Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАНТЕСНІ

Рік

....аввJl ХУІІІ

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ ВИБОРІВ НАРОДНОГО СУДДІ 1-0і ДІПЬНИUІ

147 (1285)

СТЯХЯНОВ(UЬ

Одностайно віддамо свої голоси

НЕДІІІЯ

за кандидата нерушимого блоку комуністів і безпартійних

11 ГРУДНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичноl партП Украіни та раlонноl Рци депутатів тру.uщвx Квlвськоl об.. асті

1955 ЦІна

р.

ВСІ

15 нм.

НА

ВИБОРИ!

МНОЖИТИ ЛАВИ МАЙСТРІВ Перебування М. О. БУJlганіна і М. С. Хрущова в IHAi~. Сlльськоrо rОСПОДАРСТВА

СЬ()f(),щі Оf()ЛОШУЄМО В Г3ЗЄlfі нення науки, ~OCBip; пере,J;ОВИ&ів? постанову ВИ&ОНIWМУ Киівськ()ї Дуже і ~уже MaJIO. Тільки в ОК­ обласноі Ради деПУ'l'4тів трудя- ремих КОJIгоспах, зоltрема сс. Jlіт­ щих і обкому КП У&раіни про ки, Рожни, Русанів, ПJIЬСК6, Тро­ присвооння

15

славним трудів-

єщина, заняття на &урсах пр()хо­

ницям нашого району почесного звання «Краща доярка обпасті». На перше місце серед тваринниЬіів Київщини вийшла свинарка русанівського ltОJlГОСПУ імені

дили тopilt за певним планом і програмою, навчання було '1'Їсн() пов'язане з практичними .u;Їлами рільничих, гopo,ItНix і тваринницьких бригад, лан()&.

Сталіна Василина fнaтiBHa ТопіДля багатьох інших &DJIГоспів хn, яка o.u;сржала по 28,5 п()р()- характерно те, що мало місце тІ)­ сят від ltожноі з 1О закріплених pilt в погребській артілі ім. Кі­ за нею свин()иатоlt. Славен район рова. Агроном т. Степаненко і і багатьма іншими майстрами зоотехнік т. Юрченко сuали сільського господарства. списки слухачів агро-зоо'l'eX&УР-

Ім, к.ращим: людям &DJIГООпів і сів і на цьому заШчпась вся

МТС, як.і першЮlИ ,ltовели, що у Har в всі М()Ж.1Іивості Р;ОСТР()КОВО виконати завдання січнев()го Пlенуму ЦК КПРС, притаманна ОЮlа

їх організаторська робота. Прав­ ліпия колгоспу не по~бало навіть про тащї елемента.рні речі дяя за­ нять, .1& приміщення, наочне

спільна риса-вони наПOJlегливо вчаться. У кращої ,а;оярки району

приладдя. І так протягом П'.ІІТИ рок.ів-агро-зоотех&урси існyU)ТЬ

Домни Минівни Юрчен&о своя тільк.и ДЯ.ll звіту, а. фа&тично власна бібліотечка про ~ocвiA ЖОо,ll;НОГ6 майстра сільсь&ого ГОС­ знатних тваринни&ів республік.и,

подарства вони не підготували.

ВОона не пропустила жо,а;НОГ6 за-

е загроза, що і цього ро&у та­

НЯТТЯ на трирічних зоотех&урсах ке ПОоВТОориться, .ll&Що не вжити

в кщгоспі. - Збираюся, -

нообхї)І;ІІИХ за.хоЦв. ДОо цього Чllo-

су за наукою до кращої доярк.и Києво-Святошинського району Галини Степанівни Борисеик.о, що надоїла за рі& по 5440 кілограків Ifолока від кожної ltOрови.

курсах. Нічого ще не зроблено для організації НОормального нав­ чанн.ІІ в сс. ltрасилівка, Зазим'к, тих же Погреби і І)КЮ інших. Ще 25 лиС'Топада було вміщеио

за.а:вИJla Юр- су тільк.и В дesших &DЛl'OCпах по­ чеН&О,-поїхати найближчого ча- чалися заняття на агро-зоотех­

-

Виростити по 31 центнеру по цьому питанню конкретне за.­

озимої пшениці на наших грун- питання к.ерівникам Броварсыwї

'·aX,-к.аже Гнат Фед(Yl'()ВИЧ .Ко- МТС, але вони і досі не ві,itПові­ валь, бригадир з тровщансь&Ого ли, БОо уваги роботі а.гРО-ЗООТ8Х­ колгоспу ім. Ворошилова,--спра- курсів не ПРИ,ll;іпють.

ва с&Ла~а. ДОПОМОГJIО мені у цьо-

Не можна більше миритися і з

му не стільки сприятлива погода, таким становищем, коли .кремі

а, головне, наука, досвід переДІ)- I'ОЛI/ВИ КОJIГоспів, секретарі парт\., ви&ів, який ми вивчаємОо на аг- організацій стоять осторонь пі,а;-

Після шестиденного перебування в Бірманському (Аюзі щень 7 грудня М. о. Булганін

йонним населенням цього н?повторнorо в СВОІИ своорідності' CTa~oдa.BHЬOГO МІста, збуд?вано~~ на

і, М. с. Хрущов повернулися в Індію. На &еРІ)дромі Асансола. М. о. Булганіну і М. с. Хрущову

почат&у 18 СТОЛІТТЯ в епоху занепаду НlІІеРll Великих ~Іоголів. .

була В,1аштовапа ур(}чиста зустріч. З аеродрому М. о. Булганін і М. с. Хрущов поїхали на автомобілях у Чіттара.нджан, де вони оглянули найбільший в країні державний па{Jовозобудівний завод. Після ОГJIЯДУ підприємства

. Зра~ку на aepoдp~M 1 на ш~е, що веде дОо МІста, ЗІбрався жвави~ барв~стии натовп жителів Раджастану. ЧОЛОоВІКИ в РІ~НОКОЛЬОРОВИХ тюрбанах, жінки-в шалях, яю обгортають всю постать.

М. о. Булганін і М. с. Хрущов поклали вінок на

пам'ятний бюст Д. Чіттаранджана Даса (1870-

1925

рр.)~індійсыt)гоo патріота і борця за неза-

ле.ж.ність країни, іменем

яког()

названо

З}·стріча.ти

гостей

головний міністр штату

і зразкове робітниче селище, що його оточує. Робітники і службовці з великою теплотою вітали М. о. Булганіна і М. С. Хрущова.

міста. На аеродромі була вишикувана почесна варта і були вик.онані гімни Радянського С()юзу і Індії.

Пр(),ltовжуючи шлях на зз,хі,lt, радянсыti гос-

Після прибуття в місто гості на запрошек-

ті відвідали найбільшу гідроенергетичну будову

ня головног(} міністра штату були присутні при

на ріці Бара.к.ар--притоці Д~oдapa.. • З Майтхона тт. Хрущов 1 Булгашн ~ супро-

мукх Раджастану. М. о. Булганін і М. с. Хрущов вручили призи переможцям цього красивого тра-

на захі,ц, у Сіндрі-о.в;ии з HOB~X промислових цe~TpiB долини Д~oдapa, де ШСЛ.ll досягнения

Потім ра~янські гості проїхали на машинах п(} прикрашеному на іх честь місту, де їх .віта-

долини Дамодар--греблю Майт'ХОН, споруджувану

воді г}'бернз,тора Біхару продовжували СВІЙ шлях

ІНДіЄЮ незалежнОСТІ збудовано ВeJIИКИИ зав(},ц

штучних добрив. Шлях лежав ч~ ВУГJIено~ниіі райОоН штату Біхар, повз численm шахти

1

за-

води. Все нас~лення ч~кало _вз.в;овж шосейного

шл.ІІХУ гостей 1 палltо ВІТ~ЛО ІХ. Вранці 8 грудня ГОСТІ зробили IWроткий ?гляд заводу штучних доБРИВ-Н3ЙНОоВIШОГ? . шдприємства, яке стало до ла.в;у в 1951 РОЦІ 1 в.иробляє 350 тисяч тонн азотних. Аоб~~в з~ Рl&. Створення цього заводу в знаЧИ.ІЙ МІрІ ~ВІЛЬНИло Ін,vю від іноземної залеЖНОСТІ в галУЗІ штучб

них Після до рив. зак.інчення огляду завор;у М. с. Хрущов,

М О Булганін і особи JПtі їх супроводять, по-

!)

·й І

"ПlДИI

.-

Ра.джа.стан

у

диційного змагання.

ло все його населення, що вийшло на ВУЛИЦі.

у парку Рамн;іва. ГРОома.дя:ии Джайпура зіб-

3.11ИС.ll на мітинг сltJIИКаний на честь ра,цян-

~ьких гостей. На' величезній площі парку було

не менш яlt 300 тисяч громадян Джайпура і жителів інших міст і сіл Раджастану. З іЛlOМінованОЇ різнок()лірними вогнями трибуни, оповитої живими квітами, з привітанням до гостей звернувся ГОЛОВНИЙ міністр штату М. л. Су&хадія. Із словом-ві~пові,lt.ЦЮ на мітингу виступив М О Б' .' . . ~ лгаюн. 9аКlНЧУЮЧИ?. • вій виступ.' М . О. .Булганін ви.

голошує ков()ю XlНДI: ({ХЩ~l, ,РУСI-бхзй, бхаИ.

їx·a~ назад в Асансол,' звідки вилетіли у ДЖ&Йпур--сNЛИЦЮ штату

грі в кінне поло, в якій брав участь рад.ж.пра-

(індійці і ро:сіяни-:-брати): ДІ слова ВИКJIИItaють ХВИЛЮ ПРИ~lТ~НЬ .1 оплесКІВ. б . .

ПівнічнОо-

НаПРИ&lНЦI МІТИНГУ

НДll.

.

Прибуття М. о. Булганіна і М. с. X~y~OBa

у Джайпур було зустрінуте, як свято, ШВМlJlЬ_____________ 4... . .

2 5 - РІЧ · Чя

~~--------

С Л а вне

бригадири,

GTpIB

СlJIЬСЬКОГО господарства не-

ниці наполегливо вивчали дOCJlГ- впиннОо росли.

новна галузь господарства округу госпи займаються овочівництвом.

-олен.ІІРСТВО. Вісім артілей і 19 Бригада Мотрі Попової з артілі

оленярів є учасниIta.мИ Всесоюз- «ЧервОоНИЙ партизан» у цьому

НОої сіль~ькогосподарської вистав- році одержала з кожногОо гектара

Централь.ний Комітет КОМУН~С'ГИЧНОої партії Радянського Со~зу серде:чно вітав Вас-видатного ДІ.llЧа. ан'l'ИВООНПОГО руху, полум я­ ного ї. випробуван(}го б(}рця за справу робітничого &Ласу, за справу

Аемо&р&Тіі і соціа.JIiзму-в день Вашого 60-річчя. . _ Гаряче бажаємо Вам здоров'я і баг&Тьох РОВІВ ПЛОАОТВОРИОI роботи на благо труд.ІІЩИХ Іспанії.

ЦЕНТРАIlЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНО' ПАРТІІ

--

РАДЯНСЬКОГО союзу,

50-рІччю

музею В, І. ЛенІна у Київському філіаJIi Централь- лу заЙмают~. матеріаJlИ ~II1 } ХІV

Велике місце в експозиціях за-

кр.іни.

Палкими ()плесItaми члени ака­

оганізовано 33 інтернати, в яких діти одержують безплатне харчу: вання, одяг, взуття, навчаЛЬНІ посібники. У Коряксь&ому, національному окрузі заново створено рибну

ні, бібліотеки, ,ltитячі ясла. Чукчі, коряltи і пре,цставник.и інших на.­ родностей Півночі вчаться у ви­ щих учбових Зa.&JIадах вра.іни. Багато КОолишніх кочівиик.ів ве­ ру ють нині місцевими Радами,

ПlJOМИCJlовість.

Працюють

хати-читаль­

рибо- КОолгоспами, первинними партій­

заводи.

В ними (}рганізаці.я:п.

ць(}му році рибака ,ltали понад

Пр&ВліНН.ІІ Співи

письмении-

(РАТАУ).

Одночасно СКJIИ&аЄТЬСЯ

п;и-

ип &анрах.

1I0боті Всесоюзної иараАИ.

зиюї: о. Д. Стасову, Ц. с. Зшlt­ coh-БобрОоВСЬКУ, М. І. fубел.ьма­ на, М. с. НіIWлаєва, С. І. Гопнер, Б. М. Волїна, К. Т. Свердяову­ Новгородцеву, п. І. Воєводіна, о. В. Куусінена, М. К. Вєтошкі­ на, п. А. Бляхіна, І. Н. Jlичова:

З

Аоповіддю

революції»,

«Всесвітньоісто­

виступив

академік

М. Б. Митін. Доповідь про груд­

черго-

ItЇВ СРСР разом 3 цк ВJlКCМ: вий пленум правщння Спіпи ~&Ликає 9 січнк 1956 року третю письменників СРСР, члени Jlв.оф МОЛО,ltих

демії вітали найстаріших членів

ричне значения першої рооійсыwi

ПIАготовка Ао ВсесоюзноТ нараАИ МОnОАИI письменникІв

лу показують боротьбу радянсько­ Всесоюз~ нара,ltУ ІНДУСТРІаЛІЗаЦІЮ

.в;ав своє життя в БОоротьБі проти самодержавства в дні першої ро­ сіііськ()ї революції.

будинк.и культури,

під керівництвом

господарства,

вставанням

вих шкіл. При учбових заuадах

.партії за перетворення. в життя го народу за відб~дОВУ и.ар<?дио!о сьм8ВIIИ&lВ, що працюють У РІЗ- візьмуть безпосере,ItНЮ участь заповітів великого ЛеНІна.

зборів

партії і визначних діячів рево­ зоні вічної мерзлоти! люції 1905 року, я&і були в пре­ В обох округах відltрито &Луби,

З'їздів паРТІІ, ХІУ паРТІЙНО! кон­ ференціі в питаннях пар'l!ЙНОГО

КОМУН1СТИЧНОІ

Учасники

вшанували пам'ять тих, хто від­

вальних закла.д.1В. ВІ~РИТ() 66 середніх, семирічних і почаТltO-

300

центнерів капусти і пОо

академік о. М. Несмєянов.

по

В Оокрузі вир?сла ~iткa ліку- 150 центне{)ів к.а.РТОоплі. Це-в

иого музею В. І, Леніна відкрн~ся новий-шістнаддятий зал. Тут Зlб·

рано документи, що розповідають будівннцтва, роботи, на ce~Il, КОО­ про боротьбу радянського. нароч перацjї, ІлюстраТИВНІ матеРІали за­

перwоТ

росінської' реВОJlюltії'

ки 195з рок.у.

&Омбіна.ти, консервні

НОВИЙ зал у КиТвському фІлІалІ Центрального

(ТАРС).

рагінському райоНії в цьому році В КОJIОИНОМУ залі БудиНltу спі­ заробив у середньому 40 тисяч лок 8 грудня ві.в;буЛися загальні карбованців, а в артіхї «Удар­ збори Академії наук СРСР, пр~: ниlt»-ПО 63 тисячі Itaрбоваиців. свячені 50-річчю реВОЛЮЦl1 ки і культури. В Чукотському на.В усіх артілях ltОРЯКСЬ&DГО 1905-1907 рок.ів. Збори відкрив І ціональному Оокрузі створено свою націона.кьного О&ругу в ферми ве- Президент Академії наук СРСР

.. • ..

Дорога Долорес Ібаррурі!

шднесеНl

3агаJlьні з60РИ АкаАе.l}' наук СРСР, ПРИСВRЧ8нІ

Генер аJlЬНОМУ секретаревІ КомунІстично}' парТі}' Iспанl}'

товаришці ДОЛОРЕС ІБАРРУРІ

ули

_____

завідуючі зро?и~ ДJIJI того, щоб лави маі- :осп~. Успішно розвивається ос- збільшилося в сім раз. Всі &DЛ­

фер~амп, дояр&и, свинарки, пташ-

гостям

численНl подарунки.

. ... Іоні ДЛК того, щоб широ&і маси ПаР'rlі~а оргаю~ацUl, К6р~вни- промисловість. КочіВНИКИ-oJIе- лиltlЖ рогатої худоби. Поголів'я IDлгоспників і, в першу чергу, к.и МТС 1 КOJIгоспш повинВl все ярі мисливці об'єдналися в кол- оленів ПОорівняно з 1940 роком

ланкові,

Мохал Лал СукхаДІЯ,

члени уряду штату, багато визначних громадян

допомагати агроному, зоотехніку ря&ськ.ого ваціова.льних округів. налагодити змістовний навчаль- За минулу чверть століття труний процес на агро-зоотехmчних дящі цих округів ДООИJIИСК зна~курсах, самим виступа.ти пер6Jt них успіхів у розвит&у економ}-

СJIухача.ми курсів.

рад.ж.првамукх

завод

рокурсах при ltOлгоспі. ГОТОВ&И масових кадрів. Іх обо10 грудня минуло 25 POK~B з план більше півмільйона ПУЮВ Та.к.е МОожна почути в,ід ltOжно- в'ЯЗОоm-cистекатично перевіряти, дня }"ТворенН.ІІ чу&отсыwоo і кв- продукції. Кожний рибак у Ка­

Г6 передовика сільського господарствз. Без глибоких знань агРОтехні&и і зоотехнії не можна добитим серйозних успіхів ні на полі, ні на. фермі. А .чи все у нас робиться в ра-

прибули

(правитель) Раджастан-м:ахараджа Джаипу~а,

у

н.еве зброине повстання в Росіі зробив доктор А. л. Сидоров.

історичних

на.ук

На зборах виступили із спога­ дами учасНИ&И революції 1907 рр.

1905-


СТАХАНОВЕЦЬ

2 На заняттях

в

гуртку

Недія". 11

rPYIIH" 1955

РОКУ

партlЙНОj' освІти

ЧОМУ БУЛА НИЗЬКА АКТИВНІСТЬ СЛУХАЧІВ Торкне~()('.я спочатк.у такого питання: від ЧОГО за.1ежить активність С;Іухачів на ~аняттях в гуртК)' па.ртіііної освіти? Перш за все

історичне значення рішень Пра3LKOЇ партійної конФеренції, прави.1hність тактики біJьшовиків під час СТІІ.1ипінської реакції. Про-

не що інше, як школярство, чого не ~Іожна робити. Кожен сдухач повинен дo~a сам почитати ма­ теріа.1И по темі і своїми слова­ ми

вііі тог(), наскі.1ЬІШ пропагандист

І1llгаюиет

підготувався Д(} З<lНЯТТЯ, Г.1ибоко

ДОЮ Д.1И ТОГІІ, щоб ще раз пока-

~Haє тещ' і Юlіє :\щікавити С.'!)'хачів. При цій р!ові він може і ПРИВЧИТИ їх ДО са~[остійної робо'ГИ над книгою.

:Jати С.туха"'1)1 керівну Іюль парВказані недоліки ~Іають місце тії. і в дія.1ЬНОС1'і ряду інших пропаI'О3ПlІві"аючи ПРО КОНЦelНтрацію І'андистів. Нам потрібно буде на I1/JОШІс:[()вості В Росії, пропаган- семінаl)ах більше придідяти уваги

Побувши в гуртку по вивчен-

не

ск.ористався

коротко законспектувати

ос­

новні ДУ~ІКИ.

цей процес

методиці Ilроведення занять, вчи­

ню історії КПРС в парторганіза,\іі «Заготскот», ІТ псреК.QнавсlТ, що ЩJOнагандиет Т. Бабицький Б . підготувався до заняття. Te~Ia «ПаР11ія біо1ьшовю,ів у роки під-

~!aB ведичсзнс значення ддя якісН(ІГО pIJCТY російського ПРО.'ІетаlJiaтy. Він не звернув уваги С:ІУхачів на вп.тив :ІСНСЬКИХ подій па l~аJЬШIІЙ розвиток міжнародно-

ти пропагандистів проводити їх на BJlCOKO!d}" ідеИНО!dУ рівні. Хо'!емо в зв'язку з ЦЮ! навес­ ти уривок з передової статті га­ зети «Правда» від 3 грудня 1955

нессння: робітничого руху перед першою і)шеріалістичною вій-

го рево.'!юціііного IJ)'XY.

року «ПОДО.1ати відрив ідео.'Іогічної роботи від життя»:

НОЮ» бра НЮІ ста·ранно законспектована, і він ні.'ІЬНО користу-

Ко.ти пропагандист говорив е.'!)·хача~! про союз робітничого

«Ідеологічна робота, яка проводиться партійними організація­

К;Іасу і се.1я:нства в період

ми, повинна бути побудована так,

BHBCf{

КОI!l'ПСКТЮ!.

І ВСС Ж Т<lКИ ста.1ЙСН таl"

що

,ЩСТ не показав, що

наго-

-1914

років,

робітничого

1912

'Го він нічого не

щоб

вона,

ВІ!ХОВУЮЧИ

В. І. Ленін у групі членів Петербурзького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу».

..

ІІа зашптп"

)!а.1I' хто ВИСЛОВЛЮ­

"СОЮЗ БОРОТЬБИ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ"

.~юдеЙ в

Чощ' ж Т,Ш ста.10СЯ:? Справа в

тому, що

щ)(щаган­

дист т. БаtiJщькиіі, ХО'[ і старан­ нн нідотуваlJ(;Я до

ПРИПУСТИВ ПОМИ.'lОК

занять,

адс

,1еІ,ілька

серНозних

~!e'I'OДll'!НOГO

характеру.

На них і хочемо зупинитися.

Заняття

бу.1И

проведені

без

будь-яких наочних при:rадь (кар­ ти, діагрюш). Роз'яснюючи питання про під­ несення

реВО.'lюціііного

руху

в

1912-1914

ня цього союзу на, даному етап:і­

комунізму. А це озна'!ає, що не

нобудову БЩlунізм}' в нашій країні. Тр пропагандист пови­ нен був нагадати сдухачам від­ повідні моменти з матеріалів ве­ ресневого П.'lенуму ЦК КПРС в 1953 році. Не зроuивши цього,

можна вести ідео.rогічну роботу абстрактно, зводити її тідьки до

він по еуті справи

не

пов'язав

історію з сучасністю.

Де вее відбилося на активності СДухачів.

Якби;

ок.ремі

PQзділи

теми бри умідо пов'язані часністю,

заняття

з су­

перетворило­

пустив пропагандист. В кінці за­

чого руху в Росії і пожвавдення

нять

паРТ'ійної роботи. А між тим тре­

свій конспект, який: вони ціпом записали у свої зошити. Де вже є

будо

підкресдити

величезне

ея б у живу :Jахопдюючу бесіду.

Сдід

підкресдити

й

такий

сегііозний недолік., що його при­ він продиктував

Дворкин Н.-«О мирном сосу-

І Іа їни надШшла нова дітература: реводюции

ll\ествоваНIІИ капиталистической и социадистической обществен-

«Большевики во Г.1аве Всерос-

щнистичес&ой партии Советско-

ПЩDeМ

СИЙСItOй в

теорії

ТРУДЯЩИМ нашої країни.

Тепер,

коли у нас побу.доване в основ­

поставлені великі завдання пос­ тупового переходу до комунізму,

головне полягає в тому, щоб не тільки роз'яснювати теорію марк­ сизму-ленінізму,

aJle

і практично

втілювати її в життя, добиваю­ чись достатку матеріальних і кудьтурних благ, росту свідомості радянських дюдеЙ». І. Цимоwинський, штатннй пропагандист кому КП Украіни.

рай·

Лекціі для трудящих

До бібліотеІШ раіікому КП Ук«ВЬІСШИЙ

марксистсько-денінської

слухачам

У бібліотеці райкому КП Украіни

1905-1907 гг. Ноябрь-декабрь HLIX еистею>. 11 1905 года». Т о" І . « то читать

вивчення творів кдасиків ма.рк­ СИЗ~ІУ -.'!t~нін,із!tlУ і роз' яснення

ному соцімістичне суспідьство і

Іюках, пропаган­ дист не нагадав С.llухачам про рі­ шсння Празької партійної конфе­ ренції, яка відзначида перші оз­ наки нового ніднесення робітни­

ба

вала просування нашої країни до

u lюріод всенародної боротьби за

1J'

по истории nом-

Цими днями в ес. Рожни, Се-

...-------

------

с:rухачі ГУІт,а не БРI[ активні сказав про необхідність зміцнен- комуністичному Д~'ci, прискорюBaBCIТ.

1897 рік . (3 матеріалів музею В. І. Леніна).

60

років Тиму,

восени

1895

«1905

ГОД» . РасскаЗЬІ.

і

сільськогосподарської

літера-

тури.

Колгоспний бригадир Пригадується 1952 рік. Господаrські справи в к.одгоспі будИ да.ІІеко не б.ІІИСБ.учі, але найбільш вузьким місцем - 3 бригада.

центнерів

по

відіграли боротьби»

вах, коди центр світового рево­

статей були конфісItOвані. В ніч

.'lюціЙного Росію.

руху

переміщався

в

статті. Аде газета нсо побачила світу. Під час обшуку рукописи

на

9

грудня

1895

р. В. І. Ленін

і його найбдижчі помічники були заарештовані.

Ленінський «Союз боротьби» був побудовании на принципі В. І. Ленін, перебуваючи в центра.'lізму і строгої дисципліни. тюрмі, продовжував керувати Пе­ На чоді «Союзу БОР<mьБи» стояла тербурзьким «Союзом боротьби».

17 соціал-де­ входили В. І.

центра,1ьна група з

мократів.

В неї

Ленін, Г. М. Кржижановський, С. І. Радченко, В. В. Старков, Н. К. Крупська, А. А. Ва.нєєв і

інші

Створений

і

керований

В. І.

Леніним «Союз боротьби» промав шлях до об'єднання в революцій­ ні союзи робітничих гуртків і в

інших містах та областях Росії.

Союз перейшов до пропа.ганди

-найдемократичніша в світі».

роль в організації і керівництві

Здійснюючи вперше в Росії з'єднання соціадізму з робітничим рухом, Петербурзький «Союз бо­ ротьби за визволення робітничо­ го класу» явдяв собою зачаток пролета.рської партії нового типу. Реводюційний досвід «Союзу бо­ ротьби» Ленін поклав в основу дадьшої роботи по створенню марксистської соціал-демократич­ ної партії в Росії.

ною фіг}'РОЮ в бригаді, яку очо-

і де треба сьогодні або завтра зро-

на

дює.

бити силами тих

якими

ІІравдіння кодгоспу, і на кожному

він керує, і тяглом, інвентарем, що в його РООПОl1 ядженні. Звільнившись від обов'язку щовечора ходити «на наряд», бригадир на-

З них, як правило, бригадири, завідуючі ферма.ми звітують про х.ід робіт. Один раз на місяць прово­ ДИ~ІО зага.1ЬНОК()ЛГОСПНУ виробни­

МИПОJlКИ, Літки, Погреби, Требу-

. .. 1Деl1

." РСВОДЮЦІИного

марксизму ссо-

хів учителі-лектори тт. Литов- ред обмеженого КО;Іа робітник,ів ченко І., Громак

О.,

Новохаць-

до подітичної аrітації в широких

масах робітничого кдасу. Керую-

на тему: «Радянськ.а Конституція

наприклад, Кирило Трохимович Що нами конкретно зроблено в Біленко, Михайло ТимофІйович цьому напрямк.у? Юрченко-понад 15 років, Іван Перш за все подбали про те, Іванович вороний-Бди:зыl.о 10 ро- щоб бригада працювма за чітко

проти

самодержавства.

Велику

людей,

Якщо в ціо1()МУ ПО колгоспу зби- к.ів. Досвід роботи У цих товари- смаденим виробпичим планом. У багато краще DИItOристовує IJа~1И 'годі всього дише

робітник.ів

.lІистівки, яких «Союз випустив понад 70.

«Союз боротьби», очодюваний Леніним, поставив завдання ство­ рити робітничу газету. В. І. Ленін для першого номера газети «Рабочее дC.l!О» написав ЧO'l'ири

по.lІитичеСІ\ОЙ стачки г') Союза». ка Г., ПетренItO К., Пасіченко А., чи масовими СТРCLЙками, він зв'яоктябре 1905 года». Надійшла також значна кіль- Красовська В. прочитади декції зував боротьбу за економічні ви«Реводюция 1905-1907 ГГ. кість lШИГ політичної, художньої моги з політичною боротьбою

в наци()нальныx районах России».

боротьбою

рок}" ВО.'Іодимир 1.'І.'lіч Ленін орга­ нізував )' Петербурзі «Союз бо­ ротьби за визво,дення роб:ітничого класу» , в який об'єдналися біля 20 робітничих марксистськ.их гуртків. «Союз боротьби» виник в період бурхливого розвитку капі­ тадізму в Росії і піднесення масо­ вого робітничого руху, в умо­

місяць

проводимо засідання

цей чу нарад)', що сприяє обміну дос­

7-8 шів значнИlї, є й уміння організу- складанні плану беруть участь не час для роботи з людьми, )J.JlЯ відом роботи.

зернових, 70 - 75 вати людей, але довгий час у кол- тільки бригадир і агроном, але культурного дозвілля. Проходять такоЖ регулярно збо­ центнерів картоп.'lі :3 гектара, то госпі була принижена їх відпові- весь склад бригади, Ось, наприЧасом є потреба виконати .Ilку- ри колгоспників по бригадах, ви­ врожай на пдощі цi~ бригади дальність за ВlIРОЩСННЯ високого клад, зараз. по всіх бригадах під- небvдь роботу в колгоспі, що не робничі наради працівників тва, 1 був ще ~lеншиЙ.

врожаю,

продук-

водяться ШДСУМКJf сщьськогоспо-

передбачена у виробничих планах

на ноги, і за· ре'ко~rендацією пар­ тійної організації прав.llіння кол­

знади тільки O)J.he--приходити щовечора в контору к.одгоспу за нарядом, виконання якого, до ре·чі, рідко коди хто перевіряв. При такій постановці справи

колгоспники і к.одгоспниці вносять пропозиції до виробничого плану на новий рік., беруть нові зобов'язання. Практика пок.а.аує, що там, де бригадир 3 допомогою

да, за вказівкою правління, ви- члени бюро парторганізаціі, агро­ діляє потрібну кількість людей, пом, зоотехнік завжди беруть в тягла в розпорядження завідую­ них участь, радять, допо!шгають чого господарством (він ж.е за­ усунути неДОіЛік.и в роботі. ступню" годови кодгоспу), який

ініціативи в роботі дуже обме.же-

затверджує, залучає до складан-

виконання дорученої їм роботи

ний. Будь-як~ питання 3 житгя всієї бригам або таке, що стосується окремих колгоспників, бригадир самостійно не вирішу-

ня виробничого плану весь С&Jlад за нарахування: кожному трудо­ КПРС. В пого основі--боротьба за бригади, трудова аКТИвність к.ол- днів. відмінну підготовку до весняно'і госпник.ів і колгоспниць протягом ВсСо це дадо нам мождивість сівби, за зразкове проведення зи­ усього року висока. Вони прояв- покінчити З знеосібкою у к.ерів­

Треба будо поставити бригаду тивності

госпу затвердило брига,диром Ва­ сидя lвановича Кабана. Ми всі його зна.1J:И

як енергійного кому­

ніста і віри.IІИ, що він зуміє згур­ nвати людсй і повести їх за со­ бою. ПаРl1їйна організація: і ItOл­ гuспник.и не помилилися. Брига­ да., яку очолює т. Кабан, почма набирати т'емпи в роботі і ць()­ Г" року вийшла на одно з перших місць в колгоспі. Вона зібрала по 22 центнери жита і пшениці, по 40 центнерів кукурудзи в зерні, по 137 центнерів картопці на к.о.ж.нО~IУ гек.тарі. Всі інші бригадири, завідуючі

за

піднесення

тваринництва.

Вони дареьк.ого року, і разом з тим· бригад. У таких випадках брига- ринництва.

простір для виявлення творчої агітаторів, яких па.рторганізація відповідає за своєчасне і якісне

ва.в.

Роль

бригадира,

завідуючого

і

ляють живиіі інтерес до виконан- ництві бригадами. Бригадир від­ ня плану, гостро реагують на не-

повідає за те, щоб весь компдекс

фермою у нас корінним чином долік.и в роботі.

робіт, передба.чених пданом,

змінилася за час після історично-

Ка3ники, як.і намічено досягнути,

Побачивши, що бригадири від-

го рішення вересневого Пленуму чули відповідальність перед КМ-

ЦК КПРС в

по-

намічену

взядИ курс на те, щоб допомогти зз виltOнаННJI виробничого плану, трудоднів.

фермами працюють на цих поса­

кожному бригадиру не тільки по У нас відпма потреба в щоденних

дах на багато більше років. Так.,

формі, а по суті стати центр&JIЬ-

нарядах. Бригадиру видніше, що

правдіння,

Зараз в кодгоспі роогорнудося змагання за гі,щу зустріч ХІХ з'їзду ІШ Украіни і ХХ з'їзду

мівлі худоби, за право утримати і у

наступному

році

перехідний

Червоний прапор передового кол­ госпу в районі. Почесне місце се­ ред організаторів змагання посі­

були виконані. Він так.ож Bi)J.lIo- дають бригадири, завідуючі фер­

1953 році. Партійна ГОСПНН&аМИ і правлінням артілі відає за тв, щоб не перевитратити

організація і правління к.олгосиу

Члени

за

шаНО)1

кі.lІькість

Тепер про контроль і допомогу бри.гадиру в його роботі. Два рази

мами-передові люди колгоспу.

Ф. Музиченко, голова

колгоспу

Калініна. с. Літки.

імені


Недіn",

грудня

11

1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

з

ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП України-гідну зустріч!

Підготовка січки до згодовування Виходячи

НРАЩІ ДОЯРКИ ОБЛАСТІ Постановою виконкому Київської обласної Ради депутатів труднщих і обкому КП Укра}~ни дояркаМ t які добилися в минулому господарському році в тваринництві показниКІВ по надоях мопока, що вІдповІдають вимогам дnя учасникІв Всесоюзної

сІльськогосподарської виставки, ПРИСВ08НО звання "КРАЩА ДОЯРКА ОБЛАСТІ". По нашому району таКИІ дояркам: Юрченко Домні Минівні, доярці ItOлгоспу імені Сталіна, с. Русанів, яка надоїла по 3499 літрів молока від кожної корови.

Миронець ОпександрІ Іванівні, )(оярці колгос­ пу ім. Леніна, с. В.-Димерка, яка надоїла по літрів молока від кожної корови.

3096

ЮрЧенко Катерині НИКИфорівні, доярці кол­ госпу ім. Калініна, с. Лігки, яка надоїла. по 3074 літри молока. від кожної корови. Ковбасинській Вірі Петрівні, доярці КОJІГОСПУ ім. Хр}'Щова, с. Требухів, яка надоїла по 3031 літру молока від кожної корови. Соnовей Маріі Іванівні, доярці колгоспу імені Сталіна, с. Русанів, яка надоїла по 3027 літрів молока від кожної коропи.

Безпcutій Пеnarіі Трохимівні, доярці колгоспу і)[. Сталіна, с. Русанів, яка на.доїла по 3018 літ­ рів молока від кожної корови.

Рябій Антоніні Андріівні, доярці ім. Сталіна, с. Русаніц, яка lIадоїла по

колгоспу літ­

2904

ри молока від кожної корови.

Вороній Євдокіі СтепаніВНі, доярці колгоспу ім. Калініна., с. ДіТІЩ яка надоїла по 2884 л'ітри )ІОЛОка від кожної корови.

Бабич Ганні Микитівні, доярці колгоспу імені Хрущова, с. Требухів, яка надоїла по 2862 літри МОlІока від кожної корови.

ім.

Шибіка Варварі ГригорівнІ, доярці колгоспу с. л,ітItII, яка надоїла по 2790 літ­

lt&.iliHiHa,

рів молока від кожної корови.

Какун Гаnині Трохимівні, доярці колгоспу ім. Леніна, с. Плоске, яка надоїла по 2780 літрів молока від кожної корови. Фесюк Ользі Михайnівкі,

доярці ім. Ленін~, с. П.'Іоске, яка надоїла по

колгоспу літ­

2780

Воnоха Ользі Іванівні, доярці колгоспу імені Леніна, с. Плоске, яка надоїла по 2924 літри мо­

рів молока від кожної корови. Коваnь Ганні Федорівні, доярці колгоспу імені Хрущова, с. Требухів, яка надоїла по 2728 літрів молока від кожної корови. Доярка~, яким присвоєно звання «Краща доярка області», вручаються віАПовідні сві-

лока від к~жної корови.

доцтва.

Майnо Вірі Вакуnівні, доярці колгоспу імені Хрущова, с. Требухів, яка надоїла по 2934 літри MOJIOкa від кожної корови.

перспективного

Ураховуючи те, що, одержуючи

плану розвитку громадського господарства колгоспу, зобов'язали-

теплий корм замість холодного, 'І'варини менше витрачають по­

ся

живних

одержати

з

в новому

господар-

кілогра­

5440

мів молока від кожної корови.,

Наnивайко Тетяна

Артамонівна

імені Хрущова, с. Хотів, надоїла по

- колгосп 5169 кіло­

',грамів.

Рябченко Євдокія Иосипівна--колгосп імені Хрущова, с.

Xo'riB,

надоїла по

51.19

кілограмів.

Шеllудченко Уnяна Павnівна.--&олгосп імені Хрущова, с. Хотів, надоїла по 5019 кілограмів. Мертвиченко Марія Дмитрівна-колгосп іме­

ні Ка.га,новича, с. Горенка, н.адоїла по

4464

кі­

лограми.

Бorатирчук Ганна Омеnян:івна-колгосп імені Кагановича, с. Горенка, надоїла по 4434 кіло­ грами.

Коnомієць Марія Федотівна-КОJIГОСП імені Кагановича, с. Горенка, надоїла по 4215 кіло­ грамів.

Товстенко

Гапина

Михайnівна

-

колгосп

імені Кага.новича, с. Горенка, надоїла по

4178

кїл()грамів.

3ахаренко Гапина Яківна колгосп Шевченк&, с. Музичі, надоїла по 4080

імені кіло­

грамів.

Коханова Любов Григорівна-колгосп імені Кагановича, с. Горенка, надоїла по 3906 кіло­ грамів.

Шовкун 3инаіаа Петрівна

-

ltолгосп імені

Хрущова, с. Хотів, надоїла по 3873 кілограми. Шеремет Любов Кириnlвна--колгосп «Вино­ градар>;, надоїла по 3844 кілограми. Загреба Гапина Федотівна колгосп імені Хрущова, с. Хотів, надоїла по 3757 кілограмів.

Бернатович Оneна

Іванівна--колгосп

Кагановича, с. Горенк.а, надоїла по

3742

імені кіло­

грами.

Березанська КИllИна Яківна-колгосп імені Хрущова, с. Хотів, надоїла по 3716 кілограмів. Щербина Марія Василівна-колгосп імені Кагановича, с. Горенка, на,1tоїла по 3683 кіло­ І'рами.

Огоneнко Текnя Пllатонівна--колгосп імені Шевченка, с. ~Іузичі, надоїла по 3682 кілограми.

нізму і значно. біл:ьше викорис­ товують цих речовин на утворен­ ня продукції, тепер ми з перших днів стійлового }'ТРИ~lання худоби органіЗУВ301И проп",рювання

здійсненню

солом'яної січки парою

взятого зобов'язання за перші два місяці і 10 днів господарського року в тваринни-

цтві?

Торік за такий же періо,ll; надоїли по 168 літрів молока від кожної корови, тепер-по 348, що CКJIaдaє 33 центнери молока на 1ОО гектар,ів угідь. Зараз краще годуємо корів, ніж торік в такий же період. Тоді не давали

силосу,_

а тепер

&ожна

Буnан

Гапина

Микоnаівна-колгосп

3613

імені

Капініна Антоніна Іванівна--КОJIГОСП імені Кагановича, с. Горенка, надоїла по 3940 кіло­

У сього І!РИСВОЄНО звання «Краща доярка області» по Києво-Святошинському району 88

грамів.

---------..

**.

кілограмів.

За потраву посівів-до відповідальності В передовій статті «Стахано­ вець» від 3 грудня було вказа.но, що на площах ози~ини у велико­

місце.

7

грудня відбулося поши-

злісно порушували Указ, притяг­

рене засіда.ння сільвиItOнкому, де ІІУто до відповідальності. Поло­ було присутніх понаА 100 &ол- зука Т., Семинога Х., Пікожа Ф.,

ка,

шлангом

з

трубою

кормо­

і наслідки зовсім були інші. Розм'якшену січку корови почали

ріллі.

зими січку почали пропарювати рів

свинини на

ретравлювати, а Ві,ll; ~ьoгo і піД-І

100 гектарів

К. Гоманенко,

споживати з апетитом, краще пе-

зоотехнік.

l(олгосп «Більшовик», с. Рожни.

------

Овочеводи готуються ДО весняноі сівdи .як і колгоспники рільничих верстат-ів, хто складатиме гор­ бригад, добре потрудилися ни­ шечки. Тепер працюють парни­ нішнього року городники. Зараз Еові ланки Т. Марченко та Н. Ко­ підвели наслідки роботи. На кож­ стенко. Змагаючись між собою, у ному з 74 гектарів зібрал:и по перші дні вони виготовляли по 195 центнерів овочів. Це в се­ 5-6 тисяч горшечк.ів КОЖН&, а довели виробіток до ре.щьому, а на. і,ілянках, де за­ пізніше 7-8 тисяч. Перед у змаганні­ стосували горшечкову розса.ду, результати ще кращі. Помідорів веде ланка Н. Костенко, яка щ~. одержали по 208,3 центнера на дня виробляє по 9,5-10 т'исяч кожному з 19,7 гектара., ран­ ГGршечків, переви&онуючи норму. Склад суміші горшечків, у за­ ньої капусти-по 365, пізньої­ лежності під яку культуру, різ­ по. 338 цент-нерів з гектара. 3ap~ почали готуватися до номанітний. Для помідорів, на­ весняної сівби 1956 року. Го­ ПРИКJIад" беремо 5 частин торфу, 4-перегною, 2-дернової землі. родники переконалися, що гор­ До загального об'єму цієї суміші шечкова pooc&Jt&-важливий за­ додаємо по одному відру коров'я­ сіб підвищення врожайності і

збільшення валового збору овочів, прискорення дозрівання їх. Щоб

ку і піску, 600 грамів калійних і 400 грамів фосфорних мінераль­

них добрив. Одночасно з вигот-овленням тур, вирішили розширити пло­ ТОJjфо-перегнійних ГОРШ6Чків заго­ щу горшечкової розсади, для чо­ товляємо місцеві добрива, ремон­ го виготовити один мільйон тор­ 'rYGMo парни&Ові рами, очищаємо фо- перегнiitних І оршечк,ів проти насіння. Щоб незабаром постача­ 800 тисяч, я& мали торік. 3азда~ ТИ свіж.і овочі киянам, у теШlИці легід,ь повністю заготовили торф, посадили циб}'ЛЮ на зелене перо, дернову землю, мінеральні ,ll;об­ щавель і петрушку. Після збору ще

більше

капуст,

врожаю

рив&.

,ll;ояркам.

~--------

організували

На кожні 100 гектарів ріллі одержали по 3 центнери свини­ ни. Зараз на відгодівлі стоїть ще партія свиней, яких знімемо про­ 'І'ягом місяця. Після цього мати­ мемо не менш як по 10 центне­

огірків, помідор)в та інших куль­

Хрущова, с. Хотів, надоїла по

Пропарювання

так. Подрібнену і зволожену січ­ ку насипаємо в ящик, яких є у нас два на 800 кілограмів ко­ .жен. По дну ящика ПРОКJIадена труба діаметром 4 сантиметри з отворами. З'єднавши к.інець труби, що виходить зовні з ящи­

її ПОЛИВ3-'lи холодною водою і з додачею невели&Ої Itїлы.осіi концк.ормів ЗГОДОВУВ30m тваринам. Ефект ВЇА цього був зовсім незначний, бо худоба такий корм поїдала погано. Торік під к.інець

одержати

Репік Оnьга Павnівна-&олгосп імені Кага­ новича, с. Горенка, надоїла по 3978 кілограмів.

і даємо коровам щодоби на ні'{ разом з концентратами по 10 кілограмів.

запарника «ЗКП-1,0», щільно нак.рива.вмо кришкою ящик і пус­ к.аємо пару. Процес пропарювання триває 30-40 хвилин. Після цього. січку залишаємо в ящику ще на 50-60 хвилин або і біJlЬ­ ше. В резУJLЬтаті цього вона став більш м'якою, запашною. Та& пропарюємо січку і в другому ящику.

лограмів.

грамів.

свого орга-

одержує ііого по 15 кілограмів ЩО,ll;оби. Крім цього, в раціон ВХОдить 15 КJілограмів кормової кап),сти, 5 кілограмів кормових буряків, невелика к-ільв,ість сіна, к.()нцентрати з розрахунку по 200 грамів на кожен літр молока. Особливу увагу приділяємо тепер підготовці грубих кормів, зокрема солом'яної січки. Ра.ніше

Старжинська Тетяна Вnaсівна--колгосп іме­ ні Кагановича, с. Горенка, на,ll;оїла по 3645 кі­

Меnьник СофІя Семенівна колгосп імені Кarановича, с. Горенк.а, надоїла по 3613 кіло­

утворення

2500 літрів молока від кожної корови, збільшити виробництво свинини, підвищити продуктивність пт-иці. .які .ж результати боротьби по

По Києво-Свято шинському району, з яким змагаємося &орисенко Гапина Степанівна--колгосп імені

на

тепла та зігрівання

вищилась продуктивНlСТЬ.

Шевченка, с. Музичі, надоїла по

речовин

ському році в тваринництві по

Прист}-паючи до роботи, дове­ ли

завдання

до

ланок,

цих

вирощ}"Ва­

А. Пawківська,

визначи-

ли, хто з колгоспниць буде зай­ нятий на підготовці суміші, біля

к)'льтур

тимемо в ній по~fiдори і огірки. агроном-овочев~.

l(олгосп ім. І(алініна,

с. Літкн.

-----Ще раз про зберігання IiУКУРУДЗИ

У кореспонденції

«Добре збе-

ляв, треба кукурудзу перенести

півмісяця тому була надрукована вжиті ни~ІИ заходи по охороні Зараз силами депутатів сіль- в ра.й~нніЙ газеті, працівник ltOHлабораторії озимини від потра.в. ради і активу &Олгоспів сма, трольно - насінної На основі У казу Президії Вер- спеціалістів сільського господар­ Л. Лобко піддала &ритиці керівяк відомо, завдаєт,ься величезна ховної Ради СРСР «Про відпо- ства посилено РОЗ'ЯСНЮВ&JIЬНУ ників &олгоспу ім. Кірова за пошкода вро.жавві. зберігання нас.іння ціві відальність за потрави посівів уроботу серед трудящих про шItO­ гане Голова велиItOДИ1lерської сіль­ ради т. Миронець повідомив ре­ колгоспах і радгоспах» рішенням ду, яку завдає худоба, випасаю- &ультури. Прочитавши ста'rrю, керівники громадян, які чпсь на посівах ооииини. дакцію, що вказані факти мали сільви&он&ому,

в утеплене приміщення-, інакше можна залишитися без насіння, ал:е на цьому засПОК,ОЇJIИся. Зараз почалися більш Р;ОШJi.ульні МОРО­ зи, качани змерзаю'DЬСЯ, одна& ніхто не турбується, щоб їх просушити С. Іваненко. с. Погреби.

госпників. Голови правлінь вищевказаних колгоспів доповіли про

Гарбуза П. і ряд інших оштрафО­ вано.

рігати насінну кукурудзу»,

артілі зразу заговорили, що, мов­

яка

димерських колгоспах ім. Ленін&, ім. Кірова та ім. llIевченка сис­ тематично випасавться худоба Р;олгоспів та &олгосПНИItїв. Цим,


4

СТАХАНОВЕЦЬ

АФГАНІСТАН

ІІБІ; ка~ти c;;;l) Афганістан-держава в Цент­ ральній Азії-заЙ~!а,Є площу в 655 тис. квадратних кілометрів.

Цей договір вста,новив нормальні дипломатичні відносини між двома країнами. У серпні 1926 р. Половину майже 11-мільйонного б),в підписаний пакт про ненапад населення країни становлять аф­ і нейтралітет А!Їж СРСР і Афганіганці, які РОЮlOвляють на мові станом, ЩО являло собою новий пушт}"

решта

населення--тад­

,іІШКИ, узбеки, ТУРR,мени, аймаки

к.ро& в розвитку друж.иіХ відносин між НИ1ІИ. Дальшому зміцненню радянсыto - афганської д/J}'жби сприяло перебування в

та інші HapOAHOC'l1i. Столиця дер­ жави-м. Бабор. Афганir.тан розташований на Радянському Союзі в 1927 р. IpaHCЬКO~IY плосr.огір'ї, яке пере­ А~Іану.1І1и-хана. сікаю'гь численні гiPCtЬKi хребти: Після зречення Аманулли від Рельєф країни оБРIОВЛЮЄ і роз­ престолу в Афганістані влада буміщення її населенRЯ-ВОНО зо­ ла в руках осіб, як,і }tотримувасереджене в основному в гір­ ,шся англііі:ської орієнтації. Пеських долинах і оазисах. Близько ред початком дрпої світової вій90 проц. населення заіімається ни в АФганістан ПРОНИltJI& нісільським господарством, в якому мецька агентура, яка прагнула до цього часу пан}'ють феодальні ніДКОРІІТИ своєму впливові афганвідносини. СЬКУ еrюноміку та армію і готуЯвляючись відста:rою аграрною вала шrацдаl)М для нападу на Ракраїною, АФганістан потрапив у дянський Союз. На почаТltу друвелику залежність відінооемного гої світової війни Афганістан огоБапіталу, головним чином англій­ лосив про свій нейтраJIітет, одl.bKOfO, ЯRИЙ зберігав тут панівні на& підрив на Аіяльність ніиецьпозиції аж до другої світової ких та італіііськ,их фamисті'В провійни. ти СРСР в цьому районі не' приВелю:а Жuвтнева соціалістич­ пинялася, в зв'язку з ЧИ)!: у жовна революція, Яка СКОЛИХНУJl& і тні 1941 р. Радянський уряд зропробудила до життя народи Схо­ бив афганському уря,ltУ подання, ду, зробила ве:mкиft вплив і на вимагаючи поltJI3СТИ край підстуАфганістан. В країні ПОСИЛИВСЯ пам фашИС'l'ів. З розгромом німців рух проти інтервенціоністської під Сталішрадом Афганістан взяв Rо:rітшш І\,f)лоніз&торів, З3 націо­ куре на зближенни з. державами нальну неза.lежність. На початк.у антигітлерівсь&ої кооДїціі. 1919 р. АФганістан був проголо­ Якщо Радянський Союз, яliJlЙ шений незалежною державою. У прагне жити в мирі і дружбі з· ltВЇTнi 1919 р. в Радянську Росію }'ci~la наро~а,ми., незмінно провобуло напраВJIено посольство з осо­ дить ДР1'желюбну поJ!iїтику по бистим листом еміра Афганістану відношенню до Афганістану, то Аманулли-хана .п;о В. І. Леніна, а натхненник·и воєнних блоків дивв травні 1919 р. Радянський ляться на нього івmими очииауряд беззастережно визнав неза­ прагиуть ви&ориетати територію лежність Афганістану. країни як підступ для агресії Історія радянсыtoафганськихx ПРОТИ Ра,ItЯНс.ького Союау. відносин свідчить про те, що з у Riслявоєнний період посИJIИперших днів проголошення: неза­ лись намагання проникнути в лежності Афганir.тану Радян()ький АФганіетан з боку америка.нсЬ&оуряд спря:мовував свої зусИJIJIИ го імперіалізму, головного натна зміцнення дружніх відносин хненни1t3 створення на БлиЖRЬ()між радянським і афганським -на­ ~IY і Середньому Сході агресивродами. 1-' 1921 р. був УКЛ3іЦений них бло&ів, спрямованих проти договір про дРужбу між РРФСР радянсыtoоo Союзу. Особливо а&і Афганістаном, оснований на тивізувалась д,і.а:льиість США в І принципах повної рівноправності. цьому районі після УКJlадення ту-

КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ

с. Зазим'я. На запрошення лективів середньої ШItoли з кол­ рецько-пакистанського і турець­ КОЛГОСПНИItів apTЇJli ім. Ватутіна, госпом ім. Леніна. Під час по­ ко-іракського пактів. Я& засіб с. Пухівка., наш клубний гурток льових робіт активно допомагали тиску на Афганістан, щоб при­ цдожньої самО,ltіяльнооті висту­ колгоспникам швидко зібрати мусити його приєднатися до сис­ пив у них днями з конц&ртом. врожай. Торі& к.олгосп подарував теми воєнних блок.ів, західна В програмі концерту були пісні, школі телевізор «Север», а цього диплома.тія ВИ1wриетовує афгано­ декламації, танці. Пухівчани про­ року-набір інструментів для дом­ па&истанс,ький КОНфJtiкт з при­ патанських плем&н. У 1947 р. після проголошення незалежності Індії і Пакистану,

BOity

/г МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД ==rl МИРУ

І МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА Після шеСТИ,Іенного перебу­ вання в Бірмі ~I. О. Булганін і М. С. Хрущов 7 грудня поверну­ лись в Індію, де вони продовжу­ Ю'11ь свою поїзд&у по країні. Сltl)ізь радянським гостям вияв­ ляється винятково теплий, справ­ ді всенародниіі прийом. Поїздка товаришів БулгаНіна і Хрущова

в

Бірму

завершилася

підписанням важливого

докумен­

т}·-«Спільної заяви Голови Ради Міністрів СРСР М. О. Булганіна, Члена Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущова і Прем'єр-Мі­ ністра Біряанського Союзу У Ну», яка знаменує новий ступінь у відносинах між на.шиии краї­

ставниками обох крмн трива.ти­ муть

з

метою

уltJIадення

Itoн­

кретних угод. В ряді питань вже

досягнуто договореності. Урид Ра­ дянського Союзу погодивсл: нада­ ти урядові Бірми допомогу і співробітництво в nїJtГOO'OBцi про­ грами сільсоькогосподарсыtoоo роз­

витку, в проведенні основних іри­ гаційних робіт і створенні дм&их промкслових підприємств. На епла.ту за матеРіали і послуги Ра­

дянський }"Ряд пого~ився: прийня­ ти

поставку рису,

що в основою

експорту Бірми. З почуттям rли­ боItOЇ вдячності Бірманський }-ряд прийняв пропозицію Ра,цян­ С,ького Союзу У вигляді дару на­ ро.п;ові Бірманського Союзу збуду­

вати і

устат&увати

в

сили гурткївців частіше Ао них

приїжджати.

. Г.

***Міцніє

учительського

млн. афганців, я&их тут назива­ ють патанами. Патани розмовля­ ють на мові п}'Шту-державній

IlJI І

АІові Афганістану. За своєю мо­ вою,

національним

походженням

і особливостя~1И патанськ'і плє­ мена не мають нічого спіл.ьного з бенгальця~ІИ, індійцями і пенд­ жабцями, які населяють Пакис­ тан. Однак Пакистан не визнає права патанів на самовизначення і zаявляє, що Пушта.ністан є йо­ го законною теритоpjєю. Прик.ладом добросусідських дружніх відносин можуть служи­

ти відносини Ра.длнського Союзу до Афганістану. У червні 1946 р. між СРСР та Афганістаном була уlt.'lадена }то­ да, за я:ItOю кордон між двома кра­ їнами пролягає нині

посередині

Ковпак,

член редколегії щоденної сті нгазети.

до складу Західного Пакистану ввійшов відторгнутиіі англійцями в свій час силою ві)/. Афганістану Пуштаністан, де проживає 5,5

с. В.-Димерка.

зв'язок

учнівського

ЧАЙНВОРД .ЗНЛЙОМІ ТЕРМІНИ·

ПІД СИЛЬНИМ ТИСКОМ На схилах гір, в ущелинах, бі­

що складаються з нерівних шарів.

мож.nивим

твердих

порід

значній

глибині,

тому,

раніш

що

тобто

на

ловилися за безумовну заборону виробництва, випробуванRЯ і за­ стосування ядерної і термоядерної зброї, за істотне сltOlЮчення зви­ чайних озброєнь і міжнародний ltOитроль над цими З&ХО,J;ами. У Спільній заяві підкреслюється необхідність неві.п;кладно Р03В'Я­ заm та.к.і питання, як політичне врегулювання в lидо-Китаї, об'вд­ нання Кореї, повернення Китай­ ській Народній Республіці остро­ ва Тайвань та інших островів, які їй належать.

Обцві

країни

вказали, що в цілях піднесення престижу і значення Організації Об'єднаних Націй Китайська На­ родна Республі1t3 повинна зайня­

ти її законне місце в·оон. Миролюбна громадськість Азії і всіх країн світу

пал&о

вітав

Раигуні Спільну радянеько-бірманську за­

(столиця Бірми) силами і КОШТа­

яву. Преса

ми СРСР техюmогічний інетитут.

кресЛЮ6, що ПОЇЗАКа. М. О. Бупа.­

багатьох країн під­

Велике значення: мав Спільна ніна і М. С. Хрущова та їх вис­ заява представНИ&ів обох к.раїн тупи мають величезне міжнарод­ Бірми будувати свої Відносини на про те, що досягнуте оc.n:а.бленн.ll не значення. Ряд громадських і основі принциRiв мирного спів­ міжнародної напруженості повин­ державних р;іячів у к.раїнах Азії існування. Обидві &раіни виc.n:о­ но бути закріплене і що в ЦЬОМУ відзначав важливість послідовної вили рішимість роовивати зв'аз­ напрямі повинш бути зроБJlені борОО'ьби Ра.дянr.ького Союзу за ки в е&ономічній, к.утьтурній, на­ нові конкретні к.роки. Обир;ві &118.- .мир і його позиції осудженнн Itoполітпу Jlоніального гніту. Почуття: мі­ уковій і технічній галузах. Вирі­ іни рішуче осуАИЛИ шено, що переговори: міі& ПРЄА- створення воєнних блоRiв, вис- льйонів людей в Азії добре виснами. у Спільній заяві знову піJt­ тверджується прагнення СРСР і

3

-

знаходи­

4 -

лись під великим тиском.

Лабораторними дослідами дове­ дено, що під сильним тиском на­

віть найтвердіші тіла

набувають

нових властивостей. Свинець те­ че, як вода, а стальні ЛІІСТИ гнуть­ ся, як папір.

._..

-

-

-8 -

-11

-

-

-

-

-

-12

7 -

І-

5 -

-

сЖИВА ЛАМПА»

Н]

-

-

шари

лежали

І

І

-

І-

-

лялися уже в твердому стані. Це

нізмів, деякі медузи, раки, рнби мають властивість світитись: вони випромінюють «холодне світло». Найбільше таких представників органічного світу зустрічається в прибережних водах M~iB, особ­ ливо там, де впадають ріки. Спостерігати свічення морських організмів легко тоді, коли воно становиться масовим. Сила світла тоді стає настільки великою, що вона дозволяє тем кої ночі бачити з корабля другі кораблі, скелі, підводні рифи. Якщо бактерії, що світяться, поселити в скляній посуді на жи­ вильних сумішах, то утвориться наче «жива лампа:., при світлі якої можна читати, робити фото­ знімки .

..... "

-

Тепер вчені вважають, що гір­ ські породи згиналися і виправ­

І

9 -

2

вважалося, що ці нерівності, ви­ гини утворились тоді, коли гірські породи були м'якими.

стало

І

-

Часто вони дуже вигнуті. Раніше

могу. Пого зусиллями в АФганіс­ тані збудовано найбільший в к.ра­

...

fI--

ля обривів берегів рік чи морів можна побачити гірські породи,

Багато дрібних морських орга­

му становищі і житті населенил.

секретар учительської КСМ організаціі.

К*А ВEJ

стану фінансову і технічну допо­

ливо пооначаться на економічно­

Радісно пройшов у нас також збір піонерської дружини, при­ свячений Дню радянсыtoi Конституції. І. Забоnотний,

- - -......41----

Якщо поступово давити навіть на такі крихкі тіла, як скло чи лід, то й їх можиа зігнути.

їиі бавовноочисний завод, проJO.JI3деН0 1.500 км 'reлеграфвих і те­ Лефонних ліній, СItOнструйовано ряд нафтосховищ. Радянський уряд надав АФганістану позиltу в 3,5 млн. доларів на бу~вни­ цтво двох елеваторів, млина і хлібзаводу, які споруджуються з ,ltопомогою радянських спеціа.п.іе­ тів. ці та інші благородні акти Радянського Союзу, пиеала аф­ гаНСіЬка газОО'а «Аїна», сприя:т­

рового оркестру.

к.о-

ріки Аму-Да.р'ї (раніше він проходив по лівому, афганському бе­ регу). Радянський Союз подає АФгані­

~-.----~-~--.:----"' ""---~

ВАЖЛИВИЙ ВКЛАД У СПРАВУ

Недіll,Я, 11 rpYAHII 1955 РОКУ

-

-

-

161

1-

1. Відходи від цукроваріння, які використовуються, як цінний корм для худоби. 2. Вівця особливої по­ роди з тонкою однорідною вов­ ною. 3. Законсервовані зелені корми для худоби. 4. Продукт з молока. 5. Диференційна видача фуражу худобі на день. 6. Денне виробниче завдання. 7. Порода вер­ хових коней. 8. Колективне госпо­ дарство. новодна

Порода курей. 10. Пріс­ риба. 11. Збільшення (колгоспного) громадського тва­ ринництва, 12. Клеймо, випалене на шкірJ або рогах сільськогос­

9.

подарських

тварин.

Склав В. Полотияк. Бровари.

~.

ловила бірмансь1t3 газета «Нью таймс оф Бірма», яка поріВRЯла Радянський Союз із прові,(НИИ М&ЯltOМ, «який вже багато років освітлює шлях поневоленим на­ родам Азії».

ltЛепницьку кампанію проти Pa~ дянського Союзу, свідомо перек.ру­

Разом з тим громадськість азі­

чують висловлювання радянських

атQЬКИХ країн звертав

увагу на

корінну

політики

ВІДМІнність

підтриик.у Hapo.QB, икі ск.инули з себе колоніальний гніт. Охоплені

злобою, вони намагаються: органі­ зуватив своїй пресі чергову на­

діячів. «Ми зовсім не рооукіємо істери&у деяких оглядачів англій­

СРСР від політики імперіалістич­

СІ.кої

них держав. У той 1(3С, ltOЛИ країни Заходу, пише індонезій­ ська газОО'а «Санді кур'вр», про­

ПІ!.сала цими днями з цього при­

J;ОВ:ЖУЮТЬ

fOHlty

озброєнь,

етво­

рюють воєнні блоки і накага­ ються: нав'язати свою волю ін­ шим народам, зокрема азіатеьr.ик, Радянський Союз прагне розши­ рити ділові відносини і зміцнити зв'язки з урядами івших Hapo,ItїB на основі рівноправності і вза­ ємної ВИГО,llИ.

Преса азіатських країн і ба­ raтo

газет

Заходу

відзначають,

що НЇltOли ще ні одного інооемно­ го державного діяча не зустріча­

і

американаыtoi

прееи»,

воду індійська газета «Хіидустаи таймс». Газета підкрec.n:юва.л:а, що при висвітленніі

поїздки ра­

дянських к.ерівних діячів У к.ра­

. Їни

Азії

ці

к.ореспощенти

не

стільки «повіДОМJISIють», скільки «вигадують». Але злобні вихват­ ки Ре"dКЦійної преси не можуть приховати правАИ від народів. Не можуть

вони також перешltодити

зміцненню дРужби і співробітни­ цва між радянським народом і на­ родами інших и.раїн. Підтверджен­ ням ЦЬОМУ є ПОЇЗ,ц&а. товаришів БУJIГаніна і Хрущова, яку всі ми­

P<WDбні

люди

РОЗЦінюють,

я&

у справу зміцненни киру і 'l'ОЮ і щирістю, з .ІІкою зустрі.пи міжнародного сRiвробітництва.

ли в Іщіі і Бірмі з такою тeIIJ10IІредставник.ів

веЛИJWЇ

BltJIap;

к.раїни

соціалізму. Це припало не до смаку деяким к.олам на Заході . Особливо їм не еподобались вис­ тупи радянських керівник.ів на

І. Лапицькиіі.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська, М 138.

--~-----------------------------------------

Броварська районна друкарня Київського обласноrо

управління культурн.

3ам.

3919 -2500.

147 номер 1955 рік  

147 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you