Page 1

У постійних комісіях палат

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

147 (4048)

Верховної Ради СРСР

Н'ЯТНИЦЯ

ВИХОВАННЯ

ВЕРЕСНЯ Ціна 2 коп.

н а1 род<ногоспо дарс:ьІшх

Ради

Верховної

С РСР . FІого велн голова комі-

продюку

УКРАІНИ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ •

освіті, науці

народній

врожаю, п ідняттю :шбу , до~атко вому налромадженню корм ін виконанню для тва ринющтs а ,

РОЦІ

1935

В

і .радrос пах об-

колгоспах

ласті ведеться н аІПружена робозбн.рання завершенню та по

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

науці і освіті , народній по Ііульту рі та комісій у справах молоді Ради Сою зу і Ради На-

:двржані

планін

продукті~

земл~робста~а і тнарннниц1'ва.

МІСЬКОІ

і культурі Ради Сшооу А. Е.

пла­

ну.

У

10 вересня в Кре мл і відбулося с пільне засідання комісій

сії ло

в ід на:ро,дного сподарсьно го

1

- - - -- -

ДЕРЖАВНОЇ ВАГИ

області ус­ дарства Ка лузь.кої соціалістичні пішно вин онали зобов'язання .по цро~ажу хл іба де.ржа.в і. У засі~и Бат ь:к іsщиин значно більше наtдійшло зерна

ІІ

р.

1975

ЗАВДАННЯ

сіільс ьноrо госло­

ТруДіннилш

І І

12

ПІДЛІТКІВ­

ціанальностей

В 3АСІКИ БАТЬКІВЩИПИ

\-=:::::::::;:;::::::::::;::::::::::;:::::::::==::= ...

(~Т~А~Р~С~')~-~

=~==~--~----~~~~ і голова комісії в спра- ~==========::::::::::::::::::::::::::::~~~~==~==============~~~~~~~;;=== молоді Ради Національнос- І

J>occ

ках тей А. А. Аскаров .

Обговорювалось питання про міністерств і відомстll роботу по за побіганню правопорушен­

неповнолітніх. За­ серед керівника доповідь слухано спільної депутатської підготов­ заступнина голо­ чої комісії справах молоді в ви комісії

ням

В. С. Папутіна і

Ради Союзу

Прокоф 'єва, пер­

О.

М.

С РСР

освіти

міністра

повідомлення

голови Дер­ Ради Мініст­

шого заступн ика жавного иомітету

рів СРСР по професійно-техніч­ ній освіті В . А . Саюшева , міні­ промисло­ автомобільної стра вост і В. М. Поляко ва, заступ­ виконкому

голови

нина

Горь·

конеької обласної Ради депута­ ті в трудящих А. М. Макієвсь· ного в цьому питанні.

засіданн і підкреслювало­

На

ся , що в нашій країні, вихода­ з

чи

XXIV

завдань,

поставлених

,

соціалістичної

Разом з тим промовЦі відзна­ органи

що

ще

організа­

громадські

тру дящих ,

ЦІ і

і заклади на­

проq>есі йно-тех­ адмшістративні Ради депутатів

осюти, освіти, місцеві

род ної ні чної органи,

повн ою

не

наявні

рнстоllують

вико­

м ір ою

<.:о]\іально­

сконом ічні можлнво<.:ті і чинне :законодавство в роботі rю зміц­ непов­ правосвідомості н е нню

нолітніх

з~побіганню

1

норушенням

правu­

серед них.

На зас іданні виступили голо­ по народній освіті, ва комісії науці і культурі Ради Націо­ М .. Ф едосєєв , П. нальностей

депутати О. М. Шибалов, К. А. Пастухов, М. Б. Щекутева, Л . М . Кузнецов. Комісії виробили пропозиції ,

спрямовані на поліпшення ор­ ганізації роботи по запобіган­ ню

серед

правопорушенням

неповнолі~ніх вового шення

і Посилення пра­

шення

Ряд пропозицій

чає

поліпшення

пр авових

у

підлітків

виховання

сім'ї.

можцем у соціалістичному змаганні серед колективів Міністер­ кращих споріднених ства «Ліедеревпром» республіки. Перемож­ 200 цям було вручено першу пр емію -

сім комбайнів.

вироб і тку, паrtага1'0 п еревико­ норми . Щодня н уюч и з~Іінні

Ради

Gи на

відповідальні

М.

П.

Георгадзе,

працівник и

11- 12

НАДПЛАНОВІ МІЛЬЙОНИ Колективи

Київського

птахофабрик

виробивчого об'­

ще підготували єднання один трудовий подарунок на­

стерств і відомств .

(ТАРС).

з'їздУ КПРС.

XXV

ступному

спілки.

Трудівники полів радгоспу « КрасилівсьІШЙ» успішн(} не­ при

суть ва:пу на честь наступно­

нормі

р едими •rемпами збирають ово­

чі та інші пізні ку.!Jьтури.

Ос1•аннім часом господарс'І'­

во

жу

городини від­

Так,

торговельну ме,рl'­

правлено в

Ії вже від­

<!Дачу l!РОДУКЦЇ Ї

l!ОСИЛИ JІ О

державі.

2855

України

с·rолиці

тонн, що становить майже дві

правлено на приймальн і пунк­

350

XXV з'їзду КПРС, nриско­

го

відс1·ають

набагато

картоплі державі.

В. КР АСНОНОС , начальник цеху холодильників .

Посилюємо здачу продукціі

Павлович Дмитро від нього Хлєб та Іван Іванович Кирєєв. Взагалі у жодного І\Омбайнера нижчого не буває п оказниІ\а :Ja 1,5 гектара. здачу розгортав Радгосп

ти

ностайно обрав молодого комуніста Віктора Он уфрієва головою цехового комітету проф­

плану. О гір-

третини річного

ТОНН.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ упр авл іння сільського гос подарства

райвиконкому

n!p o надій молока району

господарствами

за

10

11ересн я

1975 ~

:: :r

На :J ВІ І H)rrюдr-~.p.cтn

року

6

:сі.

t~ "' ь~ ·= r:J.. сх

-

"'ro'-

sx.=. "'... '""' ,.,:-: <1 ·- ,., о.",

О"( ОІ

gro oРо :.:

14,7 13,7 11 ,5

« ГІлосківськн іі >> <<Т р ебух і вськиїІ » і мені Кірова

х

",_

+І 8,З

~5 ~а

(-.;>!

+ 1,3 95 - 2,3 44 +0,5 89

кін :І:Іано 856 тонн - па 156 1'ОНН більше завдання. Через І\ілька днів буде ВИК(}Нано план

номідорі в, їх

продажу

1033

уже здано

'!'онни.

Посилю~;·гм~л також продаж ІіаJ)'ГОШІі. Іх від1:апус.ти і нравлепо на .маш,ні

державні

пункти,

375 - 285 В.

uрий­

в і дповідно ,

тонн. KPABЧt;HKU , диспетчер.

Н. ТРОХИМЕНКО ,

сількор.

720

ГР AltiiB НА 1І.ОБ~

За вісім місяців завершаль­ ного року дев'ятої п ' ятиріч­ кн вони виробили майже IU яєць понад мільйонів штук завдання. дев'ятиміся'ІНе План продажу виконано на

диться в

тваринництві

Jванівна

ftолесник .

123,2

моло;1няr:

Близько

дев 'ять років

процента.

віку тру­

чверті

вона

великої

Віра

Останні

доглядав

рогатої ху ­

доби на третьому відд-ілку рад­

ЦН

НПРС, Президії Верховної Ра­ міні· нерівник и СРСР, ди

геБтарах.

Першість у змаганні тримає Анатолія екіпаж комбайнера Кузнєц(}ва, який Івановича за день більше двох збирає

зна.нь .

СРСР

викощ'Ю'І'Ь буль ­

мt>ханізатори

У засіданні взяли участь го­ Союзу Верховної Ради лова О. П. Ш итинов, Ради СРСР секретар

високого

добиваються

с·rійно

UИС'І'ИЙ вклад її бригадира, колектив цеху

XXV

ками восr.ми місяців ми виконали план на

Не

перемоги

бригади Й QСО­

дом У загальноц ехові здобутки: за підсум·

гектарів 1.\артоплі

1,25.

виборює

Корнеева

трудові

Достойно оцінюючи

КОМСОМО.'!ЬСЬКО -МОЛОДіЖНОЇ

на нещодавніх своїх загальних зборах од-

• картоплярtв Іх екіпажі по­

бутку.

з 1зду КПРС. Змінні норми кожного з 7 членів бригади В. Онуфрієва виконуються на 150 nроцентів, що є достойним вкла-

Високий виробіток На копанні картоплі у рад­ працює госпі «Заворицький »

**

1О 1,1 процента, і це дало змогу одержати 31 ,8 тисячі 1\арбованців надпланового при­

колективом імені

пР._аво називатися

Окрилена успіхом, сьогодні комсомоль­ сько-молодіжна бригада в соціалістичному ст олярів . комуніста зщtrанні з бригадою

передба­

Верховної

Олексія Гавриловича

карбованців.

пропаганди

Президії

гілну зустріч!

ПЕРЕМОГА БРИГАДИ

очо лю­

стала nере­

Онуфрієвим,

вана Віктором

виховання учнів , поліп­ працевл аштування під­

літків та організаЦії виховнuї роботи з ними на виробництні і за місцем проживання, поліп·

столярів,

е r,ко-молодіжна бригада

:Jанон н ос ті і прав опорядну, про· вадиться велика робота по мо­ vальному і правовому вихован­ ІIOKOJliHHii . ПіД!)ОСТаЮЧОГО ню чал и,

**

Нещодавно в цех ;м 1 заводу холодиль­ ни t:і в прийшла радісна звістка: комсомоль­

з 'ї здом КПРС по дальшо­

зм іцн енню

му

з'їзлу НПРС

XXV

98 86 + 0,9 88 +0,6 93 +0,4 88 + 0,2 94

9,0 -0,4 9,0 -0,6

СЬКИЇІ>>

« Л ЇТКЇВСЬКИЇІ>> « Бобрицькиі і >> «За ворицький>> імен і Докучаєва <<За плавний >> імен і М і чур і на

госпу « Гоголівський » . Справа ця не з легких . Щоб вирости-

- 0,1

11 ,2 9,6 9,6 9,2 9,2 9,0

імені Щорса « Русанівський » «Красилівський » « Гоголі вський>> «ЖердіВСЬКІ І й>> «Зоря>> Племза вод «РудНЯ >> «Авангард>> « Всликоднм с р·

ти теJІя з двадцятид'енного до віІ\У, потрібні семимі сячногЬ не ті льки знання, прагнення , а

і самовіддана праця. Все це притаманне Вірі Іванівні. Нинішнього лі1;а вона в иро­ щує 63 телят від двадцятиден­ ного віку. Щодобовий приріст

живої ваги кожного у серпні ст:шовив 720 грамів . Високих пока зників доGИJtисл також 'rе­

ІІятни ці Лідія Дмитрівна fY'І'h

та Ольга Трохимівна Гуть .

Г. ЛЕБЕДЬ , обліковець.

89 93

- 1,3 90 -0,4 94 - 0,5 90 94 +І,! + 0,9 90 - 0,4 81 - 4,1 94

8,3 8,2 8,2 8,0 8,0 6,8 6,0

Промисловість Киргизької РСР достроково виконала завдання п'ятирічки РСР, Кирги зької Трудящі виконуючи рішення XXIV з'їз­ ду КПРС, иеруючись вказівка­ секретаря Генерального ми ЦК КПРС товариша Л . І . Бреж­ екон омічної нєва в питаннях політики партії, на основі ши­ рокого розвитку соціалістичнu­

25 достроково, змагання го серпня, винонали завдання п' я­ тирічки по зростанню загально­

го обсягу промислового вироб­ промислової Випуск ництва. продукції за п'ятиріччя зросте на 52 проценти проти 45 - 48 проценті в, передбачених Дирек­ тивами XXIV з' їзду КПРС. До­ виробництва, рівня. сягнуто на останній рік встановленого багатьох ви­ по п'ятирічни,

цтв у

вантажних

автомобілів ,

с іл ьськогосподарських

машин ,

бавовни-волокна, бі­ це менту, трикотажу, панчіш­ лизняного виробів, рос­ но-шкарп еткових

линного

тваринного

і

масла,

п лодоовочевих консервів. виконали плани П 'ятирічні більш як сто промислових під­ приємств. Виробничі колективи гірничо-металур­ Киргизького гійного і Кантеького цементно­ шиферного комбінатів, заводів

Фрунзен­ і <<Кирги завтомаш>> ського автоскладального, швей­ фабрик «40 років Жовт­ них ня»,

імені

1

Травня і ряду ін­

ших підприємств

виконали

зав­

дання п'ятирічки за чотири ро­ !Ш і забезпечили увесь приріст рахунон підвищен­ дах продукці ї , в тому числі: по продукції за виробни~ н я продуктивності nраці . нуrілля , в идобутку

темпами розвива­ Високими ються в республіці машинобу­ електроенергетика.

ду ван ня,

легка

За

і

харчова

рони

промисловість .

но і введено в дію промислових вершено

25

великих

підприємств .

спорудження

найбільших

збудова­

п' ятирічки

у

За­

одного

Середній

з

Азії

Ошеького бавовняного комбіна­

ту.

Трудящі

Киргизії

спрямо­

вують СВОЇ ЗуСИЛЛЯ На ВДОСНО· краще виробницт ва, налення виробничи х по­ використання і матері­ тужностей, трудових

розгортають ресурсів, альних соціалістичне змагання за гід­

ну зустріч чергового

ду КП РС.

XXV

з'їз­

ЦСУ СРСР.

На Одеській джутов ій фабриці став до ладу і дав першу продук­ пряд альн і маишни ко ­ цію прядальний цех. У ньому встановлено

Вони добре зарекомендув ал и стро.Іtськог о заводу «Текстил ьмаш>>. себе в роботі. Завдяки їм підвищилась продукти вність пpatfi, поліп ­ шилась якість пряжі.

майстра прядального цеху, На фото (зліва направо) : помічник Герой Соціалістичної Праці Т. С. Дудник ділить ся досвідом з мо­ Дівчина неdавно лодою прядильницею комсомолкою О. Б. Комар. закінчила профтехучилище і вже обслуговує 200 веретен., щозміюt в ttробляючи понад 300 кіл о?рамів надпланової пряжі. Фото І. Па'Вле.ні>а . (Фотохрооіка РАТАУ ) .


ГРОМАДСЬКІЙ ХУ ДОБІ-СИТУ І ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ Ян уже

повідомлялось,

9

вересня в

,районноrму будинку нультури відбулися збо.ри паІРТійно-госnодарсьного антиву міської партійної орг.анізації, на яних обговорено питання «Про завдання місь­ кої nартійної о.ргані,зації іПО nідготовці

і

проведенню зимівлі худоби в 19751976 роках у світлі вимог Постанови ЦН .КПРС «Про посилення заготівлі 1\ормів

для

тваринництва

і

заходах

по

:Jбереженню її поголів'я». Доповідач,

перший

секретар місьнко­

му Номnа.ртії України uідзначив,

що

минулі

Ю. М. Соколов чотиrри ,рони

і

ві­

сім місяців дев'ятої ,п'ятирічни були пе­ ріодо.м напруженої творчої праці пар­ тії, всього радянського народу по вико­

нанню і·С;Торичних рішень XXIV з'їзду .КПРС. Втілення в життя накреслень Номуніетичної партії сприяло зміцнен­ ню

економіки

і культури

нраїни,

щенню матеріального добробуту ських людей.

підви­

радян­

З.а роНИ дев'ЯТОЇ л' ЯТИ;ріЧНИ ЇСТОТН\ зміни сталися в галузі зовнішньої полі­ тики партії. Уопішно вт.ілюється в жит­

тя Програм.а миру, вироблена XXIV з'їздом КПРС. Яснра.вим підтверджен­ ням цього є Нарада по безпеці і співро·

бітництву в Є~ропі, яка поклала початок новому етапу ,розрядки напруженості і стала новим кроном на шляху зм.іц· нення ,принципів .мирного співіснування між країнами з рі,зним суспільним ладом.

щоб закласти міцний фундамент на де сяту п'ятирічку і гідно зустріти XXV з'їзд КПРС. у цій спр.ані трудівники села вже чимало зробили. Закінчено збирання зернових, урожай яких становить 23,2 центнера з гектара, заrоrrовлено 54 тисячі тонн сінажу, 6,5 тисячі тонн сіна, 3.5 тисяч тонн силосної маси, 2 тисячі тонн трав'яної муки. Продовжується будівиицтво Требухі.всь·кого комплексу по ви-

рощува,нню не.телів, йдуть завершальні введенню в дію молочногu роботи по ко:vшлексу в радгоспі <<Жердівсьюtй». Тільни в цьому роц,і введено в експлуа· тацію тва•ринницькі приміщення на 7200 голів, збудовано 2 кормоцехи і механізавана окремі технологічні процеси ни

голів. Виконано велиюні обсJІГ ре:-.юнтних робі:т на фермах. Ра:зом з цим, критичJсІо оцінюючи до-

5700

.l"\~;-~~~~~~-'t...... ..-....~~-iiii8'~~:iiir\~.1-\~~~~-~~~

ся11нуте,

слід

сказати,

що в

р1зно

зменшили

урожаишсть

недобрали комітети

ню сільеького господарства. Взятий нурс

до·статньо

да інтенсифікацію сільськогоспода~рсько-

тівлі необхідної кілько~ті

го

кавитих

ової

позитивні

на-

господар­

ствах району мають місце серйозні не­ доліки в роботі окрем.их партійних ор­ ганізацій радгоспів і птахофабрик. Pak госпи <<А,ваНІгард>>, <<Пухівський>>, «Боб­ риць,кий>>, <<Русанівський», і~ені Мі.чу­

Норяд з розвитком промислового ви- і нових культур рабнпцтва .партія послідовно здійснює кількості зерна. накреслені заходи по різкому піднесенДеякі парт]йні

дає

запмаються

ко,рмІв

на

зер-

значної

і бюро не­

питаннями

заго­

гр~би!' і со­

перн;щ

ЗИМ}ВЛІ

худо­

слідки. Нацри,нлад, ком·плексна механізація технологічних процесів у Ниївському об'єднанні птахофабрик, .Радгоспіномбінаті «Нали.тянський» Імені 50-річ-

би. В радгоспах «Русаювськии>>, <<Заво­ риuький>>, «Нрасилівсь.кий>> менше про­ ти :vшнулого ,року бу,де заготовлено си­ лосу. (;аме через відсутність належних

чя СРСР дозволили перевести виробництво сільсьногоспода.рсьної продукції на індустріальду основу. Високі темли

ко,рмів У ниніrmньому році значно змен­ шились надої .молона проти минулого року У радгоспах <<Великодимерський>>,

виробництва сільсьногоспод3ірсьної продукції за.бе:ЗІПечують успішне виконання завдань л'ятирічни. Так, господарства.ми району м'яса при плані 48 тисяч тонн державі щюдано 57,3 тисячі тонн, молака при плані 215,4 тисячі тонн цродано 241,5 тисячі тонн, яєць при плані 516,8 мільйона шт,у.к продано

605,5

мільйона штук.

що такі госпо-

підІІюкривні посіви

багато,рі•чних трав цьо.rХJ

·РОН.У, отаву з

дарства, як радгосп <<Плосківський>> і Ниі:вська птахофабрика народногоепо-

ПРИІРОдних сінокосів, па·совищ і багато­ 1річних трав посіву минулих ,років.

подарської продукції виконали за чоти-

користавувати гичку

дарсьний план з усіх видів сільсь,когос-

.ри

роки п'ятирічки.

Великий вклад у

Для годівлі корі.в необх1дно зараз ви­

·овочевих нультур,

винонання завдань

ки">ш суда,ми, діяльність яких необхід­ но а·ктинізувати. Незабаро:v1 ферми переходять на зи­ мовий режшvr роботи. Це найвідпо.ві­ далЬ<НіШа пора в тваринництві. Основа успішного проведення зим·івлі надій­ на но,рмо:ва база. Тож па,ртійні організа­ ції, керівники господарств, спеціалісти зобов' яза<Ні все з робити для то.го, щоб якомога більше заготовити кормів для проrмадського

все,

що

тваринництва,

можна

згодувати

худобі,

ю~рмових

буряків,

органі•зувати в кож-

но·му гоеподарст,ві заготівлю гілюк хвої,

Ні тримати під неослабним контролем виконання декадних г.рафіків і зав,дань

вісім І дотримуватись

декадних

і

місячних

мі·сяфв . нинішнього .року вже одержала

норм їх вико•ристання.

ний рубіж перекрили її лод,р,уІги по .робо-

ки в

примножують своєю самовІдданою працею nташинці О. П. Галицька, З. П. Новаленко, Л. П. Слуценко, Г. К Пе-

приrотувальних установок типу <<Скви­ рянІКа>>, які додшrково будуть встановле­ ні в господарствах району.

по

5590 кілогра.мі.в молока. П'ятитисяч-

ті

Ніна .Касян і Євдокія Нри:в.ець. Славні трудові традиції Ниївсьного виробничого об'єднання птахофабрик

чура. На збиранні зернових ·культур ві.дзначились комбайнери А. І. Григорчук (радгосп «ТребухіВСЬКИЙ>> ), М. Ф. Трохимчук (.радгоСІП імені

'.Кірова),

В. А.

Всі ко,р.ми потрібно згодову;вати тіль­ !Іідгото,вленому і

переробленому

виглядІ. Зара.з в .госnодарствах є 12 кормоцехів і 32 ·кормокухні. Нр~м цього, завод <<Торгмаш>> виготовляє 20 кормо-

В ОСlННЬО·ЗИ~ІОВИЙ організувати

кормокухні в радгоспах

періо,д СЛЇі!

навчання

ський>>) та багато інших. Відомо, що в нинішній

ся. В радгоеnі імені Мічуріна заводабудівний ІКо.мбі,нат третій рі.к будує кор­

п'ятирічці сіль.сь:когоспода.рсьне виробництво розвивалось високими темпами. Все це вимагає від па.ртій,них, радянсь-ких, господа,рських, профспілкових і комсомольських органів значно підвищити рівень

органі.заці:йної і політичної роботи по успішному проведенню всього номпленсу сільськогосподарських робіт і .зимівлі худоби

в

1975-1976

ГОЛОВНЕ

-

·роках

єднання

імені

Нлементі.

його

-

плаття, плащі, користується вею1-

кою популярністю серед покуп·

ців. Характерна особливість у роботі об'єднання випуск виробів В

невеликими

результаті

кожен

2

стор.

тим,

моцех і ніяк не спраможеться його за­ кі,нчити. . В о~новному' більшість тваринницьних І птахІВничих приІМіщень підгоtrовлено до зими. Із

100 в·і,д:ремонтовано.

Однак в радгоспі «ЗОІРЯ>> й .до цього часу ш}сть корівнинів потребують ремонту. Не закінчений ре­ l\IOHT також в

партіями. покупець

Четверта ції

.в rрайоні ,уже 129 корівникі.в

радгоспах <<Заворицький>>,

частина

об'єднання

державним

всієї

продук­

випускається

Знаком

з

якості.

Ожили стани

велетенсЬІІюго

тр~боп.рокатного а г ,р е га т у <<140>>, споІJіудтеного на Нижньодніn.ровсьно:му заводі імені

виконає до

пе­

зимівлі

худоби

сінажу,

8100

лекс

в

3200

тонн

тонн силосу, переобладна­

но кормоцех на відділку N'2 1, багато уваги приділяється укомплектуванню

ферм

кадрами,

створенню

-

Радгосп

<<Требухівський>>

успішно

винонує всі показники по виробництву і

лінію.

'включено

аГІрегату

У комп-

та,ІtоЖ новий

стан нСJJmівбезперервної поз,довжньої прока,тки. Все це виключає втрати чаНОВЕ ЖИТТЯ

су .цри

пе,реда·чі

телятник на

чиї

підрозділи

под<:tрстві

цього року

ньому по

28

пра­

в

серед­

центнерів з гектара

тара

зерно­

силосної

маси

кукурудзи,

що

дало

можливість закласти 8000 тонн силосу, заготовлено 2500 тонн сінажу, достат­ ню кількість грубих кормів. В радгоспі вишукуються

всі

резерви

для

того,

щоб доведений додатковий план заготів­ лі кормів був виконаний повністю.

.Керуючий трестом <<Броварисільбуд» Л. В. Ткаченко запевнив збори партій­ но-господарського активу, що у вересні цього року будуть здані в експлуатацію Налитянська племферма на 600 голів, Жердівсьний тваринницький комплекс на 800 голів, 2 корівники на Требухів­ ському номплексі нетелів, 3 сінажних траншеї на 1500 тонн. До 15 жовтю1 будуть введені гранульованих

в дію котельні, складн кормів на Семиполків­

ській, Руднянській і Богданівсьній птас хофабриках. Будівельники, сказав він, ~Jроблять все належне, щоб справитись з

поставленими

завданнями

завершаль­

ного року і п'ятирічки в цілому. Про роботу народних контролерів радгоспу <<Гоголівський>> на зборах ак­

тиву

розповів

люк.

Він доповів,

голова

групи

В.

П.

Ка­

що в господарстві за­

готовлено 17350 тонн силосу, 3500 тонн сінажу, планується зібрати 9000 тонн кормових буряків. Народні контрr.І­ лери під час заготівлі кормів слідкува­ ли за яністю з('\ирання кормових куль­

тур, за тим, щоо не було втрат під час

транспортування їх, простоїв транспорт­ них механізмів. Народні контролери

М. Д. Хоменко і М. І. Литощ М. В. Жоров особистим прикладом показують комуністичне ставлення до праці. До­ зорЦі слідкуватимуть за економним вп­ трачанням кормів в осінньо-зимовий пе­ ріод.

В обговоренні пили директор

доповіді також висту­ радгоспу << НрасилівсІ,­

кнй» Г. І. Довгань, директор радгоспу <<Авангард>> А. Ю. Шуrайло, директор Дарницького спеціалізованого тресту радгоспів О. В. Щербенко, головний ветлікз,р

району

В.

М.

Тарнавич.

Збори партійно-господарського актив~' по

забезпеченню

підготовки і проведення

затвердили

зимівлі худоби

в

заходи

1975-1976

питанню

роках і по обговореному

прийняли

відповідну

резолю­

цію.

з~вичайнИми

уетано.вкаrми

аг,рега,ту nідв.ищу-

про-

у півтоrра раза.

При досягненні проектного

рів-

ня лін,ія, що складається з шес-

катуватиме

прокатного

тисяч тонн рік. Стан

одну ба.гатомет,ро.ву

вересня

потужність трубо210

алрегату

сталевих труб на <<140>> став п'ятим

·'І1РУбопронатнют

цех.ом заводу,

його колектив сповнений ріщу­ чоrсті

в

освоїти

найкоротші

проектні

ст,рони

потужності

т,ру;бного велетня.

секунд цро-

12

одержано

вих, в тому числі по 34 центнери пше­ шщі, вирощено по 300 центнерів з гек­

дуктивність

П'ятниця,

нас

ництва поділився бригадир кормодобув­ ної бригади радгоспу імені UЦорса Ф. М. Залозний. Він сказав, що в гос­

прокатуваних

12

в

На зборах досвідом вирощування і за­

рівень автоtматизації технологічно['о процесу. По:рів.няно із

ти ·станів, ножні

голів,

350

готівлі кормів для громадсьного тварин­

труб з одного стана на інший трубу. і забез,печує більш висоІІШЙ Про,е.ктна

єть,с.я бі•льш як

зеле­

цтво.

належних

умов трудівникам. Зараз ще провадить­ ся :заготівля нормів, завершується ре­ Nюнт ферм.

стани уні,кального

розташанані

вереснн,

15

:Jаготовлено

Вперше в практиці всі основ­ ні

нових

виробющтво і продаж продунції ростш­ ництва до 1 листопада. На період

.Карла Лібкнехта в Дні:пропет­ роВІську. Сього~дні один з наІЙ­ важливіших пускових о·б'ектів чорної ·металу,ргії .республіки ста:в до ла,ду. ·

* * * СТАНИ ВИШИКУВАЛИСЯ В ЛІНІЮ

державі

поле,

цюють, слід прискорити їх з тим, щоб до настання холодів закінчити будівни­

:ювдань десятої п'ятирічки. Учасники зборів активно обговорюва­ ли доповідь. Секретар парторганізації радгоспу «Зоря>> М. М. Tonixa доповів, що господарство п'ятирічний народно­ господарський план по виробництву мо­ лока виконало до 1 вересня, продаж

його

один

рисільбуд>>,

Чітка, злагоджена робота ферм. в зи­ мовий період буде сприяти виконанню взятих соціалістичних зобов' я зань на честь XXV з'їзду .КПРС, створить міц­

реалізафї

вино­

-

зелене

карантинник -- на 500 голів і рекон­ струювати два приміщення для безпри­ в'язиого утримання. Ці роботи прово­ дяться, але керівникам тресту <<Брова­

Бюро місьнкому партії вважає, що партійні організаЩї повинні направитіІ на роботу на ферми 150 комуністів, а комсомольські органі·зації 100 КОlVІСОМОЛЬціВ, ЯКі СВОЇМ ПрИКЛаДОМ і самовідданою працею зобов' язані стати в авангарді соціалістичного змагання.

на сьо,годні її буді,вництво не починало­

може знайти собі річ до смаку.

ЯКІСТЬ

Тисячу виробів понад план випустило з початку року Тал­ лінське швейне виробниче об'­ продукція блузки -

з

будувати

ня продуктивності худоби і птиці, поліп­ шення якості продукції і зниження її собівартості.

для

дати

Для розміщення тварин на стійлове утримання господарству необхідно до­

товані досвідченими і надійними кадра­ ми, щоб .1 перших днів зимівлі худоби

фундамент

Мета одна

може

ний корм. Всі норми будуть згодовува­ тись лише в підготовш~ному вигляді.

даІРСТв зобов' я а ані потурбуватися про те, щоб всі ферми і бригади були уномплек­

ний

що

датково посіяти озимі культури на

ВСЮДИ

тваринників

все,

максимально використати пожнивні і паукісні посіви, багаторічні трави, до­

вими МеТОДСІ!МІІ праці, ІДОСЯ!ГНеННЯМІІ сільськогос.подарсь,кої науюІ і прантики. ІІuртійні організації, дирекції госпо­

«Літкінсьний>>,

<<Авангард>>, «Заворицький>>, імені Мі­ чуріна, імені Докучаєва. З,гідно догово­ РУ ПМН-15 повинна збудувати в рад­ госпі <<Заплавний>> кормокухню, о-дна;к і

<<Великодимер-

ристати

мах, озброїти працівників фер'м передо­

На жаль, стано.м .на 1 вересня ще не були відремонтовані кщшоцехи в рад­ госпах <<ЗорЯ>>, <<Русан'і·вський>>, імені ю.рова. в стадії ремонту ШІаІХОДЯТЬСЯ

Рябий (радгосп <<Рус.анівський>> ). На заготівЛі кормів високОІІІродуктивною працею відзначається А. О. Горобій (радгосп імені Щорса), М. М. Москаленко, О. С. Рубанка (.радгосп

до кожної бригади.

посіви пожнивнпх культур.

по ви,робництву і заготівлі кормів. Всю­ ди ~х слід передати на збереження в.ід­ поюдальним особам, розробити і суворо

закріплених корів за

шсння поголів'я, вживаються :Jаходн для додатнової заготівлі кормів, дове­ дені :завдання до кожного відділку,

винористати

Нос:ко, О. А. Салай та інші, які надоїли торtк по 5-6 тисяч кілограмів молона на ко,рову, а Доярка Г. А. Строкач від

19

ся ;заготовити не менше 6000 тонн ко­ ренеплодін. Зважаючи шt рі:зке збіш.­

готівлю хвойної .:vJуки і збирання харчо­ максимально

своєму виступі дирек­

1:елика підготовча робота до зимівлі ху­ доби. На 1\омплексі буде утримуватисJ, близько 7000 голів ху доби різного віку. Заготовлено майже 3000 тонн концент­ ратів, 500 ТОНН СіНа, 3000 ТОНІ\ СОЛОNІІІ, 2300 тонн сінажу, 5000 тонн силосу. 150 тонн трав'яної муки, передбачаєтr,­

полову, залишки проду.кцН ово·чівни.цт­ ва, гич;ку ко,ренеплодів, організувати за­ відходів,

сказав у

тор В. М. Вова. План продажу зер­ на виконано на 119,3 процента, картоп­ лі-на 130,1, овочів-на 148,3, фрук­ тів 102,3. В господарстві проведена

сносити ота,ву, зібрати з полів солому і

вих

-

ном,

-

збирання листя та інше. Партійні орга­ ;на фе.р.мах б,у ло організоване дійове со­ нізації, дирекції господарств зобов'яза­ ціал:істичне змагання за ,дальше :з,ростан­

·кожної і.з

державі сільськогосподарської продукції, передбачені п'ятирічним пла­

заготовити

п'ятирічки вне·сли нращі виробничники, чиї імена відомі далеко за межами ра-

йону. Передусім це доярки Н. М. Насян, О. І. Волоха, Г. Т. НакJёН. О. П.

продажу

імені Мі,чуріна, << Бобрицький», <<Зава­ ,редовнм методам праці, провадити об­ :VІін досвідом, о,рг.анізувати шефство риц~<Шй>>. тваринництва .на,д молодими Сшьсьним. трудівникам на період зи­ майстрів Особлива відІІІОВі­ мівлі худоби потрібно заготовити 12800 працівниками ферм. тонн сіна, 57,6 тисячі тонн сінажу, 42,5 дальність панладається на спец:.алістів. тисячі тонн соломи, 145 тисяч тонн си­ Зоотехнік, ветеринаІрний лікар, інженер ножний на своєму nосту покликаний ло~у і 4 тисячі тонн трав'яної муки. робот,у на Фер­ Сшд •максІLмально використСJJти для за- забезnечити еФе)tтивну готі'ВЛі с:на і сінажу

Приємно від;значити,

<<Заплавний>>, імені Мі­ чуріна, не піі~готовлені до роботи в зи­ мо·вих умовах пунк·ти для штучного осіменіння тварин. Всі Ці недоробки наслідок бе.з.конт,рольно·сті і безвідпові­ дального ставлення до роботи г.оловних спе~алістів радгоспів, а також Дарниць­ кого спеЦJіа.лізо.наного тресту радгослів. Проведеною перевіркою готовності гисподарств до зимівлі худоби виявлено рн;д недолLків в зб~реженні соціалістич­ ної власності. В окремих господарствах нннІmені факти ~радіжок ко:v~бікор:vtу, молока, нєць. Групам народного нонт­ ролю, адміністраціям слід поснлнт1r Іювтршн, над збереженням J(Оj)ІІІів і сілJ,сІ,r{огосrюдарської продукції. В UІJ{;pe:vшx бригадах і ни фер:vшх внрай НИЗІ>ІШ тру до ва дисципліна. Час­ ті :JаnіІЗІНення, .прогули, а інколи' і випадЮІ пияцтва не розгля;даються това,рись-

-ї:~ ~.міської партійної орzанізації 1 рша

виробницт,в.а

<< РусанівсьІКИЙ>>,

(ТАРС-РАТАУ).

1975

року


УВАГА:

ПРАГНЕННЯ РОБІТНИКІВ

ДОСВІД

С1ючатн у

бу.в

телефонний

дзвінок. Майстер цеху Павло Семенович Ган просив перенести зустріч на будь-який день. додавши, що найкращий час

для бесіди

-

година.

17-18

Протягом уже

сять цистерн

Для

мене це робоча перерва. пояснював приємний голос у трубці. Ми зустрілися наступного ж

-

Вчасно

прибули,

занінчилася

уваги і трьох кочегарів. З по-

ска-

-

чатну рану й

не має

міді

-

продунтнвність ральних

номпоненту,

цепт

внесення під

на

н ЕЗАБАРОМ << Літнівський

у

радгоспі >> стане на стійлове утримання 2200 норів. Щоб

но­

за б е~шечити громадському

ми .

зни зити

його

продуктивність,

загото вили

достат -

До

і

після

посіву

провели

ретельне

ущільнення

грунтів

важк ими

воданаливними

ми .

Рівень

грунто в их

при

60

сан­

ню нільність сіна й сінажу. Чн-

цьому підтримували на

годівлі

тнметрів в ід активно.го шару но­

великої рогатої худоби займе кукурудзяний силоt. за кладанІІ >і якого в господарстві зараз

ренів рослин. А в період їхньо­ го вегет а ційного розвитк у сс­ редній рівень грунтови х вод

іде повним ходом .

становив

Начаниста на сил о с у радго спі за йм ає п лощу 580 гектарів.

П отрібна нільність у грунті пож ивних речо в ин і вологи, бе­

Три п'ятих її ро з міщено

:зум овно,

плаві.

в

раціоні

Кукурудзу

сіють

давно,

на

однан.

на

за-

за плаві

нк

були вало

ни зью1ми . досвіду

по

Певно, її

вирощуван-

зробили аналі з за плавних грун -

швидному,

му

вже

на

початну

серпня

ви­

\ сота стебел майже на всіх нло­

браку-

ню. А н е так давно спе ці алісти

спри ял и

рі в номірному росту рослин . То­

відомо,

ще нілька ронів том у урожаї її

сантиметрів .

80

щах

1

дос ягала

бли з ьно

двох

метрів .

Щоб

за бе зпечити

збирання

врожаю,

заготівлі

швидше підвищит.І

ВИПИТИ

nарт,ко:v~ у

Н

зово

переХІДНИМИ черВО-

вже

вручали

та водіям :

мехаю зато-

члену

му Номуніетичної

раїни

Івану

годьну ,

мі ськно-

партії

Іванович у

Трохименку, Павлові Федоро­ вичу Бистрин у. Миколі Мико­ лайовичу Погибі та Григорі ю Антонович у Омельчуку . Hpi',t того, на чест ь їх на центральній садибі радгоспу ре гулярно піднімається Червони й прапор . Випу снаються «блиснавки», ка­

досвід

кунурудзи)

премія.

щодня

Нагороди

я н правило ,

і

вручают ьс я

у

вирощування

кукурудзи

на сило с . Тому вже в насту п­ ному році вирішено збіл ьшити посіви ці єї нультури до 700 гектарів

і всі ти на заплаві .

пQсіви

розмісти­

В. БЕНДИК. На фото: вгорі курудз и

затори муніст щодня

на

І. В.

r. І.

зб ирання ку­

-

силос;

к1ращі

накошують

по

силосної маси; в силосній траншеї.

РЕйДОВА картопляюи

плантації

<< А ван гард »,

розташо­

ваній біля асфальтованого ш ля­ стояло

чоти ри

номбайнові агрегати. Л юдей п о­ близу не видно було . Лиш е об' ї хавши чим але нІ,н ий квад­ рат, ми побач или ї х за рогом неве лин ог о соснового л і сочка у машина

з

стояла й т ерм осами .

Механі затор и й жінн и, .н к і об­ сЛуговуют ь комбайни, після об іду робили норотн ий пере по­

-

ня нарт оплі у радгоспі почалося і з запі зненням на цілу денаду. їх турбує н е ті льк н це, а б і ль ш е са ма орган і зац і н

роботи, техн і чн и й стан збнра!ІІ,н и х м ашин.· Адж е комбай н О. Н. Гайового пола мався п ершого ж дня, тільни-но вийшов у пол е в ньому вийшла з ладу норобка виван тажувальнаго бунне ра . А другий еніпаж

винопує бульби на

тарах щодн я .

Причи;ни

роян існий

ч инок .

Два

е ніпаж і

тут треті й день ,

ловний

агроном

-

працюють пояснив го­

господарства

Олександр І ванович Лапикін . ~ Це номбайнер І ван Гаврилович П олях з тракт ориста ми Мико­ лою С ергійов иче м Нарпенком та М иколою Володимировичем Нудіним , комбайнер Оленсій Нузь м ич Гайовий і транторист Вінтор І ванович Л еон енн о. Інш і ен іпаж і

виїха ли

у

поле

сь о­

годні . Ніхто з м ехані зат орі в не с тав за пере чу вати , що збиран-

о

е

Ц

Бардакова . налад-

Пи липович

..

безалногольних

виконанні Н

Солов'я-

напош

заборгованість у

п ' ятирічного

инішнього

рану

виро

б

плану .

иицтво

120- 130 внизу -

завершального рону п'ятирічки

2 ~ (1 4 тисячі деналітрів кво:су 11 був винонании ще 8 серпня. с ьогодю· ро б ІТНИІШ '

лимонаду)

б

цеху напружуЮТЬ ВСіХ СИЛ, ЩОб

проду кт Броварсьного ви-~ вчасно справитись з п'ятиріч. ~ ним за вданням .

ро ництва: одним

з нанкращих

І

В. ГРАД.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ !!~~ !!~!!!!! !!!~!!!~ !!!!! !! ~ ~ ~!! ~ ~ !!!!! !!! !!!!!!!~ !!!! !!!!!!!!!~

БОГАТИРСЬКА ,,ЖИ_ТНІІІ~Я. '' Плідно

пра цюють

селекціо-

нерв Полі ської дослідної станції імені З асух іна , що на Жито іvшрщині . За останні рони тут виведено і передано у держав- ,

не сортовипробування і вироб- І

иицтво кілька нових сортів зернових ку л ьтур, картоплі. Особливо внеону о цінку здобули сорти нарт оп л і << покра» , «житоми•рЯІнка>>, <<ІПОЛ<ісянна >> , яні .мають добрі смакові якості, висо-

ний вміст крохм а лю, стійк і п роти х в ороб. Колгоспи, які по-

ч али

культивувати

щорону більше та ра.

А

нові сорти ,

збирають

центнерів

зо всім

по

своїми

м орфологічними ,

сантиметрів

30- 40

коротші

житніх і на 15 - 20 сантимет­ рів довші пшеничних. Нолос більше нагадує пшеничний; він стійкий проти висипання . До з­ ріває новий гібрид пізніше від жита й пшениЦі . Це дозволяє використову вати нову ну л ьтуру у зеленому конвей єрі.

Поєднання

цінних

якостей

300 і позитивно позначається ua ура­

бульб

н едавно

За

біологічними та господарськи­ ми яностями він значно відрі з­ няється від уже відомого сорту «АД- 1 >> . Стебла <<ж итниці >> н а

з

г ен-

нау новці

жайності. За трирічни ми дани­ ми дослідн<іі станції урожай

зерна . на

легному

пі скувато~у

станцн порадували хліборобів грунтІ становит? 26 ц~нтнерш ще однією новинкою. Шляхом з .гектара, щ~ бшьше , ~ІЖ, ск а­ гібриди заці ї ,

ретельного добору

їм вдалося створити новий сорт

ж.ІМо ,

урожаи

пшеницІ

ювсьна-808» . А на

<< Миро~

чорноземІ

тритікале. Стеблом, листям, нов~ культу~а дала по 58 цен;­ колосом, зерном і невибагли- нерІв ~.ерна 1 по 387 центнерІв в:с тю до

у мо в

nрунтово-нліматичних

він

схожий

зелено 1 маси з гектара.

до озимої

пш е ниці, а високою продуктивністю до озимого жита. Новий с орт названо << житниця-1 >>.

А. ЯНУШЕВСЬКИИ , кор. РАТАУ. Малинський район, Житомирська област І,.

НАСЛІДКИ БЕЗКОНТРОЛЬНОСТІ І САМОЗАСПОКОЄННЯ

ПОВІДОМЛЯЄ

вантажна

механі­

КЛИМЕНКО та ко­ ТРОХИМЕНКО, які

тонн

дерев . Тут

Цех

Й КОМПетентна КОМіСіЯ ВИЗНаЛИ

Ук- по областІ.

Харитонов ичу Дов -

Володимиру

Люба

має немалу

б

ними вимпелами. Іх неод.нора- цей рам

вам

.

дає .~<СОЛІДНОСТ І>> маленькии набрало , ян нажуть . рекордних конв~иєр для пляшок, - · воно розмахів. Таким чином, план

От ож у літкінців є хороший

аатінну

нєва,

чин Олег НОВ.

умовамн соцІалістичного зма- Р?ЗмІщене У • двох сумІжних гання, я не ще ширше розгор-І юмна:ах .. А шворуч трохи я за гідну зустріч XXV бІльша юмната. Тут, у великих нулос . чанах готується квас До речі з'їзду НПРС переможцІв наго· . . про нвас Обласна лабораторі>і· рОДЖуЄМО

Я назву

ро ітниюв.

б

наших

- ветеран цеху і передоник виробництва Ніна Василівна Бабич, вона ж - кращий кв:=t­ совар області. Потім Люда На-

монаду , - сказав він.- І квас , і лимонад виготовляються тут,

ехит.ре о_ ладна.ння, яному н~:

сек ретщря

в урочистій обстановці . :3аготівля силосн ої ма си радгоспі продовжується.

за гінка х

кращих

ЛИ-

Гордійович Jleoнl· д радгоспу .Н:иченок , по-ударному трудяться всі кормодобувники . :Ja

премії,

у

СОЛОДКОГО

У цеху безалногольних напоїв.

видається

ху,

СИЛЯНКУ

-

ло Семенович.

затих у бе;;-

в літню спену холодний хлібний

силосу, _ б

виконуючий

урожайності

На

-

квас, або, сидячи у колі друзів,

лендарі трудової слави. Загон у ж за перевинонання змінних норм виробітку ( залежно ві ;\

радгоспу

був набагато п еревершений: у серпні , нап риклад. загал ьної кількості продун фї виготовлено 17 ти сяч деналітрін. а в лип­ щ 28. - Це вже говорит!, про те , що ми набра л и чи малих темпів

до-

о о-

в' Я:ЗіКИ

малу

долю

На

_

рООІПовідає

нотиа­

вод

ТІ. JІьн и-но цех

високо-

До

серпні він

-

иідповів Павло Сс- виробництва.- розповідає Пав-

менович.

року

дві третини кукурудзи, з яких

накошено 6500 тонн якісного КОрму,

кілограмів мідного ну,

порос у в діючій речовині . Навесні сіяли нунурудзу зв ичайними зерновими сівалиа­

твар инницт ву ситу ~ЗІШівл ю . не трудівники

25

цього

по

вннон у єТІ,ся.

того ж, у червн і

- турботі , господар без зволінань собом. У кормодобувному загоні постійно працює чотири ком- персвтілився в гіда. байни НС-2,6 і 17 автосамосни- Певно, ножному житето дів. У господарстві вже зібрано району довелось понуштувати

жен гектар 120 нілограмів на­ лійних добрив, 60 фосфор­ них і

.

носити груповим спо

вирІши и

мін еральних

нунуруд зу:

робочі місця>>. - Тоді розх одьтеся

нунурудаоабн- мівнах. -

агрегатІв,

л

·

що інтенсифікує ріст стебла . Зрозуміло, було розроблено ре­ добри в

цех

чоловін і пові домив майстра, що <<Л ЮДІ! за нінчнли при бирати

ІЗ заплави

тів і виявили, що у торфі зов­ сім

і

до сьогодні план

виробництва

:!упинив роботу до ранку. Як дона :з тому, до невеличкої .нім.нu:ти зайшо в · нремезний

Силос

сировина ,

літ-

200

хлібного квасу і близько 7 тисяч пляшок лимонаду. Увесь цей продукт виготовляють 22 робітники. нали брати до

аав після привітання господар,

-

тонн

(9

рів)

дня бли зьно сімнадцятої.

-

декількох мі-

сяців це,х бе залкогольних на­ поїв живе своїм повнонровним життям . За гарячої л ітньої по­ ;ри з·в1д<:и щодень виходило де­

ремонт

ришівського ки,

г.

но ро зкидан і , гумові шини спу-

·

м.

рільничої

у

райоб' єднання підвезевин У них не

підшипники ,

сальни-

п олотна трансПортерів ,

но-

жі, а за па сних ча стин немає . Один комбайн ще й досі не приве зли і з спецмайстерні. Та звалюват и всю вину на ремонтник і в зо всім неправ ищ,но. А де ж б~ли керівники І,>ад~ госпу та шженерно-техючю

бригади

Нороний , яний закріплс-

майстерні Ба- плантацією,

<<Сільгосптехніна>> .

пом ін яли

гат ів . М е ха н ічну сортувалну << Н СП- 1 5>> щойно встановили і пуснали в дію . А м ехані зований сортопуtшт зо всім не підготовлени й до роботи, обріс бур'.ннами . Дві сортувални біля нього не в ідре монтовані , лан­

недоб- ний постійно

комбайнів

12

вересня

1975

року

цюги в них поіржавіли, безлад­

за картопляною щені . Просто

не

цей

дивно бачити в

ча с таке безладдя

-

тех-

організували нічн і аасоби марно простоюють ,

людей У поле, на а картоплю люди перебираJОть

роботу і з ро?оти вони ходять

вручну . Скільки ж їм часу по­

шшки

'!'рібно буде, щоб повні стю впо­

за

деюлька

юлометрш .

Ясна річ, чере з це менше пра- І ратнея з роботою? цюють збиральні агрегати. Н е Н ам ска зали, що це трудно­ до всіх комбайнів направлено І щі перших днів масового зби­ робітниць для їх обслугов у- рання картопл і. Мовляв , мине вання .

Лише

біля ;двох аr:рега-

т і в були вони, -ra й то по дв ітри жі.нхи . Не зра.зу почали підбИJрати за номбайнаІМИ за.губпраці вники , чому вони н е конт-, лені бульби, поки не надіслали ралюва ли хід підготовк и кар- сюди ,робітник•tв з ;JшІвс ьки х топле збиральної техніки до ее- під•приємств і організацій.

П'ятниця ,

Н е побачили ми порядку і на на гатному .пол і. Тут заста­ л и л иш е чотирьох жінок , яr;і вручну п ереби рали бульби з ка­

к а місяЦів тому, н е п еревірено і н е в ипробу ван о ян сл і д аж . до початку збиран ня врожаю. м ехаю затори спра~едл~вt~ снаржаться і на оргаю зацшю н еполадки . Ні керуючий други ~І відділком 11. є . Яценк о , ні

1,5 - 2 гек- бригадир

поломок -

спеціалізованій

зону , не вели боротьбу з бранорабством ? Адже навіть ті комбайни, що в ідремонтовані й доста в лен і в господарство декіль -

н ебагато

часу,

і

все

налагоди­

ться, механізатори внладуться в граф і к і працюват имуть рит­ мічно . Можливо , так і бу.ще. Але не слід забувати , що не все залежить тільки від м ехані­ затор ів , є й інші фактори, що

НОВЕ ЖИТТЯ

впливають

на

хід

збиранн,І.

По-перше, н емає надії на бе ~з­ доганну робот у номбай нів , по­ друге ,

вел иним

сутність

гал ьмом

достатн ьої

транспорту для

копаних

є

від­

кільност і

п еревезен н я

бульб.

Нопати

ви ­

ж

у

господарстві належить багато -

гентарів,

300

з 1 яних

з ібрано

пони що сьому частину. Марно втрачено багато дорого цінного часу .

Керівникам хідно

радгоспу

подбат и

правлення

про

необ­

негай не

наявн и х

ви ­

недошю в,

поліпшит и орган і за цію праці на картопляних п лантація х і ка ­ гатному полі . Всі сили слід

мобілі зувати на

те ,

лужити прогаяне.

потрібно

А

щоб

надо­

для

цього

забезпечи ти

м анси­

мальне використання техніни .

Рейдова

СОК

-

бригада:

член

групи

І.

НО-

н а родного

контролю другого відділка рад­ госпу «Авангард», М. І ВАНИЦЬКИй, П. ТЕПЛЮК працівники редакції газети «Нове ЖИТТЯ».

о

3

C'lOp,

о


Соціапістична інтеграція-в дії

АРЕНА ДРУЖБИ

МОСКВА. ни

Програмою «Арен.а дружби» відкрився но вий сезон у Ки їв­ ському державному цирку. В Союзу,

нраїале1

Брашові

і

Аленсандрії.

Зма

гання ци х підприємств, спрямо

ване на nідвищення точності, якості і швидкості роботи, про· ходить під деві зом «Мінрон , грам, секунда >>, яки й висунули працівники Брашовського під·

близько

шипнинавого

Арабськоt

Республіки Єгипет, Болгарії, НДР, Монгол ьської Народн.ої Республіки, Польщі, Румунії та У горщuн.и. На фото: виступають ТІ/ Північної Осетії.

21

головній

московського парку <<СокольниКИ>>. Тут відкрилася міжнародна виставка «lнтероргте хніка-75». В цьому представницькому огляді беруть участь

ній беруть уч асть артисти Ра~ дян.ського

І Іранори

піднято на

130

п ідприємств і на-

уково-дослідних органі зацій нашої країни, майже п'ятсот зарубіжних фірм .

джи гі­

заводу .

Найбіл ь·

ший вклад у копилку л'ятиріч· ки внесли робітвини Бирладсь· кого заводу, збудованого з тех-

Радянська експозиція- най- нічною допомогою СРСР . По­ більша на виставці. Відвідува- над 570 тисяч підшипників р і : І­

Фо11о О. Бормотов~ . В. Са мохоцьконJ . (ФитtJсхр онітр РАТЛУ).

чі зможуть

оргтехніки .

ніки,

побачити новинки

обчислювальної тех-

систем у

управліІНІ Н

автоматизації

піднрш~ мст~;~ами

цілими гал у :т мн.

ного

ТlІІІ У

правлево

і

пр и :шачення

спожІ r вачим

план.

Продунцін

віД­

ІЮІШ Д

руму нсJ,JіІІХ під-

шипниконих :заводів експuрт у ст ься більш }іК у 3:> країн світу ,

Активну у ча стr, у виставці в тому числі У Радянськн rі берутt, країни соціалістичної Союз, НДР, Польщу, Чехосло­ .:півдружності ,

багато

еиспона-

ваччину.

тів яких результат плодаПРАГА. Мережею магісттворного співробітництва країн ральних нафто- і газопровод1в

Поважайте "швидку допомогу"! В пер едо ста нню неділю серпня подружжя Іванових було на весіллі. Дружно ві­ тали .молодих, дружно бажа­ ли ї:vІ щастя й радості. Ма­ буть, не обійш.1ося й без то­

<< 03».

різкі

Н езважа ючи на йо го й незрозумілі слова,

.\1аШИНа

<<Ви

тіл ьки -но с тупаєт е на стежи­ ну подружн ь ого життя і вам

в и я ви ла ні я ки х о з н ан хв о р о ­ б и. << Хв о.ра >> при зн алася лі­

треба мати собі з а nриклад старших, ось хоч би нас,

карю,

Івано.вих ... ». І молодята, як годиться, д;Lкув а ли ї:vІ з а н апутнє ело­

несnод івано повів

но.

Н а ж ат,, т ак і lJ ИП адки н е­ поодин ок і . 3 СВ ОЄЇ ПРІf.МХІІ винл ик ал а 27 с е рпн я <<ш в ид­ КУ >> Євд окі я Д.vштр івна Ш е­

що

за

тосто.:vІ

висловлю­

ва лось приб лизно таке:

СУБОТА ,

13

н зяв

град).

11 pu

:2.

з віри ·r » .

!5.011 К. т. « Сnівдружність •. 11 рогр а м а

«У

Вико н ує

російських

струментів

211.20 Фільм и

о

ім .

Осиnова .

н а : « Лікуван ня » ,

Чарлі

JО.-1!} Дл я

••ів .

11 .311 12.1111 12. 15 12.45

дітей .

Програма

ін-

ниюв

Всесоюз ниИ

ньої

кол аїв) .

Філ ьм -в и става у

х удож-

дне м:..

НЕДІЛЯ,

В.

тру -

(Ми -

ч ас » .

І і .ІU К . т. « Українсь к і мелодії » .

« Випадок

з

По-

23.05 Перш ість С Р СР з футбол а: « Ч ор номорсц ь» - « Ар арат• . ( 2 тай м) . (Відеоза пис ) .

Ве••ірні да •• .

н ови н и .

Мое-

х во.р ого

Прогр а м а

Наша

у

ряту­

к,ри т ичн у

різних ва ріантів цієї машини . Багато :з н их призначені для роботи в снладних :кліматичних умовах , зонрема на будовах

Сибіру.

БУХАРЕСТ.

'

п ер е-

Ф.

12.30

«С ільс ька

14.1111

К.

' 3 .:Ю К .

ВЕРЕСНЯ

14

фалі зовані

т.

т.

в

Бирладі , !

рів.

Словачч ина ,

а також ря д

областей Ч ех ії одержують дян сь юІіі при родний газ.

ра­

(ТАРС) .

УТ

Сьоо·одні

День

-

«Мальовнича

дорож

І

по

Україна » ,

«Ек-

Всt•союзниіі

ньої

фестиваль

самоді яльної

дящих .

« Народні

« З а кон

і

ків).

1 ~ .00 « Слава

(КіНОІІО-

І(риму).

·

ми » .

худож·

творчості

таланти» .

тру-

(Xap-

(ДОН РЦЬК).

« Тися•ш труб». фільм « Ми -

та нкісти » .

11 .00

танкісті в.

ран мол одих» . (Львів).

<<1-t.a. шкільних широта х » . (Одеса) .

сол датська » .

Програма

передач.

(Відеозапис). новини.

22.55 ВечірнІ

Програма

дач.

пере-

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

Кримська область. У

з

Героєм

Соціал істичної

~f:~~на"е;то~~:ола:.~~~ (Мі.)_ені

БРОВАРСЬКОМУ МІСЬКRОМУНГОСПУ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ : двІ!Рннкн, обхідники дор1r на вул. Димитрова і вул. Ку­ тузова , доглядач:

кіоск ». День

-

Союзу

А.

Х.

прн св я чений

К.

т.

Дн ю

• Мі жнародна

Бабаджа-

панор а ма » .

Н ов ини.

К . т. • Клуб кіноподорожеіі».

1(.

т. Концер т vчнів Мос ковсько-

го ак аде мічного

уqилІІша.

1'1.4:. к. т . І.

С.

хореографічного

Пре м 'єра тел евистави.

Тургенє в.

годинникового

з а воду.

~.~~~

• Поверн ення • .

В ЗВ'ЯЗКУ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ В м. БРОВАРАХ КОМПЛЕКСНОГО ВІДДІЛУ ІНСТИТУТУ

моді яльності. (М.) .

«ГІПРОПРОМТЕПЛИЦЯ»

15.30 • Екра н студента-заоч н ика•. І 2 курс. Філософі я. « Історія філо- 1 С?Фії

як

ПІзнання

історія

~ві!У

в

матерtалtзму

дІал е ктики

і

nроцесі

та

мо•

бороть-]

іде алі зму, :

ме тафі зики .

му суспільстві » . ІІі .ЗО Чемпіонат СР С Р

мік•

з

(Москва ) .

Боротьідеалізму 8

інженери-проектувальники,

будівельники-конструктори,

феодально-

хо кею :

(Воскресен сь к)

_

електрики,

« Хі-

<<Дин а -

17. 15 Філ ьм-балет «Чарів ні сть » . 18 00 · К. т. Першість СРСР з футбола: • Торпедо~ • дин а мо• (Моск19 45 ва ). · К. т. Концерт естрадно-симфоніч-

ного оркестру Українського теле-

бачення і радіо .

20.1 5 І<; т. Вечірня казка. • Ка з к а про повннка • .

запрошуються на роботу:

філ ософського

ба матеріалізму й рабовласницькому та

21.00 Інфор маційн а прогр ам а « Ч ас •.

сантехніки, кошторисник, rенпланувальники,

копіювальники. Оп лата по 1 -й R'атегор і ї. Звертатися на адРесу: м. Бровари, Тел ефон ,N'Q 19-4-30.

(М . ) .

20.30 << Київська п анора м а » . ~ t .:JІІ К . т. « В а ш а думка•. 1 21.30 М узич ний антракт. 22.311 К. т. Ч е мпіон ат сві ту з кл асич- 21.45 К . т. « Екран заруб і ж ного фільної

боротьби. з акінчен ні

-

Фін ал. (Мінськ). новини .

городе кого

и

р айо н но го

област и.

255020,

м . БРОВ А РИ . вул. Київська, і54 .

в і дповідального секретаря,

ву л. Ждан u в а ,

ПО Т ЕЛ Е ФОНУ -

19·3-82,

заступинка редактора

відділу сільсьІ{ОГО

госnодарства,

дента м ісце вого радіом овл ення 19·3-18, відділ ів м асової роботи, фотокоресnондента 19-4-67.

-

6.

Адміністрація.

У СПРА ВАХ О Б 'Я В ДО ГАЗ ЕТИ

му•. Художн і й телефіл ьм «Батьківський соняшни к» , (М . ).

_

~'кра и ньІ,

2.

Адміністрація.

Мос-

14 ·00 К. т. « У світі тварин~. (М.). І 5 .00 Концерт учасників художн ьої ca-

6!1 т а нкіс тів.

танкі сті в .

«Діти Кр аїни Р ад » .

2-ro

кладовища.

Звертатися на адресу: м. Бро ва ри, в ул . Ш евч енна ,

(М . ).

годин а» .

« М уз ичний

Сьогодні

з магання

Сімферопольського

Редактор Є. ФЕДЯИ.

ва пошта» . (М.).

~ - 35 К . т. •для вас, батьки>. (М . ). 10.115 К. т. Співає н ародна артистка Грузин ської РСР М. Аміраношвілі. (Тбілісі) . !0.45 • Шахова школ а• . (М.). 11.1 5 К. т. Зустріч юн корів тел естудії « Орля »

колгоспі і.мепі Жданова

району збудован.о комплекс по вирощу в анн.ю печериц ь. У сп еціал ьн.о обладнан ому будuн.ку_ підтримуєть ся постійна температура і во~о ­ г ість. Господарство вже продало державі близько 16 тонн. грІlбtв. На фото: загальн.ий вигляд комплексу по вирощуван.н.ю печ ериц ь . Фото Ю . Іллєнк а. (Фотохро н іка РАТАУ) .

9· 05 Наша афіша. 9.10 К. т. Музична програма •Ранко-

(М.).

Ш о пен . Бал ада Х. 4.

1 5 .3о · • Книгарн я » ·

16.1 5 16.45 18.00 IR. I5 19.15

21 .ОО Програма « Час » . (М.).

21.30 •Зустрі ч з піснею ». 1 22.10 Першість СРСР з футбола: • Карп ати• СКА. ( 2 та йм) .

ковського

14.15 К. т. Ко н церт м а йстрів мистецтв,

Сов ета~ де п утатов т рудя щихся Киевской Газ ета вьо ходит н а укр а инском язьІке .

за води

живою більш як 500 кіломет-

13. 15 К. т. « Людина. Земля. В сесвіт » .

Висту n головного марш ал а брон ета нконих військ Героя Радян-

no

п а рт и и

800

тнсяч підшипників пон ад план шш устшrи з початку р ану сп с-

рган "';р:;:--рск:;:-;:;"·~~~--;;ЛЕФОНИ: редактора !----:;О_.Б..,.АЯ_.Ж_,.И.-ЗН.--.-Ь» :-Ком м у ни стической

Близько

ної промисловості. Кілька років тому у важких умовах Карпат було пронладено магістральний газопровід « Братерство >> , дов­

а фіша .

лістичного

Кропивін . • Вершники н а с т.ан -

І 12.211 К. т .

17.40 К. т. •С атир ични й об 'єктив » . 18.011 к . т. І нфор ма цій н а прогр ам а • Ві сті » . 18.30 Мультфільм << Корол ь і дин я» . 19.00 П ершість СРСР з футбола: << Шахта р » - << Дин амо » (Київ). 20.45 « Н а добраніч, діт и ! » . 21.1111 Про грам а « Час» . (М.) .

!:!.50

поста новці

оtії • Роса » .

нsон а .

добрий

Рудн і .

автомобілебудівники вже давно стала основною сн­ випуснають 40 ровиною чехословацьної хіміч­

Людвігсфельде

Інформ аЦійний випуск • День за 12.15 К. т. Зустріч передовиків соціа-

ського

л иніним » .

голос для

f~:~rк~~o Вах;~~~~~~ного театру

Іо .ЗО Х удожній

~ І .ЗU Х удо жній фільм

« Мій

~1.10 К. т. Гімнастика дл я дітей . ~І.:Ю К . т. « Будил ьник•.

таланти • .

17.05 Програма п ередач .

Ht-

20.15 к. т. Вечі рня каз ка. Мультфільм • Історія у лісі » , 20.:30 « Ве чірня музичн а пошта» . 21.00 << Людина і закон • . (М.). 21.311 О. Арбузов . « Іркутс ька історія • .

•Суботнііі ре- І

•В

часІв».

префіксами • .

тебе » .

1.'> .00 XXV з 'їзду KfiP C гідну зустріt..t. « Де віз висок а я юсть » . фільм

неоз на чених

IU.IIU •Сл ужу Р адІІн с ькому Союзу! » . 111.110 К. т . П рем'єра тел евистави .

'Тиорtюсті

« Народні

в

1

ПРОГРАМА ЦТ

фсстивал.ь

са модіяльної

д ящи х .

« Утоnічний

~1.1111 Новини.

r :! .~IO Концс·рт маіістрів мистецтв.

1

комуніз м.

кремлюв анимн

мультфіль-

(JІьві в ).

ооортаж » .

(М.).

« Виникне н-

1~. 211 Музичний фільм

• Книжкова полІІЦЯ » .

( Харк і в ) .

н ау ка » .

мецька мова. •дієслово з вІдо-

2:!.411

Філ ьм • Віртуоз н а муз ика •. • Екран молодих• . • Спектр • .

12. 15

14.20

Анг!ІІйська мова. « МНОЖJ;ІНа Іме~-

« В ім ' я миру » . (Львів).

14.1111 До Дня тан кістів . 11. :щ

ян недавно

забез -114.50 Музичний фільм 15.35 Документальний

;6.1 5 Фільм - балет « Лісова пісня • . 17 . І о К. · т. « Клуб кіноподорожей •. (М . ). І R. І.; Е кран студента-заоч ника. І курс.

« Ваше

фільм

І

курс ).

(3

соціалі з м» . (М.). 16.10 Наша афіша .

ю. Гул sо•ва. 22.З5 к. т. Ч емпіонат світу з класичної боротьби . (Мінськ). 2:!.25 к . т. « Танцювальний зал » . Ло закін ченн і новини .

·;},':,к,;::~тальний

як

Філософія .

14.55 Науковий

Ч аплі-

П Р О Г Р А МА УТ

більше

ня діалектичного і історичного 17.05 Для дітей. Художній фільм матеріалі з му рРволюційний пе«Матрос Чижик » . ревОІЮТ у філософії•. (М.) . 18.30 Інформаційна програма « Вісті• . І З .40 Політична економі я . (4 курс). 19.00 Першість С РСР з футбол а : « Пр ед мет і метод nолітичної е ко-~ « Зори » « Дніnро » . ·номії » . (М.). 20.45 «На добраніч, діти! » .

•Пожежник » .

Наша афіша .

тим

Тепер

І. Pl::JAH~HliO, зав. райвідділенням швид­ кої допомоги.

( 2 курс) . « І сторичний І

матеріалізм

12.25

ор-

народних

з а участю

(М.).

111.4U).

11 . 10 Філософія.

вашому

Держ авний

п ід м і­

що вона nак лин ана

ва ти

їй за.ману·

ІО .ІЮ АСУ. «Питання технічного ІІ t'•tення АСУ ». (М.).

21.110 Інформ аційна програма « Ч ас» . 2І.ЗU Концерт народного артиста СРСР

111. 111 111· 1'

зайве,

Чехо-

:\І ІІТЬ.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

ла: « ЦСКА « Сп артак• . 19.45 • Свободу Луїсу Корвалану!•. 20. 15 К. т. П. Кул иков. • Волзька ран-

кестр

т е,

~1.00 Для у•Інів 3 курсів лрофесійно- 12.45 ·н·хtІі~Іних у•шлищ. Історія . «К,ла-~13.15 с ова боротьба в су•насному ка11італістоо•оному суспільстві » . (М.). ІЗ.45 !І.:Jн Длн у•Інін ·х класів . «Основи Радюt с ~кuї держави і Іtрава . Мора.rн.. і 11раво » . ( nовторенн п

неймовірне». к. т. Програма мультфільмів: << Весел а карусель » , « Цікавий » , «Пригоди Болека й JІьол с ка » . К. т. Л рем 'єра докум е нтального тел е фільму « Головн а ву..-1 нця Росії » . :2 серія « Нові бе ре ги » . Новини. , К . т. Ч емпіон ат С Р С Р з футбо-

соді я» .

їх

с оціа л і стична

10.15 Му З ІІ'ІНИІі фільм « Оперний б ал » . 11.1 5 Дл я ді тей . В . Боrа•tенков . « З ановітні сл ова». Вистава .

I6.UO •Очевидн е _

18.00 18.15

ви­

Поваж айте « швидну ме­ дичну допом огу>> ! Пам'ятай"

(J1C'Hitt ~

(Київ).

17.30

ня·ти

-

ПРОГРАМА

ІЗ .ОО К. т . Про грам а « Здоров·,. " . І З.ЗU к. т. « Москвичка » .

І ї.UІ}

гос псща рс тв а

IO. IU

ltt.:.ю к . т. Nіу з и•Іна 11 рш-рама << РанкоІІа 1 юшта» . 11.нu 1\. т . << Прирщ~а tt Jаюд•tІІа » . ( Jlt:· ніно·ра Іо). « Кни•·а-75 » . Рt• нортиж 3 11 .JtІ к. г. міжнародної внст~ ккtt . l ~ .au к . т. « Новини му з ичнtпо жІІТТSР>.

домі•.

Нк вr rявнлося,

тору

ється,

з ахо в а·rзся.

ІН

ІІІ.uо • ).!.ли вас, батьки » .

1 .~ .ЗU Музична

і .. .

допомога >>

вкрнлася

с11ч гру завиків типу <<В-50 » · зі- нафтопровід << Дружба>>, по яно­ йшло за останнє десятиріччя з му ця цінна сировина з Радян­ нонв ейєра автомобільного зава- ського Союзу транспортуєтьс я ду в Людвігсфельде (Потсдам- в ЧССР. Комбінат <<Словнафт ;> ський округ НДР). Ці машини у Братіславі , Залузький хіміч­ добре зарекомендували себе в ний завод та багато інших під­ народному господарстві НДР, а приємств хімії п ереребляють також в інших країнах світу . в инлючно рад янську нафту, яна

без причин. А це ще трапл я­

та­

п ель, н к а м е ШІ{аЄ у Б рпБа­ рах , пр о вулеж Піонерсьюr й ,

ШУІН'Р

ч . оо Ііов шнІ . ~.ІН к. т. Іїмн;J.стика.

_

сто­

себе у

нагадати і про те ,

<<Ш·видк а

ВЕРЕСНЯ

fІІ'ОГРАМА

Н.:3Н <( Ді н1 м

просто

ме ддо­

неіснуючу хворо­

їжджає в с ела лиІ.І.іе за в и­ нлшюм ме дпраці в нина. І к е­ рівник а·м чи то .голов і ви­ кон;к о:v~ у с іл ь·ради, чи дир е.н­

кій сит у ації і її чолов ік. Він

Р01діоно в ич Івано в, аж удома в і дчу.вши себе у н етве резо ­ lУІУ стані, ста в бе;з,персстинку

телефонний

вона

отіримати

про

Т.реба що

милася п і сля весілля. Зовс і;и

І хто міг под ума ти , що пель:vш поважний Олександ р

набирати

що

вдома

відну бу .

<<ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ>>

помчалася на адресу: м. Бро­ .вари, вул. Ко,ролею<а. 53, КН. 38. Лікар !Vl . С . Хрус·тє.ва огл ян ула lVI. С . І в анон.v і не

го,

лося

членів РЕВ .

БЕРЛІН. Більш як 160 ти- с.1оваччина . Дві ниті має тут

ДЗ ВОН!ТЬ

19-3-18.

19-4-47, коресnон·

промисловості,

---;-,;:;;;;;--;::-::,;:;:;:;'..-~ у

в івторо к,

n ' ятницю

і

середу,

суботу .

Обсяг 0,5 форм ату га з ети <Правда» ·

-----------------~-------"'----~-------.......,....,..............~~"41............_"-6'~"4~.......... - - - - - - - - - -- З а м . 4588- 11 .150. ІН ДГ::І(С 61964. Б ров ~рrУ.к а др у ка рн я Киї вського обл уnр а вління в спр ав а х в ида вництв , nоліграфії і кни жкової торгівлі, вул. Київська , І 54.

#147 1975  
#147 1975  
Advertisement