Page 1

Пролетарі всіх кра Тн, єднайтеся!

Рік ак,І,ання ХХІІІ. і

! , •••••••••••• - ••••• ,,.,............

116 ~:~~::5)

ВV ДІВНИК

IIIYDII31V Орган Броварського районного комітету Комуністичної

! !

!

і

ГРУДНЯ

!

1960 р.

і

!

Ціна

Київської області

д

в

р Е • од l в

нар

о

15

~

м1ж

!

~

які надають західноні~tецьким мілітаристам

проти загрози нової світової війни. Три роки тому ком~ністичні і робітwичі партії звернулись дv н.ародів усієї земної кулі з Маніфестом миру. З того часу сили миру здобули видатні пt>ремоги в боротьбі проти паліїв війни. І сьогодні з ще твердішою впевненістю в перемозі спра.ви миру ми можемо висту· шпи пр01·и воєнної небезпеки, яка загрожvє мільйона,м чоловіків, жі.нок і дітей.

і реваншистам вобнні бази на чужих територіях, дають їм в руки зброю масового знищення, форсують атомне овброеннg військ НАТО. Це правлячі кола Сполучених Штатів Америки нав'язали агресивні во€нні пакти Японії, Пакистанові та іншам держав:1м Середнього і Далекого Сходу, підбурюють їх проти миролюбних краін, окупують Південну Корею і перетворили її у свій

реаль1ІИХ ша1нсів перетвDІреН>ня в дійсність віwвих сподіва.нь народів жити в умовах ми.ру і свободи. Перед лицем затрови воєн:ноі катастро· фи, яка викликала б величезні жертви, загибель сотень мільйонів л10дей, перетворила б у руі.ни ос:ювні центри світов.о-і цивілі-

кий міліта,ризм, втручаються у знут,:>і~ні справи Лаосу і Пrвденного В'єтнаму, під­ трямують голла·ндських імперіалістів у За· хідному Іріані, бельгійських -у Конго, португальських у Гоа та інших колоЮ­ заторів, готують. збройну інтервенцію про­ ти кубинської революції, втягують у воє·нні

зації, пита!Ння про збереження; миру більше, ніж будь-коли, хвилює все людство. Ми, кому,ністи, б01ремося за мир, за загальну безпеку, за такі умови, в яких всі люди і всі На>роди ко,ристуватимуться бла-

пакти країни Латинської Америки. Це США окупують китайський острів Тяйвань, постійно засилають свої військові ..'їітаки в повітряний простір Китайської На.родне>і Республіки і одно·-Іасно нехтують

відроджують

народами.

Комуністи віддадуть цій справі усі свої

і

сили.

Е

японсь­

н

Всесчітній QYX прихильників миру об'єд­ У"іісники

цього

руху

свою батьківщину жежі .

Всі

ці

від

миролюбні

заробітну плату і життєвий рівень, збіль­ шити жптлове будівництво, ширше розгор­ нути соціальне страхуваннІЯ.

Не допускайте розширення; атомних оз­

німецькими

ядерної війни.

Західног-о

Боріться

держав.ами

БерЛіна

в

і

перет­

демілітари­

проти ІІІамагань урядів

імпе­

інших

держав,

і

нових военних баз!

за·борони

Боріться за

визволення краін від нав'sраних ім агре­ сивних ВО€ННИХ ПЗ>КТіВ! Добивайтесь угод про зони, вілЬІні від ядерної зброї!

Не дайте задушити свободу героїчного

на.роду Куби ні шляхом економічної бло­ кади, ні шляхом збройнюї інтервенції аме­ риканських

монополій!

тн~ та оргаюзацш, яю виступають за

мир,

співіснуuання держав з різним суспільним

вати волю народів і виправдати в іх очах

усІм.

усім

ладом.

го111ку

патрютам:

один вибір: мирне спі·віснування і зм.аrа 1 ння соціалізму з ка,піта.пізмом або людиновбИІвча ядерна війча. Іншого шляху нема~. ЗвідКІі йде загроза мирові в усьому еві· ті?

Пtю мир говорять усі уряди, але до ува·

rн беруться не слова, а діла.

~~

миІІІулому, тепер організаторами

та ІНЩІаторами агресиІВних во€н

КИ РОЗУМОВОJ ПРАЦІ! ЛЮДИ ДОБРОJ ВОЛІ В УСЬОМУ СВІТІ! для людства немає в наші дні невід-

кладнішо.го завдання, ніж боротьба nроти заnрози ракетно-ядер,ноі війни, за загальне

і повне роззбро€ння, за збереження миру.

Немає в наші дні блаrормнішого обов'яз­

€ реакцій- ку, ніж участь у цій боро,тьбі.

ні, монополістичні і військов.і ко-т~а імпе-

ріалістич:них краін. Мирові загрожує політика ур.аців імперіалістичних держав які, всу~ереч BOIJii своіх народів, н.ЗІВ'я;ують

краІмам згубну гонку озброєнь, РО'Здj'1вають

«)Іолодну в·ійну» проти соціалістич1!нх та

інших МІІtролюбних держав, при~душують волелюбні прагнення народів. ХАЯ ГОВОРЯТЬ ФАКТИ!

ті?

Чи мо.жливий міцний мир в усьому сві-

Ми, комуністи, відпоІВідаємо: Війна не є неминучою, війну можна від-

ОСТАННЯ

ГОДИНА

КОЛОНІА­

Ми, комуністи, з вамиt З вами могут­ ній

табір

соціалістичних держав!

Разом з вами ми вимагаємо нега,ЙІ!fого і беззастережного визнання за всіма на,ро· дами

права на

Хай

незалежне

існування;.

багатства ваших краін І зусилля

Ваша боротьба за повний суверенітет і служить священній справі миру!

до чоловіків, жінок і молоді, до людей усіх професій і суспіJІьних верств,

лежно

від

їх

національності

і

кольору

до всіх, хто любить свою батьківщину і ненавидить війну.

Вимагайте негайно заборони

виnробу­

говору про загальне,

тери,торіях

т~жа брехня nотрібна їм приховати свої справжні

ПРАЦІВНИ·

Б'€

ЛІЗМУ!

на

вчення великого Лені:на, nоклали в основу СВО€Ї зовНJішньої політики принцип мирного

СЕЛЯНИ,

ссое визволення!

зброї, а також інших видів зброї масового

гадки про мниму «кому.ністичну агр·есію».

озброєнь.

Брати в країнах, які визволились від колоніалізму, і в краінах, що борються за

ріалістичних держав втяrти нові країни в хслод1ну війну, в орбіту воєнних готувань! ВИІмагайте лі.И!відації іноземних воєнних баз та виведеІJІНя військ, які nеребувають

Ми, комуністи, борючись за cnpa'!ly ро­ бІтничон~ класу і народів, простягаємо

РОБІТНИКИ,

реакцій­

шкіри,

двома

родним масам най·кращі умови життя.

В нашу епоху у ІІІародів і держВІВ тільки

і

з

будь-яка краіна земної кулі, велика чи ма­ ла, може бути раnтово охо:-~лена полум'ям

для того, щоб цілі, nаралізу­

які визво­

про,цажні

до всіх людей, незалежно від іх по­ літичних переконань і віросповідання, неза­

суспі.%ний лад доб'ється вищого рів:ня економіtки, теХІНіки і ·культу,ри, забезпечить на·

до1деrжуючи

їм

броєнь, озбро€ння німецького і японського міліта>ризму збр0€ю м.асового з.нищеНІня! Вимагайте укладення мирного договору

створення

країни,

Jшлися, нав'язати ні уряди.

МИ, ПРЕДСТАВНИКИ КОМУНІСТИЧ­ НИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЯ, ЗВЕРТА€. МОСЯ З ЗАКЛИКОМ

родних мас, скоротити безробіття, піднести

риторіях ось як виглядає сучасна nрак­ тика імперіалізму. В такій обстаНЮІВцІ

Всі соціалістичні

перешкодити

це дало б змогу по.піпшити стаІновище на­

u:ува.тись не шляхом світової війни, а в мирному змаганні, в змага,н.ні за те, який

ни ра,ди егоїстичних інтересів жменьки великих монополій і колонізаторів. Вороги миру поширюють брехливі ви-

Плантації,

економічн,у незалежність, за свою свободу

ворення

щеІІІни.м обов'язко~ зробити все, що в 111аших силах, щоб вря;тувати людство від страхіть сучасної війни.

і

р:)звиткові країн,

Якщо величезні кошти, розтрачуваІНі на озбро€ння, використаrги в мирних цілях,

зоване вішше містоІ

Імперіалізм штовхає світ на грань вій·

згуртувавшись

шахти

промисловому

трудящих будуть спрямовані тільки на бла­ го ваших аародівІ

Організації Об'єднаних Націй. Готові до діі ракетні установки, заіІІОВ­ .нені ядерною зброєю склади, літаки з вод­ невими бомбамн на борту, які курсують у пuІЕітрі, готові до нападу військові кораб· лі і підводні човни, що плавають у морях і океанах, сітка воєнних баз на чужих те­

свя·

по­

гатства,

Боріться за розрядку міжнародної нап­ руженості і мирне співіснування, проти «холодної війни», про.ти rо~нки озброєнь!

її законне право мати своє предста·вництво

сво·ім

сили,

воєнно·ї

тинентів:

в

вважаємо

нової

захистити

l!a рішучу боротьбу, спроможні зірвати злочинні воєнні плани, 3береrти мир і зміцни:ти дружбу між народами. Мир не приходить сам собою. Иого мс·жн.а захистити і зміцнити тільки спіль­ ною боротьбою всіх миролюбних сил. Ми, комуністи, зверта€мось з закликом до всіх трудящих, до народіІІ усіх кон­

~а кожної з соціалістичних краін зокрема і Всієї сощіалістичної співдружкос· ті в цілому поляга€ в тому, щоб забезпечнти міІІ,НиА мир для всіх народів. Соціалізм не потребує віЙІНи. Історичн.а Сі(•ротьба між старим і новим ладом, між соціалізмом і каnіталізмом nо~инна вирі·

комуністи,

прагнуть

я

світ у

нує вині мільйони людей. У кожній краінtі

гами мир·ного і вільного життя.

Ми,

н

сього

у

Про загальну боротьбу на захист миру,

плацдарм,

наполегливо й

активно боротимуться за мир і дружбу

н

бази; в~ни виступають проrrи агресивних воєнних пактів, які обмежують незалеж­ ність їх країн і ставлять їх у небезпечне становище. Хто чинить опір uьому? Це у>ряди держав Атлантичного блоку,

воєнний

об' єднають сво І зусилля і

коп.

,1\\и, представники комуністичних і ро· бітничих партій н'яти континентів світу, що зібралися в .І'v\оскві в 43-і роковини Великої Жовтневої соціалістичнюі революції, спов.нені почуття; відповідальності за до.1ю людст>ва, зверта€мося до вас із закликом

Ніколи ще в історіі людства не було таких

! ! ! ! !

! ....................................•

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящиz

з

!

15

Народи доб'ються благородної і бажа­ НОІ мети- відстоя~ь мир, якщо вони

Р)~КУ сощал-~ем~~рата.м, членам інших пар­ членам;.

nрофесійних

ДІИТе

разом

з

спілок,

нами

на

захист

миру, за роззброєння. Доб'ємося погодже­ них дій!

ти

НИ!

С:воримо спілЬІний фронт боротьби про­ ПІДГОТОВКИ

імперіалістів ДО

Буд,емо ра.зом захищати

НОІВОЇ

ВіЙ­

демократичні

права і свободи, боротися проти темних сил .Р~акціі та фашизму, проти расизму і шою~І~му, про:и всевладдя монополій, про_ ти МlлІтаризащї і економіки і політичного життя.

Борот~ба народів за свою свободу і неза~~жю~ть ослабляє сили, які

вань,

виробництва і

застосування

ядерноі

знищення.

Вимагаііте ІІане

негаііного

укладення до­

повне і контрольо­

роззброєння.

. Хай сучаона наука і техніка не сприяють

бІЛьше виробнІЩтву знарядь смерті і ЗІНИ­ щення:, х~й во~m ~ужать на благо людей, прогресовІ людства!

Хай замість воєнних угруповань вастор­ жествують дружнє

співробітництво,

широ·

кий торговельний і культурний обміІн між усіма країнами! В нашу епоху

СИЛИ МИРУ ПЕРЕВАЖАЮТЬ СИЛИ ВІйНИ!

_На,роди доб:ються благородної і бажа­ Но! Мети В'І.ДСТОЯТЬ МИр, ЯКЩО' ВОіfИ

об'єднають свої зусилля і наполегливо А а1~тивно МІЖ

боротимуться

З'а

мир

і

д1руж6у

народами.

Комуністи віддадуть цій справі усі свої сили.

МИР ПЕРЕМОЖЕ ВІЯНУ!

12 ТОМ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ 8. І. ЛЕНІНА ВИІЙшО'В у світ д:вана.zщяТИ!Й то:м Поо­

прагнуть

.НОJ'о 3Іібр·ашня т,вор.1в В. І. Леніна, Шдrо­ до вtини, 1 умножає сили миру. вернути, мир можна захистити і зміцнити. до нового ~итт.я пробуджується; Афри­ товле<Іпm Ін,ституто;м маі)ІКІСИJЗrму-лrо~і1І.із.иу Це наше переконання продиктоване не ка, ~~ар~ди яко1 б1~ьше за всіх стражда­ nри ЦК КПРС і ВИІДМ!ЯіЙ Держполі'11ВИJДа­ тільки нашою волею до миру і нензвис- ли ПІд ?ичем колондальоого рабства і вар­ ~ом. До ньо·го ввійшли 11ВО.ІЩ налИІса:ші з тю до паліїв війни. МожлИВість в-іщверМрськОJ . експлуатації. Сrnорюючи св 0,j жовтня 1905 року по Штень 1906 роху нення війни випливає з реальних фактm Нt'залежнІ.: дерЖа:ви, НІа·ро.ди Африки вихо­ • о • нс~вої обста,новки в світі.

.дять

на

Історичну

а,рену

як

молода

все

Народи вітали. пропозиції про ва.гальДед,алі вирішальпішим фактором су- бІльш самостійна і миролюбна сила.' не, п~вне і КОН'І'рольоване роззбро€ння, ІЩ- ча,сності ста€ світова соціалістйчн·а сие'Гема. Але приречений історією колоніалізм сунут1 Радянським Союзом і палко під- Охоплюючи більше третини людства, со­ ще Ніе знищено до кінця. трим·ані всіма соціа.'Іістичними країнами. ціалістична система її головна сила _ Грубе насильство і терор ваступають Хто чинить оцір здійсненню цих пропози- Радянський Союз _ використову€ свою шлях до свободи народам Східної Африки ц!й? Уряди імперіалістичІJнх держав на безперервно зростаючу економічну і нау­ . в британських і португальських коло­ чол~ з Спслученими Штатами Америки, які ково-теJІf!ічну могутність щоб скавувати НІях В Південно-Африканському Союзі

в ne'[JIJOЩ намвищо-го піднеІсення nершої бур-

жуа.зно-демокра'ІЧrЧІНо,ї реІВО'Люції в РО<оіі.

Том мі·стить 14 .:tО'кумен'rів В. І. ден.і.m, вперше включених у mюри.

(ТАРС).

ГЕРОЙ ?,МОJІОДОІ ГВАРДІІ"

ВІКТОР ТРЕТЬЯКЕВИЧ Jrютує расистський режим. Ось уже шість 1 нама- никам воєнних авантІОр. рокІв мужній а:пжірський народ бореться У казом Президії Верховноі Ради СРСР ~аються перетворити ~ереrовори про роз., Міжнародний робітничий рух, якии ви- за право на нацІОнальну нез.алежність. схо­ брНН1ІЯ в пу~те базІкання с<,ко несе nрапор боротьби за мир тдви­ АfJЧИ кров'ю у війні, нав'язапій йому фран­ від 13 грудня за ак1ивну участь у діяль­ . зроди радІють з того, що три вели- щує пи,1ьність народів, заnалю€ в~іх чес­ нузькнм~ колонізаторами яких підтри· но,r.';І'і підпільної комсомольської організа­ КІ держави ось уже_ два ~о ки не лроводя;ь НИ)!' людей ца землі на активні діі проти мрот~ І_х атлантичні спільники. В Конго дії {<Молода гвардія», а також П]>оявлені випробувань ядерно1 збро І. Хто_ чинить. ошр агресивної nолітики імперіалістів. ІМnерІалІсти не гребують ніякими засобами, Т9МУ ~об бул? зробленагмовии крок 1 бу· Багатомільйонні народи Азії, Африки і що~ шляхом шахр,айських махінацій і лід· особисті геройство і відвагу в боротьбі з ло nриинято рІшення про остаточну за·бо- Латинської Америки, які завоювали свою к~шв ски~ути законний уряд і nередати німецько-фашистськими загарбниками орде­ рону цих_ сr:rертоносних випробувань? Уря· саободу та політичну Іfезалежність і наро­ .владу сво1м слухняним маріонеткам н.ом Вітчизняної війни 1-го ступеня наго­ дИ ІМnерtалrсrrичн.~х де~жа~, які без кі:нця ди. що .цобиваюtьея національної 'сво6одц . Народи, які завоювапи nраво н~ само­ роджено Тр~тьякевича. Вік.тора Иосиповича. лроrопо:иують с~Іи на~НJ? ВІдновити виnро- стають дедалі активніши,ми борцями за стІйне державне існування, nродовжують Нові матеріали npo ~Молоду гвардію>> буванн.я . атомно1 збро! 1 весь_ час погро- мир, пряродними союзниками миролюбної замІсть хонтрельованого роззброєн~я про·

діі імперіалізму зв'язувати руки прих:иль­

жуют~ зІрва;и перег?вори щ~о ІХ .заборону

лuлітики соціалістичних країн.

понують кон;роль над озброєнням

на ЯК! вони змушею були шти пщ тиском народtв. ..

За мир і мирне співіснувания вистуnають вейтральні держави, які не nоrор_-

.вести тя~ку боротьбу проти колоніалізму ~ нов~х но:о формах, nроти американських 1 захщною~~цьких колоніалістів, проти

старих: а.нгтнських

французьких та інших

да..'ІИ

Народи ~е хочуть, Щоо на tx суверен· жуються з агресивною політикою імперіа· rнобителщ що намагаються будь .якою ці­ namw них територІях JІища.пись іноземні воі!нні лісrів ною удерж.атн а своІх руках nриро.д.ні ба-

можливість

вс.тановити,

що

Віктор

Треть.якевич до кінця своrо недовгого ЖІ1'1'· 'І'Я був . справжнім, радянськ:им nатріотом, вщцаним нашій соціалістичнііі. Бать-

іівщині.

(ТАРС).


6УАІВНИН КОМУНІЗМУ

2

Четве~t,

полІтичноі роботи

-

Иниrи

розповсюдженню ре;~.

110 виконанню плану

випуску валовот nродукціт nідприємствами оайону (в проц. до плану)

трудищим

здійснює

населення

завдання

літерату~н

колектив

ців нашого села.

1463.

~е­

зв язКІВ·

є

цієІ

Укоопспілки Мебельна фабрІtка Райспож:шспі.1ка Торфопідnриємство «Велико~» Тексrи.1ьно-ткацьr:а фабрика Заwд електротех:нічних виробів Рожнівське торфопідприємсгво З.а,вод хоJюдИ.1ЬНІІІків Будівельний комбінат РайонНІа друкарня Літкінська швейна фабрика ЛИ'варно-nрюкатний завод Тексrильно-трикотажна фабрика МОJІокозавод

листоноші

М. Осьмак, І. Олексієнко, Г. Крн· кун, І. Бутко та К. Наумеико.

М. ЖАБІНСЬКИЯ, ч.1ен КПРС.

с.

Гоrо.1ів.

Лекція дпа агітаторів Ров~иська область.· Партійнd організація

сільгосnартілі <40·

річчя Жовтня» .:.tе~ІІІD.івськоrо р:,й_ону .ство~н.1а. в Н!НІІШНь о~у нав· Ч~ЛЬНО~у році

На

фото:

орrr,ні.Jзції

н~р·ку

тr.м

r.

І.

п'ять

ПС.1\ТГурТКІВ

керінник Х.

1 ДВІ

«Н3Ш

..

. . ..

по.1ітшко.1и секретар кo.1rocntюt

Боровик

(з.1іва)

ко.1rосп

партtЙІ!ОІ

консу.1ьтує с.,у·<ачtв ш~о.111 сви­

в. Кова.~ьчук і доярку К.

на темУ

ПО.11ТШІ\О.ІИ.

·'·

.Леус nеред черговим за,нят­

у се~лtрtчш».

по•Іатко·~І

се·міН<lІJІСЬКОГО

ка, що 1еж nри: сутнш на занятті,

заняття з KlJНІtpe1 ної ек()номіки - вібраЦІ:йни'Й стіл до ПJ)ОМН: .l()В(JСТЇ П{}И па.ртоj)ГаНіЗа­ cy не В'ИКориІс-rооуєте? ціЇ

б').1'К0Мбінату

роз~ІОВЛЯЄМО

одни:,! із с:~уха.чіІ~,

З

дО<с,ві;І,чениІМ

то.!щ;~· )tІ Во:нJІ;~и'МИРО:М Ішrіче'м Фе­ доеею'о'м.

-

Багато

J}!Жі:в

п.іщпри:ємстві, -

-

працюю

ЮІ.

Р'озпоrвідає він.

Можна смза.ти: за.К(}ХаJІИЙ У

овою спецї-а..1ь.нkть, набув певний досвід і nе.ре:~аю

Ї!оr·о мо..1щ:~им

р.оіУ.тника.м.

ві'ДЧ:}lВаю,

Однак

та

цьоrо

qa-

ши, зшстаріє ... П. Галуштеrnю

Він же

му пр.а.цюєш, а і :всі тою~ощі: і

д·:Ів у сі<rні цьСІг~ року, яке віцно­ шення до о, с ·н·овних Ф~нщів мати­ ме випуІСІІt но;вих гр-ошей тощо. Ш;rrувається, що ке,ріІВНИІК с.еМІі· нару сам добре 3'HaG еІК(щ~мік.у

йо·rо про;сrкти.вніс'fь,

і

слухачам.

Вже відбулоея

10

се,м·іНЩ)ІСЬ·

C'fP'OIКll к~t.х занять. Як по~азада mівбе­

ам~JУГmа.ціі, з Ч·ОГ() складається сіда, о'С-Н()ВНа м·а:са слуха.чі'В доб­ сооьвз.J)ітість і ва. ртісТЬ деталеЙ, ре ЗЗІСВОІОЄ ПJЮГJ)а!МНИЙ матеріал, як~ вИІГотовляєш. На всі ці та уміє ПІ)ІВ'язати його з житrям. інші шrrаН1!Я знаходжу віJ)щІо- Одна.к : в р'Оботі се,мі,на.ру є і не­ віІДЬ, на'В'Чаючwсь у гуртку кон- долtки, я· кі ще не nізао уеунути.

Кре'І'НОЇ е:КQ;Іf()ІМіки соціаJІUІСТІfІ'ІНИІХ Чо·му,

промwело:ВИХ nt~рИЄМ!СТВ.

на'ПрИ'ІW1'аІд,

міжнародне

Особливу

увагу

та

Звернення

пред­

ничих партій, яка відбулася в столиці нашої Батьківщини Москві. В. ЛЕМПИЦЬКИЯ, завідуючий відділом npona· ганди і аrітації РК КП

президія

ників промисловоrо типу, багато мебелІ, тканин

о редукції.

район­

груп його членів. Учасники нара­ ди заслухали доповіді голови пре­

зидії €. Пруса та референта об­ ласного відділення М. Умансько­

го «Про завдання лекційної про­ паганди в 1961 році:. і «Пропа­

Обов'язок керівників цих підприємств, партіАних І проф­ спілкових організацій, всіх робітників ліквідувати ,відставан­ НІІ, вжити всіх заходів, щоб виконати план другого року се­ мирічки.

ганда матеріалів Московської Наради представників комуніс­ робітничих партій:.. В. ЧЕСНОКОВ,

18

ко:му:нkт

ГРУДНЯ

а~етріч

І. О~ІеЛЬЯН~Н'І\0 не був Н'а 5 за-

~

Іншої

Разом з тим, є в районі виробничі колективи, які, при­ криваючись за середніми показниками, тривалий час не ви­ кокують плани, тягнуть район назад. Заліський цегельний за· вод, Літківська промартіль ім. 8-го березня, молокоза вод і текстильно-трикотажна фабрика недодали продукці і на 1238 тисяч карбованців. На 312 тисяч карбованців недодано ху· дожніх виробів, тканин, одягу, 6,6 тисячі пар шкіряног о взут­ тя, а також інших товарів.

знань провела нараду керівників

ві,дповідальниА секретз,р райвідділен-ня Товариства .

та

Відрадно, що колектив будівельного комбінату, який на протязі довrого часу відставав, починаючи з третього кварта· лу, значно поліпшив свої виробничі показники. 11-місячне завдання виконав на 100,6 _процента.

ного відділення Товариства для поширення політичних і наукових

тичних і

березня (с. Літки)

..

Нарада керівників груп членІв Товаркства днями

107,2 100,3 120,1 І \0,3 103,7 110,6 78,5 104,1 106,7 97,2 100,1 127,0 91,6 104,9 51,2 72,0 102,3

лодильників. Вони значно перевиконали завдання по вало­ вій І товарній продукції. Народне rосподарство одержа о додатково понад план тисячі тонн торфу, десятки холодиль­

України.

Цими

" "'=

Промислові nідnриємства району, борючись за достроко ве виконання завдань другого року семирічки, добилися певних успіхів. За станом на 30 листоп.ада річний план .виконано на 92,8 проце~:~та. Порівняно з відповідним періодом минуло­ го року випуск валової продукції зріс на 7,1 процента . Високих показників за 11 місяців добилися колектив и ме­ бельної фабрики, торфопідприємства «Великое:., текстильно­ ткацької фабрики, ~аводів електротехнічних виробів, хо­

приділив

Наради

8-ro

По району

стано­

ставників комуністичних та робіт­

дає .3мkтовwі

Ві\'1'Повіді на р.яд зшrита.нь, з<Укре­ ма про пер-еоцінку основних ф~н­

передавати

про

..... :::

108,0 105,8 105,2 104,9 104,3 103,5 102,9 102,3 100,6 100,2 100,0 98,4 98,2 96,0 95,5 94,9 101,5

Заліський цегельний завод

т. Чернишов питанням пропаганди

рд;а.віє і, на'решті, не Пір'ЩЮЮ'В·

і лагття вимаrає, щоб .не тільки прамисло·вопі і ІІІМ!Їє свої зна. JііНЯ досконало зна1и ве·ретат, на я·ко-

вище.

ви

••

В ТІСНОМУ ЗВ'ЯЗКУ З ЖИТТЯМ Перед

Артіль ім.

шов виступив перед агітаторами, пропагандистамн і партІАно-ра­ дянським активом райцентру з

і роз'яснення серед трудящих Зая­

(Фотс:хроніІ\J РАТАУ\. Фото О. Пщtтонова. о

Член обласного відділення То· вариства для поширення політич· них І наукових знань Б. Черни­

лекцією

о

<.1

Сдюсарно-монтажний цех автозаводу

важливо•

кодгоспні

..

(<):::

При плані реа·

Ентузіастами

.. .. .::

~ ".

Назви підприємств

по

лізацtї книг у грудні на 1440 карбованців вже про~~но іх н~

справи

року.

1960

Зведення

Хроніна масово­

Успішно

rрудня

15

1

-

член

1

позаштатного

nромислового

П. КОВАЛЬ, від;ділу райгазети

"==================================«=Б=у=д=ів=н=и=к=к=о=м=ун==і=з=м=у=»·======1 ДЕНЬ ВИБОРІВ f!~_РОДНИХ СУДІВ

а кандидатами

в народнІ. еу ДДІ Розм·ова наша приІпинила;с.я. нятrях, а коли і npwcyrнiй, то ПІЮсТОj)ИЙ зал Б}'д.ин:ку. куль-~ ни держа:вноrо упр3ІвJrіння і до • • • Розnоча.1оея заняття. Керівник рі;жо вmступає? Тому, Щt\ під час тури змюду холодид ьниюв пе- нщнУдJі101Го суду. На аУJстріЧІі, яка вtц6улася семінару rе1шо

Петро Пе·'!'Рович Га.ТІуш- коМІП.'ІеrктуЕашня

знайомить

чер-говою

темою

при:с,уmіх

з

1•ій:на

організщі\11

політсітки паv- реІІ()ВНЄ' Н'ИЙ. Сюди прийшди м:аrйне

«Ошовні фонди шо т. Омельтrенку,

і виробничі потужнОtС:ті Щ}ОМИІС:.1О· rвмиріЧНІУ ос·віту, вих лі;щриемств». Доклади~ З)'ПИ~

няєтьоя на структурі і оцінці ~сн~РJНіИХ фонДЇ'В, амо~иза.ційн~ІХ вщрах;ува:ннях, ре1монп ооно,вних

в.рах:ува.'Іа,

який

має

же всі робітники цьото найбідь-

в

ПотіІм внетуnає р&бітник за.во- кдубі ЛИ'варно·•прокатн~го за.Іщщу,

ду В. Сні,rир, який паJmю .щящує

Ш(!'Г() пП!;риєме'І1ва в ра.й()ні. Збо- piwtJ;и КОМ\}'ІІІІkrичні'Й

па'{УІ1іі

за

ка:н;;щдатів в наро.дні судді ,вітав

еех;ретар

парmині()

і оргМІЮа.ціі ш пі:д силу ри від'ІСриває сехретаv паІУІ'О:РГа- ща;сливе жит-тя, за неусrанцу бо- І. ЧуJl)'Єев. З ,вЁ,'WИІВіддю внетубуде вчитися Р<tЗ·ОіМ 3 шми, що нізащіі за~во;w І. Кузнецов. У ротьбу ПJ}()ТИ tм:пе.ріаліІСТИ"ІНИІХ пили тт. Кравчук С. Д. і Заусав\Іають вищу і сеІреtдню освіту. А встуnно:М'У слові т. КузнеЦ()В гопалііів війни, за ми:р і друж&у ва Е. М. В. 6обко. І таких~ як Омельяненко, де1кілька во.рить про велиюі пра;ва і nочесміок наJродами. П])ООІОtВець за'Кли• • • [ '!о.1овш. Не продумано тут, як ні ооов':я:3ки радяНІСЬ'Ки:х. грома- кав робітНИІК~в у день виборіtв Ві!Д6у,дася та:ко.ж зу·стріч між

фондів та інших питаннях. По- охшшти нашчанням слухмів, які ~ян, за'Писані в КоНІС'ІІWІ'Уціі ~о народного сущу ві:.щцати голо- ка.НJдищата'М'и в нар<щні судді і в'язvв їх із за:вд:а,ння~ІИ, постав- nрацюють в другу зміну. СРСР. ОJЩи:м 3 них є npaJВo оои- си за ка.нд'идатіtв бJюку юJмунk:r іІВ ІВИІООрЦЯІМи в клубі ра,wоеп'У і1lе.1еіlІІ;~ІИ перед Щ)'ОіМИІСJІОвістю ХХІ

І. Михайленко.

з 'із~ом па'J}тіі, рішеНІНЯ·МИ ПлеНІУ· мів nк КПРС. Він уміло вико-

. • • .•.

- За о.ста:нні 3 роки, - rо'Ворить він, - наш к·ом<Инат зміниІВ овНі в 1rr.'І'я,д. Ви1юс.1 и н·ові

Я К В

механічний.

номері

будуть здійснюватися

цю, ('ІІ.!'ИЯ.lИ 301 •1 ьше:НІІЮ виrпуску і :шнп:енню собівар: їосlі :ta.liзoконстр.укцШ ;ря

минулому

Ц Е

Б у Д Е

нашої

газети

була

вміщена

стаття

шеіі і перерахування цін на товари•. До редакції кадійшл о декілька запитань про те, ,як з І січня 1961 року практично

•.

рп:юка.1ібровочних за:во·дів. Пр·:УПGrан.шст наво;щть

дІ(І.НИ.'ІІ()ІВИІЧа і Зау;с:авву ЕлЬІвіру Мwк~лаі·вну. з ІІ'ОД.ЯХО'Ю м """" '"""'І.'Р'я перед ~~~:;"'Н""'~"'и .... vvu.•· ПІWІ"' ВИ\СТУПИ'В к~а'І' в наро~і СУlд-

заступника міністра фінансів СРСР Ф. Урюпіна «Обмін гро-

бетО!ННИЙ. Мно;юшься кі.lь·к:стh :ІJеханЇ'з\Іів, які 110 .1 ~:rши.1 и пра-

бетоІІНІІХ

•.. 'І nана

ВіАПОВЇАавмо на запитання читачів

РІьстовуе міс.цЄ'Ві Факти.

цеоси: JJі.,tОПИІ.'ІЬНИЙ,

І рати і бути ()бранНІм в усі о.рга- і беооа:рrrИі:нИІХ тт. Кравчука Сте- ні Кірова. З іІ'J)'ОtМОБа.Ми 'В.ИJСТуІПИ'-

. •. .•..

в районі

банківські

операції

нових цінах і як провадитиметься обмін старих грошей на унові. Ми попросили керуючого районним відділенням Держ-

куку-

банку т. Чаюна В. відповісти на ці питання. Нижче друкує-

мо відповіді.

ко,нДля того, щоб бrrи ГОТ()ВИМИ Держбанку. НеС1ВОЄЧІІІсний переКретні Цифри, РіJЗПОВЇ":Щ6 П.рО ВИ· ~О здJ, іf,снеННЯ ГОСІ!І~Д:(І,іj }СЬ'К()Ї ді- ра;ху:нок ІtОШТQІРИJСНо-фі,НШІСQ1ЮЇ 1\ОjШСТаННЯ в комбінаті вер,ста'І1і,в, ял1>нос11і при но.воіМу ма,епrrабі доку:~rеІНтаuіі може призвести д'О

~Іашин, об.н,тнання, як перетво- цін, піщриємства і rоосnодарс ь:кі затримки фін:а:н•СУ:ОО.НІНЯ об'єктів рюютІУrя в житrя заходи парт- організації повинwі прІУве,сти пе- буді:шшцтва в 1961 році.

органі·зації по дальшій механ~зац:іі 1ру;:ю"kпшх nроцесів. Коли м~ва зайшла npo а. морти'з,а.ційне &і;wахування в nрою~словосrі, ;~~оральне і фі·зичне

ЗН()Ш}1Ва.ння

О.СНОІВНИХ фояд:'В, СЛ}'ІХаЧ

рерахунок вс. іх своіх ма.теріа.'Іьних і фінапсавих j)есу,рсів на нооі ц~ни. Значна робота мав бути П]J'О· ведела

n.o

nерерахунку в нові ці-

З дрь

с:іqня на.сr'}'ІІІного рооку бувведеНІі в о6іг нові гроші.

1

цьо·го ж дня в1дділе1!!НЯ Де])Ж· банку б}~де :цій.с.нювати всі ба.н-

3

ківсьюі ()Перщіі у оових цінах і

ді т. Іtрмrчук С. д. І. Ааниленко.

ли м. r~оро6Иі, М. ЩеJ)Іб-атюк, С. М(}ІООНЩЬ, :кеmлю·чИ!Й ~~варським вt;Wmtoм В. Ва·ртен,"У" а та~ож каНЩfдати в на.Р'Одні

С'У"].І}ДЇ

С. Кра,вqук і Е. ЗаІ)'ІСа&ва. І • Куць , . . . ••. •

ГІЮШово-роозра.хУJНХоВі до~уа~~енw, вишrсаdІІі з ДаТ{)Ю 1 9 6 0 року, від-

ШщеІн'lІі вЩІдення зв'язку; на ст. ВоорИІк - в прим:іщеІІІІНіі к<Ун­ ділеЮІІЯ'М Держбанку від ВЛаІС:ни- rори ))Щ!\Гоопу і в с. Гогол~в ків рахункіІв (плwrників) з 1 січ- в П!І>ИІМ~ще лні сідьсЬІКоі Ра·ди. Обня 1961 року не п:рwйма'І'WМ'У1'Ь· МІіюІі пунк1и працюватИІМ·уть що­

С:Я.

денно nр()Тяrом

4-5

го~.

Для обмі:ну старлос rp~meй на До обЮ.ну прий:ма.тm.~уться бі­ Н()Ві У'JІВОj)ЮЮТЬСЯ спеціальні об- лети Де>ржа.вно,го- баJІК.'У' СРСР і ьrі:н1 НІі пункти, якО. протном 3-х де~ржа1!:ні казна"!еіh tі бР.лети СРСР

місяціІВ (по 31 березня 1961 J)'о­ ку вклю'LНо) буідУТЬ в.ідьН(}, в неоомеженій кільк{)Істі об:мі·нюва,ти стаJ)іі ГJЮШЇ , на нооі в уста.н()вленому С1Іі'в.аі;~пООІІенпі за 10 старих ка'Рб()ваІНців ОДИіН ка.рбо­ ва·нець Н·ОtВИЙ.

зра;зка

1947

рок.у, а також сріб•

на, ніdtельова, мідна і б,р-онзоіВа маиеrn будь-якої ва.ртоеті, ви­ пуще,ноі в СРСР, почІtНаючи а

1921 ])ОіКУ.

В залежJюсті ві~ ходу обміну

старих

грошей на

но:ві

у

то~у

В. Ди,Н- НИ вс.іх ,1lЮЧИ!Х KOШTOIJ}JfІCH'O~- ВJ!Ід'аJООІІ'И ПЇЛІJРИІ>•Ме'ГВЗ.·М і О'р'І'а!' НІLШОМу раЙоНі ОtJ)ТаІІіЗОВМЮ чц іншом'у пункті ~перац:ії обмін­ !l!lfJ\OB ВІtаізує, що на підлри~етsі на.RІС()ВИХ розрахункі.в (кошт()ІJ)и- ні'З'щіям нові гроші. З цього ж 7 обмі.Н1JИХ nунктів. У раЙОІJіІІо­ ного П}'1І:Кту МО~}'ТЬ бу'ІИ Шj)ІШІИ· т~ж 6 маЛОІІІJЮ'д;укти:вні вер!Стати, с:ів) на капітальне будівниц тво і чи;с;,та. воі ПЇДіІІ'!}ИЄМства, устаоови ·МУ центрі - ДІВа: на з.tводі хо­ нені раніш вк;юа"ного стр()Іку. Ше­ я,кі не nі'д.1яrають моде.рНІіз·ІІІЦії, і на каmіrа.1ьн:иtі ремонт по всіх і ор1'анізаціі зобов'.язМІі ВІШИJСІУ- до~ильників rn в paJЙKOOirГopU ля ПРИІШПІН~НlfЯ роботи aб'МJHJГONJ іх потрібно сnw.сати. переЩних НІ(!. 1961 рік об'єктах, вати всі Гр()шово-ро3]>а.Х)'іlf.Кt>1Й ло- зв'язюу; у с. В.-Ди:ме'\Жа в пункту о·бмін старих rpameй на - А q,ому, - З'Ве'ртається а також і П() б}lДЇівнищтву, що ne- к·у;менти (чеки, доручення, пла- rrриіМІіщенні сільської Ра,;щ; у нові по 31 бе·резня 1961 ])()ку одИ11 із слуха,чів до старшого май- реХІодить на май6}'111Ній рік і ~<Йтіжні ·вимоги), виходячи з но!ООГО с. Погреби - ,в прИ'МІіщеІИіі сідь­ включно стра залізобетО'НН()ГО цех1}" І. дУk СJІJюетьея 3<\ раХІ}-:ноос юредит~в маешта'І)у цін, і у нових грошах. І ської Ради; у с. Літки - в при- діденні ІІJЮва.дитиметься у ві'д­ Держбанщ.


Четвер,

rpyAНR

15

1960

ВЕЛИКИЙ СВІТОЧ

ЩІ

нашосо

тру~ники

МЛІ'ОСІІУ

Зая•ву НаJ}ади w~ста.юшків к·о­

~ІуtйС'Тичних і ро6ітничих паJ)'І'і·й, яt.-а є н.авою моіутньо-ю збро.ею ІУ (н.rp<m.ui за МИ1J, nравду і соціа­ Готуючись

:І~зм.

нас.тупного

до

Плен•рtу ЦК КПРС, сотні хО'JІІ'ОІСП­

впеооеність

МИР)'.

Світову війну можша ві.д­

-

:WШИ:Ла кршца ДОЯЗJ­

-

Вітчизни

нашої

Шсть

М()ІГ)"І'­

зМііцнювати

працювати,

оnло-т

с.1ова nатрі()ТІtа Щ$.ріn­

·ви!tей, Тетяна l ООО . За перші

СИЛ.

ШК(),:WВада

Не

ВИд,

СnQчатку

ра·зом з

П{)J}8.•1а.сь

При-єм:ні

В:до­

Кожна

грьома подру·rами.

від кожн-ої із зщіnле11их 3а нею

rО'J}и, очо.лю-вані майстром т. Кор­

200

голів. Та в наш

'iit·C іІ\WМ'Я бурХЛИ!ВО ЙДе вnер-ед.

Всякий

прІ)rрес

люци.

ТВО1>JІ'ГЬ

Та·к сrелося і на С\ВИІНО<відтО<,Іd­ вельнdй фермі pa.~cny. Меха.нtза­

но держа~ві

Рожни .

100 ua 100 ..................................і ! !

ТJ>ІУІдіtвнихи н.аJП()Ї аj)'І'ІЛІ домадають всі сили, щоб уооішно ВИКООJ.а'І'И взЯ'Іі зо&ов'лзаtШІ·я. ТварИІННИКІИ колгоспу ви;роІ)mли uo 100 цеаІТнерів м'JІІСа Ш( 100 rек.та.рів уrіІдь. Держзжі nро­

2594

і

! ! ! !

це11'1'Нери яловичини, свинини і птаІПИІІ'm'о м'ЯІСа,

6ільmе ви.робwrи .м'·Jrea. На ві~лі в в на.с ТЄІІІер 300 сви­ ней, яких з.ца'М·О у бер.е.:JІИ - хвітн.і, маємо ·Іl'ОНад 1ОО голіm

por&1'oi

Х)ІІдоои. с~ретар парторrанізаціі,

трактори, 37 автомобілі11, багато ін·ших сільсЬІКогосподарськнх ма· ШНІІІ. За допомогою елек1\рИІКи об· молочуються зернові, подається

Упорядковуються всі шість ве· .1ик·их населених пунктів, що вхо­ дять до складу колгоспу. Вони і радіофіковані. електрифіковані

колекти·ву вони

комуністич•ноі

добилися

чималих

уооіхів. З кожного гектара вони н·а•мо.1отили по 16 центнерів·· зерн.ових, накоп али п.о 185 ценtrне-

багатьох будинках є телев ізо­

ри.

Більш

особисті

як

cro

сімей

автомашини

м'яса

по

55,2

на

ценmнера

9,4

Р'Їчний

351 п.1ан

ві:н

Це<ІtТНер, ВИІКО'НЗJ!

на

про­

102,6

цента.

Ідучи наЗ)'Іс.тріІч на.С'І1}'ІІІН&МУ

Пленуму ЦК КПРС, ращrоопи району ·вmоонали річний пла.н прощажу

госпу ім. Кірова перед у змагш­

бшmь:ко Продаж

101 процент. Здашо 97 ·тІЮяч Це1lІl'Нерів.

І

молока держазі трИJВав •

Н. Новаnьова.

що

налічує

-

десять

ра більше, ніж одержано за від­

Члени артілі жи.вуть в повному ;~.остаткУ: Тільки авансом ка тру-

900 З

колгоспнwків. коЖІНим роком

..

грудня

""' . ..

=~~

о><•

..оо сс.а.

2 •. ..

Назви сіл

.... "= ~-:f

комоспів

JEg ..

0:>.

:r: ....

с

......

Літки, ім . Калініна Русані·в, ім . Сталіна Рожни, «Більшовик» Гт-олі;в, «Червона Украі.на» Заворичі, ім . Кірова Т•ребухі.в, «Жовтень» Моwре11ь,

І-го

ім .

оо

:=~

382,0

2296

зз

З75,5 З54,0 21З,З

25ЗЗ

40

2171 1828 1718 1616 1694 1114

36

183,9 І8І,З

149,5

Трав.Іtя

14З,І

Пухівка, ім . Ватутіна Назви радгоспів

2З4,2

Імені Щорса «Зоря»

228,0 218,4 204,7 242,9

«Семиполківський» сБогданівськиА» По раАоиу

20

32 27

28 20 38

2178 1966 2041

334,7 267,8

сБобрицький» сВеликодимерськиА»

~~

2

.. ., ..". .. =·=

~-~

35 39

195З

43

1829 2026 1950

38 3З

34

пташипків

У спіхи

рі'в орної землі;

242,9

центнера

угідь,

або

на

.на

ІЗ, І

молока -

100

гектарів

центнера

до

праці

кого добра. Нов.а, кому.ністична мораль настійно входить у побут колгосrrних селя.н. Постуnово від­ жиsає

приватновласни.цьке

по­

зооrrехнік.

•••

мен·

громадсь­

і

50

тис.яч а.ртіль продала 63 ТНСЯ'ЧЇ штук ЯGЦЬ. по В. Омеnьчук,

ше проти торіШнього; надоє.но на корову по 1950 кілосрзмів молока.

ставлення

125 яєць на RУ·ІЖУ·Іrес:учRІУ, або ІІІ()НЗІД 13 тиеяч на ко-ж.пі 100 державі reІІt'f&pw З'е})іювИ'Х посі.вів. Це да­

колrоопу і~е:Ш

Каліні•на, с. Літки. П:ри плані

свинини rекта-

100

і

проrул ь­ будую ·

ться на дові•р'і і повазі. Неда·вно посаду в колгосп·і ліквідовЗІно остзІннього

сторожа.

Нем.ає

фу-

ражирів і вагарі:в. Колгосп докомірЮІ,ка:м. в.іряє і вооі~rм, і Зерно, наприкла,д, з току йде на склад без ваги. Комірник зважує

цеН'Гнерів

молока.

Тепер

на

фер-

мах у добре устаткованих при· розміщується понад мішен,нях а

ІВИ­

держав па

148

процеR'І'ів. .робіт.ник.

2.3(Х) корів, п'ять тисяч свииеіі, ба~ато іншої худоби. Щоб кол­ госпне тваринництво

розвив.а.rюся

тут переглянуто ще успішніше, е11руктуру посівних площ, заnро­ ваджено ·нові сівозміни. З.ростаН'!fя артіл~:;ного rocnoдa.p·

ства дає змогу не тільки забезпечити високиІі матеріальний рі­ вень хдіборобів, але А створити всі умови для культурІЮго і ду­ ховиого З\)О'СТання людини. Роз­ І роб~но дворічинА пла·н культур•ного будівющтва . В колгоспі від­ крИ'Вгється музи·чна школа з кла­

сами бasraa і фортепіано. На 1962 рік намічеоо будів-

иицтво Палацу культури, в яко­ му будуть зал глядачів .н.а 800 місць, кімнати д.1 я р оботи гурт­ кі в ху:tожн ьої са мод ія.1ьності, біб­ :!іотека, чита.~ь.ннй за,,. Навколо Палацу культурн на 25 гектарах розкинеться парк, н а 15 гекТ <ІІрах - водойма . Тут же передбачає· ться спорудити стадіон, спорткв· ні ма.йданчики і літню естраду.

бібліо­

тисяч

багатщим і

Г()С[ІQ\Да.1)Сr.Ву

МОЖJШВЇ:СТЬ

В. КоноnnІІ,

його лише для обліку. у сільгоспартілі сСвітансж» ще перслекпmи. одержують в д~атку молоко і більш за.хоплюючі Колгоспники вирішили виконати моло<rні продукти . В колгоспі, що об'єднує тисячі семирічку за чотири роки і одерлюдей, які жа.ти на сто гектарів землі по сімей, немає більше б намагалися жити за чужий ра­ 215 центнерів м'яса і по тисячі хунок, нем ає ледарів ників . Відноси.ни 'dіЖ

ло

~(}Ш!.ТИ річний план продажу яєць

Хср.ошИJХ 11'00tа.ЗНИКЇ:В у .poбorri

няття «МО€». Колгоспники прода­ ли своіх корів колгоспові, звідки

м·ають

в економічн.их гуртках, які п.рг.цюють у · бригадах. Стає до ладу свій саІН.аrорій. В ·ньому щороку відпочиватимуть більше

, ють

10 о

В

кн.иг політи<rноі, художньо-і і сіль· ськоrоспод·арськ.оі літератУ'рн . Від.

цеІІТнера молока. За.гальниА прибуток ко.~госnу в 1960 році с~а·оови:име пои.ад . вісімнадцять МІльІіоН'ІВ карбованщв .

корови.

вtд

молока

о

усіх населених пу.нктах діяти·

'dуть дитячі ясла і садки, ідаль · •іі, побутові комбінати. Намічено також збудувати шко.~у-інrернат і ательє мод.

музей і рів ка<ртопді, зібрали по 700 цент- кривається колгосп.ниА кукурудзи. карти.нН'а галерея . Недавно поча.в нер.ів зеденоі маси культу­ Добре вродив і льон. На сто rек- п1рацювати університет тарів сільськогосподарських угідь ри. В ньому вчиться. близько ста з конюре-t:ноі тількJІ за дев'ять міс~~дів ви·ро6- чоловік. Зн:аннями леио по 47,2 центнера м'яса і по екоооміки ко.1гослники оволодІва-

606,5

юлограмtв

району за станом на

ності . До п ослуг хлібо робів

яка над?іла по 2668

г.алицьк~,

Виробництво моnока в коnгоспах І радгоспах

ли . В селищах з будо·вг<Ію про· сторі клуби. В Будинку культу· клубах демон· ри і бригадних струються кінофільми. виступ а ють с а модіяль· учасники художньо·і

тека,

Віра Тимофіївна

ні доя·рок веде

м<УТоцик·

і

від;ділку рад·

На зазимському

де;рж-а.'Ві ·на

.r.юлока

100 жа-тr пташнихи

центие­

культурнішим стає життя в кол­

і МОЛОКО КОЛГОСП.ЮІ'КИ ЩОДНЯ безбудова:них руть у спеціально ЛЗ~ЖЗХ.

В

14

госпі. Мі•няються і самі люди, іх

ЧОС.О. Майже всі трудомісткі процеСН В К0..1ГОСПі МЄХЗІНіЗОВЗІНО. Є 2..1

праці

Про.да:В

гру;щ:я

деока.ду

nершу

поІВідний період торік; - по 25 центнерів на

гра1му зерна. Свіжий печений хліб

зв·а:ІІоІІ'ІІ

Тільки

за

і

лістичних краін. Повчитись тут є

пон·ад

ра.дго-сn

моло-ко

гектарі1в угідь, або на

додні ім видано вже близько ее­ ми мільйонів ка1рбованців. При ос­ тат{)ЧНому розрахуНІку на кожний трудодень колгоспники одержать по 20 карбова11щів грошей та по вісім кілограмів картоплі і кіло·

тепер

киІЯн·а.м

«ВелИ'ІUJІд'ИJ~])СЬіК.WЙ ».

і

По всі/і краt.ю иде слава щю колгосп сСвітанок» Кі·ровського області. ра:Аону, Могмьовськоі По доовід і пора.а.у сюди І!'j>ИЇЖд· жають з багатьох куточків ка· шої Батьюівщини і братніх соціа·

станооить

122,4 nро­ 110,2.

P8\ltl'OCJIY П'!'аІШНККИ П.о 15674 яйця на :Іtожні 100 )tОбИЛИС.Я Наш ра.йон серед ЗІ ·району Київщини 1на 17 місці: вироблено гектарів 3Є'РНОВИ'Х посі·вів {)Дер- «Вобрицький». &ни оде])Ж&Л.И оо

і

КОМУНІСТИЧНИМ

ЗО мільйонів карбоваІІІці в. К<мгоспІtшки сСвітаІНКУ» ви:рі· шили жити і працювати по-комуністнчному. В д:ругому році семирічки і першому році бороrrьби за

11з

викt.tІmло

J

з досвtду ЗА ПР АВО НАЗИВАТИСЬ

п-ереро6ляються

Місце району в обdасті

грущня.

і

кор-ми і т. ін. Неподільний фон:д

в ноашо-му цій вw.ma.'flfiii події Т. Микоnенко. жwrri.

і

1

с. Русанів .

КПРС. Ха:й наші трудОtВі зщобут­ ки бу дУ1Ь мро.м:ним пща.рунхо.м

кої nродукціі в колгоспах і рад­ на 10 госпах області за станом

..........................................,,.,,..,."."•··•·••••••••·••••••••··•··•····· ...........~~."••••••••••н•"••••••• ..••••

колгоспу

цювати оо повнJУ силу, віІддати

і

!

зоотехнік.

Колгосп ім. Стал~на,

ферми,

хочетье.я пра-

!

~

І. Доценко,

на

_

У газеті «Київська nравда» за грудня нгд,р)"кованті 3щщення про хід виробництва тваринниць­

і

А. Соnовей,

вмз

rяна ТМ!Ка:чова,

і

! !

що .ета.новить 138,3 ІІІJЮЦе1і'М ріЧІНоrо пла.н.у. Огоорювмо резе.рви, що-б у третwму році семиріЧІІVи ще

м~лодняка IieJJНJt()Ї

на

-

260 .

-

еле<ІtтрОка1J, яким почали ІІ'іІщвози- кінця року буде ще 250. _ Раді'С.НО жити, _ каже Тети від &)"Хні ко.р·ми, мех·анізували

Гwуючи rіщну зустріч 1JІ3ІСТУІІІ'~У' Плен~·У ЦК КПРС,

дали

до

ІЮJІеІМІІено ни. Незабаром у Моок:ві роопо-чне Щвчата, нмd умо-ви праці. А чи ле ~МО'l'ЛИ б СJВою роботу черговИ!Й llлetНy)( ЦК

сБільшо.вик», ·

. ...... ... . . ... ... ............. .

а

свиней,

920

у Тм·яни :виникла хороша ;wм:ка. І Бсе для с:воєі J)li~oi Вать.юі.вщи-

газети «Червоний прапор».

і

за

котос:подарськ-ог& року. lliiдcJ'}fKИ 11 мі•СІЯЦ~в наnруж~ноі Il'J)Qцi чу­ дові. 3 ві•дrодівлі нею 3НЯТО і зда­

ваю-ть іх «ВедИІRИМ світочеом праввивезоон:я rн·ою N> еСТШ\ади. Г. Пищай, ,]JІ і миру». &ось в розмові з ПО'дІ)уrа..ми редактор багатотираЖІНої

с.

n~еумки

і

були

ней. На.став ое1а.нній мk:яць сіjJьсь­

корі!в-n ЄІрВЇ!ет!УІt. ПОЛЄІГШИ'І'И няжхою, ВИ,рЇШИJ.'ІИ Ма-rеріали На:ра.дН 6уде.мо вИїВ­ п-рацю QВинаро.к. Во-ни вшvсними чати 1! гурт.ках сис.'N!ии nа'J)Тій­ с.ИJ.1~И зібрали і ввели в дію н~і і КОМІ;ОМОЛЬІС.Ь:КОЇ освіти, СЄ­ ~Д · усіх КОJJГООПНИШЇІВ, ІІ'Ісі нази­

20f)O

приросту.

одержаІИІю

rру,цня

Майже щодн·я ;доста:вляє свіже

сім міс:яців. На,дія Ос.ипов~t віІІ·­ годувала 746 свиней шальною вагою 860 цЄІнтне·рів. За ней .а:е 'Іас Тетяна в~~годrвала 61 О с•ви­

.1овува.ла

по

по

графік

господа•рство

цента, :~pyre

Тоокачом ·· міеяці 'ГРУ'діtв­

4

ЧІ

І

цетнерів мо­

216

рqчний план

;шці ШІІб.аrато пере.вІІІКонали п.1ан­

лює дідт~. В()JІа вже nepeant~~toнa­ лa річне зобов\кзаоння. Хороший Пj)ИКі!а;( В І)Оботі ПОКаз}'Є і Д()Я])­ К'а М~І)ія Ячник, нац~івш·и &і.льш Я'Іt ПО 2000 КіЇЛ~ ИОЛ()Rа

Колгосп

Пе.J}ше

І

на дала сл~во віw(}дува·rи

ІРИМУ'вала всіх зоотехнічних пJХІ-'

)ІИР}" і дружби між Н&JЮда.ми.

Свої

да·в .а;ерЛ.'аІВі

Мина~1и дні, мkяц:і. Тетяна в'язався здати державі 5180 Толкачова все більше ово.ло(1іва- ·~ешнері·в приросту. На.Jд.ія Осинu­

ка артілі Євдокія Пищюра, да майсте<ІJІНkтю ВІідгоді•в:лі вели­ ддя ць.о-го т.і:шки п0'11Рі6оо краще кої кіль1t0Сті овиней, CYJIIOPIO до­

р

т

«В().І1ДІа;Ні'ВСький» про­

лСІка, « ВоорищЬІкий»

На початку рооу відділок зобо-І

с.илах.

у

с

де.ка;;nr

За nершу

радгосn

вселяли у~ох з НаІД!ією ОсЮІо.вою.

доо·О'Моrа

з

н

Є річний план

В дружний, nращьо-шrrwй ко­ ми у ~овідь на це взятиея ·:ІОГ­ .1ектив ОJ>ОВа·рсЬіІ\ого віддідка раjД­ лщати більше евиней? rосп)' і·м . К:р01ва ця скромна ;!\ін­ Чу·~ОІВа ~~е.я вСІім дуже сJІО';(о­ ка в.'И{І.;lёіІСЬ завсім нед.аnно. lke бала:ся. Не ми;ну.1о ві~rо~і і ;сво:.. . н:а•вкруrи було Н·<»ве, незнайоме. тижнів, як у nриміщевві :'\! 4 Але нап-олеглива робота е:т·арших ту ж юілЬІКіе1'ь свиней догляда.1и ПО:ІРУ·Г, доевідчених свинарок На­ не чотири, а дві авинщжи. Те'f·я­ залИіШилась ~ї ОсИІП'ОfВоОЇ, Ваі>ІБаРИ С.у:ндук, іх на Толкачова тут

nовсJІІщ~лна ни•ків стають на трудову вахту

ве~н!}"І'и,

ГІД

!00~~ 81 ІМ~~~~0! ТЕТЯНА ТОЛНАЧОНА СВОГО СЛОВА ДОТРИМУЄ

ПРАВДИ І МИРУ nі>'Ufеее·нням і З ве~шч~зним о;щос-тайним е:х:валеНtRЯІІІ 3J.Стрі­

КПРС

ЦК

.УМ

н

Е

ПЛ

з

&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

ЧлеН'и

Кримська область. Н .1\,ерчt Збудовано завод по виrоrrовлен·ню застосовуватимуться в чавунних водопровідних труб, які широко

сільському господа.рст.ві при устаткуванні водопроводів у тва.ри·н­ ницьких фермах і на ікших ділянках колгоспного виробниц"Г&а . На фоrо: в одному з цехів нового заводу.

(Фотохроніка РАТАУ) .

Фото Г. Бородіна.

сільгосларт1.11

«Світа ·

н01к~ люблять не тільки м,ріяти про маІ!буmє, але А перетворю· Ва'І'И СВОЇ мрії 11 ЖИТТЯ, КОИ'~ретІfі д·іла . Тепер воии мріють про те, щоб іх колгосп наА6лижчим ча­ сом ста в колективом комунkrич· ної праці. Колrоспни·ки «Світан­ ку» вже на шляху до здійснеІf!ня

цієї мрії.

Q, ..аrнпеаtІІКІІІ.

148 номер 1960 рік  

148 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you