Page 1

ОРОАВТАРІ ВСІХ КРАІН. 6ДJJАIlТ.вся,

РІ& .НАааа. ХІХ

СТЯХЯ НО 8Еиь

Н!

9

проходять

збори маг у Заворичах зовсім був за­ уповноважених сільських спо­ критий, тому що керівники ССТ ЖИВЧИХ товариств. Вони обгово­ неспроможні БУJ[И ni,;і6рати заві­ рюють звіти правлінь і ревізій-

комісій ССТ,

матеріалЬ'но В

дуючого замість знятої з роботи

затвеР)(жують К. Олексієнко за всілякі грубі осіб. порушення правил ра:ll:JИreькоі

вІдпові1(альних

Порівнюючи з мВ!нулим роком, торгівлі, антиса'Нітарію кожному з с<поживчих това­ зині.

рИІСТВ стало :mачно

бі.'1ьше

товарів і

розширився

іх

асорти-

«Наші пре-гензіі товариства»

..о

в мага­

Цlиа

~

] І)

.

члеНІВ

р.

191)6

мент. План товарообо.роту по рай- головком вміщено сього"ні в споживспілці і більшості сеТ за «СтаХЗІНовці» лист С. Риженкд 11 Юсяців нинішнього року пе- з с. Зазm!'я. Питання, яке він ревиконаниЙ. пі~осить, про задоволЄ'Ння

обов'язок робітників,

промартілей, інженерно

- технічних

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ *

*

Нарада в питаннях пІдвищення родючості грунтів У колгоспах Поліських і Західних Оdластей УкраТнськоТ РСР у Києві закіНЧИЛ<l свою робо­ ту нарадз. в пита'ннях підвищен­ ня родючості груятів у колгоспах

за­

честі

працівників-дотримати слово.

коп.

споживчого Поліських і Захі:ltНИХ

пi,J; таким

-

Справа

ГРУДНЯ

Чуйно прислухатися до голосу споживачів районі

річний ВИРОdНИЧИЙ план по кожному підприємству.

НЕДIПЯ

Opraв DpOBapeLKoro раlовиоrо коптету Rо_уи1СТИЧИОі партіі 7араlии та раlониоl Ради депутат. в трудвщих Киівськоl обласn

В

Наше зоdов'язання-достроково виконати

147 (1440)

Доповідач

областей. першин З3JCтупник

-

*

Видання творів

Г.В.Плеханова ІНе1'lfТУТ

марксизму-деНlНlЗМУ

при ЦК КПРС ПРИе1'упив до під­ які невичерпні резср'ви має сі.'1Ь­ готовки п'ятнадцяrитомного зі­ ське господарство ПоЛ'Ї'Сся ДЛЯ БР3lRНЯ вибраних творів Г. В. різкого підвищення врожайнйсті Плеханова. Це четверте видання всіх кудьтур і піДНОСeJIНЯ про­ нам:ічаєтЬ'Ся випустити в світ JJ;уктивності тваринництва. На протягом

найбдижчих п'яти ро­

Голови Ради Міністрів Україн­ нараді говорилося про посилення кЇіВ . До зібрання У'Війдуть най­ ськоі РСР М. М . Гурєєв і промов­ організаторської рйботи партій­ важдивіші роботи Г. В. Плехано­ ці в дебатах відзначали, що сіль­ них, радянських і сільськогоспо­ ва пЄ'ршого видатного пропа­ ське ГJСПОД<lретво Полісся і За­ Дарських органів По.'lіських і ган .. иста марксизму в Р()сії. Але, не.а;ивлячись на ці в ос- вироб'Ничих потреб колгоопів спрямованої хідних областей республіки, нез­ Захі.llНИХ областей, Передбачається вже в наступ­ ·новному з&:"овілЬ'Ні шжа:mики, вже декілька раз ставилося на важаючи на .. осягнуті успіхи, на найшвидше перетворення в багато ТРУ.llящих не за"оволені різних нара.llах, але керівники все ще BЇJ(e1'aв в своєму розвит­ життя зав"ЗlНЬ ХХ з'ЇЗАУ КПРС ному році видати перший том.

станом кооперативної roргівп, і кооператИRНОЇ торгівлі в рasЙ'Оні ку ві)( сіJlЬ'СЬКОГО господарства по піднесенню сільсьіОГОСПО.llар­ прямо слі.. сказати - вони ціл- висновків з цього не роблять. І інших районів і областей YKpaї~ ського виробництва . ком праві.

..осі

неза"овільно

організовано

Беремо для прикла..у Се\\lИПОЛ- кільцевий завіз roварів у мага­ ківське сільське споживче товз-

зини, про що також уже не Р.13

ревиконаний,

РЗG

риство (голова правління т. Ма- говорилося. На робітничих збо­ лій OJ. План 'говарообороту пе- раху Бобрицькій МТС кілька Зддовішьно

зована комісійна

органі­

торгівля, спо­

руджено ·нові торговельні закла­

ставилQlCЯ

ліпшення про

питмrня. про

роботи

ІАальні

обслужування

механізаторів

зменшилась дебіторськз за- під час польових робіт. Критичні ргованість, збільшились при­ зауваження на адросу коопера­ тивних працівників за гру6ість б}"'Гки.

ДИ,

Це все правиль'Но,

-

ворить

брищ~ир

го­

-

К311ИТЯНСЬКОГО

колгоCJfiУ ім. С'rаліна

продавців

і

прямі

поруше.ння

правил торгівлі часто можна по­ чути

і

на іНШіІХ

робітничих,

т. КQваль, КОЛ·ГОСПНИХ зборах. Про один та­ ТРУ'.l:ящі нашого села, що кий факт ро:mовідає сьогодні у иого обс.'lУЖУЄ Семиполкївське «Стахан()'вці» КО.1ГОСПНИК с. Рож­ ССТ, не З~Д()Jjолені роботою прав­ ни т. Мехед . лінця. Не залучає воно до розпо­

:-. але

ділу товарів по торговельних Кооперативним праці'вникзи точках обрані споживачами крам- паJYfія і нарвд довіРJШИ одну з нич·ні комісії. Внаслідок

цього відповідао1ЬНИХ дL1ЯНОК

На нараді наводилися конкрет­ ні приклади, що підтверджують,

35 тисяч

по­

ССТ,

В роботі наради взяли участь

ни.

жилих будинків для колгоспників Білорусії

Грошові прибутки кодгоспів Білорусії в цьому році, за попе-

рсдніми да.ними,

госпартілей виділяють колгоспникам довгострокові кре.llИТИ, по­

збідьшуються дають допомогу будівельними ма­

нз мільярд карбованців. Зміцнен-

теріалами,

ня

силою.

економіки

сі.1ьгоспартілеЙ,

зr,остання добробуту ти житлове

колгоспни-

і культурно-побуто-

ве будїВ'ництво . Правліmrя сіль-

У

траіНСПОРТОМ,

ЦЬОМУ

рйці

тВ!Сяч і зараз споруджується ще

тисяч жилих БУ.llинкrв.

10

Гірнпи

Ворошидовгра1rськоі А

Це

шахт.

да.10 хороші реЗУ.1ьта-

докорінну

підприємств. ТІІ. Всі вугі.1ьні трести ПйДО.1а.1И

НОВИЙ уральський На УраДIiСЬКОМУ автомобі.1ЬНО-

Такого Ж · характеру вие1'УПИ таритетом серед тр}·дящих. У були і на зборах уповноважсних них і С.1ід вчитись тому, як тре­ ряду інших ССТ, керівники яких ба дбати про споживача.

му заводі до серійного ВИПУСБУ підготовлено нову вантажну машину .

Висту'пи

план товарообороту був викона- паиовиків

уповноваж~них

-

показують

у

від нас

'ний, з про те, щоб широкі маси

незад()вільно ще поставдеН0

споживачів буди задоволені, мен­

мадський контро.1Ь роботи ТОРГО­

ше

ВСЬОГО Аукають .

Гостро

критикували

учасники

зборів правління За'ворицького сідьського с-поживчого товарист­

ве.1ЬНИХ

;13К,;lа .. ів.. Над

денням цього нед::)Ліку першу

чергу

гро­

виправ­ мають у

попрацювати

1,5

місяця сіль-

•• H~ північ~ому об,1аСТІ,

Вйдаfi:бинського

сході

Іркут-

в самому центрі

зодотопромисло-

вого району, розгйрнулися

Порівняно 3 попередніми мар-

ка~(и

машин

новий

грузовик

ГРУЗ0ВИК

Завдяки цьому

1'ажопідйомність

біля

-

більше, ніж .1і.

застосовані конструкції

ньому

карбюратор і

бі.'1ЬШ

новоі

доскона.1і1

система спалювання паJlива.

У

1957

нового

тонни

3,5

експлуатаційні

в

паль-

ного знижується на 8-12 про­ центів. Потужність мотора збіль­ шена до 95 кінських СИ;]. Ван-

бідьш економічний і має високі якості,

витрата

)'

-

звтомо­

на

0,5

попередньої МОАе­

році завод ,1асть краї ·

ні тисячі нових па.1ЬСЬКИХ гру-

З0виків.

прав­

1956

промислова

Нова ГЕС матиме чотири агреІ'ати загаль'Ною поту~істю в

60

року. За півроку її

Bi»Ji-

дадо близько шести мільйонів чо­

лові'к. Вони 03'Н&Й'оми.лись З

"0-

сягнеllJlJl1lИ соціалістичної іщус-

в світлі рішень ХХ з'їзду КПРС. інтерес

викликали

еRспонати, які розпові){ають про

наші

мільи{)нів

3

карбо-

ванців. НайБІльший водопровІд для сІльського постачання

води

радгос­

найбільшого в к' раїні водопрово­ ду ДО8ЖИНОЮ 980 кідо){етрів. У п,раК'гиці сі.'lЬСЬ&ОГО госпйдарства

таке

будівництв.,

:Jдійснюється

вперше .

3арзз

закіlfчено

СК.1адання

проекту. Водопровід буде щюкла­

дений від ріки Іртиш у південну частину

Омськйї

області.

Розга­

.1ужена сітка, на ЯКій намічено будівництво

12 нас()сних стан­ цій, охопить тerpиторію в півто­ ра міJ1ьиона reKT3Jl)ЇB і буде об­

"Беларусь" з головного

..осягнення

у З&етосувмmі

aTOJfHOЇ енергії в мирних цілях.

(РАТАУ).

ко-нвейєра

Мі'Н­

ського 1\Ра.кторного заводу зійшла

пеорша

П3:IYNя тракторІв

РУСЬ»,

оснащених

«Бєла­

новою

гід·

равлічною системою для роботи з наві,сними і напі!!'Нз;віCJНИМИ

роботу трії, перспектив3'МИ її розвиТItУ Ведикий

130

Удосконалення трактора

І

під- тисяч кіловат. Перша черга її

ВИСТа.БRа

одержа­

нен подавати 2й тисяч кубомет­

3аКРИlась Всесоюзна промислова виставка Всесоюзна

колгоспники

рів води.

(ТАРС) .

закінчила

року

пункти . 3а добу в()допровід пови­

••

макан.

Москві

авансуваН'ня колгоспників. З по­

слуговувати кідька районів. Во­ АУ одержать 163 населених

І·йтовчі роботи по спорудженню стане дО' ладу наприкшщі шостоі гї..роеJlектростанції на ріці Ма- п'ятирічки.

В

12 тисяч колгоспів рес­ застосовують щомісячне

публіки

пам і ко.lГоспам на цідилних З~~!.lЯХ намічено будї-вницТВО

Нова ГЕС на півно~і Сибіру СЬКОІ

на Ава

господарства

РаJJ;И і партійні організаціі.

1.1

зросли

тварИlННИЦТВО.

Понад

па.іІИВО

ва (гм-ова т. Денисенко Н.). До­ ління райспоживспілки, сільські сить сsазати, що

дало

Д.1Я

що БОРИ'СТ}"ЮТЬ\?JI ве,1иче·зни)( ав-

.1ише про те, щоб

сільгоспартілеи

мільярди

На скорочений робочий день

з.. іЙснюють

області

,незначна частина. Так., напри- питів . f нас в районі, зокрема Блад, нещодавно неправильно бу- у ГОІ'олівському, Броварському .1И ро:mодіо1ені між магазинами ССТ, є таБі працівники то})і'івлі,

пікдуються

ських прйдуктів. Порівняно з миНулим роком грошові приБУТ&JI

чатку

дише .1уватис·я про задоволе.ння їх за­

ССТ дві тонни га'Су,

топлі та інших сідьськогосподар­

ли аваясйм на трудодні понад

чуйно прислуха­ На скорочений робйчий день і но- відставання і видають а в Кадиту тися до голосу споживачів, пік­ ву опдату праці переведє-но 100 понад пдан.

дає у С~МИПОдКах, та Опа'насів потрапляє

авансування Колгоспи f&раїни збіJlьшиіil вир06ництво мйдо&з, м'яса; кар­

з лишком мідьярди карбованців, робочою ПРИЧОМУ половину цих коштів

11 кодгоспах ків да.'ІИ змогу 3Ha1JHO розшири- Білорусії збудовано близько 25

роботи. перебудову роботи

ряд товарів широкого вжитку осі- Вони ПQВИ'llні

о. І. Кириченко, Д. С. Коротченко, М. Д . БубновськиИ.

1....

тисяч KOJlrocnlB Ук,атни застосовують щомІсячне

12

KHi.cь~a ООлаС1'Ь. Колектив Саливонківського цукрового заво­ ду зобов язався виконати. державний план по. виробленню цукру до 20 грудня цього року І видати 132000 ПУДІВ продукціі понад завдання .. На 15 жовтня робітники підприємства вже видали

78000

ПУДІВ иадnланового цукру. На фОТ~: в сокоочисному І{еху заводу. (ПрескJltше РАТАУ). Фото Н. Цидільковськorо.

сіJьськогосподарськими агрегата­ ми . Тршктор «Бєларусь» з гідро­ РО3ПО;J;ільником мйже зразу 'l1pИ навісних подарських

агрегymати сільсь1tOгос­

знЗlРЯДДЯ

-

~a

по

боках і одне поза)І;'У. (3а П08іДОllлeJIIUIlІ. тАРа

І РАТЩ


СТАХАНО8ВЦЬ

2

Не"lnн,

ВИДАТНИЙ ТЕОРЕТИК І ПРОПАГАНДИСТ

ГРУАНН

9

:=======*

*======; в новому

МАРКСИЗМУ В РОСІІ грудня ми'пає 100 'РОЕів­ з дня народже:ння fеоргія Ва­ лентиновича Плеханова орга­

••

11

(Д о

1 О 0- рІч

В 1875

. б

РОЦі,

Петербурзького

т. увши студенТ{).\(

11,

стор.

пра'видьних

культури

Він від­

заК.'ІИкав

УЖИJ.lатиея

ВІнницька лаС1'Ь.

з

в

опортуністами.

ського і міжнародного робітничо- вибухові речовини в світі» (Тв., го руху.

ві;ц

мовився вес'Ги боротьбу з меншовиками,

Г. В. Плеханова)

«Визволення діяча росій­

Будинку

відходити

марксистських позицій.

ч я

з ДНЯ народжеlJНЯ

нізатора першої рос,ііськоі марк­

систської групи праці» ,видатн{)го

ВО

71).

Перехід

Плеханова

дріб'нобуржуазного

в

гірничого і!llСТИ- систів в іде~но-вих{)вній

табір

опортунізму

революційних ,народниюів. 6 грудня 1876 року він взЯ'В активну участь у демо'В'Страції на площі Казанського собору і виголосив перед присутніми революційну ПРОМО'ВУ. Після цієї демОНІСтрації,

J)O'3вивати в умах робітників яс­ ну свідомість протилежності їх інтересів інтересам буржуазії. Знання наукового соц,іалізму ро­ бітникам потрrбно для неприми­ PЄlНHOЇ боротьби прО'Ти буржуазії,

переховуючись від переслідувань

для розв'язання п·раКlТИЧНИХ

ре­

новки

дань,

клас()вих

які

сил,

ста.'lИ

н~вих

перед

не

бачип

на

зав­

робітни­

змушений був емігрувати за Itoрдон, де ж,а'ді'бно почав вивчати марltcистсыty літературу ідоові..: захїдное.вропеЙ'Ського робітничого руху. З рооійсыtхx революціонерів Г. В. ПлехаНі)В перший ІІ'Рийшов до висновку, що єдино правиль'Ною революцНі:ною тЄ{)рією є марксИ'зм і ЩО він застосовний також до суспіЛI>НО-ПОлітиЧ'Них умов Росії.

:JIітом 1883 р. в Же.иеві Г. В. Плеханов разом з іншими революціонерам:и орга'lFiзував росіЙ'ську марксистсI>ltу

місць,

фо·

5ібліотека.

чи· кімнати

:ля гурткової ро-І

:юти.

буржуазних

[ І

(Прескліше

революцій на Заході у ХУІІІ і ХІХ сroлітrях, н~правилыоo ха­ рактеризував рушійні сили цієї

РАТАУ). Фото Ю. Копнта.

діалектичного зрозуЮв вирішального зяаче-ння

та історичного матеріалізму. Появу марltCИСТlCькоі фiJIософії ПлеханQВ розглядав як велику революцію в історії суспільної думки, в історії філософії. Иого рoOO'rи «Наші незгоди», «До пит&ння про розвитоlt МООІ'Ї'Стичного погляду на історію~, «Нариси з історії матеріаліЗ'Му», «Про ма­ теріалістичне розуміння їсТ{)рії» , «До питання про роль особи в

союзу пролетаріату з селянством як в буржуазНО-ДelМократичпій, так і

в

соціалістичній

Сам так роблю і людей ДО ЦЬОГО привчаю

револю­

ціях.

На почаТltу 'ни• • Дня немає таП'роживаючи більше трьох де­ нimнього року (ЛИСТ КОМУНІСТА) 'кого, щоб ми не СJrшtів POItїB в еиіграцїї, Плеха­ партіЙ1Ra органі• ВИlВозили пі:,а: ка'Рнов втратив зв'язок з російським зацtя прийняла Т{)плю гній з робітничии РУХOOl, що також не­ мене до лав партії. У той нан- ферм, торф. Повинен, до речі, гативно позначилося на його ста­ щасливіший день свого життя сItазати, що за заготі1lЛЮ торфу новищі JlК політиЧ'Ного діяча. л зобов'язався доItЛасти всіх си.л ноки що тільки взялася наша Плехан~в ЛlШIився політичним до 'roro, щоб з честю виконати бригада. історіі», «До шіст,І;ОСЯТИХ рокоА'іячем кабінетного типу, вцірва­ будь-яке зав,І;clННЯ, яке доруЛюди наші РОЗУ'міють, що ,1;0вин смерті fегеJlЯ» та інші, на­ ним ВЦ пролетарсыtх 1[ас, вЇ); чить мені партійна ОРГМІізація, бі'Рне зерно - запорука 'ВИ1:0КОГО писані до 1903 р., ввіЙШJlИ в безпосереАНЬОГО керівництва їх і перш за все бути передовиком врожаю. Про це МИЧЗІСТО про­ золотий фощ марксистської Jliборотьбою. виробництва. водmш бесіди. На СЬОГОА'ніІШІій

першу групу тератури. В них показаний зв'я­

«'Визволення праці». С~рйозноlO переШltодою 1JIa шляху поширен-' ня марксизму в Ро::іІ і створення пролетарської партії стояли

наро~и'ки. На і);ейшї'й

обгрунтуванні

550

rальня,

царського уря,.у, Г. В. ПJlехаlЮВ волюційних завдань. пішOOJ у революційне ЩI;Ш:IlJlЯ. Особливо великі заслуги Г. В. революції. П(}милка Г. В. ПдехаСтавши професіW&JIЬ'НИМ ревОJlЮ- Плеха-НQва в захисту, пропаганді нова полягала 'в тому, що він не

ціонером, він усіЧіНі 1880 РОЕУ

Будинок

ЙЄ, спортивний зал,

вtдмї'ниості

від

раЙо·

споруждеН0

є зал для глядачів

роаійської буржуазно-демократич­ ної революції

Іванівка,

новий

чим класо\{ в епоху імперіалізму.

ПлехаНQВ

обфото:

культури. У ньому

роботі історичних У}ІОВ, нової розета­ щоб

селі

!lУ,

він не зрозу.\(і,в характеру нових

у тому,

На

Вінницького

НайважливіШі' з.авдання марк- пояснюється насамперед тим, що

Т}"'ТУ, Плеханов вступив у ряди ПлехЗіНОВ вбачав

року.

1956

боротьбі

Працюю я у наш()му ItOлгоспі дС'нь закінчили ОЧИC'l'КУ гречки, зок марксизму з попередньою фіВ період першої' cвiT~в{)Ї іміІе­ лософією, з велИItОЮ глибиною ріалістичної війни Плеханов сто­ бригадиром 3-ї рілЬ'Ничої брига- завершуємо ОЧИСТКУ К{)рмового викладе:ні ПОГJlSЦИ марксизму на яв на соціаЛ-ШOOJіністичних по­ ди. Про те, як праЦЮВ&JIИ Itoл- люпину і приступили до пі~­ історію суспільства. зиціях. Повернувшись у березні госпники і я разом з ними ЯК товки гороху. Між КОЛГОСП'Нnl(­

В усіх ~BOЇx працях Плеха.нов 1917 P~KY

Плехан~в бригадир, каже такий фаlt'I': за ми і колгоспницями,

в Росію,

що

пра­

ними і зосередила свою увагу блискуче ПОItазує, що в основі висловився за пЦтрИ'М,ку буржу­ перевиконання планових завдань цюють біJIЯ трієрів та змійок, l1Рупа «Визволення праці». розвитItу суопільства лежить ма- аз ного Тимчасового ypsцy, проти по врожайності на 1956 рік ХОЧ формально і немає договорів НароЮlИТКИ вважали голов-ною теріальна, виробнича );іяльність перех());у від бутржуазн{)-демооора­ одержaJJИ 35 топн картоплі та на соціміе<l'ичне ~тання, ие

3

революційною си.;ІОЮ не 'робітничий KJIlaC, а се.:ІЯ'НСТВО. На сеЛЯНСІіКУ общину ВОНИ ДИВИЛИСЯ, яIt на вихідну '11Оч:ку розвИТltу Росії по шляху до соціалізму.

.'ІщеЙ, РО3ВИ'ЮR ПРОДУ'ltтивних сил, що суспЇ'льна свідомість людей залежить від економічного ладу суспільства, визнзчається суспільним бу'I'l'ЯМ. Розвиток

ТИЧJЮї революції ,1;0 соціалістич­ ної. Він не вірив у МОЖЛИlВість побудови соціалізму в нашій к.ра­ їні, через її економічну і ItУЛЬ­ турну вІдсталість. О"нак, незва­

Наро,JJНИКИ

суспільства відбувається

жаючи

не

розуміли,

що

в

не за

на

негативне

ставлеll'НЯ

5,4.

ТО'ННИ

гречки

,l;О'даткової працюють вони

3

завзяттям. Ко­

оплати.

ристуюся нагодою, щоб у зв'яз-

3наю я, що досягнута нами врожайність по всіх культурах далеко ще не там, як цього можна одержати на наших зем-

ку 3 цим ві,ll;значити ,ll;ей, як ланкову Н. рядових колгоспниць В. Кукса, Л. Дарага,

таких лю­ Дарагу. та О. fУТdИК, які 30 ,ll;НЯ

умовах R3піта.лізму тільки ро- свавільством окремих лю);ей, ви- д{) перемоги ВелИItОЇ Жовтневої лях. Тому-то яIt комуніст роблю в день перевиконують норми ІНа бі1\НИЧИЙ клас здатний об'єдна- датних осіб, а за об'ектИ!Вними соціалістичної революції, Плеха­ все для т{)го, щоб У наступному ОЧИстці насіння і транепортува'н­ ти на1lIt{)ло се6евсіх трудящих ек{)номічними за.коншми, пізнан- нов не брав участі в боротьбі році . вона була вищою. Сам так ні місцеll~Х J;обрив на поля.

роблю і людей до цього ПРШlчаю.

і доБИТIreЯ визволення від к:~пі- ня яких є завданням революцій- проти Радянської !Влади. талістичного рабства. Спираючись на вчення К. Маркса і Ф. Енгельса, Плеха· нов ДOBiJВ помилItOвість поглядів наРО.J:НИБlї'В. fрупа «Визволення

пої теорії. марксистсыty філософію Плеха'Пов тісно пов'язує з pe-вОЛЮЦЇЙ'НОЮ боротьбою пролетаріату. Різносторонністю своїх знань,

Умер Г. В. ПJIеханов 30 травня 1918 року у віці 62 років від тубеРItульозу. Похованик вЇ!н у JlеШНгр&Jl,і на BO:rKOOJOMY кла­ д~вищі, ш)руч з могилою Бєлін­

праці» провела велику роботу для поширення марксизму в Росії. Особливо велИltі в цьому заслуги ПлеХМlова. Він переиав на ·росіЙСьку мову «Маніфест Кому-

ясністю і глибll'НОЮ дУ'мки, блиоком розуму ПлехМlОВ стояв

cI>кoгo.

мІстичної

партії»,

твір

Ф.

Ен-

тарів, по

Ві,а:.в;аючи належне ПлехМІОВУ,

30

цеН'lIИерiJВ кукуруд-

зи на кожному з

43 re1tTapiB, а 150 гектарів зер­

у той час незмірно вище Від лі­ йог{) заслугам перед робітничим на кож.ному з дері1l міжнародної СОфа!Л-деМОIt­ ItЛасом, В. І. Ленін указував, що нових по 15 центнеріІВ. ратії. Він був заГ3lJIЬНОВIDнаним «не можна стати сві,l;ОМИМ, А ле, . Відома справа, авторнтетом

у

питаннях

марк­

справжнім

комуністом

літератури щоб ви'вчати

гельса «JlЮ)І,'Віг ФеАєрбах і кінець систсыtїi філософії,

класичної німецыtoi

Підрахув~вши наІІІІі можливос­ на бригадних зборах виростити і зібрати у на­ ступному році по 160 центнерів картоп.лі на кожному з 70 гек­ ті, ми вирішили

без

того,

_ саме вивчати _

У брига,а:і ХОЧ і с'воєі роботи

багато, але як бригадир не можу

забувати і про і'Нші ділJIIНКИ колгоспного виробництва. І лю­ ди згодні ~; llНОЮ у цьо'.rу. Во­ ни

наполеп!иво

тим,

щ!)б

,ll;іло взяти зобов'я3a.1rНЯ, а друге виконати кого. Наші люди

філо-софії», і мистецтва. «Ного ос{)бисті зас­ все, написа'не ПJІехМlOOlИМ з фі- -

над

допомогти l1ереробити корми для тваринницької ферми. Допомагає­ мо таlИЖ і В обслужуваооі кол­ госпного

одно

працюють

('воєчасно доставити і

ct\дy.

3акінtJуючи, хочу сказати, що бригада, яку очолюю, виконає взяте зоБОВ'ЯЗalН'НЯ. Все зробимо для того, щоб і колгосп виihпО!l

НМІисав багаro вщатних праць луги веЛИЧС3'Ні в JlИНУЛОМУ, лософіі, бо це найкраще в усій такої ~уwи: раз ~али слово, переможцем у змаганні. З марксистсыtїi філософії. Роз'яс- писав В. І. Ленін про Плехано.ва. иіжна.радній літературі марк.сиз- треба будь-що його дотримати і

нюючи значення

маірltCистськоі

-

20 РО'юШ!,

1883-1903, му» (Тв., Т. 32, стор. 71).

тЄ{)рії в боротьбі робітнитків:ta ві'Н дЗіВ багато Чу,l;ових гворів, своє ВИ3ВОЛroIНЯ, Г. В. ПлеханOOJ О'СО'бливо проти опоvrУНіСТIВ,

ПИСМl: «... Без революційної тео- махИ1СТЇВ, Hapo,1tНJ(ltiB» ріі немає революціЙ'Ноro руху, 20, стор. 328).

(Тв., т.

11 з'із..:у РСДРП, щО від­ 1903 році, Плеханов в

Комуністична иичий

ItЛаІС,

дбати про це слід не тільки на-

партія, робіт- веоні та влі'l1ltу, а зараз.

весь

П&1['ЯТЬ

ви~а'l'НОГО

Весь

росій­

в справжнwму розумі1fllі цього сл(}ва ... Революційна, свої'м в-нут-

Шеля бувся В

pimнi)[ змістом, ідея є свого роду

цілому РЯ,l;Ї таRТИЧИИХ і оргаиі­

А. Іnьін,

дии~міт, якого не замінять ніJПtі заційних питМlЬ ПОЧ,аІВ поступо-

кандидат історичних наук.

сь1tOго піО'Нера мар&Сизму.

Шд

час

колектив

обговорення

іс'Горич- . надпланової

них рішень ХХ з'їзду КПРС загальні збори членів нашої арті-

8 У в 8 ас е и и 8 про п а r а и дис т У лі одностайно прогол~сували за Днями я побував на заюггтях - «БілЬШО'ВИltи у роки реакції пі..roтoвилаtь ,1;0 занять, у -своїй те, . щоб ,11;0 5 грудня - дня в гуртку по вивченню ісТ{)ріі і нового революційного пїщесен- лекції на цю тему не використа- радJшl'cыtoi Конституції - ви­ партії, Я1tИJ[ керує т. Широні- 'Ня». Читала вона лекцію ,в;охі,в;- ла psц цінних ](aTepiuiS, що конати річний виробничий план.

хачі'" 'ГТ. Л""''''''цов І' n ll'РИІВоmли "'. "о".... . . . ·. .0

Тема лекції, з якою вих:тупила

Т. Широиінз,

..уже

ливою мовою, і присутні її уважно слуха.ли. Але мtтивяості слухачі в лєкція, що тривала 45 :х:вилин, не виItЛИItала. Через 15 хвилин заняТтя закінчилися.

вміщені за остаmиій рінках теоретичних центральних газет. Вважаю таltOж за що прО'Паган,цист не

ча1: на' сто- Багато було труднощів, але во­ журншв і ни подошші, і зоБО1l'ЯЗШННЯ ви­ конано. Вже дази продY1tціі поне,а:олі~ те, на,l; план на 140 ТИСЯЧ карбопоговорила з ванців.

Не можна у .... "'о ,"" .... ку з це' им н е~у~ачами про остаиНl_ на й в~жли- І

зробити ,цеякі зауваження пропа-вшп питав'ня ПО'ТОЧ1НОІ ПОЛіТИКИ.

ВЇАП'ОВцальиа га.щисту. Широоща IЩl;оста'l"llЬО

Сталіна,

с. Бобрик.

3

на Т. (парторга,нізація викOIOtо· му райра,а:и депута.тів тру,цящих). Заняття почалося у призначе.ну ГОДИІНу. 3 невідомих причин не присутні були двоє сл У-

ім.

радянський

народ з гордістю і любов'ю ша­ нують

Ф. Федоровський.

Колгосп

В. Часник., чnен КПРС.

В есь КD.'Іектив раДІЄ. .

при цих

Н &Віть

т~мпах, яких ДОСЯГ'ІИ,

а-ршь А3JCТЬ ":0 КЇ!В:ЦЯ

pl)Ity

по-

раді є продукції на

600

тисяч карбованців. Раді ві,ll;значити, що у бороть­ бі за дострокове

виItонalН'НЯ ви­

робничого плану знаtШо зросли ЛalВИ передовиків. Особливо від­ значились ПРЯДИЛІіниці, леиточ­ ниці, банкоброшниці, кардовни­ ці Г. Пономаренко, е. Лебеди­ ющь, В. Чабrна, М. Шапошніко­

ва, П. П{)CТeJIJHaK, та ряд інших.

М.

3.

ТкачеНJltО Кnадова.

заступник голови правліННЯ.

Броварн,

промартіль

ім. ХІУ з'їзду КП(б)У.


н

•• lnя,

рону.

9 rpY.HII 1956

СТАХАновець

Весняній сівбі - висококондиційне насіння Більшість

колгоспів

району

уС'Пішно- ЗМtінчують очистку на­

сіння. ОРГа<кїзували

його збері­

Овочеве · Н3ІСіНlНЯ :ца'Но на аналіз

культур,

лише ОД1llЮ( колгоспом ім. Будьон­

гання, особливо таких

я&

кормовий

лю­

ного,

пин та кукурудза.

Довели

сівних

з

ка-

Житомирська

чанах в отеП.'Іено-

Велику

му прим:іщеН'Ні. У колгоспах ім. Ка-

госпартілям Житомир' ського району подає

гановича, с. Руд_

допо~огу

сіль·

контрольно· насінна бораторія

150

ськоі

ного,

ної станції.

Мокрець ,

не ДОПУСТИЛИ підВИЩе'НІНЯ вологості

Леніна,

ла-

ГО

ряє насіння пшениці з колгоспу імені Мануїль,

ШЛЯХ()1{ достатньої

ського.

пере-

Куnик

люпину

(Прескліше РАТАУ) .

ку­

потріб-

ім. Orаліна,

с. Калита,

П~ГОТОВltОЮ

імені до весняної

сі'вби

ЛеніІНа, с. Семиполки, та ім. Кі-

рова, с. В.-Димерка, затягують

насів.ня

забезпечи'мо

не тільки успішне вик>Она'Ння соціалістич-

очИCТltУ насіющ

але

них

зобов'язань

по

вирощенню

і погано його зберігають, Ао цьо­

високого

врожаю

сіЛЬСЬКОГООПJ­

го часу не надіслали зразків по­ сї!lиого матеріалу до контр{)льно­

дарських

культур

в

році. Н •. Кр,мінська,

пасін'Ної лабораторії.

3

ПClJ)евірених

К>ОНТРОJlьно-на­

сіll'НОЮ лабораторією

10074

наступному

завідуюча

контрольно· насінною

кодгосп

колгосп с. Гого­

-

-

Охороняти посіви від потрави На цей раз на З3'Сіданні ви­ конкому сільра,щ стояло тільки

одне питarння: про ОХОРРНУ посі­ вів колгоспу ім. ЛС<ніна

від по­

тр1llВИ. Це викликано було пев­ ними обс·тавинами.

До

копкому на'діЙ1ШІИ

сигнали про

сільви­

те, що на ланах жита і пшениці в

урочищі

Су&ачі O~HOГO

ранку

ходила чере,l;а корів.

лаБQраторією.

цент-

-

КОСТИРІІ г. Д. колгооп ім. Сталіна, с. PYC3lHiB. Костюк У. У. колгосп ім. Orаліна, с. Русанів. Денисенко М. г. колгосп ім. ЕаJlіиіиа, с. Літки.

ПО-lOПРМlзоньому

Вча'С'.Ною

Ф.

ПИnЬТІІЙ М. з. кодгосп ім. Сталі'На, с. Русанів.

забезпечило високу схожість Моро~и можуть довести насіння НlЮіВJНЯ. підвищеної вологості до цілко виО,щIlК В цілому p~i колгос- тої втрати схожості.

пів району, зOItрема в таких, як

Ф.

лШ.

заfuJятися

но

Це ====Ф,;,ото І. Святуна.

і

I\О.lГОСП

КРИКУН г. Д. «Червона У' країна»,

Се)!И-

кормово-

куруАЗИ

-

ім. Хрущова, с. Требухів.

3беріганням насіння

колгосп імені

Корнійко У. Н.

жоСті.

машинно-трактор·

-

ім. Хрущова, с. Требухів.

процентів схо-

40

На фото : лаборантка Т. М. Левченко переві·

люпину

С.

КОд-

Хрущова, с. 1'ре{іухі,в.

пол&и, має тільки

Житомир-

WI, 'l\3 ім. Будьон-

ло.пачуваН'Ня.

с. Гоголів. Сом о. г.

60 центнерів з колгоспу імгні

област'ь.

-

М.

Логвиненно г. П. КО.'Ігосп «Червона Україна»,

3550

центнерів підвпще:lОЇ вол{)гості і

~нізував сушіння

вевтИЛ'яціі,

пі)Jiвищеною

КУКУРУДЗИ

Д.

госп ім. Сталіна, с. Русанів.

ценmерів . Зі :lДа­ на перевірку

ніна, с. Дітки, ор-

&орЖ>вого

Юрченко

ВИЯВ.lено

. ної

ло Богданівка. Ко,носп іх. Калі­

с.

ному змаГа.'ННі доярок в 1956 році присвоєно звання «Кра­ ща ДОllрка обпасті»:

цент­

ВОЛОl1істю

се­

у

за кращі показнИItИ в облас­

кормового

люпину

ім. Ватуті,на, село

кукурудзи

5105

нерів

колгоспи

Андрєєва,

'ної Ради депутатів трудящих

з пере.ві·

ре,них

кондицій

Для перевір&и цих і п()дібних факrrLв було створено с>пеціальну

ОстаННі вісті 3 колгоспів 'м. Щорса, с. КНЯlНичl. рільничі

вивооення добрив. На полі СIiJI'<l'ДЄІНо в Ш'габеля понад тонн

f

бригади Вl\iJIЮЧИЛИСЯ

гною,

завезено

з

у

ПOOlад

800

с. 6orAaHiBK8.

центнерів

КОРм{)Воro

уже люпину, в1вса, гречки очистили трієрами та змійками колгоспни­

1000

С'К.'Іаду

«СільгосппоC'l'ЗЧУ» 40 тонн міне­ ралЬіНИХ добрив. 3aВ'l'pa розпоч­

нуть возити добрива

'м. Ан.реєва,

сі

2 трактори.

я. Носуnенко,

ки другої бригади,

О.

Дяченко.

яку

очолює

Відзначилися

кол­

госпниці М. Бобко, К. Литовчен­

ко та С. ТкачеНко. Вони щодня значно перевиконують 'Норми.

М.

агроном .

UUeBenb,

3 .досіІду

комюію на ЧJ()лі з ,!;еПУТаТОМ сіль­ раАИ т. Печурою І. В рішенні виконкому вказано, що правлін­ ня артLлі ПОВИ1Нно в ці дні по­ силити охорону озимих посі,вів і

багаторічних віщовіj(НУ

трав

та

провести

роз'яонювальну

робо­

передовикІв

cl.lhchKoro J'осподарства

Організаційні та агротехнічні заходи у піднесенні врожайності овочів

Рішенням виконкому облас­

Мокрець.

те, що

Пухівка, ім. Щор­ са, с. lWяжичі, ім.

с.

області

Слід вказа'l'И на

ДО по­

насШmrя

Кращі доярки

нерів зеJЩа виявлено конди­ ційного тільки 1710 центнерів .

3

Овочеводи

нашого

колгоспу пу становить

.J;отрима.ли нинішнього року сло- 'то

ва. На коЖ1НОМУ 3 80 ге,ктарів зібра'но в сере;дньому по 214,9 центнера овочів. НКЩО J!lpaxYBaти, що наші придеонянські землі дуже б1дні на поживні речовини, Т{) це значний успіх. Перемога не прийшла сама по собі. Пра,вління &ОЛГОСПУ і партійна ОРГ3'Нізація насамперед

ланка

центнера,

214,9

Пелагії

Крошко

одер­

жала по 271,5 центнера, зоItре­ ма середньої капусти по 645, пізньої по 456, а цибулі по 155 центнерів; ланка Тетя­ ни Марченко по З59 центне­ рІв помідорів, Марії Савчен&опо 250 центнері:в о rip1tiB , Ма­ рії Чепр&Сової по 179 центнерів цибулі з гектара .

ш>дбали у свій час, щоб в обох У вирощенН1і високого врожаю овочевих бригадах був ста.'ІИЙ овочів значну роль відіграла ма­ склад колгосп·ників. Де да.'ІО МОЖ- J'еріальна заціка:вленkть. Крім лИ!віC'l'Ь lt'раще організувати з грошей і натури, виданих на ними

агрО'на.вч3lННЯ,

поєднувати

трудод,ні, городнім бригадам вида­

його з практич:н!)ю ·роБO'l'ОЮ. Аг- но в рахунок додаткової О'плarrи ротехнічних заходів дотримували- знаЧ'Ну кількість овочів. 3а іх ся в основному таких: розмісти- побажанням,

ли овочі на площах з-п.Ід кращих попере,D,'Ни&ів. Пї:ц зяблеву оранку внесли по 40-50 тОІ!Пі гною і Т()рфу, знаЧ'Ну частину якого КОМПОСТУ1JaЛИ. Иід час вегетаціі

колгосп реалізував

овочі на ринку і вщав .J;одатко­ ву оплату. Ланка Пмагіі Крош­ КО, наприклад, одержує 4422 карбованці, М8IJ)ЇЇ СавчеН!ltо 4089, Марії Чепрасової - 4627

овочІв ~ічі, ана окремих більш карбованців. піl:'НИХ площах тричі підживлю-

Окрилені першими

вали рослини мінеР&JIЬНИМИ доб-

рИ'Вами. Мі3DРЩЯ тримали весь ко,пгоопнИRИ

успіхами,

обох

горо..ніх

ча'С розпушеними, чистими B~ бригад - К. Білен1t3 і Г. Нетре­ БУ'Р'янів. ДозрiJIі &вочі, особливо би -зобОВ':Я3aJ1ИСJl BH&CTynнOпомідори, огірки, своєчасно зі- му році боІЮ1'ИСЯ за 250 цffiiТбрали.

нерів овочів з КОЖJНОГО

ми вперше на 5 ге ктарах запров&дили ущільнені посіви овочів. Минулого літа....;.... вже на 16. 3 цієї площі зібрали врожа;и: огірків і, крім того, 226 тонн кормових буряків. Вага

Для цього вирішили В'нести на І>ОЖНИИ гектар по 60 тонн, а під окремі культури по 80 тонн торфу і гною у суміші з мі не­ ральними добривами. 2,5 тисячі Т{)нн торфу уже заштабелмвано

Topi1t

окремих коренів досяга.'Іа 10- в полі.

12

кілограмів.

гектара.

Перечищаємо

посшний

матеріа.л, підготовляємо па.рнико-

МОЖДИВОC'l'і для да,'ІЬШОГО під-

вище'ННЯ врожаю дуже великі. Про

овочів це

ве господарство.

у нас

Т. Паwківська,

свідчить

агроном-овочевод.

досвід окре-мих ланок. Н&що се-

Колгосп ім. Калініна.

реЮІііі: врожай овочів по колгос-

с. Літкп.

Додаткова оплата за П6надплановиіі урожаН о,очlв Овочева та З рільнича бригади ВИРОC'l'ИЛИ врожай сорту

«донеЦЬІ\ИЙ»

ломі!дорів

на

І\ОЖ;НОМУ

оплату 48З6 нараховано ві,lliНО

карБОВ3'Нців, яку

кодгоспникам

вироблених

відпо­

ТРУДОд'Нів

пп

3 5 гектнрів по 154 центнери ВИРОЩl"нню ПО:іідорі'в. ту в 6рига)щх для запобігання замІсть запдановаJIfИх 115. І. Швачко, потрав. Є. Небрат, 3а одержання понадпла.нової агітатор. голова сільської Ради. продук.цїї правління колгоспу Колгосп ім. Леніна. с . Семиполки.

агроном.

видало обом бригадам

с. Жердова .

додаткову

• СІлькорівський рейд перевірки ходу зимівлІ худоби і підготовки до весняно' сівби

ГРУДЕНЬ ПОКАЖЕ ЦІНУ КОЖНОМУ СЛОВУ

прохід розсипається, а БРУJl ще 3 молоЧ!но-товарної ферми іде­ більший, ніж у старому корівни- мо на центральне по,IJ;В~Р'Я кол­ ку, який стоїть тут поблизу. госпу і зупиняємось біля сви.но-

ДОЯ'РКИ миють У невеличких ферми. Свmарки годують по­ ящиках lt3'РТОПЛЮ і відрами роз- голів'я. В CTaH1t3X свиноматки і

сипають коро·вам

у годівниці. понад ~80 голі'В відгод1вельного

Вони розповідають, що кожній корові дають зараз на Affilb 15 правда, грязнувато СЬОГО,ltні, вав на цей виступ ~л()ва КОЛГОС­ кілограмів силосу, 8 кілограмів ГОВ()J)ИТЬ, відItриваючи ворота, пу т. Лимар, важко уsrnити картоплі; 2 кілограми сіна, січЗ<l'ві.дуючий фермою т. Наумен- завіт&в пісдя того на ферму. 3а­ ку ку&урудзиння, 0,2 кілограма ко, підстилки не даємо. А Ч~ИВ СЮДИ і зоотехнік, замету­ комбікорму на кожен видоєний дощі доба'ВЛЯЮТЬ сирості, пряма шився ЗМlіtДуючий фермою. Впли­ літр молока і для 'Новорозтмс<них БЦа... кув, видно, критичний ,виступ і Пр{)шу, проходьте... у нас,

демо говорити про те, як реагу­

Стоять на мокрому, загноєно- на секретаря партійної організа­ му ПРОХОДІЇ бідони, а по обидва цП т. Тарана. 3ацmавИ'JreЯ спра­ боки на Дощатих етшлах під вог- вами на фермі і годова сільської нем яскравих електроламп непри- Ради т. Миронець. ві'І1НО нас

ЗУC'l'річають

КОр{)ВИ

Виділили додатково двох пі,lt­

<тОЇ,МИ за·брудненими бомми. 3а-

воочикш кормш на ферму, брига­

пах ЛЮШfНовог() силосу, сіна, щО на підводах перед корівнИItом,

,l;И взялися за підвозку кукуруд­ зиння, заторохтіла пі)!; корівни­

картопді в ящиках і слї!д порі-

ком

занn C'l'ебел КУКУРУJ{ЗИ на січку

з

-

вёе це говорить за те, що

корма'МИ

непогано

обстоїть

справа.

... На

білому

папері

виведена

крива надою молока по колгоспу.

3

пwших "нів

листопада вона

хилиться Донизу. І

299

12

дійшла ДІ)

літрів за добу B~ &сіх ко­

рів ,на фермі.

Незабаром пила

після того висту-

по цьому питамню.

paitOH'

додаткOJЮ по

1

кідогрЗlМУ макухи

на роздї-А.

Удень рейду доярці П. Бабко

_

переможцю

доярок

у

3'Маган:ня

.

листопа.Д'l

за

на

серед

Аб'ІЛЬ-

ший надій молока правлiml:я кол­ госпу вручило червоний вимпел

на

ЧO'l'ири

групи ПО

ності.

як ні­

проJ(Y'Itтив-

Крива надоїв молока ПОТVЛЦЮвала кілька днів на місці, а після, хоч і повільно, але почала підніматися вгору. З ГРУ,JJНЯ на·доїли за добу З95 літрів, хоч з 105 корів запУ'СТИЛОСЯ зараз 40.

60,

а Г . Базир

-

50

карбован­

цін. П. Бобко Н3Ідоїла на кожну

ка газета «СТ&Іа.в:овець». Не бу- АОМОр{)СJIИХ

первіето,..

та

БетоШlИЙ ребоїв в коркам •.

мkяць

лютому

да.1еко

буде

а у січні

ПО'заду

зали­

шимо рівень минулого року. Та­

ка можливість у нас є! Кормів досить, та в цьому міс'яці розте­

питаємо.-Коли ЧИC'l'оту і порядок на феРмах заве-дете? - 330 це вже пробачте ... .и:&0· ГОJЮва Itолг()спу посміхаєть'С:я: на го тільки сорому не наuралlfCЬ IЗИм.ньому в~пасі наш. молод'Няк на весь район цією &'Нтисаніта­ - люпин mзнього ПОСІВу трави .. рією! Корш помиємо, чистити мо. будемо, в приміщеннях ПРОХОДИ Біля КУЗНІ 1 комори цілковите висШІЛtJIМо шлаком, а на ' піДіСТИЛ­ затишшя. 3еР'НО ще не почИ'Нали ку візьмемо тирсу. чистити, ждуть на «ВІМ». Гною 3апевнив т. Лимар, що прав­ ПриміщеНJНЯ ДЛЯ МОЛО)ljняка ве­ ликої рогатої худоби порожні.

никовім вона

господарстві,

вивезда

лише

і

в

першу

поле сотнЮ

-

лі:ння

ItOJIгоспу

посилить

l1рудень покаже ціну кожному слову .

Рейдова бригада:

К.

Сидоренко,

депутат райради депутатів

трудящих,

П. Бобко,

Колгосп ім. l(iрова.

.ІИСИ. Депі

с.

з цього

доярка,

я. Си.оренко,

лочко протягом перших двох мі­ сяці'В нового господарського ро­ ку. На 20 місце в районі скоти­

в.снопи

також

підготовку до весняної сівби.

фуражну корову за місяць 163 TOOl'Н ГНОЮ. кілограми молока, а за Д,ва міся­ В кабінеті ГО.1()ВИ КО.поспу ці тваринницького року З11 кілограмів, тоді як по фермі в робимо підсумки рейду. ціло:му - 240. Настрій у доярок - Нi.~e прав,1;И діти, - гово­ бадьорий. Вони упевнС'Ні в тому, рить т. Лимар, - упуетили мо­

В FOBOMY корі'l!lllИItу освоєно що ВИКО1Іають зобов'язаіннsi, нк­ лише половину при.м:іщення. Тут що тільки керівники колгоспу поставлено куплених корі.в та допоможуть ім, щоб не було пе­

Грудень

молодняка. Резервного погол1в'я литься 8 корів, в HaC'l'ynнoMY мало, а за пла' НОМ повинні відго­ 20, а в лютому - біля зо. - Та Й' ми 3 вами будем Кlра­ дувати зоо голів С.вІ!1неИ. Всі на­ дії пра.влі1l1lЯ попадає на вес­ ще працювати, - доповнює сло­ няний приплід, а вінрозпочнеть­ ва ГОJIОВИ ЗОO'l'е~нік т. Перетятько. - А з утриманням як будете? ся хіба з берe:mя місяця.

і грошову премію в сумі 75 кар­ ріЛ}jпичі бригади не вивозять, бованців за листопад місяць. торф не заготовляють. Г{)родня &{)ли до цього. Корї"В РОЗПОj(і,пили Доярка Г. МирО'ненко одержує бригада почала роботу в пар­ таращанка-еіЧiItaрка,

зробили.

д.'ІЯ нас перело't{ним,

свннарка.

В. Онопрієнко. В"Димерка.


Минулої середи в клубі від· Петро СпичаIt. Він також зупи­ бул:ися зБО'РИ уповноважених від нився 'на окремих фактах, коли зустріч­ пайовиItів сільського споживчого кооперація в порядку товариства. ста чоловік

тирьох

близько

ної торгІвлі зобов'язалася прода­

предста'В'НИltИ чо­

ти пеВ'Ні товари, як-от, каlІРИК­

3ібралося

-

сіл:

Пухівки,

Рожівки,

Погребів і Зазим'я.

;~ержаJlа

Із звіту голови пра,влiJння ССТ т. Микала С. стало

пда'Н

ла~, швеЙ!Ні машини, але не до­

товарообороту

ві,l;ОМО, що

за

минулий

рік виконано на 114 процентів. Хороший: показник! Але це не дав Іфава нам не

помічать серйозних H~OJIiItiB У роботі сільсь1tOго СПОЖИВ1JОГО то­ ва.рИ'Ства. НаЙГО..lовнішиЙ із них

свого

слова.

3начна вина за недоліки в роботі нашого ССТ, сказа,в у своєму виступі т. Заблоцький із

-

Рожівки, падав на райспо­ ЖИ'вспілку. Не можна зрозушти, чому це вона протягом років не може виділити хоч мі'ilі'малЬ'Ні асиnкyвання

для

ремонту

при­

міщень магазинів у 'рщі при­ деснянських сіл. Ми, звичаЙ1lО, не від того, щоб у Гоголеві і в інших велlПtИХ селах БУJ(увалися

віАРИВ від СПОЖИJВачі'll. Правильно сказав з цього при­ воду уповноважений віА пухів­ зр33ltові магазини, але не треба ських пайовИltів І. Микал. - Мені З,l;ається, -- пі,l;КРес- забу,вати і про маленькі седа,

-

лив ВЇ'Н, ського

.

ІНОДІ

що правлiamя сіль- ЯItнаше, наприкла,l;.

споживчого б

надовго

. І

працює

за уває,

для

вить лише

товариства

. X1,l;

де

воно,

И·

&Ого.

ого

Цlltа-

lІиконання плану,

е

'т б

Ф

~

.

агатьох вистynах у РІЗНИХ

ормах

ПОВ'l'ОРЯ;lася

. &аДРЬВ

ВИХ(}lВ3'ННЯ

думка

. продаВЦіВ.

. .

жаль, OНJ})e'МI •

-

а там, МОВ.'ІЯ'В, все нехаи Іде, яК

.'1ЮЮТЬ

хоче.

роботи і розглцають ",-_. .

.

а

111

З

.

ЦІЄЮ думкою

.

.

ЦlЛ'iWм І ПОВ'НІСТЮ.

т

пог&джуюсь а

й

ВСІЄІ

чаиnlсrньке

.. спраВДІ. ТlJIЬКИ.

С

-11

як зви.

-

крамарювання

а'Ме з

.ЦІЄІ

В.

І

причини окре-

М.

. ДІста-

теж

часто

ДОВО,І;ИТЬСЯ

вати ГОС1Юдарсью речі:

магу

металолому,

що

й

lНT~ecy Д'>

ого

У

важких

упряж, погодних умовах зі6рали учні се-

іпвент3ІР. Але 'Не через магазини pe,l;Hl;oї школи.

сільського споживчого товарисУ прийнятій зборами резолютва. Чому? А таму, що тут не'має ції, !Ік найголовніший момент,

по'І'р'їб'них товарів. Остaпrв:ім ча- заnиеано, щоб прarвління сом чомусь уже ніхто й не зга- ського

споживчого

сіль-

товариства

час,

не

за навчанням і

виховаН'ilЯМ дітей, вважаючи це, спрarвою.

було переобрано комітет. До його ооі6. В ос.нов-

ному це наші сільські активі'Сти, люди із значним

черезсіДeoJIьниItїІВ

і

віжок.

ніше їХ З3lA0ВО.'lЬ'НЯЛО.

Про це ж говорИ!В у с'Воємуви-

ступі

рядовий

С. Риженко,

кол,госпник

паАовик.

с. Зазим'я.

жИ'Т'ГєвИМ

~OCBiДOM. І. 3а60ll0ТНИЙ. учитель.

с. В.-Димерка.

Маневри колонІзаторІв АНГЛО-франко-ізраїльська IЮЄII­

Зустрівши героїчний опір з боку армії і 'наро'"' Єгипту

3а зд3lНУ В раху,нок ,l;ержпоетавок

картоплю

дарству

КОЖ:ІЮМУ

дають"

що

їн, УРЯ)l;И Ангдії і Франції зму-

шtmі були воєнні ""'О

спочатку припинити

дії,

свою

а

тепер

згоду

госпо­

виплачується . певна

су­

ма. На це є відпов'Їдний: закон. На жаль, з ним не захотіли ра­

Літкі'llСЬКОГО

,1;0 правлі'Ння сет. Але там бух­

галтер т. Макаренко без всякого

СО'РОМУ в1дповів: ,а:ають,

і

не

«Беріть, що

бадакайте

багато.

хуватися ' кері'вники Літківського Чистих грошей не одержите, тоССТ. Розповім 'Все по поряjtку. Роз'рахов~"в~ться за з)(ану продукцію

му ЩО 'Н3ІМ їХ на це діло не асигну ють, а своїх не маємо».

в нае було доручЄ'Но працівник}'

ні, що за порушеН'llЯ пр3lВИЛ оп­

нашого магазину В. ТОЛОЧКО. Але

дати

вона грошей і Аосі І1е видає. Чо­ му? Тому, що ПР3lВлmня:' дало вказівку розрахуватися товарами. Людям в буквальному розумінні

цltТiB і правил ра,а:янської тор­

слова

нав'ЯЗУЮТЬ

товари,

ltолтоспники нашого села певсільськогосподарських про­

гівлі винні будуть притягнуті до

відповідальності.

гоепу

«Колос»

роками лежали в магазині.

....

••

вивести

рІшення вони повідомили в ~BOX на

ім'я

~e споруджено

Київський дС'])- гу права~ити

жавний уні-верситет i:.l. Т. Г. Шевчerнка». На тepwropii майБУ1lНЬОГО Па.'Іацу науки гуркочуть екскаоватари і бульдозери, здіймаються вгору стріли підйомних кранів,

всілякі

П"С а

их

ОГJlЯД

імперіалісти

знову

Але,

В,І;а­

внутрішні СПРaJВИ Угорщини, ви­ користовуючи )tля цього Гене­ ралИІУ АС3lмблею Організації

Об'є~3ІНИХ Націй, ХІ сесія якої

щбуваєтЬCJI в Нью-Иорку. ДЄJlегація Сполучених Штатів АмерИltи з АООІОМОТОЮ к.раін, яItі заJlежать ві,. америк3ІН'СЬКОГО ка­

піталу, знову Н3ІВ''Язала Гене­ Аеамблеї обговорення «yropcblt'C)гo питаlllНЯ»

і наполя­

гла на прийнятті ще одшєї ре­ золюції, що являє грубе посяган­ ня на lНеза..в:ежність YГOPCbKOro народу. Ця амеРШtaвська резолюція, яка нез3lКОННО BlDlaraє ,l;опусItу фС'Ilостерігачів ООН» на

каналом.

У

містить Наро.дН1 Республї!ку і Ра,l;ЯНСЬКИ'Й Союз. ЗрИ!Ваючи маску з а;втарів ре­

v л DН до аммаршель..а вони прямо ГОВ()І})ЯТЬ про на:мір са- золюції, пре~тавнlПt СРСР В. В.

своі тех- Кузнецов у <тоєму виступі на

&ОН- нічні війсь1t3 для «РОЗ1JИСТltи ка­ ХІ налу~ і про бажання встз'Новити

сесії ГенералЬІНОЇ Асамблеї ООН З3Я'ВИВ, щО «ті, хто доби-

вається іноземного втруча1І'НЯ у справи fгорщИ1НИ, ставлять собі

. .

.

ЦІЛі, які не мають mчого СП1льНОГО зпіклу:ва.ння:м про підтри­

сміх. Особливо довго ЛYlНа.1И оп- вести війеька з вгипетсь&Ої те- мання миру і безпеки. ~ИМИ явлески ПЇС.1Я ВИСТУ1Іів Любаві риторіі, пр~овжують машеври, по керує; праГНЄlНlНяпїдiJpва'Q{ Литовченко,

Надії

горія Юрче'нка. було виконано

Дужик,

.

Гри- спря:мовЗJНl проти

На закінчення

чаючи

Є

.

гипту. ВІДМІ-

це, єгипетсь1t3

«Аль-Гумхурія»

пише:

газС'Гз

«Прав:а.'1

су'веренітОО' Угорської Народної Р6СІІуБЛЇItи, заохотити своїми

·й

б

палl ськими промовами недо ит-

«ВілО'РУСЬКИЙ та­ агресії в Єгипті зірвав англо- &и контрреволюційного піщіЛJlЯ 8 хлопц~в фрмщузькі пл3Jни, але і~шеріа- в УГОРЩИJНі».

нок». Його танцювало

і 8 ДЇовчат.

лістине відмовились від своїх Привертав до себе увагу також З3lгарбницьких заМlРI'В, і саме і той факт, що захі)(Ні держави Добре грали на баянах Дмитро дише виведеlliНЯ війенк з Порт- на ЧО.1і з США, ;JHOВY 'на'В'язав­

Негода і Борис ПРОЦЬ&О.

М. Мищенко. службовець. Русанів.

муть ВПОРЯ\lІ;ltова'Ні жилі бу,а:ИНItИ для ПРОфеоорсько-ви,кладацькогu складу. Поча.1ИСЬ роботи і на будіведИІИХ П.1Оща,а:ках навчальновиробничих майстерень, .ltPYKap-

П.'lОЩУ майже в 50 геltТаріп відведено для нового уиі'Верситетського бот&ніч;ного саду, в якому буде предстаВJIена рослинність різних кліматичних зон СРСР та іlНШИХ ІЩ>аїн світу.

Саіда не усуває імперіалістичної ши Генеральній А'С3'Мбlлеї ООН загрози, як:а нависла над 31раб- обговореmя становища в. Угор­ ськими народами». ЩИlНі, перешкоджають їй прm:ту­ Про ' цю загрозу попереджає і пити до розгляду 'наЙ'Важли,віmих Сірія. «Незважаючи на ЗГо,1;у иіжн3ірОДНИХ ПИТ3ІНь, я:кі не тер­

Анг.1ЇЇ і Франції вивести свої пл ЯТЬ зволіка'Нь. До їх числа війська з Єгипту, го.ворить- Н3.'lСЖИТЬ, наса'м'перед, роззброєн-

ся в офіціалЬІНій заяві представника МІНІстерства за'Кордон:них справ Сірії, - ім'періалісти не ві~мовилися від своїх агресивних намірів, і тому необхідно не осдабляти ПИ:lьності».

ня і заборона я)(ерної ЗОРОІ, а Т3ІКОЖ становище в Алжірі, де фрмщузькі іwеріалі'СТи продов­ жують IWлО'ніа.1Ь1НУ війну проти алжірського Hapo~y, який бореть­ ся за CBOfJ національне визво-

Народи наполягають на негай- .lен'ня.

ному здійсненні Англією і Францією вивеодення їх війсь'К з єгиІІстськоїтеориторіі і на захиеті краін Арабсыtoоo CXQitY від підступі в імперіалістичних держ&В.

ДеЛСІ'аціі радя'нсы\гоo Союзу, Угорщини та інших держав соЦІа.llCТИЧНОГі1 табору настійно вимагають; щоб Уroрщmа буда захищен~ ві.. втруча.шня іНОЗР.IІ­ них реаJ!щійних СИЛjJ її внутріш­

безперервно снують самоскиди. руджується для гуртожитків чо- Найбільших на Україні універ- ПровокацІйний гаJlас наВКОJlО ні спр~ви і щоб На площі майже в двісп гекта- тирьох тисяч сту,а:ентів.

біля

раДЯIІСЬКОГО

лися до грубих оороб втруч.ання у

Х

МО1JИlJtlНо викаристати

наукові ні, магазині'в, гаражів.

дос.lіди, в тому чие.'lі досліди в га...lузі ядерної фізики, теП.'10обміну і косміЧ'Ного проміння. Новий Палац науки розрахований на 12 тисяч студеН'Ті'в. Кілька ве~lИКИХ будИ!Нкш спо-

Гe'Н~aДЬHOГO

над нии «міжнародний контпав багато наро){них пісень. .... ки, роль». ДеItла:матори читали гуМоnl"'" ТЗlким чИ'ном, західні держащо раз у раз викликали дружний ви, незважаючи на їх згоду ви-

с.

І головного корпуеу. В ньому будуть просторі і світлі аудиторії, багаrі бібліотеки, яосятки добре обладнаних кабінетів гумаllітарних наук. Оснащені найновішою технікою Дjб(}раторії Аадуть змо-

війсь1t3

хо- і французькі правлячі кол:а не

На будівництві унІверситетського містечка У мальавничому районі Києва, поблизу Голосії'Вського лісу н:} пагорбі вста нав.l ено гpмri'l'HY П.'lиту. На ній сяє напис: «На азнаменува.ния 300-річчя возз'єдН3іВНЛ У країни з Росією тут бу-

Раид,ава

ними

з єгипетської території. Про це ральній

"1'

даючи вимушЄ'Ну згоду на виве,J;еІШІЯ своїх військ, англіm:ькі

МосItOвської, об-

ла.сті.

колгоспник.

с. Рожии .

інже­

У горщини, роший концерт. Виступили ВОНИ пі,l;МОВИЛИСЬ від колишніх планів територію з ним на вечорі, що 6у'в присвя- відновлення rнозEOOlОГО контро­ Н3Іклепи на YropcbIty

І. Мехеа.

що

оголосити

Націй Д. Хаммаршельда.

К О Н цер т

церт ,а:уже сподобався. Хор спі-

Ми звернулися

і засУ,J;-

,...

ження величезної біЛЬШIJIC'Гі кра-

секр~т~ря Організації Об'е~аних

Моп о д і жни Й Молодь села пі,l;готовила

життя,

на 3ІВ3Інтюра проти Єгипту зак,iJнчилась провалом і'мперіалістів.

посла'Вll{ЯХ

Нашll'М людям і ГОСТЯ'М

"Б ері т ь,

Іидію бу­ радяиських

ростовський

іиженер

Міжнародний

Гостро РОЗКРИТИ'RУ'Вали на збо­

9

група

реагує

рах Мусія Везсмертного, що зов-

складу У'Війmло

сільськогос­ в

Фото є . Акуратова.

ці.

другорядною

авто­

допо­

(Прескліше РАТАУ).

на їші rнeгi,цi вчинки на вули­

сі'м не С.'lцкув

Для

комбаЙиа.

дує, чого це в к'рамницях немає глибше вщикало в інт~еси і завил, лопат, ItOлі>еНОЇ мазі, узде- пити.:трудящих, повніше і вчас- чений ЗУC"l1Pічі 3 делегацією кол- лю над Суецьких чок,

фото:

складеного

значили, що ряд батькі'В не ці­ кавиться, де їх діти бувають в пroауро1JНИЙ

легкові

складаииі

послана

На

вИ'СТупах за­

.

«не ПР:>ЯВИJIИ»

в

і

беизовози.

фер­ трак­

нер М. М. Цвіточенко та індій·

при­

Герасименко,

своїх

На території сільського спожив- мі прода'Вці із зазимського сільчого товариства є три колгоспи.

вантажиі

С,ький

ltозї'к,

Скиба у

а

СВОЄІ

і

комбайни,

спеціалістів.

вихо­

клад батьків .

На зборах батькїlВський

-

З'наЧИМОСТI

ла

значення

поведінка

самохідиі

подарських машин

за вихован,ня дітей'. Всі, хто тут

має особиста

устаткуваиия

МИ :

моги

ка розмова про ві'дповідалмliсть

ванні дітей величезне

-

сільськогосподарської

машиии,

Між ними після допові,а:і завуча

виступав, вказували, що у

уряду

для тори,

В. Теравського зав'язалася вели­

певно,

з них не усвцом-

в Індії одержаио дар Радян­ ського

На збари в сере,ll;иій ШКOJIі зі·· бралося бі;Іьше трьохсот батьків.

о

пр

Н

І

батьків

п.

рОКу.

1956

*========: ~ap РаДJlDСLRоrо Союзу

Про обов'язок

Наші претензії до споживчого товариства

rРУАНЯ

9

11 r;-=="-----'--=.-

~tJаkqi6lfоlпоmти

.

НеА'".,

СТАХАНО8ЄЦ.Ь

4

Кожну ситетським містеЧRО)( збагатить-

"угорського питання"

Ге1Нера.'lЬ'Н,З

Асамблея ООН перейшда до обго-

рі!в розгорнулось БУ»вництво кіМ'Нату запроектовано не більш ся Киів за роки шостої п'ятиНормалізація життя в Угор- ворення наЙваж.швіших пита~ь }1ніверситетського містечка. як на 3-4 чоловіка. Закладено річки. Воно БУ,l;е могутньою куз- сыtй Народній Республіці не дає збереження і зміцнеашя миру, Вуді'ВелЬ'Ники з кожним дне» фундамен'ТИ їдальні, поліклініки, нею ка.д>і,в ра.ДЯ'НСЬКИХ спеціаліс- спокою реакційним СИlІІа'М за ме- які стоять на її пО'рЯ'дку денно-

нilIPОЩУЮТЬ темпи робіт,

випе- &лубу з двома залами

по

ре,l;жають графік, і недалекий тоА

місць коzний, спортивного

час, коли в центрі М1Їстечка ви-

вільйону,

росте П'ятиповерховий

БУ'ДИВОІС

водного

850 тів, сJIм.'волом все міцніючої бра- жами цієї IQPilЇ'НИ. Намагаю.чись му. па-

басейну.

Окремий &В3ірТал містечка заА-

Н. Чигир.

терської )tружби ра;J;ЯНСЬКИХ на- перешкодити угорському наро,а:ові

родів, які бу,l;уЮТЬ КОМунї'з'М.

11.

Кравчук. (І<ор. РАТАУ).

навести

порядок у

своєму домі

і повністю ві,а:новити нормальне

Адреса редакціі: с. Бровари. І(иївської області, вуn.l(иівська, 16

138.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

147 номер 1956 рік  

147 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you