Page 1

Назустріч

Про.итарl всіх краТн, єднаuтеся!

стахаПО6Е ь Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

М 147 (1902)

Четвер, 17 грудня 1959 року.

рязанських

ЦК

КПРС

Трудові подарунки

Чудова перемога

Батьківщині

тваРИННИКІВ

З ~ix кінців країни надхо Трущі'В'нИlКИІ сіЛl>СЬК()JГО оос[[о- - ВИjYОІбити В 1960 році на 1К0ж­ дя.ть ІІOrВідомл~ння про завер дарс'ru!,а. РЯіЗіШської області по- ні 100 ~KTa.piB сіЛЬІСЬКОГОС'ІЮШе'IІІНЯ pi'lHoI проrrрами, ЩJO Ви відо~или Центральний Комітет ларськwх -угідь по 64 ,цеНТНe!j}И пуск нarдпланової щнщу,кції та КПРС, Раду MiHkTp,iB СРСР, м'яса і ЩJoOдати йоro деj)Жаві інші ВИРОlб.ни'чі перемоtГи. М. С. ХРУЩОlвапро ус'пішне' ви- 180-200 ТИСЯЧ тонн, ,різко Гір;ничору'дні ТlіДПРИЄМ~'l\Ва к,онання взятих ними ВИСОіКих зl'Н,1ЬШWl'W поголів'я Ве\і1Ш\ОТ р'ОКрИ'ВоріЗЬІКОіГО басейну достросоці.алістwчюrx зо,(іОIВ'я:зань по І га_тої худоби і насашrере'д 1Кi(),pilВ. ково викона.1И зоБОlв'язання ш збіЛl>шеннюв ЦЬO~y році вироб• видо,БУlва'IJJНЮ в цьо,му році 850

і! Ціна 15 коп. ~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~ НИЦ'І1ва м'яса в 3,8 Р3.3>3.. На 14 'грудня продано

,НАЙКОРОТШІІЙ В СВІТІ РОБОЧИЙ ДЕНЬ

Пленуму

* •

Перший секр.етар

де_ржа- Гол(}ва

Ради

ЦК КПРС і

Мініетрів

ТIreЯЧ тонн наДП.'1ано,вої J)'}"ди.

СРСР

ПреJКра.~но,то

Р€'З}".1ьтату

в

ві 150 ТИСЯЧ тонн м'яеа. В кол- М. С. Хрущов у листі ТР'~ДЯІЩmld :ша.гаJfні досяrш! М()'СКОІвські бу го,спах області на 1 ГРУ'д'IfJI ІІЮ- Ря:заНСl>КОЇ ()бл.асті 1!ІИ1Пf', ЩО' дї;вещ,шики. Вони здали в ЦЬOM~ рїlВнян'о' зминули)! P()JКOIМ значно Центральний Комітет КПРС і Ра-

Контрольні цифри сеМИРіЧНО-, пітка підготовча J)Oібота до лере- збі,лмтшо,сь п()голів'я 1!е'ЛИіКОЇ го плану СРСР на 1959-1965 ходу Н'а скорочС'Ний робочий день. рогатої худо,би, свиней і ();Вець. рокипеР6,цбачають, ЩО вже в Здійснюючи рішвння червневого РЯ(Jанська о:бласть виконала 1960 році у нас буде завершено ПлеlН}~[У ЦІІ: КПРС, партійна ор- ТаІ(ОЖ річні плани прщдажу дер-

році

]J

2

експлуатацію

мільйоНі

да Міll'іС'І1рів СРОР гаряче поздо229 ТИСЯЧ І\вадратних м-етрі1 ровляють трудящих рязансыкїї житлової п.1ощі. області з д'OlС'ЯіГН}'ТЮІИ успіхами і НОІВИМИ ТР}'ДОВИМИ подарунка· ВИС1JJОВJJЮЮТЬ тmepдy ВІІевнеН'Ість

ми з}'стрічають Плен}'М ЦК КПР(

пеIН~Веде'Н'НЯ ро,біlГНИ'КШ і служ- ганізація на.М'ЇТИ:Іа 1І.1ан орга,ні!за- жа.ві модока та інших ПРО:ДУІКТЇВ у тому, що ВОЩIl внесуть нови!Й бо/В1.Ців rhaC-~МИlГОЩflIl'НИЙ, а РОlбіт- ціЙшо-технічних:tахощів. які }lС- сільсько-го ГОlсподарстmа. в,клад у оправу всенаJЮДНО>Ї бо-

труді-в.нИ'Ки сільсЬІКОГО

господар­

НИJКі,в -ря\Цу провід'ниlХ. Іпро'фесій у пішН'о, перетворюються в життя. Трудящі Рязанської ОЮЛа>Сті ротьrби зз: .по;б~до'IJIУ к'о/Муніз~' ІВ вугільній і гірничо'ру,щній .пр'0- МеханїЗОlВано зав'а,нтаж~ння ших- стаn"1ЯТЬ перед со,бою завдання нашій країні. (ТАРС>.

ства.

Київськоі

Мwкола1вськоі і Xe-рСОНСЬКО[

МJreловості

,на ШОСТИ1foOдинни'Й ТН' у ва.граlIl1Ш,

-

роБОЧИЙ де-нь.

Цоза.вчора

на

ливарнО'-.прокат- ться КОlКільпе лwI1во. Летше ста­

Н<Жllу заводі відб}'1ВСЯ масовий мі- ло lІа

р}Чtи,

ЗJjO'стає

пр'одуктив­

танг, ПРИc:вJl'ченИ'Й переходу під- ність праці. На ПОРЯДКУ деюгому приmlСтва на 7-гоДИ'1LНИЙ рооочий -rЗ~'\fіна ручної праці на заливан-

строку

Лист копгоспників Сіnьгоспартlnі ІменІ Нірова сіЛМ'l)спартілі

РЯЗоанської області

СЕМИРІЧКУ­

на:дісла- 'ООжні сто гектарів угідь не менш

ЗА ЧОТИРИ РОКИ

fМ'уючИlСЬ гi тru.. ЗУ'C'l'n.іти чеn.. ....." " " .

С. Пазеноlt ЗlЗ.Значає, що 15 'ГР}'lдПОDсякден.но YlЦQClltО'налюuюти ПОІВЇДОМJIЯЮТЬ ПРО }"CilIimнe сВИlКо- ПИlIПе ЕОJШ'OICJШИlКам, щО ЦК ltпРС на 1959 POlКY ,ввійде назавжди ВИ~lбнИ'Чі пр(}ц.еси-, ~(} кінця РОнаНІМ с,в.оїх С'Одіа.лістlfЧншt 3000- і Рада Miнkтpm СРСР га.ря:че & історію .підприєМ\Ства. Перехід ку виготоlВИ'І'И пона~плWfОВОЇ пров'я;зань. В ЦЬОіМУ році (ІІа 100 П'ООДОpQiВJIЯЮТЬ іх з вИ'ltона:ннJIМ н.а cш.orporчений робочий день, }'ІПО- д1lЮЦіі на 750 ТИ!СЯЧ карбооо.нгектарів )'1fїДb ItOлго.сп У'же ВИРО-, зобов'язань ІЮ збільшенню вирJЦA~1ІНЯ і піДВИ'lЦетrя за,ро- ців таке зобов'яооння ва міна

ч~сть

бовцїв - результа'Т по;в:с.mкдеш-\ ХХІ з'їзду К()~ryністИ'Чн()ої H1Ji.ГQI пі'клуванн~ партії щ;о ТР}"" України.

партії

ДЯЩИХ. ~ Цей

JЮбі11НИ'КЇІВ і служ- ТИJlI'Гу оояв коле'К'l'ИІВ

,IWHb, -

бив по 173 центнери! м'я,са і lliO ~6ни:цтва ПРОД}'ІКтів твариlШfИЩТва. м'яе,а та молока виконати з<! 346 цеНТlfерів молока.. ва. (ТАРС).

Л

І

він, - ЗНlliМеШlИЙ і Н'з..ши:ми ВИ'" ші р~3У'JJьтати. За 7 ТОДИ1Н ВИ!ІІУКолrocmfИlКИ робничИlМИ' уопіхами - сьОО'()дні ще'но ПРI()ду:к.ціі :mачно більше, імеші KQ-МЇнте'J>II!У ми виконали пла.н пеРШ()іГО Рй'КУ ніж за

(МИН

за Oi)Jiним

8.

В ЛИ'СТO'JIро,катному ЦffllУ

зміна О. ПОJіЩ}'Іка

району Тамбовської оБJJа~'l1і звер- з

вигоrr(}lвида нулися до ПеРШОІГО

СelКретар:я:

~Дlfій Комуністичній

партії за

-

Ми, -

закінчуч; він, -

мо слово за 7 годИІН

дає-

.випускати

1953

раз,

СЬКОГО

МИ.

ВИ1\)-

ки БУJJОВИ!IlYЩЄІНО іх Зі перші. 4 сятчі .цеталеЙ для ос'нащення

тисяч П(VlІаitІша.Н'ОБИХ

3

тракто,рів.

,Вк.'Іючивши~ь "І все.'Н'З.JЮ~ Це буде наш гіlДНИ'Й п()дару:ноJК поосід за До,стро1tове IВИ!ІОО'нання на ,честь ГР'У'днem.olГО ПЛе'Нуму ЦК ~3.ВІДапь

ХХІ .з'їЗіДУ

КПРС,

~інгра)Щі рапортували, що

c-ra-

1-1'0

грУдНЯ річне 3aJJщаfШЯ по випус­

КПРС і ХХІ з'їзду Ко~уністИ'Чно,ї партії УlКра.іIНИ.

ку ТраіКторї'В виконане. Вotни зо-

В.

0Ов' язашre:я: до кЇJнця POIК"I BmroТОіВИТИ !Понад план 3 тисячі трак­

партарган.ізаціі,

то})ів та на

кий,

12

BaIIЦtD ara.пасни:х lІИ1К!ЛИ

ВCЇQ(

мільйонів кароо­ часТШІ і 3а:к 6

'!'Ракто.робршшd8

Ковбасинський,

майстер цеху,

В. М.

секретар

кої opгaHi~aцii.

РаАnроМ'Комбінат.

секретар Кремець, Ульяниць­

комсомольсь­

Ш

-

в

Уже' в дpyrorмy році Се!МИIJ)іЧ!Ки

на 100 ГeIК1'apim сільськ<Ого-CJIО-

дарських утідь в &бласті буде ВИJЮ,блено по 119 центне.рів м'яса І nІ) 609 центнерів ИО<JНЖ3. По всіх каТ~Г()1р1ях господарств У' ВоЛИНJCьхій ооласті в 1962 ро­ \ ціна 100 ГeIКTapiB сільськ&юсподарськИІХ }тідь буде :БироблеН1) м'яса в жИ'вій вазі п<о 135 Це'НТH~pim і молока - по 562 центнерИІ. Уже в 1960 році трудівнJШ{И !Юласri намічають Оrдвржати ПО всІх каrerоріЯіХ. ГОСП.()lдарств м'Н'­ са по 94 і І>IОЛОКа. - по 397 центнері,в на 100 гelКTapiB уrrідь. (РАТАУ).

57,2

струм від дру­ тисячі кілават.

Тут зберігається автомобіnь В. І. ЛенІна

товити В ,семиріччі 300 тисяч IUJЩIКТИlВ ,нашо,го ц,еху, який трак-го.рів lі на 1600 МІ.1ЬИОН!R вwгото,в.1ЯЄ автотракторні про~ю;\и, карбо.в,анIЦШ тра1С'І1О іРНШ зм.асних 0,БГСIВ'ОРИ1В закли.к сталінгр,адців частин. За 7 pOrКi:в цейз<Ш!'м ви- і прийН'лв .рішення: ДО стр о К'О'В() , пустить стілЬІКИ тракторів, скіль- до 21 груд'НЯ, J!lИ1ГО'ГОIВИ'І'И 43 TIf-

п'ятирmи.

і ,м,оIi!ОК&

Калектив будtвників бареться за те, щаб до дня відкриття грудневага Пленуму ЦК КПРС закінчити мантаж ще д-вох гідроаl'регатів.

о'снащення сі<1ЬСЬJШТО

гоС'подарства суча'СЮfМИ тра,ктора­

повинен

майже

енерго.» надійшав прамис.г.звиЙ генератара патужністю

гого.

тр.акторн'ог(} заlOOДУ ім. дзержинпланом

цeHтн~piB

15 грудня будівники Кремеll'ЧУЦЬКОЇ ГЕС здо­ були нову трудову перемогу_ В систему «дніпро­

трактор обу дівників приймаt;МО Сталіlнградсь:кого І посилити

160

ЛИlIП- 785 центнерів.

Другий агрегат КремГЕС дав струм

старший економіст.

~аКJИК стаJінградських

за

МОЛОlКа -

3

~

<>

В. Бобка,

Зll.оо.Щ була П]Ю:Б.еДе'на к>ро-

Rоле:кти;в

~KOM ВИ!J)оБНИЦТІВQ м'я-

жено rпра.цЮІВllКи брИ'гада шихту- в якому ВІЖИ діJLЯТьея своїми усПерший секретар цк КПРС, в'альниJtів, за ЛИІВНИlКИ , ва,грмl'НИ'КИ піхами, РОЗIlовілають про ~oв Голо.Б1'l Ради Мі'НісірііВ СРСР І. Гарбуза, А. ЦареНІКО, М. Сте- житт:я: і плани. М. С. ХрущО'в вї.щпо.вів К'ОЛТООПrШLНЄ'ЦЬ та ітпі JЮбітНlШИ. В 1957 році ЕО.ІГОCШИlКИ ціві нИ'lt8Jl. В ЙОІГО ЛНlCті го.вОРИ'І'ЬСЯ, В JlИIВарнО'му цеху ві,дзн-ачили- артілі виступили з 3аклИ'ltОіМ ДО ЩО цк КИРС і Рада Міністрів ся А. О)!еля, М. Щербак, В. Го- тр}'дівни.ків сіл різко збільшити СРСР серДe!lllf{) ПОЗДОJЮВЛЯ'Ю'l'ь РОrхівсьюdi, Ю. На.вроцькиЙ, щІ) виро,БНlЩТВО' ПрOlДу,ктіlВ тва'РИ1П-IW1Il'оеПНИlJсів сіш,:rоспартілі iM~нi виконали змінні завдання на 123 j lfи'Цтва і ВЗЯЛИ' 'На себе !Високі Комінтерну з }"ооішни'М вШ\онан-110 пр о центі,в. зобоВ'Яlзання. ням:в.зяТИ'Х :юБОIВ'Я'3аIfЬ. А це значить, що перехvд 'На В листі М. С. Хрущову КОЛ«ОвоїIМ прИ'КладОIМ ви по.ItaСКОIJ)()fЧений ро;бочиdi дelГЬ ЩJ'ОіВо- госпни'Ки з радістю повідомляють, оо.ли, - пише М. С. Хр,ущов, диться без змешшеІШЯ 8а~бі'l'ІІ'ОЇ що. взяті Jlи,сокі зо>60'В'smaлrн:я: ЩО КОJJ-ГОС!ЛИ ої радг<Оwи м1(lю.ть rmати. сіль:гое[[артіль іВИ'ltонала на рік всі 1М00Ж.'ІИ'ВО,сті ДО то.го, щоб за К()ТруДlЯЩі Радянського Со,юзу бу- ра.ніше строку. 3а. ста.нОIМ на 2 pomi С1'1НJJtи сwорити для нашодуть мати наm,оротшии у світі ГР}1ДНЯ в колгоспі ви~'БJLено (ре- ТО народу достаток продуюціі роlбочий 'ДroIЬ і найкоjЮТШИЙ у алізо,ва:н'О) н'а 100 ге.ктарів зем~ харчування», (ТАРС).

значно 'більше ПРОДУJЩіі, 'Ніж ра- с,віті роіб(}ЧИ1Й тиждень.

ніше. На

чотири роки. По ЛІ>Вівські й обла.сті в 1962

.

са з6ільшилось Т}'Т ]І 40

висТ}mають ПОlнад за.вдаан:я: 4 ТО'ННИ ПОlКрі- ЦК КПРС, Голови Ради Міністрі,в ком

здііснен.ня в нашій К])аїні іНайIWротшOlro ,в с:віті робоч()го ДН:Я:. Тепер нам ,буде більше чаеу Для пЦВИ!lЦєння свого затаШ,НООrCвітнього рівня, дiJfOlВoї ква~іфіlКаціі, зра:зКО1!OlГО ВЇДПОЧИЮtу з сім'єю.

І К

сіJJЬГОООЩJтіді лі ПОІ 171 ЦЄlНтнеру М'Jroа .і по yrі'дЬ ІЮ всіх ІarгеІГО'J>іях госаюМічурінськоrrо 350 центнер.ів МOJIока. ПоріOOfJIНО дарств м'яса в живіі оозі ШJ

робіТНlIІКИ та іНЖroIерIro-те'Х:Нічні І ВС.1ЬНОГО листа. ОсоБЛИIJ!О З:JIагод- СРСР М. С. ХР}1Цо.ва з лwстом, три ,рази.

працj,ВНИrКИ' В. Лещен:ко, Г. Ря· БУ'Ха, Я. ЛїВШИІЦЬ, М. Євтуше'Нко і ряд іпппrx. - РооіТНШ\И'JIИlC'ГОПРОКl3'111ЮfЗ цеху, - ~оворить змііННИЙ м'айстер М. Поліщук, - від всього Сe'J!ЩЯ вдячні нашОІМУ урядов[,

..

roвий ПленУМ цк КПРС, ТIJ'Y" дівНИ'Ки: сільського ГОС1І(),ІІ;арtТВ2 ЛЬІВЇDcЬІКОЇ і Волинської <Рблаетеі вирішиш! завдання семирї"чно('о б _«~ ШМіУ ПО' 3 ЬлІ>Шеншо ВИРwnИ!ЦТ-

• • • ист копгоспникІв cinbrocnapTiJli мен О_Інтерну році планyєrься о,держати на 100 Перший день РОlботи д,ав хоро- Мічурінського району Тамбовської обпасті М. СІ ХРУЩОВУ гектарш сільсь.кOlГOiCподарсь:ки~

продовжує

семи,рі'И(и ПО всіх покш!lни1w.х.

peMOIlТ1

(РАТАУ}.

день. ні чавYlНУВ ливарному цеху, ме- ли П.ерШ'ОмУ' се'кретаРе'Ві ЦК І ак 200 цelНТHep,i'B м'яса і 5. оо ПООДО-РОВJLЯючи 1tОЛектИІВ з ра- ханЇі3аЦіЇя >інших трущомістких р,о- КПРС, Гол()ві Ради Міністрів СРСР центнерів моло.ка. .l,iон()ю поДівю, ДИРІШТор заоодУ біт. М. С. ХРУЩОlВу ЛИСТ, В якому М. С. Хрущов У' листі-Вli,)ЩІооїді

бітної пла.ти

план

В насТ}'пному році K-ОJDГОСilIНИ~

іме,ні Кірова ШWЛОВСЬМГ()lрайо-1 кизобо:в'язуються виробити на ну.

виконали

тракторів чеТl*ртоrо .кварталу.

Шиnовського району Рязанської обпасті М. С. ХРУЩОВУ КОЛГОСіПНИКИ

об·

ластей маЙж.е на місяць ранішІ

фарбуван:ня по­

,кріве'ЛЬН()ГО ЛИlста,впрова"цжує-

Механізато,ри

15

у Центральнаму музеї В. І. Леніна в Москві гру.Щня закі.нчена встанавлення легкова го ав­

тамабіля марки «Раллс-РоЙс». на якому раках їздив Валадимир Ілліч.

в

1920

-1922

Автомобіль заново. реставравано, йому надана точна такага ж вигляду, який він мав за життя

Ровенська область. Шираким франтам пра­ вадяться рабати

по спо.­

рудженню Дубнівськаго цукра-вага

заваду,

І. Леніна.

у київських метробудівців На будівницт,ві КИЇВСЬКОГО метра завеР1І!ена

Кривий РІг, Дніпра­ петровськаї абласті. За· вершена

будj.вниЦТВО

рабати по праклада'нню лівага тунелю на пер-

первенця

перераблятиме да 25 тисяч центнерів цукравих буряків на добу. На фата: електрозварювач,верхалаз Ф. С. Куркін, який щодня ви-

шій пускавій дільНиці -:- від дніпра да станції «Вакззльна». Прайдено дуже складний шлях під руслам річки Либідь, підземні вади якаї перет· ворили грунт у важкадаступні пливуни. КИЇВСLкі метробудівці намічають пустити перші пасажирські паїзди підземної м асістр алі

Нава·Криварізькога

канує

в наступному році. Тепер провадяться роботи по уклад'анню поcrійних заmзничних коліА, ар-

нарму на

200 працентів.

який

В,

180-1

(Фатахраніка PATAyt, Фото О ПлаТОНОIt.

хітектурному ескалаторів.

оформленню

C'NIнцій,

монтажу

ничазбагачув а л ь

комбінату ського

-

семирічки

імені

гі.р­

н а го

Ленін­

камсо молу.

На фато: бриrада бу­ ді,в.ельників, яку очолює Д. Г. КЛllмець, одна З кращих -на. будові.

-

(Фотохроніка

РАТАУ)).

Фото А- Запари.


Звіт редколеГій багатотиражних газет на бюро райкому Hrl України Бюро райкому КП України заслухало звіт редколегій багато-

партійних керівники

організацій промислових

тиражних газет «За Вітчизну» го- І установ се,lа. голівського

колгоспу

Україна» кий)

Четвер,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

і

(редактор «Колгоспна

хінського

Іваниць-

правда»

;!';олгоспу

ім.

пу-

з

початку

Третій ні

рік

в

цього

Пухівка,

про

змагання

доярок,

стовну, лізовує

помогою

ня

редколегія згуртувала навколо себе міцний актив дописувачів.

завrя

Однак за останні місяці партійна організація (секретар М. Га­

За цей час .в газеті вміщено -588 лицький) послабила керівництво ЛlІстів І кореспонденцій. нею. Редколегія розгубила свій це

призвело

до

того,

ках

часто

високих

виступають

урожаїв

з

майстри

ланки

вміщує

по

редколегія

декі.1ька

.критичних

кому- листів, а які заходи

ністичної праці О. Тищенко, ДО· пих, невідомо, бо

вжитІ

по

за 11 місяців

'tіс'ячне JІьвIвсыщ

оБЛаСТЬ.

За

ПРИК.1а­

дом КИЇВСЬКlІХ спеці~лістів на стійну

р о боту

в

ник

у

від<:та,вці

по­

сільське

госпо·

гвардії

полков·

д. арство переіішов

К.

Він

прНЗllачений колгоспу Пустомитівського

г!овлюють

,оспній

Г.

Севрюков.

інженером·ме· Шевченка району.

нові

імені

верстати

механічній

фото

ярки комсомЬ.%сько-молодіжного лише сдин раз з'явилася вІдпо­ колективу, механІзатори. Залу- вlдь «Слідами наших виступів».

в

кол·

майстерНІ.

К.

Бузиніна.

фотоілюстрацlJ

ПtОПАГ АНДИСТИ ВЧАТЬСЯ

ля, редколегія систематично Ілю- на мІсцеві теми. . струв газету місцевими знімками. Бюро райкому КП України зоВисвІтлюючи повнокровне жит- І бов'язало секретарів партІйних

в райкомі КП УКІ}аіни ,від-

чивши в овій актив ФОТОЛЮбите-1ЗОВСіМ

відсутнІ

гав Іх виправнти. Під рубрикою та

Ім.

Ватутіна,

мув читачІв, які вжиті заходи по

сяць

гії .

На

сторінках

газети

майже

на

партзборах

первинних

не з'являються повідомлення про партійних організацій колгоспів хід соціалістичного змагання Із «Червона Україна» та Ім. Ватуті­ сусіднім колгоспом. В окремих на, на засіданнях редколегій, а матеріа,1ах,

виступах

передови-

також в парторганізаціях колгоС­

ків ще слабо розкривається кра- пів

щий досвід, який

міг

«Більшовик»,

С.

Рожни,

би стати "Шлях Ілліча», с. Зазим'я, імені

надбанням усіх колгоспників. Рід- Сталіна, с. Русанів, та ім. Калі­ ко виступають в газеті члени ніна, с. Літки, де виходять ба­ парткомітету та бюро дільничних

Виконувати

гатотиражні газети.

наказ

Пона,д 2 місяці т()М)' :вщбуmr- оtб,Іік про:в~де:них

бесід. Стінна ,

(}рrані:юції будівель,lГо-монтажно- я.к і раніше, ВИХОДИТЬ з пер.е1бояВИСЛОВ,lено Ряt:I заУіВажень, пра.к-

і! І}етар райкому партії М. Ос-

Іі І

та.пець Р~3П?БіВ ПРИІсутнім ПРО

: П()l!ІередНl

райOlН' О>М

шдс)'Мки

Би.ко,нання

СОlЦіалістичних з000-

в'ЯІ3ань

перш 00'0

ріЧLКи. і

про, заs'Дан'Ня

ро'ку

Се'МИ'­ про.ла.­

га:ндие-тLв У'Зів'язку з пwо­ ТО'ВI«JЮ до ГР),ДООВОГО Пдеll')lМУ ЦК КПРС ,і ХХІ з'їзду КОМ}'­

ністичноі па.р'І1ії Украіни. Пісдя цього учаснИlКИ C~M,i­ В. ЛемпицькиЙ.

ся 3Bitho-,ви' оорні 3'бю,ри' па'ртійшоі газета (редактор П. ВЄР}"'ІІІКін), І го 11:Jрав.lіння М 5. У з,вітісе:к- ми. СВО>ЄЧЗJCно не ретарл, вwступа,х КО'М)1Нl істів було наочна а,гітація.

! і шлнхи її ро'зв'яза.в:ня». CeK~

нару працювали: по се1tlЦіях.

комуНістіВ

ПОНО<ВШООТІ>С:Я

На .збо,рах була 3Ве1)Н'Ута ОІСоб~

Звіт керуючого

віддідком радгоспу На відкритих зБОІ}а.х партійної організації жердіВСЬfО'ГО

вщД!ЇJШtу р~lСЩ"

«ВООРІЩЬ-

КИЙ» заслуС<aJН() звіт керуючого 1В'~ддiJIК.OM А. С(}рОіКУ Щ)()

НОІГО на ),спішне З1дійСlне'ння зав-

наслідки ро'ботИІ га 11 М'і.сяці.в,

дань ХХІ з'ї'зд)' КПРС, чер.внев·ого Пю~нrму ЦК кпрс. Пере'!1ВОРlОЮ'ЧИ в життя рішення зборіІВ, партій:на ор.ганізація

на по-

.lіпше,ння ро'боти з молоДИ'Ми 1К0мунkтами. Але ях ВИ'КО!IfYЄться ця части,н,а наказу, е:від:чить ХІ(}ча б тюшй факт: КaJН'ДИД.ат І!

по)!ітно П<щі.пШИ:Іа ор'ганізаційJНУ Ч.1ени КПРС т. Лwтвине1JIКО має

а також оБГОlВOlрено завдаН'Ня по виро.(Jництву ПР()дУ·ктів сіш>,ськО'го госп(}дарсwа в ДІ}Угю!у році семирі'l'КИ. }W'м}'ніС1И, щО ІВЗЯ:JJІ' учаеть

і масово-політичну ро,боту cЄ'p~д простр,оче:ний етаж, та це не ту'р-

в сбгово,ренні звіту і перс пек-

п. Бори,сенко, В. Ю)Іаше:в, В. Вай- 1'0 з НИ')! ле працює.

вr.а'зали на нцо.,і.ки в ШД1fО-

к' олеIКТWВУ.

КО'М'У'ністи,

ци:х

проти

пла1lУ, підвищивши ПРОД)"'КТІІВніоть пр.а.ці на 2,4 П!>,ОІЦе'нта. .в ці ;щі Щ! осо.t)ли!ВОї Haдaє~!O

п~еоснащ~н~

ВИірOlБIfИlЦТБа.

Успішно

ОJ)'Ганіза,ціііаІо-тех­

виро,бниче

заВIДа.н:ня

lІа

верс'тФтів,

оде'ржали ,ноІВ}'" вор-

3авершуемо

продукцію

настУ'ПНО,Г(}

ро·ку.

в

ного цеху. Усе це· даС1'Ь змOtГy з

Ос·об- першИІХ дніт Д!»'ГOIГO pOlКy семи­

аИВI} ВИСОІКИХ показників до.би:rа- рvчки

СЯ бригаца КО'~lу'ністичноі

f\nщ.ОМоо1КИі В. Харчен.ко

ЙНЧ, С. По>.lЯI!JЄіЦl>ка

ро'зпочаТИI

ВИlКона.IПІІЯ

но­

ПР<Щі- оого за'мовm~ніНЯ по БиготовлеН'­

М. Ва- ню

36

тиtяч байових K():В~p. Ме­

та' Н. Єc'~H, ханізаціл, )'ДОСІ\ОlНалеJШЯ ви:роіб­

а також ткдлі бригади Н. Вреус. нwшx процесі'В слриятИ!Ме даль­ ш()му збільшеlfНЮ rlIWnYCKY Пр'О-

На ни'х рівня,ється KO-'ІекU'и:в.

3_'dа,гаючись на честь наступ- ЮїІЩіі., знижetllню її еобів&ртості. ного П:rенУ'МУ' ЦК КПРС і ХХІ М. Нроль. голова артілі.

з'їзду КоIМ.уніСТИlЧНоі naJYl'iї У'КраїН'И,

Н<LШ

к{)лехmв

дав

слово

ГОГОЛЇlВСька текстильна лромартlль.

Попереду-ударники комуністичної ~Beї нашОІЇ . aJlll'i~i; ОЛЄlКсандра І

праці

C~pe'Д ~exїiI lІЄ1)шіC'l'Ь у а,'І!а­

ІваНШ!на ЛООНТlева 1 Галина Лет- ганю

ПО'СІДають В3'УТ'reIИfКИ

р·ів,на ГОІНчаргарЯ'Че підтрwм,а.1Н по· прав'У' патріоТJLЧНИ1Й

почин

пе'редовиlХ

які

трmм,ають перех:kний

Че})'вонии пра.ло,р а.рті.'Іі. Тут нео­

ВИіроБНИЧН'УJКів стали боj)Oтm:я ма. ЖОДНОГО чо·ботар'я, ЯlКИЙ би зіа 3ІООння ударник1It к,о,муністич- ЗіНачно' не переВWІ\О'НУвав план, н(}ї праці. 3 кожним щнем вони а І. Савче'НК~ В. ХOOIJенхо та 36ішmІ)1ВМІИ полiJIIшуваЛlI

ВИlПYt<It Jlj)OдYlЩЇЇ,

В. П. XOMflJf,КO alwpфб.1ЯlОТI> ДІ) двох

11 якkть, Iriдвищу- Н'орм.

вали СВОЮ діло' в)" ~'Ііфllкацію.

Пер.ехіДIІІИ'Й че'РіЮНИ'Й ВИ'1І1-

пел У'трИ'мує 'l1КщькиА це;х, очо-

Нещода,вн·о на :JатаЛІ,Н~ збо- t лений О. Ко'валенк(}.

рах арті.lІі; ТТ. ЛеонтієВІій та Га.Н'-

Пра:цівнИ1КИ нмпо,Ї а,ртілі зма-

гаються за тоє, щоб Д(} Д1lЯ тд­ чар при<:tВО!G1fО' ІЦЄ ПР"l~не звшня. fiРИТТЯ Пленуму ЦК КІІРС ВИ'ІОО-

Шв.еї з ще білЬІШИ'М

завз.я'М'Jm натИІ

РАнНІЙ

план по в{:іх

ве

ВИ'ІООнamrя

року семкр1чки'.

завдаНІ>

цєнтilВ

з.м1,нню[

цоотів

О'дЯГУ першим

П. Трохименко,

перІІІЮГ0

150-180 ІНОРМИ, 98

секре11ЗР

про­ про­

C()!JY!'OIМ -

такі і:х 110tКа3ни.юr.

mJ-

лаlРторгаНізадli.

Промартіль

•«Радкнська

Україна»,

с. Літки.

ВЕЧІР У СІЛЬСЬКОМУ КЛУБІ ІlНіціатиmа' проведення ЦЬOlГO І вшню, clIilд, ,ВЖИlВати на'Йсуоорівечора належить :комсомольеЬ'І~ій шИІХ за.хощ;і,в. Ви зн'аєте, що·, згідно організаціі і Р3.Аі к"lу:бу. п,артій- но,во'го закон~І!ІРОекту, батык,'

на (}рганіЗ'ІЩія і ПР'Мlлін'Ня кол- який р)'Йнує

сім'ю, може бути

гоепу ,пі:п;гримали її. І оеь у ПРИЗ- по~бaJВлеІІИЙ

праDа

ВИlXОlВymати

на'чeam'Й: ЧIliС еільеький клу6 за-

своіх дітей, а гpoIмa'дcыкстіi на-

іНТ~.JIіГ€ilщіі села, мо'лоді.

ПРИ'МУСОI!~ ліlК}1Вання п'яниць .

П~IВІН'ИЛИ! понал 240 КО~ГОСПНИJКів, дшно право стаlВИТИ питаlНПЯ !ФО

.нТР'о ,б, М. ЛІ\'КОВ, П. Вєруш:кін, Незадові.ll>НО здіиснюється І!(естали частіше ви'ступати беооо-, рішшцтво профспілковою o'IJl!'a.Hi-

т(вці до ~е'сlНИ та ІВ ОJ)'Ганізаціі зимівлі тва.ринництва..

УваЖljI(} С.1УХЮОО'Ь іпрИІСУІ1ні Хоро'!ІІУ ДУ'Мку ВИСЛОІВИ'В предзмістовну доп{)Відь нарсу'ддї 2-0Ї. стаlВНИК міжр'а.fiонної пр'окура-

середньо на бу;діlве:ІЬНИХ діЛI>НИ- з,ацією. Ще 28 ЖОВ'І1НЯ sіщбулиlСЯ цЯХ з :І Є'кціЮІИ, доповідями, бе- звітно..,вИ'60рні профзбори, проте

Н. Нудря, член КПРС.

ор,ганізато,р-

ської ро,боти СПРИ'Я.lО )"с:піШНОIМУ

ВИlконанню ll-иісячного плаН'У н'а 103,7 JТPOцeHTa. ПРО'те J3 РОlботі партор.ганізації є ряд . Hel дo~lirкiIB. ?іІИН)\10 досить

нов' оо'бра'ниl1

ніх-

процента

тУ.В'НО,Г'о плану на 1960р,ік,

сідаЮI. По,с илеlНlНЯ

з>окрема бує секр.є:таря, ком)"ністі;в -

1,1

в,4,іца.ють свої СИJIи на доеТ]ЮlКО- К8.3Ни1tах.

тичних ПРОПОЗИЦій, Я1Кіооій- .1ива У1Вага на ПОСlМеН1lЯ рюсту ш.1и в О'СНОВУ ріше~нП1Я, шря~{ова- паРТОРіг,аНЇ;З<J.ціі за раХ)lIОК пе-

ре:дових :ви.ро6ничнИJКЇВ,

ВИ1!}iJбі'вна

бувся се<мі'нар про пагаlНДІССТЇ!В ,

Г. Іваницького І Д. Сахна негай­

рити

вати, зН1fЗН'ВШИ СОібі,вартіСТI>

ню

ВИ,ГОТОIВ.1ЯЮТI>

раХ)"IЮК

редакторІв газет і ! на тему «шN!щыаa п·роблема

критичних листах. но ліквідувати вказанІ недолІки ПОРЯД з цим 6юро вказало на в роботі багатотиражок. ряд недоліків у роботі редко леПостанову бюро слід 06гово­

понад

ШИ'Х слеціа,lістів вже Друтий мі- об.'ІаднаlГНЯ фар.бува.11>IІО-СУШWЛЬ­

і на JlJКOOdy лекто'ро,м КИЇ:ВСЬК()lГО . 06к'о.му КП Украіни В. Лооа­ Пухlвка, І новим була. Щ}ОІЧИ"rа.на лек.ція

с.

НИ: ГОі'ГОВИТИ

701lllТ пряжі, ткани'н і

21

105 пр.ощнтів. 20 тка.1Ь TaїIН- 'сувальну машину.

тя іКОЛГОСПУ, села, газета своє-, органІзацій колгоспІв «Червона часно ощмlчаі недолІки, допома- Україна», с. ГоголІв, Д. Жовтуху «Слl)l.ами иаших виступІв:. інфОР- М. Галицького,

і

річне

п(} всіх по­

ЩІ ХХІ з'ї:цу КПРС, праці:ПНИ!КIІ ніч:ні за,Хі)Дlf. ПРWС'Г'У'ПШШ до apl'i.li достро,к'о,во ви'ко,на:rи 11- м.онтажу 7 пряди.шно"''ГКащьюг,х

На фото: К. Г. Севрюков (злі· ва) і слюсар Степан Лис вета·

газеті

ка'ЗIIJИ.I:ах

п.1ан

ТИ,(;ЯЧ ува:ги

7930

вик,о нати

Натл.'нені історичнкми рішення- здійснюються

досвід передовиків. На її сторін-

кожній

го·спо'да, рсь-

І наш КО.1е·кТИ1В.

про'д}"кції на

груjtНЯ

20

виро'бниче' заВ/дання

І,арбованців.

ханіком

В

внести

іншої

висвітлює хід соціалістичного зма- . що багатотиражка замість трьох гання між працівниками рільни- : разів на місяць стала виходити

цтва, тваринництва, популяризує І двічі. 10 номерів газети зірвано.

ДО>

І

бойову газету, яка мобі­ колгоспників на виконан-

А

і

виш)'СІК

І Вже в цьоч році за І!.'ІаНЮІ МІ! повинні ВИIГОТG'В~'пr ~OBД:P,. іЮіночих Х)",СТG'К,наШ,'1І>НОІ Д(}РІЖКИ та

взятих зобов'язань.

систематичНо І актив.

пеР~д'б,'l-

збільшwrи

ПGБУ'ТОIВОІГО

населення

ко,го вжнтку. ПеВІІІУ частку в цю

тра-

бов'язань, взятих .колгоспниками на перший рік семирічки. За до-

організації

п.1ан()')!

значн(}

товарів

вИХОДИТЬ

ктористі.в, сількорівські рейди, свідчать: редколегія (редактор Д. Сахно) може ,випускати змі­

Багатотиражка

Се~!Иріч;IfИ!М чt>н-о

правда». Вона користується великим авторитетом у читачів. Ма­ теріали, що вміщуються в ній, зо­

року ' крема

для

І

іме-

року.

1959

Більше добротної продукції

і зага.1ЬНI"l;·аро.дну .бправу З000!В'Я-

сільгоспарті,lі

періодичністю 4 рази на місяць, відіграла велику роль в боротьбі за виконання соціалістичних зо-

партійної

І

кодгоспу. артілей і

**

Ватутіна, с.

І

ІНЖЕНЕР колгоспу

Ватутіна І багатотиражна газета «Колгоспна

(редактор Д. Сахно). В постанові бюро зазначено, що газета «За Вітчизну», яка почала виходити

«Червона Г.

ГВАР ДІЇ ПОЛКОВНИК -

!"рудня

17

БУДКОlМітет (ГОЛОІВа наслідок, БМУ-5 ча,сто

порушує РOlВий по>б)"Т, ЗJ),а:жовии громад-

комуніст т. ВаЙIН'Т'Р,о'б) і досі не строки вsєдення в ЄlКСШІуатацію

ПРИЙНЯ:В с.пРМl.

ВПОр:Я!Д"К)·'Ва1IНОО

обліку ЧJІенів проф'спіл.ки,

ді:ІЬНИlЦі т. Хомича А. про роль ТУ1)ІІ' Т. Тур'о'всь.кий А. гро'м,адеькості в бо'ро.тьбі за Зідо- Дшвайте, ТОlваРИlШі, 33. в:

:він, -

ClКa-

будOOlО частіше зу­

ський ПОРЯДОК. Він нага.1}"Є фа'К- стріЇчатиеь на те."атичнИІХ Бе'ЧО-

тих ЧИ іН1Ш!1Х б)1ДОIВ. Так, ло гра- ти дрНш()то хуДЇ!гаlГC'ІІБа, що ма- рах, на лекціях і допо:ві.длх, ніж

ЛIІКВl- фіку на 'будкююбі,наті ще в neршо- ли в СІВЇЙ час місце в селі, І!ІЇ'Д- на виї:JIНИХ засідаlН~IЯХ народно'го

дації заБОР'ГОlВано,сті по' Ч.1·енсь- му пі:вріччі по ВИ'lші були' стати к,рес.'ІЮЄ не()6хідність aJКТИlВізу- CYl\Y. Це означає, щоб у нас з:о.вКИХ вне,Сlіах мало, надають )13аги. до' ладу С)'І]па,рня, .кО'!1ельна, водо- вати роль к' о.МСОМQльсЬ>коі і щюф- сім, зникли будь-які поруmе·ння. чаеу, щоб по крити'ЧlНИ'х зау'ВаСе'кретар партор,ганізації, ке- rапі'РlІ'а башта, щwте бу>дівництВQ спілко'вої оргаJНЇ:tацій, товарись-- Вірно" згодні, - віДПОІВіли женнях, ПРО!J10~иціях, ВИ,СЛ,О,Б.1Є- рів НИЦТ'ВО б)'д}'ПравлїJнНЯ 3alli!B- іх закінче.но значно пізніше, .а кого сYlдУ. Адже :ВОнН' - JJ.eлика прис)'ТНі в залі на цю проп()них к()~!у:нkта~lИі на зборах, ВЖИ- няють, що після ЗВіТНО-ІВибо,рни:х б.10К цехів і досі не готоои'Й. сила в боротьбі з уе.ім ТИ'М, ЩО зиціоо. ти вїд,повідні заходи, але Зіро,бле- зборі,в значно посилилося соціа- Робітни.ки :JМушені працювати в заважав нам. До'вго ТРИJВала в цей вечір POISно поки що дуже мало. ВіЛl>ше .1істичне змагання колектиlВУ за складних }"М0іВа.х, ОСО{)ЛИВО зараз, Нарсуддю :JМІНЮ6 заступник мова. Bar.aTo було запитань. в

то'ГО, се'к'ретар парто'рга.ніза.ції 'І'Ост,ро,кове ВИ1КОІнання завдань при нwзькій теМ1Пературі. н&чаЛl>ниrка ра..iblіліції т. К'}'1К- присутніх, і на .всі ВОНИ од~жaJIИ М . дК'КО:В ,не )'GмальН'И:в кри- .Jершого' Рootу семирічки. ВезУ'МО;ВУсі ці нед:оліки слід нетаihro ла. ВіН' заго:стріЮЄ ув.а'гу на ро- ВИlЧеРІІІНі lВiД[!olВi:дi.

тичні зауваж.ення, Бе скл,ав' за- но, це так. Разо)! з тwм, ЯІК по- усунути. Посилити організаціі- І б(}'Гі

ДРУЖИН!fИ1КЬв, іх обов'.!І'3КУ

Аж'i'Jmнїсть, mкa

булана цій·

ходів д:rя їХ }'ІСУ:ІН~Н!НЯ. Не :прwе- казала пер е'вірк,а , піДСJ'l!lfКИІ з.'4а- ну і політично-масову роботусе- неrPj}ОХOtДити пою жщцнИ'Й фaJКТ зустрічі, дає пр,am{) lIірити: І'ро­ ~e1!O в на;те'жНІі'Й ПОРЯIДOOt }l;ОІКУ- гання неретулярно підмдяться, ре'д будїве.1ЬНИк.ів, мобіліооlВуІО'ПІ порушеlПll'Я громадського ПО'РЯДКУ, мадськість сеlIа стіною ВC'NLHe мєнтацію.

не ПО'ПУ'J!ЯРИ3У~ТЬСЯ д'Оооі,ц пере- їх 3УСIІЛ.1яна ДОСТРОlOOlВt зико- в ЧQ.:\ІУ б це не ПРОolИJля,nоеь.

Партор:гані'зщія не П~РЄlбудува- ДОIВИ1tів.

.1а до кіlПЩЯ роботу агітколекти-

Не.гаразд Т}"Т з добоJЮМ і вИ'ву: се.мінари і наради з а'гітато- хованням !Кадрів - СПО'С'l1еJjігм· рами иеоро1Юдя'ТJ.lCЛ, відстrвій тьсл ПЛИ'Ilнtcть робочоІ сипи, Я.

на.lПІІя взЯ'ГИ!Х зобов'язань.

В. Чесноков, інструктор райкому КП УкраІни.

пр{)ти тих, хто

нам'агатим'ЄТЬСя

()(:ОІБЛИ'ОО, тоsариmі, - ка- порушити ооокій тру,цЯЩИrx . же т. Ку.кла, - трЄ'6а п(}ВЄ'сти В. іроцькиА, -

І}ішучу ооротьбу а IUШЦТlЮМ. До ТИJ lТО 1I~ ~аn,ься пере8RО·

е.

сnyжбоа~.

MOlptIL.,


Четвер,

rpУllНЯ

17

1959

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

.

Грудневому Пленумові ук кпрс

,..

ХХІ

І

кп у країни-гідну зустріч!

з ІЗДУ

За прикладом

3а 200-пудовий урожай зернових

ШКОЛА КОЛГОСПНИХ КАДРІВ

коста:НТИНlВЦIВ Наша артіль - ве.'пгке, бага .. В. Бу.1авка, секретар паj}1їИНОIГО Неза.баро'м почне с.воюробоlТУ тоталузев·е roc[loJIapcrn(). li 2ем.1і комітету д. Жовту,ха. Ве.1И1\WЙ грудне'вии Плещ')[ ЦК КПРС. В ці

~lIicepeд

розп(}чався

: UJІ'ТИСЯ

ТJ}удівшгків

села

-

Чj"ДО<ВИИР},Х

до­

200-пудово'і'0 врожаю зе.р-

простяглись на десятки кідомет- ітерес ВИ~ЛlГliа.1И, теми «РЬст ме­ рів.

Тільки рі.1ді тут ·більше

ТИ1СЯЧ гектарів. А на фермах

понад

1000

6 -

ханізації сідьськаго го'с, пода.р·СіТМ. за семиріЧ'Ку», « Введення тра,во­

,корів, мододиЯІК, евІ!'- піаьно'Ї шсте)/И сіВОЗ~lін»

і інші.

ні, Il'ГІ~іrЯ. М'л.JJають 4 ГО'ДИ'ІИ, в·.,......" і ,1m "ден\· гекта})а' Щ". , 3 ро'ку В рі.к міцніє еа\ономі- для вивчення теорії, після ЧQГО

IЮВIlХ IiУЛЬТУР З 'КОЖНОГО

посіву.

Х:Іібо'роlбw КОіLГО.ОПУ ім. Калі- ка ко.1Г()1СЩ", збільшується ЧИС.'10 с.1ухачі ,ро~поділяються по групах ніна, с. Штки, підрах}'ВавшИl сзої автомашин, траКІГОрі'В, Іншої TeJX" д.1Я проходження пра,Ji,Ти:<ШWХ за ..

~ГОЖ.lив, ос'ті, виріши,ли повніше резерви· одеptЖ:ати В на'ст}'ПНОМУ році ло 17 центн("рі,в зернових. Пel}едо,ва бри'гада, як}' о.ЧО:fЮЄ .кОIМУ'Ніст О.l('hCіЙ КостеН1\О' , БОРОТИ)fЄТЬСЯ за ТР, що,бвиростити' ПО 18

ніки. М,еха:ні3}'Ється ДОЇ1ННЯ 'Копере.ро6ка ко"'мів. .. Все це потреrбує люД'еіі, Яі;і ДОСКОНМ() }tO-ЛОДЇЛИ б те.х.ніlli.соо,кадри MexaHi3a.TopiLВ зн®у стали про·б:JJ~МОЮ д:rя l\О.1Г{) спу. € иожливість послати в школу 'іе . . г, 10 . а П:Jощі" хаюзтатар\'В ;)ЧО'ЛОВІК, потрt"ба значно біЛЬ!1а.

ВИ;!\ОРlІстати

На

СТАЛІНСЬКА ОБЛАСТЬ.

жаю

зернових

всій

площі

з

гектара

200

на

вивезено тонн

160

врожай

На

зер­

понад

шість

центнерів

, 360

тисяч

! і

добрив.

фото

внизу:

працівники

,

рудзи дл.я сільгоспартілі імені

лений

артілями і радгоспами області А знаходить широкий відгук у хліборобів 8сієї рес. публІки.

Тельмана.

зобов'я­

колгоспники

І

роко практикують обробку на-

'f

з

створено

І. '

везли .на

поля

~IO

завозити

J!

ні ДОІбрив.

ПРОВОlдимо праКТИІЧні

.1}"

меХ:Нlзаl'ОРlВ.

.

дована .в цьому .ро'ці. ВО'на обла."-

нана HOBIn.\I }'СТАТК'f'J!а1IНJIМ. е т;'Т

в СВІТЛУ, JI(J.~pe- 06лад.нану КІм-І віДД;ілен,ня сдюсарно-збо:роч'не, !Ме-

вже в деякій !Мірі знайо!мі з тех-

33

МJiIнepa.1ЬHi по

3

монті тракторів

сі.1ЬСIЖQ.ГОС.по-

дар·сьасих ·машин.

кі,нчє:Н'Ня ДВСЯ'l'И'PЇIfКИ.

' ПР\l1йде весна,

і

25

МОЛО,цш

Не1і3 ar ато часу в.ідводжу на сп~ціаilістів ввіллlO'ТЬСЯ в дружну :rnшенИlЦЮ, пеvевіJ)КУ 3ас.воєнн:я попе:Р8дНЬО- сім'ю :механізаторів. цен!"

ООНОВНОМУ lI'Исо~

піджиsлення

кожен

1ІІ0БРИ'l!<l

го· мащіа.'1У, а потім читаю чер­

Г. Іваницький, інженер

MaTcvi-

"Червона

Лекції читають та'КОж агроном

Останні

гeКJТap.

ПРОIВ~дення сізби

s На

честь

тувати

.60

1<.о.лzосnів Пленуму

ЦК

колгоспу

Україна»,

с. Гоголів.

ОЗIИdИНИ з центне'j)И на

Зараз ]!Ісі сили /спрsn,WOJ!}'ЄМ{) на те, щоб до,бре підгоТ}·.ва.тwcь д{)

.

.

l

.

в Іст І

радzосnів

КПРС

***

ЯРИ'Х ЗepIlови,х. колгоспники бригади взяли зоба­ Працьовиті жінки в ланці Ана· Всю площу під яр.і - 600 lГекта­ в'язання: ВИlВезти на поля 1000 тонн місцевих добрив, відремон­ стасії Приходько . Майже кожно­ рів -виюралина зяб. шдтоту­

контроль громадськості

вали елітне, І-ІІ класу насd!ШіЯ.

j)ейдова татів. Се'ре'дньщцобо'Виіі qfадій У її

ста.н зи.\lі.в.1і

багат(}річ­

Озиму

р,о,зраХ}'Нlі}'

ВсІ зусилля-на підвищення надоїв молока IJe'l!eBij}JМa

>,"

'ку.lьтурах,

травас\.

Дlо1Я

тисяч і

Виконання соціалістичних зобо,'язань­

бj)ИГ:lда

""

КОIВРО,жа.ЙниJМ насіння,м со,))'ту гов}" л~цію по вивченню «бі.'lоцерківсьаса-198». 3акінчув­ а.;1ЬНО'Ї части' ни тра'Ктора. І

наша

"O.~.р.ах'.о..

."

"

П.l0Щ mд RУ.КУРУДЗ0Ю.

нери, по·сіЯ.1И·

нІж за ,весь минулий рік.

ЦИМИ АНJ8IИ

.n

Сівбу 03И!.\lИНИ провели ,вчас- ніІКОЮ, а 0rТ В. Дахно, Ю. ОстапеІІ!КО 'та і-нші прИJб}'l.ilИ після заНО, , по кращих попе·ред'Юtках -

HWX

тонн мІсцевих добрив більше, І

тд

...

,поліських І ОРГ~НІзаЦІЮ, правл~ння ~РТ~ЛІ ор= заняття і в MaJkrepHi, JllКa збу­

ЯJ;ої має,ІО одержати по

вже ви- І

700

на

. J

проса:пних

міжколгоспні механі. Вони

: одержання на наши·х

Мину.того разу сл},!Хачі, розпо-

ді.швшись по ДВОЄ, Лj}ацювали рАзо~r з траlКТОl)Jиста'ми 1J<L ви:везен-

ВУЄ:\!(} до:би'тися таких ПОliазниокї:в? нат}' Будинку КУ~lЬТ'У'ІJlf ЩОIJIНЯ хані'Чне, іНСТР)l\1е:нта.'1ьне, для ., Наса"перед, за рахунок піЩВlllщен- зБИ'рається МО'.10ДЬ. Серед ТИІХ, ВУДК3Jнізації каме]), сте'нд ДЛЯ . НЯ К}'.1ЬТУРИ з~м.lе·робства, дос- хто прийшов на 3аня'l"I'я, М. Вре- обкаТJ\И дви.гун1в. ,. ~-c, І. ДИСе'НКО, П. Дерка·ч, Л'Кі ' татнього вН'ссеl.I'НЯ д(} б ри'В, 3{)IЛЬС.lj'lхачі беруть уча·сть в ре-

органа-міне­

бригади.

Це і навt>ЛО на д}1М,ку па,ртіЙlНУ

},св.Ї!Дом.1ЮЄ'МО-: Д.'1я

1іНз·IІ,.\f) Прl)аПх'~,анЦо.Ю,. в.ачт:г·о

ральної суміші. Обновляються сорти насіння зернових куль­ тур. Для транспортування доб­ рив в усіх районах області зовані

, дооре

;.•/ . 1

сІння азотобактерином І фос­ Форобактерином, вносять в гранули

г~ктapiB.

.' If

І "шеlt!lя

сільгоспартілей

Костянтииівського раАону ши-

грунт

на

НЯТЬ. Вони поб)lдовані> таКИ,1І1 чи. б . аом, що ·кожен Ізрwгадwрш тра.к·торних бригад - В. С}1ШКО, К. КиріЄВСІ>КИЙ, М. Мишкоріз т& М. Кwрій веде ~а'НЯТТЯ ло спещіа.lьнос·~і.

:!

і\ sання коикретними справами, І.

1\[

:":,

зернови'Х

зе)І.1ЯХ тако,го врожаю тр:еба c"'M~ гаНlз}"Ват~ CBO~, КОШОСПН) шасо

ГОРИТЬКО і Світлана СВІТ­ Л О перевіряють насіння куку­

пудів з гектара .

Пlдкріплюючи свої

ло­

сконструювали

Костянтинівської контрольно­ насінної лабораторії Людмила

Іх патріотичний почин підхоп­

І'

яку

сільгоспартілі іме­ ні Сталіна разом з механіза­ торами Костянтинівської ртс. На поля цього колгоспу вже

1962

нових до

наванта-

механічною

спеціалісти

Вони почали змагатися за одержання в році пу­ дів зерна з гектара на всій пл.ощі посіву, а в році вирішили довести

вгорі:

добрив

патою,

посіву.

1960

фото

ження

Славну ініціатнву виявнли хлі­ бороби Костянтннівського ра­ Аону, виступивши в похід за одержання 200-пудового вро­

рів,

7

КОРО>ВИ по

літріs 'мо.l0'ка.

сільськогос­

Відра,цновіДЗ>Н1ачити

-

зобов'я,

го дня всі двадцять робітниць на

роботі. пати

Закінчили

котловани

нещодавно ко­

для

па.рників,

а

лі'l'рі.в. М·арія поля мі с,це.в і добрmва, JtКих тіль­ зання ВИІІЮНУЄТЬСЯ успішно. Вже Тв·аришпщТ'Ва на ДИМиtrptOlВськО'Му Д{)ІСТРОRОВО виконала 'ВeSlТe зоОо.­ ки пі~ lК}'ІКурудзу М:д.ЄМО ,внести вивезено 1006 тон:н добрив, від­ зараз возять добрива на поля. ремонтооано половину на явного Відзначаються Пелагія Рубан· ві.цілку радгоспу «Вели,кодимер- в'язання, /на,доїБШИ .від KOVII.HOЇ по 50 тонн 'на гектар. СЬКВіЙ». В .к~рі1!lНИК}- перед ооід-

групі становить

БРИІГади П~СИЛeuI'O. l13И1Jооять на

процентш

подарського інвентаря.

2800

Серещ

УЧМlliик:ів

ПОIХОдУ за

інвентаря.

На

вивезенні

добрив,

сІна

пе·

ка, Ольга

Селюк,

.\1арія

Балло.

н1ім .цОЇННJIIМ· ·РООМО1Вляєм:о 3 черКілька днів тому на одному з щцер.жа.ння виroк.их IВрож.аів зер­ ревиконують норму їздові 1. Кар­ Вони перевиконують норми. го:оо,ю докІІ'К'()Ю Нінwo ДУ'Хно. _ ВIІддmків запровадилw дріжджу- нових літюівські хлібо·,ООи теж пенко, П. Мехед, І. Ловгодько, М. Осьмак, В. Івашко та інші. - Щцверто кажучи, - 1)00- 1!а'IПІЯ кормів. Худоuа охоче поі­ заЙ)l}'ТЬ нал.ежне місце, робітник. В. Калашник, бри,l'ади,р. пuВІЇ)lЗ6 оон а , ло,хв.а.лиТИlCЬ дає їх. Цеи опосіб ЗДОlбрюю'Н­ А. Паwківська, 2·Й 1\Іімілокрадг(\~пу Колгосп «Бі.1ЬШОВИК», CЬМOДJi

н1'lИ'М.

надій на коpomу .1ітра.

П()ІК3ЗНИ'К,

Се.реДНЬОДОі60:виЙ нк слід запровади'l1I на ІВсіх фер­

стаНО1JИТЬ

2,6

як бачите',

агроном.

да- ту'І'ь.

лeJOOНe.зatВИJДНИЙ.

с. Рожни.

«Бо6рицький» .

-----------------------------------

М'ах, і надої lо!мо.ка рі,'п\~ зрос­

БІЛЬШЕ

НаСВlDнофермі ,ми 3астали тес-

УВАГИ

ПТАХІВНИЦТВУ

Де ж прИ'Чина? лярів. Х(}ч і з за.пізненням, а ,lе Серед тв.аРИН1іИЦЬJWIЇ Лj}о·дукції, шиіі рік від:значзєт'ЬСЯ ІВИСО.КОЮ - МОЛО'КО І>mою тe"le т()Ді, станки 6удУ'ІЬ віДР·е'МОRтовшні. кількkть JlКQ;Ї неооиНlНО зроста6 в не'С}'!Чістю. А то,му, починаючи' з ГOOlорить Юна, ко,,'ІП. худоба Од:наас є ще Не'ма.l0, інших 'мдо- І на.шій кра іlIri , Зlн.ачне місце на­ 1960 року, ВіСім ГОС1подарсТ.Ба.м ОДel}жув .вдосталЬ \JW,рю'В. А у ро\ООк. В кормоцеху, крім КОРМО- ' лежить sиро' бництву яєць і пта­ не'обх1дн01 ,ВИРОЩf'J!'зти в 2-3 рани НИ11fi.mнwї ЗИіМи,на жаль, з Ізапа. рни:ка, все інше уста'l1К}'ван- шИ'!юго м'яса. зи бі,lьше к}"рчат для ремонту

ЖИІВНИ:Х речо,вин, перетравнOlГО протеїну, і мінера,lЬШШ.

Ве.'І1!'Ке значення MaJOTb віта­ мінні КОРМИ! - морква, сіпне бо .. рошно,

а при sіщсутності їх

-

ними окрутн. О. ня 'вибуло з ладУ. Досвід Старинсьасої птахофаб- пото:rів'яне:с}'ЧоlК. КУК}'рУ'ДЗЯіНИЙ сидос, по~р·ібнені В раціо.т,,()Ж1НОЇ корО.ВIІ - Ha.~iTЬ ЗЮfіШУlВати К'О·РМП РИКИ БОIРfl'Ciпільського ра.Иону, гілки с(}с·ни. Воду слід JIaBaTlD з Д{)lбрі ре:З}'о1ьтати дає молодняк розбаlВ.1е'НИМ до бдідоро,жевоlГО сіно, січка, 1,5 кілограма КОН- He~!aє :в ЧОМ'У', скаржиться КО.'J,гос;пів «Бі.1ЬШОВИК», С. Ро,жни, ЦNl'l'ратів. 3aвC' Їl.'! вi~CYТHi СOllЮ" свинаРКА Любо.в СамсонеIНIК{). «ЖО: ВІlень», С. Требухів, та ін­ з ДЮТНt'Во.-березневшо ВИ'ВОДJ\а; коlЛЬОРУ Mapl!'a.нцe~1. Це дезин'фі'К}'Є виті

Ko.J)MW.

ській

по

10

фермі

Правда, на ",алинів- Механі·к Л. ЧУС'lfак неначе не по- ших по.к·азу6, що' птахі-вництво, в КО·РО·ВИІ

К'ЇЛ'(Л'р·ам:Ї'в

оде-ржують мічає цьо.го.

еилоlСУ, але

25

ро'бочих Iк{)Не'Й і ,мо.l0lдняка ня при'бутків,

якіеть ЙОlГо низька, він нічим· не д()гляда.в

відрізня6'l'ЬСЯ воід звича.йної

ломи.

ПOlI'лцжуючи

рY'ltОЮ

с.оСіВ()Ю

веШIIКИ1)! резервом д:rя збіЛЬ2!~Н-

В.

Якубовський.

ВиlГ-

лщ ВОНИ мають не.завЩ':\ниЙ,

зо.в<сімне о,держують сі,на. - ВкoorОIМЮIО' к()~})пr, ~

бо

поставитись

якщо

улюблену ІІЩЮЗУ, Ніва про.доВ\ЖуЄ:

J)03ЩЇ-ЛЬІНИЙ

J«)Нy6Мося, що Ніна ЗЗ!н·адто згуо-

щоденної газети,

paxyнolК

ЩУ1l фарби. А.е ж ДОЯIJIКа Ма-

ко, секретар

рія ДOцeН1t() при ощна.ховRX умо-

організації.

ва.х ~СІ'бllВа.ет~ 1tраЩJIII рееуll'"

оБJJ1xОJJ.U.

комсомольської

Л.

Р .... чеНко,

ІВ

чер:вні-

ГОIСЛЇ-В уХи.пя€ться від приЙм.ан-

Я'Кий

За о,ста.нніЙ час на

колгоспіiJJ «Шлях

фермах

ІЛ,lіча», 1-го

поголів'я

минулого РОКУ, коли в радгоспі за птицею, тут маЙЖе Biд'CyтlIri

лwcь непридатними· для Lн.куЮа.ціі,

вже зар·аз необхідно .готугвати ма-

В

Час вже з.акі:нчити вете,рпнар­

точне стадо КУ'Р еіі , гу'сей, качоlК. ну леvевіРіКУ птиці і ПРИСТУ'ПИти Головне в ЦЬ()!МУ на.'1ежи'l'Ь пра- до

підf'OТОIВ,КИ приміще:нь

ДЛЯ

вильним го-дівлі і У'І'РИ'МЗJlfНЮ. Ра- прийому раН·Н1>()ІГО м.оЛ~ДlНяка.

птиці КОі]JГО,С.пи і ·радгоlС'ПИ' будуть ціОН не.сучок ПОВИlНh'!:Н складаТИ'СJl RJ)a- з різН()1Ма'Н.ітних JWp.М.iB, щО юс-

мол~srк,

КУ 6аційних яєць.

Ї'М. Щор.са, колгмпах «ШДЯ'Х Іл- мін~ральні та вітамінні корми. ліч'<1», с. Зазим'я, та ім. Ка.лі:ні- На це слід звернути уВагу праІВ­ на, с. Дітки, здані яиця ВИ'Я!ВИ- . ,1і'Нь !КО.'Ігоепів і зооте1Хніків.

3J.лишати на фер!:'If<lX ТЇ.'lЬКИ1

ЩО

о

яищен(}сності, m:fїпшу€ якість і'н-

(;'посіб ня ра.нньогом·олодня,к·а. Травня, с. Мокрець, ім. Кірооа, Щоб не допустити по~шлок с. Погреби, п<н;ршии.я ДОІГЛЯ\Д

С11Ва, що розташовані nІ) р. Десні 'м. інших во·доіімищах, повинні збі.1ьш}'Вати кільасість курей і водоплавно'Ї птиці, інші го,слодар .. С1$а - курей та індиків. 3бі.lьше'Н.f.Я ,вир' о ,БIНИЦ'l$а птаШИ1ІОіго м'яса С}1ПРО1130ДИТИ~еться POCTO'~! ВИР ' ОlБНИЦТ1!·а ЯЄЦЬ, бо за збідьше:нн:я

""'0

ГО' CJЮда;р-

ДyttН~ т. Як}'боl13СЬКИЙ. Це НЄlпагано, а.те ж У .всьому - ВGaти хоча. б М'О'ІО «ЧIфВУ». ПОТJ}іlбно знати міру. Слід споІЩШ добрій il'О'дів.7і ІВОН-'І. давала wваТИіСЯ, ЩО кері.вники ра.дЩ,,~и оо 28 і більше лі~ гоопу 3РОlблять все не'обхЦдне J)iB МOIJIок.а,а тепе.р її надій на- для ПОlдіпшення ЗИ"йв.тІі Х}1доби, багато ЗИIl3Jl'ВCя. пLдВИilЦеllfНЯ її ПРОДУКТИlВJIості. Однак, аналізуючи CTaJН, переІ. Васюк, змінний редактор В. Титчен·

ЯЙЦе'Кла 1IJIlУ

шість ке!}івюгк.ів lК()І.'Тго.спів і рад-

Наш раИо.н має всі МОІЖЛИJ!іОСТЇ

IзаПР ОВ<1 Д ИТИ

нають

пра!Вильно сеjнші М'j.cЯЦЯ'Х. Та чомусь ;;i.1b-

до ЦІЄl ~правп.

каже В8Дt'JIНЯ mахівницт.ва:

вир'О'щені 3 НЬOIГO не'С}'ЧКИ почи- її і ДОІоре DПЛИlВає на підsищеlН.ня

ntр- тя'l'ь ~ wбі ~оста.тню кіЛЬ1f'ЇСТЬ по·

Т. Ігнатенко, воотехнік інкубаторної

C'l'B.r.tї,


Четвер,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

.................. ПО НАШОМ У РАЙОНУ ...

корисний СЕМІНАР

І

~~~

- - - " ....

........ ~)

реальна

фізиу ЛЬТурtmиів

права?

колектИ'Ву,

доглядають молод,няк юні кролі'вники Рожньв­ ської восьмирічної ШКОЛИ. Вони декілька раз передавали кролів для попов'нення КОЛГОС[fНОЇ ферми і заготівельним ор'

ПреЩСТILНН'ИК обласної ра.ди добр,ОіВіЛЬНОIГО

СПО1РТИВНОГО

ЗaJПОіВНИЛИ ЮНalКи

то­

вариства «КО;]1ГОСПНИК» Т. Ду­

ридор·а;х.

да частий гість У В.-Ди­ мерці. Його, трене'ра по важ­

Уча.СНИlКИ семінару занози­ ЧИ.'ІИ тут метод О'б.lіку }'Іспіш­

кій

ат.'ІЄТИlЦі, дабре

ності учнів по Ішасах і ви­ рішили запРОlВадити йо!Го у

місцмІ

Сelбе.

Ку;ІЬТУРllИlКами.

3!Іають

CJIортсмern:и,

ГOТY€ стати ВОІНИ

Jlких

він

.від;мішпш:и фіз­

лися пootазові і тренерів ради.

щу ПDко:oilУ даіВ

цікаБ:ІЯТЬСЯ

СТе'рність

усліхами

віТ!fИ'3-

фізИ1ЧНОЇ культури.

наmе.'ІО т. ДудУ на

IUКО,'ІИ.

ДУ)fКУ

с. Бобрик.

кращими слортсие.на­

3

нам

голова

з молодечим

пу. Тут Т8пm} (,водяне ОШlЛеш­ ня), ЧIIJСТО, затишно. На: кож­

зsrrтям

ному IКj}olЦi ,відчувається тур­

МИlJIIкоріз та LвaH НеМ~РО'IИЩЬ.

пр ацоодатмі.сть.

БОFfа про маті!} і дитину.

На JШУ роботу бригади,р їх не

ни1і, що оде.ржу нео6х.ЇДНУ ме-

одно,сельчани

ро<Вляли

Софію

поздо­

пршЗ'Начить, завжди .виконують

Семенівну

з.а.вдauшя сумлінно. Осо·БIОСТИМ

Шви,да/К, Яlка в ІЮ&О'МУ будин­

ПРИІКладом

ку наРlO'Дила ДLВЧИ!НКУ О.lІЬГУ

іншиlХ КОЛ:ГОIС'!1НикіlВ на }"ч~піш­ не виконатія вз.я:тИ'Х :ю,бов'я­

МихаЙлilв.ну. НОl&ОН<J.роджern:а писана

в

першою

ОПИіClКах

РОДИ;Іьноrо

за­

вони

ДИ'ЧНУ К .д.

і

я

тимчаСОI&О

с.

С. Яровий.

ГОГOJ.!їв.

---------------------------~

НАШИХ

та

проводи.

Але

ф.е л ьдш ер

Ваще'lllКО,

нераху-

ЮЧИІСЬ з чаСОall, вдень і ВНiJlЧі ліd\}'ВаВ ме.не. 3ар'а.з ПОЧ}lВаю с~бе краще. Від щи·рог{) серця

..

ликое».

бу;в пев­

д()помо·гу.

Не

спи­

багатьох

років

працівliИКИ

радіовузла Бортун,

«Шлях Ілліча>.

Н2

підприємства ГР'}'lпа еlнтузіастів

д,миrrр,о,в~

ВИСТУПІВ

ганізації

І

торфопідприємстві «Ве-

т.

Рец

партійної П.

ор-

СЬІКОЇ швейно'Ї фабрики вирі­ ШИ,Л3. написати історію C~OTO піДПіриємства. Почато збір ма­ теріалів.

В

Ї'c'Dopiї

вир,ішено

Вlrсві,тлитИ' питаНIНЯ еlконо:мі:ки,

техноло,гії, будівництва і раці-

Оlна;ІЇ3Щії. В ній буд.уть також

Г ооДО,l)ражеН'Ї }1с.Шхи пе1)е:дови­ ! ! !

фувальники, фр-езе:рува.1ЬНlfКИ.

.

забезпечити

за

рахунок

ре-

КИІЙ завод залі30lб~ТОIЮIИIХ ви-

ШКОЛОЮ М

робів, росте

Р·ОКИall

КОМlбінат.

~ ВСТУПИТЬ

Коли )1:0

ЙОМ хнО'рих про'тяго'М ро,бочого ТИЖ!НЯ.

підпроомс1'ВО

2.

ф'РОIНТОМ

робо'ТИ В

Нещодавно ши-

р'О3І'ор.нулиея

. 1.

СПОj}ТИ'ВіНО'МУ заЛі

ладу, во'но кож- І мехamічнИІХ майстернях, які за-

орган

р,об о'Чий

вже

переЙш.1И

.

.~

3

це:!

машинам·и:

КОІН~ТР'}"ІЩll

СкМЩОК.

" •• ,.' І.' 1.1' .1'."."

о,снаще'ниn

'-

П • І•

до Днів угор­

18

ГРУДНЯ

П'ЯТНИЦІІ: 19.00 «Семирічку

Телевізійна

20.05 -

мульти.плі"

достроково!».

-

хроніка

сНовини

спортив.на переда·

назустріч ХХІ з'їзду

В. І. Леніна

т. Нови·

до Днів угорської

20.25 -

В.

кінофі,nьм.

ПИНДЮРА.

Пелагія

Олекса,ндрі&на,

ви'Вчають іСТО'j}ію

своєї

Митрофановичем,

який

живе

ст.

Смо·

на

Червоний

бор

області.

який

Анатолій

жи,ве

в

вул.

Фурманова,

справу

про

с.

Бро'вари,

порушує

4,

розлучення

Катериною

Антоно-

м.

з

Гонча­

Гнатівною,

Рудьківка,

БРОВАРСЬКО\lУ МІСЬКОМУ потрібні

.

і

іІ

продавцІ

продовольчих

рІв.

Звертатись:

вул.

Київська,

м.

147,

това­

Броварн, мlcькСТ.

.".1'.' 1.1,.11.11.11.' І.' 1.1 І.' •• " • • • ' •• !••• ,." . . . . " ••••• 1.1 1.".11.".".".1 І.,І.! •• 1•• 11.".1 І. і '.11.11.1 .•.

Броварского райКОМа КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' Кневской облаСТIІ. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, 1'(2 158.

--------------------------------------------------------------------

Броварська раАОlІна друкарня обласного управління культури.

яка

Бобровиць­

СIlОіRИВЧОМУ ТОВАРИСТВ~

КОМ'С'ОallОЛУ,

досвідом .

Петром

кого району, Чернігівської облас­ ті. Справа слухатиметься в нарсу­ ді Бобровицького району, Черні-' гівської області.

He:pЇJв иращЮ6 ДВОlрічна школа

І роБОО'и.

«В нашо­

21.10 -

Художній

Редактор

живе в

пі'Оl}lер.во'Жатих. Cщтurа'li школи обмnнююlІ'l>СЯ

місті».

ренко

ренттенівське

Шкоnа піонервожатих

вр}"Чну. 3араз майже B~CЬ пр,е-

20.25 -

Гончаренко

тиждень

При міському будИ1НКУ то-

велась

телевізіЙНі!.

11.00 -

естра\дний кониерт.

21.30 -

ВИЧ,

~бати'

ПРОІпошщіЙ.

с~а.'ІЬНИ'n

Че'l'вер:

хроніка «Новини дня:tj 11.10 «Ми з семиріччя». Новий худож­ ній кінофільм; 19.00 назустріч ХХІ з'їзду КП України. Телев,і­ зійна хроніка «Новини ДНЯ»j 19.10 - «Автоматику - в токарну справу». Репортаж з Будинку тех­ нічної пропаганди; 19.40 назу­ стріч Пленуму ЦК КПРС. Теле­ візійна комп()зиuія «Серед степу

ну.

На бе~з­

П. І. СКОПЦО'В. 33. цей час він в,ніс 11 ра;ціоналіз3.торсмtИХ

БУ'С -

ГРУДНЯ

17

Справа слухатиметься в нарсуді І-ої дільниці Броварського райо­

всього

краще

відділення і іlНШі.

прес}'1Вання

це

-

телепередачі

ленської

д·озво.1ЯЄ

своє здо'ров'Я.

цює

j ........'1.1'.' 1.1 1.1 1.1 І.' 1.1 1.1 1.1 •• , '." •• ' . " . ' 0.1 1•. 1.1 І.' ' ...... , .. ' 1.1''''' . . . . ' ••• , .. , ' ••.• ' -•. '." ..... , .• , ...... " .. ' ' •• , «СТАХАНОВЕЦ»

ще

Це

тиеяч

ро'бl()та, JlIКa РЮIlїше

ста років

Дивіться

кращих

у Дмитравській мЇ'ській .'Іі­

60

НИ1Х -

може

старіння.

кова;

карні Р,О,ЗГО1РНУВСЯ рух за при­

СТR!fсмtій с.клЯ'ніЙ артілі пра­

Ек<жаваТОРIНИЙ заво'Д шеф-

Жити не менше

Ячник

ЯКО'му

ств.ує Н3.Д міськ()ю се'ред'НЬОЮ

процес

яка живе в с. Рожни, порушує справу про розлучення з Ячником

J3

НаіЩікав.rша з

розумно

життям,

реальна можливість.

вка. нал» ім.

Прийом хворих у неділю

перервний

Кожен рік-місто

загальмувати

наших друзіВ»j

в,1и3ыкo де'сяти років в ко­

чоловік.

людина,

своїм

му

і зобов'язано

про

слюсар~rpавірува.'ІЬНИК

що

ня

ти'сяч квадраТ1lИIХ м·етрів жит­

можна Р,О;},'І!іCll'ИТИ до

побут·'

директор

зано на хала'l'не ставлення до ви- культури на Україні. «Література

трудящим

Завод-школІ

БУДИН:ІЦ)і6удівІНИIЙ

то'Карі, шлі-

сказав

конання ним паР'l'ійного доручен-

Сільський винахідник

лової пл·ощі. Де місто,

висновок,

управляючи

ча;

.•

зети т. Добровольському Б

ТРИІКімнатних d\ваРТИ1). Щоріч­ но ко~бінат ВИЩ1скаТИlме 200

КЇ.DВИІР'о,6ництва.

Там, де раніше БУ'Вн("Вели:-

!

двоюімнатниlХ і ~Т,Ї'';:ІЬІКИ Ж

20

-

Індія, Фінляндія,

ЩО листа обговорено на партlИНИХ КП України. «Перехід на найкозборах і зборах робітників. На І ротший робочий день у світі •. партійних зборах редактору га· Бесіда директора за.воду сАрсе­

БРАТІВ

вод будує для IIl'КОlЛи. Багато }"'Чнів проходить J3И'j}о,бнИ'чу практику в цехах піДПРИЄМIСТ-

них

інституту гігієни праці і профе­ ~ійних захворювань професор Г. Піцхелаурі, дає змогу зробити

повідомив, ДНЯ»j 19.20 -

виробничників.

НИІХ три дні J3ипускатиме 5по,верхо'вий будинок зі всіма комунальними І10с.lуга·ми. Б будинку 20 о,цНОfftї'мнатIНИІХ,

15 -

заклад~и Серед

вихід стінної каціАний фільм «Злий їжаК:'j 19.10

---------------------------

ва. Серед них

США, Франція,

ШИРОКОГО»j

5.

НАШИХ

Секре1'ар

поповнено

с. 3азим'я.

науковим!!

lарубіжних .країн.

ської культури на Україні. Корот­ кометражні художні кінофільми «Пальто», «Санки», «Кільця:.;

Д.митровська газета .Путь Ильurtа" nовідо.мляє:

Робітники пишуть історію

сорока

гулярний випуск газети. На зборах рОбіТНИКів склад редколегії

колгоспник артілі

РОСІЙСЬКИХ

Колектив іНСТIІТУТУ регулярно обмінюється науковою інформа­ цією, даними про довгожителів з

вирішили

«допомогли».

газети

з

у себе вдома.

задоволЬ­

берегли.

прv нерегулярний

втратив

І. Януша,

«Червона Україна:..

Ілліч,а,».

у

Н&у,

В. Дикун, колгоспник артілі

«Шлях

не

"ВіА свята АО свята" Так було озаг!уавлено дO'lIНС

по:калі'ЧИло

дякую за це т. БащеlШ\У.

зань.

колгос,пного

бу:дидку

з&палюють

і

СЛІДАМИ

Від щирого серця

Григорій

в

м,абуть, тому,

часу

м. Бровари, пров. Андрєєва,

райради

мені

буде

сказали

В.

ДСТ «Колгоспник:..

!}ОМ м'ашИlНИ

чере,

службовець.

Трапило.сь це восени. ~дa­

завзяттям

працюють

І.

lніціатиrва С'ПОРТИ'lиroro ак" тивіС1Га мала веЛИilШ'Й }'!Спіх.

-------

ЕНe'j)'гіино, з мо.l0lдечим за'В­

мені

протя,гом

Отак,то

з вільної боротWи.

І ось ДІНЯМИ Twкa ЗУС'IlJ)іч відбулася. Будинок КУЛЬТУРИ

XOPiJcrne ,в НО,ВОМУ родиль­

ми

доглядали

В. Калюк,

ному будинку нашого· ко.1го,с­

Днями

яке

аєро6ати,

суспіль­

Багато

Вивчення умов ,праці і

тавши нікого, не поuіка.вившись нічим, він тупою пилою ЗjJ'ізав декілька гілок плодового дерева,

Свою май­

показали

передайте

скарги

виснуть

працею.

довгожителів,

тись. До нас прибув мОН'Тер т. ІваниuliКИЙ. Власне, не до нас він з'явИlВСЯ, а до дерева, над ЯI<ИМ

норми.

них і тепер виконують посильну роботу в сі,1ЬСЬКОМУ господарстві,

все ж, що треба на них відгукну­

інституІГу фізкультури

ми.

"ПОЗдОРОВЛЯЄМО З дочкоюІ"

переглядали

боксери, ;важкоатлети, умільці

ПРОlнести .в селі зу­

-

стріч

Це

хороопу

Де'нті.в

довгого

.від

країни народної демократії .

несправність так

но-корисною

І ось в один день на радіовузлі

вистУ'ІІИ сту­

неЮІЯ ращянських сп О'Р'l'с;мenrі в,

З8.lпитують

-

відхилень

рості, завжди займалися

нялось.

Т. ПеРСУТКQ И. Потім :ві~бу­

заВІЖДИ

і

говорить.

тягом

ДСТ «Колтоспник»

вий семінар з виї3Д.Оall у IКра­

НЯоНої

і діВ'Чата.

ВО~JIО'РТИlВНОГО відділу облас­

св.о,го трене.ра ир,о но,ві ДОlСя.г­

М. Єременко,

аль­

ЩО я цієї поради не виконала, а заявила безпосередньо в радіову­ зол, оскільки моє прохання про­

ці lШС1'У'ПИВ начальнИІК у:чОО­

Хо,рcrшу справу 3IJоБИ'В рай­ народної освіти. Ціка­

кcrрисного.

погано

ри В нмnій країІні і рес.ІІ)'Іблі­

BiMLl

нам ба,гато

в

броварському радіовузлі, коли я прийшла скаржитись, що радіо

Серед присутніх чимало і дорослиос. Із змkтовною допо­ ві)t'\ю щю РQЗВWГОК фі3культу­

ноі ради

ходіть,

усунена,

Ініціатива спортивного активіста

санітарний стан в класа.х, ко­

В'річної

Не

листоношу,

На знімку: юні кролівники Галин,а Кабиш (зліва) і ВолоДИМНР Сад ко. Фото колгоспника Г. Литовченка.

fiор;мальнИ'Й

довголітніх

наведено

значної

Люди, які досягли глибокої ста­

"Допомогли"

га.нізаціям.

ною каліграфією, наiJlЧJНі посіб­

завуч

матеріали

С таранно

чать учнівські 30ШИТИ з гар­

J!lciM

облік

у

почали

-

з.lатодженїСть

уроках,

точний

вигляд,

жін­

років і біль­

кабінету

11

інших

бадьорий

серйозних

каві

ці.'Іеспрямованість

на

90

процентів

бомі про жителя села Натанебі, Махарадзевського району, Геор­ гія Болквадзе, який, незважаючи

в йото діЯЛЬІюсті. Про це СіВід­

НИlКИ

65

них

має

роки, продовжує ви.

школі.

кількості з них ~берег.1lИСЯ добрнй зір, слух, зуби, а серцево-судинна і нервова системи не мають

Гугава, фото 125річного Османа Дженія 3 села Лихни, Гудаутського району. Ці­

приміщеннях.

іВічі

Грузії тисяч

району Олексія

шкіл району. Та зразу ж /Ки­ у

Грузинської

жителя високогірного Цагерського

У~юви роботи КО.lектиrnу мало

дається

здоров'я

жителів. У спеціальних альбомах можна побачити фото 132'річного

Потребська llDКo.la пращює ,в

З

вести

:1

та,кого

від

Обслідування довголітніх жите­ лів показа.~о, що більшість з них

охорони

Співробітники

мінар з,ав}'чі. ЧИМ же за'с.l}"ЖИJ-,:,1

відрізняються

ва

ки.

шкі.l району з'їхались на се­

чим

в

ше.

'11

ПРИС'1'ОсоіВД:НИХ

102

кладати

чоловік віком від

110Ї;іДКА і Н~щ(}даIВНО вс. По;гре:би з школа

на свої

За неповними даними, в більше десяти

• ) І

8-,річна

в інституті гігієни праці і про· фесійних захворювань Міністерст­

проживає

РО~И~ЬНОГО БУ~ИНК:11

ця

МОЖЛИВІСТЬ

РСР створено кабінет довголіття.

*ПЕРША В СПИСКАХ

.'І а

року.

1959

ЖИТИ не менше ста роиів­

*ПоиаЗ0ві виступи

lІовчАJlыl.АA

rрудня

17

3аll.

4383 -42&0.

[

147 номер 1959 рік  
147 номер 1959 рік  

147 номер 1959 рік

Advertisement