Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСR!

.Nit 147 (3849)

Прапор перемоги піднято!

СЕРЕДА

18 1974 Ціна 2

повз

проходить

хто

Ко ж ни й ,

ВЕРЕСНЯ

nежика накосив за станом на де-

3317 то ин зеленої

контору радгос п у « Гоголів с ький » . в' яте вересня

р.

о бов' Я ЗІ\ ОБО з в е рне ув а г у на чер- маси на сиnос.

коп .

ВfJ НИЙ

прапор,

ви со ко

на

полощеться

Переможцям змагання сnава! »

поцікавиться,

Тепер ще з б і д ьшою нас наг01о

що

щоглі,

на ч е сть к ого він пі днятий . Цьо- пр а цює пРредовий екіп а ж . H r· ~ш­

ro

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

комбайнового агре- радго с пі вже ~аJ;щце н•І

га ту Василя Васильовича

М ел е -

!8

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕІП'ТАТІВ

О.

сиnосозбираnьного

«Екіпаж

n

Т J!<lНШ (' Ї

ти сяч т онн зелС'н о ї ~І ас и .

жика . Читаємо підпи с : RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

ОРГАН .БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

тощ·, що r.

в

раз у удостоєний такої великої ла зас л у га й ого

честі е1;іпаж

ДОРОШ,

зоотехнік-селекціонер

рад­

госпу «Гоголівський>>.

комбайна Васиnя Васиnьовича Ме-

ЧКУ- ДОСТРОКОВО! П'ЯТИРІ ~наставники 1 Ось скоро три десятки літ підготовки молодих робітви­ ! Переможець

-~

трудиться ва молочвотоваррадгоспу <<Русаиій фермі СоціаліГерой иівський>> стичної Праці, комуніст МаІї Пильтяй . рія Захарівна

трудовий шлях від рядової доярки до· бригадира ферми

трудовими

багатьма

елавек

перемогами. Та не тільки високими надоями молока здо-

була Марія Захарівна автоі

ритет

шану

односельчан.

Школу виховання у неї пройшли десятки молодих доярок. Кращі з них уже самі прищепнавчають молодь, люють їй любов до праці. Цього року повернувся на

ків. На заводі також розроб­ про приположения лено «Кращий звания своєння наставниК>>. наставни­ Прекрасними ками молоді ний металург

ГорохівськИй,

стали Почес­ СРСР В. О.

токар М..

П.

фрезерувальники Демеичук, О. Б. Сеглюк та А. В. t::pen,

І.

слюсар-складальиик

В.

шліфувальник

Грищенко,

В. Ф. Безуглий, ІіІихтуваль­ ннця Г. П. Мироненко, ро­ бітники І. К. Лапука, В. В. Бузюи та багато інших. Ко­ тільки вчить жен з них не своїх підшефних працювати

завод порошкової металургії

за верстатом чи біля печі, а

з· лав Радянської Армії фрезерувальннк Леонід Музика і став у рідному цеху поруч зі своїм наставником Іваном Продаиом, Миколайовичем добрий який дав хлопцеві

!t

му повчитися, адже Іван Миколайович за три роки вико-

ків ще під час навчавви Іх потім, коли ви­ у школі. І

1976

.N2 2 чи Требухів­ школи ської середньої з'являються

цього гарт. У робітничий досвідченого майстра є чонав особисту

і

п ' ятирічку

нині працює в рахунок року.

на будови, на У цехи, ферми і поля щорічно приходить багато молодих тру-

роблять свої дівників, які перші кроки в самостійному робітничому житті. Спрямуенергію, прищевати їхню пити любов і смак до пошувикликати творчості, ку, прагнення трудитися по-козавтакі муністичиому дання ставлять перед собою робітстарші, досвідченіші наставники молодої никИ -

зміни. У внетупі на XVII з'їзді ВЛКСМ Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв говорив: <<У робіт-

нвчому

класі

но-

зародився

вий чудовий рух , рух наставробітників. молодих ників кадрові це Наставвики робітники, що володіють вибагамайстерністю, сокою і,

досвідом

життєвим

тнм

я б сказав, талановиті педадоброї волІ, гогн. Вови з

за покJіиканням душі вчать працелюбству, маймолодь стерності,

виховують

. її

на

rероічи'Их традиціях нашого славного робітвичого класу». ·на заводі порошковоі мероботу з моталургії усю лоддю

на-

рада

спрямовує

по-батьківська . піклується вільний час. проводять Багато уваги розгортанню руху наставнвцтва приділя­ «Торгмаш». ють на заводі Кадрові робітввки · цього під­

як

здійснюють без­ привмства посередній вплив на підлІт­

підготували ударНІпси кому­ Б. М. Вос­ иістичиоі праці В. А. Возьяиов, кобойник, І . Л. Лисняк, І. О. Шульга. відда­ Сотні наставниЮ.в талаити сили і свої ють благородній справі виховаи­ Серед ня трудовоі змівв. радгоспу доярка них бригадиР­ <<Плосківський>>, наставник комсомольсько-мо­

лодіжного колективу Г. А. бригадир моитаж­ Строкач, ИІІRів ПМК-9 тресту <<Вро­ варнсільбуд>> О. П. Чуланов, слюсарів швиоре­ бригадир моитного

заводу

Г.

П.

Гор­

бач та багато інших. І хоча маємо багато при­ кладів творчого, партійного підходу до питань наставви­ ви­ трапляються цтва, ще падки,

коли

молоде

попов­

байдуже, стрічають нення не­ доруЧають новачкам

складні підсобні роботи. По­ довір'я й опіки збавлені старших,

таю.

юнаки і дів~

роботу. · залишають чата переважно це Стосується окремих будівельних оргаиі­ радгоспів і птако­ зацій та фабрик.

до

профспілкові організаціІ ра­

поріг

прохідної.

Ще

роботу з ним прийому на проводять бесіди начальник цеху

та

представник

гро-

мадського відділу кадрів. А

по

тому вже

за

юнаком

дівчииою закріплюється

чи

на-

ставиик. Власне, це <<~кріп-

лення» носить двосторонній У спеціальному характер.

наставництва» «Паспорті фіксуються зобов'язаннв: наставника і його підшефного,

яких визназа виконавням ефектнвиість самої чається

Він найбільше любить ту його до ку з ова мить , коли золотавий слря.мовує З!Ла струмок зерна. Хто знає, чи й струмок. Ш.видше точно це Могутній , лотік nсього

!

-

швидкий.

нівством, чисто професійвою підготовкою кадрів. Партійні , комсомольські і

підготовки зом з відділами кадрів та адмlиlстрацlвю по­ виниl

по-діловому

підходити

рухом Влравни.м Олександрович додає

'

ків, що виникають л,ри роботі

мотор маши н.и відразу ж ви­ інших зву­ різнюється серед

\

~

ЗІЛ

комбайна. Нові

~

плавно рушає .

&рожаю

тонни

мовувати

допомагати,

роботу

робітників по виХованню мо­

лодої зміни. Необхідно уза­ пошврювати гаЛЬНІОвати й

кращих ва­ досвід роботи рамках як ок­ ставників у підприємств і rоспо­ ремах дарств, таіс І в району.

ціnому по

сандрович Л есик nереві з н а йбільшу кількість зерна - 809

~

локазНІ:ІК у всьому районі.

т.рудової

«Календарях

у

Такий успіх не виnадковий. Він закладався п•ротягом три валого часу. Минулого рок у О. О. Лесик досяг найбільша-

С.lІЗВИ» щоденно підбивзлися лідсумки соціалістичного змагання між шоферами. Не можна бул- о не звернуrи увагу на таку деталь. "J графі навлrроти

го

nрізвища Олексія Олександро -

гар а жу.

Ш о-

а~то.машини . У nершому

від комбайна. І це л.ри нормі

р ед шоферЬв радгоспу . А пі зніuіе - nеремога на жнивах . Цього року виnовнюється 12 р о к ів, як Олексій Олександрович алерше сів за кермо ав томоб іля . й кілька останніх з н их він, ударник комуністичної

\

соціалkтич-

~

\ \ \ \ ~-,

п раці, вnевн ено тримається на

nрав ому

флан з і

ного змагання.

В. ДЕМ'ЯНЕНКО. Р а дгосп і м. Щорса . _0 0 Л .

лів-

сяг найбільшо го виробіт ку

Олек-

~ \

Б л аскучз, переконлива!

На зюм.ку.

рІччІ цього року вш знову до-

15-20 тонн .

Олексій

ло

вати майстерність, ще біпьш~ ув а ги приділяв nрофілактиці

ки тонн хліба транспорт)"вав він результаті

б'

виро пку

фер nродовжував вдоак· оналю-

вича в кінці дня завжди з'квлялися цифри 45 або 50. Стіль-

В

най.вищи_ й

речі, це

тонн. До

у напрямку току.

.

.

\ \ ;

есик.

Фото В . Б ендика .

е е-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·

На пусковій новобудові весь ча·с йде в авангарді соціалістич­ колектив діль­ ного змаrоння

Петрівський

ниці із ПМК-З, яким керує до­

будіІвельник Ю. М. свідчений Ге,рцойг. Ії робітниі< и та інже­

комплекс • д 1 €

нерно-технічні працівники вже трет ій ра з завоювали першість підрозділу і nере­ серед свого

хіІдний

«Бровари­ Колектив тресту сільбуд'> здобув видатну трудо­ ву

-

перемогу

атацІю

здав

в

е:ксплу­

черrу

першу

сnоруд

монтажників В. І . Гаврилюка і бетонників Є. Г. Ляхова.

гDІДівлі великої рогатої худоби,

що в Обухівському районІ·. на­ шої областІ. Щоб дати

можливість

тру­

своєчасно радгоспу тварин, відгодівлю роЗ[ючати найбільше старань доклали ко­

дівникам

Зараз тут

зразки

nраці,

Останні•ми днями в нов'і т-ва­

ки радгоспу п'ятисот

пос т а вили більше

голів

маи­

ЗВЕДЕННЯ про ~ід осінніх польових робіт у господарствах району за станом на 16 вересня 1974 року (в процентах до плану)

.,

~ "' » ~СІ:!~:~! rоспод3рств

~=:~ ..... <>. "' 0

~~2~ Радгоспн «Красилівський » <Заворицький » «Плосw:.вський » «Заплавний» «Великодимер ський»

~ -.,., С:С оо

ro

молодняка.

М. СЕРЕДА, будІ­ об'єднаного голова комітету проф­ вельного <<Бровари­ спілки тресту сІльбуд>>.

nока­

стернd.сть.

Назви

си­

nершо­ ринницькі приміщення го періоду в-ідгодівлі трудівни­

самовіддан~ї

демонструючи свою

новою

значений стро:к.

ПМК-7, ПМК-8, підрозділів ПМК-9 і СПМ.К М 509. зували

суnерництво з

лексу ввести в дію у точно ви­

лон .М 3 і .N'2 24. Велm<у доnо­ могу .вееь час по.давали Ум та­ кож будівельни•ки броварських

будівельви.ки

трудове

розгорнулося

лою. Будівельнm<и докладають зусиль, щоб другу чергу комn­

лективи місцевих генпідрядних механізованих ко­ пересувних

СільсЬІ\1

Червоний прапо.р.

У ПМК-24 найвищої продук­ ко­ добилися тивностІ праці бригад комплексних лективи

Петро-всь:кого компле.ксу по В'ід­

спря­

кадрових

четверто-

го, визначаЛЬJІого року дев ' ятої п'ятирічки відправляються

до розгортання руху настав­ ннцтва,

Олексій газу, і

~

в цехах заводу, їх зустріча­ ють давні знайомі. Чимало робітвиків добросовісних

Трапляються ще випадки, ЖНВІІЙ коли наставиицтво формував­ творчий процес ня нової Л{рдиии, свідомого робітника ......с підмівлють уч­

за

~ ~

середньої

пускники міської

складу Уі До ставввків. увійшли досвідчені робітники, передовики виробництва, люди, що вміють, хочуть і вихователями можуть бути Підготовробітввчої змівв. ка новачка починається одразу, як тільки він ступить

! змагання

c:;:~.u•:r:

100,0 96,7 88,2 86,9

85,0

=~

I'Q;.:

15,0 27,6 20,5 12,5

Зачищаємо повя рщцrоспі бригада в Наша сnеці-алізуєть­ сЖердівський >> фрунтів і ся на вирощуванні Робітнm<и - до.клали по.мідорів . виконати qимало зусиль, щоб 3 бригади с-воє зобов'язання. в бази і надшшло на вже

торговельну

сітку понаД

156

тонн фрунтів , 225-nом.ідорі-в . останні дн і Похолодання в примусило

гальну

нас

розnочати

зачисТІКу

за­

з

врожаю

помідорних площ . На доnомо­ гу nрийшли колективи установ кіносту­ і nідnриємств Києва d>іль­ науново-популярних дії радгосnі.в , Міністерства м Lв , ремонтного заво­ Дарницького ду. Усього працює понад 150 неділі настушюї чоловік До пом'ідорі.в на зберемо урожай в-сіх 35 гектарах. Тепер їх над­ ходить щодня у магазини і на ба з и 8-10 тонн. Мине декілька диі.в, і завдання по продажу по­

м і дорів буде виконано.

бригадир бригади.

іме ні Щор са « Л : тк ' вський » « К али тянсь к ий » ого л,:·вськ ий » « Бобриць к ий » « Тр е б у хівськи й» « З Ор Я » «Русанівський » « Же рді в ський »

«r

Г. СКИБЕНКО, садово-овочевоі

30,0

16,7 3,5 7,9 13,9 11,5 9,6

10,7

22,3

82,8

38,7

81 ,8 81 ,7 80,3 77,0 76,8 70,2 64,4

6,5 20,8 27,5

15,0 38,2

51,6

Птахофабрики

11,7 10,8 10,5 13,8

Бог дан: вськ а Племзавод « Р удн я » С е мило л кі всь ка П у х і вський ППР і ме ні Кіро в а

89,6 81,4 76,7 72,2 55,9

4,5 40,0 11,5 33,3 7,0

13,7

15,4 31,9

16,5


БІЛЬШЕ ІНЩІАТИВИ І ВИМОГЛИВОСТІ Трудовий

успіх

промислового

кожного

підприємства

залежить від чіткої організа­ ції роботи не тільки основ­ них його підрозділів, а й до­ поміжних служб. Перенонли­ вим ствердженням цієї дум­ ки

з

може

ду

у

мося

Борнв

до

першого

кварталу

основні

мували

випуск

цехи

Безпе·

висновок

випли­

-

ває сам по собі

легко

впоратися

про­

з

що не­

реаліза­

не в пов­

спрацювали,

в

пер­

зорієнтуватися

ситуації,

із

запізненням,

як став відо:-.шй ре:зультат по

займається

і

відвантаженням

ГОТОВОЇ продуКЦіЇ. Саме з цього і розпочала­ сп відверта розмова на звіт­

зборах

організації

цеху.

ти,

що

снладу

також

парторга­

входять

Секретар парт.ійного бюро цеху диспетчер В. В. Зуб­ досить

детально

рактеризувала,

оха­

як кожний

з

18

членів партії вносить особистий вклад у подолан­ ня намічених рубежів. У пер­ ших рядах правофлангових соціалістичного змагання

йдуть номуністи М. В. Грін­ ченко, П. П. Колекціонов, М. Д. Прудкий, І. О. Рябий. Відрадно, що всі служби підприємства з тю

виконали

програму в

сприяло :1аводу.

три чес­

восьмимісячну

визначального,

остаточному

що

рахунку

загальному успіхові Серпневе

завдання

колентив торгмашівців завер· шив

достроково.

Звісно,

що

казники

виробничі

переконливо

по­

гово­

рять самі за себе. Але, як показали збори, партшнш організації ЇНІ{ОЛІІ бракувало оперативного

відкладних

вирішення не­ справ, відсутній

належний контроль за раціо­ нальним

явної

використанням

техніки,

слаблена

а

посереднього

а

На

про нн

вірніше.

наголошував

у

увагу ного

на­

також по­

вимог ливїсть

до

бригадир Прудкий,

що й нині невіднладного ви­

рішення nотребує питання кадрів вантажників. .Наявна їх кількість не забезпечує по­

з

про

об­

створення

про

кожен

які

вони

про

суворе

ня, на

СВЯТО ОБЖИНКІВ вересня у Баришівці відбу­ .'ІОСЯ свято обжинків. Працівни­ ки

чального

бюро зупи­

ки,

організа­

змаган­

системі

на

пшениці,

цеху

зно­

Внесон ничників

вального

верстата,

який

робочої зони штам:.па. Ваа·слідок

лl3аторів.

цього

З початку року вони nодали пропозицій, з яких

впроваджені

у

24

зросла

продуюин-

ність пра~і верстатників. 19~4

вже

КаJ!_)бованщв

виробництво.

;ака сума рІч­

-

.

Економічний ефект від їх впроП~е бшьшии_ вадження становить 41553 кар- ефент - 28?8 .карбованцІв в

одержано

·

юд

Завод~ькі умільцІ запроnону- компресорів.

вали

зм1нити

схему

керування

з:епленням на ~втокрані <<К~: М.

2о61Д>>: Річнии економічнии ефект ~ІД впровадження, ав1:ори я:~ого шженер-конструктор І. П. БІ:!оусова та слюсар О. Д. Кац~и. становить 1220 карбованЦlВ. Старший

впровадження

Це

запровадили

м. Лисенко

та

електрик

- окладоних дового успіху

. майстер цеху мета-

загального колективу.

тру-

В. БРИЛЬ,

розглядає

перші

сторінки

.майбутнього підручника. Фото М. Тура. (Фотохроніка

о

2

РАТ А У). стор.

о

Нещодавно

здано

в

експлуата­

цію шістнадцятиквартирний житловий будинок. Новосілля відсвяткували сім'ї передових виробничників радгоспу.

* * *

ПЕРІПИП

РАЗ

-

У НОВИН КЛАС Радісним було свято го

вересня

Першо­

для школярів

райо­

ну. J'- нові приміщення при­ йшли цього дня учні сіл Поділ­ ля, В. Круполі. Урочисто було здано

в

селі

Морозівці.

експлуатацію

школу

в

Сим-волічний

ключ школярам вручили буді­ вельники і в селі Коржі. У цих шнолах

за

сах ·сіло

880

парти

в

нових

кла­

дітей.

* * *

ІОВІЛЕП ГЕРОІНІ Гро~адськість району широ­ ко відзначила 50-річчя Героя СоЦіалістичної Праці доярки радгоспу 4:Войківський» Софії Митрофанівни Календо. Приві­ тання Героїні надіслав район­ ний комітет Комnартії України і виконком райо:іної Ради, які нагородили її Почесною грамr тою.

Виконком районної Ради депутатів трудящих провів чергове заняття голів виконкомів

Ще в

1972

році С. М. Калев-

до перевершила· п'ятитисячний рубіж по одержанню молока

призовною молоддю, цивільної р~йону. Встановлено перехідний оборони. Перед nрисутніми ви- нубок імені Герqя Соціалістич­

етупив

секретар

виконкому

ра.

ся на

питанні

удосконалення

йонної Ради депутатів трулящих А. А. Коваль. Він зупинив-

ної Праці С. М. Календо. Воло­

даркою .кубка за перше півріч· чя визначального року п'яти­ річки

стала І.

М.

кими

урядовими

Рокитько з

радгоспу імені Жданова. Комуністка, депутат обласної Ради С. М. Календо відзначена висонагородами:

у радгоспі <<Баришівський» ~~~~~'::~-- ЛТеніна, Жовтневої ведеться велике капітальне бу-І цн, рудавого Червонодівництво. План будівельно- го Прапора. монтажних робіт з початку ро- (3 rазети «Баришівські вісті~).

інженер заводу.

БІДЬІПЕ, КРАІЦЕ, ДЕІПЕВІПЕ!~--~~~~~~==~~==~~==~~~~==~~~~~======~~~==~~~ Збудовано

Донбаську

-

тропідстанцію

елект­

першу

Енергоміст через У країну

ланку

майбутньої лінії електропереда­ чі змінного стру.му Донбас Західна У-краї.на напругою 750 тисяч вольтів. Ця лінія названа в Директивах XXIV з'їзду КПРС серед найважливіших

• сів.

На своєму шляху ЛЕП-750 забезпечить енергією багато ра­ йонів, які не мають електро­

будов п'ятирічки. станцій, і в кінцевому пункті Взявши початок на сході Ук- ,увіллються 'В міжнародну систе­ раїни, ЛЕП-750 уже протягла- му <<Мир», як передбачено уго­

ся над степовим привіллям лі- до!? в рамках Ради Економіч­ вобережжя Дніпра, перейшла но1 Взаємодопам:оги. . . " - Проми~лових ~шш у 750 ного університету імені О. М. через нього і досягла району Вінниці. Незабаром проводи по- тисяч вольтІВ краІН~ Європи Горького кубинка Юлія Ромірес тягнуться далі, через відроги ще не " ~нають, ~щкреслює разом з бригадиром М. П. Масла­ Карпат до державного кордону головнии шженер <<Пшденелектком

* *

*

* * *

впровадив пристрш до штампу-

ства, серед яких бригада комуніе­ тичної праці 'Михайла Петровича Маслака. На фото: студентка ХІМІчного факультету Харківсьr,ого держав­

сор-

Ф. І. Карнаух. організаційно-масової роботи Сумлінне виконання своєї ро­ сільських і селищних Рад. боти, творчий підхід зумовлю­ ють пошук нових резервів під­ СПР АВИ ЛИ НОВОСІЛЛЯ вищення продуктивності праці

локонструнцій В.-~'. Авраменrю /

чена кращим друкарю~_ підприєм­

нововведення

слюсар-сантехнік

1

Харr..:івська книжкова фаорик<L «КолІуніст>) r;очала виконувати замовлення для Куби. Для шко­ лярів острова Свободи тут дру­ ~:ується багатобарвний підручник «Мпя ~Іова і я». Ця робота дору­

nроцентів

першим

ку здійснено на 151 процент. Будівельники роблять все, щоб красивішало рідне село .

"

кільцевої системи охолодження

.

ДРУЗІВ

сільських і селищних Рад депу- від кожної корови. Досвід пере­ татів трудящих. Розглянуто пи- дової доярки поширюється в економ:Ічнии тання поліпшення роботи з до- радгоспі, в усіх господарствах

но1 розро~ки м':истра.

бо анці

70

здано

ВЧАТЬСЯ ГОЛОВИ ВИКОНКОМІВ

дозво­

ремоwтно-механічного І JІЯЄ видадяти готові вирубки із різко

центнерів.

том.

заводу вагомий внесок раціона-

26

190

продукції

раЦІОНRЛІ3аТОрІВ

У трудових здобутках вироб-

го­

Про­

державі 1560 тонн м'яса. За станом на 1 серпня радгосn пе­ ревиконав річне зобов'язання

ПРИСТУПНО.

ячменю,

У четвертому, визначальному році дев'ятої п'ятирічки тварин­ ники радгоспу <<Хмельовик» зо­ бов'язалися виробити і продати

на

жита,

Є РІЧНИИ ПЛАН!

ву обрано члена КПРС В. В. Зубрицьку. С.

народногоспо­

* * *

по­

Секретарем партійного бю­ транспортного

і

роху· та інших культур. даж хліба триває.

ти.

ро

ра­

дарський план п'ятирічки по за­ готівлі хліба. Державі реа,лізо­ В'ано 90647 тонн добірного зер­

комуністів

в

в;шонано

літичної та економічної осві­

роботи. І в бі.тrьшості ці про­ позиції адресувалися адміні­ страції та партійному бюро заводу. Мимоволі виникає думка: як бути з власною ініціативою, хто її перетво­ рюватиме в життя? Візьмемо

господарства

ціалістичні зобов'язання по про­ дажу хліба державі. Радгосnи і птахофабрики в засіки Бать­ !tівщини засипали 30108 тонн зерна при зобов'язанні 29000 тонн. Достроково, за чотири ро­

і, зокрема, про до нового нав·

року

сільсь.кого

йону виростили високий уро­ жай зернових, завершили зби­ рання зернових і зернобобових культур і успішно виконали со­

вирішальних ділянках ви­

робництва підготовку

вно­

сив свої пропозиції ·з того. Чlf іншого питання партійної

НАШИХ

8

дотримання

розстановки

він

ПО ЗМАГ АНИЮ-БАРИШІВЦІВ

вирішують.

нився на питаннях ції соціалістичного

трудо­

виступаючий

У

завдан­

Секретар партійного заводу В. І. Сухівін

ві досягнення. Дев'ять ко­ муністів взяло участь в об­ говоренні доповіді. Приємно, що

конкретними

де зараз

Фоrо В. Бендика.

ховання.

дили при високій активності партійців, більше йшлося про недо.ліки. не використані ніш

порошкової м.еталургії і на заводі пластичних м.ас, по-ударном.у трудиться.

на· далмпе

кожним партійцем вимог Статуту КПРС. Шофер І. Т. Татаринов неодноразово по­ рушував партійну дисциплі­ ну, недобросов.існо вшюнує доручення. Мабуть, до цього комуніста необхідно застосу­ ;зати більш суворі методи ви­

належних умов праЦі. Необхідно відзначити, що звітно-виборні збори прохо­

можливості,

цеху

Близько тридцяти років працює токарем. Володим.ир Миколайо­ вич КИШКОВСЬКИй. його майстерність добре відом.а на заводі

свою

партій­

Номуністам довелося гово­

слуговування· машин, внаслі­ док чого бувають простої транспорту,

діЯЛf>НОСТі

бюро

тими

рити

О. А. Сорайкін говорили про

технічного

зосереднлп

на

ня.ми,

слюсар-ремонтник

nоліпшення

травне­

туються успіхами і популяр­ ністю· серед товаришів ло роботі, бо завжди пов'явані

трібного обсягу роботи. Комуністи інженер І. А. Єременко, шофер М. Н. Грін­ ченко,

рішень

піднесення всієї агітаційно­ масової роботи серед пра­ цівників своїх нолентивів. Зокрема, заслуговують по­ хвали агітатори М. В. Грін­ ченко, Г. К Апанасюк, А. І. Клішта. Іх виступи корис­

ЗВІТИ І ВИБОРИ

виконання

мова

вого (1974 р.) Пленуму ЦК І{ом;Іартії України. Члени КПРС А. І. :Клішта, М. В.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:

своєчасного

велася

ідеологічне забезпечен­ соціалістичних :юбов' я­

Голоцуков

своєму вистуnі вантажнинів М. Д.

вююнавця.

зборах

:Jань у світлі

остаточний реалізації.

доповни·

кому­ ністи, які працюють у відді­ лах збуту та постачання.

рицька

правильно

транспортно­

Необхідно до

нізації

партій­

в

накреслити

правильні шляхи її розв·н­ зання. Безперечно, комуніс­ ти забили тривогу, але дещо

шу чергу, відділ збуту, а та­ кож транспортний цех, який

го

ху­

надати, але не підмінята .(іjез­

продукції.

но-виборних

немає

здалегідь

готовленої

ної

що

цій

винонан­

-

міру

тому,

ви­

і:з

робництва

ну

це

реалізації

сrюравився

тут

і

ло партійному бюро цеху за­

кварта­

готової

дукції і ставало відомо, на кінець кварталу буде

ді

речно,

ни.

затри­

ви­

заво­

машинобу­

першому

основного

заста­

причин

цією. Ось тут і потрібно бу­

не

невиразну,

рілу наочну агітацію в цеху, нерегулярний вихід стіннів­

лі поточного рану. Завод то­ ням

про

року. На заводі скла­ Jшся вкрай несприятюІві умови. 3 левних об'єк1:ивних

197 4

показника

приклад

колективу

торговельного

дування

принлад. Начальник цеху >:оі>їуніст М. П. Прудкий го­

дожника. Мабуть, коментарі тут аайві, кому, Я!t не нерів­ никові нодективу та ще й чл-:ну партбюро цеху, вирі­ шувати такі справи, Б61Ше­ речно, партійне бюро зuоду необхідну допомогу повинно

послужити

діяльності

окремих .комуністів. Давайте ще раз· поверне·

СРСР на заході.

По новій трасі- можн

перекинути !На <<продукцііо»

а

б

тромережбуду» І. М. Іванов.

А чим вища напруга, тим менше

уде втра'r у мережі. у ЛЕП-750 ще

1100 кілометрів

кількох

Дніпроге-

-

вість: по ній

о

НОВЕ

одна особли­

передаватиметься

ЖИТТЯ

о

змінний струм, а це економічно вигідно. Та й перешкод для

зв'язку, радіо- і телевізійних пе­ редач вона створює менше, інак­

ше довелося б відвести не3'ви­ чайну <<смугу вЩчуженню> по сто метрІв з кожного боку на прот язі всіх 11 ОО .кілометрів і втратити

величезну

плоrцу

зем­

лі.

У донецькому степу уже ви­ сочать

не

схожі

на

звичайіНі

опори. Вони несуть на собі од­ разу 14 проводів. Наnруга в три

чверті

вимагала

мільйона

вжити

18

захо-

вересu

особливо на пере·

тинах із залізницями, автомагі· стралями, ріками. Тому прово­ ди довелося підняти на висот:У десятиповерхового будинку і укріпити за допомогою велетен· ських гірлянд з скляних ізоля· торів підвищеної міцності.

Енергоміст через усю Украї ну ЛЕП-750 «Пробни~ камінь» для вчених, дослідни· ків, .конструк'rорів, інженерів

Досвід

експлуатації

годиться

будІвникам

лінії

при­

при про

нладанні нових наддалеких пе редач, які понесуть у центf країни дешеву енергію рік Си біру.

Б. ГЕРЦЕНОВ, вор. РАТАУ.

вольтів

суворих

Середа,

дів безпе.ки,

Донецьк.

1874

рову

о


~·~

· ЙАе Аругий х л і б рЕП ОР ТА ;в

~ м~~~8~!!~ц!8~ода'

радгоспу « Гоголівський». Н а

ли і обмолотили вални на 270 · гектарах і намолотили ·,· 28 тонн зерна, а тепер

одній

ІЩJlЮЧИЛ ИСЬ

Скільки

оком

рознинулися з

онинеш

площі

них

ловного

·

~ На фермі триває

ми

-

картоплі

зустріли

агронома

го­

господар­

ства Валерія Івановича З аЕця. Він розповідає:

-

Мьла,'ізовані ланки ни­

нішнього

л'та

вирощували

нартоплю на

1200

а

масове

тепер

йде

гектарах. зби ран ­

ня врожаю, де зайнято 16 картопленомбайнів. Майже на

півтисячі

гектарах

винопана J{артопля. ня полягає в тому, першого

жовтня

уже.

Завдан­ щоб до

впоратися

з

цією роботою . ЗавданнЯ не з легних, але партійна і профспілкова ор­ ганізації, дирекція радгоспу провели велину підготовчу роботу. Ян ре зультат, було своєчасно

відремонтовано техніку , кожний механізатор обізна ний і з нормами вира­

бітну, умовами змагання, ма­ теріальним

Групова агрегатів ,

вання,

збиральних

громадсьн е

дійове

змагання ні

заохоченням.

робота

харчу­

соціалістичне

вже

дають

відчут­

ре зультати.

Ось

ведуть

сюи

аг ре га т

комбайнер Леонід Ткаче НІ{О і тра.нторист Костянти н Га ­ ценно . З5 - 40 тонн · кLІртоп­ лі вони щодня н ак опую ть, кожен гекта р дає 180 - 190 центнерів. Високого виро бі т­ ну доб.ився нолектнв агрега-­ ту, де комбайн ером Вінтор

нового якість Цll

60

ранню ) .

збирають · бульби

нині

на

-

рогатої

Щодня викопують нартоплю на 2 -2,5 геюара. Таких же пока знипів добиваєтьс я н ом· сомоль сько-молодіжний екі­ паж Анатолія Гут я та Вінто ­ ра Тарана. Треба сказати, що транспорту обмаль.

·шоферам жено

ля

до

сортувального

пункту

55-60

тонн •бульб, Вінтор Стасьно - З8 -42, а в один

із днів він побив рекорд перевіз 75 тонн картоплі, про що ро зповіДалося в «Ка ­ лендарі трудової слави ».

- Та винопати нартоп­ лю це півділа . Потрібно її -впорядкувати, наже завідуючий сортувальним к а р топленавантажувальним

пункто м

першого

Григорій

Лень .

Досягненню кою

відділка

Щодня

-

надходить

понад

сто

тонн

бульб, і ми їх встигаємо від­ сортувати і відвантажити за призначенням.

Цей пункт один з пер­ ших у районі. Затрати на спорудження його вже давно окупилися. Сортування і на­ вантаження нартоплі прово­ диться без використання ручної праці, швидно . Не

встиг шофер об'єднаного ав­ топідприємства 09663 Він­ тор

Шевель

підігнати

свій

«:::SИJI-130>> з причепом , де стояли контейнери, до бун-

нера

сортопункту,

рервним

потоком

як

безпе­

пішла

нар­

чисто­

пуху.

Вироби

ше-рстяної чаються

пряжі з

і

з

нролячого

тканин

н а рядним

віДзна­

.вигл ядом,

прантичністю .

Продунція дунаєвецьких тка­ чів нористується велиною попу­

лярністю у споживачів. Тут першим сортом виробляється майже кожні де в'ять метрів сукна з десяти. На п ідприєм­ стві впроваджено чимало нічних нововведень.

тех­

У ці дні з нонвейє ра ф а брики зійшла перша партія пухових хусток з Державним знаком якості. Він прин рашає також шерстяні ться

пл еди ,

великим

яні

користую ­

попитом

у

насе­

лення. І ще один факт свідчить про успішні ·пошуки дунаєв ець­ них ткачів: виготовлені ними пальтові тканини << Любава» і

<<ефент:~> відібрані на міжнарод­ ний ярмарок в югославсьному місті Загребі.

С. ШУМАХЕР, кор. РАТАУ. Х·мельницьна область.

ВІВЦІ «ЗНІМАЮТЬ

ШУБИ>>

На альпійсьних луках Вірме­ нії почалась осіння стрижка овець . Кращі бригади стригалів щодня <<знімають шуби » з 500 - 600 овець. Це дуже ви­ соні показники. Тварининии республіни мають зняти руно з мільйона овець і продати дер­ жаві понад тисячу тон н вовни . (ТА РС) .

о

.вели-

впроваджен­

тися

з

державою,

щодня

возять

з

сусідніх не

радгосп у

картоплю

це робиться звичайно, а у

А.

внизу

Гуть їхній

та

В.

реводять На ін'rеНСТhВНИЙ 'l'ИП годівлі. Тварини досягають по­ трібної здавальної ваги при­ блНІЗно на чотири місяці рані­ ше . За рахунок цього еконо­

Та­

агрегат

20-

денному. Чотири-п ' ять місяців їх випоюють на неЗбираному молоці і молочних відвійках, штучних замінниках. Потім пе­

На фото : вгорі члени НОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДіЖНОГ\)

екіпажу

тваринники

колгоспах стали заку­ в півр і·чно му віЦі, як

пати

в

Київ десять автопоїздів п ' ять бортових машин. І. МИХАйЛЕНКО .

ран,

тутешні

за

роботою.

Фото В. Бендвка.

на

70 карбованців деШЄJ3Ше. Щоб організувати інтенси в­ н у відгодівлю, потрібні багат і раціони,

макси:мально

білком. Ось

Чому

насичен і

· змІцненню

1юрмової бази надається пер­ шорядне значенн я . Зараз у нол­ го ::: nі цілодобо во на• повну п о тужність працює агрега'r СБ-1 , 5 по прИ>готуванню в ітам інного

трав 'яного борошна. Н а зиму буде припасено не менш як 1400 тонн гранул. Для цьогО є вс і можливості . У Госцодарств і - 700 гентарів сlноносів . В е­ лиІ' і їх д ілннни пус1:и рів. Землі

"Камелія", "ЛюОава", "Ефект"

виготовляють

усnіхів

сприяє

м иться велика кількість цін­ них кормів, утримання кОжної тварини обходиться колГоспу

помічнином. Бонн підібра-

Ії

тисяч голів ,

разом з вченими Харкова. А суть його ось у чому. Телят у

час жнив .перший з них п ра­ цював номбайнером : другий

лія:~> .

мірою

Проводять

топля. За ден ільна хвилин було завантажено її 8 тонн . Щоб успішно розрахува­

Ро змовляємо з меха ніза­ торами Миколою Івающь1шм та В асил ем Осьм ако м. Під

<< кам е­

7

мання і .відгодівлі тварин . Не­ давно колгосп перейшов до широкоvо виробничого викори­ стання експерименту, який

2,5 -З

нина дл я жі:ночих паль т

відгоді­

ня на фермах комnлексної ме­ хані зації, передового досВІіду і прогресивних те~нологій утри­

забез·

П~ 'шти безперебійну роботу комбайнів. Тан, Антон Лог­ вине нна автомашиною « ГАЗ53>> щодня перевозить з по­

:на

господарства

утримують понад

напру­

аби

а

пункті

Jдається державі найвищої nгодованості : З80-400 кіло­ грамів . Відмінний показник!

авто­ Том}

доводиться

працювати,

худоби,

uел мюму

вони

В асортименті виробів Ду­ наєвецької ·Суконної фабрюш імені Л ен іна (Хм ельницька об­ ласть) з' явилася новинка -тка­

року

с ьІюї області. Дев'яносто де­ J'ять процент.і.в ус і єї великої

другі

гектарах.

-

початку

ЖНИВа.

у

гектарів ви­

Щодня

з

М . Іваницький водить т рак­ тор , В. Осьман номбайн.

нопаної карто плі (внлючаючн

і

одержав

високу проду<К­

колгосп << Червоноармієць >> Ба­ лаклійсЬіКоrо району Харків­

Мишкорі з , а тракторнетом Михай ло Талаш . На ї х ньому р аху нку вже

прибутку за тваринницької

.

За

.

зи

виростили

в

нинішньому

механі.затори

радгоспу

« Плосн івський » .

Добре

по­

трудилися вони і на заготіБ­ лі силосу, провівши цю ро­

боту .в стислі

•строки і без

втрат. За вісімнадцять робо­ чих днів масового збирання нормодобувний заrін <ЖОСНБ куну.рудзу на площі гектарів , у три траншеї

нладено маси.

тонн

8700

Готового

йшло на плану.

1100

Для

за­

{:ИЛОСу

ви­

тонн більше випа­

підгодівлі їх

масою

80

260

зеленої

осіннього

сання но.рів і сооовитою

шилось

ще

гентарів

зали­

nосіву

нунурудзи.

О собливого

успіху

доби­

лась механізована л-аН\Ка Ми­ коли Григоровича Коратен­ ка

з

першої

ничої

тракторно-ріль­

бригади.

редньому

по

Коли

новив ЗЗО

в се­

радгоспу

жай кукурудзяної

маси

уро­

ста­

центнерів з гек­

тара,

то вона

площі

60

зібрала

гектарів

по

на

478

центнерів . І це не на па­ ливних, а на звичайних зем­ лях. Веаого ланка вирощу­ вала

..

суміш

кукурудзи сор­

тів <<одесь.ка- 10 » та <<буно­ винсь-ка-З >> на 190 геRтарах і оде ржала чудовий урожай - пе рший сорт дав дорід­ н у масу, а другий кача­ ни МОЛОЧНО-БОСНОВОЇ ЛОСТі.

Суміш та·них

же

СТИГ­

сорті·в

вирощувала ланка Василя Ми·колайовича Бреуса з дру­ гої бригади і теж досягла

У СТИСЛІ СТРОКИ Кормозаготівельашки nра­ цЮБали в полі повний св-іт­ ловий день. Від чоти,рьох номбайпів до силосних спо­

руд щодня надходило 450 - 700 тонн маси. Чітко й бездоганно діяли збиральн і агрегати, автотрансnорт. До­ сн.ть

сказати,

комбайн

що

на

кожен

nрипадало чотирИ

автомашини

-

радгосnні та

з Броваремюго автопідпри­ ємст.ва 090З4. Потін маси був таннм ве­ ликим,_ що дуж е lllВИдк о нею

заповнили

обидві

обишцьован і траншеї.

наявні Дове­

лося спішно го'І'у вати ще од­

ну. Ії винопали і облицюва­ ли залі зобетонними панеля­ ми протягом доби. Допомог­ ли в цьому шефи, колектив

Б роварсьного заводобудівно­ го комбінату . Найбільшого виробітку на кос інні КJ'1Нурудзи добив али­ ся комбайн ери В алентин Петрович Tonixa і '11ракто­ .рист П етро Павлович Кри­ вець, як і наношували за

день по 250-ЗОО тонн ма­ си. Комбайнери Валентин Ол ександрович Миколаєнко та Костянтин ГриГорович Малюга з тракторист.ами Во­ лоди миром

ТимофійG ви ч е м

велиного успіху . З 42-гек­ тарної ділmши вона зІб,рала по

заедання.

центне-рів

маси

качанами.

Середа,

18

вересня

1974

року

з

ножатях

нолгоспники

Се ред

т,ранспортували

о

що

НОВЕ

мас;у

зеленої ·мас и

з

гек ­

тара .

з ПОЛЯ, ПаЙВИЩИМ БИРобіт­ КОМ ВіДЗНаЧИЛИСЬ ВОЛО " ИМИр Іванович Ситниченко, Воло-

Використовуємо

и lНJJi i

резерБи для поnовнення раціо­ ну, розповідає сек:Ретар парторгані-зацІї колгосПу О. Д.

димир Г·ригорович МТhНода Іванович

Бігун , Касян , Григорій Іванович . Волоха, Григорій Вас ильович Гна­ тюн. Кожного дня :t:юни пе­ ревозять · по 50- 70 тонн, виконуючи по три і більш е виробниЧ'і норми. Ден.ннй за­ робіток шоферів становить

Ященно .

Вперше . в област і

-

ми заклали у бетоновані тран­

ш еї

близьно

тонн моно­

150

норму: вівса й гороху. · ями за­ повни ли

дуже

-

ШВИДНО

за

чотири дн.і . Згори прикрили поліетил еновою пліві\ою Зі­

брали

нультури

при

5·0-про­

карбованців. У прис-коренні силосуван­ ня, чіткій і безперебійн ій робот і вс іх механізмів важ­

центній воло.гост і , ноли зерно налилося, а стебла щ е були багаті на поживні речовини . Як завжди, црипасемо 12-

ливу ,роль в ідіграли стиму­ ли морального й матеріаль­ ного заохочення кормодобув­

ТОН!НИ

:35-40

а

за

Цю ідею

зверх перших

ЗО

теж

сприяли

-

по вністю

у

в

створення

мину­

мових буряків,

яких

загото влено не м енше

І подарств допомагає

рад­

~ етичних зобов'язань визначаль"

~ ного рану п'ятирічни.

~

О. ГОНЧАРОВ,

ї

о

тварин.ни­

~ кам добиватись відчуmих ре­ 6500 ;, зультатів у вшюнанні соціалі­

А. ТАРАСЕНКО, агроном

зими

буде

тон н.

госпу.

звичай­

Нинішньої

ІніЦіативний під:х;,Ід до спра­

соІОО­

для худоби . збирання кор­

які одержували

раціон .

ви , до поШ УRУ і використання внутрішніх резе·рвів, впровад­ ження досв іду передових гос­

вне соІК

достатну

використати на

ці поживні <<відходи>> видавати­ муться всьому ~юголів'ю.

Кормадобувни­

витих кормів На черз і -

тих,

ний

радгоспі

зробили вагомий

ЖИТТЯ

у

підвищенню

заверш ено

лої п 'ятниці . ни

іншІ в они

а-к тивності людей.

Сило сування

-

вали висушені і подрібнен і на­ чани , щодобов і прирости ваги були на 100 грам ів вище, н.Іж

дні в силосування . Для авто­

трудової

того ,

КQрмів. У тварин, яким у ви­ гляді додаткового норму вида­

тонн

дв адцяти

т.ранспортник ів діяли но рми і роз цінки, але

по rтв і

-

Крім

ли у ростовсьних тваринн:инів. Торін впе,рше . спробували за­ проваДити її у себе. Дослід вдався. У· rосподарстві зберег­ ли без малоrо дві тисячі тонн

наступні деся ть

пійон за кожну тонну маси,

про тягом

голову.

корм ·КУRУРУдзяні ·качани спеціалісти колгоспу запозичи­

днів ЗО процентів. Крі.м того, їм нарахоБувалась до­ датн ова оплата по 10 но­ нано ш ен у

на

.взимну переробимо на установ­ ці для сушіння трави кунуруд­ зяні- н а чани ...

курудзи одержували 60 цро­ цент ів надбавки до та,рифної ставк и ,

тисяч тонн корму

14

ни:ків . Напринлад, комбай­ н е ри й трантористи за пер­ ші десять днів збирання ку­

головний

автомобілістів,

зелену

знімають

щороку по З20 -4ЗО центнерів сонавитої

Галакою і Андрієм Григо­ ро вичем Гришном в ида вали по 150- 200 тонн маси , на­ багато перевищуючи денні

458

<< Волжанка ». На поліnшених с і ­

п:~.вrорар:І.У:вив запас ворм:~.в

Високий урожай ну.ну·руд­ році

відвойовані у онультурили, внесли добрива і зросили з допомогою паливних · маши н

кор. РАТАУ.

О

3

стор.

О


ДІЮТЬ ІОВІ ДЗЕРЖППЦІ Дев'ять рокІв у на­ шій країнІ активно

над підлітками, слідку­

працюють

ють

загони

дзержинців

потребі

юних

та

юних

У

друзів мІліції. Набу­ тий досвід свідчить

23

про те,

480

Ті

їх

закладені

яні

великі

у

налічується

школярів. від дня Ф.

комітет зом

з

комсомолу

дитячою

ра­

німна­

тою міліції провів се­ мінар новообраних командирів загонів та їх заступників.

дзер­

жинЦів, зокрема, ве­ дуть профілактичну ро­

попередженню

дитячої бездоглядності й правопорушень, при

З

доповіддю

життя

й

про

діяльність

СПОРТ

<<лицаря

кого

виступила

тор

дитячої

інспек­

дитлчої

ін­

причини

не

цікаву

лише

німна­

шень з боку неповно­ літніх. На конкретних

семінарі

рено

ня.

Дз ержинського,

вил

вуличного

цювати

сомольської

підлітками ,

дії,

умови

СПОРТ

Е.

подано

рекомендації

конкурсу

на

краще оформлення що­ денника, газети, фото­

альбома -з досвіду боти загону.

ком­ з

про

Ф.

ЩОДО П іДГОТОВКИ мате­ ріаЛіВ проведених рей­ дів . Прийнято також

руху.

у зоні

іме'ні

практичні

З організацією робо­ загонів

обгово­

положення

загони

ти

а

й за місцем проживан­

прикладах вона роз'яс­ нила, ян необхідно пра­

СПОРТ

На

робо­

класі,

боту загонів юних дзержинців по бороть­ бі з порушниками пра­

правопору-

з

в

Капітан міліції Б. О . Дятлов розповів, як ефективніше вести ро­

ти міліції А. К. Козак докладно проаналізува­ ла

комсомольським

учнями

ту

ва.

спектор

порук.

з

кімнати

старший

заціям шкіл , проводячи

спів­

Юні дзержинц.і

кам,

міліції Н. Т. Максимо­ Потім

та піонерським органі­

норми

повинні подавати допо­ могу вчителям, бать­

революції»,

першого чекіста Краї­ ни Рад Фелікса Ед­ мундовича Дзержинсь­

Е.

Дзержинського міський

змістом роботи цих об ' єднань підлітків.

боту по

районі

народження

чітко визначаються

юних

нашому

загонах юних дзер­

До ювілею

можливості,

Загони

порядком.

жинЦів

ЩО В ДІЯЛЬНОС­

виховні

за

шефствують

життя.

Фільм

новними її ознайомила

формами юних до­ зорців громадського порядну сенретар, заві­ дуюча відділом шкіль­ ної молоді міськкому комсомолу Н. А . Ничи­

які порушують соціалістичного

ро­

Н . АНДРІПЧУR.

ос-

про перmопроходgи

ва.цр Документальний творця першого в

ного комбайна Олексі я Іванови­ ча Бахмутеького створили учас­ ники аматорсь кої кіностудІї Кадіївського пада цу культу ри імені Горького ( Ворошилов ­ градьска область). Сту1{ійці прагнули

:t

Про грама передач. - 1(. т. Г імнаст иІ<а. -· Но вини. - К . т. Кон цертний зал

телесту -

«Орля ». П рем 'єр а до кументального тел ефільм у «Людина для людства •. 11 .15 - «Т р и зустр ічі>. К:онцерт учасників художньої с а модія.1ьності Мінська. Ташкента, Челя бінська. 15.25 -- Прогр ама передач. 15.30 - «Ш а хова школа•. 16.00 - Тележурнал «Винахідник•.

16.30 - С. Танєєв . Симфон-ія до-мінор. : l7 .0.'i - Художній телефільм «Хліб•. :; Ії .10 - К:. т . •У м ілі руки» . '~ ! ~< :оо - · Нов и н и. ~. 18.15 - Ко1щерт, п рисвячений 50-р іччю ,1 з дня утворення Молдавської РСР.

' 19.25 - «Людина і за кон » . · l9.5G - К:. т . Прем 'єра філь му -вист а. ви Московсьwго драматичного театру

1 ім. f рі.

Стан іславського. А. Сент-Екзюпе «.~алень ки·і\ пр ин ц» . (21.00 І нформаційна програ ма «Час» ). 1 ': 22.30 - К: . т . Співає народна артистка ; CPCr Г . К:овальова . (Ленінгр ад).

't 23 ОО 1

~ Російська мова» . К:онцерт ансамблю т а я ­ субтроn ічного господ·арства · Грузинської РСР . . 16.55 - Прес-конференція Героя СоцІа.оістичної Праці І . В. К:омзіна. 17.40 - 1(. т . Вист авка <Фракійське мистецтво та кул ьтур а болгарських земе.оь•.

15.40 16.25 -

Новини.

IR.OO _ Нови ни . 18.15 - 1(. т. с В кожному малюнку :-

сон це».

Успіхи броварчан леmої атлетики.

класі Броварської середньої школи N2 3. Менше року вона тренується у Б. Озерчуна. Н. ЧУНОСОВ,

В

цих

участь

юні

б ради

змаганнях спартаківці

і

нашо­

го міста Н. Юрченко, Ю. Яскал

2

Люба навчається у восьмому

та П . . омельченко.

В

естафетному

хвилини

Про грама передач.

н іч•.

Програма УТ Наша афіша. Для дітей . С. Маршак. сІ(иць чин дІм> . Вистава К:~йбишевського те-

* *легкаатлети * Нещодавно

100

метрів у дівчат у складі збірної номанди Київської обласної ра­ ди ДСТ «Сnартак» вистуnала

учениця міської середньої шно­

JlИ N2 1 Ніна Юрченко. Коман­ да з її участю зайняла перше місце з результатом 52,0 се­ кунди. В особистій першості Н . Юрченко в бігові на дистан­ цІї 1 ОО метрів зайняла третє

місце. Ії результат 13,0 се­ кунди. Юна спортеменна була нагороджена дипломами і ЖетоІ і ІІІ ступенів. Тренує­ ться вона під керівництвом В . Т. Гредунова.

. нами

шого

міста

союзних

виступали

-

з маганнях

на

ли

Н.

на­ все­

першос­

КоЖний

з

Об'єднанню

У

НЕДІЛЮ,

22

ВЕРЕСНЯ

1974

року універмаг Бровар­

ської

райсnоживсnілки

ВОДИТЬ

РОЗПРОДАЖУ

них виробів

ПРО­ швей­

осінньо-зимового

асортименту.

Дирекція.

за

експедитори

складу

м. .Бровари, го, 16.

вул.

ф ільму

-

19.!0 _

кухарі всіх лоточниці,

ний зв'язок

1:з

ського

включення м

у

сітку

або нент­

автоматичного

т еле гр а ­

фа . Заяsки

подавати на адресу: м . Київ-І, Хрещатик, 22, Обл­ упр авління

Дирекція.

Програма

за

дне м »

.

міській

друкарні

ПОТРІБНІ: учні

друкарів,

паперу.

~ Броварська меблева фабрика ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ:

~ ~

ПОТРІБНІ

приби­

ральниця.

адресу:

вул. Металурrів,

Адмін.істрація .

ВІДДІЛУ РОБІТНИЧОГО ЦОСТАЧАННЯ ТРЕСТУ << БРОВАРИСІЛЬБУД»

Бровари,

різальник,

З вертатися на адресу : м. Бровари, в ул. Київська, 154.

праці.вники.

Зве:ртатися на

до кум ентальних

Броварській

розрядів,

кухарі,

«Майо,

,

здоров я> .

Редактор Є. ФЕДЯИ.

харчування

куха рів,

продавці,

Енергі я і

в иконує заслужений симфонічний оркестр Українського телебаче.ння і радіо . Дири.гент - К: . Тікка (Фінляндія) . 23.00 - Інформа ці йний випуск <День

Адміністрація .

ва м

'РОзмотувальник

к ухонн і

п е-

22 .15 _ . 51 . Сібеліус. Друга с имфонія.

муляри ,

учні

Реа кти-вна с ила.

•доб рого

ф ільмів .

буфетники,

ченко (друга справа ); останні метри на дистанції долає юний спартаківець міста Петро

Прог ра ма

Закон збереження енергіЇ» . Для дітей . Телевистава «Іва-

21.00 21.30 _

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: комірник тарного складу,

На фото: вгорі серед при-· зерів брова рчанна Ніна Юр­

новини.

снк- Телесик• . 19.50 - Художній тел еф ільм Вихор ». (2 сеР,ія) .

Броварсько_му комбінату

за га льносоюз ну

Воровсько­

ім пульс а. робота.

сМап р и н ц» . Філ ьм - вистава. Прогр а ма передач . Пр ем 'є ра документального •даєш 701 - й».

громадського

Київське обласне управл :ння зв'язк у встановлює телетайп ­

в м . Бровари; калькулятори, кухарі, кондите­ ри, завідуюч-і кафе, буфетники - на роботу на селі Звертатися на а дресу :

«Створення

К .· т. Гімнасти.ка. Н овини . К: . т. Мул ьтфільм «Фаетон -

15.2.5 1.1.30 -

ПІДПРИЄМСТВ

райспоживспілки ПОТ РІ Б Н 1:

ф ільм

П'ЯТНИЦЯ, 20 ВЕРЕСНЯ Програма ЦТ Програма nередач.

.пе.нький

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ-~~

харчування

М узичн и й

В е ч ірні

реда ч . Програма иа Киів І область 18.00 - Н а ша афіша. 18.05 - Екран студента -заочника . Дру ­ гий курс. Фізика . <Закон збереження

с ни сонця» · 9.50 - К. т. А. Сент -Екзюпері .

Омельченко. Фото Ю. Шокіна.

Броварської

ки».

22.40 -

д нем» .

9.00 9.05 9.20 9.30 -

них

громадського

пе ·

Ху дожнііі телеф ільм «Майор Вихор• . (І серія ) . 21.00 - Кон церт майстрів мистецтв . 22.30 Інформа ційний випуск •день

зробив все, щоб вийти на при­ зові місця . Так, Петро Омель­ ченко (тренер Б. Озерчук) в бі­ гу · на 1500 метрів зайняв п'яте місце з особистим рекордом 4 хвилини 05 -секунди.

Л. RУЧЕР, голова міської ради ДСТ <<Спартак».

П рограма

др а м атич-

ті• .

19.50 -

Честь нашого міста захища­ Н . Яхно, П. Омельченко,

На дистанцв 3000 .. метрів друге місце зайняв Юрій Яскал У стрибк ах у висоту змага ­ (результа т 9 хвил ин 03 ее-. лось двадцять в ісім спортсме­ кунди). нок, серед яких було два май ­ Петро Омельченко в бігові стри спорту та чотири канди­ на 1500 метрів встановив осо­ дати в майстри спорту. Бровар­ бистий рекорд і зайняв шосте чаяка Наталія Яхно серед цієї групи завоювала місце з результатом 4 хвилини досвідченої почесне шосте місце з резуль­ 06,6 секунди. Л. Єрженнова виступала поза татом 1 метр 60 сантиметрів. ноннурсом і зайнял а перше міс ­ це на дистанції 800 м етрів з . рекордом Броварів для дорос-

19. 10 м узи к и•.

країни.

Юрченко .

новини .

!(і ровського

19.30 «Творчість молодих• . (З устріч з заслуже ним артистом УРС Р сол істом Одеського театру опери та балету А. Макаровим . (Одеса ) . 20.00 - «Передовий досвід - ус ім» . (Виступ а п а ратниці Шепе-сівського р а фінадиого заводу Хмельницької обJJ3CTi Героя Соціа лістичної . Праці r . А . Повєди ). (Льв.і в) . 20. 15 - l(онц_ерт сим фон ічної му зи ки . 20.45 - «На добраніч, діти!• . (Харків ) . 21 .00 - Про гр ама < Ч ас». (М . ) . 21.30 - с Н а ланах республіки •. 21.35 - 1\. т. Художній фільм сЧолов і -

І!рогр а ма на Київ і область 18.00 - Наш а афіша. 18.05 - Е кран студента-за очника . Дру rи й ку рс. Теорет и ч на м ехані·ка . сЗбіжна с истема сил. Розв'яз ування з адач•.

ті Центральної ради ДСТ << Спартак '> з легкої атлетики в Білій Церкві, куди З 'їхалось понад 400 спортсм енів з усіх кінців

друга).

В ечірні

Вистава

ного театру. 16.20 - Наш а цф.іш а. 16.25- д.•я дітей . .:Павл иські к азки» . (1\іровоград). 16.50 - Музичний антракт. 17.00 -· сЗаІ<ОН і ми•. (Харків). 17.30 сНа шкільних широтах• . 18.00 Реклама , Оголошення . 18.30 Т~леф ільм «Твоє nоле•. 19.00 І нформаційна nрограма «Віс-

юного гляда ча . (Одееа). - сНаnрЯмок - · висока якість•. (Репортаж з книжкової фабрики ім. Фрунзе ). (Харкі в). 17.30 - Республіканська фізико-математичн а школа . •Метод координат• .

22.Б5 реда ч .

тренер.

бігу

Новини . Програма передач . Програма УТ

11.00 - Новини. 11.15- К: . т. « П оезі я Ю . Тувіма• . 11.40 - 1(. т. В . Єжов. •Солов'їна

18.00 - «Перши й нарком здоров'я». (До !ОО - річч я з дня народження М . О . Се машка ). . 18.30 Реклам а . О голошення. !9.00 Інформа ційна прог рама <Біс ті» . 19.30 Фільм-балет «Лісова п існя• . 20.30 с П ередовий досвід усім». Виступ з пор адами до ктора технічних наук О . О . Юшина . 20.45 - « На добра ніч . діти!• 21.00 - П рограма «Час> . (М). 21.30 - Юностр ічки героїчного под.ви гу . Художній ф ільм «С імнадцят ий трансатлантичний» .

секунди.

зуст.річ з

Інформаційна програма еЧ ас> . К: . т. •Любител ям оперети » . Спортивна програма .

21 .00 21.30 22 .25 23.00 -

15.10 15.15 -

(П е рсд а ча

•Світ соці алізму». 1(. т. М і жнарод,на І(ан ада СРСР .

18.30 19.00. -

хоке я:

атру

·

К. т . інституту

цю

І 17.00

Ії результат

точ­

нахідник, rерой перших п'яти­ річок . Фільм з великим інтере­ сом подивилися шахтарі Ка­ діївки і Первомайська.

'1.

21,7

максимальною

'І ЕТВЕР, 19 ВЕРЕСНЯ Програма ЦТ

9.00 9.05 9.20 9.30

10.00 -

лих .

з

ністю відтворити обстановку, в якій працював тадановитий ви­

(РАТАУ).

дії

У Білій Церкві відбулися змагання на першість Україн­ ської ради ДСТ <<Спартак» з

фільм про світі вугіль­

м.

4.

j

верстатпика

по

дереву,

сталяра V:;-VI розряду, вантажниюв,

електрика,

бухгалтера, теслярів, малярів ІІІ- V роз­ ряду.

Адміністрація.

Адміністрація.

зв'язку. Райвузол

зв'язку.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

І#~~~~~~~~~~~І:#І#~І·~~~~~..,.~~~~~~~~#~~~~~~~~~r·~~~~~#~~~~~~~,~~~~~-~~~~~

!

~~~~~~~~~~

\

~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• _ КокмунистическоІ!

партии

орган Броварского горкома УкраинЬІ,

городекого

и

районного

НАША АДРЕСА: 255020, м,

БРОВАРИ.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заступинка редактора - 19-4-47, вІдпоnІдального секретаря, відділу сільського го_ сподарства, кореспон_дента

місцевого

радіомовлення

-

19-3-18,

вщділів

промисловостІ,

І

Га~ета виходить Уп'ятвиІвитцоюрокі. ссуе~~.· vv•z Обсяг

0,5

формату

Советов депутатов трудящихся Киевс~оІ! оt!.nасти. вул, І(иївська, 154, масової роботи, фотокоресnондента - 19·4-67, газети <Правда», ~ (r..c- ,.'-"'.,. .,..., .,. ~we-~~~...,. •..,. ..,._". ,...:-s 4" .. .,...,. • _.,. Іow:J".,.~ . , . , . , . , . " . , . ,,...:--~~~...,...,. .,..,. , . , , .,...,..,.. .оь4'..:--...,.;?~ ...:- " . .cr- .., .... .,...._.,..о-~,..,.,.,...:"'" ~...?-4"~.,.41'" "..,. ""v~A~"..,. JНЛЕКС 61964. Броварська друкарня Киї-вського 66луn.равління в crupa:вax видавництв, полk.рафіі І юнижковоі торгівлі вvл. КиївсЬІКа, 154. Зам. 4637 - 10.831.

147 номер 1974 рік  

147 номер 1974 рік

Advertisement