Page 1

ПролетарІ всіх краін, єднайтеся!

ОРГАН

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО МІС Ь К О І

•..,•••ХОАВn 8

г

17

І

к.іт••

1937

року 0

Н!!

КОМІТЕТУ

КОМ У Н І СТ И ЧН.О'

Субота, ІЗ вересня

147 (5078) 0

ПАР ТІ'

ДЕ ПУТ Д Т І ОКИ·, ~ С ЬК О,

НАРОДНИХ

Р А Я О Н Н О ІР А Д

1980

УК Р Д ІН И,

О Б Л дст І

року

Ціна 2 коп.

0

Тр у д о в а в а х m а Г--C::-:::;-P:::-!~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

народних депутатів

=У четвер, 11 верес.ня ц. р., вІдбулося за-

І За рахунок

.

продуктивносТІ

!

nБ~Р"~ба ~a ~шше пі,-

вищення

ефективності

робництва

і

\ \ \

ви-

поліпшення

якості роботи принесла для результати:

та Л. І. Чебlноі про роботу У виборчому ок­ рузІ, розглянула органІзацІйні прийняла відповІДНІ рішення.

у роботІ сесії ВЗЯВ УЧaJСТЬ начальни.к облас­ ного

показників.

зазначити,

за

рахунок

продуктивності

жано ту

90

що

ЧИCJЮВИМ

програмним

уп­

На підприємстві

всі

РО­

РЗВJIЇЮIs04, що іх випускає оргаRіза~іі праці, ШИРОI<"О Льві:всЬ!кнй заJЩД фрезерних впроваджується мехаиізаЦ1 я верстатів. Іх теХНічні ре· трудомаст­ сурси збільшеи.і на д.ва ро­ і автоматизація в. В результаті одержано ких процееів, налarоджено еокономїчниА ефект, що до­ ,КОИ1'роль за використаниям Усе це рівнює додатковому J!.ипус­ ОСНОВ1lих фонді,В. ку 60 веретатівна pjK. СПlрияє впровадженню КОМ!І­

Успіху досягнуто зав\дяки ~ііівробіТИицтву вироБJi~ч­ ·нИХів з yчeflИМИ ЛьВів.сь!{ого їliдд'ЇJI'eЮIlІ . Іпе1'МУТУ' еконо·

На зиі'мках; вгор.і

-

за·

СТУІІІник секретаря партійнuї організаціі складальноtoц~­ ху, бригадир слюсарtв гід­ равЛJiJciв, які працють

особистим клеймом, М. Н. Колесник (у центрі) ПрОБt.­ дить 6eahдy 3 робітникаМІ:; ,внизу

-

новий

складаль­

ниїl цех заводу.

виробництва

лекх:ної системи управління якістю про.дукціі.

Фото Б.

Криwтула.

(ФОТОХРОflіка РАТАУ).

мfки АН У'РСР. На громц­ ських' ·-gасаАtiх вони створи­

ЛИ 1\ВОрчу лабораторію, cDiвро6іТНИКИlfl(оі розроби­ ли заходи, спря,мовані на nіДВlltЦення !СІюсti ПРОДУК­ ціі. За іх рекомендацdЯМІІ

БУJtllllUlоокоиалеиі

механіч­

з'їзду

обсязі

вироблюваної

ду·кції

до

20

про­

процентів,

воду пластмас.

ності,

боротьби

з

нами, збудниками і

бур'я­

хвороб

lIJII(lдннками сільськогос­

подарсwих IJ(УЛЬТУР є зяб­

На зяблевій

ген­

оранці

і3

господарстві зайнято три агрегати. Попереду в со­ ціалІстичному :JМагаНиі

лева оранка. В инНІшньому йде .роЦі

труД1lвники

paдrooг.y

• ТреБУХI13СЬКИЙ.

прове-

механІзатор Анатолій Lванович г.РИГОРЧУК. Tpat:тором Т-150К він зорює

ЗМІЦНЮЄМО

матично

трудІвникltВ без втрат.

вІДДілка

УспІшно виконує своУ соціаЛістичні зобов'язан­

радrooпу

іменІ

зІбрати П

СУМЛlШЮ тРУДИ'І'ься на IПIДГОТОlЩі зябу водНІ:

13-15 rєюарів 7,7 гекта,ра.

при нор­

трактора ДТ-54 Іван Пав­

Високого щоденного вlі­

робіТНУ на трактор Т-150К добивається ТaJКож механі­ затор Андрій ПорфирО<Вич Він систе-

лович Сом. При нормі гектара

він

зорює

швидК'О заlUIадають СИЛО і>

лодимировича Сидоренкз ну масу в траншеУ. і ТРaJКториста Олексія Ва­ у юmішн&Ому роЦі тру-· сильовича Хоніча. Кои­ дLвнН'Ки вІддІлка ВНРОСТІі­

байном КС-2,6 в

агрегаті

ДТ-75 вони

тар УІ видає в середньому накосили БІльше 200 тонн по 300 центнерів зелено! силосноІ маси. ЩоденНі маси. Головне завдання норми виробітку трудіВЮI-

грун'!' на площі

з

по-

.86

I'<JІльйона гекЦе 74 проценти ХлІба обмолочено

91,6

ними

тарів.

до­

би. Триває виробництво трав'яного борошна штуч­ ного сушІння та Інших штучно обезводжених кор­ мів. Щоб не пропустити найкращІ строки, госпо­ дарства нарощують темпи підготовки грунту І сІвби

66

культур.

вже розміщені

Гocnодарства- продовжу- 16:3

39

-

95,

соломи,

Вони

на

мільйона

-

площІ

. гектарів.

процентів пл а­ пІдняття зябу

План процентІв до плану, сl- виконано на

17

по-

процентів. (ТАРС).

З індустріальних плантацій Збирания

КУКУ1рудз,!,

«ТребухІвський •.

ше,

нІж

на

полях,

де

за­

вирощеної без застосуван­ ня ручної працІ, почалось на полях Одесько! обла­ сті. HmIi ЦІ масиви зай­

стосовувалась традицІйна технологія. За при:кладО~1

мають шістдесят гектарІв.

трудівники і радгоспів.

Серед перших

тисяч

сьного

-

болградців в

цьому

'НОІВовведення роцІ

освоїли

150

колгос.пів Збирання B~­

комбай­ дуть

Нів на достиглі ПОСІви ви­

механІзовані загони І КQМ!Плекси, ст,воренl 3"

Болгра.':t­ !Методом іпато,вців. ЦіЄї . осенІ причорномор­

Ініціатори впро­

ськІ . землероби мають Причорномор'ї. Минулої зІбрати кукурудзу майже осені кожен з п'яти тисяч 'з чвертІ мільйона . гекта­ гектарІв дав тут 67,5 рів. ' Вони збираються про­ ценrnера зерна кукуруд­ дати державІ понад 400 зи . Ії ,вирощymання оБІ­ тисяч тонн янтарного зер· йшлося вчетверо дешев- на. вадження нового· методу в

Бурякові маршрути автомобілістів

Н. КОЛЬЦОВА,

старПDaЙ диспетчер рад­

госпу

азотовмісними

процентІв скошених ознмих

площ.

8-9 reh-

Перші

п'ятдесят тисяч яких 1в-тоню

тонн солодких коренІв да-

потужні

КамАЗи і

навантажувачІ.

ставили на пуН!Кти водії

БАЗУ

виконують на 110-- Крошко, Василь Василье­ вич Особа та ІншІ. При процентів. На заготівлІ СИJЮCн()ї нОРМІ 30 тонн вони пере­ маси працює п'ять зби­ возять щодня по 50-55 'ральних aгpeгaTLв і 14 ав· тонн Кj"КУРУДЗЯНОЇ маси. томашин. Щодня корм 0Опецlальна комісія, яку добувники закладають її ІВ траншеї. по 600-650 я очолюю, постійно здійс­ 1tOНТ­ ТОНІ{. Сєред водіїв авто­ снює планомірний якістю зеленоУ транспррту висоної прu­ роль за ДУЮИ'ВlЮсті праці лоБИВIІ­ ма'си, що закладається ються С. шофери BaCH~ в траншеї. Михайлович Лисенко, Олексій Васильович Ва­ І. ЧОРНОСТАН,

Юрій ГРИГОРОВІ<!Ч

площі тарів . плану.

4,4

,ки

щенко~

допомагає

ду КПРС. У цІлому по країні, як повідомило ЦСУ СРСР, на 8 вересня . зернові і

щодня

120

Нlpoвa на . 3tш'отівлі f'OPмів на стійловий період ня екіпаж у складі КОМ­ для худоби. НИНі тут байнера Володимира В<>­

.!ІИ ' ! 75 гектарів КYlКуруд­ зи На силос. Кожен ГеІС· з трактором

до­

площі

на

мі

Малиновський.

перевинонує

веденІ ЗaJВдання.

нормав}'

Добре праЦіОіОТЬ КОРМО­ доБУ'Винки Троєщин~ьноr')

-

за день грунт

час

вели ХЛібороби

Віс ті з nОЛl8 -----------------------------

1200

Го­

товарів 3 державним

К. ВІТЕР,

Одним з ваЖЛИВИХ ЗаХО­ дУТЬ П на площІ дів у збільшенНІ врожай­ тарів.

вати

нажу

секретар партбюро за­

ОРЮТЬ НА ЗЯБ

процентІв.

всюди розгорнута ударна бавками. Це -24 про­ вахта на честь XXVI 3'Ї3- центи (Запланованої потре­

продукції, довести

присвO€I"О

державнlІ'Й Знак якості;

47

ють грунт, сІють, заготов- тонн збагаченого карбамІ­ ляють корми. Ущільню- дом та іншими синтетич­

ють поповнювати запаси Це фуражу. СІна заготовлено ну.

питому

-

мІв

ми, зокрема, передбачено реалізувати на 250 тисяч карбованців надпланової

вої продукції на введених у дію потужностях .

В результаті чtJ­

модифі'Каціі

ХХУІ

а також освоїти випуск но­

тирьОм з п'яти моделей но­ вої

честь

КПРС нові підвищені соціа­ лістичні зобов'язання. Ни-

Знаком якості у зага.'lЬНОМУ

~ежтроустатку&ання

arpe";:'l'i·B.

можли­

ністів і комсомольців взяли

вагу

ні ву~и, riдравлі'lні ПlРИJВ;J­ ди,

свої

проведення по-

вості, працівники підприєм­ -зернобобОВі культури (без . скошено з ства за ініціативою кому­ кукурудзи) на

графіком

краю ущlль- лови та інших грубих кор­

льових робіт. Іх обсяг ще тового силосу одержано великий: землероби одно- 62,9 мІльйона тонн, у ··то­ часно Із збиранням готу- му числі 9,2 мільйона

процента.

Зваживши

до

нила час

одер­

місячний план по реалізації продукціі виконати на

101,4

ОсІнь

підвищення

гу дало можливість восьми­ бочі місця обладнаНі відпо­ відно до вимог науков:..і

харчування

праці

продукціі. А це в свою чер­ НадіАиішими Й довroвіч­ иШІИМИ стали аГ.регати "

громаДС1>КОГО

За осіннім

При­ лише

процентів прирос­

валового

управл'lння

В. А. ОНчевськиЙ. 3вІт про роботу сесії буде :надруковано.

усіх основних техніко-еко- І но міч них

та

ПОЛЕ, УРОЖА~ люди

восьми­

місячний план виконано з

ємно

ПИ'І'ання

---..,.,-.~~-----------------~

колек~иву заводу пластмас І ХОРОШІ

сідання третьо! сесlI місЬіКОЇ Ради иародних депутатІв сLмнадцятo,ro скликання. СесІя за­ слухала звІт про роботу винонкому мlсЬіКОї Ради народних депутат1а3 та завдання колек­ тивІв пlдnриєМ1СТВ І ОРГaJНlзацtй міста по гlД­ н:й зустрІчІ XXVI з'ї!зду КПРС, з яким ВIі­ ступНІВ голова мlсьтшконкому М. К. Фесвк. СесІя також заслухала ІнформацІю деПУТJ­

керуючий вlдд1пом.

іПРиймальнl Чіткому рнтму роБІТ автопlдп:pjf- сприяє трудова С:ПіВДРуж­ ємс1'в Полтавського облас- нІсть бу,ряководlБ, тралс­ ного

упраВЛіННЯ

вантаж-

іПОРТВИІКів

1

трудіВНИіКів

ного автотранспорту. Д;ІЯ- цукрових за·ВОДів. СпІльно швидкісного перевезєнн.q складено ПОГОДИННl графі­ цінної сировини широко ;ки, погоджено розстанов­ ВИlКористовуються

автопо- 'ку аВТОІМобілів,визначено

їзди, П'Р!іЧепи. Для опеР=l-

оптимальні

маршрути нп

тивного усунення «ВУЗЬ- приймальні ПУН'}(ТИ і буря­ КИХ місць. CTвo.pel;lO дві кonерер06ні ПlДnриємства. бригади, в роз.nоряджеШіі (РАТАУ).

"..". .,~."...,:a"'~"'''''''.,:I'''''''''''''4' ~.#..#" ,..,...,. ..... J"~~~~~ До відома депутатів районної Радн

Третя сесія районної

Ради

JlаРОДЮ1~

депутаті!Всімнадцятого с\<ликання відб.у­ деться 17. вересня ц. р. о 15 годині взадї засідань IраЙlВиконкому. Райвиконком.


*

2 стор.

Молокооавод році

в ниніїП­

працює

не­

ритмічно_ МаЛИ'місце зри­ ви

з

тиконанням

по

найважливіших

никах

валу

-

реалізації

і

щоонайбіЛЬШ використати

ефективио

наявну

кіль­

плану

кість СflРОВИНИ і відходІв IвіlI Ії переробии з тим,

пО')(зз­

щоб виконати план і взя·

обсягу

ПРОДj'IКцП. Но­

ті

соціалістичНі

зання

зобов'я­

завершального

ро­

лектив п1Д1ІРИ6мства не CПlравився з ними ні в

ку десятої п'ятирІчки.

першому пі'цріччl,

вод

ні

за

вісім мину,'ИХ місяців. Про це неодноразово на­

голошу.валось на районнtlХ нарадах, в місцевій преСІ. OnравеДЛИ1Ві

нарі'КаюНl

Якщо в минУЛІ роки за­ відправляв

виробницТІВО

яка

воду

В

магазини.

Тож цілком

і

заКОНОМір­

маложирн,)ї

нежирної ПРОДУIКЦії.

Це

дало можливІсть ПIДВИЩИ-

вироб­ но ці питання не ооіЙШТJа 1'И рентабеЛЬНіСТЬ на 3.4 процента на зборах, які тут і ві 4 - ництва булися

цИ'Ми

зві1'ній

nня,ми,

доповіді

в

секретар

парторгaJНiзації Г. І. НРН­ вошлик. Партійне БЮРJ, комун,Lcти

ВИ'КOJIали

та виконати план прибут­ !Ків

за

102,1

вісім Місяців процента.

зусилля

спрямовуваJlИ

всього

на подолання які, за

,влаоне, того,

що

колеКТИdУ

труднощl.Р., іЗ­

радгоспи

не­

допоставили заводу тонн

5

.молока.

Враховуючи цю .обста­ вину. колetl<тив 'заводУ до­ клав

мatКСИМУМ

вступив у дІю по суті но­

працює

агl'N<ОЛООТИВ,

недостатня лекційна пр,,- ,вий цех Д.'JЯ прий,'VIання паганда. в звітному періо- 'молока, збудований новий

вІдбувалися І засідання

партбюро, комуністи були РОЗСТЗlВленl на вирішаль­ них діляиках

і

мали

по­

статутних

вимог

-

цех для виробництва ко· зеlну. відкрито їдальню, заасфальтовано всю те­ ритор:ю заводу,

ВІІорядк)­

не йдуть в авангарді ко- вано пII Д'Ї3ДИ. лективу, не борються як Член НПРС П. Х. Реб('­ слід за випуск високоякіс- нок в C'BOt;'MY виступі наго­ ної продукції, за краще лоеив на необхІдностІ щз використання механІзміВ. ретельніше боротися з~ ,паросилового

господар·

ства.

дотримання

культури

на

ВНlроБНИЦТВі, чистоти і пu-

Всі ці недоробни, сказа- !рЯДКУ на кожному

робо­

ла секретар. мають ,місце ТОМУ. що lЦартlЙна оргаНізація змирилась з неда-

чому мІсці. 3мІнНі майстри тт. Га;­ буза Г·. Н. 1 Дрожаєва

ліками, не вимагає від коmyHi,CTib-керlвників більш

О. А. скаржились, що че­ рез погану роботу паро­

рішучих діЙ в справІ кра-

силового

господарства

не

щого налагоджеиня вироб- можна виготови1'И ВIlСОИО­ ництва,

чіт!Кішого

нання

своїх

ВИіКI)-

ПРЯМИХ

як:сноІ

продукції.

слабке місце на

Це

виробнв­

IЮ:VJун;стІв шити

значно

,контроль

за

поліп­ ВИПУСІ{

високоякісної продукції, недспускати зривІв у цій спраВі.

Ни

В,1:Т,ИУ

це

цього

трапилося

pOJ!{y,

коли

торговою інспекцією бул) забраковано 420 кг сме­ тани, ЯіI,У було пущено в реалізацію.

l{олеКїИВ заводу має ВСі можливе'сті подолати ДІ)­ ПУЩЕне

в:дставання

·конанНі

державного

ну.

Потрlбно,

у

ви­ пл~­

щоб ніхта

не проходив повз недороб­ ки. І\ОЖНИЙ на своїй ді­ лянцІ боровся за BНIllYCK

зусиль,

стliйні доручення, секре­ тар парторгаНіЗЗІЦIІ в ана­

Вона не приховувала т)­ го, що перед .зборами не завжди ,комунІсти IНфор-

І змінних майстрів Г. Н. на говОрити, ГарБУзи. О. А. ДрожаєвоїВідсY'l1НОСТі

та інших.

коли

із-за

ГЗlpячоІ води

Збори одностайно прий­ няли постанову.

cnрямов,,­

ну на поліпшення роб01'И парторганізацlX

1

всього

гаяІзації.

Завод набирає СИJIИ

В и С о к У

ефеКТИВНіСть творч.ої: сnlНдруmності пї'дтвеРДИЛIi трудівники Лен!нг;раді': вони відправили на буді"­ ництво СаЯlН{)-ШУШЄ'Н'СЬІКг,І

ГЕС шосте турбінне коле­ со. П'ятдесят Пі.ДІІІриє.мств і.органЮщій, що беругь участь у споруджеlfНі иа~1бlлыlJloї ~aнцlї країни, вІдзнаW6 lUlНіш­

ній рік ТРУДО!Ш.'VI дом. Третій рЕ!АС навігацію

СВJIИ ко·

лоходи «Советская тия,> і «Восток-6».

Яку­ Таку кІлькість устarrкy.ванlfЯ бу­ ло перевезено

передні

за· Тори по-

.

,роки.

ШАХТАРСЬКА ВИСОТА

СиерДJIОВСЬК

(Ворош~:­

ЛОВІ\радсьиа

МalЙже

область).

на

квартал

переджає графllк

тисяч

roBH~'ty,

ку. ,це ~ИJI

~ль­

rl~KO­

лектеlВ, ВіК1 ~'яза­ лясь y.~po­

цІ

.,.

u'1IDp1...,в

струкцій, день у день

нІж ранІше. легких

дукціІ.

У розмові

--

збіm.шує

ввпусх

про­

з иашим громадськнм ко-

--респ~ндентом А .• ГАВРИЛЕНRО~_ двректор піДПрИємства С. М._МАХНОВСЬКИІІ__ po~ повів, як йде_освоєння_ виробlDl'ПlX потуж­ ностей.

чистому засіданні в Алма­ Аті. почав св(\ю роз­ директqp

Генеральний секретар' ЦН 'КПРС. Голова Прези­ дії Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв наголошував на иеобхід­

ти

рішучіше

наilIlтальне

цтво,

радив

пІдтягува-

вимог

завтрашнього

дня. І наш кладе усІх

Іколектив до­ старань, щоб

у

цих настанов

ВНlКонання

зробити

свій

вагомИй

внесок. Мн будемо намага-

1'ИСЯ давати

тонн

Основними ми

продукції

жаються

році проду,кціХ

ClIIоживача­ заводу

будівельнІ

вва­

тре­

для иоБОБУ­

них, адмінІстрати в них установ і заклЩЦів. жю­

лових будинків столиці РаДlЯНСIІКОЇ України.

-

Ми поки що випускаємо

неможлино зводити

ням у дію ЄміЛЬЧИНСЬКОJ'О

ні

висотні

говельнІ

центри,

роЦІ

63

видІв.

НІЩТВО на рІвні 'вимог зав­ трашнього дня.

Розкажіть, будь пас­

ка,

СтаВімаве

вичу,

про

Михайло­

ваш завод,

про

йоrо првзначення.

-

Хочу

ме­

ханізувати І автоматизу­ вативсі трудомІсткі опє­ рації ІПО анодуванню З(l['О1'ОВОК. У ниніШНЬОМу Pl)-

ці буде з-моtповано ціальне обладнання,

спl}­ яке

зу'>.

Управл~ння

ЦИМИ

сказатИ.

Щ'J

завод єдиний поки що на

ОсВОЮЄ

також

потуж­

ності загОТівельний цех. який про.водить механічну обробку прОфіЛіВ і вНlПУС­ кає

деталі

для

конструк­

lВиконали

спеціальне

ли

":І.втниська область. Достроково ввковали

річку трудівники XapaнopcbKoro

об'єдВ8RВЯ «Сxlдсибвуrinu.

-

п'яти­

Byrtm.Horo розрІзу Ba-ropa видано 28,2

иlnыиаa тоин вуrlJIЛJl. Широко розroрвувщв

rавня за riдву зустріч

XXVI

з'Хз){у

napttI,

зма­

аабаА­

вапьські шахтарі B3JIJJВ ИОві coцlaпlCТII"IRi ЗОбов'я-

38IIJIJI, в ІІКВХ передбачено підllВlЦЄНЦ ~мктвa­ востІ праці, збіm.шеиня ви.цобутку вуrШля. Червово­ прапорний кonектвв дав СnОВО до ЮНЦЯ року BitЦO­

буц ще БJIJl3ЬКО 3 мlnьйонlв тоин палива, а до ДJIJI вl,цкpнття партіЬоro форуму додатв до плану ще 25 тисяч тоии вуrіJJЛЯ. На :пdмку: станція «Кар'єрна\) у XapaaOPCЬKO~Y розрізі. ЗВіДСИ йдуть вугlm.иj маршрути в усі кінці Забайкалля й Далекого Сходу.

(Фотохроніка ТАРС-РАТАУ).

ДіЮТЬ також інструмен­ тальний, pemohtho-меХ:l­ нічний цехи та Інші ви­ робничі дільниці підпри­

1

січня нинішнього

року.

Ії lIIотужнІсть

тисячі

тонн

1,5

алюміНіЄВИХ

будівельних констрytИцій і

3,5

тисячі тонн товарного

ПРОФіЛЮ на рік. В ниніш­ ньому році намічено ,виг')­

товкти 1000 ТОНН кон­ струкцій і товарного про-

також

різних

аJlЮМIН1С­

вих 1 ,стальних деталей, які застосовуються для ,ВИГQтовлеиня будівельних IКОНС'І'рущНt.

вищує

ДІЄ

НАРОДНИП КОНТРОЛЬ ДІЄ

ду буде доеяrnryта npoeKrна -потужність в 10 тисяч

дисципліни

вказав

на

зна'ЧНО'

скорочено

кількІсть аВТОМООілІ,в на лlнl<ях. Колективи авто­ товарних

скоротити просто'! вагон!!!.

на

Лише за 6 міСЯЦіН пl~риємеТві трапляються цього рону йому безпІД­ не перший раз. Тому JКOMl­ ставно виплачено 699 IКрб. тет народного контролю О. О. Чернl:кОВ числить­

волокна.

ТР АНСПОРТНИЯ КОНВЕПЄР

цьому

ОСІННІ ОБНОВИ

-

на'Нсової

якість

запись до кіИJЦЯ року пе­ ревезти сотнІ тисяч тонн вантажів. до міНімуму

Це не вперше

N2 2.

пере­

Вільнюс. ТранС8Р!Ни.й конвейєр ~.BaгOH авто­ мобіль склад., органі­ зований у ВільнюсІ, до­ ПОМіг майже на десять процентів збільшити обсяг перезезень 'вантажів. При

ємства.

fз введенням в еКСПЛУ~I­ тацію другої черги заво­

великих

станцій 1 обслуговуваних ними пlДilIрИЄМСТВ зобов·.~

НароднНlМИ контролер з­ ділі постачання. 3а 6 мі­ Ще кілька сщв, ми району виявлено ги'­ сящів 1980 рону йому порушення штатно­ нєза}{JОННО випла'чено 838 Ниївського політехні·ЧНОJ о будь пасха, схажіть про бе дисциплІни карбованців. інституту, на всІ торго­ перспектввв розвитку під­ кошторисної 3а утримання працівни­ вельнІ центри та інші приємства, даnьше будів­ на дослідному заводі мета­ об'с:шти, що ЗВОДЯТІ>СЯ У ництво і освоєиия потуж­ JЮКОНСТРУЩlй та TeXIНOJl)­ ків панал ДО'1ІУсТИМі асиг­ гічного обладнання. Та!>, нування апарату управЛІн­ востеЙ. Ниєві. - В одинадцятій !П'яти­ А. 3. Шостак згідно з ня, незаконні витрати нз - Цікаво, які потуж­ чи~­ їх утримания міський ко­ иамічено дальший Ш1'атним розкладом иості ва сьоroдні освоєні? річці литься на посаді інжене­ мітет народного контро­ - Перш за все, ми ріст виробничих потужно­

а

десять

робних ПідпРИЄМСТВ. Вояи д~ють 'і! усіх зонах обла\:­ ті. Широке .вnровадження заводсl7КОЇ теХilюлогіХ пе­ реробки врожаю значно скорочує його втрати, ПІД­

гооподарств,

OKJ1~­ лю оголосив сува,рі дога­ Україні. Спор~нені пі 4 - освоїли IIIРесовий цех. Ви­ стей і .випуск виробів. ра-конструктора з дОМ 135 ка.рООвaIНlЦlР. 'Ни дирffit1'ОРУ заводу В. Л. ПРИ€IМства за останні ро­ пускає продущ1ю Передбачено набага':'l) також ФЗlКТИЧНО ж здійснює ке­ Налиниченку. головному кизбудооаНі під Москвою, цех захисних покриттів. збільшити обсяг реалізо.­ рівяицтво по технічному бухгалтеру Б. Г. Ворошн­ в Ленl1l'Граді 1 Воронежі. ціУ ПРОдУкцП, вИПУСКУ Він проводить . покриття нагляду за· бу~івельн{)­ лу. Перша черга нашого за­ захисною плівкою поверх­ алюмінієвих будlвельню~ l\Юнтажними роботами по Подібні порушення ф!­ воду пущена в експлуата­ конструкцІЙ. ні ПРофілю, листа, метизів, peKOHCTpYlКдiY корпусу

цІю з

пер~

льонозаводу надІйними партнераМи льонарів стз'­

нІ споруди.

Це

ДОВ якомога більше алюмі­ ніевих іКонструкцlй 1 то­ за,мовлення для Олlмinі3.­ варного профІлю, робиш ди-80. ОЗlдоблюваЛЬНI кон­ все можливе. щоб нашІ CTPYlKцiї для новЬї БІБлІо­ теки в столиЦІ У,країни по будівельннки вели бу\Дів­ ВУЛИJЦі імені Щербакова,

-

тор­

спортив­

повністю

первинну

робку льону В Житомир­ ській областІ. Із введеч­

суча,:­

будинки,

цій. Складальний цех ос­ вітражіз, вітражІ і вІтрини,' дверні і воїв окладання ЛіфТО­ віконні блоки. тамбури. вітрин, ТЗlмбурів, декоративні решітки та Ін­ вих 1 вLконних блоків 11 шІ вироби. У нинІшньому 11Ш!ИХ виробів. вироби

На ІН;l{Yстрl­

альиу ОСНО'ВУПОВНїСТЮ пРС реведеН0

сти ордена Леніна «Го­ дозволить налагодити ви­ ЛОВКНіі1вм~сtiliбуду», тобто пуск кольорових ПРофілІв наші вироби надходять «п:Дзолото'> і «під брон­ на CJIорудж€ння промисло­

-

ЛЬОНАРІВ

Жвтомвр.

дов­

БУДі'ВНИ' .вих підпри~мс1'В, ,кул.ьтур­ складними процесами візь­ будувати HO-ІІІобутових. торговель­ ме на себе АСУ.

швидко, економно і на сучасному теХніЧНОМу рlJЗ­ ні. А точніше кажучи, но. рівні

тисяч на ·рік.

заводу,

-

ностІ

5

1985

СПІВ­

СУМІЖНИКИ

Нове виробництво lIасть

ВИСТYlпаючи на уро­ філю, а в

якими

3

дIOIJ.'OВ1p

говl'чних будiJвельних ма­ теріаЛіВ. без яких нинІ

можливі,сть

повІдь

1.

ле

.:a~""=; стали ~I! • Ipвra­ дн І. ТOIiI'ЧYJC8,

пекти! 38!'0-У'_аn~JtI.!Ві~в~_ ~yдi.!eпь~ кон­

ви­

вид~­

ванНІЯ палива 6~ п­ роя CoЦIaJI1crWDioI Пращ В. Мурзенка . з шахти ~ Чер.воний ~H •• На УУ рахунку БJJtJINIIЮ 900

У:КJЩЦево дружності.

буд:вельники Ниєва, обла­ стІ і республІки .8 цілому одержать яабагато більш.:,

з

ДЛЯ !"'ЄС теп­

ЗАВОДИ

По-ударвому трудиться, набнрає

рекор­ одиу

.

..

зд~ь

ваН'Тажам,и

тат серед

є п'ятирічка!

ІНТЕРВ'Ю

ІІА САЯНИ

qд e:p'$Мi<1r.03 ~ 'ро­ Є. ФЕДИН.

нічим як слLд ПАМ ИТИ по-

НАШІ

DPC

Ленішрад.

т;льни високоякісної щ)()­ дукціІ, не мирився з недо­ ліками.

обот'язків і партІйних до- цтвІ, говорили вони, І йо­ КОле1l:ТИВУ. СеКре'І'арем ручень. Це стосувалось і го потрІбно адмінІстраціІ партбюро переобрано Г. І. в цьо­ лізі роботи ДOTpНlМYBa­ ДИіректора заводу В. В. за'ВОДУ вирішувати неВіД­ НрИ1ВQШЛИ'К. Ії ж обранО' тисяч лась критичного, дІлового Чунанова, і головного ін- кладно, оперативно. Про делегатом на ХХVІІІ кон­ підходу. . женера М. В. 3абудського, яку якість продукЦіІ MO}JC- феревц!ю Micыкхx партор-

CJ<лалися

му році понад

Н'і

І хоч регулярно в парт-

чима-

орга~ізації лий обсяг робіТ в звітно­ лартзбори му пеРіОДі,

нІ

ють

ції,

ДІЛОВИИ

Номуністи, що взяли суд, цистерни тощо. За це участь в обговореНні звtт­ СПРЄlВе;mиво нас критику­ ноУ доповІдІ секретаря вала об,1асна тазе'l'а «Ки· партбюро, піДRреСJ]ювалн. Їl'ська правда'>. ЩО в колективі ЧИ:;fал') Вихонуючий обов' язки зроб,1ено ДJJЯ по"і,пшення ДІІректора заводу т. 3а­ у,мов ~праці робітникам М. В. закликав будсь; ий

Внаслідок цього порі13іfЯ­ но, з 1979 ,роком зріс на

тонни випуск техні ч­ ного козеlну. збільшено

u

мувалИ'ся про виконання рішень попередніх зборІ'), робота з молоддю бу іІа .лущена на самоплив і в звітному періоді в ряди НПРС не прийнято жодного ЧО.'Іовlil{а. Не на ріВ-

ді випущено всього три номери стІнгазети і окремі КО~іуністи не викону-

64.7

критичиии,

но молоко в М. НиІв. то зараз ,майже все воно переробляється на мі,еді.

були І ПОRYlIlців довільну я.кlеть

на неза­ flРОдУК­ надходить із ):1-

переваж­

ЖИТТЯ

u

Підхід

ПАPТlВНЄ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИВОРИ

ньому

НОВЕ

13 вересня 198О року

Я€ДОіІІустиміс1'Ь

іиженером-хtміКО\l розбаза;рювання держав­ тонн алюмІнієвих будІ­ ся пр·.{ центральноУ заводської них грошЄіЙ У цеху. видала продУК­ вельних ~онструкЦlй 1 попередив, з міся,'ШІИМ що, у випадку повторення цію Ylнікальна автоматизо­ обсязі товарної продукцП л,абораторlї ·вана лінія БООКоліРНОГ() 50 мільйонів а<арбоваНlЦів окладом 150 карбованців, ПОДіБНJOW, буде вжиrо а фактично працює у віп- найсуворіwих заходів. аноду·вання. З УІ пуском на рік.

.ІСАВІ.

Тбіnісl. ДєсЯ'l1КИ

лей

чоловічого,

моде­

жіночогО'

і дитячого взуття підготу­ вали

до

'Вого

сезону

виробничо об'єднанН!Я ливо

-

осінньо-зRМО­ ооеЦіалІсти

взутт Є 'В О Г СІ «!cМJi'>. Осqб­

ве.1JИКIfМ попитом

ристується

взуття

ко­ Д,lЯ

школ<яр!в. його PQtSЛЯ'і'Ь тепє;р на полегшеиlй пt­ дошві. Швидко поновитТ{ в таких .масштабах асорти~ мент підnриЄlМСТ;ВУ могли сумLтнкки. достроково

допо­ Вони

виконали

зu­

мовЛення на ВИГОТOiВJIення

полlimиених BlfДl'B

рової шкіри.

45

кольо­

моделям

взуття з маркою «Icaн~. присвоєно держаВНt!it

Знак якості.

(ТАРС-РАТАУ).


НОВЕ

ЖИТТЯ

*

13 вересня 1980 року

3 стор.

nРАЦІ

ТВОРЧОї

СлаВНИІ синів воїнів-танкістів, конструк-. торів боіових машин і танкобудівників усіх, хто своєю працею зміцнює могутність головної ударної і

маневрової

сили НаШИХ сухопутних

військ, вшановує Батьківщина щороку в другу неділю вересня.

Прикарпатський воєнний округ. Славний бойовиА шлях про· йшла двІчІ орденоносна Н-ська гвардlllська частина, створена

Історія зародження розвитку радянських танкових військ нерозривно зв'язана з ім'ям деніна. 3 ініціативи вождя революції був покла­

в

дений початок танкобудуванню. Видатною подією в історіі радянських танкових військ було ство­ рення в 1939-1940 роках танків Т-34, «КВЇ>.

Велика

Вітчизняна

не внесли

війна, нав'язана нашій

свого

вкладу

в

Фото

досягнення

250

І Ій лиш двадцять літ. У мареиня ооадала на світанку, А засинала бачила свІй В3ВОд.

Відбувся значний якісниА і кількісний стрибок. На озбровнні танкових військ є першокласна

ківщини,які мають широкий кругоз~, високу ПРОфесійну пі,цготовку. Додержуючи славних

в бойовій і політичній підготовці. Тисячі танкіс­ тів є маІстрами водіння, класними спеціаліста­ ми, відмінниJtАО навчання.

СтРУНКІ, засмаглі ... жде їх довга путь

Текла фі'ранка, мов над бризом парус,

творчої праці нашого народу завасди були надій­

За ,нею вишня вбралася у цвІт. А їй жнття, А їй життя зда'ВЗлось

но захищені.

(ТАРС).

РОБІТННЧІR МОЛОДІ

І

-

І

Колгосп

ВЧАТЬСЯ

'Ви:пусникlв про-

ти шкоnи, по створенню чання добра, УCJIІшНіС rb неоБХІдних умов для ЗДІ)­ теж. ВипускниІКИ Н1бут'М .працюючою моло~­ ооаних пуннт1в показали 1 дю середньо! освітив ПОВ­ наЙікращу успішність.

ДОвжує навчання У вищих

09034

та

ПДБП-2.

Це Любов

найбіJ1ЬШ прогресивна, су-

cepeд'Н'lx спeцjалмшх часна форма навчання. навчальних ЗЗlКладах IКpa"l- Проходило воно .в єдиний

1

нн.

пІлыови.й

день

Щі:>ТИЖНЯ,

Цього росту показникіз а пункти у ПДБП-2 в охоnлеН'НЯ зarальною се- АТП-09034 п.РalЦЮвали З'1 редньою освІтою переваж- сесІйною формою. Най­

ної кІлькості працюючоІ молодІ досмнуто ЗаВДЯКИ встановленню тІсних ВЗ'ЗЄмоов'язкІв з виробничими колекТНЗa1llН всіх

20

про-

краще було організоваНІ) навчаНlНЯ в КОНСУЛЬТ-ІІІУНН­ тах АТП 09034, де поряд З транСІПортнИ!Ками піДо

мисловнх пІДПриємс11В мік- ПlPНЄМlCтва на'вчались пра­

рорайону школи. На!Са.зо.м ЦlІВники

автобази

N!! 3,

одна з наших учИтелІа. пошда .N!! 814, Дарющь­ З кожним пІдпривм.ством кого РБУ. ОрганІзовано укладаю т ь с я ПDОХОДИЛО навчaНJНЯ в

11

На посаду першого в Чс· чено- І нгушетії КОЛ,ОСПІНого Ідизайнера

-

дипломовано-

го опеціаліста по художньо­ }МУ

конструюванню

нятий ви'пускник

-

при;і

ДагестаІI'

18-У

ар­

він

став

в

перед')­

Задумавши ничний центр,

Павло

і

кий аРХіітектурний ансамбль.

багато іНШИХ. Вони одер­ жали висО'кі оцінки на ви­

Головною частиН'Ою ансамб­

пу<жних еRзаменах, від­ значені грамотЗіМИ, nОД'l­ рym<ами підприємств.

,\

ВИйJускннкам

ПДБП-2

llLКОЛИ

із

атестати про се­

в урочист,ій обстановЦі бу­ ли вручені безпосередньо на лусковІй будоВІ рону

спідьяl соцІалІстичнІ з..>- масІ консультацІйного млинКомбінаті в Ки­ бов'ЯlЗанняпо пІдготовuJ Пун1(ту н-а заводІ • Торг­ єві. А. НОВОХАТ, ПО навото н'З.Вчальвого ро- маш., та 9-10 класах директор вечірньоІ се­ ку. В них передбачеНі за- ПДБП-2. При такій ФОРМІ редньоУшкоJIИ ом 2, ходи по поnіmпенню робо- роБОТИ явка уЧн19 на В8Я-

[ЮЖ ст,іни обшити

вузки\1И

д.ерев'яними план,ками і п,)­ крити ЇХ золотистим лако:.!. Так j зробили. І мов(lи СОНЯ'шими променями, ОО'3і­

тився зал. Стало

не тільки

кр,асиво, але й акустика по­

вир,іШИJLИ

ля

з,м,інити ста· колroспники

ст,варити

стало нове

струн­

приміщення

колгоспного Будинку куль­ тури . Тому й хот[лося, щоб все в ньому раДУ'вало зір.

- Особливо непривабли­ вими були в залі глядачів бетоннІ балки під стелею, -

говорить директор Бу­ динку культури Н. Зиборо­ ва. ЯК бути? Якщо СХІ)­ ,вати БС!лки за підвісною

стелею, губиться висота за­ лу,

а

він на шkтсот мkц',.

У дизайнера виникла дум­ ка: стелю з бвлкЗlМИ, а та-

добається

виступати

м,УЗИ'I­

ансам,блям.

,панелі

прикраСИfЬ

різьба по дереву. А одну із стін !\ІЇтальні повнJстю зай­ ме тематичне панно «Доста­ TOK~. Нітальн.я призначена для B~p'iB ві,д'!ІОЧИНКУ, 'Jvстрі'Чей з ветеранами, про­ ведення свят за проф~іями.

Знаходить

століття Бібрна, БоброїДИ

Ільяс

Боберна, под!ба!

назви населених

т!в,

р!чок

неріДJ<О

та

пунн­

урочищ

можна

зустрі­

тн на Прибужжі. У Га­

-

лиць к о

Волннському

1211

літолисі згадується,

дилося

Щі:>

року тут

во­

безліч

бобріВ,

на

яких

полювати

з'Хжджалися дреВНЬО­ ,руСЬКі князі та бояри, а за хутром навІдува­ лися замореькІ купцІ.

З часом цінні 3ІВірни в цих МіСЦЯХ пере'В€лч:­

ся. Лише через ЧОТИ1'И століття на IІ1риТоках Західного ·

Бугу

ЗНОRУ

·з'явилися греБЛі З по­ валених дерев. ЗЗіПО­ ВЗЯТИХ «будівельників,>

завезли лісоlВОДИ з По­ л1сся. Це не перш! HOBOC€ли в прибузьких лісах. За рекомендацІєю львівських екологІв, щ~ водну

ятливі

цю

,круп­

артерію

у

рес­

Газим:'­

го Met'{OB час і д,ля занять з діі'fЬМИ: тут діє художня школа. Художник-декора. тор нав'чИ'в дітей створюва­ ти ІЮЛЬОРО!\ІЇ вітражі 3 ку­ соч~і,в скла, які ПРИКіраСШ!:!1 ,внутрішні двері будиН'Ку.

г. НАеонов, кор. ТАРС.

Чечено-І.нгушська АРСР.

мальовничих

створено CnРН­

умови

новлення

для

віД­

тварикного

світу. Лише за останні п'ять

років

тут втрJЄ

збільшилась

кlлькlС·ГЬ

козуль, вепрів, а Т3кож Л,JсІв, що самі по­ вернулися

.пред:ків стLйну

Зараз дизайнер з поміч­ никами створює інтер'єр ма­ лоro залу, відведеного пі;! в'італьню. Тут буде по-д·)­ машньому затишно. Вікка, двері,

через чотири

місцях

ним

Ліннік (завод «Торгмаш~), МИJКола Хімарсмшй, АнСі­ толій напецышйй (ДОЩ,

(ПМК-7)

~

Повернення •••

регіон,

який закінчив художньо­ графі'чний факультет. ПР1вому ко.лгоспі «Путь к ком­ муниз'му», В станиці Не­ стеровськіЙ.

Бабич

І ПРИРОДА

пуБЛіJ<И і навколишній

кращилась. Недарма тут .по­

цюват'и

РАТАУ) .

~~

ну

ського педагоnічного інсти­ туту Ільяс ГазимаГQмедо;',

ЖУКОВСЬіНа, Ів:ш Зінченко, Віра Замкова, Ольга Єрмаченко, Люб 1В

по школі за зв'язки з пІД- IрЗіЙсільтосптехнШ<и, буді­ редню ocrвiTY разом з по­ приємствами BIДnOBI'д'iЄ вельники ПМК-7, мост\)­ даруннами [lLдnриє:мства щорічно

героічноі

досліджують

запрошує

дизайнера

ному обсязІ безпосередньо Вміло поєднують працю на піДnРИE'JМст>ві. У мину­ з навчЗlННя.м Оле}{сlй Па­ лому IНЗlltчальному РОЦ! стернак, Микола Кобри;., навчально - консультац1й­ Володимир РиБІКа (АТНти про середню ОСВіТу вІ nУНIКТИ школи працю­ 09034), Валентина Ба­ одержали 118 молодих ВИ- вали ІНа світлотехнічному бенко, Галина МаРlmЧУН рООНИТЧ:ННКl'В, 'в 1978/79 та аа'Водl торговельного та НІна Скуйб1да (СВіТЛО­ - 122, в 1979/80 -169. машинобудуваашя, АТП­ технІчний), Лідія Бойно,

Частина

Микола ФЕДУНЕЦЬ.

СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

ПРАЦЮЮТЬ,

з кожним роком зростає число працюючо! молодІ, яка без вІдРнву від виро6ннцтва здобуває се' редню освіту в Броварській lВечірнНt середній школі .Ni 2. У 1977/78 нcmчаЛЬНО1llУ poЦl_ атеста-

...

І вал.рс чекає ... І вони - без милиць Несуть ЇІ 1 роси юні п'ють ...

Тому вони пильно несуть свою нелегку, але по­ чесну служБУ, роблять усе для того, щоб плоди

свинцем.

Звикатися до всього на Bit<Y .•. ,> А за в:1<НОМ І спраrло, І тривожно СЮ![Jала ВИ1ШіЯ в білому вІнку. Вона цвіла і Ніби в день вростала, Коли сестра аж зойкнула «Діла!~ В той день Марія на протези встала І не УlПала. А пішла. Пішла. Крок перший . .. другий ... СВіТОНІ>КУ ШИРОІКИЙ, Який ща'сливий ти!.. ЯlКИЙ lВаЖlКИЙ ... О, як вона лічила ревно крони ЗанохаНl так лічать пелюстки! «Чи Ж ти мене полюбиш, моя доле?~­ Немов завіт шептала серцем свій. Ішла ... Ішла ... Жи:ття.м стелилось поле, І доля в ноги кланялася їй.

Якось їй ноги, ноrи їй наснились.

Pa.uHCЬKi . танlriсти усві.цОIlJlЮЮТЬ, що процес ОЗД9JЮмеИНІІ політичної аТМОСфери в світі зу­ стрічав запеuиl опір противників розрядки.

ма1<И,

сІяні

кожна,

Вела ... та враз вогні ЧОРНQlВорожі, І дим CJ(ривавився довкіл чола ... Був бій отой трн;надцятиЙ. ОстаннШ, Що стріла на дopo~i фронтовій. Невже, останнІй? В молодостІ ранн1й Окладать ще не один екзамен Ій ...

ТР&Аицій своїх БАтьків і старших братів, молоде поколіНВJI танкістів день у день нарощує успіхи

маки,

Вони писали хй. По .крапелинЦl ТІ вісті сил давали і тепла. І, буд~и з листами наодинці, Марія одинока не була. «Нам жить, гула її кровинка

Мсти святої шквал~ Урал ... Урал ... Дитинства гони гожі, За них машину іВ наступ повела.

танкових військах несуть t;лужбу політично

грамотні, всебічно підготовлені захисники Бать­

Ж о,рстон І

На мить вчуває, наче сам Урал Гунає звіДдаля: «Отак їх, ВНУЧ!КО, Стелн оо зайдах

бойова техніка.

f

складІ

( Фотохроніка

Скі .1ЬІIЮМ 1<з них на І\РУДЯХ квІтли

І БІй ОТОЙ, де мчить вона у таНІНу На Бровари, До IКИЇJ!Cьних ВИСОТ. Тридцятьчетвірку РОЗІВертає рвучко,

науки і техніки в розвитку ЇХ

Песляка .

В тІ дні Десь хлопці з'водились ватани, ПОЛf!1МИ йшли, ЩО вкрились багрецем.

А г думи сльози бігли, гІрко БІгли: Ві:>на без нLг.

Тепер роль і зНачення танкових військ наба­ гато зросли. Завдяки постійній турботі Комуніс­ тичноі партП, видатним досягненням соціалістич­

В.

Коротшим, ніж петосточки подlт.

НесмІлий промінь на фіранЦі блід.

1142 з них

удостоєні цього звання двічі.

ноі економіки,

У

ресьева.

Лежала дівчина в палат! білій,

тисяч танкістів

присвовно зваlfНЯ Героя Радянського Союзу, а

16

вІйни.

Марії Іванівні Лагунов1й, фронтовому механіку-водію таНка Т-34 , посестрl Ма­

:грони

За мужність і героїзм, виявлені на фронтах

uагоррцж~но op-денаl(И і медалями,

Вітчизняноі

краю.

успіху.

Великоі Вітчизняноі війни,

Великої

На знімках: лІворуч командир вІдмІНН01 ротн старший лойтенант €BгeH Колупаєв (лІворуч) ставить завдання коман­ Дllрооl взводу старшому лейтенантовІ Валерію Пижову; право­ руч рядовий СергІй Шандула чнтає ЛИст вІд матерІ Ксенії Вікторіани, одержаний з м. Усть-Лабlнська Краснодарського

Батьківщиці німецьким фашизмом, стала найсу­ воріШИI( випробуванням для радянських танко­ вих військ. Не було жодної скільки-небудь вели­ кої битви, в якій не брали б участі танкові вій­ ська,

реки

мії воїни-фронтовики визволяли УкраУну, Чехословаччину, бра­ ли участь у Кlірпатсько-ДукельсьКlй операцlУ. Тепер на полІ­ гонах, тактичних полях, танкодромах воУни 8ДОСКОНIIJIЮЮТЬ бо­ йову майстернІсть, множать славнІ боllовl традицl1, прагнуть гідно зустрІти ХХVІ з'Узд КПРС.

на

з

землю

Волині.

прописку

ПU­ одер­

жали блаrородні й пля­ мисті олені, . фазани, ін­

ші представники

фау-

ни. Іх аж ніяк не бен­ тежить сусідст·во з Львівсько- Волинським ВУіГільним - басейном,

ДоБРОТВіРСЬ.КОЮ .ДРЕС, великими ми

Шахтарі хіміки і Ві3ЯЛИ ну

ПРОМИСЛОВ>і­

підприємс'Гвама.

й енергетики, будівеЛЬНИr:И

під

овою

заказники

допомагають

охоро-

природи,

працl·вни­

кам лісового і рибного господарства заГотовля­ ти

корми.

ко ЧАВАГА. (РАТАУ). м. Львів.


*

4 стор.

13

вересня

1980

НОВЕ

року

Володимир ДЕМ'ЯНЕНКО

T~lК~ ~ЖЖ~ WJ~®С@)~©ШІО ~®~~~lЩrnJОО[r{~ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ

5, 9

ТоварИlШУ KaJJIiTaHe! Німці! Ті.каЙте! ~р'_ичав Мишко, п4Цск~уючи до ГРУПИ, що околицю

про­ вже

села_

видно, не

зразу зорієнтувалась

у НООІІодіваному перебігу подій. Коли фашисти від­ крили автоматний вогонь, розвідники вже щезли в темряві.

-

Товаришу капітане, зна­ як знаєте ... Зубов лише всМіхавс.я на це. Незважаючи на велику зайнятість, він розшукав ХЛООІчикові батька. Той воював в артилеРії на су­ сідньому фронті. Чимало хотів рО3ІІовісти у листі Дзигалу-старшо­ му син. Та сам взводний ПОІІередив малого:

Робота у нас не длярооголошення. Про неї ні

пером багато не пишуть, ні ЯЗИКом не плещуть. Така вже, Мишко, наша професія розвідника.

То все правда. Навіть між собою біЙЦі не ГО130рять

-

хто, де і чим займається в той

чи іНШИЙ

дезорган1за­

ться і входить У звичайну колію, партійнІ і держав­ ні

ся не

поступово

органи,

НОоРМaJIізує­

громадськість

аналізують

причини

нощів,

виникли,

які

мо

вказується,

в

якийсь момент Польська об'єднана робітнича пар­ тія керівна сила су­ спільства ,втратила до­ вір'я ТОГО' класу, чиї інте-·реси

вона

повинна

вира­

жати. Саме тому врегу­ лювання конфлікту вияви­ важчим,

відносно

очі

вимагало

тривалого

жу

часу.

підписаних урядовими

у

ці дні між­ комісіями і

справи

метесь потім,

траси.

-

а сам нетерпляче позирав уздовж

Чому ж немає нікого? Невже ото Й усе,

-

що вночі протопало? Не повинно б ...

них

рів.

CBiTaнOlК впевнено відвойовував у ночі наВ:КОЛlfШ­

-

на-єдина,

заспокоїв старшого

ГРУіПИ

Василь.

.-

А виявляти себе без необхідностІ нерезонно. В бу­ диночках,

я певен,

мешкають

Нібито мотори дирчать?

люди.

-

несміло ВТРУТИЕ:'­

ся в розмову старших Мишко.

ВеІ прислrхались.

-

ТОоЧ.,нОо

-

'вимовив по складах Микола.

не знаючи, )СТО там їде, він навіть .чергову команду подав

Ще

невимоВІНО радіВ_ з піднесенням:

1

Всі по місщях! З-за повОоРОТУ висунулися три мотоцикли, дві легкові автомашини Й ОоДИН бронетранспортер своєріДний механізований дозор. Рухався транспорт на :малих шви.д:костях. Orорожко виставились на до­

-

рогу фари, ніби очі з ВlЩвілими зрачками_

Шум неВІПИННО наростав, І незабаром з'явилися піхотинці, зaЙlМаючи шосе по всLй ширині. В цlй людськlЛ ГУЩІ рухались вантажні машини, тя,гачі з гарматами, підводи, в які були УіПряжені кОНі най­ різноманітніших мастей. Кожен розвідник ClIIостеріга.в за ко,лоною із СВО(.Ї точки. А Мишко ще й за піДходами з тилу. При ПОЯ~і там .будь1КОГО ХЛOlIlчик мав !Відразу :попереДИТI! СВОІХ. ТОДІ кожен з розвідників повинен був швндко ПРИКОІІІати у попередньо піДіГотовлені ямки рацію, живлення до неї, зброю і сперетворитися» у ВИН,)­ града}>я. у кожного було по два 'моточки вірь<)­ вочний 1 дротяний для підв'язування лози. Все

це !ІІРИХ~ИЛИ за порадою Зубова. Звичайно ж, капі­ тан не мrг передбачити, щОо групі доведеться зупи­ нитися саме у .виноградниках. Але він добре знав, що місцеве населення у переважній більшості заЙ­ мається

виноградарством_

Почу'вся посвист, схожнй на ховрашИ!НИЙ. За ним ще один. Це йому, Мишкові, симал. За хвилину був біля Гумеиного. (Дani буде).

-

Hawa адреса

І телефони:

255020,

м. Бровари,

вуn. Ки'вська,

154.

місцевим

філіалом

9.00 9.20 9.50

культура».

приз

телефільм

Із

концертнІй

)6,10

Сьогодні День танкі­ Виступ Головнокоман­ дуючого СУХОПУТН1!ми вій­ ськами, заступника мІнІстра оборони СРСР, генерала ар­ мlі ГеРОIІ Радянського Сою­ зу І. Г. Павловського. )6.05 Виступ ансамблю піснІ й танцю РаДlІнськоі Армії "Червона зlрка»_ 16.50 Клуб кlноподорожеЙ. 17.50 МультфІльм «Квака-зада-

ного

Міжиародна

ФІльм вlilнl».

8.00 8.40 9.05 10.30 11.:t0

ПРОГРАМА

Програма

УТ

скла

День

Телефільм кордонІ».

17.15

«Пісня

скликає

16.05 16.35

Телестадіон.

Сlдельннков. концерт для

з

І

Наш

сад.

«Час».

10.00 10.20 10.50 11.40

Црвинн.

Очевндне

СьогоднІ Концерт ЦТ І ВР.

-

у

-

Телефільм "Шкільннй Фізика. 16.00 Новнни.

19-8-18;

вlААlnlв

м. Бровари, вул. Киіва.ка,

1154.

Н. ФЕДИН.

що з

ціна на яб­

.Ni 4 Київського облрембудтресту

муляри 4-6 Ірозрядів для роботи на жит­ ловому будинку, що зводиться ПО .вул. Коро­ ці_

гід­

3верта'rnlСЯ на адресу: м. Бровар:и, вул. Ре· МОН'І1ників, 3, відділ кадрів.

При­

Адміністрація.

Броварському

побуткомбінату

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

хору

головний

бухгалт~р

з

місячним

сжладом

160 крб., ст. касир з міСячнцм окладом 85 крб.

здоров'lІ_

Звертатися на адресу: м. Бровари,. вул. Ки­ ївська, 146, побуткомбінат, відділ .кадрів ..

«Прем'єра». екран». 10 ІІЛ.

Дирекція.

партІйного

промиспо'

вості, листІв і масовоУ робот. 19ф87.

БРО&8рська Jt}»)"Кария Киівсьхoro oбnInoaiJ1рафВИJtUУ.

Є.

.. станцІйний служба.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

VT

вlдповlдальннй секретар, вlдАl.. сl"ьс:ьког. господарства,

радlомовлеНИIІ

POIlY»·

18,00 Дo"~ Т9ефIЛЬ1llИ. 19,00 «Резоианс» •. 20.00 8ечіРНIІ 'KUKa. 20.15 "Мlжвaро.-: та.орама:». 21.00 Концерт оркесТру, народних "1ІІЕф)'lleНтів, 1'- ТРІо баи­

Броварському ремонтно-будівельному

упрю,лінню

неймовІрне.

редактора

мкцевого

Екран - учителю. ICTt)ріа. 7. ІІЛ. 17.00. О. М. Горь­ киЙ.«На днІ•• 17:30 П. І. чаJlковс..... А "Пори

Дирекція заготконтори~

світІ.

ЖИТТІІ

кореспондента

19-3-82; заст. редактора, вlддln

за».

16.30

ленка, з відряд'но-преміалЬІНОЮ оплатою пра­ -

Ве.ІІикого

Доброго вам

DОПУ.llИР н и Іі

-

фільм .. Заповідник: Ар..,Паilгамбар.. ' 12.05 СтудевТ8J(·sаОЧНИllам. ФІ­

Нсі ,радгоспробкоonи і БРО'варське місЬ'ке споживче товариство проводять закупівлю від населення картоплі по ,ціні 20 коп. за 1 кг.

.. Таємниця

ПРОГРАМА

АНДРЄЄВ. (ТАРС).

ІІ.ЗО .Науково

1 :вересня 1980 lРоку закупівельна .'Тука - 20 коп. за 1 кг.

РосІйсьфортепІа­

«Вугілля

А.

До відома жителfв м. Бровари і сі", району

артист

СьогоднІ у свІтІ. ХХУІ з'іздовl КПРС

21.00 21.35 22.25 22.40

з

ним·з досягненнями,соціа­

Брова,рська загот,контора повідомляє,

ТЕЛЕФОНИ:

19-4-47;

Редактор

уміЙ_

зустрlч_

разом

ну організацію Фронт єдності народу. Як Під­

про

ЖНТТlІнауки.

на

оркестром,

Зна/l

ВХОДJl'і'ь

9.3& Музика. 6 -"л. 9.05 Океан на службі ЛЮДИИI~ ДУРИСТОL 10.05 ,14.05 Російська мова. 21.40 Тиефільм )0.З5, 11.40 ФІзика. 7 кл. 11.00 0_ Серафимович. «Заліз­ доглядач». ний потІк:». 22.45 Довідкова

ЕдвІна Друда» за одной­ менним романом Ч. Діккен­ са. І серія.

18.00

.. РозповІдІ'

8.З5,

ЦТ

мор'я». Телевистава

друзІв>.

Телефестнваль піонерськоі пісиl. Мопода «Трикутник •• сІм'я. 19.00 «Актуальна камера». 19.ЗО Телефільм «МCl.llодша се­ стра». І серІя. 20.45 «На добранІч, дІти!». 21.00 .. Час».

8.05

ВЕРЕСНЯ

19.35

на

ПРОГРАмА НА ОБЛАСТЬ

в

художни­

народний

Новини.

ну

танкі­

«ДlаJlОГИ

Радян­

Емlна

війнІ.

15

14.30 14.50

17.30 18.15 18.45 19.00

стів». "Слава солдатська». 15.45 Катруснн кінозал.

16.45

«На

Грає

но

•. -

які

зика. 2 курс. ' 13.20 Чого І ." н...аюrьв ПТУ. .. БобруJl&:ькl .а.І&:три», к __ 14.35 Екран ...... .llfкappf. 15.36 Науково 1ІОІІ)'411РИИА Кон­ фільм "ВОДОСПЦІІ син».... 15.45 О. М. Ос:троваквА. ~IPO­

Актуальна камера. ЗаКРИТТIІ Всесоюзного му­ знчного фестнвалю ,"ЗO.llОI'.~ осІнь». В перервІ - «На добраніч, дlтнl». По закld­ ченнl Новини.

ФІльм «Село Качка». Клуб кIНОПОДОРllжеЙ.

Л. кий

ФІльм-концерт. «Ліс нІ О. ПахмутовоУ на вІрші М. Добронравова». )З.10 ДЛЯ дІтей. Телефільм .. Ч/!­ рlвннй голос Джельсоміно'. 2 серія. 14.15 .. ПалІтра». «Майстри гут­

Сьогодні

.."рослав

Телефільм

мисливство»

«Час». Гімнастика.

17.15

документальни'!:

12.40

нього

18.30

До 34-і рlчннцl проголо­ шеННIІ Болгарlі Народною РеспублІкою. Кlнопрограма «ЗустрІчІ з Болгарlєю»_

теJlефільмів.

14.45

з

ТвІй труд твоя висота. Кlнопрограма. 15.35 Основи раДlІнськоі держа­ ви І права. Передача І.

вистава.

11.55

бельного завО.цу. «НароднІ таланти».

Новннн.

Новинн. 1~.)5 «ЗустрІч з пІснею». 11.15 «Топ і Топка». лялькова

але

дзвІночок>.

церт.

РРФСР П. Нечепоренко (ба­ лалайка). По закІнчеННі -

10.00

"Срlбииil

Кам'янець-Подшьськоro

.

ПРОГРАМА

НароднІ мелодl!_ МІжнародна товариська зустріч з хокею: збірна ЧССР збірна СРСР. 21.00 .. Час». 21.З5 Концерт. По закінченнІ - Новннн.

насувається,

«В ефІрі пIСИIІ •• Комуністи 80'К. ЗВІти І ви­ борн в партІйнІй органІзацІІ

студlі «ОстанкІ-

ПОНЕДІЛОК,

панорама.

найви-

керівництва ПОРП у масову полІ тич­

радІо.

21.40

вака».

тН,

проведені ська і Демократична оор­

щинн.

Концерт Великого симфо­ нІчного оркестру Централь­ ного телебачення І Всесоюз­

стІв.

на

17.25 17.30

20.55

люди».

ро~ширюють"",

а також об'єдНана Селян­

16.ЗО «Горн кличуть». У буряководІв ТернопіЛЬ­

«Черво­

ВечІрн. казка. «РозповідІ про кІв».

«Ілnі-

рівні

яка

19.00 1,9.30

-,

20.00 20.15

15.50

18.00 18.45 19.00

Майборода.

но».

циклу "МІста І

зміни

на

'

адреса ський Союз»_ 18.15 ВечІр поезlУ Г.

серіІІ.

Док.

чlвськ».

були

серйозні

значно

останніми

17.10

«Со!.етскsя

Док. телефІльм ннй "р».

до-

подіями

ку,

2.се­

змагання

17.30 .. Наша

Сільська година. IЗ.30 Музичннй кіоск. 14.00 ТелефІльм еДиі Турбlннх>.

З

в партії і уряді запроше- креслюється в їх заявах, но тих, хто заздалегідь майбутнє країНIf 1 далі попереджав про· небезпе- залишиться. мІцно зв'яза·

Мудрнй»_ 'Вистава.

«Ранкова

ні

зв'язку

18.00

17.16

повернулись

І

гlинастики

газетн

Г.

14.10

дому.

І

Мlжиароднl

художвьоі

Р. Шуман «Карнавал»_ Будильник. Служу Радянському Сою­

12.30 .

1

свІтІ тварии».

Гімиастнка.

)2.150лімпНIцI

фІльм.

«Рух без небезпеки». ФІльм з субтитрами .. Зем­

рlУ. 12.20 .. у

зуl

15.15

Документальний

13.20

пуБЛіЦі.

ПОРП і Ради Міністрів ПНР. На провідні пости

поль­

ля, до ЗВDитания».

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСН" ПРОГРАМА ЦТ 8.00 «Час».

виступили польські проф­ спілки, права mшх відик­

буржуаз­

ТелефІльм «Молодша се­ стра». 2 серІя. По закІнчен­ нІ Новиии. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

пошта~.

ні виноградннки І кущі. Лише в гайку, що ВИДlJівся неподалж, ще було сутінно_ ' Може, РОЗ131дати отой маєто:к перед містеч­ ком? Гуменний дивився туди, де біліло кілька двоповерхОоВИХ БУДИНОочків. А раптом війсь:ка об­ минули нас? - Згідно з картою, дорога на Надьканіже ()д­

1

ції їх підступів, ворожих Польській Народній Рес-

щому

21.35

1).00 «Здоров'я •. 11.45 Муз. програма

тернаціоналlзму, непоруш-

класу.

не був почутий колишнім лізму. еміГрантських цент­ керівництвом. Першим Є й інші групи та секретарем ЦК ПОРП

ським

міжзаводськими комітета­ ми, надійшло чимало про-

8.40 9.05 9.30 10.00

го

у

цілях. Особливо активно життя, діє в цьому напрямі горе­ «комітет громад­ неправильне ставлення до звісний самооборони>.>,­ громадських запитів. Ха­ ської рактерний факт: до угод, організація, яка є по суті

Чому не граЄІШ підйом? прошепотів. Мишко Й сам не помітив, як сплив час. Передав­ голову

руже­

анти соціалістичних

партійного

-

під

в країні

з-за

му, порушення ленінських

норм

благо народУ, за ідеали комунізму, Щі зміцнення керівної ролі ПОРП 1 зміцнення позицій соціа­ лізму в ПНР, як діяча, який міцно стоІтьна по­

фальшиві друзі робіТНИЧО- зиціях пролетарського ін­

по­

В основі труднощів, які елементів, які намагались до робітни­ призвели до конфлікту, примазатися було недодержання еконо­ чого руху з тим, щоб ви­ у своїх мічних законів соціаліз­ користати його

динника.

ши пост, ул1гся на землю, підклавши

на існування

підтримуваних

періо­

момент. ПРИМіром, про оце їхнє завдання у взводі знає тільки Зубов ... щОСЬ ЛРОМИМРИВ уві сні Гуміров. Здається, вже проснувся? Так. Дивиться на свіmнй циферблат го­

сумку, в якlЛ ніс живлення для раЦії. Сон усе не приходив до хлопчика. Перед очима постала рідна ЛИІП'явка. Пригадалася школа, друзі. Та тіЛЬ'ки-но здрімнув, почувся голос Гуменного: Вставайте, хлоІЩ1, вставайте! Вилежуватr:­

принципову

ця за cnравЖИ1 інтереси

служників' реакційні профцентри типу американського АФП :КВП. Як підкреслювала цими днями варшавська газета «Штандар МЛОДИХ., це -

Польща посідає не тіль- ної дружби ПОJlЬськоІ На­ держави, а про зміну ме­ ки особливе місце в спів- РОДНО'і РеспуБJIіКИ з Ра­ соцtал1і:тичних ДЯНСl>ННМ Союзом, іНlllИМИ тодів проведення ціє! по­ дружності Й· стратегічно ,братніми· соціалІстичними літики. в життя. Всі ці держав, а питання будуть детально важливе положення в роз- державами. Цими днями у Варшаві розглянуті на насТупно­ діленій ідеологічно і полічергова сесія му надзвичайному з'їзді тично Європі, писала далі відбулась газета. Досягнення антисо-, сейму ПНР. Вона розгля­ Польської об'єдианої ро­ ціалістичними елементами пула і еХ8алилапрограму бітничої парті'і, який пе­ своїх нових цілей у Поль- першочергових заходів редбачається скликати в щІ мали б для них стра- уряду щодо' :поліпшення близькому майбутньому_ тегічнезначення. Звідси еКОНомічнОГо і соціальноу той же час польські необхіДність своєчасдо- го становища в краіні. товариші не закривають го викриття і нейтраліза- На підтримку цих заходІв

здо­

що

про

польські спраВI;І CJloїX при-

літику ПОРП і ПОЛЬСЬ1<ОЇ

труд­

бувають з них уроки на майбутнє. При цьому пря­

ду

-

в ро­

Тепер, :коли життя кра!­ ни

-------

групки, які одержують ін- обраний Станіслав Каня, струкції і гроші від ха- Головою Ради Міністрів перед з"іздами ПОРП, зяІв на ЗаходІ. За повl- ПР}J.3нaЧеНИЙ Юзеф Піньбільше того записува­ домленнями іноземної ковський. лися в рішення з'їзДів, преси, імперіалlстичні коЛеоНід Ілліч Брежиєв але так і не були здійсне­ ла мають Haмlp викорис- охарактеривував товариша ні на практицІ. тати для втручання в С. Каню JII\ с.ТіЙк6го бор·

безпеченні населення то­ варами першої потреби.

щеєв:

Ну треба ж! -сплеокував він довгими рук".­

до

ТЕМИ

вже oбrово­

І нинUпнє незадоволен­ ня робіТНИКіВ, їх протест бу ли спрямовані не проти соціалістичних прииципів 1 не протн керіЬНОї ролі партlI, а проти перекру­ чень 1 помилок У роботі керівних Оорганів. Пдеть­

лося

ми по внгинах галіфе. чить тікай, а всі інші

перерви

НА МІЖНАРОДНІ

рювалися в ході дискусій

ціУ виробництва, зупинки транспорту, перебоїв у за­

~аступного дня гітлерівців вИібили із села. Шсл.'! ціЄІ розвіД1\И Qyло ще багато інших, та саме Ії ще довго згадував командир відділення старшина К,,-­

-

позицій, які

ємствах, ['оловним ЧИ'НОІМ у

призвело

-

на

БЕСІДА

підпри­

районі Балтійського узбе­ режжя, мали мJсце.пору­ вого ритму,

ни, РіЗКО роовєрну:вшись, ПРИІПустили lІ<оней галOlПОМ.

Ворожа засідка,

промислових

боті і навіть страйки, ща

вересня Ц. р.).

В їхнLй службі кроку не зробиш безвзаємодопо­ моги. Частею.ко виручали у скрутному становиші МИiIIJКа товариші, а якось врятував Хх хЛопчик. Сталося це так. Пізнього вечора взвод мав роз. відати н~йближчий населений пу:нкт. Пооереду, як завжди, Ухав головнНіЙ дозор, у складі'Якorо на цей раз був Мишко. Село зустріло розвідників напру­ женою тишею. В хатах не світилося. Дзигал з Н1парником заглибилися вулИ'Ч}{ою метрів на сімде­ сят. Мишко озирнувся й помітив на тлі біліючого будиночка дві постаті. За мить вони ще3ЛИ. «Фашисти! Засід:кз!>.> Х.'І?пчик подав напарнику умовний сигнал, і во­

в Іхала

тьох

ОБСТАНОВИА В ПОJIЬЩІ

шення нормального трудо­

(ПродовжеВВJI. Поч. в газетах за зо серпня, З,

В останнІ тижиі в ПольщІ відбулись под1У, які стали серйозним ви­ пробуванням для країни й існуючого в ній соціа­ лістичного ладу. На бага­

ЖИТТЯ

Друк ВИlC<Ж.иЙ. Обсяг

"Новая варского

ЖНЗНЬ»

H~,

орган

-

городского

КомуНіСТИ'lеской городского

Вро­

комитета

партнн

}ікра ••

н

районного

HapOДH~X Кневской области.

деП}"lатов

COBeroB

2

полоси фovмату А2 .

Тираж

Га'зета виходить у вІвторок, середу. п'И'ЦIНЦЮ та субоt'у.

I}lAeKC

11.800.

І; 1964.

За,м.

5516.

#147 1980