Page 1

ОРГАН 6P~BAPCbKOГO МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІС Ь КО, І Р А Я О 'Н НО, РАД НАР ОД НИХ Газета виходить з

квітня

11

*

року

1937

N9 147 (7434)

*

КОМ)' НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 УКРА'НИ, ДЕПУТАТІВ КИ'ВСЬ КО, ОБЛАСТІ

П' Я1'ниця,

18

вересня

ДО,70-РIЧЧЯВЕЛИКОГО жовтня ЗАЛИШИЛОСЬ БО ДНІВ

радгоспу' «Богданівс~киЙ. доповІдають державі про

план на 117.9 процента. Не відстає вІд неї Н. С. Половко, яка надоїла від закріплено'! груrtи 2551

ники радгоспу. Гідний трудовий дарунок ювілею Жовтня зробили птахівни­ ки бригади М2 3 (брига­ дир Л. І. Норніленко.).

виконання

центнер м'олока при плані

Бригада одержаJ}а 3~.17~

з

ВЕЛИКОЮ і

радІстю

гордІстю

працю

за

тваринники

СВОК! птахо­

плану

двох

рокІв дванадцято! п'яти­ річки на честь 70-річчя Великого Жовтня. На 1 вересня вироблено моло­ ка 5802 тонни при планІ 5775. Державі продано

його 6128 тонн, що на 88 більше плану. План по виробництву м'яса B}JKOHaний на 1 ~6,4 процента. Державі

2037,8 планІ

реалізовано

тонни м'яса тонн.

при

1750

Сво! особистІ зобов'я­ зання до 70-рlччя Вели~ кого Жовтня за один рік

1 8 місяців виконали 14 операторів

маШI;ІНН.ОГО до­

!ння птахорадгоспу. Перед у соціалістичному змаганні по виробництву молока веде комуніст, наставник молодІ Софія ОлександрІв­ на Новохацька. Від своє! групи корІв вона надоіла 2930 центнерів молока при зобов'язанні 2468

центнерІв,

виконавши

центнер.

2481

тисяч штук

яєць при

плаНІ

ПОДАРУНОК

Б А Т Ь К І В' Щ И Н І Хороших результатів у роботі досягли й доярки О. І. .l'узева та Е. В. Антоненко. Вони надоїли

в1дпов1Дію 'по нерів

цент­

2206

молока

при

завдан­

двох

років п'ятирічки 33.300 ти'С~ч штук.' Най­ більше яєць зібрала пташ­ ниця Р. О. Вінник 6.228 тисяч штук припла­ ні 5.434. На 116,6 про­

стичні зобов'язання 'до 70річчя Жовтня виконали й

цента ВИКQнала план і пташниця цієІ бригади Н. С. Хилько, яка зІбра­

М. А.

при завданні 5.316. План

нІ

ВзятІ

1588.

доярки

О.

с{)ціаді­

І.

Малород;

Нравч:ук,

Г.

І.

Ру­

денко, Г. А. Гопкало, В. І. Бобко, С. М. Бодра, Г. І. Финенко, К Ф. Татауро­ ІЩ та Г. М. Залізна. РаДують вими

сво'(ми

успІхами

трудо­

і

птахів-

ла

6.196

ТИ(:ЯЧ штук яєць

двох рокІв п'ятирічки по виробництву яєць на 1 ве­ ресня виконали й пташ­ ниці КП.' Литовченко. М. Ю. Бобко З рригади ~ 3, О. К Бобко та В. П. Хилько З бригади

НАГОРОДИ ПЕРЕМОЖЦЯМ більше трудівників птахо-J ЗМАГАННЯ = М2 І, О,NQ В.4. Котенко зІ

бригади З кожним

радгоспу

днем

рапортують

завершення

все

про

виконання

планів двох років ХІІ п'я­

тирічки до цІєї знаменної

дати. За останній час ще ~

змагання на. честь 70-рlч­ чя Великого Жовтня в кО-

ної

~ержаВI 13мlльЙіОнІв

250

лективІ

тисяч

пла­

воду еРудня •. Плани двох років ХІІ

ко,О. К Романенко, Н. М. Нириченко та С. Т.

МІте'Г, ВЛНСМ РО3ГJlЮiіУли ~Ід~умки Всесоюзного

Бобка з бригади NQ 1, доярка В. д. Удовенко.

соц, lа.1!lСТИЧН'ОГО змага;Н/Ня з~ У'~'Пlшне п!рове~е'RНЯ зи-

Попередні підрахунки показують, що той день,

!МUВЛ1 ху:доби, 'зб1ЛЬШЄ'Н'НЛ 'ВWP,()бнИ~ТВіа І закулок

коли

ПірО!дУКI:\В тваIРИ'Н-НИЦ'ГRa

птахівники

рапортуватимуть

щині про

радгоспу

Батьків-

Криченко, В. В. Склярчук, Г. П. Ковшун, Н. В. На­

ц. р., ВіДПОВlдно 'на

110, 108,1

при

виконані вересня

по

109.5,

процента.

виконання пла-

Г. R. Гузій, оператори М. д. Гузій, С. П. Жугай-

ганні на честь славного ювілею показуЮть тварин·

ло.

мн, яку очолює IWМУ'ніст, член

:МQ1IОДИЙ президіі

профСП!Jшового господарства В.

комІтету В. СКОК.

за

8

'мІсяцІв і

нішнього

ферми тонн

року

днів ни­ колектив

одеРжав ,молока

6.108

,при

планІ,

5.910.

на площі Ек1лажl

у

.

ТЕПЛЮК

з І'ЗДУ

секретар парткому пта-

хорадroспу

ський..

дуальномУ

в Індиві­

соцзмаганнl

утримують

'майстри

ма­

.\'lіЧ:liого

Шинного доїння А. Ф. ,На-

банець і М. О. Музичен­ ко, які надоїли по 3.929 кІлограмів

молока

вІд

ножноІ 'фуражної норови. 3а ними йдуть О. м .ку­

.

l{lш і Н. М. Голуб. НадІй

по їхнІй групІ

становить

по 3.610 кілограмІв. По 3.559 кІлограмів надоїш

Н. М. ЖилІнська і Є. Ф. Смалько.

СумлІнним

ставлеНlНям

до праці, добросовісністю.

ДУДІн І М. Ф. Глей,' Вони займають му

чаlQrься

О.

ному

Но.м"анець. І. П. Понома~ ренно. д. П. Скок, слю­ сарІ ферми В, Ф. Понома­ ревко І А. З. ,Макаренко.

І птахlвнИІ\И племптахо­ у

3вррн{'ння

Р'ЩНlI('I>КОг.,)

ВlдrювLдь

ЦІ<

КПРС

.tIаро;\у

на

ДО а

відповіДно

дру­

ге 'І третє мІсця в трудово­

вІдзна­

д.

І

СУIН;рництвІ. працюють

затори

О.

І.

По-удар-,

1

механі­

,Кулинич.

М. Ф. ДІденко. водії ав­ томоБІЛІв Г. М. Батечко. М. Г. Новиіун. Г, В Бур· да та ІншІ.

В. МЕМРУК.

ГОЛОВа профкому плем­ птахозааоду ~РУДНJI"

і

Е

СКОі.:рЄ'ного

ВЛНСМ

за­

в.ироБНИlJ[ГВ3

1987/88

гаряче

організацій. стерст,в і

сердеч­

і'Нших

міні·

-

у

пе­

Все,СОЮЗНОМУ

соціалістичному змагаНІні. .а, та'Кож усіх його уча.с­ 'Ників

і

висло,вили

ТlВерду

впе'Вlненість у' ТО'МIУ. ВОНlИ

і

да,лі

ЩО

самовіддано

БОРОТИIМlYТіЬС'Я ,нен,ня

тва!рИllld!ИЦЬ­

і

відомств

реможців

K{)IМ[J­

• кої продукції. В постан 0: вІ назва'Н.ос'оюзні І авто· • !НО'М1Ні реСlТу6.лlки. обл ас­

ро-.

но поздоровили праЦ'і.8'НИ­ ків агропро.МИСJ\ОВОТо. іНомплексу. пІдприємств і

шших

нарощуваnня

ус­

зимІв­

Центральний Номітет КПРС. Рада Мініст,рів СРСР. ВЦРПС і ЦН

об'є.,цнань

= агро:rnpо-мислового.

за

ну,

істотного

радГ'ОС!Пlв,

змагзмня

проведення

мовий період

по

P~OM З ТИМ .ряд. кол-

Г'ОСПl'Н.

організ,а-

іЦУІКтів ТlваРИіНництва в зи·

виробництва

підприємств

і

.

лі худоби. збіЛЬШ€mlЯ БИ' роБНИ1J.:'Гва і закупок І1ро­

,. Л'ЄКСУ не ВИКОріистали пов­ : ною мфою н,аЯIВ1IШЙ вироб­ • ни.чий потенцІал д:ля при·

за

.

високих

досяг·

по'Казни­

ків у праці. гіД/но зустрі­ нуть 70-р'іЧЧЯ ВелИ1КОЇ ЖОІвrrнево,ї соціалістичної революції,

=

ті. як! знизи.ли обсяги ви.

(ТАРС).

i·----------------------------~ 8

І

·1 =

племптахозаводу піднято прапор Трудової ~лавИ. Ім

ДИСЦllПлlиованістю

скотарі

контори

вим­

ДОСЯГНУ'ТО

І'І!РОМИСЛОВИХ

ліСТИIЧІне

т.ва­

м·яса. молока. яєць.

=

TO~H бульб. На '!есть К Л. Хміля і М. С, Ого-

Майорять червоні

рів

подарс11В.

тшне

ХУНО'" іI!fТЄlНСИ'ВІИ'ИIХ фамто­

зростання

підприємств. сільсь'Ких юс·

ВИl3'нан.о доцільни.м про­ JlОВЖИТИ Всесоюзне соціа­

• ІНУ поставки цих ЦJ?OiдJYKІ : тів у загаЛblНОСОIOGНИЙ фОНД.

у со­

пели 'в кабінах тракторів, 'на яких працюють В. Т.

В цілому

підсобних

цій.

~ 5езлечено викС>наНIНЯ Пlllа·

тонн

вручено перехІДний' Черво­ ний вимпел.

ПІР оду'кті в

936

'tfіжгосподарських

інших

піДП1Р/ИЄМе,тв

країні в основному за ра·

: • : • •

змаганні

біля

rupодо'воль-

tJИ:ННИUjтва.

М. С. Огородника" нанопали більше 200

родника

госпі,в. та

ПjpИ-

ОРГaJнІзова­

ресурсів.

17

колективІв колгоспів. рад-

ви-

чих

РСР.

сільських раЙонів.

XXVII

наРОЩУВaJН.н.я

Лат.вIЙсь,ка

автQIНОІМ,Ни.х рес!]уБЛJіН. країв І облаагЄ>Й. 117

ро.звитку Иjpаuни',

'= з.акупок •

утримує екіпаж у . СИJIаді механізаторів R. Л. Хмі­

Вони

щодо

Ради

РСР. Литов­

РСР,

РСР. Ни.рГИl3ька

• 5и. забезп€чили збіJIIЬшен• .-{,я о.бсягів виробництва І

зІбра­

800

картоплІ. ПершІсть

:Ля 1

с!)к,а

ClКОlРе'НІНЯ соціально-еIКО.но-

«Богданів-

гектарІв. каРТОПJlеЗби·

'понад

парТll

НПРС.

БІлоруська

ГО~ПОД<ІіРСт:ва

~9'н.уючи р:~~е,НilfЯ

ЦН

Міlні6трі'В СРСР. ВЦРПС І ЦН ВЛКСМ: РРФСР.

цього

мислового ~омплексу,

О

170.

ральних комбайнів

ли вже

Cl~ЬCЬ"'OГO

соціалістиЧJНОМ,у визна,ні і наг,о­ почеСIНИМИ гра·

матами

питання постанові відзнача~ться, що працівники

Великому Жовтню.

господарстві

6

.

11а LНШИХ галузеи агроnpo·

ся збирання картоплі. Вона посаджена

~

Ю3lНОМУ змаганні роджені

в

довий дарунок богданівців

проводить­

ціалістичному

Перше місце

Зqводу

ходом

робнИЦ'l',в.а моло.ка.вИ!,ІЮ· ЩYlваннlЯ худоби і щrи.ці. Переможцями у Всесо­

1986/87

'у ПРИИНЛ~lЙ з

.ється. Це буде гідний тру-

А на полях птахозаводУ' повним

року.

на честь 70-річчя Вели,"ого Жовтня, наБJIижа-

горна.У. М. Лях, Н. Н. Лиса. А. Г. ПроцаМо.

3разкн самовІДДано! пра­ ці в соціаJI1стнчному зма­

Ники молочнотоварної фер­

ЗИМОіВlИИ перІод

нів двох років п'ятирічки

продали

яєць,

державі

молока і м'яса достроково', 10

революції

Ні 12 мільйонІв 100 тисяч штук Серед правофланго­ вих пташниЦl 3. М.

п'ятирічки

продажу

~~MIT~T

ненко та К К Бобка ЗІ Р,а-,;!ьна ~aдa ПРОфеСі~НИХ бригади М2 4, М. Я. Бобl:П.ІЛОК 1 Центральнии Но-

І

зв'язку З 70-рlччям Вели­ кої Жовтневої соціалістич­

яєць

Це.н1"ральіН.ИИ

доярка завершили сво'!. НПРС, Рада МІНІСТРІВ плани. Це С. І. Рома-. C~CP, Всесоюз.на Ц,енrr­

П'ИТИРІЧКИ-ДОСТРОКОВО! штук

~

шІсть птахівнииів та одна ;

=іЮ пр;}вели зим-і.влю худо·

У завершальну стаДІю вступнло соціалістичне

3 коп.

і

ПnАН двох РОНІВ

держnлемптахоза­

* Ціна

року

1987

= 8 = • =

слідній станції. .у його завдання входить

Ударно працює на ланах радгоспу «РусаніВСЧИЙ1>18

На знімку: В. С. КОБЕРНИК. Фото М. Семииога.

І

==================== = ПРО ,СКАСУВАННЯ «ЛІ,ТНЬОГО»

ЧАСУ

• .:

Державна КЩliLін є.щного часу і еталонних частог. СРСР сповіщає. що з 27 вереСІ/Я 1987 рону на ВСіЙ: території Р,ЩННСЬІШГО Союзу скасовується «:lіТНШ1>. час.

8

Скасування «літнього. часу проводиться о. З годиНІ: 27 вересня 1987 року переведенням годинникової. стрііlКИ на 1 годину наза.1 :

(ТАРС)

Ужгород. Скоротити втрати продукці'! при її пе-

реробці поКликаний ,науково-інженерний центр. ство­

культури.

УКРАІНА: ЩОБ МЕНШЕ БУЛО ВТРАТ

1 •;

: досвідчеН\іЙ механізатор Володимир Сидорович Ноберник. ВІн відзначився на ЗQиранні хлібів. а зараз сумлінно трудиться ,на підготовці площ під озимі

ВІСТІ З союзних РЕСПУБЛІК

рений на Закарпатській

прогресивних

устаткування

сільськогосподарській до-

ресурсозберігаючих

для .харчових

РQЗРОбка

технологій

підприємств.

У

і

роБОТі

центру беруть участь спецІалісти в галуЗі аВТОма­

;изації виробництва,

теплоенергетики.

ТАДЖИКИCifАН:

НЕ ТРИВОЖАЧИСЬ З,А МАЛЯТ

Ленінський. Разом з мамою вийшли вранці з до-

му :грирічнІ близнята

Озода і Далер Нурбанови.

Мама в поле, а малята у НОВlІЙ дитячий садок, що відкрився на центральній садибі колгоспу «РохаПІ». Одночасно 3 Сабохат Нурбатовою мож-

ливість працювати дістали ще п'ятдесят

молодих

матерів.' Для дітей, батьки яких збирають бавовник на віддалених ділянках. створено цілодобову групу.

КАЗАХСТАН:

ЦІКАВО БУДЕ КОЖНОМУ

Талди-Курган. Під одним дахом розмістились на

центральній садибі колгоспу імені Леніна Сарканд­ СЬКОГ9 району кінотеатр, . бібліотека, СПОРТИВНИЙ зал. приміщення для роботи колективів художнr.ої саМОДіяльносТі. Нультурно-спортивний КО~Ш.1екс споруджено за н.аказами виБОРЦіВ. Депутати мІсце­

вої Ради допомогли забезпечити будову матеріалами. організувати суБОтники й недільнини, , (ТАРС ... РАТАУ),

,------------~~--~~~----~.~.~~~i~_~


2

*

стор.

18

вересня

1987

ро"у

••• __ ••••••••••• . • Н

О В Е

J/" :.........................................- •••

Ж НТТ

УЗБЕЦЬКА РАДЯНСЬКА. СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

На знІмках: арХlтентурнніё ансамCln.. ср.,... стан.. у СамаркандІ, пра.оруч ПРОДУКЦІ"

Ташкентс"кого тракторного аа.оду.

ОНОВВЕННІ Y'BEPAIYєTьcIAIIAM.~;iк~y~ OН'iнQнl

шarіки гір і жовті ХіВи­

забезпеCJує вис'Оку надійність вели.

лі пісків. блакитні меса рукотвор.

чезн'Ог'О енергетичн'Ого.

них моРів і СОК'ОВИта зеленІ> оброб.

ва.

леної J.lюдиною зеМЛі. витіювата · мереЖа наналів. IЩОПР'ОJIЯrла че­

По гlfантсьинх газ'Ових магістра. лях «блакитне паливо. з Узбени. стану йде в центральНі рай'Они країНИ. на Урал. в Казахстан. Кир. гизію. Загальна довжина цих газо. проводі. перевиЩує нині двадцять

рез

беЗкраЙНі

КЩllЛaJКИ

в

степи.

прада:вніХ

старовннні оазисах

і

сучасні міста. що підняли д'О неба бlnі поверхи... Такий Узбенистан. сЗ Головтекс1'ИJIЮ ІПРИЙШЛО по. віДомлення. Що в Ст'Окг()ЛЬМі за. мовлен'О кетмені для узбецького дехканства... •. Така .. інф'ОрмацІя

була опублікована в

'1922

ІЮтоорно

КоріННі. справді революційНі змі.

ни особливо 'Очевидні в аграрному C~Kтopi економікИ Узбекистану. В

роЦі в

ВlЩPивnена

сільському г'Осп'Одарстві респуБЛі. ни cьoro~iЄ близько дев'ятисот колгоспів 1 стільни ок paдгocn1в. м'ОгУТні lМіжгоспрдарські комплек. си . все . це веЛif(l(і виробники ПР'ОдУкТів Р1JIьницТва 1 тварниницт.

КОЛО­

.

ніальна ек'ОномШа. д'О того ж до. щенту зруйн'Ована гр'Омадянсьиою

віЙНою.- дезорганіз'Ована

.

тисяч кілометрів.

газеті сТуркестанская правда •. що виходила в Ташкенті . . Надто.. віД. с.тала,

ГОСП'ОДарст.

місцевою

ва.

Д!йКраїНі Рад в цьому краю в On8lДЩИlfY від царського ладу. Не т,lлыки кетм·ені. а й лопати дово­

Основне багатств'О респуБЛіКИ бавовна. Не внпадково у Всесоюз. ному розп'Оділі праці Узбекистану віДведена РОЛJ> Г'ОЛ'ОВНОг'О виробни.

дил.ося

'Ка .бі'nого золота.. Через п'Омил.

КОН11'рреволюцією.

дістa.ЛJatя

замавля.ти

за

МOJЮ­

!ЮМО'Ком.

ТепеDУЗбенистан вивозить ПР'О. МИCJI'Ові вироби в сl:мдесят краІн.

К'И.

ДІапаЗон виробництва . надзвичайно

широкий

віД трад~~них тканин

-

найновітніших П'ОВіТРЯ·Них лайнерів.

могутніх траКТОРів · і ·бав'Овнозби. ральних машин. оЮІадн'ОІелектрон. ної . аооратурн.

Нині . в республіЦі діЄ мащ великих IЩtпpИЄМС'1ІВ 1 об' •

єднань. що представляють бі~ше ста галузей промиCJI'ОВocrt. За два неlI16вних дні тепер випускається стільки ж ПРОДУlщі1. скількн Ії бу. л'О випущено за 1924 рік .рШ утворення Узбецьноу РСР .

За роки Радянсько! влади ство- ' рена М'Огутня

палнвн'О-енергетична

база. Всі елентростаицlI BBbIHНYT~ в

єдину енергетичну

CHcтe~. ІЦО

за

'Останнє

.

ШreнJCИф'liКацlї

гаЛУзі

респубщ~і

на ділі стала дійсн'О ' гол'Овною ба. в'Овняною базою краІни.. Ян і п'О всій країні. ВУзбекиста. Ніперебуд'Ова вступила у відпоВІ. дальний період конкретних пере.

тв'Орень і практичних справ. Чер. вневий -(1987 .р;) Пленум ЦК КПРС поставив вимогу ' нарощува.

~ респуБJI1ки

зусИJIJIЯ

на

шляхах

оновлення.

це завдання мав ливе ЗlIaЧеНІНЯ. На . ХХУІІ з'Уз-

СОІ"" IY~Tl

десяти.

уповlnьнилися. Нищ вжито заходіВ. щоб найбільш п'Овно були реаЛіЗО. вані створений потенц1an. багатий досвід. нагромаджений п'Ок'ОлінНя.• ми узбець,ких бавоВНіЯРів. щоб на 'Основі д'Окорінн'Оl перебуд'Ови 1

і предметів Д'Омашньоro вжитку до

1800

допущені

річчя в керіВНИЦТВі республШою. темпи Розвитку. бавовництва дещо

Df8.РИ . иадOlВl'O

'.

'кентського

ді КПРС Узбекистан БУJl'ОНазвано ,воду.

подолання ПОМИЛ'ОК !МИнулого.

ОБЕРТІВ

М'ОТСРНQ'Гоза.

дonОміжнихцехlв.

Постачальником

Поча~

"Дохорінну

вік. Більша ~aCT5.iНa про­ йшла навчаю!я" на MiHCЬ~

переб~д'Ову.

Ф9рсуіВати ClЮру.цжеиия

кому

.

життя.

ПЕРША в'Ода прийшла

Зроблен'О K'OJJKpeml вроШl в по. ліпшенні виlWристаиня. НаУково. технічного ПQтенціапу. пере'Озброєн. 'ні виробlUЩ'IWta. Вдалося С!К()}Щен· Труі!ати науиооі

ли на

Та

1JНЖенерні

р'Озв'язанні дуже

си·

г'Остр'Оl

для всього середнь.'Оаз1атського ре. гіОНУ ' щро6леми

го

"'-

п'Ок'ОЛіння

створеннЯ ново­

на ' землі

.

Знайден'О иові пtдx'Оди Д'О сlUlад. н'Ої пробле1!fИ залучення до СУСШЛJ>. н'Ого виробництва незайнятого пра.

НЕМАЄ

Бешкутан-

ЗЕМЛІ

ського масиву в передБЕЗ ВОДИ гір'ях Зеравшанеького хребта. Канал. який взяв шення. Дно 1 береги кана­ початок від новог'О Г1сса- лів одягаються в бетон. рацького вод'ОЙмища..Що знижує .втрати на, дасть змогу включити в сільськогоспод а :р с ь к н й

бавовнОЗбиральн'О! оборот ще

теJCНll.ки.

тарів'

40

фільтрацію. На першщ ' 25 тисячах гектарів заст<>"<:

тисяч гек- совано прилади. які регу­

.

родючих

земель,

JIЮють

витрачання

води

Створені тyrr paдrooIШ да- при поливах. ' Комп'ютери,

дуть краІні бавовну і зер- . управляють розподіл'Ом .но, овочі і фруктИ.м·яс'О. води на ВеЛИR'ОМУ Фер- . молоко. ганському каналі. CTBQ-,: цеЗДатного населення. Так. пере. У . республіці почато рюється автоматизована; :· ведення підприємств К'Оканда на. докорінну перебудову ' аг- система управління на багатозмінний p~ .ррботи дало рonромислово-го комnлек- Сирдар'l. 'Вона допоможе ·зм'Огу працевлаштувати багато co~ СУ. впроваджується науко- розв'язати проблеми еко­ тень людей. .Все більше с1.меЙ з ва система землеробства. номног'О . використання во­ рай'Онів з надлишком тРУДОВИХ ре. б~ДУЮТЬСЯ систе~ крап- ди в республіках· Серед­ сурСів

переселяються

в

н'Ові

l'Oc.

п'Одарства Джнзацьког'О 1 Каршин. СЬІ<'Ого степів .. ТИсячі представни. ків Уооекиcrrану б.еруть участь JI 'Освоєнні з'Они Сибіру і ДаЛeRОГО СходУ. В результаті розвитку · КО. 'Оперативів. ВПР'ОВЗДlЖення надом. ноУ праці за . рІк додатково залуче.

н'О до внрООництва вІк.

150 тнсяч .

чоло.

цlях. у reoЛОгJiЧН'ИХ партіях.

на вІДгін­

АЗ!'І. де СOlЩе сяє ТJI)

240

днІв на рш.

ня кОонструщіУ коощент ..... тора СОНJЯ1J.НИХ

,

заводі.

далібільш~ характеризується глас. потужностей. . Будівельни- ництво 100,сильних мото­ ністю. демократизмом, wиPОКllill ки всі сили скоІіцентрува­ рів для тракторів та ба' залучення:м JIЮдей до виріШення ли спочатиу на зведеJЩі воВ'И'Озбиральних машин .. питань виробничого l' сУс.п1льнOl'O .

n,нного.

підземного

в У ЛИЦЯ

-

.

з'явилась

зро-

ньоІ

АзіІ

Ташкентська

у

МОЛОдОМУ місті на ТЮ­

мeRlcыкйй пLaноч1 .

....

.Казахстані . .

і

СИБІР, ВУЛИЦЯ

Нягані

ТАШКЕНТСЬКА ...

Робі'r­

Узбекистану ники та інженери будnоlЗ­ ці посланці да • Узбектюмеиьжитло­ змонтують у Ня:ганl з бу~ . почали комплексну своІх матеріалів близько· тисяч квадратних забудову мlКр'Ор.аЙОНів. в 200 яких житимуть перш'Опро­ метрів житла. шість дитя· садків, дві школи. хіДці нафтових родовищ. чих Майже 300 кіл'ОметрlВ спорудять . пtдприємства

1

відмінно! дороги вже про­

сервісу

клали на тюменській зем­ лі робітники тресту • Уз' тюменьшляхбуд •. . У дванадцятій п'ятиріч-

харчування.

спедицlУ.

перший IJjpolМеШв.сиотеми на.веденНІЯ дзеркаль- на

яка

льодовик

гр'Омадськ'ОгО'

D1ляховики

мають намір П'ОДВОlТИ дов­

жину тайговнх стралей.

потруДJШaСЬ

автомагІ­

пост НА ДАХУ СВІТУ

IЮМ'aгає. yft у ЦЬOlМy газовий па,JlЬЩІК, . У минула зима. щоб я,кий добирає в HeгQдY і навіть JmOч.l IВшmач}іТИ н.anрям дальшого пошуиу. з. забезпечити фронт робіт He06xlдfle . ДJШI нормальноУ роботи теп~ бецWі cnеціan1сти ввялися за п'Оmшпен-. гляц10логам літньо): ек-

Амономн.а. елекr:npocтанц.1я -

моторному

кадрової політики. яка будується МОТ~обу~ування C~peд­ на Пlдnрнємства~ Влми­ на інтернаціОНan1СТСЬКій основі. ·ньої А.зіІ даno ЗМОГУ', су­ мнра 1 HoгiнCЬKa~ Нас.туп­ Морально-політична обстановка де- міщення проектування. Hord року моторобудівни­ будівництва 1 введення ки ЦО!іН}'ТЬ сер1йие вироб­

Робота н3ІД геліауCN\IНОВRОЮ. УІ ВІШРО­ ~білwю виробляє еЛeЮrpoенерг1ю. До- бу.ва.ння допомОІГЛИ вченим двох краІи ЩОСИЛИ

ло.

Тепер

го.ту~ться до здачі лиliар­

раХН1([ й Узбеки~ану.

але автооомна гenі'ОУС'l'аlilOlJЖа. C'l"ВQII)Є'Нa них n.aC'OВИЩах -особливо в СePeJlJНШ

вче.нЩtlи AKaдeмlY наук УзбецькоУ РСР СІП1льйо 3 і1lДійсЬІКИМИ спеціалістами.

НАБИРАЄ

серед тих регіонів. де негативніпродуиціІ підприємство не. механічне. ' складаль­ явища IJjРояаились у найбі.'ІЬШ· стало ще в процесі будів­ не виробництва. П'ОТВ'ОРнlй формі. К'Омуністи. J;lc1 .ництва. Допомогла цьому У. ЗalЮдському J(олекти~ трудящі ведуть Наполегливу бороть- .співдружність трудовйх ві .... майже ТИСЯlfа чоло­ оу за в.икоpiJнJeНН!Я їх HaCJJdдJ<iв. колективів БілорусН. Ук-

ЕIІЕРІII 'РУЖІ'

сх'Ова:лв сонце.

МОТОРНИЯ

вирушила

нестимуть

Абрамова. на вис'От1

наукову

понад

вахту

чотири

результат cпtвр061'l1НИЦтва з іпдійськи- Н!ої чаші на оонце. А ' 1ид1йсьКі колеги Кілька місяців співробіт- тисячі метрів 'Над рівнем , ми ' колегами. Таю устЗ.Н!Овки можна мають зр06wrи бlnьШ досконалою дУб. ники СередньОазіатського Мnря._ Матеріалів спосте­

! ефeкrmвио заСТОСQlВ'YВЗ.ти . на

метеос.та:в- люючу c~ nliдjrp1вy.

__________________________________ '

~

НДІ' імені В. А. Вугаєва режеиь на льодовику АбДержкомгідромету

СРСР

рамова

" кають НО80ГО роаК81ту у p.cnyCJ. IІlцl наБУIІО МИС:Т.Цт.о.

Н. анІмку: Clallерина 3а­ мІра да.n.тмурато ••• · .Т• .мІрис... .Раliмонда ... · сКор­ сар.. ClpНoro

_иста.и 2 реП.Р"У. пnану Держа8И ...О

Академічноrо Веnикоrо теат. ру ІменІ Anlwepil На.еі. Ае .она

Не

8НКОНУС

rono.HI

рмl.

тіn"кн баво.нОІО Clla. цеli СОК"ЧНІІЙ КраЙ_ Янтарем дин" .крк_тьс"

• ит .. сil

пnантацlі градннмн

схнnн

гІр,

реСПУClnl-.. _Оо nозамн 0fI0ІІІІТ1

БУЙНОЦ.lтт". ау_

~ТРlчают" ранню ' ІІКНУ Ф~.нтовl сади. Н'а ан І МІСУ: роОlтннЦІІ Ту­

paKypraHC"Koro спецl..rао-­ .aHoro заводr CY~~IIJ: Наманганс"ко

oaiIaCT~

Ф. Турсуно" а rOtOBOIO аро­

дукцlсю.

з

нетерпінням

че-

гідрологи. Іх цінаяк формуватиметь-

вить. ' ся стік середliьоазіатських річ'Ок. чим вони по­ радують (чи знову засму­ тять?) землеробів регіОну. Велику наук,ову ціннІсть мають матеріали. яні дає стаНЦіЯ для фоновог'О мо­ Hi-r'сtPИIН1Гу-прог,рами К'ОН-

.

тролю за заБР~Д1нення.м на­

' в.колишнього середоеища. Уншальні природні УМО­

ви

льодовика.

в 18~5 році ботаніком СЬІКИІМ,дали

С:

відкритого

російським І.

Коржин­

Р.а.дяіНсЬІКИ!М

спеціалістам можлмвість створити тут єдину В свІ­ ті постійну вис'Ок'Оrlрну' ГЛЯЦіол'ОгІчну " СТаІЩію.


•.............................................. • М ЗДОРОВ'Я

О В Е

НАРОДУ

)1( И Т Т

БАГАТСТВО

-

вересня

J/" ••••••••••••• 1/8

/987

п {еля І'ромадянсь:ної В!lЙlНіИ діяльність Пав­ ла Петровича Постишева зв'ЯЗЗlна з У'Кlраї1ЮЮ, де !Ві'н очолював киІвcык,, а поті.м харкtвсыуy паprr1й­ 'Ні орга,нізa.ntlї. У Держ­ архіві КИУВСЬКОї області зберігаються документи цього періоду його діяль­ HOC'l'i. 20-і роки. Тяж-ке ста.новище в Нl,pаїНі. Пра.,виль­

- - - - - - - - - - -......-----~------ОБГОВОРюєМО ПРОЕКТ ЦК КПРС ІРАДИ ·МІНІСТРІВ СРСР Питання

нОвий режим роботи. тоб~ ТО до, 21 години. Це сто­ сується БобрицькоУ. Шев­ ченківсько.І. Красилівсь­

обговорення

новні

напрnми

розвитну

охорони здоров' я населен­

KQl

ня

На якість подання медич­ ноУ допомоги сільським

і

перебудови

охорони

здоров'я СРСР У днанад­ цятій п'ятирічці і на пе­ ріод до 2000 року. вине­ сене ІНа відкриті партійні збори центральноУ район­

та

інших

жителям

правки. висловлені медич­ ними працівниками. вра­

за

дільничні ті.

до

водиться в

мірІ

лінію дальшого охорони здоро­

в'я В місті і раАОНі.

місце доку­

лося,

йону І. П. Сонур. Він зазначиlf. щ~; незважаю~и на окремі і .незаперечні успіхи у зміцненні матеріаЛЬН19'-теХ!!іjЧНОУ. бази

лами

і

не

на

Наявними

вирішити

ліку-

ності, nij.oведенні диспан­ серизаціІ". населення. ме­

тів до індивідуальноІ тру­

дичні

могли

ПРIЩівники

довоУ

викори­

С'l'овують можливості да­ леко не по~істю. Значні претензіІ .ді) роБОТИ ликодиМерсьноІ. Красилів­ ськоУ. ТроєщинськоІ лі­ карських дільниць. зокре­ ма щодо проведення проф­ .оглядів. ранньоІ'О- вияв­ лення хворих. У багатьох закладах не перейшли на

ну

діяльності. б

подати

ги вдома. створення rlРОф-

рухатися вперед. сьогодні

"

же в ..сновок мо

ж

доповіді і

ден-

кабінету

т'к вання у

дання неоБХl·ДН.О·І- ДОЛОМ'О-

охорони здоров'я. Так, на-

жителів

розвитку

приклад,

цехових служб

сьогодні

Немає

ном якість подання медичноІ допомоги населенню

цехових лікарів на ремонт·но-механічному заво-

значно відпОвісти на це А дже запитання важко.

обробному об'єднанні.

перера-

пропозиціІ

здоров'я.' внесені на

коі:Іенти-

говорили прd біди, не на-

зиваючи конkретних шля-

ді,

виробничому

Бl'льше

дерево-

зацікавленості

, .. в зміцненні здоров я СВОІХ працівників

являти самі

повинні

про-

підприємст-

ва,

господарства. {

85

процентів

ще

один факт для роЗДумів.

заХБОРЮ-

вань пов'язані з веденням

лінувальних установ відмінною апаратурою. реУ--

І

не

хірургіч~им. Ю.

П.

лікарн~. сучасною а:па~а~~рою_ ІН, зокрема. ' в нув увагу і на інші проблемні питання: диференційований підхід до роз-

поділу

заробітної

ЛКК і

ганізаціІ роботи медичноІ комісіІ .. при військкоматі­

Поряд'.:'з цими назріли й інші,:не менш

важливі.

питання,

вирішення

завтра.

Це

не можна

цією.

виробничі

яких

відкладати на

спільно діяти

повинні

плати.

об

об'єднання роти ЛТЕК. удосконале.ННЯ ор-

наркоманією.

Тож. тут

щоб

якнайсерйозніше слід подбати про забезпечення

нездорового способу життя.

В ДДlлен

Корсаковим:

боротьба з ПростиТУ-

хів Іх ПQдолання. І лише з вуст' днох-трьох учасни-

колективи. медичні y'rTaнови. спортивні організа-

Так, в цілому на зборах висловлено немало кон-

реальна оцунка .стану речей. і конструктивні пропозиції щодо дальшого піднесення роботи. Хоті-

Одним із шляхів вирішення проблем у стоматологічній службі. зазна-. чив лікар В. Я. КоЗіян-

черга за реальними справами. Адже бр,оварчани вже СТі;JЬКИ- рОКіВ жили обіцянками, запевнен­

ОКе

чvк.

Є

нями

завдання по-

боти

цеху протезистів

ків

неоціНен­

активП'ог

О

міста і райоdy: чи поліп•• ни чи Шиться кардnналь м -

чи в організаціях. інші ж

допомогу.

Організація

л

центру. Варто також прислухатися до думки щодо

B~ або на підrФиємствах

Вони

шляхи?

зборах? Чи відповідь на

зборах у св6Іх

Невідкладного. вирішення потребує і питан­ ня створення самостійно­ го профілактичного відді­ лення. Адже зараз для проведення. оглядів відри­ ваються десятки спеціа­ лістів від ІхньоІ ~езпосе­ редньоІ роботи.

f3e-

манту 1. не можна погодитися -з завідуlРЧИМ і .. ням

ни

клініка. але це теж не дуже близька перспекти­ ва. А нині слід ширше залучати лікарів-протезис­

працездат­

по . -

прямів перебудови охоро-

зокрема пол~пшити якість

ми, керівники центраЛЬНО1

та дільничних лікарень.

ниv' стаЦl'О'нарів,

селі належить ВИКQна-

до проекту ЬСНО'вних на-

сьогодні

Про це'

часу завідуючі відділення:

". 'й' . ти уже в НИпlШНl П яти-

хували лише

си­

перебудо-

Гостро також нині стоїть питання забезпеченю!:

'Одні виступаloчі

ноги. стома'l'ологіч·,

служба.

протезуватня. Доречною тут була б платна ПОЛі-.

ні заХІіорloвань з тимчасо­ втратою

чи

шляхи

говорила на зборах заступник головного лікаря з поліклlНічноУ роботи Т. Г. Арутіна. Які ж ці

найближчим ~aCOM? Одно-

говори­

цю пр.Обл·ему не під силу.

вальних закладів. знижен­ вою

раз

kульгає

обидві на

не

ту Основних напрямів. на-

кувальних закладів. Зараз на ці ГQсподарські справи витрачають безліч

ські пункти. Великий обсяг робіт по зміцненюо матеріально-технічноІ бази лікувальних закладів

основ!не питаffНЯ

лікарями.

важливе

Тон збоРіі~ задав допо­ відач голоВ1tllй л1Rар ра­

профіл4ктичlfих

хворі. І.

обгоВорюваному

менті. Як уже

ви своєУ служби.

фельдшер-

виступів на дали вони

хочуть

Саме цьому питаиню від­

лективіВ

амбулаторіІ.

на зробити з

звичайио ж. майбутнє тут сімейними

креслив

Я ки Й

зокрема

не

йrи на прийом

дуватимуться нові сучасНі

річці.

повинні

лікарі,

яких

те. що колектив ПОЛіклініки по-діловому поставився до обговорення проек-

на

обов'язків

хувати думки трудових ко­

виробити розвитitу

незадовільна база ліку­

Переглянути СВОЄ став­ лення до виконання служ­

бових

якійсь

впли­

YCTaHQB.

вальних

ся працівниками кожноУ із служб ЦРЛ. Тож перед партійними зборами стоя­ ло .важливе завдання під­ сумувати пропозиціІ. по­

в

дільниць.

негативно

ває вкрай матеріальна

ноУ л1Rарні. А напередо­ дні документ обговорював­

і

-

Головний лікар розп 0вів також. як peJ(oHcTpyІОва ти муть ся окремі сільські дільничні лікарні, бу-

зборів

лося

б

прозвучали і

ЗУПЩІИтися на

рем их. з цих виступів. Серйозні

кладені на амбулаторнополіклінічну ланку. Є в її діяльності . й істот,ні J:lедоліки. Але .зрозуміЛQ й

цП і самі люди.

·введе.ння

госпроз-

рахунку, переведення ро-

структивних думок Тепер

на

промислову основу. На порядку денному і створення організаціІ. яка б займалася ремонтом лі-

медиків

поліпшити

роботу поліклініки і ре є-

стра тури

стор.

3

ДО Н)()-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ .П. П. ПОСТИШЕВА

КРАІНИ

БІЛЬШЕ РЕАЛЬНИХ сир АВ проекту ЦК КПРС і Ра­ ди МіністріВ СРСР сОс­

*

ро"у

зокрема,

стома-

ТОЛОГічноІ служби. культуру медичного обслуговування.

А. ~EPEДA.

но оЦІнюючи недопуст'И­ Mi,~TЬ еко.нО<Мічної залеж­ 'Н10С11і від к.раїн капі таліз­ му, секретар КиІ'вського г,у6кому Посщшев у 000ему ВИСТ:У!lIі на нараді rnрацllвників сільськогос­ подаРСЬtКОГОКіредит,у

вин:

зая­

«ВОЙО'В::іИчий

імпе­

р:алізм не байдужий

до

Радя,нського Союзу і но­ сить в собі серйозну не­ безпеку нQВих УСііла)]JНень у Віщносинах СРСР. з ка­ пі:талІстиЧlНИМИ

країнами

Заходу, тому 'Ніеобхі,діНо ДOlКЛlа,сrи оо:х зусиль, щоб відбудувати

подарство.

народне

щоб

залежними

і

гос­

бути не­

сильними»_

Тут же ві.нвисТlУ:ПИIВ і $1,1( ПОЛ1Ум'ЯНіий агітатор Мей ЖО'ВІ!ня, заявИlВШИ, що

щ,:юл,етар,іат

каПI;талj­

стич.них к,р.аїн «П[рОбуд­ жуеться до ащІ'ИВНОЇ бо­ ротьби з ВіКОВИМ своУм .вОірОГОМ

бу,рж.уазією.

-

ПАМ'ЯТЬ 'ПРО НЬОГО БЕЗСМЕРТНА {хоча

повільно,

але

·т:ве!рД10 стає на шлях, !Ша­

З1іНИЙ

НАГОРОДИ З .НАГОДИ СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ з нагоди 70-річчя Збройних' Сип СРСР Міністерством оборони внесено пропозицію про встановлення ювілей­

ної

подарстві.

медалі

.70

років

Збройних

У відповіДІН.ОСТі з

Сил

проеКтом

Щ)ложення нею передбачається наго­ родити осіб Офіцерського складу й

військовослужоовців наДстроковоІ служ,6И. котрі перебувають нині на дійсній військовій' слу,ж6і. Цією від­ знакою будуть тавож нагороджені ко­ лишні

червоногвардійці

й

осОби,

які

бралJl участь у бойових діях по за­ хисту РадянськОІ Вітчиз;ни як війсь­ ковослуЖбовці. партизани громадянсь­ коУ й ВелИКОІ ВіТЧИЗНяноУ воєн; звільнені здійсноУ війсьново'і служби в запас чи відставку. чий час· служ.

би в Збройних Силах СРСР, підроз­ ділах Комітету державної безпеки складав 20 і більше календарних ро. Ків.

ЮВ1JIейну ~едаль. одержать 1 т1 громадяІНИ,. хто в періОД перебування на дійСНіЙ Військовій службі наroрод­ жений орденами чи медалями Ушако­ ва. Нахімова. .За відвагу.. «За бо­ йові заслуги ••• За трудову доблесть •• сЗа трудову відзнану.. .За відзнаку в охороні державно.го !НОРДОНУ СРСР». сЗа ВіДзнаку в віЙськ.овіЙ службі •• сЗа BiДMhНHY службу по ОХОРОНі гро­ мС!дського порядку.,

та

особи,

котрі,

будучи Військовослужбовцями, викону­ вали інreрнаціонаnьний обов'язок у ДР А та інших KpatHax. Списки . Haгo~ роджених складаються ка~овими орга­

нами на

за місцем

тих.

роботИ

громадян.

що не праЦЮЮТl;>.

-,-

за

а

міс"

цем Іх проживання головами вулич­ них ltoMireт1B спільно з активОм інших громадських о.рганізаДій, радою' ве­

теранів війни і праці. qriиски затверд-

УСІ ПОЄ-мtи МарrеЛ8R

(Ферганська

дають

право

про

поранення.

усе

це

ева до СТіВореннlЯ раціOtна-

лізаТ-ОРСЬКОl'О

IJa,Ma

передплатили

«Нове

адже

строк. Перехід на самофі­

виконують

за­

триденни~

нансування дав змогу під­ приємству виділити додат­

бу-

дівництво магазиніВ. нафе ДЛЯ

говqlРИЛ'ОСЯ у ЗlВер­

до

воював

гу

ШОВКОВИНіВ.

(ТАРС).

1

Про ось

ВСІlх

гоЛі·В

держави

заслужену

~ОВіР'я це

будівни­ краУні со.­ за­

пова­

трудящих.

ClВl.Дчить

документ

-

і

та.киЙ прото­

кол ВИD(1)lЧоІ ДllЛЬНИЦl ра­

йс:ну С.іч;Невого поВСтання

м. КиЄ!Ва. В HЬO'МtY І'О'ВО­ ритьс.я: «Збори одностайно оБИ!раюrь почесним члеlНОМ Киї:в<сЬІНОЇ місь}(­

.v ади

під­

кові кошти також на

Ше8,а ••

,ненні

самовідданих ків пеРШО'І в

Y1JacTb у вій­

ЖИТТЯ»,

LM.

Пости­

Ф3МК, рад винахіДнинів уст.ано,в Києва. ПОС1l'ише·в ян о.дЮl із

ни у Перемогу, ЇПlЄ· життя, трудову дlJшьв1сtь, 'громадсЬкІ турботи колиш­

це дозвOJIIIТЬ ім пост1йиобути В Кур­ сІ .справ. якими живуть ради ветеранІв вІйни І праці.

фощцу

Петровича

ц.!алlстичнО'І

ростаючого ПОRОJJ1вия. ОСЬ чому ба­ жано, щоб усІ ветеравв Війни 1 праці

техн1кИ.

Червоної

пролетарів Червоного Ки­

тимемо про внесок захисииісів Вітчиз.

виховаииl

і

МОOНJВИ, пtlд час свого від­ ві;:tаНJНЯ Ки.єва, за'}(~икав

ВІД РЕДАКЦІІ, Hдy'lll назустріч побажaвJII!М BeтePoвtв Великоl Вітчвз­ lШІ'Ої війни і ПРаЦі, редакцІя планує зробити постійною в газеті рубрику сВетерани в строю». В матеріалах під цією рубрикою ми широКо розповіда­

в1х фроитовНIdв, ЇХИІО

.науки

« .. .lIцролетаріат

військком.

CbKOBo-патріотJI1ПIОМУ

і необхідних фа!НТОІріВ роз­ ВИ'l1ку

Ушакова, Нахімова. «За відвагу», сЗа бо.йОВі заслуги». .За трудову доблесть». сЗа трудову відзнаку». сЗа відзнаіКУ в охороні державного кордону СРСР». «За відзнаку в вій­ ськовій СЛУЖбі». «За відмінну служ­ бу по ОХОРОНі громадського порядку». В. ПОЛІЩУК,

НА КОМБІНАТІ

у

"

СЬкі книжки, посвідчення до. медалей

мовлекня

'-

на .меда­

Бєлграда •• «За визволення Варшави,>, сЗа визволення Праги». «Партизану Ві тчизняної війни», а також орден-.

майстри

роз­

посвідчення

тя Кенігсберга •• «3а взяття l:Ндня,>, «За взяття Берлtна». «3а визволення

телеапаратури

одяr,

~и 'tКзJfину, здати ре­

нагороди,

лі сЗа взяття Будапешта». «За взят­

заявку на ремонт радіо- і

дельн~.-...взуття,

мо­

одержання

є в1йСЬ!(ОВі .квитки (червоноармійські книжки), аРХіВНі довіДки й довідки

чІ в хІмчистку. заЛИШИТИ

Замовити

за місцем проживання. на

демо­

БLлізов аних червоноар­ мІйЦів. До.нуменrrи а.рхі·ву ха­ ра'К'Терооують Йо·го я}( :умілого ОРТаЕ1lзатора по моб.IЛI:за.цП всіх резервів ,:(ля ;:Ж:ООЯl'нення успіхtlв у Ha.PO~OMY господа!J)CГВі. Особливої уваги заслу­ гo.~yє ставле!НІНЯ Постише­ ва ДО рз.ціОlНlалlзаторської і 'винахідlН.ицЬ!КоУ, СПlplа,ви, ,ЯК дО од.ного з могyтrіlЙХ

Підтверджуючими документами, що

мо.жна зробити в по.буто­ вому ко.мплексr. ЯКИЙ від­ крився на місцевому шо.в­ ковому комбінаті. Крмп­ пекс працює в дві зміни,

область).

-

ЖОIВ"l'IНе­

трУДОВ.ТIlашт;уван1НЯ

жуються у військових .комісаріатах за .місцем роботи нагороджених, . а на ,тих. ХТ,О не зайнятий у народному гос­

СРСР..

Вели'КОЮ

вою революц'LЄю,>. Багато у.ваги l1G>иділяв П. Пос:тишев ПИТ3JНlНJЛМ лl·laВіда.цП· безробіт.тя і

Старшо'го слідчого слідчого віддіJІення рай­ відділу внутрішніх справ Володимира Микола­ йовича Черкасова по праву називають ініціатив­

ним. висококваліфІкованим працівником. Десят­ ки справ, що доручалися йому тільки в цьому

році, успішно розглsщуто. .lJеЙтенант

міліції

За відмінну службу

н:еодноразово

заохочувався

командуванням.

. Постишева П. П.

ві[Д Ки-їзсьіКИХ / ТолоВJiИХ 'майстерень ЮЗА». Це піД'flверджує і вітальна

reл el1P.3"M.a

с:п.івроб 1т,нИКЇJВ

ВУ А МЛИ\На у зв'ЯЗКУ з нагородженням його o~e­ ном ЛенЬН'а. БіЛьшо.·вИR л.еНl.нець П. П. Постиш€1В всі свої сили і уміння віддавав роз·

lВИ'ТІку про.МИСЛОВОСТі, бу­ дlіВ.ницТІВ!у ПiЄlJ>ШИХ об'єк­ тіl8. соціалістиЧІНОЇ ін:цуст-

На знімку: член КПРС В. М. ЧЕРКАСОВ. ФО'і'о М. Єеминога.

рП.

.

В. МІЩЕНКО, арх1вlС'1' ДержарХіВу Ки­ Увськоі області.


*' 18 8epe~НR 1981 Рб"У ,............... ." о в Е

4 сnюр.

Ж НТТ

JI" .....................................11І•••••••••••

-----------------д е нь .Jк Іст а - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - •

А~ТИВНО ... СПОГЛЯДАЮТЬ

о СЬ ми стали на рубежі, за яким починає­ перший в ісТОРіІ

.'

ться

БрОваРів День міста. Вже

Українському

а філіалу ВсеСОIQЗНОГО Aep~aBHoro

KOHCТPYKTOPCbK~

технологічного

!=

!Можна зробити певні під· qyмкнзpoБJ:вeното, чітко ВfWЮ ·1 невирішен.і лnюбле­

. інституту

• сВКТ~БУдМеханізація» • . на постійну роботу

І

ми. що стосується робо. ти житлово-експлуатацій· ного об'єднання, то !ми

потрібні:

інженери-техно.lОГИ,

розпочали роботу по наве­

І інженери-констрУкто• ри,

tа'р,ної

старші інженери,

=

друкарки,

одразу ж після приЙWIТТЯ рішення про СЦЯ'l'КYванНSI

Е

jSeнню благОустрою. сані­ очи.СТЮf., приведен­

=

ню в налemний ПО!рЯ\ЦОК тнтло!!ого фонду. З lo58 будинкІВ, які обслуговує

наше. об'єднанця:, в ПР9ведено суботии,кИ. резу ЛЬ'l1a·ті

142 В

Однак про тоден із за­ ходІв мн не можемо ска­

цьому. Адже R будинках.

зати, що він виконаний повнІстю. І хоча ,в благо­ устрої брали участь 286

поми­

працІвнИКів

єднання,

дах, відремонтовано двеРі,

'Ними

навколо дев'яти ~відРе. монтовано асфальтове по·

нашого

силамн

ми

не

місІя по визначенню зраз' кових будинків змушеиа

і

І передУсlJl тому. що са­

була

ТУРНі форми на

дитячих

мі

вати

прояв.

ЛSlЮть заінтересованості в

майданчиках,

тисяч

в

архітек­

не

багатьох

меuжа.н·

совість

встановлено малі

мешкаНЦі .

свята,

оокlлм<и свІдомість та

дес.ятки

ЦІОвали, а бlльшlcть­ спостеpUffiЛlа. TCJ!МY й ко­

та.

до

живають

броварчан: ана субо'NIИки вийшло всього лише 317. ()т.же, однІ а,кти. В:НО п'Р'а-

об'

проте !НавІть

ПіДГОТОВКН

які обелуroвує ЖЕО. про.

змщзі в нороткі строки на­ . вести належний порядок

пісок

визнати,

'Що

доведеться

працю­

ще . знач.

но ()lльше, ніж

в пеРіод

50 років ВЛКСМ, де депутатом П. В. ГО1l'l'арвв, головою будввкового 'КО_

і

мІтету

цІв все ще з,aJ1JИшаєТlЬСЯ в

станІ СIIJМI'ЧКИ.

БЛ'аг()YJCТ~

справа

В.

,-

повідомлялося,

гаріна,

роКів ВЛКСМ,

50

Короленка,

на

йону. БудlУТЬ

IIIIcЬROllY

проведені

,виcrЗІВКН -npoдажl

рннку буде проведено СВЯТКОВИЙ ярмарок, в яко-

рай спожив­

СІіlлки та упраВЛіння тор­

В своЮ чергу комбінат

гІвлі

міськвиконкому.

СВОЮ

UРОДУ·КЦlЮ

запропо-

НVЮТЬ броварчанам і рад­ госпи та птахoQmбрики ра-

та.

народного споживання, які

.му візьмуть участь закла­

торгІвлі

ків

товаріВ

ВИГОТОВЛЯЮТЬ промисловІ пІДПриємства, органІзації та установи нашого !Міста.

ди

ре-

А.

ГPOMaдcь~oгo

.

пропонує

ярмарку,

19

проведуть виставку .продаж

КУЛінарних виробів, м'яс. них , овочевих, рибних на­ ПівфабрикаТіВ. П'ять з

програ.

них весгИlМУТЬ продаж KQН­

вІдві.

щwтерсЬКІИх виробів, два - пиріжків, булочон, здо-

му обслуговування дУвачів

3oKPeM~. в суботу,

вересня, з 15 годИни дня 20 підприємств комбінату

харчування

·широку

святкування Дня міс·

левк . а, 61_а головою

Фото В. KpВВeIIКL

учасни.

і

заклоВ;ДИ

І

ие.

Безпосередньо' в День

нав.

M!cra, 20

верес!І!Я, діяти-

1М'УТЬ ВИЇOlid буфети, крема

як кава..

реалізовуватимуться

ве.ресня

дія

·

вання

зин

карбованців у

57

.

Для

в

зараху·

ш~олу,мар,~

необхідно

того, щоб гОсті, які побу.:

фотокартки,

торговельних opm.нізаціЙ

.

заяву,

довідку

залиши_. роботою

подати

таКІ документи:

!КУ, п~ Перемоги. Сло-.

вають иа <:вяті, лись задоволені

~ иа СВій емак.

року. .стипен· '

1987

'

иплачуєть~я

про

юм, буде ~eнo все ДЛ'я : здоров'я,

соки. безаmюгольи1 !Напої, бутерброди, куліш, варе. ники, МQРОЗИВО. Тобто ко. жен змОже вибрати. стра.

6

Заняття розпочалисSJ

·1. місяць.

. зо- .' • містеч- ;

на стадіоНі сСпар-

так., в тенісному

тоза-

С'

1

тут же І в

TOtpГiвn1

по

промислових

продовольчих

.

пlД-

І вання.

.

продовольчоУ групи.

напоїв,

Р1І( по

продавців

. РІВ. трок навчання • місяців з часу зараху·

Блоцька.

П рацюватимуть

УЧНІВ

школу-~агаЗИН!lа

готовЦі

У-і і

дввковоro комітету Т. К.

шашлики. В ДостатнЩ кілЬкості буде і TaJUCt га·

J>,ЯЧИХ

в

1987-88

ще, Тут, иавуmщl. Кo~o- • продажу

кщзької кухні прямо ~ м&нхалllВ ~aTНJМYIl'ЬCJ'J

чай,

НАБІР

pe'lВ«JI)eВa ва смІnєзвШ,

На фO'l:О: ЗЛіва-один 3 кращих буДВВJdв мста, розташований «о 8Утщt

Для любителів

)

МІСЬКВИКОНКОМУ продовжує

дOBI'8J1Ь;

торІа БІЛа ньоro. &ка . пе-

Є. ЯРИПІЕВ, вачальввк ЖВО.

би.

Упр~ВЛіння торгівлі

будввок, а точнІше 'тери_

рІй територІй І БІJLЯ свої)( будИlН1Кlв. слід продовжу· ватИ'й на.далІ.

СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК

вересня в парку ПеремQГИ, на. ВУJDIЦЯX Га­

19

в приміщенні за­

монтно-механічного за­

його антипод-

. я н вже

розташова·

воду.

то вІкна і панелі в під'їз­

завезено ,.

· 8.

нн, клумби, сквери, в під'їздах 17 багатоквар­ тирних будинків пофарбо­

криття,

.

Інститут

Іводоуправління.

порядок газо­

56 -

водії.

=ний

но, пофар5ова!но і HaBeдleHO санітарну чистоту на 41 дитяqому і 18 спорТИВНИХ майданчиках. Біля 112 бу. дННКів прибрано сміття.

вано стінн, в

бухгалтери,

: •

вІдремонтова­

приведено в

економісти,

стан

аТЕ:стат про середню

=. .•

.

ОСВІТу.

Звертатися на ад;ре·

================~=============================:;:.===:. і cr: вул. Київська, 139;

T~O ІЧ 3 ",."С І Г

З МИ~ОЛОЮ. ТОМЕН.п УОМ Вlнасл,1док зміще!Н!НЯ труб. ВІДділ ка:црів. . IIІІЛ8іЦУіНОМ, 'НJa, lишiй -че- _ АдмІністраці8.

В гості до робl'ПD1к1В рaдrocпу сПу· х1вськИЙ. В ОАИВ Із субorrв1х цвів за­ Вітав віДомий Украіиський поет, автор

з

багатьох - КИRr, ' пісень, 1JJIеи CDi.1IRв DИСЬМенивк1в СРСР МВКОJlа д8llll.DО­ вич Томенко.

нелегке

села: Від

зик,

ні.

І.

ПОВОЄННе

Безсмерт­

звуч~ли

українсьні

народні

піс­

логі'ЧНИМИ

стало ти

традицІєю

літні

і

зимовІ

вроводи· спарта­

кіада. Це завжди свЯто в колективІ,

на яке

вихо­

дять працІвники ' молоді 1 стаРШі, з дітьми 1 ввука. · ми.

До нинішньої <;naРтакіа.

;jИ ввійшл'И біг на 100 та 400 метрів, кидання гра­ нати, змага'ння з І волейбо-

лу,

перетяrуВання

нанату.

В остацньому виді програ­ м.и

перемогла

манДа

дружна

ВіДДіЛу

M~aHLкa, перЩ()ю

головного

BOH~

і

в

ко.

ок була

змаганнях по

волейболу.

Найа1<тИВи1шими

учас.

никами сп_аР'1'акlади уріз·

В.

Г.

радгоспу

Цеху

заrотlвеnьного

Красноlnloсьиоrо

дер.

ВООlSробноrо комБІнату Чер· нівецы(її обпастІ підготуаа· ли

дорозпиnювання

стов·

бур MorYТHboro бука, щоЙ. но ПРИ8езеного :І nlсу. 3а·

вищаnи циркуnярки. Раптом з напl8розрl:sаноrо дерен вистрибнуnа бlnка І рудою бnнскавкою навколо

ніЗму.

нметуwиnася

ГУРКОТАИВОГО

.

меха·

Рамник І. Присакару зу· пинив пилкм І поца8 У8аж­

но

розгn"датм

.НQВАЯ го

.

копаду.

Зди-

8уванню

ноnи

татов

в

.

Щустов,

раЙОННQГО

буnо

побаЧИ8 яиому

rnибоие

туnиnись

семеро

небезпеки вона

ед­

ність

1

сила

яка

не

у

природного

ЖНТЛО.

свого

ПО1'омства під час рубан­ ня бука, його розкрижу­ вання і перевезення. ТІль·

Советов

городеко­ УкраинЬІ,

народиЬІХ

дену ,

Киевской областн. (На украин.скЬм 113Ь1ке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВЬІ«оДит с 17 апреля 111(37 года. Дни выода:: ВТОРН:Ик. ореда, пWrница. су6бота .

І

вдосталь' лісових

горlш~ів .

.

ЛДРЕGЛ РЕДЛКЦІІ: Теnефони:

редантора

255020,

-

.ЗaJ:І'ІlшІ:ти . матерJ.aл труб

=ний

ною LзoJlЯlЦJ.єю. на nepш.lй

lІІЛа.вуІНах ЦуJЮ на ме'І1ал~1

СПМК-503. Спо­ оо'ен:та

завер-

:режl

'Не

дІШlllЩі

І,

HeI!iPOXJЇдlНi

траси в рзJiО1l1

Clправщі

Дl:JtЯ'Ш<И

l\Jняжиць­

цим не можна, адже ось-

ось ПОЧіН.утьс·я

щі. ТОд'і .

осl1шrі

Ред&к!ор

4-04-6';

Київська,

154.

8lAne8lAanloHor.

81Адlnу сlnloСIoКОГО rocnoAa"cT8a - 4-02.8:1;. кореСПОНА8нта MICЦ~8.ГO р.­ діомовnення - .5-13-91: цстуnнина редактора, 8IАдI"I. проммсn~остl, аме1'18 І ма· СО80Т робот .. 4-04-81.

NЧ>еса

дp~apHI;

KHIB~"1(a

у справах ви,дUЩЩТ., ПQВ!S?.аФII І ННIІЖИС)80f ,орГI'JI'.

обnа~т",

м.

Вровар.,

!!ув,

ICJtТВСlOиа.

.

А. волоmЙНЕНКО.

1'$4.

.

ІІ

8

qередчасноі

смертІ

шино-

гnи-

ро·

АнаТОnія ВаСИnloО8мча

І внсловлюють щире спів­

чуття рlдннм

кнм покІйного.

=

і

заводу

(ІІтннка. ветерана працІ. члена КПРС ГОРЄnО8А

_;

до-.

парТ-

колектив

ремонтного

б6ко сумують з Приводу

8

;

ceHpeTaPJI,

~pOBaPCЬKa APyкapHIf КиївсьКого o~aCHOГO .уцравnlн!иr

АдмІНІстрацІя.

: •

тут ні пройти, ;

и1 Щ)оїхати.

Бровар.; аул.

-

над-

Адміністрація.

бюро,

• . Але ..

СіПрава

«ДомоБУД 1В -'

комбінат:.:

, . . . - - -...- - - - - - .

го ПОі,ріЯд.IGY на території: ще ДіаЛJeко . . Миритися з.

дl.1I.ilНЦ1

8іАдlnу naртlйноro IКмттfI'

і

то поIв'їJfыно.. До належН ()-

;НоЄ'Н'ню в;зяв - на себе за­ МО.8ІНИ'К. Ни!нІ на Цій ді­ ЛЯІНЦ11 ПОіР\УШе.на ПРОХIд­ Hlcrb двох вЩгaJJIJУЖень Ка'налізацlЙіНИх колєкто­

І(иївська Область, м.

pVUU!.~

в~уться.

просуваЕ7ГЬІСЯ

кої середньої ІШ{оли, пlД­ ря·щники нre пocn:lша.ють усyrвати lНедолш<и. Всі ос­ IНOВlн.i рОботи ІЮ їх y~ •

4-03-76:

,J{_

Від редакції: Як ми ді. 8' зналися в школІ, рООО'ТИ.

на .те,

рIІВ: на першій

заМІнеНі,!

в~.ва:ння,;

на IІншійдl.лЯJНЦі.

6'у ло можJilНOOC­

незважаючи

тPlYбн.

провед€lНi

автобусом N!! 2 ~o

вирішено. зупинки

з ПО1<раще- ':

3 a.Jtі~ЮТЬСЯ'

що rnізнlше були ВНlЯвле­

·ні

Кор. РАТАУ.

: тн

.~~~ :Ю~~а.икяІШ=~~

О®ремі ДliлJ!нки ме·

Навколо нього за­

Звертатись до адмі­

ніётрації БМУ-ll. Іха·

:

вела c:alНrl'ex­

мтн

гаю в

лншили

чого су;шсок .н.асИТИІВСЯ во.

кім.

натою.

• I1PYIRтооих вод, &насл(дрк;

шено в грудні 1986 року. об'єкт був при­ ЙНЯТИЙ ВЗИМІСІУ, внцробу­

безпечному місцІ робітни­ ки влаштували для біл' чиного сІмейства нове

білки-матері, залишила

найближчому

зонниМ КОЛНВ!lldJНЯм рhвня

ПipOelК"ГOМ,

роки малосі.

=мейні3-4 робітники -

мосла ()ути ВНКlIИJКaJIа се- 8

. ОокlлМ<и

дітей, щоб податн людям тривожний знак БІди.

пере­

З8ірят.

i!fСТИНКТУ

залишила

снтуацН

забезпечу·

=ються гуртожитком, че·

році.

тІ.

ки у хвилину смертельної:

меж,

теслярі.

Одинокі

1981

В'

руджеlННЯ

.

щтукатури, маляри,

IUдpя.дІИl роботи ПМК-8, ОО1ЮВНі

ЩRIНl' -

rолова

Всілякого захопления ~apTI витрнмка, муж·

ЖИ3НЬ.-орган БРО8аРСКQГО Коммуннстической партии н

не

OAHoro

до

nяканих

KOMJ,lTeTa

городского

8ін

ДУПl10,

не

йоrо

за

Пlрoeюr.

на

Великого

ВИ'ПАДОН НА ЛІСОПИЛЦІ Робітники

IООІну.валооь

ПОТРІБНІ:

монтаЖIІИКИ,

ся згі.цНо з np<>eIЮ'Oм. Змі'.• рез

,оо геологLЧlноІ

~iВlНи.цrrвo канaaлtЗа. цlftн.н;x ачНСНИ!ХClЮPlYдl м·ереж в С. НaFяжичах ВІН­

стичному

І. НЕЧЕПА, профспілк&Boro KOMIТЄТ1t РСПМК .N9 4.

в;у:нни.х. вct роботи вел·и-

.

РОЗtPо6леним l{кї!вським іистюry"l'OМ с У\Крсільгocn-

!•

УІК'Л~ тwб ПВХ і ча- -

Щорса

дільниці. JКОЛективияких Йд.уть попереду В. соціалі. змаганні

ст~н<ж 11раншей, aJ

пст

Д~ . . ор

іменІ

.

= = також.

На час IJtPOOЄ'дЄН1RЯ ро.

би IJI)oeК\ТOlМ передбз,чало.СЯ ШlПУ'Н'ТОlВе . НlpіПЛJeНIНSI

Г. С. іПАСIЧНИR.

Кращих результатів з усіх видів програми доби­ лися 'Команди відділу го· ловного Mex'l'Нllкa 1 бурової

них · вікових групах були В. В. Кущ, В. М. Власен­ ко, Ю. Ф. Савельєв, А. П. Северин,

ВідповІд,Jt на цей

О. В. Іваненко та інші.

честь 7О-річчя Жовтня. .

середньої Щlmшoc:rі.

заD;lі.

газетІ lІІадІслав

в : цтва буд~нКlВ у Б~ова­

~ Глнб::~~и:~ра~іt:~

мІсцевоУ

середвьоі ШКОJIН у зв'яз­ ку з укладaJIИIIМ каналІ­

СПОРТ ДОПОМАГАЄ В ПРАЦІ У . респуБJJlкавськШ с:ве­ ціаmзовав1й пересуввШ мехaнlзоваи1й коловІ .N9 4

біля

досJL1ДЖЄllИЯ-

ЗJ>Oблен.ими тут

'1976 роЦі і повторно в. рах та ІНших МІстах 1981 році, ск.ладооl 1'!Рун.. : Київської області ти Cj'[IіСОК плас1'ИЧН:НЙ 8 TEPMIHOdO

ЖителІ С. Кияжичі У листі ідО редакціУ ЩlсаJIН про иевПОрJlДк()ваи1сть те­

рИторії

в. холоmВIR.

: ському домобудівном.у

ЗгіднО З інженерно.гео- ,. комбінаті для будівнм~

дитинство.

Того вечора довго Лунали нал ІЮ­ лями веселі ' мелодІї· троїстих му-

=----------ЕМУ -11 при Бров~'Р'

колOДЯ'3lЯ 1 змІЩemJ-Я тwб-

ми,

госпу нНіЙ.

0.-

рез помiULКИ при мcmтажі

сnухалit пу­

ПQЗиторамн. Сподобалися слухачам його ВіРШі про ХЛіборобіВ, про село,

їх Імені гостя прнвітав директор рад.

«Пухівсі,КиЙ.

Інтересом

плаІВYUЮМ. .

На rюльовому стан! його зустріли механізатори, спеціалісти, . учасникИ

художньої самодІяльності'

ВEjЛИКИМ

Хівчани розповІдЬ поета 'про його творчий ULЛях, сп~льну роботу з ном­

на

та блнзь·

АдмІнІстрацІя. парТІй­ та ПРОфспілкова ор·

ганlзацlІ районного' аг­ ропромислового об'єднан­ ня

висловлюють

співчУ1"\'Я

головн

.

даренкуз

щнре

заступнику

РАПО

А. М.

приводу

Вон­ смер­

ті його батька Миколи Спиридоновмча.

61285.

Індекс Друк

офсетний.

друкований

14.766

Обсяг

арнуш.

примІрниКІ

Замовлення

..

М

1

Тираж

4~вl. ·

#147 1987  
#147 1987  
Advertisement