІііі ЖУljJlliал. (М.). 21.20 «Тобі, юність»!. (М.). 22.10 ",Краща l1іоніЯ p<r ку». · (М.). Друrа ПРOl'pама. 18.00 Про­ ,праІМІа H'alВ~atlJlblHOfO reл.еБЗl'reИ'If6I. Для С1')'1дентів :11'р!УГОroкуріСУ . ТеJOно.логі,я ,мета;тйв. «К!РИСl'аVl;і!чна Сl1рую,ура MeтrallJЇ:B та опла:вtт:.. Вища маlтеМіЗ'11lfКа. «<Дифере,lЩІі ­ a.'tbHi ,рі І!ІІ\ІЯІІ'Н'Я». (2 .1~Жіl.Ifї) . 19.40 - К ЧаlПек - «Вe.rIltКіа КИUI>КИ­

иародного КOfIтролю Боr­ птахофабри­

КИ, Ф. БОБКО, М. ТЕП­ ЛЮК, М. БОБКО, меш­

.на

канцІ села.

TaJКJ1Ь.

'Ka(JJ(,a,».

"""'''''''1'''''''''''''' 1'"'1111''''''''''''''''''''''''''''''''' .... 'I ..................... ' .... "І НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ. вул. Київська.

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ:. -

ОрІ'а/ІІ

Телев!із-Ї'Йний

.......... " ..

&poвapc.~()ro

комит~та КП Уtq>аинЬІ 11 'РайOlillОГО Совета

cneк­

'I ...... 'II ......,.

районного депутаrrов

11Р}'UJJЯЩИ!ХОЯ Киевской облас:-и.

158.

ТЕЛЕФОНИ: редактор'а - 3-82, відділІв парпАного ЖИТТR, маСОіІОЇ роботи, сіль­ ськorосподарськoro, промислового та мдповіАалwюго секретаря 4-67. IНJl.ЕКС

81964.

14

ГРУДНЯ Iб.25 Для

!НаШКlа... я­

pilВ'. с3вііщк,и пр,",йшла, oК.at3Кia». «Колобок». ,вИІСтава' :піОНlelРСЬК0ІІ10 .1IЯЛЬКОВОГО теаl'РУ Б)дНlН~У куль­ ВІВТОРОК, 13 ГР)'ДНЯ тури ДЗlРІНИЦЬі(()ГО 3Ш11іВІНИІЧІІЮГО ,' Перша '.програма. 1l.0О Те­ '8Іу1зла. 17.10 до 5O-р,і'lчяВеЛIИ­ '1евїзrйиi НОВlИIІИ. (М.). 11.10 КОГО Жовl'Н'Я, ~По'шУ'К Be-Д~b KOfIIЦepT ПхеНbSlНlCькorо tЗlНсамб­ оща,длиsі». 17.40 Телев і~lЙ1!і ЛЮ

N,М'аЗИИУ.

Toprilмi

СЕРЕДА,

Перша преграма. ша аф~ша). 16.30 -

н.epea;ryвнa

1tИiX, ПONdIО пр.ащіО'Є З lIJі'ЛЛеІ'­ ти

На фото: 'f!oіЙСI>КОВоі MOptllКlf ЧОРНQМОРСI>КОГО флоту, що I1ІриіБУЛІІ на е~К!Jl!J!C1ію, ОГЛЯідіз;ють КЗJYr.IІНН в,елиКіО,ГО .РОСЇІЙСЬКОГО' ХУДQIЖIНІНка . Фоro Ю. Il1lb€lнка,. (ФОТОХРОНlіIКIЗ. Р А,ТАУ) .

Газета ВИJl.ОАИТ. у ."!'Орok, чет.ер та суботу.

Вlicті . 18.00 «Панорама lКіlВіЩННЮ>. (М.). 18.30 -

Бать­ (Пер­ шість СРСР з хокея: 'f.lGпаРl'аlК» - «Ди;н,аIМО». ,в Іперерві те.lе· в,:з,иіні: НОВ!ІІІН'И'. (М.). 20.40 Те· левізійні, НОВl",НИ. (М.). 21 .00 -

Першість є.вропиз ба'Лl>Н'И'Х та'н­ ців,

(Передача з В ефі,рі

22.25 -

Гo,~~aIНlдliIЇ). «.Мо.щд:сть».

«Qpбі'та» . Друга програма. 11 .00М. Горь'кніі «Опо,ві,да'Н:НIЯ» . Те.1€iВ'Ї'З,і,Й,ни,Й

С!пектаіКЛЬ .

18.0 0 -

Пропра~,jlа ;наmavrl>lЮГО теJlЮd<reIJНJЯ . дl/l!Я ст)\Денті'в' пеptШо~о ~ypcy. Ні'мецька, мова «~ б. Ки­ Ів» . Нар<Ж:на геометр,ія. «Переріз IКривИ'.х поверхонь ,ПЛОШИlіЮЮ. На­

ТУ'РМЬІНІа фіту:ра :Пер еріз'v . Пови а IpтгOP-nк.a Іповерх.и,і з ПOlБУ'ДОВОЮ л, :,ній lПер.ер, ізу» . (2 лек.ці,ї).

ЧЕТВЕР, 15 ГРУДНЯ Перша програма. 11.00 - «Біля ~Boro ,порога:.. ~У'ДОlЖніIЙ фj.ль~, . 17.25 Наша афіша. Прог,р,аlма УТ: 17.30 ДОІ 5O-.ріі'Ч'Ч1Я Вел'ИlКОГО ЖОВТІНІЯ. «Синам про :nОд\В>ИГН бать'К!m,:.. (ПередJача 3 днkпіРОіПе1'ровська). 18.00 Те.1ев'ізі'Йlнr :віст,і .

18.20 ДJ\IЯ юнаlцтва. «ІВ cbn--і IП,Ре\фаснoro». «Земля і JlЮдИ ~;j. земл.і-:.. 18.50 «Світ CЬOГO'дJНii,». (,м.). 19.20 Г. Ібсен с,ДОК­ тор ШТОЮМI3IН:t . п.рем'Е\ра телеві­ зііінОІГО спект,аоо,,'DЮ. (ЧаСТИІІ,а, М). (Передача 3 Лен ін,гр аіда) . 20.30ТелевіІ3і'ЙIІІ,і новИlн.н. (А\.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІІ' 11'11"1"1'1"1""'1'''111 " •••••• 1111. 1'1'1'1.1.11' 11'1 8'1.11"11 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . .

Бро.арсlltКа

.l.рукарlfЯ.

КW8CJoИоj обла<:ті, вул.

Київська,

158.

. ..• ".v ..

Редактор

€.

Ф ЕДЯ Н,

148 номер 1966 рік  

148 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you