Page 1

П poAemapi

всіх країн, єднайтеся!

РІк видання

! ~ ! ! ! ! ! ! ! !

ВV ДІВНИК

IOIVID031V

У Центральному Hoмtmemt F<П

щu

Доярка колгоспу імені Леніна Лебединського ра/іону, Сумськоі області, двічі Герой Соціалістичної Праці М. Х. Савченко, борю­

чись за підвищення продуктивності праці і різке збільшення вало­ вого надою молока, перейшла на обслуговування ·36 корів; це в три рази більше, ніж вона обслуговувала раніше. М. Х. Савченко зо­ бов'язалась надоїти в другому році семирічки 216 тонн молока, або по 6 тис. кілограмів від корови. Правління і партійна орга­ нізація колгоспу подали знатній доярці всебічну допомогу, ство­ рили необхідні умови, зокрема переобладнали приміщення, підви­ щили рівень механізації трудомістких процесів на фермі тощо. Взяте зобов'язання М. Х. Савченко виконує з честю. За- 11 мі­

ГРУДНЯ

і

р.

1960

і

f .... .. .. . ... .. ....... ... .. . ... ... . Ціна

БІЛЬШЕ УВАГИ ПОЛІТИЧНІЙ ТА ПРОФЕСІИНІЙ ОСВІТІ НАДРІВ свідчать,

13

!

15

ноп.

сяців вона надоїла 199 тонн молок. а проти 107 тонн з"а весь 1959

Одностайне

рік . Таким чином , nродуктивність праці різко зросла, а собівартість кілограма молока, за nопередніми підрахункаІІІи, знизилася з 72 коп. у 1-959 році до 59 коп. у цьому році.

схвалення

с:аме

в

дить н<:~:в,ча-нн· я в сі'щ;і партійно·Ї о1сати. ПрюІП:lІ ГаrІцисти більшо.сrі гурпсів і семі•нарів, що створе. ні

1\ер.о.ваних ними гуртках і сем·і­ нар,:Іх хор.оше за:с:воєння матеріа­ ;ру і відвідування.

в р,а.й01!11і, дотримують К<І.те.tцruрних планів, учб(}ВИХ прагрr а rм . Слухачі д:обре ЗІІ!С•Іююють мarreріал, н<tбу11і знанн,я зае1осову-

Ве.шку ~о, по~ІОІГУ проІШLrа: ндис1а\І і с;rухачам нщає ~tдб і нет П1щітичної осв.іти при райжо.мі ІШ ~'краЇІНИ. 3Іюсла ро.1ь ка: біне­

ють в пр· а:кткчlІ1ій ро:бо·ті. 3ра:зково орrа111ізова!н,о н<авч: а•нНЯ В ГУJУГЮУ ПО ВИJВЧеНJІЮ kтаріЇ

гі•в ПОІ;1,ітичної О•СВ'і,ти на nр.uма;дшких засадах, я:к:і ~ію 1ь nри ПаІр· Щр!Га.нuзаціях P• lli,"lfOІCП.i' B, КО.l­

ТруІ дящі

У·країни,

як

і

ють

і

о~нюстайно підтримують Наради пре,JJетаІшик~в ко­

муні·стичних і робітничих партій вида1\ний доку.мент всесвітньо­

іст

Orp ИЧ1DОГ О 3Н а·че НІН Я.

Ознайомившись :1 тексто~І За·яви, уда:р·ник коrмуні.сrичної праці ~київ·ського заводу « ЛеНІінська

це·нтр.о.м пttліrич' НО· Ї ро· боти. Тут є до,статня к,іль.юість д~rера:rури,

партії.

rai :teт,

Прооа.ган.дwст

І.

Литогв-

че:нк.о умі.ло пов'язуf. проІГр,аюшй матер~ал із с.учwшісrю, викори-

по бу,1Ь-ЯІК' ОіlІ!У

пи1а: НІНЮ

за:вжди можна одержат и ко:н~у.1ь· . І .не дивтацію, лосдухати б е:с.цу

стоrвує міІDЦ~ві фа.к.ти, широко заСТ{):СQІВІУЄ наочні поС'і, бники, rВЛ&Штовує к,онсультації . Кожна спів-

' -- · н:о, що піс.1я роооти в каошеrі з:а. вжди можн~ З'У'Стр· іти р. ОJбітІJ;и!Ків і робітниць, як1 тяrн;уться

бесіда відбувається при актИІВІній y·%c'J1i ваіх присутніх. Ооооливу ува·rу т. ЛитовченІКо

ДQ знаІнь. Там, де пар11ійші орr-анізації п овсякде нно контро.1юю1ь рабо­

JІІадає

ту

безпартійним

товаришам,

г,отуючи ЇХ ДО

BC.TY[J.'Y В К<ІН;дидати КПРС. На ко· Ж'Нr()!МУ занrятті ОJІ'У'Ха·чі ПО черІЗЇ ВИ:СТіУЧJ.аЮТЬ З

гурrк· ів,

ЮТЬ

се.мін<ар· і• в,

;~;опо.маrга­

ПJ>СШ<LІГа:НІДИСТаМ,

3іІІНЯТТЯ

щюхощ.ять бе·:шеребійно, на висоКО•МУ ідеЙНО-!JІО.'ІlТИЮЮМ:у рівні.

полjтінформаІ~іями огля:доrМ А от па·ртоІрmнізація плос:кавсьх:опоІДіІЙ ВНfУ'ІlРоі' шнього ЖWМ'Я :країни го В:ід~лк,а pa;trocпy « 3~ря » пуі

мrіжна]Ю.тщоrо становища.

стила

це

важлИJВе

ти немало. Зді.йс;н,юючи по•станоrву ЦК КПРС від 9 січ·ня, партійні

о. рга.нІі~ї коJFl10Іопів, раДІГосnів, т. Во.'Іоха, працює вкрай неза­ піrдпрИGМ·С'і'В і у.станов р,айону за- доІві.шно. 3-за юшької явки СЛІУ'лучи.1и до навчІаJІІrня зІr<:ІJ'ШІІУ кі'ль­

хачі1в зі~·в&тюя де1кіль· ка з&ІJІять.

к,іеть беЗпа:р11НІних аІСТи:ві: стів, де

До речі, і Саі М Пj)ОІІІаТа,Н ЩИІСТ Н.е

ІВОt!ІИ пі,щвищують свій ідейно-п~

ЗдВЖДИ

л.ітІf!Чний р1rень в гуртках

них. Ве, зконтродЬІНkть призв.епа до roro, що на Бр· о · вruрсЬІКО·МУ мо­ :нтоза:во.~і завсім не про,вDІдяться

МІhІ!ара.х

КПРС, му,

по

вивченню

оан:ов

ГО

се ­

ма. рк.сизм>у-леюшз­

~л,ософії,

НІОІМіІКИ

і

icl'Orpiї

конrкр.е·rної

ПРОІМИІ(ЩОВО·СТі

ГОСІІІОІ:\<і>Р'Ст:Ба;

профе,с.:rйні -ня.

е·ко-

еІКОНQМіКИ

ВИ'В1fеНІНЮ

дарства,

Я'КИіЙ

ГУР11КУ.

підвиrщують

явищами. С.тtід звернути о'сомиву J'Bar гy на роботу лочаткоІшх гурт­ кі,в, цикд()!ВИХ аекrор'іїв ло вив­

щrо . збі.'І!>шила:ся кіль:rіоть Пj)ОПІСlІГаr!І'ДИІС1Jв за paxyrRoк керrіовuшх кадрів. Так, в 1ООЛІГОІСІІJіі ім. Кірова, С. 3а:ВОІРІtчі, rолооа арті.'Іі К. В.уча керrує гурт­ ПО

ДО

Не можна миритися з та•кwми

ІЮМу році є те,

ком

в

ГО'ТуЄТЬ:СЯ

оільсмщ­

і

Х~р<:ІJкте:рІfИJМ у ЦЬО· МУ Навчаль­

НІQЇ

заняття

ОСНОВ

ІСО•Н!Крет­

сіЛЬІСЬКОГО

ГОСПО­

в\'І)вj.;~;ують

29

ченню

конкретн,ої

ек01юмrки.

Справа паJ}гійн:ої лрстаганди, по­ літиrчної аовіти та ідейнюго' за·гар­ ту;ва.н:н:я кому:нk11ів і веіх.- т,рудя­ щих, як ВК:а,за~о в по ста,нюІві ЦК

.ІіПРС Rід 9 еічн:я, - найв:аж.lи­ віше за·вдання ваіх Ю()ІМуніrстів, і в

пе·J>ШУ

черrгу

проr:рама,

уча·с rника)ІИ Нар а:;щ,

намtче;н а

-

ки,

гу;рrок

га.1ом

кон.кретщуї

еюоноІМі­

в

докуме нт

суча•с но:сті

Х·ар,к-ів•ського

Поr гре:іkької

сі.1ьра:.1и

прик:пvдо~І

роб(}ті,

наполеr.'!ивого

1 1\1.

-

подією 1В житті

комсомолу, первинним партійним і комсомольським запропоновано широко популяризувати ініціативу М.

організаціям Х. Савченко серед працівників молочно -товарних ферм колгоспів і радгоспів. Зобов·язано партійні, радянські і сі.1ьськогосподарські органи, керівників колгосnів і радгосnів nосилити роботу по механізації ферм і створити необхідні умови д.1я nідвищення продукТJ;Івності праці доярок.

за:вощ.

Редакторів ресnубліканських, обласних і районних газет, Комі­ тет по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР зо­ бов'язано систематично висвітлювати в пресі і по радіо хід со­ ціалістичного змагання доярок колгоспів і радгоспів за підвищен­ ня продуктивності корів і збільшення валового надою молока.

рабітничого

кла·су, всіх труцящих, прюrресИІВ­

ни:х лнцей усьото світу, го­ вюри.ть іІнжен.ер Д. Дем'янеІ Н'КО.

Пре~сrаJВнаки

більш як

МіЛьЙОІ НіВ r KOMyН:iC'Il• l! Зе•М!НО•Ї п:рийш.'ш до єдинюї думки

за.хо·ди

бОJротьби

во~шню: ї

про

,ня

за

відверненнtЯ

і

гарант'}lван­

небе:зпеки

мир;ноrо

опіВІіс•нува.нн.я

всіх

;~;ер жав.

Світову ВІЇЙН'У можна від­ вернrуrи - ці елом з 3а·яви, с. казав а!Кадемuк Р. Є. Ка,вецький,

-

-

все.1яють

ве.1ичезну

Відкриття Київського ПaJauy спорту

36 KYJE

надію

в

серцях всіх .'Jю:дей, н:а:дають но­ вих сид мі·.'Іьйона~І борців З'а мир

в У'сьоr му овіті. Як і сотні інши:х

Недалеко від р&nубліканського стадіону імені М. С. Хрущова відкрився найбільший на УкраіІН·і Київський Па лац спорту . До.вжи на будинку 138 метрі·в, шири на 78. П лоща арени, на якій

можна пр овюдити змагання з ба-

гатьох

«Вобрицький»

В.

Глузкін j ряд інших так•ож еумЛІuнн:о. виконую'!ь Піl!рт,ійні доруче:нНJІ -

ганізаціях

вони nролаrа·нщисти.

тя.

Ре·зуль~ти

видів

спорту,

дорівнює

ні•сть пJ}о:бле:мам охорони здо­ !fО• в'·я і довrолітrя людини, я га· р:яче нітаю і

сх:ваІЛюю марксИJст-

с ь·ко-леІН>інську

п.роіГJ)аму

кому-

lfieriв УСЬОГО С. В : іту, СПір.Яl\ІіОВаНІу на стш.ор.ення

світлюrо

для ВСЬ()!ГО .1Ю,\'СТ>В<І.

---- ()

майбут,ньоrо.

(РАТА;\і ). 0--~-

З промовам и виступили началь-

1800 квадратним Ме'Грам. ~есь бу-

ни·к Головкиівобуду М. П. ЛисенКО·,

сп о,руджено

мінію .

з

Всередині

сплаsа

алю -

Палац .спорту

являє собою величезний квад,рат·

ний амфітеатр з трибунами більш як на 10 тися.ч глядачів . 9 грудоня відбул.ося відкриrrтя Київського

Палацу

спорту.

На

відкритті були nрисутні керівни,ки

Комуністичної

партії

уряду

коваль

ПАЛЮ ПОЗДОРОВЛЕННЯ БУ ДІВЕЛЬНИ«АМ

танням,

вив

в

якому

гаряче

будівельників

і

пюдоро·

монтажників '

т:ресrу «Криворіжбуд» і спеціа· лізонаних організацій Мі.ністерства будівництва Українськоі РСР, робітників, інженероо-технічних

за­

ради Союзу спортивних rовариств

і організацій УРСР Л . Г. Нико­

нов, заСJІужений майстер спорту СРСР Лариса ЛатиніНІЗ, кан·дн· дат в члени Президії ЦІ( І(П України, перший секретар Киів· обкому

nартії

Шелест .

П.

Ю.

З величезним піднесенням прий­

нято

За доручен ням ЦК КПРС Ра.ди Мі·ністрів СРСР . тоrвариш М. С. Хрущов звернувся з nриві­

вагон.оремон11ноrо

воду І . П. Куха.р, голова президії

сь.кого

українсІ>ких уче.них, які присвя­ ти.'Іи С'ВОЄ жип:я і наук.о·ву діядь­

Ук•раїrни товариші М. С. Гречуха, Г . П . Казанець, Н. Т. К.альченко, д . С. Кор отченrк о, М. В . Підrор· ний, В . В . Щер·биць.кий, М. Д. Бубновсь.кий, М . С. Синиця, А . Д. Скаба, П . Ю. Шелесr.

динсж

вітальні

листи

ЦК

і ЦК КП Украіни . Потім церт

відбувся

м.а.йстрів

КПРС

великий

мистецтв

кон·

сто.nиці

Уюраїни, виступи спортсмені·в Київського балету на льоду.

(РАТАУ).

працівників і службовців Кри­ в орізького металургійного за•воду імені Лені.на з великою трудовою перемогою зак інченНІям будів· иицтва

більшої

бу'Іи

і

введенням

в

св·іті

в

дію

доменної

най·

печі .

підви­

В. Не.года, голQвний ветлі!Кар рад­ щення 1де'ЙНОГ·О рrівня, аволо;~;іння rО:с.пу

надоїв молока.

Обкомам і райкомам п.арті%, ЦК ЛКСМУ, обкомам І райкомам

Ця Нарада є дуже важли­

в.ою

Центральний Комітет Компартії України схвалив цінний почин Х. Савченко про організацію соціалістичного змагання доярок

за збільшення валових

тру діf!ІНИ1Ш

тражто.рноrо

кеrр~вних партій­

пропагаІндІІІстській

вання.

1

це н01ва

б{}ИГЗ.ДИ]JtіВ, ЛаЮШВИ•Х, Пj)<ІЦЇВ' НИ­ них прац;,вниюів. Іх обО'в'язок юіВ rварИІН:ниц·rва. Дирr ектор ра..~­ гш~б(ЖО знати, повсякдел. НІ(} зай­ rому ім . Щорс•а В. Пшвло:вський матиrся і о.с·о,био,о брати }"Часть

· оо;~е

ве значення в справі дальшого підвищення продуктивності праці на молочно-товарних фермах, він правильно зосереджує увагу на збільшенні валових надоїв молока, як головному показиику в со­ ціалістичному змаганні доярок, і заслуговує всемірного насліду­

~огутн.я 3броя ;ря комуністів уоіх країн у борrотьб.і за дальше вті.'І~Н'Н~ в життя безС'ме: рrНИ'Х .шнінських іr д~й. Жооно обr. оВ'орюють іспJ•ри•tний

н.,.. перrспе:ктиви розвитку дюдського 6рига.ді суrсшільства в нашу е· п, оху, про

rурто.к ·ПО осно:вах еконо·міки сільськоrго rосладарс·тва, яким кер·ує

серЙОЗНО

Істо·рична

питаJНн:я

ТаІКИІХ прИІКЛаІ~В можmа наІІrеІС-. са:моплив . У ві;цале, ній

ЦК КП України вважає, що nочин М. Х. Савченко має 'важли­

ІКузнrя » т. Оніrп с:К<Ізав:

- Здява Нар<\;'ІИ предста.вшшів КПРС при парторганізації рож- rос.пів і п~;щриємств. ~~ paWOІCI[J,i НJіВСЬКОГО КО.1ГОШу «БЇ.'ІЬШОВИК ». «Jk.1ІfКа_іИ:мерСЬ!КИЙ », Нrа:ПрИК.1СLД, КОіl\І)'ІНj!СТИЧНИХ і р•О·біТ НИЧИ'Х Пар ­ не.оцінимим ·вкшtІДОrМ У Ві~в.tдують його 16 кttмуністів, цей за1кда:д, очоаений кому.н~стоІМ ПИ є 2 комеом·олЬЦІі і 4 безпа:р'11ійних а:к~ К. Во.'ІІШком, ста1в спр.а:вж1І'і'М скарбн ицю марІКсизму-.'!елі· нІі_зму.

тивіrсти. Вони з :JаХОІІІ~ІеНІНіЯіlІІ вивчають сШІJВНІИЙ шлях ле;н:і111сьrкої

Приклад М. Х. Савченко наслідувало багато доярок, які теж добилися значних успіхів. Доярка з артілі імені Сталіна Улянівсь­ кого району, Сумської області, Герой Соціалістичної Праці П. М. Комісар від 36 корів за 11 місяців надоїла 194 тонни молока, rабо в два рази більше, ніж за відповідний період минулого року. Дояр­ ка радгоспу «Новоолександрівський» Київської області К. Д. Куца з початку року почала обслуговувати 62 корови і добилась хороших наслідків. М. Х. Савченко, розповідаючи в республіканських газетах «Правда УкраинЬІ» і «Колгоспне село» про досвід роботи по-ново­ му, закликала доярок р'еспубліки переходити н.а обслуговування великих груп корів і розгорнути соціалістичне змагання за збіль­ шення валових надоїв молока.

весь

ра.~яrНІСЬІкий нар (}Д, rа\)ІЯче с-хвалю ­

3а•яву

України

Про почин знатної доярки двічі Героя СоціалІстичної Праці М. Х. Савченко

ВІВТОРОК

! !

nартії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської областІ

перев•ірrки

.N2 147 (2054)

! !

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

Два з половиною м-іІс.яці прrох· о-

ХХІІІ,

................... ..................

СТАЛІНГРАДСЬКИЙ

марксизмом-ленJн:ізмом. Тр:еба д·о·

ГІДРОВЕЛЕТЕНЬ

битися, що{) у всіх партійних ор·

СталіrнградсЬ•Ка ГЕС

вwрува.1о ідейне жит-

ша

в світі

-

п·очинає

-

найбіль­ пр.а.цювати

н,а

повну потужн ість . З пуском оста:ІІІнього, гідроагрегату по­ тужність ГЕС дося.гне 2.415 ти­

21,

ВІДВІДF\ННЯ Л. І. БРЕЖНЄВИМ

БУДІВНИЦТВІ\ БРf\ТСЬКОЇ ГЕС

11 грудня будівництво Братської ГЕС відвідав ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР Теnло зустрінутий будівниками гідровузла, товариш відвідав селище Постоянuий, мнс Пурсей на лівому

член Президії Л. І . Брежнєв . Л. І. Брежнєв березі Ангари,

звідки відкривається велична панорама будівництва Братської ГЕС, побував на малій і великій бетоновозних естакадах. Товариш Л. І. Брежнєв розмовляв тут з робітниками, спеціалістами, керів­ никами будови, висловив риц зауважень і пропозицій, зокрема про необхідність прискорення житлового будівництва . (ТАРС).

У

К узбас і

тужна

споруджується

тепл ова

електростанція

по­

-

Томь-Усинс ь.ка ДРЕС. М01нrrажни· ки закінчують складання п'ятого Т)Лрбоагрегату 1 ра нсформатора

і

другого автона 240 тисяч кі·

ло:вольт-ампер .

На фаго : турбінний зал елек­ тростанuіі. Фото В. Войтенка.

сяч кіловат, а з дальшим введен­ ням експериментального, 22-го аг­ регату , вона становитиме 2.563 тисячі кіловат. Гідр.оста.нція ви­ р облятиме за рік до 14 міль.ярдів кіловат-годин електроенергії у 8 раз біль.ше, ніж виробляли всі елек11роста•НІUії Росіі в 1913 році. Нову ГЕС н·а Волзі будував увесь радянський народ. Устат:ку· ва1шя для неі постаsляли більш як 1.500 промислових підприємств країни.

(ТАРС).

Запорізька область. На Ьердян· ському заводі «Азовкгбель» мон­ туєтьс я потужний rідр·авлічний прес. З введенrН·Ям його в дію під.!Ііриємство поч,не випуокати ви­ роби з алюмінійовим покриття,м, що скорагить

Ме'Галі·в,

які

вwг.рату

дорого

кольорових

коштують.

На фото: монтаж гідравліЧІЮго преса в цеху .кабелів зв'язку.

Фото О. Красовс~оrQ,


6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

2

ПАРТІЙНА РОБОТА­ ЦЕ РОБОТА

ЇМ ВИЯВЛЕНО

но-виборні збори в первинних паРустаfІов,

колгоспів

і

радгосПІв

району. На них виступило близь· ко 800 комуністів. Характерною особливістю

майже

всіх

зборів

Gvло те, що проходили вони

9

ді·

.rовій обстановці під знаком nрин-

~ипіальної

пар~ійн.о~

важливІШИХ

ків.

виробничих nоказни-

.

За

.

.

грубtсть 1 поверхове

керtв·

иицтво не обрал~ комуністи до складу партбюро І ко~~шнього

секретаря

парторганізацІІ

но-прокатного заводу

шенка . М.,

в

ливар­

т:

€~ту·

будкомбІнатІ

-

критики .і т. ~ост~ного М. .~а. ~е~оліки в ор.

самоkрнтикн недолІкІв в робоrІ, мобілізації всіх резервів на 1:0-

стрс.ков~ виконання

істори'Іних

завдань семирічки. За ••ас. який минув від попере;~-

гаю.зацІй.но-партІ~нtи. 1. поЛІтичнІй роботІ рІзкІй

н~

зві.тно-виборних

зборах

т.

Галиц~кий ~··

тііtню• організацічл, відбу,tися іс· радгоспі.в • «Семиполювськии», 1 ortll зміни: вони значнІ' оирос.· «Богданtвськии», «Зоря» тт. Ма· ли, організаційно зміцніли, їх ~о- лій В., Кацалап 0., Бушуєв І., м~­ бота стала більш конкретною, ТІС- локозаводу т. Струневич М. ЦІ но пов'язаною з вщюбнІІ•ІІІМИ завданнями своїх колектюІів, 1 прак· тикою комуністичного будівництва в нашій країні. За цей час створено велику і боєздатну партійну організаuію в

товариші nовинні врахувати крм­ тичні зауваження комуністів і негайно перебудувати роботу так, як того вимагають Статут КПРС, рішення ХХІ з'їзду пар­

реорганізацією пtіомислових артІ· лей і райпремкомбінату в промис•

виборних зборах були конкрет­ ними. Серед заходів, які накрес­

радгоспі ім. Кірова. В зв'язку .з лові

підnриємства

вищого

тії та Пленумів ЦК КПРС. Виступи комуністів на звітно­

типу

лені в прийнятих постановах, під­

зміни як в структурІ, так І в ро-

сення культури землеробства, ме·

тут також відбулися. значні. якісні

керівництвом партійної організа·

державі. За станом на 1-е грудня

вого люпину, збільшення врожай­

ності зернових, картоплі, овочів, фруктів, а 'Гакож поголів'я худо­

би,

підвищення

продуктивності

план продажу м'яса виконано на

тваринництва. Одним з централь-

яєць-на 138,4 результатів також добилися робітники радгоспів ім. Щорса Tf'-

масово-політичної роботи з людь· ми, від чого залежатиме успіх ви·

149 процентів, молока -

на 122,6, них питань, nіднятих комуністами, процента. Добрих е посилення організаторської !

«Бобрицький:t і колгоспники арт•-

леА ім. Сталіна, ім.

«Більшовик»

та

інших.

заводів: холодильників, ливарно· прокатного, електротехнічного ус-

таткування, Гоголівської прядильно-ткацької фабрики, торфо-

підприємства «Великое». Секрет успішної роботи цих підприємств, колгоспів

тому,

що

організації

і

радгоспів

їх

полягає

керівники,

стали

краще

в

партійні працю­

вати з людьми, піднесли рівень організаторської і масово-політич­ ної роботи. Комуністи тут стали в авангарді бор·отьби за виконан­

ня

соціалістичних

особистим прикладом

зобов'язань,

палким словом

.в роботі,

агітаторів і про­ пагандистів повели :J,a собою всіх трудящих лених

на

виконання

конання

завдань

і

зобов'язань

КалінІна, третього року семирічки.

Достроково виконують квар· тальні і річні завдання колективи

постав­

завдань.

На звітно-виборних зборах в окремих первинних парторганіза­ ціях були викриті серйозні недо­ ліки в роботі. Комуністи колгос­

дате.1ями район-но го народного СУ·

ду

кращих виробничникія, пере· довикі•в соціа,1істичноrо змагання, активІСТІВ . Сере.1 обраних С. І<омnанець, Ф. Пон омаренко, Г. Г адкова, Л. Бабко, Г. Теnлюк, та А. Музнра. Г. Денисенко, робітник .

АГІТАТОРИ

П.

Перетворення

в

життя

на·

казу комуністів н.а звітно-вибор­ них зборах першочергове зав­

дання зації.

кожної

партійної ор гані­ В. ГЛУШАК,

завідуючий оргінс-грукторськнм відділом РІ< КП Украіни.

Іванов,

nарторгані зації.

в ід

людей,

став

верхоглядом.

Рішення, які приймалися на пар·

11rітаторів ,

~ труктивні

досвідом

які

11рослухали

доnовіді,

своєї

роботи .

Г. с.

'ВеЛИКОІГО

Gі льви.кон.ком і депутати нівськоі сільради надають

виборів

-на,родних судів. нано виборчу ді.пьницю пункт, депутати разом з рами

nроr10дять

на

і

renep. В наші дні ПJЮДуІщі:я ПJ)()МИJСЛОіВОСТі вже наб.1ижаєтьея до півrор.а трильй<mа карбовмщів, а на кі-

20

Б.

грудня завершити річний план .

Бабицький ,

директор ,

В. Ковбасинський, се~ретар

Сьогодні в нас рад•і:сна пщія-

парrоргані3а.ції,

це зобов'яза'ННіЯ ВИІкона•н.о до­

голова

строкю:во . Ві·~ачили.ся деся11ки

ки .

В. Селюк,

комітету

------0

профспіл­

о------

технzку

десятихатках

бесіди. Посилили pooorry з моло ­ дими ви·борцями , лосуватимуть.

які М.

вnерше го ­ Мищенко, '

Видобуто nонад рі чне зав· дання 5309 тонн nа ли в а та-

голова сільради.

нець

1965 р01ку щре.вищила б

Дер·жаmшй бю.джет СРСР у .найближч·і р01ки Д()ІСЯГ би також трю.тшйона трбованців і т. д.

П. ВОІІfд~Р nрочи·rав для при.сут­ ні:х ін структивну доп()'В.ідь по ма­

nа:нець відП()Віда·тиме деся.ти ка.р­

вих віщліле.н:нях, а таюож у спе-

ціа.'!ЬіНО

ві~ведених

приміщення х

діятиме до ЗО тисяч оомшних пунктіІВ ДержавнОІГо бан·ку СРСР. y,Kj}YJШ€\HJИI ГJЮШ(}ВОЇ і(}ДИНИ'Ці означає зниже'НJІя ,в дес.ять раз

цін на товари, а також плати за

кі результати р оботи колекти­ ву торфоnідприємства «Вели­ кое» в цьоrорічІЮму сезоні.

З ар аз

леІННІJО: ·пл а ти за квартиру

.

l

.кО<Му-

механі3аrори

техніку до ньому році. На

них

роботи

з ні м ку :

м а шин

гоrrують в

майбут·

водії етилоч­

В.

Михайленко,

І . Коба та П . Сакун ремонту·

ють техніку.

Фото і текст рабкора

всі по.сдгути, Щ(} надають·ся насе-

В. Хижняка.

,.."...."....""..."..,.,..<ttil7~#"~4fr·

~."-..:-~

нальні послуги, 3 а проїзд на веіх шерстяної тканини « У;царних » .вИІ)Jах трмііс.ПОJУГУ, за іІ.ЮСЛУ'ГИ :коштує З92 'JсіlJ}бова.нці, а :Ja зв'яЗ'ку, відвід'а·ння театру, кіно 'НО•Ішм прейс:кураю'ОМ кошту&ти­

та

і:нших

вицо вищних

заходів

і

.ме

39 Іtа'І)б.ОІВаJНДів 20 кооШОІК;

Щц­ т. д. В тако.м у ж сліввіщноше.ІПІ'і, метр габа,рдину «Прима» 351 :кщmова.нець і 35 тобто 10 до 1, буце перераховашо Іпові:щно 10 копійо:к; метр всі ·грошові п рибутк и насе!ІІе'ННя: ка·рбоsа:нц·uв зар;обітну пла'ТУ, зЗф обіТІtи К{)Л- ·с ищю впбивн.осо і гла.лк.ОФ<ІірбQ>­ 5 ка·р,боваНЦ]в ЗО коп. Г.ОСПНИіКfВ, ПеНС.іЇ, ДОПІ)}!ОГу , С'ІИ­ ванооо і 53 копійки; .мe'fiJ) сатИІНу rлцко­ пеніЩЇ тощ о .

в ус і п.1атежі, вк.lа'дИ, у с.плту

вими інтереси населення не по­

ці.н .

Тепер ДерЖJІ.lа.н СРСР раз·ом з Мінkтерст:во~І фінанеі:в СРСР уже за~к інчив пе~раху!ВаІНня цін на товари, та:рифіs на посдуrи. За­ кінче но також роботу по перера­ хуванню цін і rариФі·в, затве,рд­ жува.них на мі сцях. Видані і роз-

бо·ванцям сrарих rрІ)шей. Нові аа товари і пос.1уги з розрахун­ теріалах МІJс:к:овсмwї НаJ}а;ІИ банкі вс ььі і каана,чейські білети ку 1О карб01ванці·в старих n~внJІІКі·в ІN~му:ністични;х і будуть ва·J)1'і стю в 1, З, 5, 10, грошей за 1 карбо,ванець но,вих . си.таютьея н о ві прейскура:нти . ро&ітн.ичи;х ·napri·Й . Керівних аrіт­ 25, 50 і 100 карбовМІців, а роз­ Одн·очмно в ці місяці ста,рі ГР•О- Чи буде змінено ціни кtУ.тектИіВу о. ГерІЯ PQ~rroвiJв ЩЮ м.і•нІНа метадеща МОІнета - .в 1, 2, ші обм·і•нюватимуться на 'нові та­ на окремі товари? зав.даН'Н!Я аrітатоі)'ЇІв і ле.кrорів у З, 5, 10, 15, 20 КО[І.іЙ<Ж, а та­ кож з р()зра хунку десять кар­ 3ЗІВе'j)>Ша.'ІЬНИЙ період ПЇ!ДГ!УІ'ОВКИ :юож М(}Нети вартістю в 50 копі­ бова:нців за один карбІ}ванець. 3 Ці.ни на товари nри переході до ви&орів наJ)ощних судів. йок і 1 карб(}ВМ!еЦЬ. цією ме1'0ю на nідприє~ІС'llвах, в на нІJвий ма.с шта б цін не підви­ Оnексіснко. При зііІмі·ні старих грошей но- }"CT:ufQIВaJX 1 '()j}Га1fі3аціях , П()ІШТО· ща'Ть·ся. Напрwк.1ад, тепер метр

r.

800 ТИІСЯЧ

карбованців·.

11 Та,ки~ чин.ом , шри но.ви.х цінах фарбованоr о і · вибwвнІ)Т·О крб. 60 коп. і 1 Ерб. 16 коо.; !КО­ вwrра.'І'и на ·веден:ня Фіюtн.сового трудящі 3МОЖУ'ІЬ купwrи таку састюм ЧО\.ТІ()Вічий (48-50 ;J}O'Зt.rip·y) му кі·льк.і·с:ть то варів, яку ку:пу­ ГІ}СІЩЦЗJР.С'І1Ва . з трико « Метро » 1.403 к.рб. вали раніш, матимуть мож лиі 140 к.рб. ЗО коп.; пальто жіно~ Порядок заміни старих грошей новими, ВЇІС1Ь (}Плачуооти та ку саму че з драпу « Оголкчний» (48перерахування цін на товари, тарифів КіІJІЬ'Кі·СТЬ КОМУНІаІЛЬНИХ, траJН.С· 50 po:mipy) - 1.368 крб. і 136 портних, видовищних та інш их на послуги і прибутків населення послуг, як і до змі.ни ма·сшта бу 'Іt·Р б. 80 &ОІП.; ШІатгя жіноче з са­

відJілку се~Іін.ар аrітатЩУі'в- і лек­ 1О до 1. Одночасно в обіг випус­ Секретар

роб.і'Г'ни·ки ·га інжен:ерно-техніч­

агіт·

каються нові гроші. Один карбо-

І ПРОПАГАНДИСТІВ

нов,оі продукції на

агітато­

nарторганізаціі

СЕМІНАР А ГІТ АТОРІВ

1\інця ро·ку виготовити нaNIJia·

НатхнеіНі перши!Ми у спіхами,

Облад­

торів.

І

:юся змагання за те, щоб до

бо,ванців.

ку увагу nідготовцj до настуnних

ноІМі'fні показники були в багато сткти і полегшити розрахунки s раз нижчі, НІіж

ро.зг~р'Ну­

Руса· вели ­

На.JН}'ДІЮГ~)'СІПІ}Да!)- с.'Га.ІНОІВИВ би '11РИІІЬЙОН карооваJЩЇІВ.

ського значе:ння. Чим .він виклика·ниrй? Тонуючий юmі масштаб цін

ширше

ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕПУТАТІВ

на:ші'й кJУаїні 3МІJЮМІДЖУЄТЬІСІЯ ІНо- два трильй01ни Jt.а'J)бо,ванців. Роз­ вий у~ру:пне:ний .ма,сшт(lІб цін . Це ,щр;іб:ни·й тоrваро,()борот у семирічці 3·а:Х~Д

Ще

агітатор .

Гоголі в .

о;І;Н()Часно старі і Н(}Ві гроші. Ста·рі rj}oшi безперешко•ДН(} і !В 'нео 6ме­ же.ній кількості nрийматимуться

дисципліна,

Н(}J)ІМИ.

тлеячу кар-

Медведенко,

Обмін грошей і перерахування цін на товари ne'J)шoro сіЧІня 1961 р (}к.у в

не з;наЙ'ГИ ж·оцнt~rо

чно не перевІІ1tОНІУJОО.JІИ зІМінні

вир·(}бів, та іНШ (}Ї

н'Ї працівники дали слово до

;J;H'i

Р'ОбітнИіКа, ро-бітниці, ЯІКі б :та­

Бі .1ьшість

IlaJYI'op.raJiliжцiя радго(jпу іме­ Іtі ІПо.J}(Ж ЩХJвела на nершому

трудова

641

Пат­

·, rі тато,рів уже nровела з ви борця- І ми по 3-4 бесіди.

rершtя·rь. У січні, лютому і бе­ резні 1961 року в обі~ будуть

погІршала

про;дуІІЩіЇ на

~, ці

ВИіГО'ТОІВJ1тtО

е:rектропр·ово-

пла:стмасо,вих

r.

ін­

3мі,на маtс.шта:бу цін І}ЗНаЧІає лерерахува:ння всіх цін на товаvи, тарифів на п ослуги і пр.ибу.тків населеН'НtЯ за сnі~ві~ошеннлм

-·-

призвело до того, що в колгоспі

завдашия

ШВТОтр.аІК1.\~j}ІНИХ

БJJOYH , В. Нагота,

.lаЙ, д. Вілогуб.

обміня л ися

НаJ)О'ДН'О'Му Г•ОСІІОДаJРС.ТВі, ОК(}рОТИТИ

не. перевірилося виконання соціа­ лістичних зобов'язань, агітколек­ тив майже не працював. Все це

J

124 про-

центи , а понад одинщщяти!М.ісячне

се:реіІ,

В іл.бу.1ися загальнос і льські збо ·

ІВМІWІа

тІАних зборах, не контролювалися,

ЛQВОЇ продукції на

Підzотов.ляємо

еклаІDС>Я в роки, К·оли обеят наТа.ким чин І)м, ма сштаби нашої ціоналЬJюrо :доходу і де<JNКа1В'НОГО еюОІН()ІМЇ:ки 'Викликали нео·бхі;J:ність бюджету, обсяг ,виробництва і УіІЦJІ}lІшити грошову ощнwцю. Но­ дидатуру колишнього секретарJІ. партійного комітету Д. Жов:rухн. тооаро-оо(}роту, •Р'Q3Мі'Ри rJ}ІОошо·вих вий ма,оштаб цін і аа.міна .грr;шей І цілком заслужено. Тов. Жовтуха прибут~ів 'НаJселе:нля та інші еко- дацуть та.ко-ж можливі,с.ть спро­

в останній час зазкався, відірвав­

'І t::.сть

"...,._,.___ "~--..:<".---~-.,.---------..:<"--.,.-----,.-r..:<""""'--...:--.,.;o..:-...:--.,...,

3

року.

них : Н. Не брат, В. ПОІІІ.ов , Іі . РюІ:uвіі, 1\. Шевченко , :IJ. Юр, Н. Абаш іна, В. Ко~­ fіа.~инсь.ка , О. Жеребець,

план .1истопада по випуску ва­

-

пу «Червона Україна» забалоту­ вали при виборах парткому кан­

ся

..

не суч и тру 1uву вахту на

ОБМІНЮЮТЬСЯ ДОСВІДОМ ::>и

1960

J Н• іІІТl!ІІК Ї•Н і j)ОО~ТНІЩЬ,

ласт-уш!·•J<ГО Пленуму ЦІ\ ЕПРС, викfУнав виробничий

ла·мп денно;го СІнітла

Наш агітколектив nро,водить кроnітку роботу серед виборців . Особлкво сумл інно виконують це nочесне доручення агітатори Г. Пономаренко, Г . Мовчан, С. Черняк та ряд інших това.ри· шів. Вщш уточнюють сnиски ви­ борців, взяли на облік хворих і літніх гром адян. Нідбулося засідання комі с ії ви· борчої дільниці N2 27, де обго· ворено хід підготовки до виборів . секретар Ст. Бобрик.

Ко.1екти;в Bpo·BaJ}CІ,J.'t•Гu заво ·~у е.1ектр отехн~ qних вир об і. в,

ді:в,

ЗА РОБОТОЮ

няті питання про дальше підне·

боті партійних органі~ацій. ханізацію виробничих процесів, Все це позитивно відбилося на збільшення виробництва добрив, виконанні виробничих планів і со- освоєння заплавних земель, заnро­ ціаліетичних зобов'язань ниніш· вадження нових сортів усіх сіль­ нього року. Так, робітничий ко- ськоrосподарських культур, розши­ лектнв радгоспу ім. Кірова під рення посівів кукурудзи і кормо­

ції достроково виконав _плани зд.~: чі сільськогосподарськоІ продукцІІ

н-і збори робітників, на яких од­ ност;айно обрано народннМІІ за с і·

. були

шдданt секретарі ~арт.бюро 1 пер· винних парторгаНІзацІй колгоспу

ніх :: ьітн'о-виборнил зборіз у пар· ім. Ватутіна

На обох відді.1ках радгосnу « Богдані вський» відб улися загаль­

масово: критицІ

rрудня

Річний план-достроково

ВИСОКЕ ДОВІР ' Я

Понад два місяці тривали звіт·r вІtІ ста~ відставати по ряду най·

13

ПJEJP]f~JВ~ ~

народних суdів

(До підсумків звітно-виборних зборів у первинних nартійних орІ'анізаціях) тійних організаціях nідnриємстІ!. І

грудня- день виборів

18

JІЮДЬ:МИ

3.

Вівторок,

тину

45

74

-

крб.

50

коп. і т. д. Те са.ме і по

КОІІІ. і

7

К.l)б.

інших T003<1J)Ia:X .

НапрИ:клащ, радіоприймач « Окта­ ва » тепер коштує ці:в,

а

...:... 85

850 ка'J)бован­ за новим преіkкураНТ(}:М ка,рбQванців; радіо.1а « Ре­

корд-60 » -

Ві;ЩJ'ОІВЇД{G -

530

каІ]J'бо,вашців і 53 ка'J)бов.анці; те­ .'Jе.віз·ор « Темп-З » -- 2.600 кар-

бов.а:нцuв і пра.шна

260

машина

ха,рбо.ванців; « Рита-55 »

900 ~ка·vбованці1в і 90 ка·рбован­ ці:в; швто~ашwна « М(}с:квкч » 25.000 кар6ов.ан,ців і 2.500 кар­ бова.н:ц~в і т. д.


ПЛЕНУМУ

\

/{ /{

ц

п

р

с

ГІД

ОВОЧЕВОДИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИРО~ВАННЯ РОЗСАДИ ВМІіють ви,рощувати QВ.О'tЇ робітники жер,J;ів­ r·ького вk:щі.;и;а рruдгас.пу «БQJбрицькwй ». НаJІІере­ кір

ПРИІ"Х<l-М П(}ГОДИ

МИНУЛ•ОІГО ;rjтa,

ІІаІП:рИК.1ад,

тре'!'я бригада, яrоу очо.1ює Д. Кощр·атеrнJ\о, зі·б­ рапа по 220 центнерів помі1дорів на кожІН·ому з 8 гекrгарі:в при план•оrвій вроі!;.а.Й!н()сті 170. За уопіхи в роо<хrч т. Кон:драте:нко наrGрОІдже-.ний Почесн•ою грамотою і заш,е,ое~ний на Дошку по­

Тернопільська область. У колгосnі імені ХХІ. з'їзду КПРС Казлівеького району

95

nроцентів

польових

робІт

в цьому

виконано

мехаюз­

мами . Закінчивши збирання врожаю, тракто•рист~

переключилися на вивезення добрив . під урожаи третього року семирічки. В змаганНІ на честь

Пле.н~уму ЦК КПРС веде перед тракторист Г. Г. Валюс:

ві.н шодня вmюнує

близько дв ох норм.

-----

КВАРТАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ВИКОНА€МО ДОСТРОКОВО

зібрати ще вищий урожай . Вони ре,монтують ін­

робі·шиці лruн.ки,

яку очо.лює.. дмутат сільради

Добре пОТРУ'і\ИЛИСЬ нинішнього року мех~н і­

'Ірактор'. Та:к, кращий тр.аюорист третьОІГо від­

якого

весь рі•к '!1j}И'~І·ає у техніЧ'ній опр&ВНІОІС1Іі, вир()бив блпзь:ко 900 ге.кrгарів уМІовної оранки. Хороші пока:зники в роботі у трактористі1в 'І'Г. Ко:р·НІій­ ка І., Де.ьІченка Д. , Р;1ба.нки Д. та багатьох інши·х.

ло·вані·в, приве"1и в порядок 3000 пар,rшк01вих j)aM, півто:ри 'І'ИІсяч:і мат. Завезено також 850 кубомЄІТр;і.в дернової зем;rі. 3а.го·товлен.о торФ, мі­ не.раль·ні і місцеві ДQбрива для

ІВИІчnо:вле'І!JІЯ

1 'Орфо-<переrнійних горшеч:кі1в, яю1х буде

лено

тИіс:яч.

150

Гоl'}'ЮЧИ гідні подарунки на че,сть наступ­ иото П;rе'ІJ1"МУ ЦК КПРС, о·во~чооощи даJІи с;юво до,с·тро~о:во завеj)Шиm

підтото~вку

Шtрник:ів

ни іншу rexmкy. Завдання в ЦЬОІМУ кварталі

пл)"Гіт.

Гоrгуючи

гі;щу

З'УІСтріч

на•ступному

всі машини .відремШІ•ТуJвати ДОІСТJ)О'КООО.

машинно-'Іракто:рн.огrо

парку

пр ова ­

димо в цЄІнт·ральНІій май.с-rе.рні, ·на ві1д.:\!ЇЛJКах,

***

-

Плену;му ЦК КПРС, механізатори зобов'язались РемОІНт

агітатор .

аіль.сЬІкошсподар.ськ~ маши­

пі~вати ~о р.оботи 19 тра,кторів, 42 С'іва.l.КИ,

а

'J1З;КОЖ в РТС. ПершИІМи раm.оР'І1}1Ва.1и ПJ)О за.вершення ремон­ ту 4-х ·rракто.рів меха1нdзатори першоІГо відділка (бригадир І. Лизун). Із 42 сіtватж, що поrrрібно вrщюм0111'увати, майже всі поста;в;нто на кшrод­

ки. Шдг(}rовле-но 10 плуІГЇ•JЗ. O~il!K в окремих брІИ'а·дах недружшо беруть.с л за робооу. Та~к, н.а че'J1Вертому вdдд[л:юу, де є доо­ ре обла~ИІЙ гараж, :ви1стачає з.а.па;сних часпьн, рем.онт пр~Х'ОДИ'ТЬ повілwо. При.чина цього - не­ за:дові;~шна робота бриrа·дира тра·кто•рwс'ІІ.ів т. Грін­ •rе.нка Г., який за.н~дбаrn трудову дисципліну .в

до

ВИj)ОЩ}'ІБаШІ<Я В НИХ ранніх OBI)ttiB і РО'ЗСади каПУСТИ та ПОІМ іІ,щрів. І. Швачко,

За.раз у мехаІН:ізаторі1в г<J;р•яча пор~а: вони ре­

моН'!ують трактари,

вироб­

УrапіШНО ГОТІ}'ІJОТЬСJІ ~О 'ВИр()ЩуJБаН.Н'Я р.а'Н'І!'ЇХ СВQчів і ,рО'зсади в парнmках го:родні бриrа.;щ сві­ Т.ІfJlЬнівського та плоскіІвського від1ділків раwос­ пу «Зоря » . Во,ни зм,а:rаютьсл за те, хто шви:дше за1ве:ршить

очІrстку

котлованів,

пер-е сіє

дерлОІВу

землю, заг(}товить якн00і-б~льше мkце,вих добрив

для забивки у Еотловани.

У

40 ПarjJ"rJИIItoBИX рамах ВИРОС'ІИЛИ Циб•уJІЮ ,

яку через дек.ілЬІка дНJів овочеводи зберуть для

віДІІІравки кwянам. Під ЗНІМУ поrс іяли і паса;щли G.щзько 3 гекта:р;ів щ&влю, е~страrону та ревеню. М. Лисач, агрон ом-план овик .

* * * Тр.аІКторист І. Зі:не.н;ко та їздаві І. Паномаре!н­ ко, С. Зі:оо.нк:о, В. К.о,мпанець .вивезJш на пар­ нихи горщньої бригащи 270 тонн гнrою. За·Ісінче­ но очmстку КО'мо:ваІНіі·в,

заготОІВJІе'Н{) землю, яку

накрито переrН(}Є?.І. Р.О'6ітни1ці почали в'язати со­

fірига·ді.

Незважаючи ла окр:емі Іrе~ОІІJО,блеJюсті, механі­ аатори ра.'дгаопу ви,кQнають ОВQЄ зобоо'язая:нл по iJJOCTJ)OJКoooмy .per~IOHIJ'Y 'І'ЄХ1Ніки. І. Фурда, головний

лом'Я'Іfі м.а'Ги. Всіма :робоо·а.ми керує парниковод

П. }(енwсе,нко. І. Нnимась,

інженер-механік . Радгосn « Богданівський » .

С

Т Р

70-80

І

ЧІ

ТОНН ДОБРИВ

Напо.1ег.1иво ПОІІlрацюоола в пото•чному році тражто,рна бр.ига~да,

тракторі

тільки встановилася лovora. меха­

Змагаючись ·на честь на;ступ­ 'НОІГо Пле-ну;му ЦК КПРС, Іваш При­ ходько, що за ке:р ,мом « ДТ-54 »,

« Бєлар~уеь», Щ<Щешrо на;ва:НІІ'аЖ'}"Є на a;В'rollla·шmrи і u·чо.теІНІ(l І. До,вгодькОІ!ІІ. ДоетрО/Ко­ Т])3.ІКТОJ)НІі прич;іпи ПО 70-80 во за·кіНЧИВ.ШИ ПО1.1ЬОR.Ї роботи, ЯК тонн гною. нізатори Пj)'И'СТУПИЛИ ДО ВИВЄ3е!НІШЯ

місце.вих

добрив,

виго11овле-ння

КОМПОСТtВ ІLЇД у"j)О·ЖаЙ на;стуПН•Q/ГО

ВИІВО(JИfГЬ аа день на JІІОЛЯ ПО

45

тоRН добрив. Не ві.щстм та­ Наванrгаж.еrн.вя і ро·зватаже.ння к·ож Іван За,харчеШtо, якmА ви­ добірив повністю ме·ха'ІІ'і~оване. конує де-НІНу норму на 120-130 Тюк, Мmкола Сус.1а, працюючи на проценrгіІВ. Доп()І.\ІІЗІГають тракто­

-50

РО'КУ.

РИІСТИ і ПіІДООЗиrІ'И КОрМИ д:JІЯ ГО­

. .

Хороші

ді1!Jrі ху ,що!б и. М~хм,аатори, бршщда елюсарі.в

ВІСТІ

Знають і поважають в колгоспі невтомну трудівницю Мотрону Омелянівну Савченко, яка з 1935 року

працює

свинаркою.

почали ремонт ~нвентаря, 70 n:роценrrі1в пл}ті'в та борін готові до

нинішньому році М. Савчен­ ко одержала 154 поросят двомі­ сячного віку і зобов'язалась від­ годувати їх вагою не менше 100 кілограміІJ кожне. Зараз тварини вже важать по 60-70 кілограмів. С. САВЧЕНКО, ветлікар . Колгосn ім . Калініна,

с. Літки .

ви.хо,цу

в

поле.

Слід сказати, що, ВИ'К'ОІРИJСТО­

В

вуючи

ці

пого,ІЮі

дні,

меха.ніза-

1'ори П.()ВИІНJНі ПО'с:ІШИТИ ТЄ'Мі!ІИ ре­

МОНту дричіпного іН!Dента.ря, чае­

шна ЯІКО'ГО, особливо

в пе·ршій

брИІгадї, ще стоїть на по:лях.

Ф. Довгодьно, колrосnwик артілі «Більшовик». с. Рожни .

***

На нагулі молодняка великої рогатої худоби хороших успіхів добився пастух Опанас Пустовойт. Він випасав понад 300 тварин і

---1:1

1:1---

добився щодобового приросту кожної голови 665 грамів при плані 600. Державі здано 199 центнерів приросту від нагульної групи.

А.

ІСАЄВ,

брига.ди·р .

Радгосn Готуючи

ім .

Кірова.

***

гідні

подарунки

на

честь наступного Пленуму ЦК КПРС, трудівники с. Русанів про­ дали державі

8,5

тонни кролячого

м'яса. П. ЮРЧЕНКО, колгосnник арті.1і ім . Сталіна.

***

Працюю шофером в колгоспі ім. Ватутіна понад 11 років. Прав­ ління артілі доручило .мені в цьо­ му році спецмашину-сечовіз. ~ід­ кі добрива .вивозимо на поля 1 в

сад. Ними поливаємо торфо-гнойові компости і органо-мінеральні

Мел.аІНія Антонівна Довгопол одnа з кращих доярок колгоспу

суміші. Для наших земель добрива це все. Чим більше буде їх, тим вищий урожай зберемо. Щоденно

ім. І-го Т·равня, с . Мокрець. Зобов'яза.вшись на честь настуnного П ленуму ЦК КПРС доС'і'j)оково виконати річ.не зобов'яза:н.ня, в~­

сечівки.

мо.тюка вІд корови.

доставляю

на площі 8-10 тонн І на одер~ала _по 2370 юлоrра.юв П. ВИСОЦЬКИП,

а.гітатор .

Радгосп «ВелиІКодимерський» .

У

ЩОДНЯ

на, ви·;,начають і розбивають площі під ка:пусrу,

Особливо нало.1е~гливо пр.ацюю1ь на парн.иках

З

У

--------------------------ПО

вентар, загоІТоовдяють місцеві і мі:не:ра.'!ьні доори­

Євдоюія Половко. Вони зruкvнчують очиС11Іі.у кот­

аа'І'ори нашого pawociFY. В·міло ви.корwстовуючи теХ'Ніку !Вони добились вик:окю1го виробітку на

«Бєла·ру.сь »,

Овочево;щ розгорнють rriдrmoвкy до весня­ ної сіrвби з тим, щоб у третьому році семирічки

ПОІМu,щри, моркву та інші гор.одні культури.

На фото: траІКториСІ Г. Г. Валюс.

лілка Марк.о Базир ТJ}a.ItTOJ}OM

ша;ни.

p~UI

Н

с. Пухів•ка.

На знімку: доярка М. А. Дов·

шофе.р.

І rопол.

Фото

М.

Ландо.

~##~~~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~·~,~,~~~~~~~~~~~~~#1####~~~~

б.

Про окруrлення дробових частин

JJ'tДOIMo, що таю лpoдvu>v як олія, мол·очн.і Т()Іва.ри,

ва·ри,

копійки Дробові чаrСТІШІИ ІКОІПЇЙКИ QКР}'['­ ляються тwк: якщо дрооова чruс­ тина кооrій:ки менша за лі;вкопій­

- :оона ·від.кищаєrЬ<ся, а якщо вона до·рівню є півкооійці чи біль­

ки

ше за неї

-

ВИЩОГ{) ·сорту -

.

КИ n'округлещ:) :В · 1К ПІД.ВИЩеНІ НЛ. ""'"ЛЬчі то 48

ціна окру!ГліЯється

до цілої копійки.

КОІПій.()К і

15

1 карбованець нуючі тарифні діЛЯ11ГКИ недщіль- І НИ!ка С'У'МУ його •ВКЛаду в іІШВИХ "',П'U,"'С'""'' 100 гра- ·Н·О а mo """""'(}Ж" ПРИ v•N•v ·"-"іВОЧНИХ гроШаХ. ,ПрИ'Х'О"'ПИТИ ДЛЯ ЦЬОТО ДО

.кО!JІій,ок,

міІВ :вершrювого м~сла не:сол-оНО·ГО

тар' иф11!х, ва;r.тість х:вит:ка, що за- ощаДІКЗ!Си вклаДІНЛІК.оВІі не треба. ·у

ма.р!Гари.н, КОІDба{:Ні вироби, цу- ІВИІJЦОІГО сорту - 2 крб. 85 коп. і к[нчуєтьм н_а ~івк~ійки, окр~гШ~ 1 січ,н~ 1961. року, ЯІt К(}р, Jі,ООІ•Д ИТерСЬКі вироби та і•нші 29 КОЛЇЙОК і т. Д. JІЯЄТІ>СЯ ДО Ц1ЛО1 К()ПІИКИ. З 1 СІЧ- j раНІШе, ОЩЗ:ДJ/1 Jta.!CИ ВІЛЬНО Пj)'О­

наееле'НJІЯ чаето купує ІВ невеТаю!'Й поІЩЦок пе;реJ)ах)'Іва'ІШЯ І ня_ 1961 року за проїзд У тр~. - ПО 100 , 200 , ц1··н 1. ок·руr"'е. " ння дт-.о· У бових частИ'Н 001 всюди браТИІМетЬ/СіЯ 3 кооrш500 грамів. Перелічення цін на коnій1ки .да.еть можливість зберег- ки за ОІДНУ поїз;щ.у, а в мет.ропотак·і ТО'вари лроведено з у·рахІ)'- ти їх загальлий ,рів-ень без . змі.ни, літ.ооі - 5 ко~ійок. ван.ням цієї обетавяни при без будь-я·ких 'D'Грат Д;lЯ на.сеВаJУГkть ПІЮ1'ЗдУ в леrх()в~х лwких ЮШ>К•ОСТЯХ

да;ватwмуТь і вілЬІНо .куп:~вати-

МуТЬ у н111селенн,я ооm!Гацн Державної

3%

~внrутріmнь·ої витраш-

НQЇ позики. ДrвухсО'І\К.арбова.пцева обл-і'Гація ІВ НОІВИХ грошах кош-

збе'J)еЖЄ'НН'і сере•дньото рівня дію- ленІНя. Більше того, по то~варах, таксі, К'РіМ nер·ерахування аа ~~в- тум.тиме

20,

а сто.карбовмщева

чиІХ роздрібних цін .на них . В ціни на які заrвер1джую-ть С()ЮЗ'Іrі :ві,щпошенням 1О до 1, з 1 с1чня -- 1 О карІ)(}ванці;в. Відп·ооЇІдно Напрwк.1ад, в ~ругому поясі, другому П(}.ясі, наприклад, півліт- і ре сrrубді•канеЬІКі о]J'Ганізації, зrід- HQвoro JНУКУ зни::уєrь·ся з 1 кар- до :tм.іни ~-а.спrта.бу цін ~уде пере­ КУ'АИ 'ВХ{)',J;Ять Мооковськ:а , Сверд­ J)а мо~1 ока шrяшкового в Qсінньо- но з П()пе-редн і.ми розрахунками, б:ованІЦ.Я 50. KOOILИrOIK до_ 1 к.арбо- р.ахо·вано 1 су~Іи .виr.рашщ ~ ро­ ЛОІВСЬRа, Ір.кутська о·блruсті, Азе р­ ооІЙ!джанська РСР та інші рай(}­ ни країни, оrдин кіло·rрам ваго­ ВОС{) житньото х:гіба, якиіі кош­ тує ТЄІПер 1 ка•рбОІвМІеЦЬ 24 КО­

ПіЙКИ, [Jj)О;(<І.ВатИІМетьея по 12 .ко­ піЙОІк; батОІН ·на;різний з борошна перІІІЮго со.рту

35

ІВідловіrдно

13

зимGви~й період коштує

ватць

45

1

ка))бо-

копійок, а в нових

rpo-

на:се.1е.н.ня

в кі,нцевому

дkта.не ·виграш у

115

щах коштуватюІе 14 копійок; 1 К<І.рбова,нців на рік за 100 грамів етолового маргарину І масштаб(}М цін.

пі ~сумку

1 зап-

ЗІгруються в тиражах по ЦІИ по­

зиц~, а т~ож по Держал:~ні·й по'-

діючим ня та:rосометра (за ?осцку) -

1 зищ РQ:JВИ·тку наvодн1()ІГО rоепо-

карбооаІНець. У зв язку з цим_ .з ДJаІРС'І1ва СР~Р (випуск 1957. р·о ­

Перерахування тарифів на комунальні

і транспортні послуги та

ваІНця за ю.lюІетр nро 1зду

мі.ІJьйоні~в роооджуєтЬ<ся п.1ата за нключен-

заощаджень

населення

почапу наступного ро·ку за кож-

ку). Тира.ж1 по цих пози,к.ах 1 да-

братиметь-с-я 10 копійоос і додат-

строки.

ний кілометр проїзд}" з лжажира лі пІj)овоцитимуться в устан{)влені ково за включення таКСQМетра в

Зміна М11ІСШтабу цін має .вели-

ка·рбооанець копійок і ораз·ОВ·ому поряд'Ку 1О К()Пійок. ке значенн.я для дальШ()Г() .удосІЮПі·йок; батон простий з бо·рошТарифи на .комунаJьні і транс- 50 копШок за добу замі·сть ниЗа опіввід1ІЮшенням 1О до 1 [Je- коІНалеJІІНя нашої гроШО'ВОЇ сис­ на першого сорту 1 карбова- портні nо,сд)ТИ перераховуються нішвіх 15 карбованці,в .

1

11ець 55 кGпійок

і 15 .Jt(JIПiЙQK. га~кож за шіввідношенням 1О до

1! так(}М}"

л; поря~ку пе·рера.хо­

На ба.га.то сорті.в хліба з обойноrо, 1. 3 1 сі ч.ня 1961 року кубо.ме'J1j) ван о тарифи за прої.зд в автоrбу­

сіmнОІГо і оодrрноrо борошна, а так'ОЖ на дюDк.і вид.и житнього, .іІ.:И'Гньо-пшеничн.оrо і пшеничного хліба ціни <ЖР~1-.те.но в бі·R зни-

же«шя. На деякі іІНші сорти хлі-

ба головним чин·ом

газу, що відпу,екаєть·СJІ населенню, кошту'ватиме 2 копійки; кідова'т-11одина е.шктrоенергії там, де вона ~кошn·є тепе,р 40 КООІі-

теми,

.оп,ри.ятИіМе

у спішному

JЮЗ­

но , театри тощо.

пі>;щесетпо лобробуту наоелення.

сах і тро.1ейбу:са.х. Якщо в місті ПmJІні:стю збережеться і реаль- Ще вищим ІС'Та'Не значення карбо­ іс•ну;вали багатостаrвочні тарифи на ці.нні-сть гр·ошови.х за{)щаджень :ванця і JV()Пійки в господарстві, за проїзд в автобу,сах і тродей­ на,селен~ня. КулітелЬІНа ОП})І()МООК- що в-иJювуватИ'Ме наші кадри в · бусах, ча·стина яких зюкінчується ність зібраних ВІШЩІJJНИІКОМ зао-

iioR, коштуватиме 4 коnій·ки; за І на 5 копій01к (15, 45, 75 і т. д.),

з сортового І nроживання в номе·р і ГО'телю пер- перЄІГлянуто довжину

борошна, дробові частини копій- шого розряду -

рерахован·о також ювартИ])ІНу пла-

ту, послуги зв'язку, квитки в кі- ВИ'І1К·ові еоціалі·стич:ної економіки,

тарифних

1 Rарб01ванець І ділянок. А там, де змінювати іс-

щаджень пі,сля

mерераосування

дУ·Сі е-кономії та ощадливоС'І'і. Ф. Урюпін,

;вклащу не змінить~ся. Оща.щна каса запише в рахуНІку ·кожного вклад-

застуnник міністра

1

фінансів СРСР,


Вівторок,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

ПЕРЕЙМАЙТЕ ДОСВІД ЧЕРНІГІВШВ

·:'"ГОСТІ

Ку

СТОЛИЦІ

3

ль тур н е

_ __.._....._. ...........

. . --.. . . ___..........

~: Вд.а.вІ й початок -~

• , ••• ,. ..... ...

~

ж

• ..............

• .

umm

~......_..._..........._.....

....

грудня

13

рсжу.

1960

я ---~~~ .

r"-.-......._.....~ ..._...........---....-_....._.._._.-...-.~

*В рахунок 1961 року! € чому повчитися у наших сусщш <> • •

. . . . ----<> .

ЧерговнИ семінар завідуючих районними бібдіотеками у Києві був незвичайним. В ньому взяли участь наші товариші по роботі з сусідньої, Чернігівської області. Багато корисно­ го і повчального розnовіли вони.

Невабутвє вражевин

АРТО уваги с.к,вданн·я і виВ ктtа.ІЬШЯ між.в;;;{ОІМЧИХ п.танів

На чергове заНІЯття університету культури зібралося

по

б.'!ИЗЬКО 350 ЙОІГО

~нигою. До цієї справи 111а Чер-

СЛухаЧіВ.

О'uС.'І'}товуванн:ю

на:селен.ня

Сього;щі воно прИJсвячене жит- 1 ніІгі•вщині стамяться з великою тю і твСІрчості ведикОО'.о ро,сій­ ТІва:гою. По кожному vайону і ського письменник'З. Л. М. Тол­ сільvаді прийнято спеціаште рістGІГо. ПрИ'С}"'ІіНіЇ з .ведикою у;ва­ шення. Вино передбачає залучигою прослух·али допОІJЗІідь, . яку ти до ЧИ!Тання в ма.йбуrньо.му розробиш доцент кафедри літеІ~а­ ~і 80 ПJ}()~еІНТЇІВ дСІрОслОО'о на-

Се,1ШНЯ, а В 1962

'l'УРОІзна•ВС'І'ва теат:раштоrо і:н­ сrитуту і-м. КарпеНJка-Ка·рого

бібд·і'отеІК; а,сИ:ГfііУ'ВІі:ТИ

І як би щюдовженН!ЯМ дОІПо­

віді бу.1а ви,става п'єси «B.rnaдa

щЕ ХОРОШF. у черн1тівців, чо­

го немає у на:с, -:кра.єзнавч1 ро·бота. ~· всіх І.'Ї.lЬ·ських біб.тіо­ rе1к:а,х oб.'!Clicri об.та·днані .тітературно-мем~р·іа.1ьні кутки, п,рисвячені вченОіМу, письменнику, лро-

додатк·()ВІі створ~ні

rі.1ь.сь:ких біб.тіuтек км1 гоtспvв.

тем!)'я.ви» у виІк.онанні стуцен­

в

куроу театральНІ()ІГО ін­

lV

ня.

90 МаІЩСЬК'ОМ'У

КОІШТИ на прищбаннІЯ книг

~кр·емих

вже виКОІН'М~е.

с.титуту.

це

діячеві. В сі,'JЬІСЬКИХ

. ІМШе·нн:~

ня в

ВИІдаrгних діячів науки,

ce:ri

.

.

..

штера'Гу;ри 1 мистецтва;

ГІf~МщJ,яНІської

і

гер о!

ВелІІІКоЇ

Вітчиз- І

ЛІІІВ() ж ві~значилwсь роз.крwr­

ТИ!'ЯЧ.

Всі грали з пі.lНеf~еrнн.!ЕМ. Особ­ образ·ів драми

СтригІ}'н

які ІІfі•с.lу•говують й бі.1ьше чита­

ЛремеНІко (О.нис.я), Головатюк І

чі·в. Але та·к~х. Я·Кі б мали з Jі!();Ж­ ноrо ,l;BO'PY читача і не одного, - небагато. та,к, РусаН:ьвсЬІКа біблі:О'ГеІка з 7 63 ,е<:,мей об,СЛ!}1Говує

(Пе,.ро), К1бальнова (мати Микити), Дужик (Митри'Ч). Дu

цього

за.ня'Т'fя

ра·йан;на

біб.т·іотека орrа,нізувала ,юни.ж­

чи·тачів.

кову виста.J!ІІvУ на тему «Вели­

778

Л. М. Тол·сто:й ». В атр:ажтаJІ:

ЖИ1Ь активу, біб.'Ііоrгеч·НИІМ радам.

киіі J)ЮІсійсь·кий

пись~rенник ' і 1

'віqбулwся літератур.на вікто-

керІвник драма гичного гуртка

і

Ве.:шrоа р01.1ь

в цьо~r')" на..те-

Саме •в ці Д:Ні і~е

cwopиrrи

м·.

О.

кутка,

Щорсу?

прис:вяче,ного

Адже

матеріадів

для нього можна 3'ібра'Ги чима.то.

Є чо-му повчfіти·ся у наших су­

сі:tів!

Використання

їх

д.wюмо-же на'r ще краще вати

КНИ!ГУ,

Р·ОСде

охопити

;~оевіду пропагу­

нею

все

.lО­

нже.те·ннІЯ.

Т. Золотуха, завідуюча

пj,;~готоmtа ДG

пісню.

Пижков

радгоспу.

- Прийдемо, ибов'язково прийдемо, разу, вис .1ухавши зміст нового фільму.

-

кажуть

райо·нною

заступник

завідуючого

-о­

у

.••

вечірній час

А1<1 про дитячий кін·о,сеанс, Ййго... не буде.

один квІГГок ддя даросдого. Така «систе,ма» дуже зручна тим, хто

Ось як вонG віідбу:вається. В пращоо та-rоа бібліотека в м. При­ субооу біля Вудинку ку.тьтуvи .lу.ки. КнИІГи Т)'ІІ' зібрані сероед зби{}ається бшга;11о учнів. Че,каємо

.та,сий НІа держа•вні к.о:шти. Нарешті, про рекла.му. Постій­ ного мі,сця во·на маііже не має.

сусідів ствО'J)ІеНІНЯ бібліотек на ГІЮЖl~ських за:саJДах. У mіш;но

ДЛЯ ЮНИХ ГJІЯДАЧІ8 llіІІІРОІКО~кранний кіно-rеатр [~. т. Г. Ше~вченка. КуІДИ б ви

Н:іlJСеЛе'Н.НЯ,

не г.1яну.1и в цей день, всюди

цьому нашрямі .робляться

;J.Ііти

в

че~рво:ни.х

цм·ш'Іс'\1ратори,

художнИІtи КІіНЮ~ехаНіqtИ

мairoymi

;та

ПlfO

1:1

«кадр'о~вих» пра-

І ,щітей

приішли дивитись широкоок-

J

JNІ.ННИ'Й кі,нофі,льм «Дон-Кіхот»./ lЯ(.]Ішні кінотеа'!1Р юІJЮГо ГJІЯ­ 3И.МQВИХ

tta·C

щодня.

\= .

.К;аНІІJЮУЛ

-

1, 1

• •• •

• • • • • п-равила, діти в:,;J;відують в•ечір;ній

Творчість

М.

Шевчен­

ратури,

насамперед

творів

1

1

М. О.

Іаіціативу відомого мехачіза· ТОJ'а з І<іровоградщкни в розгор·

тзнні боротЬбІ\ за nисокоnродук· тшше викориС1'аиня сі.1ьськогос· теJmtіки

світдено

брошурі

в

широко

,

ви-

«Олександр

тяжке життя народу в умовах жорстокої каnіталkтичноі дійСності, про свою любов до рід·

ного краю, про еднання і спільну боротьбу с.nов'янських наро-

дів за свою свободу і незалежність,

про

високе

завдання

класу З-річної школи (8 пі.дшюів).

с. Рожни.

mе.Аеnередачі 13

ТІ>с.я до 100-,річчя з дня сме,рті та 150-рі·ччя з дн•я нар(}Д­ наро.щу, револющіоне~ра­

д~окраrа. Ці дати за рішС'НІням ВсеоСІвітньої Ради Миру ві·д­

дня»;

на баrа-га'Го~І,не видання творьв Тараса Гриr;Jров.и.ча, худож­ нє ,вида.юrя «Кобзаря» та на інші твори великоru поета. Г.

с. Гоголів. ~.·

... ~ ·

· • · • • · · ·-· • • · · ·

мистецтва усвідомлення ності інтересів, єдності двох братніх народів.

спіль· мети

М. Старицький написав ряд драматичних творів «Не судилось», «Ой, не ходи, Грицю, та

й

на

вечорниці»,

«У

Андрієнко.

~ ~-.1:1

«Кармалюк» і «Перед бурей». Кращі твори письменникадемократа досі не втратили

свого значення. його поезія «Виклик» («Ніч яка, господи ... ») стала народною піснею. П'єси

М.

Старицького 3

на

честь Пленуму

господарство».

Наукаво-пооу·

лярний фі.1ьм; 11.30 М. Радов - «Параска Лихачова». Поста· новка телевізійного театру; 12.30

«Золоті руки». Юнон.аІрис; 18.00 «Старик і журавель». Муль·

-

типлі.ка.ційний

18.10 -

фільм;

«Новини дня•; 18.20 - до 40річчя ленінського плану ГОЕЛРО. «Вогні над Дніпром». Репортаж павільйону

едеК'J1)останn:ій

елекегропромисловості

19.40 - «Стартують спортсмени ДТСААФ»; 20.00 - «В лаборато­ ріях українських вчених». НаукО>­ во-популярний

20.20 -

фільм;

алібі». Новий чехословаць· кий художній фільм. (Дітям до 16-ти років цей фільм дивитись

«105% не

рекомендується).

ГРУДНЯ

Середа: 11.00 - «Новини дня»; І t.IO «В лабораторіях україн­ ських

вчених».

Науково-популя:р­

ний фільм; 11.30 художник-баталіст».

-

чя з дня на:родженн·я

«Видатний (До /ОО-річ·

.1\·\.

С. Са-

.\юкиша); 11.50 - «Кресало». Но,вий художній фільм; 18.00 «Новини дня»; 18.10 ~ для дітей. «Казки-заг.адки»; 18.40 - кіно· журнали; 19.00 -- вечір чехосло· ваuько-радянсько·ї дружби.

Редактор В. ПИНДЮРА.

успі-

Гіта.аов:t. За прикладом відомого новатора у всіх областях респуб· ліки створено тисячі агрегатів комплексного обробітку кукурудзи. соняшника та інших nросапних

поета служиrи інтересам наро· ду. Поезія М. Старицького яскравий вияв російсько-украінського літературного еднан·

темряві», «Талан», «Богдан Хме.1ьницький», «Оборона Буші», інсценізував ряд творів М. Гоголя, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного й інших

хом ідуть на сцені багатьох театрів, а його драма «Не судилось» користувалась заслуженим успіхом на Декаді українеької літератури і мнете-

Триває передплата на газе· ту «Правда» на 1961 рік. Лередnлата nриймається у від· діленнях зв'язку і громадськи· ми розповсюджувачами преси

культур, що дало змогу з·начно nідвишити продуктивність праці

ня, яке завжди було характерним для творчості прогресив-

письменників. Написав М. Старицький і кілька прозових

цтва в Москві. М. ДЯЧЕНКО,

на підприємствах, в установах, колгоспах і радгоспах.

в колгоспному і радгоспному ви·

них українських nисьменників;

творів

російською

мовою, з

кандидат

та

Виставки

передового досвіду в наро:!ІІному господарстві УРСР; 19.00 - пере­ дача для молоді «У нас в гостях журнал «Молодий комуніст»;

14

iioro po31\JJiтy за {}ОКИ Радянської ·В.'Іади. Поча.тась пеvе;ШІ.1ата

«Новини

11.00 -

11.10 -

ЦК КПРС. «Автоматика і сільсь­ ке

значатимуть всі нар·оди с.ві'Іу.

Г,ромцськість села вирішила абдадна.ти к-равзнатчий му­ ::fй, в ЯКО'"У бу.1'уть зібра.ні ма:rе1>:али з минудого села та

ГРУДНЯ

Вівторок:

з

ження веди:коrо сина УКJіаЇНІсь.ко:гю

щих поезіях «До Украіни», «Швачка•, «Край коминка»,

боким сnівчуттям говорить про

7

Зараз го·rо.тівці разо,м з усім радянсь:к.wм народО·М готую­

Некрасuва. В своіх кра·

«Нива», «до молоді», «до слов'ян», «Поету» - він з гли·

Учні

іншу.

в о-с.нову по•еми (<Сотник».

Старицького

Г.

МОІ!І'СТJ}ують

Для ·11J)у1дящих нашого села і,м'я в~лиІіІогоо Кобза.ря особ­ ливо· дороге. Відомо, що в lJBiй час TaJpa.c Григ.ор.,.вич ВІі;!;ві­ даіВ Гоголі·в, і від еелян-кріпаF і:в почув розповідь, яка лягда

під благотворним

поезії Т.

що ,ре.кла­

Н.f\ПЕРЕДОДНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ

ропейських класиків. Велику роль відіграв він і в історіі украінського театру як один з перших його організаторів, ре· жнеерів і талановитих акторів.

вnливом

В. Соноnова,

nодарськоі

сеанс.

матург, прозаік і перекладач творів російських і західноєв­

розвивалась

re,

Дивіться

важко. Нжтає. мують одну назву Фі.тьму, а де­ -

ве·чір, і, порушуючи вс,і іс:нуючі

ка і передової російської літе­

11

і'І<''tрукт<>р РІ( ЛJ(СМ.У.

Г()голів

рицький увійшов як поет, дра­

ці·вrник.іів кінО'І еа тру.

ru.д

с.

В історію украінської літе· ратури Михайло Петрович Ста­

дача. ВО<ни і замінили ІВ цей

д~ча праЦЮ'J!а.ТИ'Ме ~~лі, а

чи;на~тІ>ся. Ле в цей час кіноме- р.аях. А ще гі·рше

(до 150-річчя з дня народженнч М. 11. СТАРИUЬКОГО)

вати в .кі-1ютеатр1і юного rл.я­

Corrll!i

пі.вrІ)дини, годину. Сеанс не по- Ії можна зустріти на тинах, са­

демонрат

<І!КТІІІВіІСТі'В МЇrЬКИХ ІІІІКіЛ - сеvе~нь.ої М 1 та восьми­ річн:о-ї М 3 ви'J)Іішили пращо­

Поrчато:к в,JJалий.

пеІJ)ші

Письменник-

28

дешь і?.тарших

rр01ма.дІЯіІШНа

і

всі піо·нери ...

-

ПраЦіІВНИКИ-З.'КТИ­

кр1жи. РаЙОІН'НІЗ. газета вже пІОСа­ ханіІки, сказати

галету.ках.

НаІВіТЬ

а

Ві;1СТИ. Хо!)'оша с:права! І у нас в

ДиреК'!1ор, касири, котролери,

І

Дитячі кіносеанси

ка,м·панію, СІІІРЯ­

мува·вши її на дальше nолЮшен­

ш

В. Ящук, ку.1ьтури.

райвідділом

с. Рудня.

Наші юні глядачі вІЖе ЗІВИКЛИ Як же з КІВитка:ми? А (}СЬ як: · ня рСІботи культосв.ітніх зммаJ;d:в. ДО ТОГО, ЩО, К{)І.1И ВИСИТЬ реК.'Н- На 4-х ЮНИХ r.тядачі:в Пj}СЦаЮТЬ ПРОКОГО р·rема.ху. набуває у

м. Брова,ри.

ко·жного

Капелька. Як високу якість демонструв.а.ння фільмів. Що стосується плану, то Ольга ГаВ1рИVІЇ•В· на завершила річне зав.дан.ня ще у жовтні і ось вже декілька мі· сяців працЮ€ в рахунок 1961 року.

УСІХ

службовець.

вони

Так працює кіномеханік першої категорії Ольга справжній майстер своєї справи, вона забезпечує

но п{}овести цю

Г. Дейнега,

і

Так працює кіномеханік Ольга Напелько

Ш~а:ь ВіД ЦЬІОГО. 3аі!ІЯ'І'І'Я В і\ УЧ<ІJСНИКІВ.

!

Фото В. Полоrгняка.

1

ИОГО

і

розучують нову

Ольга Гаврилівна Капелька доегримується такого правила: ре· кл ама рекламою, а д ~я nропаган.1и кhнофільмів слід використати й інші форми та засоби. І кіномеханік сільського клубу використо· вує всі можлив:)<:Ті для зустрічі з глядачами. Ії можна бачити на фермах, в бригадах всюди, л.е працюють робітюrки відділка

біблітекою.

рина по TBOIJJaX письмен,ни:ка. ! ріtrних звіті'в ~лубів і бібл.j{)І'rеК Нооабутнє вражеmя зали- [, пе,ред нwсе"лен:ням. Треба сер·йоз­

В.

і

П. Маткооський та

і ................................................................. ,., .• ., ..................................... ,.................~

·рwйону, -

В нашо'ІУ район.і є бібліо:'!'е.ки,

(Мш:ита), ПGлегреіf.ко (Лки:м),

~а знімку (зліва направо): баяніст

! 1

~

дожньої самодіяльності районного Будинку культури.

В с. КраІсІюста~. ' нІЯної 1воєн.

Ворзнян.ського

вистаІВа!

р/ЗНО,\\АНІТНУ новорічну nрограму го'Гує ко·лектив ху·

літера'Іурно-мемо{}іа.льні

ТJИ.І

пройшла

~

райо,ну

331 А чому б скажі,мо не ОІрrані­ д·W.р, а ЧИІrа:чі,в У місцевій бібліо · зу1вати та:коі сп{}а;ви 'у на,с? Чо­ теці - 778, книговидач - 12 м:у б .в бібліСУrеІІ,ІЇ с. Семиполки не

Чуд~во

!

~

;~.11 кутки двох напрямів: пере:бува.н- ,

за рахунок

. ~нсцях

• '

дав Д;lЯ грс;ма.дськоrо користуван-

процентів; ВІІ·орящкувати мережу бібліоrrеках ПрилуцІ>к.оrо

Л. Соко'JЮВ.

тів

році -

'В. Нно·внча, якиіі в;нюІу uю:І:отеку в кі.тькосrі 500 книг пере-

філоvюгічних

Видавництво

«ПРАВДА».

_Р_о_бн_и_u_т_в_і._______________________в_о_н_о___в_ід_о_б_р_а__ж_а_л_о___в__га=л:~у~з=І~__я_к:и~х~н=а~й~б~і~ль~ш7-~в=ід=о=м~і~р=о=м:а=н=н--~------------------~~~~а~у~к~·--~==~==================-====~ еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА» -

орган Бр()ІІа,рс.кого райкома КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ, Киевской обдасги. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

~·--~------------------------------------J)роаарська

N2 158.

районна да>укарня облзоного упраІІJІіння культури.

Зам.

5973-3160

147 номер 1960 рік  

147 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you