Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. ЄДНАНТЕСЯІ

ДО ДНЯ ПРАUІВНИКА ЛІСУ

!s

ом

147 (4871)

Тепер у розсадниКaJ МОСКВА. ЗеленІ скар­ би Нечорнозем'я РосІІ лісгоспів Узбекистану rEt! значно оновились. Вlдпо­ тується ще 75 тисяч садо;

СУБОТА,

13

вlдио

ВЕРЕСНЯ

2

[УланІв

перетво­

величезного

70

на площІ понад гектарІв

1979р.

Ціп

до

рення

проведено

краю

тисяч рекон­

струкцІю лІсового фонду, молодІ дерева посаджено на кІлькох тисячах гекта­

КОІІ.

рІв ярІв та балок. Багато лlсовнх, болот.истих угІдь

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

оголошено

заповІдними,

одночасно

Ух

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

полІпшується

господарське

і

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ластях

намІчено

вирощування

освоІти

журавлини

на плантацІях.

П'lІТИрlчка: рІк '1етвертий НОВИЯ ЦЕХ

ЯИ ВИ ВИИОНУЄТЕ ДЕРЖАВНІ ПЛАНИ? СьогоднІ на другІй сторінцІ на­ шоІ

газетн

публІкуються

показнн­

ки внконання

внробничих планІв

промнсловнмн

пІдприємствами

І

будІвельними організаціями за ві­ сІм

мІсяців

четвертого

року

деся­

тоІ п'ятирічки. У цнфрових даних відображено,

ми трудовІ ться

до

тього

з

якнмн

результата­

колективн

завершення

наблнжаю­

завдань

тре­

кварталу.

З найкращимн показннкамн взя­ ли восьмнмlсячний рубіж пере­ 'можцl соціалlстнчного змагання У

-

другому

кварталІ

фабрики

верхнього

працівники

дитячO,l'О

три­

В.

О.

М. Л.

Хлипа).

ставатн заводн пластмас, залІзобе­

завдання трнкотажинх виробіВ на 498 тнсяч карбованцІв. Запорукою Іхнього успІху послужило широко розгорнуте соцlалlстнчне змагання

нових товарів більш як на

плаи

з реалІза­

ції

продукції вони виконали на 105,3 процента І вlдправилн в

торговельну

мережу

додатково

до

пІд девІзом ростовчан 4Працюватн ~ез вlдстаючнх!.. У: результатІ трудового суперннцтва п'ять в'я­ аальннць-чотирнверстаnrиць

-

се­

ред них депутатн мІської Ради на­ родних депутатІв Л. М.. Рунова, Н. С. Помазок достроково вн­ конали особистІ п'ятирічиl планн, а комсомольсько-молодІжна

змІна,

де майстром комунІстка В. М. Єр­ молаєва,

справилась

завданням

чотнрьох рокІв десятої п'ятнрlчкн.

Зараз вона працює над тнм,

щоб

до 110-1 річииці з дня народження В. І. ~leHiHa рапортуватн пре за­ вершення п'ятнрlчного завдання.

Можуть законно гордитися свої­ ми досягиениями і трудІвники екс­ периментального

заводу

торгове,ІЬ­

ного машннобудування. Адже вони добилися відрадних успіхів з

усіх

підприємства

сяч

реаЛізували

карбованцІв,

заборгував '

район

в

надпла­

900

тн­

цілому

мільйон' 923 тисячІ

1

карбованцІв. А це ставнть цід за­ грозу внконання соціалістичннх

зобов'язань, якнми передбачеио дати країні И8ДRланової' продукціІ на 2 мільйоні каРбоваиців. Велике вІдставання а викоиаи­ ням планів допустили будівельнІ органІзації. По генпІдряднІй діяль­ ності через них будІвельники ра­ йону не викоиали обсягу роБІт на

5

мІльйонІв

511тнсяч

Kap~oвaH­

ців. Qсобливо . велику заборгова­ ність мають колективн трестів «Броварипромжитлобуд. (керую­ чий В. Т. Бойчt:НКQ, . секретар парторганІзації П. П.Мереигер)

та

«БроварисільБУIІ~

(керуючиЙ

Б. І. Стаикевич, секретар партор­ ганізацІі В. М. Москалюк). Обидва колектнви

працюють

на

споруд·

показникІв,

жениl важливих пускових об' єктів,

збільшнлн внпуск продукціі з ДО})­

однак їх керівники не вжнвають дІйових - заходІв щодо подолаННІ! відставаиня.

техніко-економі чннх

жавним

Знаком

широкого вжитку

якості,

J

товарів

достроково~и­

Як показує аналіз господарськоІ

коиали зустрічний план. Зараз їх

діяльностІ

иадплановий

рахуиок з реалІзації

будівництвІ через вІдстаючих скла­

тисяч карбоваицlв.

лося загрозлнве становнще

317

складає

Серед

будlвельннх

організацій

а иайбlльшим випереджеииям часу працюють робlтиики, інженерно­ технІчнІ працівникн Дарницького ремоитио-будівельного управлІння

тресту .Укррадгоспрембуд •. Взяв­ ши иа своє озброєння девіз зма­ гання: .Від внсокоі якості роботи кожного до внсокої ефеКТИIF­ ностІ працІ колектнву., вонн за­ вершили план чотирьох рокІв де­ сятоі п'ятирІчки на чотирн мІсяцІ раніше строку, виконавшн буді­

вельно-монтажних робіт на 14 мІльйонів 369 тисяч карбоваиців. У спішио справляються з виконан­ ням

державннх

завдань,

зустріч­

ННХ планів І соціалістичних зобо­ в'язань колективи Гоголівської стрlчкоткацької фабрики, заводІв

Калитянського комбікормового, не­ стандартного комунаЛЬJfОГО облад­ нания, райоб'єднання «Укрсіль­ госптехнІка., Лlтківської фабрнки

художнІх вироБІв ІменІ Т. Г. Шев· ченка. мостопоїзда М 814, ПМК-5,

І

пІвмІсяця. довнх

Отже,

завдань.

планІв

з

реалІзації

сім

промисло,

вих пІдприємств І недодали замов­ ннкам продукцІї майже на · три

з вико­

партійним,

усІ снли на виправлеиня допуще-' них недоліків, вишукування внут· рlшнlх резервів для зБІльшення випуску продукцІї І прискорення темпІв будівиицтва.

3 ся

ціЄю метою, як пІдкреслюєть­ у постановІ ЦК КПРС ~Про

дальше

поліпшення

IдеологlчиоJ,

полІтико-виховної роботн., необ­ хІдно повніше використовувати вн­ ховиl можливості соціалістичиого змагання, прогреснвиих форм ор­ ганІзації працІ, підвнщувати роль І відповІдальність комуністІв.

Особлнву увагу слІд звернути на вдосконалення роботи

віддІлІв

по­

стачання І збуту. УсІ силн І орга­ нІзаторськІ

до кІнця

державинх

в

керІвникам тр.у­

колективІв,

Але дуже прнкро, що поряд З правофланговнми є колективн, які викоиують

І

профспІлковим та комсомольським оргаиlзацlям треба вжити кои­ кретинх заходІв, щоб мобlлlзуватн

мобіЛізувати

ие

промисловостІ,

наиням планІв третього кварталу, до кІнця якого залншається лише

СПМК-50С та ІншІ.

Так, за вІсІм мІсяців не внконали

в

шення

здібностІ

науспlшие

квартального

1979

завер­

плаиу,

щоб

року район в цІло-

му міг рапортувати виконання

необхІдно

не тІльки про

народногосподарського

плану, а.'lе й пlдвище,их соціалІс­ тичних зобов'язань.

роз.

кlломет. Амубухарсьо

машинного

каналу.

БАКУ.

НасІння

ел!>;

дарськоІ СОСНИ лІсІвники Азербайджану вперше по. чали збирати за допомо'і

гою

машини,

сконструйо,

вано!

грузинськими

процес

ТрудомІсткий добування його з

шишок

спе.

став

дерева,

ка

випаровування

во­

дешев­

яке

має

мо.

гутній стовбур 1 розлогу крону. Серед соснови,. порід найбільш сухостіЙ<і ке, може рости навіть Ні\

ці дерева не тІльки при­ красили пейзаж, а й на­ дійно захистили канал вІд піщаних заносІв, змен­

удвоє

шим_ Заготовлено пІвтори тисячІ тонн насІння для вІдтворення цього рІдкІс,

засолених

ЗахІд

грунтах.

Азербайджану­

єдине місце, сосна

де

ний

лІс

ельдарсЬ!

росте

ному вигляді.

уприрод.;

100-гектар.;

оголошено

зап()oj

вІдним.

(ТАРС-РАТАУ).

ди.

П'ЯТИРІЧКА ВАЛЕНТИНИ ПАВЛЮК

Осиовна

причина послаблення техноло­ гlчної днсцнплінн І контролю за якістю виробів. Значна кількість продукції пІшла у брак. Через до­ пущення велнкого браку ремонт;. но-механічний завод (днректор М. П. Жебель, секретар парторга­ нізацІї І. І. Довгопол) справився з завданням з реалізаціі лише иа 50,2 процента. Продовжують вІд­

тонних конструкцій заводобудlвно­ го комбінату, шиноремонтний та дослlдио-експеримеитальинй буд­ конструкцій тресту сБроварисіJlЬ­ буд •. Незважаючи иа те, що передовІ

котажу. Зокрема,

СтрункІ

ни прижились на пlщаних

шили

вони

150

інших водних артерій.

берегах Амукаракульсько­ го каналу, який перети­ нає бархани Rизилкумlв.

Проценко, секретар партор­

ганізації

кого

ного

ТАШКЕНТ.

тополІ 1 пишнІ верби рос­ туть тепер у пустелІ: Во­

мі,lЬЙОНИ карбованцІв. У серпиl зІрвав план з реалізації колектив світлотехнічиого заводу (директор

восени

містяться на рах вздовж

ВИ!tОІ>ИС­ цlалlстами.

тання. В ЛенІнградській, Rостромс'ькlй, Брянській, Rалlнlнській та Інших об­

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

жанців:

На фабрнцl верхньо­ го

На сумському виробничо­ МУ об'єднанні «Хімпром» збудО8ано цех по виробни­ цтву реактивної кислоти потужністю 15 тисяч тонн продукції на рік. На знімку: старшщl апа­

-

Фото М. Гриценка. (Фотохроніка

РАТАУ).

силос­ НА·ГОРА-"

"

Повним

ходом

Іде

З8-

ГО,тlвля силосу В радгоспІ .ТребухlвськиЙ~ •

п!д кукурудзу в нашо· му

господарствІ

зайнят»

гектарів, у тому чис­ лІ призначену на сило" - 800 гектарІв. На пло· щ1 860 гектарів цю куль­

930

туру

вже

зібрано,

причо­

му засилосовано ЇУ з плантацій загальним об­ сягом 648 гектарів. У

траншеІ закладено тонн зелено! ' маси.

18647

У соцІалІстичному зма­ ганнІ, розгорнутому на збираннІ . кукурудзи, по­ переду йдуть комбайнер

ВО;10ДИМИР· . Романович Цибенко І тракторист Мn­ кола Іванович Бабенко,

S1кl

. агрегатом у

склад!

трнкотажу

графа

-

маси.

ла

Всього по райоиу

на

Працюючи

чотирьох

машинах,

рахунок

одинадця­

дало

можливІсть

значно

тої П'ятнрlчки. випередити час Ідостро, На фабрику Валентина ково виконати особисту Павлюк прийшла пІсля п'ятирічку. закІнчення професійно­ Р. ЧЕШУЛЬКО, технІчного училища. Маю­ члеи корпоста «Нового чи необхІднІ знання, дІвжиття ••

комбайна - НС-2;6 Ітран­ тора Т·74 вже видали .на·гора. 4329 тонн пр!)­ дукцІІ_

Екіпаж!.

НОМПJlEКСАМ­

ПОСТІЙНУ

.Л1<ОВ"і

Олександровича

Стецен­

ГОТОВНІСТЬ

ка та АнатолІя Григор<>­ вича Rорнійка І Оле'l' сандра Олександровича

Самофаловата Івановича

регатах ' у

Наша ортан!зацlя була

Миколи

Соловка

складІ

організована 4 роки ТО­ му, КОЛИ в області поча­

на . аг­

комбаЙ·

ли діяти крупні тварин­ ницьнl комплекси по ВИ­ робництву яловичини,

на КС·2,6 1 тракТQРЗ МЗ-6 скосили BIДnOB!ДHO

і

3337 рудзи.

тонни ку!!У­

3323 усього

6

ці зайнято

на

косови-

комбайнів.

.

Серед водl!в першість утримують Володимир

Григорович Ющенко, Бо­ рис Михайлович Литвии. Іван Івановнч Онсюта, якІ перевезли

вІдповІдно

1435, 1185 1 1162

тонни

Н. КОЛЬЦОВА, старший диспетчер, гро­ мадський кореспондевт «Нового ЖНТТЯ ••

СВИНИНИ. Тепер відділеtl­ ня 'Обслуговує технологіч. не Обладнання Rалитянсь­ кого ' комплексу

по

д!влl свиней, по виробництву

компле~с ЯЛОВИЧИ­

вlдго­

ни в ОбуховІ, Семенівсь­ кий свинЬкомплекс у Ба­ ришІвському районІ та декІлька

Інших

підпри­

сінажу, графа

друга

-

З виробничими завдан­ нями роБІтники вІддІлен­ ня

справляються

-

сІна.

заготовлено

84,0 30,0 82,6 85,1 15,0 75.0 52.9 57,2 53.7 55.0 95.5 114,3 118,0 101.1 18,2 83.3 100,0 150,3 76,5 78,2.

5,9 11,0 5,5 5.8 6,9 13.1 5,7

3.4 16.3 7,1 5,6 7,0 8.6 17.8 3.9 2,7 11.4 6.8 12.7 157,8

успішно.

Колектив забезпечує по­ стІйну технІчну ГОТОіі­ нІсть складних фермськи)( механізмІв, електросИJ1V· вого

господарства,

монтаж

нових

веде

механІЗМіВ,

різного обладнання. З по­ чатку

вересня ц. р.

100,1 100,1 100,0 93.8 90,0 83.3 78,5 77.3 72.5 66,7 57.1 56.7 53.6 50.4 50.1 47.9 ::\3.3 24.6 18.8 64,8

.

ємств.

силосу.

В тисячах тонн).

«RраСИJllвськиЙ. «РусанІвський. «ПлоскlвськиЙ.

технологІчного

обладнання.

добилася ВИ, строково внконала осо­ сокоУ продуктивностІ пра­ бистий п'ятнрlчний цІ 1 почала виробляти план. Це вже п'ята щозмlни по 8-10 над­ робітниця, яка вІдкри­ планових вироБІв. Це Уй

заготомено

«Бобрицький. «Великодимерський,. «Заплавний. «ЛlткlвськиЙ. ІменІ Щорса ІменІ Юрова «Зоря. Племзавод .Рудня. «Требухівський. «ЖердІвський. • ПухlвськиЙ. «ЗаворицькиЙ. «Авангард. «ГоголІвський. ІменІ Докучаєва ІменІ МІчуріна

ря~

Степанівна Павлюк до­ в'язальниця

В процентах до заВ.1ання. Третя СИ.1Осної

в

в'язаль­

говування

комсомоль­

сько-молодІжної змlнн комунІстка Валентнна

держстатистики про заготІвлю кормІв у радгоспах (Перша

стала

зальннця

ЗВЕДЕННЯ

10

швидко

передових

ниць, а згодом перейшла на пІдвищену зону обслу­

мІського lиформацlйно,обчислювального цеитру райоиу на

чина

ди

вІдбулася радісна по­ дІя передова в'я­

ратник цеху М. І. Годовас

і стаРlиий інженер Мити­ щuнського nусконалагоджу­ вального управління «Орг­ хім» 8. В_ Статкевuч пере­ віряють роботу nрuлааіВ.

днтячого

РОКУ

успішно

КОНУЄТЬСЯ

завдання

ви­ по

оБСЯГУ реаЛізацlІ по<:луг. ремонтних роботах, тов,,"­ рообороту, прибутках. ПостІltиу високу тех­ нічну готовнІсть фермсь­

ких механІзмів забезпечу­ ють роБІтники БаришІв­ сько! дІльницІ, дільницІ вІдкорму Rалитянського комплексу.

Вирооничl

завдання

8

місяЦіВ виконані успІшно. Rолектив пlдпрИЄМСТВ<і

докладе усІх зусиль, щоб тваринники

них иами

обслуговува­

комплексІв бу­

ли задоволенІ чіткою ро­ ботою механізмІв, всього

обладнання

ферм. Ю. КОННОВ, керуючий Калитянсь­ ким виробничим вІддІ­

ленням KB~.

.СІльгосптехні­


*

2 стор.

15 вересня 1979 року

НОВЕ

----------------

ПАРТІИНЕ ЖИТТЯ:

ЗВІТИ І ВИБОРИ

ВИКРИВАЮЧИ НЕДОЛІКИ Цими

днями

відбулися

робіТ по блаГО;іСТРОЮ. На

випискою

парторганізаціІ

П.

Г.

моги

зовсім

пали­

Бі:тсутня

пах

комуністи.

боті К01llуністів за звіт­ Члени НПРС Є. І. Неб­ ний період. А таких упу­ рат, С. П. Горюк, П. Г.

щень К01llуністи допуска­ ли чимало. Взяти, напри­ Юlад,

таке

питання

забезпечення

як

ветеранів

війни паливом 1 будівель­ ними

матеріалами.

Вся

Дія.1ьність комуністів апарату сільвиконкому в цьому

напрямку

обме-

Зозуля, В. висловили

Г. Загуменний ряд

критичних

зауважень, які стосували­ ся контролю за діяльніс­ тю постійних КО~Іісій Ра­ ди, громадських організа­

цій,

мобілізації

ня

на

му

радгоспу

населен­

допомогу і

де

говорилося не

всі

про

піднесення

рJвия

ідеологічної і виховної ро· боти в трудових КО.1екти· вах.

Збори

намітили

ряд

заходів,

спря­

конкретних lIIованих

всіх

на

випраВ,1ення

цих недоліків,

щення

ролі

підви­

комуністів

виробничому

і

у

громадсь­

кому житті.

Секретарем альної

територі-

парторганізацlї

знову обрано П.

Г. Двор­

ника.

В. ЗИКИИ.

місцево­

с.

проведення

комсомольська

організація вступила відповідальний період розпочалася

у

-

звітно-вибор­

на

кампанія.

ля

ХУІІІ

Вперше

піС,

наприклад,

говоритимутт,

на своїх зборах комсо­ мольЦі радгоспу ~Pyc3.­ нівський, якщо З квітня організація не звітуваЛі\

з'їзду

ВЛНСМ перед міСьккомом звіти 1 вибори проводять­ ЛНСМУ про сплату член· ся від комсомольсько! групи до обласноr комсо­ мольської організації.

ських внесків? Порушує дисципліну сам

секретар

і

КОМітегу

Враховуючи це, міськком ЛНСМУ І. Соловей, якиі1 ЛНСМУ в період підго· бе1 поважних причин не 'Іовки

події

до

у

цlєІ

важли\ЮУ

життІ

кожного

юнака і дівчини перед комітетами молу

завдання

ставив комсо­ докладно

проаналізувати роботу за дворічний період, зупинитися на участі КОМСОМОЛЬ­

ців У виробничому мадському

з'явився на дводенний се­ мінар, на якому ішла

І гро·

ЖИТті.

участь

розмова рах

у

ганізаціях

пу-комбінату

ніх'

про

завдання

найважливішІ

на

період

підго­

органї,

зацій. них. 3

яльHocTi комсомольців 'за звітний тиме

період

у

ПРОХОДІІ,

первинних

органі­

Русанова так І не стало­

сл.

Для того,

заціях влRсм. Перевірки, які ПРОВ!1.1fJ

ловних

'Члени бюро мІськкому ЛНСМ'У, працівники aIIa~

I}РИ!ІU!ШІОВУ

щоб на

зборах

сомО'льц\

року

'lI~вели

го­ ком­

ділову,

розмову,

ко­ по­

МітетамкЬмсомолу

v

вечІр·

шефська,

ку льтурно-масова,

мова

нав­

дівчат

школах,

спор·

тивна робота постійно пе­ ребувають у полІ зору ко­ мітетів комсомолу. Саме цим питанням і слІд Від­

того,

БІЛЬШОСТі

І

технікумах, вузах,

ЖИТТЯ

критицІ внутріспілкову роботу в цій оргаНізацІУ, На правах первин­ але помітних зрушень у комсомольЦіВ жовтня ог ляд ді­ ,!ІІЯJlJ>н.ос]l в

молодІ,

юнакІв

!ких

І

50-річчя порошко­ ТакІ пи­

тання, як виробнича ДІ­ яльність, ідейно-полІтичне чання

основне

звітній

мі,сце

доповідІ.

треба

ЗИТивні

І

у

. НріМ

Показати

негативнІ

іІа­

ПРИК­

лади· роботи ORрем.их чле­ нів ВЛНСМ. Рішення ЗВітно-виборних зборів це програ­ ма роботи комсомольсь­ кої організації на на­ ступний рік. Проект рі­ шення двох

складається

частин:

з

констатую­

рату перед початком зв1-. tрlбно пе~вlрити вика­ тів і виБОРіВ У первинних Ita,Hlla особ~'стих комплек­ номсомольських організа­ снй~ планів, і, комсомчль­ ціях, показали, що ведо­ оьках доручень. Від рів­

чо!

ліків минулоріч.ної кам­ панії окремі комсомоль­ ськІ ватажки не BpaXYBa~

комсомолу за звітний пе­ рІод, а в постановляюЧі:'t

ня fl1Jоведення борних зборів,

членІв

звітно-ви­ активностІ

ВЛНСМ

багато

в

І

постановляючої.

У

констатуючій частинІ по­ винна бути коротко відо, бражена робота комІтету

-

необхідно

оцІнити

ро­

ли. Серед цих недолlкlя чому залежатиме, з ЯКИМ боту комітету комсомолу одним з найсерйознІших настроєм і бажання,'ІІ чи бюро за звІтний пе­ є поганий облік членІв візьмуться юнаки і діВЧіі­ ріод, визначити новІ зав­ ВЛНСМ. На Літківськlfi та за вирІшення всіх дання для членІв орган!­ швеиНlИ фабрицІ, завод! справ. Тому аж ніяк не зації, виконавців І термі!!

при

можна' виправдати дії КОМСОМОЛЬСЬКИХ ватаЖКів заводу будівельних КОН­ струкцІй, радгоспу «Гого­

звільненні не знялися з 'Комсомольського обліь'У.

лівський'>, СПМН-580, які порушують статутнІ

Окремі

молоді

ни

представляють

вимоги і проводять збор~ при низькій явці комсо­ мольців. Виступи членів ВЛНСМ на зборах у цих

нестандартного

,ного

СПМН-580, ло

комуналь­

обладнання,

РБУ-4

юнаків

не

'Комітети

і

в

чима­

дівчат

працівнн·

комсомолу

у

своІх

облікових карток, хоч трудяться на підприємс Бі, в організації по кіль­ :ка місяців.

r-

Секретарям комІтетів iRОМСОМОЛУ, готуючи звіт­ ну

доповідь,

слід

доклад­

но зупинитися й на таких

Звіти І вибори

завод

Фабрика верхнього дитячого трикотажу Друкарня

LUиноремонтний завод Виробниче деревообробне

об'єднання

ДослІдно-експериментальний завод будівельних конструкцій

сСlльгосптеХНlка.

ГоголІвська стрlчкоткацька фабрика Лlтківська фабрика художніх вироБІв імені Т. Г. LUевченка Налитянський комбіКОРМОБИЙ

завод

Завод металоконструкцІй

ПромисловІсть РСС

Разом по району

100,6 81,9 95,1 93,7 76,5 100,0 105,1 101,0 102,9 107,4 104,2

101,2 98,3 95,7 100,7 73,0 100,0 102,3 103,9 101,8 86,9 94,4

90,3 100,0 100,4

85,0 100,7 106,1

87,9 100,3 106,0

93,7 100,6 106,4

100,0 102,9 100,0 105,1 101,0

100,8 103.2 101,0 104,7 102,8

100,7 103,0 100,0 103,9 101,9

100,4 102,1 100,7 105,8 102,8

101,1 105,6 100,3 111,5 95,7

102,4 100,2 102,3 109,2 98,7

101,1 109,4 100,0 107,9

100,3 103,0 103,4

98,5

98,4

комсомолу,

кожного І тому

План

ПМН-15

тресту

.ВроваРИПРОМЖИТЛОбу,ц.

мостопоrзд-814 ПДБП-2 Госпрозрахункова ВМД РБУ-4 БЗБН ПМН-5 LUБУ-50 СПМН-580

БМУ-35 тресту сВроваРИПРОМЖИТJIООуД.: Разом по місту

Трест ~Броварис!льбуд~ В т, ч. ПМН-7 . ПМН-8 ПМН-9 ПМН-24 СПМК-508 СПМН-509 СПМН-50З РБУ тресту сУкррадгоспрембуд. Управління механізацlІ будІвництва СПМН-l.'; трео!у сТеплицятехмонтаж'> СПМН-2 тресту ~Теплицятехмонтаж,> Райшляхрембуд управЛіння Спец. ШВУ тресту ~УкрраДГОСІІрембуд~ РВУ облмісцеВ1ІРОМУ

вали

молодь

ня

історичних

Разом по Місту І району

~

сплаті

них внеснів. лянки

роботи

випадають

з

членсь­

же бути простим перелІ . ком проведених заході 8. Треба пам'ятати, що [l)'

молу 'YKpaїFW.

Саме ці дІ­ найчастІше поля

._--_.

зору

номсомольських ватажків. Про яку ж дисциплІну,

П

ХОЧ ЛИСТА НЕ НАДРУКОВАНО

До нашої pe~aкцiї ва­ дійшов .r.MCT від грома­ дянки Горьв:ої, що прожи­

ває по вул. Машинобудів· ній,

10, RВ. 24. ropbKa скар~пася

М. Д.

ловне

в

повІдь про трудові

що,

-

доповідІ

ро,з­

людей, про ІХ досягнення,

незважаючи

на

про­

хання І заявки, їй не мІ· няють

газову

JlКa

працює

не

місяця ЛИC'l'

цього було

Броварське

колонку,

з

лютого

року. надіслано

в

міжрайонне

ва же, ввроБJlJ{'lе управJIiвня

ra-

ганІзацій

ління Л. Ф. ПоживlЛ08, ремонт газових приладів старого

зразка

надзви­

чайно ускладнюється тим, що промисловІсть не випускає

для

тии.

вових

А

них

запчас­

КОnОНОК

86,Б

80,4 86,2 88,0

було в

меж, наш!Jt

Батько розt­

телеграми

рідним,

немовлям, як

здоров'я

шав.

стан

його різко ПО!'Iр­

Діагноз

лІкаРіВ

ворицькоІ лікарні

філококкова

в лІкарню м.

-

За­ ста1

ІнфекцІя.

Хвору дитину

направили' БроварІв.

Прийняв під свою опІку 12-денне маля молодий. лІкар Анатолій ОленсаН!t~. рович

Голець.

Важка І тривала була боротьба з Інфекцією. Та.. завдяки

знанням

справи,.

доброму, ЧУЙНОМУ серцю лікаря хвороба почала.

КОАеКТИIJ

ЯК

86,4 100,2 75,2 115,4 109,4 99,7

Та не встигли ми bat-.

міськкому

управ,

1за,8

шитись

ЛКСМУ.

начальник

93,3 100,1 102,7 49,6 93,2 77,0

друзям, близьким: .Наро. дився син, 3600 ••

ор­

господарства.

83,1

народилася

слав

відділом

зового

103,8

104,8 101,5 72,7 102,0 104,0 111,4 44,4

сім'ї дитина.

рішень

пояснив

38,2 106,0

Радості не коли

викона-н·

I;ОМСОМОЛЬСЬКНХ

76,4 110,7 99,7 95,4 101.5 72,6 102,0 95,8 109,2 70,4 87,1 84,4 83,5 87,2 44,7 70,3 85,9 129,9 90,7 .102,1 75,2 112,0 108,7 139,3 86,4 85,3 80,3 88,6

ДЯКУЄМО ЛІКАРЕВІ

В. ЧИРОК,

завідуюча

ми СИЛІ'" • початку РОК)

~

спрямову,

на

в Т.І[. ІІІ.е...

по­

..............._....... ..... ...................... Разом по селу

бюро,

Головним у ПGбудовl звітно-виборних комсо­ мольських зборів ПОВИI!·

лав,

~

Ч8ТКУ РОКу'

члена ВЛНСМ. ном!тетам ком­

мольських

по тен­

пІдряду

Назв. орrаиlзааll

питаннях як виконання ХХУ з'їзду НПРС, ХVШ 'Членами органІзаці! устав­ на стати доповідь секрета­ з'їзду ВЛНСМ І ХХШ НИХ вимог, веденнІ доку­ Р); комітету. Вона не MJ- з'їзду Ленінського комсо­

ментації,

102,~

ПОКАЗНИКИ викованвя виробнвчих планів будівеJlЬННЩ, організацlsми раЙО1lf за вісІм мІсяців 1979 року (в процентах)

ливий екзамен стилю І методІв діяльностІ комІ­

доводиться.

правило.

Ремонтно-механічний

101,2 98,6 96,2 100,0 73,9 97,0 94,4 105,3 101,4 88,8 100,5

важ­

-

не підготовлені, а тому J говорити про їхню ділови­ тість І принциповість не

як

Завод пластмас Деревообробний комбінат Завод залізобетонних констрУИЦIЙ Дослlдно-експернментальний завод

101,1 86,1 87,8 100,0 64,1 102,7 50,2 104,4 101,1 94,3 100,6

заходу.

сомолу, членам бюро потрібно докласти всІх зусиль, щоб звітно-вибор­ ні збори сприяли дальшо­ му організаційно-політич­ ному змІцненню камсо·

організаціях,

Завод порошкова! MIfT'iJl1PriI СВітлотеХНічний завод

виконання того чи іншого

тету

.," "

«Налитянст,­

імені заводу металургії.

виховання

КОМСОМОЛЬСЬКЕ

ор-

радгос-

кий'> СРСР, вої

'" '".,

Молокозавод

зба·

" @'

()

Райоб'єднання

радгоспу

«Плосківський,>,

воднти

групах

звітних

t

СІ>

Завод торговельного машинобудування

комсомольських

оо

с: Q,

Завод нестандартного комунального обладнання

підприємст­ Саме пра· РО\<У І І%де

на

пІ.Іnpпкс:т.

Побуткомбінат

громадському

життІ цеху, ва, установи. це кожного

На сьогоднішнІй день товки до звітів і виборів. ЗВітно-виБОРНі збори вже Міськрайонна газета сПо­ відбулися у комсомольсь­ ве життя'> піддала різкій

:комсомольських

у

Назви

Вал

.=

Хлібозавод

Семиполки.

ЕКЗАМЕН АКТИВНОСТІ Міська

Ре.лlз.аl.

комуністи

мають партійні доручен­ ня, окремі члени НПРС інертно вирішують пар­ тійні справи, не дбають про

8ИRоиа... ВВРОбвкчих ПJlанів ПРОМИCJIовRми підприємствами аа вісім ііі_в 1979 року (в процентах ДО плану)

ще

вузьких місць.

Зокрема, що

ПОКАЗНИКИ

внутрі­

роботи,

Ц И Ф р и

РОЗПОВІААЮТЬ

порушува­

питання

є чимало

Дворник У своїй доповіді будь-яка система. Про це зробив наголос на недолі­ і ГОВОРИ.1И у своїх висту­ нах, які 1ІІали 1ІІісце у ро­

і

партійної

I'bitho-виборні збори тери­ ва чи будівельних мате­ торіальної партійної ор­ ріаЛіВ. У роБОТі по на­ ганізації при Семиполків­ данню інвалідам війни, ській сільській Раді на­ праці, учаснинам Великої родних депутатів. Секре­ Вітчизняної війни допо­ тар

зборах

лися

те, жується

------

ЖИТТЯ

ЖЕК отримують таку І кIЛl>кlсть, JlКa недостатня для замІни прlt1lадlв у всіх бажаючнх. Щодо гр. Горької, то 29.08 Ц. р. у

ка црцює

ааДовіш.JlО~

ровоградського діовиробів lІй раll!ше строку

силена

дитина

одужала •

заводу ра· . Ми дуже вдячні Анато­ три МіСЯЦі! ЛlЮ Олександровичу. за cnpoeKTYBOfl своєчасно і кваЛіфІковано·

і виготовив nереСУВIІУ КОIІ7 і надану допомогу, вІд усьо­

, rолыly телевізійну станці/l го серця бажаємо йому , П КТС-l для ОліJmіадu-80. щастя, великих успіхів НЗ.

її квартирІ здійснено ка· І пІтальний ремонт колон­ ки, ПlСJlЯ ремонту колои­

сnеційлыlгnn відступати. ЗмаРніла, зне-

КОIІСТРУКТОРського бюро Кі·

На

Зllімку:

стаllція Лікарсьній ниві.

П КТС-l. Фото Р. ЄпеЙIdиа.

( ФОТОХРОНіКIІ РАТ АУ1.

OJlЬгa та МихаІпо СЕВРУКИ,

с, :Мокрець.


.НОВЕ -------------------ВРОВАРсЬКА

ОСЬ уже П'ЯТЬ рокІв ,ру~вники

радгоспу

сПлоскlвськиЙ. одер­ жують ПQкад п'ять ти­ сяч кІлограмІв молока ва корову. Наприк­

.1fa~, у 1978 роцІ було надоєно по 5484 кlло­ грами

на

кожну

корІв.

1200

найвищІ

Це

з

чи не

покг ;ники

не

тІльки в республІцІ, а й в країні. Як же спром6глися роБІт ни­ ни

господарства

ти

рекордних

рубе­

.Секрет.

розкри­

ЖіВ'!

вається хідно

в

досяг­

просто:

вести

кІлькох

роботу

по

маточного

необ­

одночасно

напрямках

поліпшенню

поголів'я

wляхом селекції, по змІцненню кормової бази,

пІдвищенню

ПРОПИСКА ДOCBIД~------------------

трудівницІ ферми. А у минулому РОЦі цей ру­ БІж подолали всІ 24 доярки, причому 5 8

машинного доІння та Інтенсивного роздою.

них мали вІд своїх ко­ рІв шеститисячнІ на­

можливими

дої:

Є. М. Кривець6915 кІлограмІв, О. І. Волоха 6776, Н. І. Цапко 6419, К І. КупрlЯНЧук

6203, - 6004

Є. С. Строкач

кІлограмІв. У господарствІ вели­ ку увагу придІляють селенц1йно - племіннІй

глибоко продуманІЙ, чІтко органІзованІЙ технологl! заготІвлІ ви­ сокоянlсних

осилити

Ян

бачимо,

усПІхи

тваринникІв

стали завдяки

кормІв,

ефентивного Іх вико­ ристання. Заслужеиою шаною тиву

у

всього

колек­

господарства,

се­

ред тваринників ферми М 1 користується про­ тягом 13 років П без-

JI1фlкацП тваринникІв, пІдБОру та розстановцІ

ВИЙІПОВ 3 друку плакат .Складовl високої ефективності., пlдготовлеинй

надрів. Передати все, що sмІЄш, щоб наше сlль­

паганди і агітації міськкому

CbRorocnoltapcbHe

робницrво тивніШИМ, вІз

ви­

трудового

осlменіиня Beтucoї рогатоІ худоби та райкомом профспІлки працівників ci:JbcbKoro господарства. В ньому розповlда· ється про досвІд роботи колективу мо­

коленти­

.nектив ферми уже RІлька років мІцно ут­ римує перше мІсце по надоях молока вІд кож­

корови.

Цифри

красномовно

характе­

,ризують

зростання

продуктивностІ

стада.

Показники ферми

.N9 1

аа останнІ три роки змінювались так: на­ дій иа фуражну коро­

1976 роцІ стано­ 5329, 19775777, 1978 5656

лочної ферми ом ський ••

1

ною

та

голландською

породами. Зооветспе­ цlалlсТ1l слідкують за

має:

відтворенням

Висоні надо! молока влІтку та взимку -

Телят

з

стада.

двадцятиден­

ного вІку переводять у .цех. по вІдтворенню стада, де є всІ умови

ву у БП -

дл!!

кілограмів, в той час як по paдгo~y у 1976 роцІ 5249, 1977-

-ІВ-місячного віку т1І

5649,

Rlлограмlв. У цІлому на ферМІ вища еконо­ мІчиа ефективнІсть ви­ робництва

молока,

ни­

жчІ затрати працІ І нормІв, . а також соБІ­ вартІсть 1 центнера молока.

КІлька

рокІв

п'ятитисячних досягали лише

Інтенсивного

рос­

ту І розвитку. Коли телички досягають 17 живо'І

ваги

не

менше

кілограмІв, Ух штучно заплІдню­ ють. За два мІсяцІ до

5484 360-380

1978 -

тому надоїв окремІ

Особливих секре­ тІв у нашій роБОТІ не­

-

отелення

по

їх

ній,

переводять

на

ферму, яка обслуговує маточне поголІв'я. Тут первІстки ретельну оцІнку за

нІсть і

проходять перевlрну, продуктив­

придатнІсть

до

сумлІн­

працювати.

колективна

турбота.

За підвищення продук­ тивностІ

молочного ста­

да борються не тІльки доярки, але й скотарІ. Доярки довіряють їм головне, вІд чого зале­ жать надої, годівлю корів, і справедливо

вважають 'Іхню роботу продовженням своєї.

з

нращих

ферми

роздою

первІсток.

коли

фермі

на

працювати

соціалІс­

змагання,

шами.

в цій країні,

досвІдчений

ськам

майстер-тваринник Га­ лина Антонівна Стро­ нач, то всі невирІшені проблеми стали долати разом. Це допомогло у роБОТі. Вершиною трудової слави Галини

проти

кІлограмів стали

молока

району.

тивно

Майстерність,

Віра Дмитрівна Дворяковська - ви­ сококваліфікований кондитер lдаль­ ні Київської птахофабрики. Вона випікає близько двадцяти наймену­ вань кондвиробів, які відзначаються високими

ня,

яке

мати

смаковими

якостями.

На фото: В. Д. ДВОРЯКОВСЬКА. Фото М. Семинога. ~1Iiiii#iiL~c~

І

Імпульс новаторськоІ

своє

-

Замбія і Ботсвана. Те, що черговий вибух

агресивності

властей

у цеху холодильних камер дерев!)­ обробного комбінату трудиться чи· мало робітників·раціоналізаторів.

Буквально за декілька

днів слюсаr

В. Ф. Костюк, інженер-механік А. М. Пугачук і заступник начальника це­

у

ху С. М. Шевченко стали авторами

змаган­

п'ятьох раціоналізаторських зицій. Вони запропонували

ме­

пропо­ вдоско­

налити технологію штампування де­ талей на 250-тонному пресі, проuес

заГilиання заготовок на 11 ОО-тонному преаі; де вимагається.надЗl'!l!чаЙIiО висока точність, застосувати - прї!­ стрій для установки ножів на фрг-­ зерні головки чотиристоронніх ~вф­ статів тощо.

А. ДО8ЖЕнке~

слово.

незаконни~

Родезії

стався

саме в ці дні, далеко не випадково. Демонструю­ СИJ1У,

маріонетки

3 нама·

Солсбері

навмисне

гаються

ускладнити

ро­

боту конференцїї в Лоа­ доні, а то й зірвати Ії 3 тим, щоб не ДОПУСТИТIі

думки

харантер.

має високу

ОО'ЄJ(ТИ цієї суверенної республіки, що мужньо пІдтримує 60· роТьбу патріОТИЧНОГ() франту Зімбабве (ПФЗ), Раніше об'єктами зброй~ них провокацій родезій~ ськоУ вояччини стали іН­ ші ПРИфРОНТОВі держаВIІ

чи

зма­

Соцзма­

включились

Вар­

економічні

Дуже відповІдально тваринники ферми під­ готувались до зимівлі худоби в 1978-1979 роках й успІшно ІІІРО­ вели П. Зараз всІ ак­ соціалістичне

агресію

зійських расистів на тери.­ торії Мозамбіку, важливЕ

гання носить на феРМІ всезагальний і дуже налружен.иЙ

:поча ти

Мозамбіку.

женців, які рятувались від переслідувань родс­

переможцями

соціалІстичного

гання

становища

УХ ставлени·

рійсьному оБСТРіЛОВі, що тривали три дні, булИі піддані мирні ТClJбори бі­

була нагороджена ор­ деном Трудового Чер­ воного Прапора. Моло­ ді учениці О. І. Воло­ хи сестри НІна та Люба КаСІІНИ одержа­ ли в минулому роцІ вІд

5808

«мирного~:

Барським нальотам aBia~ цП і масованому артиле~

групи

кожноУ норови ПО

Анг лі! «демо­

ии у Солсбері віддашt розпорядження своїм вій­

почала

корови

І

вре·гулювання

А

запевня·

про прагнення США добитися

кратичного.

придІляє

зробити все, щоб стри­

авангардІ

тичного

1

доя­

щи­

безцінне багатство. Але вдвічІ дорожчий той досвід, яним сама людина, перебуваючи

ро

рок

ла

особливу ува­

одна

ділиться.:,'І_ товари­

передовиків

-

у

Зараз гу

хідна пропаганда

полюбила професІю.

ту: надоїти вІд ножної корови в 1979 роцІ по 5800 кілограмів моло­ на. Трудове пlдне.сев­ ня на фермІ І в цІло­ му У радгосПІ .Плос­ КівеькиЙ. свІдчить про рішимість тваринників

Досвід

групами,

голlв в нож­

25-30

но

у той час, ян напер~ ДоДнl вІдкриття в Лондо. ні КОНС1'итуційної нонфе­ peНlцlI щодо Родезії за­

до

професlt­

зумІла, що цю нелегку

ПЛАНИ

НЕОКОЛОНІЗАТОРІВ

одержала по 7304 кІ­ лограми молока. Вона

но:

необхІдно

ЗІРВАТИ

подо!ти групу корів. Через кілька днІв зро­

ножної

радгоспу' .Плосків­

~----------------------~~--~~ змінний бригадир Анд­ рій Іванович Малюга. Про свою роботу він говорить небагаТОСЛіВ'

роботІ, розводять вІт­ чизняну худобу чорно­ рябої породи, яка вже нілька поколінь удо­ сконалюється Імпорт­ ними голштlно-фризь­

пізнання

&ІІОМЕНТАТОРА

Антонівни є надій вІд корови 7(')23. а Ольги Іванівни 6959 кіло­ грамів. Ученнця Г. А. Строкач комсомол­ ка Є. М. Кривець вІд

Компартіі

Україин, Українськнм науково-дослІД­ ним Інститутом розведеиня і ШТУЧНОrG

стало ефек­ - такий де­

ІВУ радгоспу. ці слова можна повністю вІд­ нести до бригади мо­ .nочноІ фермн N9 І, яку очолює АндрІй Іванович Малюга. Ко­

ної

віддІлами сіJJЬськогосподарсьКRМ та про­

сходинну

НОЛОНКА

ЯК ВАС ОБСJПТОIПЮТЬ?

шана, слаза. Все це прийде до Ольги Іва­ нІвни Волохи пІЗНіше. А в той пам'ятний весняннй день 1956 року, перший день П трудового шляху, Оль­ га Іванівна пробувала

МОВОЮ ПЛАКАТА

ква­

.

ЖИТТ"

проведення

демо­

Родезії. Заодно з ними практич­

но діє І ЗахІд, який, озб­ роюючи

расистів

і

закра­

ваючи очі на їх агресИвні дії проти сусідніх неза­ J1ежних країн, одноча{;н()

закликає патріотів ЗіМ.. бабве скласти зброю. СТ.а:вка явно робиться на те; щоб примусити ПФ3 до припинення

БО~ОТЬБИ

'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!-!!!:-!!!!!!!!!!!!!!!!-!!-!!!-!!!!!-!!!!------------------------------------------~----~.,

справді

мратичних виборів у цШ країні, утриматись npli владі і зберегти на неви, значений час расистсько· колоніаJ1ьні порядки ~

визвольноіі

ізолювати

ЙОГQ

з "{ИМ, щоб усунути демо.

lф~тичнl у

сили

1!ирішенні

від

участЮ

майбутньог~

Зfмбабве. 'Уся глибина лицемір0, Заходу розкриваєта. ся. в тому, що розмірко­ вуючи про необхідність участі ПаТРіОТИЧНОГJ фронту у майбутньому: уряді Зімбабве, Вашінг­ тон І Лондон одночасн()

CTl\a

Миває

40

років з дна віДКРИТТJI Всесоюзно! сіJJЬськогоспо,царськоl виставки

(НИНІ ВДНГ). На прохання Прес-бюро .Прав~. про першІ кроки роБОТН ВСГВ

сьогоднішні дні ВДНГ розdовlдає перmий заступник директора ВДНГ СРСР

1

С. В. КАЛЬЧЕНКО.

ВлІтку 1938

року

Ве.рховна

1'ада

СРСР прийняла закон про органІзацію ВСГВ. Виставку будувала вс!! країна. тисячі посланцІв з братніх респуБЛіК споруджували І принрашали павІлЬЙокк. З Азербайджану прибули майстри різьб­ лення <шебене., з Чукотки рІзьбярІ по кІстцІ, з Хохломи, Мотери, Палеха художники,

ТаджицькІ своєю

лкі

розмальовували

умільцІ

красою

зали.

надІслали чуД0вІ

нилими,

шовковl

за

паннu,

гобелени. За короткий час в одному з маЛЬОІ .. ~trШX куточків столицІ на територ1У ОстанкІнського парку, ка площІ в 136 тектарІв

виросло

сільськогосподарське

мІстечко; яке налІчує 250 великих І ма­ лих споруд, 32 спецІалізованих галузе· вих павільйони .Зерно., .Буряки~. с1?авовник), сАгролlсомеліорацlя~, .Ме· ханізація. тощо. У кожноІ СОЮЗRО! ре\'­ публІки був свІй павІльйон.' ЗагаЛЬНfI площа експозицlУ становила 50 ТИСЯ"!

квадратних метрів. Емблемою ВСГВ ста

ла

скульптура

«Тракторист

и1tЦя., якІ високо снІп

пІДНяли

І

колгосп­

золотистий

пшениці.

Щоб судити про масштабнІсть виста!!­ к., нагадаємо: всього на ВСГВ у 1939 році брали участь понад 15 тисяч

!lолгоспlв,

11 тисяч ферм, 268 МТС. 155 тисяч рІльників. да­

радгоспів, йрок, чабанів,

795

раЧІв бавовни. У 1939 роцІ виставку вІдвІдало БІльш JIiК п1вмІльйона чоловІк. ВСВГ наочно

незаперечнІ

прогресивного,

досягнення

колгоспного

ла.

ду.

Вже тодІ серед знатних представник!в КОЛГООПНorо селянства були рlльнltк кол­

госпу .ЗавеТЬІ

Ленина.

Шадрlнського

району КургаНСЬКОI обласТІТ. Мальцев, номбайнер-стахановець з Куба.нІ К Бо· ріН, ланковий з Алтаю М. ЄфреМ<1В, збирач.на бавовни з Азербайджану Б. Б~­ гіроаа, чаївник з ГрузіІ У. Ахуба. Іх ба­ гатий досвІд і ром

для

до цього часу є

трудівникІв

орієнти­

села.

Характерний факт: постійний учаСНИТі виставки зернорадгосп • Гигант. РОСТОВ­ сько! обласТІ. Це перше велике ме1{а·н!зоване зернове господарство краtни, організоване у 1928 роцІ на цIЛИRНи.х

землях Сальського рОКіВ

труд!вникц

степу. За п'ятдесят

радгоспу

засіки Батьківщини понад центнерів хлІба. ВІдвідувачі павlльйону сільського

господарства.

засипали

і

міЛЬЙОНі1!

13

.Економіка подовгу зУПИ­

няються біля стенда, на якому розповІ­ дається про підмосковний колгосп Імені Володимира ІллІча. Це господарство справжня школа передового досвіду.

три з ПОJ10ВИНОЮ тисячІ

зернових,

триста колгоспІв, і ферм.

~али

50 радгоспів

І МТС.

новаторІв полlв

АзербайджансЬКі землероби по­

Jia виставкУ, п' я.ТСQA 1\ра~их ?бн,..

Сла.­

продемонструвала переконливі успіхи соцІалІстичного сІль(:ького господарства,

Колгосп, ор.ганізованиЙ у селі ГОРКІ{, де провів останні днІ життя В. І. Ленll1, рІк у рік добивається високих вироБНИ­ чих показнинїв. Середня врожайність

овочівникІв,

кілограмів.

5.400

університет науково-технічних знань, всесоюзна школа передового до с.вlду , ак­ ТRИНИЙ пропагандист усього нового 1

меха.нізаторів, учених тощо. Одну тіЛЬІНІ Воронезьку область представляли майжр,

бавовняріВ,

ви перевн;щив

виться господарство своtми маЙстрам'і. Серед них учасники ВДНГ доярки Н. Аданасенок 1 В. Степанова, пташНIІ­ ця К. Тимофєєва. До них приїжджають по досвід з рІзних кінцІв нраїни. НинІ ВДНГ СРСР всенародний

ні

наПРИl<лад,

стаRовила

50,8

у

мину лому

центнера

з

еез,,­

гектара.

НаАій МОЛО1Щ jalд OДHl~ї фуражної КОРО-

водах,

що

фабриках,

народжується

будовах,

на

полях,

за­

фер­

мах, у лабораторіЯХ учених. Великим інтересом у відвідувачів ВДНГ користуються тематичНі вистав­ ки. Велична цілинна епопея, про яку

розказано в книзІ товариша Л. І. Бреж­ нєва <Цілина., представлена двома ви· ставками: ~25-ріЧчя освоєння цілинних і перелогових земель., .Хліб цілини •. У нинІшньому сезоні також органlзо­

ваю такі тематичні виставки

як .Кол­

госпам 50 рокІв., .Дальше підне­ сення сільського господарства Нечорно­ земної зони РРФСР •. На виставці «ПереможцІ

соціалістичного

збільшення показано

урожаїв

шляхи

на

радгоспІв

понад

різних

зерна.

одержання

досвідІ

країни.

струються птиці

виробництва

змагання

за

буде

високих

кращих нолгоспів Відвідувачам

тисяч

20

І

демон­

тварин

і

порІд.

ВДНГ СРСР тепер шою виставкою в свІТі. ків роботи її відвідало йонів чоловік більш

є найпопулярнl­ За двадцять ро­ понад 178 міль· як 8 мільйонів відвіДувач знахqдить

на рік! І кожен тут для себе багато потрібного, повчаль­ ного,

пішло

переконується,

наше

держуючись

JO

паРТіЄЮ.

як

сільське

далеко

вперед

господарство,

аграрного

курсу,

до·

намічено·

Розмову запнсав

~. СОСНІН,

ведуть

[ЦОО

справу

визнати

режим ністр

в

до

того,

незаконний

Музореви. закордонних

ЙОГО

кабінеті

оголосив

АНГЛіЯ нували

цими

«Мі, справ,.;

Мукоме

днями,

що

США запропо­ родезіЙСЬКО1\1У:

1

«урядовl.-

відкрити

ДИ1І­

ломатичнl місії в Лондо­ ні 1 У Вашінгтоні. Вже ведуться інтеНсивнІ пере­ говори

про

статус

чисельність

цих

!

«представ,

ництв. маріонеток, при­ чому ух співробітникам:

буде надано повні матичнІ привілеї.

Викриваючи ри

ці

дипло.

манев·

неокОлонізаторів,

оди!!

з Лідерів ПФЗ ДЖ. Нко. мо заявив: «У Солсбері нікого визнавати, ТО1\11. щО там немає ніякого уряду,

а

бандитів. на

ше

є

лише

Ми

припинення

тоді,

купка

погодимось

коли

вогню

ли­

конститу­

цІйна конференція в Лон~ донІ пр~йме рішення пе .. редати

вСЮ

владу в краі­

нІ ПатріОТИЧНОМУ фронт!. Зімбабве. В протилежно­ му

випадку

ми

вижене:.!

кліку М~'зореви-Сміта 3 Солсбері за ltonoMoroiQ

зброї..

С. КУЛИК, ргля;ха'l ТАРС.


.. (~Top. '*

иереСИtl

HS

раху

1919

НОВ!

ІСТОРІЯ нашоІ ираТнн роботою залl3JJичноІ opra- закордонним

анає багато прикладІв, ко­

ПИ

на рубеЖІ ХІХ-ХХ

етолlть

передова

молодь

РосіУ йшла в революцію, йшла цілими сім'ями: Ульянови, брати Радчен­ ки, Цюрупи, КрасіНИ, се­ стри і брат МенжинськІ. Ра?ом

з

нимн

в

револю­

цІю прийшла І 19-рlчна ЄвгенІя Бош (в майбут­ ньому видатна партій­ на І державна діячка Ра­ дянської все

УкраІни),

своє

яка

життя присвяти­

ла самовідданІй

боротьбІ

за перемогу пролетарсь­ кої революцІї, поклала початок будівництву со­

цІалІстичного

суспільства

на Україні. Євгенія Бош

-ся в серпнІ

с.

АдрагіОЛИ

Одеського

народила­

року в

1879

(АджигоЛ~l

повІту

в

Німця-нолоНіста (Богдана).

'дати

сім 1

ГотЛіба

Батьно

ЄвгенІ!

хотів

ЖИТТ"

ЦК РСДРl1 8 В. ~. Ле­

нlзаціІ РСДРП І була од­ і особисто ry ЖовтневоІ революціІ з оргаНlзаторш пІд­ ніним. Тому так «ціна­ Є. Вош прибуває до Він­ пІльного номlтету ниУвсь­ вився. політичною за­ яиці І Могилів·Подільсь­ ких залІзничникІв, ство­ арештованою Є. Б. Бош ка, :де стояли частини рювала пІдпІльнІ марнси­ мінІстр юстиці! РосіІ. гвардІйського корпусу, стськl гуртни. Знаходячись у CXl.дHo­ виступає перед солдата­ В УІ нвартирl по вули, му Сибіру, Є. Бош У ми-гвардійцями і добиває­ ці В. ШдвальнШ, 35 пе­ 1915 році тІкає із заслан­ ться Іх переходу на БІк реховувалась газета .. Го· ня І через Влади,восток і революцlY. ПІсля пере­ лос соцlал-демонрата. та ЯпонІю потрапляє в Спо­ можного Жовтня, на Інша марксистсьна літера­ .'1ученІ Штати Америки. І з'Ізді Рад Радянської тура, яка пІд час обшуку в груднІ 1917 За вказІвкою В. І. Ле­ Укра'1ни 19 березня 1909 року бу' нІна вона переІжджає у року Є. Б. Бош було об­ рано членом Центрально­ го Виконавчого Комітету ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Рад УкраІни. Одночасно ЄВГЕНІІ БОШ вона увійшла до складу ним

першого

ПОЛУМ'ЯНА БІЛЬШОВИЧКА

посаду

таря

рецl стає

Євгенія

Бош

Є.

листується

Б.

Бош

ро­

народного

внутрішніх

секре­

справ.

В період громадянсь­ ко! вІйни 1918-1922 рр. Є. Б. Бот бере участь в формуванні вІйсьнових

гімназичну

1901

радянського

бітничо-селянського уряду України Народного Сенретарlату, де Уй було доручено відповідальну

освІту, влаштувати П у ла виявлена ПОЛlцейськи­ Берн, де з великою енерВознесенсьну жіночу гім- ми властями. ЄвгенІя гією включається в реворобо'tу. ПІсля назlю. Але рання смерть Бош часто була пІд на­ ЛЮЦIЙНу батька змусила ЄвгенІю глядом жандармсьної ох­ Лютневої революцlI Є. Б. залишити навчання І йти ранни, яна бачила в нІй Бош повернулась на Ук. працювати. В нінцІ 90-х «революціонерну високого раїну. На Окружній на. радІ органІзацІй РСДРП ронlв ЄвгенІя Бош зв'я- нласу •. зується з соцlал-демокра· У 1909-1910 роках Південно-захlдного краю

'Іами, а У

-

За законами братерства

диl боТв 88. П6реко­

!

загонІв, працює в штаБІ вІйськ республІки і разом з червоними полками ВІ­ талія Приманова прохо· дить славний бойовий шлях пІд Бахмачем, Гре­ бінкою та Ромаданом. Хвороба, яка почалася

була Qбрана ще на засланні, прогресує

Н. секретарем О,бласного ков той час ІІ з'їзду партІї вона пов- Крупською, вІд них одер­ мІтету, що організацІІ нІстю займає позицП жує вназІвни, ян треба об'єднував бlльшовинів І стає про· пропагувати марксистськІ Ниєва, ВінницІ, Конотопа, 'ЧленоМ

РСДРП.

і, дізнавшись про це, В. І. Ленін викликає Є. Б. Бош до Москви для ліку­ вання, але лІкуватись Ій не робітничих Одеси і ЧернІгова. Є. Бош ніколи, йде важка -

Після з В. І. ЛенІним І Н.

феСіональною революцlонеркою. Разом з Іншими

ІдеІ серед мас. В кLнцl

БІльшовиками вона пише І розповсюджує серед ро-

Є. Б. Бош стає секрета,' рем Київсьного комІтету

БІтникІв

листІвки І про-

нламації, в яних закликає

до повалення РосІІ.

а

Минолу

монархії

самого ·

ІІ

в

монарха

РСДРП

І

званої

головою

1912

робlтни- на

життя,

а на

смерть

дальних

в

казармах пе- член

постах.

Вона

РеввІйськради

-

Пlв-

ред солдатами військових нІчного фронту, член Ра­

роцІ Ії заареш­

частин.

А ноли влІтку 1917 року в купецькому зІбранні у КиєвІ виступав французький мІнІстр «соцlалІст. Альберт Тома, котрий приїхав в РосІю для агІтації за посиленняучастІ РосН У війнІ І сприян,

в цих листІв· товують І засуджують на

ках називає .«катом

перед

ками фабрик і заводів не громадянська війна. За тІльки м. Ниєва, але й· ін- завданням партІї ЄвгенІя на нових вІдпові· тан ших мІст І сІл УкраУни, Бош

пропагандистсьної виступає

но мІсІї. У

виступає

року

1911

Ми- довІчне заслання. Це про

ди Оборони Литовськобілорусьної республІки, а згодом знову на УнраїнІ: Ниєві, ХарковІ, ЧернІго­ ві, ЯК особливо уповнова­ жений уряду Радянської України по політроботі у прифронтовІй смузІ.

колою Кривавим •. · ЛистІвки цІ, ЯК розповІдають архІвнІ докумен· ти, видавались Київським комІтетом РСДРП. в яному ЄвгенІя Бош вlдігравала велину роль як член номlтету партІї. Один з донументІв Цен-

неї прокурор Київського Окружного суду цілном таємно доповІдав 15 черв­ ня 1913 року мінІстру юстиції Російської Імпе­ рІУ, що « ... полlтичиа Єв­ контрреволюцІЙним У 1925 роцІ оБІрвало­ геиlя Бош до заслаиия ня в боротьбі проти ся життя цІєї полум'яноІ утримується У КиївськІй силам бій цьому БІльшовички, комунІста центральнІй тюрмІ пІд СУ· б!льшовинІв,

тральн-аго

ворим

державного

Іс-

наглядом

як

~соц!ал!стовl. дала Євге. ленІнського

дуже

якій

rapTY,

судилося прожити кор"тторичного архІву розповІ· иебезпечна особа.. Дону· нlя Бош. Вона розвінчує його як ке, нелегке, але прекра. с дає . що ЄвгенІя Бош пІд менти також РОЗПОВlда­ кличною «Ірина'> вела ве- ють, щО Є. Б. Бош була прислужника буржуазІІ l' не життя бійця, .Вlдданого паЛRо nIttтри- спраВІ революції. лину роботу серед робlТ- з!Щliувачена по справІ аудиторІя БІльщовика, а А. ЯКОВЕНКО, нихlв як пропагандJre'!' J{иllJ'CЬRоt організації мує її ссо· член Спілки журнаJlіс· ленІнських Ідей. І що. У РСДР'Р, яка мала тІснІ не Альберта Тома -

1908

роцІ вона KepYBa~a 3/1'Jlі$JfИ з Цеrербургом та цlалlста..

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ НЕДІЛЯ.

ПРОГРАМА UT 8.00 Програ.. а .Час •• 8.40 Гімнастнка дл. дlтеll. 9.ОБ концерт з творІ. М. Г .. ІІІ' 9.ЗО &у ДИ"ЬНИІІ.

СllУЖУ

РаД.ИСЬКОIlУ

11.00

В

11.40

Сhогоднl

.

Іуl

гост.х

У

lІаЗIІН.

фІлІоМИ.

ннка

12.00 12.3'1

лісу.

Музичний

СIЛЬСh"а

lЗ.ЗО До

Д~H"

-

Дн.

залежностІ

СОIO-

naOfA,,,i АІ"'і.

Ме"сl"н.

до

не·

теле·

ЗДОРОІ'..

участь

СРСР

18.05

Л.

Р.

Пре .. ·..р. ХУДОЖНhОГО

На

Кл~на'_ ЛlтераТУРlUlil

21.З5 .Що? Де? ко",н? Те.. е· вікторина. В nepep_1 'CboroD,HI у с.lті ••

~

Аlтиl

• Час ••

Т~.ІІrфlllhМ

Серафими>.

-

По

ПРОГРАМА

10.00 10.15

сОст·

з."lн,

свІтІ

НА

О&ЛАСТЬ

програма

ського

}

театру

Сходу..

КнТ.-

ЛІІІ ..ОК.

А.

.ка·

П.

каз".'. Тиере· КИТlСЬ"ОГО лlс-

ництва.

11.40 ШкІлІоНИЙ екран. Фlзнк •• 10 кл. Е.ІІектро .. агнlтнl КО­ ливанн

•.

12.10 ХУАожнlй теllефlJlЬМ 'ОСТ· рІв

15.55

Серафими',

Дл.

ма... ат.

cCpl6HlliI

дзвІночок •.

.-ГосподаРСh"иl .. еханlзч: особливостІ І пробле"н., БрнгадииА метод орг.нlз"­

16.15

ціі

працІ

ському ного

16.45

иа

Днlпропtтроа­

заводl

.. ета.llургIЙ·

усr8ткуа8ИИR.

концерт

ченнl

но.ини.

-

ПРОГРАМА

НА

17.ЗО гр.ма ЦТ.

Екр.н

17.30

8нша

О&лАСТЬ

На.,.",~и"

8.10 -

.-

. про·

CTYAeIlT.-'.О'lника.

.. атем.тик.. 2

курс.

Haykobo-попу.ll.РНИЙ ОГ".А сРезон.нс'.

кін,)·

19.00

20.00 Be'llpH. lІазка. 20,15 МІжнаРОАН. п.иорам •. 21.00 доку .. tнтаllhнl тeJltфl .... • мн.

фl"ьм

Художній

21.40

cYpOII

JКИТТ8»,

Інстру .. ент ..... ноТ

У

зв'язку

з

ням АТС в з 5 вересня буде

розширен·

селІ Л!тках року

1979

змінений

!ндекс

ви­

ходу на такі сІльські АТС: СвІтильие - Індекс ви­ ходу 25 замІнений на 30:

ду

ЛІткн

20 Для

-

індекс

замІнений на знову

вихо­

24.

встановлю­

ваних абонентІв в сел! Л!тках присвоюється Ін· декс виходу до м. Брова­ рІв 25. АдмІністрація.

музики.

.та_мничиА гІпопотам •• Виствва ХаркlВСhКОГО ляль­

БроварськІй середніЙ школІ М 5

ко.ого театру Ім. Крупсь· коТ. 18.00 • Вахта .рожаю.. На ку' курудзяних П.llантаulАХ &00грааСhКОГО раАону Одес .. ' кої областІ. 18.30 ФIЛhм-концерт .С.lт. сх!)· ж нА

19.00

документальні

на

казку

Актуал Іона

19.ЗО ІІІ

••

Завгоспу

-

"узичниll

,Золота осІнь>. На Аобрані~.

працІвники,

домча

.

надається

вІ­

на

Одещині.

роботою збиральна.

Зустріч пройшла цікаво, спеціалісти сільського ме. подарства оБМtнялися досвідом. Німецьку делегацію

представляли землероби і тваринники.

На знімку: гість з ндр, краща свинарка кооnера. тиву Інга КНОСПЕ (в центрі) розмовляє з передовими

:варинниками КliAгосnу Емілією СМОЛОВИ К (ліворуч)

t Ганною РУДЗИНСЬКОЮ.

Фото І. Павленка.

(Фотохроніка РАТАУ).

СПО Р Т ЗМАГАІОТЬСН ТЕНІСИСТИ комб і нату з рахунком

ведено

турн!р з настІль­ тенІсу на перш!сть

ного

м!ста

серед

ПластмаС!ВЦІ

жодної

збірних

смени

номанд пІдприємств. Зма­ гання, присвячене 35-РІЧ­ чю визволення УкраІни

спортивному

залІ

торговельного

У

заводу

з

якому

м!тету

В.

М.

почалося

Нукса,

СлІд

нього

ж

Ігри

«Полу.

жаль,

не

-

трикота~

зм!шторг.

у

цих

взяли

зма­

участі

команди ШРЗ, побутком­ бінату, райвузла зв'язку.

пере-

ШБУ-50,

ЛІтк!вськоt

фабрики

художнІх

виро­

бів Імені Т. Г. Шевченка та

пласт­

Інших.

rоловний

принес­

В.

ІВКОВ,

суддя

зма·

rаиь, майстер СПОРТУ, СРСР.

ли несподіванки. Команда заводу «Торгмаш,> зум!­ ла вигра ти всІ зустр! чІ, програла

клуб

дитячого

На

мас.

Перш!

ком.

оо'єднання, фабрика верх­

третіми

ганн'ях

могу бу ли спортсмени спортивного клубу« По­ лум' я~, деревообробного заводу

спортивний

жу,

-

комБІнату,

деревообробний

бінат, другим заВО!t «Торгмаш», третІм

обрОбНОГо другими -

су­

в!дзначи­

на

змагань

кращими були спортсме­ ни виробничого дерево.

К:)­

ти, що команди були Рo.!­ битІ на дв) групн (веЛИJ<1 підприємства в перші>і , малІ в другій). У першІй групІ основними претендентами

клуб"

зазнали двох

м'я». В дрУГій гр ут най.

роз­

захоплююче

перництво.

.

голова

спортивного

спорт.

результат!

став

висту­

промовою

мІського

вlд-

перемоги,

місця РОЗПОДІЛилися так: в першій групІ чемпfОНО1\t

Маш~нобу­

урочистqrо на

Редактор

лише

Є. Н. ФЕДЯИ.

деревообробного

Педколектив, КОМСОМО.llЬСhка І пlонеРСh"а органlзац!У

КняжИЦhКОЇ середньої школи висловлюють глибоКt спІвчуття учневІ 81ктору Пегренку з приводу тяжко" втрати

квартира.

Дирекція.

-

трагічної

смертІ брата, ПЕГРЕНКА

Грнгорія

2:3.

здобули

поразок.

дування.

Після

не

спортивного

«Полум'я»

від НімеЦЬКО-фашистськи~ загарбникІв, проходило в

командІ

завrосп.

камера.

Всесоюзний

фестиваЛh В перервІ

сад.

технІчнІ

з

транспортних загонів, які ведуть жнива, пораділи разом з господарями доброму врожаєві. •

вона

на постійну роботу ПОТРІБНІ:'

Недавно гості з

гарячими днями жнив, які розгорнулись

НІмецькі друзі г.ОЗkаЙомилися

криття,

23.20 До.IАКО.. С.ІІужБL

17.05

.Об·октив •• Наш

«Лlсоаа 3

порт.ж

фіЛh"И .

15.45 16.15

Y'laCT"

СРСР

Ромоданов.

10.45

сРан·

nporpaMa. КО_І пошта~. 14.1 О О. КорнІйчук. с П".тон 17.05 Художній телефl ... ь.. еВе· Кречето • ФI ... hМ·.нст •••. лика любов &ал~зак". 1 1'..25 До МІжнародного року Ан' серІя. тини. Доку .. ент.льниll фlл~ .. 18.00 Передача сздоро.· ••• «Пlонерl. КраТни Р.д'. 18.45 А. Бабаажан.н. Чотири 18.45 Клуб кіноподорожеl. П'ЕСи дл. фортепІано. 17.45 МУ.llhrфільм. 19.00 Чемпіонат СРСР з ФУ" 18.00 МІжнародна панорама. болу: ЦСКА сКрила 18.45 «Пlсня-79 •• Рад.. В перервІ вечlрн. 19.15 Художній фlл"м сде.'.т" казка. Анlв одното року •• 20.45 Кнївськl адреси. У Jllcl .. • 21.00 Програма .Часо. никІв КН1вшини. 2і.35 Дл. вас. трудlвннки се .. з. 21.40 ХудожнllІ фl.llhМ сОстан­ Концерт. По закlнч.еннl нІй де" .. зими'. новини. . ПРОГРАМА УТ ПОНЕДІЛОК, 17 8ЕРЕСНЯ 10.00 Новнни. ПРОГРАМА UT 10.15 Науково-популарниll фІлІоМ. І 1.00 Тележурнал сАвтомобі8.00 Програма .Час •• лІсто. 8.40 ГімнастиКа. 11.45 Дл. школ.рl.. Атест.т 9.05 ХУ1l0жніil телефlЛhМ ДJl. .вlчливостl. дітеА еВеселІ IсторIТ •. 12.15 СьогоднІ - ДeH~ працІв. 10.20 .Очевидне - HtAMOBlpHt •. ника лісу; ВИСТУП ' .. Ін Істра По закІнченнІ новини. ... ісового господарСТВІ '4 ~O НОВИНИ. УРСР &. М. Лук'янов.; те- 14.50 «По Сибіру І Далекому ленарис. 13.00 CJlaBa солдатська. 14.00 .Се .. бо.. 8иста.а.

АМН

Ресnуб,tіки.

ндр побували в колгоспі. Іх перебування збіглося з

пив

здоро.'. '.

•• 01

nep~!la'li бере

демlк

таарии.

Му~ична

.Доброго

те.. ефl...... СЯІІ­ по.. юБJllOt. Qo' "кl .. -

УТ

Новини.

в

новини.

ПРОГРАМА

10. 10 11.10

камера.

добранІ".

Програ .. а

ХудожнlА

баг.тос,рllиого ТeJltфl .. ь .. у сУ

нен,,1 D,oporH». І серl •• 21.00 Програ. . . . Час>.

театр.

Актуальна 19.ЗО Концерт.

чет.ертнІ.

пошуках Істи"и'. (ПРОАО_' женн. кІнороману .'Вог.

зе .. е.llЬ Рад.нською ~KpaiHOКJ. Коз ... анIОК. .Оповlдання

19.00

РІІІ

19.50

возз'едпан".

~а;кlдноукраТ"СhКИХ

, -

П'втирlЧК8.

шо

мецькOt Демократичної

8 1 9 вересня було про­

Аlтнl ХудожнІй

22.00

.Справа .. айстр ••. 18.45 'Сhогод,,1 У СІlтl>. 19.00 Пlснl О. П8ХМУТ080Т. 19.30 Легенд.рн. зе..... Но_о­ росlЙСhка.

В

aKd'

А.

ВеТ­

ховеН8 І В. Моц.рт •• 17.20 ВеселІ старти.

К.трусин кІно·

40-pl'l'l.

ченнl

Кlно­

A~P

'n..,......Ітеl.

рll

проголошення

бере

.a~

1$.00

MYJl .. T· 20.45 21 .00 21.35

"ІОСІІ.

a.~

".ЇlіІЦ"ОІ;

праці.·

година.

..

Д4!ірого

І.ана

ки.

10.00

4IfJ"".

17.~

ВЕРЕСН"

16

І!lНІІерт, Iз.~g t:ejr" І '!!ОАІІ· І •. оа 4tКу .. euтц,,"иl

T.opl_ N.

з

16.45 KOHQtPT

\4.4!! І'."

тів СРСР.

давня друж6а зв'язує трудівників колгоспу (Meftl 50-річчя Великого Жовтня Овідіопольського району Одеськ?ї області і кооперативу Альтлюдерсдорф з Ні.

випускника

шкоnи

J

Івановнча.

'--"'::о-;:я-;~::- #:;;:;~;.:.:.::.;.~"'-:- и-""~:;A' :Д~:---I ~;л--;;(~і"и:-;:к;р;:'~-з'::::Т;::::":;::;:::-I~ -I--;:::~::::-Ї Ко ..--··унисТиqесКоА ""ртии УКР'ИНЬІ СовеТ08 R8POAHblX

геРО"С",,'" 8 D,AoHRor.

депутатов "неве"о!! .б.nасти.

ГазеТІ 8Ь1ХОДИ1 на украинско" Н'blке.

25!;n'}IІ. вlАПОАlдаЛh 10ГО секретар.. вІАlllлу сlЛЬСhКnrCl roсп .. паРСТАа. кореспон· І І І І 11. " • деНТI "Icueвoro радl"",ОRЛРННR 19-3 I~: "ДД л в ПРОМИСЛ:JВОСТ. ВУJI, КиУвсWl.. 1154. 118СОВОТ роботи, фотокореспондеНТІ - 19-4·67. Друк високий Обсяг 2 поnоси формату А 2 • "РОВАРИ

~,,..,..,...,,....,~~,..,..,.,..-.t?'~..,;JI"4'..:-~~~.,.........,.........,.....,.,,.,.,....,..,..,.,,,...,

Індекс 61964. Броварська

друкарня

, еIВТ()Р()ІІ. cep~дy,

п'ятницю І суботу.

'I"",.,,. -.,,.....,..~..,....,,......,...,,...,.-.r..,.""',..#.,,...,,..~~..,...........,......,,...,

КиіВСЬХОГООбnупраВnїIІВЯ' справах 8К.lI"_.1'1. ПОJlitрафit і книжкової торгівлі, вуn

КИЇВСЬКІ. 154.

і

Зам. 5007-11.200.

..

147 номер 1979 рік  

147 номер 1979 рік