Page 1

Пролетарі всіх країн, єdнаіітеся!

в р у ч 8н н я

СТЯХАНОВЕUЬ

радянським профспілкам ордена Леніна 13 rруj)І)ШЯ у Mooxsi .в Вудинку СnіLщк від­ б}lООЯ 'У'ІЮ'Ш.СТИЙ mлe::myN ВЦРПС, ІІЦН!іСffіІЯ!ЧjNІJИІЙ

Орrан Вроварськоrо раІонвоrо ко:иітету Ко•JиlетвqвоІ ІВіР!}'ІЧІеІВІНІЮ ·ПJІЮФосійн.ш ооіиЗІм ОРСР оме на РаАИ ~еп;rrатlв ТJУАВЩИ:І Леніна. Б)'1рХ.ЛИІІJИІ~Иt ООІІдеІСоІtЗООІ З}'1е'11РЇ'Чають учас­

партІІ fкраІив та раІовиоІ

·!І1ИІК.и п.щтуооу поq ІВ преі3И\ІІJЇ.і rоВІаJришіJВ М. І. Бє.:rяева, Л . І. В})еQК'ІЮв.а, М. О. By"'Jll'a:Iri:нa, К. Є .

КвІвеькоІ о6.аает1

:N! 147 (lo96)

Heдimr,

11

грудня

15

1957

юку.,, Ціна

15

каn. .

н===========~

~============

Сьогодні- вибори народних судів ВСІ-ІІА ВИБОРИ! 0Ь0010(.1J;н:і,

15

fІР}~іЩ

JIO

вк:.ій :на:шШ J)ec!Il!J"6.1iцi щm.о­

'!1еІ.ІJ€ІС:И

•б }:pжy·3131tl ТЗ. ЇЇ ІJІр11-

.Х'В()СТН:Ї'В.

Or111

.в к.ашіrrа.шіе-

~ 'ВіИООри ІН~ С'У!діЇJВ'. ТИ!Ч!НіИІХ к:ра.іо.mах, WКIIJeІ:ta ІВ Виfuри В•ідб'УJООЮТЬСІЯ: в оІбс~а.­ Опо~"Lучоених Шт.ата.х Аrм.ерИ!Іііи, НіОІ!Щі ВJІІІ\w1ЮЧ1НІОГО' ПміТИ!'ШЮГ. О &НІІ1ИІШІ,~. і тp.yp()tro ~я, .в.и­ ЦіІt&ві Щ()ІД() ЦWГО БІJІИІК.аІНОІго іООе.:ШЩЮ,ІІJІЮЮ IJiiu\lro- ll'aiЩ(fflJ.Ї У І1РУVСІЮВІОМ'У' WBMIO )(О. iOOJim.tOII'O ·НІЗЩЇОІ.ІІІЗІJІІ>­ ((,Блооснаrа. aa-i"Юrrop.a», ІЮГО свя.та 'Y'JVpaiЇ;НJC.ЬiiOro ІНа­ ш lli~iJiy цроІІіаІГ<l!ІІJtИІ

фаіКІГИ

ІЮМСІрі ІІІИ\.'\:3'ІІJ­

і агі­ ІЮд'У оороІКа.'Рі'ЧЧЯ Р~­ '11аІЦЇJ Д;К Jі.оМ')"ІDіСЛ'ИJЧІНІОІЇ ОІЗ.J)ІІЇІі СІІКІОі УІК;раііІНИІ, oo.rooopffiiiiJJI'М fІК;раіни. В 30 mrraт~ GIIIA ІlЦQУ1МІК.і!В JЮбоmи НСІ!ра.д ІІІРе~­ ICJ}",W:8. .оо об.:и;рають, а :mрm­ ст<ШІІІІИШіів К-00\ІУ".ні.сmшЧІНИlХ і !ІJІО<- ООІ.а.ЧJають '11}'00рн.аТО'ри пrrоті:в 6ітJl1ИІЧИХ n:а}Уl1Їій в Мооюві. або :м~іоц€іВі шаст.і. А там·, ~е У A'Ri в:ибор"ЮЇ Ji.aOO!Ia.'llii в ~ обирають, n:ита.ІІ!НІІЮ лро· ]jр~Фа~Іп і 'ОО!ІаХ .ра.іЮнІу, Jlllt іх обраіншя ВИ\РЇШУЄТЬІСІІІ на DСюди ·на У.&ра.іні, Щ)О'.Ве~~н.а В<е'Ч!ЇІрRJа.Х 00/Пра!ВИ.JІ роопублі!­ 6ула оотчн.а. ()І!)DаіНІЇІзаrорс:ьк.а. МВІСЬ1WІЇ аОО ~ і· Ш().JІіТИJЧІНЮ~ .робота. бруаtJНШ партій, я:к.і :ЦОХ()ІВ­ КащІЩаІГа.ми в нaJ)I(WII1 C.'}'\ilJ\': дяютьс:я Юж ооtЮю ШіlЮ ІtаІн­ і mpo~ з.а!С~~і ІИІІСІ~у!ГЇ МЩіа.ТУІVУ' і іПJРОО'ЯJlУ:ЮТЬ і[ JIO1\J)аІЩЇ дІОДИ, П€1.ІJ€ІВІ1реНІі ІВ 00- 'J1iJм на фа.дьс::иJф.ЇІІіm!аІИІІХ «!Вm­ ponmзay~mmen~ оорах», Щ'ІСЕаЮЧИ. у XJЇVt tJiВSИI­

ІRЯ в житrя ООІІWІІНЬ

Па~ і 'JaЙILi в Ополучеш~П

Штатах

у,рщу н.а .р.і,"3НИІХ ДЇЛЯІІІК.ЗХ rос­ АІ~и приЬи: т:mс:ку .і ~a­ ІЮД.З.})СЬ::ЮООО і Щ!JІЬІ'Г}"І)НОІГQ 6'}'1- JLЯ!кrymнii'JI tіJИ<боІрціІв.. Ві){ )'!Ча­ ~

П~І)еД1(Х8ІИІ1Ш-ІВИ­

-

рООІLИІЧН!ИЕИ дроо(ИСЛОВИ:Х .ПЇЩ­ Іf.Р1WМ1еТ.В, 1\IOJI.ГOCUEfs, ГЦІІ;НІ преІДJстаВНІИlіІи трІ}1іІJО'ооl і·нrге.ті­ r~lЩiJ. Oг.oopelri :ВІСі уоооои ря тоrо, щоб ІЮЖ€111 ,вИ!б.о1рещь міг e:R.QPИI<n'aTI!ic.я ІСІВІОІЇ•М веJШІ...

с.ті в Щ"J!.ОВИ!Х .проц~ на. оо­

llрИІС:ЯІЖ1ШХ

,оовн;ісrrю

yr,YJOORЇ робіТНИІtR, б!ЩЮбіmві, ·Irelflplf, прогрооИІВНО ІІІа>СТРОGНЇ гроіМІЩ)\ЮІ·И·.

3

iliOчYfiТI'Jml·

п.аrгр ЇІОО'ИІЧі!ЮЇ

~ за. д!ОІб.uу wціа.Ліс­

!МИ( і ІWЧ€JСtНІИМ праоом ~ян­

ТИЧІНУ

с:шдго 11J>ОІМЩ1\ЯНИМ,

J1І)ООІ'ЦЯ1ІИ 100ристуютьм 0\Ц'НІаr­

що mда­

&тМ\ІЇІВ,ЩИНу,

•де всі

ню Ji:oory ~ю, і ВJШ-­ ІtОІВІm!И прЗІвами і рівні · перед тк уч,сю1'Ь \/ ,ви!бора.х НJaip()tJI:lliИOC з.аІІWІЮХ, за ·P.ЇJijmy ltоМ1}"НЇістиr<r­ отв. !ІLУ mртію, ЯІRа ~Вое)іе наш на.­

Ha.m

с;уд,- ·н.а.Щшдюрат:ич­

:mіmИІй: у аві'І1і,

ІВ

•РІО',J; ІВ~ Л€І})rо(ОГИ І0 11€1j)е11,[0ГИі,

ІІt'Р3іЩООІІУ !ІІИООрці. РЗІЙ:ОНІУ DIWrrь С.ЬІffі1ІЦ­

ВoJюnrm.roвa., А. І. М:i:к.rorna, М. Г. ПеІРВУ· Х~НJа, М. А. ()уютва, П. М. ІІ.оопвлова, Ч.JІепсіів П.Р€ІЗІИЦІЇ~ Верх()!ВІІоі РЩJJИ ОООР, Ч.JІ•епіlів Іі·РІО~і ВЦРПС, Щl)е",'\'С/І1ЗJ!ІНіІИІІіів ~i.JИWBiii'X о()ІJЦ'атІіоощЇ!Й ;к.раіни . lL1e.JІІ}Vl вЦщрИJва.є rмооо ВЦРJЮ В. В. 1\рп­

ШИІН. Слово ІНЩ~З.ЄТЬІС.Я ООК!реТ3ІJ)еіВЇ ~ЇЇ Ве;р­ ХСІВІЮЇ Р.щи ОРОР м. п. •fetOfPГ&~. ВіJН 3.1'ЧіR'Г}"Є У:к.аз ЩJО GІJЗІГОІJ(ЦЖеt!!!НІЯ ІПJЮфСІІЮL1rоt ОРОР op~e­ Hoot: Jleнim. HЗJCrraє ІІВІ!І.1Ююча ХІВ/Иі.1ШІа. До CfOOIJI<l ПіРООпдИ з DJI>ЗШO}J!OO[ 'ІlЇ\іІJХ~ь ~ел·егащі.я nірОІфсіпЇШІООt 'ІЮ Ч().'І!і з В. В. ГрИІШИІНJИN . Гщооа llpec:иvr:Li &рхоо­

ноі Рwди ОРОР К. Є. t&Іюшм.л~m ВJУУ1Ч.ає ОІР'~ен. ВІООО.КІУ .на.І'ЩJІ(\ІІіу орд€'Н Л·еtн:іна прИJКJрішrенrО ~О ЩЮіфІсЛІіJІ.ІtООЮГо lUJI)ЗШopa. В 3аLЛЇ VJ)GfВIГ() IIre С'ГИ­ ха. ють

опле'С.'К!И .

То;шІ.риm К. Є. іВорошиuюІВ виооуmиm з ЩJІнrо­ · вою, в JIJКji:й: llciJJJ:кipoc.'IИJВ ве.Jшчеmrе ІЗІН.а.'Че' нн•я профrоrідо.& У 01J'l)a1JЇ ООЦіа.д,WrИІЧJЮ!ГО 6)WJБІНJИ'Ц'ГJНІ і ІІІаt.'\!КІО пЩіІ.'<ІІІ)Овив уqwни;кіm пле.нrу.му і .в· іх особі UаІГ,'Ш'ООсі.JІЬЙХХННИЙ ·ІІ!lЮФСnіл:КОО·ИJЙ . а'Іt'ГИJВ і всіх rnpoфoniJLК003И'X JІІl)3ЦЇ1!ІІШШіІЇ!в ІЗ іВИІООІООЮ 'R-3ІГО­

рщооо. Щ'И!Рі ~юч}'П"Гя IIЩi(JJ;ltD ·за BIIX'!Otlily нa­ OO"POJW ВИ!С.JІ OOIИIJI•R" В С'ООЇХ Виt'f!}'ІШІІХ 'РЩ УJЧ&СІНИ­

п;рофепЇ!.l!ООВІІіХ ЗІКІГИВ!Lстів сnі.лмвих орг.а.$цій.

•с.ьк;а

ШІІР<Ща

.В ІІІRТЗ.ННJtХ

Af·

Цi.mк.ror

n:роти.лвж,ну

ВІ!І,ЬГРа.G суд,

rpou!Ь

IJ)K :ЮП У·~аіНІИ. H3.IJ)al);a oб.roБiOIJ.»L13

'дrоІОІВ~ь Мі-

Юст.ра

Г()оС(ІЮДЗІрm100

ciJI.ьeьirorO

Гірники "Донбасантрацит'' виконали зобов'язання 3а .ПОЧИ!НОІ.'\1: ІГЇ!РН~· iRroiOill3'17 «ДОО!Ібшеа.вmрЗІциrr» ІПО оой роопуб.'Ііці P03ro})my'JIOOЯ І:JМЗ.Г3ІННJІ 33. ~і~ку ІЗ'}'ІС'І1РЇ\Ч • OOJ)QIK,OBШ pooro'ВИН Ра;!{.ІШІСької ш~ па. f.RJpaiiнi

ЛИ R3 мбе 1І~еІІІіі ообов'JJІЗаІІІ­ ня ВІЩаrrи ~о знаменшІ()оі ~ти 400 1'JI!C;mЧ 'І1ООШІ IJI.al)jiJ.Jl11iJЮВO:ro па.J&ИВа. fr.PНJ]IIRИ 3 ЧоеіС'l'Ю ~.щеіРЖМИ свого е:л~. 33ІЧИІІNІ'ГеJІІі цьоrо WІа.ганmя ·взя(РАТАУ) .

Сшщімі:швапсі apram3Щi[ М:і­ боген~раторів та. Шші нЇІстеtрСТ.ва ~ищтва іJОІ)аІіІН­ оо'єхrr:и. сЬ1tОі РСР на 1 ІfІРУІДНЯ ПІW:н;а.JІ11 річшrй 'ІМІІІН 6у,цоmеЛW(М)(ООІ'І133-

До

На н,а.раді прийшrrо багато ціnrних пропозицій і рекоменАа­ цій, Сі!Іраова.них на да.JІьше по­ ліпипеmш селехціі та нас.інІfИЦТ· .ва в роопу'W!іці.

(РАТА.і).

пла·.mу {j.y~e В1ІІWНМЮ 'J)ООіт на ЮП робіт. 6'{МУ ПООІаІ,І; 200 'WЬІЙОІLЇІВ ІJІ.а'Р­ Раоом з 6-у~ви:&МПІІ ~на.р­ ·ООванцЇЗ. ООСІПЇ!В ВDеІДеІЮ ~ JLa1.1W tЮТЩUІ llprorИJCJIOВ'iro-ь ltиЇIDCI:di.oro еко­ хоменні й ч<УГ:ири; 'M1li~ ІЮм:ічІІОrо ЦМЇІІІ~НОГО 1)3.печ!і, три ІW&ІООВі бatr.al])ei, оім ·іrошу 12 гру~ня '3а!ВфШИJІа ІІІІІИО­ аr.111001~ращійних стрічок., oCJLIIIбiEr НМІН!Я pRoorQI 'IШ\.ll'Y 01~ В:в:пусІQУ і ТОШW.!!ІrеТООJВІЙ С1'8ІН 1 вісіх T}l!l>- Ва.JІ~ВОЇ ІІроА'}'ІЩіі,

ШаХТ.зJ)JЇ

,к,раЇІНJИ

u

~ .

-

.

11 JtІЇ.С.ЯЦЇ:В, ІJІроти вІіJдJПОІВ~ О}дО СЛЮР'У.1\Же'ІЮ бІ.1ЬШ

го ;nеріод'у :иинул-оrо JIOl\IYI.

Велюиrй

npи;pi{J}'

1·5(

Sl!lt

ша.хт і росзІріJЇІВ за.rа.д'Ь!ЮЮ ІІ!ІЮ-

вщо6утюу д'У·КТИ!В!Ні'СЛ'ю 40 з JІИІШІМІМ Wir йоІНІЇів ТО1НІН В'Угілдя за рі:ІV. (ТАРС).

Родовище бокситів на У країні НСJ{аJн~.к.о від ОО.'Іа.

ШеІе'fіеІРШІ, Д'НІіа1'ро-

пільсьх,им. В ЦWМ'У раИюtні .'!.о-ги вж.е ІЮШі.да:.ли VУ~ШJІС'НИ:Х. ді1ЯІІЮІt,

гео·

,)І)ВаінадцятІ

У Mlнlcmepcmвi освіти УРСР

3

иеrою ~а.дь;шоrо

в ці .{:Ні прооюдити такі З.ЗІІtЯ'ПІ'.Я,

ЖеННЯ 'УЧНіВ МГ&1ЬНООаВІЇ'ГНІЇХ Юtі не П.ОТІJ€UУЮ'ГЬ ЛОП'€!ІJ€~0j nt:к.іл ШініІСтеорсmоо оСJВіти УРСР J{ООМіІІПlЬОЇ: П.ЇДГWО'В'КИ. В рМ( Щмінмо ·у 'ВСіх ·К,;ТЗJеаІХ :цюоса.ш­ нообхідІЮС'І'і UJtз.Bo.1e'Н6 шоереб·m· ні затдаНІНя на 1101Нщі..WІІt m 'ІІІі.ІСі­ .ваrrи pomtJia\11 уqюк.ЇІВ. •1JІ;С'ВЯ"І!КО:Ві (РАТАУ). ДНі і ртtООІ€'Н,J,'УІВаЛО

---------------~·~----------~----

Вчора с. КНЯЖИЧІ. Повернуласк з Дмитровеького району, Мос .. овсь­ коі області, делегацік колгосnу Ім. Щорса, в. складі ккоі були: голова артілі т. Павловський В.,

і позавчора в районі

• **

БРОВАРСЬКА МТС. Переглянувши раніше взкте зобов'язання на честь 40-х роковин Радянської України, механізатори вирішили

ланкова М. Олексенко, евикарка €. Теткниq, докрка Л. Кришни,

талу ремонту

тракторист

грудня.

М.

Горбач,

бригадир

рільничої бригади І. Касян і за­ стуnник секретаря nарторганіза­ ціі Г. Кириченко. З ВИКЛІОІfНОЮ радісТЮ Зустрі.1И делегацію колгоtпники артілі іме­ ні Тімfркзева, а якою змагаємося. ПІслк ознаІомленик 3 nопередні­ ми nідсумками сільськогосподар­ ського року ОбИДВа КОЛГОСІІИ

виконати

nлан

с.

• ••

ГОГОЛІВ.

nроnозицІєю

коJІгосnникІв nравлінІІк артілі сЧервоІІа Украіиu і nартІІиа орrаніsацік sаnросили на свктку. ванн• copoкapilflfR Радкнськоі Украіни делегацію з колгоспу

тракторів до

ПІсл• випробування і обкатки машини трактористи бригади Jtt 4 С. Гісар та П. Рогаq виїха­ ли на нІА в колгосп ім. Жданова, с. Красилівка, ·на місце роботи. На nричеnі машнии nлуг. І. Оснач,

•••

ЇІНЖенер.

с. РОЖНИ. Гот)ючись до вес· ин,

артіль

«Більшовик»

р,ругиіі

раз закінчила очистку насіння кор­ мовоr·о люnину, який до цього пе­

репустилн

на

зміАцІ.

І. застуnник

до 20 роботи

машини. Позавчора виІішов з маАстерні ще один потужниА трактор сДТ-54:t Jtt 73.

ГОJІОВ1І!ИЙ

культур длк перевірки в "онт· рольно-насінну лабораторію на аналіз.

квар­

33

службовець.

За

четвертого

ПІдrотовипи

М. Мельниченко,

.DЗІЖЛ.mві

к:іІJЩЯ Pffit'Y ~ ~

Ja.

і р.адгоспа.х

оформили .цоговір на соціалістич­ не змаганик на 1958 рік.

РІчпий план-доетроково

ГdiJIJIЯ ).ОО:ИЛИJеЬ

летр.оJВІсьюі абл.а~с.ті, вЬщк:рИІГ() ·де б:оік.еитF ІD.е'ШІіЮ селекщійшо-&сі.ІНІНИІЦЬІІW.Ї nерше в реапубл1ці ІВе.ІІИКе ро.що- 'залмають н:а. rдиби:н:і шіWJІІОС.ЯІІ';ро00т:и ОО'ІЬСЬКОІ'ОіСJІ~Ь'КІІІІХ ·вище ОО.ксиrrів, яа3В·аІІrе ВиІсоІtо- сі!мдесят м:етJ)ів. (РАТАУ). ХІуЛ:ьтуtр В нау:к.ово-~ОС.JІЇЮІИХ За·

В .&аІІІJЇІМJІ]сТИЧ­ за.

На честь 40-річчя Радянської України

'І1рІІjЩЯ~Ь 'J1РИ ·мі.1ьйоои 'І'ОІН!Н- р>і"Ші:и у ДоНІб&сі, К}'13баІСІі, Кара· j гандІ· та lНШИ'Х · ра.ИІ()jН3:Х 'Ц)МW!

та.коrо .збІ.JІьmе'!FНя 'В'"~~ .. у ..", '""'~ • ~ Щt.'\JI\J\Y 'l '"'

І У:Р.ОР ТОО! . ІМ. с. Опівах.а. Щ)() СТ&'ІІ Шшро!КІі.всьІt()го ІJ)а.йхшюу, і защщ по ~ОІWРЇ'ІJ!ІЮИ1У nюш.і:п:-

·ВЇJр'Rи!х c.ИJНDm. і ~QЧ.о:& на~,

~'Н'ДЩЩІ1Ї!В неп~о них &р-аіна.х. Вся ЙОО'()І .-іяль­ б.mоосу .IW~OO'ЇID і 6юпЗІІ}Тій:­ R'Югь c;пpJmOOIOO'Ra на. те, щоб НІШХ 'У RalpQJVW сrу.ці і НІ8іJ)ЦціІіЇ вс~а .3а.м-бах.и з.а:tИЩаmиІ і'НІ- за~Щ.а.'Т6Л'і І

СМеІІі.­

Збільшується видобуток вугілля

да!РСЬК'ИХ КJУЛЬ'!lУ'Р, CRJИШtai!Ia 3а nаіЛи.ва .дають JЮВі вугільні л:іщрішеннJDІ Ра~ Мініс.'І',РІЇІD УРОР і прие~сwа. 3 поча.тІt,у ~ї n'ятИ'-

It.JI.ЩA;ax. ~О.JІІ10С'Па'Х

ТОІВаІРИІШі ВИ!бОІІЩі І Всі - 1lffi в:и6<фи. Rai])OLJiШП ~! &і наші roлoom- 33

(ТМ>.с).

ЦЇЇ і 'Н&С.інНИЦ'І1Ва. ОЇІІІJ.еЬІК()ГООПОІ­

УоораіНІИ.

ЦЇІ()!НаJІЬІН.ОІГО pa:Jr;IIHCЬ10000 llla,liOI-

Ji.QJOO ВШООJЮ.1а .pi"'RlИli!: ПЛWН, JПрСіДОО!ІЖУЄ . lfkii.PO'Щ'Y­ BI3mИ теоопи. ВИJПІуІ('Jї. [()1КJРУ' в 195 7 JЮІЦі сrІІРОО'К МІИJНУЛ{)ІГО !)О'Ку ~Ї'С ма.йж.е 11И 'ЖЇ.'ІІ>ЙQН і!І!УЩів.

ІІІР&Ців!ИООв щюф­

В Одооі відбулась ресnублікан­

НІЇ. Д{) Jииборчих урн. 0Jfl00ctraй­

охЩ)ОІНlІІІЄ Ї'нте р ес.и сщі.а.л іт1Еч­ ІЮЇ ~ерж.&ВИІ, іНІІІе~И JJIC.ЬI()II10 баг.аtІ'Ш'ільй:~н:ооrо., бжаrrооr.а.­

і

РеспуdпІканська нарада в питаннях сепекцП І насІнництва

HIII)( ООJІОС')'1Ва'НJlВІІМ ІFІЮ.J:€ІЖІНІС:Т­ рув:м:.о lffiiOlO 'ВJеІІІОХИ'l1ЦУ" OOJIIO ДО rroro, щоо нмпа Р.а.,І!ЯlrеЬ'К.а. де.Р­ ЖЗІОО була ще бмьm МО\І1У"Т­ НІЬОю і ІійJЇІr.}'ІЧІ()Ю.

llleJLКЮL заІООЮВаlІ'ІІ.Я 1'~ :иааnю·ї Ба.тиt.і!вщ:mи!і, ІІІИШЬ:JЮ

Ду1е~рова П})ОО!іИІСЛОО!Іііс.ть ІіІУJба.ні., .mк.а. \Ц"OCTpot­

11Р}І.ЩЯ :в Б~ ОПЇJ!ок. QYIJIOCJI вру­ чення орд~н:В і М'Є!~алей: СРОР 1reJШI!RIШ групі

13

н,а.р~ .

-

Випуск цукру зрІс на мільйон пудів

кіІв yq:юqиJC-roro ІІІ.JІ€'Ну.wу>.

р 3(JjSI]НJCIЬJre ІІ!Ра ВООУ\)/jД\Я З:З.ХИЩа:€

рооjіМ.Ї!ІИІі ІСJІова,

Москва. До 40-річчя Великої Жовтневої соціа­

лістич1Н-оі революції стала до ладу магіс1:раль Новий Арбат . На фото : дільниця маг.істр· алі біля Ново-Ар · батськоrо мосту . (Фотохрон,іІКа РАТАУ). Фото 8 .. К.ошовоrо.

Підготови­

с. тілі

Макаренко,

голови

колгоспу.

***

РУСАНІВ. ім.

Колгосnники

Сталіна

nроткгом

зими

ар·

зобов'язалися

заготовити

понад

тискч тонн добрив. Разом з рільничими бригадами, які возкть на nолк гніА і торф живим тяг·

20

лом,

в

роботу

включилася

трак­

торна бригада. ПершиА вивів трактор сНАТІ:. Григорій Рак, а потім поqали возити торф ма­ шиною сДТ-54:. Павло Юрченко та Іван Варич. Вчора вони вивез-

ли під овочі

95

тонн.

За nерші дні механізатори 3 допомогою колгосnників достави.

ли на полк nонад

600 тошt доб·

рив.

Н.

Литовченко,

•••

агроно~І.

ли Ао сівби 20 тонн. Добре nо­ с. КАЛИТА. 4 машини жому ім. XVIII nартз 'їзду, Дмитров­ ськоrо району, Московської облас­ трудились колгоспниці С. Хавро длк худоби одержав з Бобровиці та f. ОnанасеІІко. ті, 3 кхим амаrаемосІf. колгосп ім. Сталіна. М. ВинарськиА, Відібрао~~и зразки від раніше І. Панqенко, ·rолоаа комос.пу.

очищених гречки, проса та Інших

бухгаЛ'Гер.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Недіnя,

15

грудня

1957

року.

До 40-річчя Радянськоl влади на Украіні

РОЗЦВІЛА, ОНОВИЛАСЬ ЗЕМЛЯ УКРАЇНСЬКА оо

оо

Живи, Україно, прокрасна і сильна,8 Радянськім Союзі ти щастя знаАшла cillвДІIJy~IIOCfl'i році JDGІРЇіВІШІінІо

В б:ра.терсь1іІій

з 1913

Під стягом радянським ми дужими стали J в світ комунізму велично ідем

роІКіООІ:

Hacmauю п'.яrr·~ ,де!МТІЩ}іччя і-с- ІЮІВІJJІіmе

ІБСІіХ ІН;ащій нашої ІВІ~JГИІІ\ОЇ Вать­ ·~ріс. у 18 раз. У аЇІJІЬСЬКІО'МУ OOCЛIOJIJЗ.Il)CI'l1В :юіюцmи Ж1ИІВ•е і ЛІJ)аіцює 'УІК-Ра­ ЇІНсЬіlt.ИіЙ: Haip!O,J(, ВНОС:!і!ЧІИ СВ•ЇЛ Г~­ f .Ктра.іІІJИ 1)1;0 '{)ЄІВІОJІЮЦіЇ 1Ю!Jl'}'100JIИ НИІЙ ~liJfaJ.J; 'У •ФІільн,у оора,цу oo- !II'.JJIYIЖ.«& і rохз. Т·еше-р в:а. lООІЛІГ<щп-

1 П€/І)Є,Д ОЧІИМа pa,:J;,J!'JilCЬiiШX ЛЩіе.Й

ПРИіІJ'О!д-

НИХ '{)~С<)~ІЮіtВ. д,.1Я ,д:а,J:ЬіШОГО JJ•OJ-

.ВСе Я•СКІ-раІВ<:ше ВИ':І!аЛЬ•ОІВІ}'ЄТЬ•СJ! ВИ"ІІКІУ .ВІуГЇ.1Ь'НІ(}ІЇ, ІМJЄ'Га:.lІурГЇЙІЮЇ, В•е.'ІИІЧНJа бур;.о.ва 1шмrунjз1&у, Всш.а хrігwітг.юї, .ма;шІІІНІОІQ)l,Щі•ВІню·ї ІlІРОІ:\f,И<Сpo•c:re і 'INІJб-ym•armюre ВІС·е ,дошшн.а- дЮІВ•ості, ЗJJІ()ІСІ11МІІН1Я ене•ргетич:ної

~YІ)IJQIRIІ ~Н·Ї<СТИІЧІНІОІГО СуІ(Щ'ЇЛЬСТ­ ~·ИІХ і І,РЩЦІrоС'ЛІНИІХ lDIOIJIЯ.X m:рацює

ПОНіа,Ц 237 ТИІСЯЧ

ни,к,о~ИІсшншш ·на•JЕВІНІИХ

~'}та~ІШЯ с.ощrалісти..пнJ'і ~~~аІВІИ., на У•кІІJоа:Ї'НІЇі ве~.1іИіЧе.зни.х

'11раіКторЇІВ (ry

ЛІЇШИХ ММ і3 IIIOЖJffiИI)f }'іСІІЇХОМ В ба1З.Иі. В Р•еІШJІ)1б~'ГіІІІ)і .Ю.дк;риrгі 1і ~ВQ-

•ІЮНJ&); ffiд МІJ]!Шй!Щr!ННІ ІWМ!у НЇІСТИЧ­ !rеІРеІВЩі 1ШL 15-.с:mЬІні), 75 ТЕСЛ•'! іЮІJІИІ6аЙJ!ІііВ, і ICIOfl1lliЇ m.иІСJІІЧ

•rnpaщi JЮбЇТІІІИІІіJіІВІ, СІе.'ІЯН та іІНІТ•Є- J!::WГЬс:я .В )J);Ю НІQІВ~ .ІЗІуJГіЛІШі б.аІС<еЙ.11wrощії ІНМІІІОІЇ б.м~а'ІІО!Ніа!ЦЇОJІІаІ.'!ЬІІЮ!Ї ни - Дн~n;р()ІвІс.ш;;mй і Льm.~ВІС.ІJІІ\JО'·к·ра.і•НИІ. Во.JІИІНсЬІки:И. ВелИJЧеІЗІноnо р,~ЗІВІИТ-

ва.

Іюї

пар'І1іІЇ,

очолюва•нQЇ

В. І.

і'ІІІШих .м.аmиш. ВИІОО!Ка 'М·ехашіЇІ3ація сілЬІеьк.оrооо()ДаJрСІШ<ООО іВИ'}Юб~ роаійсь~аго ·Й інmІП н.ародів ;в:&­ НИІЦ'І1В•а :JJ;ЗJЛ.a .М:·а~ИІВІіJСІТЬ ІІJ>И Шо•ї JtІРаЇІНи Ук:раінrеЬІк.а Ра~,~~;я:н­ Л ені'НИJМ,

п:ри uparJ.1НiiiЙ

~ ОІ.ІІІООІО3і

ВЩ)ЮЧИІСЬ зrа KJ(}I~'JI~31M, :РЩ'!JЯ:Н- ку НіlІб.Єіре• ДО'НЄІЦЬІК.И'Й б.ааі~н. в СЬІКИЙ НаірІЩJ;, ПЇД КІЄ!РІ1ВІНИІЦ'І1ВЮІ)f 1960 ·рОІІІ)і Дю•JГбае 'ММ ДМ'И 212 МJf!УІІІІЇсти~ої лар'Іlі.ї с.з.\tОІВЇЩІіШН>О }І)L1ЬЙQ•нl•в 'І1СІНІН ІВrутілдя. 3ІНІа,чшо

Циф• n

•СІІООІІJі()!ЧіеІНІНі к.ільюості 3аІіі:н.ятих в

УU

ськ:а .СоціалЬстична Реапуб.лііік.а 'НЬООІІу Люд.еЙ 'ІШІІООООТО 3бЇЛЬІШИ.ТИ зростання ІІр3ЩЮЄ Н.Щ Р~ЗІВ'.rnзаІJJІffіЯ'М ЮІСІНЮІВ~ РІОІЗШи:ре;ОО Межі баюе·fШЇ.В ЗrаЛІ~Зб;ула 'У'fІВІ()ре:на 4О рокіІВ 'ООИJУ. 25 ЙОІОО :ІJІІЮ~у:шrиrВІІІІЇСІТь. •ноm e'IOO•HoJJ:iiЧJJilrni1o ~а.вр;а,нJІlЯ .них і ·иаrрІгмщеІВ-их РІ'". Btrn.o:б·11Р'У:ЩНЯ 1917 р~ку, ·:на І ВСІЄІУКІРа.­ Промисловість УРСР тепер · J" "" }WCІJІJJ1Ir)"l10 y;шrixlliв і в POI:mиrrвиробляє продукції за кожні .в ]JСТЮІРИІЧ'НО :найк101роrгші ІСФР•ОІК'И umiЦ'llBo 'ІЗІВІУ'НУ, crra..11i і прОІк:аІГУ їжь1шму 3'і~щі Ра:д. Уск;р~їнс:ький

*

НІЗJР'Щ

С'Та!В

ІПQЮ!ОВІЛ·аVІJНjИN

ку 'l1ВаJР'И!НІНИІЩГ.ВІа, IIJPO що ЯСіЮра- 20 днів стільки, скільки давала Н<lІ3.JІіОГНІаІ1~И! і ВІИІПеrр•еІЛ;ИТІИІ НіаІЙ'- на JtІінещь Ш()С'ГОІЇ п' шrИІ:І>іч:кя оо СІВ1Ї!Ц'ча·ть .пооrер~ JJ;alliЇi за дореволюційна Україна за рік. більш РОЗІВІИJНІ)';ті ЕаІІГЇІ'галіІСТJІІЧІНІі •зб<ільmиrгь.ся в ІІіІВІт·о.р.а раrЗІа. В .ДOtJli,

Г~СІІЮ­

~а~ЕJМ •СlВЮІЄЇ '3ЄІШІі і е.:вооТ ІВ'Пе:рШе

і3а

·ба;гаrІ'ОІВ ЇіМВІУ

СfmЮ!ріИІВ •С!ІЮ!Ю ІС!ПраВІ)І!і

Їіс:1101!)іЮ

1

цей: Р'Ї'к.. 3а 10 ,.місіJЩЇів ~ЮЛІJ1ОІСІІІ'И

·М'JІІСІа 973,9 'l1ИІС:Ячі 'ІlОІНН аОО ·на CYlВ•EJP~R:н!Y С()ІЦіа.лістwmу ,ц<ержа287' 7 ТИ!С\ЯПІJЇ. тонн біль~е, і іМО'13\)". ЛЮ!Ка - 5.85·1 TИiCJI'Iry 11О'ІІІНJ, aJ6o Т:р~.mщі УІКІІJ•аfur:и га рJІІІе й мt­ на 839 '11ИІСЯ'І ТІОІНН •більше н:іІж ти:всоо ВИІСТ}1ПИJJІИ

*

Україна

виплавляє

тепер к.р.а~и по в.ІіІJJЮ!бн,щ11ВІУ ЛJJЮіЩ"!КJІфї %aЙJб.'LJjjЖ'Ioмy майбІуrт~'Ь<ОL\ІJУ Р'Уід­

Н<lІ.(Ю.ЩНУ, і ~ рес.пУ'б.,'Іі-:к.и ВВ!РООИJJІИ чавуну в 1,5 раза більше,

На ПЇ\І{ТРІОf'К'У

" "'

'3а. 'В·і,1ІjІІІОІВ.Їід!нИій пеn.іо!'• ·.мину:~rо

ніж на ~ymy НіаJСеЛбІІІНЯ.

Англія, і значно більше, ніж Франція, Італія І Австрія разом узяті. Сталі виробляється' майже стільки ж, -скільки у Франції і Італії, разом узятих.

*

В ДQПОІВІіді ~ИІКИІ ~ р;а.йшІІі Кре)Ііе•нІІJ)1К•а поч­

'ГОІВ. М. С. ХіруlЩОВ•а 'І!Іа юв.і.1е•й·ній сеоИ Ве.рх·ОІВІНЮЇ Рар:rи СРС,Р Rlіц1І~у.ва.лось, що 'за п'ятна\і('ЦЯТЬ ІЮКІLВ.. аа, ~оnе;ре~~і.ми нак~р>еІсл:еІн-~

ІІJУТЬ д•аІВаrг:и 3аЛІЇІЗІНІу ІJІУІдУ. А ви,доб-уІТІОІК JIIIИiJJIOI;'J;rнiO'OO ~аІЗУ'? Вое б'ілЬІІІІе ЦЬЮІІ10 :нисо•КОІК.а.'І,ОІРЇ,ЙJноrо ,па.;r.ИІва -даю·ть ДаmаrВІсьrое і Ше-

НЯІМИ, що~ч:н~ .вир{JІб'ІПІІІЩІВю ПJJIO<- іJеІЛІLнське рщю:в,ИJІЦа.. ВелИ!ІіІі Jюдо'-

Приблизно кожну третю тоаmorr•y, УІк,nа•ЇВІа· "(}Cr""'''"'"'"'O •DИJK"• 'МИіс:JЮІlІ!()І} nрЩ'JJу;юц,і.ї ·в СРСР м.а,є :ВИІІЦ·а JЦУІЩЮJІІНСІJ1(}1 гаlЗ'У в.іІmюриrоо і '" ., "' щyvшvw ." "' ну вугІлля в загальносоюзному "' "" СРОР. В ЦЬІЮІJУ д•обров.ілІІнюму т- ·у ·нала JJіЄІРЖа:ВІНі лл·ан.:и і3ЗІІ'G'І1івел:ь видобутку, який у 1956 році ста- .ЩОІС:яJГ'І'ИJ та;к.о.го р,;.в,ня: ПD• в.:щ:о·- ІВ ~інших мk:цях •J}е•бПІубл:ік.и. МиЛ•ffіІІЇІJІІсЬІКЮJ

ЦеІЇ пр()

103Ї Rа.}Щ~ЇІВ шра:ЇІІИІ

С'І1ВОіl)е!НІRЯ

Р·а:л

оони

СІЩІ>аІВ!'jЩЛ'ИІВЮ• ~1И єдищу }Ю~И­ ~~СІТЬ .в14н!сrгояти

великі

33АООЮ­

В<аВІНІЯ Жав-тлеІВЮ•Ї революції :від ~аІЗІЇХа'НЬ ІЗ ООКІУ ВІНуТрЇШJНff.'{ і :ЗІ(JВ­ Ні•ІІИJ:і'Х !ЮІJ!'ОіГ~в, ·rapa,нrriю ІЮІбу­ ~и ІIIJ()JJI()!1() •ООІЦЇІаJІЇJс'ГИ'Ч'НОfО е.уіС­ П!Ї.J1ЬІС'ГаJ:а,. 0пИ1J)а,ЮЧИІСЬ н.а моrут­

Ніі•СІТЬ ОРСР, ук·р·аїнеш.иdі на.рюід ~дійсіНИІВ с:вою .в~ко:в.у мрію 1JJiii0 BOI~:l'•ЄJI)II!aJНIRЯ

В~Ї'Х:

')1КІраЇ'lГСЬКИІХ

~е·м·еt.'ІЬ в едишій У краЇ1ІІСІ>кНі ра­ JtЯНС.Ьl\ІЇ!Й .Д€J)Ж.аіВі.

-

'l1ріj')Іj.ІШЦі Р.аrдя:нськ.оі У КІр.ruї•ни нооі,д'ємжмї і оклЗІ.До.ооі ча.стИІ­

!tи

Comy

РСР

.зюwншо

пи-

·буд!JІ•ництві,

Д<О<-

-

ffіа•ЮТЬС\Я ІС\В.ОЇЇІМ.И ус:!lІЇJХ&І•И іВ •СО-

І:(ЇаІ.'!DСТИІЧІЮМІУ

::Я.1llllj"l'ИL\\И за 40 ро.к;ів РаJJ;JПІІСЬ•.гJ~ "'Л·""'И!. 3 "'і""""алО-1 ··гря~r~ш>Іl-. ~ш "U"11JV' ОІКра.uнИJ, я:оою ~' uJдa tr ,уІJ.tраІІНа :в ·• ~ час, 'І!І()ІНа вИJРООЛа ~{)Іреmю.люцmІІІІИJИ 'D

"""

"....,.VL

..

і :заІКІ)lІІЮК м'я:с!а, .М(Щ)ІМ т.а ЇіН!Ших новив 429,2 мільйона тонн, да- 6уmку заJІІіІЗІНОЇ рі}'І,іІИ

пр:о,щу~кrгіІв ТВІ3JрІffіИІІИЩ11В3.

Велиr:кJі одіО/СЯІГНення

ють шахтарі України.

·уоораЇІНІСЬ-

К.()ІОО ІІ!Зі.РО\д'У В JЮ31НШ1КУ ~}'ІЛЬТ}1рИ.

В

* За роки Радянської

влади

продукція великої машинобуді в-

но1-

і

металообробної промисло-

реопуtбЛ!іІЦі вс,е ІПіИІРІІІе ро\3ВИ- вості УРСР зросла ~ільш як у

ВІ~етьея дeCJl'I1ИIP'ЇitJJIJia •ОІс.іІ.іта, ІС'І\ВО- 130 раз.

МашинобудІвники

Р•е'!ІІО mироrк:у сі'І1&У вищих і ее- спубліки дають

ре-

в загальносоюз-

250300 мільйоІІІ~В rон:н, :ВІИ!П.'!аіВІЦі ча.Бі)'ІНІ~ - 75-85 М'.ЇЛІJЙо~;~в 'NІНІН, стаuн 100-120 мільйо.нtв тонн, вщоІбуmкІУ ~Уігі.мя 650 -750 <МІілм'!ю1111 ;ІВ- 'ІіЮІНІН ншфти _ 350_ 400 1. 1 u

ча.су, і о•новr.ІІІе:ний

в РУ'Х ту<рІ{)іни

Кр•емеооУJЦ'ЬІк,ої,

Д'нбmр,щ:ІJзер<жwн-

·С.ЬІКJОІЇ,

КиіІВІеЬІІЮЇ

і Kall!liвcьwr

гі~рю·оое.к:тро()ІСТЖН<Цій.

ТрrуtЩЇВ1ШІКІИ с•і.;rЬІеьк.о·rо ГОІСІЮ­

. М ЛЬІ!JОІН ІВ Т·О.1ІІН,, ,ІІОІ ІВ-И!- •дwр.с.тв•а У·юраЇІНИ, бю1рючись за J}еJ!дІ!Ї.."{ спещіальІІІИос учООв:их оо- не виробництво 46 процентів ме- ~ОЮІУ'І1КІУ 1 •ВІИІРОІОНІИІЦ'І1В:у raщr - ІВ,ИІК•ООІоаІІІІНІЯ! р:шень ХХ з'їздУ

кл.щl(іІв. Тепе,р на ,ІWЖНІі 100 ти- талургіАного устаткування, ·СІЯ!Ч наІОелеrнrшr ІВ у,рор JІІ:риrпа,ца.є процента теплоаозів.

81,4

*

~

не неба.nаrго

Д'НІЇПІРО •ПР'И:Веде

·270-3.20 МІі.1ь.rnр,д;і:в :юуІбЮ(Іf•етріІВ, КПРС, щющюют·ь 'В!а.д ти:и, щоб ЯИїІЮблеІІJ1Нію

М•еК.ТІІJІ()еІне.р•гії

nІід.в.ищит:и :к:у.'ІЬ'І13lРУ .3еСІІ.1еІрGбот-

567 С'І1У'JJ;еІН'І1Їів, '11ІЦJЇ JFK 'У Фра'НУ 1940 році в промисловос- 800- 900 МіЇЛь.rnрд·:Ів КІLюва<т-100- ва, ДQбіШГИІсь ІЗ•рос·мння ВІЮІжа;й-­ ціІї- 376, Італ.іі- 307, Зa.xill.Jrl- ті УРСР працювало 119,4 тися•tі ~ин. Це зна.чrиrгь, що н.:JШ11а к.р.аіі- ності і збі•1ЬШ€ІНІНЯ !ІІРО•Д.~1КІ'ГИІВ:НО­ JІlі:.й НЇ!меччині 269. TИJCJPri інжен~ріа і технікі~, а в 1956 на в- .н~іЮЛИ!JЮЧі :РОІКИ н.аЗІдо.жене стІі ТіБаІРИ'ІІІНИІЩЛВІа.. 3а 100 і році ІНЖ~нерно-техючного персо.\ США по 'ВІИір()ОНИЩЛВІу наіЬВІаІЖLJІИ6rблі001еК, ІМУіМВ і OOJiamjЇ!B ~уль- налу налІчувалось 276 тисяч чо- . . ·400! Ці •д,в~ ЦИІtWJ'И є тlli\1 рубету~)ИJ, к,іно Т<1 іІІІІШИіХ ЮУЛЬІ'І1У'РНІО- ловік.

ВІИІІИІХ :В:ИІ~В' ІЦJЩУІКЩІ'l Шt д!J'Il!Y .Же.М: .В. 1Р•ОІЗІВИ"І'К;у ТВ~РИJ!J1НІИІЦ~В•а, ІНІЖІЄЛ•еІН:НІЯ і ,ВИJЙ)І,Іе :ІJІа перше. міІС- Я·К··ИИ" ,"'ра.ГНІ"'ГЬ '"'•JJІО\;;",И """"ІИ. 1· ТИ·· і н і' •н '-'" 'N' ВНІСТЬ Прац В про- 'Це В С:ВІЇ'J1і • • , • • 1 СЯЧ1t КОЛГО<СІШВ реІСJІ]))~ОJГ1К.И В !НаИр~біЇІl'lІ:ИІКJіВ, КШШІ)СІПІНИІКJіrв. i'll'l1e:Jri- мисловості УРСР з 1928 по 1956 ll . ' . .. геВІЦію. рік зросла в 6 раз; у США і . ' 'РЩІІВІНИJК.и ООЦtа.нс,тиrчню·rо, ко•рюrгші О'ГІЮК:R. В.ж.~ те1пе.р Y~p~Франції за той же час - в 1,7 ОІJІЬІСJ>ІІWJ10_ оо~пща;рства бор.ют~>ся 1 їна по В.И!JJЮІбнищnву ·м.о~.ток.а 111а .~Р·<ЦJІІН!СІШІІ 'ВІJІ3.1ДІа дruла '11Р}WЯ- раза і в Англії - в 1,4 раза. за '!і" mlliO 3~'"іІ'ІПТ·ИJ LІ.- =w. ти ІВ'И..JJ()І б ІІІИІДТ_- ! Іm,:шrу· на•С<ЄдеІНІНЯ Й"'е ГПіШШJJ>С·~у ЩD В!е ТЇЛЬІК:И ІЮ.ІІіmч:нJ. ПІраІВа, "J "' "' За тринадцять з половиною В0 3е:Р,н'а., ~.ю· 11 _, ·мшлья:.,JJ'J.\ІLВ -ПІУ.~l!В І А.ІІІІrдії т:а. ІтадJії і на·б.1•ИІ~Іш.а.сь до але Й' м:аrrеріал~ блага. В на- передвоенних років на Україні '!ІІа JJIJJii,, в на1~о~.'LИ!~Ч:.1 -'Р~КИ на- 'P'tBІJilЯ США; шо ІВ:wрюібоНИІЦТІВІУ Ш~Й ІКІJ)аJї.н.і -с.JООТ~М·атиJЧ1ІІІ() -ИІ- державними і кооперативними ~о.mшги США. ,оо ІВ•ИІJІОІОІІІИJЦ'І1ВІУ C\I'.rnca вмеІре;щиuш АІ}Іll'Л\ЇЮ, Італію, Щ~1'ЬІСІЯ реаJІЬІНJа 3а'ІЮбі'11НJа шата пІдщііІємствами А організаціями М ЯІС'•· 1 М"".Ла на І'iJ".U. п":m'ІУ ХО'Ч і в(~ст~є ще ~ьд США. 3а ""~m (бе і ""• .МІ()І.10'К.а .' •

()ІС.ВІІІІЮХ

З•іІ<:КЛЩІQ:В

<{,

ОІLІС!Jf!УІГ(JІВ!УЮТЬ

*

Продукти

*

110 '

.... V

в ~RY :з ооібільmи;х д<ерж:w ЄІВВ МіІ}l1'"""'І0 РОІІіИ!, Ш'""""'ЮіРИJL1!JС" vy~·~ "" J»д іНі.Д)lС-т.рі.ал:ЬІІІІQІ-ІОО.'І!ООі'Лl1ІУ ,реІС-ПJУІблі- '.І""'uш,НИJІі<ЇJВ і •М)'ІЖJбО<.ІЩЇ'В. На з колгосп в) введено а ек- '!ІІаІСЄLJІ€ІНІН!Я fJqpraJІJiri :в 1956 })О'Ці lВ ПІЮМИІСJЮ- сплуатацію житлових будинків • · · . П:ОІП€\ре~й:м:и д·аІНІИМИІ, У.кrр.аїна на. . б . . загальною площею 16.701 тисяча а3Ір.оІО~Я ви;р.~~а..1 нн:иrх ... ·Гал;у- ІЗД,ОЖІЄІНе США П<ОІ ВІИJJ•ОtбІН:И!Ц'І!ВУ tty ,3 рошtmіта.ючою куль'І1)'!р()ю, W\,

1

році, а по аruціюІНJальJЮю фармою і ~~~ruліс­ ООСІГІ1 1 У'JІ;ШНІИЩ:ГВ•1 ~ 3~іІІ<~ каадратних метрів, а за одинад- ІЗе'И С.ОЦІ<ІJff!ІСrl'ИіЧ'ІЮ1 ЩЩ)1СПІР1І .IIIJJ1~ ІМаІС•'Lа. RЖ•е в ЦЬІ()м.г На ·80 JJiPOII)eR"l1iJВI •IIOpmн;яuro 13 цить післявоєнних років - 'IJ., .~ 1Гm"'liO ......,.. :В Ід.Ва ТРИ' РЗJЗИІ, к:рут€ М•ОІJЮІК:у- В 1958cu'rр.ощі. ГИІЧШJОЮ GMiC'Г()l'd. УJV-pa1н.a дале-КО 1•94? })ОІКЮІМ; за цей же Ч<ас гра.- 3~.143,7 ТІІсячі .квад~атних мет- Щщнеоон;mя сі.л:ЬІСІ>ІіJОГО ГОСІІЮ)ІjаІРСІГВ:ИJпе<ре<,;r;ила

ІЮ

цілому :ряду

о·с- ·

fІОlВ'НИХ е.ІtО'ІЮМ•ЇfЧІІіИХ

П()ІКЛJ:ШИКЇВ

DаІК;і ,к.ruпіrга.'!Іkтиrчrні

к;ра;jjви, я:и.

:ltparnщi-я, Аmлія, І·rалія 'І·а інші. В

1956

році ІJtama ре'(}П!у<блі'mа

ШОО!Іl 1JIPИIOY11ltИ! КОJШ1О!СІПЇ•В' і іКЮІJІІrослrнИІкІЇІВ 3po.cu маЙІже ІВ 4 раWІі.

Уюра.Июьк.иdі

м~ ·слатить

них метрів житла.

і

.

і

У

_.

. . , ОСІВН ПЛОЩ На КраІНІ ~ Іі.оМІуІlПІСТИ"ІНУ ill&pт-liO, ела- В 1956 році порівняно з 1913 ро-

~:ма ча.в'УІІІУ, ста..'Dі, rnpoк.a.'!'y і ІВИ:ТЬ .Вел.ИJІ\ІО1І'О' ЛеІН!Ї1Іа, в~ілJ!іЯ ;в ЧОО'ИІРИ з JfИІПІІІWІМ раі3И Jі.'ІЬ:Ше, н~ж даІВала ·МЯ цареш.а

РІВ. У 195! рОЦІ В МІстах і сели- іВа за. Haffl'!j1ШI'Ї 15 роКіВ ДЩдJУІТЬ

1сплуатацно щах Укр!іІни бу~е введено в ек7,7 мІльйона квадрат-

тї.'ИІЙ ком зросли більш як на

4,6

·УІ:к;р,а;Ї,Н<С.ЬІІї,ИіЙ Н<'ІJрЩ, Ф~СІІЮ ЗІГ}'Ір_ 1\.оІ)t)'ІОсr1.'ИЧ'НоіЇ МОІЖJІІИІВrість БІС~ ІІЮВНJrше ,зЩ]JОІВОІJ1Ьн.яти .м.аrrеріалЬІІJі ~У'•1ЬТу:р•ІІІі пагрmі.ї, 3У~ІІ"Р·~ча.е сл:а:вн·е С.О.ріОІМ-

поmреІби 'ЩJІ~ящих. УІК'{)а'ЇІНСЬІКІИіЙ

т.ОІВШІИІЙ на:вкюло

ріІtІЧ.Я Рад:mсмwї в,1.ар;и ~а. Уюра-

іНІаІlЮД, ЯІК. і •ВІСІЇ

ЇНІЇ ІН@ІИ.М:ИІ ВИJІ)ОІбНJ!іЧІИNИ ІП!JР€.1\ІІІ}-

міль- іраіЦЛ!НJеькі ЛЮ/'ІіИ, 'бачить ;в. циос rа'МИ!. ОІLОІВrН.еІв:иЙ 'ГВ<О[J•ЧИХ ·вил і

йона гектаріа. ВаловнА збір зер- п.ла:оо.х на .н.айбілИ!ЖІЧе маШ;б"'ТlШ неІВ1ИІЧеrрІІІНО·Ї енергії, в·Lн; іде в ( б А А J на ам арни урожа ) з 1950 ~СІІІіі ООРИJЗОНІТИ, запалюючі :ІІ€і.Р- •б-ра'І1ІLЇЙ СІім'ї наро:д:ЇJВ СРОР Ю

сrrоІЯІВ біля ІWJІИіС.К.И УІКір'а;ЇНІеьJ.ООІЇ pa.)tЯilreЬ1i.Oii де.р~и. ЧИЙ СІВі'І\'ІИІЙ по 1955 рік включно тільки в кол-

Р()Іс.Їя. 3аІ!'аJІЬ:НИЙ оосяr ІВЗ.ЛОІООЇ JІ()ІЗіу/Х oOC&J!iB ЇС!'І'ЩІИЧНі ІШnІrХИ н:а- госпах зріс на 72 проценти. СіІІ!~ІUІ1ИВИ!. IFJJ'WJY'KiЦЇЇ ПРІО'МJІСJІОйІості в 1956 ро,І,'ЇІJJ ;!іО cщia..miOOfY і .к.~. На Україні тепер є понад

*

Він б·ореть•СJІ

'За ще ІІІІОІВ:ИХ :з<ІІВ<ОЮіВ.ЗRЬ КОІМІУ'Н'ііЗ!&У.

34 тисячі загальноосвітніх шкіл, в яких навчається близько 6 міль­ йонів учнів у два з лишком рази більше, ніж у 1915 році.

*

В Академії наук УРСР, Ака.

деміі сільськогосподарських наук,

Академіі

будівництва

І

архітек­

тури, науково-дослідних закладах

та інших організаціях плодотвор­ но працює близько 32 тисяч нау­ кових працівників.

*

На Україні в

1913 році бу­

ло видано 11 мі.Іьйонів книг, при цюму українською мовою тільки 432 тмсячі книг. У 1956 році випущено 97,6 МіJІьйона книг,

з них украjнською мовою 70 процентів. Кількість книг, що бу­ дуть андані

українською

[О] -УРСР

позндц(JНUR

[ііі]- АнгліR

мовою

в 1957 році, порІвняІЮ з дорево­ люційним •асом 3бІльшиться в

160 pas,

vмовиі

Виробництво

цукру,

молока І масла на (з кi.norpaмaxl

душу

населення


15

НедІnя,

rрудня

1957

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

Поnереду-комсомольці Пройдіть сьогодні полями колгоспу, загляньте на парники, по­ зерносховищі, і скрізь обов'язково побачите молодих - комсомольців, молодь. Ось вирушае валка підвід з добривами. На першій з них їздовий-комсомолець Володимир Логвиненко. День у день юнак першим на колгоспному подвір'ї і nрацює бездоганно. На нього бувайте у ентузіастів

рівняються друзі їздові АндріА Кот, Володимир Козюба, дівча­ та з ланок Марії Козюби, Парасковіі Вахненко і багато інших. ЗнаІІна заслуга молоді, в першу чергу, в тому, що на полях ар­ тілі лежить у штабелях під урожай наступного торфо-гнойових компостів при плані 7500.

року

тонн

7000

Зібрано, звезено до кузні І І здано майстрам для ремонту весь дрібний інвентар_ Розпочато роботи на парниках. І скрізь, на всіх дІлянках дзвенить дружна

пісня молодих.

А коли настає зимовнА вечір, в цей час також перше слово за молоддю. У просторих класах

школи відбувається політнавчання,

присутні майже всі комсомольці. Керує гуртком слав Сизоненко. Матеріали перших двох

комсомольці

Ольга

Сизоненко,

їздовІ

комуніст

Рости­

тем найкраще засвоїли

Петро

Козюба,

Володимир

Козюба. Весело у клубі. Тут драматичний гурток готує до свята 40-річчя Радянської влади на УкраінІ п'єсу «Палкі серця».

з

ЗЕРНООЧИСНІ МАШИНИ ПРОСТОЮЮТЬ RiiJIЬІJta рох.ів TO.IfY у ·KOJirocJII:i іос. ~3е!рЖJШІСь:wrо, с.. Мо~рещь, бушо ІЮб'У1;0100іІш х~ше с.та.'Н'­ .J:а.ртне ~НОСХ()ІВИІЦе.

пано

НЗІс.ін:ня

Тут за-си­

ма.йж, е .всіх

щри:х

'3е'J)НО00боВИІХ &)'ІЛ'ЬТ}1Р· Є ТаКО·Ж Уа!ІІІИНИ. Артіль ·ИаJІа 100і .м~.1Ивості ~JLЯ ТОГО,

~

Щ()І(і

ІСІЮЄЧ3.ІDНО

яа.с-Шшtя

ІСІЇІВІби.

Але ні го.лова іІЦ)а.в.лі.НJНЯ т. Ма:ль­ 'Ві'ІІ, !Ні &Г.ІЮ'ВШl Т. llМІЧJе!Н'К.О не ,JІбають про це. Дооі у ни:х не очшце1ю ЖО'.J:Н()ГО .кілогра•иа яа­ сіюм.

Та.к са.м0о і в 1tOJIJ'OOПa·x «Шлях lлJІіч&», с. 3азим'я, !ім. Іlti"JIO.OO, с.. Погреби. 'І1:ут вже мі>С:ЯІЦЬ щю­ е'ООюють 3€РНООЧІrоНі ІМаJПІИJНИ. Т. Кушніренко, старший

Л. Заєць, секретар комсомольської організа•І.ІJіЇ .

Праці Параскоаією Микитівною А· нгеліною.

лаборанrг

На фото (злі.ва наnраво): тракториост М. Я. Пехтієм, директор

КОІІ'Трольно-насінної

МТС К. Ф. Циміданов, трЗІКторнст Х. С. Васильєв і бригадир тракторної бригади П. М. Ангеліна на д'ілянці бригади в колгосnі імені Сталіна. Фото С. Гендельмана.

лабораторії.

Колгосn «Зоря», с. Кулаженці.

1&JIИ.Re OBJI.'ro :ук.раІj)НJеЬІКОГ{} На~ ГНіЙ }f!JIЯ ЗЗІКІІІЩІQК.И ry 'lffiP,RИiltИJ. IIO.W - 40-ріЧJЧЯ :встано&.'Іен'ня Са(\tюmtЩаною 'ІL'.РШЦею ІВ~аРа,ІІІЯ'П.Сшоі ВІЛа.ди: н.а. УКJраі'ИJЇ чаються llW.IIro~ С. Т:Р'Уб<JІ, ~ШЮ!ІК.и н.<ІІПюго ::rо.шгоспу зу- І. Ва~Маш, П. ll<'IJI'ЬOІia, М:. Віль­ С'l'річа.ють ПООИJЛ~іJШЯМ llriдror·O'ВKИ

il,O на!СТ)1111ІЮі :вешИJ. f юr:ж.амня

С:ЬКИІЙ.

У

ТJ}е'І'ій

рільrничіІй

бр.ига~Ц.і

ва ВІlЮОІ.!іJИІЙ '}''ІЮж.а:Й включаються

В'Же очище,но б..'ІИІЗі>:К.О

ІВІСJі ібр:ИJГаJДИІ і 11ІШНЮИ.

ООР:~В Наt,іюnя ЛІООШRу. Іtо.тrоСІІІ-

Т'Р)1,Щ<І!ВІе JDЇ!)ЩlleJCeJШIЯ nаш:У'Є s ці IlilfКGI Оп~нас

300

BarмaJIII

бо.'ІJоють~я за одеtрtЖ<ІіІfНЯ .В •РОЦі

150

1!)58

ЦеіН!'f'НІЄ'р:Ї!В ОО!ІОЧіВ З lto)E-

ВІQІГО r~:кта;ра.

Ф~ДQра

:JаІJІ.ИJСЯ до с.в.я:та noomitcтю закrі:НІ­

ЧИТИ OЧJreT.&y на.сін:н.я: І!ІІсіх ЯРИіХ ІіІУЛЬТУJ).

С. Мєшкова,

Врига.да ВИ!к.о;на.та.

n.1з;н 1!>ИІJ· ООНИ:ЦТВ.а ~обри;в Шl

125

обліковець.

Колгосn с.

3ара:з

ім.

Ватутіна,

Пухівка.

Насіння-висококондиційне У ці ~ні .к.~JІ;rоопнаІІк.и: ~оох на­ ШИІХ бJ)ита~ осіJіблИJВу ·)'Ів.а; гу наД<'lЮТЬ nJі.;Щ'ОІ~ [І>ОІDЇІВНО'ОО м.ате­

}J•іа.лу ·~ер,ноб>ОІООви:х ІКІУ льту;р. 3'ран;к,у д. о оочара. 1Іфа•цюють зер­ ноО'чиені м<ІІІП~ни, іх о().с;,1ужують

спеціальнQ

/ВІИІ.діденї.

ла.НІІtИJ.

2-ій -6риг<W 'ВЖ'е ОЧИІЩеuю ТО'J!ІН ІКіОІР:ІІ:>І)ІВ:ОГО

брmга,ц-і ЛИВО

ті

-

ЛЮПИНУ, ІВ

40 1- Й

ТОІНІП 'В!]ВІса. Ос.об-

15

RІДЗНаЧИw1ИJС:Я

КО.1ГО'СІІLНJІІКІИ!

П. Оме-.JІ:Ь.ЧУК.,

В

r.

1ffi

Л.

· о.yv• nfll о·,..__ ..,.-

ЦІИ

КО, ЯRІі

ЗІН3'ЧJН~

те-~, М. Р.і!.зни<> п ·В. Па.рхом:~н-

:рrоу.1ьтат

1967 Hasa•

1

Попередві підсумки року

грудня

Вх.лючІ!ІЮІJRеь у '.ВІс.е.нароJ];.не cOL ви.роблено

року

I!IefP~Bi.p-

еіА і ІtОJІІ'оепів

Требухів, «Жовтень» Зази.м'я, «Шлях Ілліча» Бо6ряк, ім. Стал~на Рожни, сБільшОІВИК» Заворичі, ім. Юров•а Плоске, ім. Леніна Русанів, ім. Сталіна Погреби, ім . ~ірова Ліжи, ім . ~алініна Красил.іека, ім. Жданова Гоrолів, сЧервОІНа Украї.на:. Богдан.іІвка, іІМ. Андрєt'S:а Гогол.ів, ім. Чапаєва

104

ТроєщиfІІІІ,

103 102

Світяльне, іМ. Свердлова сДружоба:о

ПуJtівка, ім. Ватутіна

В.-Димерка,

ім.

Шевченка

j ців,. Все rооо'І)иrгь за те, що взя'Іе лі ·по

121 121 114 ІІЗ

96 94 86 85 83

Княжи<Чі, І)м. ·Щорса

76

вед·е.ІЮ ІІІОсів -

вир.ощуrо:'І'ІШ.еяо

/V.,

ЦИvz.'ІЮ на Пе'JЮ. М. Федоренко,

аг.рО'Ном.

Рудня,

Калита,

ім.

ім.

40-р.іччя

Жовтня

Сталі:на

В.-Димерка, ім. Димитрова 5О

По Броаарс:ькіІ МТС

По БобрмцькіІ мтс

с . Літки.

По району

МЕХАНІЗАЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ

ДЛЯ СВИНЕЙ І ПТИЦІ

65

58 Мокрець, І'М. Дзержи· u~ького 50 ""-

Колrосл ім. і<алініна,

З АОСВЇАУ учасників Всесоюзної сільськоrоспоАарськоі виставки

70

Купаженці, сlоря:о

шиннОІГО ІСіна., що

112 110 111

і\Ае на МІ})!l

свиням і .nтищі.

Крім' то.rо, ця ж МТС встановил.а ІІrеJ)8У~а.тІЩВан.у

:м:олот1юву

цюва.ла :ІІ!рюпrе..швkтЬ і у лието.- · ,ви:роод·е>НЮ· на .кож1І!і

С.МПmІ 3НіЗ:ЧНОІ ІJ:НИЖУЮТЬ еООЇВЗІJ)­ тісІfЬ Пj)OДyUtЦU . ІВ цьо)Пf іВ~ооmе:юсі ІВелИІК:ий П:РЗІКrІ'ИЧН'ВІЙ інтере:с ЯВЛЯ.Є ,J;>(),ООЇ.Д

Тl!ІаІj)ИJнюмtіІВ :ltа:лlЇ:нінськоrо Р3ІЙ'о.1f.У, МоСІювсь"Коі Q6.1ЗJCTi. Т'У!Т м:е­ Х<ІІш:ООтори; 1\JpaJCIIOПaxapc.ьwi МТС Пе!р6ус,Татк.ува.лИІ На.я.ВІН:Ї ІВ

rocm:ax

сіЧJІtЗІJ)1І!і

«Р,&е-12», а.

такJОж

!KOЛ-

«.Р{)С-6»

ПрЗІ'КІГJІJ!tШ RIIIOOPRC'l'a'll'НJI та:к.оі ·:м:Щ<е:рІJіооооаюі січgа,рні ·n.oota.3a.1a, що на WЙ .доі) ре •П<>\д!РІіD•Н.ЮЄТWЯ 1re ті.1ь1tи cr:xe, а.л~ й .БОJІІОге оіHO'. За. ~оО'ІІОІИ()rою :м:аmИ'!LИ cmma рки і іІLТСUШЮЩі У·СПЇШНО П<1-

·сі.льс:ьк.оnОІСІІЮ.JіаІJ.>СЬІІШХ уЩь ш> 23,8 цештнера <м'яса, .в wжу чис­

wоов'я.зан:ня

1(}0 !1e'lt1'~])~B ОРІЮЇ зеІМ.Лі. На пе:JЛП!ОІМІУ . міщі у ІЗХЗJГаІІ!н.і j}\JOЛ'I1()IC1I «НrоІб· еtд,а» 'ІІІИ!J)Об.л'еі!Ю П(}І 43,8 цешn•оора ·м' яrо на. 1ОО ге.:кtгаtріІв

-

;I.OC'fj)(}К.l).В.O 1JИt\.O-

нати .річ:н,и·й ІВ>И:J)()ІбlІ'ИЧИ!Й план буде ус:пітно ВІН\ОІІанQ. Значний KiiJIOilt .ВІІІ~;ре;ц у :здИkне:mі іеrrоJ)ИJЧНИіХ pimeJІJЬ .пwртії ІПJЮ к.pryrre !ІІі,щrесеtІИІ!Я всdх га.лу­ з.еіf с.ілЬСЬКІQІГО

ГОС:ПQІ~j)Сі'ГВЗ. ЗІЮ­

б·ИJ..1И' також нинішн:ь.оrо ·JЮКІУ К>О•1ГООІІRИ1К.ИJ і Mf:ta.IMa110'J}И ·р.а.іі:~ну.

аІО() ВИ&о~'Іl'у

С'}"-

ОіJІЬІСЬІІWІГООПОР,ар.сЬІК.ИІХ )1ГЇ\ІІJЬ, !В

rl'()•

'МУ чИіСJІlі 110 61,8 денrгн®а ев.m­ 'НИНИІ .1!'31 100 ІГеІR:rа,ріІВ ор!Юі Ge'МJ11i.

ТР}1ДЯJЦІі ~ЙО:НJУ ІіІОіfl'УіЮТЬ СІООЇ

уооі:ш:ню :ви­

о00в' ЯІ:ЖИ

Пe/I)e,Jt

J:IPQmx--

-

На ло ІЮ rожні

1

дИІСтопа•да в, иро{).1еtн<J бу'­ Ін.иJіі· Л.'ІЗ.Н МОЛОІІЮПОСТЗІІЮ:К· ІВ• ж.е був ценпнерЇІВ м· о•1ока на ВИІКОНаJІИІЙ На. 23 3 Пl}()Це!ГГИ., •В гекта;р<і· в сі.льс.ь. кюгос­ 1'0 1 :\ІіУ •ЧИJС'ЛЇ ІЮ R·OJDrocm:ax JIJa 305

337 1ОО

і!Ю~.а.рсь,к;wх -y:rillдь. Ві.льm :тrorч:eteire Юсце у змаганні ІюсLш К()ЛГООПИ ООІНИ ,JtiiOIІffiOC'I'i )U))"ГОЇ Д'МИТР(ІІJ!І­

СМ\.о!Ї МТС на 1ОО І'ек:га:р-rn сі.л:ь.ськіJІІ'ОеПОі-'арських уrі~ь Т}'!Т

~ е:илоеу .JtдЯ

з КЩJМ<JІООЇ і еrrо~ТОІООЇ М• /1РКВИ В ,к.іJІЬ-

касті

40

Таш.им

'ООНН. 'ШІЮМ:,

ПіJІЧИН

К'j)аОІІ!ОІ­

Ra

ЛjЮЦе.БТrі'В.

ЦЮ Ж Дату ріЧНІИ!Й

1111З.Н ' M'ЯICI()IJI'OiCT<liOO!t б1у1!' !В>И!ІW.н.а­

НИЙ на И9,2 Цj)О!Ценrrа, в rroжy ЧИС,'Іі ПО КМІХJІС'ПаХ 'МЗJЙЖе :н,а, 162 ІфОЦеІт'И:, і ЯЙ:Це:ПООТЗ'ВКИ Ra. НО пІЮЦен:тів.

Ств~Dені Н€юібХJі~ ужіllІ'и NJЯ бL1ьm ріtJІмго Шдн>есе:нJНJІ J11І)ОІ.ЦуІVТИВНОСТі І'рюіМ.WДСМООГО 'J1.В'арИІJШИ•

цтоо у ю~с11}1ІІН<І•МУ Іj)О!Ці. Є, оо­ к.ре:ма, ІП<І 21,2 ГМО!В.И: .ве.л:ІІіR()Ї J)oraтoi xr~ofiи: н.а..к.оою:н,і 100 reitтa}llв с.і.л~rоrосІІюд.а.р.с.ьких )'ІГі,ц,, 'В Т()')f}' ЧJIOmi ІІЮ 1:2 ІWРЇВ і .П:<І 40 m1m сюmей 1m 1ОО .reмa­ .pim орооі зе.илі. ll'lЮOOдooa знач­ на ,робота дл.я З'){іцнешя 'RJ!JPМOOOЇ

б.а.зИJ. ВИJКОІШLН<І

ВІЗ.ml'е на

1957

ріК ЗО б ОІВ 'H3aiR1НJI tiiOб'Y(JIJytDOТИ нових 'І'Ва'РИШRИЦІ>R-и:х при;Jlіщень на. 3000 гмів х:у доби. Трудящі райоІНІу на чолі з па.р­ 'Тійоою

0Іj)ГМ:DJ3аЩЇ€Ю ЮіfІ.ю})ІМЛ:ЯЮТЬ

у ці ~і .сІІюї -с•'lі>Стичні зобо­ ·в'Я'зання на н<~~стуmий рік. Оnи:­

.Р<J.ЮЧИІСЬ ЩІ.

IИtrpOO!~emm

;цо·

сЩ, Ще ШИ'РІІІН~ 1})1013ГО•JНl}1ВШІИ бо· rпі і:м:611і 1ЮJIO>);ИJ}fll])a Lлліч.а ЦЬОГО ІЗ'иосішю Х'}'І;цоои. Mex.am:iJзa.ropи !Vр.аанопа.х~рсьwї ЙОІВе (ЮЦЇ.а..'Ііети:чн.е· ·3магаян.я, .ро­ JJМiooy шере'УСТа'І1ІОО!ВІаіІЮ ~,в,і еіч­ М])ИJЇ «'JICC..<6 ». 3а ~ОІJІ{))ШГ{}Ю МФС .щращюю:ть 'Г!Шер над )Wоі(jКО­ оотнwк.и., !КМrосJІНІ$.И, Ї.Н.'ГеJ11іrе:ІІ­ цих

машин

КЮІJІ'І'ООІШИ!ltИ

npИJOO­

ІЮШеІНКЯ•м

сі'ІК.аІРНі

«PitC ...12»

і

ція з ще бLптrою rо!Іе'рrі.єю бу­

'rolliJf.sиoть сінну .~:е.ІЛь і(ЛЯ евИІ­ С(}JІОО«Jс.илосорі~ки «РСВ-3,5». І ~уrгь б~ в тperrьo.lfY ,раці Ней і КуреЙ. &ріlм: Т.ОЮ, II'O.JOOOO АО' цих · ІМаmкн вони роб.л.яrгь ·на.й­ mo:c-roi n'шгирічк.и: за )'~СПішне ne-

І. Ву.яІlЮВ :В' II()J)IO$Y В3<reX(JIЮIJ!(J>­

·жn'И ІSИІООj)ИіС.Та:В М~КІ($у

К~і):М:ШрРиrогу1В<ІіННJІ

В

pffl.'oopeнн.я в жи.ття

IШ'trocm ~ші Crra.тLнa .вшюри;с­ Ота.ліm, lta.JiiiJнiJacь&oro ІРаі.ОИу, :1m111іапк.и ВИЯВJІ.Яєтьс.я • .І~.Я wro. Т~В11ЄТ&еЯ ш. іJ.ОАр;;о~ен:ні твю- і 3&6е3ІІЄЧИВ tlei~ upa-

Їс.'rоІ>Иі'ШИХ

'3И:М'ОІВ·ИЙ ріmе>Н1Ь ХХ з'їзду КПРС С. Інwаков,

,ф()­

і ~i!m. ТеІІІер сіЧ'Іtарня «РСС-6» у ба,ІJІ.RУ «ДММ-03» КоОЛ.гоошу ім~ні

,iюJI>(YJIJWВ!Ї

19,1 центІrе!І)а е:вИІІШНИ на

f·J)ОЖЗ.Й GеJРНІОВ.ИХ СТаіНО.В•ИJТЬ Н ,,3 ~~ржаоою щ1 постаmашх ЦеuІІГНІе, ра, аоочm 1·2·2 :Це:Нт- тiв сільсьrого ГООПЮ!д:<r•J)СІІ'В<а. Так, ІІеІJ)И .з ГЄ'ХТ.а:ра. наmриюл<ІАд, на 20 лисrоп.а~а .річ­

~рібнюють 13елехі .:кщ>п: ов;і.ж!у ,.кмrоепу Ш.m :В0.1(),.'(И)[ира. Ілліча Пj)ОІСІГЇlШ.Ї !ІІ'РИІс.'І1J)ОЇ )(,ЛЯ ме ХМІЇІЗ.І:ІІІ:~іІі КОНJЮШИJНІУ

1957 pomy ·100 гrоtта.рів

na~i. Ви::п.ущен.о пон<І, ~ .пла.н про,1.)'JІ,ціі на 33 :tсі.1ЬІЙ<ЛRи к.а.рбова.н-

дробшРІОУ. :з.а р(ООЮJШrою .яко і ІІЮ- nахорсЬfК;иос иеханіза'І1й'РЇВ . має За ос·rашіІІЇ роки ба гато 1001.11- щоо оде.ржуваrги сіН'ЕfУ )(ерть ~я і!іJ)ЇІ6Ню~ .ІООреІнебу~ьбоо:ІЖJІДИ ІВе.'ІИІКе Пl)МtТИJЧІНе зна ч-е.1ШІІЯ ідЛЯ rоСІПі.rв, МТС і рщ~rоопі,в 'КІРЗ..ЇНИ ІЗГ.(}.ЦОІJІІУ'ООІШНJІ ЇЇ СВІmЯ!М і ПТИЦЇ, (tм'(JрКІВа, б'У\РЯ!КИ, .к.(ІІр'rоІІJІя). На. .всіх .:МТС, :к:о:JІгоспі:В> і ~rocm:.i:в. nо.мі.тоо ЗІМі'ЦНІИІЛи: KQJIXO'ВY бщу і · не.о!бхWю !ООГЗJНООІИТИі на 1.1&111Ч:а'Й­ д'УООК·У • ГО..10ІВІІЮГО· ІЗОО!Ге~ІОІtа ltpaC- ffiИ'{JIOIOO ВІШООІJ)ИІСТ<ШНЯ ЦWОО J_{'}на цііі оооові мб-еnnечуооть Epyrre .ні"й :еічк.а·J)ні «РОС-6 » JЮВІі :ІІІеСІ11ір­ і~ЮJІ.а~ХЩ)СЬКЮ.Ї МТС ІІ'. Па'ІІJіш, го- св.Цту 6ла.rоІ".ВІОІРНJО ІІЮ::m.а.чmьсtя ІЕЇ.д!ІJіеС.6НіНЯ І11)0С\!аДС'ЬІК.ОГО ТВа,РИНJ­ н<і .ЦJLІІі!щJJл>ичлrо·і ~и:. 3.а.в~ ~я ІСІВИR'ОО і mrиці с:віа&ихи, а н~ ті.л"Мt..и; на ~бі.льmЄІНІНі ІНІіроіJ... НИЦ'11Ва. Проrге в де.як.и.х rотrщщ>­ ЦЬО'М'у СІІЮВіJІІІНЮЄ'J'ЕJ(~.Я ~<'і'Ш Не DapelfИJIOI Юре:!ІtmJІОДМІ:И блаr- ІІ!ИІЦТва• СВКІІ!И:НИ, RІУ,РЯ'rИІНІИ та ІСТВ&І ще !Ві;ІІ•Ч'}lВаGТься не,J;оста.ч.а Тра.НJ(Ш~ •ІІ!j)И •ІЮПередНW:ІfУ lІ'QІ1ВЩ).ІІК) ПООН.З.'ЧІавТЬСJІ 1m ~'і ЯЄЦЬ, але . й на іЗНИ:JЕеННЇ ОООЇ&аіl)­ RО:НЦеJНІІ'JЮІВа:Іf•ИХ ;К.О:рмі.в ,!;ЛЯ ІСJІІИ:· чИ!СІJlі ~rn. б.аtра'ООF.Іа.. Пrри ЦЬІООІ'У /МІІаІj)ИН і mиці. СИ!Рі к.орrоrеІМ~ 'OOCmi ціGі ІJ!РОІІ;}1Jt'Ціі. неdІ: і mи:ці бОІЮШНJаі, 13е.рна 001() йІ<Цріб•ІlЮЄІІ'ЬСJІ НО:ЖаJfИ W- ІUЮТЬ біІ.'ІміІе ІЮЖИJВН.ІfХ j)еІ'ЮІRИІН, ІВ е'І1ИІіJюВІИ!Й •Пері.Щ, М.Ш !(Ху'1'3 Шпнn. Пе:редо'.ВІики тва.р.ИІІ!ІШ­ ШИІН'ИІ. ВИ'ХО'.ЦИ'J'Ь ІІJРіб· н.а ;сіяна ~ бШк:ів і в•ітмr:;і>Н!іD. тають Т]>У~ІЮщі tз !к.оv:.r.аІ:\Щ :всі цтоо, особ.швІ) ООИ!JІ:а· р ·ки і nташ­ ~·е'JУІ'Ь (шmе:руха)_ Цю 'ІЮ)@іІбJrеНу ДоQІСІВ.і~ ltpaмona:юpcмtdi MIJ.'C гооrщJ;арсmв,а,, я.к.і ІМають ~шк.і иищі, ЩОіб Gе:R(ІН(}МИ'ГИ :К.ОНJЦеІНтра­ :МJЮу СВИІНІЗJJІК;И ЗtJІ.ООІ)ІОЮТЬ КЗ!рт>О- ПG 'хеханіІтціі lltOJ»>O'IIJl)ИJJ'001}1ВI3JI- ІС.ВІИJНJаІІ)с.Ь:Кі і пт<~.хі:внИ!Чі ф~рмк, 'ГИ і в то:И: же ·час O.Дe'j)жatrИJ •біль­ t11JI~ИL'd: 'R.lOC~roi. :аиеівІОаІМИ, КОМ- 1І!Я ВИ!Юf>Jrе'ЮВУJЮТЬ і :М:е:х.а!Н!і:заrNІ'­ мооюуть з )1ШLЇІХ()М !ВШіКІІРИІС11'аrги ше м'яса. d ооць. 'fiOIFimHQ !ВИІКО­ бікормml. ри ЛенЇІН!с:ЬІКІQІІl() р:l!Й.ОВ'f. В іlWІJІІІ10ІС- ТаІКІіо М:аШИ!НИ і ДQІ}ре. !ІІіІ)ОООСТИ рИJСТОО!jують деm~ві корхи і тим

За дееяrь •:ІІJ:;сяці,в

123 123

В.-ДІDІерка, і:м. Леніна теІМиці про-

ІІІРОЦен.Та. Таиtими ж теотами лра-

І

в.-Димерка, ім. Юрова

f

IlO ~13

М>(),.:юк.а яа ;;()жні 1ОО гектарі• СЇ.П;СЬК(}ГС' ОЛСД'LJ}СЬКИХ УГЇ,і!,Ь.

142 142 128 124

.1,иційне.

Підrо'І'ООІІ.~О і .lJJ~roi:н,НJЯ ОВ')-

ІІІЇ.іІJП'рm>МІСТВ: ВИltО>н:а.ли 1О-м1сячІfИІЙ J!>ИJроtбнИJЧШЙ ПJiaffi на 105,5

170 147

ЛЗІООра.'1'101)ії. Воо :оооо .БИСО'ЕОІКО,Н'-

чевих IOyJILT}'Il>.

~а де·Й час

ді~ змагання м n:Цну :J,ентн.ерів M0-1<Jlt<1. Ще бі.л· ьm ви­ зу;стріч ООJЮІtОВИІХ ,j)ооюв·и;н Ве.ш- <:оки.х по•к, а,зників ,J;обили:ея :кош­ оої ЖСівТІЮв:ої сQІ.Ці:аліетИJЧНоо ре- ГОС·ІІИ «Поб!\'(d>~ 467 І{еwrне­ ООіЛюціі, })dбіТІІІіІІІltИ, Шtж.енеtрІНО- рів; «ооіJ}еЦ»-464, L'd. ЛеІН'ЇІНа­ теХJІІічні ~ ІІІІj)О:Ж.Ію.1оои:х 4!'i.S, «·lto~1QCi' 444 цент~rер·и

ки 'К~ін:ня в 1W.Н'f'РОІІІЬШJ..:mи:~н:ній Ж~дова, ім. Леніона

П<ШоQІВІИІЧ,

ІWіеТ!ШІКО, У. Воіf-

ІІІе;ре.RИ!R.ООJ:У'JОТЬ

нор}FИ •.ВІЩЮбіт~.

Од~ржа.JЮ

по коnгоспах раАону

цеuw­

)І;НІі 111 rородн1ій брига:.1:і, !Jie брига- Оу.л:и:~r~а, МіСІ.юрИJНа &оова..1~ ообоо!'я­ !д· ИІІ>ООІ В. ПИІЩДюра. IWлшci!IIlf.ИJliJI

у ДМИТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ, З ЯКИМ ЗМАГАЄМОСЯ

про ПрОДУКТИІ!ІНІСТЬ ПТИЦІ

за станом на

4-----------

------------~

ЗВЕДЕННЯ

У змагання вкпючаються всІ dригади І панки

Сталінська область. Добрих усnіхів добилися сільгосnартілі, об­ слуговувані мехаІІІі.заторами Старобеші,вської МТС. Врожай колосо­ вих становить у середньому по 23,3 центнера з гектара . Першість у змаганні серед механізаторів утримує тракто.рна бригада N2 5, керована делутатом Верховної Ради СРСР, Героєм СоціалістИЧ'І!ОЇ

Д. ПаffНООІВ. Красимахорська МТС Москоаської обдасті.

голова виконкому деnутатів

м. Димитров.

райрадlі

трудящих.


е!!!!!!4~!!!!!І!!ІВ!!!!!!!_.!И!!!!!!І!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!~!!!!ІІ!!!І!!!!!!!!!~~ Т А Х А Н О В Е Ц Ь?.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!!!!І!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~Не!!!!!д!!!!іn~я,~15~rp~yд~н~я!!!!1~9~57~рок~у

.!!!!!!!

ДО

ВЕЧ ОР А.

Аги тато р

Мол.о.ді :прзщівнИІК.:Іr ФЄtРМИІ rю­

Запорошил снег пушистwй тропw, По селу шагает тишина, Шелестит листвой промерзший

CBHTROBOrO

~5 111РУ'ЮІІЯ, В> JWIIIЬ е'ВJІ'І1ІУ-у'В:ШНSІ

Jl.imtпiiй вс­ баж.а.л·и rутв~рити ВХ()J.J:ИТЬ Сююr аtНеаі111бль. к;а..'!ьний

со•рооt.а:річ;ч.я Ра.д'янсьJWї м31Ди на

с.мі 'І!Щ;бу­

у,к,-р.аї.ні' в iRaШII(my

.ЦеІІ'ЬСЯ В\щКрИі'ІТJІ &y,Jtimк!y> ІК/УЛЬ­

дівчаrr. ~аІЗ ІММ!іже ІЩОДН!Я, в

12

ТПШ. В :НОІВЮІ30}'ІД{}!ВаJЮ:\fу ЩЛІІО· ОО.Ї;А:НЮ Пе;ре'р.ВІу, ЖIIIJf \ШРОВJОW!И'Ь ra.pнJo 3/В·У'­ є ве:,;1икий: GaІJI ва. 450 релrеfІ1ИЦії. Оооб.mиво щечrНІі

МІі.оЦЬ, д'В-і JсіІ:.rІ:LаіГИ ~Я Гу:р1'ІWІВОЇ чаrгь в іх !ВИІКОІВJашrі. іІІ!Їkтя «Ой, 'ЮРІJЮН·е C·e:JI()•» та «Про~ай., VИШИІЙ, POOOtrИ, ХОІІ}ОІШа ЧІИ!ТаJІЬ'НlЯ. СИІІtі бВ"mИ». Вудинюу &ЦКІр-mгrл М ~ня Х!УдіОІЖІНЬ.ОЇ :К<ОІЛ€1&'11ИІВ :Кі)'І..'ІЬ'rУl.РИ 3 оооблИІ.ВІИМ .з.ахооr.леаmtяІМ опі­ ІХ)(І'уrваТИ.СЯ

Са1МQ.дj:ЯШИЮСІІ'Ї 'IIJ(XЧ<iiJJ

ваmь ~!Вча.та ча.с.тушк.щ mши­

ШJіК<ІІЖУ!'l'Ь ;!;аJВОО. Дра::WГ)'іl)'ІІRWЩЇ Мщщі n·~~ ((3а Ма,ІІіУ PaJA». &0.1'ГОК'1ІШИІКИ

'3

1)(113.00{

С<аіІІіі ltQ..'ІГОСШІШІООоМ 111аШ~Ї ЗіІ'ГЇ.Лі JI-И'IOВЧrontO:M•, Ось де-JІJКі 3 них:

f.

СТа>ршИ!Х -It,'!a>ciB JJІ11ІШОЇ Ш.ІОО'JІИ ПЇ~­ .'!~Тераrrу;рно~~у-:3ИіЧ:Н!И'Й ГО'f\У1Ва..1И

Увесь день ми nрацюєм, Та втоми не знаєм, Зараз фер.мівські частушки Для вас просп.і,ваєм. У нш: хор ще невеличкий, І самі ми молоді, Та все ж ми не п•ідкач•аєм

t.t.он.таж «Рівш •С·е'РЄ!д рЇіВІН.ИІХ». ТООі'У ItOJI rооп Ith.'I:Мi.a ,_мі'СJІІЦіІВ Ва/Кіу'\ІІИ!В 'М'У!3ИJЧНІЇ іНе'f\Ру>ИеRТИ .ЦІЛЯ М'У'Зик.ан'І1ИІ­ дУХJО!В'(ІГО opiOOCТffi'·. іЮЧ.аrrк.іІвщі ;д~бре пооьрацю.в:а..ш 3а

n001 і'І!ІLе :мі·сще в ooro rонще1рту.

На; м~і.Еч:ffі!ІНЯ

01\.аІ.ЖУ

учитель,

Бровари.

Я.11инкові прикраси В 6а..гатьоос .м:а.гооИJН.ах ltJWВa і В tYpoйliaJPC.ffiOOМ'Y іЮJ'ІЛ'ЬТІМ&".Jі, ~е Щ>О­

(W!ie:

')'!І!Іе>СЬ хід пі:щrоrовІІtИJ д;о CiВ<ЯmltO­ І!ЩНІЦе:р'І1У 3f!УіР1ІУ>ВаІВ ·Н:аІІІІ ю­

ooro

произнес

-

)І.І'І.ЮТЬСUІ JІЛИ'НК.О:ВЇ: ІJІ:РИі!Щ)аС.И, ЛЮД­ ІЮ В• ці дні. Пcnt'}lii!Цi u:rрихадять

с.юдНІ

рЇізіІЮІІюльОІроІВІі

ІЛРИ'.дбаrги

шарщ трибки, ліхт<ІІІWІІVИ. Осо:блИL А НJаІйЮі.JІьше тут б)"д>Є пі~нь деІ&ТИІВ ХJуДООК'ІІіЬ.ОЇ С&}ЩІІJЇJІЛЬІЮС.ТЇ во ,ве~шшй ПWИ!І' на ЯІJІИІВJІWІВі і та:нціІВ>. Ми :з<ЩІІ;аиегііІІ;ь JІІО\ІІ,ба.ли і ІІИ.РВС дл.я н.wго башато :відІраіЦ­ наш прик.раси, які ВІІИ'О'rоВ<JІJІG rnpo ЇХ 'УРЇІ31ЮШШJІЇТНен'НJІ. В J)e~ но.rо.

n ерту а·р DпіІ&а,к~в вклю че.ІЮ 'Уі&<'Ра­

3авідуючий клубом.

шефів

Допо.м.ога wж:ба

ВИТО'НЧ~Н!і, КJр<ІJСІИJВІі. За 11,5 ·мk.я;ця 'ВmуІЩеІНІОІ ц~Є'l IIJPOI1VYI!Щi1 н;а 250 тИІСJІіЧ .к.шрбо-

с. Рюжнн.

~eWOO\II)a'llii.

Міщн.а

ра.ііІrFроІ:и:к.rоt~біІнат. ПращЇіВіНJИІК.и це­ ху .робдять ІВС.е, щоб ІВСНИ були

І. Негода,

їяськ.і пісні, Шені mро,ді'В Р3<­ дЯ!неьl':ІОО'О' С'лно:~у і юраї н НШІЮ.Щ!ЮЇ

ва1щів.

Б. Бабицький,

.оотаІJJООШJІ.аея ють с!ВО'іх леІКІОО,рів ;tл.я ч:иrrа..н­

директор райпромкомбІі:н.ату.

ИІЇіЖ .ІОО'JІ'ГОІ~ІJJНИ:К.аІМИ НІМПоОЇ а,})І'І'.іш[ ня J!е:ІОЦЇІЙ. .!WлrОіС\ПІНІИ>КіИ тар~ ЩІЕЧІІІ!і за М. Леоненко, це шефам.

УІІІРа,в."ті'Н.'Ням ra.та. шефоош ooooro ІІ'ІОІСLП()JІ;аJреmВа ltиooa і 'І!РОС­ wм б у•,J,іm.ель'ВJИ!Х мжеріа..'І.fІв·. Вони

ІВ СіКJІ3ДаІ!ІR'Ї НаІМ ~і!'а•Ю'І'Ь п:рое:Іtтіт на ІН{ІІООО)'),ЦОіВИJ, •RЩ)IJC1II.'!a-

Р удн я.

фашги минулою і іС'уЧ.аJСІНІОІО ж.и·ттл .нашого е,ела., :юмГОСJІІу.

,Jto.:rtroc~ПirE&и оем~Ч!Rо rщІjІІ]КJу­

сіJІЬІГОІСJШі!ргіmі .д:ля .КЮІJІJГО,СІІJіНИІКfu! і!м. Лernri•нa л·rоtщію «;Р<Зі!:JІІНІСЬО\.а

ІІ:аІJШ Л€1К·'ГОІРУ ва 3JlliЇJcrroiВ·Н:y Jlffii.· І. Заболотний, цію.

УІК,р.а.їm м

ле.кщії т.

Дмитrров

40

:ІЮКів».

ВИІІW}>ИІС.та.в

Дм,иrгwв

Мирне сnівІснуванин--насущиа вимога

.н.мrруж'ffіЮС1І1Їі,

3 &ра'Й'

МЇЖRародІІЮЇ сутча;СІЮЇ fІІРИІВЮІ]ІJУ захо,dв, ЯJti і 'І1И!Х об<ст.аІЮІВІ.ІtИ МСіГJ!И б 'ІІО'СJІ!УЖИІІ'И ()ІС.'!<ЗбЛ,еНJНЮ Ї'Ї наІЩ)ІУ'жrоrос.ті. ()J(aa 13 !В і_ц<Ш'І1НІих 01ooб.л:·moocrre й сучатrої м:іжш:арщоої ооетащm'Іtи

Не:ІІ'І1РИІШЮІМІУ·

Григорій

Лип'явка

втрутився

у розмову, але нічого з цього не

ви,

вийшло. Олексієнко і йому прав­ ду у вічі сказав, що за багато­ річний стаж своєї роботи на коо· перативиііі ниві від нього наді­ йшло до каси лише 35 карбован­ ців пайових внесків.

спиця вапаратному колесі райспо­ живспілки. Скільки років працює­ те на такій відповідальній поса­

Не знаємо точно, хто, але один

з присутніх, як побачив, що об-

мін думками переходить на ВИ· сокі ноти, дсснть вольовим голо·

сом запропонував: сТихше, бо нас

почують». І всі замовкли.

тись. Коли ж допекли так, що да-

Пропозиція ця, слід сказати, лі нікуди, у нього терпець обір· вався і він заговорив на повний цілком доречна. Можуть почути про цю розмову у Заворичах, Се· голос' та ряді інших А миполках, . . Зазим'ї . - 'т а що я - .шструктор 1

.

·н

Максимович, ТІ~ьки. те

1

СІл, де

Н

е плановик райспоживсПІлки. · з учорашнь~о _дня ~аша, вел~милек~андрІвно ад!є шановна

І

,

1 досІ немало таких коо-

· · ператор'Ів ЩО ВЖе ДеКІЛЬКа рОКІВ утримуються від сплати пайових внесків. Дивлячись на них, утри·

~обите, муєтьси від виконання цієї ви­

неабияка

ест МОГН Статуту кількість пайоників

що плануєте рІСТ І розкВІТ споживчого товариства, а не на ко-

.

пійку більше, ніж и, сплатили па-

На заюнчеиня,

йових внесків.

дорог~ читачІ,

скажу. Все в моєму листІ до бро­ істинна прав­ варського Перця - спробував його заспокоїти го- да. Одне тільки дозволив собі райспожив­ бухгалтер ловний вигадати. Такої відвертої розмо· спілки т. Гринюк. Але Олексієн­ ви апарату працівниками між . ко його неабияк обірвав райспоживспілки ще не було, але - З того, з тоrо кінця, Яро­ повинна бути. І користь від цієї славе Володимировичу! Хоч ви де розмови, сподіваюся, буде велика кіль­ завгодно та коли завгодно щораз відразу ж збільшиться що з року в рік не кість членів товариства, і річний нагадуєте, надходження план виконується план пайових внесків буде виkо­ пайових внесків, а самі спромог­ наний. лися сплатити лише 25 карбованБ. Приказка. Не з того кінця ви почали,

-

3апитанвя

ч

ому в.

Б

роварах на

б

_

.

., щоб

азІ ра~- ~

налагодити культурио-освіт-

ню роботу серед трудящих села.

м. Собченко.

СПОЖИВСПІЛКИ СКЛRДИ бухнуть ВІД

О б

покладів звичайної солі, а у маЗазимського

! і граму І

сільського

Стрельченко .

'

Я В а

(3 ЛИСТа ГОЛО>ВИ КОЛГОСПУ Куницько·го) .

r.

Шукаємо людину на посаду за• Шукаємо з відуючого гаражем. того

дня,

як

в

газеті

районній

був вміщений сигнал про те, що машини у нас бездог лидні. Виз­ наєІІІ о, що найти таку людину не можемо. Провели з приводу цьо· го багатолюдну нараду шоферів, але у колгоспі, що працюють ніхто з них ·Не дав згоди посісти посаду.

цю

згоди,

А чому саме не дають знаємо.

не

с . Богданівка.

НІ()І}}Ма.JІЬНЇ ТО:l>ГОІВІе.дwі ~ІЮС.ИЛІИ КІl)аІН.' «Х.ОО()І,J,'НІЇЙ 'В!Ї'Й:Н:Ї» , ІІІГ[)ИІІЕИІRИ­ J)ОІЗШІИ:РЯТИ ТИ fOI!LKJY ооІОlІЮЄН:Ь і .tmeІP\!1;0 сrга;­ .\ІіЖ }lciMa &р.а!ЇІШІJ:.ІИ, ЗВ' ЯІ3ІК.R. ТИ На ШЛЯ:Х М.Иір'ІН)ГО ООЇІВ~СН'}'UJ.аІ!!:щлнтrурІНІі і ЇХ RаУJООВ.Ї

~

·3діосне'НІНJІ в.r~,іх цих захІО!l(jіІВ ма.-

Японія. Тр-удящі Японії борють- до б m.еJІІИ'ШШе ffimJЧ•ffiliНJI ~<ЛlЯ ООЮ-

ся за поліпшення своїх жиrrєвих •J)е'НІНІЯ·

а'ffі!осфери

<,ЦІ()ІВЇр'JІ

ая:.

В пос:.ла'Н!ІІЯХ М. О. Буштаяіна 31шчент.я

ІМ'ЇіЖ вкюуєтьея н.а. велике

Wl'JІіЗІКІіт

особиое:mх умоrв. у жовтні в багатьох про- д~РЖ<ІІВІЗМИ, що є Пе'J)ШОЧ~рrооою · миСJІових

центрах

країни

проко-

тялася х·виля страйхі.в.

Н а ф ото:

демонст:рац.ія

робіт-

ників металУІJ>гійнQї пр-ом.исловос-

УМОІООЮ

••..:.-~

i5d'\mJULe 1H\.1!1RЯ

МЩНОГ.О МИ-

ру М'Їж Hai})IO\~'illlll, В ПОС.'ІаJННіЇ

ІМJЇ:Ж

(кOf.llma'wmв)

.,. "'"'іЯ'lа)І•И ,.,.іJзніиХ ..,. "'..<е..-..Жа:ЮШМІИ

К•раІЇЯ і В.ИСЛОВЛЮЄГЬІСЯ .Г()fN)!ВІнtJеть

М. О. В')'І.'!ГаіНllіна ДІОО{ООИІІ'ИСЬ про ()ІСІ().бИІсту .З.'У'С'І1Р'ЇЧ

ті в мkті І<а.в.асакі. Страйкарі .ви -

ЩJе'3ИдеJІ'ООІ!Іі США .ЗIOOPB'}''NJo ОС()ІО-- к.~рівнилйв де.р.жаІВ Зах{)'Д•у і OxQ··

плати.

Ше·НН.Я .Ра.д.Я.ІJІСЬJОО-М!~ИІ\.а:НСЬ:І\Ш ШИОС ПИТа.'НЬ С'У"ИЮНосmі. Вже ,перші ,в,і.;Ід1у1к,и на лооланвід!JІОІСJ!Х, НИІнішні:й стаІН ЯJКJІІХ не

III.OOИiJliffiШIO магають підJВищення

ВОООІПІХ I'OO'}'IDa·HJ. і -СІІ1аІІ'И шлях ·!ШР'НJОІrо ІС'ПівіЩ}"ВаН!НіІІ.

райспоживспілки

Михайлович

остання

а ще й холодно, тому, що там він не робить, тому, що нічого

RiJIOIIOИ, Jl!lti ('JIY•ЖatrЬ •С'ІІ!раІВЇ 3бе- ЗІРОС'J,1аН'НІЯ H!)lбe:Jnfflt.lll ВІШІі!ШtІrеІВІІRЯ МИ',()у. fo- •ІЮІЮЇ :вій:н,иі, ПаШІІГ.аЮЧJІІеь 3а.'ІЮ',()еЖеН<ІІЯ і ЗІ:.Ііцнен:ня :JXШIR'l1IWВЇ 'ІЮJ(ій, J!OI&a Ра.д'И ~І:і'НІі'СІГріrв ОООР :М. О. біrти ~шктлу "0 ,л. """'"'Ну:БІСІЯ "' """·а Р•'•SйІІСЬІК.ИіЙ B-y'\Jlrautiн зоор·нувея ,1;0 'преЗ>Щен­ ~., "'"'"' ""' ".,,....,11-Н . , :т u тіJІІП. а 3· """«111lJD. · . "'І!В п """'іян· rJLam ........~ ~-..~ та США Д. EЙ13~affla і ...., , ~"'""' ·~., уJ'ІСЮІШЩЬ Пfumі'ЧJЮаfІ'ЛМІ1І'ИЧШтих захіJr;н:И'х !)І.е._ржа.в, що :вхо­ ШВІН!іЧ!!ЮаТлшнrгИ!ЧІнсІГо Н'ООО бJIOity 3 \3a'li.JIИIWМ ІІІdК.л:аети I)JJO. ;JІІять блоюу, з 'll(JІcJraRВJ&Ми

Адже не

Степанович Батюк. Та не де-не­ а у замерзла, у дорозі будь клубі, яким завідує. І не тільки

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

вооRІНІОІГО

слові,

3амер3ла людина

с. В . -Димерка.

Наш ІУРЩ .ЗJробИІВ .кові .важ.ли:ві ~НОІЇ

на

Завідуючий хто? думаєте, І Михайло евиноїдах у клубом

агітатор.

В с.ооїй.

товариства.

пробачте

І.

ІІJІ.РО'ЧІИ!ГаБ

~<~~ror:crt'lli В.

справжнім

зові запитання.

ПОБІЛЬШЕ ТАКИХ ЛЕКЦІЙ УІК.раЇІНJСь.кюrо

нарешті

живчого

торг

натурі зав­

по

Поблажливий

спо­

членом

споживчого товариства

І<олгосп ім. 40-рі,ччя Жовтня,

здати.

п'ять тому

Вельмишановний Семене Заха. ровичу, майте ж совість, станьте

Може, Перець солі не знайти? дасть на це відповідь, поки прав­ лінии ССТ на чолі з С. Микалом відмовчується на наші неоднора­

-------

H~ІВI()I,JJ;OCJ.1~ro LН!СІГИJ'І'У'ГУ ІІІ~

ОЕРЕЦ!fь ~~, ~}~, n.?.:r~.Y.~

газинах

КОJlГОСЛ.НИК.

с.

Т и х ш е,

Улwбнулся школькице сполна, военнwй ді, як інструктор по організацій­ Снял пальто, на нем но-масовій робот і, а ні однієї ко· китель пієчки пайових внесків за весь Солнцем засверкали ордена. час не сплатили. И в просторной и уютной хате Семен Захарович Олексієнко Он газету евежую достал, спочатку слухав це все спокійно, Не спеша учитель·агІітатор виправдовуванамагався навіть nрочитал.

м.

А ще краще поп.рацюєм , То купим «Побєди».

про гра:м і CВЯ'l1IW­

сДобрwй вечер!:t

А. Козлов, робітник.

Зараз їздим на роботу, Бо у нас велосипеди,

3аЙ)І))'ТЬ

~.ва}Р'Гffі'. Иоі!'о ВШ['}'ШИ

школw

Для беседw в зтот час пришел.

Манифест о мире От рассказа краткого, простого, Стало всем собравшимси тепло, И о мире сказанное слово Гордостью в сердца людей вошло.

Ні ІВ співанК'ах, нj в труді Ми з подругою своєю Другий рік змагаємось, Хоч одна з на,с переможе, Та ми в.доох пишаємось.

осrr.а~НJНі'Й ча'с. ІВ день в.1дrори'М'я В~ШІІКІУ КІУЛЬ'ПУ'РИ 1ВОНИ :в:~mе ви­ КО]J)}1В·атюt:уrrь «'11}"111 », «У.к.J)аJЇІН­ СЬ'lіІУ 'ІІ!ОЛЬ:К.у»' (( Г100І.аІК.», (( І\.J)оаіКіО<­ МІ}lЗ.ИJК;аІнтів ~·а:є ,в'Я!&» • Часrги::mа. в уооіхи ,оо:.rіТНІі оообл.кво орг.а'НІіз;ува..'!и Вони на!&Чаmні

тополь

И стучит ветвями вдоль окна. Дед Степан с улwбкою веселой Сел с соседом за широкий стол, К ним преподаватель ередней

-------vr• 6fiOOtq;Je61ШL~l

заробіrnої J!ИІВу увагу на ООЖ..іf.И:ВЇ<с'ГЬ 1Юu1ЇJІі- дУ ;1\ЛJІ о6гОІОО<реІ!ІІШІ .Н<tЙJВ>аVІМИ!Ві·

Фото Джапан Прес.

Jr.a

IW-

оела'Н'ня гла·ви Р~носшоrо ур.щу -....~

може

,ні P<liдJIOНr- ня гшиш Ра:дJІОНк:.ьКСІ'()о УІ.РЯ~ R~-

ЩJWООJІЬІНИУГИі

мmять ІІІірооrоо·ищн, 0,11,1ЇіЮненJІЕЯ НЬt:еЧЧИІІtі. «.П.wвме.ння .в .ЖИТl\Я сь1tи~. ні .зше!І}ИІК.а'НІс.ь~ий на-ро;д_и,. рівни.к,а,:и: 3 ахі)!)Шх І)І;ерІЖ:аіВ WІі,ц­ rовор.mrЬІСЯ tВ «...вщ ета.~ в.з.аємощд;н~оИІн М1'Ж І чать .црю 'l'e, що ноое ·МІИ,Р'Не rю­ яж.их прИІВе:JІо б до ОО~'ІеtНІІІІЯ та.к.оrо 3а:ющу, гл$1\Ї на.mИ!Ми Іt~аtна.ми, - rоВЮІ}>иrг~ся ч~.аН'Ня н.~ої юр.а.їни .з)'I(ЩJ!iltl'a~ БушгаіНіЇІт О. М. ІJІООЛаІІИН.і ІВсіеї ·:м.іж.на.JЮдн()ІЇ о6с.тмrоооtИІ.

.Нк, nеІ,()шочерrове З<ЩІІ)ІІНН!Jf ш- м~і~ооні~нщЬІкІJrо ~ АщеlЮ!Уе... в п~arn:нn :м . О. Б)'І..'ІГ<ІІІШіІІа наиши:рту ПWPIDfШY з 00к1у 'МИ.П()JСИ!ЛЮЮ'І'Ь і ·JЮ3ІІІИ!р.Я­ ша країна пrропопує РаіЗІООІ 3 l}'llm- РУ:, - .було б ЇIC.':rom!Иml .в:к.лJаіJІ.ЮІМ д. Е1113еІНХІауе,:w, ~ в С'У'Ч<ІІС.НИіХ рмюб1ІІИ'Х. на'J)(Ці:в. «Ра.дляське

ПOw'IJIJ'.aAJ В ТО:'Щ, ІЦО ІПрамячі 100-

ла

C!JIA

ЮТЬ ,:I!JOOН!Ifi rотуmа~нmя:

МІі

ПіВІИі'Ч!Н{)аfГJLа'Н!ГИЧНОІГ()

:в еИJе'ОО-

блоо;,у

(ПА·ТО). Для ·цьш10, оокре.м:.а,

16

·

да!Ми США і Ашлії mяmи на c~~r У СІПраву зиіцнеІНН.я 'МИРУ' і ВІІ}Яг 'УЩОО!ах у ве.mичеmІ'Щ

оС'ІtЛmtаєтЬІСUІ ІІі.РR'ІІИ1НеЕІІІіЯ з 1 січ:ня 19 518 ])()Jlffi'1ЩtЯ m ПаJ}ІИ'Жі OOCJiJІ Ра:ж;и ПА ТО. ·Ra .ній ІflJ<еІJ(­ Ity Випро6у;в.а.JІЬіНИХ rвІІ!б}'tХ>іВ '}'Ч:іХ стзІиm:юІ! ОША мають mм.ilj} 'ІІіРО­ ·ВІlЦЇrв Т&'ІWЇ 3брОО C:fi(R(\(1\К.y ХЮІЧа рооt.и,. Ми 'ІІІЮТJШТDИ ріше.wmя rnpo 'РО3МІЇ!Щеmmя ·б на ~Tj)()llt у &М·ЄІ)ИіК3:НеІ>ІЮЇ а:rООІ!ІЮЇ і ~'КІІ'И:D­ п~о тааоож cmoop:mrи. В> !Цен'!'3а.хіооної ралh'Нtій чa.crrmd Є:ВрООІИ ЗdПу, НОЇ еброї ІВ ,к.J)аінах €ІІІJ:роІІІи і n:po. оснащеІН'нл Ї·Х ар­ .ц.е ti :не бушо аrомНІОІЇ зорОї. Для мій цією ,зброєю. Tacrti ;r.Ю п:ра.в­ цwго '1\реJб.а JІООЮВІИ!І'ИІСЬ ~еJІЯЧИіХ .юіл США та іН'ІІlиос 3а.хrід­ 'ILJIO

2-3

:м.а.6}7ГЬ,

Саuн~ тооrу, ,ц.улrе 1Ва1ЖJІИІВІО. щоб ІЮЇ війни». ,р~ІїКІИІЙ урЩ 3Н:ОО!Іу ООООЛИ- На!ІІІ'Ї ~- ·КІрQ'ЇJШ іВИ!ЯІВШІИ ЇНІЇЩіа­

Іі.аЄ 33Х'Ї'ДНІЇ Д~ 'Y'l\JLaiCTR \}'!00- ТИІВУ і ;з>рООИЛИ. .'re, ЧОГО "'СІJВН() ВІЖе

Jf.Y І!Ір() нвнат:ащ 'МЇІж 'R,раї.н~и -

чекаmь ШlJIOJIJИ•,

-

злмmли лід

'В.Wю'ву ві(І: ІЮЗШще!Jj]JJІІ :JВо'Щ33НИІХ

-------------------------------------

ШУЧИЛаІННЯ,

АЩ>еса редаІЩіТ: м. Бровари,

-

ra.ooro «РшИІІШа

іПИПП~

})I)'I)IY1НICJ>'lt3

лібер.а.»,

-

ще

рав П0Jtа!3ІУЄ лю)JJе:тву, що Pa.дJIJll· оеuий Союз р.а~зсм .з і·ншИІМІИ со­ ціаліmlf'ШІЮІ.и де<ржав,ru:.Іи НJеІІІ'РІИ • МИР~ІІ:НО ООреТЬІС.Я ·3а. ·МИР, .33. ІІ03р.яд.ку

~ІЩЯМІИ ШаmіЧІЮаrмаmrІ'И'ЧІЮ- « :Ю.'ІОідНО.Ї вІійни» . Вmя!і!:JГЯЮІЧИ ті». •оо OOIO:JY і ~~ЬІ:к01rо ~оІ"()ІОО- глиОО&е п.іскJІ)'1ВаннІЯ ІЩЮ ЗіОО,реРУ, в~и.сь Щд ~- же'Н'н:я ·ММРУ, РаідЛІНСЬіКИ\Й У'РЯ~ ня 'СІИJІ.И ІфИ В.ИJРіІшевШ l!ІИJNИІІЬ, :зоорта.е'!'~.Я .до· п:рез.Щіf,'енrг.а США

3 ВJrИІзЬ.Іtим і ~~м з замико:.І з'ІЮ!бwrи е.nільІІ'Ї ау­ і .рооюmати силля для wro, щоб пок.1аосrги JЦнооити Ох~, д<о' і!ІООІМ6В:Н.Я •гаJюї 3б.}ЮІі !В Заооіо;сн.ій і Cxwnй

'Р'Єд

НІИХ •К.'j)аЇ:Н Вед'УТЬ

-

m

.М!ірі LЗа.В.ХО- •ВJаІВ.ЇТЬ у ;БИІріШаШ/НіЙ бе GОfюв'JЮаІНІНІJІ !Ire 133~ТИ l'Y'B3J!{) б На~И 'ЕJ)аЇ'В, Я,!;еі,()ІЮЇ 3брсЇ і QГО'J!ОІСИТИ ІІ!.РО Д1ЯТЬ .В ЦЮ і30ВJу, ЩlJ; Мf'ІЮ3И аІ'ЮМ- деЖИТЬ Д~ЛЯ 3:ail'aJIЬJHI(){Г() ~ИіРУ·

С.

міJЮНІа'РЩНІОІЇ

Ha:rnpy!ЖeHOC-

С. Герман. Редактор

ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

--------------------------------------~ N2 138.

---------~ Київської області, вул. Київська,

---------Зак, 4581-~18 j

---------------~----------~---культури. обласного уnрав.пікнЯ Брсеарська раАоииа друхарви КиІвсЬІІОrо

147 номер 1957 рік  
147 номер 1957 рік  

147 номер 1957 рік

Advertisement