Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ! . .

ОРГ А Н

І) Р о· в А Р С Ь КО ГОМ І С Ь К О ГО

МІС Ь К О І

Газета виходить з

Партгрупа ферми кНЙ.

по

праву

І

.. А R О

квітня

17

року

1937

радгоспу

.N9 3

вважаЄТЬСJl

Н НО

в

заради

господар­

КОМ І

.1ИСЯ

r

ЕТ)'

КОМ)' НІС Т И. ч Н О І ПАР Т

НАР О ДНИ Х

*

.N9 147 (7848)

*

• КрасилІвсь­

кращою

РАД

,

цього

ми

працювати

погоди­

в

умовах

Д 'Е П

тей ,

то

постають перед колективом. Наш кореспоидент М. ГOMeВJOK попросив дати інтерв'ю партгру­ порга Борнса Леоитlйщанча Ратуша, членІв парт­ групв Валеитниу Леонтіївну СІмороз, Валеити­ иу Івашвну Калашmп<ову, АндрlJl Івановича lваннцького.

дати значну прибавку про­ дукції.

що

У

свою

чергу

дозволяє підвищити за­ робіmу плату . Отже, у виграш! залишаються вс1 . КОР.:- Але на зборах

нальності,

все

ків

між

У

метно

нашій

партгрупі

налІчується вІсім стІв. На перший

комуні­ погляд,

не так уже й багато , але

працюємо

у

напря-·

мі переходу на новІ фор­ ми організацІї працІ . В у мовах

нашого

ми

справляємо помітний вплив на колектив брига­ ди . Добиваємося ц.ьогр

Правда, першопрохlдцем у нас було безпартІйне подружжя Словачевських ,

насамперед

якІ

тивному

що

завдяки

ак­

залученню

до

роботи безпартійних . Не робимо великого секрету із саоУх зборів, на які

-

густо

всІх

ким

запрошує­

бажаючих .

чином

нам

Та­

вдається

значио розширити дІ!

поле

партгрупи .

КОР.: Чи не пере­ ТВОРЮЮТЬСJl збори у такІ соБІ звичайвl виробничІ

взялися

за

Із

сво ї ми

вчотирьох

280 -

мене

можете

запитати,

що останнім часом лено? Насамперед,

зроб­ пред-

як

При

голів молод­ звичайнІй ор­

ж

ти

чоловІк .

годі

то

непоборн1!

На

-

корми,

До

виконання

обов ' язкІв ,

що

дає

заощаджува­

а

це

ВИГlода

господарству . І нам на обіцяє наприкінці ку солідний додаток

й

говорити.

їнську мову , наші звичаї . І оцінюю я її не за на­ цІональністю, а за весе­ лу вдачу , вміння працю­

І

во­ ро­ до

зарплати. Але не тІльки

вати .

!{оли

б у мене

бу-

а

ми

ооки

підготували

жодного

що

до вступу

кандидата

у

чле­

це стосуєть­ нашоІ парт­ господарства працюю 30знаю, що в

тваринникІв

багато

людей ,

носити

звання

які

є

{'Ідні

комунІста.

А у нас же є ще й цехи рослинництва,

ції ...

механіза­

Вважаю ,

суттєве

УПУЩеН!Ня

що

це

в

ра­

боті всієї партІйної ор­ ганізації. Можливо, де­ хто й соромиться підІйти і сказати : .. ПриймІть ме­ не у партІю». Отже , ми самІ повиннІ проявити ініцІативу , допомогти лю­ динl

підготуватися

до

вступу. Це тільки на користь загальній спра­ ві. Візьміть , на фермІ .N9 3 партН1на гру­ па наЙсищ.Кlша . То­ му й рІвНІ, цІ

дисципліна тут на І результати пра­

кращі .

Хто не був хоча б з . ріК У ПnОСКOllу, здиву­ ється йorо добрим ЗІІ(і ·

Ви ' давно·

нам. І ють в

иайперше впада· .ИТ.ІІовl спо­

око

руди .

Ось ПРJlМО на очах иова 8У.llНЦJI иазвали П Мо.аод1Жиою , І не без пІдстав тоді ro· ВОРJlТЬ, що в ' IIJIOCКOMY Виросла

були в Плоскому? ~

. ;, У "' ,

'

.

-

комсо ­

мольських оргаRtзаціЙ . Першим БУJlQ обговорено зміцнення

Виступаючн

правопорядку в

перед присутніми,

мІського

відділу

Місті .

заступнмк

внутРІШНіХ

на·

таки

краще

працюlOТЬ .

ЗВОДJlТЬ тут і багато- . квартнриі буДІІІІКІІ, й ін­ дивlдyальш. ;Баrатоцар ­

-

тирнl

це

теж

пре ·

красио . Є М018UIИ8ість об­ робляти дшJlJlК)' 3еоі, утримувати худобу. АІе вікамн на селІ *JUIи шо­ ди в іидивідуальних б;­ двиках. І ось внрlmнли

в ПnОСКOllУ в иаАба...ч' часи

щороку

десяти го

зводити

будинкІв

до

садибно­

типу.

Одни З ТаІСО одер•• · Па иа Мonод1Жнlй сІМ'. ФещеJUdв. Ольrа МІПСОо nаlJtila nОвич

НОае

І Мваonа

Іхнє

*итао

'tpи кімнати, 3'рУЧИОСТJl)fИ. І

ФещеlUCИ

МихаЯ·

бу~еJlЬНJDCН. З

-

на

усІма 83JU1иеа

,I'OCJIодаРl()вати:

оБJlади~~ поrpeб, саpal, ебсад.ущть с8дибl ~i...a· ми. Щоб ~ититут до,.,о.

красиво І Щltcnи"q.

Фоторецортаж О. МІЛЬКА .

І І

І

І

справ

особистого ав­ IVвартирнl кра­

зловживають спиртним 1 наркотнками , тих суспІльно корисною працею.

пав.

не

політнкн

зборах

ІВАНИЦЬКИR: - Вже й вересень роз­ почався ,

на

і

иих

впли­

й

про

партійних

дІжки . Основна маса їх здійснюється вно'Й. Крім цього, У мІсті зростає кІлькІсть осіб, котрІ

він

Тому

пнтання

секретаРів

ГОВОРИЛОСJl І про необхlд­ шсть поповиЄВИJI паРТIЙ-'

життІ

СІМОРО3: Валентина Іванівна Калашникова приїхала в Красил1.вку 15 рокІв то­ му з Казахстаиу. 3а цей час добре вивчила укра­

ретельнІше до

слова.

установ ,

крадення І розукомплектуващ.я то - і мототранспорту громадян,

яка

-

відбувся

том,

у

партії в сучасних умо­ вах . А то І У нас дехто починає ГОВОРИТИ: «Як би · добре жилося нам , КОЛИ б У.краІна була само­ стНШа ... '> . Але ж ми на­ стільки пов'язані еконо­ мічними взаємостосунка­ ми , культурними зв ' язка­ ми , що про роз ' єднання

ганІзації праці на це по­ голі,в ' я ПQтрlбно було б

можливІсть

Ви

і

доглядаємо

300

тя

себе .

телят

чоловіками

своїх

проявити

пІдря­

Працюємо ми разом

шувати умови праці , жит­

жемо

гучні

на

СIМОРО3:

ми

мо·

взяти

вирощування

ставимося

через

нас

МіськвиконкомІ

НІм часом на.мітилася тенденція до уС!<ладнення операrrивної обстановки . Це особливо внявилося у зБІльшенні корнсливнх злочинІв, таких , ЯJ( ви­

нехай

колективІ

ду

того

ми

для

комуніста

колективу,

нашим комуНістам Вален­ ТІІн1 ІванівнІ Калашни­ ковій та Валентині Леон­ тіївні СіМОроз .

ти

Тільки

вирощу­

сІмейного

вирООничий процес, поліп­

справи

Головне роль

У

вІн

може

а

нацІональної

умовах

6

людей.

перетворювати наші збо­ ри у звичайні наради .

ї

спробує це зробити з усі­ ма не вийде . Ось так і ми поки разом, гур­

будь-хто

поламати,

зборах я говоРила про необхіднІсть роз'яснення

ми

мінімум

конкретнІ

не

п ' ятницl

НІзацІй ,

чальника

КОР.:

року,

намагапися

3 І'"

А. Б . ГамалІЙ проінформував, що злочиНИІсть У м.1сті зростає. Так, за минулий рІк було скоєно 206 ЗJЮЧин1.в, а в цьому poц.t вже 312. Остан·

пропонували

няка.

рівні

протягом

ми

* ЦіНІ

семІнар За участю ' керIВНИКІв п!дприємств, орга ­

Пам'я­

мудрість народну, вІНИI( ПО одній стеб­

ни партІІ. І ' ся не тІльки групи, а й в цІлому. Я отехНіком і

~.

належному

І

зараз

Минулої

що

ває на своїх товаришІв по роботі, чи веде їх за собою . Повірте, це , не

ми розробляти теоретич­ нІ положення! Для цього є інші люди, а ми повин­ ні допомогти організува­ на

КАЛАШНИКОВА:

О І) ПАС Т І

себе СІ"і

нашому

націями.

вання молодняка великої рога то! худоби . При на­ шІй активнІй пІдтримці СП'рава ця прижилася. 3а­

нарадн?

РАТУШ: - І без цього не об­ ходиться. Не будемо ж

ви пlднlмаnн не тlnьки питаННJI виробництва?

господар­

ства найвигІдніше прояв­ ляє себе сімейний пІдряд .

переконуюся ,

в

таєте

линЦІ

РАТУШ:

а

невмінНі працювати. Було б вдосталь товарІв, то й навряд ЧИ вииикли б митн! бар'єри мІж деяки­ ми республІками краІни , що аж ніяк не сприяє по­ лІпшенню взаємостосун- .

за

JI )' КРА ІНИ,

С Ь КО,

3аХІІСТІІМО

пра­

Отже, сп.рава не в націо­

Партійне життя: авіти і ВиБQри-Ij;8!I-------

мо

б

цю вати з цим подружжям.

Відповідати

часто

не ' стала

ганізацІї

повинен

8

ли сумнівн щодо її людських , ділових якос­

сІмейного пІдрядУ. Пе­ рехІд на новІ форми ор­ працІ

КИ,

Середа, 13. вересня 1989 року

рІк ак­ Jlкl

ствІ. І ие тІльки тому, що тут з року в добиваюТЬСJl збlnьшеВИJI показникІв, а й тивною участю у внрlшеивl всіх проблем,

_.

)' ТАТ І 8

не заАня­

Наявної кІлькості мІЛІЦії, яка є в мІсті. недо ­ статньо

для

результативної

боротьби

із

М() ­

чинністю . Але .внхlд з цього складного с тано ' вища є. Ми, броварчани , можемо самі захисти­ ти себе від злочинцLв. Для цього А . Б . ГамаJJ lй запропонував на кошти пlдnрнємств , органІза­ цІй ст·ворити патрульно-посroву службу в кіль­ кості 62 чоловІк , яка цІлодобово чергувала б иа вулицях мІста , відповІдно забезпечивши її транспортом , іншим необхІдним спорядженням .

Для утримання ц1є'і служби необхІдно матн 257 тисяч карбоваНЦіВ на рІк. Якщо цю суму про­ порцlйио розпоДjlлити між всІма трудовими ко­ лективами, то збитків особливих нІхто не ма­

тнме . Це становитиме лише по 6 карбованЦІв на

кожного

працюючого.

Присутні на сем1нарГ і директори . І секретарІ партІйних оргаНізаЦІй висловилнся за створення патрульно-постово! служби. Проблему потрібно обговорнти на засідаинІ рад трудових колекти­ 'вІв І прийняти рІшення про видІлення коштів. У деяких містах нашої країни такІ служби вже створенІ І вони дають добрий позитивний резу ль­ тат .

На семінарІ також йшла мова про nlдготовк у до святкування Дня міста, виборів народннх депутатІв до Верховної Ради УРСР та мІсце ­ вих Рад . Обговорено хід звІтно-виборних збо­ рІв в naртlйних І комсомольських органІзаціях . та деякі питаНJіli ідеологічно! роботи на май ­ бутнІй період.

І

І


мо, о, ~ О, о о ~ м О О ~ О ее' е"

-+- 2

о е ~ о о. О'е о о. о 10 О О,

о о о о е.о оо е о ео'о'е оое"

'10 10 о"

о ,О е о

нове

сторінка.

000.0 ооее е о ее. о о "

0,0 О 0010. О t О О о •• ,О ••• 0••• О ее •• 0•• е о О. t

життя

0.0 О оо о о о 0'0""0 ~ 'ММ О ~

ВЕРЕСНЯ

13

РОКУ.

1989

...

".8j81 •• "'III"I"II'I'IIII'.""'nn."""'I'11111111111 ••• ,1111 ............ ,1 ..... 1І ••••• 11.1111181111111.1ІІ •••••••••••••1.8....... 111111.1"1118.111 •• 1111.1.1.1 ••••••••• 1••• ІІІ 111111'а

ления зв'ЯЗНУ), проблема стоятиме ще гострІше. у

noточ,ному

ганІзаціями

ре,ці

шляховими

Пітально ВЇідРемонтоваН'і

ву.1ИЦЯХ

ор-

мІста і РБУ -4 бу ли ка-

Ии:rвcькlй,

покриття по

Шевченка ,

Че-

люсКІна. Дкмит}ЮВа, Рaд.rоопнlЙ, Иирпоноса та Інших. ЦІ роботи продовжуються.

нано на

:.. :: • : :: :

ПОДІІ остаииього часу як у країні в цІлому, так І на тернторІї нашого мІста: зростаRНJI дефІциту в торгІвлі, перебої в електроенерr1ї і матерlально-технічному постачаннІ, страйки (в тому числІ і в нашому мlстІ) B~e це значно ускладнило роботу Ради - народних депутатІв, трудо..

вих колектнвів на мІсцях. Водночас становище, що склалося, вимагає вІд виконкому, депутатІв, вІдділІв І управлінь виконкому, служб міста вмІння

= :

нІчному І шиноремонтному заводах _ по 6 ТРуДI'llннКІв на одного пра-

швидко реагувати на проблеми~ ЩО внникають, полlтичио правильно Іх

оцінюва1R, а головне

ми вІдкритнй діалог, виявляти витримку і спокІй, не пІддаватися провока-

:: ::

кl від Ісrиниих цілей, що ставить нам перебудова.

= •

цівника апарату управлІння. Недо-

діяти в Інтересах мешкаицlв мІста, вестн з ии-

-

::

= :: = :: = =

:3. досл·ідно - експерименrа.1Ь ному за.водl будІвельних кон-струнцій тресту «БроваРИІС1льбуд. 3 фаQрищl «Дружба»- 5, свlтлотех-

ням

рІк, що вдалося ~робити і над яки-

цювати? Основна

зна'чення гр<-мадських фОРМУ'вань. Були 'вжит'l заходи по активІзації

ми проблемами слІд ще сп.lльно пра-

увага

зосереджувалась

.

У дІяльностІ

б

ППС

і б

.

.

м.

Гринь,

Собчук

В.

А.

бом,

ВИRОИRОМОМ В.Т'8ЮТЬСЯ

захо-

::

темпІв росту

прискореннІ

мІкрорайонами мІста, вони спІльно з

ресурсів

ницт-ва, ВИlVористан' нl всlХі можливостей . для розв'ЯЗан'НЯ проблем, якІ виникали одіІа за одною. Найбільш значимІ Із проблем ВИНОСІШИСЬ на розглид сесій мlсь·

будинкових номІтетів беруть участь у ви~ш~нl ПН'fань архlтеКТУРi:l І мlстобуд1:вниu;гва. е.колorії й санітар.. ного ста.ну.-Рада бере активиу участь в усІх мІсьних заходах. Висону ак..

RBapTOOJIIK у Броварах зростає. Як.. що на 1.01. 1986 року У ній стояло 5805 чоловік, то за три роки, тобто на 1.01.89 року вона :ltJос.па до 8237 '10J10вік _ м.Пасе на 2,5 тн..

:

::

= = = ::

роз·витку

міста.

і ефективностІ вироб-

Ё.

викликало

об-

eKoJlorl1QlY обстановку в мІстІ, про

поліпшення трвиспортного . об, слуговуваURЯ і роботу житловокомуиальJtИх служб В' осінньо-зимовий перІод, про стlІН ВRRОНВИНЯ програми ,~Здоров'я..

Д"А

стаиу

У8а_ н lшрго

спр.в

при

. і 8се61'1Нorо 8и ... енн_ пlJl.tотоацl питань за .. уча-

Е.

рубрика

АИ"ОСЬ аикетуваИИА,,",шканцl. за MlateM)' проживаиим І • ТРУАОВИХ IlО.лективах.

= =: ::

= = •= =

= • ••

= • = • :: = •= = ! =.

• • :: • :: :: ::

= =

= і. _ = = :: = = = = = § •

$

= :

лис,.

постіlнl

лис.

в

.ОМIСfY РаАМ f спецtаJllсти. І проекти рlшеи.. ..руку ва-

.. 'сцевІіІ

гa'~TI,

.На

в нlА

аl"кри .. ас..

1рибуиу' сесlf>,

про.о-

роботІ сесlА брали >"Іаст" преАставиики гро"."ськостl. иеформаЛ"IfИХ об'еJl.llаи ... За звІТИІІА перlоJl. Аев'АтнаАЦАТ .. 3 них внступи"и. виесли своТ пропо~lщIУ. в тоlІ ЧаС .к ра.иlше в обговореннІ пиТаиь брали участ" тІльки

Jl.єпутати. І(рfм того побажаИИА, "ритичнl зауважеиВ

листах

редакцlf

аАресу

газет .. ,

мlсь"ви~ои"ому,

телефоиувалн

І

навІть

иапраВЛАЛИ телеграми на ВАресу ceclJ. Все це безумовио спри_ло КОИСТРУКТИ8ИОМУ

обговорению

хlв

ло-2000.

темпів,

не

програма

реальна.

.Жит-

Черга на

питаиь,

вирlшеИИА

чеиию

гласиостІ

І все ж

сп lльиому

назрІлих

в

роботІ

пошуку

ШЛА-

проб .. ем, · забезпе-

Рци.

не можна не сказати про

те. 1JI,.a нерідко багато деhутатlв про-

являють

проблем.

повноти

пасивнІсть ЦІ

товаришІ

при

8'lдповjда.1J'bностl ,

сьсгодю. на

на місцях .

тивнІС7Ь І

громадянський патрІотизм

виявляє його гОЛова м .

К Федо-

ренко.

сячl.

всякчас,ного людини з

дефІЦиТу

товару

хамство,

боку

дода-

зневага

працІвникІв

до

ч;их

= = =

• •

:: :

= =

служб, невзJIШО уяви·ти. що люд.и дУ'Мають І говорять ·про Радянську владу. Чому не ВИДНО робіТНИЧОГО КОН'1'ролю, поганО' працює служба відДіЛу боротьби з розкрадачами со..

.: ::

Нам TaIК І не вда€ться зБІльшити

::

ТР. ИБУНУ

ХІ

ергани

не

розгляді вІдчули

яка лягає

Р адянсьнOJ.. влади

Працюють постlйиl комісії ще слабо, безінІціативно, не в~"'ористову-

ТОРl'lвлl (С .

С.

Семак) . хоч трудно-

щІ

й

проблеми

тут величезні.

НЯ

водоканалlзаЦlЙн.ого

Ста-

бlJjьнlше стало працювати управлІ-н. О.

О.

робота

Иравченко),

господарства

налагоджується

вІ~~lлів архІтектур.Н І капі/О\АІ

тального 6удівництва мІськвиконкоіМУ (О. І . Иуделя та І. А . Зубко). На жаль, ВИRонком не моЖе за "0.. вольнити фроит роБІт, які виконують

Не забезпечується виконання п'лтирічfllOГО плану по буді'llНН.цтву 06'EJКTiB соц.нуль'ГпООY'rУ рядQМ пlдприємств мІста. Так, завод пластмас nР(Yl'ягом 1Ірнвал.orо періоду не будує

ДИТЯЧИХ

саднііВ.

складає

більше

70

чергО'ВІС1'Ь

дІтей

чолоlВoїiК,

·в·едеться БУДі;ВНIЩТ.В·О ж· итла. б ді На заводІ алюмlиlєвих

конструкцій

у

neревантажен-lсть

Са1дках складає Х'

б.шroько

погано

вельких

в дит-

140 чолоб

вІк . оч в пятирlчних планах уло передбачено оrroрудження середньої шк{)ли, немає впевненостІ, що вона йб б на .ІІиж'Чи·м часом удуватиметься .

об-'єднання ЖЕО .Бровари. (Є. П. Яришеа, В. О. Остnянlна, Г. І. Гри-

ИерLвни<ЦтвОоМ заlВОДУ з РОКУ. в рІк 'перенОІСН'1'ЬСЯ зведення громадського

шко,

центру

В.

Г.

r Кодола,

Л.

А.

Журавсь-

кий), РБУ-4 ~I. О. Сндореико) , комбlнат громадського харчування (М ..Д. Зайцев).

ПовІльно,

джують роботу

нерІшуче

иалаго- '

(В. Г.

Степінов, го-

равліния комунального

госпо"аРСТВ8.

ловний Інженер П. М.Кодрнк) з уп-

..

У цьому . роцІ ми праКТRЧRоне вlдчу-

вали, ЩО '8

Mlc'1'l

ня., в_ якій, працює теплиця,

є спужба озеленеfl

60 чоловік, є своя

необхідна

ВсІм вІдомо. що

ро

бо

ти

техніка.

без

промислов.ості,

стаБІльної

транспорту .

І'

.

господарськ,orо

б

лаку

в

як

І

б

ули

заплаНСІВан

І'

в

п я-

тир l Ч'них планах на РМЗ, в ДОМОбу-

дІвному комБІнаті . ОкрІм

ють,

було

того,

тlя,,"и

В

РАJI.

об'єктІв

остаМlІlА

виsиаИJl. аварlАиими.

потрІбно

ПРО8ести

І ' Jl<итяа

час

IІIЯ"К8

ПровеJl.ено

І

ще

KpacoBcbl(oro, .Nt І .м 12 по .у"иul

17 по аул"цl.

ЗаВОАськlА Поповича. Жит .. о.иА фОИА sиошуеТ"СА, lIoMYHIKaцJT І

баJlЬСЬКИМ, Є. П. КРУГЛRRОМ, ю. О .

окупність все м цнlше входять в liа-

Красовським. Зиизнnи активнl~ть І депутат - секретар ВRRОИRОМУ В. Я .

Багиюк, завідуюча· оргівструкторським вІдділом Л. .І. Фесенке. ДеякІ грс1Мадя-ни замІсть того .

що б реально оцІнити обс тановку, на-

.магаються звину.ватН'1'И в усІх БІдах органи влади' на МІсцях. Ця ж тен-

nенція спостерІгається у висnовлкr ваннях на сторІнках преси окремими керІвниками на рі,внІ союзного і ре-

спуБЛіканського

1 вІДОМСТ·В .

урядІв, мІнІстерств

Невже ие зрозумІло, що лише об'єднавши зусилля у бажавиl спlльио подолати труди.ощі, мн можемо чо-

гось досягти, На Жаль, на сьщ'одНІ з 280 критичних зауважень депу-

татІв виконаио блвзько НЮ~ З 86 наказІв виборцІв 53. В ряді випадкІв не ВВКОRУЮТЬСJl

ються· наполовину

ВИRонкому.

або викону·

рІшення сесій І

.

Місьна Рада почала ПIДГОТОВ'ИУ до проведення виборІв народних депутат!в Україиської РСР І місцевих Рад. На сесП необхІдно визиачити кІлькІсть округІв по виборах Ha~д-

них депутатів . У трудових

«олекти-

І

ше життя. П і оряд з певними усп хами ни-

на

Ух

стают.. lІеприоатииМи. ~

ремоит

)ІІИТ"О,

ие

иа"'еJl<ИИХ

Аоба8л.ет"с.. заХOjl,lв

А

це

-wоштlв

8ИК.ІІИ-

ие

ВЖИ8ают...

АЛSl

ПРО8еАеНК8

Через житловиА Аефlцит ие 8J1.аеТ..СА ство-

рити

.IАс~ .. еиськнА

ремонту.

ФОНА

иl ВИRонком мІсько! Радн вlдчуває' ДефlЦНТ бюджетннх коштів в розмІрІ 2,9 .мІльйона карбованців.

ИатаСТРофlчне становище склалося з очисткою спрацьованих Містом і прс.мислс!ВИ'МИ Пlдприємcrвами сто

м()ит І УТРИМВRRJI Aoplr, савlтариу очистку будІвельного парку та lи-

споруд неДQlCтат.нl. Введення другої черги ОЧИlCних СПС,руд в 1989 роцІ

ЦІ грошІ потрібні ва оплату, ре_'

шl роботи. Ряд підприємств просто . Ігнорує постанову ЦИ ИПРС 1 Ради МІністрІв СРСР М 1115, що передбачає

І

магаЗИНI'В

ПlДnриє,мств

Розпочато

ВИРСі5леного в

реалІзаЦіЮ

раЙОНі

.

рад-

м'яса,

понад план:

На жаль, не вдалося вик{)нати до кl.нця рlшеН'Ня виконкому про реалізацІю для населення мІста продукцП. яку юmуС'Кають ДОК І виробниче

.деревообробне K{"I:lfOM

об'єднання.

накреслено

П~КтуіВЗН' НЮ 1 ... ~-

ряд

ВИКОН-

заход,і'В

буДLв'ництву

по

цент-

рального І вечІрнІх РИНІІ(ЬВ у міиро:. районах.

Для

ти . Та справа

цього

вІдпущені

кош-

зрушується з місця

дуже повільно.. Існують проблеми І в медичному ·ОБС!ІУГОВУВавнl. Хоч в цІлому матеба ,р:а.'Іьна за раЙЛ'Lкарнl, укс.мплек-

T;;IEaнJ.CTb кадрами дозволяють вирішувати завдання по прОФ1лаl<ТИц! І І

л ку.ванню

З

населе.н.ня.

в'Веден,ням

маленьких

пацієн~ів

Міста

І району. НайБІльше ж нарікань ви-

кликає ..рс60та полl.кло\н·IІКИ та стоматподlклlнl.ки

у

зв ' язку

з

їх

переван-

таження,м, не за. вжди уважним став-

rРОМВА.И, АкІ лен,ням до ~ворих. ме'!'каЮТ"1 ·миих.цеl бу!ииlки .м 2 І I.м Е I7 Великі труднощІ переживає сипо e-raпо .. yprвулицІ в'.... по 8У"ИЦ истема " iJlapo"HoI .освІти. За останнІ 'ея ...у са,.. иц.м 17 Кирпоноса,.м 5

ПО 8УJlицl

81АсеяеННА

CTapl-

споруJl.

lІає обуреИИА ГРОМ8,ІІ.АИ, 8кІ Ажере"ом вСІх бlJl. .8ажають 8ИКОИIl1lМ . ПlАпрнеМСТ8а І оргаиlsацll, на балаисІ 8"ИХ 3иахО.... иТIоСА це

путатами М. М. Скнртою, М . Л. Ру-

MOB~X

і"ОвуваннІ

.

ташованих на територ 1 мІста, з м.!цної економІки нІякі плани не здlйс.нити. Госпрозрахунок І само-

бе

в тоскоро:.

caДJКIB,

мІсцеві Ради. Особливо це стосуєтьй й , ся постІ них комІсІ , очолюв иих де-

і"

ладнання. Частково дефіцН'1' варах І продовольсТlВ.i. можна

дитяч{),'( ЛІкарні будуть вирІшенІ І проблеми , що Існують нині в обел.у-

об.. а"иаНИА ~

аковом про

потреба в них задоволена лише на процеН'fИ.. Не ВJ~тачає 'склад-

52

3Фму МІкрорайон.! (С. м. Ma~HOВCЬкнй) . Не ведеться будівництво дит-

б І і ' уд і вельнихнших органІзацІ й . роз-

ють можливості, наданІ

З....

ёЛlд вІдзначити позитивнІ змІни ІВ po60TJ БроварськоІ дlnьнИці теоломереж, пов "Я'3ЗН'\ перед усім з приходом тов. Петренка І. 3 . Є зрушення на краще в роботІ управління

ЦlаЛ,істИtfноt власності.

кІлькІсть то.рговельн.нх площ у мІстІ .

ва сесіі питВRRJI про

нова

::

І

::

а

жител·ів

ГOBopeRНJI

иА

чином позн.ачається

госп Ів.

іитерес у

АоповlАіА

Е.

ВIд.lІОвІДЮIIМ

• ::

Особливий

тези

= t = .=. = • = = .•

дарства на неякІсну санІтарну очистку МІста..

=

.== = §=

тити, СТБОРЮЮЧИ .в мІстІ мережу фір-

реформи..

•_== •

комунального госпо-

і

Н'АРОДНИХ ДЕ ПУТ А ТІВ ХХ СКЛИКАННЯ

заходи ПО комплексиому бnагоустрою мІста.; «Про реалІзацІю

=

нарlкаНlняадресують-

=.

щкlnьиої

::. • :: ::

=.

І

pe<jyвa€ на балансІ зпм.

= = = = =

ських прИМі~ень, торгс!ВельнOl'О об-

засі..

=

= ::

вуличних

цІ ЩОЛК<J,ВCько'( до БЗАБИ, щО пе-

=.•

С.ЕСІУ МІС. Ь:КОУ РАДИ

на

крема, рОзглянуті І реаmзуються

= = :

головами

ходячи з сьогодиішніх можливостей,

3'd

від вули-

= =

НА

вирІшувались

такІ пвта.ия: «Про пnви економlчного і соцІального розвитку І

удникових

с.тосується

-

= =

бюджет мІста на 1989 рік., «Про

РаДIJ,

даннях віконавчого комітету. Зо-

$.

І

ваН'fажів_ Це

=.=

= Е = = =

ко1

:

депутатами

тування

ється груб:lсть,

ного

=

ПРС1МИСЛСВОГQ .вузла, по яких здій снюється аВ1'обусний рух і транс пор-

на настрої людей незаідовlльна робота служби побуту торгівлі і гро ' .мадського харчування. Якщо до по-

ро ати

комІтетІв. Члени ради закріп,лені

ють ВИДlлfiти кошти ноа о.плату виконани,х роБІт. У вкрай занедбаному станІ знахоДятьС'я ДОР.ОГИ, розташов·анl в зОНі

будівництво rocпспособом, к~пе~ тивне І індивlдуальие, - пр ле забезпеченостІ . житлом у МІсті залишається одшєю з иайгострlших . Ви-

на забезпечеННі винонання комплекс-

со.цlал.ь-

1 мІльйон карбоваНЦіВ. Про-

ся У1Правm,нню

ди, що стимулюють п дпрИ6мства на

вико-

те ПIДПРИЄМСТ·ва . робітники яких зви· нувачували BKKOJi1КOM, не поопlша-

СпраlвеДЛИJВI

.

Незважаючи иа те, що, окрІм спорудження житла державвим спосо-

Ради підвищується

вуличних

В.

:: :

ного плану ек{)'номlчного і

ради

ТClваришl

.аевченко,

..

вах І За мІсцем проживання проходить обговорення цих законопроектІв.

сьогоднІ Іх

статньо У1ваги придІляють цим питаН-ВУЛИЦI 50-річчя влнсм

цІйним '''Іям безвІдповІдальних громадян, демагогічні роздуми яких дале-

Як же була організова'!а робота Ради народних депутатІв за минулий

Уже

Е

= = • • = =

Кі.в.

. Існуючі

, , потужностІ

. очисних

ла , а СШ ,мМ 7, 8, 9 перевантаженІ маАже всі прац ' юю І

" змІн

и.

П

б

отре ують

ть

У

дв

реКОНСТРУКЦlI,

а

по суті ИОВОГО будІвництва середня школ .NV 1 ІМ Л а та восьмир чиа 4.

.

ише в трниадЦЯтlй !J'ятнрlчцl необ-

хІдно іПоБУдуіВати

три

ШКОЛН.

НезважаЮЧIІ на З8ХОll'И, щО ВЖВ. .. ваються . партійннми, радJlИСЬКИМИ І

правоохоровиимн оргаиами, у мІстІ ПРОДОВЖУється Інтеисивний рІст:шочинностІ. ЗмІнюється П .структура.

Має місце прОФесійна І органІзована

злочинність, що' ВідрІзняється . особливоюжорстсж1стю. В боротьбу з

житла і СОЦКУЛЬ"l\побуту.

нею ПОВВRRI ВКJПOчвтиCJI професіонали. Не МОЖИа передовІряти це, RR і ра!f1ше, ЛИШе громадськостІ. Наш обов язок - у мІсцевих Радах І

обсяГ.lв роБІт з меншою чисельнІстю персоналу. Так, на заводі пластмас (І. К. Токар) чисельнІсть а.парату .управлІння проти 1985 року зросла на 14 чоловІк , або на 9 процентів. Зростають витрати на утримання

МІська телефонна мережа сьогоднІ нал'1чує 7,5 тисячі номер1В. До кІнця року буідУТЬ зве-денІ П(Yl'уж; ності ще на 3 тисячІ НСlМерlв У

для роботи адм1н1стратввннх органів якщо потрlбио-направити туди кра: ЩВХ представвив1в. •

вати 1 обладнати АТС на 10 тисяч

тива вирІшення цІлого ряду соціаль-

Ющук).

дольовІ

станцІ!,

СТИМУЛJOВання~

виконання

зрослих

апарату управління иа' ремонтно-мехав1'ІВому заводі (директор А. с. Ця ж тенденцІя спостерlга-

ється І на заJlодах торговельного ма-

швнобудуваИНJl, свІтлотехнічному, мебл'евlй фабрицІ .ДруЖба., А чисельнІСТь працюючих у спllВвідношенні з одним працівником апарату упРaJВлІння 'ВідповІДНо складає: на

заlВоДІ

.

буДІвельних

конструкцій

під заГРОЗОЮ зриву. Та навІть цІ потужн<:сті не забезпечать проектованих на 1991-1992' рр . .обсягtв

вІсім рокІв введена JlИwе одиа шио..

8

ХІІІ п'ятнрlчцl є можливостІ побудуабонентІв ' у 34-му юварта.т МІста при У'мовl буДі·вництва споруди на кошти п1J:Qпрнємcrn.

СЬOJ'ClДИі ще виникає ЧНJМало CJ<apr

на яК1сТ~ доста~ки tIIОШТОВоІ }(орес.. понденцн та зв язку. Я~ЩО в найбл.ижчиЙ час не , буде спорудже.ниЙ господаіРСЬКий блок у 34..му кварталІ (ба саме там передбачається роом1сТJfТИ

ПOlШТове вІДДІлення

і

ВlДДI.

ТРУдов_их .1С000ективах СТВОРИТИ умови

у браварчан є реальна

перспек-

них питань. 'Уже в Hacтy;nнoмy роЦІ почи.наетьс-я демон",аж антен радІо.

будУ'В8.ТИІМеть-ся палац куль-

тури, а .в м.ай6.У,ТНЬСІМу -.:.. 01<ружна

ДОJЮга. ЯКЩО взятися спільно, буде зрушена з мІсця 1 житлова проблема . Та для цього Потрібна взаємна ПЩТРИlМка 1 розyмtНllfЯ, рlвн.ИЙ внесо!< у загальну сцраву кожного тру_ дового колективу.

Е

=

=1

!!

= = а

__ _.

=

=.

•• :

= =

= = =.

= = = = = = !! ііі

•-•

= = =:. =

= = = •

!

=

і

= • = = = = :. :: = :: :: = = = = = :: :: = :: :

::

=

§

]і.I .... І ............ 1•••11." .1111.111 •••• 11.1' " ••11•• , ••1••1111"111 •••1.'111' 11'11111' .1.........1.1.... 11..... 1........ ~ 11.111.1.1 ••• 1.11.111111••11•••• 111111111•• 111111111.'II'•• II.'•• II••• III.I'II.'I.'IIII"'I'I'II""'~


-+-

ВЕРЕСНЯ

13

1989

нове

РОКУ.

життя

3 . сторінка. ......

,oooooooooooooooo"oooooooo,~~o~ooooooooooeoooooooooeooo,o~ooooooo~o.e.~ •• eoo.oo.o.o.ooo.o •• o••••• ,o.oooo.o.'o"OOOO~O""""'OOOO'OO'OOO'OOO'I'OO'OOOOOO'OOOOOOO.0.00·

ВсІ ми добре знаємо, що грошІ 'рахунок любо ЛЯТЬ. Особливо, якщо вІв вчасвИЙ. А то як у вас сьогодиl: ва початку року звелв балавс за мввулий рІк І взваJIВ, ва чому господарство прибуток має, а де й втратило. Але це ВЖе ие для првйвяття оперативиого рlшеввя, а швидше для самозаспокоєвия. НовІ еКОИОМlчнl вlдноси­ ви внмагають зовсІм иовнх пІдходІв. Наш ко­ респондент М. Гоменюк зустрІвся Із Гаввою Олексаидрlвиою Усеико, завІдуючою фІлІалом Агропромбанку в радгоспІ "ЖердІвський,).

бі.1ЬШ

IIРИИНЯТНОЮ

нас

є

банківська

ма,

де

нагромаджено

ликий

досвід

дання

кредитів.

ве­

обліку,

про

прийняти лі

~

І це нас зацІкавило . Адже за допомогою ра­

і

тим

штатом,

що

-

Мало-помалу

починаємо

висновку,

ми

приходити

що

до

оперативна

інформація має таку ж саму цінність, як І вироб­ ничі засоби. А, значить, знання Фінансово-еконо­ мічноІ обстановки дає можливість прийняти вча­ сне і правильне рІшення. - А чому вирІшено створнти саме вІддІлення

Агропромбанку? Невже Із цІєю роботою справитися

не моглн працІвники

бухгалтерІї? Хочу нагадати, наше

господарство

шим

у

на

районі

нову

який у нас є (три чоло­ вІки), просто фІзично не­ можливо було виконати великий обсяг роБІт по обслуговуванню ноопера­

що пер­

перейшло

структуру

орга­

нІзації праЦІ, иа його ба­ зІ створено аСОЦіацІю ко­ оператиmв по виробницт­

тивІв. Зараз ми ведемо облІк так, що у будь-яку

ву та реалІзації сlЛьсько­ господарськоІ продукцП.

ІНформаЦіЮ про залишок коштІв, якщо такий є,

А це само собою вимага­

дати

ло

тацію

І

нових пІдходІв

У

хвилину

ор­

ганІзаціі фІнансово - еко­ номІчного обслуговуван­ ня. В цих умовах най-

можемо

ву,

грамотну

вІд

консуль­

головІ

чи

ДИТ,

кооперати­

варто

І

так

цього

видати

взяти

кре­

далІ.

Адже

залежить,

яке

ТОДІ це ще не мало на·

ЗОНА

зви.

ОСОБЛИВО' УВАГИ ,f

,

Це ·був протест юних

::

дуШ''' проти

11

хійні

того,

що

за­

І! бруднюють Десну, знищу­

:: ють рибу, рвуть і тут же '. викидають польсві квіти, :: ламають дерева, залиша­ ,. ють піС.lЯ себе смІття. :: Отож група мі~цевих,

' ~. ~~

..;;...(

,.і

'І пухівських,

'" ::

колювала

хлопців

про­

цвяхами

аВl'с,мо6ілі,в,

шиНІ!

,власники

І.

яких

::

дилися, різ~ла сітки бра­

пo-tварварськи

пово­

І•

.коньєрам,

ІНКОЛИ

комп'юТери.

таку

ситуацІю:

ньoro

достатня

знає,

на

рахунку

сума

грошей.

І що ж з цього? - Це вже · багато зна­ чить. Він може БІльше витратити

дбання сортового залучити більше зрештою,

на

при­

насІння, техніки,

видати

людям

БІльший аванс .. . І все ЖІ таки ви до кІнця ке РОЗКРИJIИ В8шу «кухню». Як вам вдається так швидко об­ раховувати всю фіиансо­ ву дІяльність кооперати­ вІв?

-

Секрету ми з цьо­ го не робимо. Нерlвницт­ во Броварського вІддІ­ лення Агропромбанку пе­ редало

у

наше

розпоряд­

ження обчислювальнІ ма­ шини «Аскота», «Робо­ трон,). Вони Й взяли на себе левову частку робо­ ти. Звичайно, робимо висновки

що

ми,

а

об'єднання

всю

ру-

-

стати

на'стvпного

ТИ

д;ві

на

літа

же

власники

диноч·ків

та

змах,

А

дом

керlвввки дарств,

чи

roспо­

поroднтеся

ви

І їх обслуroвувати? На

-

сьогодні

однозначну нІ

важко,

лише

дати

вІдповІдь тому

ме­

що

освоюємося

в

такі

ж

ПОТРібно буде їхати у Бровари. До того ж має­ мс змогу робити не лише розрахунки,

а

й

за

телетайпу приймати

Будемо

до­

пере­ необ-

цілеспрямо­

ня.

а

-

вІдь же

продовжив

В.

Щиголь.

часто

ад­

садибних

садових

бу­

ють,

знають,

споруд,

впорядкування

ні

«сво­

рОЗПОВіВ

лек·о

чисту

на'(mравдl

НЕ:

так. як

для

жімо.

з

3

про­

це

да­

Люди

не

правильно

ви­

кориостовувати

кати

при­

вважа­

одержують

городів

ЦТВ·О

Ад­

В.1асники

ділянок

що

с·вс-їх

розпо­

--

отрутохімІ­

боротьби,

ска­

колорадським

жу-

наВІТЬ

І' діяла від Імені рибінспек-

:~ ціІ, допомагала 11

малькам

:: зрозуміли, І. глузд-о .

:: 'І

риб.

Це

А

що

потім

то

без-

Несбхідні

інші дії. .

вижити

було

лрєдтечею

'І створення

дО

молодіжного

:: екологічtЮГО 'І «Десна».

були

сб'єднаиня

яке

не

так

дав­

:: но заявило про свсє іс­ 'І нування

завдяки

ентузі­

азму таких ксмсомольців, І' як Володимир Щиголь,

::

ЗА ТИХІ ЗОРІ І ЧИСТІ. ВОДИ

-

••

,. Се.Р1'~Й Висоцький та ін­ :: шl . Нині об'єднання пе­ І. реживає

:: .

·складниЙ

станс'влення, 'диться

боротися

лсгічну

БІЛОРУСЬКА .Якби fI

був

РСР.

чарІвником,

то 'зробив би так, щ9б не

було радіаціl.. Ці рядки з твору учня четвертого класу Стре.цИЧЄJIськоІ сільськоІ школи Хойввць­ КОГОР8Йону Гомельсько! області. РадіацІя урази.nа

на

тільки

землю.

BOH~

уразила свІдомІсть, пси­ хucутв.СJlЧ дітей, якt про­

ДОВЖуюТЬ жнти В зоні 'підвищеио! радіоактивно­ стІ. ЦІ діти' позбавлеНі ДН1ниства. У лІс . не можна. Ягоди, гриби зби­

рати ..:... не можна; риба­ JIВТВ, купатись; проБІгтн по • траві не можна! Навl'1'Ь діон

І

на

шкільний

ТО · ......;.

. не

ста­

можна:

там 0,25 Ml.nlpeHтreнa на roДИНУ. А це вже не

об'єднання

нув рІк, пІшов друг!Ці... 'І. :хоча жителі знають, щО 'І му BlД не

можна

вживатн

'І мів.

про- 'І

Ідять овочІ з своїх роро- І. свиноферму,

ДІВ •. У магазині негусто·, :: таКСОlпарк, а чн

багато

має

більш

В ссновно-

. ф' Ь показу ВІДео ІЛ Це в майбутньому

дукти З цlєі землі, проте І. планується

побудувати

а

утримувати

надходжен­

купиш по І. ня від діяльнссті направ­

кооперативних цінах на:: .'ІНТИ на ек,ологію. Та це пенсійнІ гроШІ? У селІ І' буде в майбутньому. А БІльШість стариків. :: поки на рахунку .об'єдЧи не

пора

республl-

11

hання

чотири

кансьКій комlсll по лtквl- :: бованцІв. дацIІ ·· наслІдків

ЧорноБИJIЬСЬКIЙ

чати

аварІ!

АЕС

jla 11 позика,

по-

11

працювати безпосе-:: ректор

кн на мlсцlрозв'язуючн ':

:~~~лад;~верди::ВД-:~~у

виКонуються

шення про водопроводів ввв У селах

Бnа, та

У

яку дав

Та

МІСЬККОМ

його

Володимир

повний

ЧИСЛІ

ди­

Щи­

оптимізму.

ми

ще

сб'єднання,

якого

ректор

і

розбити

поки

що

у ди­

бухгалтер,' мріє рс,зсадник

дерев

у санітарній зоні Десни, укріпИ'вши тим самим бе­ рег. Планує відкрити власну лабораторіЮ. яка б могла зробити виснов­ ки Пр·О рівень забруднен­ ня територІй пІдпри­ ємств, еКОJюгічну обста­ новку

нашоІ

ролювати

зони,

якість

конт­ завезе-.

них в магазин овочів (ма­ ється

на

v'вазі

наявність

нІтритів І нітратІв). А та­ кож

ПРОВЕ:СТИ

міста

і

озеленення

району

з

залу­

ченням шкіЛЬН\JХ «зеле­ них патрулІв'>. Для цьо­ ГО вже vстановлені кон­

такти кої

та

школи

з 'учнями міської

.N9 8.

Пухівсь­

ком. Не має населення дсстатньої Інформації про радіацІйну обстанов­ ку

у

нашому

йоні.

Якщо

ста,нцlя

мІстІ

та

раніше

ра­

сан·

нагадувала.

що

прогулянки в лІсі забо­ рсняються, оскільки фон значнq вищий норми, то

тепер ВсІ

про це забули. ці та багато Інших

питань

П.lанує

контроль

взяти

молодіжне

пІд еко­

логІчне об'єднання «Дес­ на» .. А. поки що. --- численні рей;зи, вивчення (;кологі чної о·бстановки мІста і району. Десятки листів у рІзнІ в

бі

яких

псрушеН1іЯ

нсрм,

організацІІ.

вказується

і

на

гру­

санІтарних

одиничні

вІдпові­

ді.

По-варварськи.

середньої не

назвеш.

повиннІ

по­

дбати ПРо людей, яким не дуже

зручно

ся

відділеннями

корнстувати­

що розташованІ нlх селах . А,

банку ,

у с.Усlд­ по-друге,

плату.

Я

-

нуюся,

ще

раз переко­

що,

контактуючи

з комп'ютерами, ви чітко засвоїли правИJlО: розр8.: ховувати на зБІльшення зароБІтної плати можиа ЛИUIе при умові виконан· ня бlльUIОГО обсягу ро. боти.

Якщо це ус.відом прийде до кожно ··

лення го

з

нас,

то

житиметься

всім

НЮ1

краLЩ'

і

.1еl··

ше.

ШРБУ, зва.'1ИВШИ на бе­ резі Десни десятки тонн щебеню. І жодної РtJаlЩЇЇ на

надіслані акти. ИіД' забрати свою затоплену в Десні стар\' мовляється

баржу, псує

що

руйнується

воду,

·й

• Бе·

радгосп

лнкодимерськиЙ».

А

скільки .натерпlлися пу­ хlвчани вІд полігону, який

розбили в санітарній зо­ ні Ниєва, поряд з село·м. НЄlподалік Нруглоl'О озе- · ра, улюбленого місця від­ ,починку багатьох жите­ лІ,в району. Вийшли :3 ви­ нористання

тарів

десятки

родючої

пл}{лися

гек­

землі,

нещасні

тра- ·

випадки

з дітьми, адже теРlfторія не обгороджена і не охо­ роняється. Щоправда, цю

С'праву

екол{)гlчном~'

оо'єднанню зрушити

з

пощастило МIС:ЦЯ.

девести

її

І

до

дума­

кінця.

прсбл.ем

у

НО-

народжену

дити ­

ну, не визнає. за кілька мІсяЦІв свого існvвання

Володимир Щиrоль' так і

не змІг з 'ясу,вати , чи

є у

районІ фонди на еколо­ гію (повинні бути!) і де ,вони

зосереджені.

ЯІ\

ви­

користовуються.

У

нелегкий

становлення

період

молодіжно­

му еКСЛОГіЧНо·му об'єднан­ ню дорогаі неоБХідна

будь-яка Допомога І пІд­ ТРИМ'І<а. А нам, бровар. чанам,

гіЧ'не

маЙм·о

що н·ок

не~бхідне

об'єднання.

йсго!

ЕКОЛО­

Підтри·

Нагадуємо.

розрахунковий раху­ МолодІжного еколо ­

гічного об'єднання «Дес­ на» 464101 в Броварсь­ кому вІдділенні прсмбаН'Іі.V.

Агро­

Інакше

вчинило

Н.

рай·

ГАМАЛІЯ.

~!~!~~~~!!=!!!!!~~~~!~~~!!~!~!!!!!~!!~~!~~~!!~~~!!!!!!~!!!~~!!~!~~~!~~~!!!!!!~'!!~.

Сотні споруд БРОllарlв перебувають під цілодобовим

рІ-

КapoJlIH

.ееЩ

TOM~

Hap~

А

.асе­

воствореноІ молодІжної організації. Дехто дивиться на неІ, як на не­

'.

наг ЛЯД8М

будівництво ісверяло­ Марх.певськ,

Листвин,

іИWIlX.

тисячІ

перше,

законне

штатІ

І

::

ги.

lJe

в

комсомолу.

редньо В зонІ лиха? -Тіль- "ГО.'1Ь

працівників саМОСТlilноі воєнізованоі пожеж­

ної частини роботи, 11

Чехи

.•

ось,.е р1К~~lJ'n!без

::

діІ водорозБІр... .Коло~, І •

а .JIIOди JCор~ея. . . ~:

дою 3JCО.ІІОц3.... 1ІfЩ6..

"

;ndВу).

::

аевих eaeм.~p,,,,~, І. · хиенвх ~~Ia . . •. (р ::

,,.фон ),2 1dJI1,.~ ~··'...pay. · Цe . Ot• • ~

,.

., .щ~,Іа ••е, • •,~

Снладний

ніж скромні.

.,......І)., .. eIJIЬ.P8,P ...• · ХQй~

.. ...oro . 1)aI~~­

глухоти.

се.iJять на нове мІсце, 1\'1Н-

вищеноl ;радlоаКТИВНОСТі - це зона особливоl ува­

.ва ..••....•·... "...•.roн . . .C»Jd . АИОІІІ . ..У.. .•......DdJC1 .. .. . ••.. . . . ЛС).. · Тущ.ro-

адміністра-

ще й тому, що несбхідно

ли селянам, що Іх пере-

.nюдеЙ у те, що зона під-

... t

літ

самим створювати екон 0мічну базу. А прибутки

ПИТ8ВВDI особисто! гl­ r1єни .nюдеЙ в умовах ро­ боти в зоні пlдвищен01 радіоактввиост1 повlПlJla

прllдluтнсь особлива yвara. Але дOCf. немає і'роМаДських лазень. бшьш .10 иасе.neRИX пуик­ твх райеву~ Мlшо 1 IUПO­ ·'J1.• NeOБJlJlPOДають у ЦJ!x • pasx · по ТlUIовах. н",IТЬ раАOiDta .I'dJCaPВa CВ){llТЬ

екопісля

року відповідальні працІвникирайону оголоси-

жарти.

.

ТИIВНо.ї

за

ч1lстоту

стІлькох

88 Мінську. У квітні 19

дово­

послуги

леиию? - А чому б і ні? По·

Багато

НІІ

період

адже

иадаватв

ють

~~ R О 81'1 О Г і JI

Ko~pa

радroспу .ЖердlвсьНВЙ., иемає відд1леlllQl Ощ~о­ го банку. Чи могли 11 ви

ну

повноцінні послуги, як і У Броварському вІддІлен­ ні Агроп,ромбанку. Але з тІєю різницею, що не

помогою давати І

у селІ ~apaclBцi, ,це

но­

де вигІдно. Адже ми змо­ надавати Ім

-

розташувалася

таким чином ми могли б зБІльшити свою зароБІт­

вих умовах. Але з часом, думаю, проблем не буде. Та й цим радгоспам бу­ жемо

хідну Інформацію вІд у('lх органІзацій країни.

ми

повиннІ

Десни.

-

ближнІх

ноги,

пlдприємст·в.

берегів.

KOJIВ таким ви­

послуг зацІкавляться

дукцію.

Іх» він.

ро­

матерІалах.

які дали земельні наділи, не дбають ні про буді.вни­

про

такій

биtи розрахунки по наяв­ них та необхІдних механі­

береги,

очисних

в

працівникам радгоспу,

---

почисти­

затоки

впорядкувати

виконують

Не

вано вести роз'нснюваль­ ну роботу серед населен­

3а зиму ми

l1Вepдo

роботу

вже віддаленІй перспек­ тивІ ми будемо нарахову­ вати зароБІтну плату всІМ

житиме

діятиме.

сти-

'відпочиваючі

ТItННУ

кооперативу

у

коштів

Банкіри 3 Жердови

взага­ діяль­

Давайте уявимо на

roлова

є

-

їх

ностІ.

ХВИJlввку

ня.,.

хlвницl

рІшення,

результати

на­

Не будемо забувати технічне осиащеи­

І

для

систе­

!І.

І'

16 10.

Крім безпосередньоі профlлактиqноі

вони заilмаЮ1'ЬСIІ

таКОЖ і вивчеННIІМ

пожежно­

технічних хаР8ктеристик об'єктів охорони. От і на цьо­ ~y знімку ІІИ бачите начаJlьника св.пЧ-10 П. Г. Гутнн­

ка із пожежниками О. І. Дужиком, В. І. Коноплею т& Ю. І. Скибою на одному з таких учбових заНАТЬ на територ ії

легкоатлетичного

комплексу.

ФОТО М. Семвног•.


• t t О t О О о' о. О •• 00.000.00.0 •••• 0 м О 0.0 О О О 0.0 о. о. О О 000000 0.0000 •• о О о оо •• о. о 0,0 010 00000 •• оо •••• 00010 •• ". О О О О О О О О О о. О О О О О О •••• 0.0 О 000.0. О о

..... 4 сторІнка.

НО В е

•• о о о о. е •••• оо ео •• о •• о 'M"OO"~"

ж и тт Я

13 ВЕРЕСНЯ

1989 РОКУ.

,ооооо.оооо.о.о.оооо.о •• оо.ооо •• о.ооо ••• о ••• ооо ••••••• ooo.oo.oo •• oo~ •• oo.ooooo •• ooo.o ••••• ooooo.oooo.e.o~.ooooooooooooo.o~.o ••••••••• oo;.oooooooooooo ••• o,o, •• oo ••

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ оклеювання

стін

та

стель

-

плитковими

шпа­

лерами, що миються, з малюиком під зріз каменів, мармуру, малахіту, бірюзи та ін­ ших.

Шпалери довговічні

в експлуатаЦll, водо­

стійкі, не бояться деформації стін. Вартість обклеювання одного квадратного метра стіни

-

4

крб.

40

ре·

БРОВАРСЬКА ДІЛЬНИЦЯ сПАМ'ЯТЬ» приймає від населення замовлення на виго· товлення мозаїчних пам'ятників. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Рад­ госпна, 1. Тел. 5-00-21. Іхати автобусом N!! 9 або N!! 3 до зупинки «Спорткомплекс». Адміністрація.

коп.

Робота виконується досвідченим протягом

Створена при Київському обласному монтно - виробничому комбінаті

одного

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПlДПРИ€МСТВ,

5-48-89.

ОРГАНІЗАЦІЯ,

УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ

Яl\ЩО ~aM потрІбно провести БУДЬ-ЯКІ землянІ роботи, обов'язково з'ясуйте У вИконкомІ мІсько! Ради народних депутатІв, чи не проходять на мІсцІ намічених роБІт пІдземні кабеЛьНІ лlнlІ зв'язку І кому вони належать.

На

замІських

зв'язку

дІлянках

траси

позначені замtрними

реджувальними

пІдземНІ

лІніІ

художник;

кухарі, працівники їдальні; вантажники.

За довідками звфртатися на адресу: м. Бро· вари, вул. 50-річчя влксм, 2-а, відд.і.1 кад­ рів, те.1ефон

4-15-15.

Адміністраціll.

пом. машиністів бурових установок геологічного буріння; водії; токарі;

гідро-

фрезерувальники; учні токаря.

надається гуртожиток. Експедиція має дитя­ чий садок, бази відпочинку, ліl9'вально,оздо­ ровчий комплекс. Житло надається в порядк~ черги.

Звертатися

Горького,

на адресу:

м. Бровари,

(мікрорайон

1

вул.

геологорозвідки),

зупинка автобуса «Біла діброва».

Управлінню механізації тресту

_сТеплиця­

7,

Управлінню механізації тресту сТеплицятехмонтаж» потрібні на постійну роботу в с. Калинівка Броварського району різноро, бочі.

DОroджеи1 у n1иlйио-теxиl'lИОМУ

цеху

дасувати у вlддІяl яlнlйних споруд КО ВТУЗ за ад­ ресою: м. Киів, вуя. І. СІрка, 2, тея. 224-20-36 по вцторках з 9.00 до 17.00. Без дозволу виконкому і відмітки в ордері ви­ робничої діЛЬНИЦі та виклику представника підпри­ ємства, яке обслуговує кабельну лінІю мlжміСько­ ro зв'язку, виконання робіТ в охоронній' зоні ка­ бельної лІнії забороняється. За пошкодження кабельних лІній міЖМіСького

виконроб; майстер буді~ельної групи;

машині.сти;

техмонтаж» н.а постійну роботу потрібні машиністи автокранів. За довідками звертатися: с. Княжичі Бро· варського району, Управління механізації, відділ кадрів. Тел. 4-04-]7.

.]\і 49 за адресою: Чериlгlвська об.ll8сть, м. Козе­ лець, вуя.. Ком(:омояьська, 10, тел. 2-14-73. Проект ЗЄМ./I.IDIJIX роБІт иеобхІдно Т8ІСОЖ ·поro­

терміново потрібні:

на пості~ну роботу потрібні:

16 60

ВІдповІдно до .Правил охорони ліній зв'язку., затверджених п/)Станов.ою Ради MiHiC'l'piB СРСР вІд 22 липня 1969 року ом 567, при проведеннІ аемJUDПlХ робіт в м. Бровари. селах Броварськоro Р-8Йову, а також в смузІ автодороrи КиІв-БР08а· рв-Семипоmcи проекти зеlilЯJlНИХ роБІт повиннІ бути поroдасеи1 в n1Иійио-теХИI'lИОМУ цеху .)і 44

ВИИІІ1 бути

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ

ПОШУКОВО-ЗЯОМОЧНlЯ ЕКСПЕДИЦIl

стовпчиками І попе·

знаками.

(ЛТЦ-44) за адресою: м. Бровари, вуя. Свердяова, Те.ІІ.: 5-42-Щl, 225-10-08 (квІвський) по вівтор­ ках І П'JlТИИЦIІХ З 9.00 ДО 11.00. При проведеннІ Зell./I.IDIJIX роБІт у сеяищl Каяи­ та, селах СеlUlJlОnКИ І Опанасів проекти робіт по­

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУ8АННЯ

..

0.0.'0""·

Оплата праці - за кінцевим результатом. Одиноким, тим, що прописані у Броварах,

майстром

дня.

Зв~ртатися по телефону

М О. 'О •••

зв'язку Указом ПрезидП Верховної Ради УРСР від 15 грудня 1969 року встановлена кримінальна ві1l.повідальність. ТЕРИТОРІАЛ~НЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІЖМІСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ .]\і 7 (ТВО-7). ВІДДІЛ ЛІНІRНИХ СПОРУД ,КОВТУЗ.

За довідками звертатися: с. Княжичі Бро­ варського району, . Управління механізації, відділ кадрів, тел.

4-04-17.

Броварському дослідно-експериментальному заводу

НА ПОСТІННУ РОБОТУ терміново потрібні: - слюсарі-складальники, інструментальни, ки, СJiюсар КВП, токарі,

-

рамники, ~

столяри,

інженер-конструктор

-

І або І І категорії,

фрезерувальник, заточувальник.

Звертатися на адресу: м. Бровари, еул. Ку­

БРОВАРСЬКОМУ ПОБУТКОМБІНАТУ

САНАТОРІЮ-П РОФІЛАКТОРІЮ

]. Водії на автом.ашину ГАЗ-53 і 'ЖУК 2. Слюсар-наладчик прального об.1аднання хімчистки «Сніжинка:.. Слюсар-сантехнік.

210-230

Закрійник

крб. на місяць.

верхнього

чоловічого

одягу

для роботи в ательє в районі «Торгмашр. 5. Прибиральниця. в перукарню будинку по· буту «Ювілейний:., робота позмінна. Кравці верхнього жіночого .одягу. Кравці легкого жіночого плаття. Звертатися на адресу: м. Бровари, 50-річчя ВЛКСМ, 7. Відді.1 кадрів.

6. 7.

вул.

УВТК тресту ·сБроварисіль6у.ц» ПОТРІБНі НА РОБОТУ:

230 -

начальник крб.,

відділу

обладнання,

оклад

інженер відділу обладнання І категорії,

оклад

200

заводу

порошкової

металургії

потрібні на постійну роботу:

телефон:

відділ кадріВ. Адм іністрація.

5-03-36,

БРОВАРСЬКОМУРЕМБУДУПРАВЛІННЮ ОБЛПОБУТРЕМБУДТРЕСТУ на роботу потрібні:

працівники кухні; офіціанти.

3. 4.

57,

«МЕТАЛУРГ:.

на постійну роботу потрібні:

Оплата

тузова,

крб.,

Звертатися

до

нача.1ьника

автокранівник на КС-2561Е, екскаваторник на 30-2621, водій на МАЗ (тягач),

оздоровчого

комплексу по телефону 93-3-71 або до голов­ ного лікаря - телефон 5-13-44. Іхати автобу­ сом сКиїв Пухівка» (N!! 341) до зупинки сПіонерський табір «Журавочка».

Ад·міністрація.

Алкоrопь­ ПРИЧИНА

ПОЖЕЖ

водій

автобуса

«Кубань».

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ку­ тузова,

2. Адм іністрація.

ПРОМКОМБJНАТУ Броварської райспоживспілкк на роботу потрібні: прибиральниця адміністративно·побуто, вих приміщень,

. - контролери у відомчу охорону (особи H~ старші 60 років). Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Красовського, 22, телефон 4-02-48.

машиніст козлового крана,

слюсарі,

АдМіНістраЦіЯ, партійна. профCnіАКова організ8Ціі З8ВО'1

газоелектрозварник,

ду

водій на автонавантажувач.

1(0

Оплата праці Відрядно·преміальна.

«Факел,.. ВНСilO8.lJюють глибоке Людмнлі Василі·ані у зв'яЗ'Ку

..

1І.,. к •.

СПівчуття МОСКАЛЕН· З plnT080JO смертю її

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ме· талургів,

4,

УВТК тресту «5роварисїльБУД:t. АдміністраціJl.

сНоа.. ..зи.,. ОРГІН Spoaapcxoro ropo.lcc:&OlO &ОIl.Тет. 1{01lllУИІІстнческоІ а,рт.. )'КР'.НЬІ. roPOA' н раIQIІИОro Советов нlродныІ Ае.УТlТОI ~. скоl oCJJlICTB. (НІ УКРІИIІI:&ОIl 8З!tlU). РеДІХТОР А. волошинвнко. Гlзета В"ХОАИТ с 17 llIpu. 1031 ГОАІ.

I:KOro

..

д..

І"ІІОАІ:

lтерв.к,

сре... а,

d8"IІIЩІ,

l:у60071 .

PeД~KTOp АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 285020, І(иівс"ка област", м. 6ронари, аул. І(иіаська, 164. Т..,...... , рцаnopa - ......-7.; .ac,yolIIIJ(l ре...птора, Іlцl.. )' оартllво,о аllТТI 4·04·81; 81А.08IМ.....оro спре,ар., 11. .1.., CI"JoC..&oro госаОАаРС'I. - ....21-2.; 11..... I.. у ОРО.,lІс..Оlостl І сОI('....... 1І аи... 4·02·821 IIAAI .. y "встlІ І .,аСОlОТ роllotн - 4-04·11; Ilцl .. у РІАlоJ.ФОr"Цn - '-1"'1.

А.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс

61285.

Друк офсетннЙ. кованlІЙ

аркуш.

ОБСIJГ Тираж

t ... ру. 16.311

прнмірннків.

За·wоl1JJеННIІ

11ft 4945..

#147 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you