Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ

3t -А

~#..:"#..:"#-~

.МІ

147 (3145) СУБОТА

12 ГРУДНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬRОГО РАНОИНОГО ROMITETY RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

Ці1на

2

р.

ко.п.

За.вrра-:всі ва .ви6ориl ГОТОВІ ЗУСТРІТИ ВИБОРЦІВ Діяль'!.о

ГОЧ!_ОТЬСЯ

до цієї

На агітпункті регулярно та­ кож виступають політінформа­ тори. Популярністкт у слухачів користуються інформації ста­ рих комуністів М. Г. Новікової і А. М. Свірського. Для виборців і працівників комбінату лектор районної ор­ ганізації товариства «Знання» Ф. Т. Шипилемко нещодавно прочитав лекцію «Міжнародне становище СРСР», а юрист ра­ йонної юридичної консультаtІії М. А. Броун провів бесіду про

_важливо• подІІ на вибор­ чій дільниці .Ni 13. В агітпунк­ ті, _·Що міститься в приміщенні комбінату комунальних під­ приємств, йде перевірка і уточ­ нення списків виборців. Тут можна одержати кваліфіковану консультацію з будь-яких пи­ тань, пов'язаних з виборами. Для проведення політмасо­ вої роботи на дільниці партій­ ні організації райвиконкому, Житлово-експлуатаційної конто­ ри і комбінату комунальних підприємств виділили активних агітаторів. Цікаві бесіди в пе­ редвиборні дні проводять з ви­ борцями П. С. Рабінович, Г. В.

радянську

виборчу

систему,

роз'яснив окремі положення Основ трудового законодавст­ ва.

Виборча дільниця готова гос­

Осьмак, У. Л. Захожая, М. М. Попова, В. А. Хлистун, В. М. Демченко і інші.

тинно

зустріти

виборців.

зав.

В. ІВАНОВ, агітпунктом.

НА ВОГНИК АГІТПУНКТУ Даниловича

Людно буває вечорами в агітпункті, розташованому в одній з кімнат сільського бу­

дИн·ку

заходять

тваринники,

і

Діни

Агітатори Г. З. Легка, В. І. Полезький, Р. А. Цвілій, Д. Т. Негода, Л. Г. Коротун, Л. П. Пшенична проводять також бе­

культури. На привітний

вогник після р_обочого дня сю­ ди

Кравчука

Петрівни ІОви.

меха­

нізатори, молодь. Завідуючий агітпунктом член КПРС І. О. Гречаний потурбу­ вався, щоб обладнати примі­ щення, прикрасити його наоч­ ною агітацією, придбати по­ трібну літературу.

Згідно графіка чергові агіта­

сіди і на закріплених двадця­ тихатках. Вони розповідають трудівникам про рішення груд­ невого Пленуму ЦК КПРС, який відбувся нещодавно, ви­ вчають з ними документи сесії Верховної Ради СРСР. Виборці с. Погреби 13 груд­

тори проводять з відвідувача­ ми бесіди про радянську вибор­ чу систему, знайомлять вибор­ ців з біографіями кандидатів на народних суддів Броварсь­ кого .народного суду Стеnана

ня 1970 року активно голосу­ ватимуть за кандидатів на на­ родних суддів. І. МАРЧЕНКО, секретар виконкому сіль­ ської Ради.

Р.ін, що закіІнЧ'ується, .знаменний слав-ними трудовими пе-

ремогами, здобутими нашим народом пі'д керівництвом Комуністичної па1ртії. Прмовжуючи лен.інсьну вахту, радянсьні люди оrювнені рішимост-і примножити досЯІгнуте, г.ідно зустрі·ти

·з'ї:зд КПРС.

XXIV

ВШLВЛІяється

Це яскра:во

у виступах депут.1-

ті,в на сесії Верхо.вної Ради СРСР, яна 9 грудня лродоІВmувала обго.во.рювати підсумки завер!ІffіЛЬ\Ного рооу п'ятирічки, пла,ни на на.сту.~пний 1971 рін.

рять, що наша .могутня і.:н,дустріІЯ МО/Же те:пер роІЗІВ'язувати

найонла,дніші теХ!нічні за~вдання. Голо.ва планово,бщдж·етної номісП Ради Нащіона,льностей депутат К М. Гера.симо.в, ЯІний висту;пи1в і:з опіІв.дОІпові'ддю на з.а.сід'анні ціеї палцти, під:нреслив,

що

Радянс~:>ний

передо.ві

позицИ

Союз .в

за~ймає

дослідж·енні

ноемічного простору, в ядерній фізИJЦі, металуJРГії, ранетній техніЦі, літанабудуІВанні та в ряді інших галуІзей науни а техніни.

і nрошо.вих ресУІрсі'В. Промо:вцl однОС'NІІйно СХів.алюва.ли внут­ рішню Л<ОJJ!і•тику ЦентралЬІного :Ком•ітету НПРС і РаІдянсь.ного у·ря.ду, висло:влювали впевне­ ні,сть, що ра1дяwсЬІКИ!Й на·род п;д wері·внищтвом КомУІНі•сти;ч,ної па,ртії

на.ндидатом

в .на.родні

*

10 грущня у ВелиІІ{ому Крем­ ліІВ'сьному палаці .в.і;Дбулося спільне зжі·даІНня Ради Союзу і Ращи Націона.лнностей Верхов­ ної Рщци СРОР. Депутати роз-

Депутати

з

гордістю

гово-

рис·та:нн:я

*

*

маrrершльно-технічннх

(ТАРС).

~~~,,~,~~~~,~~~~~~~~~~

ли

.по

М.

нів

і

муть

·навчальній

Прус ді.вчат,

вперше,

13

3-а•служений юрист УРСР С. Д. :Кравчук розпові•в при­ сутнім ІПро ра,дянсьну .вибор­ чу систему, про заходи Пар­ тії і У·ряду ло ·з-міцненню со­ ціалісти·чної

ча.стині

законності,

дав

нваліфіновані ві.дповіді на з.а­

юна­

яні ·голосуватіІ­

з

їх

пита·ння.

В. РОМАНЧЕНRО.

біографією

XXIV РАЙОННА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ грудня в Будинку культури заводу торговельного машино­ будування відбулася XXIV райо11на партійна конференція, яка об­

10

говорила такі питання:

Звіт райкому КП України·; Звіт ревізійної комісії; Вибори районного комітету КП України;· Вибори ревізійної комісії районної парторганізаціЇї Вибори делегатів на ХХ обласну партконференцію. Із доnовіддю про роботу районного комітету партії в звітному nеріоді виступив пе1>ший секретар райкому КП України В. О. КРИ­ ВОШЛИК.

Делегати

конференції взяли

активну

участь в

обговоренні до­

nовіді. В роботі райо11ної партійної конференції взяв участь і вистуnив голова партійІІої комісії при обкомі КП України І. Ф. ХИЦЕНКО.

ХХІ V районна nартійна конференція обрала новий склад райко­ му КП України, ревізійну комісію та де.(Іегатів на ХХ обласну пар­ тійну конференцію.

*

*

*

Відбувся пленум райкому КП України, обраного на XXIV пар­ тійІІій конференції, який обговорив організаційІІе питання. Першим секретарем райкому КП України обрано В. О. КРИ­ ВОШЛИКА, другим секретарем - М. О. СЕРГІЄНКА, секретарем­ Л. І. ШЕЛЕСТ.

До складу бюро рай·кому партії обрані тт. БІЛОКІНЬ П. П., БУРЛАКА В. Г., ВОЛОХА П. Ф., ДВОРНИК І. Ф., КОРОТЕН­ КО О. П., КРИВОШЛИК В. 0., КУШНІР А. А., ПОЛІЩУК М. Ф., СЕРГІЄНКО М. 0., ФЕДЯИ Є. Н., ШЕЛЕСТ Л. І. Відбулося також засідання новообраного складу ревізійної комі­ сії. Головою комісії обрано І. Р. МАСЛЮКОВА. Звіт про роботу партконференції буде надруковано.

локації земною

"ЛУНОХОДА-1" грудня

1970

року на Міся­

ці в районі Моря Дощів на­ став місячний день і автоАtа­ тu•tний апарат «Л уноход-І » по­ Радянський

апарат

успішно

автоАtатичний виконав

про­

граму .місячної ночі в умовах космічного вакуу,ну і низьких

· fJ і б грудня

демії наук СРСР було прове-

новини ЗАВОД­ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИИ

у

серпні

було

пос­

стоянки самохідного апарата, а також зображення Сонця, ЩО сходить над гориЗОНТОо\1 Місяця.

КриАtській

астрофізичній обсерваторії Ака­

завод

апаратурою

fЮАШ ,иісячної поверхні у .місці

температур.

в

нинішнього

місячній поверхні апарат зро­ бив також кілька поворотів. Телевізійні системи переда.111 па землю чіткі зображення. Аtі­ сячпого ландшафту. До про­ грами дос4іджень входила і оцінка .механічних властиво­ стей .місячного грунту. В ході сеансу було одержа­ но необхідні теле-Іtетрurtні да­ ні, які свідчать про порлrальнц роботу бортових систем Аtіся­ цехода. Керування .місяцеходо-Іt про­ довжується ЦентроАt далекою

космічного зв' язку. Н а-Іtічена програма наукових досліджень і

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗИКИ

кому-

експерu,иептів успішно

вико­

нується.

БРОВАРЩИНИ

П'·ЯІТИІЙ .рі:н ·д•іє Вр01нарсьна му:зична ШІ\ОЛа. 250 дітей

року

нестандартного

Під час чергового сеансу 10 грудня 1970 року за КОАtандою з Цептру далекого косАtічного зв' язку був по•tатий рух .міся­ цехода. У ходt' переміщення 110

в

го виконувались операції 110 підготовці до нового, етапу ро­ боти. З допомогою телефотоАtетрів було передано па Землю пано­

чав новий етап активної робо­

ти.

поверхні

лано в бік Місяця і зареєстро­ вано чіткі відбиті сигнали від встановленого па .місяцеході лазерного відбивача, виготов­ леного французькими спеціалі­ стами. 9 грудня 1970 року з автоматичним апаратом «Л у­ ноход-1» було проведено сеанс радіозв'язку тривалістю близь­ ко однієї години, під час яко­

день

8

.місячної

районі стоянки .місяцехода. На­

• •• МІСИЧІІІІИ

ді.

судці

ознайомив

занлинав

Дpyrttii

грудня в-іддати свої голоси за на.ндидатів у народні су.д­

БроварсІ>ного районного су­ ду Отепаном Даниловичем :К•ра•ВЧу.ІНОМ. .За•ступнин дирентора шно­ Є.

і

в

Чим же особливо примі·тний Велину увагу в плані :приді- дільнИІМ голосуванням по паладержавний пл,ан 1971 рану? До- лено дальшому змі,цненню ма- тах однотолосно, під бурхлwві пов.:'даІЧі •і промовці, Яllii вис:ту- теріІалнно-техні,чної ба;зи сі.ль- ОІПлеани, прийняли Закон про пають у деба:тах, МІюстайні в сьнwо госІпо,да~рства. Передбаче- ДержаВІНий ,план роз·витну на­ оцінці його головних за:ВJдань. но широне оснСJJщення нолго.спів родною господарства на 1971 Це нжамперед: п.і·двищення і ра:дгоспів новою технhною. По- рік Тан .са.мо одно,стайно було ефе:нтинності суопі,льного вироб- ставна селу машИJн збільшиться прий,нято З·аJНОН про ДершавІНий ницт,ва, дальше змLцнення ма;те- на 16,.7 процента, 'а те)(jні.ни для бюджет С~СР на 1971 рLн. рhальІНО-'ТеХІнJ,чної баІЗи сільсьно- тваринництв.а 'На 22 црсщенПотім сесія , розглянула Г·О ГОСЛО!д3рС'l1На .віДПОВіДНО ДО ТИ, ВіДЗНСJJЧИІВ, ІВИСТУПаІОЧИ на Проект 0СНО.В НОДНОГО ЗСJJІ\ОНО­ рішень липневого (19·70 р.) З•СJJС'іІданні РіаІди Союзу, голова ДЗІВІс~ва Союзу РСР і союзних Плену.~му ЦК КПРС, цриснорен- ПлаJН()Во.,бщджетної ко,мі<Сі.ї П. Я. реаrrублін. Пі;сля обго.ворення ня НІЗІУ.НОВQІ-техні.чнwо протресу РоІзенно. Виробництво ·Мі:нераль- доJюві:ці голови Пос·тійної номі­ і зСJJбе:зпечення 1на цій основі них добрив ІЗібільшИJться на с.ії по сілЬІсЬІкому господарству високих теМІпLв .роз.витну всіх 11,7 процента. РЗІДи НаціоІНальностей Верхонгалузей на~ро.дного господарства ної Ра1ди С:~СР депут.ата М. М. і зростСJJння добробуту радянТ:ри дн:і- в Кремлі тривала Бо,рИІСенна, яний ви•ету.~пи:в у сьrшго на.роду. друга сесія Верхо.вної РЗІди цьому пиrrа·НІНl, було при!Йн:ято ОсоблИІво велине ·знё..чення СРСР восЬJмО<Го снлиіІ\ання. По9- но•вий для J;раїІНИ За~нон шщається Зjроста.нню продун·тив- но.в.ажні пре·дс·та.Jвники нашого Оонави · водного законодавства ності пра·Ці ·в усі•Х галушІх на- на,роду -:депутати обюворюва- Союзу РОР .і соЮЗІних респуб­ родІНОІГО гоапода.рства. Це - ви- ли найважлив!.UШІі держадті юr- лік ВерхоІВна Рщда постановила ріШаЛЬНИЙ фСJJНТОр .ПіДНОСе'НІНЯ ТаІННЯ, уапІіШНЄ' розв'ЯЗСJJННЯ НЩЦ·а'ТИ ЙOu'VfY ЧИJЮЮСІ11і З 1 Ве'Р€·С­ енОНОМіЧНОЇ могутності НJра.їнн. яних буде новим етаІПом у ство~ ня 1971 р01ну. В l-971 році, я.н ві•дзначалось ренні м·а<rеріально-'l1еХІнічної баВерхюІВІНа Рада СРСР затнерна сесі<ї, за раху.но,н .зІрос,та.ння зи комунізму. дила У•на.зи ПрезиДії. Верховної продунтИІвності 'Праці має бути На сесії зроблено ЗІНаліз ос- Рш~и СРОР і прийняла відпо­ одержано 87 процентів .прирос- новних по.ложень Державного &дні зшнони і поста~нови. ту ІІ\РО'МИслової продунЦії, 91 плану СРСР і бю,джету нра.J:ни Друга сес1я Верхо.вної Ради процент приросту будівельно- на 1971 рЬн, ·визначено шляхи СРСР ВІОСЬІмого склИІКа\ННЯ замон'!1а•mних робіт. найбі.льш р.аІціонмьног.о вино- кішчила рОІбо·ту.

ЗУСТРІЧ З КАНДИДАТОМ на•н 1 дндата

втілюва.тиме

плану.

депо експерименти по лазерній

ЦИІМИ ДНЯМИ В уроЧИtСТ!>И обста·новці 'У ·місьні.й . серед­ н(й ш:нолІі М 1 .вЩбула.ся зу­ стріч .моло,дих виборців з

антив\Но

життя наІнреслення Держа:в.ного

на·вчают1:1ся

тут

грі

на фор-

СІЛЬСЬКИй

ЕСТРАДНИИ

Два мdсяці :тому при По,nребсьному будиІнну НІультури

ст•ворен:о

естрадний

ан-

нального обладнання (на базі науково-дос.(Іідного конструкторсько-технолоrічного інституту) став ексnериментальним.

тепіа.но, ·віолоНІчелі, баюJJі, дух01вих інс11румент.ах. Шнола ,ма.є ·т,а:нож в.ечі,рнє .відділення, •де на•бувають музичні

самtбль. його очоли1В демобіл.і·зо·ваний ,вої•н Оленса:нJДр Бино·в. У репертуарі а.нса.мб.ТІю ІПІісн.і сучасних ра.дянсьних

Тут вироблятимуться дослідні зразки нової техніки за про-

знання •СТО робі•ТНИJКі·В і службовці:в мі·ста. Сере1д них ви-

~ОМІПОІЗи;rорів., 'ЮІНІЦі Інашо•ї !!\,ра•їни.

лектнв заводу освоює виробництво трансnортерів для роликовнх печей, які використовуватимуться на обпіканні обли-

•РНІНОІВа :і Л. Амельченно, іІнженер В. Нучко, ·нулінар Л. О.рло:нсьна, това~ро.зна:нець А. :КрИіжа:ніІвська, .лабора:нт-

пають з ,концерт.ами перед т·руді,вника~ми в.ідщілна. Усnjхом у ['JІЯідаЧІів Іно.рwс.туються .са:модіял~:>ні ар1тисти Г. Коте-

ектамн

інституту.

Зараз

ко-

ховательни ДИ''І1СЗідН.а Н. Ш.аб-

цьовувальних плиток, пересув-

··

·

uш Г. УІІ\Ра1 іінська та Інші. Воі 33 ,викладачі м.ають

·

но1 котельнІ, а також сюгороз· · допоможуть топ л ювачІВ, яю людям взимку очищати вулиці У великих містах 'ІІід снігу.

В. ЯКУБОВСЬКИй, інженер.

·

на•р.о.ді·в

• У·часниІнИ аНІсаJмблю .висту-

ленець, Л .• Бин01ва, С. МQРоз, О. ІГ,ринЬJю, М. Бугаєнко,

ВИІСТіJ'!Пають ІЗ ІНОндерта.ми пе-

и. ,Qu-сю:теНІ"О, т. Ндгr.•л.,а. н " '" ""'" Нин1· у:чаан'гии аіНСа••"блю rщ "" готують :нонцерт, ~и.св,я;чений •вибо;рам народних суд-

.ред т.ру.діВІнинами ІМіста.

д~в.

спеціалІ:Іну освіту, ІДО·С·ві:д робОІТИ. Юні ІМу.ІЗИІ\а:НТИ ча.сто

П.

ВІКТОРОВ.

n

1.

НЕГОДА,

~

сі,пькор.

~

,....,.....,..."...,..,...,..,..~....,..~~~·.,.;r""~."..."."...,...,..,..,..?""..."._..".....,....,~.........,.....


1ШІІІІІІІІІІІІШІІІІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІ1 СТАБІЛЬИ І ВА ,ДР:И гії

ЗАВОД порошкової металур­ - мол~ .підприємство. Но­

технік:ум і в 1'а ву.зі в. кадрами

Робтз

в·едеться. в

нас

у

ІПідп·риємств.а 3 За рахунок цьому році направлено в Мос­ сталі n'ять ковський інс.ти'!'у'Т чимало. повести за собою lНІШИХ. Подібних прикладів :найдостойні­ Хорошим резервом є nередо­ чоловік. Вибрали Хорошими органі-заторами, спе-

з

це ·Серед інших

де­

му .нема ще й десяти . Та в ко­ .кількох напря.мах, але я хочу лективі вже склались і .ввійшли зу:пинитися •на тому, як ми пра­ в житт.я хорООІІі традифї. Робіт­ цюємо з молодими спеціаліста­

ники гордяться рідним заводом, дорожать маркою свого nідпри­

ємства. Уже вкотре парошиівці завоювали .у соцзмаганні

с·еред

ми.

nремією.

Ця шого

висока

це люди з оскільки нелегко, доброю лише теор етичною під­ слабо з них готовкою, багато організаторськими володіють здібностями. Тому-то з кожним

себе людиною 'ін і­

воді виявив

ціативною, ене.ргИtною, здатною

знають які добре ціалістами, своє діло, зарекомендував себе

технічно ви-робництва вики люди. досвідчені грамо1'нj,

ших:

роботи на років рий за n'ять [J•:дп;риє·мстві проЙd.Пов шл.ях від

рівні посади .партійна органtза­ ція і в ідділ кадрів тих, хто нав­

В.

старшого лечового ІДО головно.го

чається без відриву

І життя підтверд-

ви:робництва.

рошюв.

Допома,гає партійній і ко.мсо-

від вироб­

на успіх їх

командирами

висуваємо

енерг.етик цеху по-~ ми й

Х.утоl?ний -

.надією

рішення.

правильність

жує

-

завдань

вииона!fНІЯм

нщц

року

завершального

колишні робітники прийдуть на рідне nіДприєм·ство досвідчени­ ми спеціаJ111стамн . .Зараз, у час бурхливого роз­ думки, маХУ н.ау.ково-технічної

X.X,IV з''ї.зідУ НІПРС. усціху заВ чому ж .секрет У дерколективу? вод<:ького жавному ставленні людей-елюса:рів і токарів, печо.вих і інженерів, технологів і· м.а.йстрів -

закладу мольській організаціям, в ідділу ви.пускником :учбового доводиться проводити індивіду- .кадрів добирати кадри, укомпальні бесіди. Ці бесіди прохо- лектовувати, розвивати навики дять в .невимушеній, товарись- роботи з людьми рада молодих Ва.якою дстомагають спеціалі.ст ів , ~tерує обстановці, к~й до спра;ви. Більше 150 передо- .на.м швидше .вивчити особисті і силь Миколайо.вич Нл євцов. Сювих виробничюrків завершили ділові якості спеціалі<:та, роби- ди входять сім чоловік, за.й.ня-

основних служботі на рLзних бе;ре також вих- посадах. Рада молодих уча сть у розстановці спеціалісті в, виявляє серед них найбі льш ,умілих організато.рів

про висновки об'є.ктивні своУ n'яти:рі'іки і працюють ни- ти ·пізнавати роботи, року і на- стиль його ні в р.цунок 1971 ступних рокі.в. З кожни.м днем Здібності Ійого і недолі•кн. моJЮДий спеціаНайчастіІШе оснаще!Технічна зМінюється ність заводу, вводяться .нові no- ліст починає працювати ма.йст-

ви р о бництва. ровс·ебічн.:~ •і. П остійна бота з к адрами допомагає нам віДстаючі щілянки зміцнюва·ти виробництв.а більш достойними переставлялюдьми, обережно наООільш ти їх туди. де вони потрібні. Наприкла.д, слабо вез молоддю. лась у на<: робота

ром . Тут ві.н самостLйно вицробовує себе, тут виявляються його людські і ділові якості . Володими.р Нал.енико вич Зваженко п.рийшов на завод в 1965 році. · Б,ув .печовим, потім старшим його nрипечови.м, незабаром значили майстром. Успішно ПРQйшов вип:робування начальника .начальнина робоrrи з зм'ін и , заступюrка сказати, що питання акти вну · участь у завжди в цеху. Брав кадрами керівними роботі. Тепер він центрІ ува•гн парткому підпри- громадськ~й на·чальник одного з ведучих і .цехових організацій. ~ства Цехи .І від,діли очолюють, .в ос- цехів. За підсумка.ми змагання нов.ному, лщди, як.і м.ають доб- за десять місяці.в очолюваний

тужності, ;rюно:влюється й удосконалюється обладнання. Все це .вимоги до nідвищені ставить господарських ·~ерівників, :інжепрацівників . нерно -технічних НагСІІДує ї.м npo те, щоб пос·тій;роботу по доно лоліпшували бору, .розстано:вці 1 вихованню командирів виробництва. Треба

недостатня

Відчувалась

секрета;ря

тов.ІJеність

органі за фї.

мольсь кої

підго-

комсо-

Виникла

його замінити необх ідність оправжнім ва·тажком. Ним? Ним С. И . Гончарук, став у жовтні

Наші головн і сnеціалdсти вчать­ ся і по так званій · лінії міні­ стерст.ва . В наст.упній л'ятн:річ­ з виІз.цом ·закін­ ці такі курси

Нині в Ли­ М. чать 370 чоло:в.!-к. Є. наприклад, Візьмемо, .кваліфікацІю Пращював Євг.еній •пецьку підвwщу.є Нондакова.. ВТН на.·чальни.ка одночасно за<:тупник ·зварювальником, в rехні.кумі. .Після за­ О. П. Лещук, в Чембlнську .вчився його ста.ршИ!Й інженер ве.нтбюро О. І. кінченНІЯ .ми nризначили Ткач, у Ниєві при Будинку .на­ старшим майстром цеху N2 4. І. П. Лобода та О. Я. ПочуJ<а€В -вчорашні електрослюсарі, за­ на Вони ;інсти1'ути. кінчили практиці nока·зали себе цілком ·сnеціалістами. пі.~готовленими працює перший сьогодні А е.н ерг~tтююм цеху металокерамімайстром цеху другий ни, контрольно-вимірювальних nри­ ладів. .робітничо! .зараз в школах молоді .навча,ється ,93 чоловlка, .5.2, вузах - 42. т.ехніку.мах навчання з вироб· Поєдну вати заво~ ництвом важко . І тому своїм допомогти намагається студен та м . Цим робіт.никам ра­ ніше інших дозволя-ється зали­ на под­ ша·т и робоче міаце вір' ї чекає на .них спеціальний а•втобу•с, який доставить їх v

·

.внрішу•вати

з.ав­

Щорічно

обла сть .

І оано-Франківська

данн я.

У місті Коло.Іtиї створено п ере­

tП ОЛЇІПІШУ·Є1'ЬСЯ .які с­

«Інфор,натор» .

клуб

rувн ші

.ний склад .командирів виробни­ цтва, значно .збільшилась кіль­ кість дишю.мова·них кадрів. За­

у•т сники

й ого

nрац івн ики

-

партійних і радян ськи х органів

раз на за:водl працює 44 ·моло­ дипломамн слецІалІсти з дих

і

закладів

культурно-освітніх

знайо,11лять трудящих ройпну

з 'їзду КПРС і

110

пра­

вивчен­

ню індивідуальних засобів за­ хисту від зброї масового ура ­ ження і захисту продоволь•щх товарів.

примі­ герметизації Після були продуктів щень запаси

надійно сховані. Для цього ви­ холодил ьни­ користовувались ки, спеціальні шафи, різна та­ У плівка. ра, поліетиленова кафе діяла виставка, на якій

проведення

робіт по обеззараженню

дуктів харчування ція їх переробки.

про­

і організа­

присутні На вченнях бул и покупці. Вони наочно познайо­ Аtились з проведенням навчан­ вел ику ко­ їм ня, що дало ЦО пропаганда ристь. Така села. жителям сподобалась

Крім того, до проведення нав­ чань вони слухали по місцево­ бесіду на .Іоtу радіомовленню цю

2

стор.

з ' їзду КП

готуються в

села

до ви їз­

району.

О

проnаганди уково-технічної ло стан­ З. Омарова , інженер дар'І'изафІ. .Нрім цього, великосо значен­

ня ми .надаємо техніч.ні'Й nідrокадрів лерепідrо.товцl 1'ОВці і безnосеред!іІ><> на nd,Дnриємстві. Заняття ведуть rоло11ні спеціа­ лісти за.воду. ,ще хочу зуnинитися на та'І\о­

плиннІсть кад­ му ІІІИtТанн1, як р;~. В<ЖЗ. у ·нас, як .не nрикро,

значить, що

Це

вели·ка.

воді і

в кожному цеху зокрема

діють

громадські

О~н ак при

розгл ящул а

пит.ання:

т аке

Велик і й увагу. У н алежну пj д на;п риклад, Димерці, м.айстерню вик ористовується ·В одну са р ай , rrюбудоваІНий

виробнича

безпек и,

<< Техні.ка

саніт а рія та охо рона пр~щі у В ел икодим ер­ Богда:нівськіtй,

т а Нр асилів­ ській серЕщНІіх ській восьми.річш1й ш ко лах».

цег л и·ну без до З>в олу те:юніч­

.клас і в ,

що

епецодя-гом,

ця·ми ,

.взут тям ,

за­

окуляр а ми,

р ука•ви­

користу.ватис ь

гумови ­

хионими

ми .КИJ\ИМКаМИ

ТОЩО .

Це

Ж

і те ХІнічних прп.­ с1'осується цівників, коч·егарів.

в

Підго товка шкіл .до робот и забезпе­ зимових умовах,

чення

з рruзкового

етану ,

т ем•п ературного

може

санста.нці ї,

і

пр извес т и до .н еба -

вчи ­

біологИ , телі ф ішtки, хімії, в майсте рнях, п ер ебуваючи нав чальних ка6:,н етах, ,п о вин­ ні бути зruбезпечені відп о від­ ним

на;гля,ду

ного

З •ВИМОГ.а­ У оВіДПОВідІНОС Ті МИ пршв ил ·т ехні·КИ безп е ки і у·чн.і с а.н іrrа.рі.ї , виробни.чо·ї тре'!' іх - дес ятих

перевірці .ви­

протиnо­

•нор мального .режиму

•в

1придба•ння рі з­ майст е рнях, для захисникLв номаніТІних колективу з до.пом огою ш еф­ ських організ.ащій т.:~ батИ{іВ - всі ці tІІитання повинні по­

СТІій. но ;пе:~~:rв.а:ги в полі ~о­

РУ дире.к цш 1 ·Мlсцевих .проф­ ком іт етів шкіл.

ЖИТТЯ І ШКО.ЛА жа•них ка

випа,д к і в.

школа,

.н ав паки,

.прим·іщення

до ве

no

ст ерні але

.Богданів сь­

в 01н и

стані .

дер е ву

чу ­

має

·1\ід

май­

і м еталу,

,в ІІІнтиса·н іта рному

Ча·ст ин а

і·нструменту

не справна а.бо зонсі м •Н е[J рИ­ датна для .корис ту ва.н ня. Тут,

як і 'В Нрасилі;всЬІкій восьми­ правил а •порушують р і ч!J)і, ·на верста­ теХІн і ки безпеки, тах

не

.встаІнов люються

за­

хионі екрани , відсутн і n опе­ .w.аписи , долус­ реджу.в а льні ек~плуатація невідкається

обладнання , ремонтов аного р у.бильники відн:риті , ІНе м а­ про водять ся ють щитків , 1Не за;міри обов'язкові щорічн і опору кон турів захиооого за-

·ізоляції елект­

землен.Н61 ІІ"а ропроводок .

установки, Вентиля.цІ.йн і .ви1'яmнІі шафи в .майстернях, кабі,нета.х, котельнях пр.а.цю­ mь

а

ІН еефектИІВно,

;природ­

на вентиJІЯІціл не забе'ЗЛечує нормального

nо·вітря!іого

ре­

жиму.

У ВогданівсЬl\Ьй хімічному 1Каб інетl

школі g брмно,

із піском. ящик в1дс у'ІІній КИЛІИ·МОК, вогнегас ник нев-ідо­ м о коли зарядж ений. Правил тут не до­ т е ХІНіки .безпеки тримуються. Богненебезnечні та отруйні речовИІни збері1"а­ ються в дер ев 'яній шафі, що ні •В якому ра з і ІНедоnустимо.

падк ів шкідливо

ряді ви­

відбиваєть­

ся н а .здоро.в'І ді·тей і вчите­

лів . ПрезиДія райкому nроф­ спілки п:рацівнЮ\і.в освіти к~­

тегорично заборонила nро.в·о­ дити

заняття

з

учн.ями в

та­

ких умовах •і зобов'язала дИ­ доnускати ректорів шкіл 1не до за•нять осіб, яКі не мають необх і~д~них знаJНь з те~ніки б ез·n еки . О. БОЖКО, член

президІІ

профспіJІRи

З~ІJВУ про прше · Людина звільн~нн.я. ЧоМ(У? З цgoro 1 no· чинають працювати відділи. Ви· являють

ІПОІІІВИ

таких

помічені

недо­

причини

зая:в,

усувають

л іки .

І робітник,

за,доволений,

зал ишаtЄТЬСЯ .на ІПlДПрИЄ·МСТВі. Jщжлива Ми розумІ·ємо , як

ма ти стабільні '!:ВИЛЮЄ ТаНН'Я

l

кадри. Це пи· КQ1'4УНіСтів, і адміністраціІQ .

комсомольців, і

нам а['аємось

Тож

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

райкому

працівників

12

rрудвв

а

П. ЛОБОДА, кадрів

вІдділу

jiJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIII

двох

Робrrнпкп бригади слюс·арів цеху по ·p~мo.wry і виrОТОІІJJен­ ню ~·ІІ'J'()кра.'Н~в, якою JІ керую, стали

честь

трудову

:н:а

XXJV

1870

·вах'r}'

f!a

з'Шді·в К.ПРС і ІШ

У;юрЗІЇІJІQ:. Колектив зобов' :ІІІЗаu­ ся ВИГОТОВИТИ ІІІОН&Д ПJІ&В :JamL'C:HИ:X ЧасІ'·ИН длл ~вох краІНо­

щц усrа·нІО'вооt

JJA3-690.

Річне

ж завдІJJІ-н.tІ І!іІИ дали СJІово sа­

!Верппrrи 2•5 .rру~на:. ВтіЛ10ЮЧИ ~ ЖИ'М'Я J)Weti!IНЯ ІЛІІІJІНевоrо Пле,нуху ЦК ltПP·C , бриrа;да ІВИГОТО.ВИЛ<І. ДЛЯ •J)аДГОС­

DУ «Літківський»

10

ІUІІМ1П'Лек­

ті·в rrеІПJІИЦЬ .під поліеоrиленову плівку.

3ар813

•1\ІИ

«JС'ВОЇ:ЛИ ВІІПУСК

ІІJ>~уваань ~я велик1JІГО до­

.&рнга.да

наша

д'РУQК'Н<І., 'М:ЇСІІІЧНі tПЛ&НИ

ІВИКО­

м·ооуд~я.

'ІfУ6 'Н:а 130---.150 111.\)'ОЦеtНТіВ. Jlpii'КJI&ДON ;ІуfЯ всіІх 6 КО'Му­ ІО'СТ Анатооій 3ію!Івич. На ньо­ го рімяютЬІСа: ВіІктор Шет~ль,

Вал~Н1'ИV OitopJП'a та інші. Чerore ставлооня (ЦО роботи да~' ІПЇ;ц'с'rа:ви ІЗа'ІІе'ІІІНІfІ'И, ЩО 3 'ЮятИІlІІи ІІІі;ц,вище.нпи зо6ооІ' я­ а.а.анями :ми е,правимось.

М. ГУЛАК,

освіти.

Субота,

пр:щюва1'и

ЛЮДЬМИ Ще НаІ!10Л~ГЛИВіЦІе, ЩОС ножний робітник вірно служиБ сваїй справі.

. бригадир, Q

заслуга

н а·самперед •rрома:дсЬ'кого віддІ­ лу, яки•й очолює заступнИJ( го­ лови завкому С. Ц . CJoCЮl\itН .

санітарно-rігі­

П орушення

єні•'Шіого режиму в

чоловін за­

працювати,

лишилося

кад­

.відділи

45

рів. У тому, що

установон

Пам'ятай правила техніки безпеки! цШ не •всюди я-вил ось, що ва жлив і•й оправі приділяють

на

не

мольська орга.ніІЗаці·І. Не стоїть ос торонь Іі В·ідділ ющрів. На за­

Для

.пр езиді я рай­ Нещодав но ос вітян 1пр офсnілки кому

в ю.­

на­ лежному рівні організаторська робота і на НИІЗЬІюму-виховна . Над цим .ПИ1'<'RНЯМ у nершу чер­ гу працюють ІПартЬйна 1 номсо­ ще

колективі

шому

начальник

фото В . Миговича. (фотохроніка РАТА У ) .

ж ежного

тему.

був присутній На навчанні ·начальник ЦО ра йону, голова депутатів виконкому райради трудящих П. П. Білокінь. Він подякував працівникам мага­ зина і кафе за виконану робоГ. ГРІНБЕРГ, ту. раІkпо­ правління голова живспІлки, начальник служ­ би торгівлі І харчування.

О

XXIV

xo-

ХХ І V

сільсько­

торговельними

демонет ру валось

клубу

ду

Одер­ і кафе. го гастронома жавши попередній інструктаж завіду­ у штабі ЦО району, ючі магазином П. А . Драний і кафе Н. М. Зіненко приступи­ л и до організації робіт. Вони з

честь

На фото: у•щсникu кл убу «Ін­ форматор»

зові навчання з цивіАьної обо­ рони служби торгівлі і харчу ­ захист від ре­ вання. Те.ма -

t{івниками заняття

внутрішньо­

,}'країни.

У Великодимерському рад­ пока­ госпробкоопі відбулись

nровели

на

ЗАщгання

iJoAt

СЛУЖБА ТОРГІВЛІ

активного зараження

подія.ии

з

.Іоtіста і

го і .м іжнародного життя,

НА ВЧЕННЯХ­

тиждень.

менше двох раз1 в на

тичнd досв~ л~и зш~окимр=========================================== .ви.робnичі

спеціальністю не

по груnах за

•РУ технічну nідготовку і лраІ\- ним цех Nq 3 зайняв п ерше міс- з першого трудового дня на за- юr.Івські учЮові заклади. зда:тні

заняття

лро.водимо

ми

нурсах

ВІРНО СЛУЖИТИ СПРАВІ

ии

на•й.с'К ладніші

Шевчик-токар, А. Король слюсар. Через кілька років

ва·жливе значення •мають курси

n'.ятирічни, .готує ['іДНі лодарун­

кругозором,

слюса.р, Ю.

спік а л ь н и и

по nідвищенню квал іфікації. Н:1

колективу ·служить стиму­

тру д~;ться

елентрослю­

-

У;ва.жно стежать, готують .на ке­ ШаповалеНl\о -

Федорович .ництва. •3

Олексій

м ета лурга,

Падун

Ф.

са:р, М. Онашио

оцінка nраф на­

лом для но:вих дося;гнень. Під­ з,дLйсни­ nри€мст.во достроково ло n'я1'ирічнИІЙ план, наполегли­ во

за-

колективів

во,д.у.

Едуар;д Якович Попіче-Нl\о, иот-

ву.зі'В чи техні­ 1Внпускників у .нас. .nриймають кумів радо .порах з .ними Але на перших

металуртії nідприє-мств чорної CPIGP nризаве мі·сце і .нагород­ же.ні нюrередодні 53-ої річниці всесоюзною Великого Жовтня

ОС ИО ВА УС ПІХУІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШИІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШН;ШШШШ

-

року

ч.11ен КПРС.

о


•u

Тваринництво Щороку збільшува11и за1купки продуктів тварип­ ниц11ва. Встановити на

1975 рік держанний план за­

ку:пок худоби і птиці 16 мільйонІв юнн (у жи­ вій вазі), молока 55 мільйон~в тонн, яєць - 26 мільярдіrв штук, вовни (у заліковій ~вазі) - 470 ти­

радгосп щороку продавав

державі

l

Д~~:і_ ~Р~~а_н~ом Ш д Ш Ш К [р ll ІВ Ш [[ ~ Ш ~ Ш ДОЛРВИ

Нещерет О. А. («РуrсаrНІ~ВІС.ЬКИІЙ») Варич М. О. ( «РуrсанruвсьКИІЙ>>) Проценко Г. Ю. («З.qр.я·») Петренко Г. І. {оі1менrі Щ()рrса.) Чорноострове.ць С. А. («Тrре!бух.ів,с:І:JК.>>) Ткаченко М. А. ( «ВелІІІК·одІІІме.рІСЬІКІІІЙ») Коваль Н. Я. (Кал:ИІТЯІНІська) Соловей А. А. («Р;у:са•нrіrооьк;ІІІЙ>>)

Доя.рки, назви rorcпo,raprcтrв

щоб кожен колгосп і не менше як

процентіrв продунщії понад план.

8-10

передн1и кран

!.,. ___ 13

сяч тонн. Забезпечити та~е збільшення ,виробницт­ ва продуrктів 'ГВариНІництва,

u

Пильтяй М. З. ( <<РуrсаніrІЮЬІКИІЙ>>) Бобко М. М. (С€1МИІпол;кrЬВІСькаr) Москаленко К. П. ( <~КіраrсиліrвrСЬІКИЙ») Цьомка С. І. (Боrгдаrн1llВ•СЬІКІа) Какун г. т. «ПлооюіrВС.ЬКИІЙ>>) Швачко К. М. (,Калнт;яrнrоька) Строкач Г. А. ( «J1л,оw:D3rськИІЙ>>) Волоха О. І. ( «Плосrків·СЬІКИІЙ>>) Ряба О. П. ( «Руса>нrіІВ·СІЬІКІІ1Й») Ковбасинська О. М. ( <(Т,реІбу.ХІіrв.ськ.>>) Малюга Г. І. ( «ПласкJ!rвський>>) Батюк Г. М. (СемишолІКrіІвсд:>КІа) Какун О. А. (<<.ПЛrОІС'КіІВ•СІ>КИІЙ>>) Фесюк В. М. ( «Плоскі·ВСЬІІtИЙ'») Міщенко Є. П. («Пло•с.юіrвrСЬІКИІЙ») Лесик Ф. І. («ПлrоrаюіВ·СІ>КІИЙ>>) Топіха О. О. («ПЛІ()СКJіrвс.J>к,иrй>>) Семенюк О. Ф. ( «Руrсан.іrв.ськиІЙ») Грос Г. О. (:rМеНІі Щорrса) Коваленко У. М. (.КаІЛJитяrнrська) Рак Г. Г. ( «РусаніrВІСІ>КИJЙ>>) Лях Г. С. ( «Плоrаюіr&ОЬІКИЙ>>) Сергієнко О. К. (llмe.нri ~КіІрю;ва) Нечитайло М. tl. (нмен'і •J<іі.рова) Ряба А. А. ( «Ру!СІаrн>іrвськиrй>>) Пластиліна Р. Г. ( «РrуеаrніrвеЬІК'ІІІЙ»)

2943 2940 2940 2924 2937 2932 2930 2930 2925 2922 2922 291.5 2905 2863 2862 286·2 2860 2856 2853 2853

750 764 523 713 651 590 686 742 789 759 755 757 746 731 723 761 593 686 662 637 613 706 684 670 605 647

4382 1096 4349 706 Соловей Г. М. («Ру•саІНІ~ВЮЬІКІІІЙ») 4299 464 Скопич В. В. ( <~Р']'DаrНІіrВІОЬІКИІЙ») 858 4297 Кукшин Л. Т. (Каол;итяrн.оька) 4313 949 Фесюк г. м. (<<.Ру.саrнІіrВІСЬІКИ>Й») 4167 1026 Вітер Г. Г. (оіrме·Н1іr Щoprcar) 4110 904 Журибіда С. Ф. («ТІрrебу,JеіІВ·С~ІІІЙ>>) 4019 844 Холодько Т. Н. («Т,реrбуrхі:всЬІRИІЙ») 3840 617 Радго.спи <<Плоск1вський» над 3·2 тисячі карбованців. Дужик Г. С. (Калrи:rяrнrсь.ка) 3814 948 та ~РусанLвськИІЙ• у .соЦіа­ За рахунок п'ятдесятипро­ Бондар О. В. ( «.Зоrр·Я>>) 3800 792 л~стичному rзмаа-а.нні на честь центної надбавки за реалізо­ Колутницька Є. М. ( «rРусанrіrвський>>) 3789 523 наJстулних партіrйних з'ї:здів ване .надпланове молоко до Герман Л. Ф. («Тrреrбу~іІВіСЬІКИІЙ>>) 3760 827 перщими в районі виконали JШси радгосnу <<Русані•в·сь­ Дворник В. Г. (СеrмИІПОЛr~і.в.ська) 3725 782 свої договірні зобов'язання ІКИЙ>> надійшло додатново 17 Лук'яненко К. І. («Т.ребуrХІUВІСІ>КИІЙ») 780 3716 2850 по nрсщажу 1МОЛОКа держа'ві. тисяч карбованці.в. Хамбір Г. О. ( «Руrса:нІіВІСЬІКИіЙ>>) 804 2847 3700 Тепер продають ·молоко по­ Надпланова реалізація мо­ Широка г. г. («Требу.хrіrВrСЬІІШІЙ») 766 2845 3650 над план, одерЖуючи 50 про­ лока вигLдна ,і є в.ажлиrвим Петренко М. П. (іІм~нrі: Щорса) 3639 904 2837 центі.в грощової ,Jщдбавки. .резервом збі.льшен.ня nриrбут­ Михайленко г. в. («.ЗQІрtЯr>>) 2830 3636 861 .ків. Так, плосківчани .вже ві~ра­ Самохвалоnа К. О, ( «ТреібуіхІіrвс.ький>>) 2826 3621 933 М. НАЦИК, Соловей В. К. («Ру.саrн•і.ооький>>) вили rблизько 324 тонн ,над­ 3588 918 2819 733 виноиуючий обов'язки ін­ Левченко П. І. (Ка.питяrнськз) 2813 3567 719 720 планового rмолока і одержа­ спектора держстатистики Ратушня Н. І. ( «J(,р.асилr:rвсью1ІЙ») 3528 568 2806 480 ли за нього .додатково порайону. Рогач О. М. ( «•J<ір.а.сил:іІВСЬІКИІЙ») 3457 482 2798 638 Біленко К. О. ( «Кrр.аси.л.іІВСЬ~ИЙ») 3439 864 2786 716 Демчук Н. Ф. ('Їіменіі Щorp.car) 3406 488 2775 730 Положай В. Ю. ( <~Кір·асиліrв.сЬІКИ!Й») Крисько М. П. .( «Т·ребуіх•і>воькИІЙ>>) 3364 768 2757 700 Мироненко У. А. (.«іВеrJІИІКrО\1І.ИІМЄrріСЬІК.>>) 2754 Логвиненко г. п. («То.rсмавІОЬКИІЙ») 3340 802 568 Боришполець С. В. (:іrме•НІі .!(jрІQІВа) Прокопенко П. Н. (ruмен>і ;К!іtрова) 497 3314 2750 465 Гредасова г. І. ( «Р]'саІНІ:ІВІОІ:JКІІІЙ>>) 3292 Маркуця Т. П. ( «РусаrНІівrськиІЙ») 815 2748 702 Колектив тваринників першого ють. Це результат сумлінн(}ГО до­ Бобко Н. М. (Богдwн.~вська.) Теплюк Є. І. (Б·о,г.даІнІ:rвська) 3279 590 605 2744 ІВ'Їмілка .рцrоооу «1tр~ИІJІівсь.. r.1яду ·за худобою, зміцнення кор­ Яковенко К. А. (•імен:і Кі.рІQ;ва·) Швидак Н. Я. ( «Треrб.УІХІіrВІС•ЬКИІЙ») 3287 463 2739 612 Мироненко Г. А. ( «Ве.лиrкqдиrме·рсЬІК.») 2714 кий» зобов' язав ся у нинішньому ~Іової бази. Є в наявності 6 ти­ Шелест Г. Л. (Каvп~тrянсЬІка) 3276 831 560 Литовченко Н. І. («ГоrгОЛJі:в.ський») 3263 Соловей А. Т. («Ру,саrнrівос.ЬІІШ>Й») 836 2712 651 ювілейному році виробити 1993 сяч тонн високоякісного силосу Барланицька О. Г. «ЛrіrmіІв.ОІ:JNИІЙ>>) 3249 Кобзар О. С. (Се,мИІпол;к.:rВ•СЬІКІа) 551 2707 758 тонни молока. За станом на 5 з кукурудаи, 870 тонн сіна, 1,5 Лобко г. І. («КrрасиліВІСЬІКИІЙ») Литвин О. О. ( «БобриІЦІ>КИІЙ») 3228 402 2700 572 грудня є 19R2 . тоннп. Доярки, тисячі тонн соломи. ВщющРно 3226 Менжега М. Р. (<~К>раІСІ!ІJІІіrвКJЬІКИІЙ») 754 Вірич М. П. («РусаІнІі:вrськИІЙ>>) 3214 765 скотарі і всі працівники ферми 11:1 1\ОЖНЮІУ :з 40 гектарів 300 Розгонона З. А. (КаІЛJwтяrнrсЬІКа) 3195 827 пра['.нуть віІ,щ:ща:чити .під'ГОТО'ВоКУ центнерів кор~rових буряІ(іВ. Бе:І­ :UТАВZИИ:ЦІ Ворона О. Н. {~меНІіr Щorprcar) 3186 797 до XXIV з'їзду КПРС та XXIV перебійно підво:шть на ферму Павленко г. п. («Кра•СИJІЇІВІСЬКИЙ>>) 3177 752 з'їаду Компартії України успіш­ корми тракторист І. Павленко. Міщен.ко г. І. ( «КаіЛИ'ТЯ;НІСЬІКЗІ>>) 3160 759 Пташниrці, .назви Топі ха Г. І. ( «РусаrнrіІвс.ькwй») 3135 783 М. МОСКАЛЕНКО, юш ВІЩОЩЩНЯМ ЦЬОГО П.l:!Ну. ГОСПОД8!J<СТ'В Постол М. С. ( «ВелиІКОІдИІме:рсЬІкИІй») 3085 851 Щ!руючиіі відділком. 3 кожним днем надої :JростаЛ11твиненко М. К. (:rмен,і Кірова.) 3078 435 Колутницька Г. О. ( «Русаrнrі:в;с.ькиrй>>) 212123 3078 Компанець М. Є. (Р.уднrя :п ..п. rз.) 251,2 8!4 Галицька В. Т. ·(.іrменrі Юроrва) Репетунова Л. О. (Ки:їrвrськ·а•) 237,7 1765000 3073 427 78{) Швачко Н. П. (Ка.lИ'Т'ЯІНrСЬІNа) Слуговина Г. й. (Р1уд:нrя 11 . .п. з.) 614936 3048 233!,0 пташниць 3{}43 Скидан К. І. ( «КроаrСИіЛІі.вюькиrй>>) Пономаренко г. о. (Ру~нrя rП.ІП. з.) 225,6 б3837fі 722 Булах М. І. (Сеr:ІІИІпо·лrкrЕВІСька) Пономаренко В. М. (.Ру,дrня ІП. ,п. з.) 2'25,6 3030 571 638775 Пташпиці Пухівс~ого рад­ одноденного до тридцятиден­ КолутниІ(ька Л. М. ( «РуІСJаНііr~оики:й») 3025 774 Труба Г. С. (Пух.і.в•с.ЬІКИІЙ rn. rп. р.) 223,2 486100 госпу - племптахорепродукто­ ного віку, Марія Максимів­ Нестроєва О. З. ( «Русаrнrі.fКІ>КИІЙ>>) 3024 445800 760 Загура О. Л. (Пух:,в•ськшй n. 1П. р.) 220,2 ра гЩ"уют~сн гідно зустріти на Сорока та Катерина Іва­ Корнус В. Є. (Калиrтянrська) Ковшун У. г. (Ру\.'ІІНІЯ r!I. ІП. rЗ.) 219,0 185966 747 3020 XXIV з'Ізд КПРС і XXIV нівна Климась добилися nри­ Чернюк Л. С. («З.ОіР'Я'>>) 2rl5,3 575000 3015 650 Слуценко Л. П. (Кшї'ВІСІЬІІІ>д•) з'їзд КП Украіни. З дня у рос'Гу живої ваги 8,45 грама Кукшин Г. Г. (.КаЛ'И'ТЯ'J,ІІОЬІК·а) 3014 768 Мосейчук Л. М. (Киrїrвська) 579600 210,9 день вони добиваються все на голову при плані 5,33. А Юрченко К. Ф. ( «РуІсаІН1'rвсЬІк·ИІЙ>>) 562200 2994 Винник Г. Ф. (.КИІЇ'вська) 20•8,4 792 більших успіхів у праці. Таїсія Антонівна Климась Камінська Н. Д. ( «Т•реІбуrхІі.в.с.ЬІК"иrЙ>>) 2976 625 Кеуш Н. М. (Боща;ІЮіrв.сrька·) 902000 207,5 доглядав групу старшого мо­ Серед пташнип,ь, що до­ Молочко Г. П. (rіІмені Щорrса) 2975 Косаховська К. А. (Ки:їrвrс.ька) 747 207,4 563000 лодняка 91-150-денного ві­ глядают.ь маточне поголів'я, Гордієнко Н. Ф. ( «Крrаrсиліrвсикий>>) 2975 678 Боровик Н. І. (Киіівська•) 205,:6 5.54000 ку. Середньодобовий приріст в листопаді найвищого по­ Кукса Г. С. ( «Зор.я>>) Шевчук М. П. (J\у,щн•я rП.ІІІ. rз.) 2954 203,6 688 148990 живої ваги кожної з 2700 казн:ика досягла Марія Іва­ Птиця Г. І. (,:,меrН1і· Щорrса•) 77G Бутусова К. М. ('Ки·Ї'вська) 2958 202,0 594000 курочок в листопад!: становив нівна Терещенко. За місяць Каціон М. І. ( «З·орrя>>) 2950 Савчук О. І. (Ки'ЇВrСЬІКаr) 68·1 200,7 1502400 14,4 грама при плані 8,72. вона одержала по 21,5 яйця Шматко М. В. («.Зоря>>) Мельниченко Г. І. (Киі1юька) 705 2950 199,9 575000 О. ЯКОВЕЦЬ, на кожну з 2800 молодих Москален.ко К. С. («·К!Р'ЗrСИJІJЇrООЬІКИІЙ») 2945 Кабиш К. М. (ПуrХr:rв•ський ІП.rп. р.) 198.,4 490800 714 зоотехнік. ttесучок, а всього від занріп­ Костюк г. я. («Русаrн'•ВСЬіКИІЙ») Цьомка С. Я. (БОІ1да,нІіВІDЬІКа) 2944 663 194,5 790700 леноУ групи 60400 штук ...... •••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••,.•••Na ~--------------------------------------------------(З Постанови липневого Пленуму ЦК КПРС).

Ваrоиа

Кожний

(

добавка

день

на

рахунку

Подарунон

яєць.

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ виробництва і продажу державі продуктів тваринництва господарствами району з 1 січня по 1 грудня 1970 року

Хороший трудовиіі подару­ нок наступним з'їздам пар'І'ії підготували й пtашниці, які вирощують

глядаючи

молодняк.

7695

До­

курчат

від

.............................,. ............. .

Назви

..

»

о;

оо;

Oc(t::

По

кілограма на добу

2,6

Після

закінчення

господарств

ій

доручили

телят

(випоювати

мозі

придбаної

«Р:уса•н.івоьrкиrй» ::меrнrі Щоrрса. «Треrбу:х,uвrськиІЙ>>

восьмиденного

го віку. вага

при

до

допо­ від

тримісячно­

За цей час

кожного

«.К·р· а с и.т'rв•с ЬІКИІЙ>> «.3 о·р я>> «Бообр ИІЦІ>КИІЙ» «Л:т.кJ'·вtСЬІКИЙ>> «З ЗІВОрИІЦЬІКИЙ» «ЗЗІП-1 ЗІВІНІНІЙ>> «Же·рrд.і ВСrЬКІІІЙ>> {( Г0['0.11:rВІОЬІКИІЙ>> «ВеЛИ'КОІ.':' ИІМе>р-

групу

машини)

середня

теляти

СЬіК'И.Й»

досягає

150-160 кілограмів.

вий

Середн·ьодобо­

приріст живої

ної 3

І!'ОЛІіВ •СТІЗ'!ЮВИТЬ

29

грамів,

ваги

а

бичок

за

кож­

1280

номером

4312 дав за декаду 26 кілогра­ мів приросту, тобто 2',6 кіло­ грама

щодня.

о

Собівартість

Субота,

12

грудня

Боrща нІ і в;снка центнера

ІІОВИТЬ

приросту

м'яса

ста­

70 карбованців. За до­

помогою

цієї

випоювати мальною

машини

100

телят

витратою

можна

з

1970

року

своєю

:ку

ДО

•Н.З•СТУІПНІІІХ

з' ї:зrд:'rв.

Па•р•тjЙНИХ

Є. ЖИГУН,

міні­

праці.

Ніrн>а Дrр{)!НІСУ·Ва, як і воі нrаші ТВар·ИІНІНИКИ,

·н.ою []рацею в'д:ша:чає пі.rтотов­

зоотехнік-селекціонер.

На

фото:

Дронова

rробі·гниця

:догJІІЯІдає

кр•'rплrеrноrї груІПи.

Q

телят

Ніна

за­

2436 23·15 2315 2226 2213 2,157 1997 1939

<~Ру,дн•я.» Сеtм ИІП смrюіrвс ьк:а

ПуrХr~В!С•ЬІКИІЙ rплемrпт

89,2 87,8 89,6 83,3 86,9 89,2 85,4 87,7 87,3 85,6 84,3 87,3

998 836 742 572 610 623 545 441 404 350 260 478

. о

:::f '-

ес ·р"

83,4

421

39,,1 44,,9 38,0 35,8 39,2

116,0 106,0 95,8

з 1,1

93,6

23,1 33,2 49,3 28,8 21,0 31,7

88,8 88,1 93,9 88,9 82,8 84,4

132,5 105,1 80,0 73,3 99,4 101,8 64,6 94,6 107,7 97,8 86,3 100,8

22,4

83,3

75,1

88,8 82,7

379 240

58,8 55,2

1182 169

96,0 86,5

105,0 98,4

98,6 101,4

2253 2081

82,1

84,2

lr98 227

39,9 52,2

233

78,5

135,9 100,9

114,4

170,2 Н 1,9

175,5. 11.3,&

arX•Op З·д;ГОСІП

Це<Н"Гр·а'ЛЬІНІа rдіО•-

ЖИТТЯ

92,6

2847 2259

2990

97,1 204 198

Кwїrвська іrменrі Юроrва

89,5

Птахофабрики

Псmмrпт ЗІХОrЗ:а•ВОІ.:!

СдіJ.дІНtа

НОВЕ

3536 2773 2545 2518

1928

КrалиТЯ·Н1ська

Телята утримуються на глп­ бооо::й :п:rдC'TИL'DLti.

оо.с:

<:!ОО

Радгоспи

« П.l{ІС'Кі•ВІС.ЬІКИІЙ>>

Нещодавно

доглядати

оо.:с

:V

"'""' t:"'""' =·о.

радгоспу

«Требухівський».

О<:!С:

:t

t:

десятого

ферму

»

~::1Є с(ОО

класу комсомолка Ніна Дрr>­ нова пішла працювати на тваринницьку

"'u

"о "'"' .:!1"' о""'

87,0

175

186,0

95,9

СТ 3'НІІ.LJІЯ

Q

88,5

98,6

Q

3

.стор.

Q


ПРО ТЕ, що тут по-.справ· ЖНЬОІМ/У. любл:ЯІТь сло.рт і хоплющтІ>ся

нИІм,

ви

зtt­

.переио­

нається, ян тільки переступи­

В АВАНГАРДІ

спорт АВАНГАР ДІВЦІ

поріг БМУ-39 будтресту NQ 3. Ви обов'·ЯІЗІюво зуши­ rНИТ€СЬ біля стендів «Опорт і МІІ>>, <<Наше ·СП~ртивне жит­ ТЯ>>, ознайомитесь з планом

те

роботи

фi•3H j'lЛb'l1j'lpHOГO

,1•СИТИІВу,

цwх ИОІМаJНІД створено

Папе.р(Щ:у вертої

ТJ.УТ

створено

чет·

нач аль­

за с.rн)Іртсме· нами дРУІГОЇ •дільниці, ідС на­ чальнИІІЮМ М. ТуЗІМан.

Ніуrльова .с~рільба стала в а будові одним з найулюблені­ ших .вид.і·в опо,рту. 70 ч оло­ ІВі.н нещода.ВІно брало участь в ,ра:йан нwх і мLсцевих зм а­

дев'ІЯТЬ

футбольних Jюманд.

де

ман.д ле.ршіст ь

народів

Опорт у ЦЬОМУ :ІЮJІ(ЖТІІВЇ став сп.рап3!ді масовИJм. Ним ваймаЄ;ть.с.я бі·льше · пол01ви.ни •п.раІЦюючих. ДасИІТь с.иа.зати, що

нома'Ніда

ді·лЬІнищі,

ІНИКом М. :Роман. А серед чоти•рьох баснет6оль11их но·

'!<:>·

ПіІДГО'ТО•ВНОЮ ДО П'Я·

тої опартаніа1ди СРСР.

n'ять.

rа.нн.ях. Чима;л о

ЗЩрна

с порт.сменів

показал и себе справ.ж.ні.ми ма.йстра·ми ,в.л,учно1'о воr~ню.

удра.вл.LннІЯ завоювала ~бон т.ресТІу, а чемпіоном Ю)ЛеИ'!'ІІ­ ·В.У є иома:н,да відділу голов­

Любля:ть 1 захоплюються тут настіЛЬІНИМ теН'і•сом, шахами і

ного механіна. Л. Бенда, В. Пилиш·ЧУJН, О ..Н.учевер, М. Руобанчун щосвідчені фуr­

ходами і походами по мЬсцях

болі·сти, яні

бойової

стр,у~валИ

не ,раз

шашн&'\1и, .ту,ристськими

демон­

свою май,стерн!сть .

ЗаслУІЖеною

ПОоПJУля,рністю

RОІри.стуwьс.я

слави.

у:л.ра•в.лЬнн.я

Пра.ц.ів:н ини

регулярно

маються вwробничою

ВОіЛейrбол

по­

за й·

гімна ­

СТИ!Іюю.

У но.ТJеити.ві .розго.рн:уто аІ(­ тишну

.го

ІП-і;ДГОТО'В.КУ

ДО

ЗИ.МОВО·

спортивного сезан.у. Влас­

ними сИІЛ.ам и, ян .і в :поле,ред·

ні :РОІШ, буще за,лито иатоJ\, до наяВІних лиж .прндба•но ще 35 пар з ботиниами та 20 -пар ноВІза.нів . Один з .І\Іращих лижникі в О . .Са•днов готу€ТЬ­ ся

н.і

встановити

нові

цьому

реноми.

фізнуль11у;ри

нової орг.а:ні-зJщій. НачалЬІНин БМУ Е. СУІВцев 'fa сеR;ретар парт'!йоої оргаІн.\.зації І. Бар­ болін члени ради фІзнуль­

сезо­

Rоле<~сrив

упра•влLння

н е­

одно:ра:зово успішно вистуnав

ІНа першіст ь обкому п•роф· сліл.Іш буді.&ельни.кLв та об­ ласної ·РЗ!дИ ДСТ <<Аван­ гард>>.

Душею спортивно-масової р01боти, •всіх захо.дів є і н­ ст.ру,ю~р фJзНІультури І. Се­ га.л вип ус.ин ии Rиї•&сьиого ін·ституту фі зн)ульту,ри, ІПер­ шорозря:Днин з га.н,цболу, я.кий працює тут з 1966 ро­ ну. Це в.і:н прищепwв робітни-

на:м любов до -спорту, .ра:зо·м з

числен:юnм

антиІВом

гує .його .в наоЧіній

пр олз. ­

агі:та.ції .

На &оіх дільнИІцях управлін­ ня є, так би .мо.вити, п е.рви•н­ ні ор!Ганізації . У ,нотн ої с воя фо.рма. Тіюми за остан­ ІНій ча-с ТУІТ ІП•ідготовлено 15 [',JЮМСІJд;СЬНИХ ЇІНСТ.ру.иторів

ПО

виробничій

гі.мнастиці,

10

громадсьних

інстру.И'І'орів

по

видах спор11у і

15

суддів.

За:п01руиою усnішної робо­ ти НОЛСІИ'І'ИІВУ фі:зи:у ЛЬТ,У.рИ Є повсяІ;,ден:на ува.га діялмюст.і з бо.ку

до його •керівниц­

тва у.прав.ління, партіЙІН<- і, ИОМ·СОМОЛЬІСЬИОЇ і nрофаліо1-

тури, аи:тИІвнІ спортсмени. Добре ХОідИІГЬ на лижах голо­

ва біУІдиому nрофсіпіоJши, ве­ >ТеtраІн ві:йни М. ГерЗІСименно . Немолодого •в.іІном голооного буХігалrера УJПраВJІLнн.я І. Rа­ лнтвя:нсьиDІГо можна Зу>е'l1р1ти

на футбол ьно:му лол.і і .волей­ бооьноМІу .м<і•Й!данчи.иу, .на .вог· нев01м у .рубt.>жі і :на лиокні. .ЗагаіЛО\."<1, багато но.ри.сних спра·в

Іна

paXY'!iJI\Y

цьо·го

ко ·

.1 ЕЖТИ'Ц.У. В найбли.жчий час іІlе.ре•дбачаються зуст,річі з ПОПУ•Л'Я:РНИІМИ

,рЗ.ДЯНСЬНИМІІ

спор·'!'сме.нами, пDІиазові ст•у1пи авоїх чемшіоні в.

.ви·

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

до НЕДІЛЯ ,

ГРУДНЯ

13

рульовий• . Художній фільм «Кому­ ніст• . 21.30 «Кроки п'ятирічки• . Вн · стул першого секретаря Кіровог р ад·

Перша програма

9.05 - Ранкова гімнастика для ді· тей. (М). 9.15 Новини. (М). 9.30 «Будильни к•. (М). 10.00 «Впевнена хода». До підсумків роботи сесії Бер· ховної Ради СРСР. (М). 10.30 Про. грама Грозненської студії телебачен· ня. (М). 12.00 Для шк-олярів •К:рн­ nа нашої Батьківщини•. (М). 13.00«Від з ' їзду до з'їзду». Літературна передача. (Х ерсон ) . 13.30 - «Муз ич­ ний кіоск•. (М.). 14.00 Для школя ­ рів. «Сурмач•. 14.50 «Кроки п'яти ­ річки• . Виступ міні стра чор н ої мета. nургі ї УРСР 51. П. Куликова. (Дніпро· петровськ). 15.00 - Для воїнів Ра­ ІJ,янської Армії і Флоту. (М.) . 15.30 Спортивна передача. (М .). •Кроки п ' ятирічки•. Виступ

· t6. 15 -

мІнІстра

хімічної промисловості СРСР Л. О. К:остандова . (М.) . 16.30 Кольорове телебачення. «Клуб кіномандрівників» . (М.). 17.30 «Владики без масок». (М. ). 16.00 Кольорове телебачення . Міжнародний турнір з хокея на приз «ИзвестнА• : Швеція СРСР. 20.30 Програма «Час•. (М.) . 21 .00 - «Від з 'їзду до з'їзду». «Тал анти твої, Ук­ раїно• . (Чернівці). 22.10 Художній телефільм «Секретна команда «Чула­ га• . (З серія) . 23.30 •Камертон доб· рого на строю• . (Запоріжжя) . Друга

програма

Екран студента - заочника . Другий курс . 11 .00 Німецька мова . сСклад­ ниіІ присудок:.. 11.35 Вища м атема· тика. еСтепеневі ряди:о . 12.10 Марк· систсько.ленінська філософія. сМето­ ,1;1\ і форми наукового пізн ан н я. Кри­ тика с учасної буржуазної філософії• . 13.20 - Фізика . «Електронна теорія nровідності м еталів . Стrум в газ ан . 17.55 - Наша афіша . 16.00 - Худож ­ ній фільм « Нові nригоди н евловимих• 19.30 - Концерт. В п ере І>Ві - п ере· дача « На добрані ч, діти! ». 21 . \0 Художні й тел ефільм •С ичи •. 22.10 «Нз ВОГНИК». (М .). ПОНЕДІЛОК, Перша

Н а ша

16.25 -

ського обкому КП України М . М. Ко· бильчака. (Кіровоград). 21.40 Про· грама «Час•. (Відеозапис). 22. 10 Концерт оркестру ім. Осиnова. (М.). 23.10 - Тележурнал •Золоті ключ і • . (Львів). 23.50 Тел евізійні в істі. Друга nрограма Новини . (М.). 17.00 Кон ­ 17.30 -Докум е н таль ­ ний фільм «Братська ГЕ С•. 18.00 Новини. (М.) . 16.05 Для школ ярів.

16.50 -

церт .

Концерт з творів Бетховена . (М.) . 18.30 «Ст арт-70•. 19.00-М. Гіндін, Г. Ряб· кін «П'ятий постріл». Спектакль Ле­ нінградського театру комедії . (М.).

В перерві nередача «На добр аніч , діти!•. 21.40 Творчий портрет лау­ реата Ленінської премії, Героя• Соціа. лістичної Праці nо ета Олександра Про коф 'єва . (М. ). СЕРЕДА,

(М . ) .

«С n іває

їни».

ді тей . «Дивосвіт•. ( Л ьвів) . Телевізійні в істі . 18.00 Мультфільм еСтрашний звір» . 18. 15 сІ( роки n ' ятирічки». Інт ер в'ю з міні­ стро м зв'яз ку УРСР Г. З . С інч ен ком.

18.30 - «Світ·· соці алізму». (М . ). 19.00 - Урочисті збори і концерт, п р и сnи ­ чені 200- річчю з дня народження Бет· ховена. В . n е рерв і nрограма «Час » . (М.) . 22.00 Міжнарод на това риськ а зуст річ з хокея: ЧССР-СР СР . 23.45 ТелевізіАні вісті.

Друга

осі н ь » .

програма

11.00 -

Т елев і з ійні вісті . 11.10 -Му­ фільм . 16.55 Новини . (М . ) . с П іонері Я >> . (П е н за) . 17.30 «Актуал ь ні nроблеми економіки ».

зичний

17.05 -

(М . ) . 16.00 Іlо ВИН ІІ. (М . ) . « Кому ніст і ч ас• . (М . ) . 16.15

18.05 На

допо м ог~. школ і . Худож ній фі ль м «Р е· в і з ор» . (М . ) . 20.30 •Н а добраніч, ,.ціти!»

ВІВТОРОК, Перша

15

Друга

ГРУДНЯ

nрогра м а

10.05 - Н ов ини . (М . ). 10. 15 - Для школярів. «Тур нір умілих - 70• (М.) . Іі.()() На допомогу школі. Худож ­ ній фі.чьм сДубровськиn•. (М ). 12.20 - «Рік народже ння- 1970» . (М.) . 12.50 - • Всі симфо нії Бетхо вена •. (Вос ьма с имфон і я) . (Н Д Р) . 13.35 Т елевіз ій ·

програма

10.15 - В . Со ­ кольииков «Mii!J дім - моя форт е ­ ЦЯ ». Тел еспектакль . (М . ) . 11 .45 <Тоб і , юність'•· (Л ен інг рад ). 16.55 Н а ша а фіш а. 1 7ЛО - Новин и . (J'v\ .) . 17.10 - Кольорове телебачення для ді · 10.05 -

тей .

Новини.

Мультф і льм

(М . ).

« Дочка

сонця •.

(М . ).

17.30 - « Н а ш а п'ятирічка•. (М . ) . І 8ЛО - Н ов ини . (М . ) . 18.05 - Д і тям про зві рят. (Лен і нград). 18.30 ~ Філt. м - кон · ц ерт «Естрадні мелодії». 19.10 Ху­ дожній

фільм

« !Цит

і

м еч».

«Без nр а ва бути собою• . добра ІІі'І, діти! ». Ч ЕТ ВЕР,

Перш а

5Іроцьк а » .

Тел ефільм •Київська Телевізійн і вісті .

23.10 23.30 -

XVIII - nочатку ХІХ 12. 15 - «Наукова карта кра· (М . ) . 17.05 Наша афіша . 17. 10

Кон ­

22.:\0 Е.

Шкільний ек· класу . •Ос·

6

західно-євроnей с ького

- Дл~ 17.40

світла•. (Львів) . 17.00 Для діте і!. «Сон ячне коло• . 17.40 ·Телевізій ні вісті . 18.00 Ресnублік ан · ська фізиІш · математпчна школа. 18.30Иолод іжиа nрограма « Погляд•. \9.10Наш а nрем'єра . В. О.ч е кс андров . • Лутугін ~. Телесn е ктакль . (Дон ецьк) . 20.30 - Програма «Ч а с». (М . ) . 21.00церт - н а ри с

напрямки

11 .10

живолису кінця

журн а л «до

• І<.і нопзнорама•.

ВІСТ І.

століть•.

Теле .

16.30 -

nрограма

Телевізійні

Фільм - концерт. 11.35 pat{. Історія для учнів новні

nрограма

а фіша.

ГРУДНЯ

16

Перша

11.00 -

ГРУДНЯ

14

(Кишинів).

с е рія) .

20.30 -

•ІІа

ГРУДНЯ

17

16.45 - Н аша аф іш а. 16.50- Н азустріч XXIV з ' їзду КПР С і XX IV з 'їзду КП

Украї ни . До ку м е нтальний філ ьм •В одних л а вах з хліборобом » . 17.05 «Світ твоїх захоплень•. (Дніп роп ет · «Комун іст і ч ас» . Р е-

портаж з інсти туту кібе рнети к и Лка . демії нау к УРС Р. (М . ) . 16.00 -; Тел е·

візійні вісті. 18. 15 - Для діте й. « П а в ли с ькі казки » . (Кіровоград). 16.30 Ленінськи й університет мі ..1ьі1онів . (~\ . ) . 19 ОО •Кроки n'япtріч о и » . І н терв'ю з міністром сільського госп nда рствз

УРСР П. О. Дорош енком. 19.1.1 «Сnектр». Мnлод іжн а прог рама . (Льві в) . 20.00 - Програм а •Ча с» . (ЛІ . ) . 20.30 - ., К~л ьорове т елебач~ ІІ НЯ . ~\ос -

Телевізій .

кnвс t,кии М І жн а rюд иий турнІр з Ф >г ур · ного катан ня . 22 ,JO- Концерт оркестру Ппльського радю і тслсбrJІ1 е нн я. 2:1.0r:i - Тl'.• е вІЗІіІні В І ст і

ні вісті . 18.20- Телефільм •Суворо за графіком >>. 18.30 -; Л е нін ськ ий упівер · с итет мільйонів. (М . ). 19.00 « Здра · сту І! . людино ! •. ( Дніn роп е тровс ьк). 19.40 - Кінофестив ал ь «Партія -наш

17.00 - Новини (М.) 17 10 - 1\n· льорове телеuЗЧ<'ІІІІ Я Концерт. (М ). 18 ОО - Нови н и . (М ). 18 05 - Для дІ · те й <<С І м ОСТРОВІВ». (М) f>~І a i! Cbt-: )

ні

в і сті.

16.45 -

Наша

,, Фізкульт-п риніт ' • . на

nрогр а ма .

(М . )

афіша .

17.30 18.00 -

16.50 -

Міжнарод ·

ти!».

П'ЯТНИЦЯ, Перша

11 .00 лефільм

11 .35 -

Друга nрограма

ГРУДНЯ

18

nро грама

Телевізійні вісті . 11 .10 -Те· «Здр астуй те, півн ічно м орці !». Шкіл ьн ий екран. Укрї н с ька лі ·

тература

дл я

10

учнів

класу .

«Др ама ·

тургія Івана Кочерги». 12. 15 Ху· дожній філ ьм сУ багатої лані » . 16.25 - Наша афіша. 16.30 Телефільм. 16.45 - Виступають у ч асник и lV кон·

ференції nисьменників країн Азії та Африки. (М . ) . 17.30 Для дітей . «Зі· рочка• . 18.00- Телевізійні вісті . 18. 15 -Московсь к ий міжнародний турнір з фігурного ка тання . 19.00 Наз устріч

XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду КП України . «Пробле ми великого зрош е н· ня » . 19.30 Програма «Час• . (М.) . 19.55 - Міжна р одна товариська зу ­ стріч з хокея: ЧССР-СРСР . 22.00 Художній фільм «У багатої пані•. 23.35 - Тел евіз ійні · вісті. Друга програм.а 10.05 - Новини . (М . ). 10. 15 - Для дітей. «Подо рож сонячного зайчика » . (М.) . 10.45 Московський міжнаро д· ний ту рнір з фігурного катання . (М.). 12.45 Но вин и. (М . ) . 1 7.30-К:онцерт . (Ташкент) . 16.00 Новини. (М . ). 18.05 «Кроки п'ятирічки». Виступ пе р · шого секретаря Калузького обкому КПР С А. А . К:андренкова . (М.) . 16.15 - Телефільм «Не загубіть прапор» . 19.00 - Художн і й фільм «Щит і м еч ». серія) . «Наказ а но вижити• . 20.4[}-« ІІа добраніч , д і ти! » . 21.00 М . Ку · ліш с[lрощ а й . се.'ІО». Вистаuа н а__ родного театр у К:иївспкого будинку культури х арчов иків . 22.45 «В е чір н і м елодії ». Кон це рт. (М.) . 2:1.45 Но· НІІІІИ . (М . ).

(2

СУБОТА,

ГРУДНЯ

19

Перша

Як вже повідомлялося в нашій газеті, на раt1онних стрілецьких зАtаганнях чимало стріль ців продемонстрували високу майстерність.

Ось

деякі з ІШХ (на фото зліва направо) : начальник дільниці БМУ-39 М. РОМАН, представник заводу пластмас В . КОНОВА­ ЛОВ, робітн ик СБМУ-38 П. КУЗНЕЦОВ -

Редактор

Н а родний

кольорове

тв а рини >» .

І

шоферів

тел е ун і верситет.

Хрє нникоnим . (М.) .

(М. ) .

Друга

23.10

-

l б .Зr

Звертатися ·на а:д:ресу : JМебл ьо•ва фа>б]}И·Ка,, fYoJЛ . Зал,і:зни•чна ,

БРОВАРСЬКОМУ РБМОНТНО.,МЕХАНІЧНО.МУ ЗАВОДУ НА ПООПИНУ РОБОТУ

Новини .

потрібні: токарі, сnюсарі, такеnажкики,

сnюсарІ-наnаачики обnаАнання,

жовтеІІІ· 19 17 р)» . 11.35 - Вища м ате· матик а. •П лощина • . 12.45 - Нім ецька мов а . « П ерфект 1 плюсквамперфе кт<.:!<Ладн і ч ас и мин улого часу» . )3.20 -

газоеnектрозварники.

Приймаються учні вказаних cneцhlnwtocтвй.

Хімія . «Розчини ». 16.25 Н а ш а а фі · т а . 18 зо «Том велике серце• . Вистава ди тячого телст-е ат ру. ( Дніп ро4 n ет ровськ) . 20 оо І(інqнарис •Чудо з

м.

вул.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• комитета

БРОВАРИ,

Київська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партіІІиого життя,

-

К:П

-

орган

~~~J··-·-·-·-·-·

«На добrаиІч, ді ·

тн' » . 21 ОО Оффен6 ах «Пісенька Фартуніо• 22 оо Художній фільм « Щит і м еч » (} сер і я ). сОскарженшо 11 (' nідлЯГа Є »

Р а йон ний відділ к ультури, лартІІІн а і профспілкова організації, вес ь кол е ктив культосвітніх nрацівників району висловл юють глибоке

-

УкраинЬІ и районного Совет а де n утатов трудящихся Киевской обл а сти.

заст. редактора , промисловості, м асової ро-

19-3-82,

Броварского районного

ІІІДЕК:С 61964. Газета виходить у вівторок, четвер і суботу.

1 боти),

фотокор еспондента - 19·4·67, вІдповідсІльного секретаря - 19.3-16, відділу сільськ. госnодарств а - 19+47.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1ott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

5рова•рська .а.рукарня, Киівсьtrоі області,. вул. Київс ька.

154.

Телефон

-

19-4-57.

Зам .

513\-7023.

І

Адрес а : Брова']J·И, пром·вуво.1 , Р.МЗ .

_

с nівч утт я кої

в рат и

заві дуючі й

-

см ерті

ра !lо нною бібліотекою її

І(асІч

Г.

В.

з при воду тяж ­

м а тер і

Н атадіі ЯкІвни.

~

НАША АДРЕСА:

2.

-~•tее•.,..·~~-е-~~.-.-•е&8ІІ8І8~•••t.еt4'

............................".............................. ...............................................................................

,

і

верстатники, помічники верстатників, токарі по дереву, колодово:sи, рамники, помічники рамників, теслярі, електрики, автокранівник, слюсарі по ремонту електрообладнання, водій лісовозу (ок.чад 120 крб.), підсобні робітники.

програма

-

*

Богунська, І З.

потрібні

Екран студент а - заочника . П ерш ий курс. 11 .00 Історія КПРС . сПа~тія біл ьшоnикіn - н ятхненник і орrанtзатор n е t)емоги В ел нкої Жовтневої со · І lіалісти •шої революції (березень

І )Сіх чудес» . 2040 -

fY'i.Jr.

БРОВАРСЬКІй МЕБЛЬОВІй ФАБРИЦІ

15.00·-

ланТІІ » . (М . ) . 1 9.30- Прогр а ма «Час» . (М . ). 20.00 -· Художній фільм «Наnе­ редод ні >>. 21.30 - Міжнародн а п рогра· ма . (М.). 22.00 Зустріч з компози ­ тором народн им артистом СРСР. Т.

R.JJaeiв, і

..................................................................... Ад;реса .ко-нто'!}И: Бров·а•ри,

телеба ·

(М . ).

1-11-.ІІІ

ВВ'І,ОС.JІЮСВрІВ.

сНа м еридіанах України» . 17.00 Московський міжна родний турні р з фігуриого ка та ння . 18.00 В еф і р і « Молоді сть» . «Алло, ми шукаємо та·

_

.

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ

Гімн аст ика для ncix. (М . ) . Нов ини . (М . ) . 10.35 Kom.o· рове телебачення « При ход ь. к аз ко ». (М.) . 11 .05 Наша афіша. 11.10 -Для старшокласників . «Ж и ття, мрії і п ок . ЛИК а ННЯ». (Одеса). 11.45 Передача «Здоров'я ». (М . ) . 12.15 Московський міжн а родний тур нір з ф іг уриого ка· тання. 13.00 Укр аї испке кольорове тел е 6ач сння . Година мультфі ль мів.

Українське

Є. ФЕДЯИ.

РАИ ОПОЖИВСПІЛ.К.И

nрограма

•Чи мислять

чемпіон змагань. Фото В . Шеремета .

~····--··;;::~;;~;;":~:;;:":~~:;~·~~~;···· ····~·· t t

10.05 10.30 -

чен н я.

Нови ни. (М.) . 10.15 К:ольо . рове телебаче ння . «Веселе містечко >> . (М.). 10.45 Худож ній фільм «Мо я любов• . (М.). 12.00 -- Телевізійні вісті.

17.45 -

19.00 -

14.00 -

програма

10.05 -

ровськ ) .

• З чистого джерела•. Літера · пер едача . (Дніпроп етровськ) . Кол ьорове телебач ення. Мульт· фільм. (М.) . 19.20 Ф. Саган - •При . чеnа». Телеспектакль. (М.). 20.00 Телефільм. 20.30 «На добраніч , ді ·

18.30 -

турна

І

І

Партійна, nрофсnілкова організації та дирекція радгоспу «Гого· І

л івс ьк ий>> з гл ибоким сумом сповіщають про лередчасну смерть член а КПРС Ярка МихаАла Григоровича і висловлюють співчуття сім'ї по·

~ кійного· -----. В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ .N'!! 19-3-18,

147 номер 1970 рік  

147 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you