Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

М-і:с Ь.К

Г83ЄТ8 ВП~С!ДЦТЬ

І

61

МІСЬКОГО

РА" ОН Іі О ,.

квітви

s 17

РАД

року.

1937

Н А РОД них

17

Субота,

.1983,

вересня

==1 НЬОГОJl.ні-llеиь ИРОИl~'·ИИ,J.и(~ 'а 1====

УКР Л І Н И ,

О Б.Л АС ТІ

киrВСЬКОІ

Д Е ПУТ АТ І В

.'VI 147 (66()3)

пл р Т І І

КОМУНІСТИЧНОІ

КОМІТЕТУ

року

Ціна 2 КОП.

_ _ _ ДО ДНЯ ПРАЦIВНИИlВ ЛІСУ - - - -

І

..

МАРКСИСТСЬКО-ЛЕН:І.НСЬКУ

у

добре

ОСВІТУ-НА РІВ.ЕНЬ · -'ВИМОГ Н!>З~.аІ~.?;; ~r:~.з1!~Н.е-!'ЬС.я ~'~$'!i~ l~б,,-.~А. юм'!а;!ь-

1\$:го,с!!у-<!('О!,ю~а!~ ~Кa· Л'!'!!ЯlНСЬКЕ·~:) !а і.нш!!!х.

MZ'X !!г.Рl')j~!,!!::trO !!а.вч.1'НіНЯ згlЯ'Я!Т!$І l1'€~,::\,6а''!е!Ю' .' ·п,ос.lt.i'm!'и М1У'ТЬСЯ у . 6а.Г2!!Ь<)Х оргаIНІ IЗ8.ЦНIХ y'!oar.y на ~З!lф!frt1f яа;!t· БСlтах.

F.ЯЙр;:,!! У с.н:с!Є'уj !!ОЛ:N!Ч·. §)~.,{) ~&~ча~)-,!,я та e.KOHO- , ~Вlчасно ОО:J;6али шро НО!' ваЖJIIИ8'~ШЯІХ' ·зз,КОНОМСIJ)!Ю· ~,~:~51

C'~~~!H· т,РУJ,ЯШН:;;:.

.~ •'-Е.lр.а~J!tJрНО~ ·9з.на..!{'~ю vrl!:!0I'O р"'"" . є "с !і.."О.. '11

;;~!?)-'c<"1'il" '0 -

Л1rера'Туру.

нав· стей розВИ'Тl!(у~оц~аЛ:ІС:'fJ!Ч" НО:'О

його

'" 9...

r"I:"Oe.нcnJ'!

-'.~ .... .... ~~..

.

"'~,

,

"'-.'

.~;-BO_

..ме_,,-,_ур .. _

вж

!Т~.:1:ручни:ки

"',", з МІУ

"'·'х· ·

ра "Я'І'

~.. "''"''

','

.

';"

.. _ "

",8·.1".1 - .... .1.

за,)'!!иш.аЄТься

"'·Є" J'''Clb'' о'ї <- • • • • • •

ф;.<;У'ОСОlфl'l' ,

.. "

Щ:)

HZI~..

""". 'ІХ "".,-",,,, ""J!(",,,,,,,a1!!,..,, v Е,"вца,.":,,р·rьс·J'! rnDOТ'J'lIrOM r/ ,TTre::'O)t:I~~... tl UІЗ.DВ!Ееs ..... rо· - __ .1 ........ ' • _. • , - ." . ..... - " " .'. .• /. РСІ"У, У pa,JI:OCII!t' !меи~

__ ..еИ'УМ'У

,n,Q.,ожеl!lF..ІЯІМIИ

-

~IA

..

1-.

ЦК ю.р~,ва, та

·UVi.)t~'!~T~CR

~y_!-o:o~~:,;~г:;-{,

він

U~·

сrрlчає

заlС:ТУПl!и,1!(:~В

ми

,,'- -

шими

Сі:>Нlрета:р·.В

н,а _.:reH1YMI. - е-

!МеЕІ!

СРСР,

470

слryх.а-'t'lв

"НllРі'ТЬ 'ц,е.й . """"", J ''''-;,,..''' Ш!\()лгос !Н'8'У'К'СОВ-:IГО

у . 26 !Ю!МV-

'.

а;геїСТИ"ГН'С-ї

ботlИ за

Е:У.І5'Ч~ -

пю

J;aC'Tb

ра.

ФОТІ)

"аФТIК.С~Nl Т2JООЖ ПРЯl;J;баJI.и ~IЯ;IlИ'в1.:t.уаiJlЬННI!Iflf IJJJНIН.8JМИ,

Ta.1.

В·;:і')У'.'ОІ:IСЯ JЄ'fИ;' ;ОШ"НИ І

в ('!.:І :ТЄІ\'І·

Ю В -. . -Андос[{о . !. •

!Еа.

• .... ..

'"

. .

ти П~ІРЯД З надг-нНlЯм сут·СіучаСРІСі>.!!у

ТEJБоІ rnР&Н'Т'ИЧJн'ої

Д·ОПОМ'О· . и:урс t;v;ryтb

етат!.

р.V,R'Ч~'Т'И

IIrl1

(",,'::Жn\lСЧ' Н()Ї ос­

П:' <'оН'~:\I'У

п,,,· ,lГl'li

('

ІН';

HOR'

ЧЗР3!О!!ВН,~ (1983 Р.) ги :ДЄо"'10г:ч,IІ'ИIМ пра;Ц.'.8Н~' па]" еоп q,'Тe'f!!!!' нпrс. . ·СПРI:,~I'Т'НI.\1Уп, !!Л~Н'У1:1'!·· ПН КПРС !i.:~" r.aM tlI!!JpOHO за,~Т.ос~уІО1'ь ;-. (':1'I:'.T·"'\t' .. пг,рrIЙ'нРІ<) f"Jаj,ТI1ЧН:; Ї .

ЕІІР--:,

!!r:.й ,,~_~c-al У!!.t)!,П· пп ОВ'~Т'СІ;\-r'Я:JУ Тf11'J,1)п.а , Г;Г,Н:ІИ- м}'Т'ьrf1 ('.':.lа,ДCl!!'і Ч"l'ТЕН'І1 ;:I'ZI'!І!>ШOI'IfУ У'ДОCIR'ОІ3аленню СТ':'В. ЯІ!{ ТУ И!о('П!'ЧН і ПО.~Л· ""'Irm('<f~.:';"y .1(';1 ·.НІ· .'1'Т \'.

!:!е'~л~~!ЧlНО~.

mac'C'!O-ПОЛI. )'}'~ІЖІ:. у ".~R,~.,'{'j ЦbO~'()

с.lухач:~ щн.і"

rm;y

,тr:T!U'!IН:JЇ

г;,.с,,,:,!1"И:

('.'Т'..1, р,-

fЮ.,р:'ччю

if'~!П :!а ~E'. П1Ж',!llЧН'ТИ ~. РС;1rп. а

R

11

3 I)JV

П:1'1НУТh' (1В·'J,lr;]'ІРНИ ОСН" - а С:I\'хзчі

r:ерп.rf:: гру'П.а 11CI~TK

фсгомаJ!':,3t~'·~rvт . . ~ М!'Х8,ні'l' Пі~-" Щ:'Г,'К'JИ'С:Т'!~'

.

!lп;' :I ' І; " \.''\'Н

\I,3PI;C,)""T,~",t;'] .:!('1и'Н- П'lf'Ш ІЇ Т!),)сі'l1' СРі'dН':ldll ' Й

~PE'C"?'Y сыmїї . (bї.1Г'C()rtт'ї та m"Уі,'У ТП?'Н'ІІІ:»Т\\ :JR'51:~nY,

11'

,бу'

~!'IM . BtJ:Ij')'O.?I!'I'IIM В':І 1:ЮП-. "ТЕ"П.1'1і!1;",Т"~~Н)Н!1'3,";" ПО-:1 r'~І<1"~IЗ нг\У:lЮЕ:::<:"1 атрїз , ТУ. TOl i·:··ip ,l ·i т ;; ·нш: "' ІСіЧ,' '!~ З~'УЧУ5гIН:Н'J'l1'Vl jlИІХ qи t'\~'Ra.1a \' :\! r·('J",f'.'. Пnа",т'!- МУ. T I :\I\Th Н ... ·У,и}і Е)'І I'С "Б. І. с 1'НІШ!1'{ згlгаЛт-.чих тюл ), '~.'. ·''''Th Т"',.·,і. Il.").·lrID'o·~·I· '.' НОn 'ІІІ('{) ·П~]."l"l' T~'l°'~l'H"fl'l "ІСІ'. 1'111'(' жень. СУ. Т" nОJII'І'нчнnrl')" о,, m ~. " ., "С' У' ,1("':1 \ ' " 11') і: о (,""',,,. ,Л,;'" IР.zочаrнlН,Я

П'ОЛlЯГ?~

TO'fV.

в

ш(:6 К'ОЖЕ'!:! r лр6тrте

с"ы')1гуи.'uтJнJ.r l тn •. 1".-Я,

М:іІ'

би

Роа

П1~.('ИТі1С .

J.O'l':;I I'f{I'~·

СА рЙС}~нJ.'· Й П! ..lХ:J .,\0 ор·

1'ІW!(())"\и,с-"'",рvє~ти

!1IPClНl'I'f.olll'!

O'11jJ'T':\I\'IRa f-Ij SF.i?rT.,jq. s:rСНI'ПТР \'!':.1'-w.r~ COIS' І B~'."I'·'lV1>~~ rr.: '~. rP:J' мг. ' 1'СМ"Y.lЙ ol5PB':1~r,I{,

(,Т(,S'f;П:Тr'н,'II":'hJ:ПЇ О"F:'ІТ'И rШ~Р.1f1К)Тh і')"Ті1IТО па, ртк()' ~I'A ТіІ 11.аглбю)'){), на ;\<1С'· .1;/!:r."'fIX ЛfiИ'Х вже :1F.T·R'!'[1;.l}!;С'НГ) (,".'\.~,:( ТПУ1С1'1?,іга'Н;1'Н' ("Т·ІН.

':нш.И 1Х

i1r;,T'Ii'R' I~T;IIJ,

1..1Е'·().1(нtчн,нх Яh'Н'М

J'с],оуче'

R·€lРV!()ЧИ,('·" , . 1.1.IJ1\1 И 1.1 '1.. 1<)- .р()

ЖЕІІ."Ч'Т'Пf'. ПЕ>f.R'lі'r1Н' п .q,рт!Й­ RJ

Ор'~а,Н";:з;щї

\1:CrR

та

!1Е.1Й'tlНV IТ'!JОRf\]Л'Тh з,!,ППl'1' ІІ!У r.I1)Г,3:Н'~І:З,~IТ,ійнv • .;~o6(,TY

n,o

f1\'ІJГО'Jn11'пі

Rа,;ча.1r-,н,~tn C!J'С'ЄЧ;ЮJV>·

.'

HO-nГ)

,10

·Р"",!.

Т;р;,

: 'm:::'НО С1:0\Щ­

Л'ЄКТУВR',r,и

JШ;ПЛИ.

.~и,:1Н-1·

ЧИJ'!,И ЛlТ> с n,а 'ГМ11.11'·ГТ', р,.

HAR'

ча,.mr.н! ~\,p~J.Ї riЯ·Рі.'j.1Н' f1'p'

r2IНO'I~alIr:T

11 (1.1'1 ,)[І Т­

<I)1,R(}:!! R

К::':'1пУ ~TPT~.l;\·l1'ГТї. а;НЮ1· '.ні· EJB НІ'{ І'ІУ:І'!'Б Р .:rh'HJ!:X r; 1 Н­ С!С'І\"h'ц·'Й.

П.1R' ~ ·ТМ"С,

(,:,,'т'

ЛО·Тf'Х'R'·"J"о('І~.П:~?,R:)JУ. ф<Jl'І.

~}J'';И IH''IL>X!J'horn' ЛИ>ТЯЧ()П) т.р.у..и....()Т;1ж~іl. -- З? І~():'І~' H~­

с!гIЧ'J,':')ИТ'()Г~

, нm("НRЛh'

90:,~ об.,·а;:!ogВНIН'іІ: Ф~6f1И"V

.. Ре~'взУ'ТТЯI'. 1Jм~1

ра.1Ті!СI1У

вО''Р':'<fчlt

p,C'CT'\f .ІI:(Е'0,lНГIЧІНУ роnllTV р'''ІНЧ;Х на.п~Я.\I;1R У 1m~:\ 8:1 Нil11ЧRo..l,Ь'НGI\Т'; »0' 1\'. н"fl 1 )1!!Іh·Л;1I.l. У п?'рт6ю'

ро С.R'Т.·тотеХ'н'lчтю'ёО ПИ'Т~ ·']ІІ!П

Г·С'Т'СІТ':І;·У; Д()

ча'lh<Н"'ГО НI1Х

.

Х'І;!

ІЮ'ЮГ()

lІ ' д-

С РС Р,

H;a,l'h.

a'-;op~x.

OI;'P("\I~

п.ро' It,:!ІТРИЄМСТВ І

будівельних

оргнНізаціЙ

м:.с.та t раЙ'о~1У В\'1(іу~ася позавчора в I1фИl\1'!ще>Н'н! :М;~С'I>1Ю!'О Пере.д ПІИ1В

rl'O<m!re-rу

парті!.

rupИ'С"У'1'Нf.ми

яИСТУ'

ОО[1ШН:Й

~IY

Ц!;t;:рета,р

napтlI

С.1У~і1'lіБ

1000

Сі"·'Ї.

'Н'Шlfьrіі

R';-i'3'!~ '

« ПИJТ31'::'"ІЯ

~,'~H·

ТіIР;'Л!Й

П',;!I))1.;( 11,( С('.lЇ'>.

!J.rlіП· ;,М<];',:':І;':Я l'Т';;ЯТh у Н!-І)\'l'У ! ЮІ( )І'('І Р'(' ;\ ІJlfіО :1':1,VlИ

пі;ІНГ I IJlЕ'НН;]

Пlр,Пфс(:'jі'IІ'і ї

С"ТСІ)l н': ;сті

I: ІР';.J · I\· ІIИ;'j~'Iі! . н

Лоlі' R ~T~·I'·!'Y.l'OM·\' 1" " '11'. С(113'I); lІ)"ОфСС'jjj 1'1';;йс)нl пу'іЕ' ~:яти 8 ['РСІm;І"рс:тна:

де

}ТО.10ДИХ К(),'I,\'Н'('Т' Н.

\li1T'I!,\TVTh

(НТ, СІ:'\'

ТI!· 1I RI! ·

1.1pi\·H'O-ГТ:П:I'

ПRI;1' ТіІ

~()''I1Y'H ' 'CTiA

!:з

I\l1I'C

па,,,,.,!j·

П IІ .:(1'І-1'1·

(Іf\ОНО\l:Ч'!!':IЇПІ· ;jrOTf:R·

T~' F<ЧУТР~ШНІ~ С Ї "И Т'іІ

I1'О:."І·ТЕП;'І! .Тіпrс» .

~;aHJVl1aIT'IR \. Ч.lr~lИ

Tl'rVH'i О;JГі1'Н:.'1і111"Ї :і,ЯП.'1 'HR' ЮТh )J:IJ'Г(~Т<JR:nУ Л() Н()АnГО HaIR"Ii1·.lI>H·ry,() рс:ь'у у ся· CT(,'I1~ \Т ?:-;'оСИС1'Г "'Hn',1t':If:H' Сl>;ІЮЇ OCR "TH. TRlf(. 'не 111· ел'I1I<1}ОТh У пій ('трапі ·на : r 'lТ'Т;; ';R'Сf<I;НХ фі1БРНlf(ах -1ІІ'!l'lfНІИХ Т;г 'У.l()ЖН'Х RИ'

П::'f),ц

\1d'

C·.111,Ch:;O·"(]

'ГH~PHIYlHII'

1 ;'I~,\ICxn'::': ';j nT()p',11 ,

. ·I' l і :; 1' 1:11·;;Н.

\/аіі·

Р і1{;- .

'і'!).,\; "]?'

;'ІН'ТІ)

Т")С'""l'П'>'Р''f''l, .'\Є У 1ОН ш"о· ·1"IХ

Н;'І,іч,, ·;!t:\I"Тh(·JІ

:З::З

TI-:I" 'Н'І і

!I"II~;I

С . 1\·Хі\Ч 'ІR .

Щ!'lf'O, що У ЦИХ

fЗн, рі'

1111;0.1",<

НИС\1 СТR,Жf'І\1 ;10 1 Р,,·КУ. )'-fI!}'І~Е'''\;;И П:I;(JТJРI1f:11'СТ,В Та

ПОРn:\ .1 ое:m ",рт :.Іі сиlі,У! и J1І;)іJ!1lіВ': і ,l'ilі~" IИ VYJ~'Tb т,, ·

О'Р'гмr;аат(й ,

r;p.:-аlнf::;'ІІ1\'Й .

"О;!: 1Іі1J1'I;Н't:сп 1;' .'J ' 11\·1І:СТИ і h·"\ICO\TO,1,hl\'. 11(' ..1,,'CT;' ;;\l'lі:'.У ИРПIl":'~IІ.,\нста\1

rn.l,r:'R~ П':10фrЛі.11n"'ННІ'( ко · \l і т,Е'Т'ін Р'() .l '!ЮЧН'У'Т)' RИІН'Т) ' ТИ "'УРС «А,,'Туа,.'1h:1lі [1'1)1)/)'

II':Ч~IІ ' lІІе ~ilK (): P,:1CT CIIJYRiJll! Н' ·"\{'.Р.'ІІ' \1" I;f> .lHP.'I;'CTI: ('1·;ОIlО"і'тої О·СRіги. СфС'!;ГИ·В.ll і .

~a. "el1i Jечста;н;u; ї У RИНУТОГ() С()1(іа !1 i;1M~'. ~. п':.тu:БНО" I" Г()СТf1n.12ФС'І'В'. . райп'н.Н';,ti шко.'г\ ПRР'Т1t1н(), ЦnОГО ро"'у у ВС',х сЬОР- . ГОСJюдаоР,Сh};ОГ-О a~THIAY,

;1, ,,·..ІlНNПНJТ ТРУ;LІІ.ІЮЇ ;\IIСI\И' ПlіlIН.

П2,!)ТІ:,'Й'Ніlj,Х lюМ'іТЕ'т·',А. l'Г: І \н;•.l·hCnЧ;,Щ'{

)ю6:IR. РЬ:-.'4.' 'IП.1Т'(]І~:о:;аIIЮ- .:I'P~Т1I

Фро ..111:'8,

Я'hНЙ

~іісяці.в. ПО

t'iРIИ,:-а,дл:юго

П!Д'

ф:!НRНlССІВО'lІпаТН:JЇ дис-

j

Цj{ІП'!І','ни

I1Іроана,'1:ЗУ'

на.га.1:)СИІВ

j

на

1'о,ва-

рl.В ШИРОIf>'ОГО ваіИ'Т'f~У.

І1ЦЩД,}lш..-r.acл

КО:ГЕ'I:ти:нах

Ве·

П',.~!l1РІIЄМСТR

6У;VIIН>л.ьни'Х O:J, їа.П":\ін\іЙ. Г():ЮRа

..1.

Х.

:WIС}У}'~ИІІЮНЖ)VlУ

ЧСlрнеНlЮ

РН;ТМіЧНОЇ!!lра п"та,н

БИ:ПС;'СКУ

в

ПРО:,IИС.l<С1ЯоИХ

:1И"а YIH1'Y у його BHCTy;r1

А. д. Т~()Ж

РО:I' ш('

РІШУ. ~,\т'ІТІН'!"Н,НЮ. ТРУ .ТOF:ОЇ

нєобх"J'НОоСІ1І jJ'об()ти

"()\І '

\,',10СІЮН3 .. 1{'НПНІ

. ва.;РІЮJ{t;-IЮ

вачз В·Ио)·;.пнаlН,НЯ П1 ,lану ВОСЬ'

~tИ

C'f'n·pCTRp:

РО:Ш{}R ,:В

ПlРО,R~;,'1С"НН'Я су­

БОП.JНf>а, n;:нIЮ~ЯЧ('.н()'Г() річчю БИ:;ВО.1ЄННЯ

40'

БРОFа·

P~'!! в ' Д . НI!~IЕ'I\hН'()ф:Ш1И('Т­

В1Ja)O' СЬІКИХ за,гафнИ!КJ:Jв,

а та"

ІіІ::.Il'ІІI~'В,I'Т'JI.

IІlln,ВНЯ

(3ЗНЇIІЧСIIll1І на 2-й стор.).

l:'('Ж

:,'\'IJI!11I1і'НСЛ

І!lНI(

на

Іі :;(,~'O'ТOIH"{I!

ПИТ;.І.Н· ІІ · ;.'!П:РН·

с·\т('тв і ;і3 .1і.:lі! ,lїЯ (оц:а.%· 110 l;y .1T,TYPll'OfO J11)щ:ща'IСIl' ЮІ

;(0

:ш\ТИ .

п,';IГ О 'ТОЮ:У І 11'1'1'

П~."І/

Р'<',,\(,,1 1'11:1

)1"'1'1:1 щнн':..r

('1JПТI;~"R?ПlН н

н'д

ШІI': · Т·О,.IiИ'Х f!'Щ1l11~

·1И ·

:Jq·.'lhН'('НШТ

У

се];'rЧ.'J · ~ІР

l:)!10,RiJp· н' .'тсf\ы'фd-­

;~;jг~рБНIІ'К' ;В

('В'()С\ІУ

го­

р~{;ступі

\T:Clo.n"/I·\1Y паIРТ;Ї

А. Г. J\:1,,)ТИ.то.

В. ШЕВЧУК

K~'16:HiI'

І1;Jг.ри

П~::\'PlишеНН'~,f

В·

!!І)­

~·E.c­

IJvб.l:U·: . а.lе й в НіЙ К'Р!'

'іН:.

ЗіІ JОСЯ.І'НЄ-НІ:'J'"

Bv.Co-

с.\тства оv'цнаНliЯ .«6ро· R;1011l\1~f,.1'» - ' CF,',) f; ПІРО11 ,e ~" li i,c:,e с.р,;т'Го :JYC Грі '];; ти ;1 R( ,l::~·'Ц,НIЮilll ;\O~}i'i'HЄHH'iI'

hИ); n(Жі1:>f!I'IН!,В ·по Бf!IlТ)'!:' НУ ІІ РО;J;У'КЦ:Ї. ОН': ;О'.18НFЯ ~,::(); JТЮIСfj'Т'У. :1абе~лече!'l' НЯ p,,'Hr;y нЄ'оі'іХ'lJ.Н' И"ІИ Т'о­

'ІИ .

БгРі1~,IИ, я'.Д\lіНIНУ п.',:r:·(j'I)В· IiУ д.о ЩЮRє;rен,ня [1б~пуб·

R:"~·Ь .\IН'\тісячниИ

П.lан

IJC!'('F;IH;()Ha : 11f :1 ус Х 1)(. H::' P,HnX т,єх,н · "О. · ек·оно, \l.ЧНИХ 111)1; {, ','Ili В ЩІ) Ді1.1() Щ),I;.: IИRir'Тh ;\(Ц~T'

CT~

h· П R()

,1

;1С1вдання

J ()

ТІІТН

Т"R:1[11Нl ї

ВlJl1У<:

Т;ll'ячі ІіС\р60ванРЕ'd.1і~'увати НП ТIIСЯ'f. і

:2~;)

.T:'''G,:-JСhlіIJТО

\т~).'жу

У

r>1ТТ'''FYСІІ'О

1 П8:3

ЧЕ'<))Н':'С'В[

роц] по

>ПlРo.:tС1ЖV

П,1: 1:1\·};·цїі lР8,!

:;;-1;)

НА Ц;R

Д:О':'ІІІ'. ІІ:;О·.,;'\'».

ТІИ "'уре

n~)'~1J'[)I'!;t::YB21rr{, "'YTb

Н;;іЯ' Щ~"Rати c.·~i,,:!

У МІськкоаІІ ПАРТІЇ Kep18if.l!I!\,:B

в·и,вqр,нн:

ІН)!;у на .3R,'i! ,lh· ТИ,ЧЮ;Й r;' Ir<e'Hh n< :',I~,l 1:;()

J1~ , рГjіі!-fJ.ilХ

Ні!

!1.ро

:1:С:ї \'If·.У

IlH;:'.l Г;(1\"~ ' н ' СТ'И'IНilї Щ;',Щ: r'.lh.f,'f,ln"::,('IIO,,\C1P(:hIiHX ()р. 1·~ :H· J.' :~ ' I!;jj l1 :', ;;СI'У·If."ЯП, JO 11' :'R" I'(' !ї1'Я h'y,I'CY ({ !{ ".:I('n·

.і", НИ.Р:·lIJено ny.l() пг,Г"'Rо-IШ;':1 r'J{l~ Jr

у

П~lіТ-

· "УРІ·."Н. '1'o('h'J-:"(",\1 ПР;:;'ТІ:'1 П'Р'Р'Є .тбаЧI1'R \Т R?рfЧ' · н" 1т'~11'·'("тr"8.J;У п,- :··та.l ·1.'; I1ncmа'f";Г'Н;1и('т"R v Б'lJI!~' ;f; \, ПП.ljТ'~'~'А:!ТИ n,"iI{r1.:v;'Y '11?f1Ti'(, Б .1:·'1·1h;};О ::300 C,lY~T~X'H ТЮ.1 ' · Т11ІI(''.'Т ·lJhO~·n Р:Ні'у

~?'IR()' У

НАРАДА

На.ір'ад.а. . :МН'С.1'ових

ПТ;'І',,'j'за,!,,":1'~Т

_ hИЇ~СhhГ,Ї •1!,

'Л'!~хсфа61J· "·h"И.·

пе·р,R.J·fНІННМ

p~.~y, гa,y:~,',Tl'['1 (,:-:І(,Н"~"И. маЛЕ'СИ' Д'JIНИХ

С\(ІЗ IiOJТ:111!!I'1Y' па,Т)т1У 1'1 У"!О' ~a'X

заР' '':l ,j

: І ?·Р€Е·~. ','j р , ;"н·'яо rO.l" J3;n '()o\()

та бу:\·jЯ ;!.'It>J;I ! Х ор ·

СТ:\"Ю'т}'СЯ

J ..:Ш~Ю;·J;· mп,тlне 'tі.Тh};И

Т\'

L'.lyxa·

Т!fЧ!f{) ОО ОТИ важливу 1() ~Рі'ПJИІ, ЩЮJl81"?оЧ1Ч{'.Т'.R C"IJ';'Y',"~~"'fr"":>"fY. ЩО R'!'~, Г,ОI:-;" · :"Ш'.і1 С ("! :П'С}ЧНУТh R;'i' ~c,,!1Ь n,СIЗЕІНl!;'а в~,""'ГіР~'''И 1 Р?ІЙГI:-"" .1'J:lісНЧ.1Jf П n ї;1Jfry ЧR.1!f курс .1r:тпр·я Ii'I,JТH П!J[),'і':С\Ш t'!'Iji';.I.II,11i 3М:і!!Іа СІТІИ()!ІЮ СИС'J'&l.l1li! !J(')- J't') 'т]р';.р'IЧ';-Р<'l1". Пof)ИС~.~ЧС. І..;пре •. {lr'N'O рГlо'У rю:!· фПР'111 " Р'Г?'Н!: ; ;Щ:Ї IТРеЩ',

,laBHO .,~~~~~o т:ра-

J.'НU: ЄЮ

'1' 1І1;('І І;/'\І\їr.;,(: 1-І'іlЧJЇ 1:1:1<111; 11!~)':1 ,\ I IIё.l! ·"Ш;; 11' ;1:;)І;{'

Мё.ре;- ("Н:1'·"

O(JHi}:R

~';He

51";

Гі':,('і! . II'IІ·'ІН;Л H.c:III ;1;i.F.. I":" ,~{'Ti

Ю':'!с."!І!'J!!. ш:о' y6a,I'a.i~!,paH· T.~'(V фс,рму,· Р1)зшlt~!nIЯ' ,,~';j''fjIн'я U!И';:У.'){'J RИУ:;1f~'Н!- "Л'«': ':;:'''. З(:';; : lr\I'~.

Се­

Усе дnн ,доброОуту

FHE'-

К\,Р~'И,

М.

~

про·

••

,

.-1'" "І. .

покаЗННI.а·

проц! .

в

минога.

;~'\1()г.y JlJ" 1).'1 И

за'НЯТ7Я ра,t!.он,ної :,деОiJlОГ:'Ч'НlХ,() <1IИН .f!"

ву.

хоро­

На фото: те· кик обходу М 11 В. М. fj'рБН'!.

:IНJ'!f.вL.1уа JI'І>НЮТl1

Т!1.'т.гIН.~IМIИ,

3

6tJ-РI'Ччя нi'lЗІМУ, а блИ'iJмro 200 члє- ' B'~I] ;1:ГИ О;:;';{ІН рг, з у КБі1р'

ра '1lюсre - К:омбj· H~IB КПРС 8І'1Я'чатIИМУТЬ цІ «К;nИ,ТIЯІН<:Ь кий. rnpООJre!'l:/И сг,М{)С'Т'ЙЕі');;а

на'т1 .

",...

о;tним з&тор:'в

,..'~.~

таКf)Ж

Пе:J)el,J;6aJЧеН1О 3На/'ШЮ по· Л:IIJШI]7Л'И ЯIRI;'С:Т'Ь навчаlН1НlЯ

!!:~!~a.'Т!:I!!I~I!,C) се!і?:>етI'lР!! П!{. ;ча;~т.,~·-'>'ЛЬ~;'ІСТЬ CYCI1"7I~- 3еа.ЧІБ'О ~'oC ~!НITepec ному .. ""11'1 тр,';:;'ЯЩИХ ~1'.cтa та Rrr..r-c;. І"С1}ІС.Р.!! Пр",,,"и,'! Р.~І·~'І!·О·-';'!ТІ':;Ч· ~'-"l' - J1I;Т'<>Р~~;"Р" ЕІ"-'!! до nn""л-· ~<·r=n »,-,Н(I}j'.·. ~3гi.l'E'() 3 р. ше::.,І" я B"<1:)v(f'!""'Ї 1=1 СРср'"' - . "." юu ._'" -'.1 п • • '-Ф. , ...... U'U "'." <І" 'ГО оо .3-_з,іЦІ . O!q1"\eM! па,"'тЧtl!j KOll~"Te· ,,:"!но! П..О.'іІ;"pr,"И Поl~, т'Т Н<1 \1'{ '!(Т~'НП f'; ~ ,п·- ( І qf-\:з р. )

.. ~~at"'?FJ.I~

професІйне сви· то День пра­ ЦіRииків лІсу -

,

зг,соu" , · н·г.gЧа!!,н-я.

~> _ОВОГО ОГJ)LI{r.r.г,.'1іН

~"".' - . . ,,'-.... ____ ,.0;>< .,.;, _=,

U8~~p·)

mo'! Щ>С1Е'СJ;I1P.Il'I{. щсмі:'Я'ЦJ'! по су'

!'IDT,,",.. 't

УС.::,1іЬ Н -n· 1J1ТИ'!НоОГО f:Y'P'~y ОО"'-ІВ М~ІР'f('(')И"":'fс,ькс, З ""'СIЗ~11IUtI!V .у p~o.н,~. По'

.

.

cy>eI!Jfl_'!'!>C1:IВ,a,

1 аа

добросо в 1 с в у працю Васили Микола й о в И ТІ а Гурбича. СВО8

'т' ..... '" ..... ......." ",,' алІ П.2!':}, т'''рггlЮзаФй з ~дооло· _ав. на· """І"Є'"...!' n'~l"v"" кг",,:'!' ~I "а зз." о'Т і ПОР<>Ш' С'ПИ'!НY.lМ. На,зча;т.Н!И.й курс rl'jfHHX Il11'fITam, IJJОJ11: ТjНфОР' ouc'!'a-- .. ':I·.···(-~· .. ,"0" - ;:,:, . е..... рС ..... 1J"·"""t""'"' (:"'"lа""З M.a'Т()'p'Jв, л€'Кт,оr(lВ. Onf?'IH:-

_.~ ". . _.СУ '. ~:::,!l!!::>ЧЕr.-'lгє!ьс.я ! """'ТТі 1:1Иt:Off'О~О

ООХ'j,~яу

ча,1ЬН'~ Л<с'с:6ни:ки. 'І'е~:чн.:

л!си!щтв1

знаmь

поважають

r о ДЕ Н НЯ .

С Ь О

Броварсь-

КОМУ

ЯU·

'l

~т·~б ,',: .8

р.,"

мі·

З311-:УП:В.·

на

об'є~ ,нзн'Ня

(іБрr)if;:~РН\lfr'i.l:» Жс"flO Гра.\10,тr;ю НХЛ Iio·~l'TCTY.

Н8іО)}Оl' Я;;::'~'н:;жо·

У ;1;K?,:li hH: З;l':,ііущ;и Ocr:61!'IR{)' С . laв:rЯlьс.;r ~·,~; .J!>jH.1 н Г; ;,, : і"{'J\Л: f~H€'LJ';H ~.()~ n'\' X·CI:I':·I'~ :\1("б,: ті 3 бр:)вар· .:,r·,r;ТI'І'1 И у:. : \ 1I :,J: IЮ,Ц',т'R , (!-[;то ШJРІ·;І : Ю. llы)о o ро· :ШІ;()('ма, . І\ехін ,,\'ХОННИХ },;\. Ні1 Б('f'СПЮЗ" ' ,й ЕИС,2,3,;с6:JI:Н, \О:Ю;\lj,.·l/,НУ!,Х "d' ні .1Щ·Я'НЄ''Іh Щ'-РЄ.1()БС>їО ,ю:). ·1 '.~OIIj{.lM{':) .lЩ1rно- · ;1':}CB··.l~'· у :\1 (І (. !,:'" , "Y.\C~­ "')'j.'I',,'ін,,; О, Н<1 '.1O ..1i i ПSНХ Н!'Й I"'n ' p H "'F nї J;r} H('rp " j(СТІ ,Я,F, "" " \'ІУ'Н'СІ'И ,ї. В. I1Н <,:\Ір·я.> нг';·СТ' ,'.Jfr;єУ.:,И

ІЗ. В. l;OlJJ1 ,],1;0, (R)i;I,"rH!1I;'R/~f<f:(.'T' ,'

Ot(Cf{1Ta,

О.

Г.

П!)

}·;"!IJН: СI1.

;( ·•.lh.1I іІ 1\;' T;.j,V\'pc·

І'1{1)оБНI:,: \Т·Р'.у

T\~- I:).

R:У,l}Щ;

В.

Ф.

Яfіli~1И

І;(>!>У-

:ЗЄ.іl(' Н,СЬ"Еіі.

IlаС : 'JfНГЙ

'І()тт:lіі, :;;Н:'ІІ

т :.JRap: Р.

:,8

rllff'!':IH;'I;HTlnV, 1011, О. ;.{.

та

а· т,шо;t(

1;,\"Т('!I;I,IІ.'я

І.

R('.lIШ;ИЙ

і

У.l~I'НИ·

li (\'lyн:'CT~i"IH")Ї

jJ 'R

JlР,l1l;RIШI;'л

ПР:--:Н : ,

~T · X

уп;р.а, g ·

11':l"hЮ'Х ,

:-.

\"1,\,,,6 j'.' Il~XY ,/ }\~·\:(':'HH ffX

.;: r. y ~ () p:'IЇ 1' 1':,';ЮRОЇ

\ІС'6(' .1 а РОН

.'1:J,ЮI:IН R('!H'PTEI'EII А. П . :\IО:l!.·Н,flиіі. :VI. З. ТРНЛ"­ ·H'l(h. (:ТС'..'1НРИ О. п: :ЛіІ' l ;а; ;;{' IІ'I:О . . А. В. .1ouJ:o, :\1. I~. СУIl,:)УIІ, ~lct!jстри 11. І. ІІII;аРfШСІ,::J:Й. :1. І\'1. 1;;1lii.1ll. :\1. Ф. І;. р\·Н . :1:',:)l)ёі:1ІОR.~:ІI>НIИIЛ :\І. Ф Се:.Іцан. :3іШ;І;IТ() ТР~',,1ИТl,ея пех 'IiJ.10;\II .'II,IIIIX l;a~1('P. Сс'IН'!! (J~н",r:JПіХ 1I',,1;!,o:J;!li.1,:r. 1\;"0'

1'''

ІЮ!:,),

p:~:~' IB

в"1І

У;І;('

~-~~ :, r.оі-і ()f1УВ;IІ~

I1lісгь

ПРП:~()Іні

~('Clиl. сз ііоro l;n !i. I'I'!їrf1 · I1I1Х .1· І "·'IЇ еХО.1IНІ, f)~ щю1 ' (,';Пі!

П']()'I.ІІ'С'т:о:m.,(

Х().ТО­

:\IІ.·ІI,1:4! 'I;:·' 1 1

:311.i1'I" ~ ·\I :::';J,::І;И ·н:

ТУТ

:1 :Іf'р,,;аFШIІ'l1 ?":nСТ:. На й l;ра ТІІІ

Rіl{'()fю;щіСfЮЇ !Т()I;,руЮТ'Ь

l'И:RIІ БРI!'Г;1;(,

ПJiIl .... m

!Іра'

"l'P~'·

ЦІ! :".

'·с'в 1 .1r}\,I,l'юва·

ТИ, щО наш.r. БИjp{)би но,рК'

~:еJ2.11Ю

СПЕ'l1'а.1Ь·

ПРI1 ': : (" ',1

<.( l'd.lOOTh'I!I!1!(lJ>.

І q ТОЧV 8Р'JИ'"а ЗЕ.СГУ· I'R ПР;'Щ!ЕНlllі і R HJH l TP'1f(H'·PChh·O'O Hi;rJ: . ')':" Ні; 'ю..'!'1 :! r01()RHI1'\T "r:· HrTpHa",'Pf)~! т;. О. :\!От\· :Н " '.1 та Його

: " : ("T\'II'H~{II;(;;\1 Б. О. :\lа:!и· ЧС'·НJ-Ю .'1,

а

T~f;n:.J:

''',1:.')1,11''1-

Pf-i('п,е 1 РИ 1 _\1t'НТі1,'I}-" НІН< :Fi

С' , риг;а.

10.

(,})';i~~:O,

)л,

Г. є.

І. Ф.

СєрІі : "'С'Б' [~9p?:· .\·H::',

Ф. :\lfI"П.l;н:н"а. 1. Є. :\f~р'f(')І.};З. Ф . •Т Б :: ЙН8, Ф. Л. Гар;н:н а .

. \.

В:.:I~НiJ'liJlО'lИ

своє m>J-

ф{'с'йне CRHTO. Н"Ш ]х)'..~ж­

IJИЙ

"().lc"mR пра,нё ~ H;KI3.1,: праI\ЮВ3'ТИ ше згсв' 1ЯТ:І!lе на:І нн::;rжан:-{,"!;,і :: ; Щ;lаш"

ЩО

3

RIЩ_1IшаI01 'Ь

'ІЄ'І';IJ Н е 8 \1 Г ()

pil1JCHI>

11ПВ1 р)

II.·leH';jIY ЦК І;ПРС ~C1Cb\T:'Ї сес;ї 11( ' OP~'OI1\H'OЇ І'і1,;(И С;ГСР. І(ІІ,}] са \1ИІ~1 М J.I Бн·єсе:.!!)

СР-ій Ш;ІСИ;Гhlll1lЙ ;(а,.:I'1,IІ1ИЙ ро:ж.R : Т 'fНПЇ

JlH)I-у'ГНnСТї

J3ат:ьнIВЩI1НИ.

r;О.l{'Т{·

Н)Тп '1.1('H1) тта рТії В. Л. О'{І,'фР:Є,в та 1'. }1. Гри·

П РНЕ;.\ШО

. ~'\.

Н. ІІ І,Т

Е"К:18Д

у

e·"OHг)M:~

нашо!

Б. ОКСАНИЧ, заступиик

reHepa.,hHI)· го днреНТОРі1 ()б'СДН81"

Ю!

«БРОВ:lJ1И1\'1еб,lі». М. МАйДАН, roловннй економіСІ.,


"ОВІ

)l(М11'

34

' ,>

щр.

-===

5 ..zi& . .

2., , ,,)(4_#··

ІДЕО ло ГІЧНІЙ РОБОТІ~

• Розпочалися заВJfМ'Я paw:. фото:

11 yвtвepcвтe'l1

lIapJ(~nl1rY- nевlнlзму, який .цle При міськкомі КОМПRртlt У..

на першому 88ІІЯ'І"І1 ~A, ~.аl!Пl JlИСТУ!ІАЄ .~ершиЙ секретар МJCьКItOMY партlt А. Ао

ФРОЛОВ.

ВАЖЛИВОЮ Д.тл

9-1ухаЧ'IВ

у

П").J,,~ЄЮ

Сfllстеl~!И

по­

.1':'I'()СВ~"И СТЗіВ по'ча;то!\ за­ Н'Я.'fЬ -у C:P<JR,:'[1':I>KIHI'Y ф~­ JІ,"злl

Уf:,'IЯС'РСІ:іІету

При­

C~"'f:"c З R:С',lУ:'!(,!IЧ

',н';,:реСI)Ч

llJl(У .і"!: )

:1 ('~П(;I:~I:IJ;Ь

(,CI;:I~)C' T;"I''' !~

,'(.

н? : рт,: ї Л. ЗГ:I;':;,llі'IН,F<.

у Дlo!11crn~;t1 б7l'J11{ , нате­ ;{~ГtJ,; ДИlФРИ : фаю'>1' 3 гос­

п~р-

\і:~'h:·:ln '·-ІЧ\·

пrцарс~,,{(;ї

Фі;"~),' '; 0<1, В:Н R 'J,ei i,HO -JУJ­ jf{Е'Г! j н.аllI'1Ї

Л j:'ТJlIЧі~I:(\і'V

НlУ,

~) ;і(З Ч(їіИ;'Я

\J:~f;

чrР'Е'І

НЖ·().10ІЩ·I АІа.Х,СR

1-!Є',~lБХ~::lн~юті

n:їрт,' У : В,і,!<О:У I;Р ,; Ї}!н Hf"3,f1H:11:-:1(\

;t!-R',1ЬНОСТ1

TP~''::(]Jt;,!{IX !\' :: ',l;fC"ТVIЯ"я ра'йо-

!ЦП

IЮЖIJI(1<г<1

f;-

на

ВltхCtв,а,Н~і1Я . 1

ГlР;Щ!IRIНИII-;а

C!tCt::f'hH n- .1'С l фЕIС bJr-;,о:-() тm·ЛIС1,.ТУ . Сгl'1е нta

Bi:IJЇ (1 РВ:) р, І ri :l,r,:,~':,1 l! І, нпrс. На r:'J, " ~I\- I"1')'O:iF.Y-

-='1

І

тіСН.ОМУ поєднанні

теорії, ІЗ

ма'р,,'

rИ~"~lу , .кIН: 'Iн.:':Ji'1У. l1 ';JClCt ·~!~·xa:Ilf

ФОО!О М. CeмmroTa.

.... -

t;,-,

СI1l,)~\Юl'l~', В',НИ~7ЄТhСЯ

м ,'\IЩ­

ClВ:­

ие

13Гr11ЗIН!FlIЯІ"І

практикою cmрг<ви,

rneреllЮН­

пиво

БОірО'П~СЯ за B!1~('C,'P:­ НР ';-:ІН'Я р,'С hf""O . Ш: О 3',1 важа є фОоГЮІ~lF.El:НЮ н ~ 'гoї .ТЮ~И­ ІН:И,

В 'ЦIПОБ.',Jn".Tr.r.I:

пюоб.l€'\!11

СТt:' Я'ть -1' г.;CP~:! с.:6·Х~Ч;;I\ПІ п",РПJiOГО r-;",;y-y фС'::"і.1ЬТ~­

й

ТУ

у'вага

І'()

П",I"!т;іін С)'Г С'С.ПЧl ~!pc м;'о­ (l,f\Т і: IЩУ

f::<I.:;пі.l {·;jl~НЯ

ГOC~

р), ,mcто·nвщС9О1Ге р,) ! чє,РВ;J,z,вого р ,) П,ТО:УJІІВ Щі Ішrс,>. ..1er-;ЦlЮ прочи' таlВ г,:rюрг,ктСІ» m> Н3Iі3ча.ilЬ­ l1:Й 1 н,а у,!юв,:1і ,робm'1'

(1982 (1982 І 1983

Р€'[Jf11уб,l,"каlН~Ь'fiil)'ГО 'І"),,'у

~,;и'а 'Я ,l'l~",-j'Я

,"ОС,[П,\І, JCТc,;o,!

П\'~.f,.

,1 (" іЩ і ю

!,Н'с'Ти-

F:аРQ:ДЕИ)1

П,

і.

Суп­

н,а

Te-~IY:

'1'~ ."1. ;J,~'I~';;<1, ІІ(П \lгrJ"l П ї;Ч- на :'Й'Нln't'l'f1Х ф\ЛI'~ЛУ yнt­ ","ц а,Р С ЬКііХ НСIР :IН ;;И,;'r. ну PO(;.:JiY r.~'T!i"'~':{r). F;I;:C~' - 'f."~IX·1{I~f!TY ~!аРК'С~;~,\fУ-Л~- ·c'.:tb-СЬ'!іOtГС"7 П,-:,,;(~ІР'~'М; НХ о р­ (, ФПрі\7IУВ3!Н,Н,Я а ГР С'П1Р?':~ШС' ,&аТИ на пеrК'},н:Jі П ,18'Ч . нГIJ{,'13'Л~У. В Н"О1м,у Ji1з,вча- гаl!r:,~аIU'Й. !)СІ на,лежить п J- .10~'CI;'O !\О~ІІТюе'Jі'СУ " В',Нlоа'У­ Не (lIЧРсlва BC~ЄЇ па,рт-їі, ТИ'~lеться 100 с.,llуха"l!В '~.rr.ибит'і. і Р[)3ШИ,РІ!'Т:И С:ЯNЇ НІ'» ГI!:JOIЧ,Н'Т a~l а !!,ИIК.lщ:vа q Вищої парг:fЙ,НО'У Ш!{іОЛИ On':--I') ще';, K' ~; I·;,::,"·' :',o К,).\!у- :::J')'I:'i:':'n Er,'lpcy фа.Н;УЛhТету ~Н:C1 НlHIJ1 В га,,!,:>'зJ ~Іа'Рс;IСИ­

н;"с т а.

ВІ":Р::І!\У Д'О\'n';IС; '1.1 іl"І НЛІ',\,

Яікl

Н';:\.їі!' iJ;ИГh І'іlп",'Н 1 ЧЬГ;f.\IУ

B;~;;I)-

нати

в

l

CTYITl'НI~i\1Y Жl;;rН'я їх

:,;):ЄOllr,IГ;ЧНИIХ Н<І\.1,Р'1В р'ЬД,:Ь:- сТпм;'о- .1€lнІ':КЬ1l(()Ї

у'в:ту ПР!!I::(,1НВ ,1 ПІЧ '3C1R':r:C1IH-

,;ЮНI}гЯ ПI;JOпа'Гйlнц;и,СТ:'IЧ на­ У:ЮВОІГО а!теї,з~г.у. ПЄ!fJ'е::\ ~1нJ:'ВСIР1СИ;Т'Е'JТ()ІМ

на-

Р:--;;?Х . З:1!:ЙСУ_ ~:J ,T'JfiUi ~', ; rl

'заlF.(.1 ' 3 1IJ"IЯ 'Р'()'З'ШИlPИТН

1

n()'

Г.l'ибитrи ~lн,аISlН'Я С:!lYх3.чlв ..прИl ВИlв~~е1ПНI~ к:у'рауН3У'Н'О-

і\Р..ll~жаIТІ:I\,I('

11::[

МИ СІУ':v!,;ЩIО

:І-!{;'6:.1':'ЗУ'l'И1ТИ .'1пі..

Т:О1'О.

стаіЯIfТlЬСЯ

Я~( 1в'0IJ~

Д'У'ХQБІН'У е'НlСіI}~іlO ра'llЯ,НСЬ1{'іIlХ .1'Ю:д'СЙ', rт;ІДIВПЩИГТИ: ЇХ'Н'Ю rrщ:'~,'1 ~,I)-!y а ,,'fJ~tBніl:,Т!>. ПlРИICТ,ГIРI-'ІТі! ТС1\ЮИ

lН.аuюго РУХ:У Еі пе'-ред,.

аl'Є·ЮtМУ.

УІМ

Це

наr6у1'И

ДОЗВО-

М~1'О1днч-

Н1!1Х наlвИf<I:1В ЩР()IJ1а.ганjДИ· ста, JJernrгщ)СІ>, д()ЛlQoм()же у'р'II3І!ЮМ'3Н,'rJ1Н1И!І'И М<Є'ГОІДИ (1iplГанllзацlіі аreУс.ти:чно! ро-

6orг!t,

кВа.'І1ф!llюваНJ(),

s1

т'еор;'і

І

ЩЮ::'ТИІКИ ~'П'р.аЯЛ,!I;JiНЯ с'о­ Jфа.т:СТИЧII-ХНО €,J1{'()НО,!l-I('IЮЮ В

зrr ~ J1fPСrм!!сло­

y':V!',"1RaIX

Б'оrо

КО\_'ТlП~lІе '~·~I ::У.

ПРИСУТІ!:І;

на

nlр'r)(:..;~·ха.ТИ вв:,;пну .11('I'Щ:Ю на Т("'І'У <!Ал<'ТуaJl1bJF.I1 !rИ11"'1j-Jіі'і! €1І<()jНOI)If!Чної ПО.'!1: IТИII-іИ КПРС І

Пір06.'ІСС\I.и;

Y'.1"O~K,Oii~ac,-e~HH Я

уrrllраlЯ~ '11' ІНІЖ!

на РOl;(ІЮIЩ

lU1e1НiЬ

Щі

Нmша/}J'ТП

каЩj%.lат

ПС!Д ~ІР'СЬ'І{ИХ

Укра­

С':l:;ЬСh,I:<У7"ОIС~

,ІМ,УІ!{

л.

В.

M-а" l;'J,аlБ,зн.

.1'f'H':':i!::JI~!Y бу.lа пlРИ1Сy-r1Н:Jl ;І'ЄСс( ан 06.1 З'(JНО ГО )'ЖIВ€!pситету

му Л.

ма:Р~~С1!Ю1lY-,'!1ен:!Н!:з­

1\1. faIHr,Ka.

го с­

Л. КУКСА,

р!­

методист унІверситеТ7 ~IapHCH3'~Iy :леНініЗМу!

ob,:'r,,-,!

У

ЇНИ

Н а ВІ! Д'j{lp НJТI11\ ванЯ!І'Ь l! пе,РПЮillУ ;'l!{)В'Е'РСІНlЄ'ТI\ :l13ф';;СИ;;МУ­

заl}-РЯ:-ГТі

ПЮI;tаIРІСТ!ВI();\!

ПіРИ

т іР 'НВ ІН е ,Б о

r

о

-· _ ЕР,) _

У каБІнеті Iде(l ,1!оrітmоt ро­ боти Київської П1ахофабрики , завжди .'ПОдно. Тут не тіЛЬКІ! проводяться лекції, семІнари в системі політнавчання. Сюди ПРНБМИОЗайти у В!.1!ьнИЙ час почи.тати

газети,

журнали,

дивитися

ц\наву

телепередачу.

ФОТО М.

майстрcrм, раз

нача.1ЬНИКnЧ

ОЧОЛЮЄ

бюро

ц~xy,

а

госп()даРСТRі1 підприг.~tства. Але го

знають

не

за­

іН(l'П~lента.1},НnГf)

ШIП1е

пп

цих

ill)-

Пf)СЦ"Х.

Це ,~юдина, дО і\I)ТР()Ї з,вжди

М()і!(­

на :Jвернутиrн з будь-яким 3~JJ!tТ~H' А. секреТІІР

МУТИЛО. мlськк о му

НОМИ8!)тіl УкраІни,

ню!.

І

він

Iill~!YHil'T

років

-

р"з·яrнип.. IIIiC~1Тa

г,("

ЩJОllагандшт.

()~()В'й:1!;nВn. уж~

Мае

П·П}.

добру

СЕМИНОГД

'.

т АКЛ ЙОГО МЕТА Олр-ксан;rp Петрович ОКСЮТІІ ва заводі «ТОРГ>lаm») імені ХХУІ ~їзду КПРС працює багаТlІ років. Був

по.

TeopЄТJМHY пfДГОТОВRУ. Але ,~;1J1 то­

пропагандист Оксюта очо:rював ШІО­ л}" де вивча .lась Продовольча про .. грама -С,РСР . 3 жовтня його група

вивчатиме питаННJI rнутрішньої і 3ЦУ'!И-, зовніmньnї ПО.тіпш! І\ПРС. Робота ТИ іх до відверт()ї РОЗ~ІОВИ, а саме попереду ве,lИliа і віДПОlJ і да .lьна. цього прагне О;;еRсандр Пегрович, І тому вже зараз О. П. Оr;cюта

го,

що~

зацікавити

.1юдеіі,

!\ожнр ПJlТIiНН Н він пnв' НЗУ6 ~ ;І\ИТ­ тям ~"ІЩІУ,

~ j1r(l1і;Je'llIi~IИ, які РОВ8'ЯЗУ~ h,J,lrl;ПН" Не Д!1Пf)~!агаr:; слу­

хача\! кр ,1111НР ПIJГ;lIJГrпти свої знан­ ня,

а .11'

їі

lІіlНI!Щ\!ТИ

каЗЮIІ;Н,

ПЩlіутиrя

організації

праці.

~. ШIН)',lUМУ

ВИрйfiнпчі нr;И,lіr,ів

по­

серііозно ГОТ)'ЄТЬСЯ дО занять. Щоб С.l)Хачам на них бро цікаво . Щоб г.1Ибше розібr?,1ИСЬ у по.1ітиці пар­

тії,· проб.1ечах свого ВJlрог,нrщтва.

у

завідуючий кабінетом

навча,lЬНО~!}

році

О. БЄЛlС, ПОl!іт()с~jти заВQД)"

.


*

8: Н О В J! Ж И тт 11 11 !~pecm~I983 року 8 етор. ------------------------------~,~--------------------------------------~~

ДІЄВІСТЬ, НАСТУПАЛЬНІСТЬ В. І. ЛЕНІН надавав велик:)го значення фор­

муванню НОВОЇ людини - ! ГDВОРИВ, що yc.n:x в бу­ дівництв!

суспlль~

!{t}BOfO

ства · за"лежить, перш за все, вІ:! рівня' с.В ' ДJмасгі

lЩ!С,

їх -Г~1ибо!{ого

міння

розу-

пОЛіТЮ!И'

паРТії,

саМОВі;!:ІаНОї боротьби за Бтlлення

її

в

В~ли~е !!Ь~\MY

життя,

значения

важливому

у

питанні

!l ' Jі грає

c1tt!eMa полІтич­ ної о~вjти, КІи, пропаган-

ДИСТИ,

3р!-!'І10

Е:JЛИВ

бачимо

ПО:ТітнаБча!jНЯ

на

Напрн!{ ,ла./! ,

до

людей

СПРАВА KOIHOrO КОМУНІСТА Ч.1ени

колективу

сува.1И

на

ОJержаНі

практицІ.

авангардна

І

все

школ!!

рано

~!сторlя

КПРС » ,

Я"У

:Jавдання

в в

у

цеху

2

,Ng

заводу

:віти,

Але

ус !є ю

всІ

вони

з

постаВИ.1ИСЯ

до

вивчення

парт і ї,

важли.вих

ДОКУlllент!в,

3аВ:tЯJ!-Ш постіЙНІЙ ро­ бот! !з слухачами в:tало­ ся

?·ктив !ауватн

їхню

ро­

боту з книгою, першо­ джерелами. В результатІ цього

ПО.1 'лшилася

товкаС.1ухачlв до підвищилася їхня

піДГО­

аанять, пlзна­

сьотоднl

ВИР'шен'

тьсн

ВИМОГИ,

-

Я!іНХ

В

враховуємо

ПОМИ,ІІКИ.

минулор:чні

що

нять'

зм!нена.

дано

неодноразово

ВИХОДИВ

переможцем

внутрІцехового стичног_о

В

зиагання.

П!}ІОМV

чи

оц' алі­

Ж.

оц!нюю-

підсумки

МИНУЛОГО

наВЧ8 ,'!ЬНОго

РО!іУ.

ВЕажаою, мети,

що

яна

ми

ГО ,'!ОВНОЇ

ставилася ,

до­

сягнуто, Не .'Інше кому­ ністи, але й бс зП3. ртійНl

за­

Слухачам

завдання

готуват.исн

до

під­

занять

~ЛеНjнське

J<YPCY

j той

прогnама

по

вчення

Пlро соцlа.'J)'IС ТИЧ'НУ 'uипл І НУ1>, а вивчати ВР:Іеться

ппограму

«ОСНОРИ не

КУРСУ

фІлософії».

розд!ляю

НОРОТКИЙ до

дисдо-

MR Р1\систсько-ле­

пропагандист

~'лезько,

з

цим ми

НЕ\ПОКОЇТь

факт, було

одна

з

оволодівали

.'ІИ хороших резу:rьтат;в у праці . Так, !іоле!іТИВ бригади др ! бно:rресової д і льниці, який очолював lIЮ.'ІОДИЙ комуніст А. П.

ПРО­

процесу.

зв'язку

нінської

матері8.'ІОМ члени НПРС Е , О, венпковсый,' А. П. УлеЗЬ!іО, А. Г. Тарасов. Вони не лише у~пішно навчалися. але й досяга­

в.сl

І

удоснонале н н Я

навчального

БальНа активність. З особливим зацІкавленням програмним

З~­

що

блем не Існує. Розпочи­ нається новий навчальний p~н. ПЄ>ред нами ста;вля­

відповідальністю

JCTop I ї

членів

говорити,

час

Я

думки .

ЩО

може

за

підготувати

вивчення

з

слухачами

теми з будь-якої. 'про,гра­ ми. ни

Навчити

можна

тому,

чим

володІєш

сам.

Тому можна

піти

ми.

досконало

Або

або

в

що

дво'ма

шляха­

застосувати

Ц'алізацію

спє­

політбійціJJ,

па'ртП

спеЦlаль-

групах,

готувати

щюпагандистів на 1-120сrуг.IНІИЙ н-а,вчальний pJI(, ;Jопомагати їм пе1JI',НБЗ .'lI­

фІкуватися. Звичайно. це адже rаг:ий не просто, підх' Д потребує планування

Ifарчального

цесу на, р:к

Потрібно до

початну

теми, а не методичнІ комендаціУ.

ре­

знайти

розробку

готувати

ма­ про­

пагандистов;.

данні

для

вивчення

т!йних

нових

також

допоможе

р,оботі, На КОЖній

ологічної

робить

роботи

З;jатними

ціальн і

,!і1ВчetЕI : Я !ї

Це у

профеС:О:-! З ;lів-ідсо'

.lor

праuіВЕНІ{і?,

в.

бів це

і.lасової

Г. ПОНШ,'l"і\РЧУІ\, пропан:и;:,пст.

С ['С

НlШєредо,1!Н! мІсьно­ ro Дня Щl0Шlгющяста наш КОР€CП,']НД € Н ! І Л , Z10БРОВО,;JЬП,!шй ЗУ­ стРівся з ' ОДННМ 1. з юза­ ших щю!!вгандистfв ~a­

Та.н.

Це

У

ЦІ;:":

!ІО

;": .Ю Е ,

.~ .\..

~!a!!

!m~!

ГСJГ-1Q!!У.

Борисе

ШО

є

І (·аюл'!:!!'чу.

~. гоб'1!1

Н1

)ffJ!!!m" !!}ІО П а и! НіШ СТ!!?

-

Н:'С'!'Ь

Д()бр.а

Г О:I ;о:!аРСТIJ,

до

. 3а>!'!Я'ТТЯ ,

Чич

нраше П::J)!'О'ТVЄШСЯ. тич u6};'2,В"Ш€ бущ,; з а!!! я '!''!' Я , Я'"ЩО. Н2і!1іРИ'R,'!І!!Л, чита'т!! 'МаТ'€l)Jlал

;!ІЛ

з

газе.ти , ' то. Л'Ю­

об:у-РЯ!ТЬСЯ

1

СаІМ!1

цl;mом

1

СПJpа'В'€lДЛИВО

"'МИ

(Ж8ЖУТЬ:

газети

Ч'И'Та-

Є:М>O. ~.

-

А CR!,1IЬRН часу зай­

має у вас

п1ДГОТОВRа до

заняття?

Неменше

СЩ!І,~.

Погр:бfЮ

'ГИ оrrец:альну

ЦЄ1JilГР-Злм!:і,

ГaJзе ти:.

QДi!!'orO

!ІeJРЄГЛffi!iY', .т:"!'ера'Т'У'РУ,

~1Icьн.patkтн.y

!1J!дUурати

ці'ка'!!l

ПРИI!сrё!С:ХИ.

ии

На'в,п,ани, Я лише в!!'Гроаю , ПО'П€lрше, псcrН\­

-

ПI{)!ЮЕIН'ЮЮ , зН8!НJf.я, А, Tal!{a Д!'tЯ.JI'Ь'Н\1СТЬ СI!JГ8.IН!IЗ~'ВУЄ, дисltИlIJ.'ІІі'h"УЄ.

ІЮ-дlруге,

Ну, а що особливого

дають

заняття,

на

вас

особисто ЯКИЙСЬ поc:rlЙИИЙ

на

розг .'!ядаються

Я!ШХ

як!сь

за­

с3.,:-д!

(,; П Р:Р'-Т Іц е r::ІЯ liJ~li

по

за

тим,

'J'анl!"Я,

Чи

П(:іРТ~Cl6і :-!СТ.

І!'РИJI\)лад,

вИ'Вча-ючи

€1ЮНО­

мію у ма.\С~штабаlХІ(\рйІни, ми це питаН!НЯ ' !юв'я:зУ'" l3аl,ли беЗ1ПОСфЄiдlН'ЬО з ро_ б:JIГОЮ За!ВQiдУ, ц€-л-у, .лЮдИ' Нlи за в ЄlJ)C'Tа'юм, 'Зг·а,ДІа,,!К ЩОЙНО

з):юб .'J)elН'ИЙ

Нlиl/!: череігЛ з:в, 1\!ОЖЛИlвг.с'l'Ь

ни чу

шлi3JКо­

mші1

зб€ij)eГТИ

u;I,Нl!ЮУ

,roa !І ,

Т'О\Н­

СИРОВИНИ не

аДіНУ

І

'і"и1С1Я­

СТЗlН

і

планово-

НЕЗАБ,\ навчаль.НіИЙ пatрт:йs,с,го,

-

повинен до слу­

з. ба.~, " б иа­

tma,:mв,

Єl!!фГllЙm!1М.

- НІО труднощі У тВі роботІ?

n-

Н-мя ретЄЛІЬН:О rCfI"Yєтс;! д'О за:нIЯ'Т'Ь, нема.

u

- Вам цlм!!o вести ШRОJIУ ЄRОН,!J)I!ЧНОГО нав­ во,

Яhііи бул.а не скажу

вІддІлу це- НJe a[!ВJ.

.

IIIPH~!O,

я

,1 : Є

і:е

rOl\I

нов,ий

Р(\!{

її

мічного

та

новому

і

вжокІ

ЦІ{

В!Н!ОГИ

до

на·станову. імені 60-

с о ціа.lьно,еконо­

культург;ого

бу ді вництва,

вистаmr,-;а

три

лан-

ІОН: ра,да . по() п'аірТНhюму І }\,о(\!,соМ<ольськ{),му н.аіБ'ЧаlR-

еКОНо:м;чнdlЙ

на в:_ну ВІІд РООУ ' ще O,,,,.~ ....~

парткому.

ПО,"lітичної

.

літе­

ратуrpи.

ч е р вне в о го

входитиме

КЛЕПКО,

нє·оБХ:;jНИХ .:І:..1Я нз,вчан,ня. ~. дlВОХ б : бЛ!ОТ€!іах під­ ПРИЄ:VIс:гв-а ПРО'ВО.1J1Т ься

(198:3

У!{JОМILЛЄКТО- ню,

У

р.). Пленум

Г.

ТеІП,ЄІ))

в'же

(1983

секретар

за,в'ЄlРШУЄТЬ,СЯ

IDeфa.Uе,

освіти

'

праКТ!lКОЮ

3

Р:) П .l€НУМУ ЦІ{ J-':ПРС, Перше заНЯТ7Я ЩJoоgе.l'j 24 серпня, друге 5 8е:ресн<я. Та:I(ОЖ бу.l{) перегл-януто Сf.;ла;l \-Н~'ГОДИЧНІ()Ї ра.ДИ , ,J.Q :!Ю,r

І BalНli СЛJYXач:ам.и вс! школи. п.ро>п,аганIДИ· , }tащд/wдатури ...._ .

П ' двищенні її

Б<?НЬ вимог сучаСНОСТі , тісніше пов'я-

3RT!!

у с истем! }\ У,і',;ОМОЛЬ, СЬК{)ГО нruвчан,н:я : ЄІССНО' МJ1ЧІНюj' ОCJвtти. А ~а-ра,з на заIВО,Д: пластм,ас, ЯIJ( 1 на .всіх j,иших пlдприємств.ах [Т',ll,ОТ()'ВIі;,

пmолах

р ччя СРСР прагнутимутr, у ново"!У павча.lf:.НОМУ роЦі п і днести ідеОЛОl'і 'І­ ну, ідейно-виховнv роботу на рІ ..

П<?-

[ее'нь

в

ні3Л1У. ВИКОНУЮЧИ цЮ П[Jопагандисти радгоспу

.ТІlllе

.-1 ТСрЗТ,VD 3,

ДО НЬОГО, ЩО ж зроблено на СЬО'Г'СЦН~1ilШI11Й день? По'

наOТlpій

ХАчів?

~Т!Ь

: :)1-

завершується

тан,

А 8 шм настроєм,

-

є

П

році.

пред'явив

Підготовка

ВК­

аудиrгQ):хI~ .• ва вашу AY!tf-КУ, Іти пропагандист

: i I.;C:\'1~"

п;rn с : ,,'Д',l:В П· f1

оволодlн­

марк с истсько-ле­

партійних оргаН\З<1Jtіі\, пропагандиСТ' 13, п:оставив перед НИ'\Ш завдан­ ня -- допомогти т рудящим Г:1 н60КО оволодіт!! знаннmш :l-lаРl{СI:3:11У-ЛСНі-

БуsаТI! 1;;НОфj,.lі>Мlі , Д~афі.1ЬМI!, ~:!аГ~jjТОфОIJНі 32П1fС!I, 3aBi:ry'" парт­ Еа6і!!С ТО\1 (нонс:\]': С Т Г . .,1, Нален ~ ­ Ч ('НtiО. Вона іі\ (jljU .-і ЮЄ E?K :..1;-fО;\'І~ЧН~~

обоv'язково ро­

чання?

нaqЮов:ан.wі:в.

РОЗПОДільного

пи­

~

І-їПРС

Ш1, ЩігНітофопа ДО3БО:IЯЄ B;;iU})JIICТГJ­

не вАЩС11УЛ від те­ ВзЗJГa.JD! треба Бфа.хо­

-Борисе Ісаковичу, ви начальник

;,т

СЛУ­

п:ро

'Роаj)ЯДl..>rа

ЧеlJвневий

10 ..1\!сен-

~1dС;-!.~L2. '~

еК()НОМ~ЧIІ О Ї

на яча,1ЬНОМУ

р :С ;:!!';ЧНі Ішдання. а й те ХН:ЧН j засо­ б !! НС!БчаЕI!Я. НаЯВlІjсн. l\iho\'ctai-lО';­

бити «РО~РЯДRУ~?

-

,l с реН(і

11 ;:1·ОТУЕа.'іI~СЯ ;р t.1 0I\'·"

[P:::\1,j,;lC1 ~ ;{tIX

пнтанням

парТії

с,;IУХ3'.fаі\lИ, Саме таЮ п<:),,~ітб!йЦі 1 П rJ<Щ ЮЕатю.IУТЬ lа с.1~'х ачами шкІ:!

mри­

с'У ДIИJ'ГИ

&даЛИr.l1

ВО;l~Ї

J(::i) ІІЛРНО

l1il і:: ча ль ноїо ::tl;~ЯТЬ.

мІсце

еI\ОНОМ ' КИ та

вам

ста,вля:ть

те, нас.!іII'лы(и ЙШ.:JО заIН,Я'М'Я.

ми, sy'БаТ:И

У'МОВ рООmи на. вир ООНlИJIJТ ві. На-

як

МОЖНё

,J:"!Я

СУСІ! іЛ ЬРО-ПО.lі тнчна

задають ПИТCllIІ1НЯ. ВзаІгал:,

З а'гал'ы:ll IJ'И'І' аlНJН1Я МІН р'ооБИlраEJ~Ю C'l'O:CO'BНto !ІОнtvpетноИіХ ClБоєму

на

клади, ста,влять mр06л,€oми,

am -

-

КО\lJИ

нав,(),1'ЯТЬ

В.

у 6і:Н;Н!ОСТі ви со5:: IІ ЧIІ Х

ДОПОПІR­

аудиторією

Сrr:lвбеС:lда.

хачJ

га ,::!!>нІ питання?

ЗЄl!{t()IlЮМИIТИ

А чи .HaнRf!Aae зБаИ­ пропагандиста

обов'яаок?

- Ви не шкодуєте, шо Іштрачаєте стільки часу?

-

з

НОВО ГО

. Пt:>Б, З ува- наЙбl.'Іьше подrбз€ться?

гу.

но rr~;!ГО1'·С\Б}!е·

вання

І:Р~іБ nІІ,С~:.

І

TIJ'V!~'TbC:H пропагандою ' економічних знан}, .1Ю:lИ творчІ, осВічеНі, наділе­ нІ багаторtчним ДOCBiдo~! роботи 3

j{(і~ЧЗ ти-

ТНL1(J!1Н~: ! jЦТНс1.

гг.:С :1БгаН:1 1;(' Л:

І.

ик

ЩИХ. ДОСЯГТfJ Ж ВІІСО)(ОГО рІвня цієї піДГОТОВf-;И можна тоді, КО.іН займа­

партііного еИНО:lІ'ЧНОЇ освl-

!r ~f:\rl!

господарств!,

1

ефеиивності особ:Нlва РО.1Ь Ha:Jeа;:IТЬ РI{ОНОМічнііі П і дготовці TPYД-W

НО.

гає' це у В2шій роботі?

н,:чо:,о

За

занять

спадщин о ю

[JОЗВ!lТКУ

майб у т­

і'І~~·'х;:- Ні;:JТОР і! .

до

системи партійного нar; 'Jанвя і еко­ номІчної освіти. Ду;"е часто дово­ диться ЧУТИ ДУМКУ партійців, що 11 ' IдеОЛОГ!ЧIІОМУ забезпеченнІ вирішен­ ня народногосподарських завдань,

-- ;ІВі

;;.:T·;'i.~r{-1:\:

наuюму

члена~ш

н і нськ(щ)

r, н о вому н<::вча:н,­ шрторгаНі:JsціJ д·я­

ІuеСТ.;І

у

ся · значне ия

У

3 ч иr .l3 Cr1rи : a~ї;CT : B гс~спо~а;,,,,,:т~:~ . Сеп?.:! ~1f .'\ Д():Вl,1Ч СЕ; !10.1їтб"jіці Я. А.. CeH~{;-.1C' ! ~. I-J . '.1.', Ho.iЬЦO :~() . Н. :\І ....·~аБи-

Е':11пав"'СТН на пита!іНЯ, ,')єюу j::'()3в'я,;>,ап!, To~!y . щ)агну про 8се діЯкафОРА~а . спі .1КУ­ перши,:\{,

!1РИД ' ­

що

і!j)~lПЕ 1-; ;І1: ;1

:~ _.- з

на

виробни­

вибори в партійних групах і це)ОВflХ паРТОРГё.нізаціях. у звітних ДОПОВl­ дях 1 виступах hO~1YHicrlB відводить­

наВЧR.1ЬНОМУ

3<1 s дзння

ПіДГОТОВці

Зараз

60-рlЧ­

тру дящих

~шн у .l С,Ч У

(!:= 'l·!)T ;} 3 ·:c-~1(_'рТ.\' .

бути заlБЖДИ в' Eij'P'Cj в,сіх ба'Ч2.'ТЬ: J]РШllVСКИ в{?lИ';;I. СJГPЗ8, !'OTOB'!~lf за,вж.ди РОЗі:'бра.mи,ся, 5Ш ~'Ю пробё'Ч2 ' В'1J'І1И1СЬ

У

РОСl аНіІНl~п:а .

Б ~lває, П;)Им~'!ю ~!, обо.J;!'ЯЗ{)1f( Гl1),О Т'У J!{ NЮН'С'l!, і:О. Лю,:tи

Баду а,'!ЮI>I!Н!ЄВ!!Х nуді­ Нlе uр::mускати

!!'=Л~!{WX !lnНС"'РУЮ:Ш! В. ! . . ПЕТРFНRhм !

ЧИ.

ЯІ,У

і мені

керівники

! ПО всіЙ країнІ, ПРОХОДЯТЬ зВіТИ

паРТ:ИJ-;ОГО

ус,, ;' а,

у

се.мінарів,

П О:J; ТОСБі ·~·I -[.

:\rут ьс я

заР.яттях питання, рабаян, конкретно

та

навч анн ю

НlIр і !.'I С·; ; О,

ТН.

ху: А чи став.'!ять Ban1 на заув~;};еННfl

є

рзд,о сп у

r

ОСЕіТIІ

у

внробшщтву?

чам

со­

сь')­

Є!{ОНОiolі'I"О] освіТІ!. To~!y

чя

H C ~I aTl:Y

3АЦІКАВЛЕНІСТЬ ВЕЛИК,А

зв'язок

СЕСН',І:'"

НО:ЧУ п е ц при тиме в і С'Лl Ш!(.l н:10Чі!l-ІіIЯ і шість

ПRРТ\Ї.

Та

і

парп{().\!

:н; ,

засо­

IiС'ЄЇ

на

ляє

ІИЇ

інформгнїі.

rП','?Е3

- ,

б а чіпн

• "сц', Е!І:J;;З ';(,;;0

Ее

.'Інше

бійцями,

оцінювати

парторганізаЦіЙ,

чих підрозділІв, профСПі.1};ОВі акти­ вІсти, Рада подає практичну допомо­ гу як ПРОПВJ'андистам, так і слуха·

.1: -IIIi;~ н!!н;rlJi !l] ()ГU POI<~' на ззс! ­ ;J.aHu j iI ~PT I';O:',1Y б~:.~J() П-~.J.бнто П ~ :1СУМIі! 1 роБОТlI ШК.l партійного, 0 0 :11СО~ЮЛЬС ЬН'J l"О навч,1Н;;Я та eI\OHO~li'J­

нашого справа

B~H'

:,;

стоять

громадян

~lаСЖ- .і

ТРУДЯЩИХ

3І,' 0;" р,'ЛОіО

il!f-': O.1 3X

АЕ;:!РО1іОВ

суСПільо;:тва-

зали-

завдань з 1(!НЦРВОЮ метоЮ. "1іс'я в 3В·Я::IiУ З ЦІШ ПО­

I\лада є ты l л

говорив, ЩО Фор~!увзння CBiДOMO~Ti комуніст ' В і всіх

І

усіх.

яв и ща.

ВаЖ:ІИ Е а

за в дання,

В,

удовиченка.

раду, до снлаJ\1 якої , кр!м пропаrаи­ дистів, входять секретарі цехових

вихован-

було

політичними самосТ і йно

ГО:lН ! ШН ' Х

Вирішувати їх ми ПОК ,lll­ нанІ ПОСТЙНО, бе ~1 перерв . Не ВИllа ~KOBO на: червневом.у (19 3:1 П,) Плен~'мІ ЦН ІШ РС Ге неральний секретар Ц!{

Ю.

людей

комуністів,

свідомими

Д;ЛР.Ю!! ,і де­

в!дпов'дальнІ

номуністичного

шаєтьоя фСірмування н.а\У'К':)'В'ОI'О

П,"D­

нам

основі

рa,J.ЯНСЬІШХ

сИ'сТсЬ!j{о-ле!і~'нсь'j{()ІгО св:'то~ля\JY.

пе­ часу

пnо-

уперед.

в

ня

6

донумент:в,

Б.

НОВІ ВИМОГИ

про­

грам, !іаРІІСНО' 6уЛ6 редбачити резерв

І

ВРАХОВУ:ЮЧ:И

ПРИ " Сl(ла­

навчальних

успішно!

пропагандистІв,

Фою

Я,КОЇСЬ

допом о гУ

для

ка­

є ' 'СІ

---------------------------------------------------------~

нанню безпосереднІх обо­ в'язхів, Саме тому пра­ ціВНИ!іам Будинку політ­ ОСВІТИ, парТійних коміте­ тів І бюро варт.о було б на

У

На фото: О. Г. Б€ЛІС.

.краЩі номунІсти, ІІКі ба­ гато сил віддають · вико­

ретельНіше

року.

слухачІв,

Варто враховувати 1 той аспект, ЩО пропаган­ дисти. здебільшого, це

терІали

до;)

навчального

роБОТИ

були ви­ данІ необхідні навчальнІ посібники. У крайньому разІ, щоб у журналах за заМіг

HOBoro

п1дrO'l'увався

необхідне

нав­

М!СЯЦЬ ,до .початку нять пропагандист

заводу

Qлеисаидр

б1JlетІ полІтосвІти

щоб

нового

8асадах

rPиrорович Б€лlс . :ДОбре

.

також,

каБIНj!ТО1'J

~,.гPOMaд.

сТоргмаш.

становища необ­

щука ти .

ПРИ. КПРС

СТВОРЕНШХ

mu-,ы{JкомII ю~'Х

Тіль­

вважаю,

вихІд. Із хідно

. ських

1 чального рону

Зросла

рщrь

ж,

слуха чів

порошкової меТRлургії, ВХОДIl.1И комуністи різ­ ного віну, спеu : ально­ стеЙ. рірня зага.1ЬНОЇ ос-

знання

партії,

снладу

я

ЗРОЗ5/­

,м;лн, роз;бра.1ИСЯ в полі. тиці нашої парТії. заст 0-

,~

поJIIжосвtr8

ocs1T~

1.

минулого n~,"a .......

Використав~ючи Д'XB~Д попе.редн':ос ]}Ot\I~,B у фор~'lYBa'HHI Ш~:.1, ЦЬОГО ))О'І;У більш врахО>вува:!IИСЯ та'IЙ

НРИ'Гбрії, :rnР')(I"

я'К

,'1;:11,';

о,с,оол",рість i(,;.ii .. bi-Юt:т;.

р!,gе'пь І.нфа.рмовЗlНОСТ ) . В:ІІ\, ос,в,:та. Все це EJJЛ!-!ШIІ,ИJ.1е

н.а

!1:,д;В;іщеJ1'Н!1

ЯltоОСТJ заIНЯТЬ. Про,довтать СІЮЮ роботу і Кіра­

щІ

П!J)()IIIа.гшщнсти,

агlта'

'І'OIjJИ

заводу А. А. Ш~lа1\1 В ТОК, Л . О . Ш КУРО,.'."

· Сш"' ! arlfГarrop;1В заТВЄfP;It- ЩJЛt.тюю м.ас{)l8(}Ї роботи. ~aH, Т. О. Ностючеil{жені на: зас1д.а1НlН1 ІІ:а:рт' А сере;д ШІК1л па')УГіl!нorо КО, Б. М. РЯCQIВ. бюро, Щдl"оrrоВJDeiНd рено- на'вчаmtЯ рсхзП<очне р,о6оту О

І

~aцdI

ПО

смадашпо ноБоіі

ШJ(':'Л:а -до

сOcJ!!'oви

.тже.

мюоннз

заюбиrrи'

п!рооаt'а~тами особ а- мз,РНСИСТСЬоНО _ ленІНСЬfЮІ ВИСН()ifI(Ж, що ДО НОБОТО стИІХ 'гвQРЧИОС П!J]ЗJН;ІВ. За" фlJIософl!.. нз,вч,аJllЬЯОСО J)OJCY В си.сте­

I!JJЦДtyЮ'ЮЮ Ka611Н€ТOJМ !liОЛ~Т-

Важm!ІВУ ро.ть у 1I1ДrO_

'ГQlт'Єка «На д'О!ЮМ'ОГУ Пірапа'гаIЩДJf;crгу» з ycdx KY'PClhв. що &ИlБча:тrnмyт!Ься. На зБОірах ІЩюпа.ГaJН:ДИ· стї!в, Я1(~ вd,дбулlИ.ся ~

IrelНіІІ:Я Нl89Ча.ль.но-ме1'одІИ"Іної бвGlf.. На заводі ви" Піраff3JrЄіІЮ СТaдlО8ище З вааЧJНОЮ аJГlта.ц1єю: QфoРМлаю с'те:н.ди, m!JJJt'OТOB\lJ€lН1

r.,r

IJIOJl1,!,ИЧ!I':)ГО

навчаlНЮI

ОaвdТИ Таї'с'l€ю lл;л!в:ною 1'Оtlщd ДІО нового Н8ІВ'ІaJI". на ЗadЮд! IJl\дJГотувалисл ШПРО:Н;!ІІЮЮ IIJiщffiPаlНа КІЗ.Р- ного РІОІКУ в1д1грало змщ_ д.обре. А це дає !liідстаIБИ·

IІІВ8maти, що 1200 ПlРац:в', ill!l(Jв mIo.DJn'pИЄ-МСТБа ус- . I11mнo ІЮПОВНЮQ!аТ!lr.'Ilутlt своІ зааНIUI, якІ ]1OIIOM<lJГaТИМІУТ!Ь ЯІК.у. ВИltю6ни'ЧИ%

ООlрпІlНJ!, було Вtс.таІЮlБлено ~lI!Q'зиrl'ИIВН пю ПОіВd:!! rupo' ~ЦP8IВa;x, .таЕ) у !LOoBiCJ!jj{[І)!Юt8ОСТИ ДІва поза'черго:в! фам~, впОр,'І,ДіК.оl!3lШ IP'.Jt" ДetIIJiiQМY Л,В1 . .. 3аІНІ1rТ\ТіЯ ПО ВИВЧefНlНЮ :r;If- ШНВf<Ilf газет • 2К1I!Dнал'.іВ. В, КЕЛЕМ,6ЕТ.


.• __-=;АА

ФІЗКУЛЬТУРУ

СПОРТ .....: в МАСИ!

р,

й

:;;ц'::с

зса

UU ; .

j

. . •. 4#$.

.••

J

СПРАВJRнв ·~BHTO ~===P Е по Р Т А Ж==,,,,,,,=== ВранцІ .'J1Ю.:tИ

в

одина,Дпятого

СП'~ТWВ1і!ИХ

е11Р~чаЮ'І,ЬС.і!

п'О

вересня

кос'тюм,а'Х

'Е'СЬО,,"ІУ

Броварчани поc.n:!ШаIЮТЬ свято ;,егкої атлетики -

зу­

~(CTY.

на ::н:Іннє Всесоюз­

ний день оз;:їоровчого БІгу

1 xO;:J;b-

би.

На зупинцІ

сУнівермаГ1>, непомісця, де ФіНіШУЄ пробіГ, кондуюор рейсового· ав­ ТОО,уса жартує: «ГРО;\lаДіШИ паса­ жири! Зараз всІ ЕИХОДИМо І да .1і бlжИ1М{) ра;зо:.t . ІЗ СШJlр'Т'С7.lена:lШ!. До старту за.1ИШ<'ЄТЬСЯ П·ЯТНa.,J.­ цять х.ви.1ИН. Органзатори СЕята ,вже на'ІЮ~О'Т·С'В~. НаЙб:.1ЬШ B~lд,:IaHI БОЛ1\ilЬ>НlfКИ Х,';:CXL-тчж-<'И 3 CY·Ci';IH~X Іі1і1ЗЮР:IВ - . ;Ц,'В'НО на ~Ii>cц:" Зби­

. да.ТІІк . вІдтого

раються

У

г.1ядачl.

цьому

ри

РОПі

свято

відбувається

рмх Jllісuях. 18:К1>

1

ф:зну.:Thту­

одразу

в

чо'!И~

На ста;:йонах <l:Спар~

ШКО с1И-інтернату .

на

-

СПОр-.

ТИЕНИХ .маЙJанчиках шкіЛ М 5 1 ом 8 ;ЛІ8!!'ають'с.я ;:r:ти. l\Jpo·coБа дистанція

ЕОРПУс.у ПТУ А9 4 (у жінок). CnОРТС;\ІЄНJ\И повиннІ лр06і:'1r1

МИ. Р;Е'НО сб ОДИ'Н3.J.:':ЯТ::Й .

![',(),'fОО!Р.иЙ СУ::JJЯ t~C'!! д.3!є стг;рт

Через J1'1.1ЬНИКИ

Майстер що

спорту

ви,~'fупає

за

М!СТ!

]'j

58

працк:є

-.1УТЕОЕЗ,

О.lена

.1егна3.тлетна,

-

відо:ча

то

ДD\'ГИЙ

•1И :\'Q 3 .на - це

Гаоlина Нруше.1:Ь:Р.ЦЬ­ ві;хкриП'я 3:о\lагань. Тре­ тьою С:· ~1 пред::тавниця СПОРТИВ­ НОГО J\їy5y «По.1УУо·Ю> із :>аЕО;:ІУ ДОРОШRСЕОї металургії ЛЮ;:!IН.'1а

Неведонсьна. Рапто:,,! наТОЕП бол!:ІЬНИК!В по­ ЖБаВJlЮЄТЬU!. .10 ФініШRОЇ . лlнН 3 ПО::}.!j![)Ег.~!и на6:шжаroться дві спvрrИЕНОГО ЕИГ ,l1!;:!У жіюш 3 г~~­

НаЗ1МЬСЯ.

Тоrтчій

на,

Давно

б"гатьоі, KO~1CO'

"1'

У

rанrrію

Н)2 1 на

П Г ::J6\г

}:'си! .

T;'T~EI!Y.

ПI);:!С .1ав

дис~

П .lєчах.

заЕ:нт,:,:q.

Ч;орез

2.1~ззу

БРJ ... Бар:.:.

Г3 '~;Ee

с.П'JР!':~\ і9Н:5

~1~"

2. ~EE .""'!'~:Ь R~t3~ ~;,1 Я. Ce~e:I t:ігу::іБ ~.!~:~P. 3. бу .і:)

у

~aгc:!1

6а­

біІ'з'Є. ХІ)

К.l3.С!Е

с::~р::!аріБ

.'\9 2.

~~з·~ї·у

і лІ­

і

П ,':'!!~Еа.

б!гаие?

.zз.:::С.JУ

та

ЕДі:.

с!l\t'я Т!'2Ч<НО;'в

в ~C.'!i

-

уча~Е!IІ;!в з~біr:;;: Еі.!Іа Пе.трівна­ ~~qI!re ~ї!:F.a

nОЧ~~f:,f)~' !f_~

Й'?В~Ч -

Е . "'!?сів

~~~с. r'::~:-1}Ж~~

НСІО E~~'l[!!{~'! :'1

c·g..

3" . П ~ ;~ry itE:!!1J!'"

P:o}~H~йї пr::-:~.11f· . .},Г!

Г~~~· ::: F"'r:б"t~r; ..

"І'а Ї" ,~ с:=-ч ' Р._"~":!~іЙ. .

.~;~;;~y~;;:~;:5~'5P,~:~~~: :'!!::?':Т!~~·~:~"};;:Ч ~ ·~~~"'-f)

~. !C7.=- T~':;::~Ї

а ~l~')~..r!R~~РИХ'

ХТО

('::- '=~:::;): .

На фот(): r~'Г<:""Й ~?fHr у Ер,':)­ Езрах:

~,.?-=:,_:~.':9.

Я!і3

і:ай!{r:~1;] n=-rt':;o!~ Г'l '" !!е ("~Pi-.~ ;i\!P-::h. ФОТ(")

~.з :- ::.::r~;:;: : ..1,: П . .. ,1 С :::~. ~~(--:':E-::J,

.П.

~!, ~~:+: ;ПЬ ,-:.~

Ез-

E(,~:·:,

,~

с:s ~ ! .~-:;е~(н :!:-~,~~a

ш}!нv'Се:'.~:-іЯТН:;ГО

.Ji:!-tсз::Ьг.СГ(j

~l":"'()з\~.

"'::'~'Т'-'

'"1. IF; /-~ Et~_-\,

;;~::-:a~!? :.::'~ t~

г.J1J:-lliі-:·:;:.:",l

Б. ,-,~.

Нау:!I""а.

!1~Р~~Й~!:~:":

('~?"!"(i .

ст:·д"нп;;!

СТ3

!Еа,нів-

f,~\~ , "jJ)

·CE.~P." С:r·~,з:='.t.· ·-:-::

Т!l'''С'І­

.]'.7'"

:'!С).lCJJШИХ

Гa::! :!~::a

;tY-ЕСЯ

.-Т~~T~:-:H~7~EO·3

І11Б:--.50.

~C , ' Щ()

.1а:к3..

навчаю діт!';й рс.с!Йс::-оІ ~.!ОВИ тератури у ц:й же ІШіслі.

-

на

Па.раСЕОВ!Я

Ш~:С:ІІ~

Дробст

-

БТН

Ч?Т~ iH::'!'p~,;,,~!cpa }1i~;"!-·,~:C':'1"',:- Ес:,'!­ ~з.р!ії ~'''HP2'н:!i С. 1/f. r,::r-!~;?p~~·~·,~.

вчите.1ЬЕа

сере.Дньсї

01~:-:СЗ?:::Р

::::-'1":;:;И

-

будь

!-:()::тро .-:з}:~,)'~

1!.!:.~~:)

лодарсь:;Ж.ш . СУ:Еа;о.,ш. в руках. <По дорсзі забіГ.1И до гacrJ:;CHC-

-

ДСІн:ача.

НаЙ,,1е~:Ju:1:'1 учасник П:!,l')fiігу APTC~I JlJЗj7~"з"е;-;г:l'). я:шй Hapo~

мя виріши.l!~ 6іГП1. хзй !!p;~",!,a",,­ Т!:;;:Я ;1') Фі.:::~·.·."!ьту~~{. Нз.с.'!'::Т1н~rа РОЕУ спробує:.!:) Еиі1ти всіЄЮ СІ1\f'ErJ. ПОТіМ С.'!'З РТУЕ3.."'І:{ ч:~ .1CfБ~КН. Першим .1!И!Ю фіР.' і :Пу :ТС'. рг.:н; А:;9.ТС .1:Й h~:'!=~сз. Бlи ),Іаі'!.сте:) С!!ОРТУ, r:P2i!:o~ Tpe7-:eГ~·:'-1 :5 ('. порт ... .Е .'"Губ1 4:ПС:"!~~:',(Я1.>. P!~, ~·:"I p~·:Y.1ЬTaT 7 ХЕН..1И!-І 35 CeE:,VE~: }!l-: ~ :,.9 ж:НСЕ, ;:ІРУ!'!':,! був НРВ ' ;::С:\ Е~Й . :;0

призер, вчигелька . середньсї - шк:::-

МУ1>,- жартує хтось.

О.

партійНиХ. пс~фсг.і.:-;Ю:'ЕЮ::. "'ІО.1Ь::ЬІ-:!Е g"·ТИБ:стів.

'E:~.,~ ~Д~O~~:~~~ ~I::~?:Y!X;:Ї4 - На з:!іні . .д.. ~!И 3 ;!:ВЧЗ:-:;З­

прибіг ::3.

заводу.

ЯГ:ЩО

ЛНС:'1У

'!и]:;·jчна !1:.3: - П'О!16:Г .l'" ра.3С::,1 із СВОЄЮ ма~!Ою Н. Т. 2,зн5срг. Я::l

секунд бо­ І!ере~"::'Жl!Я~

Олена

вчителів

нт::ої груп ;:!!-!тячого C3.;:!lia <,hз.з­ Ю.::> ч:::тиР!ш:чн3. l\?-nтша і ш~с­

Ів­

Rо:v.аН;:J;уре~1О;-;Т­

,но-мехаНічного

t!бpl!l.IОЮ.

ге,:].!,,!

ЕРХУ.

ХВ~lИНИ вітають

2

КО.1ектив

З)ЯЕЕ ~1ССЬ ще 'Три сТ'!срт~}!езr:и . П·у:?дста~!!~~і МС~'"!:)~Ш~Ї ce1je~ ..

пеr:!l!!1"

з:-.,·з:rань В. Ф.

цІЙ . л. Г. ДолиНіна, заводобу;rlв~ ного номбінат~' Л. А. Гр:нчукаt лер:пого C~);1). пз.рЯ :м:сью\Ом1

до

дoдo~!y.

наР11іИ учасниць J\la::{)BO~ пробіГУ бу.10 зібрано. на шосе

ro

ві:rJають

ста~т~'ІИТИ

автобуса

3

ШЮJ.:rи

'pa~!. НО.'ІН

1000 метрІв. СПОРТС:llени - по;:І.о~ пати дистанцІю втрич! біЛЬшу. чс .l0ВіF.И

з

Об'є;rнзний

ся 1і!:ІЯ заво!!'! -ПОРОШJ\ОВОї мета­ .'тургН (у чо-rОВіR : Ё\ а танож B;;:t

Галантні

1

. ДРУїГМО ВИЙШОВ на СВЯТО б!гу. Серед бігунів - sиконуюча OOJ· 'В. я'ЗКИ директора цієї шко.:rи А. Я. Теn:.lЮ~. Гарний прю:::rа~ Ш!\О:JЯ­

ДОРОСЛИХ -1!очинаєть~

. ,ООffii,Щ :r'PaJE'O

Ножен день:

mкoml,

б~-:-~:'-:':1': Т~'~/~:~

L~""Р~В:-'ІЧ=-J;{)Г(1.

.1.

Fр.нпгр

<f'F',дяй.

1':.

======== . .__ 7=·""'--==-.--- = І6.:;!) C-rеЕt\ІІне

нзАЧ:ОЕ!РН!'.

-

В;,,:r::п. XG~Y ~~1l::Y KY~1ЬT~'P:"

:медичного

(БомзріЯ,

С1'.».

вищоrо

ІЗ.4~

інституту

:0.00

,

\лом.

Д.1Я

цього

.

2I.C~

\1''ривав "'Уже

яких

паЦієНТіВ

:курсу,

а

t: ::і'!'l

T8~tI!HI.

:':"1

..

сМІсто

І·), T~ ' 'к('\~Ч'~ :.rT Х::!f)ЖН!Х ;'~::!B

~,:'Т"·HC::Ь~OY

.~.; Е. Е:,~' ~::ЗЄВ. жиrrя f ТБ~Рtll1'~тfо I~ Z!) ~~ЗЧf!:{.

КО.lек"

рсР.

Ij

до­

ІІа

Сторінки

!З,~ .~ 9.J ," '!"f\ 1 srк: навчають в !1 '!" / . 10.55 (""!1',m;o~: ?ІІя!~=р" !Т. C'tI"CaTe ! н. Пагавіff~.

I7,!·~ Тс.,~~.f.!:'!ьм

вважають,

вае

«Чому

ф~1tt'Jу!?».

-

H~

В.!5 "',,О,,,

НОТО лазера б:олоr!ч:"ий

И.~О 'Je,,"J~Ha'! СРСР 3 футбо­

тор

регенерації

тк анИ­

кашІ

1:0-

r.1).'::r.'~~:Н"Ч'!''!f.

:!щ

Т5,45 X~:~"'~:M!~ 1'~.~<!ti,,.h)t ;I!~K:1~-2>. 5 (e'!)isr.

....

~НОВАЯ жизнь. ортав Брозарскоrо ТОРОАСКОГО 4tомитета к ОМ МУВИСТИ'Іескоll парТIfИ УкраинЬІ. ГОl'ОД. uого и раI!ОННС>ГО Советов вародныx JlenYHToB Киев­ СКОЙ оGлаети. (Нз укра,,"скоlol ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕДЯ'Й. ra2~Ta ВЬ!ХО-'1ИТ С 17 аnре.'1Я ·1937 rOJla. ltl!lI ВЬІХода; втор НИК. среда.. ПJlТНllца, суббОТа.. c'L

по

I~A'; С,""О:ІР.'!

діє як стимуля­

у

~~.~r3.!Hi

~ИТ'f~.

:z -:!:, [·?І[) ~3.! ~

С;-; ;:::~-с~й

I~ .·:1

:e-:·~~ ~ .~::·I

С')

1:' ~

""

.а:звіночок.

2O~; 5!K~O

хочеш

(~-!OCABa.)

бути

.:іі. j

-- n Зьf~и

2~

JI'

І

маСОЕОЇ

місцрвото

роБОТIІ

""

-

.'

14.2 -:;

~

---,,--

.]~i~.

,

H~

1і(·г.-с'; ..ч:-.~:ї:а-

3{,~1.тi

..

бз.·"rм: ізl'.

Tё.~_

:~ е. "ОЗО

n,,:~у , 'яr~~~!t К1рт!{!'!!:а ..

8~тання

хлі60РО-

Г~J:~.;){гР-СД}fИn

-,."

P..!!,o::.gy

... Be:~.1Ka>o lr~ ниl ) .J;oД!J:·Y'

p~..:: ні I8,,~J~

.·- ~_ 3.M!~Y.a

ш:{~.-:а.

IQ. 111

nl, ~:i!-!, Р, :".j':r.Ч:l

Ео

<L

н!.ь.

21.00

Н2,"

r

A':Z,lvB. к~з~:а,

,\І.У:ІЬТ ...

Р.:.::и 1и::.а

П~еК!Jг...:. ..

Ч::,::т!~на

2'('1. . І ::; :., 1:ж~;]r1]r!а

, .ПершиА

ф!=С!И'9.l ."І:1Іо

nr:o

T?, ;:~'1 ' [:b

d;j ::,.н

СергIЙ ...

~· /,:Т't!чl

JЗJі() Н';I1Н!іК .

1:S:?~'

~J).[,~

~.":3}o\':':::~.

Te .·e1!!.1~"

«'Л:':l:!.~

те;'!!:'Т!rnг~ЯіМ

діти!

«"Отець

f-~('EV,H''!.

~' ~ :юtтil не ~!СЖ~;?,~· . (с.е.Рія:.

Бо ..

~3.ПJ~:1~1L:

Час.

2I,.~1 Фі.1ЬМ

с'Ур6к

k~o,i!:Joz

2~.f}~ нови~~и.

~3 . [O l!()В'Д"С' З!l служба.

Міському упраВ.'11нню торгіВ.'1і

ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ приЙма.'1ЬНИКИ посулу, прибира.1ьни!'!і, ван: тзжники.

За дсвідкаии Київська,

(By,:r.

звертатися

у вілд!,'!

Kaдpi~

139). АдиJністраn'fsr;

2~!М:.

КИ!ВСЬКА.

·[ На

~; '-:r .

ІВ, ~'1 Те -:€i::.:~~",

2!.ОО Ч!~.

радіомовлення

19:4.ё7.

~КI"\~~'. !іj ,:ти е. ·~5сrи '8

І' З \,А.1ЬНОСОЮ3НА ПР('Гі',,","А t'.T ! nЕР·ЕLlДЧ! НА КИ'Р ТА'С5.1ДСТЬ ~ ~() r"і'~}!'!стч~:а.

815 дп:':.

Ч.!ИRJаа.

p;~ ~,

{;.:) Ч'!С_

Індекс ЄІ2г5.друк ВАс(жиА. 06сяr І nру><ова. ний арку::!. ТІ!Р~Ж 12.703 ll!,еМ!РRИ~іА. Зам. 06!9, БрОАарсьJ.,:.~ nr\'Iо(~РАЯ К'иrВ~fo:к("!:rо of)naC:Roro

154.

редактора 19-3·82; заступника редакто;>а. вlд::!.'1У партІйного життя 19·4·47; Вlдповіда .'1ЬНОГО секретаря. Biд;l.i .,y е!.1ь~ь:<оrо Tocnoд~pCTBa 19-3·)0;

Кf)реСnОН.J~9ТЗ

14.1.'

Е ,:нн:ерт.

~о5~аніч.

ТеJtгфО!!И:

-

K~.Ji

""Jry

(,j~гz""і?~!l;Я''':

~',?:~.,:=,:,~:'i\

2~ . ::: фt ,-:Ь~-f

,> '"\

З

ХХ'.'І о,

А:Іреса р~дащrr: 255020. м. БРОВАРИ t<ЮВсьt<ОI ОБЛАСТІ, БУЛ.

... у

-~·1-C:OH[!?PT

":i~.,,..

<І Пr'::Е':;Ь;:!') ,

:-~

~!~:2:

H:1!J~':,

i(~ .;:~ ·i::.~~·::·:{~ ~:) ~"'311'ler ;:.;ap!'JYRKTI

-

IA0~O"

І)

13.?~

~X;O

1. '" ,. _

:'') ~\... ~ з;

f.:_', ;·~ ":" \'.~~~H~~.A ~;.,:г:.~:-:~! (2:!H~ .

12.4!'! 1:->.....1 "':~!H::.ь::a tl:~· _":~ ·:;1'ёК.1. ~ . '''; '!'::_~:T';1' :.r'!-: .:!2=-t"К.!~lv

r:"':::;~--fr;з..:!сько1 r:б . 1е,:тf, В.С') T~:"f''ti''b~'" otХ"Т".J.?:ХИ Mpl~-· 7~ П~ ~ ":':I!}f':t. ~,

аркушІ».

ї

Г·":tь;:иЙ.

I:2.Jrt ."

pJj.: : h:~,::~I

~.-::IH~~.

;~

Чї1.:.тому

Фі ~JH;a.

~ !,'" ::'-~!'~"1;~. ? 1".r:; П;"!f~:'1.J

10

~Д):::)f:ба» . .

..C')

.::. ~-; ~

р-а

4()

rr ~1 1 .~T""7;:Т. fI ";..і. II.C.~ H~ ~, : f ....~ 1~77.~ .'·: f:-!-:I-:':~":.1Н:] F, 'Ц·'.~;'·: l! ~H~: !-\~~~s~:

Кjнцеr:т,

E"l-:rан:t'.

~

9 ,'"" ~~::: ~:: -,,,:') r!- ; : .... ~ . . r.....

T~, -::~.

t;' ; ? ;{ЕЗ.

r..:f'-"!~

~~

!фацІ.

~BIT!.

:=~:, .'t'~(ir:~e:::o~ ~C::=!'P: ,'lK""

сСии..

~!.~rt

с.п~ ...

що сві!л~. ма.10!ЮТУЖ­

~'.:P ..t.T HCbl\cro

І! .~i', ~\~~_·E:,~,.,~~ :!:1

6 ..... '

I~ 5~ . 1гк, . те~lефІ:tьи . ! ....... ,.,..І

де­

35!rHa

Іі' ~..1 .:\:·а' ~ ч;: на E2.f1e'f,.1. ~:) ..~::; ,2"(j:'r"Irl) B~M ~.:!1P"B01[.

Tt,).·5':: ;'" .~. '"11іЧН'~

P"'pj-!1ii.f,

Br;·

·3

егср.

;~. "'Jr-fi.~'~ЕНt-{ ::1

П:-:--:Й}-lТ':

~С(1мfтиик

'" РРФСР Г. l(а.,:нl·на. !4

велося після дво'тиж­ :невої перерви повто­ рити курс .піRування. ЛінаD!

:-.:') : .

Ез!: r. і1Я

)!-""''''.

:".

затІ.:'. Е .~,~.

(.'АlтІ.

S5:~H3

-

!:r~· ;. i:~ ·. ~.

~.~" :~. ?~a~::. ~:r.1J:)TeT 1-~ :!.. !О ~' I.'ЬM .:r" "r'!:bKi опnвlд.:.ч .. :n)i~ • II.~() С"-:з!е З.~С . "LужеRЗ арти~т"

рани

іншим

·.~:·.-~T-;'i1'b~I

uC·.~P

1r -

IJ

;;аГОЇ.1ИСЯ повністю "вже налрикінц! першото

8.2;)

у

I:-.~ .'1 ~:і"~<"Ч}!'1t

3А: .~.."1~~GсОю3НА :1Pr:!'PA f.',.\ ЦТ ~"'~·#~!i .

С::':О':':::'іl

::::::.':':) L: <:.:,-"'>~.:!r .ООО'Г.-,

17 г.ЕРЕСНЯ

~:!'~c.. «nn('({Зд'!:ІМ:t. Т..е­

.'{;e:~:T2:;:.

22.I ,~

..

1r,":'l ..·.:a~.

день У бі.1Ьшості хво­ ~ ІРИХ біль с~азав мен­

У

·t~·~i.:

.

Е "\~

р.

АН!В. на четвертий

1 соН.

!~':'.

І

Дз

12

a.nетИТ

Т~1~ф!::ЬМ

nCHE.J.f.'10K. !9

санrимет.1ікування

П:-;К1: з щува,lИСЬ

«~~-:tпr:<J~о

-

«Ч3~> о

...... :-:.:~{1й

.,."

ви­

ШИМ,

r!r-:-"'~'!M!

:?~.~~ :.: ~

с::рс:.lінюва.1И по 3 хв:~.lИЮI 3

відстані 5 J)iB. НУ"!С;:

E:~~~r:H~

.'~y~z;;~:?: ;ary:t

}(ОРИСЛ'а:ш ге.1ій-неоно­ вИЙ ,1а::ер. Рани від оп:ків 'щодня

К{П~tt:оме.1.ія.

~!:-:::';II .<15I."!.~

СВІ т-

Е~НИ

-

f';;:uаиJ

ка?:'К.!. Му.і:ЬТ .. 1. .:рб ..;::Оllеня", ~.I~· '-!:-\H:!":!~'r СР'СР 3 ф~:76:; ..

П.;ІОВ;:(ИВ)

_1азерним

~. ~ 1

"щз:-.7й ....

прове.1И В;:J;алий екс­ перимент .1іку ван:r я опІків

c:Ir:Kr;a:&

E.·~.",::;:t?~:1ra f.-::.11ч.а. !~.!':' п., ~l~'~:ЯХ t Б~~:".!е:)ЧНіі1( ~r.·~~r:H:';:. Ф! "'!ЬУ. 15 з:а.і:Х. ,t.~"~ :~':T:I::::,O ~;1:~:l~Ї Z!.yyro'! ;І':';' -:r;вяп;::r Х'/ ІІІ

ткування опlк'в ІJlазерним світлом Слец1а.'Іlсrn

:?I,'~ .5 Ю.

r.з.~ЗВО;;'У Ім.

17.30

19~З-:О5;

ВЇДД1,1ЇЗ

--.-~ ._

... - -.- .

nРОМИС.1.0.востJ.

JIи ·:rів

- .. - --. -- "---

уrтрзвлfяня

І м.

І(Р.J<ЖІ("мІ Бровари

{54. Те"ефон

"

r rlf'!;:Ij:,;:I): А.Ні1~~Яtlпr~ поліГР;;jфt'l торгI5:11. дnР.С' лrУРI.нl ! 250020, КllїАськоІ

19·1·37.

05.1ЗстІ,

8\'.1. .

,КиІЕськг,

#147 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you