Page 1

П'ЯТНИЦЯ.

ВЕРF.СНЯ

14

РОКУ

1990

Орrан &роварс .. ноrа 810.. н11018~ НомnартІf Унраіни. мІс .. ної • районно~ Рад народНІІІІ деnутаТІв НиІвс ..ноf oбnacn

-

СВІТО/І

31

-

ВЕРЕСНН

16 ВАС,

ГОРОДІН/І

ДЕНЬ

Невпинно летять осінні дні_ Нещодавно дітей до школи проводжали, відзначили День знань, а вже стукає у двері Інше свято День - Бро­

та

варів .. .

:v~іського

С ннто , : н1ачаою

розповісти

наге~ ;щю .

у

м іс та

дні

від

світової

ні ; І ·

~юнн •Jе ~І н;

"

Готу Є

~- внто

й

::ій·

культури

ГОЛОНОЮ

:J

;,о tІt\ІІ \1\

11<:1

~1іСЬКВІІ ·

().:Ji'I•Ti f.\ 1

ДТ С ААФ .

J<0Mj'HC1.1J.II t'

корн с ним.

:1

ГОС·

ІІІJІІє;vІ ­

нанередо­

н а родІІІІХ

гу л ннь.

иерсснн .

са ~Іе

8

вслІІ

:J а І ·альвоміськні\

ботІІІН-і

на

\-ІІІ

робочнх

\tf ;if\ ( .\!

почнеть-

день

У

цей

відбудеться ·

рея .

nройде

лот е -

ярмnрок про­

довольчих

вольчих

сіль-

та

неnродо­

товарів.

внетуnатиме '·

в

парку

військовий

;~уховий оркестр. Куль:~-Іінацїі свято дос нгне у неділю . Ось коли ся . На!'tІічено nровести виставки самодіяльних художників. моделей одя­ І ' У та зачісок. конкурси на кращий малюнок на а сфальті. на кращий ди· тячий малюнок. на зван­ н я «Кращий за nрофе­ сією» . nередбачено кон· курс з фігурного водіння автомашини . Навіть nра­

ІЦоб nо є днати : tні

свята

вересня .

15

б у де

ку? не

програма

Основна ж

'1іСЬ!{ ИЙ у n рав ­

- А чим ви порадуєте броварчан нинішнього ро·

рн­

відnочинку .

: Іе~хо д ІІ .

1нцар с тно .

nроио;нт.

КОМІІЛСКСУ

ВоІІ<І

усі

торгівлі.

/(ТА м .: І .

кущ, турно­

,.ІІОІJТІннюго

відд!·

БАИДЕ­

Іще нко\! .

фінанс ує

!

ліІІІІН

СТО· усіх обла­

координаційна

міськог о

'/ОЛі

:Ji "

міським

} ( О ІІОМаГСІЮТІ, ЇЙ ІЮ \Іі п· т ЛКСМУ.

Но11о народІІ е . .\! а со ­ ІІІ ' . ТІІснчі л ю ;tеІі рі :> ІІоп• Ві Іі.У .Yf.JOЧIICTO :JyCT!Ji Чіі Н І Тh ЙОІ'О . ЯІі ІІРа!Н ІJЮ. ~111 - 1<11/f.JOШY Є :V.O ! 'ОСТеЙ .11щі р е сІtубJІіки та р<~йонін Київської

передчут ­ про це я

Анатолійовича

ви :> в о .ї С ІІ·

фе~шнстін

; tругої

завідуючого

Мнкол)·

1111 .

будівництво

парку

с ькогосподарська

ЦЬІЮГО.

І ' Ті .

на

ються

ся

зароб-

перерахову-

рів.

попросив

ІЮЮ І

Усі

гроші

та

ло~. ку.'Іьтурн

1111

оргавізацш .

лені

Скільки ж років · місту? Точно ніхто не знає . Одні вважають, що за триста, Інші чотири ­ с-та Як мені сказали фахівці, поки що хроно­ логічно встановлено 362 роки існування Брова­

Отож зараз усІ броварчани живуть тям свого свята. А як воно пройде -

І ГОСТІ!

МІСТА

а

нр о­ су

\-Ііс ­

\ ' !·т ; tІн>н

на

чому

цюватиме

спокусити·

,, Гопаю> .

nІсля обіду велики й

коле~тиву

театру

раиоrшого • будинку культури "Кри· ниця>> .

хору

КрасиЛІв·

ського будиІІку танцювального

культурн. нолектнву

:заводу порошкової мета­ .1ургії. Своє мистецтво нокажуть м е шканцям \11·

ста

київський

сцені>>

ки»

та

'' Цирк

«Веселі

не~

му :ш·

з Укрконцерту.

бителів

рон-музнии

Лю­ запро­

шуємо увечері на від· критий майданчиІ\ . що бі· ля ~1іськради. А :~авt>р · шить

му

культурну

пр огра ­

великий карнава.1. Розроблена також rшr·

рока

nрограм а

с nорТІІВ ·

них з магань Н <~ r ·т;1 д ; rн1 і << Сnартак•> npoй;te т :>r,ні р З !V! іНі-футболу. В СІЮ)ЛІІВ· НОМУ

1\ОМnЛЄНСі

ОЛіМnіЙСhКОГО

вулиці

УЧіІ.'І ІІ Ща

pE' З t'jJJJ\'

B U· t~ІІб о р юв;; ·ї ;' ­ ~Ііст а . а 110

лейболісти муть кубок бу де

міні-зоонарк.

Зразу ж відбуде ться

участю

50-річчн

дан о

атлетичній

R. !ЕСМ

старт

:І е гко­

естаф е ті

с е ред

школярів.

Місцевий шахово - ІІІ а ­ шковий клуб nрні1\-Іt lі п ­ жаючих ви с т у шпн н б л іІІ ­

( ' ВJІ Т І\ОНІІіі

т у рнірі . А хт о ІlіІ\ав:;тІ. ­ ся СТеІІДОR О ІО с т ріль б <> Ю той

~юже

заиі'І ;;тн

до с >

.\у СІ-\Ат і n e p t>вi) свої стрілецью · ~ ; t і>'5! І<' · Любителі ві л ьн о ї ротьби . можут ь по;, ; : г

·

тися : \ 'VІаганнн на !\У ~· · ·· \ІіСТа \' С ІІЩЛ nО\111 .1 1 ·:.•

СПТУ·4·.

Передбачено :щагання

для

вройдуть

на

<· Сnартак>>. ти .

що

Варто

сказа-

чекають

нодарунни . на

Во ІІ;,

стадіоІіі

nepeмoн;lliR

нризерів

Отже.

мас с:' : сі .\Іей .

та

цінні

грамотн.

заnрошуємо

всіх

свято .

К студент

ЗОЗУЛЯ,

ф-ту

журналі -

стики .

Повертаючись до надруІ<ованого У

11\ІІІ t' f.Н' ; рІ і І І

ції

нн;Іо'

Те ,

ЩО

:vreй

:Іг <ц у на лос н :JСІ

у

11.\ t·). I JI, ,J

гурто»<ІІТІ\_\'

ІІЛСІТІІТІІ

С і·

тр е ст у

« Броварнсіт, n .\ · :1» но

нро

ПрОЖІІUСІНІІН

нотрЮ­

ПІJІІб Л И : ~ІJО

/10

або 82 к а рбов<ІІІІlі .'11ісяць. І хоче~ \' статті

на не

.'5.'5

платятп

ве

гуртожнтку.

у

х~ість

більш

х то є

:JдаВСІ.lОСЯ тоді :цій'\1ати ж

ІІіХТО

І! О ЯСІІІПИ

ж.

три:v~існу

Ж І І·

бі.11> ·

ше 80 карбованців на ~Іі­ сяrtь мол од і й сім'ї не ні.< силу . To::v~y ра.щ тр у до­ вих колективів nідрозді· лів тресту nрийняли рі ­ шення

про

пенсацію

частк о ву

плати

за

1\О:vІ­

гурто ­

житок зі своїх фондів. які. до речі. створювались і рукамн молодих також.

Таким

турботам тивів

чин"ом .

трудових

колек

профсnілкового

комітету

та

ТІ! .

НІЮСЯТh

НІ\)'

:Jавд.Ін\ІІ

•rастина

нла -

\10ЛО;{і

одна

бованців.

набагато

Не

трищ с на

.\.1е

сnираючи с ь

ний

ІІСІВіЩО галас, бо

6.

РЕдАКЦІІ:

організац і і

:J СІІІЛатити

І' а ­

.\10.10,'\ИХ

ВІД

111 '

кію1ат~ ·

що

ІІа

доонумент .

з годом, норматив­

тять

nро­

частку

су::v~н

за

своїх

робітни­

ків у гуртожитну .

ІНІЙ Украгробудом . б у ло nерере~ховано собівар-

Hl'

щи пл а ·

живання

розробле­

І-ІО\Іенду.є

ІІі,\k'ОІІСІЄІІІСЯ.

Звнчайни. nоки тру дов і колективІ!

гарантія .

нннй

що

час

не

А.1е де

через

з'явиться

де ·

ще

А нестаОільність зОережеться? ..

необ­

доn:Іадно.

Звнчайво :зе~

ті.

С НОЇХ

.VІСІ.ІІЦіИ . сте~ла ГІрНЙІІЯТІІіШОІО,

було сказан о . tllo всю ЦІ<> суму

1.1

ІІр<ІІl Ї ІІІІІІІtІІ

хували.

кімн<:ІТ<J обходиться не~ мі­ сяць прибли:то у 27 кар-

тресту

тун,

порушено

цих

nроблем -

РАІІ.

П ' ятого

вересня

ц.

ваtжлнвих

умови

проблем.

мешкання

оіол11тою за гуртожиток.

вересня іІонну

озиаАомлатьс11

як І

-

на

nочатку

пjЮrраму

та•

новІ

ГаJІ.аємо, і з цІєю. І JІ,еnутатн жовтня

статті,

JІ.еnутат

_мІськоі

на

та

спільиіА

автором

у

секретар

J

мІств

фабричних

дещо

комсомольсько:

О . . І( оа•

І

Одна

району,

гуртожит. ках .

ІІІЮЯСНЮІОТь

РаJІ,

иароАних

депутатів,

обговорюватимуть

Рад

які

Із

ПІсля

ситуацію

із

зацікав ­

иаnрикІвц•

комплексну

платні

міськра-

у

розмірі

гурт.ожиток

А.ле

спробує!VІо глибше ...

давайт е

розібратнен

го

є

господар

ємство, яке пі;клуватися

життя

ТіСТЬ ОД.НОГО ЛіЖКО·!VІіСЦН. Вийшло аІІову ж таки 27 карбованців на місяць

У ТОЙ ЧСІС. КОЛИ ще тІльки було дозволено ЖІІ · ТИ Ci:vJeЙHH:vJ тожнтку. _ \·

л іжко . І :нюву ж таки все І!~-' обгр:--: нтовано

у

ЦЬ0'11У гур· нідр <t ·

-

підпри-

зобов ' язане про ум-ови

своїх

nрацівників.

Чи не для того, щоб все

це робити за їх гроші?

Гадаю, теnер стали більш зрозумілими розду ­ ми

про

нестабільність моло.ЩІ

лід

час

переходу до ринкової еко­

але

тресті

ловинен

сам собі добувати грошІ ·на ремонт, придбання меблів і т. д . , коли у ньо ­

номі-ки .

страждає .

ян

тільки

не

раніше ,

за а

кімнату. за

одн е

один мент.

нор::v~ативний доку­ який обгрунтує со­

бівартість

одного

ліжко­

:vJісця. скажімо . у 50 кар­ бованців

на

бІльше. що розре~ху· Іtк~- .

місяць? у

Тнм

діючому який ре ·

Універсальна машина

близько

процентів вІд собівар­ тості . Трест <<Бро·вари­ оільбуд» цього поки що не робить. Мені ж осо­ бисто не зрозуміло, чому

становища

•Молодь• .

ле­

накоnичува­ Звичайно ж . 'підвищення

Випусн

9

це

скликання

поnередньою nублІкацІею з особлив_им

ри Аонноі

cecl'f

8КІ

є

нинішнього

молодь

завоJІ,ськнх

nоJІ.робнцІ, з

якоr

мІськраJІ,и

хвилюють

моло11.их сімеі

публікаціі статті авторовІ стали вІІІ.омимн

ленням

у

р.

• Броварнпромжнтлобуд•

Унрагробуд,

редба чається тн nрибуток. за рахунон

І

не

тІльки

у

трестІ « Броварисільбуд• . який я навів як приклад. а

чи

не

на

ножному

ПІД·

приємстві.

О. КОВТУН, депутат

мІської

Ради

народних

деrіутатІв.

агрегатів,

поєднують

у

тажувач,

собі

які

наван­

транспортуваль­

ник, подрІбиювач соломи 1 сіна в рулонах, почали машинобудівники «Боб­ руйськферммашу>) , Такий універсал може працюва­ ти

разом

машиною

з

транспортною

для

внесення

в

грунт органіки «ПРТ-10•>, яку серійно випускає об'· єднання,

І

трактором

«БеларусЬ>>.

Самоиаваи·

тажувач лон

легко

соломи

І

бере

ру­

закидає

йо·

го в кузов. Тут же вета· новлеио подрібиювач· до­ затор грубих кормів. До· ставивши

вантаж

до

трьох тонн на ферму, він у ліченІ хвилини може подрІбиитн всі рулони, а також заїхати в силосну траншею кою

і

укласти

рІвною

стріч·

масу.

(ТАРС-УКРІНФОРМ).


с 1ор . • 14 вересня

l

1990 р.

Н О В Е

Прошу слова'

всіх

lhe

Не можу з усім

НпевнеІІІІЙ ,

· 1 і і ,І н·с~

! а•

\ ; І Н Н \ ' Є ІJІ

Н о 11г

торі

\Іі)'і 11 1ГііХ.

Пр е сі

Тl' ..lf'6aЧ t>І II IIO .

i fl)

фор~·ч а х.

r>i':\ ( )т

!'Р'ІІ<l.і . і ~-

ІЗІtії

IltO

11>'.

i" !!>Jit >l'l ,

,\

jЮбОЧ ІІЇІ

С Ті!.lОС І

lr\0

Не

ІІе

()

ІІОТріfіІІо

'і(!\! _\ ·

Сt' І )>'

/) }I; (Oiil lfl j :o<! iT !!i l!i Н Г і ї fi ('Pl'ii\B<.JK J :2:3 І ІІ іІІІ

'І іІ

ІІ і.' ІІс і ї .

llil!J·

por<J1 .

а:Іt'

І'j)\ ' ,\І ІТІІl' ~

І " p: ::;f (JP1f•J i • н· ' )

~ - :н І Нrlрн но

. н::~t: .\; ~~ :

: .J! i (; ·. ~,

:! :_'[_( • і ;

н

:+. І І ' J!~і ~·c:r !

:;га;щн .

н і ' ''

1\ і

:~ c : ·,•)j '( ~

.

Н

: r;;

,.

Т<Е ІІ

.\:i k.

~ J ' f ~X

. ·. ;-~ в ; ;. аІ! ! !;.J .\1

~·( Рн t· ; 1;

: ~ (-1

lj .\· .:j ()

.\(і: 1\ ; І

j

f·}j\11 )

iiO J;i

Ri ;t

.-\ ~ l l'

пp a to r .

ЖР .

р>Ц О НІІХ

1\О~І.\· ·

:І іt: Т і Н . ІІі ХТО ІІ е ІІІІТ~Н. бо T J;ti ()y _·JO lll' гtрІіЙІІF\ТО :1 .їІ<ЦЬ \ІІІ Р<ЦІІТІІ С ь . Яr< же

rpa ,(i.lll

неі.

ЦЮВаТІІ

А

;(<фСТн і . нr<.lii;tiн

\lt'XiiHii1iiTCp ·!npi :1 Н ііХ~)-

; І, іJ

\lPit\1

;(СІТКСНІІХ

; )f.іП С; І І'

(' T?.Ii t'

:! ( ' ІІtn

lll 'IOГI J llt' hp i\1 Ri;[0\1 ·

~-<0 •111

О(}' t; ;(ІІа J ІІІСН.

- ~ г .-1ІІІ1І о .:1 .~ :с ; ,

іІ~Т\ і ; р: !І Іёt

'1\'І !;'її і.-

r{~- -

С Н С<І. і І

!J j~ :..~ p :.{ X.JїH\11.

J re:t.\ r і' і і ІОН' ' ~, : : : i!l4

Іt1

і

\ТО

ба•ІІП ІІ.

Hnc

:; ; ; _

: JбІІТk'іІ і СІІІІ­ " HftЩHX >>

1-<t')J i І!ІІІІІ..; і Н

'І () І.

;~ :~ ­

і~а:+: \ Т! >

il i ~·t if ~;.-~ нr

r-: rr

.:tю.1ІІ

!rр : ; ~ і ІІ І :J о

на

'· !!-:

Хіба

r< i H ~І\'ЧІІ :ІІІСЬ 1 В. O;J.IIO:vt\ :; ІІІ ІХ .~1 іЛІ, ЙОІІН і 11 рнбу ТІ\1 .1 . ~·, і І'ІІІІІі"і .l<';lHP ЖІІНОТіf:

C i ."rLC:! :., : ,· - r · ~• ·.'i ! O : !H j '

rr :~

і

рі lllt'IIHH

на

H \...'t '

н р !:.·!.:\ · : \ !і ] Іс

н~-<

ІJа;(ГОСІІ І І І Т<J\ ОфабріІk'~' Ні ;t<' ' ІОГО .'\ОбрОГ О llt' ІІрІЧНl';tе·) .\ Cf\i.1biOi [JO·

~; t ::iJi !I ~І f-"J' h C H

,_, , f\'.\

. \ан·

: ;рІшн.

11\0pOh~' \Іі .' ІhЙСІІІІі ~1<!С . О с ь i!ct 1\Р О

: i ; \r :i ~r\1

j).ц) ,( ;· іТ І

нее

Бу.1н.

' ІІІ lll' !ІІС\ .111 . po:mo;ti.l ІІ СІШ С ГО СР .' І<І два r осно;щрства

\ОТ : н

\)\ · .: іІІ

Іtto

\·ж е

f'I!IP-10i tiH.

!~;~ l\;

го­

І!О'ІІІІІСІТІІ

ffT<-t ·

\ н-~ х:-t ІІІ-

-~<lf"(;ІІ І .

. · :: () _ "\-; \

скаЖ\ .

ІІІ.rо р<Ч!\

ІІра ­

0,1НО\І· V

ГОСnО·

h t'il - ЯЮ1ХОСJ, ;(О· \laT epict 11hllfiX

воно

НГОру .

13Тр ;~ 'Іі

:rнон~·

СТаЛІІ

ві;tріі:}у

:\1аЄ\Ю

НИЩ ! н;tві'Іі

!Іра­

нраrtюват:t . рі : ІКО

'I<JCO:vt

ІІі-

МСІЙІht'

ІІаДОЇ

11<1

Н І1Щі

врожаї

;tії

ІІЬ0

ОстанІІі}І

,

ІІЄ

\ІаТе ­

ХВІІ ;lІ{)ВаТИ

: шачно ('!,КОЇ

А

.:rа

ІЮІІа,l,

і

в

:tа\10. нрава

влан .

Іtьo:vty

~~ ні;t

І\.У»

л антн

всіх

тін.

r<ІІ;tати

тінь

боту

І\1іг

l'НТІ;ІІ

би

'l .~ t' lliH

ЧІІЙ

ЧІІТІ>

!ІрО

:vtеІІ·

ІІро­

на

їх

ро­

назватн

де·

весь

ЇХ

і

своїх

обов'язків .

чесне

~южу

СНі;t­ СВіДО·

~~гріхах•>

І

тю1

більше хто

в

складний

лишає

рндн

час

ІhаЮЧІІ

с ебе

К О·

Д.

за­

nартії.

вва­

скривдж е нюІ.

Моррісоном.

СИЗОНЕНКО, 't .lеІІ КПРС .

Фото-

виків

<<ПухІв­

Та свою позицію не змінив, 11родоижував бороть­

ськнй•).

Чи,

може,

й

господарстві

це.1юбннх fІів

справді немає

людей.

бу за оновлення країни. Недавно Зденек Млинарж відвідав СРСР,

в

пра-

ветера­

на

той

об' єднання

муть

_,а

ні Дня міста.

про

.1ія.1ьність

творчо-

вирооничоrо об ' єднання <<Шана>). нке rтворено при Київському обласно­ м~. віддіпенні Фонду ми­ лосердя і :щоров ' я УРСР .

А

відо гІІиіІ

він

доnо~1аrає

тнм ,

що

розшу~-<уватн

nропnвшнх безвісти під 'Іас Великої Вітчизняної ,; іінш . а тзкож Репохова­ ні останки воїнів і забУ­

ті .vюги.:ш . Чи vюже бу~н • ·пр:нт · білhІІІ блаr:Jрод­ ною?

Тому

цих

стенди.

про

а

також

фільм. жанні

чденів

нова питань .

n ~ r, ~>.ap'laн.

цього

І(ікавить

об'-

будь-

інформація особлило

Ло

речі .

з від

.vч11~-

у

його

розповіда­

діяльність. подивитеся

Зможете

при

допомогти

ба­

цьому

невt::личкому

колективу­

ентузіасту і Нещодавно

матеріа .1ьно. у Бровар­

ському

відділенні

промбанку

321499 а.1ьний

Агро­

СРСР

МФО

відкрито

спеці ­

рахунок.

Ось

вІн

ків

воронезького

безпеки .

аа .1а

конкретні

Зві.асн

відnравлено nартію

у

вин~<а

назвою

казуt·

·- 704202. приходьте

І

6

ве­

nofioтy,

нсt

ція

.1ацІкавить

інформапошуків·

ці в.

С

І<ОСМАЧ.

nлитt .

РОІІі

воду

вмиксн·

про

Вже

фі .rІіал

товарІв

HON'I

"'fільАnнІ4

на

fіО­

rю­

вн"'н:<<tt'

на

lабуLІ.ькувСІтіИ ·· отову

в

страву

настуr1ному

воронезького

поставить

гІвлі

і

ранком

магадає

Можливо,

:\аводІ.

сРиФік•

<•удить

ресня у парІ\ «Перемоги)).

rтворених

вигляд;. робота

чен.

nриймач .

господарці

наша

торr ·і в J ІЮ

чистому

Виконана

'

« Риф•

радІоприймttчів­

екологічно

стеження

не

листоноша,

відомства

Перед

цим

а

органІв

-

довго

розпиту­

чому й навіщо надійшла йому ця листІвка

місцевій три

1

сернневого

року

ІІJШбув

з

. \а­

тоr·

ІЮ .1ОІНІ ·

к,.rн<)nман~ t ів

на

перон

нок : 1алу

б\' наml

Н <1

:viOCKBII

ТР\ІІЮНОЛОСІІЙ

ІІ!'ВСЮІКОІО

\

нїке

НІ!·

ІОІІаК

налі:ЮЮ.

в

Іlе:І' ро

І>О.lІ·ІІІІІ>ів.

дня

nоїзда.

:1 ;(О

Ставроr1оля.

1\урrького

рt"зультttтІА .

в

годннннків-таймерІв. на

вручив

Іншого

Обидва посміялися

ііІ.ІІОН

дослі.?ноru

мікроелектроніки

першу

Горбачову

державної

J9:'i0

Всьоr· о nівроку JНадоби : ІQсь. щоб ініціатива Очаківсько'і Ра­ ди народних депутатів Мнhn­ лаївської області і rоСІ1Одарни­ з а волу

цю

зовсім

НЮІЙ

помічник

святкуван­

тотального

хо­

від Іноземця, де познайомилися , коли . Про це Михайло розповІв товаришевІ восени в МосквІ.

i :r

ЩО

бувальцях.

_: tоіхав :to Сt>­ а

ТСІМ

)JY·

но;щп1 ;to Матрось ­ : ,ІJІ·о \!ОСТ\ чере:J Яу:Іу. iiOiJ.'I il.\\' }!КОГО . на ВуЛИІ\і с· тр<>"І.ІІІІtі юІннщувався .

J>( •l"

•,1 \ І<і

. l i<ІJOI' . ні;(оМІІй у :УІоскІІі ;(

tї • І ; r·

!ldi!HOIO cp:Jn»

<<СТудеНТ· гуртожн -

тоt\ \fOCk'OHCbf\OГO дерІГ: ііНІІРГО університету

і \І і:' !Іі

такої

«ПИ.'Іьності>)

розу­

пt с нчнm·о

І,'\ІІІІ

року

в

університетській

а у днтор11 (Інші

на

nросnект

ноча.1ося не.

для

студентське

нулu

ЙОГО

населеннн

но­

життя.

ДИТИНСТВО ,

СІЮ·

ською онуnаt\ІЄю. Позаду роки

шматочки

шкіль-

йому

один­

хліба.

<< на

закуску>)

на

животрепетну

Іно­

дискусін тему

і

сон . Міцний. солодкий СОІ1 . нехай і ІІ\Д 'lKOM-

IIOHeMe!IT стіtЮКІ.

радіо. нрн

шуму

:3а

нні~юІеІІ<Н1~­

світлі .

Кімнати

були

селені

густо

ліжr<а

на·

стонл11

внрнту.1 . Більшість с усі дів у Мнхайла по кі \11! ;1;, ті · -- демобілі : ювані

уч [;с ­

ІІІІКІІ НІИНІІ. В()НН ро : ню ­ Відал и багато чого тако­

rrpo

го .

у

що

не

га:Іетах.

життн

в

nрочІпаєІІІ

: юІ\рема

інших

про

країнах .

нкн:vtн :tовелос я пройти. Ро.зшнрювали свІтог лн;t і

ро:шовіді

прибули їн

студентів.

до

МДУ

народної

що

з

кра ­

;tемоnратїf

Чехословаччини та Бо.ї­ гарії. Китаю й Албанії. НДР і Північtюї Нореї стиnендІї» куnувалн НСІЄІО НіМ· стіл,

: rа­

кушували хлібом і ;tеше­ вою ковбасою . І багато

роз~овляли . «банкеТИ>) села

-

Бували

й

. комусь

і:1

надсилали

nосилку

Та ІІС часто таке було Село тоді жило ttадго· лодь. За відмінне навчанни

і

актнвну

мольсьну хайлu

був

курсового відтак

рем

r;омсо -

рОб()Ту

:V\н-

секретаре!VІ

бюро

членом

ВЛНСМ. і

с е крета ­

факультетського

ро

його

бю·

удостоїлн

ст а-

лінської сптендії За розмірамн вона .\tайж е переважала

чайну .

І

І\е.

полегшvвало

ІhІПТН.

Можна- було ну

ЮІИІhКУ.

ру

'ІІІ

на

кутtти ІІіТІІ

аж

І' ССІТ­

r<O!I·

:\О

на

квнткн

_.

:;ай ­

ДО

КОІЩерТ.

серваторії

:тн -

з ннчайн u .

І ' а :н,ор­

()улн

АІ,}о' ; tн

;tешеві. А на одяг не нІ І· стачало. Одна пара шт а ­ нів

с ;rугувала

JіЖе .татt1.

дотн.

Весь щувався у

гардероб вмі­ тІй >ке наліз\

11ід ліЖИО:\І. майже ХТО

ІІОКІі

tte можна було : 1ала­

в

ІІе

.lt'ІІІ1Х

І

усіх

:\ІаВ

так

Дітя~

lhe

nраІ(іннн­

ків >ки.1ося інакше. ;~оводилося

було

ст у .1ентів.

ВІ1СОКОІІОСТан­

батьків.

ні,'\ПОвідальних

яне

заваркн .

цукру,

іІі

І\У

ріду ра-

ганене ронамн вІйни . а 1942 року ще й фашист­

. довелося

десяти·

Маркса) нього

йоні на СтавроnіллІ. Там Jt\ИЛИ О:.ого батьни Ма ­ рія Панте.1еївна та Сер­ гій Андрійович. Там мІІ­

ран()

І\1ихайло

Моховій

Позаду лишилося не село Привільне Нрасногвардійському

юридичноі:І

йом\'

І вереснн 19f'i0

навчання.

СтромІІІІЮІ» (так усі на­ нm<1.1І! ІІ<'ІІ г~·ртожНТ()К ).

,

ліжко.

внділене

ного

фаh~· .1r.тету

І'орба•юв.

:шйняв

Тут

.їо.vюнос()ва.

Ін· рІІІОІ>урсник

го

без

грудочкою

вдвічі

братн­

Ви побачи­

що

ють

Тож

є дн.зиня

ІІ ка

те

участь

умовах

працівник

о ТІНЕ .

Незамінний ники

в

та

І

мІючи водночас. хто за цим стоїть.

Міськрайонна газета <<Нове життя>) уже пнса­

груnі

вІдверті 1 дружнІ відносини. Траплялися І такі казуси: якось ·у літнІ канікули Зденек надіслав МнхайловІ додому на Ст авропілля листівку.

До послуг людини

ПОШУКІВЦІ

;tpo

та доносів, більшість радянських студентів по­ боювалася. небезпідставно, бути відвертими з Іноземцями , навіть якщо це бу ли представники братніх країн, не кажучи вже про західні, од­ нак. поміж Михайлом та ЗденекQм склалися

вав.

час,

;tово-

,, nо-студент­

чай

тобто

ІІЛЯШКУ ВИна. натою сідали за

ча

виробництва?.

ншт­

внрува-

не

чов та Млинарж

Лнстівку

tiy дьгувати

ІноДі "ІІіеля складат1ся й

навчалися в одній

щось

громадське

що повІдом.1яли засоби масової інформації. ... А сорок років тому студенти МДУ Горба-

'"ешкали в сусідніх кімнатах гуртожитку .

• Вас чекають

На основі використаних там спога­

введені війська СРСР та інших країн учасниць Варшавського Договору, зазнав переслідувань, був виключений з партІі, ЗІ\Іушеннй емігрувати.

передо-

радгоспі

)'

університеті

;(ва

Чехосдоваччннн . Водночас ІЗ Дубчеком став од­ ним із натхненникІв •Празької весни» 1968 ро­ ку. А після того, як до Чехословаччини були

звинувачення шанують

тн

:1

дів тих дюдей, що добре знали М. С. Горбачова в різнІ роки, і підготовлено цей нарис . Про важ­ ливу смугу в його житті студентську. У кни­ зі розділ названий <<Студент у Москві)) і написа­ ний переважно за спогадамн кt:шншнього одно­ курсника М. С . Горбачова; студента з Чехосло­ ваччини Зденека МлинарЖа. Свого часу він був се~рет~рем ЦК компартії

-..','//////////////////////////////////,;'////////////////////./././/./././////./.hl

Так

-

н

hpoc.

чи

інше

ряли

Наші західнІ ко.1егн досі мають значно біль­ ше можливостей збирати не.JбхІдну Інформацію нро політичних дІячів . ЗоІ\рема, у США 1988 року вийшла більш як на 200 сторінках книга «Михайло СергІйович Горбачов. Біографія.>), написана групою авторів на чолі з Дональдоw.

розу~ію

не реб у довного nеріоду

,\1о­

днлося. На Строминку поверталися Іtі;;но. Вече­

Публікаціі ,,.а RfІ/!;.~ан.н.я читачів

'

партійців .

не

•І<J

чи

реnетиція.

.10.

.звинувачення~!

усіх

(недільник).

чи

ськи>>.

Тож

nогодитися

сгульНІІ:vt

ник

внкuнаннн

н

тнх.

колрr; ­

ВІІСОКу

\Іість не

Hf\11 ·

ІІр!ІКЛа.:(

:1аннттн

не

ІІі, на курсі. факультеті . : \агальtюуніверснте т с ь к і нонференції . Або субот ­

Юність Президента

кo:vtyttiC·

ІІсtрТіЇ.

'111 1орднтьсн ТІІА .

не

році

: нюну

котІ

-- \' ЧHTrtJibHi. аЖ ПО· І;н :закрнЄться, І частень­ ІіО і \3СіДСІІІІІН KOMCOMU!II>C:J,KOГU JIOPO. :Іборн >! !'РУ­

що не '1aє.:vtu одну І'ребін­

Tar<

;tні.

.1·

Цн

рнтуна­

хон!й

наврикла;t. сотні \1'нса і :vtолока nро­

ше

су­

:1 гірчиrtеІо . страв<~»

навіть

І

вироб­

сі.1ьськогосnодар­

прод:vкнїі

далн

С3МОТ­

HKOMj'

шматочок

ііу ло грошёй

черг~·

Торік .

тонІ-І

хліб

"черrова

нас.

свою

:1більшн:1и

ництво

'ІаR

тру ;ІіВІІНКіВ.

'1"

хоч

\'

nлавав

в:т­

склннку

НІІДЛОМ : ;а 10 копійок (НІ< на ІІІ111іІШІій ;teJІJ, І ІіОnійка). І : ;анждІІ НІІfJ}'­

постачання.

CiЛbCJ,J-<HX

ще

та

шеноrо яблука чи груІІІі. .\ ТО ще Й ІІОНЧИК :1 ПU­

ріаЛН. ОІІ~' СТіЛІІ npИJiaBIOI н \tat· a:нtнax Все це не \ІОЖе

··

Зі с ТІІПеІІ­

було

вінегрет

ІіОМПОТ:V.

ста­

бy;tiHt'!lblli

: ІаІІЯТЬ -

се:vІінарів .· Ві;\·

ж>жна

тн

ЙОГО

ІЮГірІІІНЛОСЬ

\tатеріальне

ГОДІІІІ

та

І;аша на :tруге.

ПО­

важче

натщесер-

r·пк обід -~- ст у ; tентській і;tалt , н і. Водяшtстні' nорщ або рі;tенJ,кий Ч4 нерловий суп на перше.

тру,'\іНІІІІhіН ІІlоправ,'\а .

ШіСТЬ

універ-

:10

часто

1еюtій

Бо

;(Обро()~·т~-

На ' 'дев'-

ранку

це.

:vtaf:

не

нартії

І 'О('ПОДарства.

ні;tС~"ГІІі

ла:tн:tо с І. .

нту

Пра­ ЙО\1\

СТV'( е І!Т·

бу;НІі

ChKi

t'ІІТl'ТУ.

чере:І

ІІОВСНК;tеІІІЮЮ ·

; rіІІІІІеІІJІН

пр о ­ Н

,)p i н ·o ,1•if10 \ r t) pІ JI' ( ! .: Pi. Tt •-

J_) ()j·: ]!

н

;telli•

Іh;(ІІ

ЩО

;~~-~ІііаХ

.\

ІІt'ІІІІЯ

l'pai\·

собі

' !ОГО

·

І 19 k'(.JMY· нпрторгані

.!

ОЧАЛНСН

п

І\!:'!() ВІІОСІІТl> ІІОСІІЛЬННЙ ІJІ\.' І<J;t у е коно~Іічне :Ім іІІ· .

\)Q3iб . KJ

ла:vtав

в

CBOf:IO

!lО.'Іе

нрСІІІІtі

нрІ1ііІІа ;нкь lit' баЧІІ.lІІ

.\· • : ~: :.: t :· осІІі ,. С е\ІІІП О .l І;іл · ,: · f , ! {І!і f :.·· }) .\' R ;tn п ;t!( ~ ІT!)

:t:}.J

А

ІІ е пр:;;(у:vtаІ! і

<..:І: Urt-i~

. tтш._\'1 ( 1

не

:tовУ . ;(<'і і\

:~

C .\" C !li ~'IIJ CTHi

11\О()

т орист

h'( ) f !

і

а

і

нІІ.\О і \ІІТН

ІіОІІ ·

вечор а .

rілсЩу.

: ;а г' ІІk'ІІ .

B(' Jll\·

: ; ;н.: i ; t<J.l\1\H\

l'ІJ І< :

! Іі іІ!! О\ і _\'

ВЮ1ірНІ0

і

HI ! H .\"!~ctT!l i H

Н

('('І .

ІІ іі

~'ІІІІІІР

!li !,'O; (r!

i,fi,' : ~ ~;;;.,:

і

Н

І І-й

J-;OIIH'I ii! l\

і !СІ і

p: t:;

об

\

ІІі1РН ;.t

сю1е

1\t' ІhО,'\ІІНЙ ІІістін •І<\І!ЮЇ

..................................... : JаКі .ІІЧІ!ТЬ С Н

адже

;tового Червоного Іюра. ЩО _ПрІІІІеС.10 ' .'tаву у районі .

(

:vtO· :vta-

111!1\a:vt .

погодитися Т СІ і t'Р

ра;t.vватн .

не

;tofip~· нерсnектнву. t·араІІТ О В а ІІ~· оnлат~· СВОЄЇ nраІ\і. вірюю свої\1 r;epiR·

~4r~._

І -;ПРС

не

\1і :ІьйоІІІІі

Іt е

Rct>

f::vto

-

~~·~ ·rr.·

f ,"p: tлr І..; ~: !!

r;ультур.

прнбутюt

8 .N'e 14 7 ( 8056)

Ж И Т Т Я»

Ім не

мерзнути

в

:1 роботою не лише ВДОМа , а Й у КОЛГОСІІі і!

nоношених шинелпх або старих батьиівськнх кацавейках. ХлОПІІі ІІОСИЛН

батr,ном на

теплі

nоєднува­

ти

комбайні.

ша Горбачов був роджений орденом

МІ­ наго­ Тру -

драпові

(Далі

буде).

ttальта .


сН О В Е

Ж И ТТ Я»

14 вересня 199() р .

8

Всілякого роду наради -· це не завжди без­ надійно витрачений час. Іико ,тн вони приносять користь і його учасникам, і справі в цілому . Ще раз у цьому перекона.1ася . побувавши на зібранні працІвникІв клубів . будинків культу­ рн району. Учасники його розглянули кілька питань, зо­ крема участі в ДнІ міста, в пІдготовцІ до свята украУнського козацтва, забез!_Іечения в закладах пожежної безпеки. Але нанбільші прнст.расті розгорілися навколо питання пІдготовки культ­ освітніх закладів до роботи в зимових умовах. забезпечення їх меблями, апаратурою, інстру­ ментамн тощо . Гострота цих проблем не була меншою І в ммнулt роки . Ми вже, може, І звик­

ли, що клуб на селі ність

приміщення,

культпрацівника.

ж

низька

злиденні умови

його. зарплата

і

дещо

то

ГОВОj)ІІ ,\Ю.

ПрІІЧНІІОІО

ІІt:рШ о­

ІІ <:і ІlІОГ О

I(J.!<i XY

ІІіШІІЬОГО

:m

ЩО

\'Жl'.

С ЬОГО;t ­

(ІН:'

г;рах~· І

<J

:ІаІІеПСЦ

НІі

сф е рІ!

ТН

суспі.1ЬСТ Ва

Рн

в

і

слова.

ботіннн то

Іі\' !ІІ,Ту

ро :Іу­

;.1ухо нне

Н аніть

11е

1\О ІІ СТаТуf::ІІО.

ДОМІfЛІІ

!(Р

іІІ!\

1-:}'.lbTypa

ІІРОІ!t' ІІТІІ

Tdh0!'( І

\іОГЛа

усні ­

треба С ІІО;(і · не:Іабаро:~;

іі

Ті

_\1ЇІ! і :\І\: ~.1

11 рІІіінЇІт -

рі І ІІеІІіІіі

іНі І (ііІ

; (О і іtJ­

н·>ІТ ІІ :\ІJІ І ·

\IOH'Id l llil!. H.liT!''.'

.lИІІІІОЇ

;(f" ІІ а

Чн

пр нііІіІ .ї о

ІІ [ЮН Р ­

а.:н:

госну

;(О

)JO

ІІІаЛР .

11to

Не

<.:f,QГ()J{J! і

'. І ОВ

і

Хі;\

П і;\ГО·

y'lTii ·

Іі.\':І J,ТО(' НіТІІі:\

( <!

: Ні\ІІІ

С і:І~І ('

~ J ІСІіірt><-І ' ІЬІіі!<І іі ВіСТі> ;(Оl іО:ІЮГТі І

Т\' Т

\ I(І iti JIII · J;\' :I!, T~· -

мотуть

н

nерш о'1~·-

!Ц tІ

-

ж

н ас:Іравд і ' '

l!ІІСЛОІ!ІІН С Н

раЙОІІІІІІ\•1

ТурІІ

"fJ IІ 'IYlll ll \

\' ра­ ВІІІІ Н ТhО>І

::асос.l f ІІ ІІ\

,:(о

нерн с.\JО U І

3

: JарСІ : І

ІІіІХ

о\ІІІ

Т ) Ю\;!

І ІО ·

!ІІІіt\ Ч Р.

lil!ll r;)Jt'T -

!іІ.ї!, J, сі

ф <-Іr;Т ін .

IIIIX

ІІ «іі :~ ІІ <-І ЧІІіІІІі . ІСІ об сн ГО\І роГJОТІІ ВІІІіОІІ~' ІО'!'І , І ІІІ ! ' і бу ;ti IOC.li,IIIllill-pe\1CIIT-

IIIilii!

(варто

:ІІ а іі тс

в

1\_\'сІІ,ТJ'Р ІІ

<: Іі а :І аТ І І .

у сі\ : 1а

Н;( НЧ ІІі

що

\J у;(ІІІІ ~;ах в : ІН:ІІ ІСН

l(t'

ІіООІІ е рf\ТІІНІІ,

ЇМ

ЩІІрО

,;у :ІІ, Т ІІ Р3ІtіВНИЮІ)

,. Гого.1 еві . Роmнах . Ве ­ :1 ІІкіі! ДЮ1 tорІ(і , Д(' ЙДе І\3Пі Та.1Ь ІІІІі\ pe'VIOII T ПрІІ ­ \ІіЩС ІІЬ. с нсте\1 .

ре;tні х ·та

o JJ a .1J І;tJCІ .l !,iJ IJ X ~>рінлі .

~-

нопе ­

пу І) :Іік ан і нх

гаЗе -

Іlpl' ;ti .'ІH.la

б\льшtо

унСІГІІ

СВЯТО

с~-;а:JавшІ t .

о;(ІІ І>

ІіЛj'б

l{~' ni •TY PH

:1<-1

ЧІІ

не

ІІ <JЙ ·

Ве.1 н:;u дн-

ІІ(GДО

!)<' : mеречно. І(ього \Іало І . ніхто н е

\<1'1

і

ІіJ'.іІІ,Тур ІІ.

ті

;~ во;.;-трІ,о \

н унг; т ів

І'ІІ р а в

ють

ll po(J:І f\1

:.~ругому

:J СІІ( і ііd НЛ еІІі СТЬ

1101{

1-:у.'ІІ> ­

ІІРІІ-

Т \' рбоТу .

Ніі

Д!:'х т нр енко.

ііОІІі . ll t' .ll at·:.

н

:Іа нід у ЮЧИіі

Bi ;t;(i:lO'VI Ф.

.1.

і

11 j)l)iJR.liiiOTI> і

:І: 11 .1::тц:н.

: ;аІІІІТ<іІІ-

п охвал итвен

~южлнвостей у ПрІщесш! J І (' J, кого » . але і

Ні;ЩоНіl"ГІІ

i\t'

С Пра ­

ЦЬОМУ

\Іа\Jу п, _

,,

Т<-І!і

11 <:1

рад­

ВІІL ОК ИМІІ

'І ІІ H t'

тр•ІюІяТі

ще •ю що

бу;(Н ·

:\HIIJIIO· л і:vІі т и.

в і ; { С \"ГНі С'ІЇ>

:ІІ С 6ЛіВ .

j)<iT\'PII .

іІІ СТр_рl Є ІІТіВ .

d ll a -

Про ~ І k)' г;:о-· т,тосвітню Р'>боту :ІІОЖІІСІ І' ОВОР ІІТІІ ~-; о;нІ .

ска ж і\10 .

У

К\· ла­

mІІІІІtнх ІІав іп, ф; .1 Ь\1 Н н е ІІОJ; і:І:ІуІо Т • , _ У 11 )JII CTOCOB3· 110:1!\- · пі;( І;луб нрнміщен ­ ні " "J.! :V TJ1TЬ » магні то­ фо ! !. а сю1 І\ луб бе :1 ні 1ю н і ; tверей . Та і-1 маг­ ІІіт офонн . те.1еві :юр н , ре­ :ІЮ ІІТ

їх

теж

пробл ема.

Хт ос t,

i:J прн сут ніх ска ­ : І<JН, що v сьогод нішньо му клу•j і таі-. . н н у Махна в ІІІТ<J.бі. 1\ е :шаю . Я І\ н томv штабі . але

було коли

та1.-. н~: у 1-\улажннсьnом у 1\.їуб і .. ГірІ\0.

І ЩО

що н а йбільш Та\1Т е ШІІі ке­

ріRІІИКИ ~;>а:t гос пу н ав іт ь і ч е ре :з десять років п е­ реб\·довн. я~-; що не увір­ веться ~· людей те рnець .

J,ДЕНЬ

М/СТА-90((

ЗАПРОШУЄ

" БРОВАРЧАН І ГОСТЕИ

lllJIJ(

J J('

vна­

бутІ;а мн в радгоспі << ГоІ 'олівсьюІіі>> , ще ме нш е .

pi. Щ О :;а р<-1 :1 ГО.їО БіІЕ' . Сі llf y;\OCiiOII3 JIIOJ;<tT1 1. t:llpii\IOH~' B<tTII і Т ;(.) \!СІН 1/ н .

Та

Лизогуб:

Т\їJІІ

Чернишова жод н ого не

чув

ні

в

чому

Та й сіт,виков ­ до помага є Якщо

конкретн о.

ти.

А

що

~-;ілька

;.1еснтків

Не

палацн

тн.

ТСІ

ще

ІІЬО\1У

А.1е

ж прн

стані

сr ільнін .

а

НО ІІІ!

ро І-: і В

тут

не

Де

Та~-;_ на на

щ~

:зап итаннн

схожнх нн х

матері алу .

фактів ,

внще.

ЮІ

ТИ Х

су єтьсн

:зи.

а

'11атеріСІЛЬІJОЇ

ба -

ставлення

до

культпрацівників . прос то

це

вже

те '1 а

іншої

Леонід

Ф. Ф е-

задумую-

все

1алежит ь

п ід вищити

праІ (іВІІНКЮІ

зарnлату Культ у р и .

Р о1ра ху нон

такий.

що

пі д внІщ• ння

ви :значатнме

розвитО!; н ародної твор­ чості . Отже . це ви м а га­

тиме

тв орчості

мих

Та

й

ві д

ді

ось

на

прос ила

в і стн

на

ньог о

:Jа .1 ІІ!UНТ Ь СЯ

ВС С,

сьогод1іі. Я І\ учора?

ко­

і О-й

А.

КВІТНЕВА.

годин і

В n арку

Гага рін а .

пр о ведено

с і льськогосп одар­

фоль~-:л ор ні

колен­

о

18-й

год ині

відбуде ть ся

оркестру.

IG

вересня

ну.

10. 10. Старт естафети . 11.00. Нонкурси << Малюнок

на асфальті», вистанки << Мі ні- зооnарк» , . самоді-ялмшх художник і в. фот-овис т а вка (nарк Перем оги) .

12 .00. Підведення підсумків виставки квітів і 1-:0HKj'ipCi;B. 14 .00 . Церковна пана хи да біля nа :11 'ятника за­

гиблим броварчанам у роки Вели кої Вітчи знян ої в і йни . Святковий концерт НСІ естрад і парку. 17 .00. Вис тавка моделей одя гу та :зач ісок . 18.00. Святковий концерт у n ap~-:y . рок-фести­ біля

біля гу ртожитку н ого

СРСР

гол ова з

д~то­

віддю <' Про економІчне стан о ви ще країн і кон­ цепцію

переходу · до

льованої ри нкової м ію! »: nовсюдно

мі сь квик онкому .

на вулнцях \1іста_

Дискотека

виробничо- торг овельного т рикотаж ­

об ' єдна ння.

СПОРТИВНІ ЗАХОДИ естафета серед ш к і л :11і ста

J О . ОО .Л ег коатлети чн а

чі

регу ­

еконо­ ві д

з

тог о

нема .

ціни.. .

жі мо .

став ит иметься

роботи епо х

бит и й

сел я нин.

дорожчання.

магазини,

по­

кинулися

ску п овуючи

бо­

рошно. круn и, олію ... ДІйсн о . п ершим слід ком

:v~іки

на

стане і

n ереходу

нов і

доктор

лом на

-

ці н

говорит ь

економічних

ун Є . Однак

на­

Г. Па нченк о . бурхлива і•нфляці я

п ораджуєт ься

ринко м верхн ю би.

на­

ексно­

принцип и

взаємна

доходів.

в

не

сами м

ви йдуть на п-о­

-

задавне!Н і хворо­ до певного час у

як і

можна

заган яти

рі шеmІямн .

Чим

довше

тим

так

до рожч е

що

міку

до

nеред

чинити .

nотім

плач у ват ися . ПОКЛІІІ\аНИЙ все .

углиб

роз­

Саме ринок зруйн у ваТИ

при звело

-

кр изи

оте

еконо· насам­

« С П овиваю ІЯ»

і н іціатив и . У кінцевому рахунку вLн :11 ає забезп~­ чити

1 р остан ня

д охоДІ в

населен ня і зниженн я ц ін. Аль т ер нативи ринку н е­ ма .

А

ось

думка

-

ника

госnодар­

генерал ьного

вик »

об '­ гумо­

М. М . Нравця: П ереконаний, що ми

і

не

ди­

не не

нагодуємо одя гнемо

n еревівши

на

кра­

народ.

господарст­

р ин ков у

екон оміку .

фах і.вЦ'і в ,

інша :

їть

протндія

же

наві ть

їх

як

непоко·

рин ку .

сьогодні ,

Ад­ коли

І

сотн і

вч ора.

(.вул.

підnриємств. виnусІ<ають

І

і неякісн у Витрачаються й енергетичнІ

колективам

50-рі ччя

в и-

я кому

за

сячі ? Три в ож и т нс ь треба не ти:\1 . що п е ребудова е но­ но;-;Іі кн

в ід~-;идає

--

пл анува нн я а

тю1.

оп ір

що

·з

-крат і·в

жорст ке

до гв іздк а,

це

б о ку

зустрі ч ає

тис я ч

ус іх

бюро­

рd вн і в .

Ми

далекі в ід т ог о. щоб звину ва ч у ватн їх особисто. Коман дна с и стем а н адавал<~ ї м пра во розподі ля­ л ейава·~юго

боячись

до

в іт рам н

молоко ч и :v~ 'я со платят ь копійни. а за 'V1а шн нн ч и буд ма теріал и бер у ть т и­

ти .

люди,

пр u н ­

цип ом. вони деф орм ують не тіл ьки економ іку . а й людську мораль . Я к. с ка-

l\'~ оск ви до самих до окра­

-

Ст:в ор~ні

волю н таристськи:v~

їн

ресурси .

П ере м оги

пл ощі

пІсля

Верхов­

висту n ив

неnотр ібну . nродукцІю . ма терІальн і

бу де

19.00. Карнавал

одразу

Ради

уряду

ІіОІІІв.

Ві:.~криття свята біля !\1іськвиконкому . Виставка ~-:нітів . конце рт духового оркестру в пар­

на

ної

бачимо .

10.00.

валь

і

Н абув Ч ИН НОСТі ряд, ЗДа­ ваЛОСЬ би . ефективних за­

висту патимут ь

духового

м-ожна

я к на сесії

Тривога

тини.

к онцерт

н

п інгв іну.

про себе

во

Ві ДП О·

лотерею ,

що

Згодом

Мабу ть . са м е безкрилість породжує найбіль­ шу тривог у. В она заяви­

їн у

ПО ·

вулиці

звиклося:

літати

ні~-:оли

них товарів розn очн еться о 9 годИІ Іі ранку в па ­ ві:~ ьйона х на вули ц.і 5 0- р і ччя RЛ К СМ та білн

ську

не

ЯК

наради

на

та к .

•не поворух н утися .

<< Червон ий

• 15 вересня Нрмарон по продажу nродовольч и х та промисло ­ універ:v~агу

їх

систем~

виробничого

в і дпо ві­

~- ч ас никін

враз .

єднання

Та

Я

не

адм ін Істративна

сповивала

У

к~мандно­

ректора

ро l мо­

запнтання .

зрозу міло ,

Деся тилі ття ми

як

щод е>

як

стала­

са ­

чн в ідбудеться це,

лн

-

Атрофія

nлачуютьс я начебт;О за ­ роблені гроші. А ві дда­

У

малороз­

ку.%ТПраЦіВННІііВ .

вн .

Та~-:

крильця

·вольов ими

~-:ультпраці вн ика - ·

оточених

кадрова.

до Л .

не

турботою й уваго ю . Чн не звідс н й ще одна пр об­ ле м а

таки м

1 і

Іх

одиниці .

році

кож ухах».

>Ін сіл •;е рівникн району ні н ~-; н е організують ? З н о н ого рок у зап л ан о ­

додава ­ СТО ·

й

:>

стр іч

І

ЩО

цьом у в

Rажко н е п огодитися. А сама подумала : чи не в цьо:11у причин а й того. що ,Н Е ІІ О обіця ну зу ­

І не ТіЛ h ·

:ІЮМ('ІН' іН .

в

в ор у­

Зусиль не досить.

від ;Ію:tей ~ .

н аведе­

можна

тн й додавати .

і

ч vлн.

вано

п оставлен е початnу

хочу;ь

Іtього.

сіль рад и

мі

н ато­

ні,щов і дь

"Нашому

чнсь . ві ;нювів : << Як ' і са­

бу динну

не

не

дт 1

д ор о вич ,

вихід?

m

ні з місцн •>.

Бобко:

Дехтярснна.

Л чн 1-:раще в Нраt:и :J ів: Jti. де і ре мо н т у вати к луб не берут ьс н ро:JВ а­ ЛІІТьсн.

інст­

дружин н н­

З вер нулася

ДВад-

куль турІ!: _'• давайтt> :v~іс п. 1ру6І І » .

ре­

придбан ні

.1апнтанннм

:11 ін яли ся

;( І Іре ктору

Г.

\1а6ут ь .

І(НТЬ Н tо~Іа іх і в Гого­ лівсІ.~-;ом у В ор га н і :зацїі . ;.1е їх ~юж ут ь ,1ат н . ка­ mуть

і

сн;J;і ТИ\Іе мо

в зятн

;J

проведенні

а сп ра ва

же

екон омію! .

ніде

в

ч ергунання

ІІ ІJПІІ

культура народу п очи нається :1 кожного :з нас і в ве тшо му місті. і \Іаленьному селі . Ну доб­ ре. :>аJІІНІІІіМО Кулажющі . А у Веmн-їій Димерці Ііраще 'І Дл я відремонта:1алу

І

палЬ І{е:-.t

ж

н а н о го

буд ннн у культурн /'!Край потр ібен nапіта л ьний ре1>-ЮІІТ . Але ні директор радгосп у Дячок. ІІ і г оло­ ва профІЮ'І1У Ромащ ко і

теперіш·

·внн уті

•Пінгвіна.

навіть

відчула

завважуєш :

економіки

ся,

сут­ нових

господарювання .

нашої

т ого .

С.

будуна­

:11етодІв :11нмоволІ

ла

Іі і В .

ПО

nрющиn ів

~югу

ції

дворів .

їм

культури» .

ПРОй МАЮЧИСЬ тю

йо'го бо~-:у віДчутну допо­

\ЮІ іту .

Гре-

lfi!X

fi~ дннку

п оч­

оформлен­

ру :нен т ів А ось сіл ьв н­ конн о ~1 У до будtш ну кул ь­ турн діла нема є . Скільки вж е добнваюсь орга в іза­

Мнхайлів~-:а . У

ось-ось

ху ;tожн є

;.іавІю.'_. але я

;;у :н,­

Н\·л ажинці.

ос­

К. М. Скоробагатько: " Днректор()М радгоспу С . І' . Малюг а у на с н е­

.:ВЩ е~І

бельюІ. · XTOt:l> lІіаЖе .

тільки

інструмен­

ко-стюми.

ІІіі

, (0

то

духові

не мо

!JІІ .\ ' Т І, ПІ

Важко пінгвіну ІІІ

<<3 бо­

радгосп у

та нні :v~ часом обгородил и будинщ; ~-;у льтури . при ­

••

ІJ ОбіЛЬ ·

В

І.

дбалн

:ІбіІ·аються

lТ і ЛЬ КІІ

Бервнц і

Бобрнка

М.

ком

перспе"тиви

н е:за в ж д1 1

МОm.1 І!іЮСТЯМН.

Ві! , н е

Іі у:!І>І-у ру

ііСріВіІІ!ііі;<' '

ще

з

Лнзогуб .

дире ктора

М.

пошу"и,

ро. Іум і є:vю .

11 а ІІІі · бажа нн я

ІІі,!рt ЦЖ_\'НСІ -

ТОНІ;]!

\1ІІ

;tал гк о

:Іу\ІіІІШ!

і\0 !Ір е,"(СТаНІ'І ІhіН МіСЦt> ­ ІJОЇ Н.-lіЦІІ. І';ІС І '(ЦарСЬ !-іІіХ

1І С

М

бу див ­

відмови.

1\У." Іі·

JtЬОІ'О

НЬОГО

В сі

1'11.

ІІіДІІі\ІdТІІ

t-)_\",!IІI!J\.\

ві ,!

куль турн

\1

ра 3у

всі

ІїІ :t ()он_, . днреюtі ї

:1

Іtt::

:+;

.;t J н. · ;, / \t.l \ 1.\

днректори

кІв

М.

Чи був би в Кулажницях . штаб Махна? Г\' РІІ .

--

ку

r,~робле.ми,

про На­

Е"оно.мічний "о.ментар

З

відгукн у лис я

1-\ \ 1 Сноробагатько Богданін~-:и С . Г . Боб1-:О . J:\<І -- СЛОВО

д е рЖСІН ­

ОДерЖ \' Н3Т!ІЩ'

6K> f1H\ PT\·

по

lу·

ІІJ.!Оl ­

СІ

ДО

НОГО рі НІ ІіІ \ ватІІсн. що

:J

f!\І!Т ·

найшІІр!ІНJ:ІІУ

іw.мІІі

+>'

нее

r;y.lЬTJ'!J' I

1-:VЛЬТУJ.!І!

тр11

г;рн ­

:Jакінченвя.

їх

троє

життя:

інший .

ОстаіІІІі .\t часо~І . а ТО'І­ ніІІІе вте рою1. :11и бага­

її

ус іх

Культурне

прац1

ті резу.1ьтати . що звідси випливають. Тож відкриття Америки і не сподівалася почути.

мір був

це. чи не завжди злнден:

-

т·акі

після

8 .N'2 147 (8056)

стор.

3

призв ича їла

до

пр ив і ­

с тан о вища ,

і

те пер їм н елег ко р :J-:зл уча ­

тис я

з

ци м .

гу .

таке

ху

спільн о

У

с в ою

nлану вання

з

чер­ звер ­

номеннла ­

тур ною СИСТЄ\10Ю обеЗІ\(JИ­ Л ИЛ Іі

нерівник ів

Є:\1СПJ

та

ни

з внк ли

все

ві д

ви :ПJач е н их

пост а ­

діяти

.за вказівнQю. прой м ає острах

-

тіл ь ~; и

Тепер ї х в ід н е-

прий мати са\10р і ше;Н НЯ . шукатн

п отрі б н их . чи

Во­

одерж у ь ап r

чаль нн н і в.

в мі-ння с тій н і

пЦ п рн ­

організац ій.

пюпач альник.і в

спожи вач і в .

Н е м ен шу тривогу ви­ кликає те . що за довг і рони багат о хто таки х м і ль йо ни звик не н а­ пруж у ватися ,

пра цюват и

абия н. Держава. мовля в . не зобідить видас ть не зароблену зарп ла т у . спише борги, допо:v~ оже в .с.крут н у годJ.Jну.. . Ри н·:J к ві дкидає подібне дар\оІо­ rдство. він платить т іл ь­ ки за зроблене . прич о :11у :зрсбл е не яніС'НО.

Отже .

ринок.

Ефе кт и в­

ніш ого механ ізму для в ідродж енн я

і

екон о м ік и .

пі днесенн я

а

знач ить

і

добробуту свІтова практи ­ ка н е вир~бнла. Отож го­ ловна т у рбо та і тривога наша

я комога

-

глибш е

і швид ш е ося гнути йо го зак ономірності , терnел и­ во й наnолегли в о готуватися до тепер

переходу.

Вже

-органі зо вуються

ку рс и й сем інари дл я ад­ :v~і нІс траторів. школи ме­ неджерів тощо. Н а вчан11я потр і бне всі м ві д міні­ стра до робІ тника і н ол ­ госnни на .

А.

СОЛОНСЬКИЯ .

оглядач

У КРІНФ ОР М.

ВЛНСМ) .

12.30. Лижно-ро.черна естафета серед у чнів сnор­ тивних

шк іл (вул . 50-річ ч я ВЛ КСМ). Вел-огониа-иритер іум ( вул . 50-річчя ВЛНСМ) .

13.00 .

ГагарІна .

11.00. Турнір з м і ні-футболу (стадіон << Сп а ртаК>>) . Відкри та nершість міст а з наст іль ного те­ ні су (л егкоатлетичний манеж ) . Від крити й кубок міста з волейболу (сп ортк омплекс) . Спартакі ада << Юні сть» за місцем nроживання : теніс . міні-фут­ бол , шахи (спортивн і майдан чик и по вул . Ш . Алей­ хема. сnорт комплекс ДОНу) . 12.00. Бліц-турнір з шахів та шашо-к ( міський шаховий кл уб ). Міська спартак і ада << Малюк>> серед команд дошк ільних закладів ( л егкоатлетичн ий ма­ неж) . Кубок міста з боксу (зал стадіону << Сnартак ») . Нvбок мі-ста з ВІільн ої боротьби (сп ортКt'Імплекс- СПТУ-4 ).

Сnортщті

конкурси ( стадіон

«·Спартак »).

12.00.

Відкрита

nершість

м Іста

із

стендов ої

стрі льби.

13 .00. Товариський матч з баскетболу між командам и « Бровари»· << К иї в». 3:\1аган ня :з авіа ­ модельного та судномодельног о спорт у (озеро в парку ) .

. .

Змагання << Вс-ією С І :-.1 єю на старн (стаді он << Cnap-ra•к»). . 16.00. Товариська зу стріч з футболу між ко ман­ дами <<Торгмаш» і збІ рною ветеранів \1іста (стадІон «Сп артак » ) .

14.00.


4

стор. е 14 вересня

ЗлоЧинність.. .

сН О В Е

1990 р.

Сьогодні це

слово

звучить

для

<·н

нас .як дзвін біДІІ і небезnеки. І це дійсно так, бо навіть найменше відхилення від за«ону тягне · за собою не тільки моращ.не травмування, духовне <СПустошення, деградування одних особистостей,

тринадцятирічних?

Тому-то· й

ОаіКІ\О

шунати

:~ЛОЧИНЦJІ.

ІЦо щ.

-

снльовнчу,

А.'Іе що

Н Іі

і

рІвень

Броварах?

н

у сі й

НІЮ>ІіІt.\І .!аІ ' О С'І' рС!ІІІІІ

~-;раїні

Серй оз не І!ОЛіТИ'ІНОЇ

об с тановІіІІ.

11 а рощуваннн

СОІtіаJІІ,JІО

СКОН<НІіЧНІІХ

!!]J<1І!t'CiH.

ІІ)JОНОНЖЄННН

ІіОІІф.:ІіІіТів

ІІа \·ІіЖІІаІtіО· на.їІ > ІІіЇІ Tct реліt'іЙНіЙ ОС· !Іо ві. n о ,1а :1ьш е р с:1баланс: ~ї> с1ІІІІН

\'('('

1\ С

l'KOIIO'VliЦi

IJ

.\!ОЖ Е'

lll'

11<1

!ІІn'ІііТІІСІ>

'ІІІІІІІОСТЇ

іІ

в ІІі-іІІ І О\І~-

110·

не

СТ <! Ні

:!ЛО·

ІІраНОІ!ОрНДКУ

с успіль с тві

ТІ І\

тру,tнощах .

ІІІІ І Іі

І І<' Р<'ЖІІВііЄМО ,

На

лкі

\ІН

:tеЯКі

<' -' І'''Іl'ІІТІІ хочутІ, ,, нагрі· ТІІ •> руІm. ВІІріШІІТІІ СВОЇ ('JІ[Ji!H\1 .

:!Нt'СТІІ

}(І . ІІ\ІІ

Бр r: нарн ІІ <І

рахуІІКІІ

І'ОБО)JИТИ

то

но

Я!\

nадн у.

<їІ .~f ,

кrадіжки

рІt:І\ ' ЄТІ.сл

гро:-.Іа.:\ЯІІ .

хараь;те­

то

і

не-

рівень ;tещо

с rаІ\і "lі :J ~·н<ІТІІ

У

ІІІІІІІІі :1 \ІІІ І І~· : ІІШ ІІОІІіі :;рос.l<І ЛІІШ l'

:иu-

ють

кілька ІІість

Іюрін ·

к о трі

рОКО "-1 на 2.2

\1iCite

ІІ}JОІt<' ІІТіі. Тобто. :1 ІіJ;.'І І, ІІІІІ.'ІаСН ;10 :319

:312 :!JIO

І{е

і

ІІО\Югою· яких .lо б Інв ; цІш·

'ІІ І ІІіН.

<.:ііа :ІатІІ

\'іJІІНСТВ. t,ІІ

\І:ііін-:t·

настіт,-

\ у.l і гансІ.кІІХ

і+\

ІН\'n

\Тож у . і

О С ІІОННОЇ

До ми

я

ків

й

одержить.

ІІі lVIiCЯ·

8

арешт

чаю

не

основне

ЗНИЖеННІ

випад·

у .вигляді

Та

ян

я

вба­

завдання

ЗЛОЧИІІНХТі

у

В

то:v~у. щоб сповна розібра­ ти-ся

в

обставинах.

штсвхнули

за нон у. ні

на

що

порушення

виробити ефектив­

засоби

попередження

1ЛОЧИННССТі .

Погоджуючись

ДО·

вами

не

в

цьому,

Ті

у

лених

Із

водночас

ІІЯ

уваги

ням

ІJCi'Vt

ІІОВ\

цІ

ї~1

непоодинокі. дано принци­

оІtінну.

бо

ж

•Ф~дІжку

в

усві-

І>Озшукуеться

тирниА

злодіА .

•·удимиА

Михайлови••. родження.

та

чотири

Чуприна

о б ластІ, в

ск::єно

яки!\

нині

до

осІх

доnомогти

в"

rромарозшу..:у

На

фото

А.

..

М.

зрсблене лише перший н_r:ок у розв ' язанні серйо:тої проблеми.

І,

зрештою,

Васильовичу, про

те,

боротьби І

зі

но,

мІськwм

Альошин

мtшкаиtць

сиив

атечу

ськоУ

)j

Qблас~і.

~айно

kyTHoi nросимо

на

БрОваріо

онутр\Шн\~

ВІкторовІ.-,

(аул.

11167

Матрьсова.

сnрав

року

:121.

сnецкомtн.ІJ.атурw

У~JІС>аськьго

Перехоаун~ся

&рьвара• .

правопор~шеннями? Нині

рею.

й

ронни:уtи

ІRІІ-Іkfі

смаглАа~ .

бачиR

ц~

nовІдомитw

р()зшу­

наро,о\Жен­

ІІкиА

МВВС

краде

>АІА­ Ту~ь­

особисте

см ,

волосся

знає по

~уАОрJІявWА,

nблнччя

телефону

с.

rрИ·

темио·русяае.

місцезна~одJkення

органами

тивну

:3і

орган

Броварскоrо

ropo.:rcкoro

комитета

Ком~уннстической партии Украннw. город · Cl\uro 11 раііонноr·о Советов народнr,rх деп}·татов Кн е в­ скоr"І оu.1астн. (На у краинском я зьr к е ) .

Дна

f'ед :. ктор А . ВО.10ШИНЕНКО /'азет а вьІХод нт с 17 аnрел я 193 7 года вь1х од а: &тn рннh:. с ред.а, nн:тннцз. t'у66от а.

j:озпо­

врограму

ресневій

сесії

ЦІ: ого.

чітко

чим

РАНКУ р;~)ЗПОЧНЕТЬСЯ

ЯРМАРОК

до

ПО

МУТЬ УЧАСТЬ ПІДП РИ€МСТВА · ТОРГ! В­ ЛІ МІСТА, КОМБІНАТУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. НА ЯРМАРКУ ТАКОЖ БУДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПРОДУКЦІSІ РАДГОСПІВ. ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ЯРМАРОК! УПРАВЛІННЯ

ве­

ТОРГІВЛІ

МІСЬКВИКОНКОМУ.

її

роботи

від

і

зара~

:vюря.

ло:

ІІамагаєlVІося над

пра­

ЗlVІіцнення:-.т

сецзанонності

ловсянде-н­

ці:tеспря:v~овюю .

РОЗШІІІ<!

РВ ВС

областІ

ЧернІрозшуку-

Паа.оюк

О.оексан.ІJ.р

року

1968

на­

110twканець

с.

1<1-

Новгоро.ІJ.-Сіверського

ра,ону

ТієТ

лютого

1990

JJ.oмy

не

і

ж

областІ.

року

І4

nішов

nоаернуасо.

з

Роз·

бро.ІJ.ожит~

у

зріст

по

бліАt, •о.nосся c8i'f-

nрАме .

.oe.

нути':

су-rулиА.

к~ТІОІІО

кормчне!ІНІ\. китного

БроІарсьkнА

MBBt:

Альошин.

ОJJ.яг­

шерстяниА

сорочка

кольору,

корнчн~вurо

kольору

бла­

хто

бачив

nроханнІІ

БроаарськиА

hла­

МВВС

З

KOJt~I<TИB

ГЛИбОКИМ

СУМОМ

11р0

('РJ)t>дньnї

CMt>pth

шко-

RЧHTt.>ЛbKH · IIt>H ·

С"ЇОНЕ"j1КИ

kOCEHI(O та

висловлює

диславу

сnівчуттSt

Мико...іаАовичу

Колектив

і

Ната.оП Григорівни ..·воїм t\0,11t-raм К о п· нкtt'-«

Ніні

БІJОварськоrо

зового

господарства

смерті

пра r tівника

зна€

і

Пав.ою­ у

по

те­

-427 .

висловлюf

Вл а-

Bactt.niвнi

АJJ.міні ст рація.

унравління

глибоко

чол о віка

~к,·нлуатації 11риводу

3

Воло.ІJ.имира

сnівчуття

партійна.

госІІУ сПухівськиіt» глибоко см~рті робітниці радгоспу

її

"''

сумуt·

га ­

трttrічної

управління

щире

рідним

Івановича і

близьким

ІІоКіАного.

nрсфспілкона о р.ганізаrІії ІИ д· сумують .1 Іарнвnду трагічної

БЕЗНОСЬІ(О Катерини Мус!Твни . Степана АндріАовича і дочки На.11.іТ.

10-498. фото :

О . Ф. ПАВЛЮК.

Заст.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. телефони: рецакто\)а - 4.03-76: застуnника ре11.актора, аІдJІ.ілу nартІАноrо жктта - 4-04.61: ІІJJ.nові.ІJ.а.оьного смрrтара , aiJJ.JJ.I.oy сІлІ>с~кого госnОJJ.арства - 4-23-26: аі.ІJ.дІлу nромисловості 1 соuіаЛІ>Ннх nитань ··- ~-02-92 ; вІ.ІJ.ді.оу .онстів І 110асової роботи 4-04·81; аІцілу paJJ.IO· іНфОj>ОІаЦіj

Кнїнсь~<оr ·о

Сt>МоІІІОЛКіRСької

C IIOBiЩttf

СЕМЕНОВА чи

повідомити

411-396.

flt>д.aІ " UГi 't HHЙ JІИ

куртка

з

тканннм.

~кщо

ка.

с110 .

170

еб. 1 асН()ГО уnrа в.1 ,ннq Адре.·;. 1 дV У~-"fШ і ;

-

ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ І НЕПРО­ ДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. У НЬОМУ ВІЗЬ­

:зай:v~атиметься.

ченаємо

й

ПОКУПЦІ!

вже після

повторюю . а

ШАНОВНІ

ВЕРЕСНЯ 1990 РОКУ У БРОВАРАХ НА ЖИТ,JJОВОМУ МАСИВІ О g_й ГОДИНІ

15

визначивши .

приступимо

ІІJ

На

nройде

обrсворення. а

ІІе

борстьбн

:Jлочинністю.

..ефоиу

в.

правоохо­

місцезнаходження

Альошина,

51-4~7.

Фото :

нрокурату­

чато цю роботу . Нами ра­ зо~t і.1 презІЦією :vtісьн­ ради рuароблено перt:пен­

На

-

і

іншими

щовоі

зріс~

форми.

Тих, .то

411-396,

вІдАІJІОм

СергіА

rpOM<ili.Яfl ,

Прикме~и:

ж H3Hh»

злочинністю

Прмк!ІОtти :

І>р(ІRарськwм

запитан­

виконувати­

меться рішення: сесії міськради про посилення

облмччА

сІІ ав <Jя

.як

Мнко­

Броварах .

ЧУП·

РИ НА

kУ•~~С~

ІНЮ БРОВІРІВ

RPIICBI'IEHO

11~.\ІИf:

усІх злочv.І!ів припадає на неловнt:.тйтніх . Отже.

шукуваннА

J ЛОЧННІtА.

ІІі,t

.\.1( '

бо п'ята частина від

рове

перебу­

:1и

59. Торік '

заспскс!Сватись

ро.ІJ.жtнно ,

ЧернІгіВСЬІ(ОЇ

бу

них брало участь 10 літнів. нvні 1Н

чим.

все життя хлібннёІ. ся~: в хаті. ХаА буд~ друзів і добра багато. Все r · либшою стаt: душІ криниця, '· В очах вf'селка радІrпо tскпип.си!

.VІі ­

8

злочин.

71

1990 рін - -

Фt.ІJ.Орович.

міс­

за

неповнолітНіlVІИ

•ться

на·

Броварах

Прохання л ян

року

мешканець

Ніжина

нае.

рази

Хай

серед

Торік

calVIi .

сяцін

ГІІськоі

Анатолій

1945

покликаних попереджеІІ ·

Сосницьким

квар­

від щирого t:ерця здоровлять з першим п'ятдесятиліттям Любов Іванівну САМСОНЕНКО.

відповІдалh-

ІІВАГА:

Бровар(ьким

РВВС

оr· орченьи!»

Сини Віталій І ЛеонІд. невістки і Катя, онуки Наташа і Юра

діть

В~лик~

,._·

t)ез

СОННЧНІ ВІТАННЯ

вдалсся дещо становище. Су ­

• Jінм~рка

рад.о..-тью.

ро­

поснлен ­

злечиАності

цІСвати

І

із

гrідлІтнів . виправити

годи.

виnадки

до

ності осіб. .1ай:v~атися

Хоча.

На пре· ;tOBUДJiТf, -

зростала

перевірок.

рання громадян за збері­ гання во,:ttепальної зброі? Тиь;. є. І причому

ГрОМаДЯН

с

зда­

ку в рін. Але nісля rtро­ веденої роботи зроб­

хто

\ІаСИ

'ІРІАЗдннком н тноt"Й су дь6t' дrнь Uез нсключеньи! смену r · од у 1uел

<<Оселила­

населення.

раніше

хотіли б почути, чи є у Броварах випадки пока­

с танлення

ВІнтора

Бажаємо :

ДРУЗІ.

Вена й у нас у мІс­

-

ня

то й тут по­

наро-

Бwл кажАЬІА Чтоб rод на Лишь

надовго

ваність

ло

волі.

днем

·с.я» не лише на сторін­ ках газет, але й викли­ кає . дедалі більшу стурбо­

проанаJFізувати

карали .

• ЧтоU

трв

ніх , бо ця проблема,

38.

понарання

на

з

ЛЕВЧЕНКА Олексійовича .

стрск.

чоловік. то в ни­

збільшення

про

: JЛ()ЧІНІІІОСТі ІН' .'ІІІ!і!Іі! Жі-і :ІІ>.

нині

правопорушнин

те

псзбавлення

можна бу ­ вестн ро :І ­

.'t'J

Тому

литаІІН.Н

ж

би там

-

: І р е штою .

це

підиріпити

22

сучасних

:Ja

чого

санкціенував

:v~ітне

на

Це

в

відчуваємо

сnовна .

що

Янщо

: mО'ІІІІЩН.

Не

можли-

перевиховуватщ:я

н\шньо:v~у .році вже до

ведуть

·;асобіН.

':JI 'I; H \.'Н' ОСО6 .1ИВІІХ Пі;t I :J II .(. 1:' < JІІТІІЧі:З~І\' ІІl' ІІ ; \ С. iJO : :22 ;(0 2(.; : Ір ОС · .' Іа !і і:ІІ,Jіі С Т!, тн ж ь;нх :1:10-

надавале~.ся

як міру запобіжного захо ­

май­

поді{

відсутніСТh

Н' ХІІіЧІІИХ

ців

;tу до

lVІілінії. і

Окре:ІЛочин-

ців

несумлін­

nригоди

.\І!сцн

злочини

за

категорІям

слова фактами Якщо торін за

до

ВІІїжджають

ог.1 я д

лІбераліза-

мим

Спробую

волі.

<Іранівнинів

вІ·

поІ\аранІІЯ

заслужив.

Причин· таІ\ого становища

вдалосн

міри

таІ\а:

роанри·

иа

Нн

намІтилася

до

nостановна

продовжу­

«Г\'ЛЯТН»

дати

вироки суду.

не

: иочннці

такі

мушу

країні

сьогодні

тих.

особистого

на

ТСІІД Є ІІІІіН:\о!И

'ІlонраtЦіі .

В

оскільни

є.

nризвело.

44 OCHOlJHOlVIY

:tо­

r1еренажно

гаТІІІ:НІІІ\ІІІ 'ІІІ ІІ!< Ості

і

'ІОЧИНИ.

ви­

колективах

сьогодні·

Hrt

кож­

роз ' яснення.

вість

ЇХ

винних

слід

потріб· в

сноєн\

відпо­

серед

а

оЦінну

Але

в

rtїi

відповідальності?

:!

с<;ла;tІІОЮ

,

минуло­

СІ\ОЮВаВ

Т\'Т .

:І а.'ІІІІІІа єтьс н

Проти

притягнення~•

\1СІІе, не

волі

вітаємо

І, якщо можна, хо­ ча б коротко про злочин­ ність серед неnовноліт­ ється,

коннретному

тенденція

на·

Словом, картина виходить невесела. Та ці· каво було б Іще дізнати­ ся, ЯІ\ Ідуть справи Із розкриттям цих злочинів,

вро

лn

ну

Іюгра­

періоду

ВЖЄ

і

доІ\lо. з nочатну 1986 р~-

дер­

нетвере-

:3.1ОЧІІННість

на

розмови

r

\ТО

проявляставл.ятьси

да~ати

ному

го року вошІ абільшили ­ с н :1 42 до -17 випадків . ;ІИбоко турбуf; і те. що на 90 (!) процентів зрос­ ла

І

гуманність

Щиро

-

до злочинів . Чи дійсно _ це

_..

в

стані.

відного

суд

ліберально

па,'\ін Гостро t:тоїть і пробл е ма СКОЄІІШІ :!ЛОЧИНіВ : ю~1У

прокуратура

узагальнювати.

р(чбійних

громадянами

валий

те,

так?

в.1асності.

і

І-\р І ІVІіІюrеІІ·

об с таІJ< > ВІіа

р<І !'ііІІ <' .

..

жанної

бувань

так.

про

Ростова-на-Дон~ Шуст та О. П

позбавлення

людей

думка

зайву

деякі

в

Ва-

це

серед

зараз

ють

3А ГРАТ-АМИ оцІнити

ЙОГО

.М 14 7 ( 8056)

СОННЧНІ ВІТАННЯ

Пшеничнін. у яних вил~· чено вогнепальну зброн• та боєприпаси. За носін · ня її обоє засуджені ;t!'

самого

Ми коло усе

нині

побутує

,,3&РОЄНОСЦІ'' ~южна

і

СЛіДИ

:1ЛОЧІІНУ

Актуа.Аьне інтерв'ю

злочинності

і

е

1

.1юдеіі

жителі М. В.

зрозу­

крадіжок

ба;атьох

Приміром. у квітні ниніІІІ

б<' з свіДків. надзвичайно

нароцний

й І>ількістІ,

І·доров'я

навіть свід· іншій справі

ЩО :зброя для життя

: НІ аЮ•> . А .Іро:~уміло.

сьогодні

ДОМЛЮЄ\10. } ебезпеІіа

але

байду­

нього року працівника:v111 .\1іліцІї були аатрІt:vІаІІІ

Про Це розмова кореспондента з прокурором Бро­ ·sарів М. В. Г АРНИКОМ.

на

не .

які·с ь

сновідуwть поаицію < • мон ХаТа :1 краю . ІІіЧОГО ІІе

мілою є наша стурбованість за свою долю і долю своїх ді тей. Що чекає на нас? Чи вдасться щось •nротиставити навалі злочинностІ в нашім місті?

Ян

про

стали

жі . Нср!д!fо ь;н в тій чи

але й тяжкі травми 1 :Jагнбель інших JІЮдей. · Злочинність . .. Сьогодні . вона зовсім не така, вк була вчора-nозав<Юра, бо хто, , скажіть, дес.яток­ 'пІвтора десятка років до цього чув про . наркома­ . нію 1 рекет, спекуляцію в таких розмірах і заняття проституцією

:Іга,rtувати

:1юди

Ж И Т Т Я:.

5·J3·9J.

~-- епрана\ 1НІ4а_кншtтн. полігр.афіі і к~ижкоиої ТОJН'і"лі. К.нї!1сt.ка обла('ть, м . Бровари, ву .1. . Киtвсь_ка 1 15(.

редактора

В.

НЕБРАТ. Індекс

61285.

Друк офсетниІ1.

конаний

аркуш.

Обсяг

І

Тнраж

примірНИІ\іh .

Замовлення

N.

41 .'>2 .

дру­

15.930

#147 1990